ZANUSSI ZWQ5100 Uživatelský manuál

ZANUSSI ZWQ5100 Uživatelský manuál
Instrukcja
obsługi
Návod k
použití
Pralka
automatyczna
ZWQ 5130
ZWQ 5101
ZWQ 5100
Automatická
pračka
Dziekujemy za zakup produktu naszej firmy
Zyczymy Panstwu wiele satysfakcji z dokonanego wyboru. Wierzymy, ze dzieki
korzysciom plynacym z uzytkowania tego
sprzetu dolacza Panstwo do stale powiekszajacego sie grona zadowolonych klientów,
a podczas nastepnych zakupów wybiora
Panstwo równiez produkty z naszej oferty.
Prosimy o uwazne zapoznanie sie z instrukcja obslugi. Zalecamy przechowywanie
jej przez caly okres eksploatacji urzadzenia
oraz przekazanie podczas ewentualnej
zmiany wlasciciela.
Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič
Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně
spokojenosti a doufáme, že při dalším
nákupu domácích spotřebičů budete opět
uvažovat o naší značce.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k
použití a uschovejte si ho jako základní
pomůcku po celou dobu životnosti spotřebiče. Návod k použití předejte i všem dalším
majitelům spotřebiče
2
Obsah
Upozornění............................................. 28
Popis spotřebiče..................................... 30
Tabulka programů .................................. 32
Jak prát ? ............................................... 33
Návod k praní ........................................ 37
Údržba a čištění ..................................... 39
V případě poruchy.................................. 41
Technické parametry .............................. 43
Spotřeba.................................................44
Životní prostředí ..................................... 45
Instalace.................................................46
Záruční podmínky .................................. 49
27
Upozornění
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu
vaší bezpečnosti a bezpečnosti dalších
osob.
Doporučujeme vám, abyste si před instalací a použitím spotřebiče tato upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za
pozornost. Tento návod k použití si
uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič
prodáte nebo darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se tak bude moci seznámit s chodem
pračky i s důležitými upozorněními.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Neměňte, ani se nesnažte měnit technické údaje tohoto spotřebiče. Je to pro
vás nebezpečné.
• Před každým praním odstraňte z prádla
zapomenuté mince, zavírací špendlíky,
brože, šroubky apod. Tyto předměty by
mohly vážně pračku poškodit.
• Používejte prací prostředek v množství
doporučeném v části “Dávkování pracích
prostředků”.
• Malé kousky oděvů jako ponožky, pásky
apod. perte v malém plátěném sáčku
nebo povlaku.
• Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze
zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
• Před každou údržbou nebo čištěním vždy
odpojte pračku od sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi,
nezaobroubené nebo potrhané prádlo.
Instalace
• Po dodávce spotřebič ihned vybalte, nebo
ho nechte vybalit. Zrakem zkontrolujte,
zda je v pořádku. Případné připomínky
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zapište na dodací list, který dostanete při
dodání spotřebiče.
Před zapojením spotřebiče do sítě nebo
jeho použitím je nutné odstranit všechny
ochranné přepravní prvky. Neúplné odstranění ochranných přepravních prvků by
mohlo poškodit spotřebič nebo sousedící
nábytek.
Vodovodní připojení při instalaci nechte
provést kvalifikovaným instalatérem.
Pokud je pro připojení spotřebiče nutné
provést úpravu elektrické instalace,
obrat’te se na kvalifikovaného elektrikáře.
Po provedení instalace zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na napájecím kabelu.
Jestliže pračku instalujete na koberec, je
nutné
zkontrolovat,
zda
koberec
nezakrývá dolní otvory pračky určené pro
větrání.
Spotřebič musí být připojen k elektrické
zásuvce s uzemněním podle předpisů.
Před připojením pračky k elektrické síti si
pozorně přečtěte pokyny uvedené v části
“Elektrické připojení”.
Výměnu napájecího kabelu smí provádět
pouze servisní středisko.
Výrobce odmítá odpovědnost za jakoukoli
škodu vzniklou nesprávnou instalací.
Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám
nižším než 0°C, proveďte následující kroky :
• Zavřete kohoutek a odpojte přívodní
hadici.
• Konec přívodní hadice a vypouštěcí
hadice vložte do nádoby na podlaze.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho
proběhnout až do konce.
• Vypněte pračku nastavením voliče programů do polohy “Stop”.
• Odpojte pračku od sítě.
• Přívodní hadici opět přišroubujte a
vypouštěcí hadici vrat’te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou v
hadicích a zabráníte tak jejímu zamrznutí a
následnému poškození pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte,
zda je umístěná v místnosti s teplotou nad
0°C.
Použití
• Tato pračka je určená k běžnému
domácímu používání. Nepoužívejte ji k
obchodním nebo průmyslovým účelům,
nebo k jinému účelu, než ke kterému byla
zkonstruována, k praní, máchání a
ždímání.
• V pračce perte pouze oděvy určené k
praní v pračce. Řiďte se pokyny na
visačce oděvu.
• V pračce neperte oděvy se skvrnami od
benzínu, alkoholu, trichloretylenu apod.
Jestliže použijete přípravky na odstraňování skvrn, počkejte, až se vypaří, a
teprve potom vložte oděvy do bubnu.
• Tento spotřebič smí používat pouze dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
29
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Volič programů
Tlačítko rychlosti
odstředění
Tlačítka
funkcí
Kontrolky
průběhů cyklu
Tlačítko
Odložený start
Tlačítko Start/
Pauza
Volič programů
• V poloze není pračka zapnutá.
• V jiné poloze je pračka zapnutá a je zvolen program.
Tlačítko rychlosti odstředění
• Volba rychlosti odstředění nebo funkce Zastavení s vodou v
bubnu opakovaným stisknutím tlačítka.
Tlačítka funkcí
• Volba jedné nebo více funkcí opakovaným stisknutím tlačítek.
Kontrolky průběhů cyklu
• Ukazuje fázi probíhajícího cyklu.
Tlačítko Start/Pauza
• Ke spuštění programu nebo nastavení pauzy programu.
Tlačítko Odložený start
• Volba odloženého startu opakovaným stisknutím tlačítka.
30
Ovládací panel
Přihrádka na prací prostředky
Držadlo k otevření víka
Praní
Aviváž
(nepřekračujte
značku MAX M )
Dvířka filtru
Páka k přemístění spotřebiče
Předpírka
Vyrovnávací
nožičky
31
Tabulka programů
Program / Druh prádla
Množstv
í prádla
Normální bavlna : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné 5,5 kg
pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ubrousky.
Eco* : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní 5,5 kg
oděvy, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ubrousky.
Možné funkce
Předpírka
Krátký**
Máchání plus
Zastavení s vodou v
bubnu
Odložený start
Syntetické : Syntetické tkaniny, spodní prádlo, barevné tkaniny, 2,5 kg
nežehlící košile, blůzy.
Jemné : Pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.
2,5 kg
1,0 kg
Předpírka
Máchání plus
Zastavení s vodou v
bubnu
Odložený start
1,0 kg
Zastavení s vodou v
bubnu
Odložený start
Vlna : Vlna vhodná k praní v pračce s označením “čistá střižní vlna 1,0 kg
určená pro praní v pračce, nesráží se”.
Zastavení s vodou v
bubnu
Odložený start
3,0 kg
Předpírka
Zastavení s vodou v
bubnu
Odložený start
Sport : Pro velmi zašpiněné venkovní sportovní oděvy. Funkce Pře- 2,5 kg
dpírka je aktivní.
Máchání plus
Zastavení s vodou v
bubnu
Odložený start
Namáčení : Namáčení pro velmi špinavé prádlo se zastavením s 5,5 kg
vodou v bubnu.
Odložený start
Snadné žehlení : Snižuje zmačkání prádla a usnadňuje žehlení.
Ruční praní : Velmi jemné prádlo s visačkou “ruční praní”.
Džíny : K praní džínových oděvů. Funkce Máchání plus je aktivní.
Máchání : S tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.
5,5 kg
Vypouštění : Provede vypouštění po zastavení s vodou v bubnu.
5,5 kg
Odstředění : Provede odstředění od 500 do 1300/1000*** ot/min po
zastavení s vodou v bubnu.
5,5 kg
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Eco 60°).
** Neplatí s programy Eco.
*** Podle modelu.
32
Máchání plus
Zastavení s vodou v
bubnu
Odložený start
Odložený start
Jak prát ?
První použití
Dávkování pracích prostředků
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Tato pračka byla zkonstruována tak, aby
vaše spotřeba vody a pracích prášků byla
co nejnižší, snižte proto dávky pracího prostředku předepsané výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového
pracího prostředku do komor pro praní
i
pro předpírku
v případě, že jste vybrali
funkci “předpírka”. V případě potřeby nalijte
aviváž do komory .
Jestliže používáte jiný typ pracího prostředku, řiďte se částí “Prací prostředky a
přísady” návodu k praní.
• Přesvědčte se, že jsou elektrické a vodovodní přípojky v souladu s instalačními
pokyny.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a
všechny další díly.
• Proveďte předběžný prací cyklus při 90°C
bez prádla, ale s mycím prostředkem,
abyste vyčistili nádrž.
Denní použití
Vkládání prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben stiskem blokovacího
tlačítka A : protilehlé části dvířek bubnu se
automaticky otevřou.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko
pračky.
Volba požadovaného programu
Vhodný program pro daný druh prádla
najdete v tabulce programů (viz část
Tabulka programů).
A
POZOR !
Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda
jsou dvířka bubnu správně zavřená :
• obě části dvířek jsou zaklapnuté,
• blokovací tlačítko A vystupuje.
Otočte voličem programů na požadovaný
program. Kontrolka tlačítka “Start/Pauza”
začne blikat zeleně.
POZOR !
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů
na jiný program, pračka nebude na tento
nově zvolený program reagovat. Tlačítko
“Start/Pauza”
bliká několik vteřin červeně.
33
Volba rychlosti odstředění
Pokud chcete prádlo odstředit
při jiné rychlosti odstředění,
než nabízí pračka, stiskněte
tlačítko “Odstředění”
.
Můžete také zvolit funkce “Bez
odstředění”*, “Zastavení s
vodou v bubnu”
* nebo
“Noční klid plus”*.
Maximální rychlosti jsou :
pro Normální bavlna, Eco :
1300 ot/min (ZWQ5130), 1000
ot/min
(ZWQ5101,
ZWQ5100),
pro Syntetické, Snadné žehlení, Sport : 900
ot/min,
pro Ruční praní, Vlna, Džíny : 1000 ot/min
(ZWQ5101, ZWQ5100), 900 ot/min
(ZWQ5130),
pro Jemné : 700 ot/min.
Pokud jste zvolili funkci “Zastavení s vodou
v bubnu”
nebo “Noční klid plus”, je nyní
nebo
nutné zvolit program “Odstředění”
k ukončení cyklu.
“Vypouštění”
“Zastavení s vodou v bubnu”
Pračka nevypustí vodu z posledního
máchání a prádlo se tak nezmačká.
Volba funkce
Různé funkce se volí
po volbě programu a
před
spuštěním
tlačítka “Start/Pauza”
(viz Tabulku programů).
Stiskněte jedno nebo
více
požadovaných
tlačítek ; příslušné kontrolky se rozsvítí.
*podle modelu
34
Další stisknutím kontrolky zhasnou. Jestliže
není nějaká funkce slučitelná se zvoleným
programem, tlačítko “Start/Pauza”
bliká
červeně.
Funkce “Předpírka”
V pračce je možné prádlo předeprat při
maximálně 30°C. Předpírka končí krátkým
odstředěním u programů bavlna, syntetické
prádlo a vypuštěním vody u programů pro
jemné prádlo.
Funkce "Krátký"
Doba praní se zkrátí podle zvoleného programu.
Funkce “Máchání plus”
Pračka přidá během cyklu jedno nebo dvě
máchání. Tato funkce se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou nebo v oblastech
s velmi měkkou vodou.
Příležitostně :
Stiskněte tlačítko “Máchání plus”
. Funkce je aktivní pouze pro zvolený program.
Trvale :
Stiskněte tlačítka “Funkcí”
a “Máchání
na několik vteřin. Funkce je trvale
plus”
aktivní, i když pračku vypnete.
Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný
postup.
“Odložený start”
Tato funkce umožňuje odložit spuštění
pracího programu o 3, 6 nebo 9 hodiny opětovným stiskem tlačítka “Odložený start” .
Odložený start můžete kdykoli změnit nebo
zrušit před stisknutím tlačítka “Start/Pauza”
dalším stisknutím tlačítka “Odložený
start”
(nesvítí-li žádná kontrolka, znamená to okamžité spuštění pračky).
Jestliže jste už stiskli tlačítko “Start/Pauza”
a přejete si odložený start změnit nebo
zrušit, postupujte takto :
• Ke zrušení odloženého startu a
okamžitému spuštění cyklu stiskněte
tlačítko “Start/Pauza”
a potom tlačítko
“Odložený start”
. Stiskněte “Start/
Pauza”
ke spuštění cyklu.
• Chcete-li změnit čas odložení, je nutné
postupovat přes polohu “Stop” a znovu
naprogramovat cyklus.
POZOR !
Přerušení programu
Přidání prádla během prvních 10 minut
Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”
: v době
přerušení příslušná kontrolka bliká zeleně.
Otevření víka je možné až asi 2 minuty po
zastavení pračky. Opět stiskněte toto
tlačítko k pokračování programu.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné uvést pračku do stavu pauzy
stisknutím tlačítka “Start/Pauza” . Jestliže
změna není možná, tlačítko “Start/Pauza”
bliká několik vteřin červeně. Chcete-li i
přesto změnit program, je nutné zrušit právě
probíhající program (viz níže).
Víko pračky je během odloženého startu
zablokované. Chcete-li ho otevřít, musíte
pračku uvést do stavu pauzy stisknutím
tlačítka “Start/Pauza”
. Po opětovném
zavření víka stiskněte tlačítko “Start/Pauza”
.
Zrušení programu
Spuštění programu
Pračka se automaticky zastaví ; tlačítko
zhasne a kontrolka
“Start/Pauza”
svítí. Otevření víka je možné až asi 2 minuty
po zastavení pračky.
Stiskněte tlačítko “Start/
Pauza”
ke spuštění
cyklu; příslušná kontrolka se
rozsvítí zeleně.
Volič programů se během
cyklu neotáčí, to je normální jev.
Svítí kontrolka odpovídající
právě probíhající fázi.
Jestliže si přejete zrušit program, otočte
ukazatelem voliče programů do polohy
“Stop” .
Konec programu
Otočte ukazatelem voliče programů do
polohy “Stop” .
Vyjměte prádlo.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete
přívod vody.
POZOR !
: Předpírka + Praní
: Máchání + Odstředění
: Konec cyklu
Doporučujeme ponechat víko a buben
pračky po skončení praní otevřené, aby se
nádrž vyvětrala.
35
Klidový stav
Jestliže pračka zůstane 10 min před
spuštěním cyklu nebo na konci cyklu beze
změny, uvede se do klidového stavu.
Všechny kontrolky zhasnou a tlačítko “Start/
Pauza”
pomalu bliká
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte
nějaké tlačítko nebo pootočte ukazatelem
programátoru.
36
Návod k praní
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu
údržby (viz dále uvedenou část
Mezinárodní symboly): normální praní pro
odolné prádlo, které snese energické
praní a ždímání; šetrné praní pro jemné
prádlo, které se musí prát opatrně.
Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin, zvolte program a teplotu vhodné pro
nejjemnější tkaninu.
• Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Bílé
prádlo by se mohlo obarvit, nebo
zešednout.
• Nové barevné prádlo často pouští nadbytečnou barvu. Vyperte ho proto poprvé
raději samostatně. Dodržujte pokyny k
péči o prádlo “perte samostatně” a
“vyperte několikrát samostatně”.
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a
sponky. Zavřete zipy, zavažte tkaničky i
pásky.
• Obrat’te naruby oděvy z více vrstev
(větrovky, spací pytle apod.), barevné pletené kusy i vlněné a textilní oděvy s ozdobami.
• Malé choulostivé kousky perte ve speciální prací sít’ce (ponožky, punčochy,
podprsenky).
• Záclony perte obzvlášt’ opatrně. Odstraňte připevňovací háčky a záclony
vložte do sít’ky nebo sáčku.
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Množství prádla vloženého do bubnu nesmí
překročit maximální kapacitu pračky. Tato
kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V
případě velmi špinavého prádla nebo savé
tkaniny snižte množství prádla.
Všechny tkaniny nemají stejný objem a stejnou schopnost zadržování vody. Proto je
možné naplnit buben v zásadě takto :
• plný buben bez nadměrného stlačení v
případě prádla z bavlny, lnu, směsi,
• poloviční objem bubnu pro upravenou
bavlnu a syntetická vlákna,
• třetinový objem bubnu pro velmi choulostivé prádlo jako záclony a vlněné látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte
buben podle nejchoulostivější tkaniny.
Prací a přídavné prostředky
Používejte pouze prací a přídavné prostředky, které jsou vhodné pro použití v
pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v
části Přihrádka na prací prostředky a
Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů pracích
prostředků nedoporučujeme, mohlo by dojít
k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku
závisí na množství praného prádla, tvrdosti
vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky.
Je-li voda vápenitá (doporučujeme použití
odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo
velmi znečištěné či se skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního
vodárenského podniku nebo u jiného kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez
omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí
používat, chcete-li zvolit předpírku. U cyklu
bez předpírky je můžete nalít buď do koule,
kterou umístíte přímo v bubnu, nebo do
komory pro praní; v obou případech je nutné
okamžitě spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách
37
je nutné vložit do dávkovače na prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se
řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce
daného prostředku. Jestliže použijete prací
prostředek k ošetření skvrn, je nutné
okamžitě spustit prací cyklus.
Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při
95°C
Praní při
60°C
Praní při40°C
Praní při
30°C
Šetrné praní
v ruce
Neprat
ŠETRNÉ
PRANÍ
CHLÓROVÁNÍ
Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za
studena a s ředěným roztokem)
Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)
Střední teplota žehlení
(max. 150°C)
Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)
Nežehlit
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
Chemické čištění
(všechna obvyklá rozpouštědla)
Chemické čištění
(všechna rozpouštědla mimo trichloretylen)
Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem a R113)
Nečistit chemicky
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
38
Sušit rozložené
Sušit zavěšené
Sušit na
ramínku
Sušení v
bubnové sušičce
dovoleno
Nesušit v bubnové sušičce
Údržba a čištění
POZOR !
Před každým čištěním odpojte pračku od
sítě.
5
6
Odstranění vodního kamene z
pračky
Pro odstranění vodního kamene používejte
speciální nekorozivní prostředek určený pro
pračky. Dodržujte dávkování a intervaly
odvápnění uvedené na obalu.
Plášt’ pračky
Zevní plochy pračky omývejte vlažnou
vodou a jemným čisticím prostředkem.
Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla
nebo podobné prostředky.
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v
dolní části pračky.
1
2
3
4
5
6
Přihrádka na prací prostředky
Při čištění přihrádky postupujte takto :
1
2
3
4
7
39
Filtry přívodu vody
Při čištění filtrů postupujte takto :
1
40
2
V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát
testován. Pokud ale přesto zjistíte provozní
poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými
radami, a teprve potom zavolejte servisní
službu.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespustila, nebo se
neplní vodou :
•pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje,
•víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
•nespustili jste program,
•došlo k výpadku proudu,
•došlo k výpadku přívodu vody,
•vodovodní kohoutek je zavřený,
•filtry přívodu vody jsou zanesené,
•na přívodní hadici se objeví červený puntík.
Pračka se naplní vodou a hned se
vypustí :
•vypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš nízko (viz část Instalace).
Pračka neodstřeďuje, nebo nevypouští :
•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
•vypouštěcí filtr je ucpaný.
•zareagovala pojistka proti špatnému rozložení prádla: špatné
rozložení prádla v bubnu,
•zvolili jste program “Vypouštění” nebo funkci “Noční provoz plus”,
•nevhodná výška vypouštěcího oblouku.
Okolo pračky je voda :
•nadměrné množství pracího prostředku vyplavilo pěnu,
•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
•vypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
•nevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
•přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní nejsou uspokojivé :
•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
•v bubnu je příliš mnoho prádla,
•prací program není správně zvolený,
•málo pracího prostředku.
Pračka vibruje, je hlučná :
•ze spotřebič nebyly odstraněny všechny ochranné přepravní prvky),
•spotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
•spotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
•prádlo není v bubnu dobře rozložené,
•málo prádla.
Prací cyklus je příliš dlouhý :
•filtry přívodu vody jsou zanesené,
•došlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
•zásah tepelné pojistky motoru,
•teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
•zásah bezpečnostního systému zjištění pěny (příliš pracího prostředku), pračka zareagovala vypuštěním pěny,
•zásah pojistky proti špatnému rozložení prádla: pračka přidala další
fázi k lepšímu rozložení prádla v bubnu.
41
Problémy
Příčiny
Pračka se během pracího cyklu zastavuje :
•porucha přívodu vody nebo elektrického napájení,
•naprogramovali jste zastavení s vodou v bubnu,
•dvířka bubnu nejsou správně zavřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít :
•kontrolka “okamžité otevření”* nesvítí,
•nadměrná teplota pracího roztoku,
•víko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení programu*.
Po ukončení cyklu se nerozsvítila
kontrolka
“správné
zastavení
bubnu”:
•Buben se nezastavil ve správné poloze dvířky nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla; otočte buben ručně.
Tlačítko “Start/Pauza”** bliká červeně*** :
•víko není správně zavřené.
Tlačítko “Start/Pauza”** bliká červeně*** :
•vypouštěcí filtr je ucpaný,
•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
•vypouštěcí hadice je příliš vysoko (viz “Instalace”),
•vypouštěcí čerpadlo je ucpané,
•sifon instalace je ucpaný.
Tlačítko “Start/Pauza”** bliká červeně*** :
•vodovodní kohoutek je zavřený,
•došlo k výpadku ve vodovodní síti.
Při plnění komory na prací prostředky steče aviváž okamžitě do
bubnu :
•Překročili jste značku MAX.
* Podle modelu
**U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko “Start/Pauza” ke spuštění přerušeného programu.
42
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
Připojení k vodovodní síti
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou kompatibilitu a směrnici
73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.
43
Spotřeba
Program / Druh prádla
Teploty
Spotřeba orientačně**
°C
litry
kWh
Délka
Normální bavlna
90
63
2,10
140-150
Eco*
60
49
1,04
135-145
Normální bavlna
60
58
1,20
115-125
Normální bavlna
40
58
0,70
110-120
Normální bavlna
30
58
0,50
105-115
Syntetické
60
45
0,80
85-95
Syntetické
40
45
0,60
75-85
Syntetické
30
45
0,50
70-80
Snadné žehlení
40
48
0,50
130-140
Jemné
40
50
0,50
60-70
Jemné
30
50
0,30
55-65
Ruční praní
40
45
0,45
55-65
Ruční praní
30
45
0,40
50-60
Vlna
40
45
0,45
55-65
Džíny
40
55
0,60
130-140
Sport
40
50
0,70
95-105
Namáčení
30
20
0,20
15-25
Máchání
-
32
0,05
50-60
Vypouštění
-
-
0,002
0-10
Odstředění
-
-
0,015
10-20
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Eco 60°) : 49 L / 1,04 kWh / 140 min
** Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
44
Životní prostředí
Likvidace
Ochrana životního prostředí
Všechny spotøebièe oznaèené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do sběrného
dvora (bližší informace zjistíte na místním
úřadě), aby mohly být znovu zpracovány a
recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič znehodnotit odstraněním nebezpečných prvků:
odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
Doporučujeme vám dodržovat následující
pokyny, které slouží k úspoře vody a energie, a tím přispívají k ochraně životního
prostředí :
• Perte pokud možno vždy plnou náplň
prádla, ne malá množství.
• Funkci předpírky nebo namáčení používejte pouze pro velmi špinavé prádlo.
• Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část “Dávkování pracích
prostředků”), náplni prádla a stupni jeho
znečištění.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
45
Instalace
POZOR !
Před prvním uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit ochranné přepravní prvky. Uschovejte si je pro případnou
další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může poškodit vnitřní díly a způsobit
prosakování a poruchy chodu, může mít za
následek i deformace vzniklé nárazem.
8
Odstranění ochranných přepravních prvků
Vybalení
1
7
2
4
3
3
4
5
1
2
5
46
6
1
2
instalujte na zadní stranu pračky následujícím způsobem (Starou hadici znovu
nepoužívejte) :
1
2
3
4
3
Otevřete kohoutek přívodu vody.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je
příliš krátká, obrat’te se na servisní službu.
4
Vypouštění
- Nástavec na konci
hadice je vhodný pro
všechny běžné typy
sifonu.
Nástavec připevněte k
sifonu pomocí upevňova-cího kroužku,
který se dodává se
1
Chcete-li pračku vyrovnat se sousedícím
nábytkem, postupujte takto :
5
spotřebičem*.
2
Přívod vody
Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem
- Na vypouštěcí hadici
namontujte oblouk ve
tvaru U.
Celou sestavu umístěte do vypouštěcího
potrubí (nebo do
umyvadla) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
*podle modelu
47
Dbejte na to, aby oblouk nevypadl. Na konci
vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu,
aby nedocházelo k případnému sifonovému
efektu.
POZOR !
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obrat’te se
na odborníka.
Elektrické připojení
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky vedení:
10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno
podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou
podlahu do větrané místnosti. Ověřte si, zda
se pračka nedotýká stěny nebo jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte takto :
K přemístění pračky
1
stačí zatáhnout za
páku u dna pračky a
otočit ji zprava doleva;
tím se pračka postaví
na
kolečka.
Po
přemístění pračky na
zvolené místo páku
opět vrat’te do původní polohy.
48
Přesné vyrovnání pračky zabraňuje
vibracím, hluku a posunům při praní.
2
3
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu
spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen
na výrobek sloužící k běžnému používání v
domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to
od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,
popřípadě - není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné právo na výměnu výrobku. Pokud není
takový postup možný, je Kupující oprávněn
žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.
Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení
od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění
všech zákonných předpokladů, a to pouze
tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben
nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění
každého práva ze Záruky přitom je, že :
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží
platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i
všechna případná další práva ze Záruky) je
kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí
Autorizovanému
servisnímu
středisku
umožnit ověření existence reklamované
vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení
(popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí
oprávněnost reklamace a podle povahy
vady výrobku rozhodne o způsobu opravy.
Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva
na odstranění vady, k ověření existence
reklamované vady i k záruční opravě
výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění vady do
provedení záruční opravy Autorizovaným
servisním střediskem, avšak jen při splnění
podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu.
Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah
a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou
odpovídá Prodávající, či neposkytne-li
Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i
Autorizovanému
servisnímu
středisku
veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo
poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní, nevhodnými
provozními podmínkami aj.), případný
nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (
49
který není závadou) ani na výrobek použitý
nad rámec běžného používáni v domácnosti
(např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva
Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží
podle kogentních ustanovení zvláštních
právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou :
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu:
261126112, nebo na adrese ELECTROLUX
s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3,
140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800160016.
Evropská Záruka
Společnost Electrolux poskytuje záruku na
spotřebič ve všech zemích uvedených v
přiloženém dokumentu (European Address
Services) a na dobu stanovenou zárukou,
popřípadě platnými zákony. Jestliže se
přestěhujete z jedné uvedené země do jiné
z uvedených zemí, záruka na spotřebič
bude i nadále platná za následujících podmínek :
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního
zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby.
50
• Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke
komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v
nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
www.electrolux.com
108 2914 00 - 05/07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement