Zanussi | ZWQ6100 | User manual | ZANUSSI ZWQ6100 Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZWQ6100 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispåréji droßîbas norådîjumi . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piesardzîbas pasåkumi, kas jåievéro
pret iespéjamo ierîces aizsalßanu . . . . . . . . .
Ve¬as maßînas lietoßanas laikå . . . . . . . . . . . .
Ierîces apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadîbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u dozators . . . . . . . . . . . . .
Personificéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blo˚éßana bérnu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßana ikdienå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirms lietoßanas uzsåkßanas . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as ievietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas uzstådîßana . .
“Atliktais starts” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas izpildes uzsåkßana . . . . . . . . . .
Programmas izpildes pårtraukßana . . . . . . .
Mazgåßanas programmas beigås . . . . . . . . .
Gaidîßanas reΩîms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmu tabula . . . . . . . . . . . .
Noderîgi padomi ve¬as mazgåßanai . . . . . . .
Ve¬as ß˚iroßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piemérotas temperatüras izvéle . . . . . . . . . . .
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå . .
Maksimåli ievietojamais ve¬as daudzums
Aptuvenais ve¬as svars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traipu apstråde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
Ap©érbu kopßanas simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces atka¬˚oßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åréjå korpusa apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬a dozators . . . . . . . . . . . . .
Priekßmetu nodalîjums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens padeves filtrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko darît, ja ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patériña lielumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vides aizsardzîbas informåcija . . . . . . . . . . . . .
Iepakojuma materiåls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokalpojusî iekårta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi apkårtéjås vides aizsardzîbai . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izpakoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transporta nodroßinåjuma noñemßana . .
Pievienoßana üdens padevei . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens drenåΩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieslégßana elektriskajam tîklam . . . . . . . . . .
Novietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
14
14
14
14
14
15
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér,
lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo
broßüru. Íeit Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå
un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo
informåciju, kå arî lietot instrukciju.
Droßîbas norådîjumi
Ar ßådu simbolu apzîméto brîdinåjumu un
informåcijas stingra ievéroßana pasargås
Jüs no traumu güßanas un ierîci no
sabojåßanås.
ZWQ 6100
Ieteikumi un padomi
Apkårtéjås vedes aizsardzîbai
ZANUSSI 2
JËSU DROÍÈBAI
Lüdzu, uzmanîgi izlasiet ßo lietoßanas pamåcîbu, lai gütu pilnîgu priekßstatu par to, kå
darbojas Jüsu jaunå ierîce, kå to pareizi lietot un kådi droßîbas noteikumi ir jåievéro. Òoti
svarîgi ir saglabåt lietoßanas pamåcîbu kopå ar ve¬as mazgåjamo maßînu turpmåkajåm
uzziñåm. Gadîjumå, ja ve¬as mazgåjamå maßîna tiek pårdota vai pårvietota, vienmér
pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir saglabåjusies, lai jaunais îpaßnieks var iepazîties
ar tås funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
• Jebkurus ar santehniku saistîtus darbus, kas
Vispåréji droßîbas norådîjumi
nepiecießami ve¬as maßînas uzstådîßanai,
• Droßîbas apsvérumu dé¬ nav at¬auta jebkåda
drîkst veikt tikai kvalificéts santehni˚is vai
ierîces pårbüvéßana vai pårveidoßana.
cits kompetents speciålists.
• Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
•
Jebkurus elektromontåΩas darbus, kas
adatas, kniedes, skrüves, akmeñi un jebkådi
nepiecießami ve¬as maßînas uzstådîßanai,
citi cieti, asi priekßmeti var izraisît ierîcei
drîkst veikt tikai kvalificéts elektri˚is vai cits
nopietnus bojåjumus, un tos nedrîkst ievietot
kompetents speciålists.
ve¬as mazgåjamå maßînå.
•
Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas pårbaudiet,
• Izmantojiet tikai raΩotåja ieteikto ve¬as
vai tå nav nejaußi novietota uz stråvas
kopßanas un skaloßanas lîdzek¬u daudzumu.
padeves kabe¬a.
Ío lîdzek¬u pårdozéßanas rezultåtå Jüs
•
Novietojot ve¬as maßînu uz mîksta grîdas
varat sabojåt ap©érbu. Lüdzu, ievérojiet
seguma, lüdzu, noreguléjiet ierîces kåjiñas
lîdzek¬u raΩotåja sniegtos norådîjumus uz
tå, lai zem tås varétu brîvi cirkulét gaiss.
to iepakojuma!
•
Ierîci drîkst pievienot tikai pie atbilstoßi
• Tådus nelielus izstrådåjumus kå, pieméram,
spékå esoßajiem noteikumiem iezemétas
ze˚es, mazgåjamas ap©érbu jostiñas un
kontaktligzdas.
lentîtes, vienmér ievietojiet spilvendrånå
• Pirms ierîces pievienoßanas stråvas
vai speciåli ßim nolükam paredzétå
padeves avotam, rüpîgi izlasiet ßajå
mazgåßanas maisiñå, jo pretéjå gadîjumå tie
lietoßanas pamåcîbå sniegtos norådîjumus
var iesprüst starp ve¬as tvertni un iekßéjo
par ierîces pievienoßanu elektriskajam tîktvertni.
lam.
• Pirms tîrîßanas, tehniskås apkopes vai
•
Gadîjumå, ja ierîces elektriskais vads ir
jebkura remonta uzsåkßanas, kå arî péc
bojåts, tå nomaiñu drîkst veikt tikai
ierîces lietoßanas, atvienojiet ierîci no
autorizétå servisa centra darbinieki.
stråvas padeves avota un atvienojiet üdens
•
Izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu
padevi.
par bojåjumiem un sekåm, kas radußies
• Nemazgåjiet ve¬as mazgåjamå maßînå
nepareizas ierîces uzstådîßanas rezultåtå.
izstrådåjumus ar stiprinåjuma lokiem, kå arî
neapvîlétus vai ieplîsußus ap©érbus.
Uzstådîßana
Piesardzîbas pasåkumi, kas jåievéro
pret iespéjamo ierîces aizsalßanu
• Péc ierîces izpakoßanas pårliecinieties, vai
tai nav nekådi transporta bojåjumi. Nekådå
gadîjumå nepievienojiet stråvas avotam bojåtu ve¬as maßînu! Bojåjumu konstatéßanas
gadîjumå nekavéjoties griezieties pie tå
pårdevéja. Pårbaudiet, vai ierîce ir nokomplektéta atbilstoßi pavaddokumentiem.
• Pirms lietoßanas uzsåkßanas ierîce ir
jåizpako. Pretéjå gadîjumå, Jüs varat
neatgriezeniski sabojåt ve¬as maßînu vai
savu îpaßumu. Skat. attiecîgos norådîjumus
turpmåk ßajå lietoßanas pamåcîbå.
Ja ierîce tiek novietota vietå, kur apkårtesoßå
temperatüra var pazeminåties zem 0 OC, lüdzu,
ievérojiet sekojoßos norådîjumus:
• Aizveriet üdens krånu un atvienojiet üdens
padeves ᪁teni.
• Ievietojiet üdens padeves un drenåΩas
߬ütenes uz grîdas novietotå traukå.
• Iestatiet üdens izsüknéßanas programmu un
pagaidiet, lîdz tå tiek izpildîta.
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota,
pagrieΩot programmu izvéles slédzi izslégtå
pozîcijå.
ZWQ 6100
ZANUSSI 3
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota.
• Pieskrüvéjiet atpaka¬ üdens padeves un
drenåΩas ߬ütenes.
Íådå veidå no ierîces ߬üteném tiek
izsüknéts tajås palikußais üdens, novérßot
iespéjamo ledus veidoßanos, kas varétu ierîci
neatgriezeniski sabojåt.
Pirms nåkamås ierîces ieslégßanas, lüdzu,
vienmér pårliecinieties, vai apkårtesoßå
temperatüra ir virs 0 OC.
Ve¬as maßînas lietoßanas laikå
• Ve¬as maßîna ir paredzéta tikai lietoßanai
måjsaimniecîbå, saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu. Neizmantojiet to nekådiem
citiem mér˚iem, jo tas var izraisît nelaimes
gadîjumu vai bojåt Jüsu îpaßumu. Ierîce ir
paredzéta tikai ve¬as mazgåßanai,
skaloßanai un izgrießanai centrifügå.
• Mazgåjiet tikai to ve¬u, kas ir piemérota
mazgåßanai ve¬as maßînå. Sekojiet ve¬as
raΩotåja ieteikumiem uz katra ap©érba
kopßanas eti˚etes.
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå ap©érba gabalus,
kas ir uzsükußi petroleju, metilspirtu, kråsu,
trihloretilénu un tml. Íådos gadîjumos
vispirms iztîriet traipus, pagaidiet, lîdz tie
pilnîbå iztvaiko no ve¬as izstrådåjumiem un
tikai tad variet mazgåt ßo ve¬u maßînå.
• Pirms ap©érbu ievietoßanas ierîcé
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir
tukßas. Aiztaisiet visas ap©érbu pogas
un råvéjslédzéjus. Nemazgåjiet pårlieku
nodilußus vai saplîsußus ap©érbus, bet
kråsas, tintes, rüsas un zåles traipus
apstrådåjiet ar attiecîgiem lîdzek¬iem pirms
mazgåßanas ierîcé.
• Atvienojot ierîci no stråvas padeves avota,
nekådå gadîjumå nevelciet to aiz vada,
vienmér pieturiet aiz kontaktdakßas.
• Nekådå gadîjumå nelietojiet ierîci, ja ir
bojåts tås stråvas padeves kabelis, vadîbas
panelis, darba virsma vai korpuss tå, ka
lietotåjam ir pieejamas ierîces iekßéjås
deta¬as.
• Ío ierîci nav paredzéts lietot personåm
(ieskaitot bérnus) ar pazeminåtåm
psihiskåm, sensoriskajåm vai garîgajåm
spéjåm, kå arî personåm ar nepietiekamåm
zinåßanåm un pieredzi par elektrisko ierîçu
lietoßanu, izñemot gadîjumus, kad ierîce tiek
lietota stingrå citas personas uzraudzîbå,
kas ir spéjîga atbildét par viñu droßîbu.
• Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar ierîci un
neatståjiet tos bez uzraudzîbas laikå, kad
ierîce darbojas.
IERÈCES APRAKSTS
Vadîbas panelis
ZWQ 6100
ZANUSSI 4
PERSONIFIC‰ÍANA
Blo˚éßana bérnu droßîbai
Íai funkcijai ir paredzéti divi blo˚éßanas veidi:
1. Ja funkcija tiek aktivizéta péc mazgåßanas
programmas uzsåkßanas, iestatîto programmu un papildus funkcijas nav iespéjams
izmainît. Programmas izpildes reΩîms ir fikséts, lai iestatîtu kådu citu programmu,
funkcija bérnu droßîbai ir jåizslédz.
2. Ja funkcija tiek aktivizéta pirms mazgåßanas
programmas uzsåkßanas, tad ierîci nav
iespéjams iedarbinåt.
ZWQ 6100
ZANUSSI 5
Lai aktivizétu blo˚éßanu bérnu droßîbai,
ieslédziet ve¬as maßînu un péc tam vienlaicîgi
piespiediet taustiñus ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßanai
un papildus funkciju
taustiñu , lîdz displejå tiek uzrådîts
apstiprinoßs simbols .
Funkcijas izvéle saglabåjas ierîces
elektroniskajå atmiñå. Lai izslégtu funkciju
bérnu droßîbai, veiciet ßîs paßas darbîbas
vélreiz.
LIETOÍANA IKDIENÅ
Pirms lietoßanas uzsåkßanas
Mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana
SVARÈGI!
• Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas
pårbaudiet, vai elektriskais un üdens
savienojums Jüsu dzîves vietå atbilst tiem,
kas norådîti uz ierîces datu plåksnîtes.
• Izñemiet no ve¬as maßînas tvertnes
putuplasta bloku un påréjo transportéßanas
nodroßinåjumu.
• Pirms Jüs såciet lietot ve¬as mazgåjamo
maßînu, iestatiet programmu 90 OC un bez
ve¬as ievietoßanass, bet ar uzpildîtu
mazgåßanas lîdzek¬u dozatoru, veiciet
programmas izpildi.
Jüsu jaunå ierîce ir aprîkota ar mazgåßanas
tehnolo©iju, kas ievérojami ekonomé üdens un
mazgåßanas lîdzek¬a patériñu, tådé¬ Jüs varat
samazinåt raΩotåja ieteikto lîdzek¬a dozéßanas
daudzumu.
Nomériet raΩotåja ieteikto mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ieda¬u trauciñå, ñemot vérå
mazgåjamås ve¬as daudzumu, un iepildiet to
galvenås mazgåßanas nodalîjumå
.
Ja Jüs esat izvéléjußies programmu ar
priekß-mazgåßanu, zinåmu ve¬as pulvera
daudzumu iepildiet arî nodalîjumå
.
Ja vélaties, uzpildiet arî skaloßanas lîdzekli
.
Lietojot kådus citus lîdzek¬us, lüdzu, skat.
attiecîgos norådîjumus par mazgåßanas
lîdzek¬iem turpmåk ßajå lietoßanas pamåcîbå.
Ve¬as ievietoßana
• Atveriet ve¬as maßînas våku.
• PiespieΩot tvertnes blo˚éßanas podziñu A,
atveriet ve¬as maßînas tvertni. Abi tvertnes
våciñi automåtiski atveras.
• Ievietojiet ve¬u maßînå pa vienam gabalam,
péc iespéjas izkårtojot to vienmérîgåk.
Neburziet un neñurciet to. Sekojiet, lai
mazgåjamås ve¬as daudzums nepårsniedz
pie¬aujamo.
Brîdinåjums!
Rüpîgi aizveriet tvertni. Våciñiem ir cießi
jåsak¬aujas savå starpå, bet pogai A
jåatrodas såkotnéjå ståvoklî. Pirms ve¬as
maßînas våka aizvérßanas vienmér
pårliecinieties, vai:
• Tvertnes våciñi sak¬aujas savå starpå;
• Blo˚éßanas poga A ir izspiesta uz åru.
Aizveriet ve¬as maßînas våku.
ZWQ 6100
Uzstådiet izvéléto programmu,
pagrieΩot programmu izvéles
slédzi
Pagrieziet slédzi programmu izvélei uz
vajadzîgo programmu (skat. „Programmu
tabulu”).
Taustiña „Starts/Pauze” za¬å
signålspuldzîte
såk mirgot.
Slédzi programmu izvélei var pagriezt gan
pulksteña rådîtåja kustîbas, gan pretéjå
virzienå. Pozîcijå „O” programma tiek atgriezta
uz såkuma ståvokli un ierîce tiek izslégta.
ZANUSSI 6
Uzmanîbu!
Ja ve¬as maßînas darbîbas laikå
programmu izvéles slédzis tiek pagriezts
uz kådu citu programmas pozîciju, ierîce
ßo programmu nesåk izpildît.
Taustiña „Starts/Pauze” signålspuldzîte
daΩas sekundes såk mirgot sarkanå
kråså, bet displejå tiek uzrådîts
paziñojums „Err”, norådot uz traucéjumu
programmas izpildé; péc tam displejå
atkal tiek parådîts paßreiz izpildåmais
programmas cikls.
Ve¬as izgrießanas åtruma vai funkcijas
ar ve¬as atståßanu üdenî izvéle
Piespiediet taustiñu ve¬as izgrießanas
åtruma samazinåßanai
, ja
vélaties, lai ve¬a tiktu izgriezta ar
atß˚irîgiem apgr./min. nekå
automåtiski paredzéts attiecîgajå
programmå. Jüs varat izvéléties arî
funkciju ar ve¬as atståßanu üdenî
.
Maksimålais ve¬as izgrießanas
åtrums ir:
• Kokvilnas, Mazgåt ar rokåm, Vilnas, DΩinsa:
1000 apgr./min.
• Sintétikas, Sporta: 900 apgr./min.;
• Delikåtås ve¬as, Aizkaru: 700 apgr./min.
Piespiediet izvélétas funkcijas taustiñu,
attiecîgå signålspuldzîte tiek izgaismota.
PiespieΩot ßo paßu taustiñu vélreiz, attiecîgå
signålspuldzîte nodziest. Ja kådu no
izvélétajåm funkcijåm nevar savienot ar
iestatîto mazgåßanas programmu, taustiña
“Starts/Pauze”
signålspuldzîte mirgo
sarkanå kråså, bet displejå tiek izgaismots
paziñojums “Err”.
Priekß-mazgåßana
Ierîce izpilda priekß-mazgåßanu maks. 30 OC
temperatürå. Programmås kokvilnas un
sintétikas mazgåßanai ve¬a tiek izgriezta
nelielos centrifügas apgriezienos, bet delikåtås
programmås - üdens tiek tikai izsüknéts no
ierîces.
„Åtrå” mazgåßana
Iestatot ßo papildus funkciju, atkarîbå no
izvélétås programmas, attiecîgi samazinås
tås izpildes laiks.
„EKO” mazgåßana
Íî papildfunkcija ¬auj izvéléties zemåku
mazgåßanas temperatüru, kas büs tikpat
efektîvi kå mazgåßanas programmå ar
augståku ve¬as mazgåßanas temperatüru.
Funkcija “Skaloßana plus”
Péc programmu izvéles ar ve¬as atståßanu
üdenî
, Jums jåpabeidz programma, iestatot
programmu „Ve¬as izgrießana”
vai „Ëdens
izsüknéßana” .
Izvéloties ßo papildus funkciju, atkarîbå no
programmas ierîce izpilda vienu vai vairåkas
papildus skaloßanas. Ío funkciju ieteicams
izmantot aler©iskiem cilvékiem vai gadîjumå,
ja Jüsu dzîves vietå ir ¬oti ciets üdens.
Ve¬as atståßana üdenî
Ëdens péc pédéjås ve¬as skaloßanas reizes
netiek izsüknéts no ierîces, lai novérstu lieku
ve¬as burzîßanos.
Vélamo papildus funkciju izvéle
Izvélétås papildus funkcijas jåiestata péc
mazgåßanas programmas izvéles un lîdz
taustiña “Starts/Pauze”
piespießanai (skat.
„Programmu tabulu”).
ZWQ 6100
Atseviß˚am mazgåßanas ciklam
Piespiediet „papildus skaloßanas” taustiñu
.
Funkcija tiek aktivizéta tikai iestatîtajai
programmai.
Paståvîgi
Piespiediet vienlaicîgi un pieturiet piespiestus
taustiñus “EKO” funkcijas
uzstådîßanai
un
„papildus skaloßanas” taustiñu, funkcija
ir aktivizéta paståvîgi un saglabåjas aktîva arî
péc ierîces izslégßanas.
Lai deaktivizétu funkciju, piespiediet ßos paßus
taustiñus vélreiz.
ZANUSSI 7
„Atliktais starts”
Ar ßo taustiñu Jüs varat atlikt programmas
izpildes uzsåkßanu uz 30, 60 vai 90 minütém,
2 stundåm un péc tam ar stundas intervålu lîdz
pat 20 stundåm.
„Atliktais starts”
jåiestata péc mazgåßanas
programmas izvéles un lîdz taustiña
„Starts/Pauze”
piespießanai.
Iestatîtais laiks daΩas sekundes tiek uzrådîts
displejå.
Jüs varat atcelt „atliktå starta”
laiku vai to
izmainît jebkurå brîdî pirms taustiña
„Starts/Pauze”
piespießanas, piespieΩot
„Atliktå starta”
taustiñu atkal (rådîjums
„0’” displejå nozîmé, ka programmas izpilde tiks
uzsåkta nekavéjoties).
Ja taustiñß „Starts/Pauze”
ir jau piespiests,
bet Jums ir jåizmaina vai jåatce¬ „Atliktå starta”
laiks, lüdzu, rîkojieties sekojoßi:
• Lai atceltu „atlikto startu” un uzsåktu
programmas izpildi nekavéjoties, piespiediet
taustiñu „Starts/Pauze”
un péc tam
„Atliktå starta” taustiñu
. Piespiediet
taustiñu „Starts/Pauze”
vélreiz, lai
uzsåktu programmas izpildi.
• Lai izmainîtu iestatîto „Atliktå starta” laiku,
Jums jåveic izmaiñas caur pozîciju „Stop” O,
péc tam veicot programméßanu vélreiz.
Brîdinåjums!
Periodå, kad notiek laika skaitîßana
atpaka¬, ierîces våks ir blo˚éts. Ja tas
jåatver, vispirms pårtrauciet ve¬as maßînas
darbîbu, piespieΩot taustiñu „Starts/Pauze”
. Péc våka aizvérßanas piespiediet
taustiñu „Starts/Pauze”
vélreiz.
Programmas izpildes uzsåkßana
Lai uzsåktu programmas izpildi,
piespiediet taustiñu „Starts/Pauze”
– taustiña „Starts/Pauze” signålspuldzîte tiek izgaismota za¬å kråså.
Ierîces våka blo˚éßanas signålspuldzîte
tiek izgaismota
(ierîces våks ir blo˚éts).
Mazgåßanas cikla laikå programmu izvéles
slédzis negrieΩas, tas ir pilnîgi normåli.
ZWQ 6100
Displejå tiek uzrådîts atlikußais laiks lîdz
programmas izpildei.
Ja esat izvéléjußies „Atliktå starta” funkciju,
displejå attiecîgi tiek uzrådîta laika skaitîßana
atpaka¬ (stundu pa stundai, bet pédéjås
stundas laikå – pa minütei).
Programmas izpildes pårtraukßana
Ve¬as papildinåßana tvertné pirmo
10 minüßu laikå
Ja ierîces våka blo˚éßanas signålspuldzîte
ir nodzisusi, Jüs varat papildinåt ve¬u tvertné
sekojoßå veidå:
Piespiediet taustiñu “Starts/Pauze” : kamér
ierîces darbîba ir pårtraukta, taustiña
“Starts/Pauze”
signålspuldzîte mirgo za¬å
kråså. Aptuveni 2 min. péc programmas
pårtraukßanas ierîces våku var atvért. Péc
ve¬as papildinåßanas tvertné piespiediet
vélreiz taustiñu “Starts/Pauze” , lai turpinåtu
programmas izpildi.
Lai veiktu izmaiñas iestatîtajå
programmå
Pirms jebkådu izmaiñu veikßanas, vispirms
pårtrauciet ve¬as maßînas darbîbu, piespieΩot
taustiñu “Starts/Pauze”
. Gadîjumå, ja kådas
izmaiñas veikt nav iespéjams, taustiña
“Starts/Pauze” signålspuldzîte daΩas sekundes
mirgo sarkanå kråså, bet displejå tiek uzrådîts
paziñojums „Err”. Ja tomér Jums ßîs izmaiñas
ir jåveic, atceliet izvéléto mazgåßanas programmu (skat. attiecîgos norådîjumus zemåk).
Programmas atcelßana
Lai atceltu izvéléto programmu, pagrieziet
programmu izvéles slédzi izslégtå pozîcijå “O”.
Tagad Jüs varat izvéléties un iestatît kådu citu
programmu.
ZANUSSI 8
Mazgåßanas programmas beigås
Gaidîßanas reΩîms
Péc programmas izpildes ierîce automåtiski
apståjas.
Taustiña „Starts/Pauze” signålspuldzîte
nodziest, bet displejå tiek izgaismota
mirgojoßa „0”.
Divas minütes péc ve¬as maßînas apståßanås
Jüs varat atvért tvertnes våciñu. Ierîces våka
blo˚éßanas signålspuldzîte
nodziest.
Izñemiet ve¬u no ve¬as maßînas tvertnes.
Pårliecinieties, ka tå ir tukßa. Lai to izdarîtu,
pagrieziet nedaudz ve¬as tvertni ar roku.
Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota un
aizveriet üdens padeves krånu.
Ja ierîce ir ieslégta, bet 10 min. laikå pirms
vai péc programmas iestatîßanas tai netiek
sniegtas nekådas komandas, tå pårslédzas
gatavîbas reΩîmå. Visas signålspuldzîtes
nodziest, bet taustiña „Starts/Pauze”
signålspuldzîte lénåm mirgo.
Lai izietu no gatavîbas reΩîma, vienkårßi
piespiediet jebkuru taustiñu vai pagrieziet
programmu izvéles slédzi.
Uzmanîbu!
Ieteicams ve¬as maßînas våku atståt
pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas
sakråjies tvertné un tajå neveidotos
sasmacis gaiss.
MAZGÅÍANAS PROGRAMMU TABULA
Programma / Mazgåjamås ve¬as veids
Ievietojamais
ve¬as daudzums
Kokvilna: Baltå un kråsainå ve¬a, pieméram, vidéji
netîrs darba ap©érbs, gultas ve¬a, galdauti un salvetes,
apakßve¬a, dvie¬i.
5,5 kg
Sintétika: Programma sintétikas izstrådåjumu,
apakßve¬as, kråsainu ap©érbu, neburzîgu audumu kreklu
un blüΩu mazgåßanai.
2,5 kg
Iespéjamås papildus
funkcijas
Priekß-mazgåßana
Åtrå mazgåßana**
Ekonomiskå***
Viegli gludinåt
Papildus skaloßana
Ve¬as atståßana üdenî
Atliktais starts
Delikåtå ve¬a: Delikåtu materiålu mazgåßanai,
pieméram, aizkariem.
2,5 kg
Priekß-mazgåßana
Åtrå mazgåßana**
Papildus skaloßana
Ve¬as atståßana üdenî
Atliktais starts
Vilna: Speciåli testéta programma vilnas
izstrådåjumiem, uz kuru kopßanas eti˚etém norådîts
“Tîra vilna, nesaraujas, drîkst mazgåt ve¬as maßînå”.
1,0 kg
Ve¬as atståßana üdenî
Atliktais starts
Mazgåt ar rokåm: Èpaßi smalku izstrådåjumu mazgåßanai,
uz kuru kopßanas eti˚etém ir norådîts “mazgåt ar rokåm”.
1,0 kg
Ve¬as atståßana üdenî
Atliktais starts
DΩinss: DΩinsa ap©érbu mazgåßanai. Tiek aktivizéta
papildus skaloßanas funkcija.
3,0 kg
Priekß-mazgåßana
Viegli gludinåt
Ve¬as atståßana üdenî
Atliktais starts
Sporta: Speciålå programma ¬oti netîru sporta térpu
mazgåßanai. Tiek aktivizéta priekß-mazgåßanas funkcija.
2,5 kg
Ve¬as atståßana üdenî
Atliktais starts
ZWQ 6100
ZANUSSI 9
Ievietojamais
ve¬as daudzums
Iespéjamås papildus
funkcijas
Aizkari: Speciåla programma aizkaru mazgåßanai.
Tiek aktivizéta priekß-mazgåßana.
2,5 kg
Priekß-mazgåßana
Ve¬as atståßana üdenî
Atliktais starts
Mércéßana: Programma îpaßi netîrai ve¬ai, ar aktivizétu
ve¬as atståßanas üdenî funkciju.
5,5 kg
Atliktais starts
Skaloßana: Atseviß˚a skaloßana ar rokåm mazgåtai
ve¬ai ar ve¬as kopßanas lîdzek¬iem.
5,5 kg
Viegli gludinåt
Papildus skaloßana
Ve¬as atståßana üdenî
Atliktais starts
Ëdens izsüknéßana: Programma üdens izsüknéßanai
péc funkcijas ar ve¬as atståßanu üdenî izvéles (vai “Nakts
klusums +”).
5,5 kg
Ve¬as izgrießana: Programma, lai péc funkcijas ar
ve¬as atståßanu üdenî izvéles izgrieztu ve¬u ar izgrießanas
åtrumu no 500 lîdz 1000 apgr./min.
5,5 kg
Programma / Mazgåjamås ve¬as veids
Atliktais starts
* Ekonomiskå programma kråsainu kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanai 60 OC temperatürå ir testa
programma, kuras parametri ir uzrådîti uz mar˚éjuma, saskañå ar CEI 456 normu standartiem.
** Nevar kombinét ar Ekonomisko programmu.
*** Nevar kombinét ar programmåm, kurås ve¬a tiek mazgåta 40 OC temperatürå un augståkå.
NODERÈGI PADOMI VEÒAS MAZGÅÍANAI
Ve¬as ß˚iroßana
Saß˚irojiet mazgåßanai paredzéto ve¬u
atbilstoßi tås veidam un norådîjumiem uz katra
ap©érba kopßanas eti˚etém un izgatavotåja
ieteikumiem. Saß˚irojiet ve¬u sekojoßi: baltå un
kråsainå kokvilnas un lina ve¬a, sintétika,
delikåtie un vilnas izstrådåjumi.
Piemérotas temperatüras izvéle
90O/95O
Vidéji netîrai baltai kokvilnas un lina
ve¬ai (pieméram, galdautiem, salvetém, dvie¬iem, palagiem un tml.).
50O/60O
Vidéji netîriem kråsainiem lina,
kokvilnas vai sintétiskås ß˚iedras
ap©érbiem (pieméram, krekliem,
naktskrekliem, pidΩamåm un tml.)
un nedaudz netîrai baltajai kokvilnas ve¬ai (pieméram, apakßve¬ai).
30O - 40O
(aukstå
üdenî)
ZWQ 6100
Delikåtiem izstrådåjumiem
(pieméram, aizkariem), jaukta
materiåla izstrådåjumiem, ieskaitot
sintétiku un vilnu, kam uz kopßanas
eti˚etes norådîts, ka tå ir piemérota
mazgåßanai ve¬as maßînås.
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as
maßînå
Kråsaino un balto ve¬u nedrîkst mazgåt kopå,
pretéjå gadîjumå baltå ve¬a k¬üst pelécîga.
Jauni kråsaini izstrådåjumi pirmajå mazgåßanas
reizé var kråsot, tådé¬ tie jåmazgå atseviß˚i.
Pirms ap©érbu ievietoßanas ve¬as maßînå
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir tukßas.
Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes un skrüves var izraisît
pamatîgus bojåjumus ierîcei.
Lai izvairîtos no ap©érba bojåßanas un
sasießanås, aizveriet visus råvéjslédzéjus,
aizpogåjiet segu un spilvenu pårvalkus,
aizsieniet visas lentîtes un jostiñas.
Apstrådåjiet ieståvéjußos ap©érbu traipus pirms
ievietoßanas ve¬as maßînå.
Èpaßi netîras ap©érbu vietas apstrådåjiet ar
speciåli ßim nolükam paredzétiem tîrîßanas
lîdzek¬iem vai paståm.
Aizkari jåmazgå seviß˚i uzmanîgi. Metåla un
plastmasas stiprinåßanas gredzeni obligåti
jånoñem vai jåievieto tîkliñå vai maisiñå.
ZANUSSI 10
Maksimåli ievietojamais ve¬as
daudzums
Traipu apstråde
Nepårsniedziet maksimåli pie¬aujamo ievietojamås ve¬as daudzumu tvertné. Íis daudzums
var mainîties atkarîbå no mazgåjamå materiåla
veida. Samaziniet ievietojamo ve¬as daudzumu,
ja mazgåjamå ve¬a ir ¬oti netîra, vai mazgåjot
materiålu, kas labi absorbé üdeni.
Ne visiem audumiem ir vienåds tilpums tvertné
un üdens absorbéßanas lîmenis.
Parasti, ñemot vérå ßos rådîtåjus, ve¬as tvertnei
jåbüt piepildîtai sekojoßi:
• Kokvilnas un lina izstrådåjumi vai jaukti
kokvilnas/lina izstrådåjumi - tvertne pilna, bet
ne pårpildîta;
• Pårstrådåta kokvilnas vai sintétikas ap©érbi tvertne piepildîta aptuveni lîdz pusei;
• Delikåta materiåla izstrådåjumi, pieméram,
aizkari vai vilnas izstrådåjumi - aptuveni 1/3
tvertnes.
• Mazgåjot daΩåda materiåla ap©érbus vienlaicîgi, piepildiet ve¬as tvertni atkarîbå no
delikåtåkå izstrådåjuma.
Aptuvenais ve¬as svars:
Peldmételis
1200 g
Salvete
100 g
Segas pårvalks
700 g
Palags
500 g
Spilvendråna
250 g
Galdauts
200 g
Froté dvielis
100 g
Naktskrekls
200 g
Sievießu apakßbikses
100 g
Vîrießu virskrekls
600 g
Vîrießu îsais krekliñß
200 g
Vîrießu pidΩama
500 g
Blüze
100 g
Vîrießu apakßbikses
100 g
Ieståvéjußos traipus nevar iztîrît ar üdeni un
mazgåßanas lîdzek¬iem. Tie jåapstrådå îpaßi
pirms ievietoßanas ve¬as maßînå.
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta,
tekoßa üdens. Sakaltußus traipus nepiecießams
iemérkt uz vienu diennakti, izmantojot îpaßus
tîrîßanas lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet
ziepjüdenî.
E¬¬as kråsas. Samitriniet traipu un, novietojot
to uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju, kam pamatå ir benzîns.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar
pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu; pirms tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñemßanai paredzétu
tîrîßanas lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi
ar ilgi noståvéjußiem rüsas traipiem, jo,
iespéjams, celulozes struktüra ir bojåta un
audums var viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi
izskalojiet (tikai baltajai ve¬ai un kråsainai ve¬a,
kuru nevar sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un
péc tam atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai,
kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
(*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas
pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet acetonå, kå minéts
augståk, péc tam tîriet traipu ar metilspirtu.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar tîrîßanas
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi vai eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas
apstrådåjiet ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju un rüpîgi izskalojiet.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda
apstrådei.
ZWQ 6100
ZANUSSI 11
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana
Labs mazgåßanas rezultåts ir atkarîgs arî no
mazgåßanas lîdzek¬a kvalitåtes un tå izmantotå
daudzuma. Bez vielåm, kas biolo©iski noårdås,
mazgåßanas lîdzek¬u saståvå ir arî ˚îmiskas
vielas, kas lielos daudzumos ir videi kaitîgas.
Mazgåßanas lîdzek¬u izvéle ir atkarîga no
mazgåjamås ve¬as veida (delikåtå, vilna,
kokvilna un tml.), kråsas, mazgåßanas
temperatüras un ve¬as netîrîbas pakåpes.
Ve¬as mazgåßanai Jüs varat izmantot visa
veida mazgåßanas lîdzek¬us, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås:
• visa veida pulvera veida mazgåßanas
lîdzek¬us;
• pulvera veida mazgåßanas lîdzek¬us
delikåtiem izstrådåjumiem lîdz 60 OC un
vilnai;
• ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us, îpaßi
piemérotus mazgåßanai zemå temperatürå
(maksimåli lîdz 60 OC) visa veida ve¬ai, vai
îpaßi paredzétos vilnai.
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas jåievieto
piemérotå mazgåßanas lîdzek¬u dozatora
nodalîjumå pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Lietojot koncentrétos vai ß˚idros mazgåßanas
lîdzek¬us jåuzståda mazgåßanas programma
bez priekß-mazgåßanas.
Ve¬as mazgåjamå maßîna ir aprîkota ar üdens
recirkulåcijas sistému, kas nodroßina iespéju
optimåli izmantot koncentrétos mazgåßanas
lîdzek¬us.
Í˚idros mazgåßanas lîdzek¬us iepildiet
mazgåßanas lîdzek¬u dozatora
nodalîjumå
tießi pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Ve¬as mîkstinåßanas un cietinåßanas lîdzek¬i
jåiepilda mazgåßanas lîdzek¬u dozatorå
tießi pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Sekojiet mazgåßanas lîdzek¬u izgatavotåja
norådém uz to iepakojuma un nekådå
gadîjumå nepårsniedziet atzîmi „MAX”
uz dozatora.
Mazgåßanas lîdzek¬u veids un lietoßanas
daudzums ir atkarîgs no mazgåjamås ve¬as
veida, ievietotå daudzuma, netîrîbas pakåpes
un üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå.
Ëdens cietîbu méra tå sauktajås „cietîbas
pakåpés”. Ja piegådåtå üdens cietîba Jüsu
dzîves vietå ir augsta (såkot no II pakåpes),
jålieto speciålais üdens mîkstinåßanas lîdzeklis.
Informåciju par piegådåtå üdens cietîbu Jüs
varat iegüt vietéjå üdens apgådes uzñémumå.
Lüdzu, ievérojiet lîdzek¬a izgatavotåja sniegtos
norådîjumus uz to iepakojuma!
Lietojiet mazåk mazgåßanas lîdzekli, ja:
• mazgåjat nelielu ve¬as daudzumu;
• ve¬a ir tikai nedaudz netîra;
• ja mazgåßanas procesa laikå veidojas liels
putu daudzums.
ZWQ 6100
Ëdens cietîbas pakåpe
Pakåpe
Pakåpe Raksturojums
Våcu
O
dH
Françu
O
T.H.
1
Mîksts
0-7
0-15
2
Vidéji mîksts
8-14
16-25
3
Ciets
15-21
26-37
4
Òoti ciets
> 21
> 37
ZANUSSI 12
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI
Íie simboli ir atrodami uz ap©érbu kopßanas eti˚etém un tie palîdz izvéléties tiem
atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
ZWQ 6100
Drîkst Ωåvét tikai
pa vienam
Drîkst Ωåvét tikai
neizgrieztu ve¬u
Drîkst Ωåvét tikai
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét ve¬as
Ωåvétåjå
Nedrîkst Ωåvét
ve¬as Ωåvétåjå
ZANUSSI 13
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Uzmanîbu!
Pirms tîrîßanas vai jebkuras tehniskås
apkopes uzsåkßanas obligåti atvienojiet
ierîci no stråvas padeves avota un
noslédziet üdens padevi.
Priekßmetu nodalîjums
Regulåri iztîriet nodalîjumu priekßmetu
savåkßanai, kas atrodas ve¬as tvertnes
apakßå. Lüdzu, sekojiet zîméjumos sniegtajåm
norådém:
Ierîces atka¬˚oßana
Ka¬˚akmens likvidéßanai izmantojiet speciåli
ve¬as maßînåm paredzétos pret-korozijas
atka¬˚oßanas lîdzek¬us. Lüdzu, ievérojiet uz ßo
lîdzek¬u iepakojuma raΩotåja sniegtos norådîjumus
par ieteicamo lîdzek¬u dozéßanu un bieΩumu.
Åréjå korpusa apkope
Ierîces åréjås virsmas notîriet ar siltå ziepjüdenî
samércétu, mîkstu lupatiñu. Nekådå gadîjumå
nelietojiet korpusa tîrîßanai abrazîvus tîrîßanas
lîdzek¬us, alkoholu, ß˚îdinåtåjus vai ˚îmiski
spécîgas vielas saturoßus lîdzek¬us.
Mazgåßanas lîdzek¬a dozators
Lai iztîrîtu mazgåßanas lîdzek¬u dozatoru,
lüdzu, sekojiet zîméjumos sniegtajåm norådém:
Ëdens padeves filtrs
Lai iztîrîtu abus filtrus, lüdzu, sekojiet
zîméjumos sniegtajåm norådém:
ZWQ 6100
ZANUSSI 14
KO DARÈT, JA...
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé
vai sîkå defektå, kuru Jüs varat novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas. Ja klientu
apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem,
izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas perioda laikå.
Ja tomér traucéjumu novérst neizdodas, griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa centrå.
Traucéjums
Iespéjamais célonis
Ierîce neuzsåk darboties vai
neuzpildås ar üdeni
• Kontaktligzdå nav stråvas padeves, ierîce nav pievienota stråvas
padevei.
• Ierîces våks vai tvertnes våciñi nav kårtîgi aizvérti.
• Nav aktivizéta pareizi programmas izpilde.
• Jüsu dzîves vietå nav stråvas padeves.
• Ëdens kråns ir aizvérts.
• Pårbaudiet üdens padeves savienojumu.
• Nosprostots filtrs üdens padeves ߬ütené.
• Uz üdens padeves ߬ütenes ir redzams sarkans indikators.
Ierîce uzpildes laikå uzreiz
iztukßojas
• Ëdens drenåΩas ߬ütene nav novietota pareizi un ir påråk zemu.
Ierîce neskalo üdeni un/vai
neiztukßo ve¬u
• Ëdens drenåΩas ߬ütene ir saliekta vai saspiesta.
• Pårbaudiet drenåΩas ߬ütenes savienojumu. Ëdens atsüknéßanas
sietiñß ir nosprostots.
• Ir aktivizéta automåtiskå balansa kontroles sistéma, jo ve¬a tvertné
nav izkårtota vienmérîgi.
• Ir iestatîta funkcija ar ve¬as atståßanu üdenî.
• Nepiemérots drenåΩas ߬ütenes U- veida deta¬as uzstådîßanas
augstums.
Ëdens iztek uz grîdas
• Nepareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana vai tas nav
paredzéts lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås (veidojas påråk
liels putu daudzums).
• DrenåΩas ߬ütenes U- veida deta¬a nav kårtîgi nostiprinåta.
• Iespéjams, ir bojåta üdens padeves ߬ütene, blîvéjuma vietas
savienojumos vai pie kråna.
Ve¬as mazgåßanas rezultåts
nav apmierinoßs
•
•
•
•
Tika lietots påråk maz vai nepiemérots mazgåßanas lîdzeklis.
Stipri ieståvéjußies traipi netika apstrådåti pirms mazgåßanas.
Nepiemérotas programmas izvéle.
Samaziniet ve¬as ievietoßanas daudzumu.
• Ierîce nav pareizi izpakota. Lüdzu, skat. attiecîgos norådîjumus ßajå
lietoßanas pamåcîbå.
Ve¬as maßîna vibré vai strådå • Ve¬as maßînas kåjiñu augstums nav pareizi nolîmeñots.
¬oti ska¬i
• Ierîce ir novietota påråk tuvu sienai vai mébelém.
• Ve¬a tvertné nav izkårtota vienmérîgi.
• Ievietota påråk maz ve¬a.
ZWQ 5101 / ZWQ 5100
ZANUSSI 15
Traucéjums
Iespéjamais célonis
Programmas norise ir påråk
ilga
• Nosprostots filtrs üdens padeves ߬ütené.
• Kontaktligzdå nebija stråvas padeves, ierîcei tika pårtraukta stråvas
padeve.
• Tika aktivizéta motora pret-pårkarßanas droßîbas sistéma.
• Piegådåtå üdens temperatüra bija zemåka nekå parasti.
• Tika aktivizéta putu veidoßanås droßîbas sistéma (lietots påråk daudz
mazgåßanas lîdzeklis) un ierîce ir uzsåkusi putu likvidéßanu.
• Tika aktivizéta automåtiskå balansa kontroles sistéma, jo ve¬a tvertné
nav izkårtota vienmérîgi, tika veikta papildus fåze ve¬as vienmérîgai
izkårtoßanai tvertné.
Ierîce mazgåßanas procesa
laikå pårståj darboties
• Ierîcei nav üdens vai stråvas padeve.
• Ir iestatîta funkcija ar ve¬as atståßanu üdenî.
• Tvertnes våciñi ir atvérti.
Péc programmas beigåm
ierîces våku nevar atvért
• Attiecîgå signålspuldzîte nav izgaismota.
• Tvertné esoßå temperatüra ir påråk augsta.
• Ierîces våku var atvért 1-2 min. péc programmas beigåm.*
Displejå tiek uzrådîts k¬üdas
kods „E40” ** un taustiña
• Ve¬as maßînas våks nav kårtîgi aizvérts.
„Starts/Pauze” signålspuldzîte
mirgo sarkanå kråså***
• Ëdens izsüknéßanas filtrs ir nosprostots.
• Ëdens drenåΩas ߬ütene ir salocîta vai saspiesta.
Displejå tiek uzrådîts k¬üdas
• Ëdens drenåΩas ߬ütene ir uzstådîta påråk augstu (skat. attiecîgos
kods „E20” ** un taustiña
„Starts/Pauze” signålspuldzîte norådîjumus par uzstådîßanu ßajå lietoßanas pamåcîbå).
• Ëdens izsüknéßanas süknis ir nosprostots.
mirgo sarkanå kråså***
• Ir nosprostota spiediencaurule.
Displejå tiek uzrådîts k¬üdas
kods „E10” ** un taustiña
• Ëdens kråns nav atvérts.
„Starts/Pauze” signålspuldzîte • Ierîcei ir pårtraukta üdens padeve.
mirgo sarkanå kråså***
• Ëdens izsüknéßanas süknis ir nosprostots.
• Tika aktivizéta pret-pårplüßanas droßîbas sistéma, lüdzu, rîkojieties
Displejå tiek uzrådîts k¬üdas
sekojoßi:
kods „EF0” ** un taustiña
- aizveriet üdens krånu;
„Starts/Pauze” signålspuldzîte
- pirms ierîces atvienoßanas no stråvas padeves 2 minütes izpildiet
mirgo sarkanå kråså***
üdens izsüknéßanas programmu;
- griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa centrå.
• Tika aktivizéta pret-pårplüßanas droßîbas sistéma, lüdzu, rîkojieties
sekojoßi:
Ëdens izsüknéßanas süknis
- aizveriet üdens krånu;
darbojas nepårtraukti, arî tad,
- pirms ierîces atvienoßanas no stråvas padeves 2 minütes izpildiet
kad ierîce ir izslégta
üdens izsüknéßanas programmu;
- griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa centrå.
Uzpildot dozatoru, skaloßanas
• Esat pårsniegußi atzîmi „MAX” uz dozatora.
lîdzeklis ielîst tießi ve¬as tilpné
ZWQ 6100
ZANUSSI 16
Ja tomér Jums neizdodas novérst ierîcé radußos traucéjumus saviem spékiem, izmantojot tabulå dotos
norådîjumus, griezieties péc palîdzîbas pie klientu apkalpoßanas servisa darbiniekiem, norådot precîzu
ierîces modeli un sérijas numuru. Íos datus Jüs varat atrast uz datu plåksnîtes (skat. zîméjumu).
Atcerieties, ka, izsaucot meistaru maßînas garantijas apkalpes laikå, Jums büs nepiecießams uzrådît
apliecinoßo dokumentu - garantijas talonu.
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem
traucéjumiem, izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas apkalpes laikå.
PAT‰RIˆA LIELUMI
Programma
Temperatüra,
Stråvas
O
C
patériñß (kW)
Ëdens
patériñß (litri)
Kokvilna
90O
2.20
67
Kokvilna*
60O
1.34
62
O
0.75
62
O
0.55
62
O
0.85
48
Sintétika
O
40
0.65
48
Sintétika
30O
0.55
48
Delikåtå ve¬a
O
40
0.55
53
Delikåtå ve¬a
30O
0.30
53
Vilna
O
40
0.45
48
Vilna
30O
0.40
48
O
Kokvilna
Kokvilna
Sintétika
40
30
60
„Mazgåt ar rokåm”
40
0.45
48
„Mazgåt ar rokåm”
O
0.35
48
O
0.60
55
Sporta
O
40
0.70
50
Aizkari
40O
0.65
62
O
DΩinss
0
40
Mércéßana
30
0.20
20
Skaloßana
–
0.05
32
Ëdens izsüknéßana
–
0.002
–
Ve¬as izgrießana
–
0.015
–
Programmas izpildes
laiks (minütés)
Programmas izpildes
laiku, lüdzu, skatît
ierîces displejå
* Programma „Kokvilna 60O ekonomiskå” ar 6 kg ve¬as ielådi ir programma, kuras parametri ir uzrådîti
uz mar˚éjuma, saskañå ar ES 92/75 direktîvu: 49l / 1.04 kW / 140 min.
** Tabulå uzrådîtie patériña lielumi ir tikai aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma un
veida, no üdens un apkårtéjås telpas temperatüras. Íie lielumi atbilst karståkajam üdenim, kas
pie¬aujams katrå programmå.
ZWQ 6100
ZANUSSI 17
TEHNISKIE DATI
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
Elektriskais savienojums
Spriegums
Patéréjamå jauda
Ëdens spiediens
Minimålais
Maksimålais
850 mm
400 mm
600 mm
230 V/50 Hz
2300 W
5 N/cm2
80 N/cm2
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
• 89/336/CEE no 03/05/89 par elektromagnétisko atbilstîbu;
• 2006/95/CE par elektrodroßîbu.
VIDES AIZSARDZÈBAS INFORMÅCIJA
Iepakojuma materiåls
Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro
un jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus, kuri
apzîméti ar simbolu , iespéjams nodot
pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
>PP< polipropiléns.
Nokalpojusî iekårta
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo iekårtu
kopå ar sadzîves atkritumiem! Konsultéjieties ar
vietéjo paßvaldîbu Jüsu dzîvesvietå, lai nodotu
iekårtu atkritumos atbilstoßi noteiktajiem
priekßrakstiem.
Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais simbols
noråda, ka ßo produktu nedrîkst izmest
saimniecîbas atkritumos. Péc nolietoßanas
produkts jånogådå attiecîgos elektrisko un
elektronisko ierîçu savåkßanas punktos
otrreizéjai pårstrådei.
Uzmanîbu!
Pirms ierîces izmeßanas
atkritumos padariet to nelietojamu,
nogrieΩot stråvas padeves kabeli.
ZWQ 6100
Ieteikumi apkårtéjås vides
aizsardzîbai
Lai ekonométu elektroener©iju un üdens
patériñu, kå arî lai aizsargåtu apkårtéjo vidi,
iesakåm ievérot sekojoßus nosacîjumus:
• Priekß-mazgåßanu izmantojiet tikai ¬oti
netîras ve¬as mazgåßanai, vidéji netîrai ve¬ai
priekß-mazgåßana nav jålieto. Tådéjådi Jüs
ne tikai ekonomésiet üdeni, mazgåßanas
lîdzekli, stråvu un laiku, bet sniegsiet savu
ieguldîjumu arî vides aizsardzîbai.
• Ierîce darbojas ekonomiskåk, ja tajå tiek
ievietots maksimåli pie¬aujamais ve¬as
daudzums.
• Apstrådåjiet îpaßus ap©érbu traipus un
bütiskus netîrumus pirms ievietoßanas ve¬as
maßînå. Péc tam varésiet veikt mazgåßanu
zemåkå temperatürå.
• Ja piegådåtais üdens Jüsu dzîves vietå ir
vidéji ciets vai ciets (såkot no II üdens
cietîbas pakåpes), tam jåpievieno üdens
mîkstinåßanas lîdzeklis.
Péc tam mazgåßanas lîdzekli var dozét tå,
kå tas bütu jåpievieno üdenim ar I üdens
cietîbas pakåpi, t.i. mîkstam üdenim.
ZANUSSI 18
UZSTÅDÈÍANA
UZMANÈBU!
Pirms ierîces lietoßanas uzsåkßanas
noñemiet tai visu transportéßanas
iepakojumu. Uzglabåjiet to gadîjumam,
ja kådreiz nåkotné ierîce büs jåpårtransporté. Nepietiekami nodroßinåtas ierîces
transportéßanas rezultåtå tai var rasties
iekßéjo deta¬u bojåjumi, kas var izraisît
üdens noplüdi vai ierîces darbîbas
traucéjumus. Ve¬as maßînu var sabojåt
arî fiziskas sadursmes rezultåtå.
Izpakoßana
Transporta nodroßinåjumu
noñemßana
Lüdzu, rîkojieties atbilstoßi zîméjumos
sniegtajåm norådém.
Lüdzu, rîkojieties atbilstoßi zîméjumos
sniegtajåm norådém.
ZWQ 6100
ZANUSSI 19
Atveriet üdens padeves krånu. Pårbaudiet, vai
ierîcei nav radusies üdens noplüde.
Ëdens padeves ߬üteni nedrîkst pagarinåt.
Gadîjumå, ja ierîces komplektåcijå ietilpstoßå
߬ütene ir par îsu, griezieties autorizétajå
servisa centrå, lai iegådåtos tådu paßu ori©inålo
߬üteni, tikai garåku.
Lai uzstådîtu ierîci tådå paßå lîmenî kå apkårt
esoßås mébeles, rîkojieties sekojoßi:
Pievienoßana üdens padevei
Pievienojiet ierîces aizmuguré esoßo üdens
padeves ߬üteni atbilstoßi zîméjumos sniegtajåm norådém. Nekådå gadîjumå neizmantojiet
jau lietotas ᪁tenes!
Ëdens drenåΩa
• Lokanås caurules
galå esoßo savienojumu var pievienot
pie visa veida
sadzîves spiediencaurulém.
Pievienojiet savienojumu pie spiediencaurules ar ierîces
komplektåcijå
ietilpstoßo skavu.*
• Nostipriniet U- veida
deta¬u uz drenåΩas
᪁tenes. Ievietojiet
tos kopå noteces
atveré (vai uz
izlietnes malas)
70-100 cm attålumå
no grîdas lîmeña.
Pårbaudiet, vai tas ir droßi nostiprinåts.
Gaisam jåplüst brîvi ߬ütenes galå, lai novérstu
iespéjamo üdens tecéßanu atpaka¬ spiediena
rezultåtå.
*atkarîbå no mode¬a
ZWQ 6100
ZANUSSI 20
UZMANÈBU!
Ëdens drenåΩas ߬üteni nekådå gadîjumå
nedrîkst pagarinåt. Augståk minéto
noteikumu neievéroßana var izraisît ierîces
darbîbas traucéjumus vai sabojåt Jüsu
îpaßumu. Gadîjumå, ja drenåΩas ߬ütene ir
par îsu, griezieties autorizétajå servisa
centrå, lai iegådåtos tådu paßu garåku.
Pieslégßana elektriskajam tîklam
Jebkuru ar elektrîbas instaléßanu saistîtu
darbu, kas nepiecießams ve¬as maßînas
pievienoßanai, drîkst veikt tikai kvalificéts
elektri˚is vai kompetents speciålists.
Elektroener©ijas droßîbas nolükos, ierîci drîkst
pievienot tikai saskañå ar spékå esoßajiem
noteikumiem iezemétai kontaktligzdai.
Ve¬as maßînas kontaktdakßa ir iezeméta.
RaΩotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem vai ievainojumiem, kas radußies ßo
droßîbas noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Ievérojiet sekojoßo:
• Ierîce jåpievieno 230V+/-10% vienfåzes
elektroener©ijas padeves avotam;
• Jüsu dzîves vietas elektrosistémai jåspéj
nodroßinåt maksimålo ierîcei nepiecießamo
slodzi, ñemot vérå arî citu ierîçu darbîbu
(2.2 kW);
• Kontaktdakßa jåpievieno ligzdai bez
pagarinåtåja, stråvas pårveidotåja vai
adaptera. Nepiecießamîbas gadîjumå
nomainiet kontaktligzdu.
ZWQ 6100
Novietoßana
Novietojiet ierîci tikai uz cietas, gludas un
sausas pamatnes. Nenovietojiet ierîci uz grîdas,
kas ir apstrådåta ar speciåliem grîdu kopjoßiem,
slîdoßiem lîdzek¬iem. Pårliecinieties, vai ierîce
nesaskaras ar sienu vai blakus esoßajåm
mébelém.
Lai nepiecießamîbas
gadîjumå ierîci pårvietotu, izbîdiet no labås
puses uz kreiso ve¬as
maßînas apakßå esoßo
sviru ar ritenîti. Péc
ve¬as maßînas pårvietoßanas, ievietojiet to
atpaka¬ tai paredzétajå
vietå.
Lai nodroßinåtu ierîcei teicamu darbîbu,
novérstu vibråciju un troksni ve¬as maßînas
darbîbas laikå, ir svarîgi, lai ierîce bütu
nolîmeñota. Ierîces priekßéjås kåjiñas ir
reguléjamas. Nolîmeñojiet ierîci atbilstoßi
zîméjumå sniegtajiem norådîjumiem.
ZANUSSI 21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising