Electrolux EWT136641W User manual

Electrolux EWT136641W User manual
instrukcja obsługi
Pralka
EWT 136641 W
2 electrolux
1
2
3
4
1
2
Panel sterowania
Uchwyt otwierania pokrywy
Pokrywa filtra
Regulowane nóżki do poziomowania
3
4
PANEL STEROWANIA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Pokrętło wyboru programów
Wyświetlacz i okno komunikatów
Przycisk „Temperatura”
Przycisk „Wirowanie”
Przyciski „W górę/W dół”
Przycisk „OK”
Przycisk „Start/Pauza”
Przycisk „Kontrola czasu”
Przyciski „W górę/W dół” umożliwiają dostęp do następujących menu:
• Pranie wstępne
• Dodatkowe płukanie
• Łatwe prasowanie
• Przewodnik prania
: Przewodnik po
temperaturach , Przewodnik po pręd, Przewodnik po
kościach wirowania
opcjach
, Przewodnik odplamiania
, Przewodnik Demo
, Powrót
electrolux 3
• Ustawienia
: Język
, Głośność
,
Czas
, Jasność
, Kontrast
, Ze, Powrót
rowanie ustawień
• Czas zakończenia
• Blokada uruchomienia
• Zapisz ulubiony
• Powrót
DOZOWNIK DETERGENTÓW
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu
MAX M )
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją oraz przystąpieniem do
eksploatacji urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe informacje. Niniejszą
instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi
to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy
sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do
prania mogą być przyczyną poważnego
uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy
prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć
urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub
czyszczenia należy zawsze odłączyć
urządzenie od zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach
lub rozdartych.
INSTALACJA
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszelkie uszkodzenia spowodowane
transportem należy zgłosić sprzedawcy.
Przed podłączeniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady
transportowej i opakowania.
Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
hydraulikowi.
Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek
zmiany w domowej sieci elektrycznej w
celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
Gdy urządzenie jest zainstalowane na
wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie
urządzenia.
Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z
uziemieniem.
Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się
z instrukcjami podanymi w rozdziale
"Podłączenie elektryczne".
Wymianę przewodu zasilającego można
zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
4 electrolux
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W
PRZYPADKU MROZU
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru pro.
gramów na "Stop"
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Zamontować na miejsce wąż dopływowy
i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się
lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia
należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
•
•
•
•
nia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których
nie zostało ono zaprojektowane.
Przed przystąpieniem do prania należy
zapoznać się z informacjami podanymi
na metce producenta ubrań.
Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych
benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem,
itp. W razie stosowania takich środków
jako odplamiaczy należy odczekać, aż
produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć
rzeczy do bębna.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
EKSPLOATACJA
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać urządze-
DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DO WŁASNYCH PREFERENCJI
PODŁĄCZENIE PO RAZ PIERWSZY DO
ŹRÓDŁA ZASILANIA
Konieczne jest wybranie języka.
Wybrać żądany język naciskając przycisk
lub
, a następnie nacisnąć przycisk
„OK” w celu potwierdzenia.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Następnie należy ustawić zegar urządzenia,
naciskając przycisk
lub
, po czym nacisnąć przycisk „OK” w celu potwierdzenia.
Press
Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie: nacisnąć przycisk „OK”, aby potwierdzić wybór.
or
to set time. Press OK
to activate it.
electrolux 5
JĘZYK
Przy pierwszym podłączeniu urządzenia do
zasilania domyślnie ustawionym językiem
jest angielski. Aby zmienić język, należy wykonać poniższe czynności.
lub
, aby przejść
Nacisnąć przycisk
do menu „Ustawienia”
, a następnie nacisnąć przycisk „OK”. Wybrać opcję „Język”
, a następnie nacisnąć przycisk „OK”:
będą migać litery odpowiadające wybranemu językowi (w nim wyświetlany jest tekst).
lub
Wybrać język naciskając przycisk
, po czym nacisnąć przycisk „OK” w celu
potwierdzenia.
Back
Language
Volume
ENG
W przypadku dokonania ponownej zmiany,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nacisnąć przycisk OK”. Po kilku sekundach
zostanie wyświetlony ekran główny.
GŁOŚNOŚĆ
Sygnał dźwiękowy włącza się po zakończeniu programu, w przypadku wystąpienia
nieprawidłowości oraz jako melodia startowa.
Aby ustawić poziom głośności sygnału
dźwiękowego, należy wykonać poniższe
czynności.
lub
, aby przejść
Nacisnąć przycisk
do menu „Ustawienia”
, a następnie nacisnąć przycisk „OK”. Wybrać opcję „Głoś, a następnie nacisnąć przycisk
ność”
„OK”: będzie migać cyfra oznaczająca poziom głośności (od 0 dla ciszy do 9). Ustalub
wić głośność naciskając przycisk
, po czym nacisnąć przycisk „OK” w celu
potwierdzenia.
Language
Volume
Time
5
W przypadku dokonania ponownej zmiany,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nacisnąć przycisk OK”. Po kilku sekundach
zostanie wyświetlony ekran główny.
CZAS
lub
, aby przejść
Nacisnąć przycisk
do menu „Ustawienia”
, a następnie nacisnąć przycisk „OK”. Wybrać opcję „Czas”
, a następnie nacisnąć przycisk „OK”:
będzie migać wskazanie czasu (format 24godzinny). Ustawić czas naciskając przycisk
lub
, po czym nacisnąć przycisk „OK”
w celu potwierdzenia.
Volume
Time
Brightness
11:1
W przypadku dokonania ponownej zmiany,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nacisnąć przycisk OK”. Po kilku sekundach
zostanie wyświetlony ekran główny.
JASNOŚĆ
lub
, aby przejść
Nacisnąć przycisk
do menu „Ustawienia”
, a następnie nacisnąć przycisk „OK”. Wybrać opcję „Jasność”
, a następnie nacisnąć przycisk
„OK”: będzie migać cyfra oznaczająca poziom jasności (od 0 do 9). Ustawić jasność
lub
, po czym nanaciskając przycisk
cisnąć przycisk „OK” w celu potwierdzenia.
6 electrolux
Time
Brightness
Contrast
5
W przypadku dokonania ponownej zmiany,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nacisnąć przycisk OK”. Po kilku sekundach
zostanie wyświetlony ekran główny.
KONTRAST
lub
, aby przejść
Nacisnąć przycisk
do menu „Ustawienia”
, a następnie nacisnąć przycisk „OK”. Wybrać opcję „Kon, a następnie nacisnąć przycisk
trast”
„OK”: będzie migać cyfra oznaczająca poziom kontrastu (od 0 do 9). Ustawić konlub
, po
trast naciskając przycisk
czym nacisnąć przycisk „OK” w celu potwierdzenia.
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
W przypadku dokonania ponownej zmiany,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nacisnąć przycisk OK”. Po kilku sekundach
zostanie wyświetlony ekran główny.
OBSŁUGA PRALKI
URUCHOMIENIE PO RAZ PIERWSZY
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w
temperaturze 90°C bez wkładania
prania, lecz z dodatkiem detergentu.
Pozwoli to na oczyszczenie bębna.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
WKŁADANIE PRANIA
• przycisk blokady A zostaje zwolniony.
A
A
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A1): dwie klapki otworzą się automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna
oraz pokrywę pralki.
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
klapki bębna są prawidłowo
zamknięte :
• Gdy klapki są zamknięte,
1) Zależnie od modelu.
DOZOWANIE DETERGENTÓW
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję prania wstęp.W
nego, do komory prania wstępnego
razie potrzeby wlać płyn zmiękczający do
przegródki oznaczonej symbolem .
WYBÓR PROGRAMU
Odpowiedni program dla określonego rodzaju prania można znaleźć w tabeli programów (patrz rozdział Tabela programów
oraz menu Przewodnik prania).
Ustawić pokrętło wyboru programów na
wybranym programie. Zostanie wyświetlone
logo marki z towarzyszącym sygnałem
dźwiękowym.
electrolux 7
raturę w przypadku, gdy pranie ma odbywać się w temperaturze innej niż zaprogramowana fabrycznie (dostępne temperatury
podano w Tabeli programów). Symbol
oznacza pranie w zimnej wodzie.
WYBÓR PRĘDKOŚCI WIROWANIA
Przez kilka sekund będzie wyświetlany opis
programu, a kontrolka przycisku „Start/
Pauza” będzie migać na zielono.
COTTONS
1200
1:50
For white or coloured cottons.
Wartości podawane na wyświetlaczu
mają charakter informacyjny.
Wyświetlane są informacje dotyczące ustawionych domyślnie wartości temperatury,
prędkości wirowania oraz czasu trwania
programu.
1:50
60
1200
20:15
Ostrzeżenie! Jeśli w czasie trwania
programu pokrętło wyboru programów
zostanie ustawione na innym
programie, pralka nie uwzględni nowo
wybranego programu.
WYBÓR TEMPERATURY
60
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Temperatura” , aby zwiększyć lub zmniejszyć tempe2) Zależnie od modelu.
Nacisnąć przycisk „Wirowanie”
, aby
zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma
zostać odwirowane z inną prędkością niż
zaprogramowana fabrycznie. Można rów,
nież wybrać opcję „Bez wirowania”
2).
lub „Cykl nocny”
„Stop z wodą”
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą:
dla programów Bawełniane, Eko: 1300 obr/
min, dla programów Bielizna, Wełniane/Pranie ręczne: 1000 obr/min, dla programów
Syntetyczne, 14 min: 900 obr/min, dla programów Delikatne, Jedwabne, Koc: 700
obr/min.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano
lub „Cykl nocny”
opcję „Stop z wodą”
, należy wybrać program „Wirowanie”
lub „Odpompowanie”
, aby zakończyć
cykl i odpompować wodę.
Bez wirowania
Woda zostanie odpompowana bez wirowania.
Stop z wodą
Pralka nie odpompuje wody z ostatniego
płukania, aby nie pognieść prania.
Cykl nocny
W przypadku wybrania tej opcji woda z ostatniego płukania nie jest odpompowywana,
co zapobiega pognieceniu prania. Ponieważ urządzenie nie wykonuje wirowania,
program jest bardzo cichy i można go włączyć w nocy. W przypadku programów
„Bawełniane” i „Syntetyczne” płukanie odbywa się w większej ilości wody.
8 electrolux
TIME MANAGER
01:50
Time Manager
18:05
Pralka domyślnie proponuje opcję „Normalne”. Program można wydłużyć lub skrócić
za pomocą przycisków „Time Manager”
. Wskazywany jest również poziom zabrudzenia prania.
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Intensywne
Do mocno zabrudzonego prania
Normalne
Do średnio zabrudzonego prania
Codzienne
Do prania rzeczy po
jednym dniu noszenia
Lekkie
Do lekko zabrudzonego prania
Szybkie 1)
Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie
Do ubrań noszonych
przez krótki czas
1)
Odświeżanie
1)
Super odświeżanie 1)
Wyłącznie do odświeżania ubrań
Wyłącznie do odświeżania kilku rzeczy
1) Do stosowania przy połowie wsadu.
Dostępność poszczególnych opcji zależy
od wybranego programu.
WYBÓR OPCJI
Opcje należy wybierać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku
„Start/Pauza” (patrz rozdział Tabela programów oraz menu Przewodnik prania).
lub
, aby wybrać
Nacisnąć przycisk
żądaną opcję.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Wskazania „Wł.” lub „Wył.” informują, czy
opcja jest włączona czy nie. (Jeśli wyświetlane jest wskazanie „Wył.”, symbol danej
opcji jest przekreślony).
Nacisnąć przycisk „OK”, aby włączyć lub
wyłączyć wybraną opcję. Jeśli nie zostanie
naciśnięty przycisk „OK”, po kilku sekundach na ekranie pojawi się komunikat pomocy. Aby powrócić do głównego ekranu,
należy odczekać kilka sekund.
Na ekranie zostaną wyświetlone symbole
odpowiadające wybranym opcjom.
Off
OPCJA „DODATKOWE PŁUKANIE”
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz tam, gdzie woda jest bardzo
miękka.
Czasowo: Opcja jest włączona tylko dla wybranego programu.
OPCJA „PRANIE WSTĘPNE”
Urządzenie wykonuje cykl prania wstępnego w temperaturze maks. 30°C. Pranie
wstępne kończy się krótkim odwirowaniem
(programy do prania tkanin bawełnianych i
syntetycznych) lub tylko odpompowaniem
wody (programy do prania tkanin delikatnych).
OPCJA „ŁATWE PRASOWANIE”
W przypadku wybrania tej opcji rzeczy są
delikatnie prane i wirowane, aby uniknąć ich
zagniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowanie. Jeśli opcja ta jest włączona w programach „Bawełniane”, maksymalna prędkość wirowania będzie wynosić 900 obr/
min.
electrolux 9
„OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU”
Settings
End Time
Child lock
19:18
Opcja ta umożliwia wybranie godziny zakończenia programu prania. Rozpoczęcie
programu można opóźnić o 30 minut, 1 godzinę, a następnie o kolejne godziny do
maksymalnie 23 godzin i 59 minut.
lub
, aby wybrać
Nacisnąć przycisk
opcję „Czas zakończenia”. Aby zmienić godzinę zakończenia programu, należy nacisnąć przycisk „OK”. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk „OK”, po kilku sekundach na
ekranie pojawi się komunikat pomocy. Nalub
, aby ustawić gocisnąć przycisk
dzinę zakończenia programu. Nacisnąć
przycisk „OK”, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się nowo ustawiona godzina zakończenia programu. Czas zakończenia programu jest ostateczny, o ile nie
zostaną wprowadzone inne ustawienia (opcje, Time Manager itp.).
Przed naciśnięciem przycisku „Start/Pauza”
czas zakończenia programu można w dowolnej chwili zmienić lub anulować, wykonując opisane powyżej czynności.
Jeśli przycisk „Start/Pauza” został już naciśnięty, aby zmienić lub anulować czas zakończenia programu, należy wykonać następujące czynności:
Aby anulować ustawienie czasu zakończenia i natychmiast rozpocząć program prania, należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”,
a następnie ustawić czas zakończenia jak
opisano powyżej. Nacisnąć przycisk „Start/
Pauza” w celu uruchomienia programu.
Ostrzeżenie! Podczas odliczania
czasu opóźnienia pokrywa urządzenia
jest zablokowana. Aby ją otworzyć,
należy najpierw wstrzymać działanie
urządzenia naciskając przycisk „Start/
Pauza”. Po zamknięciu pokrywy
ponownie nacisnąć przycisk „Start/
Pauza”.
BLOKADA URUCHOMIENIA
Opcja ta pozwala na zablokowanie urządzenia w taki sposób, aby nie można było
wprowadzić żadnych przypadkowych
zmian w czasie trwania programu.
lub
, aby wybrać
Nacisnąć przycisk
„Blokada uruchomienia”
, a następnie
przycisk „OK”, aby włączyć opcję.
Zabezpieczenie zaczyna działać po naciśnięciu przycisku „Start/Pauza” w celu uruchomienia programu prania.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Wybrana opcja zostanie zapamiętana.
Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy
nacisnąć przyciski
i
i przytrzymać
przez co najmniej 5 sekund.
URUCHOMIENIE PROGRAMU
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby uruchomić program – odpowiednia kontrolka
zaświeci się na zielono.
1:56
Washing
20:33
Pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome podczas realizacji programu.
W oknie wyświetlacza wskazywana jest aktualna faza prania (pojawia się na zmianę z
nazwą programu). Podawana jest również
informacja o pozostałym czasie prania i godzinie zakończenia.
Jeśli została zmieniona godzina zakończenia prania, wyświetlany jest komunikat
„Opóźnienie rozpoczęcia programu” oraz
trwa odliczanie czasu.
10 electrolux
1:56
Delay Start
21:33
Jeśli podczas trwania programu zostanie
naciśnięty przycisk „Temperatura” , „Wirowanie”
,
,
lub „OK”, przez kilka sekund wyświetlane będą szczegółowe informacje o trwającym programie.
TYMCZASOWE ZATRZYMANIE
TRWAJĄCEGO PROGRAMU
Podczas pierwszych dziesięciu minut programu wyświetlany jest komunikat „Można
otworzyć drzwi”.
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”: w trakcie
pauzy odpowiednia kontrolka miga na zielono, a wyświetlacz pokazuje komunikat
„Pauza”.
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Pralka zatrzymuje się automatycznie; gaśnie
kontrolka przycisku „Start/Pauza” i wyświetlany jest komunikat „Koniec”. Rozlega się
sygnał dźwiękowy.
00:00
Finished
21:33
Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym kliknięciem mechanizmu blokujące.
go. Pojawi się symbol
1:56
Paused
20:33
00:00
Finished
Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym kliknięciem mechanizmu blokującego. Aby kontynuować program, należy ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”.
MODYFIKACJA TRWAJĄCEGO
PROGRAMU
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w
bieżącym programie, należy zatrzymać pralkę poprzez naciśnięcie przycisku „Start/
Pauza”. Jeśli żądana zmiana jest niemożliwa, należy anulować bieżący program
(patrz niżej).
ANULOWANIE PROGRAMU
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
. Przy ponownym włączeniu pralki
„Stop”
komunikat na wyświetlaczu informuje o
tym, co należy zrobić, aby anulować lub
kontynuować program.
21:33
Ustawić pokrętło wyboru programów w po. Wyjąć pranie, odłączyć
łożeniu „Stop”
urządzenie od zasilania i zamknąć zawór
wody.
Ostrzeżenie! Po zakończeniu prania
zaleca się pozostawienie otwartej
pokrywy i klapek bębna w celu
przewietrzenia bębna.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system
oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje
jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
ULUBIONE PROGRAMY
W pamięci można zapisać 2 ulubione programy. Następnie można je wybierać za pomocą pokrętła wyboru programów.
electrolux 11
W celu zapisania programu należy:
Wybrać program i ustawić żądane parametry (oprócz opóźnienia czasu zakończenia).
lub
, aby wybrać
Nacisnąć przycisk
opcję „Zapisz ulubiony”, a następnie nacisnąć przycisk „OK” w celu zapisania ustawień.
Child lock
Save Favourite
Back
Jeśli pamięć jest pełna, komunikat poinformuje o konieczności usunięcia jednego z
ulubionych programów, aby zrobić miejsce
dla innego programu.
Aby usunąć ulubiony program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w żądalub
nym położeniu. Nacisnąć przycisk
, aby wybrać opcję „Usuń ulubiony”, a następnie nacisnąć przycisk „OK” w celu usunięcia programu.
OK
Child lock
Remove Favourite
Back
Jeśli w ciągu kilku sekund nie zostanie naciśnięty przycisk „OK”, na ekranie pojawi się
komunikat pomocy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający, a następnie wyświetlacz powróci do ekranu głównego.
Child lock
Saved
Back
OK
Potwierdzić usunięcie przez ponowne naciśnięcie przycisku „OK”.
Child lock
Removed
Back
OK
OK
TABELA PROGRAMÓW
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Możliwe opcje
Bawełniane (zimna woda – 90°): Białe
lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Łatwe
prasowanie, Opóźnienie rozpoczęcia
programu, Kontrola czasu
Syntetyczne (zimna woda – 60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, tkaniny kolorowe,
koszule, które nie wymagają prasowania,
bluzki.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Łatwe
prasowanie, Opóźnienie rozpoczęcia
programu, Kontrola czasu
Delikatne (zimna woda – 40°): Wszystkie delikatne tkaniny, np. firany.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Kontrola czasu
Wełniane/Pranie ręczne (zimna woda
– 40°): Rzeczy wełniane, które można prać w
pralce, z napisem na metce „czysta żywa
wełna, można prać w pralce, nie kurczy się w
praniu”.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
12 electrolux
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Możliwe opcje
Bielizna (zimna woda – 40°): Do prania
rzeczy bardzo delikatnych, takich jak bielizna.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
Jedwabne (zimna woda – 30°): Tkaniny, które można prać w pralce w temperaturze 30°C.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
Płukanie: W ramach tego programu
można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny, Dodatkowe
płukanie, Łatwe prasowanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Odpompowanie: Umożliwia odpompowanie wody po praniu z włączoną opcją
„Stop z wodą” (lub „Cykl nocny plus”).
6,0 kg
Wirowanie: Program wirowania z prędkością od 400 do 1300 obr/min po praniu z
włączoną opcją „Stop z wodą” (lub „Cykl
nocny plus”).
6,0 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Eko1) (40–90°): Białe lub kolorowe, np.
średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Łatwe
prasowanie, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
14 Min (30°): Idealny program do rzeczy, które wymagają jedynie odświeżenia.
1,0 kg
Stop z wodą, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Narzuty (30–40°): Do prania kołder lub
tkanin pikowanych.
3,0 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
1) Program referencyjny do testów zgodnie z normą EN60456.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
USUWANIE KAMIENIA
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy
stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.
OBUDOWA
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.
DOZOWNIK DETERGENTÓW
W celu oczyszczenia należy:
3
1
2
4
FILTR SPUSTOWY
Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się
w dolnej części urządzenia:
1
2
3
electrolux 13
5
7
6
4
FILTRY NA DOPŁYWIE WODY
W celu oczyszczenia należy:
PROBLEMY Z FUNKCJONOWANIEM URZĄDZENIA
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu, przed skontak-
towaniem się z autoryzowanym serwisem
należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.
Problemy
Przyczyny
Pralka nie włącza się lub
nie napełnia wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja
elektryczna,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody,
• zamknięty zawór wody,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak1).
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją
wypompowuje:
• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz
rozdział „Instalacja”).
Pralka nie płucze lub nie
wypompowuje wody:
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• filtr spustowy jest zatkany,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Tryb nocny plus” lub
„Stop z wodą”,
• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej
wysokości.
Wokół pralki widoczna
jest woda:
• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
• filtr spustowy nie został z powrotem włożony na miejsce,
• wąż dopływowy jest nieszczelny.
Efekty prania nie są zadowalające:
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• do bębna urządzenia włożono za dużo bielizny,
• wybrano niewłaściwy program prania,
• dodano za mało detergentu.
14 electrolux
Problemy
Przyczyny
Wibracje lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział „Instalacja”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• zbyt mała ilość prania.
Program prania jest zbyt
długi:
•
•
•
•
•
Pralka zatrzymuje się w
trakcie programu prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję „Stop z wodą”,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu programu:
• kontrolka „natychmiastowe otwarcie” 1) nie świeci się,
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1–2 minut po zakończeniu programu1).
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat
„Sprawdź, czy drzwiczki
są dobrze zamknięte i
naciśnij przycisk
START”.2) , a przycisk
„Start/Pauza” miga na
czerwono 3) :
• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu pojawia się kod EF1 lub komunikat „Nie można odpompować wody.
Sprawdzić, czy filtr jest
czysty i nacisnąć
START.” 2)i przycisk
„Start/Pauza” miga na
czerwono3):
• filtr spustowy jest zatkany,
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• wąż spustowy jest zamocowany za wysoko (patrz rozdział „Instalacja”),
• pompa opróżniająca jest zablokowana,
• syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Brak
dopływu wody. Sprawdzić, czy zawór wody
jest otwarty i nacisnąć
przycisk START.” 2), a
przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak1).
Środek zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do bębna podczas
wlewania go do dozownika:
• przekroczono poziom MAX.
filtry na dopływie wody są zabrudzone,
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: została dodana
dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie w bębnie.
1) Zależnie od modelu.
2) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
3) Po usunięciu problemu nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.
electrolux 15
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to być przyczyną niszczenia
tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku. Detergentów w płynie nie można stoso-
wać gdy wybrano pranie wstępne. W programach bez prania wstępnego, można
stosować detergenty w płynie wlewając je
do specjalnego dozownika, który będzie
włożony bezpośrednio do bębna. Detergenty w tabletkach należy wkładać do dozownika detergentów w pralce.
DANE TECHNICZNE
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Podłączenie do sieci wodociągowej
Rodzaj 20/27
INSTALACJA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia
na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy.
Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
ROZPAKOWANIE
1
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
2
Aby zainstalować urządzenie na tym samym poziomie co przylegające meble, należy postępować zgodnie ze wskazówkami
przedstawionymi na rysunku D.
DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ
A
B
A
C
D
DOPŁYW WODY
Z tyłu pralki należy zamontować dostarczony w komplecie wąż dopływowy, wykonując poniższe czynności. Nie używać starego
węża. Węża dopływowego nie można
przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.
16 electrolux
90O
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność.
SPUST WODY
Zamontować prowadnicę w kształcie
litery "U" na wężu
spustowym. Zamonmin
max
tować końcówkę
70 cm 100 cm
węża do rury kanalizacyjnej z syfonem
(lub na krawędzi
umywalki) na wysokości od 70 do 100
cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapobiec
zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W
obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 13 A dla 230
V. Urządzenie nie może być podłączane do
sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani
rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz
gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
MIEJSCE INSTALACJI
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
UTYLIZACJA STAREGO URZĄDZENIA
Wszystkie materiały oznaczone symbonadają się do recyklingu. Należy
lem
oddać je do właściwego punktu zbiórki
(informacje na temat takich punktów
można uzyskać w urzędach gminy),
aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do
utylizacji, należy również zadbać o to,
aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.
electrolux 17
ZALECENIA EKOLOGICZNE
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy
ładować do pełna unikając małych
ilości prania.
PL
• Z programów z praniem wstępnym
lub namaczaniem należy korzystać
wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do
stopnia twardości wody oraz do
wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.
POLSKA - WARUNKI GWARANCYJNE
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia
w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
– instalacji,konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
– przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty serwisu.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym
dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy
nie obejmuje: instalacji, instruktażu,
konserwacji sprzętu, poprawy połączeń
mechanicznych lub elektrycznych.
18 electrolux
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
sprzęt został zakupiony (wymiana lub
zwrot gotówki). Sprzęt zwracany musi
być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
12. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
13. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected],
www.electrolux.pl
PL Gwarancja Europejska: Niniejsze
urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na
końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony
ustawowo. W przypadku przeprowadzki
właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same, jak okres i zakres obo-
wiązujące dla danego modelu lub serii
urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
electrolux 19
www.electrolux.com/shop
108655000-A-302011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement