Aeg-Electrolux L47223 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux L47223 Uživatelský manuál
LAVAMAT 47223
Návod k použití
Pračka
2
Obsah
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
OBSAH
PROVOZNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ
Použití
Opatření na ochranu před mrazem
3
3
3
4
POPIS SPOTŘEBIČE
4
Přihrádka dávkovače
5
Ovládací panel
5
Displej
6
VLASTNÍ NASTAVENÍ
6
Dětská pojistka
6
Zvukový signál
6
JAK SPUSTIT CYKLUS PRANÍ
7
Vkládání prádla
7
Dávkování pracích prostředků
7
Volba požadovaného programu
7
Volba rychlosti odstředění
8
Volba funkcí
8
Volba odloženého startu
9
Spuštění programu
10
Průběh programu
10
Přidání prádla v průběhu prvních 10
minut
10
Změna probíhajícího programu
10
Zrušení programu
10
Konec programu
10
NÁVOD K PRANÍ
11
Třídění a příprava prádla
11
Závislost náplně pračky na druhu
materiálů
11
Prací prostředky a přísady
12
Mezinárodní symboly
12
PRACÍ PROGRAMY
13
SPOTŘEBA
14
TECHNICKÉ ÚDAJE
15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
15
Odstranění vodního kamene z pračky
15
Vnější povrch
15
Přihrádka dávkovače
15
Vypouštěcí filtr
17
Filtry přívodu vody
20
PROBLÉMY PŘI PROVOZU
20
POKYNY K INSTALACI
22
UPOZORNĚNÍ
22
INSTALACE
23
Vybalení
23
Odstranění dalších přepravních prvků
26
Přívod vody
28
Odtok
29
Připojení k elektrické síti
29
Umístění
29
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
31
Likvidace spotřebiče
31
Ochrana životního prostředí
31
CESKÁ REPUBLIKA - ZÁRUKA/
ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA
31
Zmĕny vyhrazeny
Upozornění
3
PROVOZNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ
Tento návod k použití uložte u spotřebiče. Pokud spotřebič prodáte nebo daru‐
jete další osobě, přiložte i tento návod k použití. Nový uživatel se tak bude mo‐
ci seznámit s návodem k použití i s důležitými upozorněními.
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu bezpečnosti uživatele i dalších osob.
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující
body. Děkujeme za pozornost.
Použití
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho vybalení hned při jeho dodání.
Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli poškozen. Jakékoli připo‐
mínky zapište na vaši kopii dodacího listu.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými tělesný‐
mi, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud tak nečiní pod dohledem nebo vedením osoby
odpovědné za jejich bezpečnost.
Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to
nebezpečné.
• Tento spotřebič je určen k běžnému používání v domácnosti. Nepoužívejte
jej ke komerčním, průmyslovým, ani k žádným jiným účelům, než ke kterým
byl zkonstruován: tedy k praní, máchání a odstřeďování.
• Po používání spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní
kohout u přívodní hadice.
• V pračce perte pouze oděvy vhodné k praní v pračce. Řiďte se pokyny na
visačce každého kusu prádla.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani nezaobroubené nebo natržené odě‐
vy.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího programu byly z prádla odstraněny
všechny mince, zavírací špendlíky, brože, šrouby atd. Pokud by zůstaly v
prádle, mohly by pračku vážně poškodit.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány ben‐
zínem, alkoholem, trichlorethylenem apod. Byly-li použity takové odstraňova‐
če skvrn, počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve pak vložte tyto kusy odě‐
vu do bubnu pračky.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky atd.) vložte společně do malého plátě‐
ného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Používejte prací prostředek v množství doporučeném v odstavci "Dávkování
správného množství pracího prostředku".
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
4
Popis spotřebiče
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena
následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do nádrže postavené na pod‐
laze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej běžet až do konce cyklu.
odpojte pračku od elektrické
• Otočením voliče programu do polohy "Stop"
sítě.
• Spotřebič odpojte ze zásuvky.
• Přívodní hadici přišroubujte zpět a vypouštěcí hadici vraťte na místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a zabrání se tvorbě ledu, který by
poškodil pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte, aby byla instalována v místě, kde
teplota neklesne pod bod mrazu.
POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
4
5
6
Ovládací panel
Víko
Rukojeť víka
Kryt přístupu k filtru
Páka pro přesun spotřebiče
Nastavitelné vyrovnávací nožičky
1
2
3
4
5
6
Popis spotřebiče
5
Přihrádka dávkovače
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
Ovládací panel
1
2
6
1
2
3
4
5
6
Volič programů
Displej
Tlačítko Odložený start
Kontrolky
Tlačítko Start/Pauza
Tlačítka a jejich funkce
3
5
4
6
Vlastní nastavení
Displej
1 Dětská pojistka
2 Odpočítávání délky cyklu nebo odlo‐
ženého startu
3 Odložený start
4 Probíhající cyklus
5 Víko zamčeno
1
5
2
3
4
VLASTNÍ NASTAVENÍ
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:
- je-li tato možnost zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny mo‐
žností ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový cyklus, musíte tuto možnost zrušit.
- je-li tato možnost zapnuta před spuštěním cyklu, spotřebič nelze spustit.
Dětskou pojistku zapnete takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte současně tlačítka SKVRNY a
CITLIVÉ, dokud se na displeji neobjeví
potvrzení symbolem .
Tato volba se uloží do paměti.
Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte
stejný postup.
Zvukový signál
Konec programu a anomálie provozu jsou signalizovány slyšitelným pípáním.
Chcete-li tyto zvukové signály zrušit, provedete to následujícím způsobem:
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte současně tlačítka
PŘEDPÍRKA a SKVRNY, dokud ne‐
uslyšíte potvrzení pípnutím.
3. Zvukový signál je zrušen.
Tento signál pak zazní pouze
v případě zvukového varovného sig‐
nálu.
Chcete-li tyto zvukové signály znovu
povolit, provedete to stejným postupem.
Jak spustit cyklus praní
7
JAK SPUSTIT CYKLUS PRANÍ
Před prvním praním v pračce doporučujeme provést předběžný prací cyklus při
95 °C bez prádla, ale s pracím prostředkem. Tím se vyčistí buben pračky.
Vkládání prádla
A
A
• Otevřete víko pračky
• Otevřete buben stisknutím zajišťovacího tlačítka A1) : Obě křídla dvířek bub‐
nu se otevřou automaticky.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Důležité: Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda je buben řádně zavřený:
• Když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
Dávkování pracích prostředků
Tato pračka byla zkonstruována tak, aby snížila spotřebu vody a pracích prá‐
šků. Můžete proto snížit množství pracího prostředku předepsané výrobci.
a, pokud jste
Nasypte příslušnou dávku pracího prášku do komory pro praní
. Podle potřeby
zvolili program s předpírkou, také do komory pro předpírku
nalijte avivážní prostředek do komory označené .
Jestliže používáte jiný druh pracího prostředku, řiďte se částí "Prací prostředky
a přísady" v pokynech k praní.
Volba požadovaného programu
Otočte voličem programů na požadovaný
prací program podle druhu prádla a stupně
jeho znečištění (viz Tabulka programů).
Kontrolka u tlačítka START/PAUZA bliká
červeně. Trvání zvoleného programu se
zobrazí na displeji.
pračku vypne (ve všech
Poloha OFF
ostatních polohách je zapnutá). Tímto voli‐
čem programů můžete otáčet doprava ne‐
bo doleva.
1) Závisí na modelu.
8
Jak spustit cyklus praní
UPOZORNĚNÍ
Jestliže otočíte voličem programů během pracího cyklu, zobrazí se na displeji
chybový kód „Err“ a tlačítko START/PAUZA bliká několik sekund žlutě. Pro‐
gram pak pokračuje dále bez ohledu na novou polohu nastavení voliče. Pro
nápravu tohoto problému vraťte volič do jeho původní polohy. Na displeji se
opět zobrazí rozložení fází cyklu.
Volba rychlosti odstředění
Stiskněte tlačítko ODSTŘEDĚNÍ, dokud se
nerozsvítí kontrolka požadovaných otáček
odstřeďování. Také můžete zvolit ZASTA‐
.
VENÍ S VODOU V BUBNU
Maximální otáčky jsou 1200 ot/min pro vše‐
chny programy.
Pokud jste zvolili možnost ZASTAVENÍ S
, je poté nutné pro
VODOU V BUBNU
ukončení cyklu zvolit Odstředění nebo Vy‐
pouštění.
ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU
Po posledním máchání na konci zvoleného programu se nevypustí voda, aby
se prádlo nezmačkalo, jestliže ho nevyjmete z bubnu ihned po zastavení prač‐
ky.
Volba funkcí
K již zvolenému pracímu programu je mo‐
žné přidat další možnosti. Stiskněte tlačítko
požadované funkce. Příslušná kontrolka se
rozsvítí.
Chcete-li funkci vypnout, postupujte stej‐
ným způsobem. Příslušná kontrolka zhas‐
ne.
Předpírka
Předpírka při teplotě kolem 30 °C před hlavním pracím cyklem, který pak po‐
kračuje automaticky.
Skvrny
Pro praní velmi špinavého prádla nebo prádla se skvrnami. Do komory pro
dávkovače pracích prostředků můžete přidat prostředek k odstra‐
předpírku
ňování skvrn.
Citlivé
Máchání zesílené dodatečným máchacím cyklem za současného zpomalení
pohybu bubnu (k ochraně tkanin). Ideální v případě častého praní, například
pro osoby s velmi citlivou pokožkou (nelze kombinovat s možností Máchání
plus).
Krátký
Tato funkce umožňuje zkrácení délky cyklu v závislosti na druhu zvoleného
programu.
Jak spustit cyklus praní
9
Máchání plus
Tato možnost znamená, že k programům Bavlna, Syntetika a Jemné lze přidat
jedno nebo více máchání (nelze kombinovat s možností Citlivé).
Můžete ji trvale aktivovat následujícím způsobem:
Na několik sekund stiskněte tlačítka ODSTŘEDĚNÍ a PŘEDPÍRKA. Kontrolka
MÁCHÁNÍ PLUS se rozsvítí. Funkce je trvale aktivní, i když pračku vypnete.
Chcete-li ji natrvalo zrušit, opakujte stejný postup.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže vybranou možnost nelze zvolit, na displeji se objeví „Err“ a kontrolka
tlačítka START/PAUZA bliká žlutě.
Volba odloženého startu
Tato volba umožňuje odložit spuštění pra‐
cího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny
až 20 hodin.
Opakovaně stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ
START, dokud se na displeji nezobrazí do‐
ba, po jejímž uplynutí si přejete program
spustit (0’ znamená okamžité spuštění). Na
displeji se objeví příslušný symbol.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo zrušit kdykoli před stisknutím tla‐
čítka START/PAUZA dalším stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START.
Jestliže jste už stiskli tlačítko START/PAUZA, ale chcete odložený start změnit
nebo zrušit, postupujte následovně:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité spuštění cyklu stiskněte tlačítko
START/PAUZA a poté tlačítko ODLOŽENÝ START. Stisknutím tlačítka
START/PAUZA spusťte cyklus.
• Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu OFF
a znovu naprogramovat požadovaný cyklus.
UPOZORNĚNÍ
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li ho otevřít,
musíte nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačítka START/PAUZA. Po opě‐
tovném zavření víka stiskněte tlačítko START/PAUZA.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li pro prací cyklus s odloženým startem použít tekutý prací prostředek,
vložte přímo do bubnu dávkovací kouli s prostředkem a zvolte program bez
předpírky. Chcete-li provést předpírku současně s odloženým startem, použijte
prací prostředek v prášku.
10
Jak spustit cyklus praní
Spuštění programu
1. Zkontrolujte, zda je otevřený kohou‐
tek přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
Příslušná kontrolka se rozsvítí čer‐
veně. Zobrazí se symbol
(dvířka zajištěná).
Je normální, že volič programů zůstává
po celý cyklus nehybný. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji od‐
počítávání zbylé doby (po hodinách, pak 90 minut a od 60 minut po minutách).
Průběh programu
Na displeji se zobrazuje symbol probíhající fáze.
: Praní
: Máchání
: Vypouštění
: Odstřeďování
PŘEDÁVKOVÁNÍ
Pokud je zobrazen symbol PŘEDÁVKOVÁNÍ, znamená to, že jste při pracím
programu, který právě proběhl, použili nadměrné množství pracího prostředku.
Při příštím praní dodržujte pokyny výrobce pracího prostředku a jím uvedenou
velikost dávky.
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
1. Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Příslušná kontrolka bliká červeně.
2. Otevření víka je možné až přibližně za 2 minuty po zastavení pračky. Sym‐
zmizí.
bol
3. Vložte prádlo a zavřete víko.
4. Chcete-li, aby cyklus pokračoval, znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku
stisknutím tlačítka START/PAUZA. Jestliže pozměnění není možné, bliká na
displeji „Err“ a tlačítko START/PAUZA bliká několik sekund žlutě. Chcete-li i
přesto program změnit, je nutné právě probíhající program zrušit (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem programů do polohy OFF
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví; tlačítko START/PAUZA zhasne a na displeji
začne blikat „0“. Otevření víka je možné až přibližně za 2 minuty po zastavení
zmizí.
pračky. Symbol
1. Otočte voličem programu do polohy OFF
: pračka se vypne.
2. Vyjměte prádlo.
3. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
.
Návod k praní
11
4. Zkontrolujte, zda je buben skutečně prázdný: byly-li nějaké oděvy zapome‐
nuté v bubnu, mohou se při dalším praní poškodit (srazit) nebo mohou pu‐
stit barvu na jiné prádlo.
UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme po skončení praní ponechat víko a buben pračky otevřené, aby
se vana bubnu vyvětrala.
Klidový stav : po skončení programu se za několik minut aktivuje systém úspo‐
ry energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný
energetický režim zrušíte.
NÁVOD K PRANÍ
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část Mezi‐
národní symboly): normální praní pro odolné tkaniny, které snesou intenzivní
praní a cykly odstřeďování, šetrné praní pro jemné tkaniny, se kterými je nut‐
no zacházet opatrně. Perete-li dohromady směs prádla z různých druhů ma‐
teriálu, zvolte program a teplotu vhodné pro nejjemnější materiál.
• Bílé a barevné prádlo perte odděleně, Jinak by se mohlo bílé prádlo zabarvit
nebo zešednout.
• Nové barevné prádlo často obsahuje přebytečné barvivo. Proto se doporu‐
čuje poprvé prát takové kusy prádla samostatně. Dodržujte pokyny k péči o
prádlo "perte samostatně" a "vyperte několikrát samostatně".
• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy, zavažte tka‐
ničky i pásky.
• Oděvy z více vrstev (spací pytle, větrovky apod.) barevné pletené čepice,
vlnu a oděvy s tištěnými vzory obraťte naruby.
• Malé kousky prádla ze slabých materiálů (ponožky, punčochy, podprsenky)
atd.) perte v síťovaném vaku.
• Zvláštní péči věnujte záclonám. Odstraňte háčky a záclony vložte do síťky
nebo vaku.
Závislost náplně pračky na druhu materiálů
Množství prádla vloženého do bubnu nesmí překročit maximální kapacitu prač‐
ky. Tato kapacita se může lišit v závislost na druhu materiálů. V případě velmi
špinavého prádla nebo savé tkaniny snižte množství prádla.
Všechny textilie nemají v bubnu pračky stejný objem nebo stejnou úroveň na‐
sákavosti vody. Proto je nutné plnit buben pračky obecně takto:
• na plnou kapacitu, ale bez nadměrného stlačení v případě bavlny, lnu a
směsi bavlny se lnem,
• na poloviční objem bubnu u upravené bavlny a syntetických vláken,
• do třetiny objemu bubnu v případě velmi slabých kusů jako jsou záclony a
tkaniny z mykané vlněné příze.
12
Návod k praní
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejméně pevných mate‐
riálů.
Prací prostředky a přísady
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v prač‐
kách. Řiďte se pokyny výrobce a také radami uvedenými v odstavcích
"Přihrádka dávkovače" a "Dávkování správného množství pracího prostředku".
Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích prostředků. Může to narušit
prádlo.
Vhodné množství pracího prostředku závisí na velikosti náplně prádla, stupni
jeho znečištění a na tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, mírně snižte dávky. Je-li voda tvrdá, s vysokým obsahem vá‐
penatých solí (doporučujeme odstraňovač vodního kamene), nebo je prádlo
velmi znečištěné či se skvrnami, dávky mírně zvyšte.
Informace o stupni tvrdosti vody ve vaší oblasti zjistíte u místního vodárenské‐
ho podniku nebo u jiného kompetentního zdroje.
Pro prací prášky nejsou žádná omezení.
Byla-li zvolena předpírka, nesmí se používat tekuté prací prostředky. U cyklů
bez předpírky musí být přidávány pomocí dávkovací koule.
Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí být vloženy do komory pro
prací prostředek v přihrádce dávkovače vaší pračky.
Při odstraňování skvrn před pracím cyklem se řiďte návodem k použití a dopo‐
ručeným dávkováním dle výrobce daného prostředku. Použijete-li k odstranění
skvrn prací prostředek, je nutné ihned spustit prací cyklus.
Mezinárodní symboly
NORMÁL‐
NÍ PRANÍ
Praní při
95 °C
Praní při
60 °C
Praní při
40 °C
Praní při
30 °C
Ruční
praní
Neprat
ŠETRNÉ
PRANÍ
BĚLENÍ
ŽEHLENÍ
Možnost bělení prostředky
uvolňujícími chlór (pouze
chladnými a zředěnými
roztoky)
Vysoká teplota
(max. 200 °C)
Střední teplota
(max. 150 °C)
Nesmí se bělit chlórem
Nízká teplota
(max. 100 °C)
Nežehlit
Prací programy
CHEMICKÉ ČI‐
ŠTĚNÍ
Chemické či‐
štění (všemi
běžnými roz‐
pouštědly)
Chemické či‐
štění (všemi
běžnými roz‐
pouštědly
kromě trichlo‐
rethylenu)
Chemické či‐
štění (pouze
benzinem aj.
ropnými roz‐
pouštědly,
R113)
13
Nesmí se che‐
micky čistit
Vysoká te‐
plota
Střední te‐
plota
SUŠENÍ
Sušit roz‐
prostřené
Sušit za‐
věšené
Sušit na
ramínku
Může se sušit v bub‐
nové sušičce
Nesušit v
bubnové
sušičce
PRACÍ PROGRAMY
Nejsou zde uvedeny všechny možnosti, ale pouze obvyklá a v praxi spolehlivá
nastavení.
Program / Druh prádla
náplň
Možné funkce
Bavlna: Bílé nebo barevné, např. nor‐
5,5 kg
málně zašpiněné pracovní oděvy, ložní
povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky.
Zastavení s vodou v bubnu,
Předpírka, Skvrny1), Citlivé,
Krátký, Máchání plus, Odložený
start
40-60 Mix: Tento program umožňuje
5,5 kg
při 40 °C dosáhnout stejně vynikajících
výsledků jako u programu pro bavlnu
60 °C při současném praní bavlněného
a syntetického prádla.
Zastavení s vodou v bubnu,
Předpírka, Skvrny1), Citlivé, Má‐
chání plus, Odložený start
Syntetické: Tkaniny ze syntetických
vláken, spodní prádlo, barevné tkani‐
ny, nežehlivé košile, blůzy.
2,5 kg
Zastavení s vodou v bubnu,
Předpírka, Skvrny1), Citlivé,
Krátký, Máchání plus, Odložený
start
Snadné žehlení: Pro bavlnu a synteti‐
ku. Snižuje zmačkání prádla a usnad‐
ňuje žehlení.
1,0 kg
Zastavení s vodou v bubnu,
Předpírka, Máchání plus, Odlo‐
žený start
Jemné: Pro všechny jemné tkaniny,
např. záclony.
2,5 kg
Zastavení s vodou v bubnu,
Předpírka, Skvrny1), Krátký, Má‐
chání plus, Odložený start
Vlna /
: Vlna vhodná k praní v prač‐
ce s označením „čistá střižní vlna
vhodná k praní v pračce, nesráží se“.
1,0 kg
Zastavení s vodou v bubnu, Od‐
ložený start
Máchání: S tímto programem lze vy‐
máchat prádlo prané v ruce.
5,5 kg
Zastavení s vodou v bubnu, Má‐
chání plus, Odložený start
14
Spotřeba
Program / Druh prádla
náplň
Možné funkce
Vypouštění : Provede prázdný cyklus
po Zastavení máchání.
5,5 kg
Odstředění : Cyklus odstředění při ot‐
áčkách 400 až 1200 ot/min po Zasta‐
vení máchání.
5,5 kg
Odložený start
30 Min: Ideální pro prádlo, které
potřebuje jen osvěžit.
2,5 kg
Zastavení s vodou v bubnu, Od‐
ložený start
5,5 kg
Eco2): Bílé nebo barevné, např. nor‐
málně zašpiněné pracovní oděvy, ložní
povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky.
Zastavení s vodou v bubnu,
Předpírka, Skvrny1), Citlivé, Má‐
chání plus, Odložený start
1) Je k dispozici u programů, jejichž teplota praní je 40 °C a vyšší.
2) Referenční program pro testy podle normy CEI 456.
SPOTŘEBA
Program
Teploty
Spotřeba vody
v litrech
Spotřeba ener‐
gie v kWh
Trvání v mi‐
nutách
Viz displej
Bavlna
95
63
2,10
Bavlna
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Bavlna
40
58
0,70
Bavlna
30
58
0,50
Syntetické
60
45
0,80
Syntetické
50
45
0,65
Syntetické
40
45
0,60
Syntetické
30
45
0,50
Snadné žehlení
40
55
0,50
Jemné
40
50
0,50
Jemné
30
50
0,30
Vlna /
40
45
0,45
Vlna /
30
45
0,40
Vlna /
Studená
45
0,35
Máchání
-
32
0,05
Vypouštění
-
-
0,002
Odstředění
-
-
0,015
30 Min
30
40
0,35
Technické údaje
Program
Eco1)
Teploty
60
Spotřeba vody
v litrech
Spotřeba ener‐
gie v kWh
46
0,93
15
Trvání v mi‐
nutách
1) Referenční program pro ověřovací test podle normy CEI 456 (program Eco 60 °C): 46 l / 0,93
kWh / 170 min
Průměrné hodnoty, které se mohou měnit v závislost na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
Vodovodní přípojka
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Odstraňování vodního kamene z pračky obecně není nutné, dávkujete-li prací
prostředek ve správném množství. Vznikne-li však potřeba odstranění vodního
kamene, použijte speciální nekorozívní prostředek určený jmenovitě pro prač‐
ky, který zakoupíte v obchodě. Dodržujte pokyny ohledně dávkování a intervaly
uvedené na obalu.
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy ne‐
používejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Přihrádka dávkovače
Čas od času je nutné vyčistit přihrádku dávkovače pracích prostředků a odstra‐
nit veškeré zbytky pracích prostředků, které by mohly narušit správný chod
pračky.
16
Čištění a údržba
1. Dávkovač pracích prostředků nad‐
zdvihněte a vytáhněte.
2. Obě části dávkovače pracích
prostředků oddělte.
3. Umyjte obě části dávkovače pracích
prostředků pod tekoucí vodou.
Čištění a údržba
4. Obě části dávkovače opět sestavte.
5. Dávkovač pracích prostředků uložte
zpět na své místo.
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v dolní části pračky:
17
18
Čištění a údržba
1. Otevřete dvířka krytu např. pomocí
šroubováku.
2. Položte pod něj mísu. Otočte uzávě‐
rem proti směru hodinových ručiček
tak, aby byl ve svislé poloze a mo‐
hla vytéct zbylá voda.
3. Uzávěr úplně vyšroubujte a vytáh‐
něte ho.
Čištění a údržba
4. Pečlivě ho vyčistěte pod tekoucí vo‐
dou.
5. Zasuňte ho zpět.
6. Uzávěr zašroubujte.
19
20
Problémy při provozu
7. Zavřete dvířka.
Filtry přívodu vody
Odšroubujte konce přívodní hadice a vyčistěte filtry.
PROBLÉMY PŘI PROVOZU
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován.
Pokud však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve se řiďte níže uvedenými ra‐
dami, teprve pak zavolejte servis.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespouští
nebo se neplní vo‐
dou:
• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická insta‐
lace nefunguje,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• došlo k výpadku proudu,
• byla přerušena dodávka vody,
• Vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
Problémy při provozu
Problémy
21
Příčiny
Pračka se napouští
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz
vodou, ale hned ji vy‐
část Instalace).
pouští:
Pračka nemáchá ne‐
bo se nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo
je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program "Vypouštění" nebo funkce "Noční klid
plus" či "Zastavení máchání s vodou v bubnu",
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Kolem pračky jste zji‐ • příliš mnoho pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
stili vodu:
• použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
• vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
• nebyl vrácen zpět na místo vypouštěcí filtr,
• přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní jsou
neuspokojivé:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Pračka vibruje, je
hlučná:
• ze spotřebiče nebyly správně odstraněny všechny ochranné
přepravní prvky(vit Odstranění ochranných přepravních
prvků),
• spotřebič není ve vodováze a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• příliš malé množství prádla.
zvolený prací cyklus
je příliš dlouhý:
•
•
•
•
•
filtry přívodu vody jsou zanesené,
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagoval detektor přehřívání motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš prací‐
ho prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla
přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení
prádla v bubnu.
Pračka se během
pracího cyklu zasta‐
vuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• bylo zvoleno Zastavení máchání s vodou v bubnu,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci
cyklu otevřít:
• kontrolka "okamžité otevření" 1) nesvítí,
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po skončení cyklu 1).
Na displeji se zobra‐
zí chybový kód E40
2)a tlačítko START/
PAUZA bliká žlutě 3):
• víko není správně zavřené.
22
Upozornění
Problémy
Příčiny
Na displeji se zobra‐
zí chybový kód E20
2) a tlačítko START/
PAUZA bliká žlutě 3):
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část "Insta‐
lace"),
• vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
• sifon je zanesený.
Na displeji se zobra‐
zí chybový kód E10
2)a tlačítko START/
PAUZA bliká žlutě 3):
• Vodovodní kohoutek je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody.
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
Na displeji se zobra‐
zí chybový kód EF0
2)a tlačítko START/
PAUZA bliká žlutě 3):
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte
prosím takto:
- zavřete kohoutek na přívodu vody
- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypou‐
štět,
- zavolejte poprodejní servis.
Při naplnění přihrád‐
ky dávkovače steče
aviváž rovnou do
bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
1) Podle modelu.
2) U některých modelů může znít zvukový signál.
3) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka START/
PAUZA.
POKYNY K INSTALACI
UPOZORNĚNÍ
• Tento spotřebič je těžký. Při jeho stěhování buďte opatrní.
• Před použitím spotřebiče je nutné z něho odstranit přepravní šrouby. Pokud
by nebyly odstraněny všechny ochranné přepravní prvky, mohlo by dojít k
poškození spotřebiče nebo přilehlého nábytku. Při odstraňování ochranných
přepravních šroubů musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení
spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte poky‐
ny v kapitole nazvané "Připojení k elektrické síti".
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla po instalaci zachycena pod
spotřebičem.
Instalace
23
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby ko‐
berec neblokoval větrací otvory umístěné na základně spotřebiče.
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze poprodejní servis.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné in‐
stalace.
INSTALACE
Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné přepravní obaly. Uschovejte
si je pro případ potřeby při příští přepravě: přeprava nezajištěného spotřebiče
může poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy funkce. Spotřebič
může být také poškozen nárazem.
Vybalení
1. Nakloňte spotřebič dozadu.
2. Pootočte ho na jednom rohu o čtvrt
otáčky a odstraňte přepravní pod‐
stavec.
24
Instalace
3. Otevřete víko pračky a vytáhněte
červenou vložku.
4. Odstraňte plastovou fólii.
5. Nadzdvihněte a vytáhněte dávkovač
pracích prostředků.
Instalace
6. Vytáhněte blok, který imobilizuje bu‐
ben.
7. Dávkovač pracích prostředků vraťte
na své místo.
25
26
Instalace
Odstranění dalších přepravních prvků
Viz podrobné znázornění na následujících obrázcích.
4
3
5
1
2
1
2
Instalace
27
3
4
1
1
2
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla vyrovnaná se sousedícím nábytkem,
postupujte takto:
28
Instalace
5
Přívod vody
Dodanou hadici pro přívod vody nainstalujte na zadní stranu pračky následují‐
cím postupem (nepoužívejte znovu starou hadici):
90°
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na popro‐
dejní servis.
Instalace
29
Odtok
Přípojka na konci ohebné hadice je vhodná pro připojení na všechny běžné ty‐
py sifonu.
1. Přípojku připevněte k sifonu pomocí
hadicové svorky dodané s pračkou
2. Na vypouštěcí hadici nasaďte ob‐
louk ve tvaru U. Tuto sestavu umí‐
stěte v místě připojení na vypouště‐
cí potrubí (nebo do výlevky) ve vý‐
šce mezi 70 a 100 cm. Zajistěte
bezpečnou polohu.
Na konci vypouštěcí hadice musí být
umožněn volný přístup vzduchu, aby
bylo vyloučeno nebezpečí nasávání ka‐
paliny.
MIN 70 cm
MIN 100 cm
2)
UPOZORNĚNÍ
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy na‐
tahována a prodlužována. Je-li příliš
krátká, obraťte se na prodejce.
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontro‐
lujte dimenzování pojistky: 10 A pro 230 V. Tento spotřebič nesmí být připojen
pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzem‐
něna a zda je uzemnění provedeno podle platných norem.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve větraném místě. Dbejte na to, aby
se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte následujícím způsobem:
2) Podle modelu.
30
Instalace
1. Chcete-li pračku přemístit, silným
zatažením zprava doleva za páku,
která se nachází na základně prač‐
ky, postavte pračku na její kolečka.
Po přemístění pračky na zvolené
místo páku opět zatlačte do původní
polohy.
2. Přesné vyvážení pračky vodováhou
omezuje vibrace a hluk a zabraňuje
posunům pračky při praní. Spotřebič
vyrovnejte do vodorovné polohy
seřízením té nožičky, která je příliš
krátká. Šroubujte nožičku směrem
ven i s kroužkem (spotřebič můžete
podle potřeby nadzvednout).
3. Když je spotřebič stabilně vyrovna‐
ný, podržte nožičku na podlaze a
kroužek šroubujte nahoru až na do‐
raz.
Životní prostředí
31
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly být
shromážděny a recyklovány.
Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by mohly být nebezpečné
ostatním osobám: odřízněte napájecí šňůru na dolní části spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu udává, že s tímto výrobkem nelze za‐
cházet jako s domovním odpadem. Je nutné ho odvézt k recyklaci do přísluš‐
ného sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zaji‐
štěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným nega‐
tivním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způso‐
beny nevhodnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku pro likvidaci domovní‐
ho odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení, ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částeč‐
nému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího prostředku, které odpovídá tvrdosti vody
(srovnej odst. "Dávkování správného množství pracího prostředku"), velikosti
náplně prádla a stupni jeho znečištění.
CZ
CESKÁ REPUBLIKA - ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA
Záruka vyplýající z tĕchto záručních podmínek je poskytována pouze kupující‐
mu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bĕžnému
používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku
v trvání dvaceti čtyř mĕsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupují‐
cím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranĕní va‐
dy, popřípadĕ - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčinĕ i projevu) vady ne‐
úmĕrné - právo na výmĕnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Ku‐
pující oprávnĕn žádat přimĕřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výmĕnu vý‐
robku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnĕní všech zá‐
konných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmĕrnĕ opotřeben
nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnĕní každého práva ze Záruky přitom je,
že:
• výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s
návodem k obsluze,
32
CESKÁ REPUBLIKA - Záruka/Zákaznická služba
• veškerĕ záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy provádĕny v
Autorizovaném servisním středisku,
• Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranĕní vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky)
je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku.
Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ovĕření existence
reklamované vady, včetnĕ odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) vý‐
robku, v provozní dobĕ tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servis‐
ním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozdĕji však do konce záruční doby,
jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávnĕnost reklamace a podle pova‐
hy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání
uplatnĕného práva na odstranĕní vady, k ovĕření existence reklamované vady
i k záruční opravĕ výrobku.
Bĕh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnĕní práva na odstranĕní
vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak
jen při splnĕní podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat
Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkon‐
trolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivĕ uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištĕna nebo nejde-li o záruční vadu, za
kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servis‐
nímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Pro‐
dávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady,
které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka výrobku z tĕchto záručních podmínek platí pouze na území České re‐
publiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetnĕ poško‐
zení způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, ne‐
vhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné
vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek požitý nad rámec bĕžného pou‐
žíváni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrob‐
ku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání
Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných se‐
rvisních středisek v České republice, včetnĕ jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovanch servisních střediscích po‐
skytnou:
• prodávající,
• ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budĕjovická 3, 140 21 Praha 4, tel:
261302111
• Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
33
CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Elec‐
trolux ve všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období
stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete
z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i
nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a
dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společ‐
ností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využí‐
ván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v
nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na
Vás vztahují podle zákona.
34
35
108575300-A-372010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement