Aeg-Electrolux | LAV47379 | User manual | Aeg-Electrolux LAV47379 Brugermanual

LAVAMAT 47379
Topbetjent vaskemaskine
Betjeningsvejledning
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Brugerinformation
TIL BRUGEREN ..............................................................................................4
Advarsler ........................................................................................................4
Anvendelse og betjening ..........................................................................4
Frostsikring ...................................................................................................5
Skrotning .......................................................................................................5
Miljøbeskyttelse ...........................................................................................6
Beskrivelse af maskinen ............................................................................7
Vaskemiddelskuffe ......................................................................................7
Betjeningspanel ...........................................................................................8
Fremgangsmåde ved vask ........................................................................9
Ilægning af snavstøj ..................................................................................9
Dosering af vaskemiddel ...........................................................................9
Valg af program ....................................................................................... 10
Valg af centrifugeringshastighed ....................................................... 10
Valg af tillægsfunktioner ...................................................................... 10
Display ......................................................................................................... 11
Programforløb .......................................................................................... 12
Åbne låget, mens maskinen kører ...................................................... 13
Afbrydelse under programmets afvikling ........................................ 14
Programmets afslutning ........................................................................ 14
Programtabel ............................................................................................ 15
Forbrug og programvarighed ............................................................... 17
Vaskevejledning ........................................................................................ 18
Sortering og klargøring af vasketøjet ............................................... 18
Tøjmængder efter tekstiltype .............................................................. 18
Vaske- og skyllemidler ........................................................................... 19
Internationale symboler for vask og behandling af tekstile ...... 20
Vedligeholdelse og rengøring .............................................................. 21
Afkalkning af maskinen ......................................................................... 21
Udvendig rengøring ................................................................................ 21
Vaskemiddelskuffe ................................................................................... 21
Trævlefilter ................................................................................................. 22
I tilfælde af driftsfejl .............................................................................. 24
2
Brugerinformation
TIL INSTALLATØREN ................................................................................. 28
Installation og eltilslutning .................................................................. 28
Advarsler ..................................................................................................... 28
Installation ................................................................................................. 29
Vandtilløb ................................................................................................... 31
Afløb ............................................................................................................ 32
Tekniske specifikationer ......................................................................... 33
Fejl og mangler / afhjæplningsret ...................................................... 33
Produktansvar ........................................................................................... 34
Service og reservedele ............................................................................ 35
3
Brugerinformation
TIL BRUGEREN
Advarsler
Gem brugsanvisningen i nærheden af maskinen. Hvis maskinen bliver
solgt eller overdraget til en anden, skal brugsanvisningen følge med.
Den nye bruger kan så finde de nødvendige oplysninger om
vaskemaskinens drift og blive bekendt med advarslerne.
Advarslerne er udarbejdet af hensyn til brugerens og andres sikkerhed.
Derfor bør de læses omhyggeligt, inden maskinen opstilles og tages
i brug. Forskrifterne skal altid overholdes.
Anvendelse og betjening
• Ved levering pakkes maskinen straks ud. Se efter om den er i god
stand. Skriv eventuelle forbehold på følgesedlen, og gem den
udleverede kopi.
• Maskinen er konstrueret til at blive betjent af voksne. Lad ikke
børn røre ved den eller bruge den som legetøj.
• Forsøg aldrig at ændre eller ombygge maskinens indretninger. Det
kan være farligt.
• Maskinen er beregnet til normalt brug i en husholdning i Danmark.
Den må ikke anvendes til industri- eller erhvervsmæssige eller
andre formål end dem, den er beregnet til.
• Træk stikket ud af stikkontakten, og luk for vandet, hver gang
maskinen har været i brug.
• Vask kun tøj, som kan tåle maskinvask. Se efter vaskeanvisningerne
på hvert enkelt stykke tøj.
• Tøj med stivere og stof, som ikke er sømmet eller som trævler, må
ikke vaskes i maskine.
• Husk før vask at fjerne mønter, sikkerhedsnåle, brocher, skruer o.l.
fra tøjet, ellers kan de forårsage alvorlige skader.
• Læg ikke tøj, der er pletrenset med benzin, sprit, triklor o.l. i
maskinen. Efter anvendelse af disse pletrensemidler skal de have
tid til at fordampe, inden tøjet lægges i tromlen.
4
Brugerinformation
• Saml små tøjstykker som sokker, bælter osv. i en lille lærredspose
eller et pudebetræk.
• Brug den mængde vaskemiddel, der er anført i afsnittet "Dosering
af vaskemiddel".
• Træk altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller
vedligeholdelse af maskinen.
Frostsikring
Hvis maskinen udsættes temperaturer under 0°C, skal der tages
følgende forholdsregler:
• Luk for vandet, og skru tilløbsslangen af.
• Læg enden af denne slange og af afløbsslangen i en balje på
gulvet.
• Vælg Tømning, og lad programmet køre færdigt.
• Sluk for maskinen med programvælgeren, som sættes i position
"Stop"*, eller ved tryk på tasten Start/Stop*.
• Træk stikket ud af stikkontakten.
• Skru vandtilløbsslangen fast igen, og sæt afløbsslangen på plads.
Derved bliver det resterende vand i slangerne pumpet ud, så frost og
skader i maskinen undgås.
Når maskinen skal sættes i gang igen, sikres, at den står i et rum, hvor
temperaturen er over 0°C.
Skrotning
Alle materialer mærket med symbolet
kan genvindes. Aflever
dem på en genbrugsplads (spørg kommunen hvor den ligger), så de
kan genvindes og genbruges.
Når den gamle maskine skrottes, skal den først gøres ubrugelig de
steder, der kan indebære fare: klip den strømførende ledning af helt
inde ved maskinen.
* afhængig af model
5
Brugerinformation
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt
ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives
til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Miljøbeskyttelse
For at spare på vand og energi og dermed skåne miljøet tilrådes det at
følge nedenstående regler:
• Vask om muligt en fuld maskine i stedet for en halvfuld maskine
(uden dog at overfylde tromlen).
• Brug kun funktionen Forvask eller Iblødsætning til meget snavset
tøj.
• Afpas vaskemiddeldoseringen efter vandets hårdhed (se afsnittet
"Dosering af vaskemiddel"), maskinens fyldningsgrad og tøjets
snavsgrad.
6
Brugerinformation
Beskrivelse af maskinen
1
2
1 - Betjeningspanel
2 - Greb for åbning af låg
3 - Låge ind til filter
4 - Stilleben
5 - Greb til at flytte maskinen
3
5
4
Vaskemiddelskuffe
Symboler
1
2
4
3
1 - forvask
2 - klarvask
3 - skyllemiddel
(MAX. mærket må ikke overskrides)
4 - overløb for skyllemiddel
(hvis der er fyldt for meget på).
7
Brugerinformation
Betjeningspanel
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1. Tast "Centrifugering"
2. Tast "Skylning +"
3. Tast "Kort"
4. Tast "Forsinket start"
5. Tast "Forvask"
6. Tast "Pletter"
7. Tast "Sensitiv"
8. Tast "Start/Pause"
9. Display
10. Kontrollamper for programtrin og information
11. Programvælger
8
11
Brugerinformation
Fremgangsmåde ved vask
Inden der vaskes tøj i maskinen første gang, anbefales en
forudgående vask ved 95°C uden tøj men med vaskemiddel for at gøre
tromlen og maskinen ren indvendig.
Ilægning af snavstøj
• Luk vaskemaskinens låg op.
• Åbn tromlen ved tryk på låseknappen A: de to låger hægtes
automatisk fri.
• Læg tøjet i, luk tromlen og maskinens låg.
OBS! inden vaskemaskinens låg lukkes,
sikres at tromlelågerne er lukket rigtigt:
•de to låger skal være hægtet fast,
•låseknappen A skal være ude!
A
Dosering af vaskemiddel
Hæld vaskepulveret i klarvaskrummet
og forvaskrummet
hvis
der er valgt "forvask". Eventuelt hældes skyllemiddel i rummet .
Hvis der anvendes en anden type vaskemiddel, henvises til afsnittet
"vaske- og skyllemidler" i vaskevejledningen.
9
Brugerinformation
Valg af program
Vælg program til den pågældende type tøj i programtabellen (Se
programtabel).
Stil programvælgeren på det
ønskede program: kontrollamperne
for de forskellige programtrin
tænder.
Når programvælgeren står på 0 er
maskinen slukket. Hvis De fortryder
et programvælg, kan De slette
programmet
ved
at
dreje
programvælgeren til 0 og derefter
vælge et nyt program.
Valg af centrifugeringshastighed
Ved valg af program eller i pausefunktion vises
den maksimale hastighed (svarende til
tekstiltype). Men hastigheden kan sættes ned
ved tryk på tasten "Centrifugering", eller den
*
afsluttende centrifugering kan springes
over ved valg af funktionen*
(kun pumpe).
Valg af tillægsfunktioner
De forskellige funktioner vælges, efter
programmet er indstillet, og inden tasten
"start/pause" trykkes ind.
Tryk på den eller de ønskede taster, og de
tilsvarende kontrollamper tænder. Hvis der
trykkes én gang til på tasterne, slukker
kontrollamperne. Hvis en af funktionerne ikke
kan anvendes med det valgte program, blinker
den tilsvarende kontrollampe i nogle sekunder.
*Afhængig af model
10
Brugerinformation
- Funktion "Forvask"
Maskinen forvasker ved max. 30°C. Forvasken afsluttes med en kort
centrifugering i programmerne bomuld og syntetisk og med
vandudpumpning i finvaskprogrammerne.
- Funktion "Skylning +"
Med denne funktion skylles en ekstra gang i programmerne Bomuld,
Syntetisk og Finvask.
- Funktion "Pletter"
Med denne funktion tilføres vasken ekstra vaskekraft. De skal tilsætte
et pletrensemiddel i vaskemiddelskuffens rum til forvaskemiddel.
Denne funktion kan ikke anvendes ved programmerne ULD og HÅNDVASK, samt når funktionerne FORVASK* og IBLØDSÆTNING anvendes.
- Funktion "Kort"
Når der trykkes på denne tast, afkortes vasketiden med 10 til 60
minutter afhængig af valgt program.
- Funktion "Sensitiv"
Øget skylleeffekt i form af et ekstra skyl kombineret med nedsat
tromlehastighed. Denne funktion er ideel når hyppig vask er nødvendig, f.eks. på grund af allergi.
- Funktion "Forsinket Start"
Med denne funktion kan De vælge at vaskemaskinen starter
automatisk på et senere tidspunkt. Tryk på tasten én eller flere gange
for at vælge det antal minutter eller timer De ønsker der skal gå inden
maskinen starter.
Display
I displayet får De følgende oplysninger:
Programmets varighed - Forsinket start Fejlkoder.
*Afhængig af model
11
Brugerinformation
• Sletning af program :
Drej programvælgeren til 0. Derefter er det muligt at vælge et nyt
program.
• Programvarighed :
Programmets varighed er beregnet på baggrund af den maximale
fyldning for hvert program. Varigheden bliver vist i minutter og
reduceres minut for minut. Programmets varighed kan variere p.g.a.
følgende forhold; temperatur, vandtryk, strømmens effekt, mængden
af skum og evt. ubalance under centrifugering.
Alle disse forhold tages der højde for under selve vaskeprocessen. Tiden
kan således ændre sig under vask. Den angivne varighed skal derfor
betragtes som vejledende.
• Forsinket start :
Vaskemakinen kan indstilles til forsinket start i op til 23 timer. Den
resterende tid vises i displayet.
• Fejlkoder :
Evt. fejl på vaskemaskinen bliver vist som fejlkoder i displayet.
Fjelkoderne hjælper brugeren og Service til at udbedre fejl.
Programstart
Efter valg af vaskeprogram trykkes på tasten
"start/pause" for at starte maskinen; den
tilsvarende kontrollampe lyser.
Det er normalt, at programvælgeren ikke drejer
rundt under programmets afvikling.
Programforløb
Kontrollamper for programforløb. Lamperne lyser
efterhånden som et vaskeprogram gennemføres.
12
Brugerinformation
- Tromlestop med åbningsklapper opad (trom i pos.)
Lampen tænder, når tromlen står i den rette position med
åbningsklapperne opad. Lågelåsen bliver deaktiveret og lågen kan
åbnes.
- Slut
Lampen tænder når programmet er slut. Vasketøjet kan tages ud af
vaskemaskinen.
- Overdosering
Lampen tænder, hvis De har anvendt for meget vaskemiddel i vasken.
De kan bruge oplysningen til at dosere mindre vaskemiddel i næste
vask.
LÅG
Når maskinen tændes, viser lampen hvornår låget
kan åbnes / er låst.
Åbne låget, mens maskinen kører
Kontrollamperne for LÅG og START/PAUSE
viser, om låget kan åbnes:
Kontrollampe
n for
LÅG
Kontrollampen for
START/PAUSE
Kan låget
åbnes?
Lyser grønt
Blinker rødt
Ja, når lågen er låst op
Lyser grønt
Lyser rødt
Ja, når der er trykket på
START/PAUSE
Lyser rødt
Blinker rødt eller lyser
rødt
Nej
Hvis:
- kontrollampen for PROGRAM SLUT blinker,
- og/eller fejlkoden E40 kommer frem i displayet,
betyder det, at du har forsøgt at starte et vaskeprogram, uden at låget
var rigtigt lukket. I så fald: Tryk låget godt ned og start atter
programmet.
13
Brugerinformation
Afbrydelse under programmets afvikling
Ilægning af mere vasketøj
Tryk på tasten "start/pause": den tilsvarende kontrollampe blinker i
pauseperioden. Tryk på tasten igen for at genoptage programmet.
Låget kan åbnes, når lampen "Låg" lyser. Efter tryk på tasten "start/
pause", blinker lampen "Tromle i position" for at meddele, at tromlen
går i stilling. Når tromlen er i stilling, holder lampen op med at blinke.
Programskift
Inden det igangværende program ændres, skal maskinen sættes i
pausetilstand ved tryk på tasten "start/pause". Hvis det ikke er muligt
at skifte vil en lampe blinke under programforløb. Hvis man alligevel
ønsker at skifte program, skal det igangværende program først
annulleres (se nedenfor).
Annullering af program
Hvis man ønsker at annullere et program, drejes programvælgeren til
"0" (stop). Der kan vælges et nyt program, efter det forrige er
annulleret.
Programmets afslutning
Vaskemaskinen stopper automatisk. De kan høre et dobbeltklik, når
lågelåsen åbner. Lampen SLUT tænder. Hvis De har valgt SKYLLSTOP
lyser lampen for skyllestop. De kan nu vælge imellem at pumpe vandet
ud, eller lave en separat centrifugering.
Drej programvælgeren til 0. Tag vaksetøjet ud, sluk for strømmen og
luk for vandtilførselen .
Bemærk: Vi anefaler at De lader låget og tromlen stå åben efter endt
vask.
14
Brugerinformation
Programtabel
Alle indstillingsmulighederne fremgår ikke af tabellen, det er kun de
mest almindelige indstillinger, der er anført nedenfor.
Vaskeprogram
Fyldning Temp. °C
Tilvalg
KOGE-, KULØRT VASK
Hvid- eller kulørtvask, f.eks.
almindeligt snavset arbejdstøj,
sengetøj,
duge,
undertøj,
håndklæder.
5,0 kg
30-95
Skylning +
Forvask
Kort
Pletter
Sensitive
40 - 60 MIX
5,0 kg
40
5,0 kg
60
Forvask
Pletter
Sensitive
Skylning +
2,5 kg
30-60
Skylning +
Forvask
Kort
Pletter**
Sensitive
1,0 kg
40
Kort
Forvask
Pletter
Skylning +
FINVASK
Til alle sarte tekstiler f.eks. gardiner.
2,5 kg
30-40
Skylning +
Forvask
Kort
ULD / HÅNDVASK
Uld som kan maskinvaskes med
symbolerne "ren ny uld, kan maskinvaskes, krymper ikke". Meget
sart tøj med vaskeanvisning
"håndvask"
1,0 kg
¿-40
GENOPFRISKNING
Til lettere tilsmudset vasketøj,
undtagen uld.
2,5 kg
30
E-
Energispareprogram*
SYNTETISK
Syntetiske stoffer, undertøj, kulørte tekstiler, strygefrie skjorter, kitler.
KORT STRYGELET
*Program til sammenlignende afprøvninger efter standard CEI 456 (Bomuldsprogram 60°C).
** Kan ikke anvendes på programmer, hvor temperaturen er under 40°C.
15
Brugerinformation
Brug
16
SKYLNING
Tøj, som er vasket i hånden, kan skylles
på dette program.
PUMPE
Til udpumpning
skyllestop.
CENTRIFUGERING
Til centrifugering efter skyllestop, fra
400 til 1300 omdrejninger.
af
vandet
efter
Brugerinformation
Forbrug og programvarighed
Fyldning
Vandforbrug
i liter
Energiforbrug
i kWh
KOGE-/KULØRTVASK 95
5,0
59
2,00
KOGE-/KULØRTVASK 60
5,0
54
1,20
5,0
50
0,85
KOGE-/KULØRTVASK 40
5,0
55
0,65
KOGE-/KULØRTVASK 30
5,0
52
0,50
SYNTETISK 60
2,5
50
1,00
SYNTETISK 50
2,5
50
0,90
SYNTETISK 40
2,5
50
0,60
SYNTETISK 30
2,5
50
0,50
KORT STRYGELET 40
1,0
58
0,55
FINVASK 40
2,5
55
0,60
FINVASK 30
2,5
55
0,40
ULD /
HÅNDVASK 40
1,0
50
0,40
ULD /
HÅNDVASK 30
1,0
50
0,30
ULD /
HÅNDVASK
1,0
50
0,05
SKYLNING
5,0
45
0,15
PUMPE
5,0
-
0,01
CENTRIFUGERING
5,0
-
0,05
GENOPFRISKNING
2,5
40
0,30
5,0
42
0,85
40 - 60 MIX
E - ENERGISPAREPROGRAM 60*
Varighed i
minutter
Display
Program / Temperatur
*Program til sammenligningende afprøvninger ifølge standard EN 60456.
Oplysningerne i tabellen skal betragtes som vejledende. De kan variere
afhængig af vandtrykket, vandets temperatur og den elektriske tilslutning.
17
Brugerinformation
Vaskevejledning
Sortering og klargøring af vasketøjet
• Sorter vasketøjet efter tekstiltype og vaskesymbol (se afsnit
Internationale vaskesymboler): almindelig vask af robust tøj, som
kan tåle grundig vask og centrifugering. finvask til sart tøj, som
skal behandles skånsomt. Ved blandet snavstøj, dvs. vask af tøj i
forskellige slags fibre sammen, vælges program og temperatur
efter det mest sarte tøj.
• Hvidt og kulørt skal vaskes hver for sig. Ellers bliver det hvide
misfarvet eller gråligt.
• Nyt kulørt tøj indeholder ofte overskudsfarve. Vask tøjet separat
første gang. Overhold vaskeanvisningerne "vaskes separat" og
"vaskes separat flere gange".
• Tøm lommerne, og læg tøjet løst og ikke sammenfoldet i maskinen.
• Fjern løse knapper, sikkerhedsnåle og hægter. Luk lynlåse, bind
bånd og bændler sammen.
• Vend vrangen udad ved flerlagstekstiler (soveposer, anorakker o.l.),
kulørte trikotagevarer samt uld og tekstiler med besætning.
• Læg små sarte tøjstykker (sokker, buksestrømper, BH'er osv.) i et
vaskenet.
• Gardiner skal behandles særlig skånsomt. Tag krogene ud, og læg
tynde gardiner i et net eller en pose.
Tøjmængder efter tekstiltype
Den mængde tøj, der lægges ind i tromlen, må ikke overstige
vaskemaskinens maksimale kapacitet. Kapaciteten kan variere efter
tekstiltype. Læg mindre mængder i maskinen, hvis tøjet er meget
snavset eller i frottémateriale.
Alle tekstiler fylder ikke det samme og suger ikke lige meget vand.
Derfor kan tromlen som hovedregel fyldes:
• helt op, men uden at tøjet presses for meget sammen, ved bomuld,
hør, blandingstekstiler,
18
Brugerinformation
• halvt op ved krølbehandlet bomuld og syntetiske fibre,
• ca. en tredjedel ved meget sarte artikler som tynde gardiner og
uldblandinger.
Hvis der lægges forskellige tekstiler i maskinen samtidig, fyldes
tromlen efter de mest sarte fibre.
Vaske- og skyllemidler
Der må kun anvendes vaske- og skyllemidler, som er beregnet til
vaskemaskine. Følg producentens råd og anvisningerne i afsnit
«Vaskemiddelskuffe» og «Dosering of vaskemiddel».
Det frarådes at bruge flere typer vaskemidler samtidig. Det kan
beskadige tøjet.
Doseringen af vaskemiddel afhænger af mængden af vasketøj, hvor
snavset tøjet er samt af vandets hårdhedsgrad.
Hvis vandet er blødt, skal doseringen sættes lidt ned. Hvis vandet er
hårdt (det anbefales at bruge et afkalkningsmiddel), eller hvis tøjet er
meget snavset eller plettet, skal doseringen sættes lidt op.
Man kan få at vide hvor hårdt vandet er i lokalområdet ved at
henvende sig til det lokale vandværk eller kommunens tekniske
forvaltning.
Vaskepulver kan bruges uden begrænsninger.
Flydende vaskemidler må ikke bruges, når der er valgt forvask. Til alle
programmer uden forvask kan vaskemidlet hældes i en vaskebold, der
lægges ind i tromlen, evt. i rummet til klarvask. I begge tilfælde er det
vigtigt, at vaskeprogrammet straks startes.
Vaskemidler i tabletform eller breve skal altid placeres i rummet til
klarvask i maskinens sæbeautomat.
Hvis der skal bruges pletbehandling inden vaskeprogrammet, skal
doseringen og producentens anvisninger følges. Hvis der bruges et
pletbehandlingsmiddel inden vasken, bør vaskeprogrammet startes
straks efter.
19
Brugerinformation
Internationale symboler for vask og behandling af
tekstile
ALMINDELIG VASK
Vask ved
95°C
Vask ved
60°C
Vask ved
40°C
Vask ved
30°C
Skånsom
håndvask
FINVASK
BLEGNING
Blegning med klorin tilladt
(kun kold og fortyndet)
Kan ikke
vaskes
Blegning med klorin forbudt
STRYGNING
Høj temperatur
(max 200°C)
Middeltemperatur
(max 150°C)
Lav temperatur
(max 100°C)
Kan ikke
stryges
KEMISK
RENSNING
Kemisk rensning
(alle gængse
opløsningsmidler)
Kemisk rensning (alle
opløsningsmidler undtagen
triklor)
Kemisk rensning
(udelukkende jordoliebaserede
opløsningsmidler
og R113)
Kemisk rensning
forbudt
Høj
temperatur
Moderat
temperatur
TØRRING
20
Tørres
liggende
fladt
Tørres
ophængt
Tørres
på bøjle
Tørretumbler
tilladt
Tørretumbler forbudt
Brugerinformation
Vedligeholdelse og rengøring
Inden maskinen gøres ren, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.
Afkalkning af maskinen
I almindelighed er det ikke nødvendigt at afkalke maskinen, hvis
vaskemidlet doseres rigtigt.
Hvis det alligevel skulle blive nødvendigt, anvendes et ikke ætsende
produkt, som er specielt beregnet til vaskemaskiner og fås i handlen.
Overhold doseringen og intervallerne for afkalkning anført på
emballagen.
Udvendig rengøring
Maskinen gøres ren udvendig med lunkent vand og et mildt
vaskemiddel. Der må aldrig anvendes sprit, opløsningsmidler eller
lignende.
Vaskemiddelskuffe
Med jævne mellemrum skal vaskemiddelskuffen
Vaskemiddelskuffen kan afmonteres for rengøring.
rengøres.
Adskillelse :
Tryk på clipsene i begge sider
vaskemiddelskuffen, og træk den op.
af
Derefter kan den vaskes under rindende vand
med en børste eller en sammenrullet klud. De
små vandlåsrør bag på vaskemiddelskuffen ses
efter for tilstopning.
21
Brugerinformation
Samling :
Vaskemiddelskuffen føres ind i udskæringerne,
til den låser fast.
Trævlefilter
Trævlefilteret sidder i bunden af maskinen og skal renses med jævne
mellemrum. Kontrollampen "filter"* lyser, når filteret er stoppet til, og
det skal så straks renses. Hvis der vaskes tøj, som fnugger meget, renses
filteret efter hver vask.
Åben klappen. Brug f. eks en skruetrækker :
Det resterende vand tømmes ud :
Stil en balje under filteret. Drej proppen mod
uret, til ribben vender lodret, og lad det
resterende vand løbe ud
* afhængig af model
22
Brugerinformation
Filteret tages ud :
Skru proppen helt løs, og tag filteret ud. Skyl
filteret grundigt under rindende vand. Sæt
filteret ind igen, og skru det fast ved drejning
med uret.
Efter rengøring af filteret er det vigtigt at klappen er lukket korrekt.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal klappen være lukket, når
vaskemaskinen er igang.
23
Brugerinformation
I tilfælde af driftsfejl
Maskinen er kontrolleret mange gange under produktionen. Men hvis
der konstateres driftsfejl, gennemløbes nedenstående afsnit, inden
serviceafdelingen tilkaldes.
24
Fejl
Årsager
Vaskemaskinen starter ikke
eller tager ikke vand ind :
• maskinen er ikke tilsluttet korrekt, den
elektriske installation er ikke i orden,
• vaskemaskinens låg og tromlens låger
er ikke lukket ordentligt,
• programmet er ikke sat rigtigt i gang,
• strømmen er afbrudt,
• vandforsyningen er afbrudt,
• vandtilførslen er tilstoppet,
Vaskemaskinen tager vand
ind, men den pumper det
ud igen med det samme :
• afløbsslangens rørstykke hænger for
lavt (se afsnit om installation).
Vaskemaskinen
slynger
ikke eller pumper ikke ud :
• afløbsslangen er stoppet til eller bukket,
• trævlefilteret er stoppet til,
• ubalancesikringen er udløst: tøjet ligger ikke jævnt fordelt i tromlen,
• tder er valgt program "Tømning" eller
funktion "Skyllestop",
• afløbsslangens rørstykke sidder ikke i
den rigtige højde.
Der ligger vand omkring
maskinen :
• der er fyldt for meget vaskemiddel på,
så skummet løber over,
• vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask,
• afløbsslangens rørstykke er ikke hængt
rigtigt op,
• trævlefilteret er ikke sat på plads,
• vandtilløbsslangen er utæt.
Brugerinformation
Fejl
Vaskeresultatet er
tilfredsstillende :
Årsager
ikke
• vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask,
• der er fyldt for meget vasketøj i
tromlen,
• det valgte vaskeprogram passer ikke til
tøjet,
• der er ikke fyldt nok vaskemiddel på.
Maskinen ryster, støjer :
• transportsikringen er ikke fjernet helt
(se afsnit om transportsikring),
• maskinen står ikke helt vandret og stabilt,
• maskinen står for tæt på væg eller
skabe/apparater,
• vasketøjet ligger ikke jævnt fordelt i
tromlen,
• der er ikke lagt nok vasketøj i maskinen.
Låget kan ikke åbnes under
vaskeprocessen :
• Kontrollampen for låge er slukket*,
• Vandets temperatur er for høj,
• Låget kan først åbnes 1- 2 minutter
efter vaskeprocessen er slut*.
Vaskemaskinen
stopper
under vaskeprocessen :
• Der er fejl på vandtilslutning eller eltilslutning,
• Der er valgt SKYLLESTOP.
25
Brugerinformation
26
Fejl
Årsager
Vasketiden er for lang :
• Vandtilslutningen er blokeret,
• Der er fejl på eltilslutningen eller
vandtilførselen er afbrudt,
• Overhedningssikringen på motoren har
slået fra,
• Vandets temperatur er lavere end normalt,
• Skumkontrolsystemet har regisreret
for meget skum (for høj dosering af
vaskemiddel) og vaskemaskinen har
nedbragt skummængden,
• Der var ubalance under centrifugeringen og der blev brugt ekstra tid på at
udligne balancen inden centrifugering.
Kontrollampen for SLUT**
blinker 4 gange og
fejlkoden E40 vises i
displayet :
• Låget er ikke lukket korrekt.
Kontrollampen for SLUT**
blinker 2 gange og
fejlkoden E20 vises i
displayet :
• Trævlefilteret er blokeret,
• Afløbsslangen er blokeret eller bukket,
• Afløbsslangen er placeret for højt. (Se
installation),
• Pumpen er blokeret.
Kontrollampen for SLUT**
blinker 1 gang og fejlkoden
E10 vises i displayet :
• Der er lukket for vandtilførselen på
vaskemaskinen,
• Der er lukket for vandet.
Kontrollampen for SLUT**
blinker 10 gange og
fejlkoden EA0 vises i
displayet :
• Åbningsklapperne på tromlen står
åbne.
Brugerinformation
Fejl
Årsager
Skyllemiddel eller vand
løber
over
i
skyllemiddelbeholderen,
når den fyldes* :
• Skyllemiddel er overdoseret. Fyld kun i
til MAX,
• Hæverten på bagsiden af vaskemiddelbeholderen er blokeret.
*Afhængig af model
**Fjern åragen til fejlen, og tryk derefter på tasten Start/Pause for at
genstarte det afbrudte program.
27
Brugerinformation
TIL INSTALLATØREN
Installation og eltilslutning
Advarsler
• Vaskemaskinen er tung. Pas på, når den flyttes og håndteres.
• Transportsikringen skal fjernes, inden maskinen tages i brug. Hvis
alle transportsikringselementerne ikke er fjernet, kan det forårsage
skader på maskinen eller tilstødende skabe eller apparater.
Maskinens stik skal trækkes ud af stikkontakten, inden
transportsikringen fjernes.
• Nødvendige vandforsyningsarbejder i forbindelse med maskinens
opstilling må kun overlades til en autoriseret blikkenslager.
• Maskinen skal forbindes på en stikkontakt med forskriftsmæssig
jordforbindelse.
• Hvis boligens elektriske installation skal ændres, for at maskinen
kan tilsluttes, tilkaldes en autoriseret elektriker.
• Inden maskinen tilsluttes, skal anvisningerne i afsnittet "Elektrisk
tilslutning" læses grundigt.
• Efter maskinen er installeret kontrolleres, at den ikke står på det
strømførende kabel.
• Når maskinen står på et tæppegulv sikres, at åbningerne forneden
på maskinen ikke er dækket til af gulvtæppet for ikke at hæmme
ventilationen.
• Den strømførende ledning må kun udskiftes af serviceafdelingen.
• Fabrikken kan ikke holdes ansvarlig for skader opstået som følge af
en installation, der ikke opfylder kravene.
28
Brugerinformation
Installation
Alle transportsikringselementerne, som beskytter vaskemaskinens indre dele under transporten, skal fjernes,
inden maskinen tages i brug.
Fjern emballagen. Vip maskinen til den ene
side, tag stopkilen under motoren ud, og sæt
maskinen ned igen.
Vip maskinen bagud, og drej den en kvart
omdrejning på et af hjørnerne, så
transportrammen kan fjernes.
Luk maskinens låg op, og fjern stopklodserne
og plastfolien. Luk låget igen.
Fjern de to skruer og afstandsstykker på
bagsiden med en 10 mm nøgle.
29
Brugerinformation
Luk hullerne med propperne fra den
medleverede pose, og sæt midterkapslen i.
Se efter, at alle disse dele er fjernet fra
maskinen, og gem dem til eventuel senere
transport.
Hvis maskinen skal flugte med de tilstødende
skabe eller apparater, kan slangeholderen bag på
maskinen klippes af. De to lukkedæksler i siderne
skal blive siddende.
Opstillingssted
Anbring maskinen på et fast jævnt gulv i et rum med god udluftning.
Maskinen må ikke røre væggen eller andre apparater.
Flytning af maskinen
Vaskemaskinen kan flyttes fra et sted til et andet,
efter den er sat ned på kørehjulene ved hjælp af
grebet i bunden af maskinen. Grebet trækkes
helt mod venstre. Når maskinen er flyttet til det
ønskede sted, sættes grebet tilbage i den
oprindelige stilling igen.
30
Brugerinformation
Højdeindstilling
Det er vigtigt, at maskinen står helt vandret for at undgå, at den
ryster, støjer eller flytter sig under drift.
Maskinen sættes vandret ved regulering af det
ben, der er for kort. Benet og kraven skrues løs
samlet (eventuelt løftes maskinen op).
Når maskinen står stabilt, låses stillebenet
mod gulvet, og kraven føres helt op.
Vandtilløb
Installer vandtilløbsslangen bag på Deres vaskemaskine :
- Indsæt sien i hullet der er forneden på det bagerste panel
(fig 1).
- Skru tilløbsslangens omløber på som vist i fig.2
og fig.3
- Forbind tilløbsslangen til vandhanen, og vær
omhyggelig med pakningens korrekte placering.
- Åben for vandhanen.
Vandtilløbsslangen kan ikke forlænges. Hvis den er for kort, vær venlig at kontakte service.
31
Brugerinformation
Afløb
- Monter slangeholderen på afløbsslangen.
- Placer samlingen i et afløbsrør (eller en vask) i en
højde mellem 70 og 100 cm. Kontroller at den
ikke kan falde.
De må sørge for at der er luft omkring slangen, for at undgå hævertvirkning.
Vigtigt: Afløbsslangen må ikke forlænges på nogen måde. Hvis den er
for kort, kontakt service.
El-tilslutning
Denne vaskemaskinen må kun tilsluttes en enfaset 230 V
strømforsyning.
Liniesikringens strømstyrke kontrolleres: 10A til 230 V.
Maskinen må ikke tilsluttes med forlængerledninger eller
multistikdåse.
Jordforbindelsen skal også være i overensstemmelse med de gældende
regler.
32
Brugerinformation
Tekniske specifikationer
DIMENSIONER
Højde
Bredde
Dybde
SPÆNDING/FREKVENS
SAMLET EFFEKT
VANDTRYK
VANDTILSLUTNING
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bars)
Type 20x27
Denne maskine er i overensstemmelse med direktiv 89/336/
EØF om begrænsning af radioelektriske forstyrrelser og
direktiv 73/23/EØF om elektrisk sikkerhed
Fejl og mangler / afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og
mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Hvidevare-Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet
"Service".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes
fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets
normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner det nødvendigt, at
produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for
vor regning og risiko.
33
Brugerinformation
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning
eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i
forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et
eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov
gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl
ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et
eller flere af følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med
vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte
sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede
serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en
senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod
almindelig sund fornuft.
34
Brugerinformation
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www:electrolux.dk
35
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.dk
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
108 1896 00 - 06/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising