Electrolux EWT136641W Uživatelský manuál

Electrolux EWT136641W Uživatelský manuál
návod k použití
használati útmutató
Инструкция по
эксплуатации
návod na používanie
Pračka
Mosógép
Стиральная машина
Práčka
EWT 136641 W
2 electrolux
1
2
3
4
1
2
Ovládací panel
Tlačítko víka
Kryt přístupu k filtru
Nastavitelné vyrovnávací nožičky
3
4
OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Volič programů
Displej pro zprávy
Tlačítko „Teplota“
Tlačítko „Odstředění“
Tlačítka „Nahoru/Dolů“
Tlačítko „OK“
Tlačítko „Start/Pauza“
Tlačítko „Řízení času“
Tlačítka „Nahoru/Dolů“ umožňují přístup k
následujícím nabídkám:
• Předpírka
• Extra máchání
• Snadné žehlení
• Návod k praní
: Návod k teplotám ,
Návod k rychlosti odstřeďování
, Ná, Návod ke skvrnám
vod k funkcím
a Návod k režimu Demo
, Zpět
electrolux 3
• Nastavení
: Jazyk
, Hlasitost
,
Čas
, Jas
, Kontrast
, Vrátit na, Zpět
stavení
• Čas dokončení
• Dětská bezpečnostní pojistka
• Uložit oblíbené
• Zpět
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body.
Tento návod k použití uložte u spotřebiče.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího
programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože,
šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle,
mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky
atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani
nezaobroubené nebo natržené oděvy.
INSTALACE
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho
vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli
poškozen. Veškerá poškození během
přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla
po instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na
základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou
síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v
kapitole nazvané "Připojení k elektrické
síti".
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED
MRAZEM
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
4 electrolux
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí
hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
odpojte pračku od elektrické sí"Stop"
tě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota
neklesne pod bod mrazu.
POUŽITÍ
• Tento spotřebič je určen k normálnímu
použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke
komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na
štítku každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili,
počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve
pak vložte oděvy do bubnu pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
VLASTNÍ NASTAVENÍ
PRVNÍ PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Je nutné zvolit jazyk.
Zvolte požadovaný jazyk stisknutím tlačítka
nebo
, a poté volbu potvrďte tlačítkem „OK“.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Zobrazí se výzva k potvrzení: stisknutím tlačítka „OK“ volbu potvrďte.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Poté musíte nastavit na spotřebiči čas stisknutím
nebo
, a poté volbu potvrďte
stisknutím tlačítka „OK“.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
JAZYK
Při prvním připojení k elektrické síti se objeví
angličtina. Pokud si přejete jazyk změnit,
postupujte takto.
nebo
a přejděte do nabídky
Stiskněte
„Nastavení“
, poté stiskněte tlačítko
, a poté stiskněte
„OK“. Vyberte „Jazyk“
tlačítko „OK“: písmena zkratky jazyka blikají
(text se změní na požadovaný jazyk). Zvolte
nebo
, a poté
jazyk stisknutím tlačítka
nastavení potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
Back
Language
Volume
ENG
electrolux 5
Chcete-li provést další změnu, objeví se
zpráva „Stiskněte OK“. Po několika vteřinách se opět zobrazí hlavní displej.
Chcete-li provést další změnu, objeví se
zpráva „Stiskněte OK“. Po několika vteřinách se opět zobrazí hlavní displej.
HLASITOST
Po skončení cyklu, v případě poruchy nebo
jako znělka při uvedení spotřebiče do chodu zazní zvukové signály.
K nastavení hlasitosti zvukových signálů
proveďte následující.
nebo
a přejděte do nabídky
Stiskněte
„Nastavení“
, poté stiskněte tlačítko
, a poté stiskně„OK“. Zvolte „Hlasitost“
te tlačítko „OK“: stupeň hlasitosti bliká (od 0
pro vypnuto až do 9). Nastavte hlasitost
nebo
, a poté nastavení
stisknutím
potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
JAS
nebo
a přejděte do nabídky
Stiskněte
„Nastavení“
, poté stiskněte tlačítko
, a poté stiskněte tla„OK“. Zvolte „Jas“
čítko „OK“: stupeň jasu bliká (od 0 až do 9).
nebo
, a poté
Nastavte jas stisknutím
nastavení potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
Language
Volume
Time
5
Chcete-li provést další změnu, objeví se
zpráva „Stiskněte OK“. Po několika vteřinách se opět zobrazí hlavní displej.
ČAS
nebo
a přejděte do nabídky
Stiskněte
, poté stiskněte tlačítko
„Nastavení“
„OK“. Zvolte „Čas“
, a poté stiskněte tlačítko „OK“: čas bliká (ve 24 hodinovém fornebo
mátu). Nastavte čas stisknutím
, a poté nastavení potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
Volume
Time
Brightness
11:1
Time
Brightness
Contrast
5
Chcete-li provést další změnu, objeví se
zpráva „Stiskněte OK“. Po několika vteřinách se opět zobrazí hlavní displej.
KONTRAST
nebo
a přejděte do nabídky
Stiskněte
„Nastavení“
, poté stiskněte tlačítko
„OK“. Zvolte „Kontrast“
, a poté stiskněte tlačítko „OK“: stupeň kontrastu bliká (od
ne0 do 9). Nastavte kontrast stisknutím
bo
, a poté nastavení potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
Chcete-li provést další změnu, objeví se
zpráva „Stiskněte OK“. Po několika vteřinách se opět zobrazí hlavní displej.
6 electrolux
JAK SPUSTIT CYKLUS PRANÍ?
PRVNÍ POUŽITÍ
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k
instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž
na vodu.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
A
A
• Otevřete víko pračky
• Otevřete buben stisknutím zajišťovacího
tlačítka A1) : Obě křídla dvířek bubnu se
otevřou automaticky.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění Před zavřením víka
pračky zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený:
• Když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Doplňte příslušné množství pracího
a, poprostředku do komory pro praní
kud jste zvolili funkci „předpírka“, také do
. Podle potřeby
komory pro předpírku
nalijte do komory označené aviváž.
VOLBA POŽADOVANÉHO PROGRAMU
Vhodný program pro daný druh prádla najdete v tabulce programů (viz část Tabulka
programů a nabídka Návod k praní).
Pootočte voličem programů na požadovaný
program. Zobrazí se logo značky a zazní
znělka.
1) Závisí na modelu.
Na několik vteřin se objeví popis programu
a tlačítko „Start/Pauza“ začne zeleně blikat.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Hodnoty uvedené na displeji jsou pouze orientační.
Zobrazí se výchozí teplota, rychlost
odstředění a délka zvoleného programu.
1:50
60
1200
20:15
Upozornění Otočíte-li v průběhu cyklu
voličem programů na jiný program,
pračka nebude na tento nově zvolený
program reagovat.
electrolux 7
VOLBA TEPLOTY
60
u tohoto programu neproběhne žádné
odstředění, je tento prací cyklus velmi tichý
a můžete ho zvolit pro praní v nočních hodinách. U programů Bavlna a Syntetika se při
máchání spotřebuje více vody.
ŘÍZENÍ ČASU
Time Manager
Opakovaným stisknutím tlačítka „Teplota“
zvyšte nebo snižte teplotu, chcete-li prádlo
vyprat při jiné teplotě, než je teplota zvolená
pračkou (viz Tabulka programů s možnými
odpovídá praní za
teplotami). Symbol
studena.
VOLBA RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ
18:05
Pračka je z výroby nastavena na cyklus
„Normální“. Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit pomocí tlačítek funkce „Řízení ča. Je uveden i stupeň zašpinění prásu“
dla.
Stupeň zašpinění
2) Závisí na modelu.
Ikona
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné
prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné
Pro málo zašpiněné
prádlo
Krátký 1)
Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký 1)
Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení 1)
Pouze pro osvěžení
prádla
Extra osvěžení 1)
Pro osvěžení pouze
několika málo kusů
prádla
1200
Chcete-li prádlo odstředit při jiné rychlosti,
než je rychlost odstřeďování zvolená
spotřebičem, změňte ji stisknutím tlačítka
. Také můžete zvolit
„odstřeďování“
, „Zastavení máfunkci „Bez odstředění“
2).
nebo „Noční cyklus“
chání“
Maximální rychlosti odstřeďování jsou:
pro Bavlna úsporný: 1300 ot/min, pro Dámské prádlo, Vlna/Ruční praní: 1000 ot/min,
pro Syntetické, 14 min: 900 ot/min, pro
Jemné, Hedvábí, Přikrývka: 700 ot/min.
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchánebo „Noční cyklus“
, je na konci
ní“
programu nutné pro ukončení cyklu a vypuštění vody zvolit program „Odstředění“
nebo „Vypouštění“
.
Bez odstředění
Voda se odčerpá bez odstředění.
Zastavení máchání
Po volbě této funkce pračka neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Noční cyklus
Pračka nevypustí po závěrečném odstředění vodu, aby se prádlo nezmačkalo. Protože
01:50
1) Pro použití s poloviční náplní.
Nabídka těchto různých stupňů se liší podle
zvoleného druhu programu.
VOLBA FUNKCÍ
Různé funkce se volí po volbě programu a
před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ (viz
část Tabulka programů a nabídka Návod k
praní).
nebo
zvolte požadovanou
Stisknutím
funkci.
8 electrolux
FUNKCE „ODLOŽENÝ START“
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Zobrazí se nápis „Zap“ nebo „Vyp“ podle
toho, zda je funkce zapnutá nebo ne. (Jestliže se zobrazí „Vyp“, symbol funkce je
přeškrtnutý.)
Stisknutím tlačítka „OK“ funkci zapnete či
vypnete. Pokud tlačítko „Ok“ nestisknete,
objeví se po několika vteřinách nápověda.
Chcete-li se vrátit k hlavnímu displeji, počkejte několik vteřin.
Zobrazí se symboly odpovídající zvoleným
funkcím.
FUNKCE „EXTRA MÁCHÁNÍ“
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato možnost se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s
měkkou vodou.
Dočasně: Tato volba platí pouze pro zvolený program.
FUNKCE „PŘEDPÍRKA“
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
Předpírka končí krátkým odstřeďováním u
programů pro bavlnu a syntetické tkaniny, u
programů pro jemné tkaniny se voda pouze
vypustí.
FUNKCE „SNADNÉ ŽEHLENÍ“
Jestliže zvolíte tuto funkci, prádlo se vypere
a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení prádla je pak jednodušší.
Jestliže tuto funkci zvolíte pro programy pro
bavlnu, rychlost odstředění se automaticky
sníží na 900 ot/min.
Settings
End Time
Child lock
19:18
Tato funkce umožňuje zvolit čas ukončení
cyklu pracího programu. Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 minut a pak po hodinách až o 23 hodin a 59
minut.
nebo
zvolte funkci „Čas
Stisknutím
ukončení“. Stiskněte „OK“, chcete-li změnit
čas ukončení cyklu. Pokud tlačítko „OK“
nestisknete, objeví se po několika vteřinách
nebo
nastavíte
nápověda. Stisknutím
času konce cyklu. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Na hlavním displeji se zobrazí nový čas konce cyklu. Hodina konce
cyklu je nastavena, pokud už neprovedete
další seřízení (funkce, řízení času apod.).
Konec cyklu můžete kdykoli změnit nebo
zrušit před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
stejným postupem jako v předešlém případě.
Jestliže jste již tlačítko „Start/Pauza“ stiskli,
a přejete si konec cyklu změnit nebo zrušit,
postupujte následovně:
Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“, a poté nastavte konec cyklu jako v
předchozím případě. Stisknutím tlačítka
„Start/Pauza“ cyklus spustíte.
Upozornění Víko pračky je během
odloženého startu zablokované.
Chcete-li pračku otevřít, musíte ji
nejprve uvést do stavu pauzy
stisknutím tlačítka „Start/Pauza“. Po
opětovném zavření víka stiskněte
tlačítko „Start/Pauza“.
DĚTSKÁ POJISTKA
Tato funkce umožňuje zablokovat
spotřebič, aby nemohlo dojít k náhodné
změně probíhajícího programu.
nebo
, čímž zvolíte funkci
Stiskněte
„Dětská pojistka“
, a poté funkci zapněte
stisknutím tlačítka „OK“.
electrolux 9
Zablokování se zapne, jakmile stisknete tlačítko „Start/Pauza“ ke spuštění cyklu.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
PŘERUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO
PROGRAMU
Během prvních deseti minut cyklu se objevuje zpráva „Dvířka lze otevřít“.
Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“: příslušná
kontrolka během pauzy bliká zeleně a zobrazuje se zpráva „Pauza“.
1:56
Zvolená funkce se uloží do paměti.
Funkci dětské pojistky vypnete stisknutím
a
po dobu alespoň pěti sekund.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Zvolený cyklus spustíte stisknutím tlačítka
„Start/Pauza“ a příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně.
1:56
Washing
20:33
Volič programů zůstává po celý cyklus nehybný, to je normální jev.
Probíhající fáze se ukáže na displeji (střídavě
s názvem programu), jakož i zbývající čas a
hodina konce cyklu.
Jestliže jste změnili čas konce cyklu, zobrazí se zpráva „Odložený start“ a odpočítávání
odloženého startu.
Paused
Otevření víka je signalizováno dvojím „klapnutím“ blokovacího zařízení. Chcete-li, aby
program pokračoval, znovu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
ZMĚNA PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknutím tlačítka „Start/Pauza“. Jestliže požadovaná změna není možná, je nutné zrušit
právě probíhající program (viz níže).
ZRUŠENÍ PROGRAMU
Jestliže si přejete zrušit program, otočte vo. Když
ličem programů do polohy „Stop“
pračku opět spustíte, zobrazená zpráva
udává postup, který musíte provést ke zrušení nebo pokračování programu.
Press
1:56
Delay Start
20:33
to resume program. Press
OK to cancel.
21:33
Pokud během cyklu stisknete tlačítko „Teplota“ , „Odstředění“
,
,
nebo
„OK“, na displeji se na pár sekund zobrazí
podrobnosti týkající se právě probíhajícího
programu.
KONEC PROGRAMU
Pračka se automaticky zastaví; tlačítko
„Start/Pauza“ zhasne a na displeji se zobrazí hlášení „Dokončeno“. Zazní zvukový signál.
10 electrolux
00:00
Finished
Jestliže nestiskněte „OK“, objeví se po několika vteřinách nápověda. Zobrazí se potvrzovací zpráva a po ní opět hlavní displej.
21:33
Child lock
Saved
Back
Otevření víka je signalizováno dvojím „klapnutím“ blokovacího zařízení. Objeví se sym.
bol
00:00
Finished
21:33
Pootočte programovým voličem do polohy
, Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
„Stop“
zavřete kohoutek přívodu vody.
Upozornění Doporučujeme po
skončení praní ponechat víko a buben
pračky otevřené, aby se vana bubnu
vyvětrala.
Klidový stav : po skončení programu se za
několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim
zrušíte.
OBLÍBENÉ PROGRAMY
Můžete si uložit 2 oblíbené programy.
Spouštějí se pomocí voliče programů.
Uložení programu:
Zvolte program a požadované parametry
(mimo odložení konce cyklu). Stisknutím
nebo
vyberte funkci „Uložit oblíbené“ a
poté stisknutím „OK“ nastavení uložte.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
OK
Jestliže je paměť plná, zpráva vás požádá o
vymazání jednoho oblíbeného programu,
abyste mohli uložit další.
K vymazání jednoho oblíbeného programu
otočte voličem do požadované polohy.
nebo
vyberte funkci „OdStisknutím
stranit oblíbené“, a poté stisknutím „OK“
oblíbený program vymažte.
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Vymazání potvrďte dalším stisknutím tlačítka „OK“.
Child lock
Removed
Back
OK
electrolux 11
TABULKA PROGRAMŮ
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Bavlna (studená – 90°): bílá nebo barevná, např. normálně znečištěné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus,
Předpírka, Extra máchání, Snadné žehlení, Odložený start, Řízení času
Syntetické (studená – 60°): tkaniny ze
syntetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlicí košile, blůzy.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus,
Předpírka, Extra máchání, Snadné žehlení, Odložený start, Řízení času
Jemné (studená – 40°): pro všechny
jemné tkaniny, např. záclony.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus,
Předpírka, Extra máchání, Odložený
start, Řízení času
Vlna/Ruční praní (studená - 40°): vlna
vhodná k praní v pračce s označením „čistá
střižní vlna vhodná k praní v pračce, nesráží
se“.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus, Odložený start
Dámské spodní prádlo (studená – 40
°C): pro velmi jemné prádlo, např. dámské
spodní prádlo.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus, Odložený start
Hedvábí (studená – 30°): látky, které lze
prát v pračce při 30 °C.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus, Odložený start
Máchání: s tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus,
Extra máchání, Snadné žehlení, Odložený start
Vypouštění: po „Zastavení máchání“ s
vodou v bubnu (nebo po „Nočním cyklu
plus“) provede cyklus vypouštění.
6,0 kg
Odstředění: odstřeďovací cyklus od 400
do 1300 ot/min po Zastavení máchání (nebo
po Nočním cyklu plus).
6,0 kg
Odložený start
Úsporný1) (40° – 90°): bílé nebo barevné, např. normálně znečištěné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
6,0 kg
Zastavení máchání, Noční cyklus,
Předpírka, Extra máchání, Snadné žehlení, Odložený start
14 min (30°): ideální pro prádlo, které
potřebuje jen osvěžit.
1,0 kg
Zastavení máchání, Odložený start
Přikrývka (30° - 40°): pro praní dek a
prošívaných přikrývek.
3,0 kg
Odložený start
1) Referenční program pro testy podle normy EN60456.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z
PRAČKY
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
VNĚJŠÍ POVRCH
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepouží-
12 electrolux
vejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
5
6
7
4
3
1
2
4
FILTRY PŘÍVODU VODY
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
VYPOUŠTĚCÍ FILTR
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v
dolní části pračky:
1
3
2
PROBLÉMY PŘI PROVOZU
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
Problémy
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve
pak zavolejte servis.
Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:
• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• došlo k výpadku proudu,
• byla přerušena dodávka vody,
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
Pračka se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část „Instalace“).
Pračka nemáchá nebo
nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu
rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“ nebo funkce „Noční klid plus“ či „Zastavení máchání“ s vodou v bubnu,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
electrolux 13
Problémy
Příčiny
Okolo pračky je voda:
•
•
•
•
•
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
vypouštěcí filtr nebyl vrácen zpět na místo,
přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní jsou neuspokojivé:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je
hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• příliš malé množství prádla.
Prací cyklus je příliš
dlouhý:
•
•
•
•
•
Pračka se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:
• kontrolka „okamžité otevření“ 1) nesvítí,
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po skončení cyklu 1).
Na displeji se zobrazí
hlášení „Zkontrolujte,
zda jsou dvířka správně
zavřená, a stiskněte
START.“ 2) a tlačítko
„Start/Pauza“ bliká červeně. 3) :
• víko není správně zavřené.
Zobrazí se kód EF1 nebo se na displeji zobrazí
hlášení „Nelze vypustit
vodu. Zkontrolujte prosím, zda je filtr čistý, a
stiskněte START.“ 2)a
tlačítko Start/Pauza bliká
červeně3):
•
•
•
•
•
Na displeji se zobrazí
hlášení „Nelze napustit
vodu. Zkontrolujte prosím, zda je kohoutek
otevřený, a stiskněte
START.“ 2) a tlačítko
Start/Pauza bliká červeně3):
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody,
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
filtry přívodu vody jsou zanesené,
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagoval detektor přehřívání motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další
fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
vypouštěcí filtr je neprůchodný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
sifon je zanesený.
14 electrolux
Problémy
Při naplnění přihrádky
dávkovače steče aviváž
rovnou do bubnu:
Příčiny
• překročili jste značku MAX.
1) Závisí na modelu.
2) U některých modelů může zaznít zvukový signál
3) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to narušit prádlo. Pro
prací prášky nejsou žádná omezení. Tekuté
prací prostředky se nesmí používat, byla-li
zvolena předpírka. U cyklů bez předpírky
musí být přidávány pomocí dávkovací koule. Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu pro prací
prostředek v přihrádce dávkovače vaší
pračky.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
INSTALACE
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě.
Přeprava nezajištěného spotřebiče může
poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a
poruchy funkce. Spotřebič může být také
poškozen nárazem.
ROZVÁZÁNÍ
A
B
A
C
D
VYBALENÍ
1
1
2 B
2
2
1
electrolux 15
1
D
2
C
1
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla v
rovině se sousedícím nábytkem, postupujte
podle obrázku D.
PŘÍVOD VODY
Přívodní hadici instalujte zezadu pračky
podle níže uvedeného postupu. Starou hadici znovu nepoužívejte. Přívodní hadici nelze prodlužovat Jestliže je příliš krátká, obraťte se na poprodejní servis
90O
vypouštěcí hadice musí být umožněn
přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 13 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je
uzemnění provedeno podle platných
předpisů.
UMÍSTĚNÍ
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné
vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při
praní.
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
VYPOUŠTĚNÍ
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě
připojení na vypouštěcí potrubí (nebo
do výlevky) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
Zajistěte bezpečné
připevnění. Na konci
min
70 cm
max
100 cm
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
16 electrolux
LIKVIDACE SPOTŘEBIČE
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte
na místním úřadě), aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části,
které by mohly být nebezpečné pro
ostatní: odřízněte napájecí šňůru na
dolní části spotřebiče.
• pokud je to možné, využívejte plnou
kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením
používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti
vody, velikosti náplně prádla a stupni
jeho znečištění.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
CESKÁ REPUBLIKA - ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA
Záruka za domácí spotřebiče je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také
jen „Kupující“) a jen na výrobky běžně používané v domácnosti. Prodejce poskytuje
Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od převzetí prodaného výrobku Kupujícím (nejde-li o případ
podle § 621, druhá věta, Obč. zák.).
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
popřípadě – není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující
oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo na
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit
jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého záručního práva
přitom je, že: (a) výrobek byl instalován a
uveden do provozu i vždy provozován v
souladu s návodem k obsluze a (b) Kupující
prokáže existenci Záruky i oprávněnost a
důvodnost uplatněného záručního práva.
Podmínkou pro uplatnění práva z prodejcem poskytnuté smluvní záruky je také, že:
(A) veškeré záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy provedeny Autorizovaným servisním střediskem anebo
příslušným prodejcem a (B) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný nákupní doklad i – byl-li k výrobku v souladu s pokyny
společnosti ELECTROLUX, s.r.o., vydán –
platný Záruční list.
Právo na odstranění vady výrobku může
kupující uplatnit v nejbližším Autorizovaném
servisním středisku nebo u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Zákazník musí vždy umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto Autorizovaného servisního střediska, resp. uvedeného
prodejce.
Veškerá ostatní záruční práva musí Kupující
uplatňovat pouze u prodejce, u něhož výrobek koupil.
Každé záruční právo je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku, resp. u prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko, resp. prodejce posoudí oprávněnost a důvodnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího řešení. Kupující je
povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku, resp. prodejci veškerou
součinnost potřebnou k prokázání existence Záruky, oprávněnosti a důvodnosti
uplatněného práva z odpovědnosti za vady,
k ověření existence reklamované vady i k
záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se – při splnění podmínky
uvedené v předchozí větě – staví po dobu
od řádného a včasného uplatnění práva na
odstranění vady do provedení záruční opra-
electrolux 17
vy Autorizovaným servisním střediskem,
resp. prodejcem, nejdéle však do doby, kdy
kupující po skončení záruční opravy byl povinen výrobek převzít.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko, resp. prodejce povinen vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto je ve vlastním zájmu
Kupujícího, aby obsah Opravního listu před
jeho podpisem zkontroloval a kopii Opravního listu si pečlivě uschoval.
Jestliže reklamovaná vada nebude zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou prodejce odpovídá, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku, resp.
prodejci shora uvedenou potřebnou součinnost, je Kupující povinen nahradit Autorizovanému servisnímu středisku i prodejci veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka se nevztahuje na: (a) opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní či nevhodnými
provozními podmínkami aj.), (b) případný
nedostatek jakosti anebo užitné vlastnosti,
který není vadou výrobku, (c) výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním nebo jiným obdobným účelům aj.).
Poskytnutím Záruky vyplývající ze Záručního
listu nejsou dotčena práva Kupujícího, která
se váží ke koupi výrobku.
Tato Záruka se týká pouze výrobků, které
byly prodejci dodány společností ELECTROLUX, s.r.o., a platí pouze na území České republiky.
Prodejce je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
mu i kdykoliv poté poskytnout aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
Jakékoliv bližší informace o Záruce a o Autorizovaných servisních střediscích poskytnou: (a) prodejce, (b) Oddělení péče o zákazníky společnosti ELECTROLUX, s.r.o., a to
buď na telefonním čísle: 261 302 261, nebo
na e-mailové adrese: [email protected] a
(c) bezplatná telefonní INFOLINKA: 800 302
111, popř. je lze nalézt na www.electrolux.cz.
Upozornění pro Kupující: Společnost ELECTROLUX, s.r.o., v zájmu co nejlepšího
uspokojování Vašich potřeb průběžně kontroluje práci Autorizovaných servisních
středisek i prodejců. Proto Vás prosíme,
abyste našim pracovníkům při této jejich
kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o záručních opravách
nebo předložením kopií Opravních listů.
Evropská Záruka: Na tento spotřebič se
vztahuje záruka společnosti Electrolux ve
všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v
záruce spotřebiče nebo jinak zákonem.
Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené
země do jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
ELECTROLUX, s.r.o.
18 electrolux
1
2
3
4
1
2
A kezelőpanel
Fedél gombja
Szűrőfedél
Szabályozható szintezőlábak
3
4
A KEZELŐPANEL
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Programválasztó gomb
Kijelző és üzenetablak
„Hőmérséklet” nyomógomb
„Centrifugálás” nyomógomb
„Fel/le” nyomógombok
„Ok” nyomógomb
„Indítás/Szünet” nyomógomb
„Time Manager” nyomógomb
A „Fel/le” gombok a következő menük elérését teszik lehetővé :
• Előmosás
• Extra öblítés
• Vasaláskönnyítő
• Mosási útmutató
: Hőmérséklet útmutató , Centr. sebesség útmutató
,
, Foltok útmutató
Opciók útmutató
, Demo útmutató
, Vissza
electrolux 19
• Beállítások
: Nyelv
, Hangerő
,
Idő
, Fényerő
, Kontraszt
, Beál, Vissza
lítások visszaállítása
• Befejezés
• Gyerekzár
• Kedvencek mentése
• Vissza
ADAGOLÓDOBOZ
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
M
fölé)
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és
használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást
tartsa a készülék közelében.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg
módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek
stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy
párnahuzatba.
• Használat után válassza le a készüléket a
hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a
készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy
csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék külseje bármilyen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden szállítási rögzítőcsavart
és csomagolóanyagot.
A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkalmassá kell
tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a
készülék alá.
Ha a gépet padlószőnyegen helyezi
üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét
sem.
A készüléket az előírásoknak megfelelő,
földelt hálózati csatlakozódugasszal kell
felszerelni.
Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa
el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre
felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges károkért.
20 electrolux
FAGYÁS ELLENI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek
van kitéve, a következő óvintézkedéseket
meg kell tenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról
állásba
a programkapcsolót "Stop"
forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék
károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket,
gondoskodjon arról, hogy olyan területen
helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem
esik fagypont alá.
HASZNÁLAT
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket
•
•
•
•
kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve
semmilyen más célra.
Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata
esetén várjon, amíg a termék elpárolog,
mielőtt ezeket a ruhadarabokat a dobba
tenné.
Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket,
törölközõket stb. hajtogassa szét.
A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
SZEMÉLYRE SZABÁS
ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ
CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS
TÁPHÁLÓZATHOZ
Ki kell választania a nyelvet.
vagy
gomb megnyomásával válasA
sza ki a kívánt nyelvet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az „Ok” gombot.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Ezt követően be kell állítania a készüléken
az időt a
vagy
gomb megnyomásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az
„Ok” gombot.
Press
Megjelenik a megerősítés kérése: nyomja
meg az „Ok” gombot a választás megerősítéshez.
or
to set time. Press OK
to activate it.
NYELV
Amikor első alkalommal csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz, a menü
electrolux 21
angol nyelven jelenik meg. Ha meg kívánja
változtatni a nyelvet, a következőképpen
járjon el.
vagy
gombot, hogy a
Nyomja meg
„Beállítások” menübe jusson
, majd
nyomja meg az „Ok” gombot. Válassza ki a
, majd nyomja meg az „Ok”
„Nyelv”-et
gombot : a nyelvet képviselő betűk villognak (a szöveg a megfelelő nyelvre vált). Vávagy
gomb meglassza ki a nyelvet a
nyomásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja
meg az „Ok” gombot.
Back
Language
Volume
ENG
menü néhány másodperc elteltével visszatér.
IDŐ
Nyomja meg
vagy
gombot, hogy a
, majd
„Beállítások” menübe jusson
nyomja meg az „Ok” gombot. Válassza ki
, majd nyomja meg az „Ok”
az „Idő”-t
gombot : az idő villog (24 órás formátum).
vagy
gomb megÁllítsa be az időt a
nyomásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja
meg az „Ok” gombot.
Volume
Time
Brightness
11:1
A „Nyomja meg az Ok”-t üzenet jelenik
meg, ha ismét meg kívánja változtatni. A főmenü néhány másodperc elteltével visszatér.
A „Nyomja meg az Ok”-t üzenet jelenik
meg, ha ismét meg kívánja változtatni. A főmenü néhány másodperc elteltével visszatér.
HANGERŐ
A ciklusok végén, rendellenességek jelentkezésekor és az indítási csengetés lejátszásakor hangjelzések hallhatók.
A hangjelzések hangerejének beállításához,
tegye a következőket.
vagy
gombot, hogy a
Nyomja meg
, majd
„Beállítások” menübe jusson
nyomja meg az „Ok” gombot. Válassza ki a
, majd nyomja meg az „Ok”
„Hangerő”-t
gombot : a hangerősség szintjéhez tartozó
szám villog (a csendet jelentő 0 és 9 kövagy
zött). Válassza ki a hangerőt a
gomb megnyomásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az „Ok” gombot.
FÉNYERŐ
vagy
gombot, hogy a
Nyomja meg
, majd
„Beállítások” menübe jusson
nyomja meg az „Ok” gombot. Válassza ki a
, majd nyomja meg az „Ok”
„Fényerő”-t
gombot : a fényerő szintjének száma villog
(0 és 9 között). Válassza ki a fényerőt a
vagy
gomb megnyomásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az „Ok” gombot.
Language
Volume
Time
5
A „Nyomja meg az Ok”-t üzenet jelenik
meg, ha ismét meg kívánja változtatni. A fő-
Time
Brightness
Contrast
5
A „Nyomja meg az Ok”-t üzenet jelenik
meg, ha ismét meg kívánja változtatni. A főmenü néhány másodperc elteltével visszatér.
KONTRASZT
vagy
gombot, hogy a
Nyomja meg
„Beállítások” menübe jusson
, majd
nyomja meg az „Ok” gombot. Válassza ki a
22 electrolux
„Kontraszt”-ot
, majd nyomja meg az
„Ok” gombot : a kontrasztszint száma villog
(0 és 9 között). Válassza ki a kontrasztot a
vagy
gomb megnyomásával, majd a
jóváhagyáshoz nyomja meg az „Ok” gombot.
Brightness
Contrast
Reset Settings
A „Nyomja meg az Ok”-t üzenet jelenik
meg, ha ismét meg kívánja változtatni. A főmenü néhány másodperc elteltével visszatér.
5
EGY MOSÁSI CIKLUS LEFUTTATÁSA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de
mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.
NAPI HASZNÁLAT
A RUHANEMŰ BEHELYEZÉSE
A
A
• Nyissa fel a készülék fedelét
• Az A kioldógomb megnyomásával nyissa
ki a dobot3) : A két ajtószárny automatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot
és a mosógép fedelét.
Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék
fedelét, győződjön meg arról, hogy a
dob jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A MOSÓSZEREK ADAGOLÁSA
Öntse a mosószermennyiséget a mosási
és az előmosási rekeszbe
,
rekeszbe
3) Modelltől függően.
ha kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszert a rekeszbe, ha szükséges.
A KÍVÁNT PROGRAM KIVÁLASZTÁSA
A különböző típusú mosnivalóhoz a programtáblázatban találhatja meg a megfelelő
programot (lásd a Programtáblázat c. szakaszt és a Mosási útmutató menüt).
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A márkajelzés egy csengetés kíséretében megjelenik.
Ezután megjelenik a program leírása néhány
másodpercre, és a „Start/Szünet” gomb jelzőfénye zölden villog.
electrolux 23
A CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
KIVÁLASZTÁSA
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
1200
A kijelzőn jelzett értékek tájékoztató jellegűek.
A kiválasztott programra vonatkozóan az
alapértelmezett hőmérséklet, centrifugálási
sebesség és időtartam jelenik meg.
1:50
60
1200
20:15
Vigyázat Ha akkor forgatja el a
programkapcsolót egy másik
programra, amikor egy ciklus
folyamatban van, a mosógép figyelmen
kívül hagyja az újonnan kiválasztott
programot.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
60
Ha a készülék által választott értéktől eltérő
hőmérsékleten kívánja kimosni a mosnivalót, a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg ismételten a „Hőmérséklet” nyomógombot (a lehetséges
hőmérséklet értékeket lásd a Programtáblájel hideg mosást jelent.
zatban). A
Nyomja meg a „Centrifugálás”
nyomógombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha a készülék által választott
sebességtől eltérő sebességen kívánja
centrifugálni a ruhaneműt. A „Nincs centri, az „Öblítőstop”
vagy a
fugálás”
„Halk ciklus”
lehetőség is kiválasztható
4).
A maximális centrifugálási sebességek:
Pamut, Eco: 1300 ford./perc, Fehérnemű,
Gyapjú/Kézi mosás: 1000 fordulat/perc,
Műszálas, 14 perces : 900 ford./perc, Kímélő, Selyem, Takaró: 700 ford./perc.
Miután a program véget ért, és az „Öblítővagy a „Halk ciklus”
funkciókat
stop”
kiválasztotta, a ciklus befejezéséhez és a víz
leeresztéséhez ki kell választania a „Centrivagy a „Leeresztés” prografugálás”
mot is.
Nincs centrifugálás
A víz kiürítése centrifugálás nélkül történik.
Öblítőstop
A mosógép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy a ruhanemű ne gyűrődjön meg.
Halk ciklus
A mosógép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, ami megelőzi a ruhanemű gyűrődését.
Mivel nincs centrifugálási ciklus, a mosási
program nagyon csendes, és éjszakára is
választható. A Pamut és Műszálas programok esetén az öblítési ciklus több vizet
használ.
IDŐKEZELÉS
Time Manager
01:50
18:05
4) Modelltől függően.
24 electrolux
A mosógép alapértelmezés szerint „Normál” ciklusát kínálja fel. A ciklus ideje növelhető vagy csökkenthető az „Time Manager”
gombbal. A készülék a ruhanemű szennyezettségi szintjét is jelzi.
Szennyezettségi
szint
Ikon
Textil típusa
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Napi
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Gyors
1)
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors
1)
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
Frissítés 1)
Csak a ruhák felfrissítéséhez
Szuper frissítés 1)
Csak nagyon kevés
ruhadarab felfrissítésére
1) Fél töltet mosásához.
A kiválasztott programtól függ, hogy a felsorolt kategóriák melyike jelenik meg.
OPCIÓK KIVÁLASZTÁSA
A különböző opciókat a program kiválasztása után és a „Start/Szünet” gomb megnyomása előtt kell kiválasztani (lásd a Programtáblázat c. szakaszt és a Mosási útmutató
menüt).
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg
vagy
gombot.
az
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
A „Be” vagy „Ki” szöveg jelzi, hogy az opció
aktiválása megtörtént-e vagy sem. (Ha a
„Ki” felirat jelenik meg, az opcióhoz tartozó
szimbólumot egy vonal húzza át.)
Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja
meg a „Ok” gombot. Ha nem nyomja meg
a „Ok” gombot, néhány másodperc elteltével egy súgó üzenet jelenik meg. A fő képernyőhöz való visszatéréshez várjon néhány
másodpercet.
A kiválasztott opcióknak megfelelő szimbólumok megjelennek a kijelzőn.
„EXTRA ÖBLÍTÉS” OPCIÓ
A mosógép egy vagy több további öblítést
végez a mosási ciklus alatt. Az opció az érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Ideiglenesen: Az opció csak a kiválasztott
programnál aktív.
„ELŐMOSÁS” OPCIÓ
A készülék egy előmosást végez max. 30
°C-on. Az előmosás rövid centrifugálási ciklussal ér véget a pamut és a műszálas
programoknál, a kímélő programok esetében pedig egy ürítési ciklussal.
„VASALÁSKÖNNYÍTŐ” OPCIÓ
A gyűrődés megelőzése érdekében az opció kiválasztása esetén a ruhanemű mosása
és centrifugálása kímélő módon történik. Ez
megkönnyíti a vasalást. Amennyiben az opciót a Pamut programokhoz használja, a
maximális centrifugálási sebesség 900 fordulat/perc.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
Settings
End Time
Child lock
19:18
Az opció azt jelenti, hogy kiválaszthatja, milyen időpontban fejeződjön be a mosási
program. A késleltetés 30 perc időtartamú
electrolux 25
lépésekkel, majd 1 óra időtartamú lépésekkel választható ki, maximum 23 óra 59 perc
késleltetésig.
A „Befejezés opció” kiválasztásához nyomja
vagy
gombot. Ha a ciklus bemeg az
fejezési időpontját meg kívánja változtatni,
nyomja meg az „Ok” gombot. Ha nem
nyomja meg a „Ok” gombot, néhány másodperc elteltével egy súgó üzenet jelenik
meg. A ciklus befejezési idejének beállításávagy
gombot. A
hoz nyomja meg a
megerősítéshez nyomja meg az „Ok” gombot. A fő kijelző visszatér a ciklus befejeződésének új időpontjával. A ciklus befejeződésének időpontja csak akkor kötelező érvényű, ha nem alkalmaz más beállításokat
(opciók, időkezelés stb.).
A „Start/Szünet” gomb megnyomása előtt
bármikor módosíthatja vagy törölheti a ciklus befejeződésének időpontját a korábban
ismertetett módon eljárva.
Ha már megnyomta a „Start/Szünet” gombot, és utána szeretné módosítani vagy törölni a ciklus végének az időpontját, a következőképp kell eljárnia :
A ciklus befejeződésére beállított időpont
törléséhez és a ciklus azonnali elindításához
nyomja meg a „Start/Szünet” gombot, majd
módosítsa a ciklus befejeződésének időpontját a korábban leírtak szerint. A ciklus
elindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
Vigyázat A fedél a késleltetett indítás
időtartama alatt zárva van. Ha ki kell
nyitnia a fedelet, először szünet
helyzetbe kell állítania a készüléket a
„Start/Szünet” gomb megnyomásával.
A fedél lecsukása után ismét nyomja
meg a „Start/Szünet” gombot.
GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR
Az opció lehetővé teszi a készülék zárolását
annak megelőzése érdekében, hogy a folyamatban lévő programot véletlenül megváltoztassák.
vagy
gombot „GyerNyomja meg a
mekzár”
kiválasztásához, majd az aktiválásához az „Ok” gombot.
A biztonsági eszköz akkor lép működésbe,
amint a ciklus elindításához megnyomja a
„Start/Szünet” gombot.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Az opció kiválasztását a készülék tárolja.
A gyermekbiztonsági zár kikapcsolásához
nyomja meg legalább 5 másodpercig a
és
gombokat.
A PROGRAM INDÍTÁSA
A ciklus indításához nyomja meg „Start/
Szünet” gombot, a megfelelő jelzőfény zölden világít.
1:56
Washing
20:33
Normális jelenség, ha a ciklus alatt a programkapcsoló nem mozdul el.
A folyamatban lévő fázis (a program nevével
felváltva) a hátralévő idővel és a ciklus befejezési időpontjával együtt a kijelzőablakon
látható.
Ha ciklus befejezésének időpontja megváltozott, a „Késleltetett indítás” üzenet és a
visszaszámlálás látható a kijelzőn.
1:56
Delay Start
21:33
Ha a ciklus közben megnyomja a „Hőmér,
,
vagy
séklet” , „Centrifugálás”
„Ok” gombot, a folyamatban lévő program
részleteit pár másodpercre megjeleníti a készülék.
26 electrolux
A FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM
SZÜNETELTETÉSE
A ciklus első tíz percében a „Lehet, hogy
nyitva van az ajtó” üzenet látható a kijelzőn.
Nyomja meg a „Start/Szünet” gombot : a
szüneteltetés alatt a megfelelő jelzőfény zölden világít, és a „Start/Szünet” üzenet látható a kijelzőn.
1:56
Paused
00:00
Finished
21:33
Kettős «kattanással» jelzi a záróegység,
hogy a fedél nyitva van. A
szimbólum
megjelenik.
20:33
00:00
Finished
Kettős «kattanással» jelzi a záróegység,
hogy a fedél nyitva van. A program folytatásához nyomja meg ismét a „Start/Szünet”
gombot.
A FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM
MÓDOSÍTÁSA
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana
az aktuális programon, a „Start/Szünet”
gomb megnyomásával szünetre kell állítani
a mosógépet. Ha a módosítás nem lehetséges, törölnie kell az aktuális programot (lásd
lentebb).
PROGRAM TÖRLÉSE
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
állásba. Amiprogramkapcsolót a „Stop”
kor újraindítja a mosógépet, egy üzenet
közli, mit kell tenni a program törléséhez, illetve folytatásához.
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
A PROGRAM VÉGE
A mosógép automatikusan leáll, a „Start/
Szünet” gomb kinyomódik, és a „Kész”
üzenet jelenik meg. Egy hangjelzés hallható.
21:33
Forgassa “Állj”
állásba a programkapcsolót. Szedje ki a ruhát. Válassza le a készüléket, és zárja el a vízcsapot.
Vigyázat Javasoljuk, hogy használat
után hagyja nyitva a fedelet és a dobot,
hogy a víztartály szellőzni tudjon.
Készenlét: Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
KEDVENC PROGRAMOK
Elmenthet 2 kedvenc programot. Ezek a
programok a programkapcsolóval lesznek
elérhetők.
Program mentéséhez :
Válassza ki a programot és a kívánt paramétereket (kivéve a befejezési időpont késleltetését). A „Kedvencek mentése” kivávagy
lasztásához nyomja meg a
gombot, majd a beállítások elmentéséhez
az „Ok” gombot.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
electrolux 27
Ha nem nyomja meg a „Ok” gombot, néhány másodperc elteltével egy súgó üzenet
jelenik meg. Egy megerősítő üzenet jelenik
meg, majd visszatér a fő kijelző.
Child lock
Saved
Back
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
OK
Erősítse meg a törlést az „Ok” gomb ismételt megnyomásával.
Ha a memória megtelt, egy üzenet közli,
hogy törölnie kell egy kedvencet ahhoz,
hogy egy másikat elmenthessen.
Egy kedvenc törléséhez fordítsa a programkapcsolót a kívánt állásba. A „Kedvencek
eltávolítása” kiválasztásához nyomja meg a
vagy
gombot, majd a törléshez az
„Ok” gombot.
Child lock
Removed
Back
OK
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Pamut (hideg - 90°): Fehér vagy színes,
pl. normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus, Előmosás,
Extra öblítés, Vasaláskönnyítő, Késleltetett indítás, Időkezelő
Műszálas (hideg - 60°): Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem
vasalandó ingek, blúzok.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus, Előmosás,
Extra öblítés, Vasaláskönnyítő, Késleltetett indítás, Időkezelő
Kényes (hideg - 40°): Mindenféle kényes anyaghoz, például függönyökhöz.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus, Előmosás,
Extra öblítés, Késleltetett indítás, Időkezelő
Gyapjú/Kézi mosás (hideg - 40°): Gépben mosható gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll: „Tiszta gyapjú, gépben
mosható, nem megy össze”.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus, Késleltetett indítás
Fehérnemű (hideg - 40°): Nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműhöz.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus, Késleltetett indítás
Selyem (hideg - 30°) : 30 °C-on géppel
mosható szövetekhez.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus, Késleltetett indítás
Öblítés: A program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus, Extra öblítés,
Vasaláskönnyítő, Késleltetett indítás
Vízleeresztés : Egy üres ciklust futtat le
Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus) után.
6,0 kg
Centrifugálás : Centrifugálás 400 - 1300
ford./perc sebességgel Öblítőstop (vagy Halk
ciklus plus) után).
6,0 kg
Késleltetett indítás
28 electrolux
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
(40°-90°): Fehér vagy színes, pl.
normál mértékben szennyezett munkaruhák,
ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
6,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus, Előmosás,
Extra öblítés, Vasaláskönnyítő, Késleltetett indítás
14 perces (30°): Csak felfrissítést
igénylő ruhaneműhöz ideális.
1,0 kg
Öblítőstop, Késleltetett indítás
Takaró (30° - 40°) : Takarók vagy többrétegű szövetek mosásához.
3,0 kg
Eco1)
1) Referenciaprogram az EN60456 szabvány teljesítésének teszteléséhez.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a
tisztítás előtt.
A KÉSZÜLÉK VÍZKŐMENTESÍTÉSE
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést
elvégezni.
A KÉSZÜLÉK KÜLSEJE
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
ADAGOLÓDOBOZ
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
3
2
1
5
6
7
4
BEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐK
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:
3
1
2
4
LEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐ
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
alapzatán található szűrőt:
MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK
A készüléken a gyárból való kiadás előtt
számos ellenőrzést végeztek el. Ha mégis
rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa
át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
electrolux 29
Hibajelenség
Okok
A mosógép nem indul el,
vagy nem tölt be vizet :
• a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás nem működik megfelelően,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• áramszünet van,
• a vízellátás szünetel,
• a vízcsap el van zárva,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti :
• a kifolyócső U-idomja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).
A mosógép nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet :
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyó szűrője eldugult,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt : a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus plus” vagy az „Öblítőstop”
opció ki van választva,
• a kifolyócső U-idomjának magassága nem megfelelő.
Ha víz van a mosógép
körül:
•
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
a kifolyócső U-idomja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyószűrőt nem tették vissza a helyére,
a befolyócső szivárog.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és zajos:
• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd az
üzembe helyezésről szóló szakaszt),
• a készülék nincs egyenes felületen és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban,
• a töltet túl kicsi.
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
•
A mosógép leáll a mosási ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A ciklus végén a fedél
nem nyitható:
• az "azonnali nyitás" 1) jelzőfény nem világít,
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki 1).
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a
mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt : annak érdekében, hogy a
mosnivaló eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, egy extra fázist
adott a ciklushoz.
30 electrolux
Hibajelenség
Okok
A „Kérem, ellenőrizze,
hogy az ajtót megfelelően becsukta-e, majd
nyomja meg a STARTot.” üzenet jelenik meg a
kijelzőn 2) és a „Start/
Szünet” gomb pirosan
villog 3) :
• a fedél nincs jól lezárva.
Az EF1 kód vagy a
„Nem lehet leereszteni a
vizet. Ellenőrizze, hogy a
szűrő tiszta-e, majd
nyomja meg a STARTot.” üzenet jelenik meg a
kijelzőn 2)és a "Start/
Szünet"gomb pirosan
villog3):
• a kifolyó szűrője eldugult,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső rögzítése túl magasan van (lásd az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt),
• az vízleeresztő szivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak.
A „Nem lehet vizet betölteni. Ellenőrizze, hogy a
csap nyitva van-e, majd
nyomja meg a STARTot.” üzenet jelenik meg a
kijelzőn 2) és a "Start/
Szünet" gomb pirosan
villog3):
• a vízcsap el van zárva,
• a vízellátás szünetel.
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
Az adagolódoboz feltöltésekor az öblítőszer
közvetlenül a dobba folyik:
• túllépte a MAX jelzést.
1) Modelltől függően.
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható,
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKOK
Kizárólag mosógépben való használatra
szolgáló mosószert és adalékanyagot használjon. Nem ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ruhaneműn. Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében. A folyékony
mosószerek nem használhatók, amikor az
előmosás ki van választva. Előmosás nélküli
ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazásával kell hozzáadni. A mosószer-tablettákat vagy dózisokat a készülék adagolódobozának mosószerrekeszébe kell helyezni.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
electrolux 31
Csatlakoztatás a vízhálózatra
20/27 típus
ÜZEMBE HELYEZÉS
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a
belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat
okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén
is megsérülhet.
A CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA
1
VÍZELLÁTÁS
A mellékelt víztömlőt szerelje fel a mosógép
hátuljára a következők szerint. Ne használjon fel újra régi csövet. A befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
90O
2
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e
szivárgás.
VÍZLEERESZTÉS
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre.
Tegyen mindent a leeresztési pontra
min
max
(vagy egy kádba) 70
70 cm 100 cm
és 100 cm közötti
magasságban.
Ügyeljen arra, hogy
biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a
cső végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy
szerelővel.
KIBONTÁS
A
B
A
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
A mosógépnek a környező bútorokkal azonos szinten való üzembe helyezéséhez a D
ábrán látható módon járjon el.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 13 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a
dugasz földelve van, és hogy megfelel az
érvényben lévő előírásoknak.
ELHELYEZÉS
A készüléket sima és kemény felületen,
szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gon-
32 electrolux
doskodjon arról, hogy a készülék ne érjen
hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A KÉSZÜLÉK HULLADÉKBA
HELYEZÉSE
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és
újrahasznosításra adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson
el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat
javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a
készüléket teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy
az áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő
mennyiségű mosószert használjon.
MAGYARORSZÁG - JÓTÁLLÁS
Az Electrolux Lehel Kft. (5101 Jászberény,
Fémnyomó u. 1.) mint a jelen jótállási jegyen
feltüntetett típusú és gyártási számú készülék gyártója vagy importõre, a termékre jótállást vállal az alábbi feltételek szerint:
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
1. A jótállási idõ: a 151/2003 (IX. 22.) sz.
korm. rendeletben a fogyasztói szerzõdés alapján vásárolt tartós fogyasztási
cikkekre kötelezõen elõírt, a vásárlás
napjától számított 12 hónap. A hûtõszekrények, fagyasztók, klímaberendezések, gáztûzhelyek, gáz-elektromos
kombinált tûzhelyek és gázüzemû vízmelegítõk esetében az Electrolux Lehel
Kft 24 hónap jótállást vállal.
2. Valamennyi gázenergiával mûködõ készülék, valamint a több fázisra kötendõ
berendezések esetében a jótállási igény
csak akkor érvényesíthetô, ha a térítésköteles üzembe helyezést az erre feljogosított szerviz (ld. a mellékelt szervizlistán) elvégezte, és a jótállási jegyen
ezt igazolta. Az üzembe helyezés elofeltétele az, hogy a szabvány szerinti
elektromos, gáz- és kéménybekötési
lehetõség rendelkezésre álljon. Ebben
az esetben a jótállás az üzembe helyezés napjától kezdõdik. A nem megfelelõ
üzembe helyezésbõl adódó meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
electrolux 33
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy
fogyasztónak minõsül. (Fogyasztó: a
gazdasági, vagy szakmai tevékenység
körén kívül esõ célból szerzõdést kötõ
személy – Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot,
úgy a fogyasztói szerzõdés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján.
Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy õrizzék meg a fizetési
bizonylatot is, amelyet a fogyasztói
szerzõdés igazolásához kérhet a szerelõ.
4. A jótállási igény érvényesítéséhez az értékesítõ szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jegy szükséges.
A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:
– a készülék típusát és gyártási számát,
– az eladás keltét,
– a kereskedelmi cég (kereskedõ) bélyegzõjét.
ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET
CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT
ÉRDEMLÕ IGAZOLÁSA (pl. dátummal
és bélyegzõvel ellátott számla) ESETÉN
PÓTOLUNK.
5. Nem érvényesíthetõ a jótállási igény,
ha:
– a hiba rendeltetésellenes (pl. nem
háztartási célú) vagy a keze-lési tájékoztatóban foglaltaktól eltérõ használat, szakszerûtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
– a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati
feszültség vagy gáz-nyomás megengedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettségének) következménye,
– a jótállási jegy a valóságnak nem
megfelelõ adatokat tartalmaz,
– a készüléket a címlistában feltüntetett
szervizek szakemberein kívül más
már javította,
– a készülék javítása lehetetlenné válik
a gyártó, az értékesítõ vagy a szerviz
mûködési körén kívül álló okból (pl.
ha a fogyasztó a szükséges javítás
elvégzését bármilyen okból megakadályozza; ha a készüléket olyan helyen üzemeltetik, amely a javító felszerelést szállító gépkocsival nem
közelíthetõ meg, illetve onnan a készülék elszállítása nem lehetséges;
ha a szabadon álló készüléket házilagosan olyan helyre építették be,
amely a készülék javításához szükséges mozgást lehetetlenné teszi).
ÉRVÉNYESÍTHETõ IGÉNYEK
1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsõsorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve
ha a választott jótállási igény teljesítés
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a
másik szavatossági igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
a termék hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerzõdésszegés súlyát, és
az igény teljesítésével a jogosultnak
okozott kényelmetlenséget.
JAVÍTÁS
34 electrolux
2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra,
sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha
a szerviz a kijavítást, illetve kicserélést
nem vállalta, vagy e kötelezettségének
a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelõ határidõn belül, a fogyasztónak okozott jelentõs kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelõ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
3. A fogyasztó a választott jogáról másikra
térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles az Electrolux Lehel Kft-nek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba
rövid idõ alatt, vagy értékcsökkenés
nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a
fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
4. Ha a szerviz a termék kijavítását megfelelõ határidõre nem vállalja, vagy nem
végzi el, a fogyasztó a hibát az Electrolux Lehel Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. (Az
Electrolux Lehel Kft. ezen jótállási igény
alkalmazását a javítás speciális feltételeire tekintettel és balesetvédelmi okokból NEM AJÁNLJA!)
5. A jótállás a fogyasztó törvénybõl eredõ
szavatossági jogait nem érinti.
1. Ha a fogyasztó javítást kér, a javításra a
mellékelt címlistán feltüntetett szervizek
vehetõk igénybe.
2. A szerviznek törekednie kell arra, hogy
az igény bejelentésétõl számított 15
munkanapon belül a javítást elvégezze.
3. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történõ átadástól – helyszíni javítás esetén a hiba bejelentésétõl – kezdve azzal az idõvel,
amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerûen nem használható.
4. A készülék jelentõs részének (fõdarabjának) kicserélése ese-tén a jelentõs
rész tekintetében a jótállás újra kezdõdik. Az egyes készülékek fõdarabjegyzéke a következõ oldalon található.
5. Rögzített bekötésû, illetve a 10 kg-nál
súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
terméket az üzemeltetés helyén kell
megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetõ el, a le- és
felszerelésrõl, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
6. A jótállási idõben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelõje a soron
következõ „Jótállási javítási szelvény”-t
és annak tõpéldányát kitölti, és a szelvényt leválasztja a tõpéldányról. A jótállási jegyen a jótálláson alapuló javítás
esetén a szerviznek fel kell tüntetnie:
– a javítási igény bejelentésének és a
termék átvételének idõpontját, továbbá a javított terméknek a vevõ részére történõ visszaadása idõpontját,
– a hiba okát és a javítás módját, kódszámmal és szöveggel, a javítás idõpontját, valamint a munkalap számát,
– a jótállás új határidejét,
– jelentõs rész cseréjét és az arra vonatkozó új jótállási idõt.
KÉSZÜLÉKCSERE
1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét
akkor is, ha az a vásárlástól számított 3
munkanapon belül a rendeltetésszerû
használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A kereskedõ a meghibásodás tényét a szerviz
bevonásával ellenõrizheti.
2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejûleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat
vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú
terméket kell részére kiadni.
3. Készülékcserét akkor is lehet kérni, ha
a fogyasztó a korábban választott javítási vagy más igényrõl áttér a csere
iránti igényre.
FONTOS TUDNIVALÓK
1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó
és kereskedelmi cégek kötelezettségeit
a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII.
30.) GKM sz. rendelet, valamint a
151/2003 (IX. 22.) Korm. sz. rendelet
tartalmazza.
electrolux 35
2. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos
kifogásait a kereskedõhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy jegyzõkönyvet kell errõl felvennie a 49/2003 GKM
sz. rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedõhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervizhálózata bevonásával
ellenõriztetheti a hibás teljesítés meglétét.
3. A javítással kapcsolatos reklamációval a
szerviz vezetõjéhez lehet fordulni. Ha a
panasz így nem rendezõdne, az Electrolux Lehel Kft. Vevõszolgálatához lehet
fordulni (cím: 1142 Budapest, Erzsébet
királyné útja 87., tel.: 252-1773).
4. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az árleszállítás
mértéke stb.) tekintetében vita merül
fel, a jótállásra kötelezett jogszabályban
az erre feljogosított minõségvizsgáló
szerv (pl. Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség) szakvéleményét köteles beszerezni. Ha a kötelezett ezen kötelezettségét nem teljesíti, a vásárló maga is
fordulhat a minõségvizsgáló intézethez.
AEG, AEG-ELECTROLUX, ELECTROLUX, ZANUSSI, PROGRESS VEVÕSZOLGÁLAT
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel.: 252-1773 Fax: 251-0533
EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA LUX-PARTS Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel.: 467-3250
VALAMINT A SZERVIZLISTÁBAN *-GAL
JELÖLT SZERVIZEKBEN
Európai Jótállás: A jelen készülékre az
Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást.
Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények
teljesítése esetén a készülékre vonatkozó
jótállás szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék
eredeti vásárlásának napjával kezdődik,
melyet a vásárló a készülék eladója által
kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan
időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatré-
szekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti
országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez
kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra
átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag
háztartásban használták, kereskedelmi
célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem
érintik.
36 electrolux
1
2
3
4
1
2
Панель управления
Кнопка крышки
Крышка фильтра
Регулировочные ножки
3
4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Селектор программ
Окно дисплея
Кнопка «Температура»
Кнопка «Отжим»
Кнопки «Вверх/Вниз»
Кнопка «OK»
Кнопка «Пуск/Пауза»
Кнопка «Менеджер времени»
Кнопки «Вверх/Вниз» обеспечивают доступ к следующим меню:
• Предварительная стирка
• Дополнительное полоскание
• Легкая глажка
• Руководство по стирке
: Руководство по установке температуры ,
Руководство по установке скорости
, Руководство по выбору
отжима
дополнительных функций
, Руко-
electrolux 37
водство по выведению пятен
, Демо-режим
, Назад
• Установки
: Язык
, Громкость
, Время
, Яркость
, Контрастность
, Сброс установок
, Назад
•
•
•
•
Окончание
Защита от детей
Сохранить Избранное
Назад
ДОЗАТОР
))
Предварительная стирка
Основная стирка
Смягчитель (не заполняйте выше метки MAX
M
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией Вашей машины внимательно прочтите
следующие пункты. Храните это руководство пользователя рядом с машиной.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
• Не модифицируйте и не пытайтесь
модифицировать эту стиральную машину. Это может быть опасным.
• Проверьте, что перед запуском стирки с вещей были сняты или вытащены из их карманов какие бы то ни было монеты, булавки, заколки, винты и
прочие подобные предметы. Если их
не удалить, они могут серьезно повредить стиральную машину.
• Закладывайте рекомендованное количество моющих средств.
• Небольшие вещи (носки, ремешки и
т.п.) укладывайте все вместе в небольшой льняной мешочек или наволочку.
• После того, как закончите стирку, извлеките вилку из розетки и закройте
вентиль наливного шланга.
• Перед чисткой или техобслуживанием обязательно отключайте машину.
• Не стирайте в машине порванные
или недошитые вещи, а также вещи с
проволочным каркасом.
УСТАНОВКА
• Распакуйте или попросите, чтобы машину распаковали, сразу после доставки. Проверьте, не повреждена ли
машина снаружи. Сообщите своему
поставщику о любых транспортных
повреждениях.
• Перед установкой машины вывинтите
все транспортировочные винты и удалите всю упаковку.
• Подключение к водопроводу должно
выполняться квалифицированным
сантехником.
• Если для подключения к электрической сети стиральная машина должна
быть каким-либо образом адаптирована, обратитесь к квалифицированному электрику.
• Проследите, чтобы после установки
электрический кабель не был передавлен.
• Если машина устанавливается на ковровое покрытие, проверьте, чтобы
ковер не перекрывал вентиляционные каналы в основании машины.
• Машина, чтобы соответствовать правилам, должна быть оборудована
вилкой с заземлением.
38 electrolux
• Перед включением Вашей машины в
электросеть внимательно прочтите
инструкции в главе "Подключение к
электросети".
• Замена электрического кабеля должна выполняться только уполномоченным специалистом.
• Изготовитель не может нести ответственность за какое бы то ни было
повреждение, возникшее в результате некорректной установки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ
Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности:
• Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг.
• Поместите концы наливного шланга и
сливного шланга в установленный на
полу тазик.
• Выберите программу "Слив" и дайте
ей дойти до конца.
• Отключите машину от сети, повернув
селектор программ в положение
.
"Стоп"
• Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.
• Снова присоедините наливной и
сливной шланги.
Таким образом, вода, остававшаяся в
шлангах, будет слита: это предотвратит
образование льда, который мог бы привести к выходу вашей машины из строя.
Перед следующим включением убедитесь, что машина установлена в таком
месте, в котором температура не будет
опускаться ниже ноля.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Ваша машина предназначена для
обычного бытового применения. Не
пользуйтесь машиной в коммерческих, промышленных или каких-либо
других целях.
• Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке.
• Не закладывайте в машину вещи, на
которых были пятна, обработанные
керосином, спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае применения таких
пятновыводителей перед тем, как помещать вещи в барабан, убедитесь,
что они полностью высохли.
• Освободите карманы и разверните
белье.
• Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, с недостаточным
опытом или знаниями без присмотра
отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих
им безопасно эксплуатировать устройство.
Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с машиной.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Необходимо выбрать язык.
Выберите необходимый язык с поили
и затем намощью кнопки
жмите "OK" для подтверждения.
Press
Отобразится запрос на подтверждение:
нажмите "OK" для подтверждения выбора.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Затем необходимо установить время на
приборе нажатием кнопки
или
и
нажать "OK" для подтверждения.
electrolux 39
и
, а затем нажмите "OK" для подтверждения.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
Language
Volume
Time
ЯЗЫК
При первом включении прибора в сеть
устанавливается английский язык. Для
смены языка выполните приведенные
ниже действия.
или
для перехода к меНажмите
ню "Настройки"
, а затем нажмите
"OK". Выберите пункт "Язык"
и нажмите "OK": начнут мигать соответствующие языку буквы (отобразится
текст на соответствующем языке). Выили
берите язык, нажимая кнопку
, а затем нажмите "OK" для подтверждения.
Back
Language
Volume
ENG
Если вы хотите снова внести изменения, отобразится сообщение "Нажмите
OK". Через несколько изображение на
дисплее сменится на начальный экран.
ГРОМКОСТЬ
Звуковые сигналы включаются в конце
цикла, при возникновении проблем и
когда раздается мелодичный звон при
запуске программы.
Для установки уровня громкости звуковых сигналов выполните приведенные
ниже действия.
или
для перехоНажмите кнопку
да к меню "Настройки"
, а затем наи
жмите "OK". Выберите "Громкость"
нажмите "OK": на дисплее замигает
число, соответствующее уровню громкости (от 0 без звука до 9). Установите
уровень громкости нажатием кнопок
5
Если вы хотите снова внести изменения, отобразится сообщение "Нажмите
OK". Через несколько изображение на
дисплее сменится на начальный экран.
ВРЕМЯ
или
для перехоНажмите кнопку
да к меню "Настройки"
, а затем наи нажмите "OK". Выберите "Время"
жмите "OK": начнет мигать значение
времени (в 24-часовом формате). Устаи
новите время нажатием кнопок
и нажмите "OK" для подтверждения.
Volume
Time
Brightness
11:1
Если вы хотите снова внести изменения, отобразится сообщение "Нажмите
OK". Через несколько изображение на
дисплее сменится на начальный экран.
ЯРКОСТЬ
или
для перехода к меНажмите
ню "Настройки"
, а затем нажмите
и нажмите
"OK". Выберите "Яркость"
"OK": замигает число, соответствующее
уровню яркости (от 0 до 9). Установите
уровень яркости нажатием кнопки
или
и нажмите "OK" для подтверждения.
40 electrolux
Time
Brightness
Contrast
5
нажмите "OK": замигает число, соответствующее уровню контрастности (от 0
до 9). Установите уровень контрастнои
и нажмите
сти нажатием кнопок
"OK" для подтверждения.
Brightness
Contrast
Reset Settings
Если вы хотите снова внести изменения, отобразится сообщение "Нажмите
OK". Через несколько изображение на
дисплее сменится на начальный экран.
КОНТРАСТНОСТЬ
или
для перехода к меНажмите
ню "Настройки"
, а затем нажмите
и
"OK". Выберите "Контрастность"
5
Если вы хотите снова внести изменения, отобразится сообщение "Нажмите
OK". Через несколько изображение на
дисплее сменится на начальный экран.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Для первого раза выполните цикл
стирки при 90°C, без белья, но с
моющим средством, чтобы очистить бак.
• Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями
по установке.
• Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие
предметы.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ
• запирающая кнопка А высвобождается.
A
A
• Откройте крышку прибора.
• Откройте барабан, нажав запирающую кнопку А5): Автоматически откроются две створки.
• Загрузите белье, закройте барабан и
крышку стиральной машины.
ВНИМАНИЕ! Перед закрытием
крышки прибора убедитесь, что
барабан закрыт как следует:
• Когда обе створки закрыты,
5) Зависит от модели.
ДОЗИРОВКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Засыпьте соответствующее количество
стирального порошка в отделения стири предварительной стирки
,
ки
если была выбрана функция «Предварительная стирка». При необходимости
засыпьте в отделение смягчитель для
ткани .
ВЫБОР ПРОГРАММЫ
Можно найти необходимую программу
для различных типов белья в таблице
программ (см. разделы "Таблица программ" и меню "Руководство по стирке").
Поверните селектор программ на нужную программу. На дисплее появится
electrolux 41
фирменный логотип, сопровождаемый
мелодичным звоном.
В течение несколько секунд отобразится описание программы, а кнопка "Пуск/
Пауза" начнет мигать зеленым цветом.
Повторно нажимайте кнопку "Температура" для увеличения или уменьшения температуры, если хотите, чтобы
стирка белья выполнялась при температуре воды, отличной от предложенной машиной (для выбора возможных
значений температуры см. таблицу
озна"Программы стирки"). Значок
чает стирку в холодной воде.
ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА
1200
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Значения, показанные на дисплее,
приведены для справки.
На дисплее отображаются значения
температуры, скорости отжима и продолжительности, установленные по
умолчанию для выбранной программы.
1:50
60
1200
20:15
ВНИМАНИЕ! Если во время
выполнения цикла повернуть
селектор программ на другую
программу, машина проигнорирует
эту вновь выбранную программу.
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ
60
6) В ряде моделей.
Нажмите несколько раз на кнопку
«Отжим» для изменения скорости отжима, если хотите, чтобы отжим белья
был выполнен со скоростью, отличной
от той, которая предложена прибором
для данной программы. Можно также
,
выбрать режимы «Без отжима»
, или
«Остановка с водой в баке»
6).
«Ночной режим плюс»
Максимальные скорости отжима:
для режимов «Хлопок» и «Эконом» –
1300 об/мин; для режимов «Женское
белье», «Шерсть» и «Ручная стирка» –
1000 об/мин; для режима «Синтетика»,
14 мин: 900 об/мин; для режимов «Деликатные ткани», «Шелк» и «Одеяло»:
700 об/мин.
Если Вы выбрали функцию «Остановка
или «Ночной режим»
с водой в баке»
, то по окончании выполнения программы для завершения цикла и слива
воды необходимо выбрать функцию
или «Слив»
.
«Отжим»
Без отжима
Вода сливается без отжима.
Остановка с водой в баке
Вода после последнего полоскания не
сливается, что предотвращает образование складок на белье.
Ночной режим
42 electrolux
Вода после последнего полоскания не
сливается, что предотвращает образование складок на белье. Поскольку отсутствуют циклы отжима, программа
стирки выполняется очень тихо и может
быть выбрана для выполнения ночью.
В программах «Хлопок» и «Синтетика»
в цикле полоскания используется больше воды.
МЕНЕДЖЕР ВРЕМЕНИ
Time Manager
01:50
18:05
По умолчанию машина предложит цикл
"Обычная". Этот цикл можно удлинить
или сократить с помощью кнопок "Ме. Степень загрязнеджер времени"
ненности белья также указывается.
Степень загрязненности
Значок
Тип ткани
Сильная загрязненность
Для стирки сильно
загрязненных вещей
Обычная
Для стирки вещей
с обычной степенью загрязненности
Ежедневная
стирка
Для стирки вещей,
ношенных один
день
Легкая
Для стирки слабозагрязненных вещей
Быстрая 1)
Для стирки слегка
загрязненных вещей
Очень быстрая стирка
Для стирки слабозагрязненных и малоношеных вещей
1)
Свежесть 1)
Чтобы просто освежить предметы
одежды
Суперсвежесть 1)
Чтобы просто освежить совсем небольшое количество предметов
одежды
1) Для использования при половинной загрузке.
Доступность этих различных степеней
загрязненности зависит от типа выбранной программы.
ВЫБОР ФУНКЦИЙ
После выбора программы и перед нажатием кнопки "Пуск/Пауза" необходимо выбрать различные функции (см. таблицу программ и меню "Руководство
по стирке").
Для выбора необходимой функции наили
.
жмите кнопку
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Текст "Вкл." или "Выкл." указывает, была ли выбрана функция (если отображается "Выкл.", символ функции перечеркнут).
Нажмите кнопку "OK" для включения
или выключения функции. Если не нажать кнопку "OK", через несколько секунд отобразится сообщение с подсказкой. Для возврата к начальному экрану
подождите несколько секунд.
На дисплее отобразятся символы, соответствующие выбранным функциям.
ФУНКЦИЯ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПОЛОСКАНИЕ"
Стиральная машина в течение цикла
добавит одно или несколько полосканий. Эта функция рекомендуется людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.
Выбор функции на один раз: функция
будет включена только для выбранной
программы.
electrolux 43
ФУНКЦИЯ "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
СТИРКА"
Предварительная стирка выполняется
при максимальной температуре 30°C.
Предварительная стирка заканчивается
коротким циклом отжима в случае выбора программы "Хлопок" или "Синтетика" и пустым циклом для программы
"Деликатные ткани".
ФУНКЦИЯ "ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА"
При выборе этой функции стирка и отжим осуществляются в щадящем режиме, что позволяет избежать образования складок. Это облегчает глажку.
Если эта функция используется в программах "Хлопок", максимальная скорость отжима будет составлять 900 об/
мин.
"ЗАДЕРЖКА ПУСКА"
Settings
End Time
Child lock
19:18
Эта функция позволяет выбрать время
завершения программы стирки. Можно
выбрать задержку пуска с шагом 30 минут, затем с шагом 1 час вплоть до максимальной задержки в 23 часа 59 минут.
Для выбора функции "Время завершеили
. Если
ния" нажмите кнопку
необходимо изменить время завершения цикла, нажмите "OK". Если не нажать кнопку "OK", через несколько секунд отобразится сообщение с подсказили
для уской. Нажмите кнопку
тановки времени завершения цикла.
Для подтверждения нажмите кнопку
"OK". На дисплее отобразится новое
время завершения цикла. Время завершения цикла определено только в том
случае, если не используются другие
настройки (функции, менеджер времени
и т.п.).
Время завершения цикла можно изменить или отменить в любое время до
нажатия кнопки "Пуск/Пауза", действуя,
как было описано выше.
При необходимости изменения или отмены времени завершения цикла после
нажатия кнопки "Пуск/Пауза" действуйте следующим образом:
для отмены времени завершения цикла
и немедленного запуска цикла нажмите
кнопку "Пуск/Пауза", а затем настройте
время завершения цикла, как описано
выше. Для запуска цикла нажмите кнопку "Пуск/Пауза".
ВНИМАНИЕ! В течение времени
задержки пуска крышка будет
заблокирована. Если необходимо
ее открыть, сначала переведите
машину в режим паузы, нажав
кнопку "Пуск/Пауза". После того, как
вы опять закроете крышку, нажмите
кнопку "Пуск/Пауза".
УСТАНОВКА ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ
ДЕТЕЙ
Эта функция позволяет блокировать
прибор, предотвращая случайное внесение изменений в выполняемую программу.
или
, чтобы выбрать
Нажмите
и нажмите
функцию "Замок от детей"
"ОK" для ее включения.
Функция защиты от детей начнет действовать, как только будет нажата кнопка "Пуск/Пауза" для запуска цикла.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Выбранная функция хранится в памяти.
Для выключения функции защиты от
детей нажмите и удерживайте кнопки
и
не менее 5 секунд.
ПУСК ПРОГРАММЫ
Чтобы начать цикл, нажмите кнопку
"Пуск/Пауза"; соответствующий индикатор загорится зеленым цветом.
44 electrolux
1:56
Washing
20:33
В ходе выполнения цикла селектор программ остается неподвижным - это нормально.
В окне дисплея отображается текущая
стадия цикла (попеременно с наименованием программы), оставшееся время,
а также время завершения цикла.
Сообщение "Задержка пуска" и обратный отсчет отображаются при изменении времени завершения цикла.
1:56
Delay Start
крыта. Для возобновления выполнения
программы повторно нажмите кнопку
"Пуск/Пауза".
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОЙ
ПРОГРАММЫ
Перед внесением изменений в текущую
программу необходимо приостановить
машину, нажав кнопку "Пуск/Пауза".
Если внести изменения невозможно,
необходимо отменить текущую программу (см. ниже).
ОТМЕНА ПРОГРАММЫ
Для отмены программы поверните селектор программ в положение "Оста. При последующем запуске
новка".
машины отобразится сообщение с указанием того, что необходимо сделать
для отмены или продолжения программы.
21:33
Press
Во время цикла при нажатии кнопки
"Температура" , "Отжим"
,
,
или кнопки "OK" в течение нескольких
секунд на дисплее отображаются сведения, относящиеся к выполняемой
программе.
ПРИОСТАНОВКА ВЫПОЛНЯЕМОЙ
ПРОГРАММЫ
В течение первых десяти минут цикла
на дисплее отображается сообщение
"Дверцу можно открыть".
Нажмите кнопку "Пуск/Пауза": в течение
паузы соответствующий индикатор будет мигать зеленым светом, а на дисплее отобразится сообщение "Пауза".
1:56
Paused
20:33
Блокирующий крышку механизм дважды "щелкнет", указывая, что крышка от-
to resume program. Press
OK to cancel.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Стиральная машина автоматически останавливается, кнопка "Пуск/Пауза" гаснет, а на дисплее отображается сообщение "Готово". Раздается звуковой
сигнал.
00:00
Finished
21:33
Блокирующий крышку механизм дважды "щелкнет", указывая, что крышка от.
крыта. Появится символ
electrolux 45
00:00
Finished
21:33
Если не нажать кнопку "OK", то через
несколько секунд отобразится подсказка. Отобразится подтверждение и затем восстановится начальный экран.
Child lock
Saved
Back
Поверните селектор программ в поло. Выньте белье. Извлежение "Стоп"
ките вилку из розетки и закройте водопроводный вентиль.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется после
стирки оставлять крышку и барабан
открытыми, чтобы бак
проветривался.
Режим ожидания : Спустя несколько
минут после окончания программы
включается режим экономии энергии.
Снижается яркость дисплея. При нажатии любой кнопки прибор выходит из
режима экономии энергии.
ИЗБРАННЫЕ ПРОГРАММЫ
Можно записать в память две избранные программы. Впоследствии их можно вызывать с помощью селектора программ.
Процедура сохранения программы
Выберите программу и требуемые параметры (кроме задержки времени завили
,
ершения цикла). Нажмите
чтобы выбрать "Сохранить избранные",
затем нажмите "ОK" для сохранения настроек.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
OK
Если память переполнена, отобразится
сообщение о том, что необходимо удалить избранную программу для сохранения новой.
Для удаления избранной программы
поверните селектор в требуемое полоили
, чтобы выжение. Нажмите
брать "Удалить Избранное" и затем нажмите "ОK" для ее удаления.
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Подтвердите удаление повторным нажатием кнопки "OK".
Child lock
Removed
Back
OK
46 electrolux
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программа / Тип ткани
Загрузка
Применимые функции
Хлопок (стирка в холодной воде –
90°C): изделия из белой или цветной
ткани, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное
белье, скатерти, нижнее белье, полотенца.
6 кг
«Остановка с водой в баке», «Ночной режим», «Предварительная
стирка», «Дополнительное полоскание», «Легкая глажка», «Задержка пуска» и «Менеджер времени»
Синтетика (стирка в холодной воде
– 60°C): изделия из синтетических тканей, нижнее белье, цветные ткани, не
требующие глажения рубашки, блузки.
2,5 кг
«Остановка с водой в баке», «Ночной режим», «Предварительная
стирка», «Дополнительное полоскание», «Легкая глажка», «Задержка пуска» и «Менеджер времени»
Деликатные ткани (стирка в холодной воде – 40°C): любые вещи из тонких
тканей, например, занавески.
2,5 кг
«Остановка с водой в баке», «Ночной режим», «Предварительная
стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска» и «Менеджер времени»
Шерсть/Ручная стирка (стирка в холодной воде – 40°C): шерстяные вещи,
которые можно стирать в стиральной машине и на которых есть ярлыки «чистая
натуральная шерсть, машинная стирка,
не садится».
1 кг
«Остановка с водой в баке», «Ночной режим» и «Задержка пуска»
Женское белье (стирка в холодной
воде при 40°C): стирка изделий, требующих очень бережного обращения, например, женского белья.
1 кг
«Остановка с водой в баке», «Ночной режим» и «Задержка пуска»
Шелк (стирка в холодной воде –
30°C): стирка изделий, пригодных для
машинной стирки при 30°C.
1 кг
«Остановка с водой в баке», «Ночной режим» и «Задержка пуска»
Полоскание: эту программу можно
использовать для полоскания вещей, выстиранных вручную.
6 кг
«Остановка с водой в баке», «Ночной режим», «Дополнительное полоскание», «Легкая глажка» и «Задержка пуска»
Слив: цикл слива воды после функции «Остановка с водой в баке» (или
«Ночной режим плюс»).
6 кг
Отжим: выполнение цикла отжима со
скоростью от 400 до 1300 об/мин после
функций «Остановка с водой в баке»
(или «Ночной режим плюс»).
6 кг
Задержка пуска
Режим «Эконом»1) (40°C – 90°C):
белое или цветное белье, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное белье, скатерти,
нижнее белье, полотенца.
6 кг
«Остановка с водой в баке», «Ночной режим», «Предварительная
стирка», «Дополнительное полоскание», «Легкая глажка» и «Задержка пуска»
14 мин (30°С): идеальный цикл для
белья, которое нужно лишь освежить.
1 кг
«Остановка с водой в баке» и «Задержка пуска»
electrolux 47
Программа / Тип ткани
Загрузка
3 кг
Одеяло (30°C – 40°C): стирка пуховых или стеганых изделий.
Применимые функции
Задержка пуска
1) Эталонная программа испытаний на соответствие стандарту EN60456:
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой извлеките вилку из розетки.
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство, предназначенное для стиральных
машин. Прочтите рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования.
ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Внешние поверхности машины мойте
теплой водой с моющим средством. Не
допускается использование этилового
спирта, растворителей или подобных
материалов.
ДОЗАТОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Для очистки действуйте следующим образом:
3
2
1
5
6
7
4
ФИЛЬТРЫ НАЛИВНОГО ШЛАНГА
Для очистки действуйте следующим образом:
3
1
2
4
СЛИВНОЙ ФИЛЬТР
Регулярно чистите фильтр, расположенный у основания машины:
ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ
Перед отгрузкой с завода стиральная
машина проходит многочисленные испытания. Тем не менее, в случае обна-
ружения неисправности перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с
приведенными ниже разделами.
48 electrolux
Проблема
Причина
Стиральная машина
не запускается или не
наполняется водой:
• вилка прибора не вставлена в розетку как следует, неисправна
электропроводка,
• неплотно закрыты крышка и створки барабана;
• некорректно выбрана команда пуска программы;
• нарушение энергоснабжения;
• отключена подача воды;
• закрыт кран впуска воды;
• загрязнены фильтры на линии подачи воды;
• на наливном шланге отображается красная метка1).
Прибор наполняется
водой, но вода сразу
сливается:
• U-образная часть системы слива расположена слишком низко
(см. "Установка").
Стиральная машина
не выполняет полоскание или не сливает
воду:
• сливной шланг засорен или перегнут;
• засорен фильтр на линии слива воды;
• сработал датчик дисбаланса: белье неравномерно распределено в барабане;
• была выбрана программа "Слив", функция "Ночная тихая плюс"
или "Остановка с водой в баке";
• U-образная часть слива установлена на неверной высоте.
Вода вокруг стиральной машины:
• чрезмерное пенообразование и переполнение бака, вызванные
избыточным количеством моющего средства;
• моющее средство не предназначено для использования в стиральных машинах;
• неверно подсоединена U-образная часть слива;
• не поставлен на место сливной фильтр;
• протекает наливной шланг.
Результаты стирки неудовлетворительны:
• моющее средство не предназначено для использования в стиральных машинах;
• слишком много белья в барабане;
• выбран неподходящий цикл стирки;
• недостаточно моющего средства.
Чрезмерная вибрация
и шум прибора:
•
•
•
•
•
Цикл стирки продолжается слишком долго:
•
•
•
•
•
загрязнены фильтры на линии подачи воды;
отключена подача воды или электроэнергии;
сработал датчик перегрева двигателя машины;
температура поступающей воды ниже обычной;
сработала система безопасности по выявлению пенообразования (избыток моющего средства), и машина пытается слить пену;
• сработал датчик дисбаланса: машина добавила дополнительную фазу для равномерного распределения белья в барабане.
Машина останавливается во время выполнения цикла стирки:
• неисправность в системе подачи воды или электропитания;
• выбрана функция "Остановка с водой в баке";
• открыты створки барабана.
По окончании цикла
стирки крышка не открывается:
• индикатор "немедленное открывание" 1) не светится,
• слишком высокая температура внутри барабана;
• крышка разблокируется через 1-2 минуты после завершения
цикла 1).
из прибора не удалили всю упаковку (см. "Установка");
прибор не выровнен по горизонтали и не сбалансирован;
прибор установлен слишком близко к стене или мебели;
белье неравномерно распределено в барабане;
слишком малая загрузка барабана.
electrolux 49
Проблема
Причина
На дисплее отображается сообщение
"Убедитесь, что дверца закрыта как следует, затем нажмите
"Пуск",2) а кнопка
"Пуск/Пауза" мигает
красным. 3) :
• неплотно закрыта крышка.
На дисплее отображается код EF1 или
сообщение "Невозможно слить воду.
Убедитесь, что
фильтр не засорен, и
затем нажмите "Пуск",
2) а кнопка "Пуск/Пауза" мигает красным3):
•
•
•
•
•
На дисплее отображается сообщение:
"Невозможно залить
воду. Убедитесь, что
кран не засорен, затем нажмите "Пуск",2)
а кнопка "Пуск/Пауза"
замигает красным3):
• закрыт вентиль на линии подачи воды;
• отключена подача воды.
• на наливном шланге отображается красная метка1).
При наполнении дозатора смягчитель попадает прямо в барабан:
• чрезмерное количество смягчителя – выше отметки "МАХ".
засорен фильтр на линии слива воды;
сливной шланг засорен или перегнут;
слишком высоко закреплен сливной шланг (см. "Установка");
засорен сливной насос;
засорены напорные трубы.
1) Зависит от модели.
2) Некоторые модели могут выдавать звуковой сигнал,
3) После устранения неполадки нажмите кнопку "Пуск/Пауза" для перезапуска прерванной программы.
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ
Пользуйтесь только предназначенными
для стиральных машин моющими средствами и добавками. Мы не рекомендуем смешивать различные типы моющих средств. Это может ухудшить результаты стирки. По использованию
стиральных порошков ограничений нет.
При выборе предварительной стирки
жидкие моющие средства использоваться не должны. В циклах без предварительной стирки они должны заливаться при помощи дозирующего шарика. Таблетированные или иные моющие
средства должны закладываться в дозатор моющих средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Высота
Ширина
Глубина
850 мм
400 мм
600 мм
230 В/50 Гц
2300 Вт
50 electrolux
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
Минимум
Максимум
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
Подключение к водопроводу
Тип 20/27
УСТАНОВКА
Перед первым использованием машины удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной транспортировки в будущем:
транспортировка машины без защитной
транспортировочной упаковки может
привести к повреждению внутренних
компонентов и вызвать возникновение
утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.
РАСПАКОВКА
1
2
СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ
ЗАЩИТЫ
A
B
A
1
2
D
C
1
Для того, чтобы установить стиральную
машину вровень с окружающей мебелью, действуйте, как показано на рис.
D.
ПОДАЧА ВОДЫ
Закрепите шланг подачи воды, поставляемый в комплекте с прибором, на
задней панели стиральной машины, выполнив описанные ниже действия. Не
используйте повторно старый шланг.
Удлинять наливной шланг нельзя. Если
он слишком короткий, проконсультируйтесь с сервисным центром.
90O
C
D
Откройте водопроводный вентиль. Проверьте на отсутствие утечки.
1
2 B
2
1
СЛИВ
Присоедините Uобразное колено к
сливному шлангу.
Точка подсоединеmin
max
ния к сливному
70 cm 100 cm
стояку (или место
слива в раковину)
должна располагаться на высоте
70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для предотвращения возникновения сифонного
electrolux 51
эффекта конец сливного шланга должен находиться в воздухе (а не в воде).
Сливной шланг никогда не должен быть
натянутым. Если он слишком короткий,
обратитесь за консультацией в местный
авторизованный сервисный центр.
сте. Проследите за тем, чтобы прибор
не касался стены или мебели. Точное
выравнивание прибора по горизонтали
позволяет предотвратить вибрации,
шум и смещение прибора во время работы.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал
предохранителей: 13 А на 230 В. Машина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с
действующими положениями.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Установите прибор на плоскую и твердую поверхность в вентилируемом ме-
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Символ
на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен в противном случае,
вследствие неподобающего обращения
с подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Все материалы, на которых имеется символ
, являются перерабатываемыми. Доставьте их в место
сбора отходов (можно узнать в
местном самоуправлении) для последующей переработки. При утилизации Вашей машины снимите с
нее все детали, могущие быть
опасными для окружающих: срежьте электрический кабель как можно
ближе к машине.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:
• стремитесь использовать машину
на полную загрузку.
• программы предварительной
стирки и замачивания применяйте только для сильнозагрязненных вещей.
• используйте количество моющих
средств с учетом жесткости воды,
объема и степени загрязненности
белья.
52 electrolux
РОССИЯ - ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Сервисное обслуживание и запасные
части
В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести
запасные части, обращайтесь в наш
ближайший авторизованный сервисный
центр (список сервисных центров при-
лагается). Если у вас возникли вопросы
по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна
ELECTROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону
8-800-200-3589.
Европейская Гарантия: Данное устройство поддерживается гарантией
Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в
течение срока, указанного в гарантии
на устройство или в ином определенном законом порядке.В случае вашего
перемещения из одной из этих стран в
любую другую из нижеперечисленных
стран, гарантия на устройство переместится вместе с вами при условии соблюдения следующих требований:
• Гарантия на устройство начинает
действовать с даты, когда вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить
предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
• Гарантия на устройство действует в
течение того же срока и в пределах
того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой
стране вашего проживания применительно к данной конкретной модели
или серии устройств.
• Гарантия на устройство является
персональной для первоначального
покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
• Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в
пределах домашнего хозяйства, т.е.
не используется в коммерческих целях.
• Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.
Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленых вам по закону прав.
electrolux 53
1
2
3
4
1
2
Ovládací panel
Tlačidlo veka
Kryt prístupu k filtru
Nastaviteľné nožičky
3
4
OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Volič programov
Displej a okienko správ
Tlačidlo „Teplota“
Tlačidlo „Odstreďovanie“
Tlačidlá posunu nahor alebo nadol
Tlačidlo „OK“
Tlačidlo „Štart/Prestávka“
Tlačidlo „Time manager“
Tlačidlá posunu nahor alebo nadol umožňujú prístup k týmto ponukám:
• Predpieranie
• Extra plákanie
• Jednoduché žehlenie
• Príručka prania
: Príručka teplôt ,
Príručka rýchlostí odstreďovania
, Prí, Príručka
ručka voliteľných funkcií
škvŕn
, Ukážkový režim
, Späť
54 electrolux
• Nastavenia
: Jazyk
, Hlasitosť
,
Čas
, Jas
, Kontrast
, Pôvodné
, Späť
nastavenia
• Koniec
• Detská poistka
• Uložiť obľúbené
• Späť
ZÁSOBNÍK
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny nesmie presahovať symbol MAX M )
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred
montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v
blízkosti spotrebiča.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie
špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto
predmety by počas prania mohli vážne
poškodiť spotrebič.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky,
atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od vankúša.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite
prítokovú hadicu.
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté
odevy.
INŠTALÁCIA
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť
ihneď po dodávke. Skontrolujte, či sa
spotrebič počas prepravy nepoškodil
Všetky škody vzniknuté počas prepravy
ohláste svojmu predajcovi.
• Pred montážou spotrebiča odstráňte
všetky prepravné skrutky a obaly.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody
iba kvalifikovaný inštalatér.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod
spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite
sa, že koberec nemôže upchať vetracie
otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s
uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať
iba autorizovaný servisný technik.
• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.
OPATRENIA PROTI NÍZKEJ TEPLOTE
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C,
treba urobiť tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete
otočením voliča programov do polohy
.
"Stop"
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
electrolux 55
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič
poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa
uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
POUŽITIE
• Spotrebič je určený na bežné používanie
v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na
komerčné, priemyselné alebo iné účely.
• Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej
sa na odstránenie škvŕn používal benzín,
alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom
vložte bielizeň do bubna.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Tento spotrebič nie je určený, aby ho
používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je
zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
OSOBNÉ NASTAVENIA
PRED PRVÝM ZAPOJENÍM DO
ELEKTRICKEJ SIETE
Musíte nastaviť jazyk.
Požadovaný jazyk vyberte stlačením tlačidla
alebo tlačidla
a výber potom potvrďte
tlačidlom OK.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Zobrazí sa požiadavka na potvrdenie: stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Potom musíte na spotrebiči nastaviť čas
stlačením tlačidla
alebo tlačidla
a potom výber potvrďte tlačidlom OK.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
JAZYK
Pri prvom zapojení spotrebiča do elektrickej
siete bude nastavený anglický jazyk. Ak
chcete zmeniť jazyk, postupujte podľa týchto pokynov.
alebo tlačidla
preStlačením tlačidla
jdete do ponuky Settings (Nastavenia)
a
výber potvrdíte tlačidlom OK. Vyberte položku Language (Jazyk)
a stlačte tlačidlo
OK: budú blikať písmená príslušného jazyka
(text sa bude zobrazovať v príslušnom jazyaleku). Jazyk vyberte stlačením tlačidla
a potom výber potvrďte tlabo tlačidla
čidlom OK.
Back
Language
Volume
ENG
Ak chcete znovu zmeniť nastavenie, zobrazí
sa hlásenie Push OK (stlačte OK). Po nie-
56 electrolux
koľkých sekundách sa opäť zobrazí hlavná
ponuka.
HLASITOSŤ
Zvuková signalizácia sa spustí po skončení
cyklu, ak sa vyskytli chyby a pri spustení.
Nastavenie hlasitosti zvukových signálov.
alebo tlačidla
preStlačením tlačidla
a
jdete do ponuky Settings (Nastavenia)
výber potvrdíte tlačidlom OK. Vyberte poloa stlačte tlačidlo
žku Volume (Hlasitosť)
OK: začne blikať číslo úrovne hlasitosti (0 –
signalizácia vypnutá, až po úroveň 9). Hlasialebo tlatosť nastavte stlačením tlačidla
a potom výber potvrďte tlačidlom
čidla
OK.
Language
Volume
Time
5
Ak chcete znovu zmeniť nastavenie, zobrazí
sa hlásenie Push OK. Po niekoľkých sekundách sa opäť zobrazí hlavná ponuka.
NASTAVENIE ČASU
alebo tlačidla
preStlačením tlačidla
jdete do ponuky Settings (Nastavenia)
a
výber potvrdíte tlačidlom OK. Vyberte poloa stlačte tlačidlo OK: bližku Time (Čas)
ká čas (v 24-hodinovom formáte). Čas naalebo tlačidla
stavte stlačením tlačidla
a potom výber potvrďte tlačidlom OK.
Volume
Time
Brightness
11:1
Ak chcete znovu zmeniť nastavenie, zobrazí
sa hlásenie Push OK. Po niekoľkých sekundách sa opäť zobrazí hlavná ponuka.
JAS
alebo tlačidla
preStlačením tlačidla
jdete do ponuky Settings (Nastavenia)
a
výber potvrdíte tlačidlom OK. Vyberte poloa stlačte tlačidlo
žku Brightness (Jas)
OK: začne blikať číslo úrovne jasu displeja
(od 0 po 9). Jas nastavte stlačením tlačidla
alebo tlačidla
a potom výber potvrďte
tlačidlom OK.
Time
Brightness
Contrast
5
Ak chcete znovu zmeniť nastavenie, zobrazí
sa hlásenie Push OK. Po niekoľkých sekundách sa opäť zobrazí hlavná ponuka.
KONTRAST
alebo tlačidla
preStlačením tlačidla
jdete do ponuky Settings (Nastavenia)
a
výber potvrdíte tlačidlom OK. Vyberte poloa stlačte tlačidlo
žku Contrast (Kontrast)
OK: začne blikať číslo úrovne kontrastu displeja (od 0 po 9). Kontrast nastavte stlačealebo tlačidla
a potom
ním tlačidla
výber potvrďte tlačidlom OK.
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
Ak chcete znovu zmeniť nastavenie, zobrazí
sa hlásenie Push OK. Po niekoľkých sekundách sa opäť zobrazí hlavná ponuka.
electrolux 57
AKO SPUSTIŤ CYKLUS PRANIA?
PRVÉ POUŽITIE
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a
všetky ostatné predmety v bubne.
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C.
Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VKLADANIE BIELIZNE
A
A
• Otvorte veko spotrebiča
• Otvorte bubon stlačením blokovacieho
tlačidla A7): Automaticky sa otvoria dve
poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko
práčky
Varovanie Pred zavretím veka práčky
sa uistite, že bubon je riadne zavretý:
• Keď sú zavreté obe poistky,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
DÁVKOVANIE PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
a predpieranie
Do priehradiek na pranie
(ak ste zvolili voľbu „predpieranie“) pridajte správne množstvo pracieho prostriedku. Podľa potreby nalejte avivážny prípravok do priehradky .
NASTAVENIE POŽADOVANÉHO
PROGRAMU
Správny program pre rôzne druhy bielizne
nájdete v tabuľke programov (pozri odsek
Tabuľka programov a Príručka prania).
Otočte volič programov do polohy požadovaného programu. Zobrazí sa logo a zaznie
zvukový signál.
7) V závislosti od modelu.
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí
popis programu a kontrolka tlačidla Start/
Pause (Štart/Pauza) bude blikať zeleným
svetlom.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Zobrazené hodnoty na displeji sú iba
informatívne.
Zobrazuje sa počiatočná teplota, rýchlosť
odstreďovania a dĺžka zvoleného programu.
1:50
60
1200
20:15
Varovanie Ak volič programov počas
prebiehajúceho cyklu otočíte do polohy
iného programu, práčka nespustí
novonastavený program.
58 electrolux
NASTAVENIE TEPLOTY
60
Práčka neodčerpá vodu z posledného plákania, aby sa bielizeň nepokrčila. Program
je veľmi tichý, pretože neobsahuje žiadne
cykly odstreďovania, a možno ho používať v
noci. Cyklus plákania pri programoch Bavlna a Syntetika používa viac vody.
ÚPRAVA ČASU
Stlačením tlačidla Temperature (Teplota)
môžete zvýšiť alebo znížiť teplotu prania, ak
chcete, aby bola bielizeň vypraná pri inej teplote, ako je teplota určená spotrebičom
(pozri „Tabuľku programov, kde sú uvedené
zodpovedá
prípustné teploty). Symbol
praniu v studenej vode.
VÝBER RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
Time Manager
18:05
Práčka je pôvodne nastavená na cyklus
Normal (Bežne zašpinená bielizeň). Cyklus
môžete predĺžiť alebo skrátiť pomocou tlačidiel funkcie Time Manager (Úprava času)
. Zobrazuje sa aj úroveň zašpinenia bielizne.
Úroveň znečistenia
1200
Stlačením tlačidla „Odstreďovanie”
môžete zmeniť rýchlosť odstreďovania, ak
chcete, aby sa bielizeň odstredila pri inej
rýchlosti, ako je rýchlosť určená spotrebičom. Môžete tiež zvoliť program „Bez od, „Plákanie stop”
alebo
streďovania”
8).
„Nočný cyklus”
Maximálne rýchlosti odstreďovania:
pre Bavlna, Úsporné pranie: 1300 ot./min.,
pre spodnú bielizeň, vlnu/ručné pranie:
1000 ot./min., pre syntetiku, 14 min.: 900
ot./min., pre jemnú bielizeň, prikrývky: 700
ot./min.
Po skončení programu s funkciou „Plákanie
alebo „Nočný cyklus“
, musíte
stop“
nastaviť program „Odstreďovanie“
alebo
, čím ukončíte cyklus a vy„ Odčerpanie“
pustíte vodu.
Bez odstreďovania
Voda sa odčerpá bez odstreďovania.
Plákanie Stop
Práčka neodčerpá vodu z posledného plákania, aby sa bielizeň nepokrčila.
Nočný cyklus
8) V závislosti od modelu.
01:50
Ikona
Druh tkaniny
Intenzívny
Na veľmi znečistenú
bielizeň
Normálny
Na bežne znečistenú
bielizeň
Denný
Pre denne nosenú
bielizeň
Mierny
Na mierne znečistenú bielizeň
Rýchly 1)
Na málo znečistenú
bielizeň
Superrýchly 1)
Pre kusy bielizne,
ktoré ste používali
alebo nosili veľmi
krátko
Osvieženie
bielizne 1)
Iba na osvieženie
bielizne
Super osvieženie bielizne
Na osvieženie iba
niekoľkých kusov
bielizne
1)
1) Na pranie polovičnej dávky.
Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení
v závislosti od nastaveného druhu programu.
VÝBER VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po
nastavení programu a pred stlačením tlačidla Start/Pause (Štart/Pauza) (pozri Tabuľku
programov a Príručku prania).
electrolux 59
Stlačením tlačidla
alebo
žadovanú možnosť.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
vyberte po-
Off
VOLITEĽNÁ FUNKCIA EASY IRON
(JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE)
Stlačením tohto tlačidla sa bielizeň šetrne
vyperie a odstredí, aby sa predišlo jej pokrčeniu. Tým sa uľahčí žehlenie. Ak použijete túto voliteľnú funkciu s programami na
pranie bavlny, maximálna rýchlosť odstreďovania bude 900 ot./min.
POSUNUTÝ ŠTART
Text On (Zap.) alebo Off (Vyp.) označuje, či
je voliteľná funkcia aktivovaná. (Ak sa zobrazuje Off (Vyp.), symbol voliteľnej funkcie
je preškrtnutý).
Stlačte tlačidlo OK, aby ste funkciu aktivovali alebo zrušili. Ak nestlačíte tlačidlo OK,
po niekoľkých sekundách sa zobrazí pomocná správa. Aby sa znovu zobrazoval
hlavný displej, stačí počkať niekoľko sekúnd.
Zobrazia sa symboly príslušných nastavených voliteľných funkcií.
VOLITEĽNÁ FUNKCIA EXTRA RINSE
(EXTRA PLÁKANIE)
Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní
počas cyklu prania. Táto voliteľná funkcia
sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a
v oblastiach s mäkkou vodou.
Dočasná voľba: Voliteľná funkcia je aktívna
iba pre nastavený program.
VOLITEĽNÁ FUNKCIA PREWASH
(PREDPIERANIE)
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max.
teplote 30 °C. Predpieranie sa končí krátkym cyklom odstreďovania pri programoch
bavlnenej a syntetickej bielizne a cyklom
odčerpania vody pri programoch prania
jemnej bielizne.
Settings
End Time
Child lock
19:18
Ak je aktivovaná táto voliteľná funkcia, môžete si zvoliť čas ukončenia cyklu programu
prania. Môžete nastaviť posunutý štart v intervaloch 30 minút, potom v intervaloch 1
hodiny a maximálny čas odloženia štartu je
23 hodín a 59 minút.
alebo tlačidla
vyStlačením tlačidla
berte možnosť End Time (Koniec). Stlačte
OK, ak chcete zmeniť čas ukončenia cyklu.
Ak nestlačíte tlačidlo OK, po niekoľkých
sekundách sa zobrazí pomocná správa.
alebo tlačidla
naStlačením tlačidla
stavíte čas ukončenia cyklu. Voľbu potvrdíte
stlačením tlačidla OK. Znovu sa zobrazí
hlavný displej, pričom bude zobrazovať nový čas ukončenia cyklu. Čas ukončenia cyklu ostane uchovaný, len ak nezmeníte iné
nastavenia (voliteľné funkcie, dobu prania a
pod.).
Čas ukončenia cyklu môžete zmeniť alebo
zrušiť kedykoľvek pred stlačením tlačidla
Start/Pause (Štart/Pauza), podľa vyššie
uvedeného postupu.
Ak ste už stlačili tlačidlo Start/Pause (Štart/
Pauza) a chcete zmeniť alebo zrušiť čas
ukončenia cyklu, postupujte takto:
Aby ste zrušili odloženie ukončenia cyklu
a okamžite spustili cyklus prania, stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza) a potom
upravte čas ukončenia cyklu podľa vyššie
uvedeného popisu. Stlačte tlačidlo Start/
Pause (Štart/Pauza), aby ste zapli cyklus.
60 electrolux
Varovanie Počas doby odloženého
času spustenia bude veko
zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť,
musíte najprv prerušiť činnosť
spotrebiča stlačením tlačidla Start/
Pause (Štart/Pauza). Po opätovnom
zatvorení veka stlačte tlačidlo Start/
Pause (Štart/Pauza).
BEZPEČNOSŤ DETÍ
Táto voliteľná funkcia umožňuje zablokovanie spotrebiča, aby sa predišlo náhodným
zmenám nastavení počas prebiehajúceho
programu.
alebo tlačidla
vyStlačením tlačidla
berte položku Child lock (Detská poistka)
a aktivujte ju stlačením tlačidla OK.
Detská poistka sa aktivuje po stlačení tlačidla Start/Pause (Štart/Pauza) pri spustení
cyklu.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Uloží sa zvolené nastavenie.
Ak chcete deaktivovať detskú poistku,
a tlačidlo
minimálne
stlačte tlačidlo
na 5 sekúnd.
ŠTART PROGRAMU
Cyklus zapnete tlačidlom Start/Pause
(Štart/Pauza) a príslušná kontrolka sa rozsvieti nazeleno.
1:56
Washing
20:33
Je normálne, ak sa volič programu počas
cyklu nebude pohybovať.
Na displeji sa bude zobrazovať aktuálna fáza (striedavo s názvom programu) spoločne
so zostávajúcou dobou a časom, kedy sa
ukončí cyklus.
Ak sa zmenil čas ukončenia cyklu, zobrazí
sa hlásenie Delay start (Posunutý štart)
a odrátavanie času.
1:56
Delay Start
21:33
Ak v priebehu cyklu stlačíte tlačidlo Tempe,
rature (Teplota) Spin (Odstreďovanie)
,
alebo tlačidlo OK, na niekoľko sekúnd sa zobrazia podrobnosti súvisiace s
prebiehajúcim programom.
PRERUŠENIE PREBIEHAJÚCEHO
PROGRAMU
Počas prvých desiatich minút cyklu sa bude
zobrazovať správa „The door may be opened“ (Dvierka možno otvoriť).
Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza):
kým bude činnosť práčky prerušená, bude
príslušná kontrolka blikať zeleným svetlom
a zobrazí sa správa „Paused“ (Prerušené).
1:56
Paused
20:33
Blokovací mechanizmus ‘klikne’ dvakrát, čo
znamená, že veko je otvorené. Program bude pokračovať po opätovnom stlačení tlačidla Start/Pause (Štart/Pauza).
ZMENY POČAS PREBIEHAJÚCEHO
PROGRAMU
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program,
musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stlačením tlačidla Start/Pause (Štart/Pauza). Ak
želaná zmena nie je možná, musíte prebiehajúci program zrušiť (pozri nižšie).
ZRUŠENIE PROGRAMU
Ak chcete program zrušiť, otočte volič pro. Ak práčku znogramov do polohy Stop
vu spustíte, zobrazí sa správa s popisom
krokov na zrušenie alebo pokračovanie programu.
electrolux 61
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
alebo tlačidla
vyberte položku Save
Favourite (Uložiť obľúbené) a nastavenia
uložte stlačením tlačidla OK.
Child lock
Save Favourite
Back
KONIEC PROGRAMU
Práčka zastane automaticky, tlačidlo Start/
Pause (Štart/Pauza) zhasne a zobrazí sa
hlásenie „Finished“ (Ukončené). Zaznie zvukový signál.
OK
Ak nestlačíte tlačidlo OK, po niekoľkých
sekundách sa zobrazí pomocná správa.
Zobrazí sa potvrdzujúca správa a potom sa
zobrazí hlavný displej.
00:00
Finished
21:33
Blokovací mechanizmus ‘klikne’ dvakrát, čo
znamená, že veko je otvorené. Zobrazí sa
.
symbol
00:00
Finished
21:33
Otočte volič programu do polohy „Stop“
. Vyberte bielizeň. Spotrebič odpojte od
elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
Varovanie Odporúčame vám nechať
veko a bubon po praní otvorené, aby
sa spotrebič vetral.
Pohotovostný režim : po ukončení programu sa po niekoľkých minútach aktivuje
systém na úsporu energie. Jas displeja sa
stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie skončí.
OBĽÚBENÉ PROGRAMY
Môžete uložiť 2 obľúbené programy. Môžete ich nastaviť priamo voličom programov.
Ako uložiť program:
Zvoľte program a požadované parametre
(okrem doby odloženia). Stlačením tlačidla
Child lock
Saved
Back
OK
Keď je pamäť plná, zobrazí sa správa
o tom, že predtým, ako uložíte nový obľúbený program, musíte vymazať predchádzajúci.
Aby ste obľúbený program vymazali, otočte
volič programov do želanej polohy. Stlačealebo tlačidla
vyberte poním tlačidla
ložku Remove Favourite (Odstrániť obľúbené) a nastavenia uložte stlačením tlačidla
OK.
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Potvrďte vymazanie programu opätovným
stlačením tlačidla OK.
Child lock
Removed
Back
OK
62 electrolux
TABUĽKA PROGRAMOV
Program/Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Bavlna (studená voda – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený
pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň a uteráky.
6,0 kg
Plákanie stop, Nočný cyklus, Predpieranie, Extra plákanie, Jednoduché žehlenie, Posunutý štart, Time Manager
Syntetika (studená voda – 60°): Syntetické tkaniny, spodná bielizeň, farebné tkaniny, nekrčivé košele a blúzky.
2,5 kg
Plákanie stop, Nočný cyklus, Predpieranie, Extra plákanie, Jednoduché žehlenie, Posunutý štart, Time Manager
Jemná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.
2,5 kg
Plákanie stop, Nočný cyklus, Predpieranie, Extra plákanie, Posunutý štart,
Time Manager
Vlna/ručné pranie (studená voda –
40°): Vlnené materiály určené na pranie
v práčke, s označením „čistá strižná vlna, určená na pranie v práčke, nezráža sa“.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný cyklus, Posunutý štart
Spodná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre veľmi jemné materiály, napr. spodnú bielizeň.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný cyklus, Posunutý štart
Hodváb (studená voda – 30°): Materiály, ktoré možno prať v práčke pri 30 °C.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný cyklus, Posunutý štart
Plákanie: Pri tomto programe možno
plákať ručne vypranú bielizeň.
6,0 kg
Plákanie stop, Nočný cyklus, Extra
plákanie, Jednoduché žehlenie, Posunutý štart
Odčerpanie: Spustí cyklus odčerpania
vody po programe s funkciou Plákanie stop
(alebo Nočný cyklus plus).
6,0 kg
Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania s
rýchlosťu od 400 do 1300 ot./min po programe s funkciou Plákanie stop (alebo Nočný
cyklus plus).
6,0 kg
Posunutý štart
Úsporný1) (40° – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
6,0 kg
Plákanie stop, Nočný cyklus, Predpieranie, Extra plákanie, Jednoduché žehlenie, Posunutý štart
14 min. (30°): Ideálne pre bielizeň, ktorá potrebuje iba osviežiť.
1,0 kg
Plákanie stop, Posunutý štart
Prikrývka (30° – 40°): Na pranie prikrývok a prešívaných tkanín.
3,0 kg
Posunutý štart
1) Referenčný program na testovanie podľa normy EN60456.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
kde je uvedené odporúčané dávkovanie a
ako často treba odstraňovať vodný kameň.
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite
vhodný nekorozívny produkt určený pre
práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku,
PLÁŠŤ PRAČKY
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy ne-
electrolux 63
používajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
ZÁSOBNÍK
Čistenie :
5
6
7
4
3
1
2
4
FILTRE PRÍTOKU VODY
Pri čistení postupujte nasledovne:
VÝPUSTNÝ FILTER
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza
v spodnej časti spotrebiča:
1
3
2
PROBLÉMY POČAS PREVÁDZKY
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však
došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečíProblémy
tajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte servisné stredisko.
Príčiny
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa vodou:
•
•
•
•
•
•
•
•
spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje,
veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zatvorené,
nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
nastal výpadok elektrickej siete,
bola odpojená dodávka vody,
zavretý vodovodný ventil,
znečistené filtre prítoku vody,
na prítokovej hadici sa objaví červená značka1).
Spotrebič sa naplní vodou a hneď vzápätí sa
vyprázdni:
• Odtokový diel v tvare U je nainštalovaný príliš nízko (pozri časť Montáž).
Práčka nepláka alebo sa
nevyprázdňuje :
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne
v bubne,
• bol nastavený program „Odčerpanie vody“ alebo „Nočný tichý cyklus
plus“ alebo „Plákanie stop“,
• nevhodná výška odtokového dielu v tvare U.
64 electrolux
Problémy
Príčiny
Rozliata voda okolo
práčky:
•
•
•
•
•
príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
odtokový diel v tvare U nie je správne nainštalovaný,
výpustný filter nebol namontovaný do pôvodnej polohy,
únik vody z prívodnej hadice.
Neuspokojivé výsledky
prania:
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Spotrebič vibruje a je
hlučný:
• neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite časť Inštalácia),
• spotrebič nie je vo vodorovnej polohe a je nevyvážený,
• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
• nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
• príliš málo bielizne.
Cyklus prania trvá príliš
dlho:
•
•
•
•
•
znečistené filtre prítoku vody,
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví počas
cyklu prania:
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia Rinse hold (Plákanie stop),
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí :
• „okamžité otvorenie“1) kontrolka sa nerozsvieti,
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1-2 minúty po skončení cyklu1).
Na displeji sa zobrazí
hlásenie „Please check
that the door is closed
properly and then press
START.“ (Skontrolujte, či
sú riadne zavreté dvierka, a stlačte tlačidlo
START.) 2) a začne blikať
červená kontrolka na tlačidle „Štart/Pauza“. 3) :
• veko nie je riadne zatvorené.
Na displeji sa zobrazí
kód EF1 alebo hlásenie
„Cannot drain the water.
Please check that the filter is clean and then
press START.“ (Nemožno vypustiť vodu. Skontrolujte, či je filter čistý, a
stlačte tlačidlo START.)
2)a začne blikať červená
kontrolka na tlačidle
Start/Pause (Štart/Pauza)3):
•
•
•
•
•
výpustný filter je zablokovaný,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť „Montáž“),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované.
electrolux 65
Problémy
Príčiny
Na displeji sa zobrazí
hlásenie „Cannot fill water. Please check that
the filter is clean and
then press START.“ (Nemožno napustiť vodu.
Skontrolujte, či je kohútik otvorený, a stlačte
tlačidlo START.) 2)a začne blikať červená kontrolka na tlačidle Start/
Pause (Štart/Pauza)3):
• zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka1).
Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna:
• množstvo aviváže presahuje značku MAX.
1) V závislosti od modelu.
2) Pri niektorých modeloch môžu zaznieť zvukové signály
3) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza) a znovu spustite prerušený program.
PRACIE A PRÍDAVNÉ PROSTRIEDKY
Používajte iba pracie a prídavné prípravky
určené na použitie v automatickej práčke.
Neodporúčame zmiešavať rozličné typy
pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla
poškodiť. Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Kvapalné
pracie prostriedky sa nesmú používať, ak
bolo zvolené predpieranie. U cyklov bez
predpierania sa kvapalné pracie prostriedky
musia nalievať do guľového dávkovacieho
zásobníka. Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať do priehradky
na pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300/ W
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu
Typ 20/27
INŠTALÁCIA
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte
všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu
počas prepravy. Obal si odložte pre prípad
prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť
netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže
poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
ROZBALENIE
1
2
66 electrolux
ODBLOKOVANIE
A
B
Otvorte vodovodný ventil. Skontrolujte, či
niekde neuniká voda.
A
VYPUSTENIE VODY
Pripojte U-člen na
výpustnú hadicu.
Všetky časti výpustného systému
min
max
umiestnite do výpu70 cm 100 cm
ste (alebo do umývadla) vo výške
70-100 cm. Uistite
sa, že všetky časti sú
umiestnené v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné
stredisko.
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno
s okolitým nábytkom, postupujte podľa obrázku D.
PRÍVOD VODY
Nainštalujte prívodnú hadicu na zadnú časť
práčky podľa tohto postupu. Neinštalujte
znova hadicu, ktorá už bola používaná. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba
do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte
poistky: 13 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym
požiadavkám predpisov.
UMIESTNENIE
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch
v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že
spotrebič sa nedotýka steny alebo iného
nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča
nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.
90O
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
electrolux 67
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály
odovzdajte na skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych
úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu
byť nebezpečné pre iné osoby: spotre-
bič odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z
dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej
bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho
prostriedku na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň
znečistenia bielizne.
SLOVENSKO - ZÁRUKA/SERVISNÁ SLUŽBA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu
2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od
svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Sú-
čast'ou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava. tel: (02) 32141334 – 5,
fax: (02) 43336976 www.electrolux.sk
Európska Záruka: Spoločnosť Electrolux
poskytuje na tento spotrebič záruku vo
všetkých krajinách, ktorých zoznam sa uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej
lehoty uvedenej v záruke na spotrebič alebo
určenej zákonom. Ak sa presťahujete z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá sa
uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného
dokumentu o kúpe vydaného predajcom
tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a
jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a
dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej
novej krajine pobytu pre daný konkrétny
model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný
v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci
domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so
všetkými príslušnými predpismi platnými
vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú
žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
www.electrolux.com/shop
108661600-A-372011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement