Aeg-Electrolux LAV47330 User manual

Aeg-Electrolux LAV47330 User manual
LAVAMAT 47330
Brugsanvisning
Vaskemaskine
Bruksanvisning
Vaskemaskin
2
Kære Kunde
Tak fordi du har valgt et af vore høj- kvalitetsprodukter.
Med dette produkt vil du opleve den perfekte kombination mellem
funktionelt design og den sidste nye teknologi.
Brug produktet og bliv overbevist om at dette produkt er udviklet til at give
dig de bedste resultater samtidig med at det er dig, som styrer processerne.
Derudover har vi sørget for at miljøvenlighed og energibesparelser er en
integreret del af produktet.
Læs denne brugsanvisning grundigt. Det vil hjælpe dig til bruge alle
produktets funktioner perfekt og derved opnå de bedste resultater.
Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning et sikkert sted. Den er god
at have i tvivlstilfælde, og bør følge produktet ved evt. overdragelse til en ny
ejer.
Vi ønsker dig held og lykke med dit nye produkt.
Kjære kunde
Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter.
Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell
design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå perfekte
resultater, og at du har full kontroll med det du gjør.
I tillegg vil du finne at miljøet og lavest mulig energiforbruk er satt i høysetet.
For at du skal ha størst mulig glede av produktet, ber vi deg å lese denne
bruksanvisningen nøye.
Først da vil du kunne utnytte produktet fullt ut, og oppdage at du kanskje får
mer enn du hadde trodd på forhånd !
Pass godt på bruksanvisningen så du enkelt kan ta den fram ved behov. La den
også følge produktet slik at framtidige eiere kan få full glede av det.
Vi er overbevist om at du blir fornøyd !
Lykke til !
Indhold
3
Indhold
Vigtige oplysninger
Anvendelse
Forholdsregler mod frost
5
5
6
Beskrivelse af maskinen
Doseringsautomat
Betjeningspanelet
Display
Tilpasning
Børnesikring
Tonesignal
7
7
8
8
9
9
9
Fremgangsmåde ved vask
Ilægning af vasketøj
Dosering af vaskemiddel
Valg af program
Valg af temperatur
Valg af omdrejningstal ved centrifugering
Programtilvalg
Forvask
Plettet tøj
Sart
Skylning plus
Valg af senere start
Spar tid
Start af program
Programforløb
Ilægning af mere tøj i de første 10 minutter
Ændring i program efter start
Annullering af program
Program slut
Dvalefunktion
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
15
15
15
15
Vaskevejledninger
Sortering og klargøring af vasketøj
Påfyldningsmængden afhænger af fibrenes art
Vaske- og plejemidler
Internationale symboler
16
16
16
17
18
Oversigt over programmer
19
Forbrugsværdier
22
4
Indhold
Tekniske specifikationer
23
Vedligeholdelse og rengøring
Afkalkning
Kabinettet
Doseringsautomaten
Filter i afløb
Filtre i vandindtag
24
24
24
24
26
27
I tilfælde af driftsforstyrrelser
28
Vigtige oplysninger
31
Installation
Udpakning
Klargøring
Vandtilførsel
Afløb
Tilslutning til lysnet
Opstilling
32
32
34
36
37
38
38
Miljøtips
Bortskaffelse
Miljøbeskyttelse
40
40
40
Garanti/Kundeservice
41
Følgende symboler bruges i denne vejledning :
Vigtig oplysning vedrørende personlig sikkerhed og om, hvordan skader på
maskinen undgås.
Generelle oplysninger.
Miljøoplysninger.
Vigtige oplysninger
5
Vigtige oplysninger
Denne brugsanvisning skal opbevares sammen med maskinen. Hvis maskinen
sælges eller overlades til andre, er det vigtigt, at brugsanvisningen følger med
maskinen. Så har den nye bruger mulighed for at sætte sig ind i maskinens
funktioner samt de relevante oplysninger om sikkerhed.
Disse oplysninger er udarbejdet af hensyn til Deres egen og andres sikkerhed.
De bør læses grundigt igennem, inden maskinen installeres og tages i brug. På
forhånd tak for ulejligheden.
Anvendelse
• Efter modtagelsen skal maskinen straks pakkes ud. Efterse maskinen for
transportskader, og kontroller, at der ikke mangler dele. Hvis der er
bemærkninger til leveringen : Skriv dem på følgesedlen, og behold selv det
ene eksemplar.
• Maskinen er beregnet til at blive betjent af voksne. Sørg derfor for, at børn
ikke rører maskinen, og at de ikke leger med den.
• Forsøg ikke at ændre denne maskines specifikationer. Sådanne ændringer
kan bringe brugeren i fare.
• Maskinen er beregnet til normal brug i husholdninger. Den må ikke
anvendes til erhvervsmæssige eller industrielle formål, eller til andet end
dens tiltænkte formål : at vaske, skylle og centrifugere.
• Efter brugen skal stikket tages ud af kontakten, og der lukkes for
vandtilførslen på vandhanen.
• Brug kun maskinen til vask af ting, der tåler denne behandling. Se altid
efter, hvilke plejesymboler der står på mærkerne i tøjet.
• Maskinvask aldrig tøj med stivere, eller stoffer, der ikke er sømmet op eller
er gået i stykker.
• Inden vask skal lommer mv. altid tømmes for mønter, sikkerhedsnåle,
brocher, skruer osv. Hvis de bliver liggende i tøjet, kan de resultere i
betydelige skader.
• Læg ikke tøj i maskinen efter pletaftagning med benzin, sprit, triklorætylen
og lignende. Efter pletfjerning med sådanne stoffer skal midlet være helt
fordampet, inden tøjet lægges i tromlen.
• Saml småt vasketøj som sokker, bælter osv. i en lille linnedspose eller et
pudebetræk.
• Brug altid den mængde vaskemiddel, der er angivet i afsnittet om dosering
af vaskemiddel.
• Inden rengøring og vedligeholdelse skal maskinens netstik altid tages ud af
kontakten.
6
Vigtige oplysninger
Forholdsregler mod frost
Hvis maskinen udsættes for temperaturer under 0°C, skal der tages følgende
forholdsregler :
• Luk for hanen, og kobl slangen til vandforsyningen fra.
• Før enden af denne slange og afløbsslangen ned i en spand på gulvet.
• Vælg programmet Pumpe, og lad det løbe helt ud.
• Sluk for maskinen ved at sætte programvælgeren på «Stop».
• Kobl maskinen fra lysnettet.
• Skru tilløbsslangen på igen, og sæt afløbsslangen på plads.
Hvis der er vand tilbage i slangerne, bliver det tømt af, så der ikke dannes is,
med fare for skader på maskinen.
Når maskinen tages i brug igen, skal den være opstillet i et rum, hvor
temperaturen er over 0°C.
Beskrivelse af maskinen
7
Beskrivelse af maskinen
Betjeningspanel
Låg
Knap til åbning af låg
Luge til filter
Justeringsfødder
Doseringsautomat
Forvask
Vask
Skyllemiddel (må ikke påfyldes over
MAKS.-mærket M )
Greb til flytning af
maskine
8
Beskrivelse af maskinen
Betjeningspanelet
Programvælger
Display
Senere startknapper
Knapper og deres Start/Pause-knapper
funktioner
Display
Indikator for Overdosering
Børnesikring
programforløb
Spar
tid
Senere
start
Temperatur
Centrifugerings
hastighed
Tilvalg
Låg åbent
Resttid eller
nedtælling til
senere start
Beskrivelse af maskinen
9
Tilpasning
Børnesikring
Dette programtilvalg giver mulighed for to slags låsning :
- Hvis det slås til, når programmet er startet, er det ikke muligt at ændre evt.
andre programtilvalg eller program.
Programmet udføres, og hvis der skal vælges et andet program, skal
funktionen først slås fra.
- Hvis programtilvalget slås til inden programstart, kan maskinen ikke startes.
Børnesikringen slås til på denne måde :
1.Tænd for maskinen.
2.Tryk samtidig på knapperne TILVALG og
OK, til valget bekræftes med symbolet
i displayet.
Programtilvalget
gemmes
i
hukommelsen.
Børnesikringen slås fra ved at gentage
proceduren.
Tonesignal
Afslutning af program og funktionsfejl meldes med bip-signaler.
Lydsignalerne slås fra på følgende måde :
1.Tænd for maskinen.
2.Tryk samtidig på knapperne O/MIN og
TILVALG, til valget bekræftes med en
bip-lyd.
3.Signalet er slået fra.
Signalet udsendes nu kun ved alarm.
Hvis signalet skal slås til igen, gentages
den samme procedure.
10
Fremgangsmåde ved vask
Fremgangsmåde ved vask
Inden den første portion tøj vaskes i maskinen, tilrådes det at køre et program
ved 95°C, uden tøj i maskinen, men med vaskemiddel, for at rense vaskekarret.
Ilægning af vasketøj
• Åbn maskinens låg.
• Åbn tromlen ved at trykke på låseknap A : De to luger åbnes automatisk.
• Læg tøjet i, luk tromlen, og læg låget på maskinen.
Bemærk : Før låget lægges på maskinen : Se efter,
at lugerne til tromleåbningen er rigtigt låst :
•De to luger i indgreb,
•låseknap A i høj stilling.
A
Dosering af vaskemiddel
Maskinen er designet med henblik på lavest muligt vand- og elforbrug. Derfor
skal doseringsangivelserne på vaskemiddelpakningen reduceres lidt.
Hæld vaskepulver i rummet til vask
og forvask hvis der er valgt et program med forvask. Hæld eventuelt skyllemiddel i rummet .
Hvis der bruges en anden type vaskemiddel : Læs afsnittet om »vaske- og plejemidler« under vaskevejledninger.
Valg af program
Drej programvælgeren hen på det ønskede program, alt efter tøjets art og tilsmudsningsgrad (se Tabel over
programmer). Lampen i START/PAUSEknappen blinker rødt : Displayet viser
symbolerne for de programtrin, der indgår i programmet, sammen med varigheden af det valgte program.
Stillingen SLUK slukker for maskinen
(i alle de andre stillinger er den tændt). Programvælgeren kan både drejes til
højre og venstre.
Fremgangsmåde ved vask
11
Hvis programvælgeren drejes, mens et program er i gang, kommer fejlkoden
“Err” frem i displayet, og START/PAUSE-knappen blinker gult i nogle sekunder.
Programmet fortsætter så uden at tage hensyn til programvælgerens nye stilling. Problemet løses ved at sætte programvælgeren tilbage i nulstilling. Resttiden vises igen i displayet.
Valg af temperatur
Tryk på knappen TEMP.°C, til den ønskede temperatur vises i displayet (de temperaturer, der kan vælges til de enkelte
programmer, er vist i Tabel over programmer). Symbolet
cstår for kold
vask.
Valg af omdrejningstal ved centrifugering
Tryk på knappen O/MIN, til den ønskede
centrifugeringshastighed vises i displayet. Som tilvalg kan også vælges
UDEN SLUTCENTRIFUGERING*, SKYLLESTOP * eller NAT EKSTRA *.
Maks. antal omdrejninger er :
for Koge-/Kulørtvask, Hygiene, 40-60
Mix og Energispare : 1300 o/min.,
for Jeans, Syntetisk, Strygelet plus, Finvask, Viskose, Uld plus, Lingeri, Silke,
Sport, 20 min og Intensiv - Kvik : 1200 o/min.,
for Sportsjakker : 800 o/min.
Hvis der er valgt SKYLLESTOP
eller NAT EKSTRA , skal der enten vælges
CENTRIFUGERING eller TØMNING for at afslutte programmet.
UDEN SLUTCENTRIFUGERING
Svarer til en centrifugeringshastighed på “0”. Sidste hold skyllevand bliver
pumpet ud, når programmet er slut, men tøjet bliver ikke centrifugeret.
* afhængig af model
12
Fremgangsmåde ved vask
SKYLLESTOP
Sidste hold skyllevand bliver ikke pumpet ud, når det valgte program er slut,
for at undgå at tøjet krøller, hvis det ikke straks tages ud af tromlen.
NAT EKSTRA
Sidste hold skyllevand bliver ikke pumpet ud, når det valgte program er slut.
Slutcentrifugering udelades. Programmet gennemføres meget stille, så det er
muligt at vaske om natten. Programmet varer længere og bruger mere vand.
Programtilvalg
Der kan føjes programtilvalg til et
vaskeprogram, der allerede er valgt.
Tryk på knappen TILVALG. Symbolerne
for programtilvalg vises på displayet.
1.Tryk på knappen TILVALG, til det ønskede symbol blinker.
2.Tryk på knappen OK. Symbolet holder op med at blinke. Der vises en sort streg
under symbolet. Gå frem på samme måde, hvis et programtilvalg skal slås fra.
Forvask
Forvask ved ca. 30°C inden klarvask, der derefter gennemføres automatisk.
Plettet tøj
Til meget snavset eller plettet tøj. Der kan hældes et pletfjerningsmiddel i sæbeautomatens rum til forvask .
Sart
Skylleprogram med et ekstra skylletrin, samtidig med at der er færre tromlebevægelser (skåner tøjet). Ideelt til hyppig vask, f.eks. ved overfølsom hud
(kan ikke vælges sammen med tilvalget Skylning plus).
Skylning plus
Med dette programtilvalg kan der tilføjes en eller flere skylninger til programmerne Bomuld, Syntetisk og Finvask (kan ikke vælges med programtilvalget
Sart).
• Efter behov :
Programtilvalget gælder kun for det valgte program, hvis det vælges med
knappen TILVALG.
Fremgangsmåde ved vask
13
• Permanent :
Tryk på O/MIN og OK, til valget bekræftes med symbolet
i displayet. Programtilvalget er permanent tilvalgt, også selv om der slukkes for maskinen.
Gentag operationen på samme måde for at slå tilvalget fra permanent.
Der er stadig mulighed for at udelade dette tilvalg for et enkelt program :
1.Tryk på knappen TILVALG, til symbolet
blinker.
2.Tryk på knappen OK. Den sorte streg under symbolet forsvinder. Programtilvalget er slået fra.
3.Ved næste vask vil funktionen igen være slået til.
Displayet viser kun de programtilvalg, der kan kombineres med det allerede
valgte program.
Valg af senere start
Med dette tilvalg kan programmets
start udsættes med 30, 60, 90 minutter,
samt fra 2 til 20 timer.
Tryk en eller flere gange på knappen
UDSKUDT START, indtil displayet viser
den tid, der skal gå, før programmet starter (0’ betyder, at programmet straks
starter).
Et indstillet starttidspunkt kan når som helst annulleres, så længe der ikke er
trykket på START/PAUSE-knappen. Det gøres ved igen at trykke på UDSKUDT
START.
Gør følgende, hvis der allerede er trykket på START/PAUSE-knappen, og den
senere start skal ændres eller annulleres :
• Tryk på START/PAUSE-knappen og derefter på UDSKUDT START for at starte
programmet straks. Tryk på START/PAUSE-knappen for at starte
programmet.
• Hvis tidspunktet for senere start skal ændres, drejes programknappen forbi
SLUK -stilling, og programmet programmeres om.
Under nedtællingen til senere start er låget låst. Hvis det er nødvendigt at
åbne maskinen, skal pausefunktionen først vælges ved at trykke på START/
PAUSE-knappen. Når låget atter er lukket, trykkes der igen på START/PAUSEknappen.
Hvis der bruges flydende vaskemiddel til et vaskeprogram med senere start,
skal det hældes i en vaskekugle, der lægges direkte i tromlen, og der vælges
et program uden forvask. Hvis der skal vælges senere start til et program med
forvask, skal der bruges et vaskemiddel i pulverform.
14
Fremgangsmåde ved vask
Spar tid
Denne funktion giver mulighed for at
afkorte programmet, alt efter programtypen.
Kort : til tøj, der ikke er særlig snavset
Ekstrakort : til tøj, der næsten ikke er
snavset, eller halv portion
Tryk på knappen SPAR TID for at vælge
det ønskede niveau. Displayet viser
symbolet .
Antallet af valgmuligheder afhænger af
det valgte program.
Start af program
1.Kontroller, at vandhanen til tilløbsslangen er åben.
2.Tryk på knappen START/PAUSE. Den tilhørende lampe lyser
rødt. Symbolet
bliver vist (lågen låst).
Det er normalt, at programvælgeren ikke drejer under programmet.
Ved senere start vises nedtællingen i displayet (time for time, derefter 90, og
minutvis efter 60 min).
Programforløb
I displayet blinker en bjælke under symbolet for det programtrin, der er i gang,
og resttiden bliver vist.
: Forvask
: Vask
: Skylninger
: Tømning
: Centrifugering
OVERDOSERING
Hvis displayet viser symbolet OVERDOSERING, betyder det, at der er brugt for
meget vaskemiddel til det vaskeprogram, der er udført. Overhold producentens angivelser på pakken og doseringsmængden ved næste vask.
Ilægning af mere tøj i de første 10 minutter
1.Tryk på knappen START/PAUSE. Den tilhørende lampe blinker rødt.
2.Åbning af låg signaleres med en dobbelt «klak»-lyd fra låsemekanismen. Sym-
Fremgangsmåde ved vask
15
bolet
forsvinder.
3.Læg tøjet i, og luk atter låget.
4.Tryk igen på START/PAUSE-knappen for at fortsætte programmet.
Ændring i program efter start
Hvis der skal ændres i et program efter start, skal pausefunktionen først
vælges ved at trykke på START/PAUSE-knappen. Hvis ændring ikke er mulig,
blinker “Err” i displayet, og START/PAUSE-knappen blinker gult i nogle
sekunder. Hvis programmet alligevel skal ændres, skal det igangværende
program først annulleres (se det følgende).
Annullering af program
Hvis et program skal annulleres, drejes programvælgerknappen til SLUK-stilling .
Program slut
Maskinen stopper automatisk ; START/PAUSE-knappen slukkes, og i displayet
blinker «0». Åbning af låg signaleres med en dobbelt «klak»-lyd fra låsemekanismen. Symbolet
forsvinder.
1.Sæt programvælgeren på SLUK : der er slukket for maskinen.
2.Tag tøjet ud.
3.Tag stikket ud af kontakten, og luk for vandhanen.
4.Se efter, at tromlen er helt tømt: Hvis der bliver efterladt tøj i maskinen, kan
det have taget skade (krympe) til næste vask eller kan evt. smitte af på andre
stykker vasketøj.
Det anbefales at lade låg og tromle stå åbne efter brug, så vaskekarret bliver
luftet ud.
Dvalefunktion
Hvis maskinen står tændt inden programstart eller efter programslut, går den
automatisk i dvaletilstand, når der ikke er rørt ved den i 10 minutter.
Displaybelysningen slukkes, og START/PAUSE-knappen blinker langsomt.
Dvalefunktionen afbrydes ved at trykke på en knap eller dreje
programvælgerknappen.
16
Vaskevejledninger
Vaskevejledninger
Sortering og klargøring af vasketøj
• Vasketøjet sorteres efter art og plejesymbol (se flg. afsnit om internationale
plejesymboler) : normal vask til vasketøj af robuste materialer, der tåler vask
og kraftig centrifugering ; finvask vask til sart tøj, der skal behandles skånsomt. Hvis vasketøjet er blandet eller består af forskellige typer fibre, vælges det program, der passer til de sarteste fibre.
• Vask hvidt og kulørt vasketøj hver for sig. Ellers kan det hvide vasketøj blive
misfarvet eller gråligt.
• Nyt kulørt tøj indeholder ofte overskudsfarve. Vask altid nyt kulørt tøj for
sig selv første gang. Overhold plejesymbolerne for «Separat vask» og «Separat vask flere gange».
• Tøm lommerne, og fold tøjet ud.
• Fjern løse knapper, nåle og hægter. Luk lynlåse, bind bændler og bånd.
• Tøj og genstande bestående af flere lag (soveposer, vindjakker osv.), samt
tøj af kulørt strikstof, uld og stoffer med applikationer skal vendes på vrangen.
• Vask små, sarte ting (sokker, strømper, bh’er osv.) i en vaskepose.
• Pas særligt på ved vask af gardiner. Fjern hægterne, og læg gardiner af
tyndt stof i et net eller en pose.
Påfyldningsmængden afhænger af fibrenes art.
Den påfyldte mængde må ikke overstige maskinens maksimale kapacitet. Kapaciteten kan variere efter stoffernes art. Hvis tøjet er meget snavset eller har
skumbelægning, skal tøjmængden sættes ned.
Stoffer fylder ikke lige meget, og de optager ikke lige meget vand. Men som
tommelfingerregel gælder, at tromlen kan fyldes :
• helt, men uden at trykke tøjet sammen - ved bomuld, hør, blandingsfibre,
• halvdelen af tromlen - ved strygefri/strygelet bomuld og syntetiske fibre,
• cirka en tredjedel af tromlen - ved meget sarte ting, f.eks. gennemsigtige
stoffer og uld.
Ved vask af en blandet portion fyldes tromlen som for de sarteste af stofferne.
Vaskevejledninger
17
Vaske- og plejemidler
Brug kun vaske- og plejemidler, der er beregnet til brug i vaskemaskine. Læs
producentens angivelser, og følg anvisningerne i afsnittene om oplysninger
på pakken samt dosering af vaskemiddel.
Det frarådes at bruge flere typer vaskemiddel samtidig. Det kan skade tøjet.
Mængden af vaskemiddel afhænger af tøjmængden, vandets hårdhedsgrad
og tøjets tilsmudsningsgrad.
Sæt doseringen lidt ned, hvis vandet er blødt. Sæt doseringen lidt op, hvis
tøjet er meget snavset/plettet, eller vandet er hårdt (det tilrådes at bruge
kalkfjerningsmiddel).
Oplysninger om vandets hårdhedsgrad fås hos det lokale vandværk eller kommunens tekniske forvaltning.
Vaskepulver kan bruges uden begrænsninger.
Flydende vaskemidler må ikke bruges, når der er valgt forvask. Ved alle programmer uden forvask kan de hældes i en doseringsbold, der lægges direkte
i tromlen, eller de kan hældes i sæbeautomaten. I begge tilfælde er det meget
vigtigt, at programmet straks startes.
Vaskemidler i tabletform (‘tabs’) eller doseringsbreve skal altid lægges i doseringsautomatens rum til vaskemiddel.
Hvis tøjet skal pletbehandles inden vaskeprogrammet, skal producentens vejledning på emballagen følges, inkl. den opgivne dosering. Hvis der bruges et
vaskemiddel med pletfjerner, skal vaskeprogrammet startes straks.
18
Vaskevejledninger
Internationale symboler
VASK
NORMAL
Vask ved 95°C
Vask ved 60°C
Vask ved 40°C
Vask ved 30°C
Skånsom vask
i hånden
VASK
SKÅNSOM
BLEGNING
Klorblegning tilladt
(kun koldt, og med fortyndet middel)
Må ikke vaskes
Klorblegning forbudt
STRYGNING
Stærk varme
(maks. 200°C)
Middel varme
(maks. 150°C)
Svag varme
(maks. 100°C)
Må ikke stryges
KEMISK
RENSNING
Kemisk rensning (alle
almindelige
rensemidler)
Kemisk rensning
(alle rensemidler
undtagen triklorætylen)
Kemisk rensning
(undtagen kulbrintebaserede midler og R113)
Må ikke kemisk renses
Høj
temperatur
Middel
temperatur
TØRRING
Liggetørring
Dryptørring
Hængetørring
Kan tørres i
tørretumbler
Må ikke tørres i
tørretumbler
Oversigt over programmer
19
Oversigt over programmer
Ikke alle mulighederne er nævnt i det følgende, men kun de almindelige
indstillinger, som vil være dem man bruger i det daglige.
Program / Tøjtype
Fyldningsgr
ad
Mulige
programtilvalg
Koge-/Kulørtvask : Hvidt eller kulørt, f.eks. almindeligt
snavset arbejdstøj, sengetøj, duge, undertøj, servietter.
6,0 kg
Forvask
Plettet tøj*
Sart
Skylning plus
Spar tid
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
Hygiene : Program, der velegnet til at fjerne
mikroorganismer. Programtilvalget Skylning plus er
slået til.
6,0 kg
Forvask
Plettet tøj*
Skyllestop
Udskudt start
40-60 Mix : Vask ved godt 40°C og med samme
programlængde som 60°C. Beregnet til samtidig vask af
tøj mærket med 40°C og 60°C
6,0 kg
Forvask
Plettet tøj*
Sart
Skylning plus
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
Jeans : Til at vaske denimtøj. Funktionen Skylning pPlus
er aktiveret.
3,0 kg
Forvask
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
Syntetisk : Syntetiske stoffer, undertøj, kulørt stof,
strygefri skjorter, bluser.
2,5 kg
Forvask
Plettet tøj*
Sart
Skylning plus
Spar tid
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
Strygelet plus : Mindsker krølning og letter strygning.
1,0 kg
Forvask
Skylning plus
Skyllestop
Udskudt start
20
Oversigt over programmer
Finvask : Til alle sarte stoffer, f.eks. gardiner.
2,5 kg
Forvask
Plettet tøj*
Skylning plus
Spar tid
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
Viskose : Til tøj af viskose.
2,5 kg
Forvask
Plettet tøj*
Skylning plus
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
Skåneskyl : Håndvasket tøj kan skylles med dette
program.
6,0 kg
Skylning plus
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
Tømning : Starter tømning efter et skyllestop (eller nat
ekstra).
6,0 kg
Centrifugering : Centrifugerer ved 400 til 1300 o/min.
efter skyllestop (eller nat ekstra).
6,0 kg
Udskudt start
Skånecentrifugering : Udfører en skånsom skylning
efter et skyllestop (eller et nat ekstra).
2,5 kg
Udskudt start
Uld plus /
: Til uld, der tåler maskinvask (mærket
«ren ny uld, tåler maskinvask, krymper ikke»).
1,0 kg
Lingeri /
dameundertøj.
1,0 kg
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
Silke /
: Til meget sart vasketøj, f.eks.
: Stof, der tåler maskinvask ved 30°C.
1,0 kg
Sportsjakker : Til sportstøj.
3,0 kg
Skylning plus
Skyllestop
Udskudt start
Sport : Til meget snavset sportstøj. Programtilvalget
Forvask er slået til.
2,5 kg
Skylning plus
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
20 min : Ideelt til tøj, der kun skal friskes op.
3,0 kg
Udskudt start
Intensiv, Kvik : Ideelt til at vaske en mindre portion tøj,
der ikke er ret snavset.
2,5 kg
Skylning plus
Skyllestop
Udskudt start
Oversigt over programmer
Energispare** : Hvidt eller kulørt, f.eks. almindeligt
snavset arbejdstøj, sengetøj, duge, undertøj, servietter.
6,0 kg
* Kan ikke bruges til programmer, der vasker ved en temperatur under 40°C.
** Referenceprogrammer til afprøvning i h.t. CEI-standard 456.
Forvask
Plettet tøj*
Skylning plus
Skyllestop
Nat ekstra
Udskudt start
21
22
Forbrugsværdier
Forbrugsværdier
Temperatur
Vandforbrug,
i liter
Koge-/Kulørtvask
kold - 95
58
2,00
Hygiene
60
65
1,45
40-60 Mix
40
45
0,85
Jeans
kold - 60
55
0,90
Syntetisk
kold - 60
44
0,85
Strygelet plus
kold - 60
55
0,45
Finvask
kold - 40
46
0,45
Viskose
kold - 40
50
0,50
Skåneskyl
-
42
0,05
Tømning
-
-
0,002
Centrifugering
-
-
0,02
Skånecentrifugering
-
-
0,015
Uld plus /
kold - 40
50
0,45
Lingeri /
kold - 40
50
0,45
Silke /
kold - 30
40
0,30
Sportsjakker
kold - 40
55
0,60
Sport
kold - 40
50
0,65
20 min
30
35
0,20
40 - 60
45
0,95
60
45
1,02
Intensiv, Kvik
*
Energispare
El-forbrug,
i kWh
Varighed,
i minutter
Se displayet
Program
* Referenceprogram til afprøvning i h.t. CEI-standard 456 (program Energispare 60°) :
45 L / 1,02 kWh / 150 min
I praksis kan værdierne afvige fra de opgivne som følge af forhold under brugen. De angivne forbrugsværdier svarer til maks. temperaturen for hvert program.
Tekniske specifikationer
23
Tekniske specifikationer
MÅL
Højde
Bredde
Dybde
SPÆNDING / FREKVENS
SAMLET EFFEKT
VANDTRYK
Tilslutning
vandledning
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
til
850 mm
400 mm
600 mm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Type 20x27
Denne maskine opfylder direktiv EØF 89-336 vedr. begrænsning af radiostøj og
direktiv EØF 73-23 vedr. el-sikkerhed.
24
Vedligeholdelse og rengøring
Vedligeholdelse og rengøring
Kobl altid maskinen fra lysnettet inden rengøring.
Afkalkning
Vi anbefaler jævnlig afkalkning af maskinen 4 til 6 gange om året.
Tekst slettes, der skal bruges et af de ikke-ætsende specialprodukter til vaskemaskine, der fås i handelen. Overhold pakkens angivelser mht. dosering og
hyppighed af afkalkning.
Kabinettet
Maskinens kabinet rengøres med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel.
Brug aldrig sprit, opløsningsmidler eller lignende.
Doseringsautomaten
En gang imellem skal sæbeautomaten rengøres for at fjerne eventuelle rester
af vaskemiddel, så der ikke opstår funktionsfejl.
1. Løft op i sæbeautomaten, samtidig med at den trækkes ud.
2. Adskil sæbeautomatens to dele.
Vedligeholdelse og rengøring
25
3. Rengør de to dele under rindende vand.
4. Saml sæbeautomatens to dele
igen.
5. Sæt sæbeautomaten på plads.
26
Vedligeholdelse og rengøring
Filter i afløb
Rens jævnligt det filter, der sidder i maskinens sokkel :
1. Åbn lugen med f.eks. en skruetrækker.
2. Sæt en beholder under. Drej
proppen mod uret, til den står lodret, og vandet kan løbe ud.
3. Skru proppen helt ud, og fjern
den.
4. Rens den grundigt under rindende vand.
Vedligeholdelse og rengøring
5. Sæt enheden i igen.
6. Skru proppen i.
7. Luk lugen.
Filtre i vandindtag
Skru tilløbsslangen af i begge ender, og rens filtrene.
27
28
I tilfælde af driftsforstyrrelser
I tilfælde af driftsforstyrrelser
Fra fabrik er der udført en række kontroller på maskinen. Hvis der alligevel
skulle optræde en driftsforstyrrelse, er det derfor en god idé at gennemgå
rådene i følgende liste, inden kundeservice kontaktes.
Symptomer
Årsager
Maskinen starter ikke eller
tager ikke vand ind :
•Maskinen er ikke korrekt tilsluttet, eller den elektriske
installation virker ikke.
•Maskinens låg og lugerne til tromleåbningen er ikke
rigtigt lukket.
•Programmet er ikke blevet startet korrekt.
•Der er strømafbrydelse.
•Der tilføres ikke vand.
•Der er lukket for vandhanen.
•Filtrene i vandindtaget er tilstoppede.
•Der ses en rød prik på studsen til tilløbsslangen.
Maskinen tager vand ind, men
det pumpes straks ud :
•Afløbsrørets bøjning er placeret for lavt (se afsnittet
om installation).
Maskinen centrifugerer ikke
eller tømmes ikke :
•Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet.
•Filteret i afløbet er tilstoppet.
•Den elektroniske balancekontrol er blevet aktiveret :
Tøjet er dårligt fordelt i tromlen.
•Programmet «Pumpe» eller programtilvalget «Nat
ekstra» er valgt.
•Bøjningen på afløbsrøret placeret i forkert højde.
Der er vand omkring maskinen :
•Der er tilsat for meget vaskemiddel, så skummet er
løbet over.
•Vaskemidlet egner sig ikke til maskinvask.
•Bøjningen på afløbsrøret er ikke sat rigtigt fast.
•Filteret i afløbet er ikke sat i.
•Tilløbsslangen er ikke tæt.
Utilfredsstillende
vaskeresultater :
•Vaskemidlet er ikke beregnet til maskinvask.
•Der er for meget tøj i tromlen.
•Der er valgt et uegnet program.
•Der tilsat for lidt vaskemiddel.
Maskinen ryster og støjer :
•Maskinen er ikke korrekt klargjort inden ibrugtagning
(se afsnittet om klargøring).
•Maskinen er ikke i vater og korrekt afbalanceret.
•Maskinen står for tæt op ad væg eller møbler.
•Tøjet er ikke rigtigt fordelt i tromlen.
•Der er ikke tøj nok i maskinen.
I tilfælde af driftsforstyrrelser
29
Symptomer
Årsager
Vaskeprogrammet varer alt for
længe :
•Filtrene i vandindtaget er tilstoppede.
•Der har været slukket for strømmen eller lukket for
vandet.
•Motorens overophedningssikring har været udløst.
•Det påfyldte vand har været koldere end normalt.
•Systemet til registrering af skum har været udløst (for
meget vaskemiddel), så maskinen gik over til udtømning
af skum.
•Den elektroniske balancekontrol er blevet udløst: Der
blev tilføjet et ekstra programtrin for at fordele tøjet
bedre i tromlen.
Maskinen standser under et
vaskeprogram :
•Fejl i vand- eller strømforsyning.
•Der er valgt skyllestop.
•Lugerne til tromleåbningen er åbne.
Låget kan ikke åbnes, når
programmet er slute :
•Displayet «Låg åbnes»* er slukket.
•Temperaturen i vaskekarret er for høj.
•Lågets lås slås fra 1 til 2 minutter efter at programmet
er slut*.
Displayet »Tromlestop« lyser
ikke, når programmet er slut :
•Tromlen er ikke drejet på plads efter en vedvarende
rysten pga. ubalance. Drej tromlen op manuelt.
Displayet viser fejlkode E40**,
og START/PAUSE blinker gult***:
•Låget er ikke helt lukket.
Displayet viser fejlkode E20**,
og START/PAUSE blinker gult***:
•Filteret i afløbet er tilstoppet.
•Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet.
•Afløbsrøret er monteret for højt (se afsnittet om
installation).
•Pumpen er tilstoppet.
•Vandlåsen i installationen er tilstoppet.
Displayet viser fejlkode E10**,
og START/PAUSE blinker gult***:
•Der er lukket for vandhanen.
•Der er lukket for vandtilførslen.
Displayet viser fejlkode EF0**,
og START/PAUSE blinker gult***:
•Filteret i afløbet er tilstoppet.
•Overløbsbeskyttelsen er blevet udløst. Gør følgende :
- Luk for vandindtag på vandhanen,
- tøm maskinen i 2 minutter inden den kobles fra
lysnettet,
- kontakt kundeservice.
Maskinens
pumpe
kører
konstant, også når den ikke er i
gang :
•Overløbsbeskyttelsen er blevet udløst. Gør følgende :
- Luk for vandindtag på vandhanen,
- tøm maskinen i 2 minutter inden den kobles fra
lysnettet,
- kontakt kundeservice.
30
I tilfælde af driftsforstyrrelser
Symptomer
Skyllemidlet løber direkte ind i
tromlen, når det hældes i
doseringsautomaten :
Årsager
•Der er påfyldt skyllemiddel over MAKS.-mærket.
* Afhænger af model.
** Nogle modeller giver tonesignaler.
*** Fjern eventuelle årsager til fejl, og genstart så det afbrudte program med et tryk på START/
PAUSE.
Vigtige oplysninger
31
Vigtige oplysninger
• Maskinen er tung. Den skal flyttes med forsigtighed.
• Maskinens transportsikringer skal fjernes, inden den tages i brug. Hvis
transportsikringerne ikke er fjernet, kan det forårsage skader på maskinen
eller skabene ved siden af. Transportsikringerne skal fjernes inden maskinen
tilsluttes stikkontakten.
• Tilslutning til vand må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør.
• Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
• Hvis installationen af maskinen gør det nødvendigt at ændre på elinstallationen, skal arbejdet udføres af en autoriseret elektriker.
• Læs afsnittet om elektrisk tilslutning grundigt, inden tilslutning til lysnettet
påbegyndes.
• Når maskinen er opstillet: Se efter, at den ikke står på netledningen.
• Hvis maskinen opstilles på et tæppe med luv : Sørg for, at luven ikke kan
blokere udluftningsåbningerne nederst på maskinen.
• Netledningen må kun udskiftes af vores kundeservice.
• Ved skade som følge af ikke-fagmæssig installation kan der ikke rejses
nogen krav mod producenten.
32
Installation
Installation
Det er meget vigtigt, at alle transportsikringer fjernes, inden maskinen startes
for første gang. Gem for en sikkerheds skyld transportsikringerne til evt. senere transport: Hvis en maskine flyttes uden transportsikringer, kan de indvendige komponenter tage skade, der kan opstå utæthed og fejlfunktioner,
og dele kan blive deformeret af rystelser.
Udpakning
1. Vip maskinen bagud.
2. Drej den en kvart omgang på et
af hjørnerne, til den slipper pallen.
3. Åbn maskinens låg, og træk den
røde klods af.
4. Træk plastfolien af.
Installation
5. Tag sæbeautomaten ud ved at
løfte den op.
7. Sæt sæbeautomaten på plads.
6. Fjern
tromlen.
33
transportsikringen
i
34
Installation
Klargøring
4
3
5
1
2
1
Trin 1.
Trin 2.
2
Trin 3.
Trin 4.
Installation
3
Trin 5.
Trin 6.
Trin 7.
Trin 8.
4
Trin 9.
35
36
Installation
Gør følgende, hvis maskinen skal flugte med tilstødende møbler :
5
Trin 1.
Trin 2.
Vandtilførsel
Den medfølgende tilløbsslange monteres bag på maskinen som beskrevet
nedenunder (Der må ikke bruges en gammel slange) :
Trin 1.
Trin 2.
Installation
37
Trin 3.
Trin 4.
Åbn for vandtilførslen på vandhanen.
Kontroller, at forbindelsen er tæt.
Tilløbsslangen må ikke forlænges. Kontakt kundeservice, hvis tilløbsslangen er
for kort.
Afløb
Studsen i enden af bøjningen kan tilpasses alle gængse typer vandlåse.
1.Monter studsen på vandlåsen
med det medfølgende slangebånd*.
* afhængig af model
2.Monter
rørbøjningen
på
afløbsrøret. Før begge dele ned i
et vaskeafløb (eller et wc) i en
samlet højde på mellem 70 og 100
cm. Pas på, at afløbsrør og - slange ikke kan vælte eller falde ned.
38
Installation
Det er meget vigtigt at sørge for, at der kommer luft ind i enden af afløbsslangen, så der ikke er risiko for hævertvirkning.
Afløbsslangen må under ingen omstændigheder forlænges. Kontakt en fagmand, hvis den er for kort.
Tilslutning til lysnet
Vaskemaskinen må kun tilsluttes 230 V enkeltfaset.
Kontroller sikringerne til den pågældende kreds : 10 A ved 230 V.
Maskinen må ikke tilsluttes med forlængerledning eller multistik.
Kontroller, at jordforbindelsen overholder gældende regler.
Opstilling
Maskinen skal placeres i et rum med god udluftning, og på et hårdt, plant underlag. Pas på, at maskinen ikke rører væggen eller andre møbler/elementer i
rummet.
Gør følgende, hvis maskinen skal flyttes :
1.Hvis maskinen skal flyttes, sættes den op på hjulene ved at trække grebet i maskinens underkant
fra højre mod venstre, så langt det
kan komme. Når maskinen står
det rigtige sted, drejes håndtaget
tilbage i udgangsstillingen.
2.Det er vigtigt, at maskinen står
helt i vater. Det forebygger, at
maskinen støjer, ryster eller flytter sig, når den er i gang.
Sæt maskinen i vater ved at skrue
på det korteste ben. Skru foden og
flangen af på én gang (løft maskinen, hvis det er nødvendigt).
Installation
3.Når maskinen står stabilt, spændes foden fast mod gulvet, og
flangen skrues helt op.
39
40
Miljøtips
Miljøtips
Bortskaffelse
Alle materialer mærket med symbolet
kan genanvendes. Læg dem i en
affaldsbeholder til genindvinding/genanvendelse (nærmere oplysninger fås
hos kommunens tekniske forvaltning).
Ødelæg de dele, der kan være til fare for andre, når maskinen er kasseret : Klip
netledningen af tæt på maskinen.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet
og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse
af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
Miljøbeskyttelse
Overhold følgende råd for at spare på vand og energi, og dermed bidrage til
at skåne miljøet :
• Fyld så vidt muligt maskinen helt op, frem for at vaske i mindre portioner.
• Brug kun funktionerne Forvask eller Iblødsætning til meget snavset tøj.
• Afpas mængden af vaskemiddel efter vandets hårdhedsgrad (se afsnittet
om dosering af vaskemiddel), samt mængden af vasketøj og
tilsmudsningsgrad.
Garanti/Kundeservice
41
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler
ved dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning
eller opstilling, ændringer i produktets elektriske / mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald,
hvor der ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt faktura for et servicebesøg - også under reklamationsperioden - iht. lovgivningen. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den
aktuelle pris kan til enhver tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for
skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere
af følgende forhold :
•At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
•At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
•At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke
42
Garanti/Kundeservice
er blevet fulgt.
•At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede
serviceorganisation.
•At der er brugt uoriginale reservedele.
•At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere
transport f.eks ved flytning eller videresalg.
•At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund
fornuft.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon 70 11 74 00 eller Fax 87 40 36
01.
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55.
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på http://www.electrolux.dk.
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i
denne vejledning, og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis
eller ifølge lovens krav (European Address Services). Hvis De flytter fra et af
landene på listen til et andet land på listen, følger garantien med, dog med
følgende forbehold :
•Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt.
Der skal fremvises gyldig kvittering for købet, udstedt af den forhandler, som
apparatet er købt hos.
•Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum
og i det omfang, som gælder for den pågældende model eller produktgruppe
i det nye opholdsland.
•Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan
ikke overdrages til en anden bruger.
•Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den
vejledning, som Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i
husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige formål.
•Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye
opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De
evt. har ifølge loven.
Innholdsfortegnelse
43
Innholdsfortegnelse
Advarsler
Bruk
Forholdsregler ved frostfare
45
45
46
Beskrivelse av apparatet
Vaskemiddelbeholder
Betjeningspanel
Display
Personalisering
Barnesikring
Lydsignal
47
47
48
48
49
49
49
Hvordan man utfører en vask
Ilegging av tøyet
Dosering av vaskemiddel
Valg av program
Valg av temperatur
Valg av sentrifugehastighet
Valg av tilleggsfunksjoner
Forvask
Flekket
Ømfintlig
Skylling pluss
Valg av forsinket start
Tidsbesparelse
Igangsetting av programmet
Programfaser
Du kan legge i mer tøy i løpet av de første ti minuttene
Endring av et pågående program
Avbryte et program
Programslutt
Hvilemodus
50
50
50
50
51
51
52
52
52
52
52
53
54
54
54
55
55
55
55
56
Vaskeveiledning
Sortering og klargjøring av tøyet
Legg i tøymengden på bakgrunn av fibertypen
Vaskemidler og tilleggsmidler
Internasjonale symboler
57
57
57
58
59
Oversikt over programmer
60
Forbruk
63
44
Innholdsfortegnelse
Tekniske spesifikasjoner
64
Vedlikehold og rengjøring
Avkalking av maskinen
Kabinettet
Vaskemiddelbeholderen
Tømmefilteret
Vanntilførselsfiltrene
65
65
65
65
67
68
Hvis det oppstår en feilfunksjon
69
Advarsler
72
Installasjon
Utpakking
Fjerning av transportsikringer
Vanntilførsel
Tømming
Elektrisk tilkobling
Plassering
73
73
75
77
78
79
79
Miljø
Kassering
Beskyttelse av miljøet
81
81
81
Garanti/Kundeservice
82
Følgende symboler er brukt i denne bruksanvisningen :
Viktig informasjon som gjelder din personlige sikkerhet og informasjoner om
hvordan du kan unngå skader på apparatet.
Generell informasjon.
Miljøinformasjon.
Advarsler
45
Advarsler
Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med apparatet Dersom apparatet
selges eller overlates til en annen person, skal alltid bruksanvisningen følge
med. På denne måten kan den nye eieren informeres om hvordan
vaskemaskinen fungerer og få instrukser om hvordan den skal brukes.
Disse advarslene er utarbeidet for din egen og andres sikkerhet. Det er viktig
at du leser disse punktene nøye før du installerer og benytter apparatet ditt.
På forhånd takk for oppmerksomheten.
Bruk
• Når apparatet mottas, må det pakkes ut umiddelbart. Kontroller at det ikke
er noen utvendig skade på det. Hvis du finner noen skade, skal dette noteres
på fraktbrevet, som du beholder en kopi av.
• Dette apparatet er beregnet på å bli brukt av voksne. La ikke barn få benytte
apparatet eller leke med det.
• Du må aldri endre eller forsøke å endre dette apparatets spesifikasjoner. Det
medfører fare for brukeren.
• Apparatet ditt er beregnet på normal husholdningsbruk. Det må ikke brukes
til kommersielle eller industrielle formål, eller til annet enn det det er
beregnet for: vaske, skylle og tørke.
• Etter at apparatet har vært i bruk, må du stenge vanntilførselskranen og ta
støpslet ut av stikkontakten.
• Vask ikke i maskinen annet enn artikler som er beregnet på maskinvask. Les
alltid vaskeanvisningene på plaggene.
• Tøy med fliker, uten bord eller med revner må ikke vaskes i vaskemaskin.
• Før hver vask må du fjerne mynter, sikkerhetsnåler, smykker, skruer osv.
Dersom slikt blir liggende i tøyet, kan det føre til alvorlige skader.
• Hvis du har benyttet bensin, alkohol, trikloretylen eller annet til fjerning av
flekker på tøyet, må tøyet ikke legges i vaskemaskinen med en gang. Hvis
du bruker slike produkter, må du vente til de har fordampet før du legger
plagget i trommelen.
• Legg små artikler som strømper, belter osv. i en liten tøypose eller et
putevar.
• Bruk den vaskemiddeldoseringen som er oppgitt i avsnittet «Dosering av
vaskemidler».
• Vaskemaskinen må alltid frakobles strømnettet før du rengjør den eller
utfører vedlikehold på den.
46
Advarsler
Forholdsregler ved frostfare
Dersom apparatet ditt utsettes for temperaturer under 0°C, må følgende
forholdsregler tas :
• Steng vannkranen og koble fra vanntilførselsslangen.
• Plasser enden av denne slangen og avløpsslangen i en bøtte på gulvet.
• Velg programmet Tømming og vent til det er fullført.
• Slå av apparatet ved å sette programvelgeren på «Stopp».
• Koble apparatet fra strømnettet.
• Skru på tilførselsslangen og monter avløpsslangen igjen.
På denne måten vil vannet som var igjen i slangene renne ut, slik at det ikke
dannes is som kan skade apparatet ditt.
Når apparatet skal brukes igjen, må du forsikre deg om at det er plassert i et
rom der temperaturen er høyere enn 0°C.
Beskrivelse av apparatet
47
Beskrivelse av apparatet
Betjeningspanel
Lokk
Håndtak for åpning av
lokk
Filterluke
Nivelleringsføtter
Vaskemiddelbeholder
Forvask
Vask
Bløtgjøringsmiddel (overstig ikke
MAX-merket M )
Håndtak for flytting
av apparatet
48
Beskrivelse av apparatet
Betjeningspanel
Programvaelger
Display
Knapp for
Tidsforvalg
Knapper og deres Knapp for Start/Pause
funksjoner
Display
Syklussekvens Overdosering Barnesik
ring
Tidsbesparelse
Tidsfor
valg
Temperatur
Sentrifugehastighet
Syklusens varighet
Tilleggseller nedtelling til
funksjoner
Åpning av forsinket start
lokket
Beskrivelse av apparatet
49
Personalisering
Barnesikring
Med denne funksjonen kan du velge to forskjellige låsemåter :
- dersom funksjonen er aktivert er det etter at syklusen er satt igang ikke
mulig å endre tilleggsfunksjonene eller programmene.
Når syklusen er satt igang må du koble ut funksjonen for å sette igang en ny
syklus.
- når funksjonen er aktivert før igangsetting av syklusen, er det umulig å
starte maskinen.
For å aktivere barnesikringen, gjør du
følgende :
5.Vri på programvelgeren.
6.Trykk deretter samtidig på knappene
TILVALG og OK til bekreftelse i form av
symbolet
på displayet.
Valget av funksjonen er nå lagret.
For å deaktivere barnesikringen, må du
gjenta fremgangsmåten.
Lydsignal
Programslutt og feilfunksjoner vil varsles med et pipesignal. Dette signalet
kan kobles ut på følgende måte :
1.Vri på programvelgeren.
2.Trykk deretter samtidig på knappene O/
MIN og TILVALG til bekreftelse i form av
et pipesignal.
3.Signalet er nå koblet ut.
Lydsignalet vil nå kun høres dersom det
oppstår en feil.
Hvis du ønsker å aktivere pipesignalet igjen, går du frem på samme måte.
50
Hvordan man utfører en vask
Hvordan man utfører en vask
Før første vask med vaskemaskinen, anbefales det å sette igang en vaskesyklus
på 95°C, uten tøy, men med vaskemiddel, slik at trommelen rengjøres.
Ilegging av tøyet
• Åpne lokket på maskinen.
• Åpne trommelen ved å trykke på låseknappen A : de to klaffene vil automatisk åpne seg.
• legg i tøyet, lukk trommelen og lokket på vaskemaskinen.
Advarsel : Før du lukker lokket på vaskemaskinen
din, må du forsikre deg om at trommelen er korrekt lukket :
•de to klaffene hektet fast i hverandre,
•låseknappen A stående ut.
A
Dosering av vaskemiddel
Vaskemaskinen din er fremstilt for å redusere behovet for vaskemiddel og
vann. Det er derfor viktig at du reduserer doseringene som er oppgitt på pakken.
Hell vaskemiddelet i pulverform i både i hovedkammeret og i forvaskkammeret
dersom du har valgt et program med forvask. Hell eventuelt også
bløtgjøringsmiddel i tilhørende kammer .
Hvis du bruker en annen vaskemiddeltype, må du se avsnittet «vaskemidler og
tilleggsmidler» i bruksanvisningen.
Valg av program
Vri programvelgeren til ønsket vaskeprogram avhengig av typen tøy og hvor
skittent det er (se Programtabellen). Indikatorlampen i START/PAUSE-knappen
vil blinke rødt. Symbolene som svarer til
fasene i programmet vil vises, liksom det
valgte programmets varighet.
I posisjonen AV vil ikke vaskemaskinen være under spenning (men den vil
være det i alle andre posisjoner). Denne programvelgeren kan dreies både mot
høyre og mot venstre.
Hvordan man utfører en vask
51
Dersom man vrir på programvelgeren mens vaskemaskinen befinner seg i en
vaskesyklus, vil feilkoden “Err” vises i displayet og START/PAUSE-knappen
blinke gult i noen sekunder. Programmet vil fortsette uten hensyn til den nye
innstillingen. Problemet løses ved å vri velgeren tilbake til sin opprinnelige
posisjon. Nedtellingen vil vises på nytt på displayet.
Valg av temperatur
Trykk på knappen TEMP.°C til ønsket
temperatur vises (de temperaturene
som kan velges til programmene er vist
i Programtabellen). Symbolet
svarer
til kaldvask.
Valg av sentrifugehastighet
Trykk på knappen O/MIN til sentrifugehastigheten vises. Du kan også velge
UTEN SENTRIFUGE*, STOPP I SISTE SKYL*
eller NATTESTILLHET PLUSS
LING
*.
Maks. hastighetene er :
for Koke-/Kulørtvask, Hygiene, 40-60
Mix og Energisparing : 1300 o/min,
for Jeans, Lettstelt, Strykelett pluss, Finvask, Viskose, Ull pluss, Lingerie, Silke,
Sport intensiv, 20 min og Intensiv - Kort : 1200 o/min,
for Sportsjakker : 800 o/min.
Hvis du har valgt tilleggsfunksjonen STOPP I SISTE SKYLLING
eller NATTESTILLHET PLUSS , må du ved slutten av porgrammet velge programmet SENTRIFUGERING eller TØMMING for å avslutte syklusen.
UTEN SENTRIFUGE
Ingen sentrifugering. Det siste skyllevannet vil tømmes ut ved slutten av programmet, men tøyet vil ikke sentrifugeres.
* avhengig av modell
52
Hvordan man utfører en vask
STOPP I SISTE SKYLLING
Det siste skyllevannet vil ikke tømmes ut ved slutten av det valgte programmet, for å hindre at tøyet krøller seg dersom det ikke tas ut av trommelen med
en gang.
NATTESTILLHET PLUSS
Det siste skyllevannet vil ikke tømmes ut ved slutten av det valgte programmet. Sentrifugeringen til slutt vil ikke utføres. Programmet vil utføres svært
stille, slik at du kan foreta vasken om natten. Syklusen er lenger og vannforbruket større.
Valg av tilleggsfunksjoner
Man kan velge tilleggsfunksjoner til et
vaskeprogram man har valgt. Trykk på
knappen for TILVALG. Symbolene for
tilleggsfunksjonene vil vises i displayet.
1.Trykk på knappen for TILVALG til det ønskede symbolet blinker.
2.Trykk på OK-knappen. Symbolet vil slutte å blinke. En sort strek vil vises under
symbolet. For å koble ut en tilleggsfunksjon, går du frem på samme måte.
Forvask
Forvask på ca. 30°C før hovedvasken, som deretter vil utføres automatisk.
Flekket
For svært skittent eller flekket tøy. Flekkfjerner kan helles i forvaskkammeret
i vaskemiddelbeholderen.
Ømfintlig
Mer effektiv skylling takket være en ekstra skyllesyklus, samtidig med redusert trommelbevegelse (for å beskytte tøyet). Ideell ved hyppig vask, for eksempel for personer med ømfintlig hud (kan ikke benyttes sammen med
tilleggsfunksjonen Skylling pluss).
Skylling pluss
Med denne tilleggsfunksjonen kan man tilføye en eller flere skyllinger til programmene Bomull, Syntetisk og Finvask (kan ikke benyttes sammen med
tilleggsfunksjonen Ømfintlig).
Hvordan man utfører en vask
53
• Tidvis :
Tilleggsfunksjonen aktiveres for det valgte programmet kun hvis den velges
med knappen TILVALG.
• Permanent :
Trykk på knappene O/MIN og OK til valget bekreftes med symbolet
i displayet. Tilleggsfunksjonen vil fortsette å være aktivert selv om strømtilførselen til apparatet avbrytes. For permanent utkobling, går man frem på samme
måte.
Det er imidlertid mulig å koble ut denne tilleggsfunksjonen kun til ett program :
1.Trykk på knappen TILVALG til symbolet
blinker.
2.Trykk på OK-knappen. Den sorte streken under symbolet vil forsvinne.
Tilleggsfunksjonen er koblet ut.
3.Ved neste syklus vil tilleggsfunksjonen igjen virke.
Kun de tilleggsfunksjonene som kan kombineres med programmene som allerede er valgt, vil vises på displayet.
Valg av forsinket start
Denne funksjonen muliggjør forsinket
programstart på 30, 60, 90 minutter, 2
timer til 20 timer.
Trykk en eller flere ganger på knappen
TIDSFORVALG til displayet viser tidspunktet hvor du ønsker programmet skal starte (0’ betyr start umiddelbart).
Du kan endre eller slette den forsinkede starten når som helst, ved at du før
du trykker på knappen START/PAUSE trykker på knappen TIDSFORVALG.
Dersom du allerede har trykket på knappen START/PAUSE og du ønsker å
endre eller slette forsinket start, går du frem på følgende måte :
• For å slette den forsinkede starten og starte umiddelbart, trykker du på
START/PAUSE og så på TIDSFORVALG. Trykk på START/PAUSE for å starte
syklusen.
• For å endre forsinkelsen, må du først velge stillingen AV
og deretter
programmere syklusen på nytt.
Lokket vil være låst under hele perioden med forsinket start. Dersom du har
behov for å åpne det, må du først sette vaskemaskinen på Pause ved å trykke
på knappen START/PAUSE. Etter å ha lukket lokket igjen, trykker du på knappen START/PAUSE.
54
Hvordan man utfører en vask
Hvis du benytter flytende vaskemiddel til en vaskesyklus med forsinket start,
må du benytte en vaskeball som plasseres direkte i trommelen og velge et
program uten forvask. Hvis du ønsker å velge forvask samtidig med forsinket
start, må du bruke et vaskemiddel i pulverform.
Tidsbesparelse
Med denne funksjonen kan du redusere
syklusens varighet avhengig av programtypen.
Kort : for lite skittent tøy
Ekstra kort : for svært lite skittent tøy
eller halvfull trommel.
Trykk på knappen KORT for å velge ønsket nivå. Symbolet
vil vises.
Tilgjengeligheten til disse forskjellige
nivåene varierer med programtypen
som er valgt.
Igangsetting av programmet
1.Kontroller at vannkranen er åpen.
2.Trykk på START/PAUSE-knappen. Tilsvarende indikatorlampe
vil lyse rødt. Symbolet
vil vises (dør låst).
Det er normalt at programvelgeren ikke beveger seg under
syklusen.
Ved forsinket start vil nedtellingen vises på displayet (time etter time, deretter
90, og minutt etter minutt f.o.m. 60 min).
Programfaser
På displayet vil en strek blinke under
programfasen som utføres og gjenværende tid vil indikeres.
: Forvask
: Vask
: Skylling
: Tømming
: Sentrifugering
Hvordan man utfører en vask
55
OVERDOSERING
Dersom symbolet OVERDOSERING vises, betyr det at du har brukt for mye vaskemiddel til vaskeprogrammet som pågår. Ved neste vask må du følge anvisningene fra vaskemiddelprodusenten, samt riktig dosering.
Du kan legge i mer tøy i løpet av de første ti minuttene
1.Trykk på START/PAUSE-knappen. Tilsvarende indikatorlampe vil blinke rødt.
2.Lokket frigjøres ved at du hører et dobbelt «klikk» fra låsemekanismen. Symbolet
forsvinner.
3.Legg i tøyet og lukk lokket.
4.Trykk om igjen på START/PAUSE-knappen for å fortsette syklusen.
Endring av et pågående program
Før du foretar noen endringer på det programmet som er igang, må du sette
maskinen på pause ved å trykke på knappen START/PAUSE. Dersom endringen
ikke er mulig, vil “Err” blinke på displayet og START/PAUSE-knappen blinke
gult noen sekunder. Hvis du likevel ønsker å endre programmet, må du
avbryte programmet som er igang (se under).
Avbryte et program
Hvis du ønsker å avbryte et program, må du vri programvelgerknappen til stillingen AV .
Programslutt
Vaskemaskinen vil stanse automatisk ; knappen START/PAUSE slukker og «0»
vil blinke på displayet. Lokket frigjøres ved at du hører et dobbelt «klikk» fra
låsemekanismen. Symbolet
forsvinner.
1.Sett programvelgeren på AV : vaskemaskinen er ikke lenger under spenning.
2.Ta ut tøyet.
3.Trekk støpslet ut av stikkontakten og skru igjen vannkranen.
4.Kontroller at trommelen er helt tom: eventuelle plagg som måtte bli liggende
igjen i maskinen kan bli skadet (krympe) under neste vask eller kan farge av
på annet tøy.
Vi anbefaler å la lokket og trommelen stå åpen, slik at luften kan sirkulere.
56
Hvordan man utfører en vask
Hvilemodus
Dersom apparatet blir stående under spenning i 10 min. uten at man rører det
før en syklus settes i gang eller ved enden av en syklus, vil hvilemodus
aktiveres. Lyset på skjermen vil slukke og knappen START/PAUSE blinker
langsomt.
For å avbryte denne tilstanden, er det nok å trykke på en knapp eller vri på
programvelgeren.
Vaskeveiledning
57
Vaskeveiledning
Sortering og klargjøring av tøyet
• Sorter tøyet på bakgrunn av type og vaskesymbol (se kapittelet Internasjonale symboler under) : normal vask for slitesterkt tøy som tåler energisk
vask og sentrifugering ; skånsom vask for delikat tøy som bør behandles
forsiktig. For blandede tøymengder, med forskjellige fibertyper, bør det velges et program og en temperatur som egner seg til det mest ømfintlige fiberet.
• Hvite og fargede plagg må vaskes hver for seg. Ellers vil det hvite tøyet få
en gråtone.
• Nye fargede plagg har ofte mye farge i seg. Slike plagg bør vaskes separat
de første gangene. Overhold vaskeanvisninger som «vaskes separat» og
«vaskes separat de første gangene».
• Tøm lommene og brett ut plaggene.
• Fjern løse knapper, nåler og hekter. Lukk glidelåser, knyt lisser og hekt igjen
åpninger.
• Vreng plagg med mangefargede tekstiler (soveposer, anorakker osv.), fargede gensere samt ull og tekstiler med påklistrede dekorasjoner.
• Små ømfintlige artikler (strømper, bher osv.) plasseres i et vaskenett.
• Gardiner må behandles spesielt forsiktig. Fjern krokene og legg gardinene i
et nett eller en stoffpose.
Legg i tøymengden på bakgrunn av fibertypen
Legg aldri mere tøy inn i trommelen enn maskinens maks. kapasitet. Maks. kapasiteten kan variere på bakgrunn av tekstiltypen. Reduser tøymengden dersom tøyet er svært skittent eller ved svampaktig stoff.
Ikke alle tekstiler har samme volum og samme vannabsorberingsevne. Derfor
kan man generelt si at trommelen bør fylles :
• full men uten å trykke tøyet sammen for mye dersom det dreier seg om bomull, lin og blandet,
• halvfull med behandlet bomull og syntetiske fibre,
• tredjedels full dersom det dreier seg om meget ømfintlige plagg som gardiner og ullvarer.
Dersom det dreier seg om en blandet tøymengde, fylles trommelen med
utgangspunkt i det mest ømfintlige tekstilet.
58
Vaskeveiledning
Vaskemidler og tilleggsmidler
Bruk kun vaskemidler og tilleggsmidler beregnet på vaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger og instruksene i avsnittet Vaskemiddelbeholderen og
Dosering av vaskemidler.
Det frarådes å bruke forskjellige typer vaskemidler samtidig. Det kan skade
tøyet.
Vaskemiddeldoseringen avhenger av tøymengden, vannhardheten og hvor
skittent tøyet er.
Dersom vannet er bløtt, reduseres doseringen noe. Dersom vannet er kalkholdig (bruk av et avkalkingsmiddel anbefales) eller dersom tøyet er svært skittent eller har flekker, bør doseringen økes noe.
For å få rede på vannhardheten i området ditt, kontakter du vannverket eller
kommunen.
Vaskemidler i pulverform benyttes uten problemer.
Vaskemiddel i flytende form kan ikke benyttes dersom man velger forvask. Til
alle sykluser uten forvask kan man helle det flytende vaskemiddelet enten i
en vaskeball som plasseres direkte i trommelen, eller i vaskemiddelbeholderen. I begge tilfeller må vaskesyklusen settes igang umiddelbart.
Vaskemidler i tablettform eller doser skal alltid plasseres i vaskemiddelbeholderen på vaskemaskinen.
Hvis du skal behandle flekker før vaskesyklusen, må du følge instruksene til
produsenten av produktet. Dersom du benytter et vaskemiddel til behandling
av flekkene, må vaskesyklusen settes igang umiddelbart.
Vaskeveiledning
59
Internasjonale symboler
VASK
NORMAL
Vaskes på
95°C
Vaskes på
60°C
Vaskes på
40°C
Vaskes på
30°C
Finvask eller
håndvask
FINVASK
BLEKING
Bleking med klor er mulig (kun uten varme og utvannet
i en oppløsning)
Må ikke vaskes
Må ikke blekes med klor
STRYKING
Høy temperatur
(maks. 200°C)
Middels temperatur
(maks. 150°C)
Lav temperatur
(maks. 100°C)
Må ikke strykes
RENSING
Kan renses (med alle
vanlige rensemidler)
Kan renses (med alle
rensemidler bortsett fra
trikloretylen)
Kan renses (kun med petroleumsbaserte rensemidler og R113)
Må ikke renses
Høy
temperatur
Middels
temperatur
TØRKING
Tørkes liggende
Tørkes hengende
Tørkes på
kleshenger
Kan tørkes i
tørketrommel
Må ikke tørkes i
tørketrommel
60
Oversikt over programmer
Oversikt over programmer
Ikke alle mulighetene vil nevnes her, men bare de innstillinger som foretas til
vanlig og som må ansees som praktiske.
Program / Tøytype
Tøymengde
Mulige
tilleggsfunksjoner
6,0 kg
Forvask
Flekket*
Ømfintlig
Skylling pluss
Kort
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
Hygiene : Syklus som fjerner mikroorganismer. 6,0 kg
Tilleggsfunksjonen Skylling pluss vil aktiveres.
Forvask
Flekket*
Stopp i siste skylling
Tidsforvalg
40-60 Mix : På 40°C kan man med dette programmet, 6,0 kg
liksom med bomull 60°C, oppnå de beste
vaskeresultatene ved å blande bomull og syntetisk.
Forvask
Flekket*
Ømfintlig
Skylling pluss
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
Jeans : Vaske denim-plagg. Tilleggsfunksjonen
Skylling Pluss er aktivert.
3,0 kg
Forvask
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
Lettstelt : Syntetiske plagg, undertøy, fargede plagg, 2,5 kg
strykefrie skjorter, bluser.
Forvask
Flekket*
Ømfintlig
Skylling pluss
Kort
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
Strykelett pluss : Reduserer krøllingen av plaggene og
gjør det lettere å stryke dem.
Forvask
Skylling pluss
Stopp i siste skylling
Tidsforvalg
Koke-/Kulørtvask : Hvit eller kulørt, f. eks. alminnelig
skittent arbeidstøy, sengetøy, duker, undertøy eller
servietter.
1,0 kg
Oversikt over programmer
61
Finvask : For alle ømfintlige artikler, f. eks. gardiner.
2,5 kg
Forvask
Flekket*
Skylling pluss
Kort
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
Viskose : For tøy av viskose.
2,5 kg
Forvask
Flekket*
Skylling pluss
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
Skåneskylling : Tøy som vaskes for hånd kan skylles
med dette programmet.
6,0 kg
Skylling pluss
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
Tømming : tyhjentää koneen, kun ohjelma on
päättynyt vesi koneessa (eller nattestillhet pluss).
6,0 kg
Sentrifugering : Foretar en sentrifugering på 400 til 6,0 kg
1300 o/min etter stopp i siste skyll (eller nattestillhet
pluss).
Tidsforvalg
Skånesentrifugering : Utfører en skånsom
sentrifugering etter stopp i siste skyll (eller
nattestillhet pluss).
2,5 kg
Tidsforvalg
Ull pluss /
: Maskinvaskbar ull merket med «ren
ull, kan vaskes i maskin, krymper ikke».
1,0 kg
Lingerie /
: For meget ømfintlige artikler som
dameundertøy.
1,0 kg
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
Silke /
1,0 kg
: Stoff som kan vaskes i maskin på 30°C.
Sportsjakker : For fritidsklær.
3,0 kg
Skylling pluss
Stopp i siste skylling
Tidsforvalg
Sport intensiv : For meget skittent sportyttertøy.
Tilleggsfunksjonen Forvask er aktivert.
2,5 kg
Skylling pluss
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
20 min : Ideell til tøy som kun skal friskes opp.
3,0 kg
Tidsforvalg
62
Oversikt over programmer
Intensiv, Kort : Idelle for mindre og lite skitne
tøymengder.
2,5 kg
Skylling pluss
Stopp i siste skylling
Tidsforvalg
Energisparing** : Hvit eller kulørt, f. eks. alminnelig
skittent arbeidstøy, sengetøy, duker, undertøy eller
servietter.
6,0 kg
Forvask
Flekket*
Skylling pluss
Stopp i siste skylling
Nattestillhet pluss
Tidsforvalg
* Kan ikke brukes sammen med programmer med temperaturer på under 40°C.
** Referanseprogram for uttesting ifølge normen CEI 456.
Forbruk
63
Forbruk
Temperaturer
Vannforbruk
i liter
Strømforbruk
i kWh
Koke-/Kulørtvask
kald - 95
58
2,00
Hygiene
60
65
1,45
40-60 Mix
40
45
0,85
Jeans
kald - 60
55
0,90
Lettstelt
kald - 60
44
0,85
Strykelett pluss
kald - 60
55
0,45
Finvask
kald - 40
46
0,45
Viskose
kald - 40
50
0,50
Skåneskylling
-
42
0,05
Tømming
-
-
0,002
Sentrifugering
-
-
0,02
Skånesentrifugering
-
-
0,015
Ull pluss /
kald - 40
50
0,45
Lingerie /
kald - 40
50
0,45
Silke /
kald - 30
40
0,30
Sportsjakker
kald - 40
55
0,60
Sport intensiv
kald - 40
50
0,65
20 min
30
35
0,20
40 - 60
45
0,95
60
45
1,02
Intensiv, Kort
Energisparing
*
Varighet i
minutter
Se display
Program
* Referanseprogram for uttesting ifølge normen CEI 456 (programmet Energisparing 60°) :
45 L / 1,02 kWh / 150 min
Veiledende verdier som varierer på bakgrunn av bruksforhold. Forbrukene
som er oppgitt svarer til maks. temperaturen for hvert program.
64
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
DIMENSJONER
Høyde
Bredde
Dybde
SPENNING / FREKVENS
TOTAL EFFEKT
VANNTILFØRSELSTRYKK
Tilkobling til vannettet
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bars)
Type 20x27
Dette apparatet er i samsvar med direktivet ECC 89-336 om begrensning av radioelektriske forstyrrelser og direktivet ECC 73-23 om elektrisk sikkerhet.
Vedlikehold og rengjøring
65
Vedlikehold og rengjøring
Du må alltid koble maskinen fra strømnettet før du rengjør det.
Avkalking av maskinen
Vanligvis er kalkfjerning i apparatet unødvendig dersom vaskemiddelet doseres riktig.
Skulle det likevel vise seg nødvendig, brukes et produkt som ikke etser og er
spesielt beregnet på vaskemaskiner, som finnes i handelen. Følg bruksanvisningen på pakken.
Kabinettet
Vaskemaskinen rengjøres utvendig med lunkent vann tilsatt et skånsomt rengjøringsmiddel. Benytt aldri sprit, løsemideler eller lignende produkter.
Vaskemiddelbeholderen
En gang iblant må du rengjøre vaskemiddelbeholderen for å fjerne avleiringer
fra vaskemiddel.
1. Løft opp og trekk ut beholderen.
2. Ta de to delene vaskemiddelbeholderen består av fra hverandre.
66
Vedlikehold og rengjøring
3. Rengjør de to delene under rennende vann.
4. Sett sammen de to delene igjen.
5. Sett vaskemiddelbeholderen
tilbake på plass.
Vedlikehold og rengjøring
67
Tømmefilteret
Rengjør jevnlig filteret som befinner seg nederst på vaskemaskinen :
1. Åpne luken f. eks. ved hjelp av
en skrutrekker.
2. Sett et kar under den. Vri knappen mot urviseren til den blir
stående vertikalt og vannet kan
renne ut.
3. Skru knappen helt løs og ta den
ut.
4. Skyll den nøye under rennende
vann.
68
Vedlikehold og rengjøring
5. Sett enheten tilbake.
6. Stram til knappen igjen.
7. Lukk luken.
Vanntilførselsfiltrene
Skru løs vanntilførselsslangen og rengjør filtrene.
Hvis det oppstår en feilfunksjon
69
Hvis det oppstår en feilfunksjon
Det ble foretatt mange kontroller under produksjon av apparatet ditt. Hvis du
likevel skulle oppdage en feilfunksjon, må du kontrollere listen under før du
kontakter service.
Feil
Årsak
Vaskemaskinen starter ikke eller
tar ikke inn vann :
•apparatet er ikke korrekt tilkoblet eller det elektriske
anlegget fungerer ikke,
•lokket på vaskemaskinen eller trommelklaffene er ikke
korrekt lukket,
•programmet er ikke blitt satt igang på korrekt vis,
•det er strømbrudd,
•manglende vanntilførsel,
•vannkranen er stengt,
•filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet,
•et rødt punkt er kommet til syne på
vanntilførselsslangen.
Vaskemaskinen fylles, men
tømmer ut vannet umiddelbart:
•vannavløpet
installasjon).
Vaskemaskinen sentrifugerer
ikke eller tømmer ikke ut
vannet :
•avløpsslangen er bøyet eller i klem,
•tømmefilteret er tilstoppet,
•antivibrasjonssystemet er aktivert: ujevn fordeling av
tøyet i trommelen,
•programmene
«Tømming»
eller
funksjonen
«Nattestillhet Pluss» er blitt valgt,
•gal høyde på avløpsrøret.
Det
er
vann
vaskemaskinen :
•overskumming pga. for høy vaskemiddeldosering,
•vaskemiddelet egner seg ikke til maskinvask,
•avløpsrøret er ikke korrekt festet,
•tømmefilteret er ikke blitt satt på plass,
•vanntilførselsrøret er ikke stengt.
Vaskeresultatet
tilfredsstillende :
er
rundt
ikke
Maskinen vibrerer og lager
støy:
sitter
for
lavt
(se
avsnittet
om
•vaskemiddelet egner seg ikke til maskinvask,
•det er for mye tøy i trommelen,
•galt valg av vaskeprogram,
•for lav vaskemiddeldosering.
•du har ikke fjernet transportsikringene på apparatet
(se avsnittet utpakking),
•apparatet er ikke blitt vatret skikkelig og står ikke helt
støtt,
•apparatet står for nær veggen eller annet inventar,
•tøyet er ikke jevnt fordelt i trommelen,
•det er for lite tøy i maskinen.
70
Hvis det oppstår en feilfunksjon
Feil
Vaskesyklusen
lenge :
varer
Årsak
altfor
•filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet,
•manglende vann- eller strømtilførsel,
•varmesikringen på motoren er blitt utløst,
•vanntermperaturen er lavere enn normalt,
•sikkerhetssystemet som hindrer overskumming er blitt
aktivert
(for
stor
vaskemiddeldosering)
og
vaskemaskinen er iferd med å fjerne skummet,
•sikkerhetssystemet som hindrer overdreven vibrasjon
er blitt aktivert: det er blitt tilføyet en ekstra fase for å
fordele tøyet bedre i trommelen.
Vaskemaskinen stanser under
en vaskesyklus :
•mangelfull vann- eller strømtilførsel,
•du har innstilt stopp i siste skyll,
•trommelklaffene er åpne.
Lokket åpner seg ikke når
syklusen er avsluttet :
•displayet «umiddelbar åpning»* er slukket,
•temperaturen på vaskevannet er for høy,
•lokket frigjøres 1 til 2 minutter etter programslutt*.
Indikatorlampen «stopp varm
trommel» lyser ikke ved slutten
av syklusen :
•trommelen har ikke plassert seg i riktig stilling etter en
kraftig vibrasjon ; rote'r trommelen manuelt.
Feilkoden E40 vil vises på
displayet** og START/PAUSEknappen vil blinke gult*** :
•lokket er ikke korrekt lukket.
Feilkoden E20 vil vises på
displayet** og START/PAUSEknappen vil blinke gult*** :
•tømmefilteret er tilstoppet,
•avløpsslangen er bøyet eller i klem,
•avløpsslangen er plassert for høyt (se «Installasjon»),
•tømmepumpen er blokkert,
•vannlåsen er blokkert.
Feilkoden E10 vil vises på
displayet** og START/PAUSEknappen vil blinke gult*** :
•vannkranen er stengt,
•manglende vanntilførsel.
Feilkoden EF0 vil vises på
displayet** og START/PAUSEknappen vil blinke gult*** :
•tømmefilteret er tilstoppet,
•sikkerhetssystemet mot oversvømmelse er aktivert,
gjør følgende :
- steng vannkranen,
- tøm apparatet i to minutter før du kobler det fra
strømnettet,
- kontakt Service.
Hvis det oppstår en feilfunksjon
71
Feil
Årsak
Tømmepumpen på apparatet
fungerer uavbrutt, selv når
apparatet ikke er drift :
•sikkerhetssystemet mot oversvømmelse er aktivert,
gjør følgende :
- steng vannkranen,
- tøm apparatet i to minutter før du kobler det fra
strømnettet,
- kontakt Service.
Det renner bløtgjøringsmiddel
direkte inn i trommelen når du
fyller
kammeret
i
vaskemiddelbeholderen :
•du har oversteget MAX-merket.
* Avhengig av modell.
** På noen modeller høres et lydsignal.
*** Etter å ha eliminert de eventuelle årsakene til feilfunksjonen, trykker du på knappen START/PAUSE
for å gjenoppta det avbrutte programmet.
72
Advarsler
Advarsler
• Denne maskinen er tung. Vær forsiktig når du flytter den.
• Maskinen må pakkes helt ut før det brukes. Dersom ikke alle elementene til
beskyttelse under transport blir fjernet, kan det føre til skader på eller på
tilstøtende møblement. Maskinen skal være frakoblet mens all emballasjen
fjernes.
• Alt nødvendig arbeid på vannrør skal utføres av en autorisert rørlegger.
• Apparatet skal kobles til en forskriftsmessig jordet kontakt.
• Hvis det må foretas noen endringer på det elektriske anlegget i boligen i
forbindelse med tilkobling av apparatet, må du tilkalle en autorisert
elektriker.
• Før tilkobling av apparatet, må du lese nøye instruksene i kapittelet
«Elektrisk tilkobling».
• Etter installasjon av apparatet, må du forsikre deg om at det ikke står oppå
nettledningen.
• Dersom apparatet installeres i et rom med teppe på gulvet, må du forsikre
deg om at teppet ikke blokkerer ventilasjonsåpningene nederst på
apparatet.
• Utskifting av nettledningen skal kun utføres av autorisert personell fra
serviceavdelingen.
• Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes uforskriftsmessig
installasjon av apparatet.
Installation
73
Installasjon
Pass på å fjerne alle beskyttelseselementer for transport før maskinen tas i
bruk. Ta vare på dem for en eventuell fremtidig transport av maskinen : dersom maskinen transporteres uten slike beskyttelseselementer, kan det føre til
lekkasjer og feilfunksjon på maskinen, samt støtskader.
Utpakking
1. Vipp maskinen bakover.
2. Drei det en kvart omdreining
rundt på en av kantene, slik at
transportsokkelen kan fjernes.
3. Åpne maskinens dør og ta ut
den røde brikken.
4. Fjern plastfilmen.
74
Installation
5. Fjern vaskemiddelbeholderen
ved å løfte den opp.
7. Sett vaskemiddelbeholderen på
plass.
6. Fjern brikken som blokkerer
trommelen.
Installation
Fjerning av transportsikringer
4
3
5
1
2
1
Trinn 1.
Trinn 2.
2
Trinn 3.
Trinn 4.
75
76
Installation
3
Trinn 5.
Trinn 6.
Trinn 7.
Trinn 8.
4
Trinn 9.
Installation
77
Dersom du vil sette vaskemaskinen i flukt med tilstøtende inventar, går du
frem på følgende måte :
5
Trinn 1.
Trinn 2.
Vanntilførsel
Installer den vedlagte vanntilførselsslangen på baksiden av vaskemaskinen
som følger (Bruk ikke et gammelt rør om igjen) :
Trinn 1.
Trinn 2.
78
Installation
Trinn 3.
Trinn 4.
Åpne vannkranen.
Kontroller at det ikke finnes lekkasjer.
Vanntilførselsslangen kan ikke forlenges. Hvis den er for kort, må du kontakte
Service.
Tømming
Munnstykket i enden av slangen passer til alle typer vannlåser.
1.Fest munnstykket til vannlåsen
ved hjelp av låseringen som leveres med maskinen*.
* avhengig av modell
2.Monter vinkelstykket på avløpsslangen. Plasser denne i et avløp
(eller i en vask) i en høyde av 70 til
100 cm. Pass på at den aldri kan
løsne.
Installation
79
Det er viktig at man passer på at det er et luftinntak i enden av avløpsslangen,
slik at man unngå enhver heverteffekt.
Man må aldri forlenge avløpsslangen. Hvis den er for kort, må du tilkalle en
rørlegger.
Elektrisk tilkobling
Denne vaskemaskinen må kun tilkobles en enfaset stikkontakt på 230 V.
Kontroller at sikringen på linjen er på : 10 A, 230 V.
Apparatet må aldri tilkobles med en skjøteledning eller en dobbel stikkontakt.
Kontroller at stikkontakten er forskriftsmessig jordet.
Plassering
Plasser apparatet på et flatt og solid underlag i et rom med god ventilasjon.
Pass på at apparatet ikke er i berøring med muren eller annet inventar i rommet.
Hvis du ønsker å flytte apparatet, går du frem på følgende måte :
1.Når vaskemaskinen skal flyttes,
må man skyve spaken nederst på
apparatet fra høyre helt til venstre, slik at hjulene kommer ut. Når
vaskemaskinen er kommet til stedet der den skal stå, skyves spaken
tilbake i sin opprinnelige posisjon.
2.Det er viktig av apparatet plasseres helt i vater, slik at man unngår
vibrasjoner,
støy
og
forskyvninger av apparatet under
drift.
Sett apparatet i vater ved å skru
på foten som er for kort. Løsne
både på foten og på mutteren
(løft om nødvendig opp apparatet).
80
Installation
3.Når maskinen står støtt, blokkerer du foten mot gulvet og strammer mutteren godt til.
Miljø
81
Miljø
Kassering
Alle materialene som er merket med symbolet
kan resirkuleres. Bring det
til et autorisert mottak (innhent informasjon fra kommunen) for gjenvinning
og resirkulering av apparatet.
Når apparatet skal avhendes, må du uskadeliggjøre de delene som kan utgjøre
en fare : kutt av nettledningen helt inntil apparatet.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak
for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge
de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet
det.
Beskyttelse av miljøet
For å spare vann og energi og derved bidra til å beskytte miljøet, er det viktig
at du følger disse instruksene :
• Forsøk å fylle vaskemaskinen hver gang den brukes, og ikke kjøre den
halvfull.
• Bruk funksjonene Forvask og Bløtlegging kun til svært skittent tøy.
• Tilpass vaskemiddeldoseringen til vannhardheten på stedet (se avsnittet
«Dosering av vaskemidler»), samt til tøymengden og graden av smuss.
82
Garanti/Kundeservice
Garanti/Kundeservice
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler
for å få opplysninger om vår lokale reparatør.
Du kan også besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner
frem til din nærmeste reparatør eller ringe 815 30 222 for opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet
på produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis
må fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon.
Modell betegnelse ...................................
Produktnummer .......................................
Serienummer .............................................
Kjøpsdato ...................................................
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på :
Telefon : 22 72 58 30
Fax : 22 72 58 80
Internett : [email protected]
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens
frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i
hht. NEL’s leveringsbetingelser og Lov om kjøp.
Leverandør
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: [email protected]
Internett: www.electrolux.no
Garanti/Kundeservice
83
Europeisk Garanti
Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er
oppført på baksiden av denne håndboken for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven (European Address
Services). Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes :
•Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som
bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den
som solgte deg apparatet.
•Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for
arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i
handelen i det nye landet du bor i.
•Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte
apparatet og kan ikke overdras til annen bruker.
•Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som
er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke
brukes til kommersielle formal.
•Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som
gjelder i det nye landet du bor i.
Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de
rettighetene du innrømmes gjennom loven.
www.electrolux.com
108 3036 00 - 06/07
www.aeg-electrolux.dk
www.aeg-electrolux.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement