Electrolux EWT105514W User manual

Electrolux EWT105514W User manual
instrukcja obsługi
Pralka
EWT 105514 W
2 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
Panel sterowania
Uchwyt otwierania pokrywy
Pokrywa filtra
Nóżki regulowane do poziomowania
3
4
Panel sterowania
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
3
4
5
Pokrętło wyboru programów
Wyświetlacz
Przyciski i ich funkcje
Przycisk „Start/Pauza”
Przyciski Time manager
Symbole
10
1
2
3
4 5 6
1. Temperatura
2. Prędkość wirowania
3. Opcje
9
8
7
4.
5.
6.
7.
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Blokada uruchomienia
Blokada pokrywy
Długość programu lub czas opóźnienia
rozpoczęcia programu
8. Time manager
9. Animowany zegar (wykonywany program)
10. Faza programu:
Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze,
Płukanie,
Odpompowanie wody,
Wirowanie
electrolux 3
Dozownik detergentów
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu
MAX M )
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję
należy przechowywać wraz z urządzeniem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi
to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy
sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do
prania mogą być przyczyną poważnego
uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy
prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć
urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub
czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach
lub rozdartych.
Instalacja
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie
nie jest uszkodzone z zewnątrz. Wszelkie
uszkodzenia spowodowane transportem
należy zgłosić sprzedawcy.
• Przed podłączeniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
• Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
hydraulikowi.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek
zmiany w domowej sieci elektrycznej w celu podłączenia urządzenia, należy zlecić
ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić,
czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie urządzenia.
• Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.
• Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się
z instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
• Wymianę przewodu zasilającego można
zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
4 electrolux
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru pro.
gramów na "Stop"
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Zamontować na miejsce wąż dopływowy
i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia
należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których
nie zostało ono zaprojektowane.
• Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z informacjami podanymi na
metce producenta ubrań.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp.
W razie stosowania takich środków jako
odplamiaczy należy odczekać, aż produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do bębna.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DO WŁASNYCH PREFERENCJI
Blokada uruchomienia
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• Jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję,
aby rozpocząć nowy program.
• Jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można
uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę uruchomienia, należy
włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie
i „Opóprzyciski „Dodatkowe płukanie”
źnienie rozpoczęcia programu”
, aż na
wyświetlaczu pojawi się potwierdzający sym. Wybrana opcja zostanie zapamiętabol
na. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy powtórzyć powyższe czynności.
Sygnał dźwiękowy
Jeśli funkcja sygnału dźwiękowego jest włączona rozbrzmiewa on po każdym naciśnięciu przycisku, na zakończenie programu
oraz w przypadku nieprawidłowego działania.
Aby go wyłączyć, należy włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie przyciski „Prai „Dodatkowe płukanie”
nie wstępne”
, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Sygnał będzie słyszany tylko wtedy,
gdy będzie informować o alarmie. Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy, należy
wykonać powyższe czynności
OBSŁUGA PRALKI
Uruchomienie po raz pierwszy
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w
temperaturze 90°C bez wkładania
prania, lecz z dodatkiem detergentu.
Pozwoli to na oczyszczenie bębna.
electrolux 5
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Wkładanie prania
A
A
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A1): dwie klapki otworzą się automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna
oraz pokrywę pralki.
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
klapki bębna są prawidłowo zamknięte :
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A zostaje zwolniony.
Dozowanie detergentów
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję "pranie wstęp. Płyn
ne", do komory prania wstępnego
zmiękczający można wlać do przegródki oznaczonej symbolem .
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza”
zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urządzenie nie uwzględni
nowego ustawienia. Zacznie migać komunikat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
przez
kilka sekund będzie migał na czerwono.
Wybór temperatury
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Temperatura” , aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę, jeśli pralka ma wykonać program prania z temperaturą inną niż zaprogramowana
fabrycznie (patrz „Tabela programów”). Symoznacza pranie w zimnej wodzie.
bol
1) Zależnie od modelu.
2) Zależnie od modelu.
Wybór prędkości wirowania
, aby
Nacisnąć przycisk „Wirowanie”
zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma
zostać odwirowane z inną prędkością niż zaprogramowana fabrycznie. Można również
wybrać opcję „Bez wirowania” , „Stop z
2).
lub „Cykl nocny plus”
wodą”
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą:
dla programów Bawełniane, Eko, Pranie
ręczne, Wełniane, Obuwie sportowe: 1000
obr/min, dla Syntetyczne, Łatwe prasowanie, Intensywne sportowe: 900 obr/min, dla
Delikatne, Jedwabne, Sportowe: 700 obr/
min
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano oplub „Cykl nocny plus”
cję „Stop z wodą”
, należy wybrać program „Wirowanie”
lub „Odpompowanie”
, aby zakończyć
program i odpompować wodę.
Cykl nocny plus: program bez wirowania,
który kończy się zatrzymaniem wody w bębnie.
Wybór opcji
Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku
(patrz „Tabela progra„Start/Pauza”
mów”). Nacisnąć żądany przycisk – na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie symbole. Po ponownym naciśnięciu symbole znikną. Jeśli jedna z wybranych opcji nie jest dostępna z danym programem, na wyświetlaczu będzie migać komunikat „Err”, a przyzacznie migać na czercisk „Start/Pauza”
wono.
Opcja "Pranie wstępne"
Urządzenie przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze do 30°C.
Opcja "Dodatkowe płukanie"
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz w miejscach, gdzie woda jest bardzo miękka.
Czasowo: Nacisnąć przycisk "Dodatkowe
. Opcja jest włączona jedynie
płukanie"
dla wybranego programu.
6 electrolux
Na stałe: Wcisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przyciski "Pranie wstępne"
oraz
"Opóźnienie rozpoczęcia programu"
.
Opcja pozostaje włączona na stałe, nawet
po wyłączeniu urządzenia. Aby wyłączyć opcję, powtórzyć powyższe czynności.
„Opóźnienie rozpoczęcia programu”
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny
– aż do 20 godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na
wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie zmienić
lub anulować przed naciśnięciem przycisku
. W tym celu należy ponow„Start/Pauza”
nie nacisnąć przycisk „Opóźnienie rozpoczę(0’ oznacza natychmiastocia programu”
we rozpoczęcie programu).
Jeśli przycisk „Start/Pauza”
został już naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany lub
anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:
• Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu i natychmiast rozpocząć program, należy nacisnąć przycisk „Start/
, a następnie „Opóźnienie rozPauza”
poczęcia programu”
. Nacisnąć przyw celu uruchomiecisk „Start/Pauza”
nia programu.
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy ustawić pokrętło w położeniu „Stop” , a następnie od nowa ustawić program.
Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby otworzyć pokrywę, należy najpierw zatrzymać
urządzenie, naciskając przycisk „Start/Pau. Po ponownym zamknięciu pokrywy
za”
należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
.
Time manager
Czas trwania programu można wydłużyć
lub skrócić za pomocą przycisków funkcji
„Time Manager”
. Wskazywany jest również poziom zabrudzenia prania.
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Intensywne
Do mocno zabrudzonego prania
Normalne
Do średnio zabrudzonego prania
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Codzienne
Do prania rzeczy po
jednym dniu noszenia
Lekkie
Do lekko zabrudzonego prania
Szybkie 1)
Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie 1)
Do ubrań noszonych
przez krótki czas
Odświeżanie 1)
2)
Tylko do odświeżania ubrań
Super odświeżanie 1)
2)
Tylko do odświeżania niewielkiej liczby
rzeczy
1) Do stosowania przy połowie wsadu.
2) Symbol miga i znika: ten program prania służy
wyłącznie do odświeżania.
Dostępność poszczególnych poziomów zależy od wybranego programu.
Rozpoczęcie programu
, aby
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
rozpocząć program. Zaświeci się na zielono
odpowiednia kontrolka, a na wyświetlaczu
pojawi się symbol
(zablokowana pokrywa).
Podczas prania pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome. Na wyświetlaczu pojawi się symbol trwającej fazy prania,
a także informacja o czasie do zakończenia
programu. Jeśli wybrano opcję opóźnienia
rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie czasu.
Podgrzewanie
Podczas trwania programu na wyświetlaczu
pojawia się symbol , który oznacza, że woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.
Przerwanie trwającego programu
Dodawanie prania w ciągu pierwszych
10 minut
: w czaNacisnąć przycisk „Start/Pauza”
sie, gdy urządzenie będzie znajdować się w
trybie zatrzymania, odpowiednia kontrolka
będzie migać na zielono. Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut
zniknie.
od zatrzymania pralki. Symbol
Aby kontynuować program, należy ponow.
nie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
Modyfikacja trwającego programu
electrolux 7
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w
trwającym programie, należy zatrzymać
urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
. Jeśli zmiana nie jest moż„Start/Pauza”
liwa, na wyświetlaczu miga komunikat „Err”,
przez kilka sea przycisk „Start/Pauza”
kund miga na czerwono. Aby mimo wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
.
„Stop”
wyświetlaczu zacznie migać wskazanie „0”.
Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki.
zniknie. Ustawić pokrętło wySymbol
boru programów w położeniu „Stop” . Wyjąć pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania
i zamknąć zawór wody.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system
oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje
jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu
oszczędzania energii.
Zakończenie programu
Pralka zatrzyma się automatycznie. Zgaśnie
kontrolka przycisku „Start/Pauza”
, a na
TABELA PROGRAMÓW
Program/Rodzaj prania
Pranie
Możliwe opcje
Bawełniane (zimna woda – 90°): Białe 5,5 kg
lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Time
manager, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Syntetyczne (zimna woda – 60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe,
koszule, które nie wymagają prasowania,
bluzki.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Time
manager, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Delikatne (zimna woda – 40°): Wszystkie delikatne tkaniny, np. firany.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Time
manager, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Łatwe prasowanie (zimna woda –
60°): Do prania tkanin bawełnianych i syntetycznych. Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia
prasowanie.
1,0 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Eko1) (40-90°): Białe lub kolorowe, np.
średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
5,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Wirowanie Cykl wirowania z prędkością
od 400 do 1000 obr/min po praniu z włączoną opcją „Stop z wodą” (lub „Cykl nocny
plus”).
5,5 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Odpompowanie Pozwala na odpompowanie wody po praniu z włączoną opcją
„Stop z wodą” (lub „Cykl nocny plus”).
5,5 kg
Płukanie: W ramach tego programu moż- 5,5 kg
na wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
8 electrolux
Program/Rodzaj prania
Pranie
Możliwe opcje
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Pranie ręczne (zimna woda – 40°): Bar- 1,0 kg
dzo delikatne rzeczy z metką „pranie ręczne”.
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Jedwabne (zimna woda – 30°): Tkaniny, które można prać w pralce w temperaturze 30°C.
Wełniane (zimna woda – 40°): Rzeczy
wełniane, które można prać w pralce, z napisem na metce „czysta żywa wełna, można
prać w pralce, nie zbiega się w praniu”.
1,0 kg
Obuwie sportowe (zimna woda –
40°): Do prania butów sportowych. Należy
zawsze używać dwóch worków dostarczonych z urządzeniem. Nie mieszać z inną odzieżą.
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Sportowe (30°): Do ubrań sportowych.
2,5 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Sportowe intensywne (zimna woda –
40°): Do prania zabrudzonych w plenerze
ubrań sportowych. Włączona jest opcja prania wstępnego.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
1) Program referencyjny do testów zgodnie z normą CEI 456: 46 l/0,93 kWh/170 min
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie kamienia
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek. Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.
Filtr spustowy
Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się
w dolnej części urządzenia:
1
2
3
4
Dozownik detergentów
W celu oczyszczenia należy:
1
2
Filtry na dopływie wody
W celu oczyszczenia należy:
electrolux 9
1
CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE PRACUJE
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
w jego działaniu, przed skontaktowaniem
się z autoryzowanym serwisem należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
Problemy
Przyczyny
Pralka nie włącza się lub
nie napełnia wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja elektryczna, awaria zasilania,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,
• odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak1).
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją
wypompowuje:
• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz
rozdział „Instalacja”).
Pralka nie płucze lub nie
wypompowuje wody:
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• filtr na odpływie wody jest zatkany,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Tryb nocny plus” lub
„Stop z wodą”,
• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej
wysokości.
Wokół pralki widoczna
jest woda:
•
•
•
•
•
nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
filtr na odpływie wody nie został z powrotem włożony na miejsce,
wąż dopływowy jest nieszczelny.
Wyniki prania nie są zadowalające:
•
•
•
•
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
do bębna urządzenia włożono za dużo bielizny,
wybrano niewłaściwy program prania,
dodano za mało detergentu.
Wibracje lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział „Instalacja”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• zbyt mała ilość prania.
10 electrolux
Problemy
Przyczyny
Program prania jest zbyt
długi:
•
•
•
•
•
filtry na dopływie wody są zabrudzone,
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: dodana została dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.
Pralka zatrzymuje się w
trakcie programu prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję „Stop z wodą”,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu programu:
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1-2 minut po zakończeniu programu.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E40 2)
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3) :
• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu
E20, 2)a przycisk „Start/
Pauza” miga na czerwono 3):
•
•
•
•
•
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10 2),
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak1).
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu EF0 2),
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• filtr na odpływie wody jest zatkany,
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem; należy wykonać
następujące czynności:
- zamknąć zawór dopływu wody,
- uruchomić na 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
filtr na odpływie wody jest zatkany,
wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
wąż spustowy jest zamocowany za wysoko (patrz rozdział „Instalacja”),
pompa opróżniająca jest zablokowana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
Środek zmiękczający do- • przekroczono poziom MAX.
staje się bezpośrednio
do bębna podczas wlewania go do dozownika:
1) Zależnie od modelu.
2) W niektórych modelach może włączyć się sygnał akustyczny,
3) Po usunięciu problemu, wcisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to być przyczyną niszczenia
tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku.
Detergentów w płynie nie można stosować
gdy wybrano pranie wstępne. W programach bez prania wstępnego, można stosować detergenty w płynie wlewając je do specjalnego dozownika, który będzie włożony
bezpośrednio do bębna. Detergenty w tabletkach należy wkładać do dozownika detergentów w pralce.
electrolux 11
DANE TECHNICZNE
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Podłączenie do sieci wodociągowej
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Rodzaj 20/27
INSTALACJA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia
na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy. Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku
uderzeń.
Rozpakowanie
1
2a
2b
3
4
2
Aby pralka była zainstalowana w równej linii
z sąsiadującymi meblami, należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na rysunku 4.
4
3
Dopływ wody
Z tyłu pralki należy zamontować dostarczony w komplecie wąż dopływowy, wykonując poniższe czynności. Nie używać starego
węża. Węża dopływowego nie można przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.
Demontaż zabezpieczeń
1a
1b
1
2
3
2
a
1b
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność.
12 electrolux
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Spust wody
Zamontować prowadnicę w kształcie
litery "U" na wężu
spustowym. Zamontować końcówkę
węża do rury kanalizacyjnej z syfonem
(lub na krawędzi
umywalki) na wysokości od 70 do 100
cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapobiec
zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
cić następujący bezpiecznik: 13 A dla 230
V. Urządzenie nie może być podłączane do
sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani
rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz
gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Miejsce instalacji
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W
obwodzie elektrycznym pralki należy umieś-
OCHRONA ŚRODOWISKA
Utylizacja starego urządzenia
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu. Należy
oddać je do właściwego punktu zbiórki
(informacje na temat takich punktów
można uzyskać w urzędach gminy),
aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do
utylizacji, należy również zadbać o to,
aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód
zasilający tuż przy urządzeniu.
na produkcie lub na opakoSymbol
waniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu zbiórki surowców
wtórnych zajmującego się recyklingiem
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, który inaczej mógłby być wynikiem
nieprawidłowego obchodzenia się z pro-
duktem. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta,
służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do pełna unikając małych ilości prania.
• Z programów z praniem wstępnym
lub namaczaniem należy korzystać
wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do
stopnia twardości wody oraz do wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.
electrolux 13
PL
POLSKA - WARUNKI GWARANCYJNE
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem
– do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia
w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla
usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie
obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland
lub jeśli jest to niemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której sprzęt
został zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nie
uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected], www.electrolux.pl
PL Gwarancja Europejska: Niniejsze
urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na
końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony us-
tawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z poniższych
krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
14 electrolux
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu
wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii
urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych
jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
electrolux 15
www.electrolux.com/shop
108572000-A-312010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement