Electrolux EWT136640W Vartotojo vadovas

Electrolux EWT136640W Vartotojo vadovas
naudojimo instrukcija
Упатство за ракување
informaţii pentru utilizator
Упутство за употребу
navodila za uporabo
Інструкція
Skalbyklė
Машина за перење
Maşină de spălat rufe
Машина за прање рубља
Pralni stroj
Пральна машина
EWT 136640 W
2 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
Valdymo skydelis
Dangčio mygtukas
Filtro prieigos dangtis
Reguliuojamos išlygiavimo kojelės
3
4
Valdymo skydelis
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5
6
7
8
Programų pasirinkimo rankenėlė
Ekranas ir pranešimų langas
Temperatūros nustatymo mygtukas
Gręžimo mygtukas
Mygtukai aukštyn / žemyn
Patvirtinimo mygtukas
Paleidimo / pristabdymo mygtukas
Laiko planavimo mygtukas
Mygtukais aukštyn / žemyn galite pasirinkti
tokius meniu:
• Pradinis skalbimas
• Papildomas skalavimas
• Lengvas lyginimas
• Skalbimo vadovas
: Temperatūros vadovas , Gręžimo greičio vadovas
,
, Dėmių šalinimo
Parinkčių vadovas
•
•
•
•
vadovas
, Demonstracinės veiksenos
vadovas
, Atgal
: Kalba
, Garsumas
Nustatymai
, Laikas
, Ryškumas
, Kontrastas
, Nustatymų atitaisymas
, Atgal
Pabaiga
Užraktas nuo vaikų
Išsaugoti dažniausiai naudojamas programas
electrolux 3
• Atgal
Dozatoriaus stalčius
Nuskalbimas
Skalbimas
Minkštiklis (nepilkite aukščiau maksimalaus lygio
simbolio M )
SAUGOS INFORMACIJA
Atidžiai perskaitykite toliau esančius punktus prieš prijungdami ir naudodami šį prietaisą. Šį naudojimo vadovą laikykite kartu su
prietaisu.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nemodifikuokite šio prietaiso ir nemėginkite keisti jo techninių savybių. Tai jums
gali sukelti pavojų.
• Prieš skalbimą patikrinkite, ar pašalintos
visos monetos, segtukai, segės, varžtai ir
kiti daiktai. Tokie skalbiniuose likę daiktai
prietaisą gali rimtai sugadinti.
• Naudokite rekomenduojamą kiekį ploviklio.
• Mažus skalbinius (puskojines, dirželius ir
pan.) skalbkite sudėję į lininį maišelį arba
pagalvės užvalkalą.
• Po naudojimo išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir užsukite vandentiekio čiaupą.
• Prieš valymą ir priežiūrą visada išjunkite
prietaisą iš elektros lizdo.
• Neskalbkite skalbyklėje drabužių, kurių
audinys irsta, nepasiūtas arba sudriskęs.
Įrengimas
• Kai tik prietaisas jums pristatomas, jį išpakuokite arba paprašykite, kad jį išpakuotų. Patikrinkite, ar neapgadinta prietaiso išorė. Apie visus transportavimo pažeidimus praneškite prietaisą pardavusiai
įmonei.
• Prieš prietaisą įrengiant, pašalinkite visus
gabenimo varžtus ir pakuotės medžiagas.
• Prie vandens įvado prietaisą turi prijungti
tik kvalifikuotas santechnikas.
• Jeigu elektros įvadą Jūsų namuose reikia
modifikuoti, kad būtų galima prijungti
•
•
•
•
•
•
prietaisą, tai turi atlikti tik kvalifikuotas
elektrikas.
Po įrengimo patikrinkite, ar prietaisas neprispaudė maitinimo kabelio.
Jeigu prietaisas pastatytas ant kiliminės
dangos, patikrinkite, ar kilimas nedengia
ventiliacijos angų, esančių prietaiso apačioje.
Prie prietaiso reikia prijungti įžemintą maitinimo kištuką, atitinkantį keliamus reikalavimus.
Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą,
atidžiai perskaitykite skyriuje "Elektros
įvado prijungimas" esančias instrukcijas.
Maitinimo kabelį leidžiama keisti tik įgaliotam techninės priežiūros tarnybos inžinieriui.
Gamintojas neatsako už žalą, kurią sukėlė neteisingas įrengimas.
Apsaugos nuo užšalimo priemonės
Jeigu aplinkos, kur stovi prietaisas, temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, reikia imtis
tam tikrų saugumo priemonių:
• Užsukite vandens čiaupą ir atjunkite įvado žarną.
• Vandens įvado žarnos ir nuotako žarnos
galus įdėkite į ant grindų stovintį dubenį.
• Nustatykite vandens nuleidimo programą
ir palaukite, kol ji baigsis.
• Išjunkite prietaiso maitinimą programų selektorių pasukdami į sustabdymo padėtį
.
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prisukite vandens įvado žarną ir nuotako
žarną.
Taip išpilsite žarnose esantį vandenį ir išvengsite užšalimo, galinčio sugadinti prietaisą.
4 electrolux
Prieš įjungdami prietaisą vėl, patikrinkite, ar
aplinkos temperatūra nėra žemiau 0 °C.
Naudojimas
• Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso komercinei ar pramoninei veiklai arba kitai paskirčiai.
• Prieš skalbimą vadovaukitės skalbinių etikečių nuorodomis.
• Į skalbyklę nedėkite gaminių, ant kurių
buvusios dėmės buvo valytos benzinu,
alkoholiu, trichloretilenu ir kitomis priemonėmis. Jeigu naudojote tokias dėmių valymo priemones, palaukite, kol šios medžiagos išgaruos, tik po to dėkite skalbinius į būgną.
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichi-
nio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų
saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir
nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūra ir neleiskite
jiems žaisti su prietaisu.
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų
saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir
nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su
šiuo buitiniu prietaisu.
PRITAIKYMAS
Įjungimas į elektros tinklą pirmą kartą
Jūs privalote pasirinkti kalbą.
Norimą kalbą pasirinkite paspausdami mygarba
, po to paspauskite patvirtituką
nimo mygtuką, kad patvirtintumėte.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Ekrane rodomas raginimas patvirtinti: paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Tada privaloma nustatyti laiką, paspaudžiant prietaiso mygtuką
arba
; po to
paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
Kalba
Prietaisą į elektros tinklą įjungus pirmą kartą, bus nustatyta anglų kalba. Jeigu norite
pakeisti kalbą, atlikite šiuos veiksmus.
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
, po to
darytumėte meniu „Nustatymai“
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite patvirtinite „Kalba“
mo mygtuką: pradės žybčioti kalbą nurodančios raidės (tekstui bus pritaikyta atitinkama kalba). Kalbą pasirinkite paspausdami
arba
, po to paspauskite patvirtinimo
mygtuką, kad patvirtintumėte.
Back
Language
Volume
ENG
Jeigu norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo myg-
electrolux 5
tuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
tuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
Garsumas
Garso signalai pasigirsta ciklo pabaigoje, kai
yra trikčių arba grojama paleidimo melodija.
Jei norite nustatyti garso signalų garsumą,
atlikite šiuos veiksmus.
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
, po to
darytumėte meniu „Nustatymai“
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite pate „Garsumas“
tvirtinimo mygtuką: pradės žybčioti garsumo lygį rodantis skaičius (nuo 0 (be garso)
iki 9). Garsumą pasirinkite paspausdami
arba
, po to paspauskite patvirtinimo
mygtuką, kad patvirtintumėte.
Ryškumas
Paspauskite mygtuką
arba
, kad ati, po to
darytumėte meniu „Nustatymai“
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite pate „Ryškumas“
tvirtinimo mygtuką: pradės žybčioti ryškumo
lygį rodantis skaičius (nuo 0 iki 9). Ryškumą
arba
, po to
nustatykite paspausdami
paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte.
Language
Volume
Time
Time
Brightness
Contrast
5
5
Jei norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo mygtuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
Jeigu norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo mygtuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
Laikas
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
darytimėte meniu „Nustatymai“
, po to
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite patvirtinite „Laikas“
mo mygtuką: pradės žybčioti laiko reikšmė
(24 valandų formatu). Laiką nustatykite paarba
, po to paspauskite
spausdami
patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte.
Volume
Time
Brightness
Kontrastas
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
, po to
darytumėte meniu „Nustatymai“
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite pate „Kontrastas“
tvirtinimo mygtuką: pradės mirksėti kontrasto lygį nurodantis skaičius (nuo 0 iki 9). Konarba
trastą nustatykite paspausdami
, po to paspauskite patvirtinimo mygtuką,
kad patvirtintumėte.
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
11:1
Jeigu norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo myg-
Jeigu norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo mygtuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
6 electrolux
KAIP PALEISTI SKALBIMO CIKLĄ?
Naudojantis pirmąkart
• Patikrinkite, ar elektros ir vandentiekio įvadai prijungti pagal įrengimo
nuorodas.
• Iš būgno išimkite polistirolo įdėklą ir
kitus daiktus.
• Paleiskite pradinį skalbimo ciklą 90°C
temperatūroje be skalbinių, bet su
skalbikliu, kad išsiplautų vandens rezervuaras.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Skalbinių sukrovimas
A
A
• Atidarykite prietaiso dangtį.
• Atidarykite būgną, paspausdami fiksavimo mygtuką A1) : du uždarikliai atšoka
automatiškai.
• Sukraukite skalbinius, uždarykite skalbyklės būgną ir dangtį.
Įspėjimas Prieš uždengdami prietaiso
dangtį patikrinkite, ar gerai uždarytas
būgnas:
• Turi būti užsifiksavę abu uždarikliai,
• atsilaisvinęs fiksavimo mygtuką A.
Skalbiklio dozavimas
ir nuskalbimo
(jei nustatėĮ skalbimo
te, kad būtų vykdomas nuskalbimas) skyrius įpilkite reikiamą kiekį skalbiamųjų miltelių. Jei reikia, į skyrių įpilkite audinių
minkštiklio.
Programos pasirinkimas
Tinkamiausią programą įvairių rūšių skalbiniams rasite programų lentelėje (žr. „Programų lentelė“ ir „Skalbimo programų meniu“).
Pasukite programų pasirinkimo ratuką ties
reikiama programa. Skambant melodijai,
bus rodomas gamintojo logotipas.
1) Priklauso nuo modelio.
Po to kelias sekundes bus rodomas programos aprašymas, o paleidimo / pristabdymo
mygtukas žybčios žaliai.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Ekrane rodomos reikšmės yra informacinio pobūdžio.
Rodoma pasirinktos programos numatytoji
temperatūra, gręžimo greitis ir trukmė.
1:50
60
1200
20:15
Įspėjimas Jeigu vykdant ciklą
programų pasirinkimo ratuką pasuksite
ties kita programa, skalbyklė ignoruos
naujai pasirinktą programą.
electrolux 7
Temperatūros nustatymas
60
Spauskite temperatūros nustatymo mygtuką , jeigu norite sumažinti arba padidinti
temperatūrą (jeigu norite, kad būtų skalbiama kitos temperatūros vandenyje, nei nustatyta pasirinktai programai) (žr. „Programų
reiškia skalbimą šaltalentelė“). Simbolis
me vandenyje.
Gręžimo greičio pasirinkimas
Naktinis ciklas
Po paskutinio skalavimo skalbyklė vandens
neišleidžia, todėl skalbiniai nesusiglamžo.
Gręžimo ciklų nėra, todėl ši skalbimo programa yra labai tyli ir ją galima paleisti naktį.
Pasirinkus medvilnės ir sintetikos programas, skalavimui naudojama daugiau vandens.
Laiko planavimas
Time Manager
18:05
Skalbyklė automatiškai pasiūlo naudoti ciklą
„Normalus“. Ciklą pailginsite arba sutrumpinsite laiko planavimo mygtukais
. Taip
pat rodomas skalbinių sutepimo lygis.
Sutepimo lygis
1200
Spauskite gręžimo mygtuką
, jeigu norite
pakeisti gręžimo greitį (jeigu norite, kad
skalbiniai būtų gręžiami kitu greičiu, nei nustatytas pasirinktai programai). Taip pat gali,
te pasirinkti šias parinktis: „Be gręžimo“
„Skalavimo sulaikymas“
arba „Naktinis
2).
ciklas“
Maksimalus gręžimo greitis:
funkcijoms „Medvilnė“, „Eko“: 1300 aps./
min.; funkcijoms „Moteriškas apatinis trikotažas“, „Vilna“: 1000 aps./min.; funkcijoms
„Sintetika“, 14 Min: 900 aps./min.; funkcijoms „Gležni audiniai“, „Šilkas“, „Anklodė“:
700 aps./min.
Jeigu buvote pasirinkę programą „Skalaviarba „Naktinis ciklas“
mo sulaikymas“
, pasibaigus programai reikės parinkti programą „Gręžimas“
arba „Vandens išleidimas“
ciklui baigti ir vandeniui išleisti.
Be gręžimo
Vanduo išleidžiamas neišgręžiant skalbinių.
Skalavimo sulaikymas
Po paskutinio skalavimo skalbyklė vandens
neišleidžia, todėl skalbiniai nesusiglamžo.
2) Priklauso nuo modelio.
01:50
Piktograma
Audinio tipas
Intensyvioji
Labai suteptiems
skalbiniams
Normali
Vidutiniškai suteptiems skalbiniams
Kasdienė
Kasdieniams drabužiams
Lengvoji
Mažai suteptiems
skalbiniams
Greitoji 1)
Labai mažai suteptiems skalbiniams
Itin greitas
skalbimas 1)
Skalbiniams, kurie
buvo dėvėti ar naudoti labai trumpai.
Atnaujinimas
Tik skalbinių gaivumui atnaujinti.
1)
Pagerintas atnaujinimas 1)
Tik labai mažam
skalbinių kiekiui atnaujinti
1) Naudoti pusei įkrovos.
Galimybė pasirinkti šiuos skirtingus lygius
priklauso nuo pasirinktos programos tipo.
Parinkčių nustatymas
Pasirinkę programą ir prieš paspausdami
paleidimo / pristabdymo mygtuką, privalote
pasirinkti kitas funkcijas (žr. skirsnį „Programų lentelė“ ir „Skalbimo vadovo meniu“).
8 electrolux
Paspauskite mygtuką
parinkčiai pasirinkti.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
arba
norimai
medvilnės skalbimo programas, reikia nustatyti maksimalų, 900 aps./min. gręžimo
greitį.
Atidėtas paleidimas
Off
Settings
End Time
Child lock
Pranešimas „Įjungta“ arba „Išjungta“ parodo, ar parinktis įjungta. (Jei rodoma „Išjungta“, šios parinkties simbolis bus perbrauktas).
Paspauskite patvirtinimo mygtuką parinkčiai
įjungti arba išjungti. Jeigu nepaspausite patvirtinimo mygtuko, po kelių sekundžių ekrane atsiras pagalbos pranešimas. Jeigu norite atidaryti pagrindinį ekraną, palaukite kelias sekundes.
Rodomi atitinkamų pasirinktų funkcijų simboliai.
Papildomo skalavimo parinktis
Skalbiant skalbyklė atlieka vieną arba kelis
papildomus skalavimus. Šią parinktį patartina naudoti žmonių, kurių oda jautri, drabužiams skalbti ir vietovėse, kuriose vanduo
yra minkštas.
Laikinoji: ši parinktis veikia tik su pasirinkta
programa.
Pradinio skalbimo parinktis
Skalbyklė atlieka pradinį skalbimą 30 °C
temperatūros vandenyje. Skalbiant pasirinkus medvilnės arba sintetikos programas,
pradinio skalbimo ciklas baigiamas trumpu
gręžimu; skalbiant pasirinkus gležnų skalbinių programas, gręžimo ciklas praleidžiamas.
Lengvo lyginimo parinktis
Jeigu pasirinkote šią funkciją, skalbiniai bus
skalbiami ir gręžiami taip, kad nebūtų suglamžyti. Tai palenvina skalbinių lyginimą.
Jeigu ši funkcija bus naudojama pasirinkus
19:18
Ši funkcija reiškia, kad galite pasirinkti skalbimo programos pabaigą. Paleidimą galima
atidėti 30 minučių, 1 valandai – ir taip iki
maksimalios, 23 valandų ir 59 minučių
reikšmės.
arba
pabaigos
Paspauskite mygtuką
laiko parinkčiai pasirinkti. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, jeigu norite pakeisti ciklo
pabaigos laiką. Jeigu nepaspauskite patvirtinimo mygtuką, po kelių sekundžių ekrane
pasirodys pagalbos pranešimas. Paspausarba
, nustatykite ciklo
dami mygtuką
pabaigos laiką. Paspauskite patvirtinimo
mygtuką „OK“, kad patvirtintumėte. Ekrane
atsiras naujas ciklo pabaigos laikas. Ciklo
pabaigos laiko nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu nenaudojate kitų nustatymų
(funkcijų, laiko planavimo ir pan.).
Prieš paspausdami paleidimo / pristabdymo
mygtuką, galite bet kuriuos metu pakeisti
arba atšaukti ciklo pabaigos laiką, atlikę pirmiau aprašytus veiksmus.
Jeigu jau paspaudėte paleidimo / pristabdymo mygtuką ir norite pakeisti arba atšaukti
ciklo pabaigos laiką, atlikite šiuos veiksmus:
Jeigu norite tuoj pat atšaukti ciklo pabaigos
ir pradžios laiką, paspauskite paleidimo /
pristabdymo mygtuką, o tada nustatykite
ciklo pabaigos laiką pirmiau aprašytu būdu.
Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką skalbimui paleisti.
Įspėjimas Atidėto paleidimo metu
dangtis lieka užrakintas. Jeigu norite jį
atidaryti, iš pradžių sustabdykite
skalbyklę, paspausdami paleidimo /
pristabdymo mygtuką. Uždarę dangtį,
vėl paspauskite paleidimo /
pristabdymo mygtuką.
electrolux 9
Saugos nuo vaikų užraktas
Naudodami šią funkciją, galite užrakinti prietaisą, kad nebūtų atsitiktinai pakeista vykdoma programa.
arba
, kad paPaspauskite mygtuką
sirinktumėte funkciją „Saugos nuo vaikų užraktas“
, po to paspauskite patvirtinimo
mygtuką, kad aktyvuoti parinktį.
Šis saugos įtaisas pradės veikti iškart, kai
tik paspausite paleidimo / pristabdymo
mygtuką ir paleisite skalbimo ciklą.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Funkcijos pasirinkimas išsaugotas.
Jeigu norite išjungti saugos nuo vaikų užraktą, paspausktie ir bent 5 sekundes palaiir
.
kykite nuspaudę mygtukus
Programos paleidimas
Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ciklui paleisti; atitinkama lemputė ims
šviesti žaliai.
1:56
Washing
20:33
Skalbimo metu programų pasirinkimo mygtukas lieka toje pačioje padėtyje.
Ekrano lange rodoma vykdoma fazė (pakaitomis su programos pavadinimu), likęs skalbimo laikas ir ciklo pabaigos laikas.
Pakeitus ciklo pabaigos laiką, ekrane rodomas pranešimas „Atidėtas paleidimas“ ir atgalinis laiko skaičiavimas.
1:56
Delay Start
21:33
Jei vykdant ciklą paspausite mygtuką Temperatūra , Gręžimas
,
,
arba patvirtinimo mygtuką, ekrane kelias sekundes
bus rodoma atitinkama veikiančios programos informacija.
Vykdomos programos pristabdymas
Pirmąsias dešimt ciklo minučių ekrane rodomas pranešimas „Dureles galima atidaryti“.
Paspauskite mygtuką „Pradėti / pauzė“:
pauzės metu mirksis atitinkama lemputė
mirksi žaliai pauzės metu ir rodomas užrašas „Paused“ (pauzė).
1:56
Paused
20:33
Fiksavimo mechanizmas spragteli du kartus
– dangtis atidarytas. Dar kartą paspauskite
paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad programa būtų vykdoma toliau.
Vykdomos programos nustatymų
keitimas
Prieš atlikdami bet kokius vykdomos programos keitimus, privalote pristabdyti skalbyklę, paspausdami paleidimo / pristabdymo mygtuką. Jeigu nustatymų pakeisti negalima, privalote atšaukti vykdomą programą (žr. toliau).
Programos atšaukimas
Jeigu programos vykdymą norite atšaukti,
pasukite programų rankenėlę į padėtį „Su. Kai vėl įjungsite skalbyklę,
stabdymas“
atsiras pranešimas, nurodantis atšaukti arba tęsti programą.
10 electrolux
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
Programos pabaiga
Skalbyklė nustoja veikti automatiškai, paleidimo / pristabdymo mygtukas užgęsta ir
pasirodo pranešimas „Pabaiga“. Pasigirsta
garso signalas.
00:00
Finished
21:33
Fiksavimo mechanizmas spragteli du kartus
simbolis.
– dangtis atidarytas. Atsiras
Pasirinkite programą ir pageidaujamus parametrus (išskyrus pabaigos laiko atidėjimą).
arba
, kad pasirinktumėPaspauskite
te „Išsaugoti dažniausiai naudojamas programas“, po to paspauskite patvirtinimo
mygtuką nustatymams išsaugoti.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
Jeigu patvirtinimo mygtuko nepaspausite,
po kelių sekundžių ekrane atsiras pagalbos
pranešimas. Bus rodomas patvirtinimo pranešimas, o po to ekrane vėl bus rodoma
įprasta informacija.
Child lock
Saved
Back
OK
00:00
Finished
21:33
Pasukite programų selektorių į padėtį
. Išimkite skalbinius, išjunkite
„Stabdyti“
prietaisą iš elektros lizdo ir užsukite vandens įleidimo čiaupą.
Įspėjimas Panaudojus skalbyklę,
patariame palikti būgną ir dangtį
atvirus, kad išsivėdintų vandens
bakelis.
Budėjimo režimas: kai tik baigiasi programa, po kelių minučių įjungiama energijos
taupymo sistema. Sumažėja ekrano ryškumas. Paspaudus bet kurį mygtuką, išjungiamas energijos taupymo režimas.
Mėgstamos programos
Galite išsaugoti 2 mėgstamas programas.
Jas galėsite pasirinkti sukdami programų
pasirinkimo ratuką.
Jeigu norite išsaugoti programą:
Jeigu atmintis pilna, bus rodomas pranešimas, kad norint išsaugoti naują mėgstamą
programą, pirmiausia reikia ištrinti esamą.
Norėdami ištrinti mėgstamą programą, pasukite programų pasirinkimo ratuką į pageiarba
,
daujamą padėtį. Paspauskite
kad pasirinktumėte „Pašalinti dažniausiai
naudojamą programą“, po to paspauskite
patvirtinimo mygtuką, kad programa būtų
ištrinta.
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Patvirtinkite ištrynimą, dar kartą paspausdami patvirtinimo mygtuką.
electrolux 11
Child lock
Removed
Back
OK
PROGRAMŲ LENTELĖ
Programa / skalbinių rūšis
Kiekis
Galimos parinktys
Medvilnė (šaltas vanduo – 90°): balti
arba spalvoti gaminiai, pvz., vidutiniškai sutepti darbiniai drabužiai, patalynė, staltiesės,
lininiai apatiniai, rankšluosčiai.
6,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Pradinis skalbimas, Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Atidėtas
paleidimas, Laiko planavimas
Sintetika (šaltas vanduo – 60°): sintetiniai audiniai, lininiai apatiniai, audiniai, spalvoti
audiniai, neglamžūs baltiniai, palaidinės.
2,5 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Pradinis skalbimas, Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Atidėtas
paleidimas, Laiko planavimas
Gležni audiniai (šaltas vanduo – 40°):
visiems gležniems audiniams, pvz., užuolaidoms.
2,5 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Pradinis skalbimas, Papildomas skalavimas, Atidėtas paleidimas, Laiko
planavimas
Vilna (šaltas vanduo – 40°): skalbyklėje
skalbiamiems vilnoniams gaminiams, kurių
etiketėje nurodyta „Gryna nauja vilna, galima
skalbti skalbyklėje, nesusitraukianti“.
1,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Atidėtas paleidimas
Moteriškas apatinis trikotažas (šaltas
vanduo – 40°): labai gležniems skalbiniams,
pvz., moteriškam apatiniam trikotažui.
1,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Atidėtas paleidimas
Šilkas (šaltas vanduo – 30°): audiniams, kuriuos galima skalbti skalbyklėje,
esant 30°C temperatūrai.
1,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Atidėtas paleidimas
Skalavimas: šia programa galima išskalauti rankomis skalbtus skalbinius.
6,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Atidėtas paleidimas
Vandens išleidimas: išleidžiamas vanduo, jeigu buvo pasirinkta skalavimo sulaikymo funkcija (arba programa „Naktinis ciklas
plius“).
6,0 kg
Gręžimas: gręžimas 400-1300 aps./min.
greičiu, jeigu buvo pasirinkta skalavimo sulaikymo funkcija (arba programa „Naktinė
plius“).
6,0 kg
Paleidimo atidėjimas
„Eko“1)(40–90°): balti arba spalvoti gaminiai, pvz., vidutiniškai sutepti darbiniai drabužiai, patalynė, staltiesės, lininiai apatiniai,
rankšluosčiai.
6,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Pradinis skalbimas, Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Atidėtas
paleidimas
12 electrolux
Programa / skalbinių rūšis
Kiekis
Galimos parinktys
14 Min (30°): idealiai tinka skalbiniams,
kuriuos reikia tik atgaivinti.
1,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Atidėtas paleidimas
Antklodė (30°–40°): pūkinėms antklodėms ar dygsniuotiems audiniams skalbti.
3,0 kg
Paleidimo atidėjimas
1) Patikros programa, atitinkanti 60456 EN standartą.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš valymą išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo.
Nukalkinimas
Prietaisui nukalkinti naudokite tinkamą, korozijos nesukeliančią priemonę, skirtą skalbyklėms. Dėl priemonės kiekio ir nukalkinimo dažnio žr. nuorodas priemonės etiketėje.
Išorė
Prietaiso išorę valykite šiltu muilinu vandeniu. Niekada nenaudokite denatūruoto spirito, tirpiklių ar panašių gaminių.
1
2
3
4
Dozatoriaus stalčius
Valykite šiuo būdu :
2
1
Vandens įvado filtrai
Valykite šiuo būdu
1
Nuotako filtras
Reguliariai valykite prietaiso apačioje esantį
filtrą
VEIKIMO TRIKTYS
Prieš išsiunčiant prietaisą iš gamyklos, jis
visapusiškai patikrinamas. Jeigu vis tiek pastebėjote gedimų, prieš kreipdamiesi į techGedimai
Skalbyklės nepavyksta
paleisti arba ji nepripildoma vandens:
ninio aptarnavimo tarnybą, žr. toliau pateiktus skyrius.
Priežastys
•
•
•
•
•
•
•
•
prietaisas netinkamai įjungtas, neveikia elektros instaliacija,
netinkamai uždarytas prietaiso dangtis arba būgnas;
netinkamai pasirinkta programos paleidimo komanda;
nutrūko elektros tiekimas,
netiekiamas vanduo,
užsuktas vandens čiaupas,
užsikimšo vandens įvado filtrai,
ant vandens įvado žarnos pasirodo raudonas skirtukas1).
electrolux 13
Gedimai
Priežastys
Skalbyklė pripilama vandens, bet jis iškart išleidžiamas:
• per žemai įtaisyta vandens išleidimo „U“ formos dalis (žr. skyrių „Įrengimas“).
Skalbyklė neskalauja arba nenuleidžia vandens:
• sulenkta arba užblokuota vandens išleidimo žarna;
• užsikimšo vandens išleidimo filtras;
• suveikė pusiausvyros sutrikimo detektorius: skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne;
• pasirinktos parinktys „Vandens išleidimas“, „Naktinė plius“ arba „Skalavimo sulaikymas“,
• netinkamame aukštyje įrengta „U“ formos dalis.
Aplink skalbyklę yra vandens:
• dėl pernelyg didelio skalbimo priemonės kiekio susidarė putų perteklius;
• skalbimo priemonė yra netinkama naudoti skalbyklėje;
• netinkamai pritvirtinta „U“ formos dalis;
• neįstatytas vandens išleidimo filtras;
• nesandari vandens įvado žarna.
Nepatenkinami skalbimo
rezultatai:
•
•
•
•
Skalbyklė vibruoja ir kelia
triukšmą:
• iš skalbyklės pašalintos ne visos pakavimo medžiagos (žr. skyrių „Įrengimas“);
• prietaisas pastatytas nelygiai arba jis nesubalansuotas;
• prietaisas yra per arti sienos arba baldų;
• skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne;
• per mažai skalbinių.
Skalbimo ciklas trunka
pernelyg ilgai:
•
•
•
•
•
užsikimšo vandens įvado filtrai;
nutrūko elektros arba vandens tiekimas;
suveikė variklio perkaitimo detektorius;
įleidžiamo vandens temperatūra žemesnė nei įprastai;
suveikė apsauginė putų pertekliaus nustatymo sistema (per daug skalbimo priemonės) ir skalbyklė pradėjo išleisti putas;
• suveikė pusiausvyros sutrikimo detektorius: pridėta papildoma fazė,
kurios metu skalbiniai buvo paskirstyti būgne tolygiai.
Skalbyklė sustoja skalbimo ciklo metu:
• sutriko vandens arba elektros tiekimas;
• pasirinkta funkcija „Skalavimo sulaikymas“';
• neuždaryti būgno užraktai.
Ciklo pabaigoje neatsidaro dangtis
• lemputė „Galima nedelsiant atidaryti“1) nešviečia,
• būgne per aukšta temperatūra;
• dangtis atrakinamas praėjus 1–2 minutėms po skalbimo ciklo pabaigos1).
Ekrane rodomas pranešimas „Please check if
the door is closed properly and then press
START.“ (Patikrinkite, ar
durelės gerai uždarytos;
po to paspauskite PALEISTI.)2) ir paleidimo /
pristabdymo mygtukas
pradėti mirksėti raudonai
3) :
• netinkamai uždarytas dangtis.
skalbimo priemonė yra netinkama naudoti skalbyklėje;
būgne per daug skalbinių;
netinkamas skalbimo ciklas;
per mažai skalbimo priemonės.
14 electrolux
Gedimai
Priežastys
Ekrane pasirodo kodas
EF1 arba pranešimas
„Neįmanoma išleisti vandens. Patikrinkite, ar filtras švarus, po to paspauskite „PALEISTI“.
pasirodo ekrano lange
2)ir paleidimo / pauzės
mygtukas mirksi raudonai3):
•
•
•
•
•
užsikimšo vandens išleidimo filtras;
sulenkta arba užblokuota vandens išleidimo žarna;
per aukštai įtaisyta vandens išleidimo žarna (žr. skyrių „Įrengimas“);
užsikimšo vandens išleidimo siurblys;
užsikimšo vamzdžiai.
Ekrane rodomas pranešimas „Neįmanoma pripilti vandens. Patikrinkite, ar atsuktas čiaupas,
po to paspauskite
START.“ pasirodo ekrano lange 2), o paleidimo / pauzės mygtukas
mirksi raudonai3):
• užsuktas vandens čiaupas;
• netiekiamas vanduo.
• ant vandens įvado žarnos pasirodo raudonas skirtukas1).
Pilamas į dalytuvą
minkštiklis bėga tiesiai į
būgną:
• pildami minkštiklio, viršijote maksimalaus lygio žymą „MAX“.
1) Priklauso nuo modelio.
2) Kai kuriuose modeliuose gali suveikti garso signalas
3) Pašalinę triktis, paspauskite mygtuką „Paleisti / pauzė“, kad nutraukta programa būtų tęsiama.
SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI
Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtus
skalbiklius ir priedus. Maišyti skirtingų tipų
skalbimo priemones nepatartina. Dėl to
skalbimo rezultatai gali būti prastesni. Naudojant skalbimo miltelius apribojimų nėra.
Skystų skalbiklių naudoti negalima, jeigu iš-
renkama nuskalbimo funkcija. Skalbiant be
nuskalbimo, juos galima naudoti supylus į
dozavimo rutulį. Skalbimo tabletes arba atskiras dozes reikia dėti į skalbyklės skalbimo
priemonių dozatoriaus stalčiaus skalbiklio
skyrių.
TECHNINIAI DUOMENYS
MATMENYS
Aukštis
Plotis
Gylis
MAITINIMO ĮTAMPA / DAŽNIS
ENERGIJOS SĄNAUDOS
VANDENS SLĖGIS
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Mažiausias
Didžiausias
Vandentiekio prijungimas
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Tipas 20/27
ĮRENGIMAS
Prieš naudodami pirmą kartą, pašalinkite visas apsauginės transportavimo pakuotės
medžiagas. Išsaugokite šias medžiagas, jei
reikės prietaisą gabenti: gabenant prietaisą
be apsauginių medžiagų galima pažeisti vi-
daus komponentus ir sandarumą bei gali
sutrikti prietaiso veikla. Prietaisą galima pažeisti ir mechaniškai.
electrolux 15
Išpakavimas
1
žarnos ilginti negalima Jeigu vandens įvado
žarna per trumpa, kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.
2
1
2
4
3
Atsukite vandens įvado čiaupą. Patikrinkite,
ar neprateka.
1a
1b
3
2
a
2a
3
1b
2b
4
Norėdami įrengti skalbyklę tame pačiame
lygyje, kaip šalia stovintys baldai, atlikite 4
pav. nurodytus veiksmus.
Vandens įvadas
Tiekiamo vandens įvado žarną pritvirtinkite
skalbyklės galinėje sienelėje šiuo būdu. Nenaudokite senos žarnos. Vandens įvado
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Tvirtiklių nuėmimas
Vandens nuleidimas
U formos detalę sumontuokite nuotako
žarnoje. Įstatykite
žarną į kanalizaciją
(arba į plautuvę)
70-100 cm aukštyje.
Patikrinkite, ar gerai
laikosi. Siekiant išvengti sifono efekto,
reikia užtikrinti, kad
oras patektų į žarnos galą.
Nuotako žarna neturi būti ištempta. Jeigu
vandens įvado žarna per trumpa, kreipkitės
į techninio aptarnavimo tarnybą.
Elektros įvado prijungimas
Šią skalbyklę galima jungti tik į vienfazį 230
V lizdą. Patikrinkite saugiklių galią: 13 A
esant 230 V. Prietaiso negalima prijungti
naudojant ilginamąjį kabelį arba daugializdį
šakotuvą. Patikrinkite, ar kištukas įžemintas
ir ar jis įrengtas pagal galiojančias taisykles.
Padėties parinkimas
Statykite prietaisą ant lygaus ir kieto paviršiaus vėdinamoje patalpoje. Patikrinkite, ar
prietaisas nesiliečia prie sienos arba prie
kitų baldų. Gerai išlygiuotas prietaisas nevibruoja, skleidžia mažiau triukšmo ir nepasislenka veikimo metu.
16 electrolux
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Prietaiso utilizavimas
Visas simboliu
pažymėtas medžiagas galima dar kartą perdirbti. Perduokite jas į antrinės žaliavos rinkimo arba
LT
perdirbimo vietas (teiraukitės vietos savivaldybėje). Prieš išmesdami prietaisą
pašalinkite visas dalis, kurios gali kelti
pavojų kitiems: nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso korpuso.
Aplinkosauga
Siekiant taupyti vandenį, elektros energiją ir saugoti aplinką, rekomenduojame
laikytis šių patarimų:
• Jeigu įmanoma, naudokite prietaisą
pilna apkrova, venkite skalbti daline
apkrova.
• Tik ypač purviniems skalbiniams
naudokite nuskalbimo ir mirkymo
programas.
• Reikiamas skalbiklio kiekis priklauso
nuo vandens kietumo, įkrovos dydžio
ir skalbinių nešvarumo lygio.
LIETUVA - GARANTIJOS SĄLYGOS
1. Electrolux suteikia prietaisui 24 mėnesių
garantiją nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos, kurią patvirtina kasos aparato čekis arba sąskaita faktūra. Jei garantijos laikotarpiu prietaisas nustos veikęs dėl dalių ar surinkimo defektų, Electrolux įsipareigoja jį nemokamai sutaisyti. Jei to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina
yra neproporcingai didelė, vartotojui sutinkant, turintis defektų prietaisas gali
būti pakeistas nauju. Garantija galioja
tik naudojant prietaisą namuose nekomerciniams asmeniniams buitiniams
poreikiams tenkinti.
2. Ši garantija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3. Garantijos laikotarpis gali būti pratęstas,
jei defektui pašalinti reikalingos detalės
pristatymas iš gamintojo trunka ilgiau
kaip 21 darbo dieną.
4. Garantinį remontą (dalys, darbas ir, jei
reikia, pervežimas) nemokamai atlieka
Electrolux įgaliota klientų aptarnavimo
organizacija vartotojo namuose arba
taisykloje klientų aptarnavimo organizacijos nuožiūra. Smulkius buitinius prietaisus (dulkių siurblius, mikrobangų
krosneles, oro šildytuvus ir pan.) į taisyklą pristato pats vartotojas.
5. Visos pretenzijos dėl prietaiso kokybės
nagrinėjamos tik įgaliotai klientų aptarnavimo organizacijai prietaisą patikrinus.
6. Garantija negalioja, jei prietaiso defektai
atsirado:
– transportuojant ,
– netinkamai montuojant,
– neatsargiai ir netinkamai naudojant
bei blogai prižiūrint, nesilaikant naudojimo instrukcijos,
– dėl nuo gamintojo nepriklausančių
priežasčių (maitinimo įtampos pokyčių, jos dažnio svyravimų, gamtos
reiškinių ir stichinių nelaimių, gyvūnų,
vabzdžių ir pan. poveikio, netinkamos
kokybės vandens, ne tam skirtų cheminių ir kitų medžiagų naudojimo).
electrolux 17
7. Garantija negalioja:
– jei prietaisas buvo sumontuotas ir prijungtas nesilaikant instrukcijos reikalavimų,
– jei prietaisą remontavo Electrolux
neįgaliota klientų aptarnavimo organizacija arba buvo pakeista prietaiso
konstrukcija,
– jei pašalintas, neįskaitomas arba pakeistas prietaiso serijos numeris.
8. Garantija netaikoma:
– įbrėžimams, įtrūkimams ir panašiems
mechaniniams išoriniams pažeidimams, atsiradusiems naudojant prietaisą,
– dalims, kurios normaliai susidėvi naudojant prietaisą ir jų darbo trukmė
priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo: dulkių maišeliams, filtrams, šepečiams, antgaliams, lemputėms, maitinimo elementams, dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir
popieriaus, plastmasinėms dalims,
kurių padėtis keičiama rankomis (rankenėlėms, rankenoms, stalčiukams,
laikikliams ir pan.), apsaugos įrangai
(srovės saugikliams, termo ir hidro
apsaugoms).
9. Garantine priežiūra nelaikomi tokie darbai kaip prietaiso reguliavimas, valymas
ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimo
instrukcijoje, prietaiso prijungimas, išmontavimas prieš remontą ir sumontavimas, kai tam reikia sugaiti daugiau
kaip 30 min .
10. Šios garantijos sąlygos neturi jokios įtakos vartotojo teisėms, nustatytoms Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais .
LT Europinė Garantija: Electrolux šiam
prietaisui suteikia garantiją žemiau išvardintose valstybėse, prietaiso garantijoje nurodytu arba atitinkamais teisės aktais nustatytu laikotarpiu. Jums persikeliant iš vienos iš
žemiau nurodytų valstybių į kitą iš žemiau
nurodytų valstybių, garantija taip yra perkeliama, laikantis šių sąlygų:
• garantija prietaisui pradeda galioti nuo jo
įsigijimo datos, kuri yra nustatoma pagal
prietaiso pardavėjo išduotą pirkimo dokumentą;
• garantija teikiama tam pačiam laikotarpiui
ir tokia darbo ir atsarginių dalių apimtimi,
kokia yra taikoma Jūsų naujojoje gyveni-
mo valstybėje šiam konkrečiam prietaiso
modeliui ar prietaisų serijai;
• garantija yra asmeninė ir taikoma tik pirkėjui, ji negali būti perleidžiama kitam asmeniui;
• prietaisas turi būti įrengiamas ir naudojamas laikantis Electrolux nustatytų instrukcijų; naudoti jį galima tik namuose, t. y.
nekomerciniais tikslais;
• prietaisas įrengiamas laikantis visų atitinkamų Jūsų gyvenamos šalies taisyklių.
Europinės garantijos nuostatos neturi jokio
poveikio bet kokioms kitoms įstatymais
nustatytoms Jūsų teisėms.
18 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
Контролна табла
Копче за капакот
Капак за филтерот
Прилагодливи ногалки
3
4
Контролна табла
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5
6
7
8
Програматор
Екран и прозорец за пораки
Копче за „Температура“
Копче за „Центрифугирање“
Копчиња за „Горе/долу“
Копче за „Ок“
Копче за „Старт/пауза“
Копчиња за „Одредување на времето“
Копчињата за „Горе/долу“ ви
овозможуваат пристап до следните
менија:
• Претперење
• Дополнително плакнење
• Лесно пеглање
• Водич за перење
: Водич за
температура , Водич за брзина на
центрифугирање
, Водич за опции
•
•
•
•
, Водич за дамки
, Водич за
, Назад
демонстрација
: Јазик
, Гласност
Поставки
, Осветленост
,
Часовник
Контраст
, Ресетирање на
поставките
, Назад
Време на завршување
Блокада за деца
Сочувај омилени
,
electrolux 19
• Назад
Дозер
Претперење
Перење
Омекнувач (не полнете над симболот MAX
M
)
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Внимателно прочитајте ги следниве
точки пред да го инсталирате и да го
користите апаратот. Чувајте го
упатството со апаратот.
Општа безбедност
• Не менувајте го и не обидувајте се да
го видоизмените апаратот. Така може
да се доведете во опасност.
• Внимавајте сите парички, безопасни,
брошови, шрафови и слично да се
извадени пред да почнете програма
за перење. Ако се остават, може
сериозно да го оштетат апаратот.
• Употребувајте ја препорачаната
количина детергент.
• Ставајте ги малите предмети заедно
(чорапи, каиши итн.) во мала
платнена вреќа или во навлака за
перница.
• Откачете ја и затворете ја славината
за доводното црево по употребата на
апаратот.
• Секогаш извлекувајте го од струја
штекерот на апаратот пред чистење
или одржување.
• Не перете во машина алишта со
ленти, со непорабен или од искинат
материјал.
Инсталирање
• Распакувајте го апаратот или
замолете да ви го распакуваат
веднаш штом ќе го донесат.
Проверете да не е оштетена
надворешноста на апаратот.
Пријавете ги сите оштетувања од
транспортот кај Вашиот продавач.
• Отстранете ги сите транспортни
клинови и сета амбалажа пред
инсталирање на апаратот.
• Приклучувањето на водата мора да
го изврши квалификуван
водоводџија.
• Ако вашата домашна електрична
инсталација треба да се приспособи
за да може да се приклучи апаратот,
викнете квалификуван електричар.
• Внимавајте, по инсталирањето,
кабелот за струја да не е вклештен
под апаратот.
• Ако апаратот се инсталира на под со
тепих, внимавајте тепихот да не ги
попречува отворите за вентилација
на долниот дел.
• Апаратот мора да е опремен со
прописен заземјен штекер.
• Пред да го приклучите апаратот во
електричната мрежа, внимателно
прочитајте ги упатствата во
поглавјето насловено "Поврзување
на електриката".
• Кабелот за струја треба да го менува
само овластен сервисен техничар.
• Производителот не одговара за
оштетувања произлезени од
неправилно инсталирање.
Мерки против замрзнување
Ако е апаратот изложен на температури
под 0°C, треба да се преземат
следниве мерки:
• Затворете ја славината и откачете го
доводното црево.
• Ставете ги краевите на доводното и
на одводното црево во леген на
подот.
20 electrolux
• Одберете ја програмата за црпење и
оставете ја да сврти цел циклус.
• Исклучете го апаратот од струја со
вртење на програматорот на "Stop"
.
• Извлечете го штекерот на апаратот.
• Заменете ги одводното и доводното
црево.
На тој начин, водата што преостанала
во цревата ќе се исцеди, со што ќе се
избегне формирање мраз што може да
го оштети вашиот апарат.
Пред повторно да го вклучите апаратот,
внимавајте да го инсталирате во
просторија каде што температурата
нема да падне под нулата.
Користење
• Апаратот е наменет за нормална
домашна употреба. Не користете го
апаратот за комерцијални или
индустриски цели, ни за нешто друго
освен она за што е конструиран.
• Пред перењето погледнете ги
упатствата на етикетата на секое
парче.
• Не ставајте во машината алишта од
кои претходно сте ги отстраниле
дамките со бензин, алкохол,
трихлоретилен итн. Ако сте
користеле такви средства за
отстранување дамки, почекајте тие
да испарат пред да ги ставите
алиштата во барабанот.
• Испразнете ги џебовите и исправете
ги алиштата.
• Овој апарат не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сетилни или ментални способности,
или лица без искуство и знаење,
освен ако немаат надзор и упатување
за користење на уредот од страна на
лицето кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за
да бидете сигурни дека нема да
играат со уредот.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Приклучување на струја за првпат
Мора да изберете јазик.
Изберете го саканиот јазик со
или
, па
притискање на копчето
притиснете на „Ок“ за да потврдите.
Потоа мора да го наместите времето на
апаратот, така што ќе притиснете на
или
, па притиснете на „Ок“ за да
потврдите.
Press
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Се појавува барање за потврда:
притиснете на „Ок“ за да го потврдите
изборот.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
or
to set time. Press OK
to activate it.
Јазик
Кога за првпат го приклучувате
апаратот на струја, тој е конфигуриран
на англиски јазик. Ако сакате да го
промените јазикот, постапете на
следниот начин.
или
за да влезете
Притиснете на
во менито „Settings“ („Поставки“)
, па
потоа притиснете на „Ок“. Одберете
, па притиснете
„Language“ („Јазик“)
на „Ок“: буквите кои го претставуваат
јазикот трепкаат (текстот се менува во
electrolux 21
соодветниот јазик). Изберете го јазикот
или
, па
со притискање на
притиснете на „Ок“ за да потврдите.
Back
Language
Volume
Volume
Time
Brightness
11:1
ENG
Ако сакате повторно да го промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
Гласност
Звучните сигнали се активираат на
крајот од секој циклус, кога ќе се
појават аномалии и кога ќе се вклучи
ѕвончето за почнување.
За да ја одредите гласноста на
звучните сигнали, постапете вака.
или
за да влезете
Притиснете на
, па
во менито „Settings“ („Поставки“)
потоа притиснете на „Ок“. Изберете
, па притиснете
„Volume“ („Гласност“)
на „Ок“: бројот за гласноста трепка (од
0 за без глас, до 9). Одредете ја
гласноста, така што ќе притиснете на
или
, па притиснете на „Ок“ за да
потврдите.
Language
Volume
Time
притиснете на
или
, па
притиснете на „Ок“ за да потврдите.
5
Ако сакате повторно да ја промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
Време
или
за да влезете
Притиснете на
во менито „Settings“ („Поставки“)
, па
потоа притиснете на „Ок“. Изберете
, па притиснете
„Time“ („Часовник“)
на „Ок“: часовникот трепка (24-часовен
формат). Наместете го, така што ќе
Ако сакате повторно да го промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
Осветленост
или
за да влезете
Притиснете на
во менито „Settings“ („Поставки“)
, па
потоа притиснете на „Ок“. Изберете
„Brightness“ („Осветленост“)
, па
притиснете на „Ок“: бројот за
осветленоста трепка (од 0 до 9).
Наместете ја, така што ќе притиснете
или
, па притиснете на „Ок“ за
на
да потврдите.
Time
Brightness
Contrast
5
Ако сакате повторно да ја промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
Контраст
или
за да влезете
Притиснете на
во менито „Settings“ („Поставки“)
, па
потоа притиснете на „Ок“. Изберете
, па
„Contrast“ („Контраст“)
притиснете на „Ок“: бројот за
контрастот трепка (од 0 до 9).
Наместете го, така што ќе притиснете
или
, па притиснете на „Ок“ за
на
да потврдите.
22 electrolux
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
Ако сакате повторно да го промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
ПУШТАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ПЕРЕЊЕ
Прва употреба
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата се во
согласност со упатствата за
упатство за инсталација.
• Отстранете ги влошката од
стиропор и сите останати
предмети од барабанот.
• Пуштете почетен циклус на
перење, на 90°C, без алишта, но
со детергент, за да го измиете
резервоарот за вода.
СЕКОЈДНЕВНО КОРИСТЕЊЕ
Полнење алишта
A
A
Одбирање на саканата програма
Соодветната програма за разните
видови алишта ќе ја најдете во
табелата со програми (видете во делот
Табела со програми и мени на Водичот
за перење).
Завртете го програматорот на саканата
програма. Се прикажува логото на
брендот, придружено со ѕвонче.
• Отворете го капакот на машината
• Отворете го барабанот притискајќи го
копчето за заклучување А 3) : Двете
вратички се отклучуваат автоматски.
• Ставете алишта, затворете ги
барабанот и капакот на машината
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да го
затворите капакот на машината,
проверете дали барабанот е
правилно затворен:
• Кога двете вратички се
затворени,
• копчето за заклучување А е
отпуштено.
Дозирање детергент
Всипете ја количината прашок во
и за претперење
одделот за перење
, ако сте ја избрале опцијата
"претперење". Ставете омекнувач за
алишта во дозерот , ако е потребно.
3) Зависно од моделот.
Потоа, неколку секунди се прикажува
описот на програмата, а копчето за
„Старт/пауза“ трепка зелено.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Вредностите прикажани на екранот
се само информативни.
electrolux 23
Се прикажуваат стандардната
температура, брзината на
центрифугирање и траењето на
избраната програма.
1:50
60
1200
20:15
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ако во текот
на некој циклус го завртите
програматорот на друга програма,
машињата за перење нема да ја
регистрира новата избрана
програма.
Одбирање на температурата
60
Повеќепати притискајте го копчето за
„Температура“ за да ја зголемите или
да ја намалите температурата доколку
сакате алиштата да се перат на некоја
друга температура од онаа што ја
предлага апаратот (видете во Табела
на програми за да ги најдете можните
значи
температури). Симболот
студено перење.
Одбирање на брзината на
центрифугирање
центрифугирање, доколку сакате
алиштата да бидат центрифугирани со
некоја друга брзина од онаа што ја
предлага апаратот. Можете да
изберете и „No Spin“ („Без центифуга“)
, „Rinse Hold“ („Запрено плакнење“)
или „Night Cycle“ („Ноќен циклус“)
4).
Максималните брзини на
центрифугирање се :
за Памучни, Еко: 1300 врт./мин., за
Дамска долна облека, Волна: 1000 врт./
мин., за Синтетика, 14 мин.: 900 врт./
мин., за Чувствителни, Свила, Ќебе:
700 врт./мин.
На крајот на програмата, ако сте
одбрале „Rinse Hold“ („Запрено
или „Night Cycle“ („Ноќен
плакнење“)
, ќе треба да одберете
циклус“)
програма за „Spin“ („Центрифугирање“)
или „Drain“ („Цедење“) за да го
завршите циклусот и да ја испуштите
водата.
Без центрифуга
Водата се испушта без
центрифугирање.
Запрено плакнење
Машината нема да ја испушта водата
од последното плакнење за да не се
истуткаат алиштата.
Ноќен циклус
Машината нема да ја испушта водата
по последното плакнење што спречува
туткање на алиштата. Бидејќи нема
циклуси на центруфугирање,
програмата за перење е многу тивка и
може да се бира ноќе. Кај програмите
Памучни и Синтетика, циклусот на
плакнење користи повеќе вода.
Одредување на времето
Time Manager
1200
Повеќепати притискајте го копчето за
„Центрифугирање“
за да ја
промените брзината на
4) Во зависност од моделот.
01:50
18:05
Машината го предлага циклусот
“Normal” („Нормално“) како стандарден.
Циклусот може да се продолжи или да
се скрати со помош на копчињата за
„Time Manager“ („Одредување на
24 electrolux
времето“)
. Се наведува и степенот
на валканост на алиштата.
Ниво на
валканост
Икон
а
Вид на ткаенина
Интензивно
За многу валкани
алишта
Нормално
За нормално
валкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
валкани алишта
Лесно
За малку валкани
алишта
Брзо 1)
За многу малку
валкани алишта
Супер брзо
За предмети кои се
користени или
носени кратко
време
1)
Освежување
1)
Супер
освежување
1)
Само за
освежување
алишта
Само за
освежување на
многу малку
алишта
1) Се користи при половина полнење.
Достапноста на различните нивоа
зависи од одбраниот вид програма.
Одбирање опции
Откако ќе ја изберете програмата, а
пред да го притиснете копчето за “Start/
Pause” („Старт/пауза“), мора да ги
изберете различните опции (видете во
делот Табела на програми и мени на
Водичот за перење).
или
за да
Притиснете го копчето
ја изберете саканата опција.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Притиснете го копчето „Ок“ за
активирање или деактивирање. Ако не
го притиснете копчето „Ок“, по неколку
секунди ќе се појави порака за помош.
Почекајте неколку секунди пред да се
вратите на главниот екран.
Се прикажуваат симболите што
одговараат на избраните опции.
Опција „Дополнително плакнење“
Во текот на циклусот, машината за
перење изведува едно или повеќе
дополнителни плакнења. Оваа опција
се препорачува за луѓе со чувствителна
кожа и во подрачја со мека вода.
Привремено: Опцијата е активна само
за избраната програма.
Опција „Претперење“
Апаратот изведува претперење на макс
30°C. Претперењето завршува со
краток циклус на центрифугирање кај
програмите за памук или синтетика, и
со празен циклус,кај програмите за
нежни алишта.
Опција „Лесно пеглање“
Ако ја одберете оваа опција, алиштата
се перат и центрифугират нежно за да
не се истуткаат. Така пеглањето е
полесно. Ако ја изберете оваа опција
кај програмите за памук, максималната
брзина на центрифугирање ќе биде 900
врт./мин.
„Одложено почнување“
Off
Settings
End Time
Child lock
Текстот “On” („Вкл„) или “Off” („Искл“)
покажува дали опцијата е активна или
не. (Ако е прикажано “Off” („Искл“),
симболот за таа опција ќе биде
прецртан).
19:18
Оваа опција значи дека можете да го
изберете времето кога програмата за
electrolux 25
перење ќе заврши. Одложувањето
може да се избере во чекори од по 30
минути, па потоа во чекори од по 1 час,
се до максимум од 23 часа и 59 минути.
или
за да
Притиснете го копчето
ја изберете опцијата „Време на
завршување“. Притиснете на „Ок“ ако
сакате да го промените времето на
завршување на програмата. Ако не го
притиснете копчето „Ок“, по неколку
секунди ќе се појави порака за помош.
или
за да
Притиснете го копчето
го одредите времето на завршување на
циклусот. Притиснете на копчето
„Ок“ за да потврдите. На главниот екран
се појавува новото време на
завршување на циклусот. Времето на
завршување на циклусот е
дефинитивно само ако не користите
други поставки (опции, одредување на
времето, итн.).
Времето на завршување на циклусот
можете да го промените или да го
откажете во кое било време пред да го
притиснете копчето „Старт/пауза“, така
што ќе постапите како што е опишано
погоре.
Доколку веќе сте го притиснале копчето
„Старт/пауза“, а сакате да го промените
или да го откажете завршувањето на
циклусот, постапете на следниот начин:
За да го откажете времето на
завршување на циклусот и веднаш да
го започнете, притиснете на „Старт/
пауза“, па потоа прилагодете го
завршувањето на циклусот како што е
опишано погоре. Притиснете „Старт/
пауза“ за да го започнете циклусот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Капакот е
заклучен за време на периодот на
одложено почнување. Ако треба да
го отворите, прво мора да го
паузирате апаратот со притискање
на копчето „Старт/пауза“. Откако
повторно ќе го затворите капакот,
притиснете го копчето „Старт/
пауза“.
Безбедносен уред за деца
Оваа опција овозможува го заклучите
апаратот за да спречите случајно
менување на програмата што е во тек.
Притиснете на
или
за да изберете
„Блокада за деца“
, па притиснете на
„Ок“ за да ја активирате.
Безбедносниот уред се активира штом
ќе го притиснете копчето „Старт/
пауза“ за да го започнете циклусот.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Изборот на опцијата е зачуван.
За да го исклучите уредот за
безбедност на децата, притискајте ги
и
најмалку 5 секунди.
копчињата
Почнување програма
Притиснете го копчето „Старт/пауза“ за
да го започнете циклусот; соодветната
сијалица ќе стане зелена.
1:56
Washing
20:33
Нормално е програматорот да остане
неподвижен за време на циклусот.
Фазата што тече се прикажува во
прозорецот на екранот (наизменично со
името на програмата), заедно со
преостанатото време и со времето на
завршување на циклусот.
Ако го промените времето за
завршување на циклусот, се
прикажуваат пораката „Одложено
почнување“ и одбројувањето.
1:56
Delay Start
21:33
26 electrolux
Ако го притиснете копчето
„Температура“ , „Центрифугирање“
,
,
или „Ок“, додека циклусот трае,
на неколку секунди ќе се прикажат
деталите за програмата што е во тек.
Паузирање на тековната програма
Во првите десет минути од циклусот се
прикажува пораката „Вратата може да
се отвори“.
Притиснете го копчето „Старт/пауза“: за
време на паузата, соодветната
светилка ќе трепка зелено и ќе се
прикажува пораката „Паузирано“.
1:56
Paused
20:33
Крај на програмата
Машината за перење запира
автоматски ; копчето „Старт/Пауза“ се
гаси и се прикажува пораката
„Завршено“. Се огласува сигнал.
00:00
Finished
21:33
Механизмот за заклучување
„чкрапнува“ двапати за да покаже дека
капакот е отворен. Се појавува
.
симболот
00:00
Finished
Механизмот за заклучување
„чкрапнува“ двапати за да покаже дека
капакот е отворен. Повторно
притиснете го копчето „Старт/пауза“ за
да продолжите со програмата.
Менување на програмата што е во
тек
Пред да направите каква било промена
на тековната програма, мора да ја
паузирате машината со притискање на
копчето „Старт/пауза“. Ако промената
не е можна, мора да ја откажете
тековната програма (видете подолу).
Откажување програма
Ако сакате да ја откажете програмата,
завртете го програматорот на „Стоп“
. Кога ќе ја рестартирате машината, ќе
се појави порака којашто ви кажува што
да сторите за да ја откажете или да ја
продолжите програмата.
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
21:33
Свртете го програматорот на положба
„Stop“. Извадете ги алиштата.
Исклучете од штекерот и затворете ја
славината за довод на вода.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Препорачуваме по користењето да
ги оставите капакот и барабанот
отворени за да се проветри
резервоарот за вода.
Подготвеност : штом ќе заврши
програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија.
Осветленоста на екранот се намалува.
Апаратот ќе излезе од состојбата за
штедење енергија со притискање на кое
било копче.
Омилени програми
Може да зачувате 2 омилени програми.
Нив потоа може да ги избирате со
помош на програматорот.
За да зачувате програма:
Изберете ги програмата и саканите
параметри (освен за одложување на
времето на завршување). Притиснете
или
за да изберете „Сочувај
на
electrolux 27
омилени“, па потоа притиснете на
„Ок“ за да ги зачувате поставките.
Child lock
Save Favourite
Back
За да избришете омилена, завртете го
програматорот на саканата положба.
или
за да изберете
Притиснете на
„Отстрани омилени“, па потоа
притиснете на „Ок“ за да ја избришете.
OK
Child lock
Remove Favourite
Back
Ако не притиснете на „Ок“, по неколку
секунди ќе се појави порака за помош.
Се појавува потврдна порака и се враќа
приказот на главниот екран.
Child lock
Saved
Back
OK
Повторно притиснете на „Ок“ за да го
потврдите бришењето.
Child lock
Removed
Back
OK
OK
Ако меморијата е полна, со порака ќе
бидете известени дека мора да
избришете една омилена за да може да
зачувате друга.
ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ
Програма / Вид перење
Полнење
Можни опции
Памучни (студено - 90°) :бели или
шарени, на пр. нормално извалкана
работна облека, креветски и трпезариски
чаршафи, долна облека, пешкири.
6,0 kg
Запрено плакнење, Ноќен циклус,
Претперење, Дополнително
плакнење, Лесно пеглање,
Одложено почнување,
Одредување на времето
Синтетика (студено 60°) :синтетички ткаенини, долна облека,
шарени ткаенини, кошули што не се
пеглаат, блузи.
2,5 kg
Запрено плакнење, Ноќен циклус,
Претперење, Дополнително
плакнење, Лесно пеглање,
Одложено почнување,
Одредување на времето
Чувствителни (студено - 40°) :за
сите нежни материјали, на пример
завеси.
2,5 kg
Запрено плакнење, Ноќен циклус,
Претперење, Дополнително
плакнење, Одложено почнување,
Одредување на времето
Волна (студено - 40°) :волна што се
пере во машина, со етикетите „чиста
нова волна, се пере во машина, не се
собира“.
1,0 kg
Задржано плакнење, Ноќен
циклус, Одложено почнување
Дамска долна облека (студено 40°) :За многу нежни алишта, како
дамска долна облека.
1,0 kg
Задржано плакнење, Ноќен
циклус, Одложено почнување
28 electrolux
Програма / Вид перење
Полнење
Можни опции
Свила (студено - 30°) :Ткаенина што
може да се пере во машина на 30°C.
1,0 kg
Задржано плакнење, Ноќен
циклус, Одложено почнување
Плакнење : Со оваа програма можат
да се плакнат рачно испрани алишта.
6,0 kg
Запрено плакнење, Ноќен циклус,
Дополнително плакнење, Лесно
пеглање, Одложено почнување
Цедење : вклучува празен циклус по
Задржувањето на плакнењето (или
Ноќен циклус плус).
6,0 kg
Центрифугирање : циклус на
центрифугирање од 400 до 1300 вртежи/
мин, по заржување на плакнењето (или
Ноќен циклус плус).
6,0 kg
Одложен почеток
Еко 1)(40° - 90°) :бели или шарени,
на пр. нормално извалкана работна
облека, креветски и трпезариски
чаршафи, долна облека, пешкири.
6,0 kg
Задржување на плакнењето,
Ноќен циклус, Претперење,
Дополнително плакнење, Лесно
пеглање, Одложено почнување
14 мин (30°) :Идеално за алишта
кои треба само малку да се освежат.
1,0 kg
Задржување на плакнењето,
Одложено почнување
Ќебе (30° - 40°) :за перење јоргани
или полнети ткаенини.
3,0 kg
Одложен почеток
1) Референтна програма за тестирање, усогласена со стандардот EN60456.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
Извлечете го штекерот пред да го
чистите апаратот.
Отстранување бигор од апаратот
За да го отстраните бигорот од
апаратот, употребете некорозивен
производ, наменет за машини за
перење. На етикетата на производот ќе
прочитате колку средство се
препорачува и колку често треба да го
отстранувате бигорот.
Надворешноста
Чистете ја надворешноста на апаратот
со топла сапуница. Никогаш не
користете алкохол, растворувачи или
слични производи.
Дозер
За чистење, постапете на следниот
начин :
1
2
Филтер на пумпата
Редовно чистете го филтерот што се
наоѓа во подножјето на апаратот:
1
2
electrolux 29
3
1
4
Филтри на доводот за вода
За да ги исчистите, постапете на
следниот начин :
ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТАТА
Пред да излезе од фабриката, вашиот
апарат беше подложен на бројни
проверки. Меѓутоа, ако забележите
Проблеми
неисправност, погледнете подолу пред
да се јавите на сервис.
Причини
Машината за перење
не почнува да работи
или не прима вода:
• апаратот не е правилно приклучен, електричната инсталација
не работи,
• капакот на апаратот и вратичките на барабанот не се цврсто
затворени,
• командата за почнување на програмата не е правилно одбрана,
• снемало струја,
• нема довод на вода,
• славината за довод на вода е затворена,
• филтрите на доводот на вода се валкани,
• на доводното црево се појавува црвена ознака1).
Апаратот зема вода и
веднаш ја испушта :
• Сифонот за одвод е наместен прениско (видете во делот за
местење).
Машината за перење
не плакне или не ја
испушта водата:
• одводното црево е блокирано или превиткано,
• филтерот за одвод е затнат,
• се активирал детекторот за нерамнотежа: алиштата не се
рамномерно распоредени во барабанот,
• одбрана е програмата „Цедење" или опциите „Ноќно Тивко
плус" или „Задржано плакнење",
• висината на одводниот сифон не одговара.
Околу машината има
вода:
• преголемата количина детергент предизвикала да се прелее
пењата,
• детергентот не е погоден за машинско перење,
• одводниот сифон не е правилно наместен,
• Одводниот филтер не е вратен на место,
• доводното црево протекува.
Перењето е
незадоволително:
•
•
•
•
детергентот не е погоден за машинско перење,
има премногу алишта во барабанот,
одбраната програма не одговара,
нема доволно детергент.
30 electrolux
Проблеми
Причини
Апаратот се тресе и е
бучен :
• не е отстранета сета амбалажа од апаратот (видете во делот за
монтирање),
• апаратот не е порамнет и не е во рамнотежа,
• апаратот е преблиску до ѕид или мебел,
• алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот,
• има премалку алишта.
Циклусот на перење
трае предолго:
•
•
•
•
•
филтрите од доводот на вода се валкани,
нема довод на струја или вода,
се активирал детекторот за прегревање на моторот,
температурата на доводната вода е пониска од вообичаено,
се активирал безбедносниот систем за откривање пења
(премногу детергент) и машината почнала да ја испушта
пењата,
• се активирал детекторот за нерамнотежа: додадена е
дополнителна фаза за да се распределат алиштата
порамномерно во барабанот.
Машината застанува
во текот на циклус на
перење :
• дефект на доводот на вода или напојувањето со струја,
• одбрано е Задржување на плакнењето,
• вратичките на барабанот се отворени.
Капакот не се отвора
по завршувањето на
циклусот:
• светлото за „моментално отворање“ 1)не свети,
• температурата во барабанот е превисока,
• капакот се отклучува 1 - 2 минути по крајот на циклусот 1).
Во прозорецот на
екранот се појавува
пораката „Проверете
дали вратата е добро
затворена и
притиснете СТАРТ.“2)
и копчето „Старт/
Пауза“ трепка црвено
3) :
• капакот не е правилно затворен.
Во прозорецот на
екранот се појавува
шифрата за грешка
EF1 или пораката
„Водата не се
испушта. Проверете
дали е исчистен
филтерот и
притиснете СТАРТ. се
појавува на екранот
од прозорецот 2) и
копчето за „Старт/
пауза“ трепка
црвено3):
• филтерот за одвод е затнат,
• одводното црево е блокирано или превиткано,
• одводното црево е наместено превисоко (видете во делот
„Монтажа").
• одводната пумпа е блокирана,
• одводната цевка е блокирана.
electrolux 31
Проблеми
Причини
Во прозорецот на
екранот се појавува
пораката „Не прима
вода. Проверете дали
е отворена славината
и притиснете СТАРТ.
„се појавува на
екранот од
прозорецот 2) и
копчето за „Старт/
пауза“ трепка
црвено3):
• славината за вода е затворена,
• нема довод на вода.
• на доводното црево се појавува црвена ознака1).
Кога го турате во
дозерот, омекнувачот
тече директно во
барабанот:
• сте наполниле над ознаката MAX.
1) Зависно од моделот.
2) Кај некои модели се огласува и звучен сигнал
3) Откако ќе го решите проблемот, притиснете го копчето „Старт/пауза“ за одново да ја започнете
прекинатата програма.
ДЕТЕРГЕНТИ И АДИТИВИ
Користете само детергенти и адитиви
што се предвидени за употреба во
машина за перење. Не препорачуваме
мешање различни видови детергенти.
Така може да се оштетат алиштата.
Нема ограничувања за користењето
прашоци за перење. Течни детергенти
не смеат да се користат кога е одбрано
претперење. За циклусите без
претперење, тие треба да се стават со
дозерска топка. Детергентот во таблети
или дози мора да се става во
преградата за детергент, на дозерот на
апаратот.
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ДИМЕНЗИИ
Висина
Ширина
Длабочина
МРЕЖЕН НАПОН /
ФРЕКВЕНЦИЈА
ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА
ПРИТИСОК НА ВОДАТА
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Минимум
Максимум
Приклучување на довод на вода
0,05 MPa (0,5 бара)
0,8 MPa (8 бара)
Тип 20/27
МОНТАЖА
Извадете ја амбалажата за заштита при
превоз пред првата употреба. Чувајте ја
за случај да е потребна за превоз во
иднина: Превезувањето необезбеден
апарат може да ги оштети внатрешните
делови и да предизвика истекувања и
дефекти. Апаратот може да се оштети и
при физички контакт.
32 electrolux
Распакување
1
старо црево. Доводното црево не може
да се продолжи. Ако е прекусо,
контактирајте го сервисот.
2
1
2
4
3
Отворете ја славината за вода.
Проверете дали протекува.
1a
1b
3
2
a
2a
3
1b
2b
4
За да ја наместите машината за
перење на исто ниво како и околниот
мебел, постапете како што е прикажано
на сликата 4.
Довод на вода
Монтирајте го доводното црево близу
до вашата машина за перење алишта
на следниов начин: Не поврзувајте
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Одврзување
Испуштање
Наместете го Uдржачот на
одводното црево.
Ставете сè во
одводниот отвор
(или во лавабо) на
височина меѓу 70 и
100 cm. Проверете
дали е добро
прицврстено. Мора
да може да влегува воздух во крајот на
цревото, за да се избегне прелевање.
Одводното црево никогаш не смее да
биде оптегнато. Ако е прекусо,
контактирајте со сервисот.
Поврзување на електриката
Машината за перење смее да се
приклучи само на монофазен приклучок
од 230 V. Проверете ја големината на
осигурувачот: 13 A за 230 V. Апаратот
не смее да се приклучи со продолжен
кабел или на те-штек. Уверете се дека
штекерот има заземјување и дека е во
согласност со важечките прописи.
Поставување
Поставете го апаратот на рамна и
тврда површина, на проветрено место.
Внимавајте апаратот да не доаѓа во
допир со ѕидот или со друг мебел. Со
правилно нивелирање се избегнуваат
вибрации и бучава и се спречува
поместување на апаратот додека
работи.
electrolux 33
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Отстранување на апаратот
Сите материјали означени со
симболот
можат да се
рециклираат. Отстранувајте ги на
соодветен отпад (распрашајте се
кај локалните власти) за собирање
и рециклирање. Кога го
отстранувате апаратот, извадете ги
сите делови што може да бидат
опасни: отсечете го кабелот за
напојување кај основата на
апаратот.
животната средина, го
препорачуваме следново:
• Секогаш кога е можно, користете
го апаратот целосно наполнет и
избегнувајте делумно полнење.
• Користете ги програмите за
претперење и киснење само за
многу извалкани алишта.
• Користете количина детергент
која одговара на тврдоста на
водата, на количината на
полнењето и на извалканоста на
алиштата.
Заштита на животната средина
За да заштедите вода и енергија, и
со тоа да помогнете во заштита на
ЕВРОПСКА ГАРАНЦИЈА
Овој уред има гаранција од Electrolux во
сите земји што се наведени на задната
страна од ова упатство, и тоа за
периодот наведен во гаранцијата на
уредот или инаку утврдено со закон.
Доколку се преселите од некоја од
наведените земји во некоја друга земја,
гаранцијата ќе се пресели со Вас, и тоа
во согласност со следните услови:
• Гаранцијата на уредот започнува од
денот на купувањето на уредот, што
се потврдува со важечки документ за
набавка кој го издава продавачот на
производот.
• Гаранцијата на уредот важи за истиот
период и за истиот обем на работа и
делови, што важи во Вашата нова
земја на живеење, и тоа за тој
одреден модел или серија на
производи.
• Гаранцијата на уредот му припаѓа
лично на купувачот на уредот и не
може да се префрли на друг
корисник.
• Уредот треба да е инсталиран и да се
користи во согласност со упатствата
на Electrolux и да се користи само во
домот, односно да не се користи во
комерцијални цели.
• Уредот треба да е инсталиран во
согласност со сите прописи што
важат во Вашата нова земја на
живеење.
Одредбите од оваа Европска гаранција
не влијаат врз правата што ги дава
законот.
34 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
Panoul de comandă
Butonul capacului
Capac de acces la filtru
Picioruşe reglabile de uniformizare
3
4
Panou de comandă
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5
6
7
8
Disc selector de programe
Fereastră afişare mesaje
Buton "temperatură"
Buton "centrifugare"
Butoane "sus/jos"
Buton "OK"
Buton „Start/Pauză”
Buton "Reglare durată"
Butonul "sus/jos" permite accesarea
următoarelor meniuri:
• Prespălare
• Clătire suplimentară
• Călcare uşoară
• Ghid spălare
: ghid temperatură ,
ghid viteza de centrifugare
, ghid op, ghid pete
, mod demo
,
ţiuni
înapoi
• Setări
: limbă
, volum
, timp
,
luminozitate
, contrast
, resetare
, înapoi
• Ora de terminare
• Dispozitiv siguranţă copii
• Salvare setări favorite
• Înapoi
electrolux 35
Cutia dozatorului
Prespălare
Spălare
Balsam (nu umpleţi peste simbolul MAX
M
)
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Vă rugăm citiţi aceste puncte cu atenţie
înainte de a instala şi utiliza aparatul dvs.
Păstraţi acest manual de utilizare împreună
cu aparatul.
Siguranţa generală
• Nu modificaţi şi nu încercaţi să modificaţi
acest aparat. Acest lucru poate fi periculos pentru dvs.
• Verificaţi dacă toate monedele, acele de
siguranţă, broşele, şuruburile etc. au fost
scoase înainte de a începe un program
de spălare. Dacă rămân în rufe, pot deteriora semnificativ aparatul.
• Utilizaţi cantitatea recomandată de detergent.
• Puneţi obiectele mici (şosete, cordoane
etc.) împreună într-un săculeţ sau într-o
faţă de pernă din pânză.
• Scoateţi aparatul din priză şi închideţi robinetul de apă după utilizare.
• Deconectaţi întotdeauna aparatul de la
sursa de alimentare înainte de curăţare
sau întreţinere.
• Nu spălaţi cu maşina articole cu cleme,
material nefinisat sau uzat.
Instalarea
• Despachetaţi sau solicitaţi despachetarea
aparatului imediat după livrare. Verificaţi
exteriorul aparatului să nu fie deteriorat în
niciun fel. Informaţi vânzătorul cu privire la
orice fel de deteriorare apărută la transport.
• Îndepărtaţi toate bolţurile şi ambalajele
pentru transport înainte de instalarea
aparatului.
• Racordarea la alimentarea cu apă trebuie
efectuată de un instalator calificat.
• Dacă circuitul dvs. electric din locuinţă
trebuie adaptat pentru a permite conectarea aparatului, utilizaţi un electrician calificat.
• După instalare, verificaţi cablul de alimentare să nu fie prins sub aparat.
• Dacă aparatul este instalat pe o podea
cu mochetă, aveţi grijă ca aceasta să nu
obstrucţioneze orificiile de ventilare aflate
la baza aparatului.
• Aparatul trebuie echipat cu un ştecher de
alimentare cu împământare conform reglementărilor.
• Înainte de conectarea aparatului la sursa
de alimentare, citiţi cu atenţie instrucţiunile din capitolul numit "Conexiunea electrică".
• Înlocuirea cablului de alimentare trebuie
efectuată numai de un inginer de service
autorizat.
• Producătorul nu poate fi făcut
răspunzător pentru nicio deteriorare rezultată din instalarea incorectă.
Trebuie luate măsuri de precauţie
împotriva îngheţului
Dacă aparatul este expus la temperaturi
sub 0°C, trebuie luate următoarele măsuri
de precauţie:
• Închideţi robinetul şi deconectaţi furtunul
de alimentare.
• Puneţi capătul acestui furtun şi furtunul
de evacuare într-un lighean de pe podea.
• Selectaţi programul Evacuare şi lăsaţi-l să
funcţioneze până la terminarea ciclului.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu energie prin rotirea selectoru.
lui de programe pe "Stop"
• Scoateţi ştecherul din priza de curent.
36 electrolux
• Puneţi la loc furtunul de alimentare şi pe
cel de evacuare.
În acest fel, apa rămasă în furtunuri va fi
evacuată, evitând formarea de gheaţă care
poate deteriora aparatul.
Înainte de a porni aparatul din nou, aveţi
grijă să fie instalat într-o zonă în care temperatura nu va scădea sub valorile de îngheţ.
Utilizarea
• Aparatul dvs. este proiectat pentru uz
casnic. Nu utilizaţi aparatul în scopuri comerciale sau industriale, sau pentru orice
alt scop.
• Consultaţi instrucţiunile de pe eticheta
fiecărui articol înainte de spălare.
• Nu puneţi în maşina de spălat rufe articole cu pete care au fost înlăturate cu ben-
zină, alcool, tricloretilenă etc. Dacă au
fost utilizate asemenea substanţe de
înlăturat pete, aşteptaţi până când produsul se evaporează înainte de a le pune în
tambur.
• Goliţi buzunarele şi desfaceţi articolele.
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice şi
senzoriale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în
care sunt supravegheate sau au fost instruiţi în legătură cu folosirea aparatului,
de către o persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu
folosi aparatul ca jucărie.
PERSONALIZAREA
Prima cuplare la sursa de curent
Trebuie să selectaţi limba.
Selectaţi limba dorită apăsând butonul
sau
, apoi apăsaţi "OK" pentru confirmare.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Apare o solicitare de confirmare: pentru
confirmarea selecţiei efectuate apăsaţi
"OK".
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Apoi trebuie să reglaţi ceasul aparatului
apăsând butonul
sau
, apoi apăsaţi
"OK" pentru confirmare.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
Limba
Când conectaţi aparatul prima oară la sursa
de curent, acesta este configurat în limba
engleză. Dacă doriţi să modificaţi limba,
procedaţi după cum urmează.
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
meniul "Settings" (setări)
, apoi apăsaţi
, apoi
"OK". Selectaţi "Language" (limbă)
apăsaţi "OK": literele care reprezintă limba
se aprind intermitent (textul se modifică în
limba corespunzătoare). Selectaţi limba
sau
, apoi apăsaţi "OK"
apăsând
pentru confirmare.
Back
Language
Volume
ENG
electrolux 37
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
Volumul
Semnalele sonore sunt declanşate la terminarea ciclului, atunci când există anomalii şi
când este redată melodia de pornire.
Pentru a seta volumul semnalelor sonore,
procedaţi după cum urmează.
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
, apoi apăsaţi
meniul "Settings" (setări)
"OK". Selectaţi "Volume" (volum)
, apoi
apăsaţi "OK": cifra corespunzătoare volumului sonor se aprinde intermitent (0 este
silenţios iar 9 maxim). Selectaţi volumul
sau
, apoi apăsaţi "OK"
apăsând
pentru confirmare.
Luminozitatea
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
meniul "Settings" (setări)
, apoi apăsaţi
"OK". Selectaţi "Brightness" (luminozitate)
, apoi apăsaţi "OK": cifra corespunzătoare nivelului luminozităţii se aprinde
intermitent (de la 0 la 9). Selectaţi nivelul lusau
, apoi apăsaţi
minozităţii apăsând
"OK" pentru confirmare.
Language
Volume
Time
5
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
Ceasul
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
, apoi apăsaţi
meniul "Settings" (setări)
"OK". Selectaţi "Time" (oră)
, apoi
apăsaţi "OK": ora se aprinde intermitent
(format 24 de ore). Selectaţi ora apăsând
sau
, apoi apăsaţi "OK" pentru confirmare.
Volume
Time
Brightness
Time
Brightness
Contrast
5
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
Contrastul
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
meniul "Settings" (setări)
, apoi apăsaţi
"OK". Selectaţi "Contrast"
, apoi apăsaţi
"OK": cifra corespunzătoare nivelului contrastului se aprinde intermitent (de la 0 la 9).
Selectaţi nivelul contrastului apăsând
sau
, apoi apăsaţi "OK" pentru confirmare.
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
11:1
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
38 electrolux
CUM SE EFECTUEAZĂ UN CICLU DE SPĂLARE?
Prima utilizare
• Asiguraţi-vă că racordurile la electricitate şi apă sunt conforme cu instrucţiunile de instalare.
• Scoateţi inserţia de polistiren şi toate
celelalte materiale din interiorul tamburului.
• Efectuaţi un ciclu de spălare iniţial la
90°C, fără rufe dar cu detergent,
pentru a curăţa rezervorul de apă.
UTILIZAREA ZILNICĂ
Încărcarea rufelor
A
A
• Deschideţi capacul aparatului.
• Deschideţi tamburul prin apăsarea butonului de blocare A5) : Cele două închizătoare se deblochează automat.
• Încărcaţi rufele, închideţi tamburul şi capacul maşinii dvs. de spălat.
Avertizare Înainte de a închide
capacul aparatului dvs., verificaţi dacă
tamburul este închis bine:
• cele două închizătoare sunt închise,
• butonul de blocare A este declanşat.
Dozarea detergenţilor
Turnaţi cantitatea de detergent praf în comşi prespălare
partimentele pentru spălare
dacă aţi selectat opţiunea "prespălare".
Dacă este necesar, turnaţi balsamul pentru
rufe direct în compartiment .
Selectarea programului
În tabelul cu programe puteţi găsi programul potrivit pentru diferite tipuri de rufe
(consultaţi paragraful "Tabelul cu programe"
şi meniul "Ghid de spălare").
Rotiţi discul selector de programe pe programul dorit. Este afişat logo-ul mărcii,
acompaniat de o melodie.
5) În funcţie de model.
Ulterior este afişată o descriere a programului timp de câteva secunde iar indicatorul
luminos aferent butonului "Start/Pauză" se
aprinde intermitent în culoarea verde.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Valorile indicate pe afişaj sunt informative.
Sunt afişate temperatura, viteza de centrifugare şi durata implicită pentru programul
selectat.
1:50
60
1200
20:15
Avertizare Dacă rotiţi selectorul de
programe pe un alt program când ciclul
este în desfăşurare, maşina de spălat
rufe nu sesizează noul program
selectat.
electrolux 39
Selectarea temperaturii
60
Maşina de spălat rufe nu goleşte apa după
clătirea finală, prevenind astfel şifonarea rufelor. Pentru că nu există cicluri de centrifugare, programul de spălare este foarte silenţios şi poate fi selectat noaptea. La programele pentru bumbac şi sintetice, ciclul
de clătire utilizează mai multă apă.
Reglarea duratei
Apăsaţi repetat butonul pentru temperatură
, pentru a mări sau reduce temperatura
dacă doriţi ca rufele să fie spălate la o temperatură diferită de cea selectată de aparat
(pentru temperaturile posibile consultaţi
semni"Tabelul cu programe"). Simbolul
fică o spălare cu apă rece.
Selectarea vitezei de centrifugare
18:05
Maşina de spălat rufe sugerează implicit ciclul "Normal". Ciclul poate fi extins sau
scurtat cu ajutorul butoanelor pentru reglarea duratei.
. De asemenea, este indicat
şi un nivel de murdărie al rufelor.
Nivel
murdărie
1200
Pentru modificarea turaţiei de centrifugare
apăsaţi butonul "centrifugare"
, dacă doriţi ca rufele să fie centrifugate la o turaţie
diferită de cea selectată de aparat. De asemenea, puteţi selecta şi programul fără
, oprire fără evacuare
centrifugare
6).
sau program nocturn
Vitezele maxime de centrifugare sunt:
pentru articole din bumbac, Eco: 1300 rpm,
pentru lenjerie, lână: 1000 rpm, pentru sintetice, 14 Min: 900 rpm, pentru articole delicate, din mătase şi pături: 700 rpm.
La finalul programului, dacă aţi selectat opsau proţiunea "oprire fără evacuare"
gram nocturn
, trebuie să selectaţi un
program de centrifugare
sau evacuare
pentru a finaliza ciclul şi a evacua apa.
Fără centrifugare
Apa este evacuată fără centrifugare.
Oprire fără evacuare
Maşina de spălat rufe nu va evacua apa de
la ultima clătire, astfel încât rufele să nu se
şifoneze.
Program nocturn
6) În funcţie de model.
01:50
Time Manager
Simbol
Tipul de ţesătură
Intensiv
Pentru articole foarte
murdare
Normal
Pentru articole cu un
nivel mediu de
murdărie
Zilnic
Pentru articole purtate zilnic
Uşor
Pentru articole puţin
murdare
Rapid 1)
Pentru articole foarte
puţin murdare
Super rapid 1)
Pentru articole folosite sau purtate foarte
puţin timp
Împrospătare
Exclusiv pentru împrospătarea articolelor
1)
Super împrospătare 1)
Exclusiv pentru împrospătarea unui
număr redus de articole
1) Pentru utilizare cu încărcare la jumătate.
Disponibilitatea acestor niveluri diferite depinde de tipul de program selectat.
Selectarea opţiunilor
Trebuie să selectaţi diferitele opţiuni după
selectarea programului şi înainte de apăsarea butonului "Start/Pauză" (consultaţi para-
40 electrolux
graful "Tabelul cu programe" şi meniul
"Ghid de spălare").
Pentru a selecta opţiunea dorită apăsaţi busau
.
tonul
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Textul "On" (activ) sau "Off" (inactiv) indică
starea opţiunii. (Dacă este afişat "OFF"
(inactiv), simbolul opţiunii este barat cu o linie).
Pentru a activa sau dezactiva opţiunea
apăsaţi butonul "OK". Dacă nu apăsaţi butonul "OK", după câteva secunde este afişat un mesaj ajutător. Pentru a reveni la afişajul principal, aşteptaţi câteva secunde.
Sunt afişate simbolurile corespunzătoare
opţiunilor selectate.
Opţiunea "clătire suplimentară"
Maşina de spălat va adăuga una sau mai
multe clătiri pe durata ciclului. Această opţiune este recomandată pentru persoanele
cu pielea sensibilă şi în zone în care apa nu
este dură.
Temporar: opţiunea este activă numai pentru programul selectat.
Opţiunea "prespălare"
Aparatul efectuează o prespălare la maxim
30 °C. Prespălarea se termină cu un ciclu
scurt de centrifugare în programele pentru
bumbac sau ţesături sintetice, iar în programele pentru ţesături delicate apa este doar
evacuată.
Opţiunea "călcare uşoară"
Dacă selectaţi această opţiune, rufele sunt
spălate şi centrifugate delicat pentru a se
evita şifonarea. Astfel, călcatul devine mai
uşor. Dacă această opţiune este utilizată în
programele pentru bumbac, viteza de centrifugare maximă va fi 900 rpm.
Pornirea cu întârziere
Settings
End Time
Child lock
19:18
Această opţiune permite alegerea orei la
care se termină un program de spălare. Decalajul poate fi selectat în intervale de 30 de
minute, apoi 1 oră, până la un decalaj maxim de 23 de ore şi 59 de minute.
Pentru a selecta opţiunea "End time" (oră
sau
. Dacă
oprire), apăsaţi butonul
doriţi să modificaţi ora la care se termină ciclul apăsaţi "OK". Dacă nu apăsaţi butonul
"OK", după câteva secunde este afişat un
mesaj ajutător. Pentru a selecta ora încheiesau
. Penrii ciclului, apăsaţi butonul
tru a confirma apăsaţi "OK". Reapare afişajul principal împreună cu noua oră la care
se termină ciclul. Ora la care se termină ciclul este definitivă numai dacă nu utilizaţi
celelalte setări (opţiuni, reglare durată, etc.).
Puteţi modifica sau anula ora de terminare
a ciclului în orice moment înainte de apăsarea butonului "Start/Pauză", procedând aşa
cum s-a descris anterior.
Dacă aţi apăsat deja butonul "Start/Pauză"
şi doriţi să modificaţi sau să anulaţi terminarea ciclului, procedaţi în felul următor:
pentru a anula o oră la care ciclul urmează
să se termine şi pentru începerea imediată
a ciclului, apăsaţi "Start/Pauză", apoi reglaţi
terminarea ciclului aşa cum s-a descris anterior. Pentru începerea ciclului apăsaţi butonul "Start/Pauză".
Avertizare Capacul va fi blocat în
intervalul de timp până la pornirea cu
întârziere. Dacă doriţi să-l deschideţi
trebuie mai întâi să treceţi aparatul în
pauză apăsând butonul "Start/Pauză".
După reînchiderea capacului, apăsaţi
butonul "Start/Pauză".
electrolux 41
Setarea siguranţei pentru copii
Această opţiune vă permite să blocaţi aparatul pentru a împiedica modificarea accidentală a programului în desfăşurare.
sau
pentru a selecta
Apăsaţi butonul
,
"dispozitivul de siguranţă pentru copii"
apoi "OK" pentru activarea acesteia.
Pentru a porni ciclul, acest dispozitiv de siguranţă intră în funcţiune imediat apăsarea
butonului "Start/Pauză".
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Opţiunea selectată este memorată.
Pentru dezactivarea dispozitivului de siguşi
ranţă pentru copii, apăsaţi butoanele
minim 5 secunde.
Pornirea programului
Pentru a porni programul apăsaţi butonul
"Start/Pauză"; indicatorul luminos aferent se
va aprinde în culoarea verde.
1:56
Delay Start
21:33
În timpul desfăşurării programului, dacă
apăsaţi butonul de temperatură , centrifugare
,
,
sau "OK", vor fi afişate
timp de câteva secunde detaliile programului în desfăşurare.
Întreruperea programului în
desfăşurare
Mesajul "The door may be opened" (este
posibil ca uşa să fie deschisă) este afişat pe
durata primelor zece minute ale ciclului.
Apăsaţi butonul "Start/Pauză": indicatorul
luminos aferent se aprinde intermitent în culoarea verde şi este afişat mesajul "Paused"
(Pauză).
1:56
Paused
20:33
1:56
Washing
20:33
Pe durata ciclului, este normal ca selectorul
de programe să rămână staţionar.
Faza în desfăşurare este indicată în fereastra de afişare (alternativ cu numele programului), împreună cu timpul rămas şi ora la
care ciclul se termină.
Dacă ora pentru terminarea ciclului a fost
modificată sunt afişate mesajul "Delay start"
(pornire cu întârziere) şi numărătoarea inversă.
Mecanismul de blocare face "clic" de două
ori pentru a indica deschiderea capacului.
Pentru a continua programul, apăsaţi din
nou butonul "Start/Pauză".
Modificarea programului aflat în
desfăşurare
Înainte de a efectua orice modificare asupra
programului curent, trebuie să întrerupeţi
funcţionarea maşinii de spălat rufe prin
apăsarea butonului "Start/Pauză". Dacă
modificarea nu este posibilă, trebuie să
anulaţi programul curent (vezi mai jos).
Anularea programului
Dacă doriţi să anulaţi programul, rotiţi selec.
torul de programe în poziţia "Stop" .
Când reporniţi maşina de spălat rufe, un
mesaj vă informează ce să faceţi pentru a
anula sau a continua programul.
42 electrolux
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
Terminarea programului
Maşina de spălat rufe se opreşte automat;
butonul "Start/Pauză" se stinge şi este afişat mesajul "Finished" (încheiat). Este emis
un semnal sonor.
00:00
Finished
21:33
selectaţi programul şi parametrii doriţi (exceptând întârzierea orei de terminare).
sau
pentru a selecta
Apăsaţi butonul
"Save Favourite" (salvare program favorit),
apoi apăsaţi "OK" pentru a memora setările.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
Dacă nu apăsaţi "OK", după câteva secunde este afişat un mesaj ajutător. Este afişat
un mesaj de confirmare, apoi afişajul principal revine.
Child lock
Saved
Back
OK
Mecanismul de blocare face "clic" de două
ori pentru a indica deschiderea capacului.
.
Apare simbolul
00:00
Finished
21:33
Rotiţi butonul pentru programe la poziţia “
. Scoateţi rufele. Scoateţi aparatul
Stop”
din priză şi închideţi robinetul de apă.
Avertizare Vă recomandăm să lăsaţi
capacul şi tamburul deschise după
utilizare pentru a aerisi rezervorul de
apă.
Repaus : la câteva minute după terminarea
programului sistemul de economisire a
energiei va fi activat. Luminozitatea afişajului
este redusă. Prin apăsarea oricărui buton,
aparatul va ieşi din starea de economisire a
energiei.
Programele favorite
Puteţi salva 2 programe favorite. Acestea
pot fi accesate cu selectorul de programe.
Pentru a salva un program:
Dacă memoria este plină, un mesaj vă informează că trebuie să ştergeţi un program favorit pentru a putea salva altul.
Pentru a şterge un program favorit, rotiţi selectorul pe poziţia dorită. Apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta "Remove Favourite" (eliminare program favorit), apoi
apăsaţi "OK" pentru a-l şterge.
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Confirmaţi ştergerea apăsând din nou "OK".
Child lock
Removed
Back
OK
electrolux 43
PROGRAMELE DE SPĂLARE
Program/tip de rufe
Încărcătur
ă
Opţiuni posibile
Articole din bumbac (rece - 90°): rufe
albe sau colorate, de exemplu haine de lucru
cu nivel mediu de murdărire, lenjerie de pat,
feţe de masă, lenjerie de corp, prosoape.
6,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
prespălare, clătire suplimentară,
călcare uşoară, pornire cu întârziere,
reglarea duratei
Sintetice (rece - 60°) : ţesături sintetice,
lenjerie de corp, colorate, cămăşi şi bluze care nu se calcă.
2,5 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
prespălare, clătire suplimentară,
călcare uşoară, pornire cu întârziere,
reglarea duratei
Articole delicate (rece - 40°) : pentru
toate materialele delicate, de exemplu perdele.
2,5 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
prespălare, clătire suplimentară, pornire cu întârziere, reglarea duratei
Lână (rece - 40°) : articole din lână care
se pot spăla cu maşina, care au eticheta
"lână pură nouă, poate fi spălată cu maşină,
nu intră la apă".
1,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
pornire cu întârziere
Lenjerie (rece - 40°) : pentru articole
foarte delicate, precum lenjeria.
1,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
pornire cu întârziere
Articole din mătase (rece - 30°) :
ţesături care se pot spăla cu maşina la 30
°C.
1,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
pornire cu întârziere
Clătire: articolele spălate manual pot fi
clătite cu acest program.
6,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
clătire suplimentară, călcare uşoară,
pornire cu întârziere
Evacuare: efectuează un ciclu gol după o
oprire a clătirii (sau unui program nocturn
plus).
6,0 kg
Centrifugare: un ciclu de centrifugare de
la 400 la 1300 rpm după o oprire a clătirii
(sau Program nocturn plus).
6,0 kg
Pornirea cu întârziere
Eco 1) (40° - 90°) : rufe albe sau colorate, de exemplu haine de lucru cu un nivel
mediu de murdărie, lenjerie de pat, feţe de
masă, lenjerie de corp, prosoape.
6,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
prespălare, clătire suplimentară,
călcare uşoară, pornire cu întârziere
14 Min (30°) : Ideal pentru rufe care au
nevoie doar de împrospătare.
1,0 kg
Oprire fără evacuare, pornire cu întârziere
Pături (30° - 40°) : Pentru spălarea pilotelor sau ţesăturilor matlasate.
3,0 kg
Pornirea cu întârziere
1) Program de referinţă pentru testarea conformităţii la standardul EN60456.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Scoateţi aparatul din priză înainte de
curăţare.
Îndepărtarea calcarului
Pentru a decalcifia aparatul, utilizaţi un produs necoroziv corespunzător, destinat pentru maşini de spălat rufe. Citiţi eticheta pro-
44 electrolux
dusului pentru cantităţile recomandate şi
frecvenţa efectuării decalcifierii.
3
4
Exteriorul
Utilizaţi apă caldă cu săpun pentru a curăţa
exteriorul aparatului. Nu folosiţi alcool metilic, solvenţi sau produse similare.
Cutia dozatorului
Pentru curăţare, procedaţi cupă cum urmează:
2
1
Filtrele de la alimentarea cu apă
Pentru curăţare, procedaţi cupă cum urmează:
1
Filtrul de evacuare
Curăţaţi cu regularitate filtrul aflat la baza
aparatului:
2
1
PROBLEME ÎN FUNCŢIONARE
Înainte de a părăsi fabrica, aparatul a fost
supus la numeroase verificări. Cu toate
acestea, dacă observaţi o disfuncţionalitate,
vă rugăm să consultaţi secţiunile de mai jos
înainte de a contacta centrul de service local.
Probleme
Cauze
Maşina de spălat rufe nu
porneşte sau nu se umple cu apă:
• aparatul nu este introdus în priză în mod corect, instalaţia electrică nu
funcţionează,
• capacul aparatului şi închizătoarele tamburului nu sunt închise bine,
• comanda de pornire a programului nu a fost bine selectată,
• există o defecţiune a alimentării cu curent,
• alimentarea cu apă a fost întreruptă,
• robinetul de alimentare cu apă este închis,
• filtrele de la alimentarea cu apă sunt murdare,
• pe furtunul de alimentare cu apă apare o dungă roşie1).
Maşina se umple, apoi
se goleşte imediat:
• piesa de evacuare în formă de U este fixată prea jos (consultaţi capitolul referitor la instalare).
electrolux 45
Probleme
Cauze
Maşina de spălat nu
clăteşte sau nu se goleşte:
• furtunul de evacuare este înfundat sau îndoit,
• filtrul de evacuare este obstrucţionat,
• senzorul de dezechilibru a fost activat: încărcătura este distribuită neuniform în tambur,
• s-a selectat programul “Evacuare” sau opţiunea “Program nocturn silenţios plus” sau “Clătire oprită”,
• înălţimea piesei de evacuare în formă de U este necorespunzătoare.
Aţi găsit apă în jurul maşinii de spălat:
•
•
•
•
•
detergentul în cantitate prea mare a cauzat revărsarea spumei,
detergentul nu este potrivit pentru spălarea cu maşina,
piesa de evacuare în formă de U nu este ataşată corect,
filtrul de evacuare nu a fost pus la loc,
furtunul de alimentare cu apă are scurgeri.
Rezultatul spălării nu este satisfăcător:
•
•
•
•
detergentul nu este potrivit pentru spălarea cu maşina,
sunt prea puţine rufe în tambur,
ciclul de spălare este nepotrivit,
nu există detergent suficient.
Aparatul vibrează şi face
mult zgomot:
• nu au fost îndepărtate toate ambalajele de pe aparat (consultaţi capitolul referitor la instalare),
• aparatul nu este aşezat uniform şi este dezechilibrat,
• aparatul este prea aproape de perete sau de mobilier,
• încărcătura este distribuită neuniform în tambur,
• încărcătura este prea mică.
Ciclul de spălare este
mult prea lung:
•
•
•
•
•
Maşina de spălat se
opreşte în timpul unui ciclu de spălare:
• alimentarea cu apă sau cu energie este defectă,
• a fost selectată o oprire a clătirii,
• închizătoarele tamburului sunt deschise.
Capacul nu se deschide
la terminarea ciclului:
• lumina “deschidere imediată” 1) nu este aprins,
• temperatura din interiorul tamburului este prea ridicată,
• capacul se deblochează la 1 - 2 minute după terminarea ciclului 1).
În fereastra de afişare
apare mesajul "Please
check that the door is
closed properly and then
press START" (Verificaţi
dacă uşa este închisă bine, apoi apăsaţi START).
2) iar butonul "Start/
Pauză" se aprinde intermitent în culoarea roşu 3)
:
• capacul nu este închis corect.
filtrele de la alimentarea cu apă sunt murdare,
alimentarea cu energie sau cu apă a fost întreruptă,
senzorul de supraîncălzire a motorului a fost activat,
temperatura apei de alimentare este mai mică decât de obicei,
sistemul de siguranţă pentru detectarea spumei a fost activat (prea
mult detergent) şi maşina de spălat a început să evacueze spuma,
• senzorul de dezechilibru a fost activat: a fost adăugată o fază suplimentară pentru a distribui rufele mai uniform în interiorul tamburului.
46 electrolux
Probleme
Cauze
În fereastra de afişare
apare codul EF1 sau
mesajul "Cannot drain
the water. Please check
that the filter is clean
and then press START"
(Apa nu poate fi evacuată. Verificaţi dacă filtrul este curat, apoi
apăsaţi butonul START),
2)iar butonul "Start/
Pauză" se aprinde intermitent în culoarea roşu:
3):
•
•
•
•
•
filtrul de evacuare este obstrucţionat,
furtunul de evacuare este înfundat sau îndoit,
furtunul de evacuare este fixat prea sus (vedeţi capitolul „Instalarea”),
pompa de evacuare este blocată,
tuburile de refulare sunt blocate.
În fereastra de afişare
apare mesajul "Cannot
fill water. Please check
that the tap is open and
then press START" (Nu
este posibilă alimentarea
cu apă. Verificaţi dacă
robinetul de alimentare
cu apă este deschis,
apoi apăsaţi butonul
START), 2)iar butonul
"Start/Pauză" se aprinde
intermitent în culoarea
roşu:3):
• robinetul de alimentare cu apă este închis,
• alimentarea cu apă a fost întreruptă.
• pe furtunul de alimentare cu apă apare o dungă roşie1).
Balsamul curge direct în
tambur atunci când se
umple compartimentul
dozatorului:
• aţi depăşit indicatorul MAX.
1) În funcţie de model.
2) La unele modele, pot fi emise semnale sonore
3) După rezolvarea tuturor problemelor, apăsaţi butonul „Start/Pauză” pentru a reporni programul întrerupt.
DETERGENŢI ŞI ADITIVI
Utilizaţi numai detergenţi şi aditivi prevăzuţi
pentru utilizarea într-o maşină de spălat rufe. Nu recomandăm amestecarea diferitelor
tipuri de detergenţi. Acest lucru poate duce
la deteriorarea rufelor. Nu există restricţii în
ceea ce priveşte utilizarea de detergenţi
praf. Nu trebuie utilizaţi detergenţi lichizi în
cazul selectării unei prespălări. Pentru cicluri
fără prespălare, trebuie adăugaţi prin intermediul unei bile de dozare. Tabletele sau
dozele de detergent trebuie puse în compartimentul pentru detergent al cutiei dozatorului aparatului dvs.
SPECIFICAŢII TEHNICE
DIMENSIUNI
TENSIUNEA /FRECVENŢA LINIEI
CONSUMUL DE ENERGIE
Înălţime
Lăţime
Adâncime
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
electrolux 47
PRESIUNEA APEI
Minimă
Maximă
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Racordul la alimentarea cu apă
Tipul 20/27
INSTALAREA
Înlăturaţi tot ambalajul de protecţie la transport înainte de prima utilizare. Păstraţi cutia
pentru transportul pe viitor: transportul unui
aparat nefixat poate deteriora componentele interne şi poate cauza scurgeri şi disfuncţionalităţi. Aparatul poate fi de asemenea
deteriorat prin contact fizic.
3
4
Despachetarea
1
Pentru a instala maşina dumneavoastră de
spălat rufe la acelaşi nivel cu mobilierul din
jur, procedaţi după cum se vede în figura 4.
2
Alimentarea cu apă
Instalaţi furtunul de alimentare cu apă în
partea din spate a maşinii dumneavoastră
de spălat, procedând după cum urmează.
Nu refolosiţi un furtun vechi. Furtunul de alimentare cu apă nu poate fi prelungit. Dacă
este prea scurt, vă rugăm să contactaţi
centrul de service.
4
3
1
2
Eliberarea
1a
Deschideţi robinetul de alimentare cu apă.
Verificaţi să nu existe scurgeri.
2a
1b
2b
Evacuarea
Fixaţi piesa în formă
de U la furtunul de
evacuare. Puneţi totul într-un punct de
scurgere (sau o chiuvetă) la o înălţime între 70 şi 100 cm. Verificaţi să fie bine poziţionat. Aerul trebuie
să poată intra la
capătul furtunului, pentru a evita orice risc
de sifonare.
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
3
2
a
1b
48 electrolux
Furtunul de evacuare nu trebuie forţat niciodată. Dacă este prea scurt, vă rugăm contactaţi centrul de service local.
Conexiunea electrică
Maşina de spălat trebuie conectată numai
la o reţea monofazată de 230 V. Verificaţi
capacitatea siguranţei: 13 A la 230 V. Aparatul nu trebuie conectat cu un cablu de extensie sau un adaptor cu ştechere multiple.
Aveţi grijă ca ştecherul să fie împământat şi
în conformitate cu reglementările în vigoare.
tul să nu vină în contact cu peretele sau alt
element de mobilier. Poziţionarea orizontală
corectă previne vibraţiile, zgomotul şi deplasarea aparatului în timpul funcţionării.
Amplasarea
Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă netedă şi
tare, într-un loc ventilat. Aveţi grijă ca apara-
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie
predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea
deriva din aruncarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru mai multe informaţii
detaliate despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul
pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul
de la care l-aţi achiziţionat.
Salubrizarea aparatului
Toate materialele marcate cu simbolul
sunt reciclabile. Salubrizaţi-le la un
centru de colectare a deşeurilor (îl puRO Garanţie Europeană: Acest aparat
este garantat de Electrolux în fiecare din
ţările enumerate la sfârşitul acestui manual,
pentru perioada specificată în fişa de garanţie a aparatului sau în alt fel prin lege. În cazul în care vă mutaţi dintr-una din aceste
ţări într-o altă ţară enumerată mai jos, garanţia aparatului se va muta o dată cu dvs.,
cu condiţia respectării următoarelor:
• Garanţia aparatului începe de la data la
care aţi achiziţionat prima dată aparatul,
care este evidenţiată prin prezentarea do-
teţi afla de la primăria locală) în vederea
reciclării. Când aruncaţi aparatul, înlăturaţi toate componentele care pot fi periculoase pentru cei din jur: tăiaţi cablul
de alimentare cu energie de la baza
aparatului.
Protecţia mediului înconjurător
Pentru a economisi apă şi energie şi
pentru a contribui la protejarea mediului
înconjurător, vă recomandăm următoarele:
• Ori de câte ori este posibil, utilizaţi
aparatul la capacitate maximă şi evitaţi încărcarea parţială.
• Utilizaţi prespălarea şi programele de
înmuiere numai pentru articole foarte
murdare.
• Utilizaţi o cantitate de detergent corespunzătoare pentru duritatea apei,
dimensiunea încărcăturii şi gradul de
murdărie.
cumentului valabil de cumpărare emis de
vânzătorul aparatului.
• Garanţia aparatului este pentru aceeaşi
perioadă şi are aceeaşi acoperire pentru
manoperă şi piese de schimb cu cea
existentă în noua dvs. ţară de rezidenţă
pentru acest model anume sau gamă de
aparate.
• Garanţia aparatului este personală
cumpărătorului original al aparatului, şi nu
poate fi transferată altui utilizator.
electrolux 49
• Aparatul este instalat şi utilizat în concordanţă cu instrucţiunile emise de Electrolux, şi este utilizat numai în scopuri casnice, cu alte cuvinte nu este utilizat în scopuri comerciale.
• Aparatul este instalat în concordanţă cu
toate reglementările relevante în vigoare
în noua dvs. ţară de rezidenţă.
Prevederile acestei Garanţii europene nu
afectează nici unul din drepturile care vă
sunt garantate prin lege.
50 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
Командна табла
Дугме поклопца
Поклопац за приступ филтру
Подесиве ножице за нивелисање
3
4
Командна табла
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5
6
7
8
Селектор програма
Екран и прозор за поруке
Дугме „Температура“
Дугме „Центрифуга“
Дугмад „Горе/доле“
Дугме „ОК“
Дугме „Старт/пауза“
Дугме „Управљање временом“
Дугмад „Горе/доле“ вам омогућавају да
приступите следећим менијима:
• Претпрање
• Допунско испирање
• Лако пеглање
• Објашњења
: Објашњење за температуру , објашњење за брзину
центрифуге
, опис опција
, об-
•
•
•
•
јашњење за флеке
, демо водич
, назад
: Језик
, јачина
Подешавања
, тачно време
, светлост
звука
, контраст
, ресетовање вредности
, назад
Крајње време
Брава за безбедност деце
Сачувајте омиљену опцију
electrolux 51
• Назад
Дозатор
Претпрање
Прање
Омекшивач (немојте пунити изнад ознаке MAX
M )
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Молимо Вас прочитајте пажљиво ове
ставке пре инсталирања и употребе
уређаја. Чувајте ово Упутство за употребу уз Ваш уређај.
Општа безбедност
• Немојте вршити или покушавати да
вршите измене на уређају. Тиме бисте сами себе довели у опасност.
• Пре покретања програма прања уверите се да сте извадили све новчиће,
зихернадле, брошеве, завртње, итд.
Ако остану у рубљу, они могу озбиљно да оштете уређај.
• Користите препоручену количину детерџента.
• Ставите ситно рубље заједно (чарапе, појасеве, итд.) у малу ланену врећицу или јастучницу.
• После употребе уређаја ископчајте
утикач и затворите славину за довод
воде.
• Обавезно искључите уређај из електричне мреже за напајање, пре обављања било каквог одржавања или
чишћења.
• Немојте прати у машини одећу са жицама, непорубљеним или поцепаним
материјалом.
• Прикључивање на водоводну инсталацију треба да обави квалификован
водоинсталатер.
• Ако Ваша кућна електрична инсталација треба да се прилагоди да би се
омогућило прикључивање уређаја,
нека то обави квалификовани електричар.
• После постављања уверите се да
електрични кабел није прикљештен
испод уређаја.
• Ако је уређај постављен на поду који
је прекривен тепихом, уверите се да
тепих не запречава неки вентилациони канал у подножју уређаја.
• Уређај треба да се опреми мрежним
утикачем са уземљењем у складу са
прописима.
• Пре прикључивања Вашег уређаја на
електричну мрежу, пажљиво
прочитајте упутства која су дата у
одељку "Електрично прикључивање".
• Замену електричног кабла треба да
обави само овлашћени сервисни техничар.
• Произвођач се не може сматрати одговорним за било каква оштећења настала услед непрописног инсталирања.
Инсталирање
• Распакујте или затражите да Вам
уређај распакују одмах после доставе. Проверите да уређај споља нема
никаква оштећења. Пријавите сва
оштећења у превозу Вашем трговцу.
• Пре инсталирања уређаја треба уклонити сву амбалажу и транспортне завртње.
Мере предострожности против
замрзавања
Уколико је машина изложена температурама испод 0°C, онда треба предузети извесне мере предострожности:
• Затворите славину за воду и одврните црево за довод воде.
• Ставите крај овог црева и црева за
пражњење у суд постављен на поду.
52 electrolux
• Изаберите програм за испуштање воде и оставите га да се одвија до краја
циклуса.
• Ископчајте уређај из електричне мреже окретањем бирача програма у по.
ложај "Стоп"
• Извуците утикач уређаја из напајања.
• Вратите на своје место доводно црево и одводно црево.
На тај начин се уклања сва вода која је
још присутна у цревима, спречавајући
стварање леда који би могао да оштети
уређај.
Пре поновног укључивања Вашег уређаја, уверите се да је уређај постављен
у подручју где се температура неће спустити испод тачке замрзавања.
Употреба
• Уређаја је намењена за нормалну
употребу у домаћинству. Немојте користити уређај за комерцијалну или
индустријску употребу или у друге
сврхе.
• Пре прања, погледајте упутство на
етикети сваке ставке.
• У машину за прање рубља немојте
стављати ствари са којих су флеке
уклањане помоћу бензина, алкохола,
трихлоретилена и сл. Уколико су коришћена таква средства за уклањање
флека, сачекајте да производ изветри
пре него што ставите ствари у бубањ.
• Испразните џепове и затворене комаде одеће.
• Овај уређај није намењен за употребу
од стране особа (укључујући и децу)
са смањеним физичким, чулним или
менталним способностима, или особа
којима недостају искуство и знање,
уколико им се не обезбеди надзор
или им се не дају упутства у вези са
употребом уређаја од стране особе
која је задужена за њихову безбедност.
Децу би требало надгледати како се
не би играли уређајем.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Повезивање на струјно напајање по
први пут
Морате да изаберете језик.
Изаберите жељени језик притиском на
или
дугме, затим притисните „ОК“
да бисте потврдили.
Press
Затим морате да подесите време на
или
, затим
уређају притиском на
притисните „ОК“ да бисте потврдили.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
and
to select language.
Press OK to confirm it.
приказује се захтев за потврду: притисните „ОК“ да бисте потврдили избор.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Језик
Када по први пут повежете уређај на
струју, он је подешен на енглеском језику. Уколико желите да промените језик,
поступите на следећи начин.
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите „Језик“
, затим притисните „ОК“: слова
која представљају језик ће затреперити
(текст ће се променити у одговарајући
језик). Изаберите језик притиском на
или
, затим притисните „ОК“ да бисте
потврдили.
electrolux 53
Back
Language
Volume
ENG
Volume
Time
Brightness
11:1
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
Јачина звука
Звучни сигнали се чују на крају циклуса,
уколико је дошло до грешке и за оглашавања почетног џингла.
Да бисте подесили јачину звучних сигнала, поступите на следећи начин.
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите
, затим притисните
„Јачина звука“
„ОК“: број за ниво звука ће затреперити
(од 0 за тишину до 9). Изаберите јачину
или
, затим
звука притиском на
притисните „ОК“ да бисте потврдили.
Светлост
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите
„Светлост“
, затим притисните „ОК“:
број за ниво светлости ће затреперити
(од 0 до 9). Изаберите светлост притиили
, затим притисните
ском на
„ОК“ да бисте потврдили.
Language
Volume
Time
5
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
Време
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите
„Време“
, затим притисните „ОК“:
време ће затреперити (24-оро часовни
формат). Изаберите време притиском
или
, затим притисните „ОК“ да
на
бисте потврдили.
Time
Brightness
Contrast
5
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
Контраст
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите
„Контраст“
, затим притисните „ОК“:
број за ниво контраста ће затреперити
(од 0 до 9). Изаберите контраст притиили
, затим притисните
ском на
„ОК“ да бисте потврдили.
54 electrolux
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
КАКО ОБАВИТИ ЦИКЛУС ПРАЊА?
Прво коришћење
• Уверите се да су повезивање
струје и воде изведени према
упутствима за инсталирање.
• Извадите уметак од полистирола
и све друге предмете из бубња.
• Обавите почетни циклус прања
на 90°C без рубља, али са средством за прање како бисте испрали резервоар за воду.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Пуњење рубљем
A
A
Избор жељеног програма
У табели програма можете да пронађете одговарајући програм за различите
типове прања (погледајте поглавље Табела програма и Водич кроз мени прања).
Окрените селектор програма на жељени програм. У пратњи џингла приказаће
се логотиоп марке.
• Отворите поклопац уређаја.
• Отворите бубањ притиском на дугме
за закључавање A7): Два поклопца се
деблокирају аутоматски.
• Убаците рубље, а затим затворите
бубањ и поклопац машине за прање
рубља.
УПОЗОРЕЊЕ Пре него што
затворите поклопац уређаја,
уверите се да је бубањ добро
затворен:
• Кад су два поклопца затворена,
• ослобађа се дугме за закључавање A.
Дозирање детерџената
Сипајте потребну количину детерџента
и прету праху у одељке за прање
ако сте изабрали опцију за
прање
"претпрање". Сипајте омекшивач у одељак уколико је потребно.
7) У зависности од модела.
Затим се на неколико секунди приказује
опис програма а дугме „Старт/пауза“
трепери зелено.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Вредности означене на дисплеју
служе за информацију.
electrolux 55
Приказани су одговарајућа температура, брзина центрифуге и трајање изабраног програма.
1:50
60
1200
20:15
УПОЗОРЕЊЕ Уколико током
циклуса окренете селектор
програма на други програм, машина
за прање рубља неће регистровати
нови одабрани програм.
Подешавање температуре
60
Притисните „Температура“ У више наврата притисните дугме уколико желите
да повисите или снизите температуру
прања у односу на температуру коју је
сам уређај одабрао (погледајте Табелу
програма да бисте пронашли могућу
означава
температуру). Симбол
хладно прање.
Бирање брзине центрифуге
1200
, „Задржавање испирања“
или „Ноћ8).
ни циклус“
Максималне брзине центрифуге су:
за Памук, Еко: 1300 о/мин, за Доње рубље, Вуну: 1000 о/мин, за Синтетику, 14
мин: 900 о/мин, за Осетљиво, Свилу,
Прекривач: 700 о/мин.
На крају програма, уколико сте изабраили
ли „Задржавање испирања“
„Ноћни циклус“
, онда би требало да
изаберете програм „Центрифуга“
или „Испуштање воде“ како бисте завршили циклус и испустили воду.
Без центрифуге
Вода се испушта без центрифугирања.
Задржавање испирања
Машина за прање рубља неће испустити воду од последњег испирања, па неће изгужвати веш.
Ноћни циклус
Након крајњег испирања, машина за
прање рубља неће испразнити воду
што спречава да се веш изгужва. Будући да не постоје циклуси центрифугирања, програм прања је тих и може се
одабрати током ноћи. У програмима за
памук и синтетику циклус испирања користи више воде.
Управљање временом
Time Manager
18:05
По правилу, машина за прање рубља
предлаже „Нормални“ циклус. Употребом опције „Управљање временом“ циклус може да се продужи или скрати.
дугмад. Ниво запрљаности веша је такође назначен.
Ниво запрљаности
Притисните дугме за центрифугу
дугме притисните како бисте променили
брзину центрифуге уколико желите да
се рубље центрифугира на различитој
брзини од оне коју предлаже уређај.
Можете изабрати и „Без центрифуге“
8) У зависности од модела.
01:50
Иконица
Врста тканине
Интензивно
За веома запрљане комаде рубља
Нормално
За нормално запрљане комаде рубља
Дневно
За дневно запрљане комаде рубља
56 electrolux
Ниво запрљаности
Иконица
Врста тканине
Лагано
За благо запрљане
комаде рубља
Брзо 1)
За веома мало запрљане комаде
рубља
Супер брзо
Комади рубља који
су коришћени или
ношени кратко време
1)
Освежавање
1)
Супер освежавање 1)
Само за освежавање одевних предмета
За освежавање само малих количина
рубља
1) Користити код полуоптерећења.
Могућности варирања ових различитих
нивоа зависи од врсте одабраног програма.
Одабир опција
Након одабира програма и пре него што
притисните дугме „Старт/пауза“ морате
да изаберете друге опције (погледајте
поглавље Табела програма и Водич
кроз мени прања).
или
да бисте
Притисните дугме
изабрали жељену опцију.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Опција „Допунско испирање“
Машина за прање рубља ће током циклуса додати још једно испирање. Ова
опција се препоручује особама са осетљивом кожом и у областима са меком
водом.
Привремено: Опција је активна само током одабраног програма.
Опција „Претпрање“
Уређај врши претпрање на максималних 30°C. Претпрање се завршава кратким циклусом центрифугирања програма за памук или синтетику и празним
циклусом за програме осетљивог рубља
Опција „Лако пеглање“
Уколико одаберете ову опцију, веш ће
се брижљиво прати и испирати како би
се спречило гужвање. Ово олакшава
пеглање. Уколико се ова опција користи
током програма за памук, максимална
брзина центрифуге ће износити 900 о/
мин.
„Одложени старт“
Settings
End Time
Child lock
Речи „On“ или „Off“ означавају да ли је
опција активирана или није. (Уколико је
приказано „Off“, црта пролази кроз симбол за опцију).
Притисните дугме „ОК“ да бисте је активирали или деактивирали. Уколико не
притисните дугме „ОК“, након неколико
секунди појавиће се помоћна порука.
Сачекајте неколико секунди да би се
вратио дисплеј главног менија.
Приказују се симболи који одговарају
одабраној опцији.
19:18
Ова опција значи да можете да изаберете време када ће се завршити циклус
програма прања. Временски период одлагања може да се изабере на 30 минута, затим на 1 час и до максималног одлагања од 23 часа и 59 минута.
или
да бисте
Притисните дугме
изабрали опцију „Крајње време“. Притисните „ОК“ уколико желите да промените време када ће се циклус завршити.
electrolux 57
Уколико не притисните дугме „ОК“, након неколико секунди појавиће се поили
моћна порука. Притисните дугме
да бисте подесили време када ће се
циклус завршити. Притисните дугме
„ОК“ да бисте потврдили. Главни дисплеј ће се вратити са новим временом
за крај циклуса. Време краја циклуса се
дефинише само уколико не користите
остала подешавања (опције, управљање временом, итд.).
Пре него што притиснете дугме „Старт/
пауза“, у било ком тренутку, можете да
измените или откажете време краја циклуса као што је претходно описано.
Уколико сте већ притиснули дугме
„Старт/пауза“, а желите да измените
или откажете време краја циклуса, поступите на следећи начин:
Да бисте отказали време завршетка циклуса и одмах покренули циклус, притисните „Старт/пауза“, а затим подесите
крај циклуса као што је претходно описано. Притисните „Старт/пауза“ да бисте покренули циклус.
УПОЗОРЕЊЕ Током времена
одлагања старта, поклопац ће бити
закључан. Уколико имате потребу
да га отворите, морате прво да
паузирате уређај тако што ћете
притиснути дугме „Старт/пауза“.
Након што сте поново затворили
поклопац, притисните дугме „Старт/
пауза“.
Уређај за безбедност деце
Ова опција вам пружа могућност да закључате уређај да бисте спречили
случајну измену програма током процеса.
или
да
Притисните истовремено
бисте изабрали „Брава за безбедност
затим притисните „ОК“ да бидеце“
сте је активирали.
Безбедносни уређај има ефекта од тренутка притискања дугмета „Старт/пауза“
за покретање циклуса.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Одабрана опција је сачувана.
Да бисте деактивирали уређај за бези
дугбедност деце притисните
мад задржите најмање 5 секунди.
Покретање програма
Притисните дугме „Старт/пауза“ да бисте покренули циклус; одговарајуће
светло ће постати зелено.
1:56
Washing
20:33
Нормално је да током циклуса селектор
програма остане у стању мировања.
Фаза која је у току је приказана на екрану дисплеја (наизменично са именом
програма), заједно са преосталим временом и временом завршетка циклуса.
Порука „Одложени старт“ и одбројавање су приказани уколико је време краја
циклуса измењено.
1:56
Delay Start
21:33
Уколико током циклуса притиснете дугме „Температура“ , „Центрифуга“
,
,
или „ОК“ детаљи који се односе
на програм који је у току биће приказани
на неколико секунди.
Паузирање програма који је у току
Порука „Врата могу да се отворе“ приказује се током првих десет минута циклуса.
58 electrolux
Притисните дугме „Старт/пауза“: Током
паузе одговарајуће светло трепери зелено и приказана је порука „Пауза“.
00:00
Finished
21:33
1:56
Paused
20:33
Механизам за закључавање ће „шкљоцнути“ двапут да би се назначило да је
поклопац отворен. Поново притисните
дугме „Старт/пауза“ како би се програм
наставио.
Мењање програма који је у току
Пре него што начините било коју измену на тренутном програму, потребно је
да паузирате машину за прање рубља
притиском на дугме „Старт/пауза“. Уколико мењање није могуће, морате да
откажете тренутни програм (погледајте
испод).
Отказивање програма
Уколико желите да откажете програм,
окрените селектор програма на „Стоп“
положај. Када рестартујете машину
за прање рубља, порука вам говори
шта да радите како бисте отказали или
наставили програм.
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
Крај програма
Машина за прање рубља се аутоматски
зауставља; дугме „Старт/пауза“ се искључује и приказује се порука „Завршено“. Оглашава се сигнал.
Механизам за закључавање ће „шкљоцнути“ двапут да би се назначило да је
симбол се појавпоклопац отворен.
љује.
00:00
Finished
21:33
Окрените бирач програма у положај
. Искључите утикач за прање
„Стоп“
и затворите славину за доток воде.
УПОЗОРЕЊЕ Препоручујемо вам
да након употребе оставите
поклопац и бубањ отворене како би
се резервоар за воду проветрио.
Стање приправности : неколико минута након завршавања програма укључује се систем за штедњу енергије.
Смањује се осветљеност дисплеја.
Притисните неко дугме и уређај ће изаћи из стања штедње енергије.
Омиљени програми
Можете да сачувате 2 омиљена програма. Тада им се може приступити путем
селектора програма.
Да бисте сачували програм:
Изаберите програм и жељене параметре (осим за одлагање краја времена).
или
да
Притисните истовремено
бисте изабрали „Сачувај омиљени“, затим притисните „ОК“ да бисте сачували
подешавања.
electrolux 59
Child lock
Save Favourite
Back
Да бисте избрисали омиљени, окрените
селектор ка жељеном положају. Притиили
да бисте
сните истовремено
изабрали „Уклони омиљени“, затим притисните „“ОК да бисте га избрисали.
OK
Child lock
Remove Favourite
Back
Уколико не притисните дугме „ОК“, након неколико секунди појавиће се помоћна порука. Порука потврде је приказана и тада се враћа главни дисплеј.
Child lock
Saved
Back
OK
Потврдите брисање поновним притиском на „ОК“.
OK
Child lock
Removed
Back
OK
Уколико је меморија пуна, порука ће вас
обавестити да морате да избришете
омиљени како бисте били у могућности
да сачувате још један.
ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програм/Врста рубља
Количина
рубља
Могуће опције
Памук (хладно - 90°): Бели или шарени, нпр. уобичајено прљава радна одећа, постељина, столњаци, доње рубље,
пешкири.
6 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Претпрање, Додатно испирање, Лако пеглање, Одложени
старт, Управљање временом
Синтетика (хладно - 60°): Синтетичке тканине, доње рубље, шарене тканине, кошуље које се не пеглају, блузе.
2,5 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Претпрање, Додатно испирање, Лако пеглање, Одложени
старт, Управљање временом
Осетљиво (хладно - 40°): За све
осетљиве материјале, на пример, завесе.
2,5 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Претпрање, Додатно испирање, Одложени старт, Управљање
временом
Вуна (хладно - 40°): Вуна која се може прати у машини са етикетом „Чиста
нова вуна, не скупља се, перива у машини за прање“.
1 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Одложени старт
Доње рубље (хладно - 40°): За врло
осетљиве предмете, као што је доње
рубље.
1 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Одложени старт
Свила (хладно - 30°): Тканина која се
пере у машини на 30°C.
1 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Одложени старт
60 electrolux
Програм/Врста рубља
Количина
рубља
Могуће опције
Испирање: У овом програму можете
да исперете ручно опрано рубље.
6 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Додатно испирање, Лако пеглање, Одложени старт,
Испуштање воде: Покреће се празан
циклус након задржаног испирања (или
ноћног циклуса плус).
6 кг
Центрифуга: Циклус центрифугирања од 400 до 1300 о/мин после Задржавања испирања (или Ноћног тихог режима плус).
6 кг
Одложени старт
Eко 1) (40° - 90°): Бели или шарени,
нпр. уобичајено прљава радна одећа, постељина, столњаци, доње рубље, пешкири.
6 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Претпрање, Додатно испирање, Лако пеглање, Одложени
старт
14 мин (30°): Идеално за рубље које је потребно само освежити.
1 кг
Задржавање испирања, Одложени
старт
Прекривач (30° - 40°): За прање јакни од перја или прошивених материјала.
3 кг
Одложени старт
1) Референтни програм за тестирање у складу са стандардом EN60456.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Извуците утикач уређаја из електричне
мреже пре чишћења.
Отклањање каменца
За уклањање каменца, употребите специјално некорозивно средство које је
намењено за машине за прање рубља.
На етикети производа прочитајте које
се количине препоручују и колико често
треба уклањати каменац.
Спољне површине
Користите топлу воду и сапун за чишћење спољних површина уређаја. Немојте
никада употребљавати алкохол, раствараче или сличне производе.
Филтер на одводу воде
Чистите редовно филтер који се налази
у подножју уређаја:
1
2
3
4
Дозатор
За чишћење, поступите на следећи
начин:
1
2
Филтери на доводу воде
Чистите уређај на следећи начин:
electrolux 61
1
ОПЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ
Пре него што је уређај напустио фабрику, извршене су бројне провере на њему. Ипак, уколико приметите неисправПроблеми
ност, погледајте доње поглавље пре
него што контактирате сервис.
Узроци
Машина за прање се
не покреће или не узима воду:
• уређај није исправно укључен, електричне исталације су неисправне;
• поклопци на уређају и бубњу нису чврсто затворени;
• команда за покретање програма није изабрана како треба;
• постоји прекид напајања;
• искључен је доток воде;
• славина за доток воде је затворена;
• филтери за славину за доток воде су прљави;
• на цреву за довод воде појављује се црвена пруга1).
Уређај се пуни али се
и одмах празни:
• део у облику слова U за одвод воде је сувише ниско причвршћен (погледајте одељак о инсталирању).
Машина за прање не
обавља испирање или
се не празни:
• црево за одвод је блокирано или савијено;
• филтер на одводу воде је зачепљен;
• детектор равнотеже је активиран: рубље није равномерно распоређено у бубњу;
• одабран је програм „Испуштање“, „Ноћна тишина плус“ или „Задржавање испирања“;
• висина одводног „U“ дела није одговарајућа.
Пронашли сте воду
око машине за прање
рубља:
•
•
•
•
•
превише прашка је изазвало преливање пене;
прашак није погодан за машинско прање;
део за одвод у облику слова „U“ није повезан како треба;
филтер за одвод није враћен на место;
доводно црево за воду цури.
Прање је незадовољавајуће:
•
•
•
•
прашак није погодан за машинско прање;
превише је веша у бубњу;
циклус прања није одговарајући;
нема довољно прашка.
Уређај вибрира, бучан
је:
• није уклоњена сва амбалажа из уређаја (погледајте одељак о
монтирању);
• уређај није нивелисан и није уравнотежен;
• уређај је сувише близу зида или намештаја;
• рубље није равномерно распоређено у бубњу;
• машина није довољно напуњена.
62 electrolux
Проблеми
Узроци
Циклус прања је исувише дуг:
•
•
•
•
•
филтери за славину за доток воде су прљави;
дошло је до прекида струје или довода воде;
активиран је детектор прегревања мотора;
температура дотока воде је нижа него обично;
активиран је сигурносни систем за детекцију пене (превише
прашка) и машина за прање рубља је почела да испушта пену;
• детектор равнотеже је активиран: додата је још једна фаза да
би се рубље равномерније распоредило у бубњу.
Машина за прање рубља се зауставља у току циклуса прања:
• неисправно је снабдевање водом или електричном енергијом;
• изабрана је опција Задржавање испирања;
• поклопци бубња су отворени.
Поклопац се не отвара на крају циклуса:
• „непосредно отварање“1) светло није упаљено;
• температура унутар бубња је превисока;
• поклопац се деблокира 1 - 2 минуте после краја циклуса1).
На екрану диплеја се
пјављује порука „Молимо вас да проверите да ли су врата правилно затворена а затим притисните
СТАРТ“.2) и дугме
„Старт/пауза“ трепери
црвено 3) :
• Поклопац није добро затворен.
Код ЕФ1 или порука
„Вода не може да се
испусти“. Проверите
да ли је филтер чист а
затим притисните
СТАРТ." појављује се
на екрану дисплеја 2)и
дугме „Старт/пауза
трепери црвено3):
• филтер на одводу воде је зачепљен;
• црево за одвод је блокирано или савијено;
• црево за одвод је подешено превисоко (погледајте поглавље
„Инсталација“);
• пумпа за избацивање воде је блокирана;
• вертикалне цеви су блокиране.
Порука „Вода не може
да се напуни“: Проверите да ли је славина
отворена а затим притисните СТАРТ." појављује се на екрану
дисплеја 2)и дугме
„Старт/пауза“ трепери
црвено3):
• славина је затворена;
• дошло је прекида довода воде;
• на цреву за довод воде појављује се црвена пруга1).
Омекшивач се при пуњењу дозатора улива
директно у бубањ:
• премашили сте индикатор за максималну количину.
1) У зависности од модела.
2) На неким моделима звучни сигнали могу да се огласе
3) Након решења било ког проблема, притисните дугме „Старт/пауза“ да бисте поново покренули
прекинути програм.
ДЕТЕРЏЕНТИ И АДИТИВИ
Употребљавајте детерџент који је намењен за коришћење у машинама за прање рубља. Не препоручујемо мешање
различитих врста детерџената. То би
могло да доведе до лоших резултата
прања. Код коришћења детерџената у
electrolux 63
праху нема никаквих ограничења.
Течни детерџенти се не смеју користити
ако је изабрано претпрање. Код циклуса без претпрања можете их додати
употребом лоптице за дозирање. Детерџенте у таблетама или у дозама морате ставити у одељак за детерџент у
дозатору Вашег уређаја.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ДИМЕНЗИЈЕ
Висина
Ширина
Дубина
850 mm
400 mm
600 mm
МРЕЖНИ НАПОН / ФРЕКВЕНЦИЈА
ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
ПРИТИСАК ВОДЕ
230 V / 50 Hz
2300 W
Минимум
Максимум
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Прикључивање на довод воде
Тип 20/27
ИНСТАЛАЦИЈА
Уклоните сву амбалажу за заштиту у току транспорта пре прве употребе. Чувајте је за случај будућег превоза: Превожењем необезбеђеног уређаја могло би
да дође до оштећења унутрашњих делова и да проузрокује цурење и лош
рад. Уређај може да се оштети такође и
физичким контактом.
Распакивање
Деблокирање
1a
1b
3
2
a
1b
1
2
2a
2b
3
4
3
4
Ако машину за прање монтирате на
истом нивоу као и околни намештај, поступите према упутствима датим на
слици 4.
64 electrolux
Довод воде
Поставите приложено црево за довод
воде са задње стране машине за прање
на следећи начин. Немојте да користите старо црево. Црево за довод воде не
може да се продужава. Уколико је сувише кратко, контактирајте сервисну службу.
1
2
Отворите славину за довод воде. Проверите да не цури.
Електрично прикључивање
Ова машина за прање рубља сме да се
прикључи само на једнофазни напон од
230 V. Проверите јачину осигурача: 13
A за 230 V. Уређај не сме да се прикључује продужним каблом или вишеполним адаптерима. Проверите да ли је
утикач уземљен и у складу са важећим
прописима.
Постављање
Поставите уређај на равну и тврду површину, на месту са добром вентилацијом. Осигурајте да уређај не дође у контакт са зидом или другим намештајем.
Исправно нивелисање спречава вибрације, буку и померање машине за време
рада.
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Одвод воде
Поставите лук у
облику слова U на
одводно црево.
Све ставите на место одвода (или у
сливник), на висини између 70 и 100
cm. Проверите да
ли је безбедно постављен. Треба
омогућити улаз ваздуха на крају црева,
како би се избегла опасност од стварања ефекта сифона.
Црево за одвод воде не сме да буде растегнуто. Уколико је сувише кратко, контактирајте Вашег трговца.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
Одлагање уређаја
Сви материјали на којима се налази
симбол
могу да се рециклирају.
Одлажите их у одговарајућем сабирном центру (распитајте се у локалној градској управи) за сакупљање и рециклирање. При одлагању
Вашег уређаја извадите све делове
који би могли да представљају
опасност по друге особе: одрежите
електрични кабл за напајање у подножју уређаја.
electrolux 65
Заштита околине
Да бисте остварили уштеду воде и
струје и помогли у заштити средине, препоручујемо Вам следеће:
• Кад год је то могуће, искористите
пуни капацитет уређаја и избегавајте делимично пуњење.
• Програме за претпрање и потапање користите само за веома запрљано рубље.
SRB Европска Гаранција: Овај уређај
има гаранцију Electrolux-а у свакој земљи која је наведена на задњој страни
овог упутства, и то у периоду наведеног
у гаранцији уређаја или иначе одређеног законом. Уколико се преселите из
једне од наведених земаља у другу, гаранција уређаја преселиће се са Вама,
и то под следећим условима:
• Гаранција уређаја почиње од датума
прве коповине уређаја, што се доказује важећим документом о куповини,
који издаје продавац уређаја.
• Гаранција уређаја важи за исти период и за исти обим рада и делова
• Користите одговарајућу количину
детерџента која одговара тврдоћи воде, количини стављеног рубља и томе колико је рубље прљаво.
који важе у Вашој новој земљи боравка, и то за тај одређени модел или серију уређаја.
• Гаранција уређаја припада лично купцу уређаја и не може се преносити на
другог корисника.
• Уређај је инсталиран и користи се у
сагласности са упутствима Electroluxа и то искључиво у дому, односно, не
користи се у комерцијалне сврхе.
• Уређај је инсталиран у сагласности
са свим прописима које важе у у Вашој новој земљи боравка.
Одредбе ове Европске гаранције не
утичу на права загарантована законом.
66 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
Upravljalna plošča
Tipka na pokrovu
Pokrov filtra
Noge za namestitev v vodoraven položaj
3
4
Upravljalna plošča
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5
6
7
8
Gumb za izbiro programa
Prikazovalnik za sporočila
Tipka »Temperatura«
Tipka »Centrifuga«
Tipki »Gor/dol«
Tipka »OK«
Tipka »Vklop/prekinitev«
Tipki »Upravljanje časa«
Tipki "Gor/Dol" omogočata dostop do naslednjih menijev:
• Predpranje
• Dodatno izpiranje
• Lahko likanje
• Vodič za pranje
: Vodič za temperaturo , Vodič za št. vrtlj. centrifuge
, Vo, Vodič po madežih
dič po funkcijah
, Demonstracijski vodič
, Nazaj
• Nastavitve
: Jezik
, Glasnost
,
Čas
, Svetlost
, Kontrast
, Po, Nazaj
nastavitev nastavitev
• Konec
• Varovalo za otroke
• Shrani priljubljeno
• Nazaj
electrolux 67
Dozirna posoda
Predpranje
Pranje
Mehčalec (ne polnite višje od oznake MAX
M
)
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila za
uporabo shranite skupaj z vašo napravo.
Splošna varnostna navodila
• Ne spreminjate in ne poizkušajte spreminjati te naprave. S spreminjanjem ogrožate vašo varnost.
• Pred pranjem se prepričajte, da ste iz perila odstranili vse kovance, papirne sponke, broške, vijake ipd. Če ostanejo med
perilom, lahko povzročijo težko poškodbo vaše naprave.
• Uporabite priporočeno količino detergenta.
• Manjše kose perila (nogavice, trakove
itd.) vstavite v platneno vrečko ali prevleko za blazino.
• Po uporabi izključite napravo iz omrežja
in zaprite vodovodno pipo.
• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo
vedno izključite iz električnega omrežja.
• V pralnem stroju ne perite perila z žico,
nezarobljenih ali strganih oblačil.
Namestitev
• Napravo razpakirajte oz. prosite, da jo
razpakirajo takoj po dobavi. Prepričajte
se, da zunanjost naprave ni poškodovana. O vseh poškodbah med prevozom
obvestite vašega prodajalca.
• Pred namestitvijo odstranite iz naprave
vse transportne vijake in embalažo.
• Priključitev na vodovodno napeljavo mora
izvesti usposobljen vodovodar.
• Če jo pred priključitvijo naprave potrebna
prilagoditev na električno omrežje, naj leto izvede usposobljen električar.
• Zagotovite, da električni napajalni kabel
po namestitvi ne ostane ujet pod napravo.
• Če je naprava postavljena na preprogo,
zagotovite, da preproga ne ovira prezračevalnih odprtin na dnu naprave.
• Naprava mora imeti vgrajen varnostni vtič
z ozemljitvijo v skladu s predpisi.
• Pred priključitvijo naprave na električno
omrežje natančno preberite navodila v
poglavju "Priključitev na električno napetost".
• Napajalni kabel lahko zamenja samo pooblaščen servisni tehnik.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za morebitno škodo, do katere pride zaradi nepravilne namestitve.
Ukrepi za zaščito pred zmrzaljo
Če je naprava postavljena v prostoru s temperaturami pod 0 °C, izvedite naslednje
ukrepe:
• Zaprite pipo in odklopite cev za dovod
vode.
• Konec te cevi in cev za odtok vode namestite v posodo na tleh.
• Izberite program za črpanje in počakajte,
da se do konca izteče.
• Napravo izklopite iz električnega omrežja
z zasukom gumba za izbiro programa v
.
položaj "Stop"
• Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
• Ponovno namestite cevi za dovod in odtok vode.
Na ta način odstranite iz cevi preostalo vodo in tako preprečite nastajanje ledu, ki bi
lahko poškodoval napravo.
Pred ponovnim vklopom naprave zagotovite, da je nameščena v prostoru, kjer temperatura ne pade pod ledišče.
68 electrolux
Uporaba
• Naprava je namenjena običajni uporabi v
gospodinjstvu. Ne uporabljajte je v komercialne, industrijske ali kakršnekoli druge namene.
• Pred pranjem poglejte navodila na etiketah posameznih oblačil.
• Kosov oblačil, s katerih ste odstranjevali
madeže z bencinom, alkoholom, trikloretilenom ipd., ne vstavljajte v pralni stroj.
Najprej počakajte, da čistila izhlapijo, in
oblačila šele nato vstavite v boben.
• Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
• Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, čutnimi
ali razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, razen če je
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor oz. jih natančno
seznanila z uporabo naprave.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje z napravo.
OSEBNE NASTAVITVE
Pred prvo priključitvijo na električno
napetost
Najprej je treba izbrati jezik.
Izberite želeni jezik s pritiskom na tipko
ali
, nato pritisnite za potrditev "V redu".
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
nadaljevanju je opisan postopek za spremembo jezika.
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
, nato pritisnite "V redu". Izberistavitve"
te "Jezik"
, nato pritisnite "V redu": utripati začnejo črke, ki ustrezajo jeziku (besedilo se spremeni v ustrezen jezik). Izberite
ali
, nato pritisnite za
jezik s pritiskom
potrditev "V redu".
Back
Language
Volume
ENG
Prikaže se zahteva za potrditev: pritisnite "V
redu" za potrditev vaše izbire.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Nato morate nastaviti čas na stroju s pritiskom tipke
ali
, nato pritisnite za potrditev "V redu".
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
Jezik
Ko napravo prvič priključite na električno
napetost, je nastavljena na angleški jezik. V
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
Glasnost
Zvočni signali se oglasijo ob zaključku programa in v primeru nepravilnosti, ob vklopu
pa se oglasi tudi zvonec.
V nadaljevanju je opisan postopek za nastavitev glasnosti zvočnih signalov.
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
stavitve"
, nato pritisnite "V redu". Izberi, nato pritisnite "V redu":
te "Glasnost"
utripa številka nivoja glasnosti (od 0 za tiho,
do 9). Nastavite glasnost s pritiskom na
ali
, nato pritisnite za potrditev "V redu".
electrolux 69
Language
Volume
Time
utripa številka za nivo svetlosti (od 0 do 9).
Nastavite svetlost s pritiskom na
ali
,
nato pritisnite za potrditev "V redu".
5
Time
Brightness
Contrast
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
Čas
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
stavitve"
, nato pritisnite "V redu". Izberite "Čas"
, nato pritisnite "V redu": utripa
čas (24-urni format). Nastavite čas s pritiali
, nato pritisnite za potrdiskom na
tev "V redu".
Volume
Time
Brightness
5
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
Kontrast
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
, nato pritisnite "V redu". Izberistavitve"
te "Kontrast"
, nato pritisnite "V redu":
utripa številka za nivo kontrasta (od 0 do 9).
ali
,
Nastavite kontrast s pritiskom
nato pritisnite za potrditev "V redu".
11:1
Brightness
Contrast
Reset Settings
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
Svetlost
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
stavitve"
, nato pritisnite "V redu". Izberi, nato pritisnite "V redu":
te "Svetlost"
5
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
KAKO ZAŽENETE PROGRAM PRANJA?
Prva uporaba
• Zagotovite, da so električni in vodovodni priključki izvedeni v skladu z
navodili za vgradnjo.
• Iz notranjosti bobna odstranite polistirenski vložek in druge predmete.
• Posodo za vodo očistite tako, da ob
praznem stroju, z vstavljenim pralnim
praškom, izvedete program pranja
pri 90 °C.
70 electrolux
VSAKODNEVNA UPORABA
Vstavljanje perila
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
A
A
• Odprite pokrov naprave.
• S pritiskom na zapiralo A odprite boben9)
: dve zaporni plošči se samodejno razkleneta.
• Perilo vstavite v boben ter zaprite boben
in pokrov pralnega stroja.
Opozorilo! Pred zapiranjem pokrova
preverite, ali je boben pravilno zaprt:
• ko sta zaporni plošči zaprti,
• je zapiralo A sproščeno.
Doziranje detergentov
Pralni prašek vsujte v predala za pranje
in predpranje
, če ste izbrali funkcijo
"predpranje". Po potrebi vlijte mehčalec v
predal .
Izbira želenega programa
Za izbiro pravega programa za različne vrste pranja si oglejte razpredelnico programov (glejte del Razpredelnica programov in
meni Navodila za pranje).
Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program. Prikažeta se logotip blagovne
znamke in simbol zvonca.
Potem se za nekaj sekund prikaže opis programa, lučka tipke "Vklop/Prekinitev" pa
utripa zeleno.
9) Odvisno od modela.
Vrednosti, ki so prikazane na prikazovalniku, so informativne.
Prikažejo se privzete vrednosti za temperaturo, število vrtljajev centrifuge in trajanje izbranega programa.
1:50
60
1200
20:15
Opozorilo! Če gumb za izbiro
programa zavrtite na drug program
med delovanjem stroja, pralni stroj ne
bo upošteval novo izbranega
programa.
Izbira temperature
60
Pritisnite tipko "Temperatura" pritisnite
večkrat, da zvišate ali znižate temperaturo,
če želite perilo oprati pri drugačni temperaturi, kot jo predlaga stroj (za izbiro možnih
temperatur glejte Razpredelnico prograpomeni hladno pranje.
mov). Simbol
electrolux 71
Izbira števila vrtljajev centrifuge
1200
Pritisnite tipko "Ožemanje"
, če želite, da
se perilo ožame pri drugačnem številu vrtljajev centrifuge, kot ga izbere stroj. Izberete
, "Zadržano
lahko tudi "Brez ožemanja"
10).
ali "Nočno pranje"
izpiranje"
Največje število vrtljajev centrifuge:
za bombaž, Eko : 1.300 vrt./min, za fino
perilo, za volno: 1.000 vrt./min, za sintetiko,
14 min: 900 vrt./min, za občutljivo perilo,
svilo, odeje: 700 vrt./min
Na koncu programa morate, če ste izbrali
ali "Nočno pranje"
"Zadržano izpiranje"
, izbrati program "Ožemanje"
ali "Črpanje"
, da zaključite program in se izčrpa voda.
Brez ožemanja
Voda se izčrpa iz bobna brez ožemanja.
Zadržano izpiranje
Pralni stroj ne izčrpa zadnje vode za izpiranje. Na ta način se prepreči mečkanje perila.
Nočno pranje
Pralni stroj ne izčrpa vode po končnem izpiranju in tako prepreči mečkanje perila. Ker
se program pranja izvaja brez ožemanja, je
zelo tih in primeren za pranje v nočnih urah.
Program izpiranja v programih za bombaž
in sintetiko uporablja več vode.
Stopnja
umazanosti
Ikona
Vrsta tkanine
Intenzivno
Za močno umazano
perilo
Običajno
Za običajno umazano perilo
Dnevno
Perilo, ki ga dnevno
menjate
Rahlo
Za rahlo umazano
perilo
Hitro 1)
Za zelo malo umazano perilo
Zelo hitro 1)
Za oblačila, ki ste jih
nosili kratek čas
Osveži 1)
Samo za osvežitev
oblačil
Super osveži
Za osvežitev samo
male količine perila
1)
1) Uporabite pri polovični napolnjenosti naprave.
Razpoložljivost stopenj umazanosti je odvisna od izbranega programa pranja.
Izbira funkcij
Različne funkcije obvezno izberite po nastavitvi programa in pred pritiskom na tipko
"Vklop/Prekinitev" (glejte poglavje Razpredelnica programov in meni Navodila za pranje).
ali
, da izberete želeno
Pritisnite tipko
funkcijo.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Upravljanje časa
Time Manager
01:50
18:05
Pralni stroj predlaga program pranja "Običajno". S tipkami "Upravljanje časa" lahko
. Oznapodaljšate ali skrajšate program
čena je tudi stopnja umazanosti perila.
10) Odvisno od modela.
Besedilo "Vklop" ali "Izklop" označuje, ali je
funkcija vključena ali ne. (Če je prikazano
besedilo "Izklop", je simbol za funkcijo prečrtan.)
Funkcijo vklopite oz. izklopite s pritiskom na
tipko "V redu". Če na tipko "V redu" ne pritisnete, se po nekaj sekundah prikaže sporočilo s pomočjo. Za vrnitev v osnovni zaslon počakajte nekaj sekund.
Prikažejo se simboli, ki ustrezajo izbranim
funkcijam.
72 electrolux
Funkcija "Dodatno izpiranje"
Stroj med programom pranja izvede eno ali
več dodatnih izpiranj. Funkcijo priporočamo
ljudem z občutljivo kožo in na območjih z
zelo mehko vodo.
Začasno: Funkcija velja samo za izbrani
program.
Funkcija "Predpranje"
Stroj izvede predpranje pri največ 30 °C. V
programih za bombažno in sintetično perilo
se predpranje zaključi s kratkim ožemanjem, v programih za občutljivo perilo pa izvede prazen program.
Funkcija "Lahko likanje"
Z izbiro te funkcije se perilo nežno opere in
ožame, kar preprečuje mečkanje. To zagotavlja lažje likanje. Če se ta funkcija uporablja v programih za bombaž, je najvišje število vrtljajev centrifuge 900 vrt./min.
“Zamik vklopa”
Settings
End Time
Child lock
19:18
Ta funkcija omogoča izbiro časa zaključka
programa pranja. Zakasnitev lahko izberete
v korakih po 30 minut in nato po 1 uro do
največje zakasnitve 23 ur in 59 minut.
ali
, da izberete funkciPritisnite tipko
jo "Konec". Če želite spremeniti čas zaključka programa, pritisnite "V redu". Če na tipko "V redu" ne pritisnete, se po nekaj sekundah prikaže sporočilo s pomočjo. Pritisali
, da nastavite čas zanite tipko
ključka programa. Za potrditev pritisnite tipko "V redu". Prikaže se osnovni zaslon z
novim časom zaključka programa. Čas zaključka programa lahko nastavite samo, če
ne uporabljate ostalih nastavitev (funkcij,
upravljanja časa itd.).
Čas zaključka programa lahko spremenite
ali prekličete kadar koli pred pritiskom na
tipko "Vklop/Prekinitev" po predhodno opisanem postopku.
Postopek za spremembo ali preklic časa
zaključka programa po pritisku na tipko
"Vklop/Prekinitev":
Za preklic časa zaključka programa in takojšen zagon programa pritisnite "Vklop/Prekinitev" ter nato po predhodno opisanem postopku nastavite čas zaključka programa.
Pritisnite "Vklop/Prekinitev", da zaženete
program.
Opozorilo! Pokrov je v času zamika
vklopa zaklenjen. Če ga želite odpreti,
morate najprej prekiniti delovanje stroja
s pritiskom na tipko "Vklop/Prekinitev".
Ko zaprete pokrov, ponovno pritisnite
tipko "Vklop/prekinitev".
Varovalo za otroke
Ta funkcija omogoča zaklepanje naprave za
preprečitev nenamernega spreminjanja delujočega programa.
ali
, da izberete "Varovalo za
Pritisnite
otroke"
, in nato "V redu" za vklop.
Varovalo začne delovati takoj, ko pritisnete
tipko "Vklop/Prekinitev" za zagon programa.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Izbira funkcije je shranjena.
Za izklop varovala za otroke pritisnite tipki
in
za vsaj 5 sekund.
Začetek programa
Pritisnite "Vklop/Prekinitev", da zaženete
program; ustrezna lučka bo zasvetila zeleno.
electrolux 73
1:56
Washing
20:33
Gumb za izbiro programa se med izvajanjem programa ne vrti.
Na prikazovalniku se prikazuje trenutna faza
programa (izmenično z imenom programa),
skupaj s preostalim časom in časom zaključka programa.
V primeru spremembe časa zaključka programa se prikaže sporočilo "Zamik vklopa"
in odštevanje časa.
Spreminjanje programa, ki se izvaja
Pred izvajanjem poljubne spremembe v
programu, ki se trenutno izvaja, najprej s
pritiskom na tipko "Vklop/prekinitev" prekinite delovanje pralnega stroja. Če spremembe ni mogoče izvesti, najprej prekličite
trenutni program (glejte spodaj).
Preklic programa
Če želite program preklicati, zavrtite gumb
. Pri
za izbiro programa v položaj "Stop"
ponovnem zagonu pralnega stroja vas sporočilo opozori, kaj je treba narediti za preklic
ali nadaljevanje programa.
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
1:56
Delay Start
21:33
Če med programom pritisnete "Temperatura" , "Ožemanje"
,
,
ali tipko "V
redu", so na prikazovalniku za nekaj sekund
prikazane podrobnosti potekajočega programa.
Prekinitev trenutnega programa
Prvih deset minut programa se prikazuje
sporočilo »The door may be opened«.
Pritisnite tipko »Vklop/prekinitev«: med prekinitvijo utripa ustrezna lučka v zeleni barvi,
prikaže se sporočilo »Paused«.
Konec programa
Pralni stroj se samodejno ustavi; tipka
»Vklop/prekinitev« ugasne, prikaže se sporočilo »Finished«. Oglasi se zvočni signal.
00:00
Finished
Zaporni mehanizem dvakrat »tleskne«, kar
pomeni, da je pokrov odprt. Prikaže se sim.
bol
1:56
Paused
20:33
Zaporni mehanizem dvakrat »tleskne«, kar
pomeni, da je pokrov odprt. Za nadaljevanje
programa ponovno pritisnite tipko »Vklop/
prekinitev«.
21:33
00:00
Finished
21:33
Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj
. Perilo odstranite iz stroja. Iztak»Stop«
nite vtič iz vtičnice in zaprite vodovodno pipo.
74 electrolux
Opozorilo! Za prezračevanje posode
za vodo priporočamo, da po uporabi
pustite pokrov in boben odprta.
Če je pomnilnik poln, vas sporočilo opozori,
da je treba izbrisati enega izmed najljubših
programov, da lahko shranite novega.
Za brisanje najljubšega programa zavrtite
gumb za izbiro programa v želen položaj.
ali
, da izberete "Odstrani
Pritisnite
priljubljeno", nato pritisnite "V redu", da izbrišete nastavitev.
Stanje pripravljenosti: ko se program zaključi, se po nekaj minutah vklopi sistem
varčevanja z energijo. Svetlost prikazovalnika se zmanjša. S pritiskom na poljubno tipko stroj izklopite iz stanja varčevanja z energijo.
Najljubši programi
Shranite lahko 2 najljubša programa. Do
shranjenih programov lahko dostopate z
gumbom za izbiro programa.
Postopek shranjevanja programa:
Izberite program in želene parametre (z izjemo konca časa zamika vklopa). Pritisnite
ali
, da izberete "Shrani priljubljeno", nato
pritisnite "V redu", da shranite nastavitev.
Child lock
Save Favourite
Back
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Brisanje potrdite s ponovnim pritiskom na
"V redu".
Child lock
Removed
Back
OK
OK
Če ne pritisnete na tipko "V redu", se po
nekaj sekundah prikaže sporočilo s pomočjo. Prikaže se potrditveno sporočilo, zatem
pa osnovni zaslon.
Child lock
Saved
Back
OK
RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Program/vrsta perila
Količina
perila
Možne funkcije
Bombaž (hladno - 90 °): Belo ali barvno,
npr. običajno umazana delovna oblačila, posteljnina, prti, spodnje perilo, brisače.
6,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Lahko
likanje, Zamik vklopa, Upravljanje časa
Sintetika (hladno - 60 °): Sintetično perilo, spodnje perilo, barvno perilo, srajce in
bluze, ki se ne likajo.
2,5 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Lahko
likanje, Zamik vklopa, Upravljanje časa
electrolux 75
Program/vrsta perila
Količina
perila
Možne funkcije
Občutljivo (hladno - 40 °): Za vse občutljive materiale, npr. zavese.
2,5 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Zamik
vklopa, Upravljanje časa
Volna (hladno - 40 °): Volneni izdelki za
strojno pranje z etiketami »čista runska volna,
ki se ne krči in je primerna za strojno pranje«.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje, Zamik vklopa
Fino perilo (hladno - 40 °): Za zelo občutljiva oblačila, npr. damsko perilo.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje, Zamik vklopa
Svila (hladno - 30 °): Perilo, ki se strojno
pere pri 30 °C.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje, Zamik vklopa
Izpiranje: S tem programom lahko izperete ročno oprana oblačila.
6,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje, Dodatno izpiranje, Lahko likanje, Zamik
vklopa
Črpanje: Izvede prazen program po Zadržanem izpiranju (ali po Nočnem programu
plus).
6,0 kg
Centrifuga: Ožemanje s 400 do 1300
vrt./min. po zadržanem izpiranju (ali po Nočnem programu plus).
6,0 kg
Zamik vklopa
Eko1) (40 ° - 90 °): Belo ali barvno, npr.
običajno umazana delovna oblačila, posteljnina, prti, spodnje perilo, brisače.
6,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Lahko
likanje, Zamik vklopa
14 Min. (30°) : Popoln program za perilo, ki ga želite samo osvežiti.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Zamik vklopa
Odeja (30 ° - 40 °): Za pranje odej ali
prešitih odej.
3,0 kg
Zamik vklopa
1) Referenčni program za preizkus skladnosti s standardom EN60456.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Pred čiščenjem naprave izvlecite vtič iz omrežne napetosti.
Odstranjevanje vodnega kamna
Za odstranjevanje vodnega kamna uporabite primerno, nekorozivno sredstvo, namenjeno za čiščenje pralnih strojev. Na etiketi
izdelka preberite navodilo glede priporočene količine in pogostosti izvajanja postopka
odstranjevanja vodnega kamna.
Zunanjost
Zunanjost naprave očistite z mlačno milnico. Ohišja ne čistite z alkoholom, raztopili ali
podobnimi snovmi.
Dozirna posoda
Čiščenje izvajajte po naslednjem postopku :
1
2
Filter za izpust
Redno čistite filter, ki se nahaja na dnu naprave:
76 electrolux
Filtri na dovodni cevi
Čiščenje izvajajte po naslednjem postopku:
2
1
1
3
4
MOTNJE V DELOVANJU
Naprava je bila pred odpremo iz tovarne temeljito preizkušena. Če kljub temu opazite
motnjo v delovanju, vas prosimo, da pred
Težave
klicem servisne službe najprej preberete naslednja poglavja.
Vzroki
Pralni stroj se ne zažene
ali se ne napolni z vodo:
• naprava ni pravilno priključena na napajanje, električna napeljava ne
deluje,
• pokrov in zaporni plošči bobna niso dobro zaprti,
• ukaz za začetek izvajanja programa ni bil pravilno izbran,
• prišlo je do izpada električne napetosti,
• dovajanje vode je bilo prekinjeno,
• pipa za dovod vode je zaprta,
• filtri na cevi za dovod vode so zamašeni,
• na cevi za dovod vode se pojavi rdeča oznaka1).
Naprava se napolni z vodo in se nato takoj izprazni:
• U-segment za cev za odvod vode je nameščen prenizko (glejte poglavje Namestitev).
Pralni stroj ne izpira ali
se ne izprazni:
• cev za odvod vode je zamašena ali ukrivljena,
• filter za izpust je zamašen,
• vklopil se je senzor sistema za zaznavanje neuravnoteženosti: perilo v
bobnu ni enakomerno razporejeno,
• izbrali ste program »Črpanje« oz. funkciji »Nočni program plus« ali »Zadržano izpiranje«,
• neprimerna višina U-segmenta za cev za odvod vode.
Na tleh okoli pralnega
stroja je voda:
• zaradi prevelike količine pralnega sredstva je prišlo do penjenja in prelivanja,
• pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje,
• U-segment za cev za odvod vode ni pravilno nameščen,
• filter za izpust ni vstavljen na svoje mesto,
• cev za dovod vode pušča.
Kakovost pranja ni zadovoljiva:
•
•
•
•
pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje,
v bobnu je preveč perila,
izbrali ste neprimeren program pranja,
vstavljena je premajhna količina pralnega sredstva.
electrolux 77
Težave
Vzroki
Naprava vibrira oz. povzroča preveč hrupa:
• iz naprave ni bil odstranjen ves embalažni material (glejte poglavje Namestitev),
• naprava ni nameščena v vodoravni položaj in ni uravnotežena,
• naprava je preblizu zidu ali pohištva,
• perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno,
• količina perila je premajhna.
Program pranja traja
mnogo predolgo:
•
•
•
•
•
filtri na cevi za dovod vode so zamašeni,
prekinjen je bil dovod vode ali električne napetosti,
vklopil se je senzor pregrevanja motorja,
temperatura dovoda vode je nižja od običajne,
vklopil se je varnostni sistem za zaznavanje pene (preveč pralnega
sredstva) in pralni stroj je začel izčrpavati peno,
• vklopil se je senzor sistema za zaznavanje neuravnoteženosti: dodana
je bila še ena faza za enakomernejšo razporeditev perila v bobnu.
Pralni stroj se ustavi
med programom pranja:
• neustrezna oskrba z vodo ali elektriko,
• izbrali ste funkcijo Zadržano izpiranje,
• zaporni plošči bobna sta odprti.
Pokrov se po končanem
programu ne odpre:
• lučka »takojšnje odpiranje«1) ne sveti,
• temperatura v bobnu je previsoka,
• pokrov se odpre šele eno do dve minuti po končanem programu1).
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo »Preverite, če so vrata dobro zaprta, zatem pritisnite
VKLOP.«2) tipka »Vklop/
prekinitev« pa utripa rdeče 3) :
• pokrov ni pravilno zaprt.
Na prikazovalniku se prikaže koda EF1 ali sporočilo »Vode ni možno izčrpati. Preverite, če je filter čist, zatem pritisnite
VKLOP.«2), tipka »Vklop/
prekinitev« pa utripa rdeče3):
• filter za izpust je zamašen,
• cev za odvod vode je zamašena ali ukrivljena,
• cev za odvod vode je nameščena previsoko (glejte poglavje »Namestitev«),
• odtočna črpalka je zamašena,
• cevi so blokirane.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo »Vode ni
možno natočiti. Preverite, če je pipa odprta, zatem pritisnite VKLOP.«2),
tipka »Vklop/prekinitev«
pa utripa rdeče3):
• pipa je zaprta,
• prekinjen je bil dovod vode.
• na cevi za dovod vode se pojavi rdeča oznaka1).
Ko polnite dozirno posodo, teče mehčalec neposredno v boben:
• mehčalec ste nalili preko oznake MAX.
1) Odvisno od modela.
2) Pri nekaterih modelih se lahko oglasi zvočni signal,
3) Po odpravi motnje pritisnite tipko »Vklop/prekinitev« za nadaljevanje prekinjenega programa.
78 electrolux
PRALNA SREDSTVA IN DODATKI
Uporabljajte samo detergente, ki so namenjeni strojnemu pranju. Odsvetujemo mešanje različnih vrst detergentov. To lahko pokvari pranje. Glede uporabe pralnih praškov
ni nobenih omejitev. Kadar uporabljate program s predpranjem, ne uporabljajte teko-
čih detergentov. Pri programih brez predpranja jih dodajte s pomočjo dozirne krogle.
Tablete ali dozirne detergente dodajte v
predal za detergent v dozirni posodi vašega
stroja.
TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJE
Višina
Širina
Globina
850 mm
400 mm
600 mm
NAPETOST/FREKVENCA OMREŽJA
PORABA ENERGIJE
TLAK VODE
230 V / 50 Hz
2300 W
Najmanj
Največ
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Priključitev na vodo
Tip 20/27
NAMESTITEV
Pred prvo uporabo odstranite vso zaščitno
transportno embalažo. Shranite jo za morebitni bodoči transport: Prevoz nezavarovane
naprave lahko poškoduje sestavne dele v
njeni notranjosti in povzroči puščanja in
motnje v delovanju. Naprava se lahko poškoduje tudi zaradi fizičnega stika.
Odstranitev embalaže
1
2
3
4
Odstranitev vezi
1a
1b
3
2
a
1b
2a
2b
3
4
Za namestitev pralnega stroja na enako višino, kot je sosednje pohištvo, upoštevajte
navodila, ki so prikazana na sliki 4.
electrolux 79
Dovod vode
Cev za dovod vode na hrbtni strani vašega
pralnega stroja namestite na naslednji način. Ne uporabite stare cevi. Cevi za dovod
vode ni mogoče podaljšati. Če je prekratka,
se obrnite na servisno službo.
1
2
Odprite pipo za dovod vode. Preverite, da
ne pušča.
Priključitev na električno napetost
Pralni stroj lahko priključite samo na enofazno napetost 230 V. Preverite moč varovalke: 13 A za 230 V. Naprave ni dovoljeno
priključiti prek podaljška ali razdelilnika. Prepričajte se, da je vtič ozemljen in v skladu z
veljavnimi predpisi.
Namestitev
Napravo namestite na ravno in trdno površino v dobro prezračenem prostoru. Zagotovite, da se naprava ne dotika sten ali drugega pohištva. Natančna namestitev v vodoraven položaj preprečuje vibracije, hrup in
premikanje naprave med delovanjem.
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Izčrpavanje
Na cev za odvod vode namestite U segment. Vse skupaj
namestite na priključek za izčrpavanje
(ali v umivalnik) na višini med 70 in 100
cm. Zagotovite zanesljivo pritrditev.
Zagotovite možnost
vstopanja zraka skozi konec cevi, da ne pride do sifonskega učinka.
Cevi za odvod vode ni dovoljeno raztegovati. Če je prekratka, se obrnite na servisno
službo.
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto
za predelavo električne in elektronske
opreme. S pravilnim načinom
odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreViti morebitne negativne posledice in
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko
pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi
izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek
kupili.
Odstranjevanje naprave
Vsi materiali z oznako
se lahko reciklirajo. Odpeljite jih na mesto za zbiranje in recikliranje odpadkov (obrnite se
na pristojni občinski urad). Pred odstranjevanjem naprave odstranite vse dele,
ki bi lahko predstavljali nevarnost za
druge: odrežite napajalni kabel pri dnu
naprave.
80 electrolux
Varovanje okolja
Za varčevanje z vodo, energijo in pomoč pri zaščiti okolja priporočamo, da
upoštevate naslednje nasvete:
• Če je le možno, napravo do konca
napolnite in se izogibajte pranju
manjših količin.
SI
• Programe za predpranje in namakanje uporabljajte samo za zelo umazano perilo.
• Količina detergenta naj ustreza trdoti
vode ter količini in umazanosti perila.
SLOVENIJA - GARANCIJA/SERVISNA SLUŽBA
Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku
brezhibno deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare
na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli. Če izdelek ne bo
popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali.
Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca, ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu.
V garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali
okvar, ter stroške prevoza, oziroma prenosa, do najbližje pooblaščene servisne delavnice, po tarifi, ki velja v javnem prometu za
transport izdelka. Garancijski rok bo podaljšan toliko dni, kolikor dni je trajalo popravilo
izdelka. Aparati so namenjeni za uporabo v
gospodinjstvu.
Electrolux Ljubljana d.o.o. Gospodinjski
aparati Gerbičeva ulica 98, SI-1000
Ljubljana Telefon: 01 2425 730, 2425 732,
fax: 01 2425 735 Spletna stran:
www.electrolux.si, Elektronska pošta:
electrolux@siol.net
SI Evropska Garancija: Podjetje Electrolux nudi garancijo za napravo v vseh, na zadnji strani priročnika naštetih državah v obdobju, ki je določeno v garancijskih pogojih
naprave ali na drug zakonit način. Če se
preselite iz ene izmed teh držav v drugo izmed spodaj naštetih držav, garancijske pogoje zadržite v primeru izpolnjevanja naslednjih pogojev:• Garancijsko jamstvo za napravo začne
teči z dnevom nakupa, ki je zapisan na
veljavno izpolnjenem dokumentu o nakupu izdelka, ki ga je izdal prodajalec naprave.
• Garancijsko jamstvo za napravo je določeno za enako obdobje in do enake mere
za popravilo in sestavne dele, kot velja za
posamezen model ali serijo naprav v vaši
novi državi stalnega prebivališča.
• Garancijsko jamstvo za napravo velja samo za prvotnega kupca izdelka in ga ni
možno prenesti na drugega uporabnika.
• Naprava se lahko vgradi in uporablja v
skladu s priloženimi navodili podjetja
Electrolux ter je namenjena samo za domačo uporabo in ne v komercialne namene.
• Napravo je potrebno vgraditi v skladu z
vsemi veljavnimi predpisi v vaši novi državi stalnega prebivališča.
Ti predpisi Evropske garancije ne vplivajo
na pravice, ki vam pripadajo v skladu z zakonom.
electrolux 81
1.
2.
3.
4.
1
2
Панель керування
Кнопка на кришці
Кришка доступу до фільтра
Настроювані опорні ніжки
3
4
Панель управління
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5
6
7
8
Перемикач програм
Дисплей і вікно повідомлень
Кнопка «Температура»
Кнопка «Віджимання»
Кнопки «Вгору/вниз»
Кнопка «Ok»
Кнопка «Пуск/пауза»
Кнопка «Управління часом»
Кнопки «Вгору/вниз» дозволять отримати доступ до наведених нижче меню.
• Попереднє прання
• Додаткове полоскання
• Полегшене прасування
• Вказівки щодо прання
: вказівки
щодо температури , вказівки щодо
швидкості віджимання
, вказівки
щодо вибору функцій
, вказівки
, вказівки
щодо виведення плям
щодо демонстраційного режиму
,
назад
• Налаштування
: мова
, гучність
, час
, яскравість
, контрастність
, скидання налаштувань
, назад
82 electrolux
• Час завершення
• Захист від доступу дітей
• Збереження улюбленої програми
• Назад
Дозатор
Попереднє прання
Основне прання
Кондиціонер (не наливайте вище символу MAX
M )
ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Будь ласка, уважно прочитайте ці пункти, перш ніж встановлювати і починати
експлуатацію приладу. Зберігайте цю
інструкцію разом із вашим приладом.
Загальні правила безпеки
• Змінювати чи робити спроби змінити
параметри цього приладу не можна.
Це небезпечно для вас.
• Подбайте про те, щоб до запуску програми прання з речей були вийняті всі
монети, англійські булавки, брошки,
гвинтики тощо. Якщо вони залишаться, то можуть серйозно пошкодити
прилад..
• Дотримуйтеся рекомендацій щодо
кількості засобу для прання.
• Маленькі предмети (шкарпетки, ремінці тощо) періть у спеціальній сітці
або наволочці.
• По завершенні користування приладом вийміть вилку з розетки та перекрийте кран, через який подається вода.
• Перш ніж проводити будь-які роботи з
чищення або технічного обслуговування приладу, ви повинні від'єднати
його від електромережі.
• Не користуйтеся пральною машиною
для прання корсетних виробів на кісточках, непідрублених або розірваних виробів.
Установка
• Розпакуйте або попросіть розпакувати відразу після того, як прилад привезуть до вас. Перевірте прилад, чи
не пошкоджений він якимсь чином.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повідомте магазин про пошкодження,
що сталися під час перевезення.
Перш ніж встановлювати прилад, видаліть усі гвинти, що використовувалися під час транспортування, і пакувальні матеріали.
Підключення до водопроводу має виконувати лише кваліфікований сантехнік.
Якщо для встановлення цього приладу необхідно виконати електротехнічні роботи, вони мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Подбайте про те, щоб після встановлення приладу його шнур не був затиснутий під приладом.
Якщо прилад встановлюється на підлогу, вкриту килимом, подбайте про
те, щоб килим не закривав вентиляційні отвори в основі приладу.
Прилад має бути оснащений вилкою з
заземленням, що відповідає нормативним вимогам.
Перш ніж підключати свій прилад до
електромережі, ретельно прочитайте
інструкції в розділі "Підключення до
електромережі".
Заміну кабелю електроживлення має
виконувати лише кваліфікований майстер.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які пошкодження, що виникли
через недотримання інструкцій з установки.
Запобіжні заходи на випадок морозу
Якщо прилад перебуває під дією температур нижче позначки 0°C, потрібно
вжити таких запобіжних заходів:
electrolux 83
• Перекрити кран і від'єднати шланг подачі води.
• Помістити кінець шланга та зливний
шланг у раковину на підлозі.
• Вибрати програму "Злив" і дозволити
їй відпрацювати до кінця циклу.
• Від'єднати машину від джерела живлення встановленням ручки вибору
.
програм у положення "Стоп"
• Витягніть вилку з розетки.
• Встановити на місце шланг подачі води та зливний шланг.
Таким чином, вода, що залишилася в
шлангах, зливається, що запобігає утворенню льоду, який може спричинити
пошкодження машини.
Перед повторним вмиканням приладу
переконайтеся, що його встановлено в
приміщенні, в якому температура не
впаде нижче нуля.
Експлуатація
• Прилад призначено для звичайної
експлуатації в домашніх умовах. Не
використовуйте прилад у комерційних
або промислових цілях, або інших
цілях.
• Ознайомтеся з інструкціями на етикетці кожного виробу перед його
пранням.
• Не кладіть вироби в пральну машину,
плями на яких були видалені за допомогою бензину, спирту, трихлоретилену тощо. Якщо використовувалися
ці засоби для видалення плям, почекайте, доки вони випаруються, перед
тим, як класти вироби у барабан.
• EПорожні кишені і розгорнути елементи.
• Цей прилад не призначений для експлуатації його особами (зокрема,
дітьми) з обмеженими фізичними,
сенсорними або психічними можливостями, які не мають досвіду та знань,
хіба що вони користуються машиною
під наглядом відповідальної за їхню
безпеку особи, яка належним чином
їх інструктуватиме.
Необхідно наглядати за дітьми, щоб
вони не гралися з цим приладом.
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
Перше підключення до
електромережі
Необхідно вибрати мову.
або
Оберіть потрібну мову кнопкою
і натисніть «Ok» для підтвердження.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
З’явиться запит на підтвердження: натисніть «Ok», щоб підтвердити свій вибір.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Після цього встановіть час кнопкою
або
і натисніть «Ok» для підтвердження.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
Мова
При першому підключенні приладу до
електромережі меню та налаштування
84 electrolux
відображаються англійською мовою. Якщо потрібно змінити мову, виконайте
наведені нижче дії.
або
для переходу в меНатисніть
, після чого наню «Налаштування»
тисніть «Ok». Виберіть пункт «Мова»
і натисніть «Ok»: почнуть блимати літери, що позначають мову (текст зміниться на відповідну мову). Виберіть мову
або
і натисніть «Ok» для
кнопкою
підтвердження.
Back
Language
Volume
Volume
Time
Brightness
11:1
ENG
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
Гучність
Звукові сигнали лунають наприкінці циклу, у разі виникнення неполадок та під
час запуску.
Щоб настроїти гучність звукових сигналів, виконайте наведені нижче дії.
або
для переходу в меНатисніть
, після чого наню «Налаштування»
тисніть «Ok». Виберіть пункт «Гучність»
і натисніть «Ok»: почне блимати числове позначення рівня звуку (від 0, що
означає беззвучний режим, до 9). Вибеабо
і
ріть рівень гучності кнопкою
натисніть «Ok» для підтвердження.
Language
Volume
Time
Час
або
для переходу в меНатисніть
, після чого наню «Налаштування»
тисніть «Ok». Виберіть пункт «Час»
і
натисніть «Ok»: почне блимати час (24годинний формат). Встановіть час кнопабо
і натисніть «Ok» для підкою
твердження.
5
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
Яскравість
або
для переходу в меНатисніть
ню «Налаштування»
, після чого натисніть «Ok». Виберіть пункт «Яскраі натисніть «Ok»: почне блимавість»
ти числове позначення рівня яскравості
(від 0 до 9). Встановіть рівень яскравоабо
і натисніть «Ok»
сті кнопкою
для підтвердження.
Time
Brightness
Contrast
5
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
Контрастність
або
для переходу в меНатисніть
ню «Налаштування»
, після чого натисніть «Ok». Виберіть пункт «Контраі натисніть «Ok»: почне блистність»
мати числове позначення рівня контрастності (від 0 до 9). Виберіть рівень кон-
electrolux 85
трастності кнопкою
або
«Ok» для підтвердження.
Brightness
Contrast
Reset Settings
і натисніть
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
5
ЯК ЗАПУСТИТИ ЦИКЛ ПРАННЯ?
Використання машини вперше
• Переконайтеся, що під'єднання
до систем електроживлення та
водопостачання виконане відповідно до інструкцій, наведених у
розділі "Установка".
• Вийміть з барабана полістирольний блок та будь-які матеріали.
• Запустіть перший цикл прання
при 90°C, не завантажуючи речей, але додавши засіб для прання, щоб помити бак для води.
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
Завантаження білизни
A
A
• Відкрийте кришку приладу.
• Відкрийте барабан, натиснувши кнопку з блокуванням A11) : Дві засувки
розблоковуються автоматично.
• Завантажте білизну, закрийте барабан і кришку пральної машини.
Попередження! Перед
закриванням кришки
переконайтеся, що барабан закрито
належним чином:
• Коли дві засувки закриті,
• кнопка з блокуванням A відтиснута.
Дозування засобів для прання
Засипте пральний порошок у відділення
та попереднього прання
для прання
, якщо ви встановили опцію "попереднє прання".. За потреби залийте
11) В залежності від моделі.
кондиціонер для білизни у відділення
.
Вибір програми
Знайти потрібну програму для різних типів білизни можна в таблиці програм
(див. розділ «Таблиця програм» і меню
«Вказівки щодо прання»).
Поверніть перемикач на потрібну програму. Відобразиться фірмовий логотип
і прозвучить сигнал.
Протягом кількох секунд відображатиметься опис програми, а індикатор
кнопки «Пуск/пауза» блиматиме зеленим світлом.
86 electrolux
Вибір швидкості віджимання
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
1200
Значення на дисплеї призначені
для інформаційних потреб.
Відображаються стандартна температура, швидкість віджимання і тривалість
для вибраної програми.
1:50
60
1200
20:15
Попередження! Якщо під час
виконання циклу встановити
перемикач на іншу програму, то
пральна машина проігнорує нову
програму.
Вибір температури
60
Натисніть кнопку «Температура» кілька раз для збільшення чи зменшення
температури, якщо потрібно випрати
речі за температури, що відрізняється
від температури, встановленої приладом (допустимі температури див. у розозділі «Таблиця програм»). Символ
начає прання в холодній воді.
12) В залежності від моделі.
Натисніть кнопку «Віджимання»
,
щоб змінити швидкість віджимання, якщо потрібно виконати віджимання білизни зі швидкістю, відмінною від тієї, що
встановлена приладом. Можна також
,
обрати функцію «Без віджимання»
«Полоскання без зливу»
або «Нічний
12).
цикл»
Максимальна швидкість віджимання:
для програм «Бавовна», «Еко»: 1300
обертів на хвилину, для програм «Спідня білизна», «Вовна»: 1000 обертів на
хвилину, для програм «Синтетика», «14
хвилин»: 900 обертів на хвилину, для
програм «Делікатні тканини», «Шовк»,
«Ковдра»: 700 обертів на хвилину.
Після закінчення програми, якщо було
встановлено функцію «Полоскання без
або «Нічний цикл»
, то
зливу»
слід обрати програму «Віджимання»
або «Злив»
, щоб закінчити цикл і
злити воду.
Без віджимання
Зливання води без віджимання білизни.
Полоскання без зливу
Щоб запобігти зминанню білизни,
пральна машина не зливатиме воду після останнього полоскання.
Нічний цикл
Щоб запобігти зминанню білизни,
пральна машина не зливатиме воду після останнього полоскання. Оскільки
віджимання не передбачене, прання виконується дуже тихо, і програму можна
використовувати вночі. Для ополіскування у програмах «Бавовна» та «Синтетика» необхідно більше води.
electrolux 87
Управління часом
01:50
Time Manager
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
18:05
За замовчуванням пральна машина
пропонує звичайний цикл прання. Тривалість циклу можна збільшити або
зменшити кнопками «Управління ча. Також вказується ступінь засом»
бруднення білизни.
Ступінь забруднення
Символ
Тип тканини
Інтенсивний
Для сильно забрудненої білизни
Середній
Для білизни середнього ступеня
забруднення
Щоденний
Для щоденного
прання
Незначний
Для злегка забрудненої білизни
Швидко 1)
Для майже чистої
білизни
Супершвидко 1)
Для речей, які використовувалися
недовго
Освіження 1)
Лише для освіження речей
Супер освіження 1)
Лише для освіження невеликої кількості речей
1) Використовується при половинному
завантаженні.
Доступність рівнів залежить від типу вибраної програми.
Вибір функцій
Функції слід встановлювати після вибору програми, але перед натисканням
кнопки «Пуск/пауза» (див. розділ «Таблиця програм» і меню «Вказівки щодо
прання»).
або
для вибору
Натисніть кнопку
потрібної функції.
Напис «Увімкн.» або «Вимкн.» вказує на
те, чи активовано певну функцію. (Якщо
відображається «Вимкн.», то символ
функції буде перекреслений.)
Натисніть кнопку «Ok», щоб активувати
чи деактивувати функцію. Якщо не натиснути «Ok», то через декілька секунд
відобразиться довідка. Зачекайте кілька
секунд, щоб повернутися до головного
вікна.
Відобразяться символи, які відповідають вибраним функціям.
Функція «Додаткове полоскання»
Пральна машина додасть одне чи декілька полоскань. Ця функція рекомендується для людей з чутливою шкірою
та в регіонах з м’якою водою.
Тимчасове застосування: функція активується тільки для вибраної програми.
Функція «Попереднє прання»
Прилад виконує попереднє прання при
температурі до 30°C. Попереднє прання
завершується коротким циклом віджимання для програм «Бавовна» і «Синтетика» та зливом води для програм
прання делікатних виробів.
Функція «Полегшене прасування»
Якщо вибрати цю функцію, прання і віджимання білизни будуть виконуватися
обережно, щоб уникнути утворення
зморшок. Це полегшує прасування. Якщо функція використовується з програмою «Бавовна», то максимальна швид-
88 electrolux
кість віджимання становить 900 обертів
на хвилину.
«Відкладений запуск»
Settings
End Time
Child lock
19:18
Ви можете вибрати час завершення
програми прання. Відстрочка встановлюється спочатку інтервалами по 30
хвилин, потім інтервалами по 1 годині і
не може перевищувати 23 години 59
хвилин.
або
для вибору
Натисніть кнопку
функції «Час завершення». Натисніть
«Ok», якщо потрібно змінити час завершення циклу. Якщо не натиснути «Ok»,
то через декілька секунд відобразиться
або
,
довідка. Натисніть кнопку
щоб встановити час завершення циклу.
Для підтвердження натисніть кнопку
«Ok». У головному вікні з’являється новий час завершення циклу. Час завершення циклу буде точним, тільки якщо
не застосовуються інші параметри
(функції, управління часом тощо).
Виконавши наведені вище дії, можна
змінити або скасувати час завершення
циклу в будь-який момент до натискання кнопки «Пуск/пауза».
Якщо ви вже натиснули кнопку «Пуск/
пауза», то щоб змінити чи скасувати час
завершення циклу, виконайте наступні
дії.
Щоб скасувати час завершення циклу і
розпочати цикл негайно, натисніть кнопку «Пуск/пауза», а потім налаштуйте
час завершення циклу, як описано вище. Натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб
запустити цикл.
Попередження! Поки йде відлік
часу відкладено запуску, кришка
залишається заблокованою. Щоб
відкрити кришку, спершу переведіть
прилад в режим паузи, натиснувши
кнопку «Пуск/пауза». Після
закривання кришки знову натисніть
кнопку «Пуск/пауза».
Захист від доступу дітей
Ця функція дозволяє заблокувати прилад, щоб запобігти випадковій зміні програми, що виконується.
або
для вибору функції
Натисніть
і натис«Захист від доступу дітей»
ніть «Ok», щоб активувати її.
Механізм захисту вступає в дію одразу
після запуску циклу натисканням кнопки
«Пуск/пауза».
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Вибрані функції зберігаються.
Щоб вимкнути захист від доступу дітей,
та
і утримуйте їх
натисніть кнопки
щонайменше 5 секунд.
Запуск програми
Натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб
розпочати цикл; відповідний індикатор
засвітиться зеленим світлом.
1:56
Washing
20:33
Перемикач програм не рухається під
час виконання циклу, і це не є ознакою
несправності.
На дисплеї відображається поточна фаза (по черзі з назвою програми), час, що
залишився, і час завершення циклу.
Якщо змінити час завершення циклу, то
з’явиться повідомлення «Відкладений
запуск» і розпочнеться зворотній відлік
часу.
electrolux 89
1:56
Delay Start
21:33
Якщо під час циклу натиснути кнопку
«Температура» , «Віджимання»
,
,
чи «Ok», то протягом декількох
секунд будуть відображатися дані про
виконувану програму.
Призупинення програми, що
виконується
Протягом перших десяти хвилин циклу
відображається напис «Дверцята можна відкривати».
Натисніть кнопку «Пуск/пауза»: під час
паузи відповідний індикатор блиматиме
зеленим світлом і відображатиметься
напис «Призупинено».
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
Завершення програми
Пральна машина автоматично зупиняється; індикатор кнопки «Пуск/пауза»
згасає, і з’являється повідомлення «Завершено». Лунає звуковий сигнал.
00:00
Finished
21:33
Механізм блокування двічі «клацне»,
що свідчить про відкриття кришки.
.
З’явиться символ
1:56
Paused
20:33
00:00
Finished
Механізм блокування двічі «клацне»,
що свідчить про відкриття кришки. Знову натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб
відновити виконання програми.
Зміна програми, що виконується
Щоб змінити поточну програму, слід
спершу перевести пральну машину в
режим паузи, натиснувши кнопку «Пуск/
пауза». Якщо внести зміни неможливо,
скасуйте поточну програму (див. нижче).
Скасування програми
Щоб скасувати програму, поверніть перемикач програм у положення «Стоп»
. При повторному запуску пральної
машини з’явиться повідомлення з інструкціями щодо скасування або продовження програми.
21:33
Поверніть перемикач програм у поло. Вийміть білизну. Відження «Стоп»
ключіть машину від мережі й перекрийте водопровідний кран.
Попередження! Після
використання залиште кришку й
барабан відкритими, щоб
провітрити резервуар для води.
Режим очікування : через кілька хвилин після закінчення роботи програми
вмикається система енергозбереження.
Яскравість дисплея зменшиться. Якщо
натиснути будь-яку кнопку, прилад вийде з режиму економії енергії.
90 electrolux
Улюблені програми
Можна зберегти дві улюблені програми.
Після цього їх можна буде вибирати за
допомогою перемикача програм.
Щоб зберегти програму, виконайте наступні дії.
Виберіть програму і потрібні параметри
(окрім перенесення часу завершення).
або
для вибору пункту
Натисніть
«Зберегти улюблену програму», після
чого натисніть «Ok» для збереження налаштувань.
Якщо пам’ять заповнена, то в повідомленні буде зазначено, що необхідно
видалити улюблену програму, щоб мати можливість зберегти іншу.
Щоб видалити улюблену програму, поверніть перемикач у потрібне положенабо
для вибору
ня. Натисніть
пункту «Видалити улюблену програму»,
а потім натисніть «Ok» для видалення
програми.
Child lock
Remove Favourite
Back
Child lock
Save Favourite
Back
OK
OK
Підтвердьте видалення, натиснувши
кнопку «Ok» ще раз.
Якщо не натиснути «Ok», то через декілька секунд відобразиться довідка.
З’явиться підтвердження і знову відобразиться головне вікно.
Child lock
Saved
Back
Child lock
Removed
Back
OK
OK
ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програма/тип білизни
Завантаження
Функції, сумісні з програмою
Бавовна (холодне прання - 90°): білі
або кольорові речі, наприклад робочий
одяг середнього ступеня забруднення,
постільна білизна, скатертини, натільна
білизна, рушники.
6,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, попереднє прання, додаткове полоскання, полегшене прасування, відкладений запуск, управління часом
Синтетика (холодне прання - 60°):
синтетика, натільна білизна, кольорові
тканини, сорочки, які не треба прасувати,
блузи.
2,5 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, попереднє прання, додаткове полоскання, полегшене прасування, відкладений запуск, управління часом
Делікатні тканини (холодне прання
- 40°): для всіх делікатних матеріалів, наприклад занавісок.
2,5 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, попереднє прання, додаткове полоскання, відкладений запуск, управління часом
electrolux 91
Програма/тип білизни
Завантаження
Функції, сумісні з програмою
Вовна (холодне прання - 40°): вироби з вовни, які можна прати у машині, з
позначкою на етикетці «чиста нова вовна, для машинного прання, не сідає».
1,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, відкладений запуск
Спідня білизна (холодне прання 40°): для речей з дуже делікатних тканин,
таких як жіноча спідня білизна.
1,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, відкладений запуск
Шовк (холодне прання - 30°): вироби, придатні для машинного прання при
температурі 30°C.
1,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, відкладений запуск
Полоскання: за допомогою цієї програми можна ополіскувати речі, випрані
вручну.
6,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, додаткове полоскання, полегшене прасування, відкладений
запуск
Злив: злив води після програми «Полоскання без зливу» (або «Нічний цикл
плюс»).
6,0 кг
Віджимання: цикл віджимання зі
швидкістю від 400 до 1300 обертів на
хвилину після програми «Полоскання без
зливу» (або «Нічний цикл плюс»).
6,0 кг
Відкладений запуск
Економічна1) (40°-90°): білі або
кольорові речі, наприклад робочий одяг
середнього ступеня забруднення, постільна білизна, скатертини, натільна білизна, рушники.
6,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, попереднє прання, додаткове полоскання, полегшене прасування, відкладений запуск
14 хвилин (30°): ідеальна програма
для прання білизни, яку треба лише освіжити.
1,0 кг
Полоскання без зливу, відкладений запуск
Ковдра (30° - 40°): Для прання пухових ковдр або стебнованих виробів.
3,0 кг
Відкладений запуск
1) Еталонна програма для тестування відповідно до стандарту EN60456.
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Перш ніж виконувати операції з догляду
за приладом, відключіть його.
не можна застосовувати спирти, розчинники або аналогічні хімікати.
Видалення накипу
Щоб видалити накип, користуйтеся відповідними антикорозійними засобами,
розробленими для пральних машин.
Прочитайте етикетку, щоб дізнатися,
яку кількість засобу треба засипати і як
виконувати очищення від накипу.
Контейнер дозатора
Для чищення виконайте такі дії :
Догляд за корпусом
Для миття корпусу машини застосовуйте мильну воду. Для чищення корпусу
1
2
92 electrolux
Фільтр системи зливу
Регулярно промивайте фільтр, розташований у нижній частині приладу:
1
2
3
4
Фільтри шлангу подачі води
Для чищення виконайте такі дії:
1
ЗБОЇ У РОБОТІ ПРИЛАДУ
Прилад пройшов численні перевірки на
заводі. В разі виявлення несправності
прочитайте наведену нижче інформаПроблеми
цію, перед тим як звертатися до сервісного центру.
Причини
Пральна машина не
запускається або не
заповнюється водою:
• прилад належним чином не підключений до електромережі,
електрообладнання не працює;
• кришку приладу і стулки барабана не закрито щільно;
• команда запуску програми не була належним чином вибрана;
• збої в електропостачанні;
• припинено подачу води;
• водопровідний кран закрито;
• забруднено фільтри впускного шланга;
• на шлангу подачі води з’являється червона мітка1).
Машина заповнюється
водою, але вода одразу зливається:
• гачок зливу зафіксовано надто низько (див. розділ «Установка»).
Пральна машина не
здійснює ополіскування або зливання води:
• зливний шланг забився або зігнувся;
• засмітився фільтр системи зливу;
• активувався датчик дисбалансу: білизну нерівномірно розподілено в барабані;
• було вибрано програму «Злив» або «Нічна тиша плюс» або опцію «Відкладене полоскання»;
• вибрано невідповідну висоту для гачка зливу.
Вода навколо машини:
•
•
•
•
•
передозування миючого засобу спричинило переливання піни;
миючий засіб не підходить для машинного прання;
гачок зливу не встановлено належним чином;
фільтр системи зливу не був вставлений на місце;
протікає впускний шланг.
electrolux 93
Проблеми
Причини
Незадовільні результати прання:
•
•
•
•
миючий засіб не підходить для машинного прання;
надто багато білизни в барабані;
обрано непідходящий цикл прання;
недостатньо миючого засобу.
Прилад вібрує і шумить:
• з приладу не видалено всі пакувальні матеріали (див. розділ
«Установка»);
• прилад не вирівняно та не зрівноважено;
• прилад знаходиться надто близько до стіни або до меблів;
• білизну нерівномірно розподілено в барабані;
• недостатнє завантаження.
Цикл прання триває
надто довго:
•
•
•
•
•
забруднено фільтри впускного шланга;
відключено живлення або подачу води;
активувався датчик перегріву двигуна;
температура подачі води є нижчою, ніж звичайно;
активувалася система виявлення піни (передозування миючого
засобу), внаслідок чого пральна машина почала зливати піну;
• активувався датчик дисбалансу: додано ще одну фазу для рівномірного розподілу білизни в барабані.
Пральна машина зупиняється під час прання:
• проблеми з водо- або електропостачанням;
• вибрано полоскання без зливу;
• стулки барабана відкриті.
Кришка не відкривається після завершення циклу:
• індикатор «негайне відкривання» 1) не світиться;
• температура всередині барабана надто висока;
• кришка розблоковується через 1 - 2 хвилини після завершення
циклу1).
На дисплеї з’являється повідомлення «Перевірте, чи дверцята
закрито належним чином, і натисніть кнопку
ПУСК» 2) і кнопка
«Пуск/Пауза» блимає
червоним 3) :
• кришку не закрито належним чином;
На дисплеї з’являється код EF1 або повідомлення «Неможливо
здійснити зливання
води. Перевірте, чи не
закупорився фільтр,
після чого натисніть
ПУСК». На дисплеї
з’являється повідомлення2), і кнопка
«Пуск/Пауза» блимає
червоним3):
• засмітився фільтр системи зливу;
• зливний шланг забився або зігнувся;
• зливний шланг зафіксовано надто високо (див. розділ «Установка»);
• дренажний насос закупорено;
• забитий стояк.
94 electrolux
Проблеми
Причини
На дисплеї з’являється повідомлення «Неможливо наповнити
машину водою. Перевірте, чи не відкритий
водопровідний кран,
після чого натисніть
ПУСК». На дисплеї
з’являється повідомлення2) і кнопка
«Пуск/Пауза» блимає
червоним3):
• водопровідний кран закритий;
• подача води відключена.
• на шлангу подачі води з’являється червона мітка1).
Під час заливання в
контейнер дозатора
пом’якшувач протікає
безпосередньо в барабан:
• перевищено позначку максимального рівня.
1) В залежності від моделі.
2) В деяких моделях можуть лунати звукові сигнали
3) Після вирішення проблеми натисніть кнопку «Пуск/Пауза», щоб перезапустити перервану програму.
МИЮЧІ ЗАСОБИ ТА ДОБАВКИ
Застосовуйте лише ті засоби та добавки, які призначені спеціально для використання у пральній машині. Ми не рекомендуємо змішувати різні типи засобів для прання. Це може зіпсувати білизну. Щодо застосування пральних порошків обмежень немає. Рідкі засоби не
слід застосовувати, якщо встановлена
програма попереднього прання. Для циклів без попереднього прання їх слід
додавати за допомогою дозувальних
кульок. Засіб для прання в таблетках
слід класти у відділення дозатора вашого приладу для прального порошку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗМІРИ
Висота
Ширина
Глибина
ЛІНІЙНА НАПРУГА /ЧАСТОТА
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ТИСК ВОДИ
850 мм
400 мм
600 мм
230 В /50 Гц
2300 Вт
Мінімум
Максимум
Підключення до системи водопостачання
0,05 мПа (0,5 бар)
0,8 мПа (8 бар)
Тип 20/27
УСТАНОВКА
Перш ніж запускати прилад уперше, видаліть усе захисне пакування, що використовувалося для транспортування. У
разі необхідності у транспортуванні в
майбутньому пакування зберігайте: При
транспортуванні неубезпеченого приладу можуть бути пошкоджені внутрішні
елементи, що призведе до протікання
та несправностей. Прилад може бути
також пошкоджений шляхом фізичного
контакту.
electrolux 95
Розпаковування
1
нижченаведені дії. Не використовуйте
повторно старі шланги. Забороняється
подовжувати шланг подачі води. Якщо
він надто короткий, зверніться у сервісну службу.
2
1
2
4
3
Відкрийте кран подачі води. Переконайтеся у відсутності протікань.
1a
1b
3
2
a
2a
3
1b
2b
4
Щоб встановити пральну машину на однаковому рівні з оточуючими меблями,
виконайте дії, наведені на малюнку 4.
Водопостачання
Встановіть шланг подачі води, що постачається разом з машиною, з тильної
сторони пральної машини, виконавши
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Розв’язування
Злив
Установіть гачок
на зливний шланг.
Зафіксуйте все у
точці зливу (або в
раковині) на висоті
між 70 і 100 см. Переконайтеся у надійності розміщення. Повітря повинно потрапляти в кінець шланга для уникнення ризику сифонування.
Не можна розтягувати зливний шланг.
Якщо він надто короткий, зверніться до
майстра.
Підключення до електромережі
Цю пральну машину необхідно підключати лише до однофазного джерела
стуму на 230 В. Перевірте параметри
запобіжника: 13 A для 230 В. Прилад не
можна підключати за допомогою продовжувача або трійника. Подбайте про
те, щоб вилка мала заземлення і відповідала чинним нормативним вимогам.
Встановлення
Установіть прилад на рівній і твердій
поверхні у вентильованому приміщенні.
Переконайтеся, що прилад не торкається стіни або меблів. Точне горизонтальне положення запобігає вібрації, шуму
та переміщенню машини під час роботи.
96 electrolux
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Цей
символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути
до відповідного пункту збору для
переробки електричного та
електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку
цього виробу, Ви допомагаєте
попередити потенційні негативні
наслідки для навколишнього
середовища та здоров’я людини, які
могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
Утилізація приладу
Матеріали, позначені символом
,
підлягають вторинній переробці.
Утилізуйте їх у пункті збору відходів
(отримайте відомості про нього від
UA Європейська Гарантія: На цей
пристрій у вказаних наприкінці цього
посібника країнах діє гарантія від
Electrolux протягом періоду, який визначається гарантією на пристрій або законом. Якщо Ви переїжджаєте з однієї з
цих країн до іншої з вказаних нижче
країн, гарантія на пристрій продовжує
діяти за таких умов:
• Гарантія на пристрій починається з
дати, коли Ви купили пристрій. Вона
підтверджується дійсним документом
про купівлю, який було видано продавцем пристрою.
• Гарантія на пристрій діє протягом такого самого періоду і в такому самому
місцевого органу самоврядування) з
метою збирання та вторинної переробки. Під час утилізації приладу
вийміть усі компоненти, які можуть
становити небезпеку для інших людей: обріжте кабель електроживлення в нижній частині приладу.
Захист довкілля
Щоб заощадити воду, електроенергію та задля збереження довкілля,
рекомендуємо:
• По можливості завантажуйте прилад максимально, щоб уникнути
прання дрібних партій.
• Застосовуйте програми попереднього прання та замочування
лише у разі сильного забруднення білизни.
• Використовуйте відповідну кількість засобу для прання з урахуванням жорсткості води, завантаження та ступеню забрудненості
білизни, яку ви перете.
обсязі щодо робочого часу та деталей, які діють для цієї спеціальної моделі або цієї спеціальної серії пристроїв у новій країні перебування.
• Гарантія на пристрій є особистою,
тобто, діє по відношенню до першого
покупця пристрою і не може бути передана іншому користувачеві.
• Пристрій установлюється й експлуатується згідно з інструкцією Electrolux
і використовується лише в домашньому господарстві, тобто, не є призначеним для промислового застосування.
electrolux 97
• Пристрій установлюється згідно з усіма відповідними нормами, які діють у
новій країні його перебування.
Норми цієї європейської гарантії не
впливають на права, які належать Вам
за законом.
98 electrolux
electrolux 99
www.electrolux.com/shop
108529002-A-112011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement