Electrolux EWT136411W Uživatelský manuál

Electrolux EWT136411W Uživatelský manuál
EWT 136411 W - EWT 106411 W
................................................
CS PRAČKA
HU MOSÓGÉP
RU СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
SK PRÁČKA
.............................................
NÁVOD K POUŽITÍ
2
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
15
ИНСТРУКЦИЯ ПО
30
ЭКСПЛУАТАЦИИ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
44
2 electrolux
1
2
1
2
3
4
Ovládací panel
Tlačítko víka
Kryt přístupu k filtru
Nastavitelné vyrovnávací nožičky
3
4
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Volič programu
Tlačítka a jejich funkce
Displej
Kontrolka „Přidání prádla“
Tlačítko „Start/Pauza“
Tlačítka „Časový manažer“
SYMBOLY
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Časový manažer
Teplota
Børns sikkerhed
Předpírka/Praní,
Průběh cyklu:
Máchání,
Vypouštění,
Ždímání
Odpočítávání
délky
cyklu
nebo
odlože5
ného startu
electrolux 3
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body.
Tento návod k použití uložte u spotřebiče.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího
programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože,
šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle,
mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky
atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani
nezaobroubené nebo natržené oděvy.
INSTALACE
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho
vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli
poškozen. Veškerá poškození během
přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla
po instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na
základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou
síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v
kapitole nazvané "Připojení k elektrické
síti".
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED
MRAZEM
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí
hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
odpojte pračku od elektrické sí"Stop"
tě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4 electrolux
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota
neklesne pod bod mrazu.
POUŽITÍ
• Tento spotřebič je určen k normálnímu
použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke
komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na
štítku každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili,
počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve
pak vložte oděvy do bubnu pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
VLASTNÍ NASTAVENÍ
DĚTSKÁ POJISTKA
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:
• je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny voleb,
funkcí ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový
cyklus, musíte tuto možnost zrušit.
• je-li tato funkce zapnuta před spuštěním
cyklu, spotřebič nelze spustit.
Chcete-li dětskou pojistku aktivovat, zapněte pračku a stiskněte současně tlačítka
a „Odložený start“
,
„Máchání plus“
pro
dokud se na displeji neobjeví symbol
potvrzení. Tato volba se uloží do paměti.
Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte
stejný postup.
ZVUKOVÝ SIGNÁL
Když je povolen zvukový signál, zní při stisku tlačítka, na konci programu nebo pro
oznámení poruchy.
Chcete-li ho zrušit, zapněte pračku a stisa
kněte současně tlačítka „Předpírka“
, dokud nezazní zvukový
„Máchání plus“
signál. Tento signál pak zazní pouze
v případě zvukového varovného signálu.
Chcete-li ho znovu povolit, opakujte stejný
postup.
JAK SPUSTIT CYKLUS PRANÍ?
PRVNÍ POUŽITÍ
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k
instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž
na vodu.
electrolux 5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
A
A
• Otevřete víko pračky
• Otevřete buben stisknutím zajišťovacího
tlačítka A1) : Obě křídla dvířek bubnu se
otevřou automaticky.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění Před zavřením víka
pračky zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený:
• Když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Doplňte příslušné množství pracího
a, poprostředku do komory pro praní
kud jste zvolili funkci „předpírka“, také do
. Podle potřeby
komory pro předpírku
nalijte do komory označené aviváž.
VOLBA POŽADOVANÉHO PROGRAMU
Otočte voličem programu na požadovaný
bliká zeprogram. Tlačítko „Start/Pauza“
leně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude na tento nově zvolený program reagovat. Pár sekund bude blikat „Err“ a červeně bude blikat
.
tlačítko „Start/Pauza“
VOLBA TEPLOTY
Opakovaným stisknutím tlačítka „Nastavení
teploty“ můžete zvýšit nebo snížit teplotu
(viz „Tabulka programů“). Symbol
odpovídá praní za studena.
VOLBA RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ
Stisknutím tlačítka „Odstřeďování“
můžete změnit rychlost odstřeďování.
Maximální rychlosti odstřeďování jsou:
1) Závisí na modelu.
pro Bavlna úsporný: 1300 ot/min
(EWT136411W), 1000 ot/min
(EWT106411W), pro Vlna, Spodní prádlo,
Džíny: 900 ot/min (EWT136411W), 1000 ot/
min (EWT106411W), pro Syntetické, Snadné žehlení, Sport intenzivní: 900 ot./min,
pro Jemné, Hedvábí, Sport: 700 ot/min.
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchánebo „Noční klid plus“
, je na konní“
ci programu nutné pro ukončení cyklu a vypuštění vody zvolit program „Odstředění“
nebo „Vypouštění“
.
Noční klid plus: tento cyklus nezahrnuje
odstřeďování a končí funkcí „Zastavení máchání“.
VOLBA FUNKCÍ
Po volbě programu a před stisknutím tlačítmusíte zvolit různé
ka „ Start/Pauza“
funkce (viz „Tabulka programů“). Stiskněte
požadovaná tlačítka a rozsvítí se odpovídající kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky
zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná se zvoleným programem, na displeji
bliká nápis „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně.
FUNKCE "PŘEDPÍRKA"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
FUNKCE "MÁCHÁNÍ PLUS"
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato možnost se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s
měkkou vodou.
Dočasně: Stiskněte tlačítko "Máchání plus"
. Tato volba platí pouze pro zvolený program.
Trvale: Na několik vteřin podržte stisknutá
a „Odložený start“
tlačítka „Předpírka“
. Funkce je trvale zapnutá, i když
spotřebič vypnete. Chcete-li funkci vypnout,
opakujte stejný postup.
„ODLOŽENÝ START“
Tato volba umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny
až 20 hodin. Zvolený čas se na několik sekund objeví na displeji.
6 electrolux
Čas odloženého startu můžete změnit nebo
zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/
dalším stisknutím tlačítka „OdloPauza“
žený start“
( ’ znamená okamžité spuštění).
Pokud jste již tlačítko „Start/Pauza“
zmáčkli a chcete odložený start změnit či
zrušit, postupujte následovně:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/
a pak „Odložený start“
.
Pauza“
Zmáčknutím tlačítka „Start/Pauza“
spusťte cyklus.
• Pokud chcete změnit délku odloženého
a
startu, musíte jít přes polohu „Stop“
cyklus přeprogramovat.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li je otevřít, musíte
nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačít. Po opětovném
ka „Start/Pauza“
zavření víka stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
.
ČASOVÝ MANAŽER
Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit po. Je uvemocí tlačítek „ Time Manager”
den i stupeň zašpinění prádla.
Stupeň zašpinění
Ikona
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné
prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné
Pro málo zašpiněné
prádlo
Krátký 1)
Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký 1)
Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení 1)
2)
Pouze pro osvěžení
prádla
Extra osvěžení 1)
2)
Pro osvěžení pouze
několika málo kusů
prádla
1) Pro poloviční náplň prádla.
2) Symbol bliká a zmizí: tento prací cyklus je pouze pro
osvěžení.
Nabídka těchto různých stupňů se liší podle
zvoleného druhu programu.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Zvolený cyklus spustíte stisknutím tlačítka
a příslušná kontrolka se
„Start/Pauza“
rozsvítí zeleně. Je normální, že volič programů zůstává po celý cyklus nehybný. Na displeji je zobrazen symbol pro právě probíhající cyklus a zbývající čas. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání zbývající doby.
Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.
OHŘEV
Když pračka dosahuje správné teploty, zobrazí se v průběhu cyklu symbol .
PŘERUŠENÍ PROGRAMU
Přidání prádla
,
Pokud svítí kontrolka „Přidání prádla“
můžete přidat prádlo podle následujícího
postupu. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
: po dobu pozastavení pračky bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je
možné až přibližně za 2 minuty po zastavení
pračky. Opětovným stisknutím tlačítka
pokračujte v programu.
„Start/Pauza“
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknu. Pokud není
tím tlačítka „Start/Pauza“
změna možná, rozbliká se na displeji text
bude něko„Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
lik sekund blikat červeně. Chcete-li i přesto
změnit program, je nutné zrušit právě probíhající program (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte vo.
ličem programů do polohy „Stop“
KONEC PROGRAMU
Pračka se automaticky zastaví. Tlačítko
zhasne a na displeji bliká
„Start/Pauza“
. Otevření víka je možné až přibližně za 2
minuty po zastavení pračky. Otočte voličem
. Vyjměte
programu do polohy „Stop“
prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
zavřete kohoutek přívodu vody.
Klidový stav : po skončení programu se za
několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim
zrušíte.
electrolux 7
TABULKA PROGRAMŮ
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Bavlna (studená – 90°): bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
6,0 kg
Noční klid plus, Předpírka, Máchání
plus, Časový manažer, Odložený start
Syntetické (studená – 60°): tkaniny ze
syntetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlící košile, blůzy.
2,5 kg
Noční klid plus, Předpírka, Máchání
plus, Časový manažer, Odložený start
Jemné (studená – 40°): pro všechny
jemné tkaniny, např. záclony.
2,5 kg
Noční klid plus, Předpírka, Máchání
plus, Časový manažer, Odložený start
Vlna (studená – 40 °C): vlna vhodná k
praní v pračce s označením „čistá střižní vlna
vhodná k praní v pračce, nesráží se“.
1,0 kg
Noční klid plus, Odložený start
Hedvábí (studená – 30°): látky, které lze
prát v pračce při 30 °C.
1,0 kg
Noční klid plus, Odložený start
Dámské spodní prádlo (studená – 40
°C): pro velmi jemné prádlo, např. dámské
spodní prádlo.
1,0 kg
Noční klid plus, Odložený start
Máchání: s tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.
6,0 kg
Noční klid plus, Máchání plus, Odložený start
Vypouštění: po Zastavení máchání s vodou v bubnu (nebo po Nočním klidu plus)
provede cyklus vypouštění.
6,0 kg
Odstředění: Cyklus odstřeďování od
700 do 1300/10001) ot/min po Zastavení
máchání s vodou v bubnu (nebo po Nočním
klidu plus).
6,0 kg
Odložený start
Úsporný2) (40° – 90°): bílé nebo barevné, např. normálně zašpiněné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
6,0 kg
Noční klid plus, Předpírka, Máchání
plus, Odložený start
Snadné žehlení (studená – 60°): Pro
bavlnu a syntetické látky. Snižuje zmačkání
prádla a usnadňuje žehlení.
1,0 kg
Předpírka, Máchání plus, Odložený
start
Džíny (studená – 60°): pro praní džínových oděvů. Je zapnuta funkce Máchání
plus.
3,0 kg
Noční klid plus, Předpírka, Odložený
start
Intenzivní sport (studená – 40°): Pro
praní špinavého oblečení z venkovních sportů. Je zapnuta možnost „Předpírka“.
2,5 kg
Noční klid plus, Máchání plus, Odložený start
2,5 kg
Odložený start
Sport (30°): Pro praní sportovních oděvů.
1) Závisí na modelu.
2) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010
odpovídají programy „Úsporný 60°“ a „Úsporný 40°“ „standardnímu 60° programu pro bavlnu“ a „standardnímu
40° programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody
při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
8 electrolux
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin:
množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka programu (minuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
EWT10641
1W
Zbytková
vlhkost
(%)1)
EWT13641
1W
Bavlna 60 °C
6
1.20
58
145
60
52
Bavlna 40 °C
6
0.70
58
120
60
52
Syntetika 40
°C
2.5
0.60
45
80
37
37
Jemné 40 °C
2.5
0.50
50
70
37
37
1
0.40
45
54
32
32
Vlna/Ruční
praní 30 °C
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60
°C program
pro bavlnu
6
1.02
52
240
60
52
Standardní 60
°C program
pro bavlnu
3
0.80
40
165
60
52
Standardní 40
°C program
pro bavlnu
3
0.66
40
140
60
52
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.10
0.10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z
PRAČKY
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
VNĚJŠÍ POVRCH
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
3
1
2
4
VYPOUŠTĚCÍ FILTR
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v
dolní části pračky:
electrolux 9
3
2
1
5
FILTRY PŘÍVODU VODY
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
7
6
4
PROBLÉMY PŘI PROVOZU
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
Problémy
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve
pak zavolejte servis.
Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:
• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• došlo k výpadku proudu,
• byla přerušena dodávka vody,
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
Pračka se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část „Instalace“).
Pračka nemáchá nebo
nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• zareagoval ochranný systém pro kontrolu nevyváženého prádla: prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“ nebo funkce „Noční klid plus“ či „Zastavení máchání“ s vodou v bubnu,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Okolo pračky je voda:
•
•
•
•
•
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
vypouštěcí filtr nebyl vrácen zpět na místo,
přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní jsou neuspokojivé:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
10 electrolux
Problémy
Příčiny
Spotřebič vibruje, je
hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• příliš malé množství prádla.
Prací cyklus je příliš
dlouhý:
•
•
•
•
•
Pračka se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:
• kontrolka „okamžité otevření“1) nesvítí,
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu1).
Na displeji se zobrazí
chybový kód E402) a tlačítko „Start/Pauza“ bliká
červeně 3) :
• víko není správně zavřené.
Na displeji se zobrazí
chybový kód E202) a tlačítko „Start/Pauza“ bliká
červeně3):
•
•
•
•
•
Na displeji se zobrazí
chybový kód E102) a tlačítko „Start/Pauza“ bliká
červeně3):
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody,
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
Na displeji se zobrazí
chybový kód EF02) a tlačítko „Start/Pauza“ bliká
červeně3):
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto:
- zavřete vodovodní kohoutek,
- před odpojením pračky od sítě ji nechte dvě minuty vypouštět,
- zavolejte poprodejní servis.
Při naplnění přihrádky
dávkovače steče aviváž
rovnou do bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
filtry přívodu vody jsou zanesené,
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagovala tepelná ochrana motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval ochranný systém pro kontrolu nevyváženého prádla: byla
přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v
bubnu.
vypouštěcí filtr je neprůchodný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
sifon je zanesený.
1) Závisí na modelu.
2) U některých modelů může zaznít zvukový signál
3) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍDAVNÉ LÁTKY
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to narušit prádlo. Pro
prací prášky nejsou žádná omezení. Byla-li
zvolena předpírka nebo referenční program
(viz Tabulka programů, nesmí se používat
tekuté prací prostředky. U cyklů bez
electrolux 11
předpírky musí být přidávány pomocí dávkovací koule. Prací prostředky v tabletách
nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu
pro prací prostředek v přihrádce dávkovače
vaší pračky.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
INSTALACE
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě.
Přeprava nezajištěného spotřebiče může
poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a
poruchy funkce. Spotřebič může být také
poškozen nárazem.
2
1
VYBALENÍ
1
1
2
2
1
2 B
D
C
1
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla v
rovině se sousedícím nábytkem, postupujte
podle obrázku D.
ROZVÁZÁNÍ
A
B
A
C
D
PŘÍVOD VODY
Přívodní hadici instalujte zezadu pračky
podle níže uvedeného postupu. Starou hadici znovu nepoužívejte. Přívodní hadici nelze prodlužovat Jestliže je příliš krátká, obraťte se na poprodejní servis
90O
12 electrolux
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
VYPOUŠTĚNÍ
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě
min
max
připojení na vypou70 cm 100 cm
štěcí potrubí (nebo
do výlevky) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
Zajistěte bezpečné
připevnění. Na konci
vypouštěcí hadice musí být umožněn
přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.
menzování pojistky: 10 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je
uzemnění provedeno podle platných
předpisů.
UMÍSTĚNÍ
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné
vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při
praní.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte di-
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
LIKVIDACE SPOTŘEBIČE
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte
na místním úřadě), aby mohly být shroCZ
mážděny a recyklovány. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části,
které by mohly být nebezpečné pro
ostatní: odřízněte napájecí šňůru na
dolní části spotřebiče.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou
kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením
používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti
vody, velikosti náplně prádla a stupni
jeho znečištění.
CESKÁ REPUBLIKA - ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA
Záruka za domácí spotřebiče je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také
jen „Kupující“) a jen na výrobky běžně používané v domácnosti. Prodejce poskytuje
Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od převzetí prodaného výrobku Kupujícím (nejde-li o případ
podle § 621, druhá věta, Obč. zák.).
electrolux 13
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
popřípadě – není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující
oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo na
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit
jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého záručního práva
přitom je, že: (a) výrobek byl instalován a
uveden do provozu i vždy provozován v
souladu s návodem k obsluze a (b) Kupující
prokáže existenci Záruky i oprávněnost a
důvodnost uplatněného záručního práva.
Podmínkou pro uplatnění práva z prodejcem poskytnuté smluvní záruky je také, že:
(A) veškeré záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy provedeny Autorizovaným servisním střediskem anebo
příslušným prodejcem a (B) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný nákupní doklad i – byl-li k výrobku v souladu s pokyny
společnosti ELECTROLUX, s.r.o., vydán –
platný Záruční list.
Právo na odstranění vady výrobku může
kupující uplatnit v nejbližším Autorizovaném
servisním středisku nebo u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Zákazník musí vždy umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto Autorizovaného servisního střediska, resp. uvedeného
prodejce.
Veškerá ostatní záruční práva musí Kupující
uplatňovat pouze u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Každé záruční právo je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku, resp. u prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko, resp. prodejce posoudí oprávněnost a důvodnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího řešení. Kupující je
povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku, resp. prodejci veškerou
součinnost potřebnou k prokázání existen-
ce Záruky, oprávněnosti a důvodnosti
uplatněného práva z odpovědnosti za vady,
k ověření existence reklamované vady i k
záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se – při splnění podmínky
uvedené v předchozí větě – staví po dobu
od řádného a včasného uplatnění práva na
odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem,
resp. prodejcem, nejdéle však do doby, kdy
kupující po skončení záruční opravy byl povinen výrobek převzít.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko, resp. prodejce povinen vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto je ve vlastním zájmu
Kupujícího, aby obsah Opravního listu před
jeho podpisem zkontroloval a kopii Opravního listu si pečlivě uschoval.
Jestliže reklamovaná vada nebude zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou prodejce odpovídá, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku, resp.
prodejci shora uvedenou potřebnou součinnost, je Kupující povinen nahradit Autorizovanému servisnímu středisku i prodejci veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka se nevztahuje na: (a) opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní či nevhodnými
provozními podmínkami aj.), (b) případný
nedostatek jakosti anebo užitné vlastnosti,
který není vadou výrobku, (c) výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním nebo jiným obdobným účelům aj.).
Poskytnutím Záruky vyplývající ze Záručního
listu nejsou dotčena práva Kupujícího, která
se váží ke koupi výrobku.
Tato Záruka se týká pouze výrobků, které
byly prodejci dodány společností ELECTROLUX, s.r.o., a platí pouze na území České republiky.
Prodejce je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
mu i kdykoliv poté poskytnout aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
14 electrolux
Jakékoliv bližší informace o Záruce a o Autorizovaných servisních střediscích poskytnou: (a) prodejce, (b) Oddělení péče o zákazníky společnosti ELECTROLUX, s.r.o., a to
buď na telefonním čísle: 261 302 261, nebo
na e-mailové adrese: [email protected] a
(c) bezplatná telefonní INFOLINKA: 800 302
111, popř. je lze nalézt na www.electrolux.cz.
Upozornění pro Kupující: Společnost ELECTROLUX, s.r.o., v zájmu co nejlepšího
CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič
se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve
všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v
záruce spotřebiče nebo jinak zákonem.
Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené
země do jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
uspokojování Vašich potřeb průběžně kontroluje práci Autorizovaných servisních
středisek i prodejců. Proto Vás prosíme,
abyste našim pracovníkům při této jejich
kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o záručních opravách
nebo předložením kopií Opravních listů.
ELECTROLUX, s.r.o.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
electrolux 15
1
2
1
2
3
4
A kezelőpanel
Fedél gombja
Szűrőfedél
Szabályozható szintezőlábak
3
4
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Programválasztó
Nyomógombok és funkcióik
Kijelző
"Mosnivaló hozzáadása" jelzőfény
ˇIndítás/Szünet" nyomógomb
"Időkezelés" nyomógombok
A SZIMBÓLUMOK
1
2
1
2
3
4
3
4
5
Időkezelés
Hőmérséklet
Gyermekek biztonsága
Előmosás/főmosás,
Futó ciklus:
Öblítés, Leeresztés,
Centrifugálás
Ciklus
hossza
vagy
a
késleltetett
indítás
5
visszaszámlálása
16 electrolux
ADAGOLÓDOBOZ
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
M
fö-
lé)
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és
használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást
tartsa a készülék közelében.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg
módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek
stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy
párnahuzatba.
• Használat után válassza le a készüléket a
hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a
készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy
csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék külseje bármilyen
módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
• A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden szállítási rögzítőcsavart
és csomagolóanyagot.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkalmassá kell
tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a
készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi
üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét
sem.
• A készüléket az előírásoknak megfelelő,
földelt hálózati csatlakozódugasszal kell
felszerelni.
• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa
el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre
felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges károkért.
FAGYÁS ELLENI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek
van kitéve, a következő óvintézkedéseket
meg kell tenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
electrolux 17
• Válassza le a készüléket az áramforrásról
állásba
a programkapcsolót "Stop"
forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék
károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket,
gondoskodjon arról, hogy olyan területen
helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem
esik fagypont alá.
HASZNÁLAT
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket
kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve
semmilyen más célra.
• Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata
esetén várjon, amíg a termék elpárolog,
mielőtt ezeket a ruhadarabokat a dobba
tenné.
• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket,
törölközõket stb. hajtogassa szét.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
SZEMÉLYRE SZABÁS
GYERMEKBIZTONSÁG
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
• ha az opciót akkor aktiválják, amikor a
ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az
opciók vagy a program módosítására.
A ciklus fut, és ahhoz, hogy egy új ciklust
indíthasson, ki kell kapcsolnia az opciót.
• ha az opciót a ciklus elkezddődése előtt
aktiválják, a készülék nem indítható el.
A gyermekzár aktiválásához kapcsolja be a
készüléket, és nyomja meg a "Rinse Plus"
gombot és a “Delay start”
gombot
egyszerre, amíg a megerősítő szimbólum
meg nem jelenik a kijelzőn. A készülék a
memóriában tárolja az opció kiválasztását.
A gyerekzár kikapcsolásához ismételje meg
a műveletet.
HANGJELZÉSEK
Ha a hangjelzés funkció be van kapcsolva,
hangjelzés hallható egy-egy gomb megnyomásakor, a program végén, illetve hiba esetén.
A funkció kikapcsolásához kapcsolja be a
készüléket, és nyomja meg az "Előmosás"
és az "Öblítés plusz"
gombot egyszerre, amíg hangjelzést nem hall. A hangjelzés csak figyelmeztetés esetén hallható.
Ha ismét aktiválni kívánja, ismételje meg
ugyanazt a műveletet.
EGY MOSÁSI CIKLUS LEFUTTATÁSA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de
mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.
18 electrolux
NAPI HASZNÁLAT
A RUHANEMŰ BEHELYEZÉSE
A
A
• Nyissa fel a készülék fedelét
• Az A kioldógomb megnyomásával nyissa
ki a dobot2) : A két ajtószárny automatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot
és a mosógép fedelét.
Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék
fedelét, győződjön meg arról, hogy a
dob jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A MOSÓSZEREK ADAGOLÁSA
Öntse a mosószermennyiséget a mosási
és az előmosási rekeszbe
,
rekeszbe
ha kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszert a rekeszbe, ha szükséges.
A KÍVÁNT PROGRAM KIVÁLASZTÁSA
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt proggomb zölden vilramra. A „Start/Szünet”
log.
Ha ön akkor forgatja el a programkapcsolót
egy másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül
hagyja az újonnan kiválasztott programot.
gomb
Az „Err” villog és a „Start/Szünet”
pirosan villog néhány másodpercig.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg ismételten a „Hőmérséklet” nyomógombot (lásd a „Programjel hideg mosást jetáblázat” c. részt). A
lent.
A CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
KIVÁLASZTÁSA
gombot a
Nyomja meg a "Centrifugálás"
centrifugálási sebesség kiválasztásához.
2) Modelltől függően.
A maximális centrifugálási sebességek:
Pamut, Eco: 1300 ford./perc
(EWT136411W), 1000 ford./perc
(EWT106411W), Gyapjú, Fehérnemű és
Farmer: 900 ford./perc (EWT136411W),
1000 ford./perc (EWT106411W), Szintetikus, Vasaláskönnyítő és Intenzív sport: 900
ford./perc, Kényes, Selyem, Sport: 700
ford./perc.
Miután a program véget ért, és az „Öblítővagy a „Halk ciklus”
funkciókat
stop”
kiválasztotta, a ciklus befejezéséhez és a víz
leeresztéséhez ki kell választania a „Centrivagy a „Leeresztés” prografugálás”
mot is.
Halk ciklus plus: a ciklus nem tartalmaz
centrifugálást, és öblítőstoppal ér véget.
OPCIÓK KIVÁLASZTÁSA
A különböző opciókat a program kiválasztágomb
sa után és az "Indítás/Szünet"
megnyomása előtt kell kiválasztani (lásd a
“Programtáblázat”). Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t; a hozzátartozó jelzők világítanak. Ha ismét megnyomja, a jelzőfények
kialszanak. Ha valamelyik opció nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, az
"Err" (hiba) felirat villog, és az "Indítás/Szügomb pirosan villog.
net"
"ELŐMOSÁS" OPCIÓ
A készülék egy előmosást végez max. 30
°C-on.
"ÖBLÍTÉS PLUS" OPCIÓ
A mosógép egy vagy több további öblítést
végez a mosási ciklus alatt. Ez az opció az
érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Ideiglenesen: Nyomja meg az "Öblítés plus"
gombot. Az opció csak a kiválasztott
programnál aktív.
Állandó : Tartsa lenyomva az „Előmosás”
és a „Késleltetett indítás”
nyomógombokat néhány másodpercig. Az opció
tartósan aktiválva marad még akkor is, ha
közben kikapcsolja a készüléket. Az opció
törléséhez ismételje meg a folyamatot.
electrolux 19
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
Ez az opció lehetővé teszi a mosási program indításának 30, 60, 90 perccel, illetve
2–20 órával történő késleltetését. A kiválasztott idő néhány másodpercre megjelenik
a kijelzőn.
A késleltetett indítási időt bármikor módosíthatja vagy törölheti a „Start/Szünet”
gomb megnyomása előtt, ha megnyomja
ismét a „Késleltetett indítás”
nyomógombot (a ’ az azonnali indítást jelzi).
Ha már megnyomta a „Start/Szünet”
gombot, és módosítani vagy törölni szeretné a késleltetett indítást, végezze el a következő műveleteket:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a
gombot, majd a "Kés„Start/Szünet”
gombot. A ciklus elinleltetett indítás"
dításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
• A késleltetési időtartam módosításához a
álláson túl kell haladnia, és a
„Stop”
mosási ciklust újra kell programoznia.
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készügomb megnyomáléket a „Start/Szünet”
sával. A fedél lecsukása után ismét nyomja
gombot.
meg a „Start/Szünet”
IDŐKEZELÉS
A ciklus meghosszabbítható vagy lerövidítgombokkal. A
hető a „ Time Manager”
ruhanemű szennyezettségének mértéke is
megjelenik a kijelzőn.
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Mérsékelt
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Gyors 1)
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
1)
Frissítés 1)
2)
Csak a ruhák felfrissítéséhez
Szuper frissítés 1)
2)
Csak nagyon kevés
ruhadarab felfrissítésére
1) Fél töltethez.
2) A szimbólum villog, majd eltűnik: ez a mosási ciklus
csak egy felfrissítő ciklus.
A kiválasztott programtól függ, hogy felsorolt kategóriák közül melyik jelenik meg.
A PROGRAM INDÍTÁSA
A ciklus indításához nyomja meg „Start/
gombot. A megfelelő jelzőfény
Szünet”
zölden világít. Normális jelenség, ha a ciklus
alatt a programkapcsoló nem mozdul el. Az
aktuális ciklus jele és a hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett indítás van
kiválasztva, visszaszámlálás jelenik meg a
kijelzőn.
A leeresztő szivattyú egy rövid időre
bekapcsolhat, amikor a készülék vizet
tölt be.
FELMELEGÍTÉS
A ciklus alatt a jel felgyullad, amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet.
PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA
Mosnivaló hozzáadása
jelző viHa a "Mosnivaló hozzáadása"
lágít, hozzáadhat mosnivalót a következőképpen eljárva. Nyomja meg az "Indítás/
gombot: a megfelelő jelzőfény
Szünet"
zölden világít, miközben a készülék szünet
üzemmódban van. A fedelet csak kb. két
perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. Nyomja meg az "Indítás/Szünet"
gombot ismét a program folytatásához.
A folyamatban lévő program módosítása
20 electrolux
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana
az aktuális programon, az "Indítás/Szünet"
gombbal szünet üzemmódba kell kapcsolni a mosógépet. Ha valamelyik módosítás nem lehetséges, az "Err" (hiba) felirat vilgomb pirosan
log, és az "Indítás/Szünet"
villog néhány másodpercig. Ha mégis úgy
dönt, hogy módosítja a programot, törölnie
kell az aktuális programot (lásd lentebb).
A program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
.
programválasztót "Stop" állásba
villog. A fedelet csak kb. két perccel azután
lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. Forállásgassa a programválasztót "Stop"
ba. Szedje ki a ruhát. Húzza ki a készülék
hálózati vezetékét, és zárja el a vízcsapot.
Készenlét: Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
A PROGRAM VÉGÉN
A mosógép automatikusan leáll; az "Indítás/
gomb kialszik, és a kijelzőn a
Szünet"
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Pamut (hideg - 90°) : Fehér vagy színes,
pl. normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Időkezelés, Késleltetett indítás
Műszálas (hideg - 60°) : Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem
vasalandó ingek, blúzok.
2,5 kg
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Időkezelés, Késleltetett indítás
Kényes (hideg - 40°) : Mindenféle kényes anyaghoz, például függönyökhöz.
2,5 kg
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Időkezelés, Késleltetett indítás
Gyapjú (hideg - 40°) : Gépben mosható
gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez
áll: „Tiszta gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze”.
1,0 kg
Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Selyem (hideg - 30°) : 30 °C-on géppel
mosható szövetekhez.
1,0 kg
Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Fehérnemű (hideg - 40°) : Nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműhöz.
1,0 kg
Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Öblítés : A program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.
6,0 kg
Halk ciklus plus, Öblítés plus, Késleltetett indítás
Vízleeresztés: Egy üres ciklust futtat le
Öblítőstop (Halk ciklus plus) után.
6,0 kg
Centrifugálás : Centrifugálási ciklus 700
és 1000/1300 fordulat/perc közötti sebességgel1) ford./perc Öblítőstop (Halk ciklus
plus) után.
6,0 kg
Késleltetett indítás
Eco2) (40° - 90°) : Fehér vagy színes,
pl.normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítő (hideg - 60°) : Pamut
és műszálas ruhák mosásához. Csökkenti a
gyűrődést, és könnyebbé teszi a vasalást.
1,0 kg
Előmosás, Öblítés plus, Késleltetett
indítás
electrolux 21
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Farmer (hideg - 60°) : Pamutvászon ruhák mosásához. Az Öblítés plus opció aktiválva van.
3,0 kg
Halk ciklus plus, Előmosás, Késleltetett indítás
Intenzív sport (hideg - 40°) : Piszkos
szabadtéri sportruházathoz. Az Előmosás
opció automatikusan bekapcsol.
2,5 kg
Halk ciklus plus, Öblítés plus, Késleltetett indítás
2,5 kg
Késleltetett indítás
Sport (30°) : Sportruházathoz.
1) Modelltől függően.
2) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelően az „Eco 60° C” és az „Eco 40° C” az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos, szabványos program. Ezek a leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet
függvényében.
Programok
Töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program
hozzávetőleges
időtartama
(perc)
Fennmaradó nedvesség
(%)1)
EWT10641
1W
Fennmaradó nedvesség
(%)1)
EWT13641
1W
Pamut 60 °C
6
1.20
58
145
60
52
Pamut 40 °C
6
0.70
58
120
60
52
Műszál 40 °C
2.5
0.60
45
80
37
37
Kímélő 40 °C
2.5
0.50
50
70
37
37
Gyapjú/Kézi
mosás 30 °C
1
0.40
45
54
32
32
Szabványos pamut program
Szabványos
pamut 60 °C
6
1.02
52
240
60
52
Szabványos
pamut 60 °C
3
0.80
40
165
60
52
Szabványos
pamut 40 °C
3
0.66
40
140
60
52
1) a centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.10
0.10
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a
tisztítás előtt.
A KÉSZÜLÉK VÍZKŐMENTESÍTÉSE
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék cím-
22 electrolux
kéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést
elvégezni.
A KÉSZÜLÉK KÜLSEJE
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
ADAGOLÓDOBOZ
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
5
6
7
4
BEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐK
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:
3
1
2
4
LEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐ
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
alapzatán található szűrőt:
1
3
2
MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK
Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a gyárat.
Azonban amennyiben rendellenességet
észlelne, kérjük, olvassa át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
Problémák
Okok
A mosógép nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:
• a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás nem működik megfelelően,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• áramszünet van,
• a vízellátás szünetel,
• a vízcsap el van zárva,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:
• a kifolyócső U-idoma túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).
electrolux 23
Problémák
Okok
A mosógép nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyó szűrője eldugult,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus plus” vagy az „Öblítőstop”
opció ki van választva,
• a kifolyócső U-idomának magassága nem megfelelő.
Ha víz van a mosógép
körül:
•
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyó szűrőjét nem tették vissza a helyére,
a befolyócső szivárog.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és zajos:
• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd az
üzembe helyezésről szóló szakaszt),
• a készülék nincs egyenes felületen és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban,
• a töltet túl kicsi.
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
•
A mosógép leáll a mosási ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható a
ciklus végén:
• az "azonnali nyitás" 1) visszajelző nem világít,
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki 1).
Az E40 hibakód jelenik
meg a kijelzőn2) és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog 3) :
• a fedél nincs jól lezárva.
Az E20 hibakód jelenik
meg a kijelzőn2)és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog3):
• a kifolyó szűrője eldugult,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső rögzítése túl magasan van (lásd az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt),
• a vízleeresztő szivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak.
Az E10 hibakód jelenik
meg a kijelzőn2)és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog3):
• a vízcsap el van zárva,
• a vízellátás szünetel.
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a
mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt : annak érdekében, hogy a
mosnivaló eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, egy extra fázist
adott a ciklushoz.
24 electrolux
Problémák
Okok
Az EF0 hibakód jelenik
meg a kijelzőn2)és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog3):
• a kifolyó szűrője eldugult,
• a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el:
- zárja el a vízcsapot,
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az adagolórekesz feltöltésekor az öblítőszer
közvetlenül a dobba folyik:
• túllépte a MAX jelzést.
1) Modelltől függően.
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható,
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKOK
Kizárólag mosógépben való használatra
szolgáló mosószert és adalékanyagot használjon. Nem ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ruhaneműn. Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében. A folyékony
mosószerek nem használhatók, amikor elő-
mosás vagy a referenciaprogram (lásd
Programtáblázat) van kiválasztva. Előmosás
nélküli ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazásával kell hozzáadni. A mosószer-tablettákat vagy dózisokat a készülék
adagolódobozának mosószerrekeszébe kell
helyezni.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
850 mm
400 mm
600 mm
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Csatlakoztatás a vízhálózatra
20/27 típus
ÜZEMBE HELYEZÉS
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a
belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat
okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén
is megsérülhet.
A CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA
1
2
electrolux 25
VÍZLEERESZTÉS
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre.
Tegyen mindent a leeresztési pontra
min
max
(vagy egy kádba) 70
70 cm 100 cm
és 100 cm közötti
magasságban.
Ügyeljen arra, hogy
biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a
cső végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy
szerelővel.
KIBONTÁS
A
B
A
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
A mosógépnek a környező bútorokkal azonos szinten való üzembe helyezéséhez a D
ábrán látható módon járjon el.
VÍZELLÁTÁS
A mellékelt víztömlőt szerelje fel a mosógép
hátuljára a következők szerint. Ne használjon fel újra régi csövet. A befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 10 A, 230 V. A készüléket
tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve legyen, és hogy megfeleljen az érvényben lévő előírásoknak.
ELHELYEZÉS
A készüléket sima és kemény felületen,
szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen
hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
90O
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e
szivárgás.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
26 electrolux
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
jön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson
el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat
javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a
készüléket teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy
az áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő
mennyiségű mosószert használjon.
A KÉSZÜLÉK HULLADÉKBA
HELYEZÉSE
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és
újrahasznosításra adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődHU
MAGYARORSZÁG - JÓTÁLLÁS
Az Electrolux Lehel Kft. (5101 Jászberény,
Fémnyomó u. 1.) mint a jelen jótállási jegyen
feltüntetett típusú és gyártási számú készülék gyártója vagy importõre, a termékre jótállást vállal az alábbi feltételek szerint:
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
1. A jótállási idõ: a 151/2003 (IX. 22.) sz.
korm. rendeletben a fogyasztói szerzõdés alapján vásárolt tartós fogyasztási
cikkekre kötelezõen elõírt, a vásárlás
napjától számított 12 hónap. A hûtõszekrények, fagyasztók, klímaberendezések, gáztûzhelyek, gáz-elektromos
kombinált tûzhelyek és gázüzemû vízmelegítõk esetében az Electrolux Lehel
Kft 24 hónap jótállást vállal.
2. Valamennyi gázenergiával mûködõ készülék, valamint a több fázisra kötendõ
berendezések esetében a jótállási igény
csak akkor érvényesíthetô, ha a térítésköteles üzembe helyezést az erre feljogosított szerviz (ld. a mellékelt szervizlistán) elvégezte, és a jótállási jegyen
ezt igazolta. Az üzembe helyezés elofeltétele az, hogy a szabvány szerinti
elektromos, gáz- és kéménybekötési
lehetõség rendelkezésre álljon. Ebben
az esetben a jótállás az üzembe helyezés napjától kezdõdik. A nem megfelelõ
üzembe helyezésbõl adódó meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
electrolux 27
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy
fogyasztónak minõsül. (Fogyasztó: a
gazdasági, vagy szakmai tevékenység
körén kívül esõ célból szerzõdést kötõ
személy – Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot,
úgy a fogyasztói szerzõdés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján.
Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy õrizzék meg a fizetési
bizonylatot is, amelyet a fogyasztói
szerzõdés igazolásához kérhet a szerelõ.
4. A jótállási igény érvényesítéséhez az értékesítõ szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jegy szükséges.
A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:
– a készülék típusát és gyártási számát,
– az eladás keltét,
– a kereskedelmi cég (kereskedõ) bélyegzõjét.
ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET
CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT
ÉRDEMLÕ IGAZOLÁSA (pl. dátummal
és bélyegzõvel ellátott számla) ESETÉN
PÓTOLUNK.
5. Nem érvényesíthetõ a jótállási igény,
ha:
– a hiba rendeltetésellenes (pl. nem
háztartási célú) vagy a keze-lési tájékoztatóban foglaltaktól eltérõ használat, szakszerûtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
– a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati
feszültség vagy gáz-nyomás megengedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettségének) következménye,
– a jótállási jegy a valóságnak nem
megfelelõ adatokat tartalmaz,
– a készüléket a címlistában feltüntetett
szervizek szakemberein kívül más
már javította,
– a készülék javítása lehetetlenné válik
a gyártó, az értékesítõ vagy a szerviz
mûködési körén kívül álló okból (pl.
ha a fogyasztó a szükséges javítás
elvégzését bármilyen okból megakadályozza; ha a készüléket olyan helyen üzemeltetik, amely a javító felszerelést szállító gépkocsival nem
közelíthetõ meg, illetve onnan a készülék elszállítása nem lehetséges;
ha a szabadon álló készüléket házilagosan olyan helyre építették be,
amely a készülék javításához szükséges mozgást lehetetlenné teszi).
ÉRVÉNYESÍTHETõ IGÉNYEK
1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsõsorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve
ha a választott jótállási igény teljesítés
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a
másik szavatossági igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
a termék hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerzõdésszegés súlyát, és
az igény teljesítésével a jogosultnak
okozott kényelmetlenséget.
JAVÍTÁS
28 electrolux
2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra,
sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha
a szerviz a kijavítást, illetve kicserélést
nem vállalta, vagy e kötelezettségének
a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelõ határidõn belül, a fogyasztónak okozott jelentõs kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelõ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
3. A fogyasztó a választott jogáról másikra
térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles az Electrolux Lehel Kft-nek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba
rövid idõ alatt, vagy értékcsökkenés
nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a
fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
4. Ha a szerviz a termék kijavítását megfelelõ határidõre nem vállalja, vagy nem
végzi el, a fogyasztó a hibát az Electrolux Lehel Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. (Az
Electrolux Lehel Kft. ezen jótállási igény
alkalmazását a javítás speciális feltételeire tekintettel és balesetvédelmi okokból NEM AJÁNLJA!)
5. A jótállás a fogyasztó törvénybõl eredõ
szavatossági jogait nem érinti.
1. Ha a fogyasztó javítást kér, a javításra a
mellékelt címlistán feltüntetett szervizek
vehetõk igénybe.
2. A szerviznek törekednie kell arra, hogy
az igény bejelentésétõl számított 15
munkanapon belül a javítást elvégezze.
3. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történõ átadástól – helyszíni javítás esetén a hiba bejelentésétõl – kezdve azzal az idõvel,
amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerûen nem használható.
4. A készülék jelentõs részének (fõdarabjának) kicserélése ese-tén a jelentõs
rész tekintetében a jótállás újra kezdõdik. Az egyes készülékek fõdarabjegyzéke a következõ oldalon található.
5. Rögzített bekötésû, illetve a 10 kg-nál
súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
terméket az üzemeltetés helyén kell
megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetõ el, a le- és
felszerelésrõl, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
6. A jótállási idõben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelõje a soron
következõ „Jótállási javítási szelvény”-t
és annak tõpéldányát kitölti, és a szelvényt leválasztja a tõpéldányról. A jótállási jegyen a jótálláson alapuló javítás
esetén a szerviznek fel kell tüntetnie:
– a javítási igény bejelentésének és a
termék átvételének idõpontját, továbbá a javított terméknek a vevõ részére történõ visszaadása idõpontját,
– a hiba okát és a javítás módját, kódszámmal és szöveggel, a javítás idõpontját, valamint a munkalap számát,
– a jótállás új határidejét,
– jelentõs rész cseréjét és az arra vonatkozó új jótállási idõt.
KÉSZÜLÉKCSERE
1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét
akkor is, ha az a vásárlástól számított 3
munkanapon belül a rendeltetésszerû
használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A kereskedõ a meghibásodás tényét a szerviz
bevonásával ellenõrizheti.
2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejûleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat
vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú
terméket kell részére kiadni.
3. Készülékcserét akkor is lehet kérni, ha
a fogyasztó a korábban választott javítási vagy más igényrõl áttér a csere
iránti igényre.
FONTOS TUDNIVALÓK
1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó
és kereskedelmi cégek kötelezettségeit
a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII.
30.) GKM sz. rendelet, valamint a
151/2003 (IX. 22.) Korm. sz. rendelet
tartalmazza.
electrolux 29
2. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos
kifogásait a kereskedõhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy jegyzõkönyvet kell errõl felvennie a 49/2003 GKM
sz. rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedõhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervizhálózata bevonásával
ellenõriztetheti a hibás teljesítés meglétét.
3. A javítással kapcsolatos reklamációval a
szerviz vezetõjéhez lehet fordulni. Ha a
panasz így nem rendezõdne, az Electrolux Lehel Kft. Vevõszolgálatához lehet
fordulni (cím: 1142 Budapest, Erzsébet
királyné útja 87., tel.: 252-1773).
4. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az árleszállítás
mértéke stb.) tekintetében vita merül
fel, a jótállásra kötelezett jogszabályban
az erre feljogosított minõségvizsgáló
szerv (pl. Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség) szakvéleményét köteles beszerezni. Ha a kötelezett ezen kötelezettségét nem teljesíti, a vásárló maga is
fordulhat a minõségvizsgáló intézethez.
AEG, AEG-ELECTROLUX, ELECTROLUX, ZANUSSI, PROGRESS VEVÕSZOLGÁLAT
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel.: 252-1773 Fax: 251-0533
EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA LUX-PARTS Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel.: 467-3250
VALAMINT A SZERVIZLISTÁBAN *-GAL
JELÖLT SZERVIZEKBEN
HU Európai Jótállás: A jelen készülékre
az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék
garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék
eredeti vásárlásának napjával kezdődik,
melyet a vásárló a készülék eladója által
kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan
időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatré-
szekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti
országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez
kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra
átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag
háztartásban használták, kereskedelmi
célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem
érintik.
30 electrolux
1
2
1
2
3
4
Панель управления
Кнопка крышки
Крышка фильтра
Регулировочные ножки
3
4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Селектор программ
Кнопки и их функции
Дисплей
Индикатор "Добавление белья"
Кнопка "Пуск / Пауза"
Кнопки "Менеджер времени"
СИМВОЛЫ
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Менеджер времени
Температура
Безопасность детей
ПредвариВыполняемый цикл:
тельная стирка/стирка,
ПолоскаСлив,
Отжим
ние,
5 Продолжительность цикла или обратный отсчет таймера задержки
electrolux 31
ДОЗАТОР
Предварительная стирка
Стирка
Смягчитель (не заполняйте выше
метки «МАКС» M )
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией Вашей машины внимательно прочтите
следующие пункты. Храните это руководство пользователя рядом с машиной.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
• Не модифицируйте и не пытайтесь
модифицировать эту стиральную машину. Это может быть опасным.
• Проверьте, что перед запуском стирки с вещей были сняты или вытащены из их карманов какие бы то ни было монеты, булавки, заколки, винты и
прочие подобные предметы. Если их
не удалить, они могут серьезно повредить стиральную машину.
• Закладывайте рекомендованное количество моющих средств.
• Небольшие вещи (носки, ремешки и
т.п.) укладывайте все вместе в небольшой льняной мешочек или наволочку.
• После того, как закончите стирку, извлеките вилку из розетки и закройте
вентиль наливного шланга.
• Перед чисткой или техобслуживанием обязательно отключайте машину.
• Не стирайте в машине порванные
или недошитые вещи, а также вещи с
проволочным каркасом.
УСТАНОВКА
• Распакуйте или попросите, чтобы машину распаковали, сразу после доставки. Проверьте, не повреждена ли
•
•
•
•
•
•
•
•
•
машина снаружи. Сообщите своему
поставщику о любых транспортных
повреждениях.
Перед установкой машины вывинтите
все транспортировочные винты и удалите всю упаковку.
Подключение к водопроводу должно
выполняться квалифицированным
сантехником.
Если для подключения к электрической сети стиральная машина должна
быть каким-либо образом адаптирована, обратитесь к квалифицированному электрику.
Проследите, чтобы после установки
электрический кабель не был передавлен.
Если машина устанавливается на ковровое покрытие, проверьте, чтобы
ковер не перекрывал вентиляционные каналы в основании машины.
Машина, чтобы соответствовать правилам, должна быть оборудована
вилкой с заземлением.
Перед включением Вашей машины в
электросеть внимательно прочтите
инструкции в главе "Подключение к
электросети".
Замена электрического кабеля должна выполняться только уполномоченным специалистом.
Изготовитель не может нести ответственность за какое бы то ни было
повреждение, возникшее в результате некорректной установки.
32 electrolux
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ
Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности:
• Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг.
• Поместите концы наливного шланга и
сливного шланга в установленный на
полу тазик.
• Выберите программу "Слив" и дайте
ей дойти до конца.
• Отключите машину от сети, повернув
селектор программ в положение
.
"Стоп"
• Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.
• Снова присоедините наливной и
сливной шланги.
Таким образом, вода, остававшаяся в
шлангах, будет слита: это предотвратит
образование льда, который мог бы привести к выходу вашей машины из строя.
Перед следующим включением убедитесь, что машина установлена в таком
месте, в котором температура не будет
опускаться ниже ноля.
•
•
•
•
пользуйтесь машиной в коммерческих, промышленных или каких-либо
других целях.
Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке.
Не закладывайте в машину вещи, на
которых были пятна, обработанные
керосином, спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае применения таких
пятновыводителей перед тем, как помещать вещи в барабан, убедитесь,
что они полностью высохли.
Освободите карманы и разверните
белье.
Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, с недостаточным
опытом или знаниями без присмотра
отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих
им безопасно эксплуатировать устройство.
Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с машиной.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Ваша машина предназначена для
обычного бытового применения. Не
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ
Эта функция обеспечивает два типа
блокировки:
• Если функция включена после начала цикла, в функции или программу
невозможно внести какие-либо изменения.
Цикл продолжается и для выполнения нового цикла необходимо отключить эту функцию.
• Если функция включена перед началом цикла, прибор запустить не
удастся.
Для включения функции защиты от детей включите машину и одновременно
нажмите кнопки "Дополнительное полои "Отложенный пуск"
, поскание"
ка на дисплее не отобразится символ
. Выбор этой функподтверждения
ции будет занесен в память машины.
Для выключения блокировки от детей
повторите процесс.
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Когда звуковая сигнализация включена,
сигнал раздается при нажатии кнопки, в
конце программы и при появлении неисправности.
Для отключения сигнализации включите прибор и одновременно нажимайте
и
кнопки "Предварительная стирка"
до
"Дополнительное полоскание",
тех пор, пока машина не издаст звуковой сигнал. Сигнал включается, только
когда звучит сигнал тревоги. Чтобы
включить сигнализацию снова, повторите ту же последовательность действий.
electrolux 33
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Для первого раза выполните цикл
стирки при 90°C, без белья, но с
моющим средством, чтобы очистить бак.
• Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями
по установке.
• Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие
предметы.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ
A
A
• Откройте крышку прибора.
• Откройте барабан, нажав запирающую кнопку А3): Автоматически откроются две створки.
• Загрузите белье, закройте барабан и
крышку стиральной машины.
ВНИМАНИЕ! Перед закрытием
крышки прибора убедитесь, что
барабан закрыт как следует:
• Когда обе створки закрыты,
• запирающая кнопка А высвобождается.
ДОЗИРОВКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Засыпьте соответствующее количество
стирального порошка в отделения стири предварительной стирки
,
ки
если была выбрана функция «Предварительная стирка». При необходимости
засыпьте в отделение смягчитель для
ткани .
ВЫБОР ПРОГРАММЫ
Поверните селектор программ на нужную программу. Зеленый индикатор
включится в микнопки "Пуск/Пауза"
гающем режиме.
3) Зависит от модели.
Если повернуть селектор программ на
другую программу во время выполнения цикла, то машина проигнорирует
эту вновь выбранную программу. При
этом красные индикаторы кнопок "Err" и
на несколько секунд
"Пуск/Пауза"
включатся в мигающем режиме.
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Нажимая кнопку "Температура" , увеличьте или уменьшите значение заданной температуры (см. "Таблица проозначает холодную
грамм"). Символ
стирку.
ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА
Для изменения скорости отжима на.
жмите на кнопку "Отжим"
Максимальные скорости отжима:
для режимов "Хлопок" и "Эконом" –
1300 об/мин (EWT136411W), 1000 об/
мин (EWT106411W); для программ
"Шерсть", "Женское белье", "Джинсы" –
900 об/мин (EWT136411W), 1000 об/мин
(EWT106411W); для программ "Синтетика", "Легкая глажка", "Спорт интенсивная": 900 об/мин; для программ "Деликатные ткани", "Шелк" и "Спорт" – 700
об/мин.
В случае выбора функции "Остановка с
или "Ночная тишина
водой в баке"
плюс"
по окончании выполнения программы для завершения цикла и слива
воды необходимо выбрать функцию
или "Слив"
.
"Отжим"
34 electrolux
"Ночная тишина плюс": данный цикл
не предусматривает отжим и заканчивается остановкой с водой в баке.
ВЫБОР ФУНКЦИЙ
Дополнительные функции следует выбирать после выбора программы и перед нажатием кнопки "Пуск / Пауза"
(см. Таблица программ). Нажмите необходимую кнопку (кнопки) и загорятся соответствующие индикаторы. При повторном нажатии индикаторы погаснут.
В случае выбора функции, несовместимой с выбранной программой, на дисплее мигает "Err" ("ошибка") и индикамигает
тор кнопки "Пуск / Пауза"
красным светом.
"ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА"
Этот прибор выполняет предварительную стирку при максимум 30°C.
кнопку задержки пуска
еще раз ( ’
означает немедленный пуск).
Если вы уже нажали кнопку "Пуск/Пау, но хотите изменить или отмеза"
нить время завершения цикла, выполните следующие действия:
• Чтобы отменить отсрочку пуска и запустить цикл немедленно, нажмите
и "Отсрочка
кнопку "Пуск/Пауза"
. Нажмите кнопку "Пуск/Паупуска"
за"
для запуска программы.
• Для изменения периода отсрочки необходимо нажать кнопку "Остановка"
и перепрограммировать цикл.
В течение отсрочки времени начала
цикла крышка будет заблокирована.
При необходимости открыть крышку,
переведите машину в режим паузы, на. После тожав кнопку "Пуск/Пауза"
го, как вы опять закроете крышку, на.
жмите кнопку "Пуск/Пауза"
ФУНКЦИЯ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПОЛОСКАНИЕ"
Стиральная машина в течение цикла
добавит одно или несколько полосканий. Эта функция рекомендуется людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.
Выбор функции на один раз : Нажмите
кнопку дополнительного полоскания
. Функция будет включена только для
выбранной программы.
Постоянное использование функции:
Нажмите и в течение нескольких секунд
удерживайте нажатыми кнопки «Преди «Отсрочка
варительная стирка»
. Данная функция будет
пуска»
включена постоянно, даже если прибор
будет выключен и затем снова включен.
Чтобы отключить функцию, повторно
выполните указанные выше действия.
МЕНЕДЖЕР ВРЕМЕНИ
Можно увеличить или уменьшить продолжительность цикла с помощью кно. Также отобрапок “ Time Manager”
жается степень загрязненности белья.
"ОТСРОЧКА ПУСКА"
Эта функция позволяет отложить запуск программы стирки на 30, 60, 90 минут или на время от 2 до 20 часов. Установленное время появится на дисплее на несколько секунд
Можно в любое время до нажатия кнопизменить или отмеки «Пуск/Пауза»
нить время задержки пуска, нажав на
Степень загрязненности
Символ
Тип ткани
Высокая
Для стирки сильно
загрязненных вещей
Обычная
Для стирки вещей
с обычной степенью загрязненности
Ежедневная
стирка
Для стирки вещей,
ношенных 1 день
Легкая
Для стирки слабозагрязненных вещей
Быстрая
стирка 1)
Для стирки слегка
загрязненных вещей
Очень быстрая стирка
Для стирки слабозагрязненных и малоношеных вещей
1)
Свежесть 1)
2)
Чтобы просто освежить предметы
одежды
electrolux 35
Степень загрязненности
Супер свежесть 1)
Символ
2)
Тип ткани
Чтобы просто освежить очень небольшое число предметов одежды
1) Для стирки при половинной загрузке машины.
2) Символ мигает и гаснет: этот цикл стирки
предназначен только для освежения.
Возможность применения этих режимов
для различных уровней загрязненности
зависит от типа выбранной программы.
ПУСК ПРОГРАММЫ
Чтобы начать цикл, нажмите на кнопку
; соответствующий ин«Пуск/Пауза»
дикатор загорится зеленым цветом. В
ходе выполнения цикла селектор программ остается неподвижным; это нормально. На дисплее отображаются текущий цикл и время до его завершения.
Если была установлена отсрочка пуска,
на дисплее показывается оставшееся
до старта время.
щий индикатор будет мигать зеленым
светом, а машина перейдет в режим
паузы. Дверцу можно будет открыть
только через 2 минуты после остановки
машины. Нажмите кнопку "Пуск / Пауза"
еще раз, чтобы продолжить выполнение программы.
Изменение выполняемой программы
Перед тем, как внести изменения в выполняемую программу, следует перевести машину в режим паузы, нажав кноп. Если изменения
ку "Пуск / Пауза"
невозможны, на дисплее мигает "Err"
("ошибка") и индикатор кнопки "Старт /
несколько секунд мигает
Пауза"
красным светом. Если вы всё ещё хотите изменить программу, следует отменить текущую программу (см. ниже).
Отмена программы
Чтобы отменить программу, поверните
селектор программ в положение "Оста.
новка".
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Стиральная машина автоматически остановится, кнопка «Пуск/Пауза»
погаснет, а на дисплее замигает . Крышку можно открыть только через 2 минуты после остановки машины. Поверните селектор программ в положение
. Извлеките белье. Выньте
«Стоп»
вилку из розетки и закройте водопроводный кран.
Режим ожидания : Спустя несколько
минут после окончания программы
включается режим экономии энергии.
Снижается яркость дисплея. При нажатии любой кнопки прибор выходит из
режима экономии энергии.
В ходе набора прибором воды на
короткое время может включиться
сливной насос.
ПРОГРЕВ
В течение выполнения цикла, когда машина достигает заданной температуры,
на дисплее появляется символ .
ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Добавление белья
Когда индикатор "Добавление белья"
светится, можно добавить белье, действуя следующим образом. Нажмите
: соответствуюкнопку "Пуск / Пауза"
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программа / Тип ткани
Хлопок (стирка в холодной воде –
90°C): изделия из белой или цветной
ткани, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное
белье, скатерти, нижнее белье, полотенца.
Загрузка
6 кг
Применимые функции
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Менеджер времени» и «Отсрочка пуска»
36 electrolux
Программа / Тип ткани
Загрузка
Применимые функции
Синтетика (стирка в холодной воде
– 60°C): изделия из синтетических тканей, нижнее белье, цветное белье, изделия из окрашенных тканей, не требующие глажки рубашки и блузки.
2,5 кг
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Менеджер времени» и «Отсрочка пуска»
Деликатные ткани (стирка в холодной воде – 40°C): любые вещи из тонких
тканей, например, занавески.
2,5 кг
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Менеджер времени» и «Отсрочка пуска»
Шерсть (стирка в холодной воде –
40°C): шерстяные вещи, которые можно
стирать в стиральной машине и на которых есть ярлыки «чистая натуральная
шерсть, машинная стирка, не садится».
1 кг
«Ночная тишина» и «Отсрочка
пуска»
Шелк (стирка в холодной воде –
30°C): стирка изделий, пригодных для
машинной стирки при 30°C.
1 кг
«Ночная тишина» и «Отсрочка
пуска»
Женское белье (стирка в холодной
воде – 40°C): стирка изделий, требующих очень бережного обращения, например, женского белья.
1 кг
«Ночная тишина» и «Отсрочка
пуска»
Полоскание: эту программу можно
использовать для полоскания вещей, выстиранных вручную.
6 кг
«Ночная тишина плюс», «Дополнительное полоскание» и «Отсрочка пуска»
Слив: Слив воды из бака после выполнения функции «Остановка с водой в
баке» или «Ночная тишина плюс»
6 кг
Отжим: цикл отжима от 700 до
1300/1000 об/мин.1) об/мин после цикла
«Остановка с водой в баке» («Ночной режим плюс»).
6 кг
Отсрочка пуска
Режим «Эконом»2) (40°C – 90°C):
белое или цветное белье, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное белье, скатерти,
нижнее белье, полотенца.
6 кг
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание» и «Отсрочка пуска»
Легкая глажка (стирка в холодной
воде – 60°C): Стирка изделий из хлопка
и синтетики. Уменьшает образование
складок, тем самым облегчая глажку.
1 кг
«Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание» и «Отсрочка пуска»
Джинсы (стирка в холодной воде –
60°C): стирка изделий из джинсовой ткани. Добавляется функция «Дополнительное полоскание».
3 кг
«Ночная тишина плюс», «Предварительная стирка» и «Отсрочка
пуска»
«Спорт интенсивная» (стирка в холодной воде – 40°C): Стирка сильно загрязненной верхней спортивной одежды.
Добавляется дополнительная функция
«Предварительная стирка».
2,5 кг
«Ночная тишина плюс», «Дополнительное полоскание» и «Отсрочка пуска»
electrolux 37
Программа / Тип ткани
Загрузка
2,5 кг
Спорт (30°C): Спортивная одежда.
Применимые функции
Отсрочка пуска
1) В ряде моделей.
2) Стандартные программы для оценки класса энергопотребления. В соответствии с директивой
1061/2010 программы «Хлопок ЭКОНОМ 60°C» и «Хлопок ЭКОНОМ 40°C» являются эквивалентными
стандартным программам «Хлопок 60°C» и «Хлопок 40°C». Это наиболее энергоэффективные программы для стирки этого типа белья нормальной степени загрязненности из хлопка в части экономии как электроэнергии, так и потребления воды.
ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.
Программы
Загрузка
(кг)
Потребление электроэнергии
(кВт·ч)
Потребление воды
(в литрах)
Приблизительная
продолжительность
программы (в минутах)
Остаточная влажность
(%)1)
EWT10641
1W
Остаточная влажность
(%)1)
EWT13641
1W
Хлопок 60°С
6
1.20
58
145
60
52
Хлопок 40°C
6
0.70
58
120
60
52
Синтетика
40°C
2.5
0.60
45
80
37
37
Деликатные
ткани, 40°C
2.5
0.50
50
70
37
37
Шерсть/ручная стирка
30°C
1
0.40
45
54
32
32
Стандартные программы для хлопка
Стандартная
хлопок 60°C
6
1.02
52
240
60
52
Стандартная
хлопок 60°C
3
0.80
40
165
60
52
Стандартная
хлопок 40°C
3
0.66
40
140
60
52
1) По окончании фазы отжима.
В отключенном состоянии (Вт)
При оставлении во включенном состоянии (Вт)
0.10
0.10
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой извлеките вилку из розетки.
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство, предназначенное для стиральных
машин. Прочтите рекомендации изгото-
38 electrolux
вителя в отношении дозировки и частоты использования.
ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Внешние поверхности машины мойте
теплой водой с моющим средством. Не
допускается использование этилового
спирта, растворителей или подобных
материалов.
ДОЗАТОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Для очистки действуйте следующим образом:
5
6
7
4
ФИЛЬТРЫ НАЛИВНОГО ШЛАНГА
Для очистки действуйте следующим образом:
3
1
2
4
СЛИВНОЙ ФИЛЬТР
Регулярно чистите фильтр, расположенный у основания машины:
1
3
2
ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ
Перед отгрузкой машины с завода она
прошла многочисленные испытания.
Тем не менее, если обнаружилась не-
исправность, перед тем, как обращаться в сервисный центр, просмотрите
этот раздел.
Неисправность
Возможные причины
Стиральная машина
не запускается или не
наполняется водой.
• Вилка прибора не вставлена в розетку как следует, неисправна
электропроводка.
• Неплотно закрыты крышка и створки барабана.
• Неверно выбрана команда пуска программы.
• Нарушение энергоснабжения.
• Отключена подача воды.
• Закрыт кран впуска воды.
• Загрязнены водозаборные фильтры.
• На наливном шланге отображается красная метка1).
Прибор наполняется
водой, но вода сразу
сливается.
• U-образная часть системы слива расположена слишком низко
(см. «Установка»).
electrolux 39
Неисправность
Возможные причины
Машина не выполняет
полоскание или не
сливает воду.
• Сливной шланг засорен или перегнут.
• Засорен фильтр на линии слива воды.
• Сработал датчик дисбаланса: белье неравномерно распределено в барабане.
• Была выбрана программа «Слив», функция «Ночная тишина
плюс» или «Остановка с водой в баке».
• U-образная часть слива установлена на неверной высоте.
Вода вокруг стиральной машины.
• Чрезмерное пенообразование и переполнение бака, вызванные
избыточным количеством средства для стирки.
• Выбранное средство для стирки не предназначено для использования в стиральных машинах.
• Неверно подключена U-образная часть слива.
• Не поставлен на место сливной фильтр.
• Протекает наливной шланг.
Результаты стирки неудовлетворительны.
• Выбранное средство для стирки не предназначено для использования в стиральных машинах.
• Слишком много белья в барабане.
• Выбран неподходящий цикл стирки.
• Недостаточно моющего средства.
Чрезмерная вибрация
и шум прибора.
•
•
•
•
•
Цикл стирки продолжается слишком долго.
•
•
•
•
•
Загрязнены водозаборные фильтры.
Отключена подача воды или электроэнергии.
Сработал датчик перегрева двигателя.
Температура поступающей воды ниже обычного.
Сработала система безопасности по выявлению пенообразования (избыток средства для стирки), и стиральная машина приступила к сливу пены.
• Сработал датчик дисбаланса: была добавлена дополнительная
фаза для равномерного распределения белья в барабане.
Стиральная машина
останавливается во
время выполнения
цикла стирки.
• Неисправность в системе подачи воды или электропитания.
• Выбрана функция "Остановка с водой в баке".
• Открыты створки барабана.
По окончании цикла
стирки крышка не открывается.
• Индикатор «немедленное открывание»1) не светится.
• Слишком высокая температура внутри барабана.
• Крышка разблокируется через 1-2 минуты после завершения
цикла1).
На дисплее появляется код ошибки «E40»2)
а красный индикатор
кнопки «Пуск/Пауза»
может мигать. 3) :
• Неплотно закрыта крышка.
На дисплее появляется код ошибки «E20»,
2) а красный индикатор кнопки «Пуск/Пауза» мигает3):
•
•
•
•
•
Из прибора не удалена вся упаковка (см. «Установка»).
Прибор не выровнен по горизонтали и не сбалансирован.
Прибор установлен слишком близко к стене или мебели.
Белье неравномерно распределено в барабане.
Слишком малая загрузка барабана.
Засорен фильтр на линии слива воды.
Сливной шланг засорен или перегнут.
Слишком высоко закреплен сливной шланг (см. «Установка»).
Засорен сливной насос.
Засорены напорные трубы.
40 electrolux
Неисправность
Возможные причины
На дисплее появляется код ошибки «E10»
2) и мигает красный
индикатор кнопки
«Пуск/Пауза»3):
• Закрыт вентиль на линии подачи воды.
• Отключена подача воды.
• На наливном шланге отображается красная метка1).
На дисплее появляется код ошибки «EF0»2)
и мигает красный индикатор кнопки «Пуск/
Пауза»3):
• Засорен фильтр на линии слива воды.
• Сработала система защиты от перелива. Выполните следующие операции:
- закройте вентиль на линии впуска воды;
- извлеките из прибора все белье и через 2 минуты отключите
его от сети;
- обратитесь в сервисный центр.
При наполнении дозатора смягчитель попадает прямо в барабан.
• Чрезмерное количество смягчителя – выше отметки «МАКС».
1) Зависит от модели.
2) Некоторые модели могут выдавать звуковой сигнал,
3) После устранения неполадки нажмите на кнопку «Пуск/Пауза» для перезапуска прерванной
программы.
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ
Пользуйтесь только предназначенными
для стиральных машин моющими средствами и добавками. Мы не рекомендуем смешивать различные типы моющих средств. Это может ухудшить результаты стирки. По использованию
стиральных порошков ограничений нет.
Если выбрана предварительная стирка
или эталонная программа (см. таблицу
программ), нельзя использовать жидкие
моющие средства. В циклах без предварительной стирки их необходимо заливать при помощи дозирующего шарика. Таблетированные или иные моющие
средства необходимо помещать в дозатор моющих средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
Высота
Ширина
Глубина
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
850 мм
400 мм
600 мм
230 В/50 Гц
2300 Вт
Минимум
Максимум
Подключение к водопроводу
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
Тип 20/27
УСТАНОВКА
Перед первым использованием машины удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной транспортировки в будущем:
транспортировка машины без защитной
транспортировочной упаковки может
привести к повреждению внутренних
компонентов и вызвать возникновение
утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.
electrolux 41
РАСПАКОВКА
1
90O
2
СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ
ЗАЩИТЫ
A B
A
C
D
1
2 B
2
1
1
D
Откройте водопроводный вентиль. Проверьте на отсутствие утечки.
СЛИВ
Присоедините Uобразное колено к
сливному шлангу.
Точка подсоединеmin
max
ния к сливному
70 cm 100 cm
стояку (или место
слива в раковину)
должна располагаться на высоте
70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для предотвращения возникновения сифонного
эффекта конец сливного шланга должен находиться в воздухе (а не в воде).
Сливной шланг никогда не должен быть
натянутым. Если он слишком короткий,
обратитесь за консультацией в местный
авторизованный сервисный центр.
Для того чтобы установить стиральную
машину вровень с окружающей мебелью, действуйте, как показано на рис.
D.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал
предохранителей 10 А для 230 В. Прибор не должен подключаться через удлинитель, имеющий одну или несколько
розеток. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями
ПОДАЧА ВОДЫ
Закрепите шланг подачи воды, поставляемый в комплекте с прибором, на
задней панели стиральной машины, выполнив описанные ниже действия. Не
используйте повторно старый шланг.
Удлинять наливной шланг нельзя. Если
он слишком короткий, проконсультируйтесь с сервисным центром.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Установите прибор на плоскую и твердую поверхность в вентилируемом месте. Проследите за тем, чтобы прибор
не касался стены или мебели. Точное
выравнивание прибора по горизонтали
позволяет предотвратить вибрации,
шум и смещение прибора во время работы.
2
C
1
42 electrolux
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Символ на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен в противном случае,
вследствие неподобающего обращения
с подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Все материалы, на которых имеется символ
, являются перерабатываемыми. Доставьте их в место
RU
сбора отходов (можно узнать в
местном самоуправлении) для последующей переработки. При утилизации Вашей машины снимите с
нее все детали, могущие быть
опасными для окружающих: срежьте электрический кабель как можно
ближе к машине.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:
• стремитесь использовать машину
на полную загрузку.
• программы предварительной
стирки и замачивания применяйте только для сильнозагрязненных вещей.
• используйте количество моющих
средств с учетом жесткости воды,
объема и степени загрязненности
белья.
РОССИЯ - CЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Сервисное обслуживание и запасные
части
В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести
запасные части, обращайтесь в наш
ближайший авторизованный сервисный
центр (список сервисных центров при-
лагается). Если у вас возникли вопросы
по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна
ELECTROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону
8-800-200-3589.
RU Европейская Гарантия: Данное устройство поддерживается гарантией
Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в
течение срока, указанного в гарантии
на устройство или в ином определен-
ном законом порядке.В случае вашего
перемещения из одной из этих стран в
любую другую из нижеперечисленных
стран, гарантия на устройство переместится вместе с вами при условии соблюдения следующих требований:
electrolux 43
• Гарантия на устройство начинает
действовать с даты, когда вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить
предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
• Гарантия на устройство действует в
течение того же срока и в пределах
того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой
стране вашего проживания применительно к данной конкретной модели
или серии устройств.
• Гарантия на устройство является
персональной для первоначального
покупателя этого устройства и не мо-
жет быть передана другому пользователю.
• Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в
пределах домашнего хозяйства, т.е.
не используется в коммерческих целях.
• Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.
Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленых вам по закону прав.
44 electrolux
1
2
1
2
3
4
Ovládací panel
Tlačidlo veka
Kryt prístupu k filtru
Nastaviteľné nožičky
3
4
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Volič programu
Tlačidlá a ich funkcie
Displej
Kontrolka „Pridať bielizeň“
Tlačidlo „Štart/Pauza“
Tlačidlá „Time manager“ na úpravu doby prania
VÝZNAM SYMBOLOV
1
2
3
1
2
3
4
4
5
Time manager
Teplota
Detská poistka
Predpieranie/
Prebieha prací cyklus:
Pranie,
Plákanie, Odčerpanie,
Odstreďovanie
5 Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
electrolux 45
ZÁSOBNÍK
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny
nesmie presahovať symbol MAX M )
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred
montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v
blízkosti spotrebiča.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie
špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto
predmety by počas prania mohli vážne
poškodiť spotrebič.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky,
atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od vankúša.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite
prítokovú hadicu.
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté
odevy.
INŠTALÁCIA
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť
ihneď po dodávke. Skontrolujte, či sa
spotrebič počas prepravy nepoškodil
Všetky škody vzniknuté počas prepravy
ohláste svojmu predajcovi.
• Pred montážou spotrebiča odstráňte
všetky prepravné skrutky a obaly.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody
iba kvalifikovaný inštalatér.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod
spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite
sa, že koberec nemôže upchať vetracie
otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s
uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať
iba autorizovaný servisný technik.
• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.
OPATRENIA PROTI NÍZKEJ TEPLOTE
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C,
treba urobiť tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete
otočením voliča programov do polohy
.
"Stop"
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič
poškodiť.
46 electrolux
Pred opätovným spustením spotrebiča sa
uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
POUŽITIE
• Spotrebič je určený na bežné používanie
v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na
komerčné, priemyselné alebo iné účely.
• Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej
sa na odstránenie škvŕn používal benzín,
alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostried-
ky, počkajte, kým sa vyparia a až potom
vložte bielizeň do bubna.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Tento spotrebič nie je určený, aby ho
používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je
zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
OSOBNÉ NASTAVENIA
DETSKÁ POISTKA
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby
uzamknutia :
• ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voliteľné
funkcie alebo program.
Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu
musíte deaktivovať, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
• ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu, nie je možné spustiť spotrebič.
Ak chcete aktivovať detskú poistku, zapnite
spotrebič a súčasne stlačte tlačidlá „Plákaa „Posunutý štart”
, až kým
nie plus”
sa na displeji nezobrazí symbol potvrdenia
. Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäti. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
ZVUKOVÉ SIGNÁLY
Aktivovaný zvukový signál zaznie po stlačení tlačidla, na konci programu a indikuje poruchu.
Zvukový signál deaktivujete zapnutím spotrebiča a súčasným stlačením tlačidiel
a „Plákanie plus”
,
„Predpieranie”
kým nezaznie pípnutie. Signál je aktívny len
v prípade alarmu. Signál znovu aktivujete
zopakovaním toho istého postupu.
AKO SPUSTIŤ CYKLUS PRANIA?
PRVÉ POUŽITIE
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a
všetky ostatné predmety v bubne.
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C.
Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VKLADANIE BIELIZNE
A
4) V závislosti od modelu.
A
• Otvorte veko spotrebiča
• Otvorte bubon stlačením blokovacieho
tlačidla A4): Automaticky sa otvoria dve
poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko
práčky
electrolux 47
Varovanie Pred zavretím veka práčky
sa uistite, že bubon je riadne zavretý:
• Keď sú zavreté obe poistky,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
DÁVKOVANIE PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
a predpieranie
Do priehradiek na pranie
(ak ste zvolili voľbu „predpieranie“) pridajte správne množstvo pracieho prostriedku. Podľa potreby nalejte avivážny prípravok do priehradky .
NASTAVENIE POŽADOVANÉHO
PROGRAMU
Volič programov nastavte na požadovaný
bliká naprogram. Tlačidlo Štart/Pauza
zeleno.
Ak volič programov otočíte počas prebiehajúceho cyklu do polohy iného programu,
spotrebič nespustí novonastavený program.
bude nieBliká Err a tlačidlo Štart/Pauza
koľko sekúnd blikať načerveno.
NASTAVENIE TEPLOTY
Teplota sa zvyšuje alebo znižuje opakovaným stláčaním tlačidla „Teplota“ (pozri
zodpove„Tabuľka programov“). Symbol
dá praniu v studenej vode.
VÝBER RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
Stlačením tlačidla „Odstreďovanie“
zmeňte rýchlosť odstreďovania.
Maximálne rýchlosti odstreďovania:
pre Bavlna, Úsporné pranie: 1300 ot./min
(EWT136411W), 1000 ot./min
(EWT106411W), pre Vlna, Spodná bielizeň,
Džínsy: 900 ot./min (EWT136411W), 1000
ot./min (EWT106411W), pre Syntetika,
Jedn. žehlenie, Intenzívny šport: 900 ot./
min, pre Jemná bielizeň, Hodváb, Šport:
700 ot./min.
Po skončení programu, po zvolení „Plákanie
alebo „Nočný tichý cyklus plus“
stop“
, je na ukončenie cyklu a odčerpanie vody
potrebné vybrať program „Odstreďovanie“
alebo „Odčerpanie vody“ .
Nočný tichý cyklus plus: cyklus neobsahuje odstreďovanie a končí s vodou v bubne.
VÝBER VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po
nastavení programu a pred stlačením tlačid(pozri „Tabuľka prograla „Štart/Pauza”
mov“). Stlačte želané tlačidlo (tlačidlá); rozsvietia sa príslušné kontrolky. Po opätovnom stlačení kontrolky zhasnú. Ak nie je
niektorá z voliteľných funkcií kompatibilná
so zvoleným programom, na displeji sa rozbliká „Err” a začne blikať červená kontrolka
.
na tlačidle „Štart/Pauza“
VOLITEĽNÁ FUNKCIA
"PREDPIERANIE"
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max.
teplote 30°C.
VOLITEĽNÁ FUNKCIA "PLÁKANIE
PLUS"
Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní
počas cyklu prania. Táto voliteľná funkcia
sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a
v oblastiach s mäkkou vodou.
Dočasná voľba : Stlačte tlačidlo "Plákanie
. Voliteľná funkcia je aktívna iba pre
plus"
nastavený program.
Trvalá voľba: Stlačte a niekoľko sekúnd
a „Posupodržte tlačidlá „Predpieranie“
nutý štart“
. Voliteľná funkcia je aktívna
nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby
ste ju zrušili, zopakujte proces.
POSUNUTÝ ŠTART
Táto voliteľná funkcia umožňuje posunúť
spustenie programu prania v krokoch po
30, 60, 90 minút, 2 hodiny až 20 hodín. Na
displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí zvolený čas posunutia.
Pred stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“
môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť nastavený posunutý štart tak, že znovu stlačí(symbol ’
te tlačidlo „Posunutý štart“
označuje okamžité spustenie programu).
Ak ste už stlačili tlačidlo Štart/Pauza
a
chcete zmeniť alebo zrušiť posunutý štart,
postupujte nasledovne:
• Ak chcete zrušiť posunutý štart a cyklus
spustiť ihneď, stlačte tlačidlo Štart/Pauza
a potom Posunutý štart
. Stlačespustíte cyním tlačidla Štart/Pauza
klus.
48 electrolux
• Ak chcete zmeniť dobu posunutia časovača, otočte volič programu do polohy
a preprogramujte cyklus.
Stop
Počas doby posunutého štartu bude veko
zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte najprv prerušiť činnosť spotrebiča stla. Po opätovčením tlačidla Štart/Pauza
nom zatvorení veka stlačte tlačidlo Štart/
.
Pauza
TIME MANAGER
Cyklus môžete predĺžiť alebo skrátiť pomo. Zobrazuje
cou tlačidiel Time Manager”
sa aj úroveň zašpinenia bielizne.
Úroveň znečistenia
Ikona
Druh tkaniny
Intenzívny
Na veľmi znečistenú
bielizeň
Normálny
Na bežne znečistenú
bielizeň
Denný
Pre denne nosenú
bielizeň
Ľahký
Na mierne znečistenú bielizeň
Rýchly 1)
Na málo znečistenú
bielizeň
Super rýchly
Pre kusy bielizne,
ktoré ste používali
alebo nosili veľmi
krátko
1)
Osvieženie
bielizne 1)
2)
Iba na osvieženie
bielizne
Super osvieženie bielizne
2)
Na osvieženie iba
niekoľkých kusov
bielizne
1)
1) Na použitie pri polovičnej náplni.
2) Symbol bliká a mizne: tento cyklus prania je len na
osvieženie bielizne.
Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení
v závislosti od nastaveného druhu programu.
ŠTART PROGRAMU
Cyklus zapnete tlačidlom „Štart/Prestávka”
a príslušný ukazovateľ sa rozsvieti nazeleno. Je normálne, ak sa volič programu
počas cyklu nebude pohybovať. Na displeji
sa zobrazí symbol aktuálnej fázy a zostáva-
júci čas. Ak ste zvolili funkciu Posunutý
štart, na displeji sa zobrazuje odpočítavanie.
Odtokové čerpadlo môže byť v prevádzke krátku dobu keď spotrebič napúšťa vodu.
OHRIEVANIE
Počas cyklu sa rozsvieti symbol , keď sa
spotrebič ohrieva na správnu teplotu.
PRERUŠENIE PROGRAMU
Pridávanie bielizne
Keď svieti kontrolka „Pridávanie bielizne”
, môžete pridať bielizeň nasledovným spôsobom. Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza”
:
kým bude činnosť práčky prerušená, bude
blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky.
a
Opäť stlačte tlačidlo „Štart/Pauza”
program bude pokračovať.
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program,
musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stla. Ak nie je
čením tlačidla „Štart/Pauza”.
možné vykonať úpravu, na displeji sa rozblibude
ká “Err” a na tlačidle „Štart/Pauza“
niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka.
Ak stále chcete zmeniť program, musíte
prebiehajúci program zrušiť (pozri nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič pro.
gramov do polohy „Stop”
KONIEC PROGRAMU
Prací program skončí automaticky, kontrolka tlačidla „Štart/Pauza“
zhasne a na displeji začne blikať . Veko možno otvoriť
do 2 minút po zastavení práčky. Otočte koliesko voliča programu do polohy „Stop”
. Vyberte bielizeň. Odpojte spotrebič od
elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
Pohotovostný režim : po ukončení programu sa po niekoľkých minútach aktivuje
systém na úsporu energie. Jas displeja sa
stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie skončí.
electrolux 49
TABUĽKA PROGRAMOV
Program/Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Bavlna (studená voda – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený
pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň a uteráky.
6,0 kg
Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie,
Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Syntetika (studená voda – 60°): Syntetické materiály, spodná bielizeň, farebné materiály, nekrčivé košele a blúzky.
2,5 kg
Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie,
Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Jemná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.
2,5 kg
Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie,
Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Vlna (studená voda – 40°): Vlnené materiály určené na pranie v práčke, s označením „čistá strižná vlna, určená na pranie
v práčke, nezráža sa“.
1,0 kg
Nočný tichý cyklus plus, Posunutý
štart
Hodváb (studená voda – 30°): Materiály, ktoré možno prať v práčke pri 30 °C.
1,0 kg
Nočný tichý cyklus plus, Posunutý
štart
Spodná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre veľmi jemné materiály, napr. spodnú bielizeň.
1,0 kg
Nočný tichý cyklus plus, Posunutý
štart
Plákanie: Pri tomto programe možno
plákať ručne vypranú bielizeň.
6,0 kg
Nočný tichý cyklus plus, Plákanie
plus, Posunutý štart
Odčerpanie: Spustí cyklus odčerpania
vody po programe s funkciou Plákanie stop
(Nočný cyklus plus).
6,0 kg
Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania
pri otáčkach od 700 do 1300/1000 ot./min1)
ot./min po cykle s funkciou Plákanie stop
(Nočný cyklus plus).
6,0 kg
Posunutý štart
Úsporný2) (40° – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
6,0 kg
Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie,
Plákanie plus, Posunutý štart
Jednoduché žehlenie (studená voda –
60°): Na pranie bavlny a syntetiky. Zmierňuje
krčenie a uľahčuje žehlenie.
1,0 kg
Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý
štart
Džínsy (studená voda – 60°): Na pranie
džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Plákanie plus.
3,0 kg
Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie,
Posunutý štart
Intenzívne pranie športového oblečenia (studená voda – 40°): na špinavé športové odevy. Aktivuje sa voliteľná funkcia
predpierania.
2,5 kg
Nočný tichý cyklus plus, Plákanie
plus, Posunutý štart
Šport (30°): Na pranie športových odevov.
2,5 kg
Posunutý štart
1) V závislosti od modelu.
50 electrolux
2) Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti. Podľa smernice 1061/2010, programy „Úsporný 60 °C“ a „Úsporný 40 °C“ zodpovedajú programom „štandardný program bavlna 60 °C“ a „štandardný program bavlna 40 °C“. Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie normálne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie (v
kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približná
dĺžka programu (minúty)
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
EWT10641
1W
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
EWT13641
1W
Bavlna 60 °C
6
1.20
58
145
60
52
Bavlna 40 °C
6
0.70
58
120
60
52
Syntetika 40
°C
2.5
0.60
45
80
37
37
Jemná bielizeň 40 °C
2.5
0.50
50
70
37
37
Vlna/ručné
pranie 30 °C
1
0.40
45
54
32
32
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný
program bavlna 60 °C
6
1.02
52
240
60
52
Štandardný
program bavlna 60 °C
3
0.80
40
165
60
52
Štandardný
program bavlna 40 °C
3
0.66
40
140
60
52
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.10
0.10
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
používajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite
vhodný nekorozívny produkt určený pre
práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku,
kde je uvedené odporúčané dávkovanie a
ako často treba odstraňovať vodný kameň.
ZÁSOBNÍK
Čistenie :
PLÁŠŤ PRAČKY
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy ne-
3
1
2
4
electrolux 51
VÝPUSTNÝ FILTER
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza
v spodnej časti spotrebiča:
3
2
1
5
FILTRE PRÍTOKU VODY
Pri čistení postupujte nasledovne:
7
6
4
PROBLÉMY POČAS PREVÁDZKY
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však
došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečíProblémy
tajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte servisné stredisko.
Príčiny
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa vodou:
•
•
•
•
•
•
•
•
spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje,
veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zatvorené,
nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
nastal výpadok elektrickej siete,
bola odpojená dodávka vody,
zavretý vodovodný ventil,
znečistené filtre prítoku vody,
na prítokovej hadici sa objaví červená značka1).
Spotrebič sa naplní vodou a hneď vzápätí sa
vyprázdni:
• Odtokový diel v tvare U je nainštalovaný príliš nízko (pozri časť Inštalácia).
Práčka nepláka alebo sa
nevyprázdňuje:
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne
v bubne,
• bol nastavený program „Odčerpanie vody“ alebo „Nočný tichý cyklus
plus“ alebo „Plákanie stop“,
• nevhodná výška odtokového dielu v tvare U.
Rozliata voda okolo
práčky:
•
•
•
•
•
príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
odtokový diel v tvare U nie je správne nainštalovaný,
výpustný filter nebol namontovaný do pôvodnej polohy,
únik vody z prívodnej hadice.
52 electrolux
Problémy
Príčiny
Neuspokojivé výsledky
prania:
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Spotrebič vibruje a je
hlučný:
• neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite časť Inštalácia),
• spotrebič nie je vo vodorovnej polohe a je nevyvážený,
• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
• nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
• príliš málo bielizne.
Cyklus prania trvá príliš
dlho:
•
•
•
•
•
znečistené filtre prítoku vody,
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví počas
cyklu prania:
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia Rinse hold (Plákanie stop),
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí:
• „okamžité otvorenie“ 1) kontrolka sa nerozsvieti,
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1 – 2 minúty po skončení cyklu1).
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E402) a tlačidlo „Štart/Pauza” začne načerveno blikať. 3) :
• veko nie je riadne zatvorené.
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E20 2)a začne blikať červená kontrolka na tlačidle „Štart/
Pauza“3):
•
•
•
•
•
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E10 2)a začne blikať červená kontrolka na tlačidle „Štart/
Pauza“3):
• zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka1).
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy EF0 2)a začne blikať červená kontrolka na tlačidle „Štart/
Pauza“3):
• výpustný filter je zablokovaný,
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
tento postup:
– zatvorte vodovodný ventil,
– pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
– obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna:
• množstvo aviváže presahuje značku MAX.
výpustný filter je zablokovaný,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť „Inštalácia“),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované.
1) V závislosti od modelu.
2) Pri niektorých modeloch môžu zaznieť zvukové signály
3) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo „Štart/Pauza" a znovu spustite prerušený program.
electrolux 53
PRACIE A PRÍDAVNÉ PROSTRIEDKY
Používajte iba pracie a prídavné prípravky
určené na použitie v automatickej práčke.
Neodporúčame zmiešavať rozličné typy
pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla
poškodiť. Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Kvapalné
pracie prostriedky sa nesmú používať, ak
bolo zvolené predpieranie alebo referenčný
program (pozrite Tabuľku programov). U
cyklov bez predpierania sa kvapalné pracie
prostriedky musia nalievať do guľového
dávkovacieho zásobníka. Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať do
priehradky na pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300/ W
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu
Typ 20/27
INŠTALÁCIA
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte
všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu
počas prepravy. Obal si odložte pre prípad
prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť
netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže
poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
ODBLOKOVANIE
A
B
A
C
D
ROZBALENIE
1
1
2 B
2
2
1
1
2
C
1
D
54 electrolux
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno
s okolitým nábytkom, postupujte podľa obrázku D.
PRÍVOD VODY
Nainštalujte prívodnú hadicu na zadnú časť
práčky podľa tohto postupu. Neinštalujte
znova hadicu, ktorá už bola používaná. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
90O
Otvorte vodovodný ventil. Skontrolujte, či
niekde neuniká voda.
VYPUSTENIE VODY
Pripojte U-člen na
výpustnú hadicu.
Všetky časti výpustného systému
umiestnite do výpuste (alebo do umývadla) vo výške
70-100 cm. Uistite
sa, že všetky časti sú
umiestnené v správ-
min
70 cm
nej polohe. Do konca hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné
stredisko.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba
do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte
poistky: 10 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym
požiadavkám predpisov.
UMIESTNENIE
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch
v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že
spotrebič sa nedotýka steny alebo iného
nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča
nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.
max
100 cm
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály
odovzdajte na skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych
úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu
byť nebezpečné pre iné osoby: spotrebič odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
electrolux 55
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z
dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
SK
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej
bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho
prostriedku na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň
znečistenia bielizne.
SLOVENSKO - ZÁRUKA/SERVISNÁ SLUŽBA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu
2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od
svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Sú-
čast'ou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava. tel: (02) 32141334 – 5,
fax: (02) 43336976 www.electrolux.sk
SK Európska Záruka: Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku
vo všetkých krajinách, ktorých zoznam sa
uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v záruke na spotrebič
alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete
z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá
sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného
dokumentu o kúpe vydaného predajcom
tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a
jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a
dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej
novej krajine pobytu pre daný konkrétny
model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný
v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci
domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so
všetkými príslušnými predpismi platnými
vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú
žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
WWW.ELECTROLUX.COM
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
++32-2-7162444
Raketstraat 40, 1130 Brussel/Bruxelles
Česká republika
+420 261 302 261
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4
9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
56 electrolux
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia
(PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné
útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan
den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 110, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 32 14 13 34-5
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
8-800-200-3589
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
electrolux 57
58 electrolux
electrolux 59
www.electrolux.com/shop
108604801-B-152012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement