AEG L61260TL User manual

AEG L61260TL User manual
LV
SK
Lietošanas instrukcija
Veļas mašīna
Návod na používanie
Práčka
2
25
LAVAMAT 61260TL
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 6
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 6
5. PROGRAMMU TABULA.....................................................................................7
6. PATĒRIŅA LIELUMI.........................................................................................11
7. IESPĒJAS.........................................................................................................12
8. IESTATĪTIE PARAMETRI.................................................................................12
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS..................................................................... 13
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.............................................................................. 13
11. PADOMI UN IETEIKUMI................................................................................ 17
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................18
13. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 21
14. TEHNISKIE DATI............................................................................................24
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar traucējumiem, ja viņiem sniegti norādījumi un/vai
nodrošināta uzraudzība attiecībā uz drošu ierīces
izmantošanu un viņi saprot iespējamos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties
ierīcei, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru – 6
kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no
savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar
(0,8 MPa).
Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst
aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā
iekļautajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem
jauniem šļūteņu komplektiem.
Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot
atkārtoti.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
Glabājiet transportēšanai paredzētās
skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk
jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai
nofiksētu veļas tilpni, lai novērstu
iekšējus ierīces bojājumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0°C un
kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts
uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai,
karstumizturīgai un tīrai.
Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu
cirkulē gaiss.
Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu
nepieciešamo atstarpi starp ierīci un
grīdas segumu.
Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces
vāku nevar atvērt līdz galam.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Neaiztieciet strāvas kabeli vai
spraudkontaktu ar slapjām rokām.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
LATVIEŠU
2.3 Ūdens padeves
pieslēgšana
•
•
•
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
2.4 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
•
•
•
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Ievērojiet drošības norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
•
•
5
Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti
visi metāla priekšmeti.
Nelieciet zem ierīces trauku ūdens
savākšanai iespējamas noplūdes
gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru, lai pārliecinātos, kādus
piederumus var lietot.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves un
ūdens padeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE
Direktīvu par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem.
6
www.aeg.com
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Ierīces kopskats
1
2
3
7
1
2
3
4
5
6
7
Vadības panelis
Vāks
Vāka rokturis
Ūdens izsūknēšanas sūknis
Ierīces pārvietošanas svira
Pēdas līmeņošanas ierīcei
Tehnisko datu plāksnīte
4
5
6
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Vadības paneļa apraksts
1
2
3
10
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 Programmu izvēles pārslēgs
3 Displejs
4 Papildu skalošana indikators
5 Sākt/pauze taustiņš
9
8
7
4
6
5
6 Atliktais starts taustiņš
7 Laika taupīšana taustiņš
8 Šķidrais mazgāšanas līdzeklis
taustiņš
9 Veļas izgriešana taustiņš
LATVIEŠU
10 Temperatūra taustiņš
4.2 Displejs
A
B
C
Laika zona:
A
Programmas ilgums
Atliktais starts
Brīdinājuma kodi
Kļūdas ziņojums
Programma ir pabeigta.
Durvju bloķēšanas indikators:
B
Kad indikators deg, ierīces durvis atvērt nevar.
Kad indikators mirgo, ierīces durvis atvērt nevar. Pirms ierī‐
ces durvju atvēršanas nogaidiet dažas minūtes.
Durvis var atvērt tikai tad, kad indikators izdziest.
Bērnu drošības ierīce:
C
Šis indikators iedegas, aktivizējot šo ierīci.
5. PROGRAMMU TABULA
Programmas
Temperatūras
diapazons
Maksimālais
Programmas apraksts
veļas daudz‐
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
ums
Maksimālais
veļas izgrieša‐
nas ātrums
Mazgāšanas programmas
7
8
www.aeg.com
Programmas
Temperatūras
diapazons
Kokvilna
95 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Kokvilna + priekš‐
mazgāšana
95 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Kokvilna + Traipi
95 °C - 40 °C
Sintētika
60 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Viegli gludināt
60 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Smalkā veļa
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Vilna/Zīds
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Veļas izgriešana
Maksimālais
Programmas apraksts
veļas daudz‐
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
ums
Maksimālais
veļas izgrieša‐
nas ātrums
6 kg
Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri un ne‐
1200 apgr./min. daudz netīri.
6 kg
Balta un krāsaina kokvilna. Ļoti netīri un vidēji ne‐
1200 apgr./min. tīri.
6 kg
Balti un izturīgi krāsaini kokvilnas audumi, kas
1200 apgr./min. ir ļoti netīri. Ļoti netīri.
2,5 kg
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vidēji netī‐
1200 apgr./min. ri.
1 kg
Sintētiskam apģērbam nepieciešama saudzīga
1000 apgr./min. mazgāšana. Vidēji un nedaudz netīri.1)
2,5 kg
Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze, polies‐
1200 apgr./min. ters. Vidēji netīri.
1 kg
Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vilnas, ar
1200 apgr./min. rokām mazgājami vilnas un smalki audumi ar
kopšanas simbolu "mazgāt ar rokām".2)
6 kg
Lai izgrieztu veļu un izsūknētu ūdeni no veļas tilp‐
1200 apgr./min. nes. Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus
un smalkveļu..
6 kg
Ūdens izsūknēša‐
na
Lai izsūknētu ūdeni no veļas tilpnes. Visi audumi.
LATVIEŠU
Programmas
Temperatūras
diapazons
9
Maksimālais
Programmas apraksts
veļas daudz‐
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
ums
Maksimālais
veļas izgrieša‐
nas ātrums
6 kg
Lai skalotu un izgrieztu veļu. Visi audumi, izņemot
1200 apgr./min. vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Samaziniet iz‐
Skalošana
griešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam.
Mazgāšana aukstā
ūdenī
Jaukta 20°
20 °C
2,5 kg
Īpaša programma kokvilnai, sintētikai un jauktiem
1200 apgr./min. audumiem, kas nav īpaši netīri. Iestatiet šo pro‐
grammu, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzeklis paredzēts
zemai temperatūrai, lai panāktu labus mazgāšanas
rezultātus.3)
Džinsi
60 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
Džinsu auduma un trikotāžas apģērbi. Arī tumšu
1200 apgr./min. krāsu apģērbiem.
3 kg
Kokvilnas un sintētiskās drēbes, kas ir nedaudz
1200 apgr./min. netīras vai uzvilktas tikai vienu reizi.
6 kg
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvil‐
Kokvilna Ekonomi‐ 1200 apgr./min. nas audumi. Vidēji netīri. Samazinās enerģijas pa‐
tēriņš un palielinās mazgāšanas programmas il‐
skā4)
gums.
60 °C - 40 °C
1) Lai samazinātu auduma burzīšanos, šis cikls regulē ūdens temperatūru un veic maigu mazgāšanas un
izgriešanas fāzi. Ierīce veic papildu skalošanas ciklus.
2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tilpne
negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
3) Ierīce veic īstermiņa uzsildīšanas fāzi, ja ūdens temperatūra ir zem 20 °C. Ierīce rāda temperatūras
iestatījumu kā "Aukstais".
4) Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei. Saskaņā ar regulu 1061/2010 šīs programmas
attiecīgi apzīmē par "Standarta 60 °C kokvilnas programmu" un "Standarta 40 °C kokvilnas programmu".
Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas ve‐
ļas mazgāšanai.
Mazgāšanas fāzes ūdens temperatūra var atšķirties no atlasītajai programmai norādītās
temperatūras.
10
www.aeg.com
Programmu iespēju saderība
Programma
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 3)
■
1) Iestatot papildu skalošanas iespēju, ierīce veic dažus papildu skalošanas ciklus. Skalošanas program‐
mā, ja ir iestatīts zems izgriešanas ātrums, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īsu izgriešanu.
2) Ja iestatāt īsāku darbības ilgumu, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīcē var arī ie‐
vietot maksimālo veļas daudzumu, taču mazgāšanas rezultāts pasliktināsies.
3) Šai programmai var iestatīt tikai Īpaši ātro ciklu.
5.1 Woolmark Apparel Care Zils
Uzņēmums "Woolmark Company" ir
atzinis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas
programmu par piemērotu vilnas
apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka
tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar
nosacījumu, ka šie apģērbi tiek mazgāti
saskaņā ar veļas mazgājamās mašīnas
ražotāja norādījumiem. Ievērojiet
norādījumus par žāvēšanu un citus ar
mazgāšanu saistītos norādījumus, kas
norādīti uz veļas informatīvajām etiķetes.
M1145
LATVIEŠU
Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Honkongā un
Indijā Woolmark simbols ir sertifikācijas
zīme.
6. PATĒRIŅA LIELUMI
Dati šajās tabulās ir aptuveni. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas
daudzums un veids, ūdens un apkārtējās vides temperatūra.
Programmas sākumā displejā tiek parādīts programmas ilgums pie mak‐
simālas veļas ielādes.
Mazgāšanas fāzes laikā programmas ilgums tiek aprēķināts automātiski
un ievērojami samazinās, ja veļas ielāde ir mazāka nekā maksimālā ve‐
ļas ietilpība (piemēram, kokvilna 60 °C, maksimālā veļas ietilpība 6 kg,
programmu ilgums pārsniedz 2 stundas, reālā veļas ietilpība 1 kg, pro‐
grammas ilgums ir mazāks par 1 stundu).
Ierīcei aprēķinot reālo programmas ilgumu displejā mirgo punkts.
Programmas
Ielāde
(kg)
Enerģijas
patēriņš
(kWh)
Ūdens patē‐ Aptuvenais Atlikušais
riņš (litri)
program‐
mitrums
mas ilgums (%)1)
(minūtēs)
Kokvilna 60 °C
6
1,10
56
180
53
Kokvilna 40 °C
6
0,65
54
150
53
Sintētika 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Smalkā veļa 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
Vilna/Zīds 30 °C 2)
1
0,35
50
65
30
6
0,96
45
240
53
3
0,62
37
149
53
3
0,50
37
136
53
Standarta kokvilnas programmas
Standarta 60 °C ko‐
kvilna
Standarta 60 °C ko‐
kvilna
Standarta 40 °C ko‐
kvilna
1) Izgriešanas programmas beigās.
2) Nav pieejams dažiem modeļiem.
Izslēgtā režīmā (W)
Atstāts Ieslēgtā režīmā (W)
0.48
0.48
11
12
www.aeg.com
Izslēgtā režīmā (W)
Atstāts Ieslēgtā režīmā (W)
Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko īs‐
teno direktīvu 2009/125/EK.
7. IESPĒJAS
7.1 Temperatūra
Iedegsies attiecīgais indikators.
Nospiediet šo taustiņu, lai mainītu
noklusējuma temperatūru.
7.4 Papildu skalošana
Indikators
= auksts ūdens.
Iestatītās temperatūras indikators
iedegas.
7.2 Veļas izgriešana
Ar šo iespēju var samazināt noklusējuma
veļas izgriešanas ātrumu.
Iestatītā ātruma indikators iedegas.
Ar šo iespēju var pievienot dažas
skalošanas noteiktām mazgāšanas
programmām, skatiet "Programmu
tabulu".
Izmantojiet šo iespēju, mazgājot veļu
personām, kurām ir alerģija pret
mazgāšanas līdzekļiem, un rajonos ar
mīkstu ūdeni.
Iedegsies attiecīgais indikators.
Veļas izgriešanas papildiespējas:
7.5 Laika taupīšana
Skalošanas pauze
Ar šo iespēju var samazināt programmas
ilgumu.
•
•
•
•
Iestatiet šo iespēju, lai novērstu
auduma burzīšanos.
Iedegsies attiecīgais indikators.
Mazgāšanas programma tiek
pārtraukta ar ūdeni veļas tilpnē. Veļas
tilpne regulāri griežas, lai novērstu
veļas burzīšanos.
Vāks paliek bloķēts. Lai atbloķētu
vāku, nepieciešams izsūknēt ūdeni.
Lai noskaidrotu, kā izsūknēt
ūdeni, skatiet sadaļu
„Programmas beigās".
7.3 Šķidrais mazgāšanas
līdzeklis
Nospiediet šo taustiņu, lai pielāgotu ciklu,
ja izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli.
•
•
Piespiediet šo taustiņu vienu reizi, lai
iestatītu "Īsāku laiku" ikdienā valkātai
veļai.
Piespiediet šo taustiņu divas reizes,
lai iestatītu "Īpaši ātro" programmu
veļai, kas gandrīz nav netīra.
Dažas programmas darbojas
tikai ar vienu no šīm divām
iespējām.
7.6 Atliktais starts
Ar šo iespēju var atlikt programmas
startu par 30 minūtēm līdz 20 stundām.
Displejs rāda atbilstošo indikatoru un
atlikšanas laiku.
8. IESTATĪTIE PARAMETRI
8.1 Skaņas signāli
Skaņas signāls atskan, ja:
•
•
•
•
ieslēdzat ierīci;
izslēdzat ierīci;
piespiežat taustiņus;
programma ir pabeigta;
• ierīces darbībā radušies traucējumi.
Lai deaktivizētu/aktivizētu skaņas
signālus, vienlaikus piespiediet
, un turiet tos piespiestus sešas
sekundes.
un
LATVIEŠU
Ja deaktivizējat skaņas
signālus, ierīces darbības
traucējumu gadījumā tie
turpina skanēt.
•
•
13
Pēc Sākt/pauze nospiešanas:
iespējas un programmu pārslēgs ir
nobloķēts.
Pirms Sākt/pauze nospiešanas: ierīce
nesāks darboties.
8.2 Ierīce bērnu aizsardzībai
8.3 Pastāvīgā papildu
skalošanas funkcija
Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar
vadības paneli.
Iestatot jaunu programmu, šī iespēja
pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.
•
•
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju,
nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
indikators
iedegas/nodziest.
Jūs varat aktivizēt šo iespēju:
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju,
nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
indikators iedegas/nodziest.
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Iepildiet mazgāšanas līdzekļa
mazgāšanas fāzei nodalījumā 2 litrus
ūdens.
Tas aktivizē ūdens izsūknēšanas
sistēmu.
2. Iepildiet nodalījumā nelielu
daudzumu mazgāšanas līdzekļa
mazgāšanas fāzei.
3. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas
programmu ar augstāko temperatūru,
neievietojot ierīcē veļu.
Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi
iespējamie netīrumi.
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
10.1 Veļas ievietošana
1. Atveriet ierīces vāku.
2. Nospiediet A taustiņu.
Veļas tilpne atveras automātiski.
3. Ievietojiet veļu tilpnē, liekot katru
apģērba gabalu atsevišķi.
4. Izpuriniet drēbes, pirms ieliekat tās
ierīcē.
Nelieciet tilpnē pārāk daudz veļas.
5. Aizveriet veļas tilpni un vāku.
A
UZMANĪBU!
Pirms ierīces vāka
aizvēršanas pārliecinieties,
ka tilpne aizvērta pareizi.
10.2 Mazgāšanas līdzekļa un
papildlīdzekļu lietošana
Mazgāšanas līdzekļa un auduma
mīkstinātāja iepildīšana.
14
www.aeg.com
10.3 Mazgāšanas līdzekļa nodalījumi
UZMANĪBU!
Izmantojiet veļas mazgājamai mašīnai piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz mazgāšanas līdzekļu
iepakojuma.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums priekšmazgāšanas fāzei.
Atzīme MAX ir maksimālais līmenis pulverim un šķidrajiem veļas kopša‐
nas līdzekļiem.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums mazgāšanas fāzei.
Atzīme MAX ir maksimālais līmenis pulverim un šķidrajiem veļas kopša‐
nas līdzekļiem.
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (auduma mīkstinātājs, cietinātājs) nodalī‐
jums.
Atzīme M ir maksimālais līmenis šķidrajiem veļas kopšanas līdzekļiem.
Aizbīdnis pulverveida vai šķidram mazgāšanas līdzeklim.
10.4 Šķidrais mazgāšanas
līdzeklis vai pulveris
CLICK
2.
1.
A
CLICK
3.
4.
B
LATVIEŠU
•
•
15
Pozīcija A veļas pulverim (rūpnīcas iestatījums).
Pozīcija B šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.
Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli:
• Nelietojiet želatīnveida vai biezus šķidros mazgāšanas līdzekļus.
• Nelejiet mazgāšanas līdzekli virs maksimālā līmeņa.
10.5 Ierīces ieslēgšana
10.8 Ierīces darbība
1. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
3. Piespiediet taustiņu Ieslēgt/Izslēgt, lai
ieslēgtu ierīci.
Atskan īss skaņas signāls.
10.6 Programmas iestatīšana
1. Pagrieziet programmu pārslēgu un
iestatiet mazgāšanas programmu:
• Indikators Sākt/pauze mirgo.
• Displejā redzams programmas
darbības ilgums.
2. Nepieciešamības gadījumā mainiet
temperatūru, veļas izgriešanas
ātrumu, cikla ilgumu vai pievienojiet
pieejamās funkcijas. Ieslēdzot kādu
iespēju, iedegsies iestatītās iespējas
indikators.
Ja iestatāt kaut ko nepareizi,
displejā parādās ziņojums
Err.
10.7 Programmas
aktivizēšana, neizmantojot
atlikto startu
Nospiediet taustiņu Sākt/pauze, lai
aktivizētu programmu.
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un
paliek degam.
Programma sākas, vāks ir nobloķēts.
Displejā redzams indikators
.
Ūdens izsūknēšanas sūknis
darbojas īsu brīdi, kamēr
ierīcē pildās ūdens.
Aptuveni 15 minūtes pēc
mazgāšanas programmas
sākuma:
• Ierīce automātiski
noregulē cikla laiku
atbilstoši veļas tilpnē
ievietotajai veļai, lai jūs
gūtu nevainojamus
rezultātus minimālā laikā.
• Displejā redzams jaunais
laiks.
10.9 Programmas
aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
1. Atkārtoti piespiediet taustiņu Atliktais
starts, līdz displejā parādās vēlamais
aizkaves laiks.
2. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze.
Ierīce sāk atliktā starta laika atskaiti.
Kad laiks ir pagājis, programma
automātiski aktivizējas.
Pirms piespiežat taustiņu
Sākt/pauze, lai iedarbinātu
ierīci, jūs varat atcelt vai
mainīt iestatīto atlikto startu.
10.10 Atliktā starta atcelšana
Lai atceltu atlikto startu:
1. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze, lai
iestatītu ierīci pauzes režīmā.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Pieskarieties taustiņam Atliktais
starts atkārtoti, līdz ekrānā redzams
.
3. Lai uzreiz aktivizētu programmu,
nospiediet taustiņu Sākt/pauze
vēlreiz.
16
www.aeg.com
10.11 Programmas
pārtraukšana un iespējas
maiņa
Jūs varat mainīt tikai dažas iespējas,
pirms tās sākušas darboties.
1. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Nomainiet iespēju komplektu.
3. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze
vēlreiz.
Programmas darbība turpinās.
10.12 Aktivizētās
programmas atcelšana
1. Pagrieziet programmu pārslēgu
pozīcijā
, lai atceltu programmu.
2. Pagrieziet programmu pārslēgu
vēlreiz, lai iestatītu jaunu
mazgāšanas programmu. Šajā fāzē
jūs varat arī iestatīt pieejamās
funkcijas.
Pirms jaunas programmas
sākšanas, ierīce varētu
izsūknēt ūdeni. Šādā
gadījumā pārliecinieties, ka
mazgāšanas līdzekļa
nodalījumā vēl ir
mazgāšanas līdzeklis, ja
nav, vēlreiz uzpildiet
mazgāšanas līdzekli.
10.13 Durvju atvēršana
programmas darbības laikā
UZMANĪBU!
Ja temperatūra vai ūdens
līmenis veļas tilpnē ir pārāk
augsti, durvju bloķēšanas
indikators
paliek iedegts
un jūs nevarēsiet atvērt
durvis.
Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:
1. Piespiediet Ieslēgt/Izslēgt taustiņu uz
dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
2. Nogaidiet dažas minūtes, tad atveriet
ierīces durvis.
3. Aizveriet ierīces durvis.
4. Aktivizējiet ierīci un iestatiet
programmu vēlreiz.
10.14 Durvju atvēršana, kad
aktivizēts atliktais starts
Kad darbojas atliktais starts, ierīces
durvis ir bloķētas.
Lai atvērtu ierīces durvis:
1. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze.
Displejā durvju bloķēšanas indikators
nodziest.
2. Atveriet ierīces durvis.
3. Aizveriet durvis un piespiediet
taustiņu Sākt/pauze.
Atliktais starts turpinās.
10.15 Mazgāšanas cikla
beigas
Kad programmas darbība beigusies,
ierīce automātiski izslēdzas. Atskan
skaņas signāls, ja tas ir aktivizēts.
Displejā iedegas
indikators
un vāka bloķēšanas
nodziest.
Taustiņa Sākt/pauze indikators izdziest.
1. Piespiediet taustiņu Ieslēgt/Izslēgt, lai
izslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pirms programmas
beigām enerģijas taupīšanas funkcija
automātiski deaktivizēs ierīci.
Kad atkal aktivizējat
programmu, displejā
redzamas pēdējās iestatītās
programmas beigas.
Pagrieziet programmu
pārslēgu, lai iestatītu jaunu
ciklu.
2. Izņemiet veļu no ierīces.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
4. Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē
neveidotos pelējums un smakas.
10.16 Ūdens izsūknēšana
cikla beigās
Mazgāšanas programma beigusies,
taču veļas tilpnē vēl aizvien ir ūdens:
Veļas tilpne regulāri griežas, lai novērstu
veļas burzīšanos.
Vāka bloķēšanas indikators
Vāks paliek bloķēts.
deg.
LATVIEŠU
Lai atvērtu vāku, nepieciešams izsūknēt
ūdeni:
1. Ja nepieciešams, samaziniet
izgriešanas ātrumu.
2. Piespiediet Sākt/pauze taustiņu.
Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.
3. Kad programmas darbība beigusies
•
•
un durvju bloķēšanas indikators
ir izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Piespiediet Ieslēgt/Izslēgt taustiņu uz
dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
Ierīce izsūknē ūdeni un
izgriež veļu automātiski pēc
aptuveni 18 stundām.
17
Ierīce netiek lietota piecas minūtes
pirms taustiņa Sākt/pauze
piespiešanas;
Piespiediet taustiņuIeslēgt/Izslēgt, lai
atkal ieslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pēc mazgāšanas
programmas beigām.
Piespiediet taustiņuIeslēgt/Izslēgt, lai
atkal ieslēgtu ierīci.
Displejs rāda beidzamās iestatītās
mazgāšanas programmas beigu laiku.
Pagrieziet programmu pārslēgu, lai
iestatītu jaunu ciklu.
Ja iestatāt programmu vai
iespēju, kas beidzas ar
ūdeni tilpnē,
AUTOMĀTISKAIS
gaidīšanas režīms funkcija
neieslēdz ierīci, lai
atgādinātu, ka jānolej ūdens.
10.17 AUTOMĀTISKAIS
gaidīšanas režīms iespēja
Funkcija AUTOMĀTISKAIS gaidīšanas
režīms automātiski izslēdz ierīci, lai
samazinātu enerģijas patēriņu, ja:
11. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
11.1 Veļas ielāde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa,
krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un
vilnas izstrādājumi.
Ievērojiet uz etiķetēm norādītās drēbju
aprūpes norādes.
Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus
apģērbus.
Daži krāsaini apģērbi var zaudēt
krāsu pirmajā mazgāšanas reizē.
Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas
pirmās reizes.
Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet
rāvējslēdzējus, āķīšus un spiedpogas.
Sasieniet jostas.
Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
Izgrieziet uz āru daudzslāņu
audumus, vilnu un drēbes ar
uzkrāsotām ilustrācijām.
Iztīriet nopietnus traipus.
Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu
mazgāšanas līdzekli.
Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem.
Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
•
Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un
apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet
speciālo veļas mazgāšanas maisu
maziem un/vai smalkiem apģērbiem
(piem., krūšturus ar stīpām, jostas,
zeķbikses u.c.).
Īpaši neliels veļas daudzums var radīt
līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes
laikā. Ja tas notiek, ar rokām
izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet
izgriešanas fāzi no sākuma.
11.2 Nopietni traipi
Dažiem traipiem ar ūdeni un
mazgāšanas līdzekli nepietiks.
Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos
traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.
Jūs varat iegādāties īpašus traipu
noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu
noņēmējus, kas piemēroti traipa un
auduma veidam.
11.3 Mazgāšanas līdzekļi un
piedevas
•
Lietojiet tikai veļas mazgājamām
mašīnām paredzētos mazgāšanas
līdzekļus un piedevas:
18
www.aeg.com
•
•
•
•
•
– veļas pulverus visu veidu
audumiem;
– veļas pulverus maigiem
audumiem (40 °C maks.) un
vilnai;
– šķidrus mazgāšanas līdzekļus
programmām mazgāšanai zemās
temperatūrās (60 °C maks.) visu
veidu audumiem, vai īpaši tikai
vilnai.
Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas
līdzekļu veidus.
Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk
par nepieciešamo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas
uz šo produktu iepakojuma.
Izmantojiet auduma veidam un krāsai,
programmas temperatūrai un netīrības
pakāpei atbilstošus produktus.
Ja jūsu ierīce nav aprīkota ar
mazgāšanas līdzekļa dozatoru ar
aizbīdņa mehānismu, ielejiet šķidro
mazgāšanas līdzekli dozēšanas
bumbiņā (piegādā mazgāšanas
līdzekļa ražotājs).
•
•
•
Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas
programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
Ja nepieciešams, izmantojiet traipu
tīrīšanas līdzekli, iestatot programmu
ar zemu temperatūru.
Lai izmantotu pareizo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet
ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet
sadaļu "Ūdens cietība".
11.5 Ūdens cietība
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur
ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas
līdzekli lietot nav nepieciešams.
Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi
savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo
ūdens piegādes uzņēmumu.
Lietojiet pareizu daudzumu ūdens
mīkstinātāja. Ievērojiet instrukcijas, kas
norādītas uz produktu iepakojuma.
11.4 Ieteikumi vides
aizsardzībai
•
Iestatiet programmu bez
priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu
vidēji netīru veļu.
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīci tikai ar siltu ziepjūdeni. Pilnībā
nosusiniet visas virsmas.
UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu,
šķīdinātājus vai ķimikālijas.
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
novērstu katlakmens un rūsas
veidošanos.
Lai noņemtu rūsu, lietojiet tikai īpašus
veļas mazgājamajām mašīnām
paredzētus produktus. To nedrīkst darīt
tajā pašā laikā, kad tiek mazgāta veļa.
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
12.2 Atkaļķošana
12.3 Apkopes mazgāšana
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
atkaļķošanas līdzekli.
Izmantojot programmas, kas lieto
zemāku temperatūru, zināma daļa
mazgāšanas līdzekļa paliek veļas tilpnē.
Veiciet apkopes mazgāšanu regulāri. Lai
to izdarītu:
LATVIEŠU
•
•
Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
Iestatiet kokvilnas programmu ar
visaugstāko temperatūras iestatījumu
un nelielu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
12.4 Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana
1.
2.
3.
12.5 Ūdens izplūdes filtra tīrīšana
Netīriet aizplūdes filtru, ja ūdens ierīcē ir karsts.
1.
2.
19
20
www.aeg.com
3.
4.
5.
12.6 Ieplūdes šļūtenes un filtra vārsta tīrīšana
1.
2.
1
2
3
LATVIEŠU
3.
21
4.
90˚
12.7 Avārijas ūdens
izsūknēšana
Darbības traucējuma dēļ ierīce nevar
izsūknēt ūdeni.
Ja tas notiek, veiciet sadaļas "Aizplūdes
filtra tīrīšana" soļus no (1) līdz (5). Ja
nepieciešams, iztīriet sūkni.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus
galus konteinerā un ļaujiet ūdenim
izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas
ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ
ieplūdes šļūteni.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
temperatūra ir augstāka par
0 °C, pirms atkal lietojat
ierīci.
Ražotājs neatbild par
bojājumiem, kas radušies
zemas temperatūras
rezultātā.
12.8 Aizsardzība pret
sasalšanu
Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa
temperatūra var būt zemāka par 0 °C,
izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes
šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
- Ierīce neizsūknē ūdeni.
•
- ierīces vāks vai veļas tilpnes
durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas
pareizi. Lūdzu, pārbaudiet abus!
•
- Strāvas padeve ir nestabila.
Pagaidiet, līdz strāvas padeve ir
stabila.
•
- Aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm. Atvienojiet ierīci un
aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru.
13.1 Ievads
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības
laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas
risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Dažu problēmu gadījumā atskan
skaņas signāls un displejā redzams
brīdinājuma kods:
•
- Ierīce kārtīgi nepiepildās ar
ūdeni.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
22
www.aeg.com
13.2 Iespējamās kļūmes
Problēma
Iespējamais risinājums
Programma neaktivizē‐
jas.
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
Pārliecinieties, vai ierīces vāks un veļas tilpnes durvis ir aizvēr‐
tas pareizi.
Pārliecinieties, vai nav bojātu drošinātāju drošinātāju kastē.
Pārbaudiet, vai ticis nospiests taustiņš Sākt/Pauze.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika
atskaites beigas.
Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.
Ierīce kārtīgi nepiepildās
ar ūdeni.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk zems.
Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens apgādes
dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai nav aizsērējis ieplūdes šļūtenes filtrs vai vārsta
filtrs. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav samezglojusies vai saliek‐
ta.
Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes šļūtenes pieslēgums ir pa‐
reizs.
Ierīce nepiepildās ar ūde‐ Pārliecinieties, ka aizplūdes šļūtene ir pareizā pozīcijā. Iespē‐
ni un uzreiz to izsūknē.
jams, šļūtene atrodas pārāk zemu.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav sagriezusies vai
saliekta.
Pārbaudiet, vai ūdens novadsistēmas filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Pārliecinieties, vai ūdens aizplūdes šļūtenes pieslēgums ir pa‐
reizs.
Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, iestatiet
ūdens izsūknēšanas programmu.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas
tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas programmu.
LATVIEŠU
Problēma
23
Iespējamais risinājums
Nedarbojas veļas izgrie‐ Iestatiet izgriešanas programmu.
šanas fāze, vai mazgāša‐
nas cikls noris ilgāk nekā
parasti.
Pārbaudiet, vai ūdens novadsistēmas filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas fā‐
zi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies līdzsvara trū‐
kuma dēļ.
Uz grīdas ir ūdens.
Pārbaudiet, vai ūdens šļūteņu savienotājdetaļas ir cieši pievilk‐
tas un nav ūdens noplūdes.
Pārliecinieties, vai ūdens aizplūdes šļūtene nav bojāta.
Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdzeklis un
pareizā daudzumā.
Ierīces vāku nevar atvērt. Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies.
Ja veļas tilpnē palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas vai
veļas izgriešanas programmu.
Ierīce rada neparastus
trokšņus.
Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet sadaļu "Uz‐
stādīšana".
Pārbaudiet, vai ir noņemti transportēšanas stiprinājumi un ie‐
pakojuma materiāli. Skatiet sadaļu "Uzstādīšana".
Ielieciet veļas tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
Cikls ir īsāks par uzrādīto Ierīce izskaitļo jauno laiku atbilstoši veļas ielādei. Skatiet sada‐
laiku.
ļu "Patēriņa lielumi".
Cikls ir garāks par uzrādī‐ Nelīdzsvarota veļas ielāde pagarina darbības laiku. Tas ir nor‐
to laiku.
māli šai ierīcei.
Mazgāšanas rezultāti
nav apmierinoši.
Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu
mazgāšanas līdzekli.
Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādājumus, lai
likvidētu grūti iztīrāmus traipus.
Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru.
Samaziniet veļas daudzumu.
Nevar iestatīt iespēju.
Pārliecinieties, ka tiek spiesti tikai vēlamais (-ie) taustiņš (-i).
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja ekrānā redzami citi brīdinājuma kodi. Ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
24
www.aeg.com
14. TEHNISKIE DATI
Izmērs
Platums / augstums / dzi‐
ļums / kopējais dziļums
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektriskais savieno‐
jums
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitruma
IPX4
izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņe‐
mot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aiz‐
sardzības no mitruma
Ūdens padeves spie‐
diens
Minimums
Maksimums
Auksts ūdens
Ūdens padeve 1)
Maksimālais veļas
daudzums
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
Kokvilna
6 kg
Elektroenerģijas patēriņa klase
A++
Izgriešanas ātrums
1200 apgr./min.
Maksimums
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4 collu vītni.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
SLOVENSKY
25
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................26
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 27
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 29
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................29
5. TABUĽKA PROGRAMOV.................................................................................30
6. SPOTREBA...................................................................................................... 34
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 35
8. NASTAVENIA................................................................................................... 35
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................36
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE........................................................................ 36
11. TIPY A RADY................................................................................................. 41
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................42
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 45
14. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 47
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
26
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou
spôsobilosťou smú tento spotrebič používať len vtedy,
ak boli dostatočne poučené ohľadne bezpečného
používania spotrebiča a chápu možné riziká alebo sú
pod spoľahlivým dohľadom.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať v
dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, pokiaľ nie sú
neustále pod dozorom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Neprekračujte maximálnu náplň 6 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z
pripojenia odtokovej hadice musí byť medzi 0,5 bar
(0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča (ak je k
dispozícii) nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou
ani inou pokrývkou podlahy.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
27
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vysokotlakové
vodné prúdy a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. Ak budete
spotrebič v budúcnosti presúvať,
skrutky musíte znovu použiť a
zablokovať bubon, aby ste predišli
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0°C alebo kde je
spotrebič vystavený poveternostným
vplyvom.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči teplu.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
•
•
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
podlahou.
Spotrebič neinštalujte tam, kde veko
spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
28
www.aeg.com
•
•
•
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
•
•
2.5 Servis
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
Pod spotrebič nedávajte nádobu na
zachytávanie unikajúcej vody.
Informácie o povolenom príslušenstve
vám poskytne autorizované servisné
stredisko.
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
SLOVENSKY
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
3
7
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Veko
Rukoväť veka
Filter vypúšťacieho čerpadla
Páčka na presun spotrebiča
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
Typový štítok
4
5
6
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
3
10
1 Tlačidlo Zap./Vyp.
2 Volič programov
3 Displej
4 Extra plákanie ukazovateľ
9
8
7
4
6
5
5 Štart/Prestávka tlačidlo
6 Posunutý štart tlačidlo
7 Úspora času tlačidlo
8 Tekutý prací prostriedok tlačidlo
29
30
www.aeg.com
9 Odstreďovanie tlačidlo
10 Teplota tlačidlo
4.2 Displej
A
B
C
Oblasť času:
A
Trvanie programu
Posunutý štart
Kódy alarmu
Chybové hlásenie
Program sa skončil.
Ukazovateľ zaistených dvierok:
B
Ak tento ukazovateľ svieti, nie je možné otvoriť dvierka spo‐
trebiča.
Ak tento ukazovateľ bliká, nie je možné otvoriť dvierka spo‐
trebiča. Pred otvorením dvierok spotrebiča počkajte niekoľ‐
ko minút.
Dvierka môžete otvoriť až vtedy, keď ukazovateľ zhasne.
Detská poistka:
C
Tento ukazovateľ sa zobrazí pri zapnutí spotrebiča.
5. TABUĽKA PROGRAMOV
Program
Teplotný rozsah
Pracie programy
Maximálna
hmotnosť ná‐
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
Bavlna
95 °C – studená
voda
Bavlna + Predpie‐
ranie
95 °C – studená
voda
Bavlna + Škvrny
95 °C – 40 °C
Syntetika
60 °C – studená
voda
Jednoduché že‐
hlenie
60 °C – studená
voda
Jemná bielizeň
40 °C – studená
voda
Vlna/hodváb
40 °C – studená
voda
Odstreďovanie
Vypúšťanie
31
Maximálna
hmotnosť ná‐
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
6 kg
1200 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie.
6 kg
1200 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Silné a bežné znečistenie.
6 kg
1200 ot./min.
Biela a odolná farebná bavlna so silným zneči‐
stením. Silné znečistenie.
2,5 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné zneči‐
stenie.
1 kg
1000 ot./min.
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie. Bež‐
2,5 kg
1200 ot./min.
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyesteru. Bežné znečistenie.
1 kg
1200 ot./min.
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemné tkaniny s označením «
né a mierne znečistenie.1)
hand washing» pre ručné pranie.2)
6 kg
1200 ot./min.
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej
bielizne.
6 kg
Odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny.
32
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Plákanie
Studená voda
Mix 20°
20 °C
Maximálna
hmotnosť ná‐
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
6 kg
1200 ot./min.
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny,
okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Rýchlosť od‐
streďovania znížte podľa druhu bielizne.
2,5 kg
1200 ot./min.
Špeciálny program na mierne znečistenú bavlnu,
syntetiku a zmesové tkaniny. Nastavením tohto pro‐
gramu znížite spotrebu energie. Uistite sa, že je
prací prostriedok je vhodný pre nízke teploty, aby
ste dosiahli dobrú účinnosť prania.3).
Džínsy
60 °C – studená
voda
20 min - 3 kg
40 °C – 30 °C
Bavlna úsporný4)
3 kg
1200 ot./min.
Džínsovina a džersej. Aj na bielizeň tmavej farby.
3 kg
1200 ot./min.
Bavlnené a syntetické tkaniny s miernym zneči‐
stením alebo iba jedenkrát nosené.
6 kg
1200 ot./min.
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné zneči‐
stenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho
programu sa predĺži.
60 °C – 40 °C
1) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie. Spo‐
trebič pridáva dodatočné plákania.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
3) Spotrebič vykoná krátku fázu ohrevu, ak je teplota vody nižšia ako 20 °C. Spotrebič zobrazí nastave‐
nie teploty „Studená voda”.
4) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti.
Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štandardný program na bavlnu pri 60
°C» a «štandardný program na bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie bežne
znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
Program
1)
■
■
■
■
2)
■
■
SLOVENSKY
Program
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
■
■
■
■
■
■
■
■
33
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 3)
■
1) Ak nastavíte voliteľnú funkciu Extra plákanie, spotrebič pridá niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri pro‐
grame Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
2) Ak nastavíte kratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné prať
aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
3) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
5.1 Woolmark Apparel Care Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol
schválený spoločnosťou The Woolmark
Company na pranie vlnených odevov,
ktoré sú označené symbolom ručného
prania «hand wash», za predpokladu, že
odevy sa perú v súlade s pokynmi
výrobcu tejto práčky. Pri sušení a ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1145
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
34
www.aeg.com
6. SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje môžu ovplyvniť rôzne faktory:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množ‐
stvo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maxi‐
málna náplň 6 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1
kg, trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné tr‐ Zostatková
vanie pro‐
vlhkosť
gramu (mi‐ (%)1)
núty)
Bavlna 60 °C
6
1,10
56
180
53
Bavlna 40 °C
6
0,65
54
150
53
Syntetika 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Jemná bielizeň 40
°C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Vlna/hodváb 30
°C 2)
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
6
0,96
45
240
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
3
0,62
37
149
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 40 °C
3
0,50
37
136
53
1) Na konci fázy odstreďovania.
2) Pri niektorých modeloch nie je k dispozícii.
SLOVENSKY
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.48
0.48
35
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Teplota
Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti.
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť
predvolenú teplotu.
7.4 Extra plákanie
Ukazovateľ
= studená voda.
Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej
teploty.
7.2 Odstreďovanie
Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť
štandardnú rýchlosť odstreďovania.
Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej
rýchlosti.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
S touto voliteľnou funkciou môžete pridať
k niektorým pracím programom plákania,
pozrite si časť „Tabuľka programov”.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.
Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti.
7.5 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
Plákanie stop
•
•
•
•
Túto funkciu nastavte, ak chcete
zabrániť pokrčeniu bielizne.
Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti.
Prací program sa skončí s vodou v
bubne. Bubon sa pravidelne otáča,
aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
Veko zostane zablokované. Ak chcete
odblokovať veko, musíte vypustiť
vodu.
Informácie o vypúšťaní vody
nájdete v časti „Po skončení
programu“.
7.3 Tekutý prací prostriedok
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistenú bielizeň.
Pri mierne znečistenej bielizni stlačte
tlačidlo dvakrát. Nastaví sa možnosť
„Extra rýchly“.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
7.6 Posunutý štart
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas posunutia.
Stlačte toto tlačidlo, aby ste prací cyklus
prispôsobili použitiu tekutého pracieho
prostriedku.
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Kedy zaznejú zvukové signály:
•
•
Zapnete spotrebič.
Vypnete spotrebič.
36
www.aeg.com
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
Túto funkciu môžete zapnúť:
signály, stlačte tlačidlo
súčasne na 6 sekúnd.
•
a tlačidlo
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
8.2 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
•
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
a
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
a
a podržte ich
tlačidlá
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka:
zablokujú sa voliteľné funkcie a volič
programu.
Pred stlačením tlačidla Štart/
Prestávka: spotrebič sa nedá spustiť.
a podržte ich
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Do priehradky na prací prostriedok
pre fázu prania nalejte 2 litre vody.
Aktivuje sa odtokový systém.
2. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
3. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
10.1 Vloženie bielizne
1. Otvorte veko spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo A.
Bubon sa automaticky otvorí.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
4. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
5. Bubon a veko zatvorte.
A
POZOR!
Pred zatvorením veka
spotrebiča sa uistite, že ste
bubon zavreli správne.
SLOVENSKY
10.2 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
Odmerajte správne množstvo pracieho
prostriedku a aviváže.
10.3 Priehradky na pracie prostriedky
POZOR!
Používajte iba pracie prostriedky určené pre práčky.
Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov.
Priehradka na prací prostriedok pre fázu predpierania.
Značky MAX označujú maximálne množstvo pracieho prostriedku (prá‐
škového alebo tekutého).
Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.
Značky MAX označujú maximálne množstvo pracieho prostriedku (prá‐
škového alebo tekutého).
Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (avivážny prípravok, škrob).
Značka M označuje maximálnu hladinu tekutých prídavných prostried‐
kov.
Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.
37
38
www.aeg.com
10.4 Tekutý alebo práškový
prací prostriedok
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Poloha A pre práškový prací prostriedok (nastavenie z výroby).
• Poloha B pre tekutý prací prostriedok.
B
Keď používate tekutý prací prostriedok:
• Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
• Nepridávajte viac tekutého prostriedku ako je maximálna úroveň.
10.5 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Stlačením tlačidla Zap / Vyp
spotrebič zapnite.
Zaznie krátky tón.
10.6 Nastavenie programu
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Ukazovateľ tlačidla Štart/
Prestávka bliká.
• Na displeji sa zobrazí dĺžka
trvania programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
10.7 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Spustí sa program, veko je zatvorené.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
SLOVENSKY
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
10.8 Správanie spotrebiča
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli dokonalé
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
10.9 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart, až kým sa na displeji
nezobrazí požadovaná doba
posunutia.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič spustí odpočítavanie času
posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Štart/
Prestávka, môžete zrušiť
alebo zmeniť nastavený
posunutý štart.
10.10 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Štart/
Prestávka okamžite spustíte
program.
39
10.11 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Štart/
Prestávka.
Program bude pokračovať.
10.12 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Program zrušíte otočením otočného
ovládača do polohy
.
2. Opätovným otočením ovládača
programu nastavíte nový prací
program. Teraz môžete nastaviť aj
dostupné funkcie.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
10.13 Otvorenie dvierok pri
spustenom programe
POZOR!
Ak je teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoká,
ukazovateľ blokovania
dvierok
bude svietiť a
dvierka nie je možné otvoriť.
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
1. Tlačidlo Zap / Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
2. Počkajte niekoľko minút a potom
opatrne otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Zapnite spotrebič a opäť nastavte
program.
40
www.aeg.com
10.14 Otvorenie dvierok, keď
je zapnutý posunutý štart
Dvierka spotrebiča sú počas posunutého
štartu zatvorené.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Na displeji zhasne ukazovateľ blokovania
.
dvierok
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Pokračuje posunutý štart.
10.15 Koniec cyklu
Svieti ukazovateľ blokovania veka
Veko zostane zablokované.
Ak chcete otvoriť veko, musíte vypustiť
vodu:
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Tlačidlo Zap / Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
Na displeji sa zobrazí
a zhasne
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne.
10.17 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
1. Stlačením tlačidla Zap / Vyp
spotrebič vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
•
ukazovateľ blokovania veka
.
10.16 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
.
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap / Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap / Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
nevypne spotrebič, aby vám
pripomenula, že máte
vypustiť vodu.
SLOVENSKY
41
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
11.1 Vloženie bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Odstráňte odolné škvrny.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky
alebo ich vložte do pracieho vaku
alebo obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice a pod.) použite pracie
vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
11.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
•
•
•
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
11.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
11.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
42
www.aeg.com
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vonkajšie čistenie
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
12.3 Program prania na
údržbu práčky
POZOR!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na údržbu práčky.
Potrebné kroky:
12.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
•
•
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Vyberte všetku bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
12.4 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
SLOVENSKY
3.
12.5 Čistenie odtokového filtra
Odtokový filter nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca.
1.
2.
3.
4.
43
44
www.aeg.com
5.
12.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(5) z časti „Čistenie odtokového sitka“. V
prípade potreby včistite čerpadlo.
12.8 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
SLOVENSKY
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
45
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
•
– Veko spotrebiča alebo dvierka
bubna sú otvorené alebo sú
nesprávne zatvorené. Skontrolujte
veko aj dvierka!
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Zaplo sa zariadenie proti
vytopeniu. Spotrebič odpojte a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
13.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
13.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú veko spotrebiča a dvierka bubna správne za‐
tvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani
vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo
počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné in‐
formácie získate od dodávateľa vody.
46
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter venti‐
lu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Spotrebič sa nenapĺňa
vodou a vodu ihneď vy‐
púšťa.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť príliš nízko.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram na vypustenie vody.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania ne‐ Nastavte program odstreďovania.
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
čajne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstre‐
ďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vy‐
vážením.
Na podlahe je voda.
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho pro‐
striedku.
Nie je možné otvoriť ve‐
ko spotrebiča.
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
SLOVENSKY
Problém
Možné riešenie
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
47
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite
si časť „Inštalácia”.
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Pozrite
si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špe‐
ciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Bavlna
6 kg
48
www.aeg.com
Energetická trieda
A++
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1200 ot./min.
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
49
50
www.aeg.com
SLOVENSKY
51
108869502-A-502015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement