Electrolux EWT106414W Uživatelský manuál

Electrolux EWT106414W Uživatelský manuál
návod k použití
használati útmutató
instrukcja obsługi
Инструкция по
эксплуатации
návod na používanie
Pračka
Mosógép
Pralka
Стиральная машина
Práčka
EWT 106414 W
2 electrolux
1
2
1
2
3
4
Ovládací panel
Tlačítko víka
Kryt přístupu k filtru
Nastavitelné vyrovnávací nožičky
3
4
OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4
5
6
Volič programů
Tlačítka a jejich funkce
Displej
Kontrolka „Extra máchání“
Tlačítko „Start/Pauza“
Tlačítka funkce „Časový manažer“
SYMBOLY
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Časový manažer
Teplota
Børns sikkerhed
Předpírka/Praní,
Průběh cyklu:
Máchání,
Vypouštění,
Ždímání
5 Odpočítávání délky cyklu nebo odloženého startu
electrolux 3
PŘIHRÁDKY DÁVKOVAČE
Pro prací prášek:
Pro tekutý prací prostředek:
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
Předpírka (neplňte nad symbol MAX)
Praní (neplňte nad symbol MAX)
Aviváž (neplňte nad symbol MAX M )
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body.
Tento návod k použití uložte u spotřebiče.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího
programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože,
šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle,
mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky
atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani
nezaobroubené nebo natržené oděvy.
INSTALACE
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho
vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli
poškozen. Veškerá poškození během
přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla
po instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na
základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou
síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v
kapitole nazvané "Připojení k elektrické
síti".
4 electrolux
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED
MRAZEM
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí
hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
odpojte pračku od elektrické sí"Stop"
tě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota
neklesne pod bod mrazu.
POUŽITÍ
• Tento spotřebič je určen k normálnímu
použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke
komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na
štítku každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili,
počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve
pak vložte oděvy do bubnu pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
VLASTNÍ NASTAVENÍ
DĚTSKÁ POJISTKA
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:
• je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny voleb,
funkcí ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový
cyklus, musíte tuto možnost zrušit.
• je-li tato funkce zapnuta před spuštěním
cyklu, spotřebič nelze spustit.
Chcete-li zapnout dětskou pojistku, zapněte spotřebič a stiskněte současně tlačítka
a „Odložený
„Tekutý prací prostředek“
start“
, dokud se na displeji neobjeví
symbol
pro potvrzení. Tato volba se uloží
do paměti spotřebiče. Chcete-li dětskou
pojistku zrušit, opakujte stejný postup.
ZVUKOVÝ SIGNÁL
Když je povolen zvukový signál, zazní při
stisku tlačítka, na konci programu nebo při
oznámení poruchy.
Volbu zrušíte zapnutím spotřebiče a soua
časným stisknutím tlačítka „Předpírka“
, dokud se
„Tekutý prací prostředek“
neozve pípnutí. Tato signalizace je aktivní
pouze, když zní zvuková výstraha. Chcete-li
tuto volbu znovu povolit, opakujte stejný
postup.
FUNKCE „MÁCHÁNÍ PLUS“
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato možnost se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s
měkkou vodou.
Na několik vteřin podržte stisknutá tlačítka
a „Předpírka“
. Roz„Odstřeďování“
svítí se kontrolka „Máchání plus“
. Funkce je trvale aktivní, i když pračku vypnete.
Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný
postup.
electrolux 5
JAK SPUSTIT CYKLUS PRANÍ?
PRVNÍ POUŽITÍ
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k
instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž
na vodu.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
A
A
• Otevřete víko pračky
• Otevřete buben stisknutím zajišťovacího
tlačítka A1) : Obě křídla dvířek bubnu se
otevřou automaticky.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění Před zavřením víka
pračky zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený:
• Když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Nainstalujte zvolený dávkovač pracího
prostředku. Naplňte příslušné množství praa,
cího prostředku do komory pro praní
pokud jste zvolili funkci „předpírka“, také do
. Podle potřeby
komory pro předpírku
nalijte do komory označené avivážní
prostředek
VOLBA POŽADOVANÉHO PROGRAMU
Otočte voličem programu na požadovaný
bliká zeprogram. Tlačítko „Start/Pauza“
leně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude na tento nově zvolený program reagovat. Pár sekund bude blikat „Err“ a červeně bude blikat
.
tlačítko „Start/Pauza“
1) Závisí na modelu.
VOLBA TEPLOTY
Opakovaným stisknutím tlačítka „Nastavení
teploty“ můžete zvýšit nebo snížit teplotu
odpo(viz „Tabulka programů“). Symbol
vídá praní za studena.
VOLBA RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ
můStisknutím tlačítka „Odstřeďování“
žete změnit rychlost odstřeďování.
Maximální rychlosti odstřeďování jsou:
Pro Bavlna, Úsporný, Vlna, Spodní prádlo,
Džíny: 1000 ot./min., pro Syntetické, Snadné žehlení, Intenzivní sport: 900 ot./min, pro
Jemné, Hedvábí, Sport: 700 ot/min.
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchánebo „Noční klid plus“
, je na konní“
ci programu nutné pro ukončení cyklu a vypuštění vody zvolit program „Odstředění“
nebo „Vypouštění“
.
Noční klid plus: tento cyklus nezahrnuje
odstřeďování a končí funkcí „Zastavení máchání“.
VOLBA FUNKCÍ
Po volbě programu a před stisknutím tlačítmusíte zvolit různé
ka „ Start/Pauza“
funkce (viz „Tabulka programů“). Stiskněte
požadovaná tlačítka a rozsvítí se odpovídající kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky
zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná se zvoleným programem, na displeji
bliká nápis „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně.
FUNKCE "PŘEDPÍRKA"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
6 electrolux
FUNKCE „TEKUTÝ PRACÍ
PROSTŘEDEK“
Tato funkce umožňuje přizpůsobit cyklus
použití tekutého pracího prostředku.
„ODLOŽENÝ START“
Tato volba umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny
až 20 hodin. Zvolený čas se na několik sekund objeví na displeji.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo
zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/
dalším stisknutím tlačítka „OdloPauza“
žený start“
( ’ znamená okamžité spuštění).
Pokud jste již tlačítko „Start/Pauza“
zmáčkli a chcete odložený start změnit či
zrušit, postupujte následovně:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/
a pak „Odložený start“
.
Pauza“
Zmáčknutím tlačítka „Start/Pauza“
spusťte cyklus.
• Pokud chcete změnit délku odloženého
a
startu, musíte jít přes polohu „Stop“
cyklus přeprogramovat.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li je otevřít, musíte
nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačít. Po opětovném
ka „Start/Pauza“
zavření víka stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
.
ČASOVÝ MANAŽER
Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit po. Je uvemocí tlačítek „ Time Manager”
den i stupeň zašpinění prádla.
Stupeň zašpinění
Ikona
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné
prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné
Pro málo zašpiněné
prádlo
Krátký 1)
Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Stupeň zašpinění
Ikona
Extra krátký 1)
Druh tkaniny
Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení 1)
2)
Pouze pro osvěžení
prádla
Extra osvěžení 1)
2)
Pro osvěžení pouze
několika málo kusů
prádla
1) Pro poloviční náplň prádla.
2) Symbol bliká a zmizí: tento prací cyklus je pouze pro
osvěžení.
Nabídka těchto různých stupňů se liší podle
zvoleného druhu programu.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Zvolený cyklus spustíte stisknutím tlačítka
a příslušná kontrolka se
„Start/Pauza“
rozsvítí zeleně. Je normální, že volič programů zůstává po celý cyklus nehybný. Na displeji je zobrazen symbol pro právě probíhající cyklus a zbývající čas. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání zbývající doby.
Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.
OHŘEV
Když pračka dosahuje správné teploty, zobrazí se v průběhu cyklu symbol .
PŘERUŠENÍ PROGRAMU
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
: po doStiskněte tlačítko „Start/Pauza“
bu pozastavení pračky bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné
až přibližně za 2 minuty po zastavení pračky. Chcete-li, aby program pokračoval, zno.
vu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknu. Jestliže úpratím tlačítka „Start/Pauza“
va není možná, bliká na displeji „Err“ a tlabliká několik vteřin
čítko „Start/Pauza“
červeně. Chcete-li i přesto program změnit,
je nutné právě probíhající program zrušit (viz
níže).
Zrušení programu
electrolux 7
Jestliže si přejete zrušit program, otočte vo.
ličem programů do polohy „Stop“
KONEC PROGRAMU
Pračka se automaticky zastaví. Tlačítko
zhasne a na displeji bliká
„Start/Pauza“
. Otevření víka je možné až přibližně za 2
minuty po zastavení pračky. Otočte voličem
. Vyjměte
programu do polohy „Stop“
prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
zavřete kohoutek přívodu vody.
Klidový stav : po skončení programu se za
několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim
zrušíte.
PRACÍ PROGRAMY
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Bavlna (studená – 90°): bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Tekutý prací prostředek,
Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
Syntetické (studená – 60°): tkaniny ze
syntetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlící košile, blůzy.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Tekutý prací prostředek,
Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
Jemné (studená – 40°): pro všechny
jemné tkaniny, např. záclony.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Tekutý prací prostředek,
Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
Vlna (studená – 40 °C): vlna vhodná k
praní v pračce s označením „čistá střižní vlna
vhodná k praní v pračce, nesráží se“.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Tekutý prací prostředek, Odložený
start
Hedvábí (studená – 30°): látky, které lze
prát v pračce při 30 °C.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Tekutý prací prostředek, Odložený
start
Dámské spodní prádlo (studená – 40
°C): pro velmi jemné prádlo, např. dámské
spodní prádlo.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Tekutý prací prostředek, Odložený
start
Máchání: s tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Máchání plus, Odložený start
Vypouštění: po Zastavení máchání s vodou v bubnu (nebo po Nočním klidu plus)
provede cyklus vypouštění.
6,0 kg
Odstředění: Po zastavení máchání s vodou v bubnu (nebo po nočním klidu plus)
provede cyklus odstřeďování při 700 až 1000
ot/min.
6,0 kg
Odložený start
Úsporný1) (40° – 90°): bílé nebo barevné, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Tekutý prací prostředek,
Máchání plus, Odložený start
Snadné žehlení (studená – 60°): Pro
bavlnu a syntetické látky. Snižuje zmačkání
prádla a usnadňuje žehlení.
1,0 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Tekutý
prací prostředek, Máchání plus, Odložený start
8 electrolux
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Džíny (studená – 60°): pro praní džínových oděvů. Je zapnuta funkce Máchání
plus.
3,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Tekutý prací prostředek,
Odložený start
Intenzivní sport (studená – 40°): Pro
praní špinavého oblečení z venkovních sportů. Je zapnuta možnost „Předpírka“.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Tekutý prací prostředek, Máchání
plus, Odložený start
2,5 kg
Zastavení máchání, Tekutý prací
prostředek, Odložený start
Sport (30°): Pro praní sportovních oděvů.
1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010
odpovídají programy „Úsporný 60°“ a „Úsporný 40°“ „standardnímu 60° programu pro bavlnu“ a „standardnímu
40° programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody
při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin:
množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie (kWh)
Spotřeba vody
(litry)
Přibližná délka programu
(minuty)
Zbytková
vlhkost (%)1)
Bavlna 60 °C
6
1.20
55
150
60
Bavlna 40 °C
6
0.85
55
140
60
Syntetika 40 °C
2.5
0.55
44
80
37
Jemné 40 °C
2.5
0.50
48
70
37
1
0.35
50
61
32
Vlna/Ruční praní
30 °C
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60
°C program pro
bavlnu
6
1.02
52
240
60
Standardní 60
°C program pro
bavlnu
3
0.80
40
165
60
Standardní 40
°C program pro
bavlnu
3
0.66
40
140
60
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.10
1.60
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z
PRAČKY
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
VNĚJŠÍ POVRCH
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepouží-
electrolux 9
vejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
5
6
7
4
3
1
2
4
FILTRY PŘÍVODU VODY
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
VYPOUŠTĚCÍ FILTR
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v
dolní části pračky:
1
3
2
PROBLÉMY PŘI PROVOZU
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
Problémy
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve
pak zavolejte servis.
Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:
• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• došlo k výpadku proudu,
• byla přerušena dodávka vody,
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
Pračka se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část „Instalace“).
Pračka nemáchá nebo
nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• zareagoval ochranný systém pro kontrolu nevyváženého prádla: prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“ nebo funkce „Noční klid plus“ či „Zastavení máchání“ s vodou v bubnu,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
10 electrolux
Problémy
Příčiny
Okolo pračky je voda:
•
•
•
•
•
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
vypouštěcí filtr nebyl vrácen zpět na místo,
přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní jsou neuspokojivé:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je
hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• příliš malé množství prádla.
Prací cyklus je příliš
dlouhý:
•
•
•
•
•
Pračka se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:
• kontrolka „okamžité otevření“1) nesvítí,
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu1).
Na displeji se zobrazí
chybový kód E402) a tlačítko „Start/Pauza“ bliká
červeně 3) :
• víko není správně zavřené.
Na displeji se zobrazí
chybový kód E202) a tlačítko „Start/Pauza“ bliká
červeně3):
•
•
•
•
•
Na displeji se zobrazí
chybový kód E102) a tlačítko „Start/Pauza“ bliká
červeně3):
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody,
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
Na displeji se zobrazí
chybový kód EF02) a tlačítko „Start/Pauza“ bliká
červeně3):
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto:
- zavřete vodovodní kohoutek,
- před odpojením pračky od sítě ji nechte dvě minuty vypouštět,
- zavolejte poprodejní servis.
Při naplnění přihrádky
dávkovače steče aviváž
rovnou do bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
1) Závisí na modelu.
filtry přívodu vody jsou zanesené,
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagovala tepelná ochrana motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval ochranný systém pro kontrolu nevyváženého prádla: byla
přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v
bubnu.
vypouštěcí filtr je neprůchodný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
sifon je zanesený.
electrolux 11
2) U některých modelů může zaznít zvukový signál
3) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍDAVNÉ LÁTKY
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to narušit prádlo. Pro
prací prášky nejsou žádná omezení.
Používejte dávkovač pracího prostředku
vhodný pro používané typy pracích
prostředků:
• práškový prací prostředek, prací
prostředek v tabletách nebo v dávkách
do dávkovače práškového pracího
prostředku.
• tekutý prací prostředek do dávkovače tekutého pracího prostředku.
Nedoporučujeme dávkovat gelové prací
prostředky do dávkovače tekutého pracího
prostředku. Některé tekuté prací prostředky
nejsou doporučené pro dávkovač tekutého
pracího prostředku, postupujte podle pokynů na obalu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
INSTALACE
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě.
Přeprava nezajištěného spotřebiče může
poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a
poruchy funkce. Spotřebič může být také
poškozen nárazem.
ROZVÁZÁNÍ
A
B
A
C
D
VYBALENÍ
1
1
2 B
2
2
1
12 electrolux
1
D
2
C
1
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla v
rovině se sousedícím nábytkem, postupujte
podle obrázku D.
PŘÍVOD VODY
Přívodní hadici instalujte zezadu pračky
podle níže uvedeného postupu. Starou hadici znovu nepoužívejte. Přívodní hadici nelze prodlužovat Jestliže je příliš krátká, obraťte se na poprodejní servis
90O
vypouštěcí hadice musí být umožněn
přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 10 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je
uzemnění provedeno podle platných
předpisů.
UMÍSTĚNÍ
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné
vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při
praní.
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
VYPOUŠTĚNÍ
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě
připojení na vypouštěcí potrubí (nebo
do výlevky) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
Zajistěte bezpečné
připevnění. Na konci
min
70 cm
max
100 cm
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
electrolux 13
LIKVIDACE SPOTŘEBIČE
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte
na místním úřadě), aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části,
které by mohly být nebezpečné pro
ostatní: odřízněte napájecí šňůru na
dolní části spotřebiče.
• pokud je to možné, využívejte plnou
kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením
používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti
vody, velikosti náplně prádla a stupni
jeho znečištění.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
CZ
CESKÁ REPUBLIKA - ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA
Záruka za domácí spotřebiče je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také
jen „Kupující“) a jen na výrobky běžně používané v domácnosti. Prodejce poskytuje
Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od převzetí prodaného výrobku Kupujícím (nejde-li o případ
podle § 621, druhá věta, Obč. zák.).
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
popřípadě – není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující
oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo na
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit
jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého záručního práva
přitom je, že: (a) výrobek byl instalován a
uveden do provozu i vždy provozován v
souladu s návodem k obsluze a (b) Kupující
prokáže existenci Záruky i oprávněnost a
důvodnost uplatněného záručního práva.
Podmínkou pro uplatnění práva z prodejcem poskytnuté smluvní záruky je také, že:
(A) veškeré záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy provedeny Autorizovaným servisním střediskem anebo
příslušným prodejcem a (B) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný nákupní doklad i – byl-li k výrobku v souladu s pokyny
společnosti ELECTROLUX, s.r.o., vydán –
platný Záruční list.
Právo na odstranění vady výrobku může
kupující uplatnit v nejbližším Autorizovaném
servisním středisku nebo u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Zákazník musí vždy umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto Autorizovaného servisního střediska, resp. uvedeného
prodejce.
Veškerá ostatní záruční práva musí Kupující
uplatňovat pouze u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Každé záruční právo je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku, resp. u prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko, resp. prodejce posoudí oprávněnost a důvodnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího řešení. Kupující je
povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku, resp. prodejci veškerou
součinnost potřebnou k prokázání existence Záruky, oprávněnosti a důvodnosti
uplatněného práva z odpovědnosti za vady,
k ověření existence reklamované vady i k
záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se – při splnění podmínky
uvedené v předchozí větě – staví po dobu
od řádného a včasného uplatnění práva na
14 electrolux
odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem,
resp. prodejcem, nejdéle však do doby, kdy
kupující po skončení záruční opravy byl povinen výrobek převzít.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko, resp. prodejce povinen vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto je ve vlastním zájmu
Kupujícího, aby obsah Opravního listu před
jeho podpisem zkontroloval a kopii Opravního listu si pečlivě uschoval.
Jestliže reklamovaná vada nebude zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou prodejce odpovídá, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku, resp.
prodejci shora uvedenou potřebnou součinnost, je Kupující povinen nahradit Autorizovanému servisnímu středisku i prodejci veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka se nevztahuje na: (a) opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní či nevhodnými
provozními podmínkami aj.), (b) případný
nedostatek jakosti anebo užitné vlastnosti,
který není vadou výrobku, (c) výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním nebo jiným obdobným účelům aj.).
Poskytnutím Záruky vyplývající ze Záručního
listu nejsou dotčena práva Kupujícího, která
se váží ke koupi výrobku.
Tato Záruka se týká pouze výrobků, které
byly prodejci dodány společností ELECTROLUX, s.r.o., a platí pouze na území České republiky.
Prodejce je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
mu i kdykoliv poté poskytnout aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
Jakékoliv bližší informace o Záruce a o Autorizovaných servisních střediscích poskytnou: (a) prodejce, (b) Oddělení péče o zákazníky společnosti ELECTROLUX, s.r.o., a to
buď na telefonním čísle: 261 302 261, nebo
na e-mailové adrese: [email protected] a
(c) bezplatná telefonní INFOLINKA: 800 302
111, popř. je lze nalézt na www.electrolux.cz.
Upozornění pro Kupující: Společnost ELECTROLUX, s.r.o., v zájmu co nejlepšího
uspokojování Vašich potřeb průběžně kontroluje práci Autorizovaných servisních
středisek i prodejců. Proto Vás prosíme,
abyste našim pracovníkům při této jejich
kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o záručních opravách
nebo předložením kopií Opravních listů.
CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič
se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve
všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v
záruce spotřebiče nebo jinak zákonem.
Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené
země do jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
ELECTROLUX, s.r.o.
electrolux 15
1
2
1
2
3
4
A kezelőpanel
Fedél gombja
Szűrőfedél
Szabályozható szintezőlábak
3
4
KEZELŐPANEL
1
1
2
3
4
5
6
Programválasztó gomb
Nyomógombok és funkcióik
Kijelző
„Extra öblítés” jelzőfény
„Indítás/Szünet” nyomógomb
„Időkezelés” nyomógombok
2
3 4
5
6
16 electrolux
A SZIMBÓLUMOK
1
2
1
2
3
4
3
4
5
Időkezelés
Hőmérséklet
Gyermekek biztonsága
Előmosás/főmosás,
Futó ciklus:
Öblítés, Leeresztés,
Centrifugálás
Ciklus
hossza
vagy
a
késleltetett
indítás
5
visszaszámlálása
ADAGOLÓDOBOZOK
Mosópor esetén:
Folyékony mosószer esetén:
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a
M
MAX jel fölé)
Előmosás (ne töltse a MAX jel fölé)
Mosás (ne töltse a MAX jel fölé)
Öblítőszer (ne töltse a M MAX jel fölé)
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és
használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást
tartsa a készülék közelében.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg
módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek
stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy
párnahuzatba.
• Használat után válassza le a készüléket a
hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a
készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy
csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék külseje bármilyen
módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
electrolux 17
• A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden szállítási rögzítőcsavart
és csomagolóanyagot.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkalmassá kell
tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a
készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi
üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét
sem.
• A készüléket az előírásoknak megfelelő,
földelt hálózati csatlakozódugasszal kell
felszerelni.
• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa
el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre
felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges károkért.
FAGYÁS ELLENI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek
van kitéve, a következő óvintézkedéseket
meg kell tenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról
állásba
a programkapcsolót "Stop"
forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék
károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket,
gondoskodjon arról, hogy olyan területen
helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem
esik fagypont alá.
HASZNÁLAT
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket
kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve
semmilyen más célra.
• Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata
esetén várjon, amíg a termék elpárolog,
mielőtt ezeket a ruhadarabokat a dobba
tenné.
• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket,
törölközõket stb. hajtogassa szét.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
SZEMÉLYRE SZABÁS
GYERMEKEK BIZTONSÁGA
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
• ha az opciót akkor aktiválják, amikor a
ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az
opciók vagy a program módosítására.
A ciklus fut, és ahhoz, hogy egy új ciklust
indíthasson, inaktiválnia kell az opciót.
• ha az opciót a ciklus elkezdése előtt aktiválják, a készülék nem indítható el.
A gyermekzár aktiválásához kapcsolja be a
készüléket, és nyomja meg egyszerre a
és a „Késleltetett
„Folyékony mosószer”
indítás”
gombokat, amíg a
visszaigazoló jel meg nem jelenik a kijelzőn. A készü-
18 electrolux
lék a memóriában tárolja az opció kiválasztását. A gyerekzár kikapcsolásához ismételje meg a műveletet.
HANGJELZÉS
Ha a hangjelzés funkció be van kapcsolva,
a program végén, illetve hiba esetén egyegy gomb megnyomásakor hangjelzés hallható.
Az opció kikapcsolásához kapcsolja be a
készüléket, és nyomja meg egyszerre az
és a „Folyékony mosószer”
„Előmosás”
gombokat, amíg egy sípolás nem hallatszik. A hangjelzés csak figyelmeztetés
esetén hallható. Ha ismét aktiválni kívánja,
ismételje meg ugyanezt a műveletet.
„EXTRA ÖBLÍTÉS” OPCIÓ
A mosógép egy vagy több további öblítést
végez a mosási ciklus alatt. Az opció az érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
és az
Tartsa lenyomva a „Centrifugálás”
„Előmosás”
gombot néhány másodpercig. Az „Öblítés plus”
jelzőfény világít. Az
opció tartósan aktiválva marad még akkor
is, ha közben kikapcsolja a készüléket. Az
opció törléséhez ismételje meg a folyamatot.
EGY MOSÁSI CIKLUS LEFUTTATÁSA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de
mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.
NAPI HASZNÁLAT
A RUHANEMŰ BEHELYEZÉSE
A
A
• Nyissa fel a készülék fedelét
• Az A kioldógomb megnyomásával nyissa
ki a dobot2) : A két ajtószárny automatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot
és a mosógép fedelét.
Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék
fedelét, győződjön meg arról, hogy a
dob jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
2) Modelltől függően.
A MOSÓSZEREK ADAGOLÁSA
Alkalmazza a választott a mosószer-adagolót. Öntse a mosószermennyiséget a mosáés az előmosási rekeszbe
si rekeszbe
, ha kiválasztotta az „előmosás” opciót
Töltse az öblítőszert a rekeszbe, ha
szükséges
A KÍVÁNT PROGRAM KIVÁLASZTÁSA
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt proggomb zölden vilramra. A „Start/Szünet”
log.
Ha ön akkor forgatja el a programkapcsolót
egy másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül
hagyja az újonnan kiválasztott programot.
gomb
Az „Err” villog és a „Start/Szünet”
pirosan villog néhány másodpercig.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg ismételten a „Hőmérséklet” nyomógombot (lásd a „Program-
electrolux 19
táblázat” c. részt). A
lent.
jel hideg mosást je-
A CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
KIVÁLASZTÁSA
gombot a
Nyomja meg a "Centrifugálás"
centrifugálási sebesség kiválasztásához.
A maximális centrifugálási sebességek:
pamut, eco, gyapjú, fehérnemű, farmer:
1000 ford./perc, műszálas, vasaláskönnytő,
intenzív sport: 900 ford./perc, Kényes, Selyem, Sport: 700 ford./perc.
Miután a program véget ért, és az „Öblítővagy a „Halk ciklus plus”
funkstop”
ciókat kiválasztotta, a ciklus befejezéséhez
és a víz leeresztéséhez ki kell választania a
vagy a „Leeresztés”
„Centrifugálás”
programot is.
Halk ciklus plus : a ciklus nem tartalmaz
centrifugálást, és öblítőstoppal ér véget.
OPCIÓK KIVÁLASZTÁSA
A különböző opciókat a program kiválasztágomb
sa után és az "Indítás/Szünet"
megnyomása előtt kell kiválasztani (lásd a
“Programtáblázat”). Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t; a hozzátartozó jelzők világítanak. Ha ismét megnyomja, a jelzőfények
kialszanak. Ha valamelyik opció nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, az
"Err" (hiba) felirat villog, és az "Indítás/Szügomb pirosan villog.
net"
"ELŐMOSÁS" OPCIÓ
A készülék egy előmosást végez max. 30
°C-on.
„FOLYÉKONY MOSÓSZER” OPCIÓ
Az opció lehetővé teszi a ciklus kiigazítását,
ha folyékony mosószert használ.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
Ez az opció lehetővé teszi a mosási program indításának 30, 60, 90 perccel, illetve
2–20 órával történő késleltetését. A kiválasztott idő néhány másodpercre megjelenik
a kijelzőn.
A késleltetett indítási időt bármikor módosíthatja vagy törölheti a „Start/Szünet”
gomb megnyomása előtt, ha megnyomja
nyomóismét a „Késleltetett indítás”
gombot (a ’ az azonnali indítást jelzi).
Ha már megnyomta a „Start/Szünet”
gombot, és módosítani vagy törölni szeretné a késleltetett indítást, végezze el a következő műveleteket:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a
gombot, majd a "Kés„Start/Szünet”
leltetett indítás"
gombot. A ciklus elindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
• A késleltetési időtartam módosításához a
álláson túl kell haladnia, és a
„Stop”
mosási ciklust újra kell programoznia.
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készügomb megnyomáléket a „Start/Szünet”
sával. A fedél lecsukása után ismét nyomja
gombot.
meg a „Start/Szünet”
IDŐKEZELÉS
A ciklus meghosszabbítható vagy lerövidítgombokkal. A
hető a „ Time Manager”
ruhanemű szennyezettségének mértéke is
megjelenik a kijelzőn.
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Mérsékelt
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Gyors 1)
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
1)
Frissítés 1)
2)
Csak a ruhák felfrissítéséhez
Szuper frissítés 1)
2)
Csak nagyon kevés
ruhadarab felfrissítésére
1) Fél töltethez.
2) A szimbólum villog, majd eltűnik: ez a mosási ciklus
csak egy felfrissítő ciklus.
20 electrolux
A kiválasztott programtól függ, hogy felsorolt kategóriák közül melyik jelenik meg.
A PROGRAM INDÍTÁSA
A ciklus indításához nyomja meg „Start/
gombot. A megfelelő jelzőfény
Szünet”
zölden világít. Normális jelenség, ha a ciklus
alatt a programkapcsoló nem mozdul el. Az
aktuális ciklus jele és a hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett indítás van
kiválasztva, visszaszámlálás jelenik meg a
kijelzőn.
A leeresztő szivattyú egy rövid időre
bekapcsolhat, amikor a készülék vizet
tölt be.
FELMELEGÍTÉS
A ciklus alatt a jel felgyullad, amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet.
PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc
alatt
gombot: a
Nyomja meg a „Start/Szünet”
megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben
a készülék szünet üzemmódban van. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. A program folytatásához nyomja meg ismét a „Start/Szünet”
gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana
az aktuális programon, a „Start/Szünet”
gomb megnyomásával szünetre kell állítani
a mosógépet. Ha a módosítás nem lehetséges, az "Err" felirat villog a kijelzőn, és a
gomb pirosan villog né„Start/Szünet”
hány másodpercig Ha mégis úgy dönt,
hogy módosítja a programot, törölnie kell az
aktuális programot (lásd lentebb).
A program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
.
programkapcsolót a „Stop” állásba
A PROGRAM VÉGÉN
A mosógép automatikusan leáll; az "Indítás/
Szünet"
gomb kialszik, és a kijelzőn a
villog. A fedelet csak kb. két perccel azután
lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. Forállásgassa a programválasztót "Stop"
ba. Szedje ki a ruhát. Húzza ki a készülék
hálózati vezetékét, és zárja el a vízcsapot.
Készenlét: Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Pamut (hideg - 90°) : Fehér vagy színes,
pl. normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Folyékony mosószer, Öblítés
plus, Időkezelés, Késleltetett indítás
Műszálas (hideg - 60°) : Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem
vasalandó ingek, blúzok.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Folyékony mosószer, Öblítés
plus, Időkezelés, Késleltetett indítás
Kényes (hideg - 40°) : Mindenféle kényes anyaghoz, például függönyökhöz.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Folyékony mosószer, Öblítés
plus, Időkezelés, Késleltetett indítás
Gyapjú (hideg - 40°) : Gépben mosható
gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez
áll: „Tiszta gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze”.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Folyékony mosószer, Késleltetett indítás
Selyem (hideg - 30°) : 30 °C-on géppel
mosható szövetekhez.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Folyékony mosószer, Késleltetett indítás
Fehérnemű (hideg - 40°) : Nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműhöz.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Folyékony mosószer, Késleltetett indítás
electrolux 21
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Öblítés : A program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.
6,0 kg
Vízleeresztés: Egy üres ciklust futtat le
Öblítőstop (Halk ciklus plus) után.
6,0 kg
Centrifugálás : Egy 700 és 1000 fordulat/perc közötti centrifugálási ciklus Öblítőstop (Halk ciklus plus) után.
6,0 kg
Késleltetett indítás
Eco1) (40° - 90°) : Fehér vagy színes,
pl.normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Folyékony mosószer, Öblítés
plus, Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítő (hideg - 60°) : Pamut
és műszálas ruhák mosásához. Csökkenti a
gyűrődést, és könnyebbé teszi a vasalást.
1,0 kg
Öblítőstop, Előmosás, Folyékony mosószer, Öblítés plus, Késleltetett indítás
Farmer (hideg - 60°) : Pamutvászon ruhák mosásához. Az Öblítés plus opció aktiválva van.
3,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Folyékony mosószer, Késleltetett
indítás
Intenzív sport (hideg - 40°) : Piszkos
szabadtéri sportruházathoz. Az Előmosás
opció automatikusan bekapcsol.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Folyékony mosószer, Öblítés plus, Késleltetett indítás
2,5 kg
Öblítőstop, Folyékony mosószer,
Késleltetett indítás
Sport (30°) : Sportruházathoz.
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Öblítés
plus, Késleltetett indítás
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelően az „Eco 60° C” és az „Eco 40° C” az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos, szabványos program. Ezek a leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet
függvényében.
Programok
Töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás
(liter)
Program hozzávetőleges
időtartama
(perc)
Fennmaradó
nedvesség
(%)1)
Pamut 60 °C
6
1.20
55
150
60
Pamut 40 °C
6
0.85
55
140
60
Műszál 40 °C
2.5
0.55
44
80
37
Kímélő 40 °C
2.5
0.50
48
70
37
1
0.35
50
61
32
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
Szabványos pamut program
Szabványos pamut 60 °C
6
1.02
52
240
60
Szabványos pamut 60 °C
3
0.80
40
165
60
22 electrolux
Programok
Szabványos pamut 40 °C
Töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás
(liter)
Program hozzávetőleges
időtartama
(perc)
Fennmaradó
nedvesség
(%)1)
3
0.66
40
140
60
1) a centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.10
1.60
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a
tisztítás előtt.
A KÉSZÜLÉK VÍZKŐMENTESÍTÉSE
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést
elvégezni.
A KÉSZÜLÉK KÜLSEJE
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
ADAGOLÓDOBOZ
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
3
2
1
5
6
7
4
BEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐK
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:
3
1
2
4
LEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐ
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
alapzatán található szűrőt:
MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK
Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a gyárat.
Azonban amennyiben rendellenességet
észlelne, kérjük, olvassa át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
electrolux 23
Problémák
Okok
A mosógép nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:
• a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás nem működik megfelelően,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• áramszünet van,
• a vízellátás szünetel,
• a vízcsap el van zárva,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:
• a kifolyócső U-idoma túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).
A mosógép nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyó szűrője eldugult,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus plus” vagy az „Öblítőstop”
opció ki van választva,
• a kifolyócső U-idomának magassága nem megfelelő.
Ha víz van a mosógép
körül:
•
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyó szűrőjét nem tették vissza a helyére,
a befolyócső szivárog.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és zajos:
• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd az
üzembe helyezésről szóló szakaszt),
• a készülék nincs egyenes felületen és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban,
• a töltet túl kicsi.
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
•
A mosógép leáll a mosási ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható a
ciklus végén:
• az "azonnali nyitás" 1) visszajelző nem világít,
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki 1).
Az E40 hibakód jelenik
meg a kijelzőn2) és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog 3) :
• a fedél nincs jól lezárva.
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a
mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt : annak érdekében, hogy a
mosnivaló eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, egy extra fázist
adott a ciklushoz.
24 electrolux
Problémák
Okok
Az E20 hibakód jelenik
meg a kijelzőn2)és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog3):
• a kifolyó szűrője eldugult,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső rögzítése túl magasan van (lásd az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt),
• a vízleeresztő szivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak.
Az E10 hibakód jelenik
meg a kijelzőn2)és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog3):
• a vízcsap el van zárva,
• a vízellátás szünetel.
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
Az EF0 hibakód jelenik
meg a kijelzőn2)és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog3):
• a kifolyó szűrője eldugult,
• a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el:
- zárja el a vízcsapot,
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az adagolórekesz feltöltésekor az öblítőszer
közvetlenül a dobba folyik:
• túllépte a MAX jelzést.
1) Modelltől függően.
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható,
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKOK
Csak mosógépek számára készült mosószereket és adalékokat használjon Nem
ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ruhaneműn Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében
Használja az alkalmazott mosószerhez való
mosószer-adagolót:
• por, tabletta vagy adagolt formájú mosószer a mosópor-adagolóba.
• folyékony mosószer a folyékony mosószer-adagolóba.
Nem ajánljuk a zselés mosószerek folyékony mosószer-adagolóban való használatát. Bizonyos folyékony mosószerek alkalmazása nem ajánlott a folyékony mosószeradagolóban, kérjük, kövesse a csomagoláson található útmutatást.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Csatlakoztatás a vízhálózatra
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20/27 típus
ÜZEMBE HELYEZÉS
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomago-
lást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a
electrolux 25
belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat
okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén
is megsérülhet.
90O
A CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA
1
2
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e
szivárgás.
VÍZLEERESZTÉS
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre.
Tegyen mindent a leeresztési pontra
min
max
(vagy egy kádba) 70
70 cm 100 cm
és 100 cm közötti
magasságban.
Ügyeljen arra, hogy
biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a
cső végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy
szerelővel.
KIBONTÁS
A
B
A
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
A mosógépnek a környező bútorokkal azonos szinten való üzembe helyezéséhez a D
ábrán látható módon járjon el.
VÍZELLÁTÁS
A mellékelt víztömlőt szerelje fel a mosógép
hátuljára a következők szerint. Ne használjon fel újra régi csövet. A befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 10 A, 230 V. A készüléket
tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve legyen, és hogy megfeleljen az érvényben lévő előírásoknak.
ELHELYEZÉS
A készüléket sima és kemény felületen,
szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen
hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
26 electrolux
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A KÉSZÜLÉK HULLADÉKBA
HELYEZÉSE
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és
HU Európai Jótállás: A jelen készülékre
az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék
garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék
eredeti vásárlásának napjával kezdődik,
melyet a vásárló a készülék eladója által
kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan
időtartamra érvényes és ugyanolyan mér-
újrahasznosításra adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson
el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat
javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a
készüléket teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy
az áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő
mennyiségű mosószert használjon.
tékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti
országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez
kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra
átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag
háztartásban használták, kereskedelmi
célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
electrolux 27
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem
érintik.
28 electrolux
1
2
1
2
3
4
Panel sterowania
Uchwyt otwierania pokrywy
Pokrywa filtra
Regulowane nóżki do poziomowania
3
4
PANEL STEROWANIA
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4
5
6
Pokrętło wyboru programów
Przyciski i ich funkcje
Wyświetlacz
Lampka kontrolna dodatkowego płukania
Przycisk „Start/Pauza”
Przyciski kontroli czasu
SYMBOLE
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Kontrola czasu
Temperatura
Blokada uruchomienia
Pranie wstępne/
Faza programu:
Płukanie, Odpompowanie
pranie,
wody,
Wirowanie
5 Długość programu lub czas opóźnienia
rozpoczęcia programu
electrolux 29
DOZOWNIKI DETERGENTU
Do detergentu w proszku:
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu
MAX M )
Do detergentu w płynie:
Pranie wstępne (nie napełniać powyżej poziomu
MAX)
Pranie (nie napełniać powyżej poziomu MAX)
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu
MAX M )
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją oraz przystąpieniem do
eksploatacji urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe informacje. Niniejszą
instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi
to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy
sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do
prania mogą być przyczyną poważnego
uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy
prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć
urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub
czyszczenia należy zawsze odłączyć
urządzenie od zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach
lub rozdartych.
INSTALACJA
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz.
Wszelkie uszkodzenia spowodowane
transportem należy zgłosić sprzedawcy.
• Przed podłączeniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady
transportowej i opakowania.
• Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
hydraulikowi.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek
zmiany w domowej sieci elektrycznej w
celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na
wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie zasłania ona otworów wen-
30 electrolux
•
•
•
•
tylacyjnych znajdujących się w podstawie
urządzenia.
Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z
uziemieniem.
Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się
z instrukcjami podanymi w rozdziale
"Podłączenie elektryczne".
Wymianę przewodu zasilającego można
zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W
PRZYPADKU MROZU
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru pro.
gramów na "Stop"
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Zamontować na miejsce wąż dopływowy
i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się
lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia
należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
EKSPLOATACJA
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których
nie zostało ono zaprojektowane.
• Przed przystąpieniem do prania należy
zapoznać się z informacjami podanymi
na metce producenta ubrań.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych
benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem,
itp. W razie stosowania takich środków
jako odplamiaczy należy odczekać, aż
produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć
rzeczy do bębna.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DO WŁASNYCH PREFERENCJI
BLOKADA URUCHOMIENIA
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• Jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję,
aby rozpocząć nowy program.
• Jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można
uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę uruchomienia, należy
włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie
i „Opóprzyciski „Detergent w płynie”
, aż na
źnienie rozpoczęcia programu”
wyświetlaczu pojawi się symbol
. Wybrana opcja zostanie zapamiętana. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy powtórzyć powyższe czynności.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Jeśli funkcja sygnału dźwiękowego jest włączona, rozbrzmiewa on po każdym naciśnięciu przycisku, na zakończenie programu
oraz w przypadku nieprawidłowego działania.
Aby ją wyłączyć, należy włączyć urządzenie
i nacisnąć jednocześnie przyciski „Pranie
i „Detergent w płynie”
, aż
wstępne
electrolux 31
zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Sygnał będzie słyszany tylko wtedy, gdy
będzie informować o alarmie. Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy, należy powtórzyć powyższe czynności.
OPCJA „DODATKOWE PŁUKANIE”
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz tam, gdzie woda jest bardzo
miękka.
Przytrzymać przez kilka sekund wciśnięte
i „Pranie wstępne”
przyciski „Wirowanie”
. Zaświeci się kontrolka „Dodatkowe
. Opcja pozostaje włączona na
płukanie”
stałe, nawet po wyłączeniu urządzenia. Aby
wyłączyć opcję, należy powtórzyć powyższe czynności.
OBSŁUGA PRALKI
URUCHOMIENIE PO RAZ PIERWSZY
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w
temperaturze 90°C bez wkładania
prania, lecz z dodatkiem detergentu.
Pozwoli to na oczyszczenie bębna.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
zie potrzeby wlać płyn zmiękczający do
przegródki oznaczonej symbolem .
WKŁADANIE PRANIA
A
A
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A3): dwie klapki otworzą się automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna
oraz pokrywę pralki.
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
klapki bębna są prawidłowo
zamknięte :
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A zostaje zwolniony.
DOZOWANIE DETERGENTÓW
Zainstalować wybrany dozownik detergentu. Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu do przegródki prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję „pranie wstępne”,
do przegródki prania wstępnego
. W ra3) Zależnie od modelu.
WYBÓR PROGRAMU
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza”
zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
innym programie, urządzenie nie uwzględni
nowego ustawienia. Zacznie migać komuniprzez
kat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
kilka sekund będzie migał na czerwono.
WYBÓR TEMPERATURY
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Temperatura” , aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę (patrz „Tabela programów”). Symbol
oznacza pranie w zimnej wodzie.
WYBÓR PRĘDKOŚCI WIROWANIA
, aby zmieNacisnąć przycisk wirowania
nić prędkość wirowania.
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą:
dla programów Bawełniane, Ekonomiczne,
Wełniane, Bielizna, Jeans: 1000 obr/min,
dla programów Syntetyczne, Łatwe prasowanie, Intensywne sportowe: 900 obr/min,
dla programów Delikatne, Jedwabne, Sportowe: 700 obr/min.
32 electrolux
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano
opcję „Stop z wodą”
lub „Cykl nocny
plus”
, należy wybrać program „Wirowanie”
lub „Odpompowanie”
, aby zakończyć cykl i odpompować wodę.
Cykl nocny plus: program bez wirowania,
który kończy się zatrzymaniem wody w
bębnie.
WYBÓR OPCJI
Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku
” (patrz „Tabela progra„Start/Pauza”
mów”). Nacisnąć wymagane przyciski – zaświecą się odpowiednie kontrolki. Po ponownym naciśnięciu kontrolki zgasną. Jeżeli
jedna z opcji nie jest zgodna z wybranym
programem, na wyświetlaczu miga komunimiga
kat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
na czerwono.
poczęcia programu”
. Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
w celu uruchomienia programu.
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy us,a
tawić pokrętło w położeniu „Stop”
następnie od nowa ustawić program.
Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby otworzyć pokrywę, należy najpierw zatrzymać
urządzenie, naciskając przycisk „Start/Pau. Po ponownym zamknięciu pokrywy
za”
należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
.
TIME MANAGER
Czas trwania programu można wydłużyć
lub skrócić za pomocą przycisków funkcji
. Wskazywany jest rów„Time Manager”
nież poziom zabrudzenia prania.
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
OPCJA "PRANIE WSTĘPNE"
Urządzenie przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze do 30°C.
Intensywne
Do mocno zabrudzonego prania
Normalne
Do średnio zabrudzonego prania
OPCJA „DETERGENT W PŁYNIE”
Opcja ta umożliwia dostosowanie wybranego programu do użycia detergentu w płynie.
Codzienne
Do prania rzeczy po
jednym dniu noszenia
Lekkie
Do lekko zabrudzonego prania
„OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU”
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny
– aż do 20 godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na
wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie zmienić
lub anulować przed naciśnięciem przycisku
. W tym celu należy po„Start/Pauza”
nownie nacisnąć przycisk „Opóźnienie roz( ’ oznacza napoczęcia programu”
tychmiastowe rozpoczęcie programu).
został już
Jeśli przycisk „Start/Pauza”
naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany
lub anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:
• Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu i natychmiast rozpocząć program, należy nacisnąć przycisk „Start/
, a następnie „Opóźnienie rozPauza”
Szybkie 1)
Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie
Do ubrań noszonych
przez krótki czas
1)
Odświeżanie
2)
Tylko do odświeżania ubrań
2)
Tylko do odświeżania niewielkiej liczby
rzeczy
1)
Super odświeżanie 1)
1) Do stosowania przy połowie wsadu.
2) Symbol miga i znika: ten program prania służy
wyłącznie do odświeżania.
Dostępność poszczególnych poziomów zależy od wybranego programu.
ROZPOCZĘCIE PROGRAMU
, aby
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
uruchomić program – odpowiednia kontrolka zaświeci się na zielono. Pokrętło wyboru
programów pozostaje nieruchome podczas
wykonywania programu. Na wyświetlaczu
pojawi się symbol trwającej fazy prania, a
także informacja o czasie do zakończenia
electrolux 33
programu. Jeśli wybrano opcję opóźnienia
rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie czasu.
Gdy urządzenie napełnia się wodą, na
krótki czas może włączyć się pompa
opróżniająca.
PODGRZEWANIE
Podczas trwania programu na wyświetlaczu
pojawia się symbol , który oznacza, że
woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.
PRZERWANIE TRWAJĄCEGO
PROGRAMU
Dodawanie prania w ciągu pierwszych
10 minut
:w
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
czasie, gdy urządzenie będzie znajdować
się w trybie zatrzymania, odpowiednia kontrolka będzie migać na zielono. Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około
2 minut od zatrzymania pralki. Aby kontynuować program, należy ponownie nacis.
nąć przycisk „Start/Pauza”
Modyfikacja trwającego programu
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w
trwającym programie, należy zatrzymać
urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
„Start/Pauza”
. Jeśli zmiana nie jest
możliwa, na wyświetlaczu miga komunikat
przez kil„Err”, a przycisk „Start/Pauza”
ka sekund miga na czerwono. Aby mimo
wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
.
„Stop”
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Pralka zatrzyma się automatycznie. Zgaśnie
, a na
kontrolka przycisku „Start/Pauza”
wyświetlaczu zacznie migać . Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około
2 minut od zatrzymania pralki. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
. Wyjąć pranie. Odłączyć urzą„Stop”
dzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system
oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje
jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
TABELA PROGRAMÓW
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Możliwe opcje
Bawełniane (pranie w zimnej wodzie –
90°): Białe lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Detergent w płynie, Dodatkowe płukanie, Kontrola czasu, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Syntetyczne (pranie w zimnej wodzie
– 60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania
kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Detergent w płynie, Dodatkowe płukanie, Kontrola czasu, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Delikatne (pranie w zimnej wodzie –
40°): Wszystkie delikatne tkaniny, np. firany.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Detergent w płynie, Dodatkowe płukanie, Kontrola czasu, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Wełna (pranie w zimnej wodzie – 40°):
Rzeczy wełniane, które można prać w pralce,
z napisem na metce „czysta żywa wełna,
można prać w pralce, nie kurczy się w praniu”.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Detergent w płynie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
34 electrolux
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Możliwe opcje
Jedwabne (pranie w zimnej wodzie –
30°): Tkaniny, które można prać w pralce w
temperaturze 30°C.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Detergent w płynie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Bielizna (pranie w zimnej wodzie –
40°): Do prania rzeczy bardzo delikatnych,
takich jak bielizna.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Detergent w płynie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Płukanie: W ramach tego programu
można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Odpompowanie: Pozwala na odpompowanie wody po praniu z włączoną opcją Stop
z wodą (lub Cykl nocny plus).
6,0 kg
Wirowanie: Cykl wirowania z prędkością
od 700 do 1000 obr./min po praniu z włączoną opcją Stop z wodą (lub Cykl nocny
plus).
6,0 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Ekonomiczne1) (40–90°): Białe lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Detergent w płynie, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Łatwe prasowanie (pranie w zimnej
wodzie – 60°): Do prania tkanin bawełnianych i syntetycznych. Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia prasowanie.
1,0 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Detergent w płynie, Dodatkowe płukanie,
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Jeans (pranie w zimnej wodzie – 60°):
Do prania odzieży dżinsowej. Włączona jest
opcja dodatkowego płukania.
3,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Detergent w płynie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Intensywne sportowe (pranie w zimnej wodzie – 40°): Do prania zabrudzonych
w plenerze ubrań sportowych. Opcja prania
wstępnego jest włączona.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Detergent w płynie, Dodatkowe płukanie,
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Sportowe (30°): Do ubrań sportowych.
2,5 kg
Stop z wodą, Detergent w płynie,
Opóźnienie rozpoczęcia programu
1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej. Zgodnie z normą
1061/2010 programy „Eko 60°C” i „Eko 40°C” są odpowiednikami standardowych programów „Bawełniane 60°C”
i „Bawełniane 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia wody i energii do prania
średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość
i rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych
wartości.
Programy
Ciężar
wsadu
(kg)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody
(litry)
Przybliżony
czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
Bawełniane 60°C
6
1.20
55
150
60
Bawełniane 40°C
6
0.85
55
140
60
electrolux 35
Programy
Ciężar
wsadu
(kg)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody
(litry)
Przybliżony
czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
Syntetyczne
40°C
2.5
0.55
44
80
37
Delikatne 40°C
2.5
0.50
48
70
37
Wełniane/Pranie
ręczne 30°C
1
0.35
50
61
32
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane 60°C
– program standardowy
6
1.02
52
240
60
Bawełniane 60°C
– program standardowy
3
0.80
40
165
60
Bawełniane 40°C
– program standardowy
3
0.66
40
140
60
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb włączenia (W)
0.10
1.60
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
USUWANIE KAMIENIA
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy
stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.
OBUDOWA
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.
DOZOWNIK DETERGENTÓW
W celu oczyszczenia należy:
3
1
2
4
FILTR SPUSTOWY
Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się
w dolnej części urządzenia:
1
2
3
36 electrolux
5
7
6
4
FILTRY NA DOPŁYWIE WODY
W celu oczyszczenia należy:
CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE PRACUJE
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
Problem
w jego działaniu, przed skontaktowaniem
się z autoryzowanym serwisem prosimy o
zapoznanie się z poniższymi zaleceniami.
Przyczyna
Pralka nie włącza się lub
nie napełnia wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja
elektryczna,
• pokrywa pralki lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano ustawienia włączenia pralki,
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody,
• zamknięty zawór wody,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu dopływowym pojawia się czerwone oznaczenie1).
Pralka napełnia się wodą
i natychmiast ją wypompowuje:
• zbyt nisko położona końcówka węża spustowego (patrz rozdział "Instalacja").
Pralka nie wypompowuje wody lub nie odwirowuje:
• wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty,
• filtr na odpływie wody jest zatkany,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program "Odpompowanie" albo opcję "Tryb nocny plus" lub
"Stop z wodą",
• końcówka węża spustowego jest podłączona na niewłaściwej wysokości.
Wokół pralki widoczna
jest woda:
• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• wąż spustowy nie jest prawidłowo zamocowany,
• filtr na odpływie wody nie został z powrotem włożony na miejsce,
• wąż dopływowy jest nieszczelny.
Wyniki prania nie są zadowalające:
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• do bębna pralki włożono za dużo bielizny,
• wybrano niewłaściwy program prania,
• dodano za mało detergentu.
Wibracje lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział "Instalacja"),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• zbyt mała ilość prania.
electrolux 37
Problem
Przyczyna
Cykl prania jest zbyt długi:
•
•
•
•
•
filtry na dopływie wody są zabrudzone,
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: dodana została
dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.
Pralka zatrzymuje się w
trakcie cyklu prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję "Stop z wodą",
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu cyklu:
• kontrolka "natychmiastowe otwarcie" 1) nie świeci się,
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1 - 2 minut po zakończeniu programu 1).
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E40 2),
a przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 3) :
• pokrywa nie została prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E20 2),
a przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 3):
•
•
•
•
•
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10 2),
a przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 3):
• zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
• na wężu dopływowym pojawia się czerwone oznaczenie1).
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu EF0 2),
a przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 3):
• filtr na odpływie wody jest zatkany,
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, należy :
- zamknąć zawór wody,
- uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę
z kontaktu,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Środek zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do bębna podczas
wlewania go do dozownika:
• przekroczono poziom MAX.
filtr na odpływie wody jest zatkany,
wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty,
wąż spustowy jest za wysoko (patrz rozdział "Instalacja"),
pompa opróżniająca jest zablokowana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
1) W zależności od modelu.
2) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
3) Po usunięciu problemu wcisnąć przycisk "Start/Pauza", aby wznowić przerwany program.
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
Odradza się mieszanie różnych detergentów. Może to być przyczyną niszczenia tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku.
Należy umieszczać detergent w dozowniku
odpowiednim do rodzaju stosowanego detergentu:
• proszek, tabletki lub porcjowany detergent w dozowniku do detergentu w
proszku;
38 electrolux
• detergent w płynie w dozowniku do detergentu w płynie.
Nie zaleca się umieszczania detergentu w
żelu w dozowniku do detergentu w płynie.
Niektórych detergentów w płynie nie należy
umieszczać w dozowniku do detergentów
płynie. W ich przypadku należy postępować
zgodnie ze wskazówkami podanymi na
opakowaniu.
DANE TECHNICZNE
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Podłączenie do sieci wodociągowej
Rodzaj 20/27
INSTALACJA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia
na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy.
Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
ROZPAKOWANIE
1
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
2
Aby zainstalować urządzenie na tym samym poziomie co przylegające meble, należy postępować zgodnie ze wskazówkami
przedstawionymi na rysunku D.
DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ
A
B
A
C
D
DOPŁYW WODY
Z tyłu pralki należy zamontować dostarczony w komplecie wąż dopływowy, wykonując poniższe czynności. Nie używać starego
węża. Węża dopływowego nie można
przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.
electrolux 39
90O
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność.
SPUST WODY
Zamontować prowadnicę w kształcie
litery "U" na wężu
spustowym. Zamonmin
max
tować końcówkę
70 cm 100 cm
węża do rury kanalizacyjnej z syfonem
(lub na krawędzi
umywalki) na wysokości od 70 do 100
cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapobiec
zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W
obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 10 A dla 230
V. Urządzenie nie może być podłączane do
sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani
rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz
gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
MIEJSCE INSTALACJI
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
UTYLIZACJA STAREGO URZĄDZENIA
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu. Należy
oddać je do właściwego punktu zbiórki
(informacje na temat takich punktów
można uzyskać w urzędach gminy),
aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do
utylizacji, należy również zadbać o to,
aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.
40 electrolux
ZALECENIA EKOLOGICZNE
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy
ładować do pełna unikając małych
ilości prania.
PL
• Z programów z praniem wstępnym
lub namaczaniem należy korzystać
wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do
stopnia twardości wody oraz do
wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.
POLSKA - WARUNKI GWARANCYJNE
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia
w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
– instalacji,konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
– przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty serwisu.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym
dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy
nie obejmuje: instalacji, instruktażu,
konserwacji sprzętu, poprawy połączeń
mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
sprzęt został zakupiony (wymiana lub
zwrot gotówki). Sprzęt zwracany musi
być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
może spowodować nie uznanie gwarancji.
electrolux 41
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
12. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
13. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected],
www.electrolux.pl
PL Gwarancja Europejska: Niniejsze
urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na
końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony
ustawowo. W przypadku przeprowadzki
właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same, jak okres i zakres obo-
wiązujące dla danego modelu lub serii
urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
42 electrolux
1
2
1
2
3
4
Панель управления
Кнопка крышки
Крышка фильтра
Регулировочные ножки
3
4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4
5
6
Селектор программ
Кнопки и их функции
Дисплей
Индикатор «Дополнительное полоскание»
Кнопка «Пуск/Пауза»
Кнопки функции «Менеджер времени»
СИМВОЛЫ
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Менеджер времени
Температура
Безопасность детей
ПредвариВыполняемый цикл:
тельная стирка/стирка,
Полоскание,
Слив,
Отжим
5 Продолжительность цикла или обратный отсчет таймера задержки
electrolux 43
ОТДЕЛЕНИЯ ДОЗАТОРОВ
Для порошкового средства
для стирки:
Предварительная стирка
Стирка
Смягчитель (не заполняйте выше максимальной метки MAX M )
Для жидкого средства для
стирки:
Предварительная стирка (не заполняйте выше
максимальной метки MAX)
Стирка (не заполняйте выше максимальной
метки MAX)
Смягчитель (не заполняйте выше максимальной метки MAX M )
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией Вашей машины внимательно прочтите
следующие пункты. Храните это руководство пользователя рядом с машиной.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
• Не модифицируйте и не пытайтесь
модифицировать эту стиральную машину. Это может быть опасным.
• Проверьте, что перед запуском стирки с вещей были сняты или вытащены из их карманов какие бы то ни было монеты, булавки, заколки, винты и
прочие подобные предметы. Если их
не удалить, они могут серьезно повредить стиральную машину.
• Закладывайте рекомендованное количество моющих средств.
• Небольшие вещи (носки, ремешки и
т.п.) укладывайте все вместе в небольшой льняной мешочек или наволочку.
• После того, как закончите стирку, извлеките вилку из розетки и закройте
вентиль наливного шланга.
• Перед чисткой или техобслуживанием обязательно отключайте машину.
• Не стирайте в машине порванные
или недошитые вещи, а также вещи с
проволочным каркасом.
УСТАНОВКА
• Распакуйте или попросите, чтобы машину распаковали, сразу после доставки. Проверьте, не повреждена ли
машина снаружи. Сообщите своему
поставщику о любых транспортных
повреждениях.
• Перед установкой машины вывинтите
все транспортировочные винты и удалите всю упаковку.
• Подключение к водопроводу должно
выполняться квалифицированным
сантехником.
• Если для подключения к электрической сети стиральная машина должна
быть каким-либо образом адаптиро-
44 electrolux
•
•
•
•
•
•
вана, обратитесь к квалифицированному электрику.
Проследите, чтобы после установки
электрический кабель не был передавлен.
Если машина устанавливается на ковровое покрытие, проверьте, чтобы
ковер не перекрывал вентиляционные каналы в основании машины.
Машина, чтобы соответствовать правилам, должна быть оборудована
вилкой с заземлением.
Перед включением Вашей машины в
электросеть внимательно прочтите
инструкции в главе "Подключение к
электросети".
Замена электрического кабеля должна выполняться только уполномоченным специалистом.
Изготовитель не может нести ответственность за какое бы то ни было
повреждение, возникшее в результате некорректной установки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ
Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности:
• Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг.
• Поместите концы наливного шланга и
сливного шланга в установленный на
полу тазик.
• Выберите программу "Слив" и дайте
ей дойти до конца.
• Отключите машину от сети, повернув
селектор программ в положение
.
"Стоп"
• Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.
• Снова присоедините наливной и
сливной шланги.
Таким образом, вода, остававшаяся в
шлангах, будет слита: это предотвратит
образование льда, который мог бы привести к выходу вашей машины из строя.
Перед следующим включением убедитесь, что машина установлена в таком
месте, в котором температура не будет
опускаться ниже ноля.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Ваша машина предназначена для
обычного бытового применения. Не
пользуйтесь машиной в коммерческих, промышленных или каких-либо
других целях.
• Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке.
• Не закладывайте в машину вещи, на
которых были пятна, обработанные
керосином, спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае применения таких
пятновыводителей перед тем, как помещать вещи в барабан, убедитесь,
что они полностью высохли.
• Освободите карманы и разверните
белье.
• Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, с недостаточным
опытом или знаниями без присмотра
отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих
им безопасно эксплуатировать устройство.
Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с машиной.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Эта функция предусматривает два типа
блокировки:
• Если данная функция включена после начала цикла, внесение каких-либо изменений в функции или программу становится невозможным.
Цикл продолжит выполнение, и для
запуска нового цикла необходимо отключить данную функцию.
• Если данная функция включена до
начала цикла, то прибор запустить не
удастся.
Для того, чтобы включить функцию «Защита от детей», одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки
electrolux 45
«Жидкое средство для стирки»
и
«Задержка пуска»
до тех пор, пока
на дисплее не появится символ под. Настройки этой функтверждения
ции будут сохранены в памяти прибора.
Чтобы выключить функцию «Защита от
детей», повторите ту же последовательность действий.
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
Когда звуковая сигнализация включена,
сигнал раздается при нажатии кнопки
при завершении выполнения программы и при возникновении неисправности.
Чтобы отключить эту функцию, включите прибор, затем одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки
и «До«Предварительная стирка»
до пополнительное полоскание»
явления звукового сигнала. Этот сигнал
будет раздаваться только в случае,
если звуковая сигнализация включена.
Чтобы заново включить эту функцию,
повторите ту же последовательность
действий.
ФУНКЦИЯ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПОЛОСКАНИЕ"
Стиральная машина добавит одно или
несколько полосканий во время цикла.
Данную функцию рекомендуется использовать людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.
На несколько секунд нажмите и удержии "Предваривайте кнопки "Отжим"
тельная стирка"
. Загорится индикатор "Дополнительное полоскание"
.
Дополнительная функция будет включена постоянно, даже если прибор будет выключен и затем снова включен.
Чтобы отключить функцию повторно
выполните указанные выше действия.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Для первого раза выполните цикл
стирки при 90°C, без белья, но с
моющим средством, чтобы очистить бак.
• Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями
по установке.
• Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие
предметы.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ
A
• Загрузите белье, закройте барабан и
крышку стиральной машины.
A
• Откройте крышку прибора.
• Откройте барабан, нажав запирающую кнопку А4): Автоматически откроются две створки.
4) Зависит от модели.
ВНИМАНИЕ! Перед закрытием
крышки прибора убедитесь, что
барабан закрыт как следует:
• Когда обе створки закрыты,
• запирающая кнопка А высвобождается.
ДОЗИРОВКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Установите требуемый дозатор моющего средства. Засыпьте соответствующее количество стирального порошка в
и предварительотделения стирки
46 electrolux
ной стирки
, если была выбрана
функция "Предварительная стирка".
При необходимости засыпьте в отделение смягчитель для ткани .
ВЫБОР ПРОГРАММЫ
Поверните селектор программ на нужную программу. Зеленый индикатор
включится в микнопки "Пуск/Пауза"
гающем режиме.
Если повернуть селектор программ на
другую программу во время выполнения цикла, то машина проигнорирует
эту вновь выбранную программу. При
этом красные индикаторы кнопок "Err" и
на несколько секунд
"Пуск/Пауза"
включатся в мигающем режиме.
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Нажимая кнопку "Температура" , увеличьте или уменьшите значение заданной температуры (см. "Таблица проозначает холодную
грамм"). Символ
стирку.
ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА
Для изменения скорости отжима на.
жмите на кнопку "Отжим"
Максимальные скорости отжима:
для программ "Хлопок", "Эконом",
"Шерсть", "Женское белье" и "Джинсы"
– 1000 об/мин; для программ "Синтетика", "Легкая глажка" и "Спорт интенсивная" – 900 об/мин; для программ "Деликатные ткани", "Шелк" и "Спорт" – 700
об/мин.
В случае выбора функции "Остановка с
или "Ночная тишина
водой в баке"
плюс"
по окончании выполнения программы для завершения цикла и слива
воды необходимо выбрать функцию
или "Слив"
.
"Отжим"
"Ночная тишина плюс": данный цикл
не предусматривает отжим и заканчивается остановкой с водой в баке.
ВЫБОР ФУНКЦИЙ
Дополнительные функции следует выбирать после выбора программы и перед нажатием кнопки "Пуск / Пауза"
(см. Таблица программ). Нажмите необходимую кнопку (кнопки) и загорятся соответствующие индикаторы. При по-
вторном нажатии индикаторы погаснут.
В случае выбора функции, несовместимой с выбранной программой, на дисплее мигает "Err" ("ошибка") и индикамигает
тор кнопки "Пуск / Пауза"
красным светом.
"ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА"
Этот прибор выполняет предварительную стирку при максимум 30°C.
ФУНКЦИЯ «ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИРКИ»
Данная функция позволяет адаптировать цикл стирки к условиям применения жидкого средства для стирки.
"ОТСРОЧКА ПУСКА"
Эта функция позволяет отложить запуск программы стирки на 30, 60, 90 минут или на время от 2 до 20 часов. Установленное время появится на дисплее на несколько секунд
Можно в любое время до нажатия кнопизменить или отмеки «Пуск/Пауза»
нить время задержки пуска, нажав на
еще раз ( ’
кнопку задержки пуска
означает немедленный пуск).
Если вы уже нажали кнопку "Пуск/Пау, но хотите изменить или отмеза"
нить время завершения цикла, выполните следующие действия:
• Чтобы отменить отсрочку пуска и запустить цикл немедленно, нажмите
и "Отсрочка
кнопку "Пуск/Пауза"
пуска"
. Нажмите кнопку "Пуск/Паудля запуска программы.
за"
• Для изменения периода отсрочки необходимо нажать кнопку "Остановка"
и перепрограммировать цикл.
В течение отсрочки времени начала
цикла крышка будет заблокирована.
При необходимости открыть крышку,
переведите машину в режим паузы, на. После тожав кнопку "Пуск/Пауза"
го, как вы опять закроете крышку, на.
жмите кнопку "Пуск/Пауза"
МЕНЕДЖЕР ВРЕМЕНИ
Можно увеличить или уменьшить продолжительность цикла с помощью кнопок “ Time Manager”
. Также отображается степень загрязненности белья.
electrolux 47
Степень загрязненности
Символ
Тип ткани
Высокая
Для стирки сильно
загрязненных вещей
Обычная
Для стирки вещей
с обычной степенью загрязненности
Ежедневная
стирка
Для стирки вещей,
ношенных 1 день
Легкая
Для стирки слабозагрязненных вещей
Быстрая
стирка 1)
Для стирки слегка
загрязненных вещей
Очень быстрая стирка
Для стирки слабозагрязненных и малоношеных вещей
1)
Свежесть 1)
2)
Чтобы просто освежить предметы
одежды
Супер свежесть 1)
2)
Чтобы просто освежить очень небольшое число предметов одежды
1) Для стирки при половинной загрузке машины.
2) Символ мигает и гаснет: этот цикл стирки
предназначен только для освежения.
Возможность применения этих режимов
для различных уровней загрязненности
зависит от типа выбранной программы.
ПУСК ПРОГРАММЫ
Чтобы начать цикл, нажмите на кнопку
; соответствующий ин«Пуск/Пауза»
дикатор загорится зеленым цветом. В
ходе выполнения цикла селектор программ остается неподвижным; это нормально. На дисплее отображаются текущий цикл и время до его завершения.
Если была установлена отсрочка пуска,
на дисплее показывается оставшееся
до старта время.
В ходе набора прибором воды на
короткое время может включиться
сливной насос.
ПРОГРЕВ
В течение выполнения цикла, когда машина достигает заданной температуры,
на дисплее появляется символ .
ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Добавление белья в течение первых
10 минут.
соотНажмите кнопку "Пуск/Пауза":
ветствующий индикатор замигает зеленым, а прибор перейдет в режим паузы.
Дверцу можно открыть только через 2
минуты после остановки машины. Для
возобновления выполнения программы
повторно нажмите кнопку "Пуск/Пауза"
.
Изменение выполняемой программы
Перед внесением изменений в текущую
программу необходимо приостановить
работу стиральной машины, нажав
. Если требуекнопку "Пуск/Пауза"
мое изменение программы невозможно,
на дисплее замигает "Err" ("ошибка"), а
замигает на некнопка "Пуск/Пауза"
сколько секунд красным светом. Если
изменить программу все же необходимо, следует отменить текущую программу (см. ниже).
Отмена программы
Чтобы отменить программу, поверните
селектор программ в положение оста".
новки "
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Стиральная машина автоматически остановится, кнопка «Пуск/Пауза»
погаснет, а на дисплее замигает . Крышку можно открыть только через 2 минуты после остановки машины. Поверните селектор программ в положение
. Извлеките белье. Выньте
«Стоп»
вилку из розетки и закройте водопроводный кран.
Режим ожидания : Спустя несколько
минут после окончания программы
включается режим экономии энергии.
Снижается яркость дисплея. При нажатии любой кнопки прибор выходит из
режима экономии энергии.
48 electrolux
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программа / Тип ткани
Загрузка
Применимые функции
Хлопок (стирка в холодной воде –
90°C): изделия из белой или цветной ткани, например, рабочая одежда средней
степени загрязненности, постельное
белье, скатерти, нижнее белье, полотенца.
6 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Жидкое
средство для стирки», «Дополнительное полоскание», «Менеджер
времени», «Отсрочка пуска»
Синтетика (стирка в холодной воде
– 60°C): изделия из синтетических тканей, нижнее белье, цветное белье, изделия из окрашенных тканей, не требующие глажки рубашки и блузки.
2,5 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Жидкое
средство для стирки», «Дополнительное полоскание», «Менеджер
времени», «Отсрочка пуска»
Деликатные ткани (стирка в холодной воде – 40°C): любые вещи из тонких
тканей, например, занавески.
2,5 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Жидкое
средство для стирки», «Дополнительное полоскание», «Менеджер
времени», «Отсрочка пуска»
Шерсть (стирка в холодной воде –
40°C): шерстяные вещи, которые можно
стирать в стиральной машине и на которых есть ярлыки «чистая натуральная
шерсть, машинная стирка, не садится».
1 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Жидкое
средство для стирки», «Отсрочка
пуска»
Шелк (стирка в холодной воде –
30°C): стирка изделий, пригодных для
машинной стирки при 30°C.
1 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Жидкое
средство для стирки», «Отсрочка
пуска»
Женское белье (стирка в холодной
воде – 40°C): стирка изделий, требующих очень бережного обращения, например, женского белья.
1 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Жидкое
средство для стирки», «Отсрочка
пуска»
Полоскание: эту программу можно
использовать для полоскания вещей, выстиранных вручную.
6 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Дополнительное полоскание», «Отсрочка пуска»
Слив: слив воды из бака после выполнения функции «Остановка с водой в
баке» или «Ночная тишина плюс»
6 кг
Отжим: отжим со скоростью 700 –
1000 об/мин после выполнения функции
«Остановка с водой в баке» или «Ночная
тишина плюс»
6 кг
Отсрочка пуска
Режим «Эконом»1) (40°C – 90°C):
белое или цветное белье, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное белье, скатерти,
нижнее белье, полотенца.
6 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Жидкое
средство для стирки», «Дополнительное полоскание», «Отсрочка
пуска»
electrolux 49
Программа / Тип ткани
Загрузка
Применимые функции
Легкая глажка (стирка в холодной
воде – 60°C): стирка изделий из хлопка и
синтетики. Уменьшает образование складок, тем самым облегчая глажку.
1 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Предварительная стирка»,
«Жидкое средство для стирки»,
«Дополнительное полоскание»,
«Отсрочка пуска»
джинсы (стирка в холодной воде –
60°C): стирка изделий из джинсовой ткани. Добавляется функция «Дополнительное полоскание».
3 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Жидкое
средство для стирки», «Отсрочка
пуска»
«Спорт интенсивная» (стирка в холодной воде – 40°C): Стирка сильно загрязненной верхней спортивной одежды.
Добавляется дополнительная функция
«Предварительная стирка».
2,5 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Ночная тишина плюс», «Жидкое
средство для стирки», «Дополнительное полоскание», «Отсрочка
пуска»
Спорт (30°C): спортивная одежда.
2,5 кг
«Остановка с водой в баке»,
«Жидкое средство для стирки»,
«Отсрочка пуска».
1) Стандартные программы для оценки класса энергопотребления. В соответствии с директивой
1061/2010 программы «Хлопок Эконом 60°C» и «Хлопок Эконом 40°C» являются эквивалентными
стандартным программам «Хлопок 60°C» и «Хлопок 40°C». Это наиболее энергоэффективные программы для стирки этого типа белья нормальной степени загрязненности из хлопка в части экономии как электроэнергии, так и потребления воды.
ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.
Программы
Загрузка
(кг)
Потребление
электроэнергии (кВт·ч)
Потребление
воды (литры)
Приблизительная продолжительность программы (в
минутах)
Остаточная
влажность
(%)1)
Хлопок 60°C
6
1.20
55
150
60
Хлопок 40°C
6
0.85
55
140
60
Синтетика 40°C
2.5
0.55
44
80
37
Деликатные
ткани, 40°C
2.5
0.50
48
70
37
1
0.35
50
61
32
Шерсть/ручная
стирка 30°C
Стандартные программы для стирки хлопка
Стандартная
хлопок 60°C
6
1.02
52
240
60
Стандартная
хлопок 60°C
3
0.80
40
165
60
Стандартная
хлопок 40°C
3
0.66
40
140
60
1) По окончании фазы отжима.
50 electrolux
В отключенном состоянии (Вт)
При оставлении во включенном состоянии (Вт)
0.10
1.60
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой извлеките вилку из розетки.
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство, предназначенное для стиральных
машин. Прочтите рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования.
ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Внешние поверхности машины мойте
теплой водой с моющим средством. Не
допускается использование этилового
спирта, растворителей или подобных
материалов.
ДОЗАТОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Для очистки действуйте следующим образом:
3
2
1
5
6
7
4
ФИЛЬТРЫ НАЛИВНОГО ШЛАНГА
Для очистки действуйте следующим образом:
3
1
2
4
СЛИВНОЙ ФИЛЬТР
Регулярно чистите фильтр, расположенный у основания машины:
ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ
Перед отгрузкой машины с завода она
прошла многочисленные испытания.
Тем не менее, если обнаружилась не-
исправность, перед тем, как обращаться в сервисный центр, просмотрите
этот раздел.
electrolux 51
Неисправность
Возможные причины
Стиральная машина
не запускается или не
наполняется водой.
• Вилка прибора не вставлена в розетку как следует, неисправна
электропроводка.
• Неплотно закрыты крышка и створки барабана.
• Неверно выбрана команда пуска программы.
• Нарушение энергоснабжения.
• Отключена подача воды.
• Закрыт кран впуска воды.
• Загрязнены водозаборные фильтры.
• На наливном шланге отображается красная метка1).
Прибор наполняется
водой, но вода сразу
сливается.
• U-образная часть системы слива расположена слишком низко
(см. «Установка»).
Машина не выполняет
полоскание или не
сливает воду.
• Сливной шланг засорен или перегнут.
• Засорен фильтр на линии слива воды.
• Сработал датчик дисбаланса: белье неравномерно распределено в барабане.
• Была выбрана программа «Слив», функция «Ночная тишина
плюс» или «Остановка с водой в баке».
• U-образная часть слива установлена на неверной высоте.
Вода вокруг стиральной машины.
• Чрезмерное пенообразование и переполнение бака, вызванные
избыточным количеством средства для стирки.
• Выбранное средство для стирки не предназначено для использования в стиральных машинах.
• Неверно подключена U-образная часть слива.
• Не поставлен на место сливной фильтр.
• Протекает наливной шланг.
Результаты стирки неудовлетворительны.
• Выбранное средство для стирки не предназначено для использования в стиральных машинах.
• Слишком много белья в барабане.
• Выбран неподходящий цикл стирки.
• Недостаточно моющего средства.
Чрезмерная вибрация
и шум прибора.
•
•
•
•
•
Цикл стирки продолжается слишком долго.
•
•
•
•
•
Загрязнены водозаборные фильтры.
Отключена подача воды или электроэнергии.
Сработал датчик перегрева двигателя.
Температура поступающей воды ниже обычного.
Сработала система безопасности по выявлению пенообразования (избыток средства для стирки), и стиральная машина приступила к сливу пены.
• Сработал датчик дисбаланса: была добавлена дополнительная
фаза для равномерного распределения белья в барабане.
Стиральная машина
останавливается во
время выполнения
цикла стирки.
• Неисправность в системе подачи воды или электропитания.
• Выбрана функция "Остановка с водой в баке".
• Открыты створки барабана.
По окончании цикла
стирки крышка не открывается.
• Индикатор «немедленное открывание»1) не светится.
• Слишком высокая температура внутри барабана.
• Крышка разблокируется через 1-2 минуты после завершения
цикла1).
Из прибора не удалена вся упаковка (см. «Установка»).
Прибор не выровнен по горизонтали и не сбалансирован.
Прибор установлен слишком близко к стене или мебели.
Белье неравномерно распределено в барабане.
Слишком малая загрузка барабана.
52 electrolux
Неисправность
Возможные причины
На дисплее появляется код ошибки «E40»2)
а красный индикатор
кнопки «Пуск/Пауза»
может мигать. 3) :
• Неплотно закрыта крышка.
На дисплее появляется код ошибки «E20»,
2) а красный индикатор кнопки «Пуск/Пауза» мигает3):
•
•
•
•
•
На дисплее появляется код ошибки «E10»
2) и мигает красный
индикатор кнопки
«Пуск/Пауза»3):
• Закрыт вентиль на линии подачи воды.
• Отключена подача воды.
• На наливном шланге отображается красная метка1).
На дисплее появляется код ошибки «EF0»2)
и мигает красный индикатор кнопки «Пуск/
Пауза»3):
• Засорен фильтр на линии слива воды.
• Сработала система защиты от перелива. Выполните следующие операции:
- закройте вентиль на линии впуска воды;
- извлеките из прибора все белье и через 2 минуты отключите
его от сети;
- обратитесь в сервисный центр.
При наполнении дозатора смягчитель попадает прямо в барабан.
• Чрезмерное количество смягчителя – выше отметки «МАКС».
Засорен фильтр на линии слива воды.
Сливной шланг засорен или перегнут.
Слишком высоко закреплен сливной шланг (см. «Установка»).
Засорен сливной насос.
Засорены напорные трубы.
1) Зависит от модели.
2) Некоторые модели могут выдавать звуковой сигнал,
3) После устранения неполадки нажмите на кнопку «Пуск/Пауза» для перезапуска прерванной
программы.
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ
Пользуйтесь только предназначенными
для стиральных машин моющими средствами и добавками. Смешивать различные типы моющих средств не рекомендуется. Это может ухудшить результаты стирки. По использованию
стиральных порошков ограничений нет.
Используйте дозатор моющего средства, предназначенный для соответствующего вида средств для стирки:
• порошок, таблетки или дозированные
средства помещайте в дозатор для
порошкового средства для стирки.
• жидкие средства для стирки наливайте в дозатор для жидких средств.
Не рекомендуется наливать гелеобразные средства для стирки в дозатор для
жидких средств. Некоторые жидкие
средства для стирки не рекомендуется
использовать в дозаторе для жидких
средств. Следуйте указаниям на упаковке средства для стирки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
Высота
Ширина
Глубина
850 мм
400 мм
600 мм
electrolux 53
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
230 В/50 Гц
2300 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
Минимум
Максимум
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
Подключение к водопроводу
Тип 20/27
УСТАНОВКА
Перед первым использованием машины удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной транспортировки в будущем:
транспортировка машины без защитной
транспортировочной упаковки может
привести к повреждению внутренних
компонентов и вызвать возникновение
утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.
РАСПАКОВКА
1
2
СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ
ЗАЩИТЫ
A B
A
1
2
D
C
1
Для того чтобы установить стиральную
машину вровень с окружающей мебелью, действуйте, как показано на рис.
D.
ПОДАЧА ВОДЫ
Закрепите шланг подачи воды, поставляемый в комплекте с прибором, на
задней панели стиральной машины, выполнив описанные ниже действия. Не
используйте повторно старый шланг.
Удлинять наливной шланг нельзя. Если
он слишком короткий, проконсультируйтесь с сервисным центром.
90O
C
D
Откройте водопроводный вентиль. Проверьте на отсутствие утечки.
1
2 B
2
1
54 electrolux
СЛИВ
Присоедините Uобразное колено к
сливному шлангу.
Точка подсоединеmin
max
ния к сливному
70 cm 100 cm
стояку (или место
слива в раковину)
должна располагаться на высоте
70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для предотвращения возникновения сифонного
эффекта конец сливного шланга должен находиться в воздухе (а не в воде).
Сливной шланг никогда не должен быть
натянутым. Если он слишком короткий,
обратитесь за консультацией в местный
авторизованный сервисный центр.
предохранителей 10 А для 230 В. Прибор не должен подключаться через удлинитель, имеющий одну или несколько
розеток. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями
РАЗМЕЩЕНИЕ
Установите прибор на плоскую и твердую поверхность в вентилируемом месте. Проследите за тем, чтобы прибор
не касался стены или мебели. Точное
выравнивание прибора по горизонтали
позволяет предотвратить вибрации,
шум и смещение прибора во время работы.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Символ на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен в противном случае,
вследствие неподобающего обращения
с подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Все материалы, на которых имеет, являются перерабася символ
тываемыми. Доставьте их в место
сбора отходов (можно узнать в
местном самоуправлении) для последующей переработки. При утилизации Вашей машины снимите с
нее все детали, могущие быть
опасными для окружающих: срежьте электрический кабель как можно
ближе к машине.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:
• стремитесь использовать машину
на полную загрузку.
• программы предварительной
стирки и замачивания применяйте только для сильнозагрязненных вещей.
• используйте количество моющих
средств с учетом жесткости воды,
объема и степени загрязненности
белья.
electrolux 55
RU
РОССИЯ - CЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Сервисное обслуживание и запасные
части
В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести
запасные части, обращайтесь в наш
ближайший авторизованный сервисный
центр (список сервисных центров при-
лагается). Если у вас возникли вопросы
по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна
ELECTROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону
8-800-200-3589.
RU Европейская Гарантия: Данное устройство поддерживается гарантией
Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в
течение срока, указанного в гарантии
на устройство или в ином определенном законом порядке.В случае вашего
перемещения из одной из этих стран в
любую другую из нижеперечисленных
стран, гарантия на устройство переместится вместе с вами при условии соблюдения следующих требований:
• Гарантия на устройство начинает
действовать с даты, когда вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить
предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
• Гарантия на устройство действует в
течение того же срока и в пределах
того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой
стране вашего проживания применительно к данной конкретной модели
или серии устройств.
• Гарантия на устройство является
персональной для первоначального
покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
• Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в
пределах домашнего хозяйства, т.е.
не используется в коммерческих целях.
• Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.
Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленых вам по закону прав.
56 electrolux
1
2
1
2
3
4
Ovládací panel
Tlačidlo veka
Kryt prístupu k filtru
Nastaviteľné nožičky
3
4
OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4
5
6
Volič programov
Tlačidlá a ich funkcie
Displej
Kontrolka „Extra plákanie“
Tlačidlo „Štart/Prestávka“
Tlačidlá funkcie „Time manager“
VÝZNAM SYMBOLOV
1
2
3
1
2
3
4
4
5
Time manager
Teplota
Detská poistka
Predpieranie/
Prebieha prací cyklus:
Plákanie, Odčerpanie,
Pranie,
Odstreďovanie
5 Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
electrolux 57
ZÁSOBNÍKY
Na práškový prací prostriedok:
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny nesmie presahovať symbol MAX M )
Na tekutý prací prostriedok:
Predpieranie (výška hladiny nesmie presahovať
symbol MAX)
Pranie (výška hladiny nesmie presahovať symbol
MAX)
Avivážny prostriedok (výška hladiny nesmie presahovať symbol MAX M )
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred
montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v
blízkosti spotrebiča.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie
špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto
predmety by počas prania mohli vážne
poškodiť spotrebič.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky,
atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od vankúša.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite
prítokovú hadicu.
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté
odevy.
INŠTALÁCIA
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť
ihneď po dodávke. Skontrolujte, či sa
spotrebič počas prepravy nepoškodil
Všetky škody vzniknuté počas prepravy
ohláste svojmu predajcovi.
• Pred montážou spotrebiča odstráňte
všetky prepravné skrutky a obaly.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody
iba kvalifikovaný inštalatér.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod
spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite
sa, že koberec nemôže upchať vetracie
otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s
uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať
iba autorizovaný servisný technik.
58 electrolux
• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.
OPATRENIA PROTI NÍZKEJ TEPLOTE
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C,
treba urobiť tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete
otočením voliča programov do polohy
.
"Stop"
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič
poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa
uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
• Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej
sa na odstránenie škvŕn používal benzín,
alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom
vložte bielizeň do bubna.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Tento spotrebič nie je určený, aby ho
používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je
zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
POUŽITIE
• Spotrebič je určený na bežné používanie
v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na
komerčné, priemyselné alebo iné účely.
OSOBNÉ NASTAVENIA
DETSKÁ POISTKA
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby
uzamknutia:
• Ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voliteľné
funkcie ani program.
Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu
musíte deaktivovať, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
• Ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu, spotrebič nebude možné
spustiť.
Detskú poistku aktivujete zapnutím spotrebiča a súčasným stlačením tlačidla „Tekutý
a „Posunutý štart“
prací prostriedok“
. Tlačidlá podržte stlačené, kým sa na displeji neobjaví potvrdzujúci symbol
.
Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäte.
Ak chcete detskú poistku vypnúť, zopakujte
tento proces.
ZVUKOVÉ SIGNÁLY
Aktivovaný zvukový signál zaznie po stlačení tlačidla, na konci programu a pri indikácii
poruchy.
Zvukový signál deaktivujete zapnutím spotrebiča a súčasným stlačením tlačidla
a „Tekutý prací prostrie„Predpieranie“
. Tlačidlá podržte stlačené, kým
dok“
nezaznie zvukový signál. Signál je aktívny
len v prípade alarmu. Signál môžete znovu
aktivovať zopakovaním toho istého postupu.
VOLITEĽNÁ FUNKCIA „PLÁKANIE
PLUS“
Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní
počas cyklu prania. Táto voliteľná funkcia
sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a
v oblastiach s mäkkou vodou.
Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá
a „Predpieranie“
.
„Odstreďovanie“
Rozsvieti sa ukazovateľ „Plákanie plus“
.
electrolux 59
Voliteľná funkcia je aktívna nepretržite, aj po
vypnutí spotrebiča. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
AKO SPUSTIŤ CYKLUS PRANIA?
PRVÉ POUŽITIE
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a
všetky ostatné predmety v bubne.
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C.
Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VKLADANIE BIELIZNE
spotrebič nespustí novonastavený program.
bude nieBliká Err a tlačidlo Štart/Pauza
koľko sekúnd blikať načerveno.
A
A
• Otvorte veko spotrebiča
• Otvorte bubon stlačením blokovacieho
tlačidla A5): Automaticky sa otvoria dve
poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko
práčky
Varovanie Pred zavretím veka práčky
sa uistite, že bubon je riadne zavretý:
• Keď sú zavreté obe poistky,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
DÁVKOVANIE PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Nainštalujte vybraný dávkovač pracieho
prostriedku. Do dávkovacích priehradiek na
a predpieranie
(ak ste zvolili
pranie
voľbu „predpieranie“) nasypte prací prostriedok. Podľa potreby nalejte avivážny prípravok do priehradky .
NASTAVENIE POŽADOVANÉHO
PROGRAMU
Volič programov nastavte na požadovaný
bliká naprogram. Tlačidlo Štart/Pauza
zeleno.
Ak volič programov otočíte počas prebiehajúceho cyklu do polohy iného programu,
5) V závislosti od modelu.
NASTAVENIE TEPLOTY
Teplota sa zvyšuje alebo znižuje opakovaným stláčaním tlačidla „Teplota“ (pozri
zodpove„Tabuľka programov“). Symbol
dá praniu v studenej vode.
VÝBER RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
Stlačením tlačidla „Odstreďovanie“
zmeňte rýchlosť odstreďovania.
Maximálne rýchlosti odstreďovania:
na bavlnu, ekologické pranie, vlnu, spodnú
bielizeň, džínsy: 1 000 ot./min., na syntetiku, jednoduché žehlenie, intenzívne pranie
športového oblečenia: 900 ot./min, na jemnú bielizeň, hodváb, športovéoblečenie:
700 ot./min
Po skončení programu, ak ste nastavili
alebo „Nočný tichý cy„Plákanie stop“
klus plus“
, musíte nastaviť program
alebo „ Odčerpanie“
„Odstreďovanie“
, čím ukončíte cyklus a vypustíte vodu.
Nočný tichý cyklus plus: cyklus neobsahuje odstreďovanie a končí s vodou v bubne.
VÝBER VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po
nastavení programu a pred stlačením tlačid(pozri „Tabuľka prograla „Štart/Pauza”
mov“). Stlačte želané tlačidlo (tlačidlá); rozsvietia sa príslušné kontrolky. Po opätovnom stlačení kontrolky zhasnú. Ak nie je
60 electrolux
niektorá z voliteľných funkcií kompatibilná
so zvoleným programom, na displeji sa rozbliká „Err” a začne blikať červená kontrolka
.
na tlačidle „Štart/Pauza“
VOLITEĽNÁ FUNKCIA
"PREDPIERANIE"
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max.
teplote 30°C.
VOLITEĽNÁ FUNKCIA „TEKUTÝ PRACÍ
PROSTRIEDOK“
Táto voliteľná funkcia umožňuje prispôsobiť
cyklus, ak použijete tekutý prací prostriedok.
POSUNUTÝ ŠTART
Táto voliteľná funkcia umožňuje posunúť
spustenie programu prania v krokoch po
30, 60, 90 minút, 2 hodiny až 20 hodín. Na
displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí zvolený čas posunutia.
Pred stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“
môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť nastavený posunutý štart tak, že znovu stlačí(symbol ’
te tlačidlo „Posunutý štart“
označuje okamžité spustenie programu).
a
Ak ste už stlačili tlačidlo Štart/Pauza
chcete zmeniť alebo zrušiť posunutý štart,
postupujte nasledovne:
• Ak chcete zrušiť posunutý štart a cyklus
spustiť ihneď, stlačte tlačidlo Štart/Pauza
a potom Posunutý štart
. Stlačením tlačidla Štart/Pauza
spustíte cyklus.
• Ak chcete zmeniť dobu posunutia časovača, otočte volič programu do polohy
a preprogramujte cyklus.
Stop
Počas doby posunutého štartu bude veko
zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte najprv prerušiť činnosť spotrebiča stla. Po opätovčením tlačidla Štart/Pauza
nom zatvorení veka stlačte tlačidlo Štart/
.
Pauza
TIME MANAGER
Cyklus môžete predĺžiť alebo skrátiť pomo. Zobrazuje
cou tlačidiel Time Manager”
sa aj úroveň zašpinenia bielizne.
Úroveň znečistenia
Ikona
Druh tkaniny
Intenzívny
Na veľmi znečistenú
bielizeň
Normálny
Na bežne znečistenú
bielizeň
Denný
Pre denne nosenú
bielizeň
Ľahký
Na mierne znečistenú bielizeň
Rýchly 1)
Na málo znečistenú
bielizeň
Super rýchly
Pre kusy bielizne,
ktoré ste používali
alebo nosili veľmi
krátko
1)
Osvieženie
bielizne 1)
2)
Iba na osvieženie
bielizne
Super osvieženie bielizne
2)
Na osvieženie iba
niekoľkých kusov
bielizne
1)
1) Na použitie pri polovičnej náplni.
2) Symbol bliká a mizne: tento cyklus prania je len na
osvieženie bielizne.
Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení
v závislosti od nastaveného druhu programu.
ŠTART PROGRAMU
Cyklus zapnete tlačidlom „Štart/Prestávka”
a príslušný ukazovateľ sa rozsvieti nazeleno. Je normálne, ak sa volič programu
počas cyklu nebude pohybovať. Na displeji
sa zobrazí symbol aktuálnej fázy a zostávajúci čas. Ak ste zvolili funkciu Posunutý
štart, na displeji sa zobrazuje odpočítavanie.
Odtokové čerpadlo môže byť v prevádzke krátku dobu keď spotrebič napúšťa vodu.
OHRIEVANIE
Počas cyklu sa rozsvieti symbol , keď sa
spotrebič ohrieva na správnu teplotu.
PRERUŠENIE PROGRAMU
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
: kým bude
Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“
činnosť práčky prerušená, bude blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvo-
electrolux 61
riť do 2 minút po zastavení práčky. Program
bude pokračovať po opätovnom stlačení
.
tlačidla Štart/Pauza
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program,
musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stla. Ak zmena
čením tlačidla Štart/Pauza
nie je možná, na displeji bude blikať nápis
bude
„Err“ a na tlačidle „Štart/Pauza“
niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka.
Ak stále chcete zmeniť program, musíte
prebiehajúci program zrušiť (pozrite nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič pro.
gramov do polohy „Stop“
KONIEC PROGRAMU
Prací program skončí automaticky, kontrolzhasne a na dika tlačidla „Štart/Pauza“
spleji začne blikať . Veko možno otvoriť
do 2 minút po zastavení práčky. Otočte koliesko voliča programu do polohy „Stop”
. Vyberte bielizeň. Odpojte spotrebič od
elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
Pohotovostný režim : po ukončení programu sa po niekoľkých minútach aktivuje
systém na úsporu energie. Jas displeja sa
stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie skončí.
TABUĽKA PROGRAMOV
Program/Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Bavlna (studená voda – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený
pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň a uteráky.
6,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Tekutý prací prostriedok, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Syntetika (studená voda – 60°): Syntetické materiály, spodná bielizeň, farebné materiály, nekrčivé košele a blúzky.
2,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Tekutý prací prostriedok, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Jemná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.
2,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Tekutý prací prostriedok, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Vlna (studená voda – 40°): Vlnené materiály určené na pranie v práčke, s označením „čistá strižná vlna, určená na pranie
v práčke, nezráža sa“.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Tekutý prací prostriedok, Posunutý štart
Hodváb (studená voda – 30°): Materiály, ktoré možno prať v práčke pri 30 °C.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Tekutý prací prostriedok, Posunutý štart
Spodná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre veľmi jemné materiály, napr. spodnú bielizeň.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Tekutý prací prostriedok, Posunutý štart
Plákanie: Pri tomto programe možno
plákať ručne vypranú bielizeň.
6,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Plákanie plus, Posunutý štart
Odčerpanie: Spustí cyklus odčerpania
vody po programe s funkciou Plákanie stop
(Nočný cyklus plus).
6,0 kg
Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania
od 700 do 1 000 ot./min. po programe Plákanie stop (Nočný cyklus plus).
6,0 kg
Posunutý štart
62 electrolux
Program/Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
(40° – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
6,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Tekutý prací prostriedok, Plákanie plus a Posunutý
štart
Jednoduché žehlenie (studená voda –
60°): Na pranie bavlny a syntetiky. Zmierňuje
krčenie a uľahčuje žehlenie.
1,0 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Tekutý
prací prostriedok, Plákanie plus a Posunutý štart
Džínsy (studená voda – 60°): Na pranie
džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Plákanie plus.
3,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Tekutý prací prostriedok a Posunutý štart
Intenzívne pranie športového oblečenia (studená voda – 40°): Na špinavé športové odevy. Aktivuje sa voliteľná funkcia
predpierania.
2,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Tekutý prací prostriedok, Plákanie plus a Posunutý štart
Šport (30°): Na pranie športových odevov.
2,5 kg
Plákanie stop, Tekutý prací prostriedok a Posunutý štart
Úsporný1)
1) Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti. Podľa smernice 1061/2010, programy „Úsporný 60 °C“ a „Úsporný 40 °C“ zodpovedajú programom „štandardný program bavlna 60 °C“ a „štandardný program bavlna 40 °C“. Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie normálne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie (v
kWh)
Spotreba vody
(litre)
Približná dĺžka programu
(minúty)
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
Bavlna 60 °C
6
1.20
55
150
60
Bavlna 40 °C
6
0.85
55
140
60
Syntetika 40 °C
2.5
0.55
44
80
37
Jemná bielizeň
40 °C
2.5
0.50
48
70
37
Vlna/ručné pranie 30 °C
1
0.35
50
61
32
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program bavlna 60
°C
6
1.02
52
240
60
Štandardný program bavlna 60
°C
3
0.80
40
165
60
Štandardný program bavlna 40
°C
3
0.66
40
140
60
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.10
1.60
electrolux 63
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite
vhodný nekorozívny produkt určený pre
práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku,
kde je uvedené odporúčané dávkovanie a
ako často treba odstraňovať vodný kameň.
PLÁŠŤ PRAČKY
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
ZÁSOBNÍK
Čistenie :
3
2
1
5
6
7
4
FILTRE PRÍTOKU VODY
Pri čistení postupujte nasledovne:
3
1
2
4
VÝPUSTNÝ FILTER
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza
v spodnej časti spotrebiča:
PROBLÉMY POČAS PREVÁDZKY
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však
došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečíProblémy
tajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte servisné stredisko.
Príčiny
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa vodou:
•
•
•
•
•
•
•
•
spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje,
veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zatvorené,
nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
nastal výpadok elektrickej siete,
bola odpojená dodávka vody,
zavretý vodovodný ventil,
znečistené filtre prítoku vody,
na prítokovej hadici sa objaví červená značka1).
Spotrebič sa naplní vodou a hneď vzápätí sa
vyprázdni:
• Odtokový diel v tvare U je nainštalovaný príliš nízko (pozri časť Inštalácia).
64 electrolux
Problémy
Príčiny
Práčka nepláka alebo sa
nevyprázdňuje:
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne
v bubne,
• bol nastavený program „Odčerpanie vody“ alebo „Nočný tichý cyklus
plus“ alebo „Plákanie stop“,
• nevhodná výška odtokového dielu v tvare U.
Rozliata voda okolo
práčky:
•
•
•
•
•
príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
odtokový diel v tvare U nie je správne nainštalovaný,
výpustný filter nebol namontovaný do pôvodnej polohy,
únik vody z prívodnej hadice.
Neuspokojivé výsledky
prania:
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Spotrebič vibruje a je
hlučný:
• neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite časť Inštalácia),
• spotrebič nie je vo vodorovnej polohe a je nevyvážený,
• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
• nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
• príliš málo bielizne.
Cyklus prania trvá príliš
dlho:
•
•
•
•
•
znečistené filtre prítoku vody,
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví počas
cyklu prania:
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia Rinse hold (Plákanie stop),
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí:
• „okamžité otvorenie“ 1) kontrolka sa nerozsvieti,
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1 – 2 minúty po skončení cyklu1).
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E402) a tlačidlo „Štart/Pauza” začne načerveno blikať. 3) :
• veko nie je riadne zatvorené.
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E20 2)a začne blikať červená kontrolka na tlačidle „Štart/
Pauza“3):
•
•
•
•
•
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E10 2)a začne blikať červená kontrolka na tlačidle „Štart/
Pauza“3):
• zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka1).
výpustný filter je zablokovaný,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť „Inštalácia“),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované.
electrolux 65
Problémy
Príčiny
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy EF0 2)a začne blikať červená kontrolka na tlačidle „Štart/
Pauza“3):
• výpustný filter je zablokovaný,
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
tento postup:
– zatvorte vodovodný ventil,
– pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
– obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna:
• množstvo aviváže presahuje značku MAX.
1) V závislosti od modelu.
2) Pri niektorých modeloch môžu zaznieť zvukové signály
3) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo „Štart/Pauza" a znovu spustite prerušený program.
PRACIE A PRÍDAVNÉ PROSTRIEDKY
Používajte výhradne pracie prostriedky a
prídavné prostriedky pre práčky. Neodporúčame zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla poškodiť.
Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia.
Používajte dávkovač pracieho prostriedku
prispôsobený používaným typom pracích
prostriedkov:
• práškový, tablety alebo dávkový prací
prostriedok v dávkovači práškového pracieho prostriedku.
• tekutý prací prostriedok v dávkovači tekutého pracieho prostriedku.
Neodporúčame používať gélové pracie prostriedky v dávkovači tekutého pracieho prostriedku. Niektoré tekuté pracie prostriedky
neodporúčame do dávkovača tekutého
pracieho prostriedku. Dodržiavajte pokyny
na balení.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300/ W
Minimálny
Maximálny
Prípojka na vodu
INŠTALÁCIA
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte
všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu
počas prepravy. Obal si odložte pre prípad
prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť
netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže
poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20/27
66 electrolux
ROZBALENIE
1
90O
2
Otvorte vodovodný ventil. Skontrolujte, či
niekde neuniká voda.
ODBLOKOVANIE
A
B
VYPUSTENIE VODY
Pripojte U-člen na
výpustnú hadicu.
Všetky časti výpustného systému
min
max
umiestnite do výpu70 cm 100 cm
ste (alebo do umývadla) vo výške
70-100 cm. Uistite
sa, že všetky časti sú
umiestnené v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné
stredisko.
A
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno
s okolitým nábytkom, postupujte podľa obrázku D.
PRÍVOD VODY
Nainštalujte prívodnú hadicu na zadnú časť
práčky podľa tohto postupu. Neinštalujte
znova hadicu, ktorá už bola používaná. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba
do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte
poistky: 10 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym
požiadavkám predpisov.
UMIESTNENIE
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch
v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že
spotrebič sa nedotýka steny alebo iného
nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča
nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.
electrolux 67
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály
odovzdajte na skládke recyklovateľnéSK
ho odpadu (informujte sa u miestnych
úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu
byť nebezpečné pre iné osoby: spotrebič odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z
dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej
bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho
prostriedku na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň
znečistenia bielizne.
SLOVENSKO - ZÁRUKA/SERVISNÁ SLUŽBA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu
2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od
svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Sú-
čast'ou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava. tel: (02) 32141334 – 5,
fax: (02) 43336976 www.electrolux.sk
SK Európska Záruka: Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku
vo všetkých krajinách, ktorých zoznam sa
uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v záruke na spotrebič
alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete
z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá
sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného
dokumentu o kúpe vydaného predajcom
tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a
jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a
dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej
novej krajine pobytu pre daný konkrétny
model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný
v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci
domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so
všetkými príslušnými predpismi platnými
vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú
žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
www.electrolux.com/shop
108607700-C-152012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement