Electrolux EWT136641W Vartotojo vadovas

Electrolux EWT136641W Vartotojo vadovas
naudojimo instrukcija
Упатство за ракување
informaţii pentru utilizator
Упутство за употребу
navodila za uporabo
Інструкція
Skalbyklė
Машина за перење
Maşină de spălat rufe
Машина за прање рубља
Pralni stroj
Пральна машина
EWT 136641 W
2 electrolux
1
2
3
4
1
2
Valdymo skydelis
Dangčio mygtukas
Filtro prieigos dangtis
Reguliuojamos išlygiavimo kojelės
3
4
VALDYMO SKYDELIS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Programų pasirinkimo rankenėlė
Ekranas ir pranešimų langas
Temperatūros nustatymo mygtukas
Gręžimo mygtukas
Mygtukai aukštyn / žemyn
Patvirtinimo mygtukas
„Paleidimo / pristabdymo“ mygtukas
Laiko planavimo mygtukas
Mygtukais aukštyn / žemyn galite pasirinkti
tokius meniu:
• Pirminis skalbimas
• Papildomas skalavimas
• Lengvas lyginimas
• Plovimo vadovas
: Temperatūros vadovas , Gręžimo greičio vadovas
,
, Dėmių šalinimo
Parinkčių vadovas
vadovas
, Demonstracinis vadovas
, Atgal
electrolux 3
• Nuostatos
: Kalba
, Garsumas
Laikas
, Ryškumas
, Kontrastas
, Nustatymų atitaisymas
, Atgal
• Pabaiga
,
• Apsaugos nuo vaikų užraktas
• Išsaugoti dažniausiai naudojamas programas
• Atgal
DOZATORIAUS STALČIUS
Nuskalbimas
Skalbimas
Minkštiklis (nepilkite aukščiau maksimalaus lygio
simbolio M )
SAUGOS INFORMACIJA
Atidžiai perskaitykite toliau esančius punktus prieš prijungdami ir naudodami šį prietaisą. Šį naudojimo vadovą laikykite kartu su
prietaisu.
BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI
• Nemodifikuokite šio prietaiso ir nemėginkite keisti jo techninių savybių. Tai jums
gali sukelti pavojų.
• Prieš skalbimą patikrinkite, ar pašalintos
visos monetos, segtukai, segės, varžtai ir
kiti daiktai. Tokie skalbiniuose likę daiktai
prietaisą gali rimtai sugadinti.
• Naudokite rekomenduojamą kiekį ploviklio.
• Mažus skalbinius (puskojines, dirželius ir
pan.) skalbkite sudėję į lininį maišelį arba
pagalvės užvalkalą.
• Po naudojimo išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir užsukite vandentiekio čiaupą.
• Prieš valymą ir priežiūrą visada išjunkite
prietaisą iš elektros lizdo.
• Neskalbkite skalbyklėje drabužių, kurių
audinys irsta, nepasiūtas arba sudriskęs.
ĮRENGIMAS
• Kai tik prietaisas jums pristatomas, jį išpakuokite arba paprašykite, kad jį išpakuotų. Patikrinkite, ar neapgadinta prietaiso išorė. Apie visus transportavimo pažeidimus praneškite prietaisą pardavusiai
įmonei.
• Prieš prietaisą įrengiant, pašalinkite visus
gabenimo varžtus ir pakuotės medžiagas.
• Prie vandens įvado prietaisą turi prijungti
tik kvalifikuotas santechnikas.
• Jeigu elektros įvadą Jūsų namuose reikia
modifikuoti, kad būtų galima prijungti
prietaisą, tai turi atlikti tik kvalifikuotas
elektrikas.
• Po įrengimo patikrinkite, ar prietaisas neprispaudė maitinimo kabelio.
• Jeigu prietaisas pastatytas ant kiliminės
dangos, patikrinkite, ar kilimas nedengia
ventiliacijos angų, esančių prietaiso apačioje.
• Prie prietaiso reikia prijungti įžemintą maitinimo kištuką, atitinkantį keliamus reikalavimus.
• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą,
atidžiai perskaitykite skyriuje "Elektros
įvado prijungimas" esančias instrukcijas.
• Maitinimo kabelį leidžiama keisti tik įgaliotam techninės priežiūros tarnybos inžinieriui.
• Gamintojas neatsako už žalą, kurią sukėlė neteisingas įrengimas.
APSAUGOS NUO UŽŠALIMO
PRIEMONĖS
Jeigu aplinkos, kur stovi prietaisas, temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, reikia imtis
tam tikrų saugumo priemonių:
• Užsukite vandens čiaupą ir atjunkite įvado žarną.
• Vandens įvado žarnos ir nuotako žarnos
galus įdėkite į ant grindų stovintį dubenį.
4 electrolux
• Nustatykite vandens nuleidimo programą
ir palaukite, kol ji baigsis.
• Išjunkite prietaiso maitinimą programų selektorių pasukdami į sustabdymo padėtį
.
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prisukite vandens įvado žarną ir nuotako
žarną.
Taip išpilsite žarnose esantį vandenį ir išvengsite užšalimo, galinčio sugadinti prietaisą.
Prieš įjungdami prietaisą vėl, patikrinkite, ar
aplinkos temperatūra nėra žemiau 0 °C.
NAUDOJIMAS
• Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso komercinei ar pramoninei veiklai arba kitai paskirčiai.
• Prieš skalbimą vadovaukitės skalbinių etikečių nuorodomis.
• Į skalbyklę nedėkite gaminių, ant kurių
buvusios dėmės buvo valytos benzinu,
alkoholiu, trichloretilenu ir kitomis priemo-
nėmis. Jeigu naudojote tokias dėmių valymo priemones, palaukite, kol šios medžiagos išgaruos, tik po to dėkite skalbinius į būgną.
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų
saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir
nurodymų.
Pasirūpinkite vaikų priežiūra ir neleiskite
jiems žaisti su prietaisu.
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų
saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir
nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su
šiuo buitiniu prietaisu.
PRITAIKYMAS
ĮJUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ
PIRMĄ KARTĄ
Jūs privalote pasirinkti kalbą.
Norimą kalbą pasirinkite paspausdami mygarba
, po to paspauskite patvirtituką
nimo mygtuką, kad patvirtintumėte.
Press
paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Ekrane rodomas raginimas patvirtinti: paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Tada privaloma nustatyti laiką, paspaudžiant prietaiso mygtuką
arba
; po to
KALBA
Prietaisą į elektros tinklą įjungus pirmą kartą, bus nustatyta anglų kalba. Jeigu norite
pakeisti kalbą, atlikite šiuos veiksmus.
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
, po to
darytumėte meniu „Nustatymai“
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite patvirtinite „Kalba“
mo mygtuką: pradės žybčioti kalbą nurodančios raidės (tekstui bus pritaikyta atitinkama kalba). Kalbą pasirinkite paspausdami
arba
, po to paspauskite patvirtinimo
mygtuką, kad patvirtintumėte.
electrolux 5
Back
Language
Volume
ENG
Volume
Time
Brightness
11:1
Jeigu norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo mygtuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
Jeigu norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo mygtuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
GARSUMAS
Garso signalai pasigirsta ciklo pabaigoje, kai
yra trikčių arba grojama paleidimo melodija.
Jei norite nustatyti garso signalų garsumą,
atlikite šiuos veiksmus.
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
darytumėte meniu „Nustatymai“
, po to
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite pate „Garsumas“
tvirtinimo mygtuką: pradės žybčioti garsumo lygį rodantis skaičius (nuo 0 (be garso)
iki 9). Garsumą pasirinkite paspausdami
arba
, po to paspauskite patvirtinimo
mygtuką, kad patvirtintumėte.
RYŠKUMAS
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
darytumėte meniu „Nustatymai“
, po to
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite pate „Ryškumas“
tvirtinimo mygtuką: pradės žybčioti ryškumo
lygį rodantis skaičius (nuo 0 iki 9). Ryškumą
arba
, po to
nustatykite paspausdami
paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte.
Language
Volume
Time
Time
Brightness
Contrast
5
5
Jei norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo mygtuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
Jeigu norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo mygtuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
LAIKAS
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
, po to
darytimėte meniu „Nustatymai“
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite patvirtinite „Laikas“
mo mygtuką: pradės žybčioti laiko reikšmė
(24 valandų formatu). Laiką nustatykite paarba
, po to paspauskite
spausdami
patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte.
KONTRASTAS
arba
, kad atiPaspauskite mygtuką
, po to
darytumėte meniu „Nustatymai“
paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinki, po to paspauskite pate „Kontrastas“
tvirtinimo mygtuką: pradės mirksėti kontrasto lygį nurodantis skaičius (nuo 0 iki 9). Konarba
trastą nustatykite paspausdami
, po to paspauskite patvirtinimo mygtuką,
kad patvirtintumėte.
6 electrolux
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
Jeigu norėsite pakeisti dar kartą, pasirodys
pranešimas „Paspauskite patvirtinimo mygtuką“. Po kelių sekundžių atsiras įprasti rodmenys.
KAIP PALEISTI SKALBIMO CIKLĄ?
NAUDOJANTIS PIRMĄKART
• Patikrinkite, ar elektros ir vandentiekio įvadai prijungti pagal įrengimo
nuorodas.
• Iš būgno išimkite polistirolo įdėklą ir
kitus daiktus.
• Paleiskite pradinį skalbimo ciklą 90°C
temperatūroje be skalbinių, bet su
skalbikliu, kad išsiplautų vandens rezervuaras.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
SKALBINIŲ SUKROVIMAS
A
A
• Atidarykite prietaiso dangtį.
• Atidarykite būgną, paspausdami fiksavimo mygtuką A1) : du uždarikliai atšoka
automatiškai.
• Sukraukite skalbinius, uždarykite skalbyklės būgną ir dangtį.
Įspėjimas Prieš uždengdami prietaiso
dangtį patikrinkite, ar gerai uždarytas
būgnas:
• Turi būti užsifiksavę abu uždarikliai,
• atsilaisvinęs fiksavimo mygtuką A.
SKALBIKLIO DOZAVIMAS
ir pirminio skalbimo
(jei
Į skalbimo
nustatėte, kad būtų vykdomas pirminis
skalbimas) skyrius įpilkite reikiamą kiekį
skalbiklio. Jei reikia, į skyrių įpilkite audinių minkštiklio.
PROGRAMOS PASIRINKIMAS
Tinkamiausią programą įvairių rūšių skalbiniams rasite programų lentelėje (žr. „Pro1) Priklauso nuo modelio.
gramų lentelė“ ir „Skalbimo programų meniu“).
Pasukite programų pasirinkimo ratuką ties
reikiama programa. Skambant melodijai,
bus rodomas gamintojo logotipas.
Po to kelias sekundes bus rodomas programos aprašymas, o paleidimo / pristabdymo
mygtukas žybčios žaliai.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Ekrane rodomos reikšmės yra informacinio pobūdžio.
Rodoma pasirinktos programos numatytoji
temperatūra, gręžimo greitis ir trukmė.
electrolux 7
1:50
60
1200
20:15
Įspėjimas Jeigu vykdant ciklą
programų pasirinkimo ratuką pasuksite
ties kita programa, skalbyklė ignoruos
naujai pasirinktą programą.
TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
60
Spauskite temperatūros nustatymo mygtuką , jeigu norite sumažinti arba padidinti
temperatūrą (jeigu norite, kad būtų skalbiama kitos temperatūros vandenyje, nei nustatyta pasirinktai programai) (žr. „Programų
reiškia skalbimą šaltalentelė“). Simbolis
me vandenyje.
GRĘŽIMO GREIČIO PASIRINKIMAS
joms „Gležni audiniai“, „Šilkas“, „Anklodė“:
700 aps./min.
Programos pabaigoje, jeigu pasirinkote
arba
funkciją „Skalavimo sulaikymas“
„Naktinis ciklas“
, jums reikia pasirinkti
arba „Vandens išprogramą „Gręžimas“
leidimas“ , kad užbaigtumėte ciklą ir išleistumėte vandenį.
Negręžti
Vanduo nuleidžiamas negręžiant skalbinių
Skalavimo sulaikymas
Po paskutinio skalavimo skalbyklė nenuleidžia vandens: taip skalbiniai nesusiglamžo
Naktinis ciklas
Po paskutinio skalavimo skalbyklė nenuleidžia vandens: taip skalbiniai nesusiglamžo
Gręžimo ciklų nėra, todėl ši skalbimo programa yra labai tyli ir ją galima paleisti naktį.
Pasirinkus medvilnės ir sintetikos programas, skalavimui naudojama daugiau vandens.
LAIKO PLANAVIMAS
Time Manager
18:05
Skalbyklė automatiškai pasiūlo naudoti ciklą
„Normalus“. Ciklą pailginsite arba sutrum. Taip
pinsite laiko planavimo mygtukais
pat rodomas skalbinių sutepimo lygis.
Sutepimo lygis
1200
Spaudykite „Gręžimo“
mygtuką, jei norite pakeisti gręžimo greitį (jeigu norite, kad
skalbiniai būtų gręžiami kitu greičiu, nei prietaiso pasirinktas). Taip pat galite pasirinkti
, „Skalavimo
šias parinktis: „Be gręžimo“
2).
sulaikymas“
arba „Naktinis ciklas“
Maksimalus gręžimo greitis:
funkcijoms „Medvilnė“, „Eko“: 1 300 aps./
min.; funkcijoms „Moteriškas apatinis trikotažas“, „Vilna“: 1 000 aps./min.; funkcijoms
„Sintetika“, „14 Min“: 900 aps./min.; funkci2) Priklauso nuo modelio.
01:50
Piktograma
Audinio tipas
Intensyvioji
Labai suteptiems
skalbiniams
Normali
Vidutiniškai suteptiems skalbiniams
Kasdienė
Kasdieniams drabužiams
Lengvoji
Mažai suteptiems
skalbiniams
Greitoji 1)
Labai mažai suteptiems skalbiniams
Itin greitas
skalbimas 1)
Skalbiniams, kurie
buvo dėvėti ar naudoti labai trumpai.
8 electrolux
Sutepimo lygis
Piktograma
Atnaujinimas
1)
Pagerintas atnaujinimas 1)
Audinio tipas
Tik skalbinių gaivumui atnaujinti.
Tik labai mažam
skalbinių kiekiui atnaujinti
1) Naudoti pusei įkrovos.
Galimybė pasirinkti šiuos skirtingus lygius
priklauso nuo pasirinktos programos tipo.
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
Pasirinkę programą ir prieš paspausdami
paleidimo / pristabdymo mygtuką, privalote
pasirinkti kitas funkcijas (žr. skirsnį „Programų lentelė“ ir „Skalbimo vadovo meniu“).
arba
norimai
Paspauskite mygtuką
parinkčiai pasirinkti.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Pranešimas „Įjungta“ arba „Išjungta“ parodo, ar parinktis įjungta. (Jei rodoma „Išjungta“, šios parinkties simbolis bus perbrauktas).
Paspauskite patvirtinimo mygtuką parinkčiai
įjungti arba išjungti. Jeigu nepaspausite patvirtinimo mygtuko, po kelių sekundžių ekrane atsiras pagalbos pranešimas. Jeigu norite atidaryti pagrindinį ekraną, palaukite kelias sekundes.
Rodomi atitinkamų pasirinktų funkcijų simboliai.
PAPILDOMO SKALAVIMO PARINKTIS
Skalbiant skalbyklė atlieka vieną arba kelis
papildomus skalavimus. Šią parinktį patarti-
na naudoti žmonių, kurių oda jautri, drabužiams skalbti ir vietovėse, kuriose vanduo
yra minkštas.
Laikinoji: ši parinktis veikia tik su pasirinkta
programa.
PRADINIO SKALBIMO PARINKTIS
Skalbyklė atlieka pradinį skalbimą 30 °C
temperatūros vandenyje. Skalbiant pasirinkus medvilnės arba sintetikos programas,
pradinio skalbimo ciklas baigiamas trumpu
gręžimu; skalbiant pasirinkus gležnų skalbinių programas, gręžimo ciklas praleidžiamas.
LENGVO LYGINIMO PARINKTIS
Jeigu pasirinkote šią funkciją, skalbiniai bus
skalbiami ir gręžiami taip, kad nebūtų suglamžyti. Tai palenvina skalbinių lyginimą.
Jeigu ši funkcija bus naudojama pasirinkus
medvilnės skalbimo programas, reikia nustatyti maksimalų, 900 aps./min. gręžimo
greitį.
ATIDĖTAS PALEIDIMAS
Settings
End Time
Child lock
19:18
Ši funkcija reiškia, kad galite pasirinkti skalbimo programos pabaigą. Paleidimą galima
atidėti 30 minučių, 1 valandai – ir taip iki
maksimalios, 23 valandų ir 59 minučių
reikšmės.
arba
pabaigos
Paspauskite mygtuką
laiko parinkčiai pasirinkti. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, jeigu norite pakeisti ciklo
pabaigos laiką. Jeigu nepaspauskite patvirtinimo mygtuką, po kelių sekundžių ekrane
pasirodys pagalbos pranešimas. Paspausarba
, nustatykite ciklo
dami mygtuką
pabaigos laiką. Paspauskite patvirtinimo
mygtuką „OK“, kad patvirtintumėte. Ekrane
atsiras naujas ciklo pabaigos laikas. Ciklo
pabaigos laiko nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu nenaudojate kitų nustatymų
(funkcijų, laiko planavimo ir pan.).
Prieš paspausdami paleidimo / pristabdymo
mygtuką, galite bet kuriuos metu pakeisti
electrolux 9
arba atšaukti ciklo pabaigos laiką, atlikę pirmiau aprašytus veiksmus.
Jeigu jau paspaudėte paleidimo / pristabdymo mygtuką ir norite pakeisti arba atšaukti
ciklo pabaigos laiką, atlikite šiuos veiksmus:
Jeigu norite tuoj pat atšaukti ciklo pabaigos
ir pradžios laiką, paspauskite paleidimo /
pristabdymo mygtuką, o tada nustatykite
ciklo pabaigos laiką pirmiau aprašytu būdu.
Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką skalbimui paleisti.
Įspėjimas Atidėto paleidimo metu
dangtis lieka užrakintas. Jeigu norite jį
atidaryti, iš pradžių sustabdykite
skalbyklę, paspausdami paleidimo /
pristabdymo mygtuką. Uždarę dangtį,
vėl paspauskite paleidimo /
pristabdymo mygtuką.
SAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTAS
Naudodami šią funkciją, galite užrakinti prietaisą, kad nebūtų atsitiktinai pakeista vykdoma programa.
arba
, kad paPaspauskite mygtuką
sirinktumėte funkciją „Saugos nuo vaikų už, po to paspauskite patvirtinimo
raktas“
mygtuką, kad aktyvuoti parinktį.
Šis saugos įtaisas pradės veikti iškart, kai
tik paspausite paleidimo / pristabdymo
mygtuką ir paleisite skalbimo ciklą.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Funkcijos pasirinkimas išsaugotas.
Jeigu norite išjungti saugos nuo vaikų užraktą, paspausktie ir bent 5 sekundes palaiir
.
kykite nuspaudę mygtukus
PROGRAMOS PALEIDIMAS
Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ciklui paleisti; atitinkama lemputė ims
šviesti žaliai.
1:56
Washing
20:33
Skalbimo metu programų pasirinkimo mygtukas lieka toje pačioje padėtyje.
Ekrano lange rodoma vykdoma fazė (pakaitomis su programos pavadinimu), likęs skalbimo laikas ir ciklo pabaigos laikas.
Pakeitus ciklo pabaigos laiką, ekrane rodomas pranešimas „Atidėtas paleidimas“ ir atgalinis laiko skaičiavimas.
1:56
Delay Start
21:33
Jei vykdant ciklą paspausite mygtuką Temperatūra , Gręžimas
,
,
arba patvirtinimo mygtuką, ekrane kelias sekundes
bus rodoma atitinkama veikiančios programos informacija.
VYKDOMOS PROGRAMOS
PRISTABDYMAS
Pirmąsias dešimt ciklo minučių ekrane rodomas pranešimas „Dureles galima atidaryti“.
Paspauskite mygtuką „Pradėti / pauzė“:
pauzės metu mirksis atitinkama lemputė
mirksi žaliai pauzės metu ir rodomas užrašas „Paused“ (pauzė).
1:56
Paused
20:33
Fiksavimo mechanizmas spragteli du kartus
– dangtis atidarytas. Dar kartą paspauskite
paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad programa būtų vykdoma toliau.
10 electrolux
VYKDOMOS PROGRAMOS
NUSTATYMŲ KEITIMAS
Prieš atlikdami bet kokius vykdomos programos keitimus, privalote pristabdyti skalbyklę, paspausdami paleidimo / pristabdymo mygtuką. Jeigu nustatymų pakeisti negalima, privalote atšaukti vykdomą programą (žr. toliau).
PROGRAMOS ATŠAUKIMAS
Jeigu programos vykdymą norite atšaukti,
pasukite programų rankenėlę į padėtį „Su. Kai vėl įjungsite skalbyklę,
stabdymas“
atsiras pranešimas, nurodantis atšaukti arba tęsti programą.
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
PROGRAMOS PABAIGA
Skalbyklė nustoja veikti automatiškai, paleidimo / pristabdymo mygtukas užgęsta ir
pasirodo pranešimas „Pabaiga“. Pasigirsta
garso signalas.
00:00
Finished
21:33
Fiksavimo mechanizmas spragteli du kartus
simbolis.
– dangtis atidarytas. Atsiras
Įspėjimas Panaudojus skalbyklę,
patariame palikti būgną ir dangtį
atvirus, kad išsivėdintų vandens
bakelis.
Budėjimo režimas: kai tik baigiasi programa, po kelių minučių įjungiama energijos
taupymo sistema. Sumažėja ekrano ryškumas. Paspaudus bet kurį mygtuką, išjungiamas energijos taupymo režimas.
MĖGSTAMOS PROGRAMOS
Galite išsaugoti 2 mėgstamas programas.
Jas galėsite pasirinkti sukdami programų
pasirinkimo ratuką.
Jeigu norite išsaugoti programą:
Pasirinkite programą ir pageidaujamus parametrus (išskyrus pabaigos laiko atidėjimą).
arba
, kad pasirinktumėPaspauskite
te „Išsaugoti dažniausiai naudojamas programas“, po to paspauskite patvirtinimo
mygtuką nustatymams išsaugoti.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
Jeigu patvirtinimo mygtuko nepaspausite,
po kelių sekundžių ekrane atsiras pagalbos
pranešimas. Bus rodomas patvirtinimo pranešimas, o po to ekrane vėl bus rodoma
įprasta informacija.
Child lock
Saved
Back
OK
00:00
Finished
21:33
Pasukite programų selektorių į padėtį
. Išimkite skalbinius, išjunkite
„Stabdyti“
prietaisą iš elektros lizdo ir užsukite vandens įleidimo čiaupą.
Jeigu atmintis pilna, bus rodomas pranešimas, kad norint išsaugoti naują mėgstamą
programą, pirmiausia reikia ištrinti esamą.
Norėdami ištrinti mėgstamą programą, pasukite programų pasirinkimo ratuką į pageiarba
,
daujamą padėtį. Paspauskite
kad pasirinktumėte „Pašalinti dažniausiai
naudojamą programą“, po to paspauskite
patvirtinimo mygtuką, kad programa būtų
ištrinta.
electrolux 11
Child lock
Remove Favourite
Back
Child lock
Removed
Back
OK
OK
Patvirtinkite ištrynimą, dar kartą paspausdami patvirtinimo mygtuką.
PROGRAMŲ LENTELĖ
Programa / Skalbinių rūšis
Kiekis
Galimos parinktys
Medvilnė (šaltas vanduo – 90°): balti
arba spalvoti gaminiai, pvz., vidutiniškai sutepti darbiniai drabužiai, patalynė, staltiesės,
lininiai apatiniai, rankšluosčiai.
6,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Pradinis skalbimas, Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Atidėtas
paleidimas, Laiko planavimas
Sintetika (šaltas vanduo – 60°): sintetiniai audiniai, lininiai apatiniai, spalvoti audiniai,
neglamžūs baltiniai, palaidinės.
2,5 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Pradinis skalbimas, Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Atidėtas
paleidimas, Laiko planavimas
Gležni audiniai (šaltas vanduo – 40°):
visiems gležniems audiniams, pvz., užuolaidoms.
2,5 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Pradinis skalbimas, Papildomas skalavimas, Atidėtas paleidimas, Laiko
planavimas
Vilna (šaltas vanduo - 40°): skalbyklėje
skalbiamiems vilnoniams gaminiams, kurių
etiketėje nurodyta „Gryna nauja vilna, galima
skalbti skalbyklėje, nesusitraukianti“.
1,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Atidėtas paleidimas
Moteriškas apatinis trikotažas (šaltas
vanduo – 40°): labai gležniems skalbiniams,
pvz., moteriškam apatiniam trikotažui.
1,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Atidėtas paleidimas
Šilkas (šaltas vanduo – 30°): audiniams, kuriuos galima skalbti skalbyklėje,
esant 30 °C temperatūrai.
1,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Atidėtas paleidimas
Skalavimas: šia programa galima išskalauti rankomis skalbtus skalbinius.
6,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Atidėtas paleidimas
Vandens išleidimas: Išleidžiamas vanduo, jeigu buvo pasirinkta skalavimo sulaikymo funkcija (arba programa „Naktinis ciklas
plius“).
6,0 kg
Gręžimas: Gręžimas 400–1300 aps./
min. greičiu, jeigu buvo pasirinkta skalavimo
sulaikymo funkcija (arba programa „Naktinis
ciklas plius“).
6,0 kg
Paleidimo atidėjimas
„Eko“1)(40–90°): balti arba spalvoti gaminiai, pvz., vidutiniškai sutepti darbiniai drabužiai, patalynė, staltiesės, lininiai apatiniai,
rankšluosčiai.
6,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Naktinis ciklas,
Pradinis skalbimas, Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Atidėtas
paleidimas
12 electrolux
Programa / Skalbinių rūšis
Kiekis
Galimos parinktys
14 Min (30°): idealiai tinka skalbiniams,
kuriuos reikia tik atgaivinti.
1,0 kg
Skalavimo sulaikymas, Atidėtas paleidimas
Antklodė (30–40°): pūkinėms antklodėms ar dygsniuotiems audiniams skalbti.
3,0 kg
Paleidimo atidėjimas
1) Pavyzdinė programa testavimui, atitinkančiam EN60456 standarto reikalavimus.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš valymą išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo.
NUKALKINIMAS
Prietaisui nukalkinti naudokite tinkamą, korozijos nesukeliančią priemonę, skirtą skalbyklėms. Dėl priemonės kiekio ir nukalkinimo dažnio žr. nuorodas priemonės etiketėje.
IŠORĖ
Prietaiso išorę valykite šiltu muilinu vandeniu. Niekada nenaudokite denatūruoto spirito, tirpiklių ar panašių gaminių.
3
2
1
5
6
7
4
DOZATORIAUS STALČIUS
Valykite šiuo būdu :
VANDENS ĮVADO FILTRAI
Valykite šiuo būdu
3
1
2
4
NUOTAKO FILTRAS
Reguliariai valykite prietaiso apačioje esantį
filtrą
VEIKIMO TRIKTYS
Prieš išsiunčiant prietaisą iš gamyklos, jis
visapusiškai patikrinamas. Jeigu vis tiek pastebėjote gedimų, prieš kreipdamiesi į tech-
ninio aptarnavimo tarnybą, žr. toliau pateiktus skyrius.
electrolux 13
Gedimai
Priežastys
Skalbyklės nepavyksta
paleisti arba ji nepripildoma vandens:
•
•
•
•
•
•
•
•
prietaisas netinkamai įjungtas, neveikia elektros instaliacija,
netinkamai uždarytas prietaiso dangtis arba būgnas;
netinkamai pasirinkta programos paleidimo komanda;
nutrūko elektros tiekimas,
netiekiamas vanduo,
užsuktas vandens čiaupas,
užsikimšo vandens įvado filtrai,
ant vandens įvado žarnos pasirodo raudonas skirtukas1).
Skalbyklė pripilama vandens, bet jis iškart išleidžiamas:
• per žemai įtaisyta vandens išleidimo „U“ formos dalis (žr. skyrių „Įrengimas“).
Skalbyklė neskalauja arba nenuleidžia vandens:
• sulenkta arba užblokuota vandens išleidimo žarna;
• užsikimšo vandens išleidimo filtras;
• suveikė pusiausvyros sutrikimo detektorius: skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne;
• pasirinktos parinktys „Vandens išleidimas“, „Naktinė plius“ arba „Skalavimo sulaikymas“,
• netinkamame aukštyje įrengta „U“ formos dalis.
Aplink skalbyklę yra vandens:
• dėl pernelyg didelio skalbimo priemonės kiekio susidarė putų perteklius;
• skalbimo priemonė yra netinkama naudoti skalbyklėje;
• netinkamai pritvirtinta „U“ formos dalis;
• neįstatytas vandens išleidimo filtras;
• nesandari vandens įvado žarna.
Nepatenkinami skalbimo
rezultatai:
•
•
•
•
Skalbyklė vibruoja ir kelia
triukšmą:
• iš skalbyklės pašalintos ne visos pakavimo medžiagos (žr. skyrių „Įrengimas“);
• prietaisas pastatytas nelygiai arba jis nesubalansuotas;
• prietaisas yra per arti sienos arba baldų;
• skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne;
• per mažai skalbinių.
Skalbimo ciklas trunka
pernelyg ilgai:
•
•
•
•
•
užsikimšo vandens įvado filtrai;
nutrūko elektros arba vandens tiekimas;
suveikė variklio perkaitimo detektorius;
įleidžiamo vandens temperatūra žemesnė nei įprastai;
suveikė apsauginė putų pertekliaus nustatymo sistema (per daug skalbimo priemonės) ir skalbyklė pradėjo išleisti putas;
• suveikė pusiausvyros sutrikimo detektorius: pridėta papildoma fazė,
kurios metu skalbiniai buvo paskirstyti būgne tolygiai.
Skalbyklė sustoja skalbimo ciklo metu:
• sutriko vandens arba elektros tiekimas;
• pasirinkta funkcija „Skalavimo sulaikymas“';
• neuždaryti būgno užraktai.
Ciklo pabaigoje neatsidaro dangtis
• lemputė „Galima nedelsiant atidaryti“1) nešviečia,
• būgne per aukšta temperatūra;
• dangtis atrakinamas praėjus 1–2 minutėms po skalbimo ciklo pabaigos1).
skalbimo priemonė yra netinkama naudoti skalbyklėje;
būgne per daug skalbinių;
netinkamas skalbimo ciklas;
per mažai skalbimo priemonės.
14 electrolux
Gedimai
Priežastys
Ekrane rodomas pranešimas „Please check if
the door is closed properly and then press
START.“ (Patikrinkite, ar
durelės gerai uždarytos;
po to paspauskite PALEISTI.)2) ir paleidimo /
pristabdymo mygtukas
pradėti mirksėti raudonai
3) :
• netinkamai uždarytas dangtis.
Ekrane pasirodo kodas
EF1 arba pranešimas
„Neįmanoma išleisti vandens. Patikrinkite, ar filtras švarus, po to paspauskite „PALEISTI“.
pasirodo ekrano lange
2)ir paleidimo / pauzės
mygtukas mirksi raudonai3):
•
•
•
•
•
Ekrane rodomas pranešimas „Neįmanoma pripilti vandens. Patikrinkite, ar atsuktas čiaupas,
po to paspauskite
START.“ pasirodo ekrano lange 2), o paleidimo / pauzės mygtukas
mirksi raudonai3):
• užsuktas vandens čiaupas;
• netiekiamas vanduo.
• ant vandens įvado žarnos pasirodo raudonas skirtukas1).
Pilamas į dalytuvą
minkštiklis bėga tiesiai į
būgną:
• pildami minkštiklio, viršijote maksimalaus lygio žymą „MAX“.
užsikimšo vandens išleidimo filtras;
sulenkta arba užblokuota vandens išleidimo žarna;
per aukštai įtaisyta vandens išleidimo žarna (žr. skyrių „Įrengimas“);
užsikimšo vandens išleidimo siurblys;
užsikimšo vamzdžiai.
1) Priklauso nuo modelio.
2) Kai kuriuose modeliuose gali suveikti garso signalas
3) Pašalinę triktis, paspauskite mygtuką „Paleisti / pauzė“, kad nutraukta programa būtų tęsiama.
SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI
Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtus
skalbiklius ir priedus. Maišyti skirtingų tipų
skalbimo priemones nepatartina. Dėl to
skalbimo rezultatai gali būti prastesni. Naudojant skalbimo miltelius apribojimų nėra.
Skystų skalbiklių naudoti negalima, jeigu iš-
renkama nuskalbimo funkcija. Skalbiant be
nuskalbimo, juos galima naudoti supylus į
dozavimo rutulį. Skalbimo tabletes arba atskiras dozes reikia dėti į skalbyklės skalbimo
priemonių dozatoriaus stalčiaus skalbiklio
skyrių.
TECHNINIAI DUOMENYS
MATMENYS
MAITINIMO ĮTAMPA / DAŽNIS
ENERGIJOS SĄNAUDOS
Aukštis
Plotis
Gylis
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
electrolux 15
VANDENS SLĖGIS
Mažiausias
Didžiausias
Vandentiekio prijungimas
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Tipas 20/27
ĮRENGIMAS
Prieš naudodami pirmą kartą, pašalinkite visas apsauginės transportavimo pakuotės
medžiagas. Išsaugokite šias medžiagas, jei
reikės prietaisą gabenti: gabenant prietaisą
be apsauginių medžiagų galima pažeisti vidaus komponentus ir sandarumą bei gali
sutrikti prietaiso veikla. Prietaisą galima pažeisti ir mechaniškai.
IŠPAKAVIMAS
1
Norėdami įrengti skalbyklę tame pačiame
lygyje, kaip šalia stovintys baldai, atlikite D
pav. nurodytus veiksmus.
VANDENS ĮVADAS
Tiekiamo vandens įvado žarną pritvirtinkite
skalbyklės galinėje sienelėje šiuo būdu. Nenaudokite senos žarnos. Vandens įvado
žarnos ilginti negalima Jeigu vandens įvado
žarna per trumpa, kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.
2
90O
TVIRTIKLIŲ NUĖMIMAS
A
B
Atsukite vandens įvado čiaupą. Patikrinkite,
ar neprateka.
A
VANDENS NULEIDIMAS
U formos detalę sumontuokite nuotako
žarnoje. Įstatykite
žarną į kanalizaciją
min
max
(arba į plautuvę)
70 cm 100 cm
70-100 cm aukštyje.
Patikrinkite, ar gerai
laikosi. Siekiant išvengti sifono efekto,
reikia užtikrinti, kad
oras patektų į žarnos galą.
Nuotako žarna neturi būti ištempta. Jeigu
vandens įvado žarna per trumpa, kreipkitės
į techninio aptarnavimo tarnybą.
C
D
1
2 B
2
1
1
2
C
1
D
ELEKTROS ĮVADO PRIJUNGIMAS
Šią skalbyklę galima jungti tik į vienfazį 230
V lizdą. Patikrinkite saugiklių galią: 13 A
esant 230 V. Prietaiso negalima prijungti
naudojant ilginamąjį kabelį arba daugializdį
šakotuvą. Patikrinkite, ar kištukas įžemintas
ir ar jis įrengtas pagal galiojančias taisykles.
16 electrolux
PADĖTIES PARINKIMAS
Statykite prietaisą ant lygaus ir kieto paviršiaus vėdinamoje patalpoje. Patikrinkite, ar
prietaisas nesiliečia prie sienos arba prie
kitų baldų. Gerai išlygiuotas prietaisas nevibruoja, skleidžia mažiau triukšmo ir nepasislenka veikimo metu.
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
perdirbimo vietas (teiraukitės vietos savivaldybėje). Prieš išmesdami prietaisą
pašalinkite visas dalis, kurios gali kelti
pavojų kitiems: nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso korpuso.
APLINKOSAUGA
Siekiant taupyti vandenį, elektros energiją ir saugoti aplinką, rekomenduojame
laikytis šių patarimų:
• Jeigu įmanoma, naudokite prietaisą
pilna apkrova, venkite skalbti daline
apkrova.
• Tik ypač purviniems skalbiniams
naudokite nuskalbimo ir mirkymo
programas.
• Reikiamas skalbiklio kiekis priklauso
nuo vandens kietumo, įkrovos dydžio
ir skalbinių nešvarumo lygio.
PRIETAISO UTILIZAVIMAS
Visas simboliu
pažymėtas medžiagas galima dar kartą perdirbti. Perduokite jas į antrinės žaliavos rinkimo arba
LIETUVA - GARANTIJOS SĄLYGOS
1. Electrolux suteikia prietaisui 24 mėnesių
garantiją nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos, kurią patvirtina kasos aparato čekis arba sąskaita faktūra. Jei garantijos laikotarpiu prietaisas nustos veikęs dėl dalių ar surinkimo defektų, Electrolux įsipareigoja jį nemokamai sutaisyti. Jei to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina
yra neproporcingai didelė, vartotojui sutinkant, turintis defektų prietaisas gali
būti pakeistas nauju. Garantija galioja
tik naudojant prietaisą namuose nekomerciniams asmeniniams buitiniams
poreikiams tenkinti.
2. Ši garantija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3. Garantijos laikotarpis gali būti pratęstas,
jei defektui pašalinti reikalingos detalės
pristatymas iš gamintojo trunka ilgiau
kaip 21 darbo dieną.
4. Garantinį remontą (dalys, darbas ir, jei
reikia, pervežimas) nemokamai atlieka
Electrolux įgaliota klientų aptarnavimo
organizacija vartotojo namuose arba
taisykloje klientų aptarnavimo organizacijos nuožiūra. Smulkius buitinius prietaisus (dulkių siurblius, mikrobangų
krosneles, oro šildytuvus ir pan.) į taisyklą pristato pats vartotojas.
5. Visos pretenzijos dėl prietaiso kokybės
nagrinėjamos tik įgaliotai klientų aptarnavimo organizacijai prietaisą patikrinus.
electrolux 17
6. Garantija negalioja, jei prietaiso defektai
atsirado:
– transportuojant ,
– netinkamai montuojant,
– neatsargiai ir netinkamai naudojant
bei blogai prižiūrint, nesilaikant naudojimo instrukcijos,
– dėl nuo gamintojo nepriklausančių
priežasčių (maitinimo įtampos pokyčių, jos dažnio svyravimų, gamtos
reiškinių ir stichinių nelaimių, gyvūnų,
vabzdžių ir pan. poveikio, netinkamos
kokybės vandens, ne tam skirtų cheminių ir kitų medžiagų naudojimo).
7. Garantija negalioja:
– jei prietaisas buvo sumontuotas ir prijungtas nesilaikant instrukcijos reikalavimų,
– jei prietaisą remontavo Electrolux
neįgaliota klientų aptarnavimo organizacija arba buvo pakeista prietaiso
konstrukcija,
– jei pašalintas, neįskaitomas arba pakeistas prietaiso serijos numeris.
8. Garantija netaikoma:
– įbrėžimams, įtrūkimams ir panašiems
mechaniniams išoriniams pažeidimams, atsiradusiems naudojant prietaisą,
– dalims, kurios normaliai susidėvi naudojant prietaisą ir jų darbo trukmė
priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo: dulkių maišeliams, filtrams, šepečiams, antgaliams, lemputėms, maitinimo elementams, dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir
popieriaus, plastmasinėms dalims,
kurių padėtis keičiama rankomis (rankenėlėms, rankenoms, stalčiukams,
laikikliams ir pan.), apsaugos įrangai
(srovės saugikliams, termo ir hidro
apsaugoms).
9. Garantine priežiūra nelaikomi tokie darbai kaip prietaiso reguliavimas, valymas
ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimo
instrukcijoje, prietaiso prijungimas, išmontavimas prieš remontą ir sumontavimas, kai tam reikia sugaišti daugiau
kaip 30 min .
10. Šios garantijos sąlygos neturi jokios įtakos vartotojo teisėms, nustatytoms Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais .
Europinė Garantija: Electrolux šiam prietaisui suteikia garantiją žemiau išvardintose
valstybėse, prietaiso garantijoje nurodytu
arba atitinkamais teisės aktais nustatytu laikotarpiu. Jums persikeliant iš vienos iš žemiau nurodytų valstybių į kitą iš žemiau nurodytų valstybių, garantija taip yra perkeliama, laikantis šių sąlygų:
• garantija prietaisui pradeda galioti nuo jo
įsigijimo datos, kuri yra nustatoma pagal
prietaiso pardavėjo išduotą pirkimo dokumentą;
• garantija teikiama tam pačiam laikotarpiui
ir tokia darbo ir atsarginių dalių apimtimi,
kokia yra taikoma Jūsų naujojoje gyveni-
mo valstybėje šiam konkrečiam prietaiso
modeliui ar prietaisų serijai;
• garantija yra asmeninė ir taikoma tik pirkėjui, ji negali būti perleidžiama kitam asmeniui;
• prietaisas turi būti įrengiamas ir naudojamas laikantis Electrolux nustatytų instrukcijų; naudoti jį galima tik namuose, t. y.
nekomerciniais tikslais;
• prietaisas įrengiamas laikantis visų atitinkamų Jūsų gyvenamos šalies taisyklių.
Europinės garantijos nuostatos neturi jokio
poveikio bet kokioms kitoms įstatymais
nustatytoms Jūsų teisėms.
18 electrolux
1
2
3
4
1
2
Контролна табла
Копче за капакот
Капак на филтерот
Прилагодливи ногарки
3
4
КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Одбирач на програми
Екран и прозорец за порака
"Температура" копче на притискање
"Центрифуга" копче на притискање
"Горе/Долу" копчиња на притискање
"ОК" копче на притискање
"Почеток/Пауза" копче на притискање
"Менаџирање на време" копче на притискање
Копчињата "Горе/Долу" ви
овозможуваат пристап до следните
менија :
• Предперење
• Додатно плакнење
• Лесно пеглање
• Водич за перење
: Водич за
температура , Водич за брзина на
центрифуга
, Водич за опции
,
Водич за дамки
, Водич за
демонстрација
, Назад
electrolux 19
• Нагодувања
: Јазик
, Јачина
Време
, Светлина
, Контраст
, Повторно нагодување
, Назад
• Крај
,
• Заклучување за деца
• Зачувај омилени
• Назад
ДОЗЕР
Претперење
Перење
Омекнувач (не полнете над симболот MAX
M
)
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Внимателно прочитајте ги следниве
точки пред да го инсталирате и да го
користите апаратот. Чувајте го
упатството со апаратот.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
• Не менувајте го и не обидувајте се да
го видоизмените апаратот. Така може
да се доведете во опасност.
• Внимавајте сите парички, безопасни,
брошови, шрафови и слично да се
извадени пред да почнете програма
за перење. Ако се остават, може
сериозно да го оштетат апаратот.
• Употребувајте ја препорачаната
количина детергент.
• Ставајте ги малите предмети заедно
(чорапи, каиши итн.) во мала
платнена вреќа или во навлака за
перница.
• Откачете ја и затворете ја славината
за доводното црево по употребата на
апаратот.
• Секогаш извлекувајте го од струја
штекерот на апаратот пред чистење
или одржување.
• Не перете во машина алишта со
ленти, со непорабен или од искинат
материјал.
ИНСТАЛИРАЊЕ
• Распакувајте го апаратот или
замолете да ви го распакуваат
веднаш штом ќе го донесат.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверете да не е оштетена
надворешноста на апаратот.
Пријавете ги сите оштетувања од
транспортот кај Вашиот продавач.
Отстранете ги сите транспортни
клинови и сета амбалажа пред
инсталирање на апаратот.
Приклучувањето на водата мора да
го изврши квалификуван
водоводџија.
Ако вашата домашна електрична
инсталација треба да се приспособи
за да може да се приклучи апаратот,
викнете квалификуван електричар.
Внимавајте, по инсталирањето,
кабелот за струја да не е вклештен
под апаратот.
Ако апаратот се инсталира на под со
тепих, внимавајте тепихот да не ги
попречува отворите за вентилација
на долниот дел.
Апаратот мора да е опремен со
прописен заземјен штекер.
Пред да го приклучите апаратот во
електричната мрежа, внимателно
прочитајте ги упатствата во
поглавјето насловено "Поврзување
на електриката".
Кабелот за струја треба да го менува
само овластен сервисен техничар.
Производителот не одговара за
оштетувања произлезени од
неправилно инсталирање.
20 electrolux
МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМРЗНУВАЊЕ
Ако е апаратот изложен на температури
под 0°C, треба да се преземат
следниве мерки:
• Затворете ја славината и откачете го
доводното црево.
• Ставете ги краевите на доводното и
на одводното црево во леген на
подот.
• Одберете ја програмата за црпење и
оставете ја да сврти цел циклус.
• Исклучете го апаратот од струја со
вртење на програматорот на "Stop"
.
• Извлечете го штекерот на апаратот.
• Заменете ги одводното и доводното
црево.
На тој начин, водата што преостанала
во цревата ќе се исцеди, со што ќе се
избегне формирање мраз што може да
го оштети вашиот апарат.
Пред повторно да го вклучите апаратот,
внимавајте да го инсталирате во
просторија каде што температурата
нема да падне под нулата.
КОРИСТЕЊЕ
• Апаратот е наменет за нормална
домашна употреба. Не користете го
•
•
•
•
апаратот за комерцијални или
индустриски цели, ни за нешто друго
освен она за што е конструиран.
Пред перењето погледнете ги
упатствата на етикетата на секое
парче.
Не ставајте во машината алишта од
кои претходно сте ги отстраниле
дамките со бензин, алкохол,
трихлоретилен итн. Ако сте
користеле такви средства за
отстранување дамки, почекајте тие
да испарат пред да ги ставите
алиштата во барабанот.
Испразнете ги џебовите и исправете
ги алиштата.
Овој апарат не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сетилни или ментални способности,
или лица без искуство и знаење,
освен ако немаат надзор и упатување
за користење на уредот од страна на
лицето кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за
да бидете сигурни дека нема да
играат со уредот.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА СТРУЈА ЗА
ПРВПАТ
Мора да изберете јазик.
Изберете го саканиот јазик со
или
, па
притискање на копчето
притиснете на „Ок“ за да потврдите.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Се појавува барање за потврда:
притиснете на „Ок“ за да го потврдите
изборот.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Потоа мора да го наместите времето на
апаратот, така што ќе притиснете на
или
, па притиснете на „Ок“ за да
потврдите.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
electrolux 21
ЈАЗИК
Кога за првпат го приклучувате
апаратот на струја, тој е конфигуриран
на англиски јазик. Ако сакате да го
промените јазикот, постапете на
следниот начин.
или
за да влезете
Притиснете на
, па
во менито „Settings“ („Поставки“)
потоа притиснете на „Ок“. Одберете
, па притиснете
„Language“ („Јазик“)
на „Ок“: буквите кои го претставуваат
јазикот трепкаат (текстот се менува во
соодветниот јазик). Изберете го јазикот
или
, па
со притискање на
притиснете на „Ок“ за да потврдите.
Back
Language
Volume
ENG
Ако сакате повторно да го промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
ГЛАСНОСТ
Звучните сигнали се активираат на
крајот од секој циклус, кога ќе се
појават аномалии и кога ќе се вклучи
ѕвончето за почнување.
За да ја одредите гласноста на
звучните сигнали, постапете вака.
или
за да влезете
Притиснете на
во менито „Settings“ („Поставки“)
, па
потоа притиснете на „Ок“. Изберете
, па притиснете
„Volume“ („Гласност“)
на „Ок“: бројот за гласноста трепка (од
0 за без глас, до 9). Одредете ја
гласноста, така што ќе притиснете на
или
, па притиснете на „Ок“ за да
потврдите.
Language
Volume
Time
5
Ако сакате повторно да ја промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
ВРЕМЕ
или
за да влезете
Притиснете на
во менито „Settings“ („Поставки“)
, па
потоа притиснете на „Ок“. Изберете
, па притиснете
„Time“ („Часовник“)
на „Ок“: часовникот трепка (24-часовен
формат). Наместете го, така што ќе
или
, па
притиснете на
притиснете на „Ок“ за да потврдите.
Volume
Time
Brightness
11:1
Ако сакате повторно да го промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
ОСВЕТЛЕНОСТ
или
за да влезете
Притиснете на
, па
во менито „Settings“ („Поставки“)
потоа притиснете на „Ок“. Изберете
, па
„Brightness“ („Осветленост“)
притиснете на „Ок“: бројот за
осветленоста трепка (од 0 до 9).
Наместете ја, така што ќе притиснете
или
, па притиснете на „Ок“ за
на
да потврдите.
22 electrolux
Time
Brightness
Contrast
5
притиснете на „Ок“: бројот за
контрастот трепка (од 0 до 9).
Наместете го, така што ќе притиснете
или
, па притиснете на „Ок“ за
на
да потврдите.
Brightness
Contrast
Reset Settings
Ако сакате повторно да ја промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
КОНТРАСТ
или
за да влезете
Притиснете на
во менито „Settings“ („Поставки“)
, па
потоа притиснете на „Ок“. Изберете
, па
„Contrast“ („Контраст“)
5
Ако сакате повторно да го промените,
ќе се појави пораката „Push
Ok“ („Притисни Ок“). По неколку секунди
се враќа главниот приказ.
ПУШТАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ПЕРЕЊЕ
ПРВА УПОТРЕБА
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата се во
согласност со упатствата за
упатство за инсталација.
• Отстранете ги влошката од
стиропор и сите останати
предмети од барабанот.
• Пуштете почетен циклус на
перење, на 90°C, без алишта, но
со детергент, за да го измиете
резервоарот за вода.
ДНЕВНА УПОТРЕБА
ПОЛНЕЊЕ АЛИШТА
• Кога двете вратички се
затворени,
• копчето за заклучување А е
отпуштено.
A
A
• Отворете го капакот на машината
• Отворете го барабанот притискајќи го
копчето за заклучување А 3) : Двете
вратички се отклучуваат автоматски.
• Ставете алишта, затворете ги
барабанот и капакот на машината
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да го
затворите капакот на машината,
проверете дали барабанот е
правилно затворен:
3) Зависно од моделот.
ДОЗИРАЊЕ ДЕТЕРГЕНТ
Истурете го потребното количество
прашок за перење во преградите за
и претперење
ако сте ја
перење
одбрале опцијата „претперење“.
Ставете омекнувач за алишта во
преградата , ако е потребно.
ОДБИРАЊЕ НА САКАНАТА
ПРОГРАМА
Соодветната програма за разните
видови алишта ќе ја најдете во
табелата со програми (видете во делот
Табела со програми и мени на Водичот
за перење).
electrolux 23
Завртете го програматорот на саканата
програма. Се прикажува логото на
брендот, придружено со ѕвонче.
ОДБИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
60
Потоа, неколку секунди се прикажува
описот на програмата, а копчето за
„Старт/пауза“ трепка зелено.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Повеќепати притискајте го копчето за
„Температура“ за да ја зголемите или
да ја намалите температурата доколку
сакате алиштата да се перат на некоја
друга температура од онаа што ја
предлага апаратот (видете во Табела
на програми за да ги најдете можните
значи
температури). Симболот
студено перење.
ОДБИРАЊЕ НА БРЗИНА НА
ЦЕНТРИФУГАТА
Вредностите прикажани на екранот
се само информативни.
Се прикажуваат стандардната
температура, брзината на
центрифугирање и траењето на
избраната програма.
1:50
60
1200
20:15
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ако во текот
на некој циклус го завртите
програматорот на друга програма,
машињата за перење нема да ја
регистрира новата избрана
програма.
4) Зависно од моделот.
1200
Притиснете го копчето на притискање
“Центрифуга”
за да ја смените
брзината на центрифугата, за да ги
центрифугирате алиштата со различна
брзина од онаа избрана од апаратот.
Можете да одберете “Без центрифуга”
, “Задржи плакнење”
или “Ноќен
4).
циклус”
Максималните брзини на цинтрифугата
се :
за Памучни, Еко : 1300 врт. во мин., за
Долна облека, Волна/Рачно перење :
1000 врт. во мин., за Синтетика, 14
Мин. : 900 врт. во мин, за Деликатни,
Свила, Ќебе : 700 врт. во мин.
На крајот од програмата, ако сте
или
одбрале “Задржи плакнење”
“Ноќен циклус”
, тогаш треба да
или
одберете “Центрифуга”
“Цедење” програма за да го
24 electrolux
завршите перењето и да се испушти
водата.
Без центрифуга
Водата се цеди без центрифугирање.
Задржи плакнење
Машината за перење нема да ја исцеди
водата од последното плакнење и
алиштата нема да бидат набрани.
Ноќен циклус
Машината за перење нема да ја
испушти водата после последното
плакнење и алиштата нема да бидат
набрани. Бидејќи нема
центрифугирање програмата е многу
тивка и може да биде одбрана да
работи преку ноќ. Во програмите
Памучни и Синтетика, циклусот на
плакнење употребува повеќе вода.
ОДРЕДУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО
Time Manager
01:50
18:05
Машината го предлага циклусот
“Normal” („Нормално“) како стандарден.
Циклусот може да се продолжи или да
се скрати со помош на копчињата за
„Time Manager“ („Одредување на
. Се наведува и степенот
времето“)
на валканост на алиштата.
Ниво на
валканост
Икон
а
Вид на ткаенина
Интензивно
За многу валкани
алишта
Нормално
За нормално
валкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
валкани алишта
Лесно
За малку валкани
алишта
Брзо 1)
За многу малку
валкани алишта
Супер брзо
За предмети кои се
користени или
носени кратко
време
1)
Освежување
1)
Само за
освежување
алишта
Ниво на
валканост
Икон
а
Супер
освежување
1)
Вид на ткаенина
Само за
освежување на
многу малку
алишта
1) Се користи при половина полнење.
Достапноста на различните нивоа
зависи од одбраниот вид програма.
ОДБИРАЊЕ ОПЦИИ
Откако ќе ја изберете програмата, а
пред да го притиснете копчето за “Start/
Pause” („Старт/пауза“), мора да ги
изберете различните опции (видете во
делот Табела на програми и мени на
Водичот за перење).
или
за да
Притиснете го копчето
ја изберете саканата опција.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Текстот “On” („Вкл„) или “Off” („Искл“)
покажува дали опцијата е активна или
не. (Ако е прикажано “Off” („Искл“),
симболот за таа опција ќе биде
прецртан).
Притиснете го копчето „Ок“ за
активирање или деактивирање. Ако не
го притиснете копчето „Ок“, по неколку
секунди ќе се појави порака за помош.
Почекајте неколку секунди пред да се
вратите на главниот екран.
Се прикажуваат симболите што
одговараат на избраните опции.
ОПЦИЈА „ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ“
Во текот на циклусот, машината за
перење изведува едно или повеќе
electrolux 25
дополнителни плакнења. Оваа опција
се препорачува за луѓе со чувствителна
кожа и во подрачја со мека вода.
Привремено: Опцијата е активна само
за избраната програма.
ОПЦИЈА „ПРЕТПЕРЕЊЕ“
Апаратот изведува претперење на макс
30°C. Претперењето завршува со
краток циклус на центрифугирање кај
програмите за памук или синтетика, и
со празен циклус,кај програмите за
нежни алишта.
ОПЦИЈА „ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ“
Ако ја одберете оваа опција, алиштата
се перат и центрифугират нежно за да
не се истуткаат. Така пеглањето е
полесно. Ако ја изберете оваа опција
кај програмите за памук, максималната
брзина на центрифугирање ќе биде 900
врт./мин.
„ОДЛОЖЕНО ПОЧНУВАЊЕ“
Settings
End Time
Child lock
19:18
Оваа опција значи дека можете да го
изберете времето кога програмата за
перење ќе заврши. Одложувањето
може да се избере во чекори од по 30
минути, па потоа во чекори од по 1 час,
се до максимум од 23 часа и 59 минути.
или
за да
Притиснете го копчето
ја изберете опцијата „Време на
завршување“. Притиснете на „Ок“ ако
сакате да го промените времето на
завршување на програмата. Ако не го
притиснете копчето „Ок“, по неколку
секунди ќе се појави порака за помош.
или
за да
Притиснете го копчето
го одредите времето на завршување на
циклусот. Притиснете на копчето
„Ок“ за да потврдите. На главниот екран
се појавува новото време на
завршување на циклусот. Времето на
завршување на циклусот е
дефинитивно само ако не користите
други поставки (опции, одредување на
времето, итн.).
Времето на завршување на циклусот
можете да го промените или да го
откажете во кое било време пред да го
притиснете копчето „Старт/пауза“, така
што ќе постапите како што е опишано
погоре.
Доколку веќе сте го притиснале копчето
„Старт/пауза“, а сакате да го промените
или да го откажете завршувањето на
циклусот, постапете на следниот начин:
За да го откажете времето на
завршување на циклусот и веднаш да
го започнете, притиснете на „Старт/
пауза“, па потоа прилагодете го
завршувањето на циклусот како што е
опишано погоре. Притиснете „Старт/
пауза“ за да го започнете циклусот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Капакот е
заклучен за време на периодот на
одложено почнување. Ако треба да
го отворите, прво мора да го
паузирате апаратот со притискање
на копчето „Старт/пауза“. Откако
повторно ќе го затворите капакот,
притиснете го копчето „Старт/
пауза“.
БЕЗБЕДНОСЕН УРЕД ЗА ДЕЦА
Оваа опција овозможува го заклучите
апаратот за да спречите случајно
менување на програмата што е во тек.
Притиснете на
или
за да изберете
, па притиснете на
„Блокада за деца“
„Ок“ за да ја активирате.
Безбедносниот уред се активира штом
ќе го притиснете копчето „Старт/
пауза“ за да го започнете циклусот.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Изборот на опцијата е зачуван.
26 electrolux
За да го исклучите уредот за
безбедност на децата, притискајте ги
и
најмалку 5 секунди.
копчињата
1:56
Paused
ПОЧНУВАЊЕ ПРОГРАМА
Притиснете го копчето „Старт/пауза“ за
да го започнете циклусот; соодветната
сијалица ќе стане зелена.
1:56
Washing
20:33
Нормално е програматорот да остане
неподвижен за време на циклусот.
Фазата што тече се прикажува во
прозорецот на екранот (наизменично со
името на програмата), заедно со
преостанатото време и со времето на
завршување на циклусот.
Ако го промените времето за
завршување на циклусот, се
прикажуваат пораката „Одложено
почнување“ и одбројувањето.
1:56
Delay Start
20:33
Механизмот за заклучување
„чкрапнува“ двапати за да покаже дека
капакот е отворен. Повторно
притиснете го копчето „Старт/пауза“ за
да продолжите со програмата.
МЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ШТО Е
ВО ТЕК
Пред да направите каква било промена
на тековната програма, мора да ја
паузирате машината со притискање на
копчето „Старт/пауза“. Ако промената
не е можна, мора да ја откажете
тековната програма (видете подолу).
ОТКАЖУВАЊЕ ПРОГРАМА
Ако сакате да ја откажете програмата,
завртете го програматорот на „Стоп“
. Кога ќе ја рестартирате машината, ќе
се појави порака којашто ви кажува што
да сторите за да ја откажете или да ја
продолжите програмата.
21:33
Press
Ако го притиснете копчето
„Температура“ , „Центрифугирање“
,
,
или „Ок“, додека циклусот трае,
на неколку секунди ќе се прикажат
деталите за програмата што е во тек.
ПАУЗИРАЊЕ НА ТЕКОВНАТА
ПРОГРАМА
Во првите десет минути од циклусот се
прикажува пораката „Вратата може да
се отвори“.
Притиснете го копчето „Старт/пауза“: за
време на паузата, соодветната
светилка ќе трепка зелено и ќе се
прикажува пораката „Паузирано“.
to resume program. Press
OK to cancel.
КРАЈ НА ПРОГРАМАТА
Машината за перење запира
автоматски ; копчето „Старт/Пауза“ се
гаси и се прикажува пораката
„Завршено“. Се огласува сигнал.
00:00
Finished
21:33
electrolux 27
Механизмот за заклучување
„чкрапнува“ двапати за да покаже дека
капакот е отворен. Се појавува
.
симболот
00:00
Finished
21:33
Свртете го програматорот на положба
„Stop“. Извадете ги алиштата.
Исклучете од штекерот и затворете ја
славината за довод на вода.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Препорачуваме по користењето да
ги оставите капакот и барабанот
отворени за да се проветри
резервоарот за вода.
Подготвеност : штом ќе заврши
програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија.
Осветленоста на екранот се намалува.
Апаратот ќе излезе од состојбата за
штедење енергија со притискање на кое
било копче.
ОМИЛЕНИ ПРОГРАМИ
Може да зачувате 2 омилени програми.
Нив потоа може да ги избирате со
помош на програматорот.
За да зачувате програма:
Изберете ги програмата и саканите
параметри (освен за одложување на
времето на завршување). Притиснете
или
за да изберете „Сочувај
на
омилени“, па потоа притиснете на
„Ок“ за да ги зачувате поставките.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
Ако не притиснете на „Ок“, по неколку
секунди ќе се појави порака за помош.
Се појавува потврдна порака и се враќа
приказот на главниот екран.
Child lock
Saved
Back
OK
Ако меморијата е полна, со порака ќе
бидете известени дека мора да
избришете една омилена за да може да
зачувате друга.
За да избришете омилена, завртете го
програматорот на саканата положба.
или
за да изберете
Притиснете на
„Отстрани омилени“, па потоа
притиснете на „Ок“ за да ја избришете.
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Повторно притиснете на „Ок“ за да го
потврдите бришењето.
Child lock
Removed
Back
OK
28 electrolux
ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ
Програма/ Вид на алишта
Полнење
Можни опции
Памучни (ладно - 90°) : Бели или
обоени, на пр. нормално извалкани
униформи, креветски чаршави, чаршави
за маса, чаршави за тело, крпи.
6,0 kg
Задржи плакнење, Ноќен циклус,
Предперење, Дополнително
плакнење, Лесно пеглање,
Одложен почеток, Управување на
време
Синтетика (ладно - 60°) : Синтетички
ткаенини, платнена облека, обоени
ткаенини, кошули што не се пеглаат,
блузи.
2,5 kg
Задржи плакнење, Ноќен циклус,
Предперење, Дополнително
плакнење, Лесно пеглање,
Одложен почеток, Управување на
време
Нежни (ладно - 40°) : За стие нежни
материјали, на пример завеси.
2,5 kg
Задржи плакнење, Ноќен циклус,
Предперење, Дополнително
плакнење, Одложен почеток,
Управување на време
Волна/Рачно перење (ладно - 40°) :
Волна што може да се пере во машина
со етикета ”чиста нова волна, може да се
пере во машина, не се собира”.
1,0 kg
Задрши плакнење, Ноќен циклус,
Одложен почеток
Долна облека (ладно - 40°) : За многу
нежни алишта, на пример долна облека.
1,0 kg
Задрши плакнење, Ноќен циклус,
Одложен почеток
Свила (ладно - 30°) : Текстил што
може да се пере во машина до 30°C.
1,0 kg
Задрши плакнење, Ноќен циклус,
Одложен почеток
Плакнење : Облка што е рачно
испрана може да се исплакне со оваа
програма.
6,0 kg
Задржи плакнење, Ноќен циклус,
Дополнително плакнење, Лесно
пеглање, Одложен почеток
Цедење : Работи со еден празен
циклус после Задржи плакнење (или
Ноќен циклус плус).
6,0 kg
Центрифуга : Центрифугирање од
400 до 1300 врт. во мин. после Задржи
плакнење (или Ноќен циклус плус).
6,0 kg
Одложен почеток
Еко1) (40° - 90°) : Бели или обоени,
на пр, нормално извалкани униформи,
креветски чаршави, чаршави за маса,
платнена облека, крпи.
6,0 kg
Задржи плакнење, Ноќен циклус,
Предперење, Лесно пеглање,
Одложен почеток
14 мин (30°) : Идеално за алишта
што само треба да се освежат.
1,0 kg
Задржи плакнење, Одложен
почеток
Ќебе (30° - 40°) : За перење на
јоргани или полнети ткаенини.
3,0 kg
Одложен почеток
1) Препорачана програма за тестирање според EN60456 стандардот.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
Извлечете го штекерот пред да го
чистите апаратот.
ОТСТРАНУВАЊЕ БИГОР ОД
АПАРАТОТ
За да го отстраните бигорот од
апаратот, употребете некорозивен
производ, наменет за машини за
electrolux 29
перење. На етикетата на производот ќе
прочитате колку средство се
препорачува и колку често треба да го
отстранувате бигорот.
НАДВОРЕШНОСТА
Чистете ја надворешноста на апаратот
со топла сапуница. Никогаш не
користете алкохол, растворувачи или
слични производи.
ДОЗЕР
За чистење, постапете на следниот
начин :
5
6
7
4
ФИЛТРИ НА ДОВОДОТ ЗА ВОДА
За да ги исчистите, постапете на
следниот начин :
3
1
2
4
ФИЛТЕР НА ПУМПАТА
Редовно чистете го филтерот што се
наоѓа во подножјето на апаратот:
1
2
3
ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТАТА
Пред да излезе од фабриката, вашиот
апарат беше подложен на бројни
проверки. Меѓутоа, ако забележите
Проблеми
Машината за перење
не почнува да работи
или не прима вода:
неисправност, погледнете подолу пред
да се јавите на сервис.
Причини
• апаратот не е правилно приклучен, електричната инсталација
не работи,
• капакот на апаратот и вратичките на барабанот не се цврсто
затворени,
• командата за почнување на програмата не е правилно одбрана,
• снемало струја,
• нема довод на вода,
• славината за довод на вода е затворена,
• филтрите на доводот на вода се валкани,
• на доводното црево се појавува црвена ознака1).
30 electrolux
Проблеми
Причини
Апаратот зема вода и
веднаш ја испушта :
• Сифонот за одвод е наместен прениско (видете во делот за
местење).
Машината за перење
не плакне или не ја
испушта водата:
• одводното црево е блокирано или превиткано,
• филтерот за одвод е затнат,
• се активирал детекторот за нерамнотежа: алиштата не се
рамномерно распоредени во барабанот,
• одбрана е програмата „Цедење" или опциите „Ноќно Тивко
плус" или „Задржано плакнење",
• висината на одводниот сифон не одговара.
Околу машината има
вода:
• преголемата количина детергент предизвикала да се прелее
пењата,
• детергентот не е погоден за машинско перење,
• одводниот сифон не е правилно наместен,
• Одводниот филтер не е вратен на место,
• доводното црево протекува.
Перењето е
незадоволително:
•
•
•
•
Апаратот се тресе и е
бучен :
• не е отстранета сета амбалажа од апаратот (видете во делот за
монтирање),
• апаратот не е порамнет и не е во рамнотежа,
• апаратот е преблиску до ѕид или мебел,
• алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот,
• има премалку алишта.
Циклусот на перење
трае предолго:
•
•
•
•
•
филтрите од доводот на вода се валкани,
нема довод на струја или вода,
се активирал детекторот за прегревање на моторот,
температурата на доводната вода е пониска од вообичаено,
се активирал безбедносниот систем за откривање пења
(премногу детергент) и машината почнала да ја испушта
пењата,
• се активирал детекторот за нерамнотежа: додадена е
дополнителна фаза за да се распределат алиштата
порамномерно во барабанот.
Машината застанува
во текот на циклус на
перење :
• дефект на доводот на вода или напојувањето со струја,
• одбрано е Задржување на плакнењето,
• вратичките на барабанот се отворени.
Капакот не се отвора
по завршувањето на
циклусот:
• светлото за „моментално отворање“ 1)не свети,
• температурата во барабанот е превисока,
• капакот се отклучува 1 - 2 минути по крајот на циклусот 1).
Во прозорецот на
екранот се појавува
пораката „Проверете
дали вратата е добро
затворена и
притиснете СТАРТ.“2)
и копчето „Старт/
Пауза“ трепка црвено
3) :
• капакот не е правилно затворен.
детергентот не е погоден за машинско перење,
има премногу алишта во барабанот,
одбраната програма не одговара,
нема доволно детергент.
electrolux 31
Проблеми
Причини
Во прозорецот на
екранот се појавува
шифрата за грешка
EF1 или пораката
„Водата не се
испушта. Проверете
дали е исчистен
филтерот и
притиснете СТАРТ. се
појавува на екранот
од прозорецот 2) и
копчето за „Старт/
пауза“ трепка
црвено3):
• филтерот за одвод е затнат,
• одводното црево е блокирано или превиткано,
• одводното црево е наместено превисоко (видете во делот
„Монтажа").
• одводната пумпа е блокирана,
• одводната цевка е блокирана.
Во прозорецот на
екранот се појавува
пораката „Не прима
вода. Проверете дали
е отворена славината
и притиснете СТАРТ.
„се појавува на
екранот од
прозорецот 2) и
копчето за „Старт/
пауза“ трепка
црвено3):
• славината за вода е затворена,
• нема довод на вода.
• на доводното црево се појавува црвена ознака1).
Кога го турате во
дозерот, омекнувачот
тече директно во
барабанот:
• сте наполниле над ознаката MAX.
1) Зависно од моделот.
2) Кај некои модели се огласува и звучен сигнал
3) Откако ќе го решите проблемот, притиснете го копчето „Старт/пауза“ за одново да ја започнете
прекинатата програма.
ДЕТЕРГЕНТИ И АДИТИВИ
Користете само детергенти и адитиви
што се предвидени за употреба во
машина за перење. Не препорачуваме
мешање различни видови детергенти.
Така може да се оштетат алиштата.
Нема ограничувања за користењето
прашоци за перење. Течни детергенти
не смеат да се користат кога е одбрано
претперење. За циклусите без
претперење, тие треба да се стават со
дозерска топка. Детергентот во таблети
или дози мора да се става во
преградата за детергент, на дозерот на
апаратот.
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ДИМЕНЗИИ
МРЕЖЕН НАПОН /
ФРЕКВЕНЦИЈА
ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА
Висина
Ширина
Длабочина
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
32 electrolux
ПРИТИСОК НА ВОДАТА
Минимум
Максимум
Приклучување на довод на вода
0,05 MPa (0,5 бара)
0,8 MPa (8 бара)
Тип 20/27
МОНТАЖА
Извадете ја амбалажата за заштита при
превоз пред првата употреба. Чувајте ја
за случај да е потребна за превоз во
иднина: Превезувањето необезбеден
апарат може да ги оштети внатрешните
делови и да предизвика истекувања и
дефекти. Апаратот може да се оштети и
при физички контакт.
РАСПАКУВАЊЕ
1
2
мебел, постапете како што е покажано
на слика Д.
ДОВОД НА ВОДА
Монтирајте го доводното црево близу
до вашата машина за перење алишта
на следниов начин: Не поврзувајте
старо црево. Доводното црево не може
да се продолжи. Ако е прекусо,
контактирајте го сервисот.
90O
Отворете ја славината за вода.
Проверете дали протекува.
ОДВРЗУВАЊЕ
A
B
A
ИСПУШТАЊЕ
Наместете го Uдржачот на
одводното црево.
Ставете сè во
min
max
одводниот отвор
70 cm 100 cm
(или во лавабо) на
височина меѓу 70 и
100 cm. Проверете
дали е добро
прицврстено. Мора
да може да влегува воздух во крајот на
цревото, за да се избегне прелевање.
Одводното црево никогаш не смее да
биде оптегнато. Ако е прекусо,
контактирајте со сервисот.
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
За да ја инсталирате вашата машина за
перење на исто ниво со околниот
ПОВРЗУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИКАТА
Машината за перење смее да се
приклучи само на монофазен приклучок
од 230 V. Проверете ја големината на
осигурувачот: 13 A за 230 V. Апаратот
не смее да се приклучи со продолжен
кабел или на те-штек. Уверете се дека
штекерот има заземјување и дека е во
согласност со важечките прописи.
electrolux 33
ПОСТАВУВАЊЕ
Поставете го апаратот на рамна и
тврда површина, на проветрено место.
Внимавајте апаратот да не доаѓа во
допир со ѕидот или со друг мебел. Со
правилно нивелирање се избегнуваат
вибрации и бучава и се спречува
поместување на апаратот додека
работи.
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА АПАРАТОТ
Сите материјали означени со
симболот
можат да се
рециклираат. Отстранувајте ги на
соодветен отпад (распрашајте се
кај локалните власти) за собирање
и рециклирање. Кога го
отстранувате апаратот, извадете ги
сите делови што може да бидат
опасни: отсечете го кабелот за
напојување кај основата на
апаратот.
животната средина, го
препорачуваме следново:
• Секогаш кога е можно, користете
го апаратот целосно наполнет и
избегнувајте делумно полнење.
• Користете ги програмите за
претперење и киснење само за
многу извалкани алишта.
• Користете количина детергент
која одговара на тврдоста на
водата, на количината на
полнењето и на извалканоста на
алиштата.
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
За да заштедите вода и енергија, и
со тоа да помогнете во заштита на
ЕВРОПСКА ГАРАНЦИЈА
Овој уред има гаранција од Electrolux во
сите земји што се наведени на задната
страна од ова упатство, и тоа за
периодот наведен во гаранцијата на
уредот или инаку утврдено со закон.
Доколку се преселите од некоја од
наведените земји во некоја друга земја,
гаранцијата ќе се пресели со Вас, и тоа
во согласност со следните услови:
• Гаранцијата на уредот започнува од
денот на купувањето на уредот, што
се потврдува со важечки документ за
набавка кој го издава продавачот на
производот.
• Гаранцијата на уредот важи за истиот
период и за истиот обем на работа и
делови, што важи во Вашата нова
земја на живеење, и тоа за тој
одреден модел или серија на
производи.
• Гаранцијата на уредот му припаѓа
лично на купувачот на уредот и не
може да се префрли на друг
корисник.
• Уредот треба да е инсталиран и да се
користи во согласност со упатствата
на Electrolux и да се користи само во
домот, односно да не се користи во
комерцијални цели.
• Уредот треба да е инсталиран во
согласност со сите прописи што
важат во Вашата нова земја на
живеење.
Одредбите од оваа Европска гаранција
не влијаат врз правата што ги дава
законот.
34 electrolux
1
2
3
4
1
2
Panoul de comandă
Butonul capacului
Capac de acces la filtru
Picioare reglabile de poziţionare orizontală
3
4
PANOUL DE COMANDĂ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Disc selector de programe
Fereastră afişare mesaje
Buton "temperatură"
Buton "centrifugare"
Butoane "sus/jos"
Buton "OK"
Butonul "Start/Pauză”
Buton "Reglare durată"
Butoanele "sus/jos" permit accesarea
următoarelor meniuri:
• Prespălare
• Clătire suplimentară
• Călcare uşoară
• Ghid spălare
: Ghid temperaturi ,
Ghid viteză centrifugare
, Ghid opţiuni
, Ghid pete
, Mod demo
, Înapoi
electrolux 35
• Setări
: Limbă
, Volum
, Luminozitate
, Contrast
, Înapoi
re setări
• Sfârsit la
, Oră
, Reseta-
• Dispozitiv de siguranţă pentru copii
• Salvare setări favorite
• Înapoi
CUTIA DOZATORULUI
Prespălare
Spălare
Balsam (nu umpleţi peste simbolul MAX
M
)
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Vă rugăm citiţi aceste puncte cu atenţie
înainte de a instala şi utiliza aparatul dvs.
Păstraţi acest manual de utilizare împreună
cu aparatul.
SIGURANŢA GENERALĂ
• Nu modificaţi şi nu încercaţi să modificaţi
acest aparat. Acest lucru poate fi periculos pentru dvs.
• Verificaţi dacă toate monedele, acele de
siguranţă, broşele, şuruburile etc. au fost
scoase înainte de a începe un program
de spălare. Dacă rămân în rufe, pot deteriora semnificativ aparatul.
• Utilizaţi cantitatea recomandată de detergent.
• Puneţi obiectele mici (şosete, cordoane
etc.) împreună într-un săculeţ sau într-o
faţă de pernă din pânză.
• Scoateţi aparatul din priză şi închideţi robinetul de apă după utilizare.
• Deconectaţi întotdeauna aparatul de la
sursa de alimentare înainte de curăţare
sau întreţinere.
• Nu spălaţi cu maşina articole cu cleme,
material nefinisat sau uzat.
INSTALAREA
• Despachetaţi sau solicitaţi despachetarea
aparatului imediat după livrare. Verificaţi
exteriorul aparatului să nu fie deteriorat în
niciun fel. Informaţi vânzătorul cu privire la
orice fel de deteriorare apărută la transport.
• Îndepărtaţi toate bolţurile şi ambalajele
pentru transport înainte de instalarea
aparatului.
• Racordarea la alimentarea cu apă trebuie
efectuată de un instalator calificat.
• Dacă circuitul dvs. electric din locuinţă
trebuie adaptat pentru a permite conectarea aparatului, utilizaţi un electrician calificat.
• După instalare, verificaţi cablul de alimentare să nu fie prins sub aparat.
• Dacă aparatul este instalat pe o podea
cu mochetă, aveţi grijă ca aceasta să nu
obstrucţioneze orificiile de ventilare aflate
la baza aparatului.
• Aparatul trebuie echipat cu un ştecher de
alimentare cu împământare conform reglementărilor.
• Înainte de conectarea aparatului la sursa
de alimentare, citiţi cu atenţie instrucţiunile din capitolul numit "Conexiunea electrică".
• Înlocuirea cablului de alimentare trebuie
efectuată numai de un inginer de service
autorizat.
• Producătorul nu poate fi făcut
răspunzător pentru nicio deteriorare rezultată din instalarea incorectă.
TREBUIE LUATE MĂSURI DE
PRECAUŢIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEŢULUI
Dacă aparatul este expus la temperaturi
sub 0°C, trebuie luate următoarele măsuri
de precauţie:
36 electrolux
• Închideţi robinetul şi deconectaţi furtunul
de alimentare.
• Puneţi capătul acestui furtun şi furtunul
de evacuare într-un lighean de pe podea.
• Selectaţi programul Evacuare şi lăsaţi-l să
funcţioneze până la terminarea ciclului.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu energie prin rotirea selectoru.
lui de programe pe "Stop"
• Scoateţi ştecherul din priza de curent.
• Puneţi la loc furtunul de alimentare şi pe
cel de evacuare.
În acest fel, apa rămasă în furtunuri va fi
evacuată, evitând formarea de gheaţă care
poate deteriora aparatul.
Înainte de a porni aparatul din nou, aveţi
grijă să fie instalat într-o zonă în care temperatura nu va scădea sub valorile de îngheţ.
UTILIZAREA
• Aparatul dvs. este proiectat pentru uz
casnic. Nu utilizaţi aparatul în scopuri co-
•
•
•
•
merciale sau industriale, sau pentru orice
alt scop.
Consultaţi instrucţiunile de pe eticheta
fiecărui articol înainte de spălare.
Nu puneţi în maşina de spălat rufe articole cu pete care au fost înlăturate cu benzină, alcool, tricloretilenă etc. Dacă au
fost utilizate asemenea substanţe de
înlăturat pete, aşteptaţi până când produsul se evaporează înainte de a le pune în
tambur.
Goliţi buzunarele şi desfaceţi articolele.
Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice şi
senzoriale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în
care sunt supravegheate sau au fost instruiţi în legătură cu folosirea aparatului,
de către o persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu
folosi aparatul ca jucărie.
PERSONALIZAREA
PRIMA CUPLARE LA SURSA DE
CURENT
Trebuie să selectaţi limba.
Selectaţi limba dorită apăsând butonul
sau
, apoi apăsaţi "OK" pentru confirmare.
Press
Apoi trebuie să reglaţi ceasul aparatului
sau
, apoi apăsaţi
apăsând butonul
"OK" pentru confirmare.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Apare o solicitare de confirmare: pentru
confirmarea selecţiei efectuate apăsaţi
"OK".
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
LIMBA
Când conectaţi aparatul prima oară la sursa
de curent, acesta este configurat în limba
engleză. Dacă doriţi să modificaţi limba,
procedaţi după cum urmează.
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
meniul "Settings" (setări)
, apoi apăsaţi
"OK". Selectaţi "Language" (limbă)
, apoi
apăsaţi "OK": literele care reprezintă limba
se aprind intermitent (textul se modifică în
limba corespunzătoare). Selectaţi limba
sau
, apoi apăsaţi "OK"
apăsând
pentru confirmare.
electrolux 37
Back
Language
Volume
ENG
Volume
Time
Brightness
11:1
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
VOLUMUL
Semnalele sonore sunt declanşate la terminarea ciclului, atunci când există anomalii şi
când este redată melodia de pornire.
Pentru a seta volumul semnalelor sonore,
procedaţi după cum urmează.
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
meniul "Settings" (setări)
, apoi apăsaţi
, apoi
"OK". Selectaţi "Volume" (volum)
apăsaţi "OK": cifra corespunzătoare volumului sonor se aprinde intermitent (0 este
silenţios iar 9 maxim). Selectaţi volumul
sau
, apoi apăsaţi "OK"
apăsând
pentru confirmare.
LUMINOZITATEA
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
meniul "Settings" (setări)
, apoi apăsaţi
"OK". Selectaţi "Brightness" (luminozitate)
, apoi apăsaţi "OK": cifra corespunzătoare nivelului luminozităţii se aprinde
intermitent (de la 0 la 9). Selectaţi nivelul lusau
, apoi apăsaţi
minozităţii apăsând
"OK" pentru confirmare.
Language
Volume
Time
5
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
CEASUL
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
meniul "Settings" (setări)
, apoi apăsaţi
, apoi
"OK". Selectaţi "Time" (oră)
apăsaţi "OK": ora se aprinde intermitent
(format 24 de ore). Selectaţi ora apăsând
sau
, apoi apăsaţi "OK" pentru confirmare.
Time
Brightness
Contrast
5
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
CONTRASTUL
sau
pentru a accesa
Apăsaţi butonul
, apoi apăsaţi
meniul "Settings" (setări)
"OK". Selectaţi "Contrast"
, apoi apăsaţi
"OK": cifra corespunzătoare nivelului contrastului se aprinde intermitent (de la 0 la 9).
Selectaţi nivelul contrastului apăsând
sau
, apoi apăsaţi "OK" pentru confirmare.
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
38 electrolux
Dacă doriţi să reluaţi modificarea va fi afişat
mesajul "Push OK" (apasă OK). Afişajul
principal revine după câteva secunde.
CUM SE EFECTUEAZĂ UN CICLU DE SPĂLARE?
PRIMA UTILIZARE
• Asiguraţi-vă că racordurile la electricitate şi apă sunt conforme cu instrucţiunile de instalare.
• Scoateţi inserţia de polistiren şi toate
celelalte materiale din interiorul tamburului.
• Efectuaţi un ciclu de spălare iniţial la
90°C, fără rufe dar cu detergent,
pentru a curăţa rezervorul de apă.
UTILIZAREA ZILNICĂ
ÎNCĂRCAREA RUFELOR
A
A
• Deschideţi capacul aparatului.
• Deschideţi tamburul prin apăsarea butonului de blocare A5) : Cele două închizătoare se deblochează automat.
• Încărcaţi rufele, închideţi tamburul şi capacul maşinii dvs. de spălat.
Avertizare Înainte de a închide
capacul aparatului dvs., verificaţi dacă
tamburul este închis bine:
• cele două închizătoare sunt închise,
• butonul de blocare A este declanşat.
DOZAREA DETERGENŢILOR
Turnaţi cantitatea de detergent în compartişi prespălare
mentele pentru spălare
dacă aţi selectat opţiunea “prespălare”.
Dacă este necesar, turnaţi balsamul pentru
rufe direct în compartiment .
SELECTAREA PROGRAMULUI
În tabelul cu programe puteţi găsi programul potrivit pentru diferite tipuri de rufe
(consultaţi paragraful "Tabelul cu programe"
şi meniul "Ghid de spălare").
Rotiţi discul selector de programe pe programul dorit. Este afişat logo-ul mărcii,
acompaniat de o melodie.
5) În funcţie de model.
Ulterior este afişată o descriere a programului timp de câteva secunde iar indicatorul
luminos aferent butonului "Start/Pauză" se
aprinde intermitent în culoarea verde.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Valorile indicate pe afişaj sunt informative.
Sunt afişate temperatura, viteza de centrifugare şi durata implicită pentru programul
selectat.
1:50
60
1200
20:15
electrolux 39
Avertizare Dacă rotiţi selectorul de
programe pe un alt program când ciclul
este în desfăşurare, maşina de spălat
rufe nu sesizează noul program
selectat.
SELECTAREA TEMPERATURII
60
Apăsaţi repetat butonul pentru temperatură
, pentru a mări sau reduce temperatura
dacă doriţi ca rufele să fie spălate la o temperatură diferită de cea selectată de aparat
(pentru temperaturile posibile consultaţi
semni"Tabelul cu programe"). Simbolul
fică o spălare cu apă rece.
SELECTAREA VITEZEI DE
CENTRIFUGARE
Fără centrifugare
Apa este evacuată fără centrifugare.
Clătire Oprită
Maşina de spălat rufe nu va evacua apa de
la ultima clătire, astfel încât rufele să nu se
şifoneze.
Program nocturn
Maşina de spălat rufe nu goleşte apa după
clătirea finală, prevenind astfel şifonarea rufelor. Pentru că nu există cicluri de centrifugare, programul de spălare este foarte silenţios şi poate fi selectat noaptea. La programele pentru bumbac şi sintetice, ciclul
de clătire utilizează mai multă apă.
REGLAREA DURATEI
18:05
Maşina de spălat rufe sugerează implicit ciclul "Normal". Ciclul poate fi extins sau
scurtat cu ajutorul butoanelor pentru regla. De asemenea, este indicat
rea duratei.
şi un nivel de murdărie al rufelor.
Nivel
murdărie
1200
Dacă doriţi ca rufele să fie centrifugate la o
viteză diferită de cea selectată de aparat,
pentru a
apăsaţi butonul "Centrifugare"
modifica viteza de centrifugare. Puteţi se,
lecta şi butonul "Fără centrifugare"
6).
"Clătire oprită"
sau "Ciclu nocturn"
Vitezele maxime de centrifugare sunt:
pentru articole din bumbac, Eco: 1300 rpm,
pentru lenjerie, lână/spălare manuală: 1000
rpm, pentru sintetice, 14 Min: 900 rpm,
pentru articole delicate, din mătase şi pături: 700 rpm.
La terminarea programului, dacă aţi selectat
sau „Program nocturn”
„Clătire oprită”
, trebuie să selectaţi un program de
„Centrifugare”
sau „Evacuare”
pentru
a termina ciclul şi a evacua apa.
6) În funcţie de model.
01:50
Time Manager
Simbol
Tipul de ţesătură
Intensiv
Pentru articole foarte
murdare
Normal
Pentru articole cu un
nivel mediu de
murdărie
Zilnic
Pentru articole purtate zilnic
Uşor
Pentru articole puţin
murdare
Rapid 1)
Pentru articole foarte
puţin murdare
Super rapid 1)
Pentru articole folosite sau purtate foarte
puţin timp
Împrospătare
Exclusiv pentru împrospătarea articolelor
1)
Super împrospătare 1)
Exclusiv pentru împrospătarea unui
număr redus de articole
1) Pentru utilizare cu încărcare la jumătate.
40 electrolux
Disponibilitatea acestor niveluri diferite depinde de tipul de program selectat.
SELECTAREA OPŢIUNILOR
Trebuie să selectaţi diferitele opţiuni după
selectarea programului şi înainte de apăsarea butonului "Start/Pauză" (consultaţi paragraful "Tabelul cu programe" şi meniul
"Ghid de spălare").
Pentru a selecta opţiunea dorită apăsaţi busau
.
tonul
bumbac sau ţesături sintetice, iar în programele pentru ţesături delicate apa este doar
evacuată.
OPŢIUNEA "CĂLCARE UŞOARĂ"
Dacă selectaţi această opţiune, rufele sunt
spălate şi centrifugate delicat pentru a se
evita şifonarea. Astfel, călcatul devine mai
uşor. Dacă această opţiune este utilizată în
programele pentru bumbac, viteza de centrifugare maximă va fi 900 rpm.
PORNIREA CU ÎNTÂRZIERE
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Textul "On" (activ) sau "Off" (inactiv) indică
starea opţiunii. (Dacă este afişat "OFF"
(inactiv), simbolul opţiunii este barat cu o linie).
Pentru a activa sau dezactiva opţiunea
apăsaţi butonul "OK". Dacă nu apăsaţi butonul "OK", după câteva secunde este afişat un mesaj ajutător. Pentru a reveni la afişajul principal, aşteptaţi câteva secunde.
Sunt afişate simbolurile corespunzătoare
opţiunilor selectate.
OPŢIUNEA "CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ"
Maşina de spălat va adăuga una sau mai
multe clătiri pe durata ciclului. Această opţiune este recomandată pentru persoanele
cu pielea sensibilă şi în zone în care apa nu
este dură.
Temporar: opţiunea este activă numai pentru programul selectat.
OPŢIUNEA "PRESPĂLARE"
Aparatul efectuează o prespălare la maxim
30 °C. Prespălarea se termină cu un ciclu
scurt de centrifugare în programele pentru
Settings
End Time
Child lock
19:18
Această opţiune permite alegerea orei la
care se termină un program de spălare. Decalajul poate fi selectat în intervale de 30 de
minute, apoi 1 oră, până la un decalaj maxim de 23 de ore şi 59 de minute.
Pentru a selecta opţiunea "End time" (oră
sau
. Dacă
oprire), apăsaţi butonul
doriţi să modificaţi ora la care se termină ciclul apăsaţi "OK". Dacă nu apăsaţi butonul
"OK", după câteva secunde este afişat un
mesaj ajutător. Pentru a selecta ora încheiesau
. Penrii ciclului, apăsaţi butonul
tru a confirma apăsaţi "OK". Reapare afişajul principal împreună cu noua oră la care
se termină ciclul. Ora la care se termină ciclul este definitivă numai dacă nu utilizaţi
celelalte setări (opţiuni, reglare durată, etc.).
Puteţi modifica sau anula ora de terminare
a ciclului în orice moment înainte de apăsarea butonului "Start/Pauză", procedând aşa
cum s-a descris anterior.
Dacă aţi apăsat deja butonul "Start/Pauză"
şi doriţi să modificaţi sau să anulaţi terminarea ciclului, procedaţi în felul următor:
pentru a anula o oră la care ciclul urmează
să se termine şi pentru începerea imediată
a ciclului, apăsaţi "Start/Pauză", apoi reglaţi
terminarea ciclului aşa cum s-a descris anterior. Pentru începerea ciclului apăsaţi butonul "Start/Pauză".
electrolux 41
Avertizare Capacul va fi blocat în
intervalul de timp până la pornirea cu
întârziere. Dacă doriţi să-l deschideţi
trebuie mai întâi să treceţi aparatul în
pauză apăsând butonul "Start/Pauză".
După reînchiderea capacului, apăsaţi
butonul "Start/Pauză".
SETAREA SIGURANŢEI PENTRU COPII
Această opţiune vă permite să blocaţi aparatul pentru a împiedica modificarea accidentală a programului în desfăşurare.
sau
pentru a selecta
Apăsaţi butonul
"dispozitivul de siguranţă pentru copii"
,
apoi "OK" pentru activarea acesteia.
Pentru a porni ciclul, acest dispozitiv de siguranţă intră în funcţiune imediat apăsarea
butonului "Start/Pauză".
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Opţiunea selectată este memorată.
Pentru dezactivarea dispozitivului de siguşi
ranţă pentru copii, apăsaţi butoanele
minim 5 secunde.
PORNIREA PROGRAMULUI
Pentru a porni programul apăsaţi butonul
"Start/Pauză"; indicatorul luminos aferent se
va aprinde în culoarea verde.
(pornire cu întârziere) şi numărătoarea inversă.
1:56
Delay Start
21:33
În timpul desfăşurării programului, dacă
apăsaţi butonul de temperatură , centrifugare
,
,
sau "OK", vor fi afişate
timp de câteva secunde detaliile programului în desfăşurare.
ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI ÎN
DESFĂŞURARE
Mesajul "The door may be opened" (este
posibil ca uşa să fie deschisă) este afişat pe
durata primelor zece minute ale ciclului.
Apăsaţi butonul "Start/Pauză": indicatorul
luminos aferent se aprinde intermitent în culoarea verde şi este afişat mesajul "Paused"
(Pauză).
1:56
Paused
20:33
Mecanismul de blocare face "clic" de două
ori pentru a indica deschiderea capacului.
Pentru a continua programul, apăsaţi din
nou butonul "Start/Pauză".
1:56
Washing
20:33
Pe durata ciclului, este normal ca selectorul
de programe să rămână staţionar.
Faza în desfăşurare este indicată în fereastra de afişare (alternativ cu numele programului), împreună cu timpul rămas şi ora la
care ciclul se termină.
Dacă ora pentru terminarea ciclului a fost
modificată sunt afişate mesajul "Delay start"
MODIFICAREA PROGRAMULUI AFLAT
ÎN DESFĂŞURARE
Înainte de a efectua orice modificare asupra
programului curent, trebuie să întrerupeţi
funcţionarea maşinii de spălat rufe prin
apăsarea butonului "Start/Pauză". Dacă
modificarea nu este posibilă, trebuie să
anulaţi programul curent (vezi mai jos).
ANULAREA PROGRAMULUI
Dacă doriţi să anulaţi programul, rotiţi selec.
torul de programe în poziţia "Stop" .
Când reporniţi maşina de spălat rufe, un
42 electrolux
mesaj vă informează ce să faceţi pentru a
anula sau a continua programul.
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
Pentru a salva un program:
selectaţi programul şi parametrii doriţi (exceptând întârzierea orei de terminare).
sau
pentru a selecta
Apăsaţi butonul
"Save Favourite" (salvare program favorit),
apoi apăsaţi "OK" pentru a memora setările.
Child lock
Save Favourite
Back
TERMINAREA PROGRAMULUI
Maşina de spălat rufe se opreşte automat;
butonul "Start/Pauză" se stinge şi este afişat mesajul "Finished" (încheiat). Este emis
un semnal sonor.
00:00
Finished
Dacă nu apăsaţi "OK", după câteva secunde este afişat un mesaj ajutător. Este afişat
un mesaj de confirmare, apoi afişajul principal revine.
21:33
Child lock
Saved
Back
Mecanismul de blocare face "clic" de două
ori pentru a indica deschiderea capacului.
.
Apare simbolul
00:00
Finished
OK
21:33
Rotiţi butonul pentru programe la poziţia “
. Scoateţi rufele. Scoateţi aparatul
Stop”
din priză şi închideţi robinetul de apă.
OK
Dacă memoria este plină, un mesaj vă informează că trebuie să ştergeţi un program favorit pentru a putea salva altul.
Pentru a şterge un program favorit, rotiţi selectorul pe poziţia dorită. Apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta "Remove Favourite" (eliminare program favorit), apoi
apăsaţi "OK" pentru a-l şterge.
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Avertizare Vă recomandăm să lăsaţi
capacul şi tamburul deschise după
utilizare pentru a aerisi rezervorul de
apă.
Repaus : la câteva minute după terminarea
programului sistemul de economisire a
energiei va fi activat. Luminozitatea afişajului
este redusă. Prin apăsarea oricărui buton,
aparatul va ieşi din starea de economisire a
energiei.
PROGRAMELE FAVORITE
Puteţi salva 2 programe favorite. Acestea
pot fi accesate cu selectorul de programe.
Confirmaţi ştergerea apăsând din nou "OK".
Child lock
Removed
Back
OK
electrolux 43
PROGRAMELE DE SPĂLARE
Program/tip de rufe
Încărcătur
ă
Opţiuni posibile
Articole din bumbac (apă rece - 90°):
Rufe albe sau colorate, de exemplu haine de
lucru cu un nivel mediu de murdărie, lenjerie
de pat, feţe de masă, lenjerie de corp, prosoape.
6,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
prespălare, clătire suplimentară,
călcare uşoară, pornire cu întârziere,
reglarea duratei
Sintetice (apă rece - 60°): Ţesături sintetice, lenjerie de corp, ţesături colorate,
cămăşi şi bluze care nu se calcă.
2,5 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
prespălare, clătire suplimentară,
călcare uşoară, pornire cu întârziere,
reglarea duratei
Articole delicate (apă rece - 40°): Pentru toate materialele delicate, de exemplu
perdele.
2,5 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
prespălare, clătire suplimentară, pornire cu întârziere, reglarea duratei
Lână/spălare manuală (apă rece 40°): Articole din lână care se pot spăla cu
maşina, având eticheta "lână pură nouă, nu
intră la apă, poate fi spălată cu maşină”.
1,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
pornire cu întârziere
Lenjerie (rece - 40°): Pentru articole
foarte delicate, precum lenjeria.
1,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
pornire cu întârziere
Articole din mătase (rece - 30°):
Ţesături care se pot spăla cu maşina la 30
°C.
1,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
pornire cu întârziere
Clătire: Articolele spălate manual pot fi
clătite cu acest program.
6,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
clătire suplimentară, călcare uşoară,
pornire cu întârziere
Evacuare: efectuează un ciclu la gol
după o oprire a clătirii (sau unui program
nocturn plus).
6,0 kg
Centrifugare: un ciclu de centrifugare de
la 400 la 1300 rpm după o oprire a clătirii
(sau Program nocturn plus).
6,0 kg
Pornirea cu întârziere
Eco1) (40° - 90°): rufe albe sau colorate, de exemplu haine de lucru cu un nivel
mediu de murdărie, lenjerie de pat, feţe de
masă, lenjerie de corp, prosoape.
6,0 kg
Oprire fără evacuare, ciclu nocturn,
prespălare, clătire suplimentară,
călcare uşoară, pornire cu întârziere
14 Min (30°) : Ideal pentru rufe care au
nevoie doar de împrospătare.
1,0 kg
Oprire fără evacuare, pornire cu întârziere
Pături (30° - 40°): Pentru spălarea pilotelor sau ţesăturilor matlasate.
3,0 kg
Pornirea cu întârziere
1) Program de referinţă pentru testarea conformităţii cu standardul EN60456.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Scoateţi aparatul din priză înainte de
curăţare.
ÎNDEPĂRTAREA CALCARULUI
Pentru a decalcifia aparatul, utilizaţi un produs necoroziv corespunzător, destinat pentru maşini de spălat rufe. Citiţi eticheta pro-
44 electrolux
dusului pentru cantităţile recomandate şi
frecvenţa efectuării decalcifierii.
EXTERIORUL
Utilizaţi apă caldă cu săpun pentru a curăţa
exteriorul aparatului. Nu folosiţi alcool metilic, solvenţi sau produse similare.
CUTIA DOZATORULUI
Pentru curăţare, procedaţi cupă cum urmează:
3
1
2
5
6
7
4
FILTRELE DE LA ALIMENTAREA CU
APĂ
Pentru curăţare, procedaţi cupă cum urmează:
4
FILTRUL DE EVACUARE
Curăţaţi cu regularitate filtrul aflat la baza
aparatului:
1
2
3
PROBLEME ÎN FUNCŢIONARE
Înainte de a părăsi fabrica, aparatul a fost
supus la numeroase verificări. Cu toate
acestea, dacă observaţi o disfuncţionalitate,
vă rugăm să consultaţi secţiunile de mai jos
înainte de a contacta centrul de service local.
Probleme
Cauze
Maşina de spălat rufe nu
porneşte sau nu se umple cu apă:
• aparatul nu este introdus în priză în mod corect, instalaţia electrică nu
funcţionează,
• capacul aparatului şi închizătoarele tamburului nu sunt închise bine,
• comanda de pornire a programului nu a fost bine selectată,
• există o defecţiune a alimentării cu curent,
• alimentarea cu apă a fost întreruptă,
• robinetul de alimentare cu apă este închis,
• filtrele de la alimentarea cu apă sunt murdare,
• pe furtunul de alimentare cu apă apare o dungă roşie1).
Maşina se umple, apoi
se goleşte imediat:
• piesa de evacuare în formă de U este fixată prea jos (consultaţi capitolul referitor la instalare).
electrolux 45
Probleme
Cauze
Maşina de spălat nu
clăteşte sau nu se goleşte:
• furtunul de evacuare este înfundat sau îndoit,
• filtrul de evacuare este obstrucţionat,
• senzorul de dezechilibru a fost activat: încărcătura este distribuită neuniform în tambur,
• s-a selectat programul “Evacuare” sau opţiunea “Program nocturn silenţios plus” sau “Clătire oprită”,
• înălţimea piesei de evacuare în formă de U este necorespunzătoare.
Aţi găsit apă în jurul maşinii de spălat:
•
•
•
•
•
detergentul în cantitate prea mare a cauzat revărsarea spumei,
detergentul nu este potrivit pentru spălarea cu maşina,
piesa de evacuare în formă de U nu este ataşată corect,
filtrul de evacuare nu a fost pus la loc,
furtunul de alimentare cu apă are scurgeri.
Rezultatul spălării nu este satisfăcător:
•
•
•
•
detergentul nu este potrivit pentru spălarea cu maşina,
sunt prea puţine rufe în tambur,
ciclul de spălare este nepotrivit,
nu există detergent suficient.
Aparatul vibrează şi face
mult zgomot:
• nu au fost îndepărtate toate ambalajele de pe aparat (consultaţi capitolul referitor la instalare),
• aparatul nu este aşezat uniform şi este dezechilibrat,
• aparatul este prea aproape de perete sau de mobilier,
• încărcătura este distribuită neuniform în tambur,
• încărcătura este prea mică.
Ciclul de spălare este
mult prea lung:
•
•
•
•
•
Maşina de spălat se
opreşte în timpul unui ciclu de spălare:
• alimentarea cu apă sau cu energie este defectă,
• a fost selectată o oprire a clătirii,
• închizătoarele tamburului sunt deschise.
Capacul nu se deschide
la terminarea ciclului:
• lumina “deschidere imediată” 1) nu este aprins,
• temperatura din interiorul tamburului este prea ridicată,
• capacul se deblochează la 1 - 2 minute după terminarea ciclului 1).
În fereastra de afişare
apare mesajul "Please
check that the door is
closed properly and then
press START" (Verificaţi
dacă uşa este închisă bine, apoi apăsaţi START).
2) iar butonul "Start/
Pauză" se aprinde intermitent în culoarea roşu 3)
:
• capacul nu este închis corect.
filtrele de la alimentarea cu apă sunt murdare,
alimentarea cu energie sau cu apă a fost întreruptă,
senzorul de supraîncălzire a motorului a fost activat,
temperatura apei de alimentare este mai mică decât de obicei,
sistemul de siguranţă pentru detectarea spumei a fost activat (prea
mult detergent) şi maşina de spălat a început să evacueze spuma,
• senzorul de dezechilibru a fost activat: a fost adăugată o fază suplimentară pentru a distribui rufele mai uniform în interiorul tamburului.
46 electrolux
Probleme
Cauze
În fereastra de afişare
apare codul EF1 sau
mesajul "Cannot drain
the water. Please check
that the filter is clean
and then press START"
(Apa nu poate fi evacuată. Verificaţi dacă filtrul este curat, apoi
apăsaţi butonul START),
2)iar butonul "Start/
Pauză" se aprinde intermitent în culoarea roşu:
3):
•
•
•
•
•
filtrul de evacuare este obstrucţionat,
furtunul de evacuare este înfundat sau îndoit,
furtunul de evacuare este fixat prea sus (vedeţi capitolul „Instalarea”),
pompa de evacuare este blocată,
tuburile de refulare sunt blocate.
În fereastra de afişare
apare mesajul "Cannot
fill water. Please check
that the tap is open and
then press START" (Nu
este posibilă alimentarea
cu apă. Verificaţi dacă
robinetul de alimentare
cu apă este deschis,
apoi apăsaţi butonul
START), 2)iar butonul
"Start/Pauză" se aprinde
intermitent în culoarea
roşu:3):
• robinetul de alimentare cu apă este închis,
• alimentarea cu apă a fost întreruptă.
• pe furtunul de alimentare cu apă apare o dungă roşie1).
Balsamul curge direct în
tambur atunci când se
umple compartimentul
dozatorului:
• aţi depăşit indicatorul MAX.
1) În funcţie de model.
2) La unele modele, pot fi emise semnale sonore
3) După rezolvarea tuturor problemelor, apăsaţi butonul „Start/Pauză” pentru a reporni programul întrerupt.
DETERGENŢI ŞI ADITIVI
Utilizaţi numai detergenţi şi aditivi prevăzuţi
pentru utilizarea într-o maşină de spălat rufe. Nu recomandăm amestecarea diferitelor
tipuri de detergenţi. Acest lucru poate duce
la deteriorarea rufelor. Nu există restricţii în
ceea ce priveşte utilizarea de detergenţi
praf. Nu trebuie utilizaţi detergenţi lichizi în
cazul selectării unei prespălări. Pentru cicluri
fără prespălare, trebuie adăugaţi prin intermediul unei bile de dozare. Tabletele sau
dozele de detergent trebuie puse în compartimentul pentru detergent al cutiei dozatorului aparatului dvs.
SPECIFICAŢII TEHNICE
DIMENSIUNI
TENSIUNEA /FRECVENŢA LINIEI
CONSUMUL DE ENERGIE
Înălţime
Lăţime
Adâncime
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
electrolux 47
PRESIUNEA APEI
Minimă
Maximă
Racordul la alimentarea cu apă
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Tipul 20/27
INSTALAREA
Înlăturaţi tot ambalajul de protecţie la transport înainte de prima utilizare. Păstraţi cutia
pentru transportul pe viitor: transportul unui
aparat nefixat poate deteriora componentele interne şi poate cauza scurgeri şi disfuncţionalităţi. Aparatul poate fi de asemenea
deteriorat prin contact fizic.
DESPACHETAREA
1
2
Pentru a instala maşina de spălat rufe la
acelaşi nivel cu mobilierul din jur, procedaţi
conform indicaţiilor din figura D.
ALIMENTAREA CU APĂ
Instalaţi furtunul de alimentare cu apă în
partea din spate a maşinii dumneavoastră
de spălat, procedând după cum urmează.
Nu refolosiţi un furtun vechi. Furtunul de alimentare cu apă nu poate fi prelungit. Dacă
este prea scurt, vă rugăm să contactaţi
centrul de service.
90O
ELIBERAREA
A
B
A
Deschideţi robinetul de alimentare cu apă.
Verificaţi să nu existe scurgeri.
C
D
1
2 B
2
1
1
2
C
1
D
EVACUAREA
Fixaţi piesa în formă
de U la furtunul de
evacuare. Puneţi totul într-un punct de
min
max
scurgere (sau o chiu70 cm 100 cm
vetă) la o înălţime între 70 şi 100 cm. Verificaţi să fie bine poziţionat. Aerul trebuie
să poată intra la
capătul furtunului, pentru a evita orice risc
de sifonare.
Furtunul de evacuare nu trebuie forţat niciodată. Dacă este prea scurt, vă rugăm contactaţi centrul de service local.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
Maşina de spălat trebuie conectată numai
la o reţea monofazată de 230 V. Verificaţi
capacitatea siguranţei: 13 A la 230 V. Aparatul nu trebuie conectat cu un cablu de extensie sau un adaptor cu ştechere multiple.
48 electrolux
Aveţi grijă ca ştecherul să fie împământat şi
în conformitate cu reglementările în vigoare.
AMPLASAREA
Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă netedă şi
tare, într-un loc ventilat. Aveţi grijă ca aparatul să nu vină în contact cu peretele sau alt
element de mobilier. Poziţionarea orizontală
corectă previne vibraţiile, zgomotul şi deplasarea aparatului în timpul funcţionării.
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie
predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea
deriva din aruncarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru mai multe informaţii
detaliate despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul
pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul
de la care l-aţi achiziţionat.
reciclării. Când aruncaţi aparatul, înlăturaţi toate componentele care pot fi periculoase pentru cei din jur: tăiaţi cablul
de alimentare cu energie de la baza
aparatului.
PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR
Pentru a economisi apă şi energie şi
pentru a contribui la protejarea mediului
înconjurător, vă recomandăm următoarele:
• Ori de câte ori este posibil, utilizaţi
aparatul la capacitate maximă şi evitaţi încărcarea parţială.
• Utilizaţi prespălarea şi programele de
înmuiere numai pentru articole foarte
murdare.
• Utilizaţi o cantitate de detergent corespunzătoare pentru duritatea apei,
dimensiunea încărcăturii şi gradul de
murdărie.
SALUBRIZAREA APARATULUI
Toate materialele marcate cu simbolul
sunt reciclabile. Salubrizaţi-le la un
centru de colectare a deşeurilor (îl puteţi afla de la primăria locală) în vederea
ROMANIA - CONDIŢII DE GARANŢIE
1. Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile L449/2003 şi
OG21/1992 republicată şi modificată
prin L476/2006. Aceste drepturi nu
sunt afectate prin garantia oferita.Durata medie de utilizare a produselor este
de 10 ani de la data achiziţionării. Pe
această perioadă cumpărătorul beneficiază, în afara perioadei de garanţie, de
service post-garanţie, contra cost, cu
piese originale.
2. Vanzatorul este raspunzator fata de
consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul livrarii produselor.
3. In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului,
ca masura reparatorie, inlocuirea sau
repararea produsului, fara plata, exceptand situatia in care solicitarea este imposibila sau disproportionata.
4. Conformitatea produsului este garantată de către producător către
cumpărător pe o perioadă de minimum
24 de luni, de la momentul livrarii produsului. Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de 2 luni de la data
constatarii acesteia.
electrolux 49
5. Consumatorul poate solicita o reducere
corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in conformitate cu
prevederile legale.
6. Termenul de garanţie este de 24 de luni
pentru: produsele din gama de frig,
maşini de spălat rufe, uscătoare de rufe
maşini de spălat vase, aragazuri, plite şi
cuptoare incorporabile, boilere electrice
cu acumulare şi de 12 luni pentru: cuptoare cu microunde, aspiratoare de
praf, hote, instanturi pentru încălzirea
apei (pe gaz sau electrice), electrocasnice mici, articole de comfort casnic
(aeroterme, calorifere electrice,
uscătoare de mâini, etc.)
7. În cadrul termenului de garanţie, producătorul: repară, înlocuieşte sau restituie contravaloarea produsului, în
această ordine, după caz, în confomitate cu prevederile legale, fără nici un
cost suplimentar din partea cumpărătorului. Consumatorul are dreptul si la
despagubiri pentru pierderile suferite ca
urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie. În cazul în
care durata de nefuncţionare, datorită
deficienţelor, depăşeşte 10% din termenul de garanţie, producătorul va înlocui produsul sau va restitui contravaloarea acestuia, la cererea consumatorului. Reparaţia se va executa într-o perioadă rezonabilă de timp.
8. Inlocuirea, in interiorul termenului de
garantie, a produselor a caror reparatie
nu mai este posibila din motive tehnice,
se va face cu aprobarea Departamentului Service al Electrolux Romania S.A.,
pe baza unei constatări scrise, efectuata de către tehnicienii din cadrul reţelei
de service Electrolux.
9. Produsele de folosinta indelungata care
inlocuiesc produsele defecte in cadrul
termenului de garantie vor beneficia de
un nou termen de garantie, care curge
de la data preschimbarii produsului.
10. Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la
care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii
acestuia în funcţiune si a informarii clientului in vederea ridicarii produsului
[sau predarii efective a produsului catre
consummator].
11. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor precum şi asupra
subansamblurilor casabile ce intră în
componenţa produsului achiziţionat
12. Deteriorările de genul zgârieturilor (desprinderi mecanice ale emailului sau
vopselei), şocurilor sau rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile ce nu au fost aduse la cunoştinţa
vânzătorului în momentul achiziţionării
nu fac obiectul garanţiei. De asemenea,
lipsa accesorilor ce nu a fost adusă la
cunoştinţa vânzătorului în momentul
achiziţionării, nu face obiectul garanţiei.
PIERDEREA GARANŢIEI: Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de mai jos:
• neprezentarea în momentul solicitării unei
măsuri reparatorii, a documentelor ce dovedesc garanţia produsului, respectiv
certificatul de garanţie completat şi factura/chitanţa (în original) cu care a fost
achiziţionat produsul;
• nerespectarea de către cumpărător a
condiţiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare şi întreţinere,
prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce
însoţesc produsul la livrare şi despre care
cumpărătorul a luat cunoştinţă;
• nerespectarea parametrilor de alimentare
specificaţi în instrucţiunile de utilizare
(tensiune electrică, presiune gaz, presiune apa, temperatura mediului ambiant,
umiditate, etc.);
• la constatarea, de către tehnicianul de
service autorizat, că defectul reclamat este în exclusivitate produs din vina
cumpărătorului;
• în situaţia în care asupra produsului aflat
în garanţie se acţionează în vederea reparării, de către persoane neautorizate,
din afara reţelei de service Electrolux;
• în cazul utilizării produsului în alt regim de
folosire decât cel casnic pentru care a
fost proiectat şi realizat;
50 electrolux
• în cazul modificării produsului de către
persoane necalificate / neautorizate de
către Electrolux Romania S.A.;
• în situaţia schimbării neautorizate a stării
originale a produsului, stocării sau instalării în condiţii impropri de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive sau
intemperii
Cumpărătorul este obligat, conform normelor în vigoare, să pună la dispoziţia serviceului autorizat Electrolux, actele necesare
(factură, proces verbal de predare a lucrării,
etc.), emise de către firma autorizată pentru
lucrările efectuate (gaz / electric / sanitare)
pentru instalarea aparatului respectiv. În cazul neprezentării acestor documente, reprezentantul service Electrolux poate refuza
punerea în funcţiune a produsului respectiv.
Punerea în funcţiune pentru centralele termice Electrolux se face numai de către centrele service autorizate Electrolux.
IMPORTANT! Reparaţiile efectuate de
către persoane / firme neautorizate de către
ELECTROLUX ROMANIA S.A. asupra produsului, pot produce defecţiuni iremediabile
şi conduc în mod automat la pierderea garanţiei. Pentru a evita aceste situaţii, efectuarea oricăror reparaţii / intervenţii / verificări se va face numai de către centrele
service autorizate de către ELECTROLUX
ROMANIA S.A.
Aparatele ce funcţionează cu combustibili
gazoşi sunt reglate din fabrică pentru gaz
natural cu presiunea de 20 mbar (GN, 20
mbar). Modificarea aparatelor pentru a
funcţiona cu gaz lichefiat (GPL, 30 mbar),
se face de către firmele de service autorizate de către Electrolux, contra cost. În cazul
în care presiunea din reţeaua de gaz natural
este fluctuanată este necesară instalarea
unui regulator de gaz, instalare ce se face
de către firme autorizate de către distribuitorul de gaz.
Garanţie Europeană: Acest aparat este
garantat de Electrolux în fiecare din ţările
enumerate la sfârşitul acestui manual, pentru perioada specificată în fişa de garanţie a
aparatului sau în alt fel prin lege. În cazul în
care vă mutaţi dintr-una din aceste ţări întro altă ţară enumerată mai jos, garanţia aparatului se va muta o dată cu dvs., cu condiţia respectării următoarelor:
• Garanţia aparatului începe de la data la
care aţi achiziţionat prima dată aparatul,
care este evidenţiată prin prezentarea documentului valabil de cumpărare emis de
vânzătorul aparatului.
• Garanţia aparatului este pentru aceeaşi
perioadă şi are aceeaşi acoperire pentru
manoperă şi piese de schimb cu cea
existentă în noua dvs. ţară de rezidenţă
pentru acest model anume sau gamă de
aparate.
• Garanţia aparatului este personală
cumpărătorului original al aparatului, şi nu
poate fi transferată altui utilizator.
• Aparatul este instalat şi utilizat în concordanţă cu instrucţiunile emise de Electrolux, şi este utilizat numai în scopuri casnice, cu alte cuvinte nu este utilizat în scopuri comerciale.
• Aparatul este instalat în concordanţă cu
toate reglementările relevante în vigoare
în noua dvs. ţară de rezidenţă.
Prevederile acestei Garanţii europene nu
afectează nici unul din drepturile care vă
sunt garantate prin lege.
electrolux 51
1
2
3
4
1
2
Командна табла
Дугме на поклопцу
Поклопац за приступ филтeру
Подесиве ногице за нивелисање
3
4
КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Прекидач за бирање програма
Екран и прозор за поруке
Дугме „Температура“
Дугме „Центрифуга“
Дугмад „Горе/доле“
Дугме „ОК“
Дугме „Старт/пауза“
Дугме „Управљање временом“
Дугмад „Горе/доле“ вам омогућавају да
приступите следећим менијима:
• Претпрање
• Допунско испирање
• Лако пеглање
• Објашњења
: Водич за бирање
температуре , Водич за брзину центрифуге
, Водич кроз опције
,
Водич за уклањање флека
, Водич
кроз демонстрацију
, Назад
52 electrolux
• Подешавања
: Језик
, Запремина
, Време
, Осветљеност
,
, Враћање подешавања
Контраст
, Назад
•
•
•
•
Време завршетка
Блокада за безбедност деце
Сачувајте омиљену опцију
Назад
ДОЗАТОР
Претпрање
Прање
Омекшивач (немојте пунити изнад ознаке MAX
M )
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Молимо Вас прочитајте пажљиво ове
ставке пре инсталирања и употребе
уређаја. Чувајте ово Упутство за употребу уз Ваш уређај.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
• Немојте вршити или покушавати да
вршите измене на уређају. Тиме бисте сами себе довели у опасност.
• Пре покретања програма прања уверите се да сте извадили све новчиће,
зихернадле, брошеве, завртње, итд.
Ако остану у рубљу, они могу озбиљно да оштете уређај.
• Користите препоручену количину детерџента.
• Ставите ситно рубље заједно (чарапе, појасеве, итд.) у малу ланену врећицу или јастучницу.
• После употребе уређаја ископчајте
утикач и затворите славину за довод
воде.
• Обавезно искључите уређај из електричне мреже за напајање, пре обављања било каквог одржавања или
чишћења.
• Немојте прати у машини одећу са жицама, непорубљеним или поцепаним
материјалом.
ИНСТАЛИРАЊЕ
• Распакујте или затражите да Вам
уређај распакују одмах после доставе. Проверите да уређај споља нема
•
•
•
•
•
•
•
•
•
никаква оштећења. Пријавите сва
оштећења у превозу Вашем трговцу.
Пре инсталирања уређаја треба уклонити сву амбалажу и транспортне завртње.
Прикључивање на водоводну инсталацију треба да обави квалификован
водоинсталатер.
Ако Ваша кућна електрична инсталација треба да се прилагоди да би се
омогућило прикључивање уређаја,
нека то обави квалификовани електричар.
После постављања уверите се да
електрични кабел није прикљештен
испод уређаја.
Ако је уређај постављен на поду који
је прекривен тепихом, уверите се да
тепих не запречава неки вентилациони канал у подножју уређаја.
Уређај треба да се опреми мрежним
утикачем са уземљењем у складу са
прописима.
Пре прикључивања Вашег уређаја на
електричну мрежу, пажљиво
прочитајте упутства која су дата у
одељку "Електрично прикључивање".
Замену електричног кабла треба да
обави само овлашћени сервисни техничар.
Произвођач се не може сматрати одговорним за било каква оштећења настала услед непрописног инсталирања.
electrolux 53
МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРОТИВ
ЗАМРЗАВАЊА
Уколико је машина изложена температурама испод 0°C, онда треба предузети извесне мере предострожности:
• Затворите славину за воду и одврните црево за довод воде.
• Ставите крај овог црева и црева за
пражњење у суд постављен на поду.
• Изаберите програм за испуштање воде и оставите га да се одвија до краја
циклуса.
• Ископчајте уређај из електричне мреже окретањем бирача програма у по.
ложај "Стоп"
• Извуците утикач уређаја из напајања.
• Вратите на своје место доводно црево и одводно црево.
На тај начин се уклања сва вода која је
још присутна у цревима, спречавајући
стварање леда који би могао да оштети
уређај.
Пре поновног укључивања Вашег уређаја, уверите се да је уређај постављен
у подручју где се температура неће спустити испод тачке замрзавања.
•
•
•
•
ристити уређај за комерцијалну или
индустријску употребу или у друге
сврхе.
Пре прања, погледајте упутство на
етикети сваке ставке.
У машину за прање рубља немојте
стављати ствари са којих су флеке
уклањане помоћу бензина, алкохола,
трихлоретилена и сл. Уколико су коришћена таква средства за уклањање
флека, сачекајте да производ изветри
пре него што ставите ствари у бубањ.
Испразните џепове и затворене комаде одеће.
Овај уређај није намењен за употребу
од стране особа (укључујући и децу)
са смањеним физичким, чулним или
менталним способностима, или особа
којима недостају искуство и знање,
уколико им се не обезбеди надзор
или им се не дају упутства у вези са
употребом уређаја од стране особе
која је задужена за њихову безбедност.
Децу би требало надгледати како се
не би играли уређајем.
УПОТРЕБА
• Уређаја је намењена за нормалну
употребу у домаћинству. Немојте ко-
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
ПОВЕЗИВАЊЕ НА СТРУЈНО
НАПАЈАЊЕ ПО ПРВИ ПУТ
Морате да изаберете језик.
Изаберите жељени језик притиском на
или
дугме, затим притисните „ОК“
да бисте потврдили.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
приказује се захтев за потврду: притисните „ОК“ да бисте потврдили избор.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Затим морате да подесите време на
уређају притиском на
или
, затим
притисните „ОК“ да бисте потврдили.
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
54 electrolux
ЈЕЗИК
Када по први пут повежете уређај на
струју, он је подешен на енглеском језику. Уколико желите да промените језик,
поступите на следећи начин.
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите „Језик“
, затим притисните „ОК“: слова
која представљају језик ће затреперити
(текст ће се променити у одговарајући
језик). Изаберите језик притиском на
или
, затим притисните „ОК“ да бисте
потврдили.
Back
Language
Volume
ВРЕМЕ
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите
„Време“
, затим притисните „ОК“:
време ће затреперити (24-оро часовни
формат). Изаберите време притиском
или
, затим притисните „ОК“ да
на
бисте потврдили.
Volume
Time
Brightness
11:1
ENG
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
ЈАЧИНА ЗВУКА
Звучни сигнали се чују на крају циклуса,
уколико је дошло до грешке и за оглашавања почетног џингла.
Да бисте подесили јачину звучних сигнала, поступите на следећи начин.
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите
, затим притисните
„Јачина звука“
„ОК“: број за ниво звука ће затреперити
(од 0 за тишину до 9). Изаберите јачину
или
, затим
звука притиском на
притисните „ОК“ да бисте потврдили.
Language
Volume
Time
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
5
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
СВЕТЛОСТ
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите
„Светлост“
, затим притисните „ОК“:
број за ниво светлости ће затреперити
(од 0 до 9). Изаберите светлост притиили
, затим притисните
ском на
„ОК“ да бисте потврдили.
Time
Brightness
Contrast
5
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
КОНТРАСТ
или
да
Притисните истовремено
бисте отишли у мени „Подешавања“
, затим притисните „ОК“. Изаберите
„Контраст“
, затим притисните „ОК“:
electrolux 55
број за ниво контраста ће затреперити
(од 0 до 9). Изаберите контраст притиили
, затим притисните
ском на
„ОК“ да бисте потврдили.
Brightness
Contrast
Reset Settings
Појавиће се порука „Притисните OК“
уколико желите да поново промените.
Главни дисплеј ће се вратити након неколико секунди.
5
КАКО ОБАВИТИ ЦИКЛУС ПРАЊА?
ПРВО КОРИШЋЕЊЕ
• Уверите се да су повезивање
струје и воде изведени према
упутствима за инсталирање.
• Извадите уметак од полистирола
и све друге предмете из бубња.
• Обавите почетни циклус прања
на 90°C без рубља, али са средством за прање како бисте испрали резервоар за воду.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
ПУЊЕЊЕ РУБЉЕМ
A
A
• Отворите поклопац уређаја.
• Отворите бубањ притиском на дугме
за закључавање A7): Два поклопца се
деблокирају аутоматски.
• Убаците рубље, а затим затворите
бубањ и поклопац машине за прање
рубља.
ДОЗИРАЊЕ ДЕТЕРЏЕНАТА
Сипајте количину детерџента за прање
и претпрање
у одељке за прање
уколико сте изабрали опцију „претпрање”. По потреби, сипајте омекшивач за
тканину у одељак .
ИЗБОР ЖЕЉЕНОГ ПРОГРАМА
У табели програма можете да пронађете одговарајући програм за различите
типове прања (погледајте поглавље Табела програма и Водич кроз мени прања).
Окрените селектор програма на жељени програм. У пратњи џингла приказаће
се логотиоп марке.
УПОЗОРЕЊЕ Пре него што
затворите поклопац уређаја,
уверите се да је бубањ добро
затворен:
• Кад су два поклопца затворена,
• ослобађа се дугме за закључавање A.
Затим се на неколико секунди приказује
опис програма а дугме „Старт/пауза“
трепери зелено.
7) У зависности од модела.
56 electrolux
БИРАЊЕ БРЗИНЕ ЦЕНТРИФУГЕ
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
1200
Вредности означене на дисплеју
служе за информацију.
Приказани су одговарајућа температура, брзина центрифуге и трајање изабраног програма.
1:50
60
1200
20:15
УПОЗОРЕЊЕ Уколико током
циклуса окренете селектор
програма на други програм, машина
за прање рубља неће регистровати
нови одабрани програм.
ПОДЕШАВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
60
Притисните „Температура“ У више наврата притисните дугме уколико желите
да повисите или снизите температуру
прања у односу на температуру коју је
сам уређај одабрао (погледајте Табелу
програма да бисте пронашли могућу
означава
температуру). Симбол
хладно прање.
Притисните дугме „Центрифуга“
за
промену брзине центрифуге, уколико
желите да се ваше рубље центрифугује
на различитој брзини од оне коју предлаже уређај. Можете изабрати “Без
, „Задржавање испирацентрифуге”
8).
ња“
или „Ноћни циклус”
Максималне брзине центрифуге су:
за памук, еко: 1300 о/мин, за доње рубље, вуну/ручно прање: 1000 о/мин, за
Синтетику, 14 мин: 900 о/мин, за Осетљиво, Свилу, Прекривач: 700 о/мин.
Уколико сте изабрали „Задржавање
или „Ноћни циклус“
,
испирања“
потребно је да на крају програма изаберете програм „Центрифуга“
или
„Испуштање воде“ да би се циклус
завршио и избацила вода.
Без центрифуге
Вода се испушта без центрифугирања.
Задржавање испирања
Машина за прање рубља неће испустити воду од последњег испирања, па неће изгужвати веш.
Ноћни циклус
Након крајњег испирања, машина за
прање рубља неће испразнити воду
што спречава да се веш изгужва. Будући да не постоје циклуси центрифугирања, програм прања је тих и може се
одабрати током ноћи. У програмима за
памук и синтетику циклус испирања користи више воде.
УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ
Time Manager
01:50
18:05
По правилу, машина за прање рубља
предлаже „Нормални“ циклус. Употре8) У зависности од модела.
electrolux 57
бом опције „Управљање временом“ циклус може да се продужи или скрати.
дугмад. Ниво запрљаности веша је такође назначен.
Ниво запрљаности
Иконица
Врста тканине
Интензивно
За веома запрљане комаде рубља
Нормално
За нормално запрљане комаде рубља
Дневно
За дневно запрљане комаде рубља
Лагано
За благо запрљане
комаде рубља
Брзо 1)
За веома мало запрљане комаде
рубља
Супер брзо
Комади рубља који
су коришћени или
ношени кратко време
1)
Освежавање
1)
Супер освежавање 1)
Само за освежавање одевних предмета
За освежавање само малих количина
рубља
1) Користити код полуоптерећења.
Могућности варирања ових различитих
нивоа зависи од врсте одабраног програма.
ОДАБИР ОПЦИЈА
Након одабира програма и пре него што
притисните дугме „Старт/пауза“ морате
да изаберете друге опције (погледајте
поглавље Табела програма и Водич
кроз мени прања).
или
да бисте
Притисните дугме
изабрали жељену опцију.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
Речи „On“ или „Off“ означавају да ли је
опција активирана или није. (Уколико је
приказано „Off“, црта пролази кроз симбол за опцију).
Притисните дугме „ОК“ да бисте је активирали или деактивирали. Уколико не
притисните дугме „ОК“, након неколико
секунди појавиће се помоћна порука.
Сачекајте неколико секунди да би се
вратио дисплеј главног менија.
Приказују се симболи који одговарају
одабраној опцији.
ОПЦИЈА „ДОПУНСКО ИСПИРАЊЕ“
Машина за прање рубља ће током циклуса додати још једно испирање. Ова
опција се препоручује особама са осетљивом кожом и у областима са меком
водом.
Привремено: Опција је активна само током одабраног програма.
ОПЦИЈА „ПРЕТПРАЊЕ“
Уређај врши претпрање на максималних 30°C. Претпрање се завршава кратким циклусом центрифугирања програма за памук или синтетику и празним
циклусом за програме осетљивог рубља
ОПЦИЈА „ЛАКО ПЕГЛАЊЕ“
Уколико одаберете ову опцију, веш ће
се брижљиво прати и испирати како би
се спречило гужвање. Ово олакшава
пеглање. Уколико се ова опција користи
током програма за памук, максимална
брзина центрифуге ће износити 900 о/
мин.
58 electrolux
поклопац, притисните дугме „Старт/
пауза“.
„ОДЛОЖЕНИ СТАРТ“
Settings
End Time
Child lock
19:18
Ова опција значи да можете да изаберете време када ће се завршити циклус
програма прања. Временски период одлагања може да се изабере на 30 минута, затим на 1 час и до максималног одлагања од 23 часа и 59 минута.
или
да бисте
Притисните дугме
изабрали опцију „Крајње време“. Притисните „ОК“ уколико желите да промените време када ће се циклус завршити.
Уколико не притисните дугме „ОК“, након неколико секунди појавиће се поили
моћна порука. Притисните дугме
да бисте подесили време када ће се
циклус завршити. Притисните дугме
„ОК“ да бисте потврдили. Главни дисплеј ће се вратити са новим временом
за крај циклуса. Време краја циклуса се
дефинише само уколико не користите
остала подешавања (опције, управљање временом, итд.).
Пре него што притиснете дугме „Старт/
пауза“, у било ком тренутку, можете да
измените или откажете време краја циклуса као што је претходно описано.
Уколико сте већ притиснули дугме
„Старт/пауза“, а желите да измените
или откажете време краја циклуса, поступите на следећи начин:
Да бисте отказали време завршетка циклуса и одмах покренули циклус, притисните „Старт/пауза“, а затим подесите
крај циклуса као што је претходно описано. Притисните „Старт/пауза“ да бисте покренули циклус.
УПОЗОРЕЊЕ Током времена
одлагања старта, поклопац ће бити
закључан. Уколико имате потребу
да га отворите, морате прво да
паузирате уређај тако што ћете
притиснути дугме „Старт/пауза“.
Након што сте поново затворили
УРЕЂАЈ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ
Ова опција вам пружа могућност да закључате уређај да бисте спречили
случајну измену програма током процеса.
Притисните истовремено
или
да
бисте изабрали „Брава за безбедност
затим притисните „ОК“ да бидеце“
сте је активирали.
Безбедносни уређај има ефекта од тренутка притискања дугмета „Старт/пауза“
за покретање циклуса.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Одабрана опција је сачувана.
Да бисте деактивирали уређај за бези
дугбедност деце притисните
мад задржите најмање 5 секунди.
ПОКРЕТАЊЕ ПРОГРАМА
Притисните дугме „Старт/пауза“ да бисте покренули циклус; одговарајуће
светло ће постати зелено.
1:56
Washing
20:33
Нормално је да током циклуса селектор
програма остане у стању мировања.
Фаза која је у току је приказана на екрану дисплеја (наизменично са именом
програма), заједно са преосталим временом и временом завршетка циклуса.
Порука „Одложени старт“ и одбројавање су приказани уколико је време краја
циклуса измењено.
electrolux 59
шта да радите како бисте отказали или
наставили програм.
1:56
Delay Start
21:33
Press
Уколико током циклуса притиснете дугме „Температура“ , „Центрифуга“
,
,
или „ОК“ детаљи који се односе
на програм који је у току биће приказани
на неколико секунди.
ПАУЗИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈИ ЈЕ У
ТОКУ
Порука „Врата могу да се отворе“ приказује се током првих десет минута циклуса.
Притисните дугме „Старт/пауза“: Током
паузе одговарајуће светло трепери зелено и приказана је порука „Пауза“.
1:56
Paused
20:33
Механизам за закључавање ће „шкљоцнути“ двапут да би се назначило да је
поклопац отворен. Поново притисните
дугме „Старт/пауза“ како би се програм
наставио.
МЕЊАЊЕ ПРОГРАМА КОЈИ ЈЕ У
ТОКУ
Пре него што начините било коју измену на тренутном програму, потребно је
да паузирате машину за прање рубља
притиском на дугме „Старт/пауза“. Уколико мењање није могуће, морате да
откажете тренутни програм (погледајте
испод).
ОТКАЗИВАЊЕ ПРОГРАМА
Уколико желите да откажете програм,
окрените селектор програма на „Стоп“
положај. Када рестартујете машину
за прање рубља, порука вам говори
to resume program. Press
OK to cancel.
КРАЈ ПРОГРАМА
Машина за прање рубља се аутоматски
зауставља; дугме „Старт/пауза“ се искључује и приказује се порука „Завршено“. Оглашава се сигнал.
00:00
Finished
21:33
Механизам за закључавање ће „шкљоцнути“ двапут да би се назначило да је
симбол се појавпоклопац отворен.
љује.
00:00
Finished
21:33
Окрените бирач програма у положај
. Искључите утикач за прање
„Стоп“
и затворите славину за доток воде.
УПОЗОРЕЊЕ Препоручујемо вам
да након употребе оставите
поклопац и бубањ отворене како би
се резервоар за воду проветрио.
Стање приправности : неколико минута након завршавања програма укључује се систем за штедњу енергије.
Смањује се осветљеност дисплеја.
Притисните неко дугме и уређај ће изаћи из стања штедње енергије.
60 electrolux
ОМИЉЕНИ ПРОГРАМИ
Можете да сачувате 2 омиљена програма. Тада им се може приступити путем
селектора програма.
Да бисте сачували програм:
Изаберите програм и жељене параметре (осим за одлагање краја времена).
или
да
Притисните истовремено
бисте изабрали „Сачувај омиљени“, затим притисните „ОК“ да бисте сачували
подешавања.
Уколико је меморија пуна, порука ће вас
обавестити да морате да избришете
омиљени како бисте били у могућности
да сачувате још један.
Да бисте избрисали омиљени, окрените
селектор ка жељеном положају. Притиили
да бисте
сните истовремено
изабрали „Уклони омиљени“, затим притисните „“ОК да бисте га избрисали.
Child lock
Remove Favourite
Back
Child lock
Save Favourite
Back
OK
OK
Потврдите брисање поновним притиском на „ОК“.
Уколико не притисните дугме „ОК“, након неколико секунди појавиће се помоћна порука. Порука потврде је приказана и тада се враћа главни дисплеј.
Child lock
Saved
Back
Child lock
Removed
Back
OK
OK
ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програм/врста прања
Количина
рубља
Могуће опције
Памук (хладно - 90°): Бели или шарени, нпр. уобичајено прљава радна одећа, постељина, столњаци, доње рубље,
пешкири.
6,0 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Претпрање, Додатно испирање, Лако пеглање, Одложени
старт, Управљање временом
Синтетика (хладно - 60°): Синтетички материјали, доње рубље, обојени
материјали, мајице које се не пеглају,
блузе.
2,5 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Претпрање, Додатно испирање, Лако пеглање, Одложени
старт, Управљање временом
Осетљиво (хладно - 40°): За све
осетљиве материјале, на пример, завесе.
2,5 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Претпрање, Додатно испирање, Одложени старт, Управљање
временом
Вуна/ручно прање (хладно - 40°):
Вуна која може да се пере у машини са
етикетом „Чиста нова вуна, не скупља се,
перива у машини за прање“.
1,0 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Одложени старт
electrolux 61
Програм/врста прања
Количина
рубља
Могуће опције
Доње рубље (хладно - 40°): За врло
осетљиве предмете, као што је доње
рубље.
1,0 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Одложени старт
Свила (хладно - 30°): Тканина која се
пере у машини на 30°C.
1,0 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Одложени старт
Испирање: У овом програму можете
да исперете ручно опрано рубље.
6,0 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Додатно испирање, Лако пеглање, Одложени старт,
Испуштање воде: Покреће се празан
циклус након задржаног испирања (или
ноћног циклуса плус).
6,0 кг
Центрифуга: Центрифуга од 400 до
1300 о/мин након задржавања испирања
(или ноћног циклуса плус).
6,0 кг
Одложени старт
Eко1) (40° - 90°): Бели или шарени,
нпр. уобичајено прљава радна одећа, постељина, столњаци, доње рубље, пешкири.
6,0 кг
Задржавање испирања, Ноћни циклус, Претпрање, Додатно испирање, Лако пеглање, Одложени
старт
14 мин (30°): Идеално за рубље које је потребно само освежити.
1,0 кг
Задржавање испирања, Одложени
старт
Прекривач (30° - 40°): За прање јакни од перја или прошивених материјала.
3,0 кг
Одложени старт
1) Референтни програм за тестирање усклађености са стандардом EN60456.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Извуците утикач уређаја из електричне
мреже пре чишћења.
ОТКЛАЊАЊЕ КАМЕНЦА
За уклањање каменца, употребите специјално некорозивно средство које је
намењено за машине за прање рубља.
На етикети производа прочитајте које
се количине препоручују и колико често
треба уклањати каменац.
СПОЉНЕ ПОВРШИНЕ
Користите топлу воду и сапун за чишћење спољних површина уређаја. Немојте
никада употребљавати алкохол, раствараче или сличне производе.
ДОЗАТОР
За чишћење, поступите на следећи
начин:
3
1
2
4
ФИЛТЕР НА ОДВОДУ ВОДЕ
Чистите редовно филтер који се налази
у подножју уређаја:
1
2
3
62 electrolux
5
7
6
4
ФИЛТЕРИ НА ДОВОДУ ВОДЕ
Чистите уређај на следећи начин:
ОПЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ
Пре него што је уређај напустио фабрику, извршене су бројне провере на њему. Ипак, уколико приметите неисправПроблеми
ност, погледајте доње поглавље пре
него што контактирате сервис.
Узроци
Машина за прање се
не покреће или не узима воду:
• уређај није исправно укључен, електричне исталације су неисправне;
• поклопци на уређају и бубњу нису чврсто затворени;
• команда за покретање програма није изабрана како треба;
• постоји прекид напајања;
• искључен је доток воде;
• славина за доток воде је затворена;
• филтери за славину за доток воде су прљави;
• на цреву за довод воде појављује се црвена пруга1).
Уређај се пуни али се
и одмах празни:
• део у облику слова U за одвод воде је сувише ниско причвршћен (погледајте одељак о инсталирању).
Машина за прање не
обавља испирање или
се не празни:
• црево за одвод је блокирано или савијено;
• филтер на одводу воде је зачепљен;
• детектор равнотеже је активиран: рубље није равномерно распоређено у бубњу;
• одабран је програм „Испуштање“, „Ноћна тишина плус“ или „Задржавање испирања“;
• висина одводног „U“ дела није одговарајућа.
Пронашли сте воду
око машине за прање
рубља:
•
•
•
•
•
превише прашка је изазвало преливање пене;
прашак није погодан за машинско прање;
део за одвод у облику слова „U“ није повезан како треба;
филтер за одвод није враћен на место;
доводно црево за воду цури.
Прање је незадовољавајуће:
•
•
•
•
прашак није погодан за машинско прање;
превише је веша у бубњу;
циклус прања није одговарајући;
нема довољно прашка.
Уређај вибрира, бучан
је:
• није уклоњена сва амбалажа из уређаја (погледајте одељак о
монтирању);
• уређај није нивелисан и није уравнотежен;
• уређај је сувише близу зида или намештаја;
• рубље није равномерно распоређено у бубњу;
• машина није довољно напуњена.
electrolux 63
Проблеми
Узроци
Циклус прања је исувише дуг:
•
•
•
•
•
филтери за славину за доток воде су прљави;
дошло је до прекида струје или довода воде;
активиран је детектор прегревања мотора;
температура дотока воде је нижа него обично;
активиран је сигурносни систем за детекцију пене (превише
прашка) и машина за прање рубља је почела да испушта пену;
• детектор равнотеже је активиран: додата је још једна фаза да
би се рубље равномерније распоредило у бубњу.
Машина за прање рубља се зауставља у току циклуса прања:
• неисправно је снабдевање водом или електричном енергијом;
• изабрана је опција Задржавање испирања;
• поклопци бубња су отворени.
Поклопац се не отвара на крају циклуса:
• „непосредно отварање“1) светло није упаљено;
• температура унутар бубња је превисока;
• поклопац се деблокира 1 - 2 минуте после краја циклуса1).
На екрану диплеја се
пјављује порука „Молимо вас да проверите да ли су врата правилно затворена а затим притисните
СТАРТ“.2) и дугме
„Старт/пауза“ трепери
црвено 3) :
• Поклопац није добро затворен.
Код ЕФ1 или порука
„Вода не може да се
испусти“. Проверите
да ли је филтер чист а
затим притисните
СТАРТ." појављује се
на екрану дисплеја 2)и
дугме „Старт/пауза
трепери црвено3):
• филтер на одводу воде је зачепљен;
• црево за одвод је блокирано или савијено;
• црево за одвод је подешено превисоко (погледајте поглавље
„Инсталација“);
• пумпа за избацивање воде је блокирана;
• вертикалне цеви су блокиране.
Порука „Вода не може
да се напуни“: Проверите да ли је славина
отворена а затим притисните СТАРТ." појављује се на екрану
дисплеја 2)и дугме
„Старт/пауза“ трепери
црвено3):
• славина је затворена;
• дошло је прекида довода воде;
• на цреву за довод воде појављује се црвена пруга1).
Омекшивач се при пуњењу дозатора улива
директно у бубањ:
• премашили сте индикатор за максималну количину.
1) У зависности од модела.
2) На неким моделима звучни сигнали могу да се огласе
3) Након решења било ког проблема, притисните дугме „Старт/пауза“ да бисте поново покренули
прекинути програм.
ДЕТЕРЏЕНТИ И АДИТИВИ
Употребљавајте детерџент који је намењен за коришћење у машинама за пра-
ње рубља. Не препоручујемо мешање
различитих врста детерџената. То би
64 electrolux
могло да доведе до лоших резултата
прања. Код коришћења детерџената у
праху нема никаквих ограничења.
Течни детерџенти се не смеју користити
ако је изабрано претпрање. Код циклу-
са без претпрања можете их додати
употребом лоптице за дозирање. Детерџенте у таблетама или у дозама морате ставити у одељак за детерџент у
дозатору Вашег уређаја.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ДИМЕНЗИЈЕ
Висина
Ширина
Дубина
850 mm
400 mm
600 mm
МРЕЖНИ НАПОН / ФРЕКВЕНЦИЈА
ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
ПРИТИСАК ВОДЕ
230 V / 50 Hz
2300 W
Минимум
Максимум
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Прикључивање на довод воде
Тип 20/27
ИНСТАЛИРАЊЕ
Уклоните сву амбалажу за заштиту у току транспорта пре прве употребе. Чувајте је за случај будућег превоза: Превожењем необезбеђеног уређаја могло би
да дође до оштећења унутрашњих делова и да проузрокује цурење и лош
рад. Уређај може да се оштети такође и
физичким контактом.
1
2 B
2
1
1
РАСПАКИВАЊЕ
1
2
D
C
2
1
Ако машину за веш монтирате на истом
нивоу као и околни намештај, поступите
према упутствима датим на слици D.
ДЕБЛОКИРАЊЕ
A
B
A
C
D
ДОВОД ВОДЕ
Поставите приложено црево за довод
воде са задње стране машине за прање
на следећи начин. Немојте да користите старо црево. Црево за довод воде не
може да се продужава. Уколико је сувише кратко, контактирајте сервисну службу.
electrolux 65
90O
Отворите славину за довод воде. Проверите да не цури.
ОДВОД ВОДЕ
Поставите лук у
облику слова U на
одводно црево.
Све ставите на меmin
max
сто одвода (или у
70 cm 100 cm
сливник), на висини између 70 и 100
cm. Проверите да
ли је безбедно постављен. Треба
омогућити улаз ваздуха на крају црева,
како би се избегла опасност од стварања ефекта сифона.
Црево за одвод воде не сме да буде растегнуто. Уколико је сувише кратко, контактирајте Вашег трговца.
ЕЛЕКТРИЧНО ПРИКЉУЧИВАЊЕ
Ова машина за прање рубља сме да се
прикључи само на једнофазни напон од
230 V. Проверите јачину осигурача: 13
A за 230 V. Уређај не сме да се прикључује продужним каблом или вишеполним адаптерима. Проверите да ли је
утикач уземљен и у складу са важећим
прописима.
ПОСТАВЉАЊЕ
Поставите уређај на равну и тврду површину, на месту са добром вентилацијом. Осигурајте да уређај не дође у контакт са зидом или другим намештајем.
Исправно нивелисање спречава вибрације, буку и померање машине за време
рада.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
ОДЛАГАЊЕ УРЕЂАЈА
Сви материјали на којима се налази
могу да се рециклирају.
симбол
Одлажите их у одговарајућем сабирном центру (распитајте се у локалној градској управи) за сакупљање и рециклирање. При одлагању
Вашег уређаја извадите све делове
који би могли да представљају
опасност по друге особе: одрежите
електрични кабл за напајање у подножју уређаја.
66 electrolux
ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ
Да бисте остварили уштеду воде и
струје и помогли у заштити средине, препоручујемо Вам следеће:
• Кад год је то могуће, искористите
пуни капацитет уређаја и избегавајте делимично пуњење.
• Програме за претпрање и потапање користите само за веома запрљано рубље.
Европска Гаранција: Овај уређај има
гаранцију Electrolux-а у свакој земљи
која је наведена на задњој страни овог
упутства, и то у периоду наведеног у гаранцији уређаја или иначе одређеног
законом. Уколико се преселите из једне
од наведених земаља у другу, гаранција уређаја преселиће се са Вама, и то
под следећим условима:
• Гаранција уређаја почиње од датума
прве коповине уређаја, што се доказује важећим документом о куповини,
који издаје продавац уређаја.
• Гаранција уређаја важи за исти период и за исти обим рада и делова
• Користите одговарајућу количину
детерџента која одговара тврдоћи воде, количини стављеног рубља и томе колико је рубље прљаво.
који важе у Вашој новој земљи боравка, и то за тај одређени модел или серију уређаја.
• Гаранција уређаја припада лично купцу уређаја и не може се преносити на
другог корисника.
• Уређај је инсталиран и користи се у
сагласности са упутствима Electroluxа и то искључиво у дому, односно, не
користи се у комерцијалне сврхе.
• Уређај је инсталиран у сагласности
са свим прописима које важе у у Вашој новој земљи боравка.
Одредбе ове Европске гаранције не
утичу на права загарантована законом.
electrolux 67
1
2
3
4
1
2
Upravljalna plošča
Tipka na pokrovu
Pokrov filtra
Nogi za namestitev v vodoraven položaj
3
4
UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Gumb za izbiro programa
Prikazovalnik za sporočila
Tipka »Temperatura«
Tipka »Ožemanje«
Tipki »Gor/dol«
Tipka »OK«
Tipka »Vklop/Prekinitev«
Tipki »Upravljanje časa«
Tipki »Gor/dol« omogočata dostop do naslednjih menijev:
• Predpranje
• Dodatno izpiranje
• Lažje Likanje
• Vodič za pranje
: Vodič za izbiro temperature , Vodič za št. vrtlj. centrifuge
, Vodič po možnostih
, Vodič za
madeže
, Vodič za predstavitev
,
Nazaj
68 electrolux
• Nastavitve
: Jezik
, Glasnost
,
Čas
, Svetlost
, Kontrast
, Po, Nazaj
nastavitev nastavitev
• Konec
• Varovalo za otroke
• Shrani priljubljene
• Nazaj
DOZIRNA POSODA
Predpranje
Pranje
Mehčalec (ne polnite višje od oznake MAX
M
)
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila za
uporabo shranite skupaj z vašo napravo.
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
• Ne spreminjate in ne poizkušajte spreminjati te naprave. S spreminjanjem ogrožate vašo varnost.
• Pred pranjem se prepričajte, da ste iz perila odstranili vse kovance, papirne sponke, broške, vijake ipd. Če ostanejo med
perilom, lahko povzročijo težko poškodbo vaše naprave.
• Uporabite priporočeno količino detergenta.
• Manjše kose perila (nogavice, trakove
itd.) vstavite v platneno vrečko ali prevleko za blazino.
• Po uporabi izključite napravo iz omrežja
in zaprite vodovodno pipo.
• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo
vedno izključite iz električnega omrežja.
• V pralnem stroju ne perite perila z žico,
nezarobljenih ali strganih oblačil.
NAMESTITEV
• Napravo razpakirajte oz. prosite, da jo
razpakirajo takoj po dobavi. Prepričajte
se, da zunanjost naprave ni poškodovana. O vseh poškodbah med prevozom
obvestite vašega prodajalca.
• Pred namestitvijo odstranite iz naprave
vse transportne vijake in embalažo.
• Priključitev na vodovodno napeljavo mora
izvesti usposobljen vodovodar.
• Če jo pred priključitvijo naprave potrebna
prilagoditev na električno omrežje, naj leto izvede usposobljen električar.
• Zagotovite, da električni napajalni kabel
po namestitvi ne ostane ujet pod napravo.
• Če je naprava postavljena na preprogo,
zagotovite, da preproga ne ovira prezračevalnih odprtin na dnu naprave.
• Naprava mora imeti vgrajen varnostni vtič
z ozemljitvijo v skladu s predpisi.
• Pred priključitvijo naprave na električno
omrežje natančno preberite navodila v
poglavju "Priključitev na električno napetost".
• Napajalni kabel lahko zamenja samo pooblaščen servisni tehnik.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za morebitno škodo, do katere pride zaradi nepravilne namestitve.
UKREPI ZA ZAŠČITO PRED
ZMRZALJO
Če je naprava postavljena v prostoru s temperaturami pod 0 °C, izvedite naslednje
ukrepe:
• Zaprite pipo in odklopite cev za dovod
vode.
• Konec te cevi in cev za odtok vode namestite v posodo na tleh.
• Izberite program za črpanje in počakajte,
da se do konca izteče.
• Napravo izklopite iz električnega omrežja
z zasukom gumba za izbiro programa v
.
položaj "Stop"
electrolux 69
• Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
• Ponovno namestite cevi za dovod in odtok vode.
Na ta način odstranite iz cevi preostalo vodo in tako preprečite nastajanje ledu, ki bi
lahko poškodoval napravo.
Pred ponovnim vklopom naprave zagotovite, da je nameščena v prostoru, kjer temperatura ne pade pod ledišče.
UPORABA
• Naprava je namenjena običajni uporabi v
gospodinjstvu. Ne uporabljajte je v komercialne, industrijske ali kakršnekoli druge namene.
• Pred pranjem poglejte navodila na etiketah posameznih oblačil.
• Kosov oblačil, s katerih ste odstranjevali
madeže z bencinom, alkoholom, trikloretilenom ipd., ne vstavljajte v pralni stroj.
Najprej počakajte, da čistila izhlapijo, in
oblačila šele nato vstavite v boben.
• Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
• Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, čutnimi
ali razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, razen če je
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor oz. jih natančno
seznanila z uporabo naprave.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje z napravo.
OSEBNE NASTAVITVE
PRED PRVO PRIKLJUČITVIJO NA
ELEKTRIČNO NAPETOST
Najprej je treba izbrati jezik.
Izberite želeni jezik s pritiskom na tipko
ali
, nato pritisnite za potrditev "V redu".
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Prikaže se zahteva za potrditev: pritisnite "V
redu" za potrditev vaše izbire.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Nato morate nastaviti čas na stroju s pritiskom tipke
ali
, nato pritisnite za potrditev "V redu".
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
JEZIK
Ko napravo prvič priključite na električno
napetost, je nastavljena na angleški jezik. V
nadaljevanju je opisan postopek za spremembo jezika.
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
stavitve"
, nato pritisnite "V redu". Izberi, nato pritisnite "V redu": utrite "Jezik"
pati začnejo črke, ki ustrezajo jeziku (besedilo se spremeni v ustrezen jezik). Izberite
ali
, nato pritisnite za
jezik s pritiskom
potrditev "V redu".
Back
Language
Volume
ENG
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
70 electrolux
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
GLASNOST
Zvočni signali se oglasijo ob zaključku programa in v primeru nepravilnosti, ob vklopu
pa se oglasi tudi zvonec.
V nadaljevanju je opisan postopek za nastavitev glasnosti zvočnih signalov.
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
stavitve"
, nato pritisnite "V redu". Izberi, nato pritisnite "V redu":
te "Glasnost"
utripa številka nivoja glasnosti (od 0 za tiho,
do 9). Nastavite glasnost s pritiskom na
ali
, nato pritisnite za potrditev "V redu".
SVETLOST
Pritisnite
ali
, da pridete v meni "Na, nato pritisnite "V redu". Izberistavitve"
te "Svetlost"
, nato pritisnite "V redu":
utripa številka za nivo svetlosti (od 0 do 9).
ali
,
Nastavite svetlost s pritiskom na
nato pritisnite za potrditev "V redu".
Language
Volume
Time
5
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
ČAS
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
stavitve"
, nato pritisnite "V redu". Izberite "Čas"
, nato pritisnite "V redu": utripa
čas (24-urni format). Nastavite čas s pritiskom na
ali
, nato pritisnite za potrditev "V redu".
Volume
Time
Brightness
11:1
Time
Brightness
Contrast
5
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
KONTRAST
ali
, da pridete v meni "NaPritisnite
stavitve"
, nato pritisnite "V redu". Izberite "Kontrast"
, nato pritisnite "V redu":
utripa številka za nivo kontrasta (od 0 do 9).
ali
,
Nastavite kontrast s pritiskom
nato pritisnite za potrditev "V redu".
Brightness
Contrast
Reset Settings
5
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
sekundah se ponovno prikaže osnovni zaslon.
Prikaže se sporočilo "Pritisni V redu", če želite ponovno izvesti spremembo. Po nekaj
KAKO ZAŽENETE PROGRAM PRANJA?
PRVA UPORABA
• Zagotovite, da so električni in vodovodni priključki izvedeni v skladu z
navodili za vgradnjo.
• Iz notranjosti bobna odstranite polistirenski vložek in druge predmete.
• Posodo za vodo očistite tako, da ob
praznem stroju, z vstavljenim pralnim
electrolux 71
praškom, izvedete program pranja
pri 90 °C.
VSAKODNEVNA UPORABA
VSTAVLJANJE PERILA
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
A
A
• Odprite pokrov naprave.
• S pritiskom na zapiralo A odprite boben9)
: dve zaporni plošči se samodejno razkleneta.
• Perilo vstavite v boben ter zaprite boben
in pokrov pralnega stroja.
Opozorilo! Pred zapiranjem pokrova
preverite, ali je boben pravilno zaprt:
• ko sta zaporni plošči zaprti,
• je zapiralo A sproščeno.
DOZIRANJE DETERGENTOV
Pralno sredstvo vsujte v predala za pranje
in predpranje
, če ste izbrali funkcijo
»predpranje«. Po potrebi vlijte mehčalec v
predal .
IZBIRA ŽELENEGA PROGRAMA
Za izbiro pravega programa za različne vrste pranja si oglejte razpredelnico programov (glejte del Razpredelnica programov in
meni Navodila za pranje).
Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program. Prikažeta se logotip blagovne
znamke in simbol zvonca.
Potem se za nekaj sekund prikaže opis programa, lučka tipke "Vklop/Prekinitev" pa
utripa zeleno.
9) Odvisno od modela.
Vrednosti, ki so prikazane na prikazovalniku, so informativne.
Prikažejo se privzete vrednosti za temperaturo, število vrtljajev centrifuge in trajanje izbranega programa.
1:50
60
1200
20:15
Opozorilo! Če gumb za izbiro
programa zavrtite na drug program
med delovanjem stroja, pralni stroj ne
bo upošteval novo izbranega
programa.
IZBIRA TEMPERATURE
60
Pritisnite tipko "Temperatura" pritisnite
večkrat, da zvišate ali znižate temperaturo,
če želite perilo oprati pri drugačni temperaturi, kot jo predlaga stroj (za izbiro možnih
temperatur glejte Razpredelnico prograpomeni hladno pranje.
mov). Simbol
72 electrolux
IZBIRA HITROSTI OŽEMANJA
Stopnja
umazanosti
1200
Če želite, da se perilo ožame pri drugačnem številu vrtljajev, kot ga predlaga napra. Izberete
va, pritisnite tipko »Ožemanje«
, »Zadržano
lahko tudi »Brez ožemanja«
10).
ali »Nočno pranje«
izpiranje«
Največje število vrtljajev centrifuge:
za bombaž, Eko: 1300 vrt./min., za fino perilo, volno/ročno pranje: 1000 vrt./min., za
sintetiko, 14 min.: 900 vrt./min., za občutljivo perilo, svilo, odeje: 700 vrt./min.
Ob koncu programa, če ste izbrali »Zadržaali »Nočno pranje«
, mono izpiranje«
rate potem izbrati program »Ožemanje«
ali »Črpanje« , da zaključite program in
se izčrpa voda.
Brez ožemanja
Voda se izčrpa iz bobna brez ožemanja.
Zadržano izpiranje
Pralni stroj ne izčrpa zadnje vode za izpiranje. Na ta način se prepreči mečkanje perila.
Nočno pranje
Pralni stroj ne izčrpa vode po končnem izpiranju in tako prepreči mečkanje perila. Ker
se program pranja izvaja brez ožemanja, je
zelo tih in primeren za pranje v nočnih urah.
Program izpiranja v programih za bombaž
in sintetiko uporablja več vode.
Ikona
Vrsta tkanine
Intenzivno
Za močno umazano
perilo
Običajno
Za običajno umazano perilo
Dnevno
Perilo, ki ga dnevno
menjate
Rahlo
Za rahlo umazano
perilo
Hitro 1)
Za zelo malo umazano perilo
Zelo hitro 1)
Za oblačila, ki ste jih
nosili kratek čas
Osveži 1)
Samo za osvežitev
oblačil
Super osveži
Za osvežitev samo
male količine perila
1)
1) Uporabite pri polovični napolnjenosti naprave.
Razpoložljivost stopenj umazanosti je odvisna od izbranega programa pranja.
IZBIRA FUNKCIJ
Različne funkcije obvezno izberite po nastavitvi programa in pred pritiskom na tipko
"Vklop/Prekinitev" (glejte poglavje Razpredelnica programov in meni Navodila za pranje).
ali
, da izberete želeno
Pritisnite tipko
funkcijo.
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Off
UPRAVLJANJE ČASA
Time Manager
01:50
18:05
Pralni stroj predlaga program pranja "Običajno". S tipkami "Upravljanje časa" lahko
. Oznapodaljšate ali skrajšate program
čena je tudi stopnja umazanosti perila.
10) Odvisno od modela.
Besedilo "Vklop" ali "Izklop" označuje, ali je
funkcija vključena ali ne. (Če je prikazano
besedilo "Izklop", je simbol za funkcijo prečrtan.)
Funkcijo vklopite oz. izklopite s pritiskom na
tipko "V redu". Če na tipko "V redu" ne pritisnete, se po nekaj sekundah prikaže sporočilo s pomočjo. Za vrnitev v osnovni zaslon počakajte nekaj sekund.
Prikažejo se simboli, ki ustrezajo izbranim
funkcijam.
electrolux 73
FUNKCIJA "DODATNO IZPIRANJE"
Stroj med programom pranja izvede eno ali
več dodatnih izpiranj. Funkcijo priporočamo
ljudem z občutljivo kožo in na območjih z
zelo mehko vodo.
Začasno: Funkcija velja samo za izbrani
program.
FUNKCIJA "PREDPRANJE"
Stroj izvede predpranje pri največ 30 °C. V
programih za bombažno in sintetično perilo
se predpranje zaključi s kratkim ožemanjem, v programih za občutljivo perilo pa izvede prazen program.
FUNKCIJA "LAHKO LIKANJE"
Z izbiro te funkcije se perilo nežno opere in
ožame, kar preprečuje mečkanje. To zagotavlja lažje likanje. Če se ta funkcija uporablja v programih za bombaž, je najvišje število vrtljajev centrifuge 900 vrt./min.
“ZAMIK VKLOPA”
Settings
End Time
Child lock
19:18
Ta funkcija omogoča izbiro časa zaključka
programa pranja. Zakasnitev lahko izberete
v korakih po 30 minut in nato po 1 uro do
največje zakasnitve 23 ur in 59 minut.
ali
, da izberete funkciPritisnite tipko
jo "Konec". Če želite spremeniti čas zaključka programa, pritisnite "V redu". Če na tipko "V redu" ne pritisnete, se po nekaj sekundah prikaže sporočilo s pomočjo. Pritisali
, da nastavite čas zanite tipko
ključka programa. Za potrditev pritisnite tipko "V redu". Prikaže se osnovni zaslon z
novim časom zaključka programa. Čas zaključka programa lahko nastavite samo, če
ne uporabljate ostalih nastavitev (funkcij,
upravljanja časa itd.).
Čas zaključka programa lahko spremenite
ali prekličete kadar koli pred pritiskom na
tipko "Vklop/Prekinitev" po predhodno opisanem postopku.
Postopek za spremembo ali preklic časa
zaključka programa po pritisku na tipko
"Vklop/Prekinitev":
Za preklic časa zaključka programa in takojšen zagon programa pritisnite "Vklop/Prekinitev" ter nato po predhodno opisanem postopku nastavite čas zaključka programa.
Pritisnite "Vklop/Prekinitev", da zaženete
program.
Opozorilo! Pokrov je v času zamika
vklopa zaklenjen. Če ga želite odpreti,
morate najprej prekiniti delovanje stroja
s pritiskom na tipko "Vklop/Prekinitev".
Ko zaprete pokrov, ponovno pritisnite
tipko "Vklop/prekinitev".
VAROVALO ZA OTROKE
Ta funkcija omogoča zaklepanje naprave za
preprečitev nenamernega spreminjanja delujočega programa.
ali
, da izberete "Varovalo za
Pritisnite
otroke"
, in nato "V redu" za vklop.
Varovalo začne delovati takoj, ko pritisnete
tipko "Vklop/Prekinitev" za zagon programa.
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Izbira funkcije je shranjena.
Za izklop varovala za otroke pritisnite tipki
in
za vsaj 5 sekund.
ZAČETEK PROGRAMA
Pritisnite "Vklop/Prekinitev", da zaženete
program; ustrezna lučka bo zasvetila zeleno.
74 electrolux
1:56
Washing
20:33
Gumb za izbiro programa se med izvajanjem programa ne vrti.
Na prikazovalniku se prikazuje trenutna faza
programa (izmenično z imenom programa),
skupaj s preostalim časom in časom zaključka programa.
V primeru spremembe časa zaključka programa se prikaže sporočilo "Zamik vklopa"
in odštevanje časa.
SPREMINJANJE PROGRAMA, KI SE
IZVAJA
Pred izvajanjem poljubne spremembe v
programu, ki se trenutno izvaja, najprej s
pritiskom na tipko "Vklop/prekinitev" prekinite delovanje pralnega stroja. Če spremembe ni mogoče izvesti, najprej prekličite
trenutni program (glejte spodaj).
PREKLIC PROGRAMA
Če želite program preklicati, zavrtite gumb
. Pri
za izbiro programa v položaj "Stop"
ponovnem zagonu pralnega stroja vas sporočilo opozori, kaj je treba narediti za preklic
ali nadaljevanje programa.
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
1:56
Delay Start
21:33
Če med programom pritisnete "Temperatura" , "Ožemanje"
,
,
ali tipko "V
redu", so na prikazovalniku za nekaj sekund
prikazane podrobnosti potekajočega programa.
PREKINITEV TRENUTNEGA
PROGRAMA
Prvih deset minut programa se prikazuje
sporočilo »The door may be opened«.
Pritisnite tipko »Vklop/prekinitev«: med prekinitvijo utripa ustrezna lučka v zeleni barvi,
prikaže se sporočilo »Paused«.
KONEC PROGRAMA
Pralni stroj se samodejno ustavi; tipka
»Vklop/prekinitev« ugasne, prikaže se sporočilo »Finished«. Oglasi se zvočni signal.
00:00
Finished
Zaporni mehanizem dvakrat »tleskne«, kar
pomeni, da je pokrov odprt. Prikaže se sim.
bol
1:56
Paused
00:00
20:33
Zaporni mehanizem dvakrat »tleskne«, kar
pomeni, da je pokrov odprt. Za nadaljevanje
programa ponovno pritisnite tipko »Vklop/
prekinitev«.
21:33
Finished
21:33
Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj
. Perilo odstranite iz stroja. Iztak»Stop«
nite vtič iz vtičnice in zaprite vodovodno pipo.
electrolux 75
Opozorilo! Za prezračevanje posode
za vodo priporočamo, da po uporabi
pustite pokrov in boben odprta.
Če je pomnilnik poln, vas sporočilo opozori,
da je treba izbrisati enega izmed najljubših
programov, da lahko shranite novega.
Za brisanje najljubšega programa zavrtite
gumb za izbiro programa v želen položaj.
ali
, da izberete "Odstrani
Pritisnite
priljubljeno", nato pritisnite "V redu", da izbrišete nastavitev.
Stanje pripravljenosti: ko se program zaključi, se po nekaj minutah vklopi sistem
varčevanja z energijo. Svetlost prikazovalnika se zmanjša. S pritiskom na poljubno tipko stroj izklopite iz stanja varčevanja z energijo.
Child lock
Remove Favourite
Back
NAJLJUBŠI PROGRAMI
Shranite lahko 2 najljubša programa. Do
shranjenih programov lahko dostopate z
gumbom za izbiro programa.
Postopek shranjevanja programa:
Izberite program in želene parametre (z izjemo konca časa zamika vklopa). Pritisnite
ali
, da izberete "Shrani priljubljeno", nato
pritisnite "V redu", da shranite nastavitev.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
Brisanje potrdite s ponovnim pritiskom na
"V redu".
Child lock
Removed
Back
OK
OK
Če ne pritisnete na tipko "V redu", se po
nekaj sekundah prikaže sporočilo s pomočjo. Prikaže se potrditveno sporočilo, zatem
pa osnovni zaslon.
Child lock
Saved
Back
OK
RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Program / vrsta perila
Bombaž (hladno - 90°): Belo ali barvno,
npr. običajno umazana delovna oblačila, posteljnina, prti, spodnje perilo, brisače.
Količina
perila
6,0 kg
Možne funkcije
Zadržano izpiranje, Nočno pranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Lahko
likanje, Zamik vklopa, Upravljanje časa
76 electrolux
Program / vrsta perila
Količina
perila
Možne funkcije
Sintetika (hladno - 60°): Sintetično perilo, spodnje perilo, barvno perilo, srajce in bluze, ki se ne likajo.
2,5 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Lahko
likanje, Zamik vklopa, Upravljanje časa
Občutljivo perilo (hladno - 40°): Za vse
občutljive materiale, npr. zavese.
2,5 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Zamik
vklopa, Upravljanje časa
Volna/ročno pranje (hladno - 40°): Volneni izdelki za strojno pranje z etiketami »čista runska volna, ki se ne krči in je primerna
za strojno pranje«.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje, Zamik vklopa
Fino perilo (hladno - 40°): Za zelo občutljiva oblačila, npr. damsko perilo.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje, Zamik vklopa
Svila (hladno - 30°): Perilo, ki se strojno
pere pri 30 °C.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje, Zamik vklopa
Izpiranje: S tem programom lahko izperete ročno oprana oblačila.
6,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje, Dodatno izpiranje, Lahko likanje, Zamik
vklopa
Črpanje: Izvede prazen program po Zadržanem izpiranju (ali po Nočnem programu
plus).
6,0 kg
Ožemanje: Ožemanje s 400 do 1300
vrt./min. po zadržanem izpiranju (ali po Nočnem programu plus).
6,0 kg
Zamik vklopa
Eko1) (40° - 90°): Belo ali barvno, npr.
običajno umazana delovna oblačila, posteljnina, prti, spodnje perilo, brisače.
6,0 kg
Zadržano izpiranje, Nočno pranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Lahko
likanje, Zamik vklopa
14 Min. (30°) : Popoln program za perilo, ki ga želite samo osvežiti.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Zamik vklopa
Odeja (30° - 40°) : Za pranje odej ali
prešitih odej.
3,0 kg
Zamik vklopa
1) Referenčni program za preizkus skladnosti s standardom EN60456.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Pred čiščenjem naprave izvlecite vtič iz omrežne napetosti.
ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA
Za odstranjevanje vodnega kamna uporabite primerno, nekorozivno sredstvo, namenjeno za čiščenje pralnih strojev. Na etiketi
izdelka preberite navodilo glede priporočene količine in pogostosti izvajanja postopka
odstranjevanja vodnega kamna.
ZUNANJOST
Zunanjost naprave očistite z mlačno milnico. Ohišja ne čistite z alkoholom, raztopili ali
podobnimi snovmi.
DOZIRNA POSODA
Čiščenje izvajajte po naslednjem postopku :
electrolux 77
5
3
1
2
4
FILTER ZA IZPUST
Redno čistite filter, ki se nahaja na dnu naprave:
1
6
7
4
FILTRI NA DOVODNI CEVI
Čiščenje izvajajte po naslednjem postopku:
3
2
MOTNJE V DELOVANJU
Naprava je bila pred odpremo iz tovarne temeljito preizkušena. Če kljub temu opazite
motnjo v delovanju, vas prosimo, da pred
Težave
klicem servisne službe najprej preberete naslednja poglavja.
Vzroki
Pralni stroj se ne zažene
ali se ne napolni z vodo:
• naprava ni pravilno priključena na napajanje, električna napeljava ne
deluje,
• pokrov in zaporni plošči bobna niso dobro zaprti,
• ukaz za začetek izvajanja programa ni bil pravilno izbran,
• prišlo je do izpada električne napetosti,
• dovajanje vode je bilo prekinjeno,
• pipa za dovod vode je zaprta,
• filtri na cevi za dovod vode so zamašeni,
• na cevi za dovod vode se pojavi rdeča oznaka1).
Naprava se napolni z vodo in se nato takoj izprazni:
• U-segment za cev za odvod vode je nameščen prenizko (glejte poglavje Namestitev).
Pralni stroj ne izpira ali
se ne izprazni:
• cev za odvod vode je zamašena ali ukrivljena,
• filter za izpust je zamašen,
• vklopil se je senzor sistema za zaznavanje neuravnoteženosti: perilo v
bobnu ni enakomerno razporejeno,
• izbrali ste program »Črpanje« oz. funkciji »Nočni program plus« ali »Zadržano izpiranje«,
• neprimerna višina U-segmenta za cev za odvod vode.
Na tleh okoli pralnega
stroja je voda:
• zaradi prevelike količine pralnega sredstva je prišlo do penjenja in prelivanja,
• pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje,
• U-segment za cev za odvod vode ni pravilno nameščen,
• filter za izpust ni vstavljen na svoje mesto,
• cev za dovod vode pušča.
78 electrolux
Težave
Vzroki
Kakovost pranja ni zadovoljiva:
•
•
•
•
pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje,
v bobnu je preveč perila,
izbrali ste neprimeren program pranja,
vstavljena je premajhna količina pralnega sredstva.
Naprava vibrira oz. povzroča preveč hrupa:
• iz naprave ni bil odstranjen ves embalažni material (glejte poglavje Namestitev),
• naprava ni nameščena v vodoravni položaj in ni uravnotežena,
• naprava je preblizu zidu ali pohištva,
• perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno,
• količina perila je premajhna.
Program pranja traja
mnogo predolgo:
•
•
•
•
•
filtri na cevi za dovod vode so zamašeni,
prekinjen je bil dovod vode ali električne napetosti,
vklopil se je senzor pregrevanja motorja,
temperatura dovoda vode je nižja od običajne,
vklopil se je varnostni sistem za zaznavanje pene (preveč pralnega
sredstva) in pralni stroj je začel izčrpavati peno,
• vklopil se je senzor sistema za zaznavanje neuravnoteženosti: dodana
je bila še ena faza za enakomernejšo razporeditev perila v bobnu.
Pralni stroj se ustavi
med programom pranja:
• neustrezna oskrba z vodo ali elektriko,
• izbrali ste funkcijo Zadržano izpiranje,
• zaporni plošči bobna sta odprti.
Pokrov se po končanem
programu ne odpre:
• lučka »takojšnje odpiranje«1) ne sveti,
• temperatura v bobnu je previsoka,
• pokrov se odpre šele eno do dve minuti po končanem programu1).
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo »Preverite, če so vrata dobro zaprta, zatem pritisnite
VKLOP.«2) tipka »Vklop/
prekinitev« pa utripa rdeče 3) :
• pokrov ni pravilno zaprt.
Na prikazovalniku se prikaže koda EF1 ali sporočilo »Vode ni možno izčrpati. Preverite, če je filter čist, zatem pritisnite
VKLOP.«2), tipka »Vklop/
prekinitev« pa utripa rdeče3):
• filter za izpust je zamašen,
• cev za odvod vode je zamašena ali ukrivljena,
• cev za odvod vode je nameščena previsoko (glejte poglavje »Namestitev«),
• odtočna črpalka je zamašena,
• cevi so blokirane.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo »Vode ni
možno natočiti. Preverite, če je pipa odprta, zatem pritisnite VKLOP.«2),
tipka »Vklop/prekinitev«
pa utripa rdeče3):
• pipa je zaprta,
• prekinjen je bil dovod vode.
• na cevi za dovod vode se pojavi rdeča oznaka1).
Ko polnite dozirno posodo, teče mehčalec neposredno v boben:
• mehčalec ste nalili preko oznake MAX.
1) Odvisno od modela.
2) Pri nekaterih modelih se lahko oglasi zvočni signal,
3) Po odpravi motnje pritisnite tipko »Vklop/prekinitev« za nadaljevanje prekinjenega programa.
electrolux 79
PRALNA SREDSTVA IN DODATKI
Uporabljajte samo detergente, ki so namenjeni strojnemu pranju. Odsvetujemo mešanje različnih vrst detergentov. To lahko pokvari pranje. Glede uporabe pralnih praškov
ni nobenih omejitev. Kadar uporabljate program s predpranjem, ne uporabljajte teko-
čih detergentov. Pri programih brez predpranja jih dodajte s pomočjo dozirne krogle.
Tablete ali dozirne detergente dodajte v
predal za detergent v dozirni posodi vašega
stroja.
TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJE
Višina
Širina
Globina
850 mm
400 mm
600 mm
NAPETOST/FREKVENCA OMREŽJA
PORABA ENERGIJE
TLAK VODE
230 V / 50 Hz
2300 W
Najmanj
Največ
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Priključitev na vodo
Tip 20/27
NAMESTITEV
Pred prvo uporabo odstranite vso zaščitno
transportno embalažo. Shranite jo za morebitni bodoči transport: Prevoz nezavarovane
naprave lahko poškoduje sestavne dele v
njeni notranjosti in povzroči puščanja in
motnje v delovanju. Naprava se lahko poškoduje tudi zaradi fizičnega stika.
2
1
ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE
1
1
2
2
1
2 B
D
C
1
Za namestitev pralnega stroja na enako višino, kot je sosednje pohištvo, upoštevajte
navodila, ki so prikazana na sliki D.
ODSTRANITEV VEZI
A
B
A
C
D
DOVOD VODE
Cev za dovod vode na hrbtni strani vašega
pralnega stroja namestite na naslednji način. Ne uporabite stare cevi. Cevi za dovod
vode ni mogoče podaljšati. Če je prekratka,
se obrnite na servisno službo.
80 electrolux
90O
Odprite pipo za dovod vode. Preverite, da
ne pušča.
IZČRPAVANJE
Na cev za odvod vode namestite U segment. Vse skupaj namestite na priključek
min
max
za izčrpavanje (ali v
70 cm 100 cm
umivalnik) na višini
med 70 in 100 cm.
Zagotovite zanesljivo
pritrditev. Zagotovite
možnost vstopanja
zraka skozi konec cevi, da ne pride do sifonskega učinka.
Cevi za odvod vode ni dovoljeno raztegovati. Če je prekratka, se obrnite na servisno
službo.
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO
NAPETOST
Pralni stroj lahko priključite samo na enofazno napetost 230 V. Preverite moč varovalke: 13 A za 230 V. Naprave ni dovoljeno
priključiti prek podaljška ali razdelilnika. Prepričajte se, da je vtič ozemljen in v skladu z
veljavnimi predpisi.
NAMESTITEV
Napravo namestite na ravno in trdno površino v dobro prezračenem prostoru. Zagotovite, da se naprava ne dotika sten ali drugega pohištva. Natančna namestitev v vodoraven položaj preprečuje vibracije, hrup in
premikanje naprave med delovanjem.
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto
za predelavo električne in elektronske
opreme. S pravilnim načinom
odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreViti morebitne negativne posledice in
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko
pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi
izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek
kupili.
ODSTRANJEVANJE NAPRAVE
Vsi materiali z oznako
se lahko reciklirajo. Odpeljite jih na mesto za zbira-
nje in recikliranje odpadkov (obrnite se
na pristojni občinski urad). Pred odstranjevanjem naprave odstranite vse dele,
ki bi lahko predstavljali nevarnost za
druge: odrežite napajalni kabel pri dnu
naprave.
VAROVANJE OKOLJA
Za varčevanje z vodo, energijo in pomoč pri zaščiti okolja priporočamo, da
upoštevate naslednje nasvete:
• Če je le možno, napravo do konca
napolnite in se izogibajte pranju
manjših količin.
• Programe za predpranje in namakanje uporabljajte samo za zelo umazano perilo.
• Količina detergenta naj ustreza trdoti
vode ter količini in umazanosti perila.
electrolux 81
SLOVENIJA - GARANCIJA/SERVISNA SLUŽBA
Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku
brezhibno deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare
na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli. Če izdelek ne bo
popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali.
Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca, ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu.
V garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali
okvar, ter stroške prevoza, oziroma prenosa, do najbližje pooblaščene servisne delavnice, po tarifi, ki velja v javnem prometu za
transport izdelka. Garancijski rok bo podaljšan toliko dni, kolikor dni je trajalo popravilo
izdelka. Aparati so namenjeni za uporabo v
gospodinjstvu.
Electrolux Ljubljana d.o.o. Gospodinjski
aparati Gerbičeva ulica 110, SI-1000
Ljubljana Telefon: 01 2425 730, 2425 732,
fax: 01 2425 735 Spletna stran:
www.electrolux.si, Elektronska pošta:
electrolux@siol.net
Evropska Garancija: Podjetje Electrolux
nudi garancijo za napravo v vseh, na zadnji
strani priročnika naštetih državah v obdobju, ki je določeno v garancijskih pogojih naprave ali na drug zakonit način. Če se preselite iz ene izmed teh držav v drugo izmed
spodaj naštetih držav, garancijske pogoje
zadržite v primeru izpolnjevanja naslednjih
pogojev:• Garancijsko jamstvo za napravo začne
teči z dnevom nakupa, ki je zapisan na
veljavno izpolnjenem dokumentu o nakupu izdelka, ki ga je izdal prodajalec naprave.
• Garancijsko jamstvo za napravo je določeno za enako obdobje in do enake mere
za popravilo in sestavne dele, kot velja za
posamezen model ali serijo naprav v vaši
novi državi stalnega prebivališča.
• Garancijsko jamstvo za napravo velja samo za prvotnega kupca izdelka in ga ni
možno prenesti na drugega uporabnika.
• Naprava se lahko vgradi in uporablja v
skladu s priloženimi navodili podjetja
Electrolux ter je namenjena samo za domačo uporabo in ne v komercialne namene.
• Napravo je potrebno vgraditi v skladu z
vsemi veljavnimi predpisi v vaši novi državi stalnega prebivališča.
Ti predpisi Evropske garancije ne vplivajo
na pravice, ki vam pripadajo v skladu z zakonom.
82 electrolux
1
2
3
4
1
2
Панель керування
Кнопка фіксації кришки
Кришка фільтра
Регульовані опорні ніжки
3
4
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Перемикач програм
Дисплей і вікно повідомлень
Кнопка «Температура»
Кнопка «Віджимання»
Кнопки «Вгору/вниз»
Кнопка «Ok»
Кнопка «Пуск/пауза»
Кнопка «Управління часом»
Кнопки «Вгору/вниз» дозволять отримати доступ до наведених нижче меню.
• Попереднє прання
• Додаткове полоскання
• Полегшене прасування
• Вказівки щодо прання
: Путівник Температура , Путівник - Швидкість
віджиму
, Путівник - Опції
, Путівник - Плями
, Путівник - Демо
, Назад
electrolux 83
• Налаштування
: Мова
, Гучність
, Час
, Яскравість
, Контра, Скидання налаштувань
стність
, Назад
•
•
•
•
Час завершення
Захист від дітей
Збереження улюбленої програми
Назад
ДОЗАТОР
Попереднє прання
Основне прання
Кондиціонер (не наливайте вище символу MAX
M )
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Будь ласка, уважно прочитайте ці пункти, перш ніж встановлювати і починати
експлуатацію приладу. Зберігайте цю
інструкцію разом із вашим приладом.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
• Змінювати чи робити спроби змінити
параметри цього приладу не можна.
Це небезпечно для вас.
• Подбайте про те, щоб до запуску програми прання з речей були вийняті всі
монети, англійські булавки, брошки,
гвинтики тощо. Якщо вони залишаться, то можуть серйозно пошкодити
прилад..
• Дотримуйтеся рекомендацій щодо
кількості засобу для прання.
• Маленькі предмети (шкарпетки, ремінці тощо) періть у спеціальній сітці
або наволочці.
• По завершенні користування приладом вийміть вилку з розетки та перекрийте кран, через який подається вода.
• Перш ніж проводити будь-які роботи з
чищення або технічного обслуговування приладу, ви повинні від'єднати
його від електромережі.
• Не користуйтеся пральною машиною
для прання корсетних виробів на кісточках, непідрублених або розірваних виробів.
УСТАНОВКА
• Розпакуйте або попросіть розпакувати відразу після того, як прилад привезуть до вас. Перевірте прилад, чи
не пошкоджений він якимсь чином.
Повідомте магазин про пошкодження,
що сталися під час перевезення.
• Перш ніж встановлювати прилад, видаліть усі гвинти, що використовувалися під час транспортування, і пакувальні матеріали.
• Підключення до водопроводу має виконувати лише кваліфікований сантехнік.
• Якщо для встановлення цього приладу необхідно виконати електротехнічні роботи, вони мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
• Подбайте про те, щоб після встановлення приладу його шнур не був затиснутий під приладом.
• Якщо прилад встановлюється на підлогу, вкриту килимом, подбайте про
те, щоб килим не закривав вентиляційні отвори в основі приладу.
• Прилад має бути оснащений вилкою з
заземленням, що відповідає нормативним вимогам.
• Перш ніж підключати свій прилад до
електромережі, ретельно прочитайте
інструкції в розділі "Підключення до
електромережі".
84 electrolux
• Заміну кабелю електроживлення має
виконувати лише кваліфікований майстер.
• Виробник не несе відповідальності за
будь-які пошкодження, що виникли
через недотримання інструкцій з установки.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ НА ВИПАДОК
МОРОЗУ
Якщо прилад перебуває під дією температур нижче позначки 0°C, потрібно
вжити таких запобіжних заходів:
• Перекрити кран і від'єднати шланг подачі води.
• Помістити кінець шланга та зливний
шланг у раковину на підлозі.
• Вибрати програму "Злив" і дозволити
їй відпрацювати до кінця циклу.
• Від'єднати машину від джерела живлення встановленням ручки вибору
.
програм у положення "Стоп"
• Витягніть вилку з розетки.
• Встановити на місце шланг подачі води та зливний шланг.
Таким чином, вода, що залишилася в
шлангах, зливається, що запобігає утворенню льоду, який може спричинити
пошкодження машини.
Перед повторним вмиканням приладу
переконайтеся, що його встановлено в
приміщенні, в якому температура не
впаде нижче нуля.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Прилад призначено для звичайної
експлуатації в домашніх умовах. Не
•
•
•
•
використовуйте прилад у комерційних
або промислових цілях, або інших
цілях.
Ознайомтеся з інструкціями на етикетці кожного виробу перед його
пранням.
Не кладіть вироби в пральну машину,
плями на яких були видалені за допомогою бензину, спирту, трихлоретилену тощо. Якщо використовувалися
ці засоби для видалення плям, почекайте, доки вони випаруються, перед
тим, як класти вироби у барабан.
EПорожні кишені і розгорнути елементи.
Цей прилад не призначений для експлуатації його особами (зокрема,
дітьми) з обмеженими фізичними,
сенсорними або психічними можливостями, які не мають досвіду та знань,
хіба що вони користуються машиною
під наглядом відповідальної за їхню
безпеку особи, яка належним чином
їх інструктуватиме.
Необхідно наглядати за дітьми, щоб
вони не гралися з цим приладом.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета
Міністрів України №1057 від 3 грудня
2008р.)
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
ПЕРШЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Необхідно вибрати мову.
або
Оберіть потрібну мову кнопкою
і натисніть «Ok» для підтвердження.
З’явиться запит на підтвердження: натисніть «Ok», щоб підтвердити свій вибір.
Press OK to confirm language. Press
or
to change selection.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it.
Після цього встановіть час кнопкою
або
і натисніть «Ok» для підтвердження.
electrolux 85
Press
or
to set time. Press OK
to activate it.
МОВА
При першому підключенні приладу до
електромережі меню та налаштування
відображаються англійською мовою. Якщо потрібно змінити мову, виконайте
наведені нижче дії.
або
для переходу в меНатисніть
, після чого наню «Налаштування»
тисніть «Ok». Виберіть пункт «Мова»
і натисніть «Ok»: почнуть блимати літери, що позначають мову (текст зміниться на відповідну мову). Виберіть мову
або
і натисніть «Ok» для
кнопкою
підтвердження.
Back
Language
Volume
ENG
Language
Volume
Time
5
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
ЧАС
або
для переходу в меНатисніть
ню «Налаштування»
, після чого натисніть «Ok». Виберіть пункт «Час»
і
натисніть «Ok»: почне блимати час (24годинний формат). Встановіть час кнопабо
і натисніть «Ok» для підкою
твердження.
Volume
Time
Brightness
11:1
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
ГУЧНІСТЬ
Звукові сигнали лунають наприкінці циклу, у разі виникнення неполадок та під
час запуску.
Щоб настроїти гучність звукових сигналів, виконайте наведені нижче дії.
або
для переходу в меНатисніть
ню «Налаштування»
, після чого натисніть «Ok». Виберіть пункт «Гучність»
і натисніть «Ok»: почне блимати числове позначення рівня звуку (від 0, що
означає беззвучний режим, до 9). Вибеабо
і
ріть рівень гучності кнопкою
натисніть «Ok» для підтвердження.
ЯСКРАВІСТЬ
або
для переходу в меНатисніть
, після чого наню «Налаштування»
тисніть «Ok». Виберіть пункт «Яскраі натисніть «Ok»: почне блимавість»
ти числове позначення рівня яскравості
(від 0 до 9). Встановіть рівень яскравоабо
і натисніть «Ok»
сті кнопкою
для підтвердження.
86 electrolux
Time
Brightness
Contrast
5
і натисніть «Ok»: почне блистність»
мати числове позначення рівня контрастності (від 0 до 9). Виберіть рівень конабо
і натисніть
трастності кнопкою
«Ok» для підтвердження.
Brightness
Contrast
Reset Settings
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
КОНТРАСТНІСТЬ
або
для переходу в меНатисніть
ню «Налаштування»
, після чого натисніть «Ok». Виберіть пункт «Контра-
5
Відобразиться повідомлення «Натисніть
Ok» — на випадок, якщо ви захочете
змінити налаштування ще раз. Перехід
до головного вікна відбудеться через
кілька секунд.
ЯК ЗАПУСТИТИ ЦИКЛ ПРАННЯ?
ВИКОРИСТАННЯ МАШИНИ ВПЕРШЕ
• Переконайтеся, що під'єднання
до систем електроживлення та
водопостачання виконане відповідно до інструкцій, наведених у
розділі "Установка".
• Вийміть з барабана полістирольний блок та будь-які матеріали.
• Запустіть перший цикл прання
при 90°C, не завантажуючи речей, але додавши засіб для прання, щоб помити бак для води.
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ
A
A
• Відкрийте кришку приладу.
• Відкрийте барабан, натиснувши кнопку з блокуванням A11) : Дві засувки
розблоковуються автоматично.
• Завантажте білизну, закрийте барабан і кришку пральної машини.
Попередження! Перед
закриванням кришки
переконайтеся, що барабан закрито
належним чином:
• Коли дві засувки закриті,
11) В залежності від моделі.
• кнопка з блокуванням A відтиснута.
ДОЗУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРАННЯ
Насипте певну кількість прального пота порошку у відділення для прання
, якщо вибрано
переднього прання
опцію «попереднє прання». За потреби
налийте пом’якшувач тканини у відділення .
ВИБІР ПРОГРАМИ
Знайти потрібну програму для різних типів білизни можна в таблиці програм
(див. розділ «Таблиця програм» і меню
«Вказівки щодо прання»).
Поверніть перемикач на потрібну програму. Відобразиться фірмовий логотип
і прозвучить сигнал.
electrolux 87
температури, якщо потрібно випрати
речі за температури, що відрізняється
від температури, встановленої приладом (допустимі температури див. у розозділі «Таблиця програм»). Символ
начає прання в холодній воді.
ВИБІР ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
Протягом кількох секунд відображатиметься опис програми, а індикатор
кнопки «Пуск/пауза» блиматиме зеленим світлом.
COTTONS
1:50
For white or coloured cottons.
Значення на дисплеї призначені
для інформаційних потреб.
Відображаються стандартна температура, швидкість віджимання і тривалість
для вибраної програми.
1:50
60
1200
20:15
Попередження! Якщо під час
виконання циклу встановити
перемикач на іншу програму, то
пральна машина проігнорує нову
програму.
ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
60
Натисніть кнопку «Температура» кілька раз для збільшення чи зменшення
12) У залежності від моделі.
1200
Натисніть кнопку «Віджимання»
,
щоб змінити швидкість віджимання, якщо потрібно виконати віджимання білизни зі швидкістю, відмінною від тієї, яка
встановлена приладом. Можна також
, «Половибрати «Без віджимання»
скання без зливу»
або «Нічний цикл»
12).
Максимальна швидкість віджимання
складає:
для програм «Бавовна», «Еко»: 1300
об/хв, для програм «Спідня білизна»,
«Вовна/Ручне прання»: 1000 обертів на
хвилину, для програм «Синтетика», «14
хвилин»: 900 обертів на хвилину, для
програм «Делікатні тканини», «Шовк»,
«Ковдра»: 700 об/хв.
Після завершення програми, якщо було
вибрано функцію «Полоскання без злиабо «Нічний цикл»
, потрібно
ву»
вибрати програму «Віджимання»
або
«Злив» , щоб завершити цикл і злити
воду.
Без віджиму
Зливання води без віджимання білизни.
Полоскання без зливу
Щоб запобігти зминанню білизни,
пральна машина не зливатиме воду після останнього полоскання.
Нічний цикл
Щоб запобігти зминанню білизни,
пральна машина не зливатиме воду після останнього полоскання. Оскільки
віджимання не передбачене, прання виконується дуже тихо, і програму можна
88 electrolux
використовувати вночі. Для ополіскування у програмах «Бавовна» та «Синтетика» необхідно більше води.
УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ
18:05
За замовчуванням пральна машина
пропонує звичайний цикл прання. Тривалість циклу можна збільшити або
зменшити кнопками «Управління ча. Також вказується ступінь засом»
бруднення білизни.
Символ
Off
01:50
Time Manager
Ступінь забруднення
Prewash
Extra rinse
Easy iron
Тип тканини
Інтенсивний
Для сильно забрудненої білизни
Середній
Для білизни середнього ступеня
забруднення
Щоденний
Для щоденного
прання
Незначний
Для злегка забрудненої білизни
Швидко 1)
Для майже чистої
білизни
Супершвидко 1)
Для речей, які використовувалися
недовго
Освіження 1)
Лише для освіження речей
Супер освіження 1)
Лише для освіження невеликої кількості речей
1) Використовується при половинному
завантаженні.
Доступність рівнів залежить від типу вибраної програми.
ВИБІР ФУНКЦІЙ
Функції слід встановлювати після вибору програми, але перед натисканням
кнопки «Пуск/пауза» (див. розділ «Таблиця програм» і меню «Вказівки щодо
прання»).
або
для вибору
Натисніть кнопку
потрібної функції.
Напис «Увімкн.» або «Вимкн.» вказує на
те, чи активовано певну функцію. (Якщо
відображається «Вимкн.», то символ
функції буде перекреслений.)
Натисніть кнопку «Ok», щоб активувати
чи деактивувати функцію. Якщо не натиснути «Ok», то через декілька секунд
відобразиться довідка. Зачекайте кілька
секунд, щоб повернутися до головного
вікна.
Відобразяться символи, які відповідають вибраним функціям.
ФУНКЦІЯ «ДОДАТКОВЕ
ПОЛОСКАННЯ»
Пральна машина додасть одне чи декілька полоскань. Ця функція рекомендується для людей з чутливою шкірою
та в регіонах з м’якою водою.
Тимчасове застосування: функція активується тільки для вибраної програми.
ФУНКЦІЯ «ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ»
Прилад виконує попереднє прання при
температурі до 30°C. Попереднє прання
завершується коротким циклом віджимання для програм «Бавовна» і «Синтетика» та зливом води для програм
прання делікатних виробів.
ФУНКЦІЯ «ПОЛЕГШЕНЕ
ПРАСУВАННЯ»
Якщо вибрати цю функцію, прання і віджимання білизни будуть виконуватися
обережно, щоб уникнути утворення
зморшок. Це полегшує прасування. Якщо функція використовується з програ-
electrolux 89
мою «Бавовна», то максимальна швидкість віджимання становить 900 обертів
на хвилину.
«ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК»
Settings
End Time
Child lock
19:18
Ви можете вибрати час завершення
програми прання. Відстрочка встановлюється спочатку інтервалами по 30
хвилин, потім інтервалами по 1 годині і
не може перевищувати 23 години 59
хвилин.
або
для вибору
Натисніть кнопку
функції «Час завершення». Натисніть
«Ok», якщо потрібно змінити час завершення циклу. Якщо не натиснути «Ok»,
то через декілька секунд відобразиться
або
,
довідка. Натисніть кнопку
щоб встановити час завершення циклу.
Для підтвердження натисніть кнопку
«Ok». У головному вікні з’являється новий час завершення циклу. Час завершення циклу буде точним, тільки якщо
не застосовуються інші параметри
(функції, управління часом тощо).
Виконавши наведені вище дії, можна
змінити або скасувати час завершення
циклу в будь-який момент до натискання кнопки «Пуск/пауза».
Якщо ви вже натиснули кнопку «Пуск/
пауза», то щоб змінити чи скасувати час
завершення циклу, виконайте наступні
дії.
Щоб скасувати час завершення циклу і
розпочати цикл негайно, натисніть кнопку «Пуск/пауза», а потім налаштуйте
час завершення циклу, як описано вище. Натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб
запустити цикл.
Попередження! Поки йде відлік
часу відкладено запуску, кришка
залишається заблокованою. Щоб
відкрити кришку, спершу переведіть
прилад в режим паузи, натиснувши
кнопку «Пуск/пауза». Після
закривання кришки знову натисніть
кнопку «Пуск/пауза».
ЗАХИСТ ВІД ДОСТУПУ ДІТЕЙ
Ця функція дозволяє заблокувати прилад, щоб запобігти випадковій зміні програми, що виконується.
або
для вибору функції
Натисніть
«Захист від доступу дітей»
і натисніть «Ok», щоб активувати її.
Механізм захисту вступає в дію одразу
після запуску циклу натисканням кнопки
«Пуск/пауза».
Finished
Child lock
Save Favourite
Off
Вибрані функції зберігаються.
Щоб вимкнути захист від доступу дітей,
та
і утримуйте їх
натисніть кнопки
щонайменше 5 секунд.
ЗАПУСК ПРОГРАМИ
Натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб
розпочати цикл; відповідний індикатор
засвітиться зеленим світлом.
1:56
Washing
20:33
Перемикач програм не рухається під
час виконання циклу, і це не є ознакою
несправності.
На дисплеї відображається поточна фаза (по черзі з назвою програми), час, що
залишився, і час завершення циклу.
Якщо змінити час завершення циклу, то
з’явиться повідомлення «Відкладений
запуск» і розпочнеться зворотній відлік
часу.
90 electrolux
1:56
Delay Start
21:33
Якщо під час циклу натиснути кнопку
«Температура» , «Віджимання»
,
,
чи «Ok», то протягом декількох
секунд будуть відображатися дані про
виконувану програму.
ПРИЗУПИНЕННЯ ПРОГРАМИ, ЩО
ВИКОНУЄТЬСЯ
Протягом перших десяти хвилин циклу
відображається напис «Дверцята можна відкривати».
Натисніть кнопку «Пуск/пауза»: під час
паузи відповідний індикатор блиматиме
зеленим світлом і відображатиметься
напис «Призупинено».
Press
to resume program. Press
OK to cancel.
ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично зупиняється; індикатор кнопки «Пуск/пауза»
згасає, і з’являється повідомлення «Завершено». Лунає звуковий сигнал.
00:00
Finished
21:33
Механізм блокування двічі «клацне»,
що свідчить про відкриття кришки.
.
З’явиться символ
1:56
Paused
20:33
00:00
Finished
Механізм блокування двічі «клацне»,
що свідчить про відкриття кришки. Знову натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб
відновити виконання програми.
ЗМІНА ПРОГРАМИ, ЩО
ВИКОНУЄТЬСЯ
Щоб змінити поточну програму, слід
спершу перевести пральну машину в
режим паузи, натиснувши кнопку «Пуск/
пауза». Якщо внести зміни неможливо,
скасуйте поточну програму (див. нижче).
СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Щоб скасувати програму, поверніть перемикач програм у положення «Стоп»
. При повторному запуску пральної
машини з’явиться повідомлення з інструкціями щодо скасування або продовження програми.
21:33
Поверніть перемикач програм у поло. Вийміть білизну. Відження «Стоп»
ключіть машину від мережі й перекрийте водопровідний кран.
Попередження! Після
використання залиште кришку й
барабан відкритими, щоб
провітрити резервуар для води.
Режим очікування : через кілька хвилин після закінчення роботи програми
вмикається система енергозбереження.
Яскравість дисплея зменшиться. Якщо
натиснути будь-яку кнопку, прилад вийде з режиму економії енергії.
УЛЮБЛЕНІ ПРОГРАМИ
Можна зберегти дві улюблені програми.
Після цього їх можна буде вибирати за
допомогою перемикача програм.
electrolux 91
Щоб зберегти програму, виконайте наступні дії.
Виберіть програму і потрібні параметри
(окрім перенесення часу завершення).
або
для вибору пункту
Натисніть
«Зберегти улюблену програму», після
чого натисніть «Ok» для збереження налаштувань.
Child lock
Save Favourite
Back
OK
Якщо не натиснути «Ok», то через декілька секунд відобразиться довідка.
З’явиться підтвердження і знову відобразиться головне вікно.
Child lock
Saved
Back
Якщо пам’ять заповнена, то в повідомленні буде зазначено, що необхідно
видалити улюблену програму, щоб мати можливість зберегти іншу.
Щоб видалити улюблену програму, поверніть перемикач у потрібне положенабо
для вибору
ня. Натисніть
пункту «Видалити улюблену програму»,
а потім натисніть «Ok» для видалення
програми.
Child lock
Remove Favourite
Back
OK
Підтвердьте видалення, натиснувши
кнопку «Ok» ще раз.
Child lock
Removed
Back
OK
OK
ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програма/тип білизни
Завантаження
Функції, сумісні з програмою
Бавовна (холодне прання - 90°): білі
або кольорові речі, наприклад, робочий
одяг середнього ступеня забруднення,
постільна білизна, скатертини, натільна
білизна, рушники.
6,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, попереднє прання, додаткове полоскання, полегшене прасування, відкладений запуск, управління часом
Синтетика (холодне прання - 60°):
Синтетичні тканини, натільна білизна,
кольорові тканини, сорочки, що не потребують прасування, блузки.
2,5 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, попереднє прання, додаткове полоскання, полегшене прасування, відкладений запуск, управління часом
Делікатні тканини (холодне прання
- 40°): для всіх делікатних матеріалів, наприклад, занавісок.
2,5 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, попереднє прання, додаткове полоскання, відкладений запуск, управління часом
Вовна/Ручне прання (холодне
прання - 40°): вироби з вовни, які можна
прати в машині, з позначкою «чиста нова
вовна, для машинного прання, не сідає»
на етикетці.
1,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, відкладений запуск
92 electrolux
Програма/тип білизни
Завантаження
Функції, сумісні з програмою
Спідня білизна (холодне прання 40°): для речей із дуже делікатних тканин, наприклад, для жіночої спідньої ілизни.
1,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, відкладений запуск
Шовк (холодне прання - 30°): Вироби, придатні для машинного прання при
температурі 30°C.
1,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, відкладений запуск
Полоскання: за допомогою цієї програми можна полоскати речі, випрані
вручну.
6,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, додаткове полоскання, полегшене прасування, відкладений
запуск
Злив: злив води після програми «Полоскання без зливу» (або «Нічна тиша
плюс»).
6,0 кг
Віджимання: цикл віджимання зі
швидкістю від 400 до 1300 обертів на
хвилину після програми «Полоскання без
зливу» (або «Нічний цикл плюс»).
6,0 кг
Відкладений запуск
Eкo1) (40° - 90°) : білі або кольорові
речі, наприклад робочий одяг середнього
рівня забрудненості, постільна білизна,
скатертини, натільна білизна, рушники.
6,0 кг
Полоскання без зливу, нічний
цикл, попереднє прання, додаткове полоскання, полегшене прасування, відкладений запуск
14 хвилин (30°): ідеальна програма
для прання білизни, яку треба лише освіжити.
1,0 кг
Полоскання без зливу, відкладений запуск
Ковдра (30°-40°): для прання пухових
ковдр або стьобаних виробів.
3,0 кг
Відкладений запуск
1) Еталонна програма для перевірки відповідно до стандарту EN60456.
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Перш ніж виконувати операції з догляду
за приладом, відключіть його.
ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ
Щоб видалити накип, користуйтеся відповідними антикорозійними засобами,
розробленими для пральних машин.
Прочитайте етикетку, щоб дізнатися,
яку кількість засобу треба засипати і як
виконувати очищення від накипу.
ДОГЛЯД ЗА КОРПУСОМ
Для миття корпусу машини застосовуйте мильну воду. Для чищення корпусу
не можна застосовувати спирти, розчинники або аналогічні хімікати.
КОНТЕЙНЕР ДОЗАТОРА
Для чищення виконайте такі дії :
3
1
2
4
ФІЛЬТР СИСТЕМИ ЗЛИВУ
Регулярно промивайте фільтр, розташований у нижній частині приладу:
electrolux 93
3
2
1
5
ФІЛЬТРИ ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ
Для чищення виконайте такі дії:
7
6
4
ЗБОЇ У РОБОТІ ПРИЛАДУ
Прилад пройшов численні перевірки на
заводі. В разі виявлення несправності
прочитайте наведену нижче інформаПроблеми
цію, перед тим як звертатися до сервісного центру.
Причини
Пральна машина не
запускається або не
заповнюється водою:
• прилад належним чином не підключений до електромережі,
електрообладнання не працює;
• кришку приладу і стулки барабана не закрито щільно;
• команда запуску програми не була належним чином вибрана;
• збої в електропостачанні;
• припинено подачу води;
• водопровідний кран закрито;
• забруднено фільтри впускного шланга;
• на шлангу подачі води з’являється червона мітка1).
Машина заповнюється
водою, але вода одразу зливається:
• гачок зливу зафіксовано надто низько (див. розділ «Установка»).
Пральна машина не
здійснює ополіскування або зливання води:
• зливний шланг забився або зігнувся;
• засмітився фільтр системи зливу;
• активувався датчик дисбалансу: білизну нерівномірно розподілено в барабані;
• було вибрано програму «Злив» або «Нічна тиша плюс» або опцію «Відкладене полоскання»;
• вибрано невідповідну висоту для гачка зливу.
Вода навколо машини:
•
•
•
•
•
передозування миючого засобу спричинило переливання піни;
миючий засіб не підходить для машинного прання;
гачок зливу не встановлено належним чином;
фільтр системи зливу не був вставлений на місце;
протікає впускний шланг.
Незадовільні результати прання:
•
•
•
•
миючий засіб не підходить для машинного прання;
надто багато білизни в барабані;
обрано непідходящий цикл прання;
недостатньо миючого засобу.
94 electrolux
Проблеми
Причини
Прилад вібрує і шумить:
• з приладу не видалено всі пакувальні матеріали (див. розділ
«Установка»);
• прилад не вирівняно та не зрівноважено;
• прилад знаходиться надто близько до стіни або до меблів;
• білизну нерівномірно розподілено в барабані;
• недостатнє завантаження.
Цикл прання триває
надто довго:
•
•
•
•
•
забруднено фільтри впускного шланга;
відключено живлення або подачу води;
активувався датчик перегріву двигуна;
температура подачі води є нижчою, ніж звичайно;
активувалася система виявлення піни (передозування миючого
засобу), внаслідок чого пральна машина почала зливати піну;
• активувався датчик дисбалансу: додано ще одну фазу для рівномірного розподілу білизни в барабані.
Пральна машина зупиняється під час прання:
• проблеми з водо- або електропостачанням;
• вибрано полоскання без зливу;
• стулки барабана відкриті.
Кришка не відкривається після завершення циклу:
• індикатор «негайне відкривання» 1) не світиться;
• температура всередині барабана надто висока;
• кришка розблоковується через 1 - 2 хвилини після завершення
циклу1).
На дисплеї з’являється повідомлення «Перевірте, чи дверцята
закрито належним чином, і натисніть кнопку
ПУСК» 2) і кнопка
«Пуск/Пауза» блимає
червоним 3) :
• кришку не закрито належним чином;
На дисплеї з’являється код EF1 або повідомлення «Неможливо
здійснити зливання
води. Перевірте, чи не
закупорився фільтр,
після чого натисніть
ПУСК». На дисплеї
з’являється повідомлення2), і кнопка
«Пуск/Пауза» блимає
червоним3):
• засмітився фільтр системи зливу;
• зливний шланг забився або зігнувся;
• зливний шланг зафіксовано надто високо (див. розділ «Установка»);
• дренажний насос закупорено;
• забитий стояк.
На дисплеї з’являється повідомлення «Неможливо наповнити
машину водою. Перевірте, чи не відкритий
водопровідний кран,
після чого натисніть
ПУСК». На дисплеї
з’являється повідомлення2) і кнопка
«Пуск/Пауза» блимає
червоним3):
• водопровідний кран закритий;
• подача води відключена.
• на шлангу подачі води з’являється червона мітка1).
electrolux 95
Проблеми
Під час заливання в
контейнер дозатора
пом’якшувач протікає
безпосередньо в барабан:
Причини
• перевищено позначку максимального рівня.
1) В залежності від моделі.
2) В деяких моделях можуть лунати звукові сигнали
3) Після вирішення проблеми натисніть кнопку «Пуск/Пауза», щоб перезапустити перервану програму.
МИЮЧІ ЗАСОБИ ТА ДОБАВКИ
Застосовуйте лише ті засоби та добавки, які призначені спеціально для використання у пральній машині. Ми не рекомендуємо змішувати різні типи засобів для прання. Це може зіпсувати білизну. Щодо застосування пральних порошків обмежень немає. Рідкі засоби не
слід застосовувати, якщо встановлена
програма попереднього прання. Для циклів без попереднього прання їх слід
додавати за допомогою дозувальних
кульок. Засіб для прання в таблетках
слід класти у відділення дозатора вашого приладу для прального порошку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗМІРИ
Висота
Ширина
Глибина
850 мм
400 мм
600 мм
ЛІНІЙНА НАПРУГА /ЧАСТОТА
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ТИСК ВОДИ
230 В /50 Гц
2300 Вт
Мінімум
Максимум
0,05 мПа (0,5 бар)
0,8 мПа (8 бар)
Підключення до системи водопостачання
Тип 20/27
УСТАНОВКА
Перш ніж запускати прилад уперше, видаліть усе захисне пакування, що використовувалося для транспортування. У
разі необхідності у транспортуванні в
майбутньому пакування зберігайте: При
транспортуванні неубезпеченого приладу можуть бути пошкоджені внутрішні
елементи, що призведе до протікання
та несправностей. Прилад може бути
також пошкоджений шляхом фізичного
контакту.
РОЗПАКОВУВАННЯ
1
2
96 electrolux
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
A B
Відкрийте кран подачі води. Переконайтеся у відсутності протікань.
A
ЗЛИВ
Установіть гачок на
зливний шланг. Зафіксуйте все у точці зливу (або в раmin
max
ковині) на висоті
70 cm 100 cm
між 70 і 100 см. Переконайтеся у надійності розміщення.
Повітря повинно
потрапляти в кінець шланга для уникнення ризику сифонування.
Не можна розтягувати зливний шланг.
Якщо він надто короткий, зверніться до
майстра.
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
Щоб встановити пральну машину на однаковому рівні з оточуючими меблями,
виконайте дії, наведені на малюнку D.
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Встановіть шланг подачі води, що постачається разом з машиною, з тильної
сторони пральної машини, виконавши
нижченаведені дії. Не використовуйте
повторно старі шланги. Забороняється
подовжувати шланг подачі води. Якщо
він надто короткий, зверніться у сервісну службу.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Цю пральну машину необхідно підключати лише до однофазного джерела
стуму на 230 В. Перевірте параметри
запобіжника: 13 A для 230 В. Прилад не
можна підключати за допомогою продовжувача або трійника. Подбайте про
те, щоб вилка мала заземлення і відповідала чинним нормативним вимогам.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Установіть прилад на рівній і твердій
поверхні у вентильованому приміщенні.
Переконайтеся, що прилад не торкається стіни або меблів. Точне горизонтальне положення запобігає вібрації, шуму
та переміщенню машини під час роботи.
90O
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Цей
символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути
до відповідного пункту збору для
переробки електричного та
electrolux 97
електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку
цього виробу, Ви допомагаєте
попередити потенційні негативні
наслідки для навколишнього
середовища та здоров’я людини, які
могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
Матеріали, позначені символом
,
підлягають вторинній переробці.
Утилізуйте їх у пункті збору відходів
(отримайте відомості про нього від
місцевого органу самоврядування) з
метою збирання та вторинної переробки. Під час утилізації приладу
вийміть усі компоненти, які можуть
становити небезпеку для інших людей: обріжте кабель електроживлення в нижній частині приладу.
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
Щоб заощадити воду, електроенергію та задля збереження довкілля,
рекомендуємо:
• По можливості завантажуйте прилад максимально, щоб уникнути
прання дрібних партій.
• Застосовуйте програми попереднього прання та замочування
лише у разі сильного забруднення білизни.
• Використовуйте відповідну кількість засобу для прання з урахуванням жорсткості води, завантаження та ступеню забрудненості
білизни, яку ви перете.
УКРАЇНА - ГАРАНТІЯ/СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Сервісне обслуговування та запасні частини Якщо виникне необхідність в ремонті або в купівлі запасних частин,
звертайтесь в найближчий уповноважений сервісний центр, перелік яких знаходиться в гарантійному свідоцтві Офі-
ційного постачальника продукції на територію України. Якщо у Вас виникли
питання по сервісному обслуговуваню
телефонуйте за номером (044) 586 20
60 або (044) 586 20 61.
Європейська Гарантія: На цей пристрій у вказаних наприкінці цього посібника країнах діє гарантія від Electrolux
протягом періоду, який визначається гарантією на пристрій або законом. Якщо
Ви переїжджаєте з однієї з цих країн до
іншої з вказаних нижче країн, гарантія
на пристрій продовжує діяти за таких
умов:
• Гарантія на пристрій починається з
дати, коли Ви купили пристрій. Вона
підтверджується дійсним документом
про купівлю, який було видано продавцем пристрою.
• Гарантія на пристрій діє протягом такого самого періоду і в такому самому
обсязі щодо робочого часу та деталей, які діють для цієї спеціальної мо-
делі або цієї спеціальної серії пристроїв у новій країні перебування.
• Гарантія на пристрій є особистою,
тобто, діє по відношенню до першого
покупця пристрою і не може бути передана іншому користувачеві.
• Пристрій установлюється й експлуатується згідно з інструкцією Electrolux
і використовується лише в домашньому господарстві, тобто, не є призначеним для промислового застосування.
• Пристрій установлюється згідно з усіма відповідними нормами, які діють у
новій країні його перебування.
Норми цієї європейської гарантії не
впливають на права, які належать Вам
за законом.
98 electrolux
electrolux 99
www.electrolux.com/shop
108661800-A-372011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement