Electrolux | EWT1274AOW | User manual | Electrolux EWT1274AOW Ohjekirja

Electrolux EWT1274AOW Ohjekirja
EWT1274AOW
FI PESUKONE
SV TVÄTTMASKIN
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
2
23
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS............................................................................................. 5
4. KÄYTTÖPANEELI................................................................................................ 6
5. OHJELMATAULUKKO......................................................................................... 7
6. KULUTUSARVOT................................................................................................ 9
7. LISÄTOIMINNOT................................................................................................10
8. ASETUKSET...................................................................................................... 11
9. KÄYTTÖÖNOTTO..............................................................................................11
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...................................................................................12
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA................................................................................... 15
12. HOITO JA PUHDISTUS....................................................................................16
13. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 19
14. TEKNISET TIEDOT...........................................................................................21
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs
ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla
aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät
vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Noudata maksimitäyttömäärää 7 kg (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo)
0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana
toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai
kuljetuspultit.
• Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu
tulee lukita, kun siirrät laitetta.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu
sääolosuhteille.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen luukkua ei voida avata
kokonaan.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää
riittävästi tilaa.
2.2 Sähköliitännät
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutetuttu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia:
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS
1362) sulaketta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se
on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
SUOMI
2.4 Käyttö
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita
voidaan käyttää.
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, sähköiskuja,
tulipaloja, palovammoja tai
laitteen vaurioitumisen.
2.5 Hävittäminen
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Lue pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Varmista, että poistat kaikki metalliosat
pyykistä.
• Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
5
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Tyhjennyspumpun sihti
Vipu laitteen siirtämistä varten
Jalat laitteen tasapainottamiseen
Arvokilpi
6
www.electrolux.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
1 Ohjelmanvalitsin
2 Linkousnopeuden alennus kosketuspainike
7 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
8 Helposti Siliävät -kosketuspainike
3 Lämpötila-kosketuspainike
4 Näyttö
9 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
10 Time Manager -kosketuspainikkeet
5 Esipesu-kosketuspainike
6 Ajastin-kosketuspainike
4.2 Näyttö
A
E
B
D
C
A) Aika-alue:
• Ohjelma-aika.
• Hälytyskoodit. Katso kuvaus
luvusta “Vianmääritys”.
• Time Manager
-taso.
B) Ajastimen merkkivalo.
C) Lapsilukon merkkivalo.
D) Kansi lukittu -merkkivalo:
• Kun merkkivalo palaa, kantta ei
voida avata.
• Kun merkkivalo on sammunut,
kansi voidaan avata.
• Kun merkkivalo vilkkuu, kantta ei
voida avata. Odota joitakin
minuutteja, kunnes merkkivalo
sammuu.
E) Pesuvaiheen merkkivalot.
•
•
•
: pesuvaihe
: huuhteluvaihe
: linkousvaihe
SUOMI
7
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
MaksimilinMaksimilinkousnopeus
kousnopeus
Puuvilla
90°C - Kylmä
7 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen
ja vähän likainen pyykki.
Puuvilla
7 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa.
Siliävät
60 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Hienopesu
40 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen.
Villa/Silkki
40 °C - Kylmä
1 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu».2)
Silkki
30° - kylmä
1 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma silkille ja sekoitekuiduille.
Peitot
60° - 30 °C
2 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
Huuhtelu
Kylmä
7 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
Tyhjennys
7 kg
Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
Linkous
7 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
Farmarit
60 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värillisille vaatteille.
Verhot
40 °C - Kylmä
3 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma verhoille. Esipesuvaihe aktivoituu
automaattisesti. 3)
Eco1)
60 °C - 40 °C
30°
Ulkoilupuvut 2,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen
tai raikastettava pyykki.
8
www.electrolux.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
MaksimilinMaksimilinkousnopeus
kousnopeus
Paidat
30°
1,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikastettava pyykki. 5 - 6 paidalle
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti
nämä ohjelmat ovat “Standardi 60°C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40°C puuvillaohjelma”. Ne
ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
3) Älä käytä pesuaineita esipesuvaiheessa, jotta huuhtelussa käytetään vain vettä.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SUOMI
5.1 Woolmark-sertifikaatti
konepestävän Woolmarkin tuotteen
pesuun, kun vaatteet pestään tekstiilin
hoito-ohjemerkinnän ja tämän pesukoneen
valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1027
Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki.
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on
Woolmark-yhtiön hyväksymä
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin
tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva ohjelman kesto. Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana
ja se voi pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on
7 kg ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto
on alle tunnin). Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu
piste.
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulu- Likimääräi- Jäännöstus (litroi- nen ohjel- kosteus
na)
man kesto (%) 1)
(minuutteina)
Puuvilla 60 °C
7
1,16
58
197
53
Puuvilla 40 °C
7
0,61
56
192
53
Siliävät 40 °C
3
0,45
46
105
35
Hienopesu 40 °C
3
0,55
46
90
35
Villa/käsinpesu 30
°C
1
0,35
50
65
30
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60 °C
puuvilla
7
1,08
48
259
53
Standardi 60 °C
puuvilla
3.5
0,70
40
179
53
Standardi 40 °C
puuvilla
3.5
0,65
40
179
53
1) Linkousvaiheen päättyessä.
9
10
www.electrolux.com
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,48
0,48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla
tämän lisätoiminnon.
Merkkivalo
= kylmä vesi.
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
7.2 Linkous
Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa
oletuslinkousnopeutta.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
7.3 Esipesu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle
pyykille.
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
Kun asetat tämän lisätoiminnon, ohjelman
kesto on pitempi.
Linkouksen lisätoiminnot:
Vastaava merkkivalo syttyy.
Rypistymisenesto
• Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen
estämiseksi.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Rummussa on vettä, kun ohjelma
päättyy.
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
Yöohjelma
• Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi
kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi
hiljaisen pesun.
• Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä
joissakin pesuohjelmissa.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
7.4 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida
pesuohjelman käynnistymään vähintään
30 minuutin ja enintään 20 tunnin päästä.
Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.
7.5 Lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.6 Helposti siliävät
Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen
ryppyjen muodostumisen estämiseksi.
Laitteen linkousnopeus laskee, se käyttää
enemmän vettä ja mukauttaa ohjelman
keston pyykkityypin mukaan.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.7 Time Manager
Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy
oletuskesto.
tai
.
■
4)
Time Manager on käytettävissä vain
taulukon ohjelmissa.
-merkkivalo
3)
1)
■
■
■
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
11
1)
2)
-merkkivalo
Vähennä tai lisää ohjelman kestoa
painamalla
SUOMI
■
■
■
■
■2) ■2) ■2) ■2) ■2) ■2)
1) Jos käytettävissä.
2) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.
3) Lyhyin: pyykin raikastaminen.
4) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään, energiankulutus pienenee asteittain. Optimoitu
lämmitysvaihe säästää energiaa ja pitempi
kesto säilyttää samat pesutulokset (erityisesti
normaalilikaisen pyykin kohdalla).
8. ASETUKSET
8.1 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
• Kun painat painiketta
: lisätoiminnot
ja ohjelmanvalitsin lukittuvat.
• Ennen painikkeen
ei voi käynnistyä.
painamista: laite
8.2 Pysyvä lisähuuhtelu
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
8.3 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• ohjelma on päättynyt
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
2. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
12
www.electrolux.com
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa, että
rumpu on suljettu oikein.
10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
A
10.3 Pesuainelokero
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
SUOMI
13
10.4 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
10.5 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
• Merkkivalo
vilkkuu.
• Näytössä näkyy Time Manager taso, ohjelman kesto ja
ohjelmavaiheiden merkkivalot.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja
linkousnopeutta tai lisää käytettävissä
olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin
lisätoiminnon päälle, asetetun
lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Jos asetat jonkin arvon
virheellisesti, näytössä näkyy
viesti
.
10.6 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina painiketta
.
• Merkkivalo
lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan.
alkaa vilkkumaan
• Merkkivalo
näytössä.
• Ohjelma käynnistyy, kansi lukittuu
ja näytössä näkyy merkkivalo
• Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
.
14
www.electrolux.com
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää automaattisesti
ohjelman keston
pyykkimäärän mukaan.
• Uusi arvo näkyy näytössä.
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
haluamasi viive näkyy näytössä.
Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.
:
2. Paina painiketta
• Laite käynnistää ajanlaskun.
• Kun asetettu aika on kulunut
loppuun, ohjelma käynnistyy
automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai
muuttaa ajastimen asetusta
Laite tyhjentää veden ennen
uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista, että
pesuaine on edelleen
pesuainelokerossa. Täytä se
muussa tapauksessa.
10.10 Kannen avaaminen
Laitteen kansi on lukittu ohjelman tai
ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä
näkyy merkkivalo
.
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita,
kantta ei voida avata.
Kannen avaaminen ajastimen ollessa
käynnissä:
ennen kuin painat
.
Ajastuksen peruuttaminen:
• Paina painiketta
laitteen asettamiseksi
taukotilaan.
• Paina painiketta
,
kunnes näytössä näkyy
'.
• Käynnistä ohjelma
välittömästä painamalla
painiketta
uudelleen.
10.8 Ohjelman keskeyttäminen
ja lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Aseta laite taukotilaan painamalla
painiketta
.
2. Odota, kunnes kannen lukituksen
sammuu.
merkkivalo
3. Voit avata kannen.
4. Sulje kansi ja paina uudelleen
painiketta. Ajastin toimii edelleen.
Kannen avaaminen ohjelman ollessa
käynnissä:
1. Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon
.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen kansi.
3. Sulje kansi ja aseta ohjelma uudelleen.
10.11 Ohjelman päättyessä
1. Paina painiketta
.
Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta
Ohjelma jatkuu.
.
• Laite pysähtyy automaattisesti.
• Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
• Näyttöön syttyy
• Painikkeen
10.9 Pesuohjelman
peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta kääntämällä
ohjelmanvalitsin asentoon
2. Kytke laite toimintaan kääntämällä
ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen
jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
.
.
merkkivalo sammuu.
• Kannen lukon merkkivalo
sammuu.
• Voit avata kannen.
• Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
SUOMI
• Sulje vesihana.
• Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon
.
• Pidä kansi raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Kannen lukon merkkivalo
palaa.
vilkkuu. Kansi on
Merkkivalo
edelleen lukittu.
• Kansi voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Veden tyhjentäminen:
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
Jos asetat toiminnon , laite
suorittaa ainoastaan tyhjennysvaiheen.
. Laite tyhjentää
2. Paina painiketta
veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
kannen lukon merkkivalo
sammuu, kansi voidaan avata.
15
4. Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon
.
Laite tyhjentää veden ja linkoaa
automaattisesti noin 18 tunnin
kuluttua (Villa-ohjelmaa lukuun
ottamatta).
10.12 Valmiustila
Kun pesuohjelman päättymisestä on
kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta ole
kytketty pois toiminnasta,
energiansäästötoiminto aktivoituu.
Energiansäästötoiminto vähentää
energiankulutusta, kun laite on
valmiustilassa.
• Kaikki merkkivalot ja näyttö sammuvat.
merkkivalo vilkkuu
• Painikkeen
hitaasti.
• Paina jotakin lisätoimintoa
energiansäästötoiminnon
deaktivoimiseksi.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
11.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese huomattavat tahrat erityisellä
pesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese laitteessa saumaamattomia
tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai
arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
• Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa
epätasapainon linkousvaiheessa. Jos
näin käy, levitä pyykit käsin
pesualtaassa ja käynnistä linkous
uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
poistetaan ennen tekstiilien asettamista
laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
16
www.electrolux.com
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja
pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita, mieluiten
alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa
(enintään 60 °C) kaikille
kuitutyypeille, tai villavaatteiden
erikoispesuaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
• Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla,
jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina
maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan
pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta.
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien
käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
12.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien
käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään
pyykinpesusta.
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
• Poista pyykki koneesta.
• Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila
ja lisää pieni määrä pesuainetta.
SUOMI
12.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
3.
12.5 Vedenpoiston sihdin (nukkasihdin) puhdistaminen
VAROITUS!
Älä puhdista vedenpoiston
sihtiä (nukkasihtiä), jos laitteen
vesi on kuumaa.
1.
2.
17
18
www.electrolux.com
3.
4.
5.
12.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
SUOMI
3.
19
4.
90˚
12.7 Hätätyhjennys
Laite ei voi tyhjentää vettä toimintahäiriön
vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin puhdistaminen'
vaiheet (1) - (5). Puhdista pumppu
tarvittaessa.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on yli 0
°C ennen kuin käytät laitetta
uudelleen. Valmistaja ei ota
vastuuta jäätymisvaurioista.
Kone on tarkoitettu
käytettäväksi ja säilytettäväksi
normaalissa
huoneenlämpötilassa.
12.8 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista jäljelle
jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
•
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen luukku on auki tai se
on suljettu virheellisesti. Tarkista
luukku!
•
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
13.1 Johdanto
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
20
www.electrolux.com
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnis- Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
ty.
Tarkista, että laitteen kansi on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vettä. Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku
voi olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti (nukkasihti) ole tukossa.
Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi
jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai Aseta linkousohjelma.
pesuohjelma kestää normaalia pitempään.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti (nukkasihti) ole tukossa.
Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen.
Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
SUOMI
21
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat tiiviit ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu. Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä.
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja kuljetustuet on poistettu.
Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso kohta
‘Kulutusarvot’.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tämä
on normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi kosketuspainikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteu- IPX4
den suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan
matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.
22
www.electrolux.com
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
Vesiliitäntä 1)
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kylmä vesi
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
7 kg
Linkousnopeus
Maksimi
1200 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus asettamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
23
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................. 24
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................................................ 25
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................. 26
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................27
5. PROGRAMÖVERSIKT....................................................................................... 28
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN................................................................................ 30
7. TILLVALSFUNKTIONER.....................................................................................31
8. INSTÄLLNINGAR............................................................................................... 32
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 32
10. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 32
11. RÅD OCH TIPS................................................................................................36
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..........................................................................37
13. FELSÖKNING.................................................................................................. 40
14. TEKNISKA DATA............................................................................................. 42
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
24
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
SVENSKA
•
•
•
25
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger
0 °C eller där den utsätts för väder och
vind.
• Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
• Installera inte produkten där luckan inte
kan öppnas helt.
• Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
2.2 Elektrisk anslutning
• Produkten måste vara jordad.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall kontakta en elektriker.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Endast för Storbritannien och Irland:
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
26
www.electrolux.com
2.4 Använd
• Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
VARNING!
Det finns risk för personskador,
elstöt, brand eller skador på
produkten.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanel
Lock
Lockhandtag
Filter till tömningspump
Spak för att flytta produkten
Fötter för nivåutjämning av produkten
Typskylt
SVENSKA
27
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1 Programväljare
2 Touch-kontroll för reducerad
centrifugering
9
7 Touch-kontroll för Extra sköljning
8 Touch-kontroll för Lättstruket
9 Touch-kontroll för Start/Paus
10 Touch-kontroller för Time Manager
3 Touch-Kontroll för Temperatur
4 Display
5 Touch-kontroll för Förtvätt
6 Touch-kontroll för Fördröjd start
4.2 Display
A
E
B
D
C
A) Tidområdet:
• Programtid.
• Larmkoder. Se avsnittet
"Felsökning" för beskrivning av
dem.
• Nivån för Time Manager
.
B) Indikator för Fördröjd start.
C) Kontrollampa för Barnlås.
D) Kontrollampan för lucklås:
• Den lyser, du kan inte öppna
luckan.
• Den lyser inte, du kan öppna
luckan.
• Den blinkar, du kan inte öppna
luckan. Vänta några minuter tills
kontrollampan släckts.
E) Kontrollampor för tvättfas.
•
: tvättfas
•
: sköljfas
•
: centrifugeringsfas
28
www.electrolux.com
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Max. tvättProgrambeskrivning
Temperaturom- mängd
Max. centrifugeringshastighet
råde
Max. centrifugeringshastighet
7 kg
1200 varv/
minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
7 kg
1200 varv/
minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.
Syntet
60 °C - kall
3 kg
1200 varv/
minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
Fintvätt
40 °C - kall
3 kg
1200 varv/
minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.
Bomull
90 °C - kall
Bomull
Eco1)
60° - 40 °C
Ylle/Handt- 1 kg
1200 varv/
vätt
minut
40 °C - kall
Ylle som kan tvättas i maskin, ylle som ska
handtvättas och ömtåliga material med skötselrådet "handtvätt".2)
Silke
30 °C - kall
1 kg
800 varv/minut
Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
Täcken
60° - 30 °C
2 kg
800 varv/minut
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
sängöverkast, etc.
7 kg
1200 varv/
minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
7 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Kall
Sköljning
Tömning
Centrifugering 7 kg
1200 varv/
minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Jeans
60 °C - kall
3 kg
1200 varv/
minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
Gardiner
40 °C - kall
3 kg
800 varv/minut
Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen aktiveras automatiskt. 3)
2.5 kg
800 varv/minut
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg.
Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas
upp.
30°
Sport
SVENSKA
29
Program
Max. tvättProgrambeskrivning
Temperaturom- mängd
Max. centrifugeringshastighet
råde
Max. centrifugeringshastighet
Skjortor
30°
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6
skjortor.
1.5 kg
800 varv/minut
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C
bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt
program.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta så att plaggen tvättas skonsamt. Det kan
se ut som att trumman inte roterar eller inte roterar ordentligt. Detta är normalt för produkten.
3) Fyll inte på tvättmedel för förtvättsfasen om du ska skölja med bara vatten.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
30
www.electrolux.com
5.1 Woolmark-intyg
Woolmark-produkter, under förutsättning
att plaggen tvättas enligt anvisningarna på
klädvårdsetiketten och enligt
anvisningarna från tillverkaren av denna
tvättmaskin. M1027
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark för tvätt av maskintvättbara
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna:
mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
I programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten. Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60 °C
med maxvikt 7 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten däremot
är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme). När apparaten räknar ut programets längd så blinkar en lampa i displayen.
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning
(liter)
Ungefärlig Resterprogramtid ande fukt
(minuter)
(%) 1)
Bomull 60 °C
7
1,16
58
197
53
Bomull 40 °C
7
0,61
56
192
53
Syntet 40 °C
3
0,45
46
105
35
Fintvätt 40 °C
3
0,55
46
90
35
Ylle/Handtvätt 30
°C
1
0,35
50
65
30
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 °C
bomull
7
1,08
48
259
53
Standard 60 °C
bomull
3.5
0,70
40
179
53
Standard 40 °C
bomull
3.5
0,65
40
179
53
1) När centrifugeringen är klar.
SVENSKA
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,48
0,48
31
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Indikator
= kallt vatten.
Kontrollampan för inställd temperatur
tänds.
7.2 Centrifugering
Med den här funktionen kan du ändra den
förinställda centrifugeringshastigheten.
Kontrollampan för inställd hastighet tänds.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
• Kontrollampan tänds.
• Det finns vatten i trumman när
programcykeln är klar.
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
Nattprogram
• Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser och för att
utföra en tyst tvätt.
• Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
• Kontrollampan tänds.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
7.3 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Kontrollampan tänds.
7.4 Fördröjd start
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.5 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.6 Lättstruket
Produkten tvättar och centrifugerar tvätten
skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
Produkten sänker
centrifugeringshastigheten, använder mer
vatten och anpassar programlängden till
typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
32
www.electrolux.com
7.7 Time Manager
indikator
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
■
Tryck på
eller
för att minska eller
öka programlängden.
4)
Time Manager är endast tillgängligt med
programmen i tabellen.
indikator
3)
1)
■
■
■
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2)
■
■2) ■2) ■2) ■2) ■2) ■2)
1) I förekommande fall.
2) Standardlängd för alla program.
3) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
4) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och
den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
och
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
Du kan aktivera funktionen:
tänds/
: alternativen
• Efter att du tryckt på
och programvredet är låsta.
• Innan du trycker på
startar inte.
: Produkten
8.2 Permanent inställning av
extra sköljning
Med den här funktionen kan du ha
funktionen för extra sköljning på
permanent när du ställer in ett nytt
program.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
och
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
8.3 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
samtidigt i 6 sekunder.
och
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de att
låta när det är fel på produkten.
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i facket
för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetskapitlen.
tänds/
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
SVENSKA
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem i
produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
A
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du stänger
luckan till produkten.
10.3 Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver
eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver
eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
33
34
www.electrolux.com
10.4 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktiga eller tjockflytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
10.5 Inställning av program
10.6 Starta ett program utan
fördröjd start
1. Vrid programväljaren till önskat
program:
• Kontrollampan
blinkar.
• På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och
indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen och
centrifugeringshastigheten eller lägg till
tillgängliga funktioner. När du aktiverar
en funktion visas indikatorn för inställd
funktion.
Om du gör ett felaktigt val visar
displayen meddelandet
.
Tryck på
.
• Indikatorn
slutar blinka och
fortsätter lysa med fast sken.
börjar blinka på
• Indikatorn
displayen.
• Programmet startar, locket låses
och displayen visar kontrollampan
.
• Tömningspumpen kan vara igång
en kort tid när produkten fyller på
vatten.
SVENSKA
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
programlängden
automatiskt efter tvättens
vikt.
• På displayen visas det nya
värdet.
10.7 Starta ett program med
fördröjd start
flera gånger tills önskad
1. Tryck på
fördröjd start visas på displayen.
Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på
:
• Produktens nedräkning startar.
• När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra
inställningen för den fördröjda
starten innan du trycker på
.
Avbryta den fördröjda starten:
• Ställ produkten i
pausläge genom att
trycka på
• Tryck på
.
tills
displayen visar
.
en gång till
• Tryck på
för att starta
programmet direkt.
10.8 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på
.
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
35
2. Vrid programväljaren igen för att
aktivera produkten. Du kan nu ställa in
ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program startas
kommer produkten att tömma
ut eventuellt kvarvarande
vatten. Kontrollera att det
fortfarande finns tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Fyll på mer
tvättmedel om det behövs.
10.10 Öppna luckan
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
.
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån på
vattnet i trumman är för hög
kan du inte öppna luckan.
Öppna luckan när fördröjd start är
aktiverat:
1. Tryck på
för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets indikator
släcks.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara
aktiverat.
Öppna produktens lucka när
programmet är aktiverat:
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar
produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet
igen.
10.11 När programmet är klart
igen.
3. Tryck på
Programmet fortsätter.
• Produkten stannar automatiskt.
• En ljudsignal hörs (om den är
aktiverad).
10.9 Avbryta ett program
•
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avbryta programmet och avaktivera
produkten.
• Kontrollampan för lucklåset
släcks.
• Du kan öppna luckan.
• Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
tänds på displayen.
• Kontrollampan för
släcks.
36
www.electrolux.com
• Stäng vattenkranen.
• Vrid programväljaren till -läget för att
avaktivera produkten.
• Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
• Kontrollampan för lucklåset
är tänt.
Kontrollampan
blinkar. Luckan
förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan.
4. Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt efter
cirka 18 timmar (utom för
ylleprogrammet).
10.12 Standby
Energisparläget aktiveras några minuter
efter tvättprogrammet är klart om du inte
avaktiverar produkten.
För tömning av vattnet:
Energisparläget minskar
energiförbrukningen när produkten är i
standby-läge.
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten. Om du
• Alla kontrollampor och displayen
släcks.
ställer in
endast.
tömmer produkten
. Produkten tömmer ut
2. Tryck på
vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
kan du öppna locket.
blinkar sakta.
• Kontrollampan för
• Tryck på någon av funktionerna för att
avaktivera energisparläget.
släcks
11. RÅD OCH TIPS
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att du
tvättar dem separat de första
gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.)
i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta händer,
justera plaggen manuellt i baljan och
starta centrifugeringsfasen igen.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och tvättmedel
för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i
produkten.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig för
typen av fläck och material.
SVENSKA
11.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och tillsatser
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
37
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer in
ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om du
har tvätt som är normalt smutsig
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetskapitlen.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad sprit,
lösningsmedel eller kemiska
produkter.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12.3 Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
38
www.electrolux.com
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
3.
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
VARNING!
Rengör inte nålfällan om vattnet
i produkten är hett.
1.
2.
SVENSKA
3.
4.
5.
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
39
40
www.electrolux.com
3.
4.
90˚
12.7 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1) till
(5) i "Rengöring av nålfällan". Rengör
pumpen vid behov.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
12.8 Åtgärder vid frysrisk
VARNING!
Se till att temperaturen är över
0 °C innan du använder
produkten igen. Tillverkaren har
inget ansvar för de skador som
orsakas av låga temperaturer.
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen,
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetskapitlen.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller upphör att
fungera under drift.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta
auktoriserat servicecenter om du inte kan
lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka är öppen eller
är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING!
Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
SVENSKA
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lock är stängt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten ordentligt.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte
är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med
vatten och töms omedelbart.
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen
kan vara för låg.
Produkten tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre
än normalt.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
41
42
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att
inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lock.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre
än tiden som visas.
En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du
tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskad(e) tryckknapp(ar).
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mm
SVENSKA
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt IPX4
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
Vattentryck
Min
Max
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Kallt vatten
Cotton (Bomull)
Centrifugeringshastigh- Max
et
7 kg
1200 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
*
43
108882200-A-042014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising