Electrolux EWT136541W User manual

Electrolux EWT136541W User manual
instrukcja obsługi
Pralka
EWT 136541 W
2 electrolux
1
2
3
4
1
2
Panel sterowania
Uchwyt otwierania pokrywy
Pokrywa filtra
Regulowane nóżki do poziomowania
3
4
PANEL STEROWANIA
2
1
1
2
3
4
5
3
5
Pokrętło wyboru programów
Wyświetlacz
Przyciski i ich funkcje
Przycisk „Start/Pauza”
Przyciski kontroli czasu
SYMBOLE
10
1
4
2
3
4 5 6
9
8
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Temperatura
Prędkość wirowania
Opcje
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Blokada uruchomienia
Blokada pokrywy
Długość programu lub czas opóźnienia
rozpoczęcia programu
8. Time manager
electrolux 3
9. Animowany zegar (wykonywany program)
10. Faza programu:
Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze,
Płukanie, OdWirowanie
pompowanie wody,
DOZOWNIK DETERGENTÓW
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu MAX M )
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją oraz przystąpieniem do
eksploatacji urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe informacje. Niniejszą
instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi
to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy
sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do
prania mogą być przyczyną poważnego
uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy
prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć
urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub
czyszczenia należy zawsze odłączyć
urządzenie od zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach
lub rozdartych.
INSTALACJA
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszelkie uszkodzenia spowodowane
transportem należy zgłosić sprzedawcy.
Przed podłączeniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady
transportowej i opakowania.
Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
hydraulikowi.
Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek
zmiany w domowej sieci elektrycznej w
celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
Gdy urządzenie jest zainstalowane na
wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie
urządzenia.
Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z
uziemieniem.
Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się
z instrukcjami podanymi w rozdziale
"Podłączenie elektryczne".
Wymianę przewodu zasilającego można
zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
4 electrolux
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W
PRZYPADKU MROZU
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru pro.
gramów na "Stop"
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Zamontować na miejsce wąż dopływowy
i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się
lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia
należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
•
•
•
•
nia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których
nie zostało ono zaprojektowane.
Przed przystąpieniem do prania należy
zapoznać się z informacjami podanymi
na metce producenta ubrań.
Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych
benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem,
itp. W razie stosowania takich środków
jako odplamiaczy należy odczekać, aż
produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć
rzeczy do bębna.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
EKSPLOATACJA
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać urządze-
DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DO WŁASNYCH PREFERENCJI
BLOKADA URUCHOMIENIA
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• Jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję,
aby rozpocząć nowy program.
• Jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można
uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę uruchomienia, należy
włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie
i „Opóprzyciski „Dodatkowe płukanie”
, aż na
źnienie rozpoczęcia programu”
wyświetlaczu pojawi się potwierdzający
. Wybrana opcja zostanie zapasymbol
miętana. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy powtórzyć powyższe czynności.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Jeśli funkcja sygnału dźwiękowego jest włączona rozbrzmiewa on po każdym naciśnięciu przycisku, na zakończenie programu
oraz w przypadku nieprawidłowego działania.
Aby go wyłączyć, należy włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie przyciski „Prai „Dodatkowe płukanie”
nie wstępne”
, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Sygnał będzie słyszany tylko wtedy,
gdy będzie informować o alarmie. Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy, należy
wykonać powyższe czynności
electrolux 5
OBSŁUGA PRALKI
URUCHOMIENIE PO RAZ PIERWSZY
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w
temperaturze 90°C bez wkładania
prania, lecz z dodatkiem detergentu.
Pozwoli to na oczyszczenie bębna.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
WKŁADANIE PRANIA
przez
kat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
kilka sekund będzie migał na czerwono.
A
A
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A1): dwie klapki otworzą się automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna
oraz pokrywę pralki.
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
klapki bębna są prawidłowo
zamknięte :
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A zostaje zwolniony.
DOZOWANIE DETERGENTÓW
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję prania wstęp.W
nego, do komory prania wstępnego
razie potrzeby wlać płyn zmiękczający do
przegródki oznaczonej symbolem .
WYBÓR PROGRAMU
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza”
zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
innym programie, urządzenie nie uwzględni
nowego ustawienia. Zacznie migać komuni1) Zależnie od modelu.
2) Zależnie od modelu.
WYBÓR TEMPERATURY
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Temperatura” , aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę, jeśli pralka ma wykonać program
prania z temperaturą inną niż zaprogramowana fabrycznie (patrz „Tabela prograoznacza pranie w zimnej
mów”). Symbol
wodzie.
WYBÓR PRĘDKOŚCI WIROWANIA
, aby
Nacisnąć przycisk „Wirowanie”
zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma
zostać odwirowane z inną prędkością niż
zaprogramowana fabrycznie. Można również wybrać opcję „Bez wirowania” ,
lub „Cykl nocny plus”
„Stop z wodą”
2).
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą:
dla programów Bawełniane, Eko: 1300 obr/
min, dla programu CoolClean: 1200 obr/
min, dla programów Bielizna, Wełniane/Pranie ręczne: 1000 obr/min, dla programów
Syntetyczne, Łatwe prasowanie, 14 Min,
Koszule: 900 obr/min, dla programów Delikatne, Koc: 700 obr/min.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano
lub „Cykl nocny
opcję „Stop z wodą”
plus”
, należy wybrać program „Wirowanie”
lub „Odpompowanie” , aby zakończyć program i odpompować wodę.
Cykl nocny plus: włączenie tej opcji powoduje pominięcie wszystkich faz wirowania i pozostawienie prania w wodzie po ostatnim płukaniu. Program ten jest bardzo cichy i może być wykonywany w nocy.
6 electrolux
WYBÓR OPCJI
Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku
(patrz „Tabela progra„Start/Pauza”
mów”). Nacisnąć żądany przycisk – na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie symbole. Po ponownym naciśnięciu symbole znikną. Jeśli jedna z wybranych opcji nie jest
dostępna z danym programem, na wyświetlaczu będzie migać komunikat „Err”, a
zacznie migać na
przycisk „Start/Pauza”
czerwono.
OPCJA "PRANIE WSTĘPNE"
Urządzenie przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze do 30°C.
OPCJA "DODATKOWE PŁUKANIE"
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz w miejscach, gdzie woda jest
bardzo miękka.
Czasowo: Nacisnąć przycisk "Dodatkowe
. Opcja jest włączona jedynie
płukanie"
dla wybranego programu.
Na stałe: Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
oraz
sekund przyciski „Pranie wstępne”
„Opóźnienie rozpoczęcia programu”
.
Opcja pozostaje włączona na stałe, nawet
po wyłączeniu urządzenia. Aby ją wyłączyć,
należy powtórzyć powyższe czynności.
„OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU”
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny
– aż do 20 godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na
wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie zmienić
lub anulować przed naciśnięciem przycisku
. W tym celu należy po„Start/Pauza”
nownie nacisnąć przycisk „Opóźnienie roz( ’ oznacza napoczęcia programu”
tychmiastowe rozpoczęcie programu).
został już
Jeśli przycisk „Start/Pauza”
naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany
lub anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:
• Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu i natychmiast rozpocząć program, należy nacisnąć przycisk „Start/
, a następnie „Opóźnienie rozPauza”
poczęcia programu”
. Nacisnąć przyw celu uruchomiecisk „Start/Pauza”
nia programu.
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy us,a
tawić pokrętło w położeniu „Stop”
następnie od nowa ustawić program.
Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby otworzyć pokrywę, należy najpierw zatrzymać
urządzenie, naciskając przycisk „Start/Pau. Po ponownym zamknięciu pokrywy
za”
należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
.
TIME MANAGER
Czas trwania programu można wydłużyć
lub skrócić za pomocą przycisków funkcji
. Wskazywany jest rów„Time Manager”
nież poziom zabrudzenia prania.
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Intensywne
Do mocno zabrudzonego prania
Normalne
Do średnio zabrudzonego prania
Codzienne
Do prania rzeczy po
jednym dniu noszenia
Lekkie
Do lekko zabrudzonego prania
Szybkie 1)
Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie
Do ubrań noszonych
przez krótki czas
1)
Odświeżanie
2)
Tylko do odświeżania ubrań
2)
Tylko do odświeżania niewielkiej liczby
rzeczy
1)
Super odświeżanie 1)
1) Do stosowania przy połowie wsadu.
2) Symbol miga i znika: ten program prania służy
wyłącznie do odświeżania.
Dostępność poszczególnych poziomów zależy od wybranego programu.
ROZPOCZĘCIE PROGRAMU
, aby
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
rozpocząć program. Zaświeci się na zielono
odpowiednia kontrolka, a na wyświetlaczu
electrolux 7
pojawi się symbol
(zablokowana pokrywa).
Pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome podczas wykonywania programu.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol trwającej fazy prania, a także informacja o czasie
do zakończenia programu. Jeśli wybrano
opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, na
wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie
czasu.
Gdy urządzenie napełnia się wodą, na
krótki czas może włączyć się pompa
opróżniająca.
PODGRZEWANIE
Podczas trwania programu na wyświetlaczu
pojawia się symbol , który oznacza, że
woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.
PRZERWANIE TRWAJĄCEGO
PROGRAMU
Dodawanie prania w ciągu pierwszych
10 minut
:w
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
czasie, gdy urządzenie będzie znajdować
się w trybie zatrzymania, odpowiednia kontrolka będzie migać na zielono. Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około
2 minut od zatrzymania pralki. Symbol
zniknie. Aby kontynuować program, należy
ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
.
Modyfikacja trwającego programu
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w
trwającym programie, należy zatrzymać
urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
. Jeśli zmiana nie jest
„Start/Pauza”
możliwa, na wyświetlaczu miga komunikat
przez kil„Err”, a przycisk „Start/Pauza”
ka sekund miga na czerwono. Aby mimo
wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
.
„Stop”
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Pralka zatrzyma się automatycznie. Zgaśnie
kontrolka przycisku „Start/Pauza”
, a na
wyświetlaczu zacznie migać wskazanie „0”.
Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki.
zniknie. Ustawić pokrętło wySymbol
.
boru programów w położeniu „Stop”
Wyjąć pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system
oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje
jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
TABELA PROGRAMÓW
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Możliwe opcje
Bawełniane (zimna woda – 90°): Białe
lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Kontrola czasu, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Syntetyczne (zimna woda – 60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe,
koszule, które nie wymagają prasowania,
bluzki.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Kontrola czasu, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Delikatne (zimna woda – 40°): Wszystkie delikatne tkaniny, np. firany.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Kontrola czasu, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Bielizna (zimna woda – 40°): Do prania
rzeczy bardzo delikatnych, takich jak bielizna.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
8 electrolux
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Możliwe opcje
Wełniane/Pranie ręczne (zimna woda
– 40°): Rzeczy wełniane, które można prać w
pralce, z napisem na metce „czysta żywa
wełna, można prać w pralce, nie kurczy się w
praniu”.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Płukanie: W ramach tego programu
można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Odpompowanie: Umożliwia odpompowanie wody po praniu z włączoną opcją
„Stop z wodą” (lub „Cykl nocny plus”).
6,0 kg
Wirowanie: Cykl wirowania z prędkością
od 400 do 1300 obr/min po praniu z włączoną opcją „Stop z wodą” (lub „Cykl nocny
plus”).
6,0 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Eko1) (40–90°): Białe lub kolorowe, np.
średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
6,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Narzuty (30–40°): Do prania kołder lub
tkanin pikowanych.
2,5 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Łatwe prasowanie (zimna woda –
60°): Do prania tkanin bawełnianych i syntetycznych. Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia
prasowanie.
1,0 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
14 Min (30°): Idealny program do rzeczy, które wymagają jedynie odświeżenia.
1,0 kg
Stop z wodą, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Koszule (30°): Pranie 5 lekko zabrudzonych koszul.
2,5 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Pranie w zimnej wodzie (pranie w
zimnej wodzie): Bardzo ekonomiczny program prania w zimnej wodzie do lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych, syntetycznych
lub o mieszanym składzie. Ten program wymaga zastosowania detergentu, który skutecznie działa w zimnej wodzie. Wskazówka:
Jeśli woda doprowadzona do urządzenia ma
temperaturę poniżej 6°C, zostanie uruchomiona krótka faza podgrzewania. Stosowany
detergent należy dodawać za pomocą miarki
dozującej (ilość stosowanego detergentu powinna być zgodna z zaleceniami producenta).
3,0 kg
Stop z wodą, Dodatkowe płukanie,
Opóźnienie rozpoczęcie programu
1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej. Zgodnie z normą
1061/2010 programy „Eko 60°C” i „Eko 40°C” są odpowiednikami standardowych programów „Bawełniane 60°C”
i „Bawełniane 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia wody i energii do prania
średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
electrolux 9
CERTYFIKAT WOOLMARK
Firma Woolmark Company zatwierdziła cykl prania wełny dostępny w tym urządzeniu jako nadający się do prania odzieży wełnianej oznaczonej
metką „Prać ręcznie”, pod warunkiem, że pranie
będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami
umieszczonymi na metce oraz zaleceniami producenta pralki. M1145
W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu i Indiach symbol Woolmark jest certyfikowanym
znakiem towarowym. ©The Woolmark Company Pty Ltd.
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość
i rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych
wartości.
Programy
Ciężar
wsadu
(kg)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody
(litry)
Przybliżony
czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
Bawełniane 60°C
6
1.30
58
155
52
Bawełniane 40°C
6
0.85
55
140
52
Syntetyczne
40°C
2.5
0.60
44
90
37
Delikatne 40°C
2.5
0.45
46
70
37
Wełniane/Pranie
ręczne 30°C
1
0.35
50
60
32
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane 60°C
– program standardowy
6
0.83
40
180
52
Bawełniane 60°C
– program standardowy
3
0.55
35
145
52
Bawełniane 40°C
– program standardowy
3
0.42
35
129
52
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb włączenia (W)
0.10
1.60
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
USUWANIE KAMIENIA
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy
stosować specjalne niekorozyjne środki od-
10 electrolux
kamieniające przeznaczone do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.
OBUDOWA
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.
5
6
7
4
FILTRY NA DOPŁYWIE WODY
W celu oczyszczenia należy:
DOZOWNIK DETERGENTÓW
W celu oczyszczenia należy:
3
1
2
4
FILTR SPUSTOWY
Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się
w dolnej części urządzenia:
1
2
3
CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE PRACUJE
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
w jego działaniu, przed skontaktowaniem
się z autoryzowanym serwisem należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Pralka nie włącza się lub
nie napełnia wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja
elektryczna, awaria zasilania,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,
• odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu dopływowym pojawia się czerwone oznaczenie1).
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją
wypompowuje:
• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz
rozdział „Instalacja”).
electrolux 11
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Pralka nie płucze lub nie
wypompowuje wody:
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• filtr spustowy jest zatkany,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Tryb nocny plus” lub
„Stop z wodą”,
• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej
wysokości.
Wokół pralki widoczna
jest woda:
• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
• filtr spustowy nie został z powrotem włożony na miejsce,
• wąż dopływowy jest nieszczelny.
Efekty prania nie są zadowalające:
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• do bębna urządzenia włożono za dużo bielizny,
• wybrano niewłaściwy program prania,
• dodano za mało detergentu.
Drgania lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział „Instalacja”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• zbyt mała ilość prania.
Program prania jest zbyt
długi:
•
•
•
•
•
Pralka zatrzymuje się w
trakcie programu prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję „Stop z wodą”,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu programu:
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1-2 minut po zakończeniu programu.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E40,2)
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3) :
• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E20 2),
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• filtr spustowy jest zatkany,
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• wąż spustowy jest zamocowany za wysoko (patrz rozdział „Instalacja”),
• pompa opróżniająca jest zablokowana,
• syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
filtry na dopływie wody są zabrudzone,
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: została dodana
dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie w bębnie.
12 electrolux
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10 2),
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak1).
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu EF0 2),
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• filtr spustowy jest zatkany,
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem; należy wykonać
następujące czynności:
- zamknąć zawór dopływu wody,
- uruchomić na 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z
gniazdka elektrycznego,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Środek zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do bębna podczas
wlewania go do dozownika:
• przekroczono poziom MAX.
1) Zależnie od modelu.
2) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
3) Po usunięciu problemu nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to być przyczyną niszczenia
tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku. Detergentów w płynie nie można stoso-
wać gdy wybrano pranie wstępne. W programach bez prania wstępnego, można
stosować detergenty w płynie wlewając je
do specjalnego dozownika, który będzie
włożony bezpośrednio do bębna. Detergenty w tabletkach należy wkładać do dozownika detergentów w pralce.
DANE TECHNICZNE
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Podłączenie do sieci wodociągowej
INSTALACJA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia
na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy.
Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Rodzaj 20/27
electrolux 13
ROZPAKOWANIE
1
90O
2
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność.
DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ
A
B
SPUST WODY
Zamontować prowadnicę w kształcie
litery "U" na wężu
spustowym. Zamonmin
max
tować końcówkę
70 cm 100 cm
węża do rury kanalizacyjnej z syfonem
(lub na krawędzi
umywalki) na wysokości od 70 do 100
cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapobiec
zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
A
C
D
1
2 B
2
1
1
D
Aby zainstalować urządzenie na tym samym poziomie co przylegające meble, należy postępować zgodnie ze wskazówkami
przedstawionymi na rysunku D.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W
obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 10 A dla 230
V. Urządzenie nie może być podłączane do
sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani
rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz
gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
DOPŁYW WODY
Z tyłu pralki należy zamontować dostarczony w komplecie wąż dopływowy, wykonując poniższe czynności. Nie używać starego
węża. Węża dopływowego nie można
przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.
MIEJSCE INSTALACJI
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
2
C
1
14 electrolux
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
UTYLIZACJA STAREGO URZĄDZENIA
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu. Należy
oddać je do właściwego punktu zbiórki
(informacje na temat takich punktów
można uzyskać w urzędach gminy),
PL
aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do
utylizacji, należy również zadbać o to,
aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.
ZALECENIA EKOLOGICZNE
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy
ładować do pełna unikając małych
ilości prania.
• Z programów z praniem wstępnym
lub namaczaniem należy korzystać
wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do
stopnia twardości wody oraz do
wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.
POLSKA - WARUNKI GWARANCYJNE
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
electrolux 15
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia
w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
– instalacji,konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
– przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty serwisu.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym
dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy
nie obejmuje: instalacji, instruktażu,
konserwacji sprzętu, poprawy połączeń
mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
sprzęt został zakupiony (wymiana lub
zwrot gotówki). Sprzęt zwracany musi
być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
12. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
13. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected],
www.electrolux.pl
PL Gwarancja Europejska: Niniejsze
urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na
końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony
ustawowo. W przypadku przeprowadzki
właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zacho-
wuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz częś-
16 electrolux
ci) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii
urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów do-
mowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
electrolux 17
18 electrolux
electrolux 19
www.electrolux.com/shop
108648200-B-162012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement