Zanussi ZWQ6130 User manual

Zanussi ZWQ6130 User manual
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Vaskemaskine
ZWQ 6130
Vaskemaskin
Tak for, at du har valgt vores produkt
Vi ønsker dig god fornøjelse med det nye produkt, og vi håber, du vil tænke på vores mærke
igen, næste gang du skal købe et husholdningsapparat.
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, og gem den i hele produktets levetid som
opslagsbog. Brugsvejledningen skal videregives til en eventuelt ny ejer af produktet.
Takk for at du valgte vårt produkt
Vi håper du får mye glede av det nye apparatet
ditt og at du velger vårt merke igjen når du skal
kjøpe andre husholdningsapparater.
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og
oppbevar den som oppslagsverk gjennom hele
produktets levetid. Bruksanvisningen bør leveres videre til eventuelle fremtidige nye eiere av
apparatet.
2
Indhold
Vigtige oplysninger..........................................4
Beskrivelse af maskinen .................................6
Tilpasning........................................................7
Oversigt over programmer ..............................8
Fremgangsmåde ved vask..............................9
Vaskevejledninger .........................................13
Vedligeholdelse og rengøring .......................15
I tilfælde af driftsforstyrrelser.........................17
Tekniske specifikationer ................................19
Forbrugsværdier ...........................................20
Miljøtips.........................................................21
Installation.....................................................22
Garanti/Kundeservice ...................................25
3
Vigtige oplysninger
VIGTIG !
Disse oplysninger er udarbejdet af hensyn til
Deres egen og andres sikkerhed. De bør
læses grundigt igennem, inden maskinen
installeres og tages i brug. På forhånd tak for
ulejligheden.
Denne brugsanvisning skal opbevares sammen med maskinen. Hvis maskinen sælges
eller overlades til andre, er det vigtigt, at
brugsanvisningen følger med maskinen. Så
har den nye bruger mulighed for at sætte sig
ind i maskinens funktioner samt de relevante
oplysninger om sikkerhed.
Generelt om sikkerhed
• Forsøg ikke at ændre denne maskines specifikationer. Sådanne ændringer kan bringe brugeren i fare.
• Inden vask skal lommer mv. altid tømmes for
mønter, sikkerhedsnåle, brocher, skruer osv.
Hvis de bliver liggende i tøjet, kan de resultere
i betydelige skader.
• Brug altid den mængde vaskemiddel, der er
angivet i afsnittet om dosering af vaskemiddel.
• Saml småt vasketøj som sokker, bælter osv. i
en lille linnedspose eller et pudebetræk.
• Efter brugen skal stikket tages ud af kontakten, og der lukkes for vandtilførslen på vandhanen.
• Inden rengøring og vedligeholdelse skal maskinens netstik altid tages ud af kontakten.
• Maskinvask aldrig tøj med stivere, eller stoffer,
der ikke er sømmet op eller er gået i stykker.
4
Installation
• Efter modtagelsen skal maskinen straks pakkes ud. Efterse maskinen for transportskader,
og kontroller, at der ikke mangler dele. Hvis
der er bemærkninger til leveringen : Skriv dem
på følgesedlen, og behold selv det ene
eksemplar.
• Før der udføres nogen form for tilslutninger
skal maskinen klargøres (transportsikringer).
Hvis transportsikringerne ikke fjernes korrekt,
kan det resultere i skader på maskinen eller
tilstødende møbler.
• Tilslutning til vand må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør.
• Hvis installationen af maskinen gør det nødvendigt at ændre på el-installationen, skal
arbejdet udføres af en autoriseret elektriker.
• Når maskinen er opstillet: Se efter, at den ikke
står på netledningen.
• Hvis maskinen opstilles på et tæppe med luv :
Sørg for, at luven ikke kan blokere udluftningsåbningerne nederst på maskinen.
• Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt med
korrekt jordforbindelse.
• Læs afsnittet om elektrisk tilslutning grundigt,
inden tilslutning til lysnettet påbegyndes.
• Netledningen må kun udskiftes af vores kundeservice.
• Ved skade som følge af ikke-fagmæssig installation kan der ikke rejses nogen krav mod
producenten.
Forholdsregler mod frost
Hvis maskinen udsættes for temperaturer under
0°C, skal der tages følgende forholdsregler :
• Luk for hanen, og kobl slangen til vandforsyningen fra.
• Før enden af denne slange og afløbsslangen
ned i en spand på gulvet.
• Vælg programmet Pumpe, og lad det løbe helt
ud.
• Sluk for maskinen ved at sætte programvælgeren på «Stop».
• Kobl maskinen fra lysnettet.
• Skru tilløbsslangen på igen, og sæt afløbsslangen på plads.
Hvis der er vand tilbage i slangerne, bliver det
tømt af, så der ikke dannes is, med fare for skader på maskinen.
Når maskinen tages i brug igen, skal den være
opstillet i et rum, hvor temperaturen er over 0°C.
Anvendelse
• Maskinen er beregnet til normal brug i husholdninger. Den må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller industrielle formål, eller til
andet end dens tiltænkte formål : at vaske,
skylle og centrifugere.
• Brug kun maskinen til vask af ting, der tåler
denne behandling. Se altid efter, hvilke plejesymboler der står på mærkerne i tøjet.
• Læg ikke tøj i maskinen efter pletaftagning
med benzin, sprit, triklorætylen og lignende.
Efter pletfjerning med sådanne stoffer skal
midlet være helt fordampet, inden tøjet lægges i tromlen.
• Maskinen er beregnet til at blive betjent af
voksne. Sørg derfor for, at børn ikke rører
maskinen, og at de ikke leger med den.
5
Beskrivelse af maskinen
Betjeningspanelet
Knapper
til tilvalg
Programvælger
Knap til valg af centrifugeringshastighed
Programvælger
Knap til valg af
centrifugeringshastighed
Lampe for låsning
Knap for
af låg
Udskudt start
Start-/pauseDisplay
knap
• I stillingen er der slukket for maskinen.
• I andre stillinger er maskinen tændt, og der vælges et program.
• Valg af omdrejningstal for centrifugering, eller tilvalget Skyllestop.
Knapper til tilvalg
• Tilvalg af en eller flere funktioner ved at trykke på en knap ad gangen.
Display
• Viser programmets varighed eller (ved udskudt start) tid til programmets start.
Lampe for låsning af låg
• Lyser, når låget låses.
Start-/pause-knap
• Til at starte programmet eller sætte det på pause.
Knap for Udskudt start
• Valg af udskudt start ved at trykke en eller flere gange på knappen.
6
Betjeningspanel
Doseringsautomat
Knap til åbning af
låg
Vask
Skyllemiddel (må
ikke påfyldes over
MAKS.-mærket M )
Luge til filter
Forvask
Justeringsfødder
Tilpasning
Børnesikring
Dette programtilvalg giver mulighed for to slags
låsning :
- Hvis det slås til, når programmet er startet, er
det ikke muligt at ændre evt. andre programtilvalg eller program.
Programmet udføres, og hvis der skal vælges et
andet program, skal funktionen først slås fra.
- Hvis programtilvalget slås til inden programstart, kan maskinen ikke startes.
Aktivering af børnesikring : Tænd for maskinen
ved at trykke samtidig på knapperne «Centrifugering»
og «Tilvalg» , til valget bekræftes
med symbolet i displayet.
Programtilvalget gemmes i hukommelsen.
Børnesikringen slås fra ved at gentage proceduren.
7
Oversigt over programmer
Program / Tøjtype
FyldMulige
ningsgrad programtilvalg
Bomuld* : Hvidt eller kulørt, f.eks. almindeligt snavset arbejdstøj, 5,5 kg
sengetøj, duge, undertøj, servietter.
Strygelet : Syntetiske stoffer, undertøj, kulørt stof, strygefri skjorter, 2,5 kg
bluser.
Finvask : Til alle sarte stoffer, f.eks. gardiner.
2,5 kg
Uld : Til uld, der tåler maskinvask (mærket «ren ny uld, tåler maskin- 1,0 kg
vask, krymper ikke»).
Forvask
Kort
Energispar**
Kort strygelet
Skylning plus
Skyllestop
Senere start
Forvask
Kort
Skylning plus
Skyllestop
Senere start
Skyllestop
Senere start
Håndvask : Meget sart tøj, mærket «Håndvask».
1,0 kg
Denim : Til at vaske denimtøj. Funktionen Skylning Plus er aktiveret.
3,0 kg
Forvask
Kort strygelet
Skyllestop
Senere start
Sport : Til meget snavset sportstøj. Funktionen Forvask er tilvalgt.
2,5 kg
Gardiner : Til vask af gardiner. Funktionen Forvask er tilvalgt.
2,5 kg
Skylning plus
Skyllestop
Senere start
Iblødlægning : Til at lægge meget snavset tøj i blød med skyllestop.
5,5 kg
Senere start
Skylninger : Håndvasket tøj kan skylles med dette program.
5,5 kg
Kort strygelet
Skylning plus
Skyllestop
Senere start
Pumpe : Starter tømning efter et skyllestop (eller natprogram).
5,5 kg
Centrifugering : Centrifugerer ved 500 til 1300 o/min. efter skyllestop 5,5 kg
(eller natprogram).
Senere start
* Referenceprogrammer til afprøvning i h.t. CEI-standard 456 (Program Bomuld 60° med tilvalg af Energispar).
** Kan ikke bruges til programmer, der vasker ved en temperatur under 40°C.
8
Fremgangsmåde ved vask
Ibrugtagning
Dosering af vaskemiddel
VIGTIG !
Maskinen er designet med henblik på lavest
muligt vand- og elforbrug. Derfor skal doseringsangivelserne på vaskemiddelpakningen reduceres lidt.
Vaskepulver hældes i rummet til klarvask
og
forvask
, hvis programtilvalget »Forvask«
også er valgt. Hæld eventuelt skyllemiddel i rummet .
Hvis der bruges en anden type vaskemiddel :
Læs afsnittet om »vaske- og plejemidler« under
vaskevejledninger.
• Sørg for, at tilslutning af el og vand er i overensstemmelse med installationsvejledningen.
• Fjern flamingoindsatsen og alle andre dele i
tromlen.
• Rens vaskekarret ved at starte en første vask
ved 90°C, uden tøj, men med vaskemiddel.
Daglig brug
Ilægning af vasketøj
• Åbn maskinens låg.
• Åbn tromlen ved at trykke på låseknap A : De
to luger åbnes automatisk.
• Læg tøjet i, luk tromlen, og læg låget på maskinen.
Valg af program
Det rette program til den pågældende type vasketøj kan findes i oversigten over programmer
(se afsnittet Oversigt over programmer).
A
BEMÆRK !
Før låget lægges på maskinen: Se efter, at
lugerne til tromleåbningen er rigtigt låst :
• De to luger i indgreb,
• låseknap A i høj stilling.
Drej programvælgeren hen på det ønskede program. Kontrollampen i Start-/pause-knappen
blinker grønt.
BEMÆRK !
Hvis programvælgeren drejes hen på et andet
program, når et program allerede er startet,
ignorerer maskinen det sidst valgte program.
«Err» blinker, og Start-/pause-knappen
blinker rødt i nogle sekunder.
9
Valg af omdrejningstal ved centrifu- program, Start-/pauseknappen
gering
Programtilvalget «Forvask»
blinker rødt.
Tryk på knappen «Centrifugering»
for at ændre omdrejningstallet,
hvis tøjet skal centrifugeres ved en
anden hastighed end den, som
maskinen foreslår. Som tilvalg kan
vælges «Uden slutcentrifugering»*,
«Skyllestop»
* eller «Nat ekstra»*.
Maks. antal omdrejninger er :
for Bomuld : 1300 o/min
for Strygelet, Uld, Håndvask, Denim
og Sport : 900 o/min,
for Finvask og Gardiner : 700 o/min.
Forvasken gennemføres ved højst 30°C. Forvasken slutter med en kort centrifugering (programmerne Bomuld, Strygelet) eller med
tømning (finvaskeprogrammer).
Hvis der er valgt «Skyllestop»
eller «Nat
ekstra», skal der enten vælges «Centrifugering»
eller «Pumpe» for at afslutte programmet.
Programtilvalget «Kort strygelet»
«Skyllestop»
Sidste hold skyllevand bliver i maskinen, så tøjet
ikke bliver krøllet.
Valg af programtilvalg
Programtilvalget «Kort»
Vasketiden afkortes alt efter det valgte program.
Programtilvalget «Energispar»
Denne funktion giver mulighed for at vælge et
program med lavere temperatur, samtidig med
at tøjet vaskes lige så effektivt som ved et program med højere temperatur.
Når denne funktion tilvælges, vaskes og centrifugeres tøjet skånsomt for at undgå, at det
krøller. Desuden tilføjes der ekstra skylninger i
programmerne Bomuld og Syntetisk. Det gør
tøjet lettere at stryge.
Programtilvalget «Skylning plus»
Maskinen tilføjer en eller flere skylninger i løbet
af programmet.
Dette programtilvalg anbefales ved sart hud og i
egne med meget blødt vand.
Efter behov :
Tryk på knappen «Skylning plus»
gælder kun for det valgte program.
De forskellige programtilvalg skal vælges, efter
at der er valgt program, men inden der trykkes
på Start-/pause-knappen
(se oversigt over
programmer).
Tryk på det/de ønskede programknapper. De tilhørende kontrollamper lyser. Når der trykkes en
gang til, slukkes lamperne. Hvis et programtilvalg ikke kan bruges sammen med det valgte
*afhængig af model
10
. Tilvalget
Permanent :
Tryk på knapperne «Energispar»
og «Skylning plus»
i nogle sekunder. Programtilvalget er permanent tilvalgt, også selv om der
slukkes for maskinen.
Tilvalget slås fra ved at gentage proceduren.
«Senere start»
1.12
2h
Med dette tilvalg kan programmets start udsættes med 30, 60, 90 minutter, samt fra 2 til 20
timer.
Efter nogle sekunder viser displayet den valgte
tid til start
Et indstillet starttidspunkt kan når som helst
annulleres, så længe der ikke er trykket på Start/pause-knappen
. Det gøres ved igen at
trykke på «Senere start»
(0’ betyder, at programmet straks starter).
Gør følgende, hvis der allerede er trykket på
Start-/pause-knappen , og den senere start
skal ændres eller annulleres :
• Tryk på Start-/pause-knappen
og derefter
på «Senere start»
for at starte programmet straks. Tryk på Start-/pauseknappen for
at starte programmet.
• Hvis tidspunktet for senere start skal ændres,
drejes programknappen forbi «Sluk» -stilling, og programmet programmeres om.
BEMÆRK !
Under nedtællingen til senere start er låget låst.
Hvis det er nødvendigt at åbne maskinen, skal
pausefunktionen først vælges ved at trykke på
Start-/pause-knappen . Når låget atter er lukket, trykkes der igen på Start-/pause-knappen
.
Ved senere start vises nedtællingen i displayet
(time for time, derefter 90, og minutvis efter 60
min).
Indgreb under et program
Tilføjelse af vasketøj
Når meddelelsen «Låsning af låg»
lyser, kan
der lægges mere tøj i på følgende måde.
Tryk på Start-/pause-knappen
: Den tilhørende kontrollampe blinker grønt under pausen. Låget kan først åbnes cirka 2 minutter efter
at maskinen er stoppet. Tryk atter på denne
knap for at fortsætte programmet.
Ændring i program efter start
Hvis der skal ændres i et program efter start,
skal pausefunktionen først vælges ved at trykke
på Start-/pause-knappen
. Hvis ændringen
ikke er mulig, blinker meddelelsen «Err» i displayet, og Start-/pause-knappen blinker rødt i
nogle sekunder. Hvis programmet alligevel skal
ændres, skal det igangværende program først
annulleres (se det følgende).
Annullering af program
Hvis et program skal annulleres, drejes programvælgerknappen til «Sluk»-stilling .
Start af program
Program slut
Tryk på «Start-/Pause»-knappen
for at starte programmet. Det
tilhørende lampe lyser grønt, og
lampen for «Låsning af låg»
lyser.
Det er normalt, at programvælgeren ikke drejer
under programmet.
Resttiden vises i displayet.
Maskinen stopper automatisk. Start-/pauseknappen
slukkes, og i displayet blinker «0».
Låget kan først åbnes cirka 2 minutter efter at
maskinen er stoppet. Lampen for «Låsning af
låg»
slukkes.
Drej programvælgerknappen til «Sluk»-stilling
.
11
Tag tøjet ud.
Tag stikket ud af kontakten, og luk for vandhanen.
BEMÆRK !
Det anbefales at lade låg og tromle stå åbne
efter brug, så vaskekarret bliver luftet ud.
Dvalefunktion
Hvis maskinen står tændt inden programstart
eller efter programslut, går den automatisk i dvaletilstand, når der ikke er rørt ved den i 10 minutter. Displaybelysningen slukkes, og Start-/
pause-knappen
blinker langsomt.
Dvalefunktionen afbrydes ved at trykke på en
knap eller dreje programvælgerknappen.
12
Vaskevejledninger
VIGTIG !
Sortering og klargøring af vasketøj
• Vasketøjet sorteres efter art og plejesymbol
(se flg. afsnit om internationale plejesymboler)
: normal vask til vasketøj af robuste materialer, der tåler vask og kraftig centrifugering ; finvask vask til sart tøj, der skal behandles
skånsomt. Hvis vasketøjet er blandet eller
består af forskellige typer fibre, vælges det
program, der passer til de sarteste fibre.
• Vask hvidt og kulørt vasketøj hver for sig.
Ellers kan det hvide vasketøj blive misfarvet
eller gråligt.
• Nyt kulørt tøj indeholder ofte overskudsfarve.
Vask altid nyt kulørt tøj for sig selv første
gang. Overhold plejesymbolerne for «Separat
vask» og «Separat vask flere gange».
• Tøm lommerne, og fold tøjet ud.
• Fjern løse knapper, nåle og hægter. Luk lynlåse, bind bændler og bånd.
• Tøj og genstande bestående af flere lag
(soveposer, vindjakker osv.), samt tøj af kulørt
strikstof, uld og stoffer med applikationer skal
vendes på vrangen.
• Vask små, sarte ting (sokker, strømper, bh’er
osv.) i en vaskepose.
• Pas særligt på ved vask af gardiner. Fjern
hægterne, og læg gardiner af tyndt stof i et net
eller en pose.
Påfyldningsmængden
ger af fibrenes art.
afhæn-
Den påfyldte mængde må ikke overstige maskinens maksimale kapacitet. Kapaciteten kan
variere efter stoffernes art. Hvis tøjet er meget
snavset eller har skumbelægning, skal tøjmæn-
gden sættes ned.
Stoffer fylder ikke lige meget, og de optager ikke
lige meget vand. Men som tommelfingerregel
gælder, at tromlen kan fyldes :
• helt, men uden at trykke tøjet sammen - ved
bomuld, hør, blandingsfibre,
• halvdelen af tromlen - ved strygefri/strygelet
bomuld og syntetiske fibre,
• cirka en tredjedel af tromlen - ved meget sarte
ting, f.eks. gennemsigtige stoffer og uld.
Ved vask af en blandet portion fyldes tromlen
som for de sarteste af stofferne.
Vaske- og plejemidler
Brug kun vaske- og plejemidler, der er beregnet
til brug i vaskemaskine. Læs producentens angivelser, og følg anvisningerne i afsnittene om
oplysninger på pakken samt dosering af vaskemiddel.
Det frarådes at bruge flere typer vaskemiddel
samtidig. Det kan skade tøjet.
Mængden af vaskemiddel afhænger af tøjmængden, vandets hårdhedsgrad og tøjets tilsmudsningsgrad.
Sæt doseringen lidt ned, hvis vandet er blødt.
Sæt doseringen lidt op, hvis tøjet er meget snavset/plettet, eller vandet er hårdt (det tilrådes at
bruge kalkfjerningsmiddel).
Oplysninger om vandets hårdhedsgrad fås hos
det lokale vandværk eller kommunens tekniske
forvaltning.
Vaskepulver kan bruges uden begrænsninger.
Flydende vaskemidler må ikke bruges, når der
er valgt forvask. Ved alle programmer uden forvask kan de hældes i en doseringsbold, der lægges direkte i tromlen, eller de kan hældes i
sæbeautomaten. I begge tilfælde er det meget
vigtigt, at programmet straks startes.
Vaskemidler i tabletform (‘tabs’) eller doseringsbreve skal altid lægges i doseringsautomatens
13
rum til vaskemiddel. Hvis tøjet skal pletbehandles inden vaskeprogrammet, skal producentens
vejledning på emballagen følges, inkl. den opgivne dosering. Hvis der bruges et vaskemiddel
med pletfjerner, skal vaskeprogrammet startes
straks.
Internationale symboler
VASK
NORMAL
Vask ved
95°C
Vask ved
60°C
Vask ved
40°C
Vask ved
30°C
Skånsom
vask i hånden
VASK
SKÅNSOM
BLEGNING
Klorblegning tilladt
(kun koldt, og med fortyndet middel)
Må ikke vaskes
Klorblegning forbudt
STRYGNING
Stærk varme
(maks. 200°C)
Middel varme
(maks. 150°C)
Svag varme
(maks. 100°C)
Må ikke stryges
KEMISK
RENSNING
Kemisk rensning (alle
almindelige
rensemidler)
Kemisk rensning
(alle rensemidler undtagen triklorætylen)
Kemisk rensning
(undtagen kulbrintebaserede midler og
R113)
Må ikke kemisk renses
Høj
temperatur
Middel
temperatur
TØRRING
14
Liggetørring
Dryptørring
Hængetørring
Kan tørres i
tørretumbler
Må ikke tørres i
tørretumbler
Vedligeholdelse og rengøring
Filter i afløb
BEMÆRK !
Kobl altid maskinen fra lysnettet inden rengøring.
Afkalkning
Rens jævnligt det filter, der sidder i maskinens
sokkel :
1
2
3
4
6
Til afkalkning skal anvendes et ikke-ætsende
middel, beregnet til vaskemaskiner. Overhold
den dosering og hyppighed, der er angivet på
pakken.
Kabinettet
Maskinens kabinet rengøres med lunkent vand
og mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit,
opløsningsmidler eller lignende.
Doseringsautomaten
Rengøres således :
1
2
5
3
4
7
5
6
15
Filtre i vandindtag
Rengøres således :
1
16
2
I tilfælde af driftsforstyrrelser
Fra fabrik er der udført en række kontroller på
maskinen. Hvis der alligevel skulle optræde en
driftsforstyrrelse, er det derfor en god idé at gen-
nemgå rådene i følgende liste, inden kundeservice kontaktes.
Symptomer
Årsager
Maskinen starter ikke eller tager ikke
vand ind :
•Maskinen er ikke korrekt tilsluttet, eller den elektriske installation virker ikke.
•Maskinens låg og lugerne til tromleåbningen er ikke rigtigt lukket.
•Programmet er ikke blevet startet korrekt.
•Der er strømafbrydelse.
•Der tilføres ikke vand.
•Der er lukket for vandhanen.
•Filtrene i vandindtaget er tilstoppede.
•Der ses en rød prik på studsen til tilløbsslangen.
Maskinen tager vand ind, men det
pumpes straks ud:
•Afløbsrørets bøjning er placeret for lavt (se afsnittet om installation).
Maskinen centrifugerer ikke eller
tømmes ikke :
•Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet.
•Filteret i afløbet er tilstoppet.
•Den elektroniske balancekontrol er blevet aktiveret : Tøjet er dårligt
fordelt i tromlen.
•Programmet «Pumpe» eller programtilvalget «Nat ekstra» er valgt.
•Bøjningen på afløbsrøret placeret i forkert højde.
Der er vand omkring maskinen :
•Der er tilsat for meget vaskemiddel, så skummet er løbet over.
•Vaskemidlet egner sig ikke til maskinvask.
•Bøjningen på afløbsrøret er ikke sat rigtigt fast.
•Filteret i afløbet er ikke sat i.
•Tilløbsslangen er ikke tæt.
Utilfredsstillende vaskeresultater :
•Vaskemidlet er ikke beregnet til maskinvask.
•Der er for meget tøj i tromlen.
•Der er valgt et uegnet program.
•Der tilsat for lidt vaskemiddel.
Maskinen ryster og støjer :
•Maskinen er ikke korrekt klargjort inden ibrugtagning (se afsnittet om
klargøring).
•Maskinen er ikke i vater og korrekt afbalanceret.
•Maskinen står for tæt op ad væg eller møbler.
•Tøjet er ikke rigtigt fordelt i tromlen.
•Der er ikke tøj nok i maskinen.
17
Symptomer
Årsager
Vaskeprogrammet varer alt for
længe :
•Filtrene i vandindtaget er tilstoppede.
•Der har været slukket for strømmen eller lukket for vandet.
•Motorens overophedningssikring har været udløst.
•Det påfyldte vand har været koldere end normalt.
•Systemet til registrering af skum har været udløst (for meget vaskemiddel), så maskinen gik over til udtømning af skum.
•Den elektroniske balancekontrol er blevet udløst: Der blev tilføjet et
ekstra programtrin for at fordele tøjet bedre i tromlen.
Maskinen standser under et vaskeprogram :
•Fejl i vand- eller strømforsyning.
•Der er valgt skyllestop.
•Lugerne til tromleåbningen er åbne.
Låget kan ikke åbnes, når programmet er slute :
•Displayet «Låg åbnes»* er slukket.
•Temperaturen i vaskekarret er for høj.
•Lågets lås slås fra 1 til 2 minutter efter at programmet er slut*.
Displayet »Tromlestop« lyser ikke,
når programmet er slut :
•Tromlen er ikke drejet på plads efter en vedvarende rysten pga. ubalance. Drej tromlen op manuelt.
Displayet viser fejlkode E40**, og
«Start-/pause» blinker rødt*** :
•Låget er ikke helt lukket.
Displayet viser fejlkode E20**, og
Start-/pauseknappen blinker rødt***:
•Filteret i afløbet er tilstoppet.
•Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet.
•Afløbsrøret er monteret for højt (se afsnittet om installation).
•Pumpen er tilstoppet.
•Vandlåsen i installationen er tilstoppet.
Displayet viser fejlkode E10**, og
Start-/pauseknappen blinker rødt***:
•Der er lukket for vandhanen.
•Der er lukket for vandtilførslen.
Displayet viser fejlkode EF0**, og
Start-/pauseknappen blinker rødt***:
•Filteret i afløbet er tilstoppet.
•Overløbsbeskyttelsen er blevet udløst. Gør følgende :
- Luk for vandindtag på vandhanen,
- tøm maskinen i 2 minutter inden den kobles fra lysnettet,
- kontakt kundeservice.
Maskinens pumpe kører konstant,
også når den ikke er i gang :
•Overløbsbeskyttelsen er blevet udløst. Gør følgende :
- Luk for vandindtag på vandhanen,
- tøm maskinen i 2 minutter inden den kobles fra lysnettet,
- kontakt kundeservice.
Skyllemidlet løber direkte ind i
tromlen, når det hældes i doseringsautomaten :
•Der er påfyldt skyllemiddel over MAKS.-mærket
* Afhænger af model.
**Nogle modeller giver tonesignaler.
*** Fjern eventuelle årsager til fejl, og genstart så det afbrudte program med et tryk på «Start/Pause».
18
Tekniske specifikationer
MÅL
Højde
Bredde
Dybde
SPÆNDING / FREKVENS
SAMLET EFFEKT
VANDTRYK
Tilslutning til vandledning
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Mindst
Højst
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Type 20x27
Denne maskine opfylder direktiv EØF 89-336 vedr. begrænsning af radiostøj og direktiv 2006/95/CE
vedr. el-sikkerhed.
19
Forbrugsværdier
Temperatur
Forbrugsværdier vejledende**
°C
Liter
kWh
Bomuld
90
63
2,10
Bomuld*
60
58
1,20
Bomuld
40
58
0,70
Bomuld
30
58
0,50
Strygelet
60
45
0,80
Strygelet
40
45
0,60
Strygelet
30
45
0,50
Finvask
40
50
0,50
Finvask
30
50
0,30
Uld
40
45
0,45
Uld
30
45
0,40
Håndvask
30
45
0,40
Håndvask
kold
45
0,35
Denim
40
55
0,60
Sport
40
50
0,70
Gardiner
40
58
0,55
Iblødlægning
30
20
0,20
Skylninger
32
0,05
Pumpe
-
0,002
Centrifugering
-
0,015
Tid
Se displayet
Program / Tøjtype
* Referenceprogram til afprøvning i h.t. CEI-standard 456 (Program Bomuld 60° med tilvalg af Energispar) :
46 L / 0,93 kWh / 140 min
** I praksis kan værdierne afvige fra de opgivne som følge af forhold under brugen.
De angivne forbrugsværdier svarer til maks. temperaturen for hvert program.
20
Miljøtips
Bortskaffelse
Miljøbeskyttelse
Alle materialer mærket med symbolet
kan
genanvendes. Læg dem i en affaldsbeholder til
genindvinding/genanvendelse (nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning).
Ødelæg de dele, der kan være til fare for andre,
når maskinen er kasseret : Klip netledningen af
tæt på maskinen.
Overhold følgende råd for at spare på vand og
energi, og dermed bidrage til at skåne miljøet :
• Fyld så vidt muligt maskinen helt op, frem for
at vaske i mindre portioner.
• Brug kun funktionerne Forvask eller Iblødsætning til meget snavset tøj.
• Afpas mængden af vaskemiddel efter vandets
hårdhedsgrad (se afsnittet om dosering af
vaskemiddel), samt mængden af vasketøj og
tilsmudsningsgrad.
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til
en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
21
Installation
BEMÆRK !
Det er meget vigtigt, at alle transportsikringer
fjernes, inden maskinen startes for første gang.
Gem for en sikkerheds skyld transportsikringerne til evt. senere transport: Hvis en maskine
flyttes uden transportsikringer, kan de indvendige komponenter tage skade, der kan opstå
utæthed og fejlfunktioner, og dele kan blive
deformeret af rystelser.
Udpakning
1
7
8
Klargøring
2
4
3
5
3
4
1
2
1
5
6
2
22
3
4
1
2
3
4
Åbn for vandtilførslen på vandhanen.
Kontroller, at forbindelsen er tæt.
Tilløbsslangen må ikke forlænges. Kontakt kundeservice, hvis tilløbsslangen er for kort.
Afløb
Gør følgende, hvis maskinen skal flugte med tilstødende møbler :
5
Vandtilførsel
Den medfølgende tilløbsslange monteres bag på
maskinen som beskrevet nedenunder (Der må
ikke bruges en gammel slange) :
- Studsen i enden af
bøjningen kan tilpasses
alle gængse typer vandlåse.
Monter studsen på vandlåsen med det medfølgende slangebånd*.
- Monter rørbøjningen
2
på afløbsrøret.
Før begge dele ned i et
vaskeafløb (eller et wc) i
en samlet højde på mellem 70 og 100 cm. Pas
på, at afløbsrør og slange ikke kan vælte
eller falde ned. Det er meget vigtigt at sørge for,
at der kommer luft ind i enden af afløbsslangen,
så der ikke er risiko for hævertvirkning.
1
*afhængig af model
23
BEMÆRK !
Afløbsslangen må under ingen omstændigheder
forlænges. Kontakt en fagmand, hvis den er for
kort.
Tilslutning til lysnet
Vaskemaskinen må kun tilsluttes 230 V enkeltfaset.
Kontroller sikringerne til den pågældende kreds :
10 A ved 230 V.
Maskinen må ikke tilsluttes med forlængerledning eller multistik.
Kontroller, at jordforbindelsen overholder gældende regler.
Opstilling
Maskinen skal placeres i et rum med god udluftning, og på et hårdt, plant underlag. Pas på, at
maskinen ikke rører væggen eller andre møbler/
elementer i rummet.
Det er vigtigt, at maskinen står helt i vater. Det
forebygger, at maskinen støjer, ryster eller flytter
sig, når den er i gang.
1
24
2
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt
iht. reglerne omkring reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden udføres
af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations-og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted,
sker indsendelse og returnering for vor regning
og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der
direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i
produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte
sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor der ikke er fejl
eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt faktura for et
servicebesøg - også under reklamationsperioden - iht. lovgivningen. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den
aktuelle pris kan til enhver tid oplyses hos Elec-
trolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre
ting og for personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende
forhold :
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte
være opstået ved en senere transport f.eks
ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse,
som strider mod almindelig sund fornuft.
25
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 87 40 36 01
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller
på telefon 86 25 02 11 og forhandlere bestiller
på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles online på http://www.electrolux.dk
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de
lande, der står på listen bagest i denne vejledning, og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge lovens krav
(European Address Services). Hvis De flytter fra
et af landene på listen til et andet land på listen,
følger garantien med, dog med følgende forbehold :
• Startdatoen for garantien er den dato, hvor
apparatet oprindelig blev købt. Der skal
fremvises gyldig kvittering for købet, udstedt
af den forhandler, som apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker
garantien på apparatet det tidsrum og i det
omfang, som gælder for den pågældende
model eller produktgruppe i det nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning, som
Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i
husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige
formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og
bestemmelser i det nye opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti
påvirker ikke de rettigheder, De evt. har ifølge
loven.
26
Innholdsfortegnelse
Advarsler.......................................................28
Beskrivelse av apparatet...............................30
Personalisering .............................................31
Oversikt over programmer ............................32
Hvordan man utfører en vask ? ....................33
Vaskeveiledning ...........................................37
Vedlikehold og rengjøring .............................39
Hvis det oppstår en feilfunksjon ....................41
Tekniske spesifikasjoner ...............................44
Forbruk..........................................................45
Miljø ..............................................................46
Installasjon ....................................................47
Garanti/Kundeservice ...................................50
27
Advarsler
VIKTIG !
Disse advarslene er utarbeidet for din egen
og andres sikkerhet. Det er viktig at du leser
disse punktene nøye før du installerer og
benytter apparatet ditt. På forhånd takk for
oppmerksomheten.
Oppbevar denne bruksanvisningen sammen
med apparatet Dersom apparatet selges eller
overlates til en annen person, skal alltid
bruksanvisningen følge med. På denne
måten kan den nye eieren informeres om
hvordan vaskemaskinen fungerer og få instrukser om hvordan den skal brukes.
Generell sikkerhet
• Du må aldri endre eller forsøke å endre dette
apparatets spesifikasjoner. Det medfører fare
for brukeren.
• Før hver vask må du fjerne mynter, sikkerhetsnåler, smykker, skruer osv. Dersom slikt
blir liggende i tøyet, kan det føre til alvorlige
skader.
• Bruk den vaskemiddeldoseringen som er oppgitt i avsnittet «Dosering av vaskemidler».
• Legg små artikler som strømper, belter osv. i
en liten tøypose eller et putevar.
• Etter at apparatet har vært i bruk, må du
stenge vanntilførselskranen og ta støpslet ut
av stikkontakten.
• Vaskemaskinen må alltid frakobles strømnettet før du rengjør den eller utfører vedlikehold
på den.
• Tøy med fliker, uten bord eller med revner må
ikke vaskes i vaskemaskin.
28
Installasjon
• Når apparatet mottas, må det pakkes ut umiddelbart. Kontroller at det ikke er noen utvendig
skade på det. Hvis du finner noen skade, skal
dette noteres på fraktbrevet, som du beholder
en kopi av.
• All emballasje må fjernes før apparatet kobles
til strømnettet og tas i bruk. Hvis ikke all transportbeskyttelse fjernes, kan det føre til skader
på apparatet eller på tilstøtende inventar.
• Alt nødvendig arbeid på vannrør skal utføres
av en autorisert rørlegger.
• Hvis det må foretas noen endringer på det
elektriske anlegget i boligen i forbindelse med
tilkobling av apparatet, må du tilkalle en autorisert elektriker.
• Etter installasjon av apparatet, må du forsikre
deg om at det ikke står oppå nettledningen.
• Dersom apparatet installeres i et rom med
teppe på gulvet, må du forsikre deg om at teppet ikke blokkerer ventilasjonsåpningene
nederst på apparatet.
• Apparatet skal kobles til en forskriftsmessig
jordet kontakt.
• Før tilkobling av apparatet, må du lese nøye
instruksene i kapittelet «Elektrisk tilkobling».
• Utskifting av nettledningen skal kun utføres av
autorisert personell fra serviceavdelingen.
• Produsenten er ikke ansvarlig for skader som
skyldes uforskriftsmessig installasjon av apparatet.
Forholdsregler ved frostfare
Dersom apparatet ditt utsettes for temperaturer
under 0°C, må følgende forholdsregler tas :
• Steng vannkranen og koble fra vanntilførselsslangen.
• Plasser enden av denne slangen og avløpsslangen i en bøtte på gulvet.
• Velg programmet Tømming og vent til det er
fullført.
• Slå av apparatet ved å sette programvelgeren
på «Stopp».
• Koble apparatet fra strømnettet.
• Skru på tilførselsslangen og monter avløpsslangen igjen.
På denne måten vil vannet som var igjen i slangene renne ut, slik at det ikke dannes is som kan
skade apparatet ditt.
Når apparatet skal brukes igjen, må du forsikre
deg om at det er plassert i et rom der temperaturen er høyere enn 0°C.
Bruk
• Apparatet ditt er beregnet på normal husholdningsbruk. Det må ikke brukes til kommersielle eller industrielle formål, eller til annet
enn det det er beregnet for: vaske, skylle og
tørke.
• Vask ikke i maskinen annet enn artikler som er
beregnet på maskinvask. Les alltid vaskeanvisningene på plaggene.
• Hvis du har benyttet bensin, alkohol, trikloretylen eller annet til fjerning av flekker på tøyet,
må tøyet ikke legges i vaskemaskinen med en
gang. Hvis du bruker slike produkter, må du
vente til de har fordampet før du legger plagget i trommelen.
• Dette apparatet er beregnet på å bli brukt av
voksne. La ikke barn få benytte apparatet eller
leke med det.
29
Beskrivelse av apparatet
Betjeningspanel
Indikatorlampe for
Knapper for
Knapp for
låst lokk
tilleggsfunksjoner
forsinket start
Bryter for valg av
Start/PauseDisplay
sentrifugehastighet
knapp
Programvelger
Programvelger
• I stillingen , er maskinen uten spenning.
• Sur une autre position, la machine est sous tension et un programme est sélectionné.
Bryter for valg av
sentrifugehastighet
• Valg av ønsket sentrifugehastighet eller av funksjonen Stopp i
siste skyll.
Knapper for tilleggsfunksjoner
• Valg av en eller flere tilleggsfunksjoner ved gjentatte trykk på
knappene.
Display
• Viser det valgte programmets varighet eller lengden på startforsinkelsen.
Indikatorlampe for låst lokk
• Lyser når lokket er låst.
Start/Pause-knapp
• For å starte programmet eller sette det på pause.
Knapp for forsinket start
• Valg av startforsinkelse ved gjentatte trykk på knappen.
30
Betjeningspanel
Vaskemiddelbeholder
Håndtak for åpning
av lokk
Vask
Bløtgjøringsmiddel (overstig ikke
MAX-merket M )
Filterluke
Forvask
Nivelleringsføtter
Personalisering
Barnesikring
Med denne funksjonen kan du velge to forskjellige låsemåter :
- dersom funksjonen er aktivert er det etter at
syklusen er satt igang ikke mulig å endre
tilleggsfunksjonene eller programmene.
Når syklusen er satt igang må du koble ut funksjonen for å sette igang en ny syklus.
- når funksjonen er aktivert før igangsetting av
syklusen, er det umulig å starte maskinen.
For å aktivere barnesikringen, må man slå på
apparatet og deretter trykke samtidig på knappene «Sentrifugering»
og «Tilleggsfunksjonen»
til det bekreftes med symbolet
på
displayet.
Valget av funksjonen er nå lagret.
For å deaktivere barnesikringen, må du gjenta
fremgangsmåten.
31
Oversikt over programmer
Program / Tøytype
Tøymen- Mulige
gde
tilleggsfunksjoner
Bomull* : Hvit eller kulørt, f. eks. alminnelig skittent arbeidstøy, sen- 5,5 kg
getøy, duker, undertøy eller servietter.
Syntetisk : Syntetiske plagg, undertøy, fargede plagg, strykefrie skjor- 2,5 kg
ter, bluser.
Finvask : For alle ømfintlige artikler, f. eks. gardiner.
Forvask
Kort
Økonomi**
Strykelett
Skylling pluss
Stopp i siste skyll
Forsinket start
2,5 kg
Forvask
Kort
Skylling pluss
Stopp i siste skyll
Forsinket start
Ull : Maskinvaskbar ull merket med «ren ull, kan vaskes i maskin, 1,0 kg
krymper ikke».
Stopp i siste skyll
Forsinket start
Håndvask : Meget ømfintlige plagg merket «vaskes for hånd».
1,0 kg
Denim : Vaske denim-plagg. Tilleggsfunksjonen Skylling Pluss er akti- 3,0 kg
vert.
Forvask
Strykelett
Stopp i siste skyll
Forsinket start
Sport intensiv : For meget skittent sportyttertøy. Forvask-funksjonen 2,5 kg
aktiveres.
Skylling pluss
Stopp i siste skyll
Forsinket start
Gardiner : For vask av gardiner og forheng. Forvask-funksjonen akti- 2,5 kg
veres.
Bløtlegging : Bløtlegge denim-plagg med skyllestopp.
5,5 kg
Skylling : Tøy som vaskes for hånd kan skylles med dette program- 5,5 kg
met.
Forsinket start
Strykelett
Skylling pluss
Stopp i siste skyll
Forsinket start
Tømming : tyhjentää koneen, kun ohjelma on päättynyt vesi koneessa 5,5 kg
(tai hiljaisen yöpesun jälkeen).
Sentrifugering : Foretar en sentrifugering på 500 til 1300 o/min etter 5,5 kg
stopp i siste skyll (eller nattestillhet pluss).
Forsinket start
* Referanseprogram for uttesting ifølge normen CEI 456 (Bomullsprogram 60° med Økonomi-funksjon).
** Non valable avec les programmes dont la température est inférieure à 40°C.
32
Hvordan man utfører en vask ?
Første gangs bruk
Dosering av vaskemiddel
VIKTIG !
Daglig bruk
Vaskemaskinen din er fremstilt for å redusere
behovet for vaskemiddel og vann. Det er derfor
viktig at du reduserer doseringene som er oppgitt på pakken.
Hell vaskemiddelet i pulverform i kamrene for
vask
og forvask i vaskemiddelbeholderen
(dersom du har valgt tilleggsfunksjonen «forvask»). Hell eventuelt også bløtgjøringsmiddel i
tilhørende kammer .
Hvis du bruker en annen vaskemiddeltype, må
du se avsnittet «vaskemidler og tilleggsmidler» i
bruksanvisningen.
Ilegging av tøyet
Valg av ønsket program
• Åpne lokket på maskinen.
• Åpne trommelen ved å trykke på låseknappen
A : de to klaffene vil automatisk åpne seg.
• legg i tøyet, lukk trommelen og lokket på vaskemaskinen.
Du finner programmet som egner seg til typen
tøy som skal vaskes i programoversikten (se
avsnittet Programoversikt).
• Forsikre deg om at den elektriske tilkoblingen
og vanntilførselen er i samsvar med installasjonsveiledningen.
• Fjern polystyrenbiten og alle de andre elementene i trommelen.
• Utfør en vask på 90°C uten tøy, men med vaskemiddel, for å rengjøre vaskemaskinen innvendig.
A
OBS !
Før du lukker lokket på vaskemaskinen din, må
du forsikre deg om at trommelen er korrekt lukket :
• de to klaffene hektet fast i hverandre,
• låseknappen A stående ut.
Vri programvelgeren til ønsket program. Indikatorlampen til knappen «Start/Pause»
vil
blinke grønt.
OBS !
Dersom programvelgeren vris til et annet program når syklusen allerede er startet, vil ikke
vaskemaskinen ta hensyn til det nye programmet som velges. «Err» vil blinke og knappen
«Start/Pause»
vil blinke rødt noen sekunder.
33
Valg av sentrifugehastighet
Trykk på knappen «Sentrifugering»
for å endre sentrifugehastigheten, dersom du vil at
vaskemaskinen skal sentrifugere på
en annen hastighet enn den som
foreslås av maskinen. Du kan også
velge funksjonen «Uten sentrifugering»*, «Stopp i siste skyll»
*
eller «Nattestillhet pluss»*.
Maks. hastighetene er :
for Bomull : 1300 o/min
for Syntetisk, Ull, Håndvask, Denim og Sport
intensiv : 900 o/min,
for Finvask og Gardiner : 700 o/min.
trykker om igjen, vil indikatorlampene slukke.
Dersom en av disse tilleggsfunksjonene ikke er
mulig sammen med programmet, knappen
«Start/Pause»
blinke rødt.
Tilleggsfunksjonen «Forvask»
Vaskemaskinen vil foreta en forvask på maks.
30°C. Forvasken vil avsluttes med en kort sentrifugering i programmene Bomull og Syntetisk, og
med tømming av vannet i Finvask-programmene.
Tilleggsfunksjonen «Kort»
Vaskesyklusens lengde vil reduseres
bakgrunn av det valgte programmet.
på
Hvis du har valgt tilleggsfunksjonen «Stopp i
siste skyll»
eller «Nattestillhet pluss», må du
ved slutten av porgrammet velge programmet
«Sentrifugering» eller «Tømming» for å avslutte
syklusen.
Tilleggsfunksjonen «Økonomi»
«Stopp i siste skyll»
Tilleggsfunksjonen «Strykelett»
Vaskemaskinen vil ikke tømme ut vannet etter
siste skylling, for at tøyet ikke skal krølle seg.
Når man velger denne funksjonen vil tøyet vaskes og sentrifugeres skånsomt, slik at det ikke
krøller seg. I tillegg vil vaskemaskinen foreta
ekstra skyllinger i programmene Bomull og Syntetisk. Derved blir det lettere å stryke tøyet.
Valg av tilleggsfunksjon
Ved hjelp av denne funksjonen kan man velge et
program med lavere temperatur samtidig som
man oppnår like gode vaskeresultater som med
et program med høyere temperatur.
Tilleggsfunksjonen «Skylling pluss»
Vaskemaskinen vil foreta en eller flere ekstra
skyllinger i løpet av syklusen.
Denne funksjonen anbefales for folk med ømfintlig hud eller på steder med svært bløtt vann.
De forskjellige tilleggsfunksjonen skal velges
etter at du har valgt program og før du trykker på
knappen «Start/Pause»
(se programoversikten).
Trykk på de(n) aktuelle knappen(e); tilhørende
indikatorlamper vil begynne å lyse. Når man
*avhengig av modell
34
Tidvis :
Trykk på knappen «Skylling pluss» . Tilleggsfunksjonen virker kun for de valgte programmene.
Permanent :
Trykk på knappene «Økonomi»
og «Skylling
pluss»
i noen sekunder. Tilleggsfunksjonen
vil fortsette å være aktivert selv om strømtilførse-
len til apparatet avbrytes.
For å koble den ut, må du gjenta prosedyren.
seg under syklusen.
Gjenværende tid vil vises i displayet.
«Forsinket start»
2h
Denne funksjonen muliggjør forsinket programstart på 30, 60, 90 minutter, 2 timer til 20 timer.
Forsinkelsen du velger vil vises på displayet i
noen sekunder.
Du kan endre eller slette den forsinkede starten
når som helst, ved at du før du trykker på knappen «Start/Pause»
trykker på knappen «Forsinket start»
(0’ betyr start umiddelbart).
Dersom du allerede har trykket på knappen
«Start/Pause»
og du ønsker å endre eller
slette forsinket start, går du frem på følgende
måte :
• For å slette den forsinkede starten og starte
umiddelbart, trykker du på «Start/Pause»
og så på «Forsinket start»
. Trykk på
«Start/Pause»
for å starte syklusen.
• For å endre forsinkelsen, må du først velge
stillingen «Stopp» og deretter programmere
syklusen på nytt.
OBS !
Lokket vil være låst under hele perioden med
forsinket start. Dersom du har behov for å åpne
det, må du først sette vaskemaskinen på Pause
ved å trykke på knappen «Start/Pause»
.
Etter å ha lukket lokket igjen, trykker du på knappen «Start/Pause» .
Igangsetting av programmet
Trykk på «Start/Pause»-knappen
for å sette igang syklusen. Tilsvarende knapp vil lyse
grønt og indikatorlampen
«Lokk låst»
vil tennes.
Det er normalt at programvelgeren ikke beveger
1.12
Ved forsinket start vil nedtellingen vises på displayet (time etter time, deretter 90, og minutt
etter minutt f.o.m. 60 min).
Inngrep under et pågående program
Legge i mer tøy
Når indikatorlampen «Lokk låst»
lyser, kan
du legge inn mere tøy ved å gå frem på følgende
måte.
Trykk på knappen «Start/Pause»
: tilhørende
indikatorlampe vil blinke grønt under pauseperioden. Lokket kan først åpnes ca. 2 minutter
etter at programmet er slutt. Trykk om igjen på
denne knappen for å fortsette programmet.
Endring av et pågående program
Før du foretar noen endringer på det programmet som er igang, må du sette maskinen på
pause ved å trykke på knappen «Start/Pause»
. Hvis det ikke er mulig å foreta endringer, vil
«Err» blinke på displayet og knappen «Start/
Pause»
blinke rødt i noen sekunder. Hvis du
likevel ønsker å endre programmet, må du
avbryte programmet som er igang (se under).
Avbryte et program
Hvis du ønsker å avbryte et program, må du vri
programvelgerknappen til stillingen «Stopp» .
Programslutt
Vaskemaskinen vil stanse automatisk ; knappen
«Start/Pause»
slukker og «0» vil blinke på
displayet. Lokket kan først åpnes ca. 2 minutter
etter at programmet er slutt. Indikatorlampen
«Lokk låst»
vil slukke.
35
Vri programvelgeren til stillingen «Stopp» .
Ta ut tøyet.
Trekk støpslet ut av stikkontakten og skru igjen
vannkranen.
OBS !
Vi anbefaler å la lokket og trommelen stå åpen,
slik at luften kan sirkulere.
Hvilemodus
Dersom apparatet blir stående under spenning i
10 min. uten at man rører det før en syklus settes i gang eller ved enden av en syklus, vil hvilemodus aktiveres. Lyset på skjermen vil slukke og
knappen «Start/Pause»
blinker langsomt.
For å avbryte denne tilstanden, er det nok å
trykke på en knapp eller vri på programvelgeren.
36
Vaskeveiledning
VIKTIG !
Sortering og klargjøring av
tøyet
• Sorter tøyet på bakgrunn av type og vaskesymbol (se kapittelet Internasjonale symboler
under) : normal vask for slitesterkt tøy som
tåler energisk vask og sentrifugering ; skånsom vask for delikat tøy som bør behandles
forsiktig. For blandede tøymengder, med forskjellige fibertyper, bør det velges et program
og en temperatur som egner seg til det mest
ømfintlige fiberet.
• Hvite og fargede plagg må vaskes hver for
seg. Ellers vil det hvite tøyet få en gråtone.
• Nye fargede plagg har ofte mye farge i seg.
Slike plagg bør vaskes separat de første gangene. Overhold vaskeanvisninger som «vaskes separat» og «vaskes separat de første
gangene».
• Tøm lommene og brett ut plaggene.
• Fjern løse knapper, nåler og hekter. Lukk glidelåser, knyt lisser og hekt igjen åpninger.
• Vreng plagg med mangefargede tekstiler
(soveposer, anorakker osv.), fargede gensere
samt ull og tekstiler med påklistrede dekorasjoner.
• Små ømfintlige artikler (strømper, bher osv.)
plasseres i et vaskenett.
• Gardiner må behandles spesielt forsiktig.
Fjern krokene og legg gardinene i et nett eller
en stoffpose.
Legg
i
tøymengden
bakgrunn av fibertypen
på
Legg aldri mere tøy inn i trommelen enn maskinens maks. kapasitet. Maks. kapasiteten kan
variere på bakgrunn av tekstiltypen. Reduser
tøymengden dersom tøyet er svært skittent eller
ved svampaktig stoff.
Ikke alle tekstiler har samme volum og samme
vannabsorberingsevne. Derfor kan man generelt
si at trommelen bør fylles :
• full men uten å trykke tøyet sammen for mye
dersom det dreier seg om bomull, lin og blandet,
• halvfull med behandlet bomull og syntetiske
fibre,
• tredjedels full dersom det dreier seg om
meget ømfintlige plagg som gardiner og ullvarer.
Dersom det dreier seg om en blandet tøymengde, fylles trommelen med utgangspunkt i det
mest ømfintlige tekstilet.
Vaskemidler og tilleggsmidler
Bruk kun vaskemidler og tilleggsmidler beregnet
på vaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger og instruksene i avsnittet Vaskemiddelbeholderen og Dosering av vaskemidler.
Det frarådes å bruke forskjellige typer vaskemidler samtidig. Det kan skade tøyet.
Vaskemiddeldoseringen avhenger av tøymengden, vannhardheten og hvor skittent tøyet er.
Dersom vannet er bløtt, reduseres doseringen
noe. Dersom vannet er kalkholdig (bruk av et
avkalkingsmiddel anbefales) eller dersom tøyet
er svært skittent eller har flekker, bør doseringen
økes noe.
For å få rede på vannhardheten i området ditt,
kontakter du vannverket eller kommunen.
Vaskemidler i pulverform benyttes uten problemer.
Vaskemiddel i flytende form kan ikke benyttes
dersom man velger forvask. Til alle sykluser
uten forvask kan man helle det flytende vaskemiddelet enten i en vaskeball som plasseres
direkte i trommelen, eller i vaskemiddelbeholde37
ren. I begge tilfeller må vaskesyklusen settes
igang umiddelbart.
Vaskemidler i tablettform eller doser skal alltid
plasseres i vaskemiddelbeholderen på vaskemaskinen.
Hvis du skal behandle flekker før vaskesyklusen,
må du følge instruksene til produsenten av produktet. Dersom du benytter et vaskemiddel til
behandling av flekkene, må vaskesyklusen settes igang umiddelbart.
Internasjonale symboler
VASK
NORMAL
Vaskes på
95°C
Vaskes på
60°C
Vaskes på
40°C
Vaskes på
30°C
Finvask eller
håndvask
Må ikke vaskes
FINVASK
BLEKING
Bleking med klor er mulig (kun uten varme og
utvannet i en oppløsning)
Må ikke blekes med klor
STRYKING
Høy temperatur
(maks. 200°C)
Middels temperatur
(maks. 150°C)
Lav temperatur
(maks. 100°C)
Må ikke strykes
RENSING
Kan renses (med alle
vanlige rensemidler)
Kan renses (med alle
rensemidler bortsett
fra trikloretylen)
Kan renses (kun med
petroleumsbaserte
rensemidler og R113)
Må ikke renses
Høy
temperatur
Middels
temperatur
TØRKING
38
Tørkes liggende
Tørkes hengende
Tørkes på
kleshenger
Kan tørkes i
tørketrommel
Må ikke tørkes i
tørketrommel
Vedlikehold og rengjøring
OBS !
Du må alltid koble maskinen fra strømnettet før
du rengjør det.
5
6
Avkalking av maskinen
Ved kalkfjerning skal det benyttes et spesialprodukt som ikke er etsende og som er beregnet på
vaskemaskiner. Følg indikasjonen om dosering
og hyppighet på emballasjen.
Kabinettet
Vaskemaskinen rengjøres utvendig med lunkent
vann tilsatt et skånsomt rengjøringsmiddel.
Benytt aldri sprit, løsemideler eller lignende produkter.
Tømmefilteret
Rengjør jevnlig filteret som befinner seg nederst
på vaskemaskinen :
1
2
Vaskemiddelbeholderen
Gå frem på følgende måte ved rengjøring :
1
2
3
4
3
4
5
6
39
7
Vanntilførselsfiltrene
Rengjør dem på følgende måte :
1
40
2
Hvis det oppstår en feilfunksjon
Det ble foretatt mange kontroller under produksjon av apparatet ditt. Hvis du likevel skulle
oppdage en feilfunksjon, må du kontrollere listen
under før du kontakter service.
Feil
Årsak
Vaskemaskinen starter ikke eller tar
ikke inn vann :
•apparatet er ikke korrekt tilkoblet eller det elektriske anlegget fungerer ikke,
•lokket på vaskemaskinen eller trommelklaffene er ikke korrekt lukket,
•programmet er ikke blitt satt igang på korrekt vis,
•det er strømbrudd,
•manglende vanntilførsel,
•vannkranen er stengt,
•filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet,
•et rødt punkt er kommet til syne på vanntilførselsslangen.
Vaskemaskinen fylles, men tømmer ut vannet umiddelbart :
•vannavløpet sitter for lavt (se avsnittet om installasjon).
Vaskemaskinen sentrifugerer ikke
eller tømmer ikke ut vannet :
•avløpsslangen er bøyet eller i klem,
•tømmefilteret er tilstoppet,
•antivibrasjonssystemet er aktivert: ujevn fordeling av tøyet i trommelen,
•programmene «Tømming» eller funksjonen «Nattestillhet Pluss» er
blitt valgt,
•gal høyde på avløpsrøret.
Det er vann rundt vaskemaskinen :
•overskumming pga. for høy vaskemiddeldosering,
•vaskemiddelet egner seg ikke til maskinvask,
•avløpsrøret er ikke korrekt festet,
•tømmefilteret er ikke blitt satt på plass,
•vanntilførselsrøret er ikke stengt.
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende :
•vaskemiddelet egner seg ikke til maskinvask,
•det er for mye tøy i trommelen,
•galt valg av vaskeprogram,
•for lav vaskemiddeldosering.
Maskinen vibrerer og lager støy :
•du har ikke fjernet transportsikringene på apparatet (se avsnittet
utpakking),
•apparatet er ikke blitt vatret skikkelig og står ikke helt støtt,
•apparatet står for nær veggen eller annet inventar,
•tøyet er ikke jevnt fordelt i trommelen,
•det er for lite tøy i maskinen.
41
Feil
Årsak
Vaskesyklusen varer altfor lenge :
•filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet,
•manglende vann- eller strømtilførsel,
•varmesikringen på motoren er blitt utløst,
•vanntermperaturen er lavere enn normalt,
•sikkerhetssystemet som hindrer overskumming er blitt aktivert (for
stor vaskemiddeldosering) og vaskemaskinen er iferd med å fjerne
skummet,
•sikkerhetssystemet som hindrer overdreven vibrasjon er blitt aktivert: det er blitt tilføyet en ekstra fase for å fordele tøyet bedre i trommelen.
Vaskemaskinen stanser under en
vaskesyklus :
•mangelfull vann- eller strømtilførsel,
•du har innstilt stopp i siste skyll,
•trommelklaffene er åpne.
Lokket åpner seg ikke når syklusen
er avsluttet :
•displayet «umiddelbar åpning»* er slukket,
•temperaturen på vaskevannet er for høy,
•lokket frigjøres 1 til 2 minutter etter programslutt*.
Indikatorlampen «stopp varm trommel» lyser ikke ved slutten av syklusen :
•trommelen har ikke plassert seg i riktig stilling etter en kraftig vibrasjon ; rote'r trommelen manuelt.
Feilkoden E40 vises på displayet**
og knappen «Start/Pause» blinker
rødt*** :
•lokket er ikke korrekt lukket.
Feilkoden E20 vises i displayet** og
knappen «Start/Pause» blinker
rødt*** :
•tømmefilteret er tilstoppet,
•avløpsslangen er bøyet eller i klem,
•avløpsslangen er plassert for høyt (se «Installasjon»),
•tømmepumpen er blokkert,
•vannlåsen er blokkert.
Feilkoden E10 vises i displayet** og
knappen «Start/Pause» blinker
rødt*** :
•vannkranen er stengt,
•manglende vanntilførsel.
Feilkoden EF0 vises i displayet** og
knappen «Start/Pause» blinker
rødt*** :
•tømmefilteret er tilstoppet,
•sikkerhetssystemet mot oversvømmelse er aktivert, gjør følgende :
- steng vannkranen,
- tøm apparatet i to minutter før du kobler det fra strømnettet,
- kontakt Service.
Tømmepumpen på apparatet fungerer uavbrutt, selv når apparatet
ikke er drift :
•sikkerhetssystemet mot oversvømmelse er aktivert, gjør følgende :
- steng vannkranen,
- tøm apparatet i to minutter før du kobler det fra strømnettet,
- kontakt Service.
42
Feil
Årsak
Det renner bløtgjøringsmiddel
direkte inn i trommelen når du fyller
kammeret i vaskemiddelbeholderen :
•du har oversteget MAX-merket.
* Avhengig av modell.
**På noen modeller høres et lydsignal.
*** Etter å ha eliminert de eventuelle årsakene til feilfunksjonen, trykker du på knappen «Start/Pause» for å gjenoppta det avbrutte programmet.
43
Tekniske spesifikasjoner
DIMENSJONER
Høyde
Bredde
Dybde
SPENNING / FREKVENS
TOTAL EFFEKT
VANNTILFØRSELSTRYKK
Tilkobling til vannettet
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bars)
Type 20x27
Dette apparatet er i samsvar med direktivet ECC 89-336 om begrensning av radio-elektriske forstyrrelser og direktivet 2006/95/CE om elektrisk sikkerhet.
44
Forbruk
Temperaturer
Veil. forbruk**
°C
Liter
kWh
Bomull
90
63
2,10
Bomull*
60
58
1,20
Bomull
40
58
0,70
Bomull
30
58
0,50
Syntetisk
60
45
0,80
Syntetisk
40
45
0,60
Syntetisk
30
45
0,50
Finvask
40
50
0,50
Finvask
30
50
0,30
Ull
40
45
0,45
Ull
30
45
0,40
Håndvask
30
45
0,40
Håndvask
kald
45
0,35
Denim
40
55
0,60
Sport intensiv
40
50
0,70
Gardiner
40
58
0,55
Bløtlegging
30
20
0,20
Skylling
32
0,05
Tømming
-
0,002
Sentrifugering
-
0,015
Varighet
Se display
Program / Tøytype
* Referanseprogram for uttesting ifølge normen CEI 456 (Bomullsprogram 60° med Økonomi-funksjon) :
46 L / 0,93 kWh / 140 min
** Veiledende verdier som varierer på bakgrunn av bruksforhold.
Forbrukene som er oppgitt svarer til maks. temperaturen for hvert program.
45
Miljø
Kassering
Beskyttelse av miljøet
Alle materialene som er merket med symbolet
kan resirkuleres. Bring det til et autorisert
mottak (innhent informasjon fra kommunen) for
gjenvinning og resirkulering av apparatet.
Når apparatet skal avhendes, må du uskadeliggjøre de delene som kan utgjøre en fare: kutt av
nettledningen helt inntil apparatet.
For å spare vann og energi og derved bidra til å
beskytte miljøet, er det viktig at du følger disse
instruksene :
• Forsøk å fylle vaskemaskinen hver gang den
brukes, og ikke kjøre den halvfull.
• Bruk funksjonene Forvask og Bløtlegging kun
til svært skittent tøy.
• Tilpass vaskemiddeldoseringen til vannhardheten på stedet (se avsnittet «Dosering av
vaskemidler»), samt til tøymengden og graden av smuss.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet,
vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering
kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
46
Installasjon
OBS !
Pass på å fjerne alle beskyttelseselementer for
transport før maskinen tas i bruk. Ta vare på
dem for en eventuell fremtidig transport av maskinen : dersom maskinen transporteres uten
slike beskyttelseselementer, kan det føre til lekkasjer og feilfunksjon på maskinen, samt støtskader.
8
Fjerning av transportsikringer
Utpakking
1
7
2
4
3
3
4
5
1
2
1
5
6
2
47
3
4
1
2
3
4
Åpne vannkranen.
Kontroller at det ikke finnes lekkasjer.
Vanntilførselsslangen kan ikke forlenges. Hvis
den er for kort, må du kontakte Service.
Tømming
Dersom du vil sette vaskemaskinen i flukt med
tilstøtende inventar, går du frem på følgende
måte :
1
5
- Munnstykket i enden
av slangen passer til
alle typer vannlåser.
Fest munnstykket til
vannlåsen ved hjelp av
låseringen som leveres
med maskinen*.
- Monter vinkelstykket
på avløpsslangen.
Plasser denne i et avløp
(eller i en vask) i en
høyde av 70 til 100 cm.
Pass på at den aldri kan
løsne. Det er viktig at
man passer på at det er
et luftinntak i enden av avløpsslangen, slik at
man unngå enhver heverteffekt.
2
Vanntilførsel
Installer den vedlagte vanntilførselsslangen på
baksiden av vaskemaskinen som følger (Bruk
ikke et gammelt rør om igjen) :
*avhengig av modell
48
OBS !
Man må aldri forlenge avløpsslangen. Hvis den
er for kort, må du tilkalle en rørlegger.
Elektrisk tilkobling
Denne vaskemaskinen må kun tilkobles en enfaset stikkontakt på 230 V.
Kontroller at sikringen på linjen er på : 10 A, 230
V.
Apparatet må aldri tilkobles med en skjøteledning eller en dobbel stikkontakt.
Kontroller at stikkontakten er forskriftsmessig
jordet.
Plassering
Plasser apparatet på et flatt og solid underlag i
et rom med god ventilasjon. Pass på at apparatet ikke er i berøring med muren eller annet
inventar i rommet.
Det er viktig av apparatet plasseres helt i vater,
slik at man unngår vibrasjoner, støy og forskyvninger av apparatet under drift.
1
2
49
Garanti/Kundeservice
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du
kontakte din lokale forhandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør.
Du kan også besøke vår internettadresse
www.electrolux.no der du finner frem til din nærmeste reparatør eller ringe 815 30 222 for
opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du
på dataskiltet på produktet og som kan være lurt
og skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis må
fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon.
Modell betegnelse ...................
Produktnummer ......................
Serienummer ..........................
Kjøpsdato ................................
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på :
Telefon : 22 72 58 30
Fax : 22 72 58 80
Internett : [email protected]
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt
Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller mangler som
omfattes av loven innen lovens frister, utbedres
dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke
av loven. En reparasjon vil da normalt belastes
bruker.
50
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i
henhold til gjeldende forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter
gjelder egne bestemmelser i hht. NEL’s leveringsbetingelser og Lov om kjøp.
Leverandør
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: [email protected]
Internett: www.electrolux.no
Europeisk Garanti
Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på baksiden av denne håndboken for den tidsperioden
som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers
gjennom kjøpsloven (European Address Services). Hvis du flytter fra et av disse landene til et
annet land som er oppført på listen nedenfor, vil
apparatets garanti flytte sammen med deg,
forutsatt at følgende betingelser overholdes :
• Apparatets garanti starter fra den dato du først
kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes
av den som solgte deg apparatet.
• Apparatets garanti gjelder for samme periode
og i samme utstrekning for arbeid og deler for
denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i.
• Apparatets garanti gjelder personlig for den
som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke
overdras til annen bruker.
• Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt
av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle
formal.
• Apparatet installeres i overensstemmelse med
alle relevante forskrifter som gjelder i det nye
landet du bor i.
Bestemmelsene i denne europeiske garantien
har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven.
51
www.electrolux.com
108 3318 01 - 04/08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement