Electrolux EWT13420W Handleiding
Gebruiksaanwijzing
Wasautomaat
EWT 13420 W
We were thinking of you
when we made this product
3
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een
eersteklas product van Electrolux. U zult
hier jarenlang plezier aan beleven. Het is
de ambitie van Electrolux om het
huishouden voor u gemakkelijker te
maken door middel van een breed
assortiment kwaliteitsapparatuur. U
vindt enkele voorbeelden hiervan op de
voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neem
de
tijd
om
deze
gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat
u kunt profiteren van de voordelen van
uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een
superieure gebruikerservaring en dus
meer gemoedsrust. Veel succes !
4 inhoud
Inhoud
Waarschuwingen ............................... 5
Beschrijving van het apparaat ............ 7
Aanpassing aan uw eigen wensen ..... 8
Hoe een was te doen ? ..................... 9
Wasgids .......................................... 14
Programmatabel ............................. 16
Verbruik ........................................... 17
Onderhoud en reiniging ................... 18
In geval van een storing ................... 19
Technische kenmerken ................... 22
Installatie ......................................... 22
Milieu .............................................. 25
Garantie .......................................... 26
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt :
Belangrijke informatie met betrekking tot uw veiligheid en informatie die u in staat stelt schade
aan het apparaat te voorkomen.
Algemene informatie.
Informatie over het milieu.
waarschuwingen 5
Waarschuwingen
verricht.
• Was geen kledingstukken met baleinen, ongezoomde of gescheurde
lappen stof in de wasmachine.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld
voor uw veiligheid en die van anderen.
Wij verzoeken u deze aandachtig te
lezen voordat u uw apparaat installeert en in gebruik neemt. Wij danken u voor uw aandacht.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij
uw apparaat. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat
blijft als u het aan iemand verkoopt
of geeft. De nieuwe gebruiker is dan
ook op de hoogte van de werking
van de wasmachine en van de hierbij horende waarschuwingen.
Installatie
• Pak het apparaat onmiddellijk uit, of
laat het uitpakken zodra u het heeft
ontvangen. Controleer het apparaat
helemaal. Maak eventueel aantekeningen op de afleverbon en behoud
hiervan een kopie voor uzelf.
• Het apparaat moet helemaal uitgepakt zijn voordat het wordt aangesloten of in gebruik genomen.
Onvolledige verwijdering van transportbeveiligingen kan schade aan het
apparaat en meubels die er naast
staan veroorzaken.
• Laat werkzaamheden met betrekking
tot de aansluiting op de waterleiding
uitsluitend verrichten door een
gekwalificeerde loodgieter.
• Als de elektrische installatie in uw
woning moet worden aangepast om
de wasmachine aan te kunnen sluiten, laat dit dan doen door een
gekwalificeerde elektricien.
• Controleer of het apparaat, nadat het
geïnstalleerd is, niet op de voedingskabel staat.
• Als de machine geïnstalleerd is op
vloerbedekking, moet u controleren
of het tapijt de ventilatieopeningen,
aan de onderkant van de machine,
niet blokkeert.
• Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Lees, voordat u overgaat tot de
aansluiting van uw machine, eerst
aandachtig de instructies in hoofdstuk “Elektrische aansluiting”.
Algemene veiligheid
• Breng geen wijzigingen aan de kenmerken van dit apparaat aan. Dit kan
een gevaar voor u opleveren.
• Verwijder munten, veiligheidsspelden, broches, spijkers, enz. voor elke
was. Deze kunnen ernstige schade
toebrengen als zij in het wasgoed blijven zitten.
• Gebruik de in de paragraaf “Dosering
van wasmiddelen” aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
• Stop kleine artikelen, zoals sokken,
ceintuurs, enz. in een waszakje of
een kussensloop.
• Haal na gebruik van het apparaat de
stekker uit het stopcontact en draai
de waterkraan dicht.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de wasmachine
schoonmaakt of er onderhoud aan
6 waarschuwingen
• De voedingskabel mag uitsluitend
vervangen worden door de Klantenservice.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade die het
gevolg is van een onjuiste installatie.
Voorzorgsmaatregelen tegen bevriezing
Als uw apparaat wordt blootgesteld aan
een temperatuur onder de 0°C, neem
dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• Draai de kraan dicht en koppel de
wateraanvoerslang los.
• Plaats het uiteinde van deze slang en
dat van de waterafvoerslang in een
bak op de grond.
• Selecteer het programma Water
afvoeren en laat het helemaal aflopen.
• Schakel het apparaat uit door de
programmakeuzeknop op de stand
“Stop” te zetten.
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Sluit de wateraanvoerslang weer aan
en zet de waterafvoerslang terug op
zijn plaats.
Op die manier zal het in de slangen resterende water worden afgevoerd en
wordt beschadiging van uw machine
door bevriezing voorkomen.
Controleer, voordat u de machine weer
laat werken, of de temperatuur in de ruimte waar hij geïnstalleerd is boven de
0°C ligt.
Gebruik
• Uw apparaat is bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik
hem niet voor commerciële of industriële toepassingen of andere doe-
leinden dan waarvoor de machine
ontworpen is: wassen, spoelen en
centrifugeren.
• Was alleen artikelen in de machine
die daar geschikt voor zijn. Lees de
aanwijzingen op de etiketten in de
kledingstukken.
• Stop geen artikelen in de wasmachine die bewerkt zijn met benzine,
alcohol, of trichloorethyleen, e.d. Als
u gebruik maakt van dergelijke vlekkenverwijderaars, wacht dan tot deze
verdampt zijn voordat u de artikelen
in de trommel legt.
• Uw machine is ontworpen voor
gebruik door volwassenen. Zorg
ervoor dat kinderen het apparaat niet
aanraken of ermee gaan spelen.
beschrijving van het apparaat / aanpassing aan uw eigen wensen 7
Beschrijving van het apparaat
1
2
1 Bedieningspaneel
2 Handgreep om het deksel te openen
3 Deurtje van het filter
4 Hefboom voor de verplaatsing van
het apparaat
5 Verstelbare pootjes
3
4
5
Wasmiddelbakje
Voorwas
Hoofdwas
Wasverzachter (het MAX-teken
niet overschrijden M )
Het bedieningspaneel
1 Programmakeuzeknop
2 Toetsen en hun functies
3 Display
1
4 Toets “Start/Pauze”
5 Toetsen “Time Manager”
2
3 4 5
8 beschrijving van het apparaat / aanpassing aan uw eigen wensen
De symbolen
1 Time manager
2 Temperatuur
3 Kinderbeveiliging
4 Verloop van de cyclus
5 Duur van de cyclus of aftelling
uitgestelde start
8.88
1 2
3
4
5
Aanpassing aan uw eigen wensen
Kinderbeveiliging
Deze optie maakt twee soorten
vergrendeling mogelijk :
- als deze optie ná de start van de cyclus
is gekozen, kunnen de opties of het
programma niet meer gewijzigd worden.
De cyclus wordt afgemaakt en u moet
de optie uitschakelen om een nieuwe
cyclus te kunnen starten.
- als de optie vóór de start van de cyclus
is gekozen, kan de machine niet gestart
worden.
Om de kinderbeveiliging in te schakelen,
moet de machine voorzien zijn van
stroom en dient u de toetsen “Voorwas”
en “Extra spoelen” tegelijkertijd in te
drukken tot de bevestiging door het
symbool
op het display verschijnt.
De keuze van de optie is opgeslagen in
het geheugen.
Om de kinderbeveiliging uit te
schakelen, dezelfde handeling herhalen.
Geluidssignaal
Een geluidssignaal klinkt elke keer als
een toets wordt ingedrukt, aan het einde
van het programma of om aan te geven
dat er een storing is opgetreden.
Om het signaal uit te schakelen, de machine van stroom voorzien en tegelijkertijd de toetsen “Centrifugeren” en
“Voorwas” indrukken tot de uitschakeling bevestigd wordt door een hoorbare
piep.
Het signaal blijft alleen actief als er sprake is van een alarmsituatie.
Om het signaal weer in te schakelen,
dezelfde handeling herhalen.
hoe een was te doen 9
Hoe een was te doen ?
Eerste gebruik
• Verzeker u ervan dat alle elektrische
en wateraansluitingen in overeenstemming zijn met de installatie-instructies.
• Verwijder de blokje van polystyreen
en alle andere elementen uit de
trommel.
• Laat een voorbereidende was
draaien op 90°C, zonder wasgoed
maar met wasmiddel, om de kuip te
reinigen.
Dagelijks gebruik
Dosering van wasmiddelen
Uw wasmachine is zodanig ontworpen
dat u minder water en wasmiddelen
hoeft te gebruiken, verminder dus de
door de wasmiddelenfabrikanten aanbevolen hoeveelheden.
Strooi de dosis waspoeder in de vakjes
hoofdwas
en voorwas als u de optie “voorwassen” gekozen heeft. Giet
eventueel wasverzachter in het vakje .
Als u een ander soort wasmiddel gebruikt, raadpleeg dan de paragraaf
“wasmiddelen en aanvullende producten” van de wasgids.
Keuze van het gewenste programma
U vindt het geschikte programma voor
het soort wasgoed in de programmatabel (zie paragraaf Programmatabel).
Het laden van het wasgoed
• Doe het deksel van de machine open.
• Maak de trommel open door op de
vergrendelingsknop A te drukken: de
twee klepjes gaan automatisch open.
• Leg het wasgoed in de trommel, doe
de trommel dicht en sluit het deksel
van de wasmachine.
A
Voordat u het deksel van de machine
sluit, controleren of de deur van de
trommel goed gesloten is :
• de twee klepjes vergrendeld zijn,
• de vergendelingsknop A weer naar
boven staat.
Draai de programmakeuzeknop op het
gewenste programma. Het groene lampje van de toets “Start/Pauze” knippert.
De symbolen van de verschillende cycli
worden weergegeven (
Hoofdwas,
Spoelen,
Water afvoeren,
Centrifugeren).
Als u de programmakeuzeknop op een
ander programma draait als er een cyclus bezig is, zal de wasmachine het
nieuw gekozen prgramma negeren.
10 hoe een was te doen
“Err” knippert en het rode lampje van de
toets “Start/Pauze” knippert gedurende
enkele seconden waarna de lopende
cyclus weer wordt weergegeven.
Keuze van de temperatuur
Druk meermaals op de toets
“Temperatuur” om de temperatuur te verhogen of te
verlagen, als u wilt dat uw
wasgoed op een andere
temperatuur
gewassen
wordt dan de door de wasmachine voorgestelde temperatuur. Het symbool
komt overeen met koud wassen.
Keuze van de centrifugesnelheid
Druk op de toets “Centrifugeren” om de centrifugesnelheid te wijzigen, als u
wilt dat uw wasgoed op een
andere snelheid gecentrifugeerd wordt dan de door de
wasmachine voorgestelde
snelheid. U kunt ook de optie “Zonder centrifugeren”*
kiezen, “Spoelstop”* of “Nacht Extra Stil”
*.
De maximale snelheden zijn :
voor Katoen : 1300 toeren/min,
voor Jeans : 1100 toeren/min,
voor Synthetica, Anti-kreuk, Wol, Handwas en Lingerie : 900 toeren/min,
voor Fijne was en Zijde : 700 toeren/min.
Na afloop van het programma, als u
gekozen heeft voor de optie “Spoelstop”
of “Nacht Extra Stil” , moet u wel een
prgramma “Centrifugeren” of “Water
*afhankelijk van het model
afvoeren” kiezen om de cyclus te beëindigen.
“Nacht Extra Stil”
De wasmachine voert het water na de
laatste spoelgang niet af, zodoende
raakt het wasgoed niet gekreukt. Aangezien alle centrifugefasen onderdrukt
worden, zal de wascyclus erg weinig
lawaai maken en daarom is deze optie
heel geschikt voor de nacht. Bij de programma’s Katoen en Synthetische stoffen worden de spoelgangen met meer
water uitgevoerd.
Keuze van de optie
U kunt de verschillende opties kiezen
nadat u het programma geselecteerd
heeft en voordat u de toets “Start/Pauze” indrukt (zie de programmatabel).
Druk op de gewenste toets(en), de bijbehorende lampjes gaan branden. Als u
de toets(en) nogmaals indrukt, gaan de
lampjes uit. Als een van de opties niet
compatibel is met het gekozen programma gaat de melding “Err” op het
display knipperen en het rode lampje
van de “Start/Pauze” knippert.
Optie “Voorwas”
De wasmachine voert een voorwas uit
op maximaal 30°C. De voorwas eindigt
met een korte centrifugegang bij de programma’s Katoen en Synthetische stoffen, bij de programma’s voor fijne was
wordt het water alleen afgevoerd.
hoe een was te doen 11
Optie “Extra spoelen”
De wasmachine voegt na afloop van de
cyclus een of meer spoelrondes toe.
Deze optie wordt aanbevolen voor mensen met een gevoelige huid en in streken
waar het water heel zacht is.
• Incidenteel :
Druk op de toets “Extra spoelen”. De
optie is alleen actief voor het gekozen
programma.
• Permanente :
Druk enkele seconden op de toetsen
“Centrifugeren” en “Extra spoelen”. De
optie blijft permanent actief zelfs als u de
stroomtoevoer naar de machine onderbreekt.
Om de optie uit te schakelen, dezelfde
handeling herhalen.
“Startuitstel”
30’
Met deze optie kunt u de start van een
wasprogramma met 30, 60, 90 minuten,
2 uur tot 20 uur uitstellen.
De tijd die u gekozen heeft wordt gedurende enkele seconden weergegeven
op het display*.
U kunt de uitgestelde start te allen tijde
wijzigen of annuleren, voordat u de toets
“Start/Pauze” ingedrukt hebt, door opnieuw op de toets “Startuitstel” te drukken (0’ betekent dat de machine
onmiddellijk start).
Als u al op de toets “Start/Pauze” gedrukt heeft en u de uitgestelde start toch
wilt wijzigen of annuleren, ga dan als
volgt te werk :
• Om de uitgestelde start te annuleren
en de cyclus onmiddellijk te laten beginnen, drukt u op de toets “Start/Pauze”
en meteen daarna op de toets “Startuitstel”. Druk op “Start/Pauze” om de
cyclus te starten.
• Om de uitgestelde start te wijzigen,
moet u eerst de toets “Stop”
indrukken en de cyclus opnieuw programmeren.
Het deksel zal vergrendeld blijven tijdens
de duur van de uitgestelde start. Als u
het deksel toch wilt openen, moet u de
wasmachine eerst op Pauze zetten door
op de toets “Start/Pauze” te drukken.
Nadat u het deksel weer gesloten heeft,
op de toets “Start/Pauze” drukken.
*Het lampje gaat niet branden.
12 hoe een was te doen
Bij een uitgestelde start, wordt de aftelling op het display weergegeven (per
uur, vervolgens 90 minuten en vanaf 60
minuten, per minuut).
Time Manager
Temperatuurinstelling
De wasmachine is standaard ingesteld
op de cyclus “Normaal bevuild wasgoed”. De cyclus kan verlengd of verkort
worden met behulp van de toets “Time
Manager”
. Er is ook een vervuilingsgraad van het wasgoed aangegeven.
Erg vervuild wasgoed
Normaal vervuild wasgoed
Weinig vervuild wasgoed
Heel weinig vervuild wasgoed of
halve lading
De beschikbaarheid van deze verschillende niveaus hangt af van het soort
programma dat u gekozen heeft.
Programma starten
Druk op de toets “Start/Pauze” om de cyclus te starten ;
het bijbehorende groene
lampje gaat branden.
2.00
Het is normaal dat de programmakeuzeknop tijdens de cyclus niet meedraait.
Het symbool dat bij de lopende fase
hoort zal zichtbaar zijn op het display,
evenals de resterende tijd.
2H
Tijdens de cyclus gaat het symbool
bewegen wanneer de machine begint
met opwarmen.
Ingreep tijdens de loop van een programma
Wasgoed toevoegen
Wanneer het lampje “Wasgoed toevoegen”
brandt, kunt u wasgoed
toevoegen, ga hiervoor als volgt te werk.
Druk op de toets “Start/Pauze”. het bijbehorende groene lampje knippert zolang de pauze duurt. Pas ongeveer 2
minuten nadat de wasmachine is gestopt kan het deksel geopend worden.
Druk nogmaals op deze toets om het
programma voort te zetten.
Wijziging van een lopend programma
Voordat u een wijziging aan kunt brengen in een lopend programma, moet u
eerst de wasmachine op pauze zetten
door op de toets “Start/Pauze” te drukken. Als het niet mogelijk is om iets te wijzigen zal “Err” op het diplay gaan
knipperen en het rode lampje van de
toets “Start/Pauze” knippert een paar
seconden. Als u het programma toch
wilt wijzigen, dan moet u het lopende
programma annuleren (zie hieronder).
hoe een was te doen 13
Een programma annuleren
Als u een programma wilt annuleren, de
programmakeuzeknop op de stand
“Stop”
draaien.
Einde van het programma
De wasmachine stopt automatisch; het
lampje van de toets “Start/Pauze” gaat
uit en op het display knippert “0”. Pas
ongeveer 2 minuten nadat de wasmachine is gestopt kan het deksel geopend
worden.
Draai de programmakeuzeknop op de
stand “Stop” .
Haal het wasgoed uit de trommel.
Trek de stekker uit het stopcontact en
draai de waterkraan dicht.
Wij adviseren u het deksel en de trommel na gebruik open te laten staan om
de kuip te laten luchten.
Waakstand
Als het apparaat van stroom is voorzien
en er 10 minuten niets gebeurt voor de
start van een cyclus of na afloop van een
cyclus, dan treedt er een waakstand in
werking. De verlichting van het display
gaat uit en het lampje van de toets
“Start/Pauze” knippert langzaam.
Om dit te onderbreken hoeft u alleen
maar een toets in te drukken of aan de
programmakeuzeknop te draaien.
14 wasgids
Wasgids
Het wasgoed scheiden en voorbereiden
• Verdeel het wasgoed naar soort en
onderhoudssymbool (zie hoofdstuk
Internationale symbolen, hierna) :
normaal wassen voor wasgoed dat
bestendig is tegen krachtig wassen
en centrifugeren; behoedzaam wassen voor fijne was die voorzichtig
behandeld moet worden. Voor
gemengde ladingen, ladingen die uit
verschillende soorten artikelen en
stoffen bestaan, kunt het best een
programma en temperatuur kiezen
die geschikt is voor het meest kwetsbare weefsel.
• Was witte was en bont wasgoed
gescheiden. Anders kan uw witte
was verkleuren of grauw worden.
• Nieuwe gekleurde kledingstukken
bevatten vaak extra veel kleurstof.
Was dergelijke stukken liever de
eerste keer apart. Houd u aan de
onderhoudsaanwijzingen “apart wassen” en “meermaals apart wassen”.
• Maak de zakken leeg en schud het
wasgoed uit.
• Verwijder loszittende knopen, spelden en haakjes. Doe ritssluitingen
dicht, maak veters en riemen vast.
• Draai kledingstukken en stoffen met
meerdere textiellagen (slaapzakken,
anoraks, e.d.) binnenstebuiten, evenals gekleurde gebreide, geweven of
wollen kledingstukken en stoffen met
applicaties.
• Was kleine, kwetsbare stukken (kousen, panties, BH’s, e.d.) in een waszakje.
• Neem speciale voorzorgsmaatrege-
len bij gordijnen. Verwijder de gordijnhaken en stop vitrage in een
waszak of kussensloop.
Ladingen wasgoed naar type weefsel
De hoeveelheid wasgoed in de trommel
mag de maximale capaciteit van de
wasmachine niet overschrijden. Die capaciteit hangt af van het soort textiel.
Verminder de hoeveelheid wasgoed als
dit erg vervuild is of als de stof veel water
opneemt.
Verschillende textielsoorten hebben niet
hetzelfde volume of hetzelfde vermogen
om water vast te houden. Daarom kan,
in het algemeen gesproken, de trommel
als volgt worden gevuld :
• helemaal, maar zonder katoen, linnen
of gemengd wasgoed aan te drukken,
• voor de helft voor behandelde katoenen kleding en synthetische stoffen,
• voor een derde voor erg kwetsbare
artikelen zoals vitrage en wollen kledingstukken.
Voor een gemengde lading, de trommel
vullen rekening houdend met de meest
kwetsbare vezels.
Wasmiddelen en aanvullende producten
Gebruik alleen wasmiddelen en aanvullende producten die geschikt zijn voor
gebruik in een wasmachine. Raadpleeg
de aanwijzingen van de fabrikant en
houd u aan de paragrafen De wasmiddellade en Dosering van wasmiddelen.
Wij raden u af tegelijkertijd verschillende
wasmiddelen te gebruiken, uw wasgoed
kan hierdoor beschadigd raken.
De hoeveelheid te gebruiken wasmiddel
hangt af van de hoeveelheid wasgoed
die u wilt wassen, de hardheid van het
wasgids 15
water en de vervuilingsgraad van het
wasgoed.
Als het water zacht is, gebruik dan iets
minder wasmiddel. Als het water kalkrijk
is (het gebruik van een ontkalkingsmiddel wordt aanbevolen) of als het wasgoed erg vuil is of veel vlekken heeft,
verhoog de dosering dan enigszins.
U kunt de waterhardheidsgraad te weten komen door contact op te nemen
met uw regionale waterleidingbedrijf of
met elke andere deskundige instantie.
Wasmiddelen in poedervorm kunnen
zonder voorbehoud gebruikt worden.
Vloeibare wasmiddelen niet gebruiken
als u een voorwasprogramma heeft
gekozen. Voor alle cycli zonder
voorwas, kan het wasmiddel òf in een
wasbol gegoten worden en direct in de
trommel geplaatst worden, of in de wasmiddellade, in beide gevallen moet u de
wascyclus wel onmiddellijk starten.
Wasmiddelen in tabletten of in doseringen moeten in het hoofdwasmiddelvakje
van de wasmiddellade van uw wasmachine geplaatst worden.
Voor de behandeling van vlekken voordat u de wascyclus start, dient u zich te
houden aan de aanbevelingen van de
fabrikant van het betreffende product.
Als u een wasproduct gebruikt om vlekken te verwijderen, moet u de wascyclus
onmiddellijk starten.
Internationale symbolen
HOOFDWAS
NORMAAL
Wassen op
95°C
Wassen op
60°C
Wassen op
40°C
Wassen op
30°C
FIJNE
WAS
BLEKEN
Bleken met chloor (bleekwater) toegestaan
(alleen koud en met een verdunde oplossing)
Behoedzaam
met de hand
wassen
Niet wassen
Bleken met chloor (bleekmiddel) verboden
STRIJKEN
Hoge temperatuur
(max 200°C)
Gemiddelde temperatuur
(max 150°C)
Lage temperatuur
(max 100°C)
Niet strijken
CHEMISCH
REINIGEN
Chemisch reinigen (alle
gebruikelijke oplosmiddelen)
Chemisch reinigen (alle
oplosmiddelen behalve
trichloorethyleen)
Chemisch reinigen (uitsluitend oplosmiddelen op
basis van aardolie en
R113)
Niet chemisch reinigen
Hoge
temperatuur
Gemiddelde
temperatuur
DROGEN
Vlakliggend
drogen
Opgehangen
drogen
Drogen op
kleerhanger
Drogen in droogtrommel toegestaan
Niet in de droogtrommel drogen
16 programmatabel / verbruik
Programmatabel
Programma / Soort wasgoed
Lading
Normaal Katoen : Wit of bont, bijv., normaal bevuilde werkkleding, beddengoed, tafelkleden, ondergoed,
handdoeken.
5,5 kg
Eco* : Wit of bont, bijv., normaal bevuilde werkkleding, beddengoed, tafelkleden, ondergoed, handdoeken.
5,5 kg
Normaal Synthetica : Synthetische stoffen, ondergoed, gekleurde stoffen, strijkvrije overhemden, blouses.
2,5 kg
Fijne was : Voor alle fijne was, bijvoorbeeld, gordijnen.
2,5 kg
Anti-kreuk : Beperkt het kreuken van het wasgoed
en maakt het strijken makkelijker.
1,0 kg
Wol : In de machine wasbare wol, voorzien van het
merk «zuiver scheerwol, machine wasbaar, krimpvrij».
1,0 kg
Handwas : Heel tere weefsels met het label «handwas».
1,0 kg
Lingerie : Voor hele fijne was zoals lingerie.
1,0 kg
Zijde : In de machine wasbare stoffen op 30°C.
1,0 kg
Jeans : Voor het wassen van kleding van spijkerstof
(denim). De optie Extra spoelen is geactiveerd.
3,0 kg
Inweken : Inweken voor erg vervuild wasgoed met
spoelstop.
5,5 kg
Spoelen : Wasgoed dat met de hand is gewassen
kan met dit programma worden uitgespoeld.
5,5 kg
Pompen : Het water afvoeren na een spoelstop (of
Nacht Extra Stil).
5,5 kg
Mogelijke opties
Nacht Extra Stil
Voorwas
Extra spoelen
Startuitstel
Time manager**
Nacht Extra Stil
Voorwas
Extra spoelen
Startuitstel
Nacht Extra Stil
Startuitstel
Nacht Extra Stil
Voorwas
Startuitstel
Nacht Extra Stil
Extra spoelen
Startuitstel
programmatabel / verbruik 17
Programma / Soort wasgoed
Lading
Centrifugeren : Centrifugeren op 700 tot 1300 toeren/min na een spoelstop (of Nacht Extra Stil).
5,5 kg
Mogelijke opties
Startuitstel
* Referentieprogramma voor tests volgens de CEI 456 norm (Ecoprogramma 60°).
** Niet geldig bij de Eco-programma’s.
Verbruik
Temperatuur
Verbruik
bij benadering**
°C
Liter
kWh
koud - 90
63
2,10
40 - 90
63
1,80
Normaal Synthetica
koud - 60
45
0,80
Fijne was
koud - 40
50
0,50
Anti-kreuk
koud - 60
55
0,45
Wol
koud - 40
45
0,45
Handwas
koud - 40
45
0,45
Lingerie
40
50
0,50
Zijde
30
40
0,30
Jeans
40
55
0,60
Inweken
30
20
0,20
Spoelen
-
32
0,05
Pompen
-
-
0,002
Centrifugeren
-
-
0,015
Normaal Katoen
Eco*
Duur
Zie display
Programma
Soort wasgoed
* Referentieprogramma voor tests volgens de CEI 456 norm (Ecoprogramma 60°) :
46 L / 0,93 kWh / 140 min
** Gegevens bij benadering die kunnen variëren op basis van de gebruiksomstandigheden. Het aangegeven verbruik komt overeen met de maximumtemperatuur voor
elk programma.
18 onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging
Maak de machine pas schoon nadat u de
stekker uit het stopcontact heeft getrokken.
Ontkalking van het apparaat
Voor het verwijderen van kalkaanslag een
speciaal, niet bijtend product gebruiken
dat geschikt is voor wasmachines. Houd
u aan de dosering en frequentie zoals
aangegeven op de verpakking.
De behuizing
Maak de behuizing van de wasmachine
schoon met lauw water en een zacht reinigingsmiddel. Gebruik nooit alcohol,
oplosmiddelen of soortgelijke producten.
Het filter van de afvoer
Maak het filter dat zich onderaan het apparaat bevindt regelmatig schoon :
1
2
3
4
5
6
Wasmiddelbakje
Ga voor het reinigen van het wasmiddelbakje als volgt te werk :
1
2
7
3
4
De filters van de watertoevoer
Ga voor het reinigen als volgt te werk :
1
5
6
2
in geval van een storing 19
In geval van een storing
Bij de fabricage van uw apparaat is het grondig gecontroleerd. Indien u echter een
storing constateert, raadpleeg dan eerst de onderstaande paragrafen voordat u de
klantenservice belt.
Probleem
Oorzaken
De wasmachine start niet • het apparaat is niet goed aangesloten, de elektrisof wordt niet met water
che aansluiting werkt niet,
gevuld :
• het deksel van uw wasmachine en de kleppen van
de trommel zijn niet goed gesloten,
• de start van het programma is niet goed aangegeven,
• er is een stroomonderbreking,
• er is een onderbreking in de watertoevoer,
• de kraan is dicht,
• de watertoevoerfilters zijn vervuild,
• er verschijnt een rode stip op de watertoevoerleiding.
De wasmachine wordt wel • het gebogen uiteinde van de afvoerslang is te laag
gevuld met water, maar
aangesloten (zie paragraaf “Installatie”).
loopt meteen leeg :
De
wasmachine • de afvoerslang is verstopt of geknikt,
centrifugeert niet of het • het afvoerfilter is verstopt,
water loopt niet weg :
• de waterstopvoorziening is in werking getreden:
het wasgoed is niet goed in de trommel verdeeld,
• het programma “Water afvoeren” of de optie
“Nacht Extra Stil” is geselecteerd,
• het gebogen uiteinde van de afvoerslang hangt
niet op de goede hoogte.
Er ligt water op de grond • een teveel aan wasmiddel heeft schuim doen
rond de wasmachine :
overlopen,
• het wasmiddel is niet geschikt voor gebruik in een
wasmachine,
• het gebogen uiteinde van de waterafvoerslang is
niet correct opgehangen,
• het filter van de waterafvoer is niet op zijn plaats
teruggezet,
• de watertoevoerleiding is niet waterdicht.
20 in geval van een storing
Probleem
Oorzaken
De wasresultaten zijn niet • het wasmiddel is niet geschikt voor gebruik in een
bevredigend :
wasmachine,
• er zit te veel wasgoed in de trommel,
• het gekozen wasprogramma is niet geschikt,
• er is te weinig wasmiddel gebruikt.
De machine trilt, maakt • de verpakking van het apparaat is niet volledig
lawaai :
verwijderd (zie paragraaf uitpakken),
• het apparaat staat niet waterpas en is niet goed
bevestigd,
• het apparaat staat te dicht bij de muur of andere
meubels,
• het wasgoed is niet goed verdeeld in de trommel,
• er zit niet genoeg was in de trommel.
De wascyclus duurt veel te • de watertoevoerfilters zijn vervuild,
lang :
• er is een onderbreking in de stroom- of watertoevoer,
• de thermische beveiliging van de motor is in werking gesteld,
• de temperatuur van het aanvoerwater is lager dan
normaal,
• het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is in
werking getreden (te veel wasmiddel) en de wasmachine is begonnen met het afvoeren van het
schuim,
• de waterstopvoorziening is in werking getreden: er
is een extra fase toegevoegd om het wasgoed
beter in de trommel te verdelen.
De wasmachine stopt • de water- of stroomtoevoer is defect,
tijdens een wascyclus :
• er is een spoelstop geprogrammeerd,
• de kleppen van de trommel staan open.
Het deksel gaat niet open • het lampje “deksel vrijgegeven”* is uit,
na afloop van de cyclus :
• de temperatuur van het water voor inweken is veel
te hoog,
• het deksel wordt 1 à 2 minuten na afloop van het
programma ontgrendeld*.
Het waarschuwingslampje • de trommel is er niet in geslaagd de juiste stand te
“trommel in verkeerde
gaan staan vanwege een voortdurende onbalans;
stand gestopt” is na afloop
draai de trommel met de hand.
van de cyclus niet gaan
branden :
in geval van een storing 21
Probleem
Oorzaken
De foutcode E40 verschijnt • het deksel is niet goed gesloten.
op het display** en het rode
lampje van de toets “Start/
Pauze” knippert*** :
De foutcode E20 verschijnt
op het display** en het rode
lampje van de toets “Start/
Pauze” knippert*** :
•
•
•
•
•
het filter van de afvoer is verstopt,
de afvoerslang is verstopt of geknikt,
de afvoerslang zit te hoog (zie “Installatie”),
de afvoerpomp is verstopt,
de installatiesifon is verstopt.
De foutcode E10 verschijnt • de kraan is dicht,
op het display** en het rode • er is een onderbreking in de waterleiding,
lampje van de toets “Start/
Pauze” knippert*** :
De foutcode EF0 verschijnt • het filter van de afvoer is verstopt,
op het display** en het rode • de beveiliging tegen overstroming (waterstop) is in
lampje van de toets “Start/
werking getreden, ga als volgt te werk:
Pauze” knippert*** :
- sluit de kraan van de watertoevoer,
- laat het apparaat gedurende 2 minuten leeeglopen voordat u de stekker uit het stopcontact trekt,
- bel de Klantenservice.
De waterafvoerpomp van • de beveiliging tegen overstroming (waterstop) is in
de
wasmachine
blijft
werking getreden, ga als volgt te werk:
werken, ook als het
- sluit de kraan van de watertoevoer,
apparaat uitgeschakeld is :
- laat het apparaat gedurende 2 minuten leeeglopen voordat u de stekker uit het stopcontact trekt,
- bel de Klantenservice.
De wasverzachter loopt di- • het MAX-streepje is overschreden.
rect in de trommel zodra
het bakje gevuld wordt :
* Afhankelijk van het model.
**Bij bepaalde modellen kunnen er geluidssignalen in werking treden.
*** Nadat u de eventuele oorzaken van de storing heeft opgelost, op de toets “Start/
Pauze” drukken om het onderbroken programma opnieuw te starten.
22 technische kenmerken / installatie
Technische kenmerken
AFMETINGEN
Hoogte
Breedte
Diepte
SPANNING / FREQUENTIE
TOTAAL VERMOGEN
WATERDRUK
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Aansluiting op de waterleiding
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Type 20x27
Dit apparaat is in overeenstemming met de Richtlijn EEG 89-336 met betrekking tot de beperking van radio-elektrische storingen en de richtlijn
EEG 73-23 met betrekking tot de elektrische veiligheid.
Installatie
Verwijder alle onderdelen die bedoeld
zijn om de machine tijdens het transport
te beschermen, voordat u de machine
voor de eerste keer in gebruik neemt.
Bewaar deze onderdelen voor eventueel
toekomstig transport: het vervoeren van
een apparaat zonder transportbeveiligingen kan de interne componenten
beschadigen en lekkages en storingen
veroorzaken, bovendien kunnen er vervormingen optreden door schokken.
Uitpakken
1
2
3
4
5
6
7
8
technische kenmerken / installatie 23
Transportbeveiligingen verwijderen
4
4
3
5
2
1
Als u uw wasmachine op één lijn wilt
houden met aangrenzend meubilair, ga
dan als volgt te werk :
5
1
2
Watertoevoer
Ga als volgt te werk om de bij het apparaat
geleverde watertoevoerleiding aan te sluiten op de achterkant van uw wasmachine
(gebruik een oude buis niet opnieuw) :
1
2
3
4
3
Draai de kraan van de watertoevoer open.
Controleer of er ergens een lekkage is.
De watertoevoerleiding kan niet verlengd
worden. Als de leiding te kort is, neem
dan contact op met de Klantenservice.
24 technische kenmerken / installatie
Waterafvoer
- Het dopje op het
1
uiteinde van de
flexibele slang past
op alle gangbare
soorten sifons.
Maak het dopje
vast aan de sifon
met behulp van de
bij het apparaat geleverde klembeugel*.
- Monteer het ge2
bogen uiteinde op
de afvoerslang.
Plaats het geheel in
een afvoerpijp (of in
een wastafel) op
een hoogte tussen
70 en 100 cm. Let
er op dat de slang er niet uit kan vallen.
Het is absoluut noodzakelijk om te zorgen voor luchttoevoer aan het uiteinde
van de afvoerslang, om eventueel overlopen te voorkomen.
In geen geval de afvoerslang verlengen.
Als de afvoerslang te kort is, raadpleeg
dan een technicus.
Elektrische aansluiting
Deze wasmachine mag uitsluitend worden aangesloten op 230 V monofase.
Controleer het vermogen van de zekering : 10 A en 230 V.
Het apparaat mag niet aangesloten worden met behulp van een verlengsnoer of
een verdeelstekker.
Controleer of de aarding in overeenstemming is met de geldende voorschriften.
* afhankelijk van het model
Plaatsing
Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond in een geventileerde ruimte.
Controleer of het apparaat niet tegen de
muur of andere meubels in de ruimte
staat.
Als u het apparaat wilt verplaatsen, ga
dan als volgt te werk :
Om uw wasmachi1
ne te verplaatsen,
hoeft u hem alleen
maar op de wieltjes
te zetten door de
hendel aan de onderkant van het apparaat
helemaal
van rechts naar links te draaien. Als het
apparaat eenmaal op zijn plaats staat,
de hendel weer in zijn oorspronkelijke
stand zetten.
Door het apparaat goed waterpas te
zetten voorkomt u dat het gaat trillen,
lawaai gaat maken en tijdens de werking
van zijn plaats komt.
2
3
milieu 25
Milieu
Bescherming van het milieu
Afdanken
Alle materialen voorzien van het symbool
kunnen gerecycled worden.
Breng ze naar een afvalinzamelpunt (informeer bij de reinigingsdienst van uw
gemeente) zodat ze teruggewonnen en
gerecycled kunnen worden.
Maak, voordat u het apparaat afdankt,
alle onderdelen die gevaar op zouden
kunnen leveren onbruikbaar: snijd de
voedingskabel zo dicht mogelijk bij het
apparaat af.
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven
bij een verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product
op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Teneinde water en energie te kunnen
besparen en dus bij te dragen aan de
bescherming van het milieu, raden wij u
aan de volgende aanwijzingen op te volgen :
• Gebruik het apparaat zo veel mogelijk met volledige lading in plaats van
gedeeltelijke ladingen.
• Gebruik de functie Voorwas of Inweken alleen voor erg vervuild wasgoed.
• Pas de hoeveelheid wasmiddel aan,
niet alleen aan de hardheid van het
water (zie paragraaf “Dosering van
de wasmiddelen”) maar ook aan de
hoeveelheid en de vervuilingsgraad
van het wasgoed.
26 garantie
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er
een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt
daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn
gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie
volgens onderstaande voorwaarden :
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich
openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de
garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens
een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het
product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld
worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij
ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op
schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op
kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid
van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door :
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in
het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op
gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer
het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet
bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel
zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen
worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze
servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
garantie 27
slechts worden gevraagd voor grote of
ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het
in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de
herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met
de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de
verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen
verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn
tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het
bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten
voor zover een aansprakelijkheid niet
wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk
anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor
in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product
naar het buitenland wordt gebracht dient
de gebruiker na te gaan of het product
voldoet aan de technische voorwaarden
( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor
in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en
kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn
staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst :
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform
de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het
bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn
uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht
zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van
de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke,
gespecificeerde begroting maken van de
totale reparatiekosten inclusief voorri*Vereniging Leveranciers van
Huishoudelijke Apparaten in
Nederland
28 garantie
jkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus
schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote
bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de
technicus werd aangeboden. Nadat dit
is geschied, zullen alleen de kosten van
voorrijden en arbeidsloon in rekening
worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de
reparatie duidelijk wordt dat :
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag
kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal
overleg met de consument plaatsvinden
en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog
niet akkoord gaat, geldt eveneens het in
artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende
staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal :
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de
consument de datum voor een tweede
bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend
bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak
voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding
van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
De betaling van de rekening dient tegen
afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde
reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren
van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen
geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek
de gespecificeerde rekening van de
voorgaande reparatie aan de technicus
te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van
eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw
optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een
afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan
worden, zal aan de consument een
nieuw exemplaar of soortgelijk toestel
van hetzelfde merk worden aangeboden
tegen bijbetaling op basis van een per
product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de
technicus weer ter beschikking van de
garantie 29
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde
prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige
wijze te worden uitgevoerd, dat een
toestel daarna weer volledig voldoet aan
de veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht
veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij
het ontbreken daarvan, aan de wettelijke
vereisten terzake. Dit houdt ondermeer
in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant
ook terzake van veiligheidskeurmerken
en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus
onderdelen)
tel. 0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor
algemene,
productgebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
en
of
www.aeg.nl
Europese Garantie
Voor dit apparaat geldt een garantie van
Electrolux in elk van de landen in het hierbij gevoegde document (European Address Services) voor de aangegeven
garantieperiode of, standaard, volgens
de geldende wetgeving. Als u van een
van deze landen verhuist naar een ander
van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u
mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing :
• De garantie op het apparaat begint op
de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van
een geldig, door de verkoper van het
apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt
voor dezelfde periode en in dezelfde
mate voor arbeidsloon en onderdelen
als van toepassing in uw nieuwe land
van vestiging op dit specifieke model
of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en kan
niet worden overgedragen op een
andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en
gebruikt in overeenstemming met de
door Electrolux afgegeven instructies
en wordt alleen in huis gebruikt, dat
wil zeggen, het apparaat wordt niet
gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in
overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land
van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de
wet verleende rechten aan.
www.electrolux.com
www.electrolux.nl
108 2253 01 - 02/09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement