Electrolux | EWT1567VDW | User manual | Electrolux EWT1567VDW Ohjekirja

EWT 1567 VDW
................................................ .............................................
FI PESUKONE
KÄYTTÖOHJE
2
SV TVÄTTMASKIN
BRUKSANVISNING
23
2
www.electrolux.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TURVALLISUUSTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OHJELMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KULUTUSARVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LISÄTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KÄYTTÖÖNOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VIHJEITÄ JA NEUVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on
suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxin maailmaan.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
3
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä
ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai
pysyvän vammautumisen vaara.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja
sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
2.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen
luukun luota silloin, kun se on auki.
• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta
tai huoltoa ilman valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Noudata maksimitäyttömäärää 6 kg (ks.
luku “Ohjelmataulukko”).
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain
valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
• Vedenpaineen tulee olla välillä (minimija maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8
bar (0,8 MPa)
• Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa.
• Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai
kuljetustuet.
• Pidä kuljetustuet tallessa. Rumpu tulee
lukita, kun siirrät laitetta.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu
sääolosuhteille.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää
riittävästi tilaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
4
www.electrolux.com
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä
sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai
sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se on
puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa ole vuotoja.
2.2 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Varmista, että poistat kaikki metalliosat
pyykistä.
• Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.
2.3 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.
• Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2.4 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
SUOMI
5
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
1 Käyttöpaneeli
2 Kansi
3 Kannen kahva
4 Nukkasihdin luukku
3
5 Vipu laitteen siirtämistä varten
6 Jalat laitteen tasapainottamiseen
7
7 Arvokilpi
4
5
6
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
12
5
11
6
7
8
9
10
1 Virtakytkin
8 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
2 Ohjelmanvalitsin
9 Helposti Siliävät -kosketuspainike
3 Linkousnopeuden alennus -kosketus-
painike
4 Lämpötila-kosketuspainike
10 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
11 Time Manager -kosketuspainikkeet
5 Näyttö
6 Esipesu-kosketuspainike
7 Ajastin-kosketuspainike
12 MyFavourite -kosketuspainike
6
www.electrolux.com
4.1 Näyttö
A
J
B
I
H
A) Lämpötila-alue:
–
G F
E
: Huuhteluvaihe
–
: Linkousvaihe
: Kylmän veden merkkivalo
–
: Höyrytysvaihe
: Time Manager -merkkivalo
C) Aika-alue:
–
: Ohjelman kesto
Kun ohjelma on asetettu, kaikki
ohjelmaan liittyvät vaiheiden merkkivalot syttyvät.
Kun ohjelma käynnistyy, vain
käynnissä olevan vaiheen merkkivalo vilkkuu.
Kun vaihe on suoritettu loppuun,
vaiheen merkkivalo jää palamaan.
Kun ohjelma on suoritettu loppuun, viimeisen vaiheen symboli
palaa.
: Ajastin
–
: Hälytyskoodit.
–
: Virheviesti
–
D
: Lämpötilan merkkivalo
B)
–
C
: Ohjelma on päättynyt.
D)
: Ajastimen merkkivalo
E)
: Pysyvän lisähuuhtelun merkkivalo
I)
F)
: Lapsilukon merkkivalo
J)
G)
: Luukku lukittu -merkkivalo
– Laitteen luukkua ei voida avata, kun
symboli on näkyvissä.
– Voit avata luukun vain silloin, kun
symboli kytkeytyy pois päältä.
H) Pesuohjelman merkkivalot:
–
: Pesuvaihe
: Merkkivalo Eco Info
Linkousalue:
–
: Linkousnopeuden merkkivalo
–
: Ei linkousta -merkkivalo
–
–
: Rypistymisenesto -merkkivalo
: Extra Silent -merkkivalo
5. OHJELMAT
Ohjelma
Lämpötilaväli
Pestävä pyykki ja likaisuustaso
Maksimitäyttö, maksimilinkous
Puuvilla
90° C - kylmä
Valkoinen ja kirjava puuvillapyykki (vähän ja normaalilikainen).
6 kg, 1500 kierr./min
Puuvilla Säästö1)
60 °C - 40 °C
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen.
6 kg, 1500 kierr./min
Siliävät
60 °C - kylmä
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
3 kg, 1200 kierr./min
SUOMI
7
Ohjelma
Lämpötilaväli
Pestävä pyykki ja likaisuustaso
Maksimitäyttö, maksimilinkous
Hellävarainen
40 °C - Kylmä
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri.
Normaalilikainen.
3 kg, 1200 kierr./min
Villa/Käsinpesu
40 °C – Kylmä
Konepestävä villa, käsinpestävät villavaatteet ja
arkalaatuiset tekstiilit, joissa on «käsinpesu» merkki.
1 kg, 1200 kierr./min
Jeans
60 °C – Kylmä
Farkku- ja trikookankaat. Sopii myös tummille
vaatteille.
3 kg, 1200 kierr./min
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
6 kg, 1500 kierr./min
Huuhtelu
Kylmä
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
6 kg, 1500 kierr./min
Linkous/Tyhjennys
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
3 kg, 800 kierr./min
Peitot
60 °C - 30 °C
Ulkoilutakit
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen tai
raikastettava pyykki
3 kg, 800 kierr./min
14 minuuttia
30 °C
Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikastettava pyykki.
1 kg, 800 kierr./min
30 °C
Höyrytysohjelma puuvillalle ja siliäville.
Tämä ohjelma poistaa hajut pyykistä.
Höyry Raikastus
Synteettisten tekstiilien höyrytysohjelma.
Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä
Höyry Tekokuidut
Puuvillatekstiilien höyrytysohjelma.
Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä
Steam Puuvilla
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat
Määräyksen 1061/2010 mukaisesti “Puuvilla Eco 60 °C” ja “Puuvilla Eco 40°C” ovat
“standardi 60 °C puuvillaohjelma” ja “standardi 40 °C puuvillaohjelma”. Ne ovat energian- ja
vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8
www.electrolux.com
Ohjelma
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
5.1 Woolmark-sertifikaatti
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The
Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä villaa sisältävien ja merkillä «käsinpesu» varustettujen tekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tekstiilin hoito-ohjemerkinnän ja
tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1145
Iso-Britanniassa, Irlannissa, Hong Kongissa ja
Intiassa Woolmark-symboli on sertifioinnin tavaramerkki. ©The Woolmark Company Pty
Ltd.
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin
tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelmat
Täyttömäärä
(kg)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulutus (litroina)
LikimääräiJäljelle
nen ohjel- jäävä kosman kesto teus (%)1)
(minuutteina)
Valko/Kirjo 60
°C
6
1.10
54
180
44
Valko/Kirjo 40
°C
6
0.60
52
170
44
Siliävät 40 °C
3
0.45
45
105
35
SUOMI
Ohjelmat
Täyttömäärä
(kg)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulutus (litroina)
Hienopesu 40
°C
3
0.51
46
74
35
Villa 30 °C
1
0.33
44
60
30
9
LikimääräiJäljelle
nen ohjel- jäävä kosman kesto teus (%)1)
(minuutteina)
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60
°C puuvilla
6
0.62
39
230
44
Standardi 60
°C puuvilla
3
0.53
34
170
44
Standardi 40
°C puuvilla
3
0.42
34
160
44
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0.05
0.05
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen
1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EC vaatimuksien mukaisesti.
1) Linkousvaiheen päättyessä.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
• Näytössä näkyy merkkivalo
Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla
tämän lisätoiminnon.
Merkkivalo
= kylmä vesi.
Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus.
Rypistymisen esto
• Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi.
• Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi
on tyhjennetty.
• Näytössä näkyy merkkivalo
.
7.2 Linkous
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää oletuslinkousnopeutta.
Näytössä näkyy asetetun nopeuden
merkkivalo.
Ylimääräiset linkouksen
lisätoiminnot:
Ei linkousta
• Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi.
• Aseta se erittäin arkalaatuisia tekstiilejä
varten.
• Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä
joissakin pesuohjelmissa.
.
Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".
Extra Silent
• Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi
kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi
hiljaisen pesun.
• Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä
joissakin pesuohjelmissa.
• Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi
on tyhjennetty.
• Näytössä näkyy merkkivalo
.
Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".
Merkkivalo
10 www.electrolux.com
1)
7.3 Esipesu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle
pyykille.
Kun asetat tämän lisätoiminnon, ohjelman
kesto on pitempi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.4 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin
päästä.
Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.
7.5 Lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.6 Helposti siliävät
Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen ryppyjen muodostumisen estämiseksi.
Laitteen linkousnopeus laskee, se käyttää
enemmän vettä ja mukauttaa ohjelman
keston pyykkityypin mukaan.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.7 Time Manager
Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy
oletuskesto.
Vähennä tai lisää ohjelman kestoa painatai
.
malla
Time Manager on käytettävissä vain taulukon ohjelmissa.
3)
Sääs
tö
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■
■2)
■2)
■
1) Lyhyin: pyykin raikastaminen.
2) Ohjelman oletuskesto.
3) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään,
energiankulutus pienenee asteittain.
Optimoitu lämmitysvaihe säästää energiaa
ja pitempi kesto säilyttää samat
pesutulokset (erityisesti normaalilikaisen
pyykin kohdalla).
Eco Info
Eco Info -juovat (saatavilla vain Valko/Kirjo- ja Siliävät-ohjelmissa) osoittavat pesuohjelman tehokkuuden energiansäästöön
nähden:
• 6 juovaa: tehokkain asetus pesuohjelman suorituskyvyn optimointia varten.
• 1 juova: alhaisin tehokkuustaso.
Eco Info -juovien määrä muuttuu, jos
muutat pesuohjelman kestoa (katso Time
Manager) ja pesulämpötilaa. Pesuohjelman suorituskyvyn optimoimiseksi juovia
on oltava enemmän:
• Jos valitset pidemmän ohjelman keston, Eco Info -juovia on enemmän. Kun
pidennät pesuohjelman kestoa, saavutat pysyvän suorituskyvyn ja energiankulutus on pienempi.
• Jos valitset pienemmän pesulämpötilan,
Eco Info -juovia on enemmän.
SUOMI
Vinkkejä tehokkaimman asetuksen
valitsemiseen:
• Aseta Time Manager-merkkivalot
tai
.
• Aseta pienempi pesulämpötila, jos
mahdollista.
• Älä aseta Esipesu-lisätoimintoa.
7.8 My Favourite
Tämän lisätoiminnon avulla voit tallentaa
suosikkiohjelmasi ja haluamasi lisätoiminnot.
Ajastin-lisätoimintoa ei voida tallentaa toiminnolla MyFavourite.
Ohjelman tallentaminen
1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta
.
2. Aseta ohjelma ja lisätoiminnot, jotka
haluat tallentaa.
3. Paina painiketta MyFavourite, kunnes
näytössä näkyy “MEM”.
Tallennetun ohjelman asettaminen
Kytke laite toimintaan painamalla painiketta
.
2. Paina lyhyesti painiketta MyFavourite.
1.
Ajastinta ei tallenneta.
11
• Kytke lisätoiminto päälle/pois päältä
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
, kunnes merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
, lisätoiminnot
• Kun painat painiketta
ja ohjelmanvalitsin lukittuvat.
• Ennen painikkeen
painamista: laite
ei voi käynnistyä.
7.10 Pysyvä lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti paija
, kunnes merkkivalo
niketta
syttyy/sammuu.
7.11 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• ohjelma on päättynyt
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois päältä,
ne toimivat laitteen toimintahäiriön
yhteydessä.
7.9 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1.
2.
Aseta pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon.
Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä
kuitenkaan aseta pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
12 www.electrolux.com
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
9.1 Koneen täyttö
1.
2.
3.
A
4.
Avaa laitteen luukku.
Paina painiketta A. Rumpu avautuu
automaattisesti.
Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. Ravista vaatteita
ennen kuin asetat ne laitteeseen. Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.
Sulje rumpu ja kansi.
HUOMIO
Ennen laitteen kannen sulkemista
tulee varmistaa, että rumpu on
suljettu oikein.
9.2 Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö
• Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
SUOMI
13
Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine
1.
2.
CLICK
A
3.
4.
CLICK
B
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
– Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
– Älä lisää nestettä maksimitason yli.
9.3 Laitteen kytkeminen
toimintaan
Paina Auto Off-painiketta laitteen kytkemiseksi toimintaan ja pois toiminnasta. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun se kytketään toimintaan.
9.4 Ohjelman asettaminen
1.
Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
– Vastaavan pesuohjelman merkkivalo syttyy.
–
-merkkivalo vilkkuu.
– Näytössä näkyy Time Manager-taso, ohjelman kesto ja ohjelmavaiheiden merkkivalot.
2.
Muuta tarvittaessa lämpötilaa, linkousnopeutta, ohjelman kestoa tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja.
Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle,
asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, näytössä näkyy viesti Err.
9.5 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina painiketta
:
• Merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan.
• Merkkivalo
alkaa vilkkumaan näytössä.
14 www.electrolux.com
• Ohjelma käynnistyy, luukku lukittuu ja
näytössä näkyy merkkivalo
.
• Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa, kun laitteen vedentäyttö on käynnissä.
Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää automaattisesti ohjelman keston pyykkimäärän
mukaan.
• Uusi arvo näkyy näytössä.
9.6 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
• Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
haluamasi viive näkyy näytössä. Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.
:
• Paina painiketta
– Laite käynnistää ajanlaskun.
– Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai muuttaa ajastimen asetusta ennen kuin
.
painat
Ajastuksen peruuttaminen:
Paina painiketta
laitteen asettamiseksi taukotilaan.
1.
2.
Paina painiketta
, kunnes näytössä näkyy
’.
Käynnistä ohjelma välittömästä painauudelleen.
malla painiketta
9.7 Ohjelman keskeyttäminen ja
lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta
. Merkkivalo alkaa
vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta
. Ohjelma jatkuu.
9.8 Pesuohjelman
peruuttaminen
1.
2.
Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta
joidenkin sekuntien ajan.
Kytke laite toimintaan painamalla samaa painiketta uudelleen. Sen jälkeen
voit asettaa uuden pesuohjelman.
Koneeseen jää vettä.
9.9 Kannen avaaminen
Laitteen kansi on lukittu ja näytössä näkyy
ohjelman tai ajastimen olmerkkivalo
lessa toiminnassa.
HUOMIO
Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita, kantta ei
voida avata.
Laitteen kannen avaaminen ajastimen
ollessa käynnissä:
1. Aseta laite keskeytystilaan painamalla
.
painiketta
2. Odota, kunnes kannen lukituksen
merkkivalo
sammuu.
3. Voit avata kannen.
4. Sulje kansi ja paina uudelleen
-painiketta. Ajastin toimii edelleen.
Laitteen kannen avaaminen ohjelman
ollessa käynnissä:
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta
joidenkin sekuntien
ajan.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen kansi varoen.
3. Sulje kansi ja aseta ohjelma uudelleen.
9.10 Ohjelman päättyessä
• Laite pysähtyy automaattisesti.
• Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
• Näyttöön syttyy
.
• Painikkeen
merkkivalo sammuu.
• Kannen lukon merkkivalo
sammuu.
• Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
• Sulje vesihana.
SUOMI
• Kytke laite pois toiminnasta painamalla
painiketta
joidenkin sekuntien ajan.
• Pidä kansi raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
– Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
– Kannen lukon merkkivalo
palaa.
Kansi on edelleen lukittu.
– Kansi voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Veden tyhjentäminen:
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma.
Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
1.
2.
3.
4.
5.
Paina painiketta
. Laite tyhjentää veden ja linkoaa.
Kun ohjelma on suoritettu loppuun
ja kannen lukon merkkivalo
sammuu, kansi voidaan avata.
Kytke laite pois toiminnasta painajoidenkin semalla painiketta
kuntien ajan.
15
Laite tyhjentää veden ja linkoaa
automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua (Villa-ohjelmaa lukuun ottamatta).
9.11 AUTO Stand-by
lisätoiminto
AUTO Stand-by-lisätoiminto deaktivoi automaattisesti laitteen energiankulutuksen
vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:
• Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen
painamista.
painikkeen
Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta
.
• 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä
Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta
.
Näytössä näkyy viimeeksi asetetun ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese laitteella:
– helmattomia tai leikattuja vaatteita
– kaarellisia rintaliivejä.
– Pese pienet vaatekappaleet pesupussissa.
• Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa
epätasapainon linkousvaiheessa. Jos
näin käy, levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen.
10.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin
laatuun sopivaa tahranpoistoainetta.
16 www.electrolux.com
10.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja
pesuaineita ja lisäaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon
sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
annostelupalloa käyttämällä.
10.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla,
jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean määrän pesuainetta.
10.5 Vedenkovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen
huoltoa.
11.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
HUOMIO
Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.
11.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään
pyykinpesusta.
Noudata aina tuotepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
11.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti:
• Poista pyykki koneesta.
• Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila
ja lisää pieni määrä pesuainetta.
SUOMI
11.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
3.
11.5 Nukkasihdin
puhdistaminen
VAROITUS!
Älä puhdista nukkasihtiä, jos rummussa on vettä.
1.
2.
17
18 www.electrolux.com
3.
4.
5.
11.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
SUOMI
3.
19
4.
90˚
11.7 Hätätyhjennys
Laite ei voi tyhjentää vettä toimintahäiriön
vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita toimenpiteen 'Vedenpoiston sihdin puhdistaminen' vaiheet (1) - (5).
Puhdista pumppu tarvittaessa.
Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:
1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon
2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä
ohjelma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Sulje vesihana.
Irrota vedenottoletku.
Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on yli 0 °C
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat alhaisesta
lämpötilasta.
11.8 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista jäljelle
jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta.
12. VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
- Laitteeseen ei tule vettä.
•
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen luukku on auki tai se on
suljettu virheellisesti. Tarkista luukku!
•
- Virransyöttö on epävakaa. Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen
tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty.
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
20 www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Tarkista, että laitteen kansi on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Deaktivoi lapsilukko, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vet- Tarkista, että vesihana on auki.
tä.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole
tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista
sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa
vesi jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi
Aseta linkousohjelma.
tai pesuohjelma kestää
normaalia pitempään.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista
sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Laitteen kansi ei avaudu.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
21
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on
vettä.
Laitteesta kuuluu poik- Varmista, että laite on tasapainoitettu oikein. Lue ohjeet
keavia ääniä.
kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on
poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Laite täyttyy vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa.
Letku voi olla liian matalalla.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi kosketuspainikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja.Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
13. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Sähköliitäntä
Leveys / Korkeus / Syvyys
Kokonaissyvyys
600 mm
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden
suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttö
400 / 850 / 600 mm
IPX4
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kylmä vesi
Valko/Kirjo
6 kg
22 www.electrolux.com
Linkousnopeus
Maksimi
1500 Kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
23
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBRUKNINGSVÄRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
26
27
29
30
32
33
36
37
40
42
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
24 www.electrolux.com
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före
installation och användning av produkten.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida
bruk.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska
inte utföras av barn utan tillsyn.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Följ högsta tillåtna lastvolym på 6 kg (se
kapitlet "Programtabell").
• Om nätsladden är skadad måste den
bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
• Vattentrycket (minimum och maximum)
måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa)
och 8 bar (0,8 MPa)
• Ventilationsöppningarna i grunden (om
tillämpligt) får ej täppas igen av en matta.
• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om
de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert
sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för
barn.
2.
1.2 Allmän säkerhet
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra trumman.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C eller där den utsätts för väder och
vind.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
• Installera inte produkten där luckan inte
kan öppnas helt.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och
mattan.
SVENSKA
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det
göras av vårt servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.2 Använd
VARNING
Det finns risk för personskador,
elstöt, brand eller skador på produkten.
25
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.
• Placera inte en behållare för uppsamling
av vattenläckage under produkten.
Kontakta Service för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Risk för personskador och skador
på produkten föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
26 www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
1 Kontrollpanelen
2 Lock
3 Lockhandtag
4 Filterlucka
3
5 Spak för att flytta produkten
6 Fötter för nivåutjämning av produkten
7
7 Typskylt
4
5
6
4. KONTROLLPANEL
1
2
3
4
12
5
11
6
7
8
10
1 Strömbrytare På/Av
7 Touch-kontrollen Fördröjd start
2 Programväljare
8 Touch-kontrollen Extra sköljning
3 Touch-kontroll för reducerad centrifu-
gering
4 Tryck på touch-kontrollen
5 Display
6 Touch-kontrollen Förtvätt
9 Touch-kontrollen Lättstruket
10 Touch-kontrollen Start Paus
11 Time Manager touch-kontroller
12 MyFavourite touch-kontroll
9
SVENSKA
27
4.1 Display
A
J
B
I
H
A) Temperaturområdet:
–
E)
F)
E
: Sköljfas
: Centrifugeringsfas
: Indikator för kallt vatten
–
: Ångfas
När ett program valts tänds alla indikatorerna för faserna som hör
samman med programmet.
När programmet startar blinkar
bara indikatorn för den aktiverade
fasen.
När en fas är klar fortsätter indikatorn för fasen att blinka.
När programmet är klart lyser
symbolen för den sista fasen.
: Fördröjd start
–
: Larmkoder
–
: Felmeddelande
–
G F
–
: Time Manager-indikator
C) Tidområdet:
–
: Programmets längd
D)
D
: Temperaturindikator
B)
–
C
: När programmet är klart.
: Indikering för Fördröjd start
: Indikator för permanent sköljstopp
: Indikator för Barnlås
G)
: Indikator för Lucklås
– Luckan kan inte öppnas när symbolen lyser.
– Luckan kan öppnas när symbolen
släcks.
H) Tvättindikatorer:
–
: Tvättfas
I)
J)
: Eco Info-indikator
Centrifugeringsområdet:
–
: Indikator för centrifugeringshastighet
–
: Indikator för ingen centrifugering
–
: Indikator för sköljstopp
–
: Indikator för extra tyst.
5. PROGRAM
Program
Temperaturområde
Typ av tvätt och smuts
Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Bomull
90° C - kall
Vit och färgad bomull (normalt och lätt smutsad
tvätt).
6 kg, 1500 varv/min
Bomull Eko1)
60° C - 40° C
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad
tvätt.
6 kg, 1500 varv/min
28 www.electrolux.com
Program
Temperaturområde
Typ av tvätt och smuts
Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Syntet
60° C - kall
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
3 kg, 1200 varv/min
Fintvätt
40 °C - Kall
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Normalt smutsad tvätt.
3 kg, 1200 varv/min
Ylle/Handtvätt
40 °C – kall
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt".
1 kg, 1200 varv/min
Jeans
60 °C – kall
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
3 kg, 1200 varv/min
Sköljning
Kall
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
6 kg, 1500 varv/min
ning
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
6 kg, 1500 varv/min
Filt
60° C - 30° C
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
sängöverkast, etc.
3 kg, 800 varv/min
Centrifugering/töm-
Sport
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt
smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
3 kg, 800 varv/min
14 min.
30 °C
Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt
och plagg som ska fräschas upp.
1 kg, 800 varv/min
30 °C
Ångprogram för bomull och syntet
Ånga uppfräschning Det här programmet tar bort dålig lukt från tvätten.
Ånga syntet
Ånga bomull
Ångprogram för syntet.
Det här programmet hjälper till att göra tvätten
mindre skrynklig
Ångprogram för bomull.
Det här programmet hjälper till att göra tvätten
mindre skrynklig
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden
Enligt bestämmelsen 1061/2010 är "Bomull Eko 60 °C" och "Bomull Eko 40 °C"
standardprogram 60 °C bomull" och "standardprogram 40 °C bomull". De är de mest
effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt
smutsad tvätt.
SVENSKA
29
Programfunktioner kompatibilitet
Program
Eco
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
5.1 Woolmark-intyg
"Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt",
under förutsättning att plaggen tvättas enligt
anvisningarna på klädvårdsetiketten och enligt
anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1145
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien
är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.
©The Woolmark Company Pty Ltd.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna:
mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
30 www.electrolux.com
Program
Vikt
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning (liter)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
Återstående fukt
(%)1)
Bomull 60 °C
6
1.10
54
180
44
Bomull 40 °C
6
0.60
52
170
44
Syntet 40 °C
3
0.45
45
105
35
Fintvätt 40 °C
3
0.51
46
74
35
Ylle 30 °C
1
0.33
44
60
30
Vanliga bomullsprogram
Standard 60
°C bomull
6
0.62
39
230
44
Standard 60
°C bomull
3
0.53
34
170
44
Standard 40
°C bomull
3
0.42
34
160
44
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0.05
0.05
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
1) När centrifugeringen är klar.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Indikator
= kallt vatten.
Displayen visar den inställda temperaturen.
7.2 Centrifugering
Med den här funktionen kan du sänka
den förinställda centrifugeringshastigheten.
På displayen visas indikatorn för den inställda hastigheten.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ingen centrifugering
• Ställ in den här funktionen för att ta bort
alla centrifugeringsfaser.
• Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
• Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
• På displayen visas indikatorn
.
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar regelbundet
för att undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
• På displayen visas indikatorn
.
Se "När programmet är klart" för
tömning av vattnet.
Extra Tyst
• Ställ in den här funktionen för att ta bort
alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
• Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar regelbundet
för att undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
• På displayen visas indikatorn
.
Indikator
SVENSKA
1)
Se "När programmet är klart" för
tömning av vattnet.
7.3 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Kontrollampan tänds.
7.4 Fördröjd start
Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.5 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.6 Lättstruket
Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar
programlängden till typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
eller
för att minska eller
Tryck på
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
3)
31
Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■
■2)
■2)
■
1) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
2) Förinställd programtid.
3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den
optimerade uppvärmningsfasen sparar
energi och den längre programlängden
ger samma tvättresultat (speciellt för
normalt smutsad tvätt).
Eco Info
Staplarna för Eko info (endast tillgängliga i
bomulls- och syntetprogrammen) visar
tvättprogrammens effektivitet vad gäller
energisnålhet:
• 6 staplar: den mest effektiva inställningen som optimerar tvättprogrammets
prestanda.
• 1 stapel: den minst effektiva inställningen.
Antalet Eko info-staplar ändras om du ändrar tvättprogrammets längd (se Time
Manager) och tvättens temperatur. Stapelantalet måste öka för att tvättprogrammets prestanda ska öka:
• Om du ökar programlängden ökar antalet Eko info-staplar. Om tvättprogrammets längd ökas möjliggörs en konstant
prestanda som minskar energiförbrukningen.
• Om du minskar tvättens temperatur
ökas antalet Eko info-staplar.
32 www.electrolux.com
Några råd för att få den mest effektiva
inställningen:
• Ställ in indikatorerna för Time Manager
eller
.
• Ställ in lägsta möjliga tvättemperatur.
• Ställ inte in funktionen Förtvätt.
7.8 Min favorit
Med den här funktionen kan du memorera
ditt favoritprogram och -funktioner.
Det går inte att memorera funktionen Fördröjd start med MyFavourite.
Memorera ett tvättprogram
1.
2.
3.
Tryck på knappen
för att sätta på
produkten.
Ställ in programmet och de funktioner
du vill memorera.
Tryck på MyFavourite tills displayen
visar texten MEM.
Ställa in det memorerade
programmet
1.
2.
Tryck på knappen
för att sätta på
produkten.
Tryck kort på MyFavourite.
Fördröjd start memoreras inte.
7.9 Barnlås
• Aktivera/avaktivera funktionen geoch
samtinom att trycka på
digt tills indikatorn
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
låses funktionerna
• När du tryckt på
och programvredet.
: Produkten
• Innan du trycker på
startar inte.
7.10 Permanent inställning av
extra sköljning
Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent
när du ställer in ett nytt program.
• Aktivera/avaktivera funktionen geoch
samtidigt
nom att trycka på
tills indikatorn
tänds/släcks.
7.11 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på
och
samtidigt i
6 sekunder.
Om du avaktiverar ljudsignalerna
fortsätter de att låta när det är fel
på produkten.
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1.
2.
Häll en liten mängd tvättmedel i facket
för tvättfasen.
Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts
från trumman och baljan.
SVENSKA
33
9. DAGLIG ANVÄNDNING
9.1 Fylla på tvätt
1.
2.
3.
A
4.
Öppna locket till produkten.
Tryck på knapp A. Trumman öppnas
automatiskt.
Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget. Skaka kläderna innan du lägger
dem i produkten. Lägg inte i för
mycket tvätt i trumman.
Stäng trumman och locket.
FÖRSIKTIGHET
Kontrollera att du stängt trumman
rätt innan du stänger locket till
produkten.
9.2 Använda tvättmedel och andra medel
• Mät upp tvätt- och sköljmedel.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
34 www.electrolux.com
Flytande eller pulvertvättmedel
1.
2.
CLICK
A
3.
4.
CLICK
B
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
– Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
– Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
9.3 Aktivera produkten
Tryck på Auto Off-knappen för att aktivera
och avaktivera produkten. En ljudsignal
avges när produkten är slås på.
9.4 Inställning av program
1.
2.
Vrid programväljaren till önskat diskprogram:
– Motsvarande programlampa tänds.
– Indikatorn för
blinkar.
– På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna
Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktio-
ner. När du aktiverar en funktion visas
indikatorn för inställd funktion.
Om du gör ett felaktigt val visar
displayen meddelandet Err.
9.5 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
:
• Indikatorn
slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
• Indikatorn
börjar blinka på displayen.
• Programmet startar, luckan låses och
displayen visar indikatorn
.
• Tömningspumpen kan vara igång en
kort tid när produkten fyller på vatten.
SVENSKA
Efter ca 15 minuter från programmets start:
• Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
• På displayen visas det nya värdet.
9.6 Starta ett program med
fördröjd start
• Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
:
• Tryck på
– Produktens nedräkning startar.
– När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten
.
innan du trycker på
9.9 Öppna locket
Locket är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och
visas på displayen.
FÖRSIKTIGHET
Om temperaturen och nivån på
vattnet i trumman är för hög kan
du inte öppna locket.
Öppna produktens lock när fördröjd
start är aktiverat:
1. Tryck på
för att pausa produkten.
2.
3.
4.
Vänta tills Locklåsets indikator
släcks.
Du kan öppna locket.
Stäng locket och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.
Öppna produktens lock när
programmet är aktiverat:
1.
Avbryta den fördröjda starten:
1. Ställ produkten i pausläge genom att
.
trycka på
2.
2.
3.
Tryck på
tills displayen visar
’.
en gång till för att starta
Tryck på
programmet direkt.
35
Tryck på
-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
Vänta några minuter innan du försiktigt öppnar produktens lock.
Stäng locket och ställ in programmet
igen.
9.10 När programmet är klart
9.7 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på
. Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på
igen. Programmet fortsätter.
9.8 Avbryta ett program
1.
2.
Tryck på
-knappen i några sekunder för att avbryta programmet och
stänga av produkten.
Tryck på samma knapp igen för att
slå på produkten. Du kan nu ställa in
ett nytt tvättprogram.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Hushållsapparaten stannar automatiskt.
• En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
•
tänds på displayen.
• Kontrollampan för
släcks.
• Kontrollampan för locklåset
släcks.
• Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
• Stäng vattenkranen.
• Tryck på
-knappen i några sekunder
för att inaktivera produkten.
• Låt locket stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
– Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
– Kontrollampan för locklåset
är tänt.
Locket förblir låst.
– Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket.
36 www.electrolux.com
För tömning av vattnet:
1. Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet.
2. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
3.
4.
5.
Tryck på
. Produkten tömmer
ut vattnet och centrifugerar.
När programmet är klart och kontrollampan för locklåset
släcks
kan du öppna locket.
Tryck på
-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
• Du inte använder produkten under 5
.
minuter innan du trycker på
Tryck på knappen
för att slå på produkten igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
för att slå på proTryck på knappen
dukten igen.
Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in ett
nytt program.
Produkten töms och centrifugerar
automatiskt efter cirka 18 timmar
(utom för ylleprogrammet).
9.11 AUTO Stand-by-funktionen
Funktionen AUTO Stand-by stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att du
tvättar dem separat de första gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle
och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte i produkten:
– Tvätt utan fåll eller med snitt
– Behåar med metallbygel.
– Tvätta små plagg i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid centrifugeringsfasen.
Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.
10.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och tvättmedel
för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i produkten.
Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel
som lämpar sig för typen av fläck och material.
10.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och tillsatser
som är särskilt avsedda för tvättmaskiner.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
SVENSKA
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det
flytande tvättmedlet med en doseringsboll.
10.4 Ekologiska tips
• Ställ in ett program utan förtvätt om du
har tvätt som är normalt smutsig
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg
temperatur.
37
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd tvättmedel
10.5 Waterhardheid
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är
mjuk behövs ingen vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till produkten.
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan
underhåll påbörjas.
11.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte denaturerad sprit,
lösningsmedel eller kemiska produkter.
11.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.
11.3 Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd
tvättmedel.
38 www.electrolux.com
11.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
3.
11.5 Rengöring av
tömningsfiltret
VARNING
Rengör inte nålfällan om det finns
vatten i trumman.
1.
2.
SVENSKA
3.
4.
5.
11.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
39
40 www.electrolux.com
3.
4.
90˚
11.7 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1) till
(5) i "Rengöring av nålfällan".
Rengör pumpen vid behov.
När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen.
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Stäng vattenkranen.
Ta bort tilloppsslangen.
Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING
Se till att temperaturen är över 0
°C innan du använder produkten
igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga temperaturer.
11.8 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,
12. FELSÖKNING
Produkten startar inte eller upphör att fungera.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om
du inte kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten.
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
•
- Produktens lucka är öppen eller
är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING
Stäng av produkten innan du utför
kontrollerna.
SVENSKA
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar
inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
41
Se till att produktens lock är stängt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte
med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten tömmer
inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion
som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
fungerar inte eller
tvättprogrammet varar
längre än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
42 www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt
mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna
produktens lock.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om
det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna
är borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Produkten fylls med
vatten och töms omedelbart.
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Slangen kan vara för låg.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en Se till att du bara trycker på önskade tryckknappar.
funktion.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Om andra larmkoder visas på displayen.
Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
service om problemet kvarstår.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Elektrisk anslutning:
Bredd/Höjd/Djup
Totalt djup
600 mm
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.
Vattentryck
400 / 850 / 600 mm
IPX4
Min
0,5 bar (0,05 MPa)
Max
8 bar (0,8 MPa)
SVENSKA
Vattentillförsel 1)
43
Kallt vatten
Max. tvättmängd
Bomull
Centrifugeringshastighet
Max
6 kg
1500 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
108735801-A-392012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising