Electrolux EWTS13741W User manual

Electrolux EWTS13741W User manual
instrukcja obsługi
návod k použití
használati útmutató
návod na používanie
Инструкция по
эксплуатации
Pralka
Pračka
Mosógép
Práčka
Стиральная машина
EWTS 13741 W
2 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
Panel sterowania
Uchwyt otwierania pokrywy
Pokrywa filtra
Nóżki regulowane do poziomowania
2
3
4
Panel sterowania
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Pokrętło wyboru programu
Wyświetlacz
Przyciski i ich funkcje
lampka kontrolna "Dodaj pranie"
przycisk " Start/Pauza"
przyciski " Time manager"
2.
3.
4.
5.
6.
Symbole
1
2
1. Temperatura
3
4
5 6
7 8
9
Prędkość wirowania
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Opcje
Fazy programu
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez
dzieci
7. Funkcja kontroli czasu "Time manager"
8. Blokada pokrywy
9. Długość cyklu lub czas opóźnienia rozpoczęcia
programu
electrolux 3
Dozownik detergentów
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu MAX
M )
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki,
broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do prania mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy prać w
płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od
zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach lub rozdartych.
Instalacja
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie.
Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone
z zewnątrz. Wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem należy zgłosić sprzedawcy.
• Przed podłączeniem urządzenia należy usunąć
wszystkie elementy blokady transportowej i
opakowania.
• Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu hydraulikowi.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w
domowej sieci elektrycznej w celu podłączenia
urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy
nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie za-
•
•
•
•
słania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie urządzenia.
Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być
wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.
Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się z instrukcjami
podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
Wymianę przewodu zasilającego można zlecić
jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej
instalacji urządzenia.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego oraz
węża spustowego w naczyniu postawionym na
podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać,
aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w
tym celu pokrętło wyboru programów na "Stop"
.
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Zamontować na miejsce wąż dopływowy i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy
upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów
komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych
celów, do których nie zostało ono zaprojektowane.
4 electrolux
• Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z informacjami podanymi na metce producenta ubrań.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich środków jako odplamiaczy należy
odczekać, aż produkt wyparuje i dopiero wtedy
włożyć rzeczy do bębna.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy
lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że
nie bawią się urządzeniem.
Dostosowanie ustawień do osobistych preferencji
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez
dzieci
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu
programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian
opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby rozpocząć nowy program.
•
Aby włączyć zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, należy podłączyć urządzenie do
zasilania, a następnie równocześnie nacisnąć
i " Opózniony
przyciski " Dodatkowe plukanie"
start"
i przytrzymać je, dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się symbol potwierdzający
. Wybrana
opcja zostanie zapamiętana. Aby wyłączyć opcję
zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci, należy powtórzyć powyższe czynności.
Sygnał dźwiękowy
Sygnał dźwiękowy rozlega się po każdym naciśnięciu przycisku, w momencie zakończenia programu oraz w przypadku usterki.
Aby go wyłączyć, należy włączyć urządzenia i jednocześnie nacisnąć przyciski " Pranie wstepne"
oraz " Dodatkowe plukanie"
i przytrzymać
je, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Sygnał będzie słyszany jedynie wtedy, gdy będzie informować o alarmie. Aby ponownie włączyć sygnał
dźwiękowy, należy wykonać powyższe czynności.
Obsługa pralki
Uruchomienie po raz pierwszy
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
wodne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w temperaturze
90°C bez wkładania prania, lecz z dodatkiem
detergentu. Pozwoli to na oczyszczenie bębna.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę
urządzenia.
• Otworzyć bęben
naciskając przycisk blokady A:
dwie klapki otworzą się automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę
pralki.
• przycisk blokady A jest zwolniony.
A
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem pokrywy
urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki bębna
są prawidłowo zamknięte:
• Gdy klapki są zamknięte,
Dozowanie detergentów
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli
wybrano opcję "pranie wstępne", do komory prania wstępnego
. Płyn zmiękczający można wlać
do przegródki oznaczonej symbolem
.
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym
programie. Przycisk " Start/Pauza" zacznie migać
na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru
programów zostanie ustawione na innym programie, pralka nie uwzględni nowo wybranego programu. Zacznie migać komunikat "Err", a przycisk
electrolux 5
" Start/Pauza" przez kilka sekund będzie migać na
czerwono.
stałe, nawet po wyłączeniu urządzenia. Aby wyłączyć opcję, powtórzyć powyższe czynności.
Wybór temperatury
" Opózniony start"
Opcja ta umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny - aż do 20
godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu
można w dowolnym momencie zmienić lub anulować przed naciśnięciem przycisku " Start/Pauza". W tym celu należy ponownie nacisnąć przy(0' oznacza natychcisk " Opózniony start"
miastowe rozpoczęcie programu).
Jeśli przycisk " Start/Pauza" został już naciśnięty,
aby zmienić lub anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu, należy :
• Aby anulować ustawione opóźnienie i natychmiast rozpocząć program prania, należy nacisnąć przycisk " Start/Pauza", a następnie " Opó. Nacisnąć przycisk " Start/Pauzniony start"
za", aby rozpocząć program prania.
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy ustawić
pokrętło w położenie " Stop"
, a następnie
ponownie zaprogramować cykl.
Pokrywa będzie zablokowana przez cały czas do
momentu rozpoczęcia opóźnionego prania. Aby ją
otworzyć, należy włączyć pauzę, naciskając w tym
celu przycisk " Start/Pauza". Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć przycisk " Start/Pauza".
Nacisnąć kilka razy przycisk " Temperatura" , aby
zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę, jeśli pralka
ma wykonać cykl prania z temperaturą inną niż zaprogramowana fabrycznie (patrz "Tabela prograoznacza pranie w zimnej womów"). Symbol
dzie.
Wybór prędkości wirowania
Za pomocą przycisku " Wirowanie"
można
zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma zostać odwirowane z inną prędkością niż zaprogramowana fabrycznie. Można również wybrać opcje
" Bez wirowania" , " Stop w woda"
lub " Tryb
1).
nocny plus"
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą:
dla Bawelniane, Eco : 1300 obr./min., dla Jeansy :
1200 obr./min., dla Pranie reczne, Welniane : 1000
obr./min., dla Syntetyczne, Latwe prasowanie,
Bielizna, Sport : 900 obr./min., dla Delikatne, Jedwabne : 700 obr/min.
Jeśli po zakończeniu programu została wybrana
lub " Tryb nocny plus"
opcja " Stop w woda"
, należy jeszcze wybrać program " Wirowanie"
lub " Odpompowanie"
, aby zakończyć cykl
i odpompować wodę.
Wybór opcji
Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz
przed naciśnięciem przycisku " Start/Pauza" (patrz
"Tabela programów"). Wcisnąć żądany przycisk/
przyciski; na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie symbole. Po ponownym naciśnięciu symbole znikną. Jeśli jedna z wybranych opcji nie
współpracuje z danym programem, na wyświetlaczu będzie migał komunikat "Err", a przycisk "
Start/Pauza" zacznie migać na czerwono.
Funkcja kontroli czasu "Time manager"
Program można wydłużyć lub skrócić przy pomo. Wskacy przycisków funkcji " Time Manager"
zywany jest również poziom zabrudzenia prania.
Opcja " Pranie wstepne"
Urządzenie przeprowadza program prania wstępnego w temperaturze do 30°C.
Pranie bardzo lekko zabrudzone lub połowa
wkładu
Dostępność poszczególnych poziomów tej opcji
zależy od wybranego programu.
Opcja " Dodatkowe plukanie"
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych cykli
płukania w trakcie trwania programu. Opcja ta jest
zalecana dla osób z wrażliwą skórą oraz w miejscach, w których woda jest bardzo miękka.
Czasowo : Nacisnąć przycisk " Dodatkowe plukanie"
pushbutton. Opcja jest włączona jedynie
dla wybranego programu.
Na stałe : Nacisnąć i przez kilka sekund przytrzyand " Opómać przyciski " Pranie wstepne"
zniony start"
. Opcja pozostaje włączona na
1) w zależności od modelu.
Pranie bardzo zabrudzone
Pranie średnio zabrudzone
Pranie lekko zabrudzone
Rozpoczęcie programu
Wcisnąć przycisk " Start/Pauza", aby rozpocząć
program prania. odpowiednia kontrolka zaświeci
się na zielono, a na wyświetlaczu pojawi się symbol
(pokrywa zablokowana).
Pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome podczas prania. Na wyświetlaczu pojawi się
symbol trwającej fazy prania, a także informacja o
czasie do zakończenia programu. Jeśli wybrano
opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie czasu.
6 electrolux
Podgrzewanie
Podczas trwania programu na wyświetlaczu pojawia się symbol , który oznacza, że woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.
Przerwanie trwającego programu
Dodawanie prania
Gdy świeci się kontrolka " Dodaj pranie"
można
włożyć dodatkowe rzeczy do pralki w następujący
sposób. Nacisnąć przycisk " Start/Pauza": w czasie, gdy urządzenie jest w trybie pauza, odpowiednia kontrolka będzie migała na zielono. Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut
zniknie. Pood zatrzymania pralki. Symbol
nownie nacisnąć przycisk " Start/Pauza", aby kontynuować program.
Modyfikacja trwającego programu
Przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany w trwającym programie, należy włączyć pauzę poprzez naciśnięcie przycisku " Start/Pauza". Jeśli zmiana nie
jest możliwa, na wyświetlaczu będzie migał komu-
nikat "Err", a przycisk " Start/Pauza" przez kilka
sekund będzie migał na czerwono. Aby mimo
wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło
.
wyboru programów w położeniu "Stop"
Zakończenie programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie ; gaśnie przycisk " Start/Pauza", a na wyświetlaczu miga "0".
Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Symbol
zniknie. Ustawić pokrętło wyboru programów w
położeniu "Stop" . Wyjąć pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system oszczędzania
energii. Zmniejszona zostaje jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje
wyłączenie systemu oszczędzania energii.
Tabela programów
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Bawelniane (zimna - 90°) : Białe lub ko- 5,0 kg
lorowe, np. ubrania robocze średnio zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.
Stop w woda, Tryb nocny plus, Pranie
wstepne, Dodatkowe plukanie, Opózniony start, Time manager
Syntetyczne (zimna - 60°) : Tkaniny syn- 2,5 kg
tetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule,
które nie wymagają prasowania, bluzki.
Stop w woda, Tryb nocny plus, Pranie
wstepne, Dodatkowe plukanie, Opózniony start, Time manager
Delikatne (zimna - 40°) : Wszystkie tka- 2,5 kg
niny delikatne, np. firany.
Stop w woda, Tryb nocny plus, Pranie
wstepne, Dodatkowe plukanie, Opózniony start, Time manager
Latwe prasowanie (zimna - 60°) : Tkaniny bawełniane i syntetyczne. Zmniejsza wygniecenie prania i ułatwia prasowanie.
1,0 kg
Stop w woda, Pranie wstepne, Dodatkowe plukanie, Opózniony start
Jeansy (zimna - 60°) : Odzież jeansowa.
Włączona jest opcja "Dodatkowe płukanie".
3,0 kg
Stop w woda, Tryb nocny plus, Pranie
wstepne, Opózniony start
Wirowanie : Cykl wirowania z prędkością 5,0 kg
od 400 do 1300 obr./min. po praniu z włączoną opcją "Stop z wodą" (lub "Cykl nocny
plus").
Opózniony start
Odpompowanie : Umożliwia odpompo- 5,0 kg
wanie wody po praniu z włączoną opcją "Stop
z wodą" (lub "Cykl nocny plus").
Plukanie : W tym programie można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
5,0 kg
Stop w woda, Tryb nocny plus, Dodatkowe plukanie, Opózniony start
Bielizna (zimna - 40°) : Rzeczy bardzo
delikatne, takie jak bielizna.
1,0 kg
Stop w woda, Tryb nocny plus, Opózniony start
Jedwabne (zimna - 30°) : Tkaniny, które 1,0 kg
można prać w pralce w temperaturze 30°C.
Stop w woda, Tryb nocny plus, Opózniony start
electrolux 7
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Pranie reczne (zimna - 40°) : Bardzo
delikatne rzeczy z metką "pranie ręczne".
1,0 kg
Stop w woda, Tryb nocny plus, Opózniony start
Welniane (zimna - 40°) : Rzeczy wełniane, które można prać w pralce, z napisem
na metce "czysta żywa wełna, można prać w
pralce, nie zbiega się w praniu".
1,0 kg
Stop w woda, Tryb nocny plus, Opózniony start
Sport (zimna - 40°) : Zabrudzona odzież 2,5 kg
sportowa. Włączona jest opcja prania wstępnego.
Stop w woda, Tryb nocny plus, Dodatkowe plukanie, Opózniony start
Eco1) (40° - 90°) : Białe lub kolorowe, np. 5,0 kg
ubrania robocze średnio zabrudzone, pościel,
obrusy, bielizna, ściereczki.
Stop w woda, Tryb nocny plus, Pranie
wstepne, Dodatkowe plukanie, Opózniony start
1) Program referencyjny dla prób zgodnie z normą CEI 456 (Program Eco w temp. 60°) : 39 L / 0,75
kWh / 155 min
Konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie kamienia
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować
specjalne niekorozyjne środki odkamieniające
przeznaczone do pralek. Przestrzegać wielkości
dawek oraz częstotliwości stosowania podanych
na opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą
z mydłem. Do czyszczenia obudowy nie wolno
stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych
podobnych środków czyszczących.
Dozownik detergentów
W celu oczyszczenia należy:
1
2
5
6
3
Filtr spustowy
Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia:
Filtry na dopływie wody
W celu oczyszczenia należy:
1
2
4
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym
próbom i testom. Jednakże, w razie stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu,
przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami.
8 electrolux
Problem
Przyczyna
Pralka nie włącza się lub
nie napełnia wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja elektryczna,
• pokrywa pralki lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano ustawienia włączenia pralki,
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody,
• zamknięty zawór wody,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak.
Pralka napełnia się wodą
i natychmiast ją wypompowuje:
• zbyt nisko położona końcówka węża spustowego (patrz rozdział "Instalacja").
Pralka nie wypompowuje • wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty,
wody lub nie odwirowuje: • filtr na odpływie wody jest zatkany,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program "Odpompowanie" albo opcję "Tryb nocny plus" lub
"Stop z wodą",
• końcówka węża spustowego jest podłączona na niewłaściwej wysokości.
Wokół pralki widoczna
jest woda:
•
•
•
•
•
nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
wąż spustowy nie jest prawidłowo zamocowany,
filtr na odpływie wody nie został z powrotem włożony na miejsce,
wąż dopływowy jest nieszczelny.
Wyniki prania nie są zadowalające:
•
•
•
•
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
do bębna pralki włożono za dużo bielizny,
wybrano niewłaściwy program prania,
dodano za mało detergentu.
Wibracje lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział "Instalacja"),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• zbyt mała ilość prania.
Cykl prania jest zbyt długi:
•
•
•
•
•
Pralka zatrzymuje się w
trakcie cyklu prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję "Stop z wodą",
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu cyklu:
• kontrolka "natychmiastowe otwarcie" 1) nie świeci się,
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1 - 2 minut po zakończeniu programu
1) .
filtry na dopływie wody są zabrudzone,
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: dodana została dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.
electrolux 9
Problem
Przyczyna
Na wyświetlaczu pojawia • pokrywa nie została prawidłowo zamknięta.
się kod błędu E40 2), a
przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 3) :
Na wyświetlaczu pojawia
się kod błędu E20 2) , a
przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 3) :
•
•
•
•
•
filtr na odpływie wody jest zatkany,
wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty,
wąż spustowy jest za wysoko (patrz rozdział "Instalacja"),
pompa opróżniająca jest zablokowana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
Na wyświetlaczu pojawia • zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
się kod błędu E10 2) , a
przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 3) :
Na wyświetlaczu pojawia • filtr na odpływie wody jest zatkany,
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, należy :
się kod błędu EF0 2) , a
- zamknąć zawór wody,
przycisk "Start/Pauza"
- uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z
miga na czerwono 3) :
kontaktu,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Pompa opróżniająca sta- • włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, należy :
le pracuje, nawet wtedy,
- zamknąć zawór wody,
gdy urządzenie jest wyłą- uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z
czone:
kontaktu,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Środek zmiękczający do- • przekroczono poziom MAX.
staje się bezpośrednio do
bębna podczas wlewania go do komory na detergenty:
1) W zależności od modelu.
2) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
3) Po usunięciu problemu wcisnąć przycisk "Start/Pauza", aby wznowić przerwany program.
Środki piorące i zmiękczające
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Odradzamy
mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to
być przyczyną niszczenia tkanin. Nie ma żadnych
ograniczeń dotyczących stosowania detergentów
w proszku. Detergentów w płynie nie można sto-
sować gdy wybrano pranie wstępne. W programach bez prania wstępnego, można stosować
detergenty w płynie wlewając je do specjalnego
dozownika, który będzie włożony bezpośrednio do
bębna. Detergenty w tabletkach należy wkładać
do dozownika detergentów w pralce.
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
10 electrolux
Podłączenie do sieci wodociągowej
Rodzaj 20/27
Instalacja
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe. Zachować zabezpieczenia na przyszłość:
transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy.
Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku
uderzeń.
Rozpakowanie
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność.
Węża dopływowego nie można przedłużać. Jeśli
jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.
Spust wody
Końcówka węża pasuje do wszystkich popularnych i dostępnych na rynku rodzajów syfonów.
Przymocować końcówkę do syfonu przy pomocy
opaski zaciskowej dostarczonej w komplecie z
urządzeniem 2)
Demontaż zabezpieczeń
1
4
3
5
1
2
2
Ostrzeżenie!
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać węża
spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
3
4
Zamontować obejmę w kształcie litery "U" na wężu
spustowym. Zamontować końcówkę węża do rury
kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawędzi umywalki) na wysokości od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy
zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do końcówki węża spustowego,
aby zapobiec zasysaniu wody.
5
Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy postępować zgodnie z
zaleceniami na rysunku 5.
Dopływ wody
Z tyłu pralki należy przymocować dostarczony w
komplecie wąż dopływowy (nie należy używać starego węża):
2) w zależności od modelu
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania
jednofazowego o napięciu 230 V. W obwodzie
elektrycznym pralki należy umieścić następujący
bezpiecznik: 13 A dla 230 V. Urządzenie nie może
być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka
oraz gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Miejsce instalacji
Umieścić urządzenie na
płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z
dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać
electrolux 11
się ze ścianą ani z meblami.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom,
hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
Ochrona środowiska
Utylizacja starego urządzenia
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu. Należy oddać je
do właściwego punktu zbiórki (informacje na temat
takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby umożliwić ich przetworzenie na surowce
wtórne. Oddając urządzenie do utylizacji, należy
również zadbać o to, aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód
zasilający tuż przy urządzeniu.
na produkcie lub na opakowaniu ozSymbol
nacza, że tego produktu nie wolno traktować tak,
jak innych odpadów domowych. Należy oddać go
do właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych
zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, który inaczej mógłby
PL
być wynikiem nieprawidłowego obchodzenia się z
produktem. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do
pełna unikając małych ilości prania.
• Z programów z praniem wstępnym lub namaczaniem należy korzystać wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do stopnia
twardości wody oraz do wielkości wsadu oraz
stopnia zabrudzenia prania.
POLSKA - Warunki gwarancyjne
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że
zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w
razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym
dokumentem – do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony
do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24
miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania
urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły
zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
7.
8.
9.
10.
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji
Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich
jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła.
Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji
czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie
czynności o charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu,
konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany
punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli
jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony.
Sprzęt zwracany po wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować
nie uznanie gwarancji.
Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
pod rygorem utraty gwarancji.
Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek
niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub na-
12 electrolux
11.
12.
13.
14.
praw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu
pokrywa klient.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z tytułu niezgodności towaru z
umową.
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium
Polski.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia w ramach gwarancji jest przedsta-
PL Gwarancja Europejska: Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na końcu niniejszej
instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z
poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia
zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez
okazanie dokumentu zakupu wydanego przez
sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same,
jak okres i zakres obowiązujące dla danego mo-
wienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie
datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i
podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie
uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected], www.electrolux.pl
delu lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego kupującego i nie można jej
przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie
z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do
celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w
żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
electrolux 13
1.
2.
3.
4.
1
Ovládací panel
Tlačítko víka
Kryt přístupu k filtru
Nastavitelné vyrovnávací nožičky
2
3
4
Ovládací panel
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Volič programu
Displej
Tlačítka a jejich funkce
Kontrolka " Pridání prádla"
Tlačítko " Start/Pauza"
Tlačítka " Time manager"
Symboly
1
2
3
4
5 6
7 8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Teplota
Rychlost odstřeďování
Odložený start
Funkce
Průběh cyklu
Dětská pojistka
Time manager
Zámek dvířek
Odpočítávání délky cyklu nebo prodlevy časovače
14 electrolux
Přihrádka dávkovače
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX M )
Bezpečnostní informace
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si
pozorně přečtěte následující body. Tento návod k
použití uložte u spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího programu byly z prádla odstraněny všechny mince,
zavírací špendlíky, brože, šrouby atd. Pokud by
zůstaly v prádle, mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do
povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte
spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani nezaobroubené nebo natržené oděvy.
Instalace
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není
vnější povrch pračky jakkoli poškozen. Veškerá
poškození během přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny
přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno
kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace
úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte
služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla po instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté
kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval
větrací otvory umístěné na základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou síťovou
zástrčkou, která odpovídá předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické
síti si pozorně přečtěte pokyny v kapitole nazvané "Připojení k elektrické síti".
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než
0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní
opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte přívodní
hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do
nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej běžet
až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy "Stop"
odpojte pračku od elektrické sítě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a zabrání
se tvorbě ledu, který by poškodil pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte, aby
byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod
bod mrazu.
Použití
• Tento spotřebič je určen k normálnímu použití v
domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním,
průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na štítku
každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly
skvrny odstraňovány benzínem, alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili, počkejte, až se tyto
látky odpaří, a teprve pak vložte oděvy do bubnu
pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
electrolux 15
Vlastní nastavení
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení :
• je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny voleb, funkcí ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový cyklus,
musíte tuto možnost zrušit.
• je-li tato funkce zapnuta před spuštěním cyklu,
spotřebič nelze spustit.
Chcete-li dětskou pojistku aktivovat, zapněte
pračku a stiskněte současně tlačítka " Máchání
a " Odložený start"
, dokud se na displus"
pleji neobjeví symbol
pro potvrzení. Tato volba
se uloží do paměti. Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte stejný postup.
Zvukový signál
Když je povolen zvukový signál, zní při stisku tlačítka, na konci programu, nebo pro oznámení poruchy.
Chcete-li ho zrušit, zapněte pračku a stiskněte
současně tlačítka " Predpírka"
a " Máchání
plus"
, dokud nezazní pípnutí. Tento signál pak
zazní pouze v případě zvukového varovného signálu. Chcete-li ho znovu povolit, opakujte stejný
postup.
Jak spustit cyklus praní?
První použití
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní
přípojky vyhovují pokynům k instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C bez jakéhokoli prádla, ale s pracím prostředkem, aby se
vyčistila nádrž na vodu.
Denní používání
Vložení prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben
stisknutím zajišťovacího tlačítka A:
automaticky se
otevřou obě křídla
dvířek bubnu.
• Vložte prádlo,
zavřete buben a víko pračky.
A
Upozornění Před zavřením víka pračky
zkontrolujte, zda je buben řádně zavřený:
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
Dávkování pracích prostředků
Nasypte příslušné množství pracího prášku do koa, pokud jste zvolili funkci
mory pro praní
.
"předpírka", také do komory pro předpírku
Podle potřeby nalijte do komory označené
avivážní prostředek.
Volba požadovaného programu
Otočte voličem programu na požadovaný program. Tlačítko " Start/Pauza" bliká zeleně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný
program, pračka nebude na tento nově zvolený
program reagovat. Bliká nápis "Err" a tlačítko "
Start/Pauza" bliká několik vteřin červeně.
3) Podle modelu
Volba teploty
Chcete-li prádlo vyprat při jiné teplotě, než je teplota zvolená pračkou (viz "Tabulka programů"),
opakovaným stiskem tlačítka "Teplota" zvyšte
nebo snižte teplotu. Symbol
odpovídá praní za
studena.
Volba rychlosti odstředění
Chcete-li prádlo odstředit při jiných otáčkách, než
jsou otáčky zvolené pračkou, stiskem tlačítka "
Odstredení"
změňte otáčky odstřeďování. Můžete také zvolit "Bez odstredení" , " Zastavení s
3)
vodou v bubnu"
nebo " Nocní klid plus"
Maximální rychlosti odstředění jsou:
pro Bavlna, Eco : 1300 ot/min, pro Džíny : 1200
ot/min, pro Rucní praní, Vlna : 1000 ot/min, pro
Syntetické, Snadné žehlení, Dámské spodní prádlo, Sport : 900 ot/min, pro Jemné, Hedvábí : 700
ot./min.
Pokud jste zvolili funkci "Zastavení s vodou v bubnebo " Nocní klid plus"
, je na konci
nu"
tohoto programu nutné pro ukončení cyklu a vypuštění vody zvolit program " Odstredení"
nebo
.
" Vypouštení"
Volba funkcí
Po volbě programu a před stisknutím tlačítka "
Start/Pauza" musíte zvolit různé funkce (viz "Tabulka programů"). Stiskněte požadované(á) tlačítko(a). Na displeji se zobrazí příslušné symboly. Dal-
16 electrolux
ším stisknutím symboly zmizí. Jestliže některá z
funkcí není slučitelná se zvoleným programem, na
displeji bliká nápis "Err" a tlačítko " Start/Pauza"
bliká červeně.
Funkce " Predpírka"
Pračka provádí předpírku při teplotě maximálně 30
°C.
Funkce " Máchání plus"
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více máchání. Tato možnost se doporučuje pro osoby s
citlivou pokožkou a v oblastech s měkkou vodou.
.
Dočasně: Stiskněte tlačítko " Máchání plus"
Tato volba platí pouze pro zvolený program.
Trvale: Na několik vteřin podržte stisknutá tlačítka
" Predpírka"
a " Odložený start"
. Funkce je
trvale aktivní, i když pračku vypnete. Chcete-li
funkci vypnout, opakujte stejný postup.
" Odložený start"
Tato volba umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny až 20 hodin.
Zvolený čas se na několik vteřin objeví na displeji.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo zrušit
kdykoli před stisknutím tlačítka " Start/Pauza" dal(0'
ším stisknutím tlačítka " Odložený start"
znamená okamžité spuštění).
Pokud jste již stiskli tlačítko " Start/Pauza" a přejete
si odložený start změnit nebo zrušit, postupujte
takto:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité spuštění cyklu stiskněte tlačítko " Start/Pauza" a pak
. Stisknutím tlačítka " Start/
" Odložený start"
Pauza spusťte cyklus.
• Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu " Stop"
a znovu naprogramovat požadovaný cyklus.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li je otevřít, musíte nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačítka " Start/Pauza". Po
opětovném zavření víka stiskněte tlačítko " Start/
Pauza".
Time Manager
Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit pomocí
tlačítek" " Time Manager"
. Je uveden i stupeň
znečištění prádla.
Velmi špinavé prádlo
Normálně špinavé prádlo
Málo špinavé prádlo
Velmi málo špinavé prádlo nebo poloviční
náplň prádla
Nabídka těchto různých stupňů se liší podle zvoleného druhu programu.
Spuštění programu
Stisknutím tlačítka " Start/Pauza" spusťte cyklus.
Příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně a na displeji
se zobrazí symbol
(dvířka zamčená).
Volič programů zůstává po celý cyklus nehybný.
To je normální. Na displeji je zobrazen symbol pro
právě probíhající cyklus a zbývající čas. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání zbylé doby.
Ohřev
Když pračka dosahuje správné teploty, zobrazí se
v průběhu cyklu symbol .
Přerušení programu
Přidání prádla
Když svítí kontrolka " Pridání prádla"
, můžete
přidat prádlo podle následujícího postupu. Stiskněte tlačítko " Start/Pauza": po dobu pozastavení
pračky bude příslušná kontrolka zeleně blikat.
Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po
zmizí. Chcete-li,
zastavení pračky. Symbol
aby program pokračoval, znovu stiskněte tlačítko
" Start/Pauza".
Úprava probíhajícího programu
Před provedením jakýchkoli změn probíhajícího
programu je nutné pozastavit pračku stisknutím
tlačítka " Start/Pauza". Jestliže úprava není možná,
bliká na displeji "Err" a tlačítko " Start/Pauza" bliká
několik vteřin červeně. Chcete-li i přesto změnit
program, musíte zrušit právě probíhající program
(viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem
.
programů do polohy "Stop"
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví, tlačítko " Start/
Pauza" zhasne a na displeji bliká "0". Otevření víka
je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení
pračky. Symbol
zmizí. Otočte voličem programu do polohy "Stop"
. Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek
přívodu vody.
Klidový stav : po skončení programu se za několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas
displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka
úsporný energetický režim zrušíte.
electrolux 17
Tabulka programů
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Bavlna (studená - 90°): bílá nebo barev- 5,0 kg
ná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy,
ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky.
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Predpírka, Máchání plus, Odložený start, Time manager
2,5 kg
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Predpírka, Máchání plus, Odložený start, Time manager
Jemné (studená - 40°): pro všechny jem- 2,5 kg
né tkaniny, např. záclony.
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Predpírka, Máchání plus, Odložený start, Time manager
1,0 kg
Snadné žehlení (studená - 60°): pro
bavlnu a syntetiku. Snižuje zmačkání a usnadňuje žehlení.
Zastavení s vodou v bubnu, Predpírka,
Máchání plus, Odložený start
Džíny (studená - 60°): pro praní džínových 3,0 kg
oděvů. Je zapnuta funkce Máchání plus.
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Predpírka, Odložený start
Odstredení : odstřeďovací cyklus od 400 5,0 kg
do 1300 ot/min po Zastavení máchání (nebo
po cyklu Noční provoz plus).
Odložený start
Syntetické (studená - 60°): tkaniny ze
synthetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlící košile, blůzy.
Vypouštení : po Zastavení máchání s vo- 5,0 kg
dou v bubnu (nebo po Nočním cyklu plus) provede cyklus vypouštění.
Máchání : tímto programem lze vymáchat 5,0 kg
prádlo prané v ruce.
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Máchání plus, Odložený start
1,0 kg
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Odložený start
Hedvábí (studená - 30°): látky, které lze 1,0 kg
prát v pračce při 30 °C.
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Odložený start
Rucní praní (studená - 40°): Velmi jemné 1,0 kg
kusy prádla s visačkou "Prát ručně".
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Odložený start
Vlna (studená - 40°): vlna vhodná k
praní v pračce s označením "čistá střižní vlna
vhodná k praní v pračce, nesráží se".
1,0 kg
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Odložený start
Sport (studená - 40°): pro praní špinavých venkovních sportovních oděvů. Je zapnuta funkce předpírka.
2,5 kg
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Máchání plus, Odložený start
5,0 kg
Eco1) (40° - 90°) : Bílá nebo barevná,
např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
Zastavení s vodou v bubnu, Nocní klid
plus, Predpírka, Máchání plus, Odložený start
Dámské spodní prádlo (studená - 40°):
pro velmi jemné prádlo, např. dámské spodní
prádlo.
1) Referenční program pro ověřovací test podle normy CEI 456 (program Eco 60°). 39 l / 0,75 kWh / 155
min
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
18 electrolux
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene z pračky používejte vhodný nekorozívní prostředek určený pro
pračky. Dodržujte doporučené dávkování a intervaly odstraňování vodního kamene, uvedené na
štítku výrobku.
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v dolní části
pračky:
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Přihrádka dávkovače
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
1
2
3
4
Filtry přívodu vody
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
1
5
2
6
Problémy při provozu
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud však přesto
Problémy
zjistíte chybnou funkci, nejprve se řiďte níže uvedenými radami, teprve pak zavolejte servis.
Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:
• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• došlo k výpadku proudu,
• byla přerušena dodávka vody,
• Vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na hadici přívodu vody se objevila červená značka.
Pračka se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část Instalace).
Pračka nemáchá nebo se • vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
nevypouští:
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu
rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program "Vypouštění" nebo funkce "Noční klid plus" či "Zastavení máchání s vodou v bubnu",
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Kolem pračky jste zjistili
vodu:
•
•
•
•
•
příliš mnoho pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
nebyl vrácen zpět na místo vypouštěcí filtr,
přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní jsou neuspokojivé:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
electrolux 19
Problémy
Příčiny
Pračka vibruje, je hlučná: • za spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část Instalace),
• spotřebič není ve vodováze a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• příliš malé množství prádla.
Zvolený prací cyklus je
příliš dlouhý:
•
•
•
•
•
filtry přívodu vody jsou zanesené,
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagoval detektor přehřívání motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další
fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
Pračka se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• bylo zvoleno Zastavení máchání s vodou v bubnu,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít:
• kontrolka "okamžité otevření" 1) nesvítí,
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po skončení cyklu. 1)
Na displeji se zobrazí
• víko není správně zavřené.
chybový kód E40 2) a tlačítko "Start/Pauza" bliká
červeně 3)
Na displeji se zobrazí
chybový kód E20 2) a tlačítko "Start/Pauza" bliká
červeně: 3)
•
•
•
•
•
vypouštěcí filtr je neprůchodný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část "Instalace"),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
sifon je zanesený.
Na displeji se zobrazí
• vodovodní kohoutek je zavřený,
chybový kód E10 2) a tla- • byla přerušena dodávka vody.
čítko "Start/Pauza" bliká
červeně 3) :
Na displeji se zobrazí
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
chybový kód EF0 2) a tla- • spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto:
- zavřete kohoutek na přívodu vody
čítko "Start/Pauza" bliká
- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypouštět,
červeně 3) :
- zavolejte poprodejní servis.
Vypouštěcí čerpadlo
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto:
pračky stále běží, i když je
- zavřete kohoutek na přívodu vody
pračka v klidu:
- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypouštět,
- zavolejte poprodejní servis.
Při plnění přihrádky dávkovače steče aviváž rovnou do bubnu:
• přelili jste přes značku MAX.
1) Podle modelu.
2) U některých modelů může znít zvukový signál
3) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka :"Start/Pauza".
20 electrolux
Prací prostředky a přísady
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky
určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích prostředků. Může to
narušit prádlo. Pro prací prášky nejsou žádná
omezení. Tekuté prací prostředky se nesmí použí-
vat, byla-li zvolena předpírka. U cyklů bez předpírky musí být přidávány pomocí dávkovací koule.
Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí
být vloženy do oddílu pro prací prostředek v
přihrádce dávkovače vaší pračky.
Technické údaje
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
230 V / 50 Hz
2300 W
TLAK VODY
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
Instalace
Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné
přepravní obaly. Uschovejte si je pro případ
potřeby při příští přepravě: Přeprava nezajištěného
spotřebiče může poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy funkce. Spotřebič může být
také poškozen nárazem.
1
4
3
5
Vybalení
1
Rozvázání
2
3
2
4
1
2
3
5
6
7
8
4
5
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla vyrovnaná
se sousedícím nábytkem, postupujte podle obrázku 5.
Přívod vody
Dodanou hadici pro přívod vody nainstalujte na
zadní stranu pračky následujícím postupem (nepoužívejte znovu starou hadici):
electrolux 21
1
2
3
4
chu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Upozornění
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda
nedochází k únikům vody. Přívodní hadici nelze
prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na
poprodejní servis.
Odtok
Přípojka na konci ohebné hadice je vhodná pro
připojení na všechny běžné typy sifonu. Přípojku
připevněte k sifonu pomocí hadicové svorky dodané s pračkou. 4)
Na vypouštěcí hadici nasaďte oblouk ve tvaru U.
Tuto sestavu umístěte v místě připojení na vypouštěcí potrubí (nebo do výlevky) ve výšce mezi 70 a
100 cm. Zajistěte bezpečnou polohu. Na konci vypouštěcí hadice musí být umožněn přístup vzdu-
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a
prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na
technika.
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 13 A pro 230 V. Tento spotřebič nesmí být
připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda
je uzemnění provedeno podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve větraném místě. Dbejte na
to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku.
Přesné vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při praní.
Životní prostředí
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do sběrného
dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě),
aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by
mohly být nebezpečné pro ostatní: odřízněte napájecí šňůru na dolní části spotřebiče.
na výrobku nebo jeho obalu udává, že
Symbol
s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním
odpadem. Je nutné jej odvézt do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výCZ
robku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
spotřebiče získáte na místním obecním úřadu,
středisku pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení, ušetříte tak
vodu i energii a přispějete k ochraně životního
prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu
pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením používejte
pouze pro silně zašpiněné prádlo.
• Používejte takové množství pracího prostředku,
které odpovídá tvrdosti vody, velikosti náplně
prádla a stupni jeho znečištění.
CESKÁ REPUBLIKA - Záruka/Zákaznická služba
Záruka vyplýající z tĕchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále
také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
bĕžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř mĕsíců, a to od data převzetí prodaného
výrobku Kupujícím.
4) podle modelu
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné,
včasné a řádné odstranĕní vady, popřípadĕ - neníli to vzhledem k povaze (tzn. příčinĕ i projevu) vady
neúmĕrné - právo na výmĕnu výrobku. Pokud není
takový postup možný, je Kupující oprávnĕn žádat
přimĕřenou slevu z ceny výrobku. Právo na
výmĕnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnĕní všech zákonných
22 electrolux
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek
nadmĕrnĕ opotřeben nebo poškozen. Podmínkou
pro uplatnĕní každého práva ze Záruky přitom je,
že:
• výrobek byl instalován a uveden do provozu i
vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
• veškerĕ záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy provádĕny v Autorizovaném servisním středisku,
• Kupující při reklamaci výrobku předloží platný
doklad o koupi.
Právo na odstranĕní vady výrobku (i všechna
případná další práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ovĕření existence reklamované vady, včetnĕ odpovídajícího vyzkoušení
(popř. demontáže) výrobku, v provozní dobĕ tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozdĕji však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí
oprávnĕnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu
středisku součinnost potřebnou k prokázání
uplatnĕného práva na odstranĕní vady, k ovĕření
existence reklamované vady i k záruční opravĕ výrobku.
Bĕh záruční doby se staví po dobu od řádného
uplatnĕní práva na odstranĕní vady do provedení
záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnĕní podmínky uvedené v
předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou
kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu
před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho
obsah a kopii Opravního listu pečlivĕ uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištĕna nebo
nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému
servisnímu středisku shora uvedenou součinnost,
je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné
náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka výrobku z tĕchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetnĕ poškození způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti
nebo užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na
výrobek požitý nad rámec bĕžného používáni v
domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout
mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice, včetnĕ jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovanch
servisních střediscích poskytnou:
• prodávající,
• ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service,
Budĕjovická 3, 140 21 Praha 4, tel: 261302111
• Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič se
vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech
zemích uvedených v zadní části tohoto návodu
během období stanoveného v záruce spotřebiče
nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit
předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období
a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové
zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další
osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu
s pokyny vydanými společností Electrolux a
používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič
není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi
příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná
závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
electrolux 23
1.
2.
3.
4.
1
A kezelőpanel
Fedél gombja
Szűrőfedél
Szabályozható szintezőlábak
2
3
4
A kezelőpanel
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Programkapcsoló
Kijelző
Nyomógombok és funkcióik
" Ruhanemű behelyezése" jelzőfény
" Start/Szünet" nyomógomb
" Time manager" nyomógombok
A szimbólumok
1
2
3
4
5 6
7 8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hőmérséklet
Centrifugálási sebesség
Késleltetett indítás
Opciók
Futó ciklus
Gyermekbiztonság
Időkezelés
Ajtó zárva
Ciklus hossza vagy a Késleltetett indítás visszaszámlálása
24 electrolux
Adagolódoboz
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel M fölé)
Biztonsági információk
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat.
Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében.
Általános biztonság
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
• A mosási program elindítása előtt győződjön
meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt,
brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja
a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a
készüléket.
• Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek stb.)
tegye egy kis vászonzsákba vagy párnahuzatba.
• Használat után válassza le a készüléket a hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza
le a készüléket az elektromos hálózatról.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat,
amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt
anyagot tartalmaznak.
Üzembe helyezés
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a
készülék külseje bármilyen módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
• A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el
minden szállítási rögzítőcsavart és csomagolóanyagot.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához
szükséges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti
el.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás
elektromos rendszerét alkalmassá kell tenni, ezt
a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés után a
hálózati tápkábel ne szoruljon be a készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe,
győződjön meg róla, hogy a szőnyeg nem zárja
•
•
•
•
el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét sem.
A készüléket az előírásoknak megfelelő, földelt
hálózati csatlakozódugasszal kell felszerelni.
Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatja, figyelmesen olvassa el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található
utasításokat.
A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a
helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges
károkért.
Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek van kitéve, a következő óvintézkedéseket meg kell tenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni
a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról a
állásba forgatva.
programkapcsolót "Stop"
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan területen helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá.
Használat
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket kereskedelmi
vagy ipari célokra, illetve semmilyen más célra.
• Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a
kezelési címke utasításait.
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata esetén várjon, amíg a termék
elpárolog, mielőtt ezeket a ruhadarabokat a
dobba tenné.
electrolux 25
• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket, törölközõket stb. hajtogassa szét.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján
lévő személyek (beleértve a gyermekeket is)
használhassák, hacsak a biztonságukért felelős
személy nem biztosít számukra felügyeletet és
útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről
annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Az egyéni igényeknek megfelelő beállítások
Gyermekbiztonság
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
• ha az opciót akkor aktiválják, amikor a ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az opciók vagy a
program módosítására.
A ciklus fut, és ki kell kapcsolnia az opciót, hogy
egy új ciklust futtasson le.
• ha az opciót az előtt aktiválják, hogy a ciklus elkezdődött volna, a készülék nem indítható el.
A gyermekzár aktiválásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszerre a "Öblítés plusz"
és "Késleltetett indítás"
gombot, amíg
visszaigazoló jel meg nem jelenik a kijelzőn. A készülék a memóriában tárolja az opció kiválasztá-
sát. Ha gyermekzár kikapcsolásához ismételje
meg a műveletet.
Hangjelzés
Amikor a hangjelzés be van kapcsolva, az megszólal egy gomb megnyomásakor, a program végén, egy hiba jelzésére.
Az opció kikapcsolásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszerre a "Előmosás"
és "Öblítés plusz"
gombot, amíg egy sípolás
nem hallatszik. A jelzés csak figyelmeztető hangjelzéseknél aktív. Ha ismét aktiválni kívánja, ismételje meg ugyanazt a műveletet.
Egy mosási ciklus lefuttatása
Az első használat
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos
és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és minden más
elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°Con, ruhanemű nélkül, de mosószerrel, hogy
megtisztítsa a víztartályt.
Napi használat
A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb
megnyomásával
nyissa ki a dobot: A
két ajtószárny automatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot és a mosógép
fedelét.
az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszert a
rekeszbe, ha szükséges.
A
Vigyázat Mielőtt lezárná a mosógép fedelét,
győződjön meg arról, hogy a dob jó be vane zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A mosószerek adagolása
Öntse a mosópormennyiséget a mosási rekeszbe
és az előmosási rekeszbe
, ha kiválasztotta
A kívánt program kiválasztása
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra.
A " Start/Szünet" gomb zölden villog.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót egy
másik programra, amikor egy ciklus folyamatban
van, a készülék figyelmen kívül hagyja az újonnan
kiválasztott programot. Az "Err" felirat és a " Start/
Szünet" gomb pirosan villog néhány másodpercig.
A hőmérséklet beállítása
Ha a készülék által választott értéktől eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a mosnivalót, a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez
többször nyomja meg a "Hőmérséklet" gombot
(lásd "Programtáblázat"). A
jel hideg mosást jelent.
26 electrolux
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Nyomja meg a "Centrifugálás"
gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha a készülék által választott sebességtől eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt. választhatók ezek az opciók is: "Centrifugálás nélkül" ,
5).
"Öblítőstop"
vagy "Éjszakai program"
A maximális centrifugálási sebességek:
Pamut, Öko esetén: 1300 fordulat/perc, Farmer
esetén: 1200 fordulat/perc, Kézi mosás, Len esetén: 1000 fordulat/perc, Műszálas, Vasaláskönnyítés, Fehérneműk, Sport esetén: 900 fordulat/perc,
Kímélő, Selyem esetén: 700 fordulat/perc.
vagy a
A program végén, ha az "Öblítőstop"
"Éjszakai program"
opciót választotta, ki kell
választania egy "Centrifugálás"
vagy "Vízleeprogramot a ciklus befejezéséhez és a
resztés"
víz kiürítéséhez.
Opciók kiválasztása
A Különböző opciókat a program kiválasztása után
és a " Start/Szünet" gomb megnyomása előtt kell
kiválasztani (lásd "Programtáblázat"). Nyomja meg
a kívánt gombo(ka)t; a kijelzőn megjelenik a megfelelő jel. Ha ismét megnyomja, a jel eltűnik. Ha az
opciók egyike nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, az "Err" felirat villog, és a " Start/
Szünet" gomb pirosan villog.
" Elomosás" opció
A készülék egy előmosást végez max. 30°C-on.
" Öblítés plusz" opció
A mosógép egy vagy több további öblítést végez
a mosási ciklus alatt. Ez az opció az érzékeny bőrű
egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz
nagyon lágy.
Ideiglenesen: Nyomja meg a "Öblítés plusz"
gombot. Az opció csak a kiválasztott programnál
aktív.
Állandó: Tartsa lenyomva az "Előmosás"
és
"Késleltetett indítás"
gombot néhány másodpercig. Az opció bekapcsolva marad még akkor is,
ha közben feszültségmentesíti a készüléket. Ha ki
akarja kapcsolni, a bekapcsoláshoz hasonlóan kell
eljárnia.
" Késleltetett indítás"
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a mosási program
indítását 30, 60, 90 perccel, illetve 2-20 órával
késleltesse. A kiválasztott idő néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.
A késleltetett indítási időt bármikor módosíthatja
vagy törölheti a " Start/Szünet" gomb megnyomása előtt, ha megnyomja ismét a " Késleltetett indígombot (0' jelzi az azonnali indítást).
tás"
5) A modelltől függően.
Ha már megnyomta a " Start/Szünet" gombot, de
szeretné módosítani vagy törölni a késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a " Start/Szünet",
gombot.
majd pedig a " Késleltetett indítás"
Nyomja meg a " Start/Szünet" gombot a ciklus
elindításához.
• A késleltetési időszak módosításához " Stop"
állásba kell lépnie, majd újra kell programoznia a ciklust.
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt zárva
van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a " Start/Szünet"
gomb megnyomásával. A fedél lecsukása után ismét nyomja meg a " Start/Szünet" gombot.
Időkezelés
gombok használaA ciklus a " Time Manager"
tával meghosszabbítható vagy lerövidíthető. A ruhanemű szennyezettségi szintje is jelzésre kerül.
Erősen szennyezett ruhanemű
Közepesen szennyezett ruhanemű
Enyhén szennyezett ruhanemű
Nagyon enyhén szennyezett ruhanemű
A kiválasztott programtól függ, hogy a felsorolt kategóriák melyike jelenik meg.
A program kezdete
A program elindításához nyomja meg a " Start/
Szünet" gombot; a megfelelő jelzőfény zölden vijel megjelenik a kijelzőn (ajtó zárva).
lágít, és a
Normális jelenség, ha a programválasztó a ciklus
alatt nem mozdul el. Az aktuális ciklus jele és a
hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett
indítást van kiválasztva, a visszaszámlálás jelenik
meg a kijelzőn.
Felmelegítés
A ciklus alatt a jel felgyullad, amikor a készülék
eléri a megfelelő hőmérsékletet.
Program megszakítása
Mosnivaló hozzáadása
Amikor a " Ruhanemu behelyezése" jelzőfény
világít, beteheti a mosnivalót a következőképpen
eljárva. Nyomja meg a " Start/Szünet" gombot: a
megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben a készülék szünet helyzetben van. A fedelet csak kb.
két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép
jel eltűnik. A program folytatásához
leállt. A
nyomja meg ismét a " Start/Szünet" gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana az aktuális programon, a " Start/Szünet" gomb meg-
electrolux 27
nyomásával szünetre kell állítani a mosógépet. Ha
a módosítás nem lehetséges, az "Err" felirat villog
a kijelzőn, és a " Start/Szünet" gomb pirosan villog
néhány másodpercig. Ha mégis úgy dönt, hogy
módosítja a programot, törölnie kell az aktuális
programot (lásd lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a progállásba.
ramkapcsolót a "Stop"
A program vége
A mosógép automatikusan leáll; a " Start/Szünet"
gomb kialszik, és a kijelzőn a "0" villog. A fedelet
csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a
mosógép leállt. A
jel eltűnik. Forgassa a
programkapcsolót "Stop"
állásba. Szedje ki a
ruhát. Válassza le a készüléket, és zárja el a vízcsapot.
Készenlét : Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az energiatakarékos
rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken.
Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az
energiatakarékos állapotból.
Programtáblázat
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Pamut (hideg -90°): Fehér vagy színes,
például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
5,0 kg
Öblítőstop, Éjszakai program, Előmosás, Öblítés plusz, Késleltetett indítás,
Time manager
Műszálas (hideg - 60°): Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem
vasalható ingek, blúzok.
2,5 kg
Öblítőstop, Éjszakai program, Előmosás, Öblítés plusz, Késleltetett indítás,
Time manager
Kímélő (hideg -40°): Mindenféle kényes
anyaghoz, például függönyökhöz.
2,5 kg
Öblítőstop, Éjszakai program, Előmosás, Öblítés plusz, Késleltetett indítás,
Time manager
Vasaláskönnyítés (hideg - 60°): Pamut- 1,0 kg
hoz és műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést és
könnyebbé teszi a vasalást.
Öblítőstop, Előmosás, Öblítés plusz,
Késleltetett indítás
Farmer (hideg - 60°): Pamutvászon ruhák 3,0 kg
mosásához. Az Öblítés plus opció aktiválva
van.
Öblítőstop, Éjszakai program, Előmosás, Késleltetett indítás
Centrifugálás : Egy 400 és 1300 fordulat/ 5,0 kg
perc közötti centrifugálási ciklus Öblítőstop
(vagy Halk ciklus plus) után.
Késleltetett indítás
Vízleeresztés : Egy üres ciklust futtat le
Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus) után.
5,0 kg
Öblítés : Ez a program kézzel mosott ru- 5,0 kg
hadarabok öblítéséhez használható.
Öblítőstop, Éjszakai program, Öblítés
plusz, Késleltetett indítás
Fehérneműk (hideg -40°): Nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműhöz.
1,0 kg
Öblítőstop, Éjszakai program, Késleltetett indítás
Selyem (hideg -30°): 30°C-on géppel
mosható szövetekhez.
1,0 kg
Öblítőstop, Éjszakai program, Késleltetett indítás
Kézi mosás (hideg -40°): A "kézzel mos- 1,0 kg
ható" címkével ellátott, nagyon kényes darabokhoz.
Öblítőstop, Éjszakai program, Késleltetett indítás
1,0 kg
Öblítőstop, Éjszakai program, Késleltetett indítás
Len (hideg -40°): Gépben mosható
gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez
áll: "Tiszta új gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze".
28 electrolux
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
2,5 kg
Sport (hideg -40°): Piszkos szabadtéri
sportruházathoz. Az Előmosás opció aktiválva
van.
Öblítőstop, Éjszakai program, Öblítés
plusz, Késleltetett indítás
Öko1) (40° - 90°) : Fehér vagy színes, pél- 5,0 kg
dául normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
Öblítőstop, Éjszakai program, Előmosás, Öblítés plusz, Késleltetett indítás
1) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez (Öko 60° program): 39 l / 0,75
kWh / 155 perc
Ápolás és tisztítás
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás
előtt.
A készülék vízkőmentesítése
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség, és milyen gyakran kell
a vízkőmentesítést elvégezni.
Lefolyócső szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék alapzatán
található szűrőt:
A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához használjon
meleg szappanos vizet. Soha ne használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
Adagolódoboz
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
1
2
5
6
3
4
Befolyócső szűrői
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
1
2
Működési problémák
Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a gyárat. Azonban amennyiben rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa
Probléma
át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
Okok
A mosógép nem indul el, • a hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatvagy nem tölt be vizet:
lakozás nem működik megfelelően,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• áramszünet van,
• a vízellátás szünetel,
• a vízcsap el van zárva,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön.
electrolux 29
Probléma
Okok
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:
• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).
A mosógép nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• eldugult a kifolyó szűrője,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az "Ürítés" program, illetve a "Halk ciklus plus" vagy az "Öblítőstop" opció ki van választva,
• a kifolyócső U-darabjának magassága nem megfelelő.
Víz van a mosógép körül: •
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyó szűrőt nem tették vissza a helyére,
szivárog a befolyócső.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és zajos:
• nem távolított el minden csomagolóanyagot a készülékből (lásd az
üzembe helyezésről szóló szakaszt),
• a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban,
• a töltet túl kicsi.
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
•
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: egy extra fázis került hozzáadásra, hogy a mosnivaló egyenletesebben kerüljön eloszlásra a dobban.
A mosógép leáll egy mo- • a víz- vagy az áramellátás szünetel,
sási ciklus alatt:
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható a
ciklus végén:
• az "azonnali nyitás" 1) jelzőfény nem világít,
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki 1) .
Az E40 hibakód jelenik
meg a kijelzőn 2) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 3) :
• a fedél nincs jól lezárva.
Az E20 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 2) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 3) :
• eldugult a kifolyó szűrője,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd az "Üzembe helyezés" c.
szakaszt),
• az ürítőszivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak.
30 electrolux
Probléma
Okok
Az E10 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 2) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 3) :
• a vízcsap el van zárva,
• a vízellátás szünetel.
Az EF0 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 2) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 3) :
• eldugult a kifolyó szűrője,
• a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el:
- zárja el a vízcsapot,
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az vízleeresztő szivattyú
folyamatosan működik
még akkor is, amikor a
készülék tétlen:
• a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el:
- zárja el a vízcsapot,
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az öblítőszer közvetlenül
a dobba folyik az adagolódoboz feltöltésekor:
• túllépte a MAX jelzést.
1) A modelltől függően
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a "Start/
Szünet" gombot.
Mosószerek és adalékok
Kizárólag mosógépben való használatra szolgáló
mosószert és adalékanyagot használjon. Nem
ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez
foltot hagyhat a ruhaneműn. Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében. A folyékony mosószerek nem használhatók, amikor az
előmosás ki van választva. Előmosás nélküli ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazásával kell hozzáadni. A mosószer-tablettákat vagy
dózisokat a készülék adagolódobozának mosószerrekeszébe kell helyezni.
Műszaki jellemzők
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
850 mm
400 mm
600 mm
230 V/50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Csatlakoztatás a vízhálózatra
Üzembe helyezés
Az első alkalommal való használat előtt távolítson
el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg
a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített
készülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén is megsérülhet.
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20/27 típus
electrolux 31
Kicsomagolás
1
5
2
3
6
7
4
8
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgáltatóval.
Vízleeresztés
A rugalmas tömlő végén található csatlakozó minden általánosan alkalmazott lefolyóvezetékhez
csatlakoztatható. Csatlakoztassa a csatlakozót a
lefolyóvezetékhez a készülékhez mellékelt tömlőszorítóval 6)
Kibontás
1
4
3
5
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre. Tegyen
mindent a leeresztési pontra (vagy egy kádba) 70
és 100 cm közötti magasságban. Ügyeljen arra,
hogy biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a cső végén.
2
1
2
3
Vigyázat
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések. Ha túl
rövid, vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel.
4
5
A mosógépnek a környező bútorokkal azonos
szinten való üzembe helyezéséhez az 5. ábrán látható módon járjon el.
Vízellátás
Szerelje fel a mellékelt befolyócsövet a mosógép
hátuljára a következőképpen eljárva (Ne használja
a régi csövet):
1
2
3
4
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 13 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni.
Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve van, és hogy
megfelel az érvényben lévő előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket sima és
kemény felületen, szellőzött helyiségben kell
elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a
zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés alatt.
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
jelzéssel ellátott valamennyi anyag újraA
hasznosítható. Ezeket gyűjtésre és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A
készülék hulladékba helyezésekor távolítson el
minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes
6) a modelltől függően
lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett le kell adni az
elektromos és elektronikus berendezések megfelelő újrahasznosítási gyűjtőtelepén. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhe-
32 electrolux
lyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék
nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vonatkozó
részletesebb információt a helyi önkormányzatnál,
a háztartási hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy
abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.
• Amikor csak lehetséges, használja a készüléket
teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy az áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a
mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon.
Környezetvédelem
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:
HU Európai Jótállás: A jelen készülékre az
Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az
alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik
másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti
vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed
ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló
új lakóhelye szerinti országban az adott modellre
vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik,
a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az
Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták,
kereskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban
hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.
electrolux 33
1.
2.
3.
4.
1
Ovládací panel
Tlačidlo veka
Kryt prístupu k filtru
Nastaviteľné nožičky
2
3
4
Ovládací panel
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Volič programu
Displej
Tlačidlá a ich funkcie
Kontrolka " Pridanie bielizne"
Tlačidlo " Spustenie/Pauza"
Tlačidlá " Time manager"
Význam symbolov
1
2
3
4
5 6
7 8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Teploty
Rýchlosť odstreďovania
Odloženie zapnutia
Voliteľné funkcie
Prebieha prací cyklus
Detská poistka
Time Manager
Uzáver dverí
Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
34 electrolux
Zásobník
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny nesmie presahovať
symbol MAX M )
Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred montážou
a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na
obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Pred spustením programu prania odstráňte z
bielizne všetky mince, zatváracie špendlíky,
sponky, skrutky, atď. Takéto predmety by počas prania mohli vážne poškodiť spotrebič.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky, atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od
vankúša.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite prítokovú hadicu.
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou,
neobrúbené alebo natrhnuté odevy.
Inštalácia
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť ihneď
po dodávke. Skontrolujte, či sa spotrebič počas
prepravy nepoškodil Všetky škody vzniknuté
počas prepravy ohláste svojmu predajcovi.
• Pred montážou spotrebiča odstráňte všetky
prepravné skrutky a obaly.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody iba kvalifikovaný inštalatér.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po
montáži nezostal prichytený pod spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite sa, že
koberec nemôže upchať vetracie otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete si
pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie
do elektrickej siete".
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať iba autorizovaný servisný technik.
• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie
spôsobené nesprávnou inštaláciou.
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba
urobiť tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do
misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho
bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete otočením
.
voliča programov do polohy "Stop"
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite,
že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod
bod mrazu.
Použitie
• Spotrebič je určený na bežné používanie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné,
priemyselné alebo iné účely.
• Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej sa na
odstránenie škvŕn používal benzín, alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn
používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa
vyparia a až potom vložte bielizeň do bubna.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali
osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami,
nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami,
ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali istotu,
že sa nebudú so spotrebičom hrať.
electrolux 35
Osobné nastavenia
Detská poistka
Táto volite3/4ná funkcia ponúka dva spôsoby
uzamknutia :
• ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu,
nie je možné zmeniť volite3/4né funkcie alebo
program.
Cyklus sa uskutoční a volite3/4nú funkciu musíte
vypnúť, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
• ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho
cyklu, nie je možné spustiť spotrebič.
Detskú poistku aktivujete zapnutím spotrebiča a
a " Onesúčasným stlačením " Plákanie plus"
skorený štart"
. Počkajte, kým sa na displeji
. Spotrebič uloží
neobjaví potvrdzujúci symbol
vo3/4bu funkcie do pamäti. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
Zvukové signály
Aktivovaný zvukový signál zaznie po stlačení tlačidla, na konci programu, čím indikuje poruchu.
Zvukový signál sa zruší zapnutím spotrebiča a súčasným stlačením " Predpieranie"
a " Plákanie
plus"
. Počkajte kým zaznie zvukový signál.
Signál je aktívny len v prípade alarmu. Signál znovu
aktivujete zopakovaním toho istého postupu.
Ako spustiť cyklus prania?
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné
prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a všetky ostatné
predmety v bubne.
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C. Do práčky
nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
Každodenné použitie
Vložte bielizeň
• Otvorte veko spotrebiča.
• Otvorte bubon
stlačením blokovacieho tlačidla A:
Automaticky sa
otvoria dve poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko
práčky.
stenie/Pauza " bude niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka a zároveň bude blikať nápis "Err".
A
Varovanie Pred zavretím veka práčky sa
uistite, že bubon je riadne zavretý:
• obe poistky sú zavreté,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
Dávkovanie pracích prostriedkov
a predDo dávkovacích priehradiek na pranie
(ak ste zvolili voľbu "predpieranie") napieranie
sypte prací prášok. Podľa potreby nalejte avivážny
.
prípravok do priehradky
Nastavenie programu
Volič programu nastavte na požadovaný program.
Začne blikať zelená kontrolka na tlačidle " Spustenie/Pauza"
Ak volič programov počas prebiehajúceho cyklu
otočíte do polohy iného programu, spotrebič nespustí novo nastavený program. Na tlačidle " Spu7) V závislosti od modelu.
Nastavenie teploty
Opakovaným stláčaním tlačidla " Teplota" môžete zvýšiť alebo znížiť teplotu prania, ak chcete,
aby bola bielizeň vypraná pri inej teplote, ako je teplota určená spotrebičom (pozri "Tabu3/4ku prozodpovedá praniu v studenej
gramov"). Symbol
vode.
Výber otáčok odstreďovania
Stlačením tlačidla " Odstred’ovanie"
môžete
zmeniť rýchlosť odstreďovania, ak chcete, aby sa
bielizeň odstredila pri inej rýchlosti, ako je rýchlosť
určená spotrebičom. môžete tiež vybrať " Bez odstred’ovania" , " Zastavenie s vodou v bubne"
7).
alebo " Nocný cyklus"
Maximálne rýchlosti odstreďovania :
pre Bavlna, Eko : 1300 ot./min. Džínsovina : 1200
ot./min., pre Rucné pranie, Lan : 1000 ot./min., pre
Syntetiká, Lahké žehlenie, Spodná bielizen, Sport :
900 ot./min., pre Jemné, Hodváb : 700 ot./min.
Na konci programu, ak ste nastavili " Zastavenie s
alebo " Nocný cyklus"
,
vodou v bubne"
musíte nastaviť program " Odstred’ovanie"
ale, aby sa cyklus ukončil vypubo " Vypúšt’anie"
stením vody.
36 electrolux
Výber voliteľných funkcií
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po nastavení programu a pred stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza" (pozri "Tabuľku programov"). Stlačte
požadované tlačidlo (tlačidlá) ; na displeji sa zobrazia príslušné symboly. Po opätovnom stlačení
tlačidla symboly zhasnú. Ak niektorá z voliteľných
funkcií nie je kompatibilná so zvoleným programom, na displeji začne blikať nápis "Err" a na tlačidle " Spustenie/Pauza" začne blikať červená
kontrolka.
" Predpieranie" voliteľná funkcia
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max. teplote
30 °C.
Volite3/4ná funkcia " Plákanie plus"
Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní počas
cyklu prania. Táto volite3/4ná funkcia sa odporúča
pre 3/4udí s citlivou pokožkou a v oblastiach s
mäkkou vodou.
Dočasná vo3/4ba : Stlačte tlačidlo " Plákanie plus"
. Volite3/4ná funkcia je aktívna iba pre nastavený program.
Trvalá vo3/4ba : Stlačte a nieko3/4ko sekúnd poda " Oneskorený
ržte tlačidlá " Predpieranie"
štart"
. Volite3/4ná funkcia je aktívna nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
" Oneskorený štart"
Táto volite3/4ná funkcia vám umožňuje odložiť
spustenie programu prania až o 20 hodín, s krokom 30, 60, 90 minút, alebo 2 hodiny. Na displeji
sa na nieko3/4ko sekúnd zobrazí zvolený čas
odloženia.
Zmeniť alebo zrušiť čas spustenia môžete kedyko3/4vek pred stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza", a to opätovným stlačením tlačidla " Onesko(0' indikuje okamžitý štart).
rený štart"
Ak ste už stlačili tlačidlo " Spustenie/Pauza" a
chcete zmeniť alebo zrušiť dobu odloženia spustenia programu, postupujte takto :
• Ak chcete zrušiť odloženie spustenia a cyklus
spustiť ihneď, stlačte " Spustenie/Pauza" a potom " Oneskorený štart"
. Stlačením tlačidla
" Spustenie/Pauza" spustíte cyklus.
• Aby ste zmenili dobu odloženia, musíte ovládač
a opäť nanastaviť do polohy " Zastavenie"
programovať cyklus.
Počas doby odloženého času spustenia bude veko zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte
najprv spotrebič zastaviť stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza". Po opätovnom zatvorení veka
stlačte tlačidlo " Spustenie/Pauza".
Čas
Cyklus môžete predĺžiť alebo skrátiť použitím tlačidiel " Time Manager"
. Zobrazuje sa aj úroveň
zašpinenia bielizne.
Veľmi zašpinená bielizeň
Bežne zašpinená bielizeň
Mierne zašpinená bielizeň
Málo zašpinená bielizeň alebo polovičná náplň
Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení v závislosti od nastaveného druhu programu.
Štart programu
Stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza" spustite cyklus ; rozsvieti sa príslušná zelená kontrolka a na
displeji sa zobrazí symbol
(dvierka zaistené).
Je normálne ak sa volič programu počas cyklu nebude pohybovať. Na displeji sa zobrazí symbol aktuálneho cyklu a zostávajúci čas. Ak ste zvolili funkciu odložený štart, na displeji sa zobrazuje čas
ostávajúci do začiatku cyklu.
Ohrievanie
Počas cyklu sa rozsvieti symbol , keď sa spotrebič ohrieva na správnu teplotu.
Prerušenie programu
Pridávanie bielizne
Keď sa rozsvieti kontrolka " Pridanie bielizne"
,
môžete pridať bielizeň, pričom postupujte takto:
Stlačte tlačidlo " Spustenie/Pauza": kým bude činnosť práčky prerušená, bude blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť asi 2 minúty po
zhasne. Program
zastavení práčky. Symbol
bude pokračovať po opätovnom stlačení tlačidla "
Spustenie/Pauza"
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte
najskôr prerušiť činnosť práčky stlačením tlačidla "
Spustenie/Pauza". Ak zmena nie je možná, na displeji bude blikať nápis "Err" a na tlačidle " Spustenie/Pauza" bude niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka. Ak stále chcete zmeniť program, musíte prebiehajúci program zrušiť (pozri nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič programov
.
do polohy "Stop"
Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky ; tlačidlo " Spustenie/Pauza" zhasne a na displeji bude blikať "0".
Veko možno otvoriť asi 2 minúty po zastavení práčky. Symbol
zhasne. Otočte koliesko voliča
programu do polohy "Stop"
. Vyberte bielizeň.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete a zatvorte
vodovodný ventil.
electrolux 37
Pohotovostný režim : po ukončení programu sa
po niekoľkých minútach aktivuje systém na úsporu
energie. Jas displeja sa stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie skončí.
Preh3/4ad programov
Program / Typ prania
Náplň
Volite3/4né funkcie
Bavlna (studená voda - 90°) : Biela alebo 5,0 kg
farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, poste3/4ná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň, uteráky.
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Predpieranie, Plákanie plus,
Oneskorený štart, Time manager
Syntetiká (studená voda - 60°) : Synte- 2,5 kg
tické tkaniny, spodná bielizeň, farebné tkaniny,
nekrčivé košele a blúzky.
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Predpieranie, Plákanie plus,
Oneskorený štart, Time manager
2,5 kg
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Predpieranie, Plákanie plus,
Oneskorený štart, Time manager
Jemné (studená voda - 40°) : Pre všetky
jemné materiály, napríklad záclony.
1,0 kg
Lahké žehlenie (studená voda - 60°):
Na pranie bielizne a syntetiky. Zmierňuje krčenie a u3/4ahčuje žehlenie.
Zastavenie s vodou v bubne, Predpieranie, Plákanie plus, Oneskorený štart
3,0 kg
Džínsovina (studená voda - 60°): Na
pranie džínsových odevov. Aktivovaná funkcia
Plákanie plus.
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Predpieranie, Oneskorený štart
Odstred’ovanie : Cyklus odstreďovania 5,0 kg
od 400 do 1300 ot/min po programe Plákanie
stop (alebo Nočný cyklus plus).
Oneskorený štart
Vypúšt’anie : Spustí cyklus naprázdno po 5,0 kg
programe Plákanie stop (alebo Nočný cyklus
plus).
Plákanie : Pri tomto programe možno
plákať ručne pranú bielizeň.
5,0 kg
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Plákanie plus, Oneskorený štart
Spodná bielizen (studená voda - 40°):
Pre ve3/4mi jemné materiály, napr. spodnú
bielizeň.
1,0 kg
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Oneskorený štart
Hodváb (studená voda - 30°): Materiály, 1,0 kg
ktoré možno prať v práčke pri 30°C.
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Oneskorený štart
1,0 kg
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Oneskorený štart
Lan (studená voda - 40°): Vlnené ma- 1,0 kg
teriály určené na pranie v práčke, s etiketou
"čistá strižná vlna, určená na pranie v práčke,
nezráža sa".
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Oneskorený štart
Sport (studená voda - 40°): Pre špinavé 2,5 kg
športové odevy. Aktivuje sa volite3/4ná funkcia predprania.
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Plákanie plus, Oneskorený štart
Rucné pranie (studená voda - 40°):
Ve3/4mi jemné materiály s etiketou "prať ručne.
38 electrolux
Program / Typ prania
Náplň
Eko1)
(40° - 90°) : Biela alebo farebná
bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný
odev, poste3/4ná bielizeň, obrusy, spodná
bielizeň, uteráky.
5,0 kg
Volite3/4né funkcie
Zastavenie s vodou v bubne, Nocný
cyklus, Predpieranie, Plákanie plus,
Oneskorený štart
1) Referenčný program na testovanie pod3/4a normy CEI 456 ( Eko 60 °C) : 39 l / 0,75 kWh / 155 min
Starostlivosť a čistenie
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
Odstraňovanie vodného kameňa
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite vhodný
nekorozívny produkt určený pre práčky. Prečítajte
si pokyny na výrobku, kde je uvedené odporúčané
dávkovanie a ako často treba odstraňovať vodný
kameň.
Výpustný filter
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza v spodnej časti spotrebiča:
Vonkajší povrch
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
Filtre prítoku vody
Čistenie:
Zásobník
Čistenie:
1
2
5
6
3
4
1
2
Problémy počas prevádzky
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami
vo výrobnom závode. Ak by však došlo k poruche,
Problémy
najskôr si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text a
až potom kontaktujte servisné stredisko.
Príčiny
Práčka sa nespustí alebo • spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje,
sa nenapĺňa vodou:
• veko a poistky bubna nie sú pevne zavreté,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• nastal výpadok elektrickej siete,
• bola odpojená dodávka vody,
• zavretý vodovodný ventil,
• znečistené filtre prítoku vody,
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka.
Spotrebič sa naplní vo• Výpustný U-diel je uchytený príliš nízko (pozri časť Montáž).
dou a hneď vzápätí sa vyprázdni:
electrolux 39
Problémy
Práčka nepláka alebo sa
nevyprázdňuje:
Príčiny
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : nerovnomerné rozloženie bielizne v
bubne,
• bol nastavený program "Odčerpanie vody" alebo "Nočný tichý cyklus
plus" alebo "Plákanie stop",
• nevhodná výška výpustného U-dielu.
Rozliata voda okolo práč- • príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
ky:
• prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
• výpustný U-diel nie je správne uchytený,
• výpustný filter nebol založený do pôvodnej polohy,
• únik vody z prívodnej hadice.
Nedostatočné pranie:
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje alebo je
nadmerne hlučná:
•
•
•
•
•
neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozri časť Montáž),
spotrebič nie je uložený vodorovne a je nevyvážený,
spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
príliš málo bielizne.
Cyklus prania trvá príliš
dlho:
•
•
•
•
•
znečistené filtre prítoku vody,
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho
prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví počas cy- • porucha dodávky vody alebo elektriny,
klu prania:
• je nastavená funkcia Plákanie stop,
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí:
• "okamžité otvorenie" 1) kontrolka sa nerozsvieti,
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1-2 minúty po skončení cyklu 1) .
Na displeji sa zobrazí kód • veko nie je riadne zavreté.
poruchy E40 2) Začne blikať červená kontrolka na
tlačidle "Štart/Pauza" 3) :
Na displeji sa zobrazí kód
poruchy E20 2) a začne
blikať červená kontrolka
na tlačidle "Štart/Pauza"
3) :
•
•
•
•
•
výpustný filter je zablokovaný,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
výpustná hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť "Montáž"),
odtokové čerpadlo je zablokované,
stúpačky sú zablokované.
Na displeji sa zobrazí kód • zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
poruchy E10 2) a začne
blikať červená kontrolka
na tlačidle "Štart/Pauza"
3) :
40 electrolux
Problémy
Príčiny
Na displeji sa zobrazí kód • výpustný filter je zablokovaný,
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
poruchy EF0 2) a začne
tento postup:
blikať červená kontrolka
- zatvorte vodovodný kohútik,
na tlačidle "Štart/Pauza"
3) :
- pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
- Obráťte sa na miestne servisné stredisko.
prívodné čerpadlo neustále pracuje, aj keď spotrebič nie je aktívny :
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
tento postup:
- zatvorte vodovodný kohútik,
- pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
- Obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna:
• množstvo prostriedku siaha nad značku MAX.
1) V závislosti od modelu.
2) U niektorých modelov môžu zaznieť zvukové signály
3) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo "Štart/Pauza" a znovu spustite prerušený program.
Pracie a prídavné prostriedky
Používajte iba pracie a prídavné prípravky určené
na použitie v automatickej práčke. Neodporúčame
zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla poškodiť. Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Kvapalné pracie prostriedky sa nesmú používať, ak
bolo zvolené predpieranie. U cyklov bez predpierania sa kvapalné pracie prostriedky musia nalievať
do guľového dávkovacieho zásobníka. Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať
do priehradky na pracie prostriedky v zásobníku
spotrebiča.
Technické charakteristiky
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300/ W
Minimálny
Maximálny
Prípojka na vodu
inštalácia
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky
časti obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty,
môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa
môže poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20/27
electrolux 41
Rozbalenie
1
5
2
3
6
7
4
Otvorte uzáver vody. Skontrolujte, či niekde neuniká voda. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať.
Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné
stredisko.
8
Vypustenie vody
Prípojku na konci pružnej hadice možno pripojiť na
všetky bežné typy stúpačiek. Pripojte prípojku k
stúpačke pomocou hadicovej zvierky, ktorá sa dodáva so spotrebičom 8)
Príprava na prevádzku
1
4
3
5
Pripojte U-diel na výpustnú hadicu. Všetky časti
výpustného systému umiestnite na miesto odtoku
(alebo do umývadla) vo výške 70-100 cm. Uistite
sa, že všetky časti sú umiestnené v správnej polohe. V záujme bezproblémovej prevádzky, a aby
sa hadica neprisala, musí byť koncovka hadice odvetraná.
2
1
2
3
Varovanie
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je hadica
príliš krátka, obráťte sa na servisného technika.
4
5
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno s okolitým
nábytkom, postupujte podľa obrázku č. 5.
Prítok vody
Nainštalujte prívodnú hadicu (súčasť balenia) na
zadnú časť práčky a riaďte sa nasledujúcimi pokynmi (nepoužívajte znovu starú hadicu):
1
2
3
4
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do
jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte poistky: 13
A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym požiadavkám predpisov.
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na
rovný, tvrdý povrch v
dobre vetranom priestore. Uistite sa, že spotrebič sa nedotýka steny alebo iného nábytku.
Pri správnom vyvážení spotrebiča nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
sú
Všetky materiály označené symbolom
recyklovateľné. Takéto materiály odovzdajte
na skládke recyklovateľného odpadu (informujte
sa u miestnych úradov). Pri likvidácii spotrebiča
odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpečné pre iné osoby: spotrebič odpojte od elek8) v závislosti od modelu
trickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
Symbol
na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako
domový odpad. Výrobok sa musí odviezť na príslušné zberné miesto, kde sa uskutoční recyklácia
elektrického a elektronického zariadenia. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vply-
42 electrolux
vom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nesprávneho postupu pri likvidácii výrobku.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku
dostanete od miestnych úradov, v zberných surovinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k
ochrane životného prostredia:
SK
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na
plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku
na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň znečistenia bielizne.
SLOVENSKO - Záruka/Servisná služba
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky
od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného
listu, ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe
spotrebiča. Súčast'ou záručného listu je aj zoznam
zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1, 821 03
Bratislava tel: (02) 32141334 fax: (02) 43336976
e-mail: [email protected]
SK Európska Záruka: Spoločnosť Electrolux
poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých
krajinách, ktorých zoznam sa uvádza na zadnej
strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v záruke na spotrebič alebo určenej zákonom. Ak sa
presťahujete z jednej z týchto krajín do inej krajiny,
ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza
spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe
vydaného predajcom tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a dielcov, ako u
záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu
pre daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux
a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi platnými vo vašej novej
krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú žiadny
vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
electrolux 43
1.
2.
3.
4.
1
Панель управления
Кнопка крышки
Крышка фильтра
Регулировочная ножка
2
3
4
Панель управления
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Селектор программ
Дисплей
Кнопки и их функции
Индикатор " Добавление белья"
Кнопка " Старт/Пауза"
Кнопки " Time manager"
Символы
1
2
3
4
5 6
7 8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Температура
Скорость отжима
Задержка пуска
Дополнительные функции
Выполняемый цикл
Безопасность детей
Менеджер времени
Блокировка дверцы
Продолжительность цикла или значение
обратного отсчета задержки времени
44 electrolux
Дозатор
Предварительная стирка
Основная стирка
Смягчитель (не заполняйте выше метки MAX M ) )
Информация по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией Вашей ма‐
шины внимательно прочтите следующие
пункты. Храните это руководство пользовате‐
ля рядом с машиной.
Общие правила техники безопасности
• Не модифицируйте и не пытайтесь моди‐
фицировать эту стиральную машину. Это
может быть опасным.
• Проверьте, что перед запуском стирки с ве‐
щей были сняты или вытащены из их кар‐
манов какие бы то ни было монеты, булав‐
ки, заколки, винты и прочие подобные пред‐
меты. Если их не удалить, они могут серь‐
езно повредить стиральную машину.
• Закладывайте рекомендованное количе‐
ство моющих средств.
• Небольшие вещи (носки, ремешки и т.п.)
укладывайте все вместе в небольшой льня‐
ной мешочек или наволочку.
• После того, как закончите стирку, извлеките
вилку из розетки и закройте вентиль налив‐
ного шланга.
• Перед чисткой или техобслуживанием обя‐
зательно отключайте машину.
• Не стирайте в машине порванные или не‐
дошитые вещи, а также вещи с проволоч‐
ным каркасом.
Установка
• Распакуйте или попросите, чтобы машину
распаковали, сразу после доставки. Про‐
верьте, не повреждена ли машина снаружи.
Сообщите своему поставщику о любых
транспортных повреждениях.
• Перед установкой машины вывинтите все
транспортировочные винты и удалите всю
упаковку.
• Подключение к водопроводу должно вы‐
полняться квалифицированным сантехни‐
ком.
• Если для подключения к электрической се‐
ти стиральная машина должна быть какимлибо образом адаптирована, обратитесь к
квалифицированному электрику.
• Проследите, чтобы после установки элек‐
трический кабель не был передавлен.
• Если машина устанавливается на ковровое
покрытие, проверьте, чтобы ковер не пере‐
крывал вентиляционные каналы в основа‐
нии машины.
• Машина, чтобы соответствовать правилам,
должна быть оборудована вилкой с зазе‐
млением.
• Перед включением Вашей машины в элек‐
тросеть внимательно прочтите инструкции
в главе "Подключение к электросети".
• Замена электрического кабеля должна вы‐
полняться только уполномоченным специа‐
листом.
• Изготовитель не может нести ответствен‐
ность за какое бы то ни было повреждение,
возникшее в результате некорректной уста‐
новки.
Меры предосторожности для
предотвращения замерзания
Если температура в помещении, в котором
установлена машина, может опуститься ниже
0°C, следует принять следующие меры пред‐
осторожности:
• Закройте водопроводный кран и отсоеди‐
ните наливной шланг.
• Поместите концы наливного шланга и слив‐
ного шланга в установленный на полу тазик.
• Выберите программу "Слив" и дайте ей до‐
йти до конца.
• Отключите машину от сети, повернув се‐
.
лектор программ в положение "Стоп"
• Выньте вилку сетевого шнура машины из
розетки.
• Снова присоедините наливной и сливной
шланги.
Таким образом, вода, остававшаяся в шлан‐
гах, будет слита: это предотвратит образова‐
ние льда, который мог бы привести к выходу
вашей машины из строя.
Перед следующим включением убедитесь,
что машина установлена в таком месте, в ко‐
тором температура не будет опускаться ниже
ноля.
electrolux 45
Эксплуатация
• Ваша машина предназначена для обычного
бытового применения. Не пользуйтесь ма‐
шиной в коммерческих, промышленных или
каких-либо других целях.
• Перед стиркой любой вещи просмотрите
инструкции на ее ярлыке.
• Не закладывайте в машину вещи, на кото‐
рых были пятна, обработанные керосином,
спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае
применения таких пятновыводителей пе‐
ред тем, как помещать вещи в барабан, убе‐
дитесь, что они полностью высохли.
• Освободите карманы и разверните белье.
• Данное изделие не предназначено для
эксплуатации лицами (включая детей) с ог‐
раниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями, с недо‐
статочным опытом или знаниями без прис‐
мотра отвечающего за их безопасность ли‐
ца или получения от него соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно эк‐
сплуатировать устройство.
Необходимо присматривать за детьми и не
разрешать им играть с машиной.
Персонализация
Безопасность детей
Эта функция предлагает два типа блокиров‐
ки:
• Если функция включена после того, как на‐
чался цикл, никакие изменения в функции
или программу внести невозможно.
Цикл продолжается, и для выполнения дру‐
гого цикла необходимо отключить эту функ‐
цию.
• Если функция включена перед тем, как на‐
чался цикл, прибор запустить не удастся.
Чтобы включить функцию защиты от доступа
детей, включите машину и нажмите одновре‐
и " Задержка
менно " Полоскание плюс"
пуска"
, и не отпускайте, пока на дисплее
.
не появится подтверждающий символ
Прибор запомнит выбор этой функции. Чтобы
выключить защиту от доступа детей, повто‐
рите эту процедуру.
Звуковая сигнализация
Когда звуковая сигнализация включена, сиг‐
нал раздается при нажатии кнопки, в конце
программы, при появлении неисправности.
Чтобы отключить звуковую сигнализацию,
включите прибор и нажмите одновременно
и " По‐
кнопки " Предварительная стирка"
, и не отпускайте, пока не
лоскание плюс"
услышите сигнал. Звуковая сигнализация бу‐
дет работать только в случае тревоги. Чтобы
снова включить ее, повторите эту процедуру.
Выполнение цикла стирки
Первое использование
• Убедитесь в том, что подключение ма‐
шины к электросети, водопроводу и ка‐
нализации выполнено в соответствии
с инструкциями по установке.
• Извлеките из барабана пенопластовую
вставку и все прочие предметы.
• Для первого раза выполните цикл стирки
при 90°C, без белья, но с моющим сред‐
ством, чтобы очистить бак.
Повседневная эксплуатация
Загрузка белья
• Откройте крышку
машины.
• Откройте бара‐
бан, нажав запи‐
рающую кнопку
А: Автоматиче‐
ски откроются
две створки.
• Загрузите белье,
закройте бара‐
бан и крышку сти‐
ральной машины.
A
ВНИМАНИЕ! Перед закрыванием
крышки стиральной машины проверьте,
чтобы барабан был закрыт как следует:
• Когда обе створки закрыты,
• запирающая кнопка А поднимается.
Дозировка моющих средств
Засыпьте соответствующее количество сти‐
рального порошка в отделения стирки
и
, если выбрана
предварительной стирки
функция "Предварительная стирка". При не‐
обходимости насыпьте смягчитель тканей в
.
отделение
46 electrolux
Выбор программы
Поверните селектор программ на нужную про‐
грамму. Кнопка " Старт/Пауза" начнет мигать
зеленым светом.
Если повернуть селектор программ на другую
программу во время выполнения цикла, ма‐
шина проигнорирует эту вновь выбранную
программу. Начнет мигать "Err", и кнопка "
Старт/Пауза" несколько секунд будет мигать
красным светом.
Выбор температуры
Нажимайте кнопку " Температура" для уве‐
личения или уменьшения температуры, если
хотите, чтобы стирка белья выполнялась при
температуре воды, отличной от предложен‐
ной прибором (см. таблицу "Программы стир‐
означает холодную стирку.
ки"). Символ
Выбор скорости отжима
Нажмите кнопку " Отжим"
для изменения
скорости отжима, если хотите, чтобы отжим
белья был выполнен со скоростью, отличной
от той, которая предложена прибором для
данной программы. Также можно выбрать "
Без отжима" , " Остановка с водой в баке"
9).
или " Ночной режим плюс"
Максимальные скорости отжима следующие:
для Хлопок, Эко: 1300 об/мин, для Джинсы:
1200 об/мин, для Ручная стирка, Шерсть: 1000
об/мин, для Синтетика, Легкое глаженье, Тон‐
кое нижнее белье, Спорт: 900 об/мин, для Де‐
ликатные ткани, Шёлк: 700 об/мин.
В конце программы, если выбрана " Останов‐
или " Ночной режим
ка с водой в баке"
плюс"
, для завершения цикла и слива во‐
ды следует выбрать программу " Отжим"
или " Слив"
.
Выбор функций
После выбора программы и перед нажатием
кнопки " Старт/Пауза" необходимо выбрать
определенные опции (см. таблицу программ).
Нажмите требуемую кнопку (кнопки); на дис‐
плее появятся соответствующие символы.
Если нажать кнопку еще раз, символы погас‐
нут. В случае выбора функции, несовмести‐
мой с выбранной программой, начнут мигать
"Err" и красная индикаторная лампочка,
встроенная в кнопку " Старт/Пауза".
" Предварительная стирка" функция
Эта машина выполняет предварительную
стирку при максимум 30°C.
Функция " Полоскание плюс"
Стиральная машина в течение цикла добавит
одно или несколько полосканий. Эта функция
9) В зависимости от модели.
рекомендуется людям с чувствительной ко‐
жей и в местностях с мягкой водой.
Выбор функции на один раз: Нажмите кнопку
" Полоскание плюс"
. Функция будет вклю‐
чена только для выбранной программы.
Выбор функции на постоянно: Нажмите и
удерживайте несколько секунд кнопки " Пред‐
варительная стирка"
и " Задержка пуска"
. Функция будет включена постоянно, даже
при выключении прибора. Чтобы выключить
ее, повторите эту процедуру.
" Задержка пуска"
Эта функция позволяет отложить запуск про‐
граммы стирки на 30, 60, 90 минут или на вре‐
мя от 2 до 20 часов. Установленное время по‐
явится на дисплее на несколько секунд.
Можно в любое время, до нажатия кнопки "
Старт/Пауза", изменить или отменить время
задержки пуска, нажав кнопку " Задержка пус‐
еще раз (0' означает немедленный
ка"
пуск).
Если необходимо изменить или отменить вре‐
мя завершения цикла после того, как была на‐
жата кнопка " Старт/Пауза", действуйте сле‐
дующим образом:
• Чтобы отменить задержку пуска и запустить
цикл немедленно, нажмите кнопку " Старт/
Пауза", а затем - кнопку " Задержка пуска"
. Для начала выполнения цикла нажмите
" Старт/Пауза".
• Для того, чтобы изменить продолжитель‐
ность задержки, следует повернуть селек‐
и перепро‐
тор через положение " Выкл"
граммировать цикл.
В течение времени задержки начала цикла
крышка будет заблокирована. Если нужно ее
открыть, переведите прибор в режим паузы,
нажав кнопку " Старт/Пауза". После того как
крышка снова будет закрыта, нажмите кнопку
" Старт/Пауза".
Функция "Менеджер времени"
Этот цикл можно укоротить или удлинить, на‐
жав кнопки менеджера времени " Time
Manager"
. Также указывается степень за‐
грязненности белья.
Сильнозагрязненное белье
Среднезагрязненное белье
Слабозагрязненное белье
Слегка загрязненное белье или половин‐
ная загрузка
Возможность применения этих режимов для
различных уровней загрязненности зависит
от типа выбранной программы.
electrolux 47
Пуск программы
Для начала выполнения программы нажмите
кнопку " Старт/Пауза"; загорится соответ‐
ствующий зеленый индикатор, а на дисплее
появится символ
(дверца заблокирова‐
на).
В течение выполнения цикла селектор ос‐
тается неподвижным - это нормально. На дис‐
плее отображаются текущий цикл и время до
его завершения. Если была установлена за‐
держка пуска, на дисплее показывается ос‐
тавшееся до пуска время.
Прогрев
В течение выполнения цикла, когда машина
достигает заданной температуры, на дисплее
появляется символ .
Прерывание программы
Добавление белья
Когда светится индикатор добавления белья
Добавление белья
, можно добавить
белье, действуя следующим образом. Нажми‐
те кнопку " Старт/Пауза" : соответствующий
индикатор будет мигать зеленым во время на‐
хождения машины в состоянии паузы. После
того, как машина остановится, крышку можно
будет открыть только через 2 минуты. Символ
исчезнет. Чтобы продолжить выполне‐
ние программы, еще раз нажмите кнопку "
Старт/Пауза".
Модификация выполняемой программы
Перед тем, как внести изменения в выполняе‐
мую программу, следует перевести машину в
режим паузы, " Старт/Пауза". Если требуемая
модификация невозможна, на дисплее ми‐
гает "Err", а кнопка " Старт/Пауза" несколько
секунд мигает красным. Если всё же необхо‐
димо изменить программу, следует отменить
текущую программу (см. ниже).
Отмена программы
Если необходимо отменить программу, по‐
верните селектор программ в положение
.
"Стоп"
Завершение программы
Стиральная машина останавливается авто‐
матически; кнопка " Старт/Пауза" гаснет, а на
дисплее мигает "0". После того, как машина
остановится, крышку можно будет открыть
исчез‐
только через 2 минуты. Символ
нет. Поверните селектор программ в положе‐
. Вытащите белье. Извлеките
ние "Стоп"
вилку из розетки и закройте водопроводный
вентиль.
Режим ожидания : Спустя несколько минут по‐
сле окончания программы включается режим
экономии энергии. Снижается яркость дис‐
плея. При нажатии любой кнопки прибор вы‐
ходит из режима экономии энергии.
Таблица программ
Программа/тип белья
Загрузка
Возможные дополнительные функ‐
ции
Хлопок (холодная стирка - 90°): Белое 5,0 кг
или цветное, т.е.рабочая одежда, по‐
стельное белье, скатерти, нижнее белье,
полотенца обычной степени загрязнения.
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Предварительная
стирка, Полоскание плюс, Задерж‐
ка пуска, Time manager
Синтетика (холодная стирка - 60°): Из‐ 2,5 кг
делия из синтетических тканей, нижнее
белье, цветное белье, не требующие
глажки блузки и рубашки.
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Предварительная
стирка, Полоскание плюс, Задерж‐
ка пуска, Time manager
Деликатные ткани (холодная стирка 40°): Для любых вещей из деликатных
тканей, например, занавесей.
2,5 кг
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Предварительная
стирка, Полоскание плюс, Задерж‐
ка пуска, Time manager
Легкое глаженье (холодная стирка 60°): Для хлопка и синтетики. Уменьшает
складки, тем самым облегчая глажку.
1,0 кг
Остановка с водой в баке, Предва‐
рительная стирка, Полоскание
плюс, Задержка пуска
Джинсы (холодная стирка - 60°): Для
вещей из джинсовой ткани. Включается
функция "Полоскание плюс".
3,0 кг
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Предварительная
стирка, Задержка пуска
48 electrolux
Программа/тип белья
Загрузка
Возможные дополнительные функ‐
ции
Отжим : Выполняет отжим со скоро‐
стью 400 - 1300 об/мин после дополни‐
тельных функций "Остановка с водой в
баке" (или "Ночной режим плюс").
5,0 кг
Задержка пуска
Слив : Выполняет слив воды из бака
после дополнительных функций "Оста‐
новка с водой в баке" (или "Ночной режим
плюс").
5,0 кг
Полоскание : С помощью этой про‐
граммы можно прополоскать выстиран‐
ные вручную вещи.
5,0 кг
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Полоскание плюс, За‐
держка пуска
Тонкое нижнее белье (холодная стирка
- 40°): Для очень деликатных вещей, та‐
ких как дамское белье.
1,0 кг
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Задержка пуска
Шёлк (холодная стирка - 30°): Вещи
для стирки в стиральной машины при
30°C.
1,0 кг
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Задержка пуска
Ручная стирка (холодная стирка - 40°):
Очень деликатные вещи с ярлыком "руч‐
ная стирка".
1,0 кг
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Задержка пуска
Шерсть (холодная стирка - 40°): Шер‐ 1,0 кг
стяные вещи, которые можно стирать в
стиральной машине, на которых есть яр‐
лыки "чистая новая шерсть, машинная
стирка, не дает усадки".
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Задержка пуска
Спорт (холодная стирка - 40°): Для
сильно загрязненной верхней спортивной
одежды. Включена дополнительная функ‐
ция "Предварительная стирка".
2,5 кг
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Полоскание плюс, За‐
держка пуска
Эко1) (40° - 90°) : Белое или цветное,
т.е.рабочая одежда, постельное белье,
скатерти, нижнее белье, полотенца обы‐
чной степени загрязнения.
5,0 кг
Остановка с водой в баке, Ночной
режим плюс, Предварительная
стирка, Полоскание плюс, Задерж‐
ка пуска
1) Эталонная программа испытаний по стандарту CEI 456 (программа Эко 60°): 39 л / 0,75 кВтч /
155 мин
Чистка и уход
Перед чисткой извлеките вилку из розетки.
Удаление накипи
Для удаления накипи используйте соответ‐
ствующее некорродирующее средство, пред‐
назначенное для стиральных машин. Прочти‐
те рекомендации изготовителя в отношении
дозировки и частоты использования.
Внешние поверхности
Внешние поверхности машины мойте теплой
водой с моющим средством. Не допускается
использование этилового спирта, раствори‐
телей или подобных материалов.
Дозатор
Для очистки действуйте следующим образом:
1
2
5
6
3
4
electrolux 49
Сливной фильтр
Регулярно чистите фильтр, расположенный у
основания машины:
Фильтры наливного шланга
Для очистки действуйте следующим образом:
1
2
Проблемы при работе
Перед отгрузкой машины с завода она про‐
шла многочисленные испытания. Тем не ме‐
нее, если обнаружилась неисправность, пе‐
ред тем, как обращаться в сервисный центр,
просмотрите этот раздел.
Проблемы
Причины
Машина не запускает‐
ся или не наполняется
водой:
• машина не включена в электросеть, не работает электропровод‐
ка,
• крышка и створки барабана закрыты неплотно,
• некорректно выбрана команда пуска программы,
• повреждение электрической сети,
• отключена система водоснабжения,
• закрыт вентиль подачи воды,
• загрязнены фильтры наливного шланга,
• на наливном шланге появилась красная метка.
Машина заполняется
водой, но вода сразу
сливается:
• U-образная часть слива расположена слишком низко (см. раздел
по установке).
Машина не полощет
или не сливает воду:
• сливной шланг забит или перегнут,
• закупорен сливной фильтр,
• сработал детектор дисбаланса: белье неравномерно распреде‐
лено в барабане,
• были выбраны программа "Слив", функции "Ночной режим плюс"
или "Дополнительное полоскание",
• неподходящая высота U-образной части слива.
Вода вокруг машины:
• слишком большое количество моющего средства привело к обра‐
зованию обильной пены, и бак переполнился,
• моющее средство не подходит для машинной стирки,
• неверно присоединена U-образная часть слива,
• не поставлен на место фильтр слива,
• протекает наливной шланг.
Результаты стирки не‐
удовлетворительны:
•
•
•
•
моющее средство не подходит для машинной стирки,
заложили слишком много белья,
неподходящий цикл стирки,
слишком мало моющего средства.
Машина вибрирует
или шумит:
•
•
•
•
•
из машины удалили не всю упаковку (см. раздел по установке),
машина не выровнена по горизонтали и не сбалансирована,
машина стоит слишком близко к стене или мебели,
белье неравномерно распределено в барабане,
слишком мало белья в барабане.
50 electrolux
Проблемы
Причины
Цикл стирки продол‐
жается слишком долго:
•
•
•
•
•
загрязнены фильтры наливного шланга,
отключена вода или электроэнергия,
сработал детектор перегрева двигателя машины,
температура наливного шланга ниже, чем обычно,
сработала система безопасности по пенообразованию (слишком
много моющего средства), и машина пытается слить пену,
• сработал детектор дисбаланса: машина добавила дополнитель‐
ную стадию для равномерного распределения белья в барабане.
Машина остановилась
во время выполнения
цикла стирки:
• неисправны подача воды или электросеть,
• была выбрана функция остановки с водой в баке,
• открыты створки барабана.
Крышка в конце цикла
не открывается:
• индикатор "немедленное открывание" 1)индикатор не светится,
• слишком высокая температура внутри барабана,
• крышка будет разблокирована через 1-2 минуты после заверше‐
ния цикла 1) .
На дисплее появляет‐
ся код ошибки E40 2) и
кнопка "Пуск/Пауза"
мигает красным 3) :
• неправильно закрыта крышка.
На дисплее появляет‐
ся код ошибки E20 2) и
кнопка "Пуск/Пауза"
мигает красным 3) :
• закупорен сливной фильтр,
• сливной шланг забит или перегнут,
• сливной шланг закреплен слишком высоко (см. раздел по уста‐
новке),
• заблокирован сливной насос,
• заблокированы напорные трубы.
На дисплее появляет‐
ся код ошибки E10 2) и
кнопка "Пуск/Пауза"
мигает красным 3) :
• закрыт вентиль подачи воды,
• была отключена вода.
На дисплее появляет‐
ся код ошибки EF0 2) и
кнопка "Пуск/Пауза"
мигает красным 3) :
• закупорен сливной фильтр,
• сработала система защиты от затопления, действуйте следую‐
щим образом:
- закройте кран подачи воды,
- удалите все из машины за 2 минуты перед отключением от сети,
- обратитесь в сервисный центр.
Сливной насос рабо‐
тает постоянно, даже
когда машина выклю‐
чена:
• сработала система защиты от затопления, действуйте следую‐
щим образом:
- закройте кран подачи воды,
- удалите все из машины за 2 минуты перед отключением от сети,
- обратитесь в сервисный центр.
При заполнении доза‐
тора смягчитель ткани
попадает прямо в ба‐
рабан:
• слишком много смягчителя - выше отметки МАХ.
1) В зависимости от модели.
2) На некоторых моделях можно слышать звуковой сигнал
3) После решения проблемы нажмите кнопку "Пуск/Пауза", чтобы возобновить выполнение
прерванной программы.
Моющие средства и добавки
Пользуйтесь только предназначенными для
стиральных машин моющими средствами и
добавками. Мы не рекомендуем смешивать
различные типы моющих средств. Это может
ухудшить результаты стирки. По использова‐
нию стиральных порошков ограничений нет.
electrolux 51
При выборе предварительной стирки жидкие
моющие средства использоваться не дол‐
жны. В циклах без предварительной стирки
они должны заливаться при помощи дозирую‐
щего шарика. Таблетированные или иные
моющие средства должны закладываться в
дозатор моющих средств.
Технические характеристики
ГАБАРИТЫ
Высота
Ширина
Глубина
850 мм
400 мм
600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭ‐
НЕРГИИ
230 В/50 Гц
2300 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
Минимум
Максимум
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
Подключение к водопроводу
Тип 20/27
Установка
Перед первым использованием машины уда‐
лите всю защитную транспортировочную упа‐
ковку. Храните ее для возможной транспор‐
тировки в будущем: транспортировка машины
без защитной транспортировочной упаковки
может привести к повреждению внутренних
компонентов и вызвать возникновение утечек
и неисправностей. Машина также может быть
повреждена в результате физического кон‐
такта.
Распаковка
1
2
3
4
5
6
7
8
Снятие транспортировочной защиты
1
4
3
5
1
2
2
3
4
5
Для того чтобы установить стиральную маши‐
ну вровень с окружающей мебелью, дей‐
ствуйте, как показано на рис. 5.
Подача воды
Присоедините сзади машины наливной шланг
из комплекта поставки, выполняя следующую
процедуру (не используйте шланг от старой
машины):
52 electrolux
1
2
3
4
Откройте водопроводный вентиль. Проверь‐
те на отсутствие утечки. Удлинять наливной
шланг нельзя. Если он слишком короткий,
проконсультируйтесь с сервисным центром.
Слив
Соединитель на конце гибкого шланга можно
присоединить к любым обычным стоякам.
Подключите соединитель к стояку фиксато‐
ром из комплекта поставки 10)
Присоедините U-образную часть сливного
шланга. Точка слива (в раковину, например)
должна располагаться на высоте 70-100 см.
Обеспечьте надежное крепление. Для пред‐
отвращения риска образования сифона конец
сливного шланга должен быть в воздухе (а не
в воде).
ВНИМАНИЕ!
Сливной шланг не должен быть натянутым.
Если он слишком короткий, проконсультируй‐
тесь с сервисным центром.
Электрическое подключение
Стиральная машина должна подключаться
только к однофазной сети напряжением 230
В. Проверьте номинал предохранителей: 13 А
на 230 В. Машина не должна подключаться
через простой или с несколькими розетками
удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена
и оборудована в соответствии с действующи‐
ми положениями.
Размещение
Установите машину
на плоскую и твердую
поверхность в венти‐
лируемом месте.
Проверьте, чтобы ма‐
шина не касалась
стен и мебели.
Тщательное выравнивание предотвращает
вибрацию, шум и перемещение машины во
время работы.
Охрана окружающей среды
Утилизация изделия
Все материалы, на которых имеется сим‐
вол
, являются перерабатываемыми.
Доставьте их в место сбора отходов (можно
узнать в местном самоуправлении) для по‐
следующей переработки. При утилизации Ва‐
шей машины снимите с нее все детали, могу‐
щие быть опасными для окружающих: срежь‐
те электрический кабель как можно ближе к
машине.
на самом изделии или на его упа‐
Символ
ковке означает, что при утилизации данного
изделия с ним нельзя обращаться как с обы‐
чными бытовыми отходами. Вместо этого его
следует сдавать в соответствующий пункт
приемки электрического и электронного обо‐
рудования для последующей утилизации.
Обеспечив правильную утилизацию данного
изделия, Вы поможете предотвратить потен‐
циальные негативные последствия для окру‐
RU
жающей среды и здоровья человека, которые
могли бы иметь место в противном случае.
Более подробную информацию о повторной
переработке данной машины Вы можете по‐
лучить у местных властей, у организации по
утилизации отходов, а также в магазине, в ко‐
тором Вы приобрели машину.
Информация по охране окружающей среды
С целью экономии воды и электроэнер‐
гии и, тем самым, защиты окружающей
среды, мы рекомендуем:
• стремитесь использовать машину на пол‐
ную загрузку.
• программы предварительной стирки и за‐
мачивания применяйте только для сильно‐
загрязненных вещей.
• используйте количество моющих средств с
учетом жесткости воды, объема и степени
загрязненности белья.
РОССИЯ - Гарантия/сервисная служба
Сервисное обслуживание и запасные части
В случае необходимости ремонта прибора,
или если Вы хотите приобрести запасные ча‐
сти, обращайтесь в наш ближайший автори‐
10) В зависимости от модели
зованный сервисный центр (список сервис‐
ных центров прилагается). Если у вас возни‐
кли вопросы по использованию прибора или
Вы хотите узнать о других приборах концер‐
electrolux 53
на ELECTROLUX, звоните на нашу информа‐
ционную линию по телефону (495) 937 78 37
или (495) 956 29 17.
RU Европейская Гарантия: Данное устрой‐
ство поддерживается гарантией Electrolux в
каждой из стран, перечисленных на обороте
этого руководства, в течение срока, указан‐
ного в гарантии на устройство или в ином
определенном законом порядке.В случае ва‐
шего перемещения из одной из этих стран в
любую другую из нижеперечисленных стран,
гарантия на устройство переместится вместе
с вами при условии соблюдения следующих
требований:
• Гарантия на устройство начинает действо‐
вать с даты, когда вы впервые приобрели
это устройство, подтверждением которой
будет служить предъявление действитель‐
ного удостоверяющего покупку документа,
выданного продавцом устройства.
• Гарантия на устройство действует в тече‐
ние того же срока и в пределах того же объ‐
ема работ и конструктивных частей, какие
действуют в новой стране вашего прожива‐
ния применительно к данной конкретной
модели или серии устройств.
• Гарантия на устройство является персо‐
нальной для первоначального покупателя
этого устройства и не может быть передана
другому пользователю.
• Устройство установлено и используется в
соответствии с инструкциями, изданными
Electrolux, только в пределах домашнего хо‐
зяйства, т.е. не используется в коммерче‐
ских целях.
• Устройство установлено в соответствии со
всеми применимыми нормативными доку‐
ментами, действующими в новой стране ва‐
шего проживания.
Положения настоящей Европейской Гаран‐
тии не нарушают никаких предоставленых
вам по закону прав.
54 electrolux
electrolux 55
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
www.electrolux.cz
www.electrolux.hu
www.electrolux.sk
www.electrolux.ru
108473501-00-102009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement