Aeg L87370TL Ohjekirja
FI
SV
Käyttöohje
Pesukone
Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
28
L87370TL
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS................................................................................................... 5
4. KÄYTTÖPANEELI...................................................................................................... 6
5. OHJELMATAULUKKO.............................................................................................. 9
6. KULUTUSARVOT..................................................................................................... 13
7. LISÄTOIMINNOT.................................................................................................... 14
8. ASETUKSET............................................................................................................. 15
9. KÄYTTÖÖNOTTO.................................................................................................. 15
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.......................................................................................16
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA........................................................................................20
12. HOITO JA PUHDISTUS.........................................................................................21
13. VIANMÄÄRITYS.....................................................................................................24
14. TEKNISET TIEDOT................................................................................................26
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Noudata maksimitäyttömäärää 7 kg (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja
maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai
kuljetuspultit.
• Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu
tulee lukita, kun siirrät laitetta.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se
altistuu sääolosuhteille.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton
väliin jää riittävästi tilaa.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen kantta ei voida avata
kokonaan.
2.2 Sähköliitännät
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia:
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS
1362) sulaketta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin
putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna veden valua,
kunnes se on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
SUOMI
2.4 Käyttö
• Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
2.5 Hävittäminen
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Lue pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Varmista, että poistat kaikki
metalliosat pyykistä.
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
5
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Tyhjennyspumpun sihti
Vipu laitteen siirtämistä varten
Jalat laitteen tasapainottamiseen
Arvokilpi
6
www.aeg.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
11
1 Auto Off -painike
2 Ohjelmanvalitsin
3 Näyttö
4 Nestemäinen pesuaine -painike
5 Käynnistä/Tauko-painike
6 Ajastimen painike
7 Ajansäästö-painike
8 Lisähuuhtelun painike
9 Tahranpoisto/Esipesu-painike
10 Linkouspainike
11 Lämpötilan painike
10
9
4
8
7
6
5
SUOMI
7
4.2 Näyttö
A
B
C
D
L
E
K
F
G
J
H
I
Näytössä näkyy:
Valitun ohjelman lämpötila
A
Kylmä vesi
Asetetun ohjelman linkousnopeus
B
Ei linkousta -symboli1)
Rypistymisenesto -symboli
1) Käytettävissä vain LINKOUS/TYHJENNYS-ohjelmassa.
Vaiheiden symbolit
Kun ohjelma on asetettu, kaikki ohjelmaan liittyvät vaiheiden symbolit syttyvät.
Kun ohjelma käynnistyy, vain käynnissä olevan vaiheen symboli vilkkuu.
Kun ohjelma on suoritettu loppuun, viimeisen vaiheen symboli palaa.
C
Esipesuvaihe
Pesuvaihe
Huuhteluvaihe
Linkousvaihe
D
Höyryn symboli syttyy, kun valitset höyryohjelman (jos saatavilla laitteessasi).
E
Pesuaineen yliannostelun symboli syttyy ohjelman päätyttyä, kun laite
havaitsee liian paljon pesuainetta.
8
www.aeg.com
Laitteen kantta ei voi avata, kun symboli on näkyvissä. Voit avata kannen vain silloin, kun symboli kytkeytyy pois päältä.
F
Jos ohjelma on suoritettu loppuun, mutta symboli palaa:
• Rypistymisen esto -toiminto on päällä.
• Rummussa on vettä.
G
Ajastimen symboli syttyy, kun asetat ajastimen.
Ohjelma-aika
Kun ohjelma käynnistyy, ohjelman aika kuluu 1 minuutin astein.
Ajastin
Kun painat ajastimen painiketta, näytössä näkyy ajastimen aika.
Häiriökoodit
Jos laitteessa on toimintahäiriö, näytössä näkyvät häiriökoodit. Lue
ohjeet kohdasta "Vianmääritys".
H
Näytössä näkyy tämä viesti joidenkin sekuntien ajan, kun:
• Toimintoa ei voi valita pesuohjelmaan.
• Yrität muuttaa pesuohjelmaa sen ollessa käynnissä.
Kun ohjelma on päättynyt.
Lapsilukon symboli syttyy, kun tämä toiminto on kytketty toimintaan.
I
Graafiset palkit
Tyhjä palkki tulee näkyviin vain silloin, kun vastaava toiminto on käytettävissä asetetulle ohjelmalle.
Palkki täyttyy asetettujen toimintojen mukaan.
Jos virheellinen valinta tehdään, viesti Err ilmoittaa, ettei valinta ole
mahdollinen.
Ajansäästön symboli syttyy, kun asetat jonkin ohjelman keston.
J
Lyhennetty aika
Pika plus
SUOMI
9
Lisähuuhtelun symboli syttyy, kun tämä toiminto on kytketty toimintaan.
K
Arvo näyttää huuhtelujen kokonaismäärän.
Palkki on täyttynyt kokonaan, kun asetat huuhteluiden maksimimäärän.
Tahranpoiston symboli syttyy, kun kytket kyseisen toiminnon toimintaan.
L
Esihuuhtelun symboli syttyy, kun tämä toiminto on kytketty toimintaan.
Palkki ei täyty kokonaan, kun asetat vain yhden toiminnoista.
Palkki täyttyy kokonaan, kun asetat molemmat toiminnoista.
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyt- Ohjelman kuvaus
tö
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Maksimilinkousnopeus
Pesuohjelmat
Puuvilla
95 °C - Kylmä
7 kg
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen
1300 kierros- ja vähän likainen pyykki.
ta minuutissa
7 kg
Extra Silent
95 °C - Kylmä
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen
ja vähän likainen pyykki. Ohjelma poistaa linkousvaiheet hiljaista ohjelmaa varten. Ohjelma pysähtyy veden jäädessä koneeseen.
Siliävät
60 °C - Kylmä
3 kg
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
1200 kierrosta minuutissa
Helposti siliävät
60 °C - Kylmä
1 kg
800 kierrosta
minuutissa
Hienopesu
40 °C - Kylmä
Hellävaraisesti pestävät tekokuitupyykit. Normaalilikainen ja kevyesti likainen pyykki.1)
3 kg
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyest1200 kierros- eri. Normaalilikainen.
ta minuutissa
10
www.aeg.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Villa / Silkki
40 °C - Kylmä
Tyynyt
60 °C - 30 °C
Antiallergia
60 °C
Linkous/Tyhjennys3)
Huuhtelu 4)
Kylmä
Farmarit
60 °C - Kylmä
Maksimitäyt- Ohjelman kuvaus
tö
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Maksimilinkousnopeus
1 kg
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaa1200 kierros- tuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu».2)
ta minuutissa
2 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
7 kg
Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa mikro1300 kierros- organismit 60 °C lämpötilan ansiosta ja lisää yhden
ta minuutissa huuhtelun. Pesu on täten tehokkaampi.
7 kg
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rum1300 kierros- musta. Kaikki tekstiilit.
ta minuutissa
7 kg
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
1300 kierrosta minuutissa
3 kg
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värillisille
1200 kierros- vaatteille.
ta minuutissa
20 min.-3 Kg
40 °C - 30 °C
3 kg
Vähän likainen tai vain kerran käytetty puuvilla1200 kierros- ja tekokuitupyykki.
ta minuutissa
Super Eco
Kylmä
3 kg
Sekapyykki (puuvilla- ja tekokuitupyykki).5)
1200 kierrosta minuutissa
Puuvilla Eco6)
7 kg
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaali1300 kierros- likainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman
ta minuutissa pituus kasvaa.
60 °C - 40 °C
SUOMI
Ohjelma
Lämpötilaväli
11
Maksimitäyt- Ohjelman kuvaus
tö
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Maksimilinkousnopeus
Höyryohjelmat7)
Höyryä voidaan käyttää kuiviin, pestyihin tai kerran käytettyihin vaatteisiin. Kyseiset
ohjelmat voivat vähentää ryppyjä ja hajuja, ja ne voivat tehdä vaatteista pehmeämpiä.
Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella.
Höyryohjelmat eivät suorita hygienisiä ohjelmavaiheita.
Älä käytä höyryohjelmaa seuraavanlaisiin tekstiileihin:
• vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnöissä ei ole mainintaa vaatteen sopivuudesta rumpukuivaukseen
• kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia osia.
1 kg
poistaa hajut pyykistä.8)
Raikastus
40 °C
1 kg
Sileytys
40 °C
Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville. Tämä ohjelma
Höyryohjelma siliäville. Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä.
1) Pyykin ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma sääntelee veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja
linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei
rumpu pyöri tai ettei se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
3) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
4) Paina Lisähuuhtelu-painiketta huuhtelukertojen lisäämiseksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite
suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
5) Tämä ohjelma on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, sen energian- ja vedenkulutus on alhaisin ja pesutulokset hyvät.
6) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60°C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40°C puuvillaohjelma”. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
7) Jos asetat höyryohjelman pyykkien ollessa kuivia, ohjelman päätyttyä pyykit tuntuvat kosteilta. Anna
kosteuden poistua vaatteista asettamalla ne raikkaaseen ilmaan noin 10 minuutin ajaksi. Poista pyykit
rummusta pian ohjelman päättymisen jälkeen. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa
vaatia silitystä, mutta niiden silitys on helpompaa!
8) Höyry ei poista eläinten hajuja.
12
www.aeg.com
Ohjelman lisätoimintojen
yhteensopivuus
Ohjelma
2)
1)
■
■
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
5)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 6)
1) Jos käytät nestemäistä pesuainetta, aseta ohjelma ilman Esipesu-toimintoa. Tahranpoisto-lisätoiminto
ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.
2) Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
3) Jos asetat lyhyemmän keston, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Laite voidaan täyttää kokonaan, mutta pesutulos heikentyy.
4) Vain Esipesu-toiminto on käytettävissä.
5) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
6) Näissä ohjelmissa voit asettaa ainoastaan lyhyemmän keston.
SUOMI
5.1 Woolmark Apparel Care Sininen
13
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on
The Woolmark Company -yhtiön
hyväksymä merkillä «käsinpesu»
varustettujen villatekstiilien pesuun, kun
vaatteet pestään tämän pesukoneen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Noudata tekstiilin kuivamisen hoitoohjemerkintöjä sekä muita
pyykinpesuohjeita. M1145
Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki.
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva
ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi
pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää
vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 7 kg
ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto
on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energianku- Vedenkulu- Likimääräilutus (kWh) tus (litroina) nen ohjelman kesto
(minuutteina)
Jäännöskosteus (%)1)
Puuvilla 60 °C
7
1,16
70
179
52
Puuvilla 40 °C
7
0,61
72
165
52
Siliävät 40 °C
3
0,45
56
136
35
Hienopesu 40 °C
3
0,51
52
88
35
Villa/käsinpesu 30
°C
1
0,34
48
57
30
0,92
46
270
52
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60 °C
puuvilla
7
14
www.aeg.com
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energianku- Vedenkulu- Likimääräilutus (kWh) tus (litroina) nen ohjelman kesto
(minuutteina)
Jäännöskosteus (%)1)
Standardi 60 °C
puuvilla
3.5
0,61
37
167
52
Standardi 40 °C
puuvilla
3.5
0,49
37
151
52
1) Linkousvaiheen päättyessä.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,05
0,05
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
Voit muuttaa oletuslämpötilaa tätä
painiketta painamalla. Kun näytössä
näkyy
ja
, laite ei lämmitä vettä.
7.2 Linkous
Paina tätä painiketta:
• Ohjelman linkousvaiheen
maksiminopeuden vähentämiseksi.
Näytössä näkyy vain
asetetun ohjelman
tarjoamat
linkousnopeudet.
• Linkousvaiheen poistamiseksi
käytöstä.
• Kytke Rypistymisenesto -toiminto
toimintaan.
Aseta tämä toiminto ryppyjen
estämiseksi. Laite ei tyhjennä vettä
ohjelman päättyessä.
7.3 Tahranpoisto/Esipesu
Lisää ohjelmaan tahranpoisto- ja/tai
esipesuvaihe painamalla tätä painiketta.
Paina painiketta toistuvasti vain toisen tai
molempien lisätoimintojen
aktivoimiseksi. Vastaava symboli ja palkki
tulevat näkyviin näyttöön.
• Tahrat: Käytä tätä lisätoimintoa
vaikeiden tahrojen poistamiseen.
Kun asetat tämän lisätoiminnon, lisää
tahranpoistoainetta lokeroon
.
Tämä toiminto pidentää ohjelman
kestoa.
Tämä lisätoiminto
edellyttää vähintään 40
°C lämpötilan.
• Esipesu: Lisää tämän lisätoiminnon
avulla ohjelmaan esipesuvaihe ennen
pesuvaihetta.
Suosittelemme tämän lisätoiminnon
käyttämistä silloin, kun peset erityisen
likaista pyykkiä.
Tämä lisätoiminto
pidentää ohjelman
kestoa.
7.4 Lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
SUOMI
7.5 Ajansäästö
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
ohjelman kestoa.
• Paina tätä painiketta kerran
asettaaksesi 'Lyhyemmän keston'
päivittäiselle pyykille.
• Paina tätä painiketta kaksi kertaa
asettaaksesi 'Pikaohjelman' vähän
likaiselle pyykille.
Joissakin ohjelmissa on
mahdollista käyttää vain yhtä
edellä mainituista
lisätoiminnoista.
15
vähintään 30 minuutin ja enintään 20
tunnin päästä.
Näytössä näkyy merkkivalo ja ajastin.
7.7 Käynnistä/Tauko
Käynnistä tai keskeytä ohjelma
painamalla painiketta Käynnistä/Tauko.
7.8 Nestemäinen pesuaine
Paina tätä painiketta ohjelman
mukauttamiseksi, jos käytät nestemäistä
pesuainetta.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.6 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään
8. ASETUKSET
8.1 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• kytket laitteen toimintaan
• kytket laitteen pois toiminnasta
• painat painikkeita
• ohjelma on päättynyt
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle
painamalla samanaikaisesti painiketta
Tahranpoisto/Esipesu ja Lisähuuhtelu 6
sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
8.2 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
painiketta Temp. ja Linkous, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
• Kun painat painiketta Käynnistä/
Tauko: lisätoiminnot ja
ohjelmanvalitsin lukittuvat.
• Ennen painikkeen Käynnistä/Tauko
painamista: laite ei voi käynnistyä.
8.3 Pysyvä lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen
ohjelmaan.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta Time Save ja Ajastin,
kunnes merkkivalo
Lisähuuhtelusyttyy/sammuu.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
2. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
16
www.aeg.com
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Avaa vesihana.
2. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
3. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Auto Off.
Lyhyt äänimerkki kuuluu.
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa,
että rumpu on suljettu
oikein.
10.3 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
10.2 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
A
10.4 Pesuainelokero
HUOMIO!
Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
SUOMI
17
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
10.5 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
B
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
10.6 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta. Vastaavan
pesuohjelman merkkivalo syttyy.
Painikkeen Käynnistä/Tauko
merkkivalossa vilkkuu punainen valo.
Näytössä näkyy oletuslämpötila,
linkousnopeus ja käytettävissä olevien
toimintojen tyhjät palkit.
2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai
linkousnopeutta painamalla vastaavia
painikkeita.
3. Valitse haluamasi toiminnot.
18
www.aeg.com
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
10.10 Ajastuksen
peruuttaminen
Käynnistä ohjelma painamalla painiketta
Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
jää palamaan.
Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo
alkaa vilkkua näytössä.
Ohjelma käynnistyy, kansi on lukittu.
Ajastuksen peruuttaminen:
Näytössä näkyy merkkivalo
.
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
10.8 Laitteen toiminta
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti
pesuohjelman ajan
rumpuun asetetun pyykin
mukaan täydellisten
pesutuloksien
saavuttamiseksi
mahdollisimman lyhyessä
ajassa.
• Uusi aika-arvo näkyy
näytössä.
10.9 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina Ajastin-painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy ajastimen
minuutit tai tunnit.
Vastaava merkkivalo syttyy.
2. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Ennen kuin käynnistät
laitteen painamalla
painiketta Käynnistä/Tauko,
voit peruuttaa tai muuttaa
ajastimen asetusta.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko
laitteen asettamiseksi taukotilaan.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina painiketta Ajastin, kunnes
näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästä
painamalla painiketta Käynnistä/
Tauko uudelleen.
10.11 Ohjelman
keskeyttäminen ja toiminnon
muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta toiminnon asetusta.
3. Paina uudelleen painiketta Käynnistä/
Tauko.
Ohjelma jatkuu.
10.12 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta painamalla painiketta
Auto Off.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Auto Off uudelleen.
Sen jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
SUOMI
10.13 Luukun avaaminen
ohjelman ollessa käynnissä
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita,
luukun lukon merkkivalo
palaa edelleen ja luukkua ei
voida avata.
Avaa luukku seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta Auto Off
joidenkin sekuntien ajan.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen luukku varoen.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Kytke laite päälle ja aseta ohjelma
uudelleen.
10.16 Ohjelman loppu
Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy
automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos
se on toiminnassa).
Näyttö
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
sammuu
Luukun lukon merkkivalo
näytössä.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Sulje luukku ja paina painiketta
Käynnistä/Tauko.
Ajastin jatkaa toimintaa.
10.15 Luukun avaaminen
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita
ja rumpu pyörii edelleen,
luukkua ei voida avata.
Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai
ajastimen ollessa toiminnassa.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Luukun lukon merkkivalo sammuu
näytössä.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Sulje luukku ja paina painiketta
Käynnistä/Tauko.
Ohjelma tai ajastin käynnistyy uudelleen.
syttyy ja kannen lukon
merkkivalo
sammuu.
Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo
sammuu.
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta Auto Off.
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut
viisi minuuttia, energian säästötoiminto
kytkee laitteen automaattisesti pois
toiminnasta.
10.14 Luukun avaaminen
ajastimen ollessa toiminnassa
Laitteen luukku on lukittu ajastimen
ollessa toiminnassa.
Laitteen luukun avaaminen:
19
2.
3.
4.
5.
Kun kytket laitteen
uudelleen toimintaan,
näytössä näkyy edellisen
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma
kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
Poista pyykit laitteesta.
Varmista, että rumpu on tyhjä.
Pidä luukku raollaan homeen ja
hajujen muodostumisen estämiseksi.
Sulje vesihana.
10.17 Veden tyhjentäminen
ohjelman päättymisen jälkeen
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Kannen lukon merkkivalo
Kansi on edelleen lukittu.
palaa.
Kansi voidaan avata vasta sitten, kun vesi
on tyhjennetty:
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Laite tyhjentää veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
luukun lukon merkkivalo
sammuu, luukku voidaan avata.
4. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Auto Off joidenkin
sekuntien ajan.
20
www.aeg.com
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua.
10.18 Auto Off -lisätoiminto
Auto Off-lisätoiminto sammuttaa
automaattisesti laitteen
energiankulutuksen vähentämiseksi
seuraavissa tilanteissa:
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta Auto Off.
• 5 minuutin kuluttua pesuohjelman
päättymisestä
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta Auto Off.
Näytössä näkyy viimeksi asetetun
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
• Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen
painikkeen Käynnistä/Tauko
painamista.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese huomattavat tahrat erityisellä
pesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese laitteessa saumaamattomia
tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet
ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
• Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
poistetaan ennen tekstiilien asettamista
laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
SUOMI
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina
maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan
pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta.
21
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
12.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitetun
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
• Poista pyykki koneesta.
• Aseta puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
12.4 Kannen tiiviste
Tarkista tiiviste säännöllisesti. Puhdista se
tarvittaessa ammoniakkipohjaisella
puhdistusaineella. Varo naarmuttamasta
tiivisteen pintaa.
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
22
www.aeg.com
12.5 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
3.
12.6 Vedenpoiston sihdin (nukkasihdin) puhdistaminen
VAROITUS!
Älä puhdista vedenpoiston
sihtiä (nukkasihtiä), jos
laitteen vesi on kuumaa.
1.
2.
SUOMI
3.
4.
5.
12.7 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
23
24
www.aeg.com
3.
4.
90˚
12.8 Hätätyhjennys
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista. Kone on
tarkoitettu käytettäväksi ja
säilytettäväksi normaalissa
huoneenlämpötilassa.
Laite ei voi tyhjentää vettä
toimintahäiriön vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin
puhdistaminen' vaiheet (1) - (5). Puhdista
pumppu tarvittaessa.
12.9 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Johdanto
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
•
- Koneeseen jää vettä.
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
•
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
- Laitteen kansi tai rummun
luukut ovat auki tai ne on suljettu
virheellisesti. Tarkista molemmat!
•
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
SUOMI
•
- Vesivahinkosuojaus on
käytössä. Irrota laite sähköverkosta ja
sulje vesihana. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
25
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Tarkista, että laitteen kansi on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjene välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi
olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää
koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai
pesuohjelma kestää normaalia pitempään.
Aseta linkousohjelma.
26
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen.
Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä.
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso kohta
‘Kulutusarvot’.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tämä on
normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyttä- Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
vä.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
SUOMI
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
27
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden IPX4
suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
7 kg
Energialuokka
Linkousnopeus
A+++
Maksimi
1300 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
28
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 29
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................30
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................31
4. KONTROLLPANELEN.............................................................................................32
5. PROGRAMÖVERSIKT............................................................................................. 35
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN......................................................................................39
7. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 40
8. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................41
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...........................................................................41
10. DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................................... 41
11. RÅD OCH TIPS...................................................................................................... 46
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.............................................................................. 47
13. FELSÖKNING........................................................................................................ 50
14. TEKNISKA DATA...................................................................................................52
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
29
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
30
www.aeg.com
•
•
•
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Installera inte och använd inte
produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller
där den utsätts för väder och vind.
• Kontrollera att golvet där du
installerar produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
• Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
• Installera inte produkten där locket
inte kan öppnas helt.
2.2 Elektrisk anslutning
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Ta inte i nätkabeln eller
stickkontakten med våta händer.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Endast för Storbritannien och Irland:
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
SVENSKA
2.4 Använd
• Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Använd uteslutande denna produkt
för hushållsbruk.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
31
2
3
7
4
5
6
Kontrollpanel
Lucka
Luckhandtag
Filter till tömningspump
Spak för att flytta produkten
Fötter för nivåutjämning av
produkten
7 Typskylt
1
2
3
4
5
6
32
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
11
1 Automatisk avstängning -knapp
2 Programväljare
3 Display
4 Knapp för flytande tvättmedel
5 Start/Paus-knapp
6 Knapp för fördröjd start
7 Knapp för snabbtvätt
8 Knapp för extra sköljning
9 Knapp för fläckar/förtvätt
10 Centrifugeringsknapp
11 Temperaturknapp
10
9
4
8
7
6
5
SVENSKA
33
4.2 Display
A
B
C
D
L
E
K
F
G
J
H
I
På displayen visas:
Temperatur för det inställda programmet
A
Kallt vatten
Centrifugeringshastigheten för valt program
B
Symbolen Ingen centrifugering1)
Symbolen Sköljstopp
1) Finns endast för programmet CENTRIFUGERING/TÖMNING.
Fassymbolerna
När ett program valts tänds alla symbolerna för faserna som hör samman med programmet.
När programmet startar blinkar bara symbolen för den aktiverade fasen.
När programmet är klart lyser symbolen för den sista fasen.
C
Förtvättsfas
Tvättfas
Sköljfas
Centrifugeringsfas
D
Ångsymbolen tänds när du väljer ett ångprogram (om tillgängligt i
din produkt).
E
Symbolen för överdosering av tvättmedel tänds i slutet av programmet när produkten känner av för mycket tvättmedel.
34
www.aeg.com
Luckan kan inte öppnas när symbolen lyser. Luckan kan öppnas när
symbolen släcks.
F
Om programmet är klart men symbolen fortfarande lyser:
• Funktionen Sköljstopp är på.
• Det finns vatten i trumman.
Symbolen för fördröjd start tänds när du väljer funktionen för fördröjd start.
G
Programtid
När programmet startar minskar programtiden i steg om 1 minut.
Fördröj start
När knappen för fördröjd start trycks in visar displayen den fördröjda
starttiden
Larmkoder
Om det är fel på produkten visas felkoder på displayen. Se avsnittet
Felsökning.
H
Displayen visar det här meddelandet i några sekunder när:
• Funktionen inte kan ställas in för tvättprogrammet.
• Du försöker byta program under pågående program.
När programmet är klart.
Symbolen för barnlås tänds när barnlåset är aktiverat.
I
Grafiska staplar
Det tomma indikatorfältet visas bara om relaterad funktion är tillgänglig för valt program.
Indikatorfältet fylls enligt valda funktioner.
Om du gör ett felaktigt val anger meddelandet Err att valet inte är möjligt.
Symbolen för att spara tid tänds när du väljer någon av programlängderna.
J
Förkortad tid
Extra snabb
SVENSKA
35
Symbolen för extra sköljning tänds när den här funktionen aktiveras.
K
Värdet visar det totala antalet sköljningar.
Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer max antal sköljningar.
Symbolen för fläckar tänds när du aktiverar funktionen.
Symbolen för förtvätt tänds när den här funktionen aktiveras.
L
Indikatorfältet är inte helt fyllt när du bara väljer en av funktionerna.
Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer de två funktionerna.
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Temperaturområde
Max. tvättProgrambeskrivning
mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Max. centrifugeringshastighet
Tvättprogram
7 kg
1300 varv/
minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
7 kg
Vit och kulört bomull. Normal smuts och lätt
smuts. Detta program tar bort alla centrifugeringsfaser för att istället utföra en tyst tvättcykel. Programmet stannar med vatten i baljan.
Syntet
60° C - kall
3 kg
1200 varv/
minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
Syntetiska material som ska tvättas och centrifu-
Lättstruket
60° C - kall
1 kg
800 varv/
minut
3 kg
1200 varv/
minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Normalt smutsad tvätt.
Vit-/Kulörtvätt
95 ℃ - kall
Extra Tyst
95 ℃ - kall
Skon
40° C - kall
geras försiktigt. Normalt och lätt smutsad tvätt.1)
36
www.aeg.com
Program
Temperaturområde
Ylle / Siden
40° C - kall
Täcken
60 °C - 30 °C
Antiallergi
60° C
Max. tvättProgrambeskrivning
mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Max. centrifugeringshastighet
1 kg
1200 varv/
minut
Ylle som kan tvättas i maskin, ylle som ska handtvättas och ömtåliga material med skötselrådet
2 kg
800 varv/
minut
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
sängöverkast, etc.
7 kg
1300 varv/
minut
Vit bomull. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare tvättning i 60 °C och en extra sköljning.
Tvätten blir på det sättet mer effektiv.
7 kg
Centrifugering/tömn- 1300 varv/
minut
ing3)
Sköljning 4)
Kall
Jeans
60 ℃ - kall
20 min. - 3 kg
40 ℃ - 30 ℃
Super Eco
Kall
Bomull Eko6)
60 °C - 40 °C
"handtvätt".2)
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
7 kg
1300 varv/
minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
3 kg
1200 varv/
minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
3 kg
1200 varv/
minut
Bomull och syntet som är lätt smutsade eller bara
använda en gång.
3 kg
1200 varv/
minut
Blandade material (bomull och syntet).5)
7 kg
1300 varv/
minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad
tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.
SVENSKA
Program
Temperaturområde
37
Max. tvättProgrambeskrivning
mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Max. centrifugeringshastighet
Ångprogram7)
Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare.
Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda
fläckborttagningsmedel på fläckarna.
Ångprogram innehåller inte någon hygientvätt.
Välj inte ett ångprogram för dessa typer av plagg:
• kläder där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling.
• alla kläder med delar av plast, metall, trä eller liknande.
1 kg
här programmet tar bort dålig lukt från tvätten.8)
Ånga Refresh
40° C
1 kg
Ånga Skrynkelskydd
40° C
Ångprogram för bomulls- och syntetplagg. Det
Ångprogram för syntetplagg. Det här programmet
hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.
1) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Produkten lägger till ytterligare sköljningar.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta så att plaggen tvättas skonsamt. Det kan se ut som
att trumman inte roterar eller inte roterar ordentligt. Detta är normalt för produkten.
3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program.
Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
4) Tryck på Extra sköljningar för fler sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer produkten
skonsamt och centrifugerar en kort stund.
5) Det här programmet är avsett för dagligt bruk och har lägsta energi- och vattenförbrukningen men
ger ändå bra tvättresultat.
6) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010 är
dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C bomull". De är de mest
effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad bomullstvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
7) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt kommer den att kännas fuktig i slutet av programmet. Det
är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är
klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna strykas ändå, men det går
mycket lättare!
8) Ånga tar inte bort lukt från djur.
38
www.aeg.com
Programfunktioner kompatibilitet
Program
2)
1)
■
■
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
5)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 6)
1) Om du använder flytande tvättmedel ska du välja ett program utan Förtvätt. Denna Fläck-funktion är
inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
2) Med en låg centrifugeringshastighet sköljer produkten skonsamt och centrifugerar en kort stund.
3) Om du väljer en kortare programlängd rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att
fylla produkten helt men tvättresultatet blir sämre.
4) Endast förtvättsfunktionen är tillgänglig.
5) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program.
Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
6) I dessa program kan man bara ställa in den kortare programlängden.
SVENSKA
5.1 Woolmark Apparel Care Blå
39
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av
maskintvätt av ylleplagg märkta som
"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten för
torkning och andra tvättanvisningar.
M1145
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Vid programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Bomull 60°C med maxvikt 7 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om
vikten däremot är 1 kg så är programet klart på mindre än en timme).
En lampa blinkar på displayen medan produkten räknar ut programmets
längd.
Program
Vikt (kg)
Energiförbrukning
(kWh)
VattenförUngefärlig
brukning (li- programtid
ter)
(minuter)
Återstående
fukt (%)1)
Bomull 60 °C
7
1,16
70
179
52
Bomull 40 °C
7
0,61
72
165
52
Syntet 40 °C
3
0,45
56
136
35
Fintvätt 40 °C
3
0,51
52
88
35
Ylle / Handtvätt 30
°C
1
0,34
48
57
30
Standard 60 °C bomull
7
0,92
46
270
52
Standard 60 °C bomull
3.5
0,61
37
167
52
Vanliga bomullsprogram
40
www.aeg.com
Program
Vikt (kg)
Standard 40 °C bomull
Energiförbrukning
(kWh)
3.5
0,49
VattenförUngefärlig
brukning (li- programtid
ter)
(minuter)
37
Återstående
fukt (%)1)
151
52
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,05
0,05
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EG.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Tryck på den här knappen för att ändra
den inställda temperaturen. När
displayen visar
och
produkten upp vattnet.
värmer inte
7.2 Centrifugering
Tryck på den här knappen för att:
• Sänka högsta hastigheten för
centrifugeringsfasen i programmet.
Displayen visar endast
tillgängliga
centrifugeringshastigheter
med valt program.
• Avaktivera centrifugeringsfasen.
• Aktivera funktionen Sköljstopp.
Ställ in den här funktionen för att
förhindra att materialen skrynklar.
Produkten tömmer inte när
programcykeln är klar.
7.3 Fläckar/Förtvätt
Tryck på den här knappen för att lägga
till fläck- och/eller förtvättsfunktionen till
ett program.
Tryck på knappen flera gånger för att
aktivera en eller två funktioner.
Tillhörande symbol och indikatorfält visas
på displayen.
• Fläckar: Använd den här funktionen
för tvätt med mycket svåra fläckar.
När funktionen ställs in ska
fläckborttagningsmedel hällas i facket
. Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Denna funktion är inte
tillgänglig vid
temperaturer under 40
°C.
• Förtvätt: Använd den här funktionen
för att lägga till en förtvättsfas före
tvättfasen.
Vi rekommenderar att du använder
den här funktionen när tvätten är
mycket smutsig.
Valet av den här
funktionen lägger till tid
till programlängden.
7.4 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.5 Tidspar
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
• Tryck på den här knappen en gång för
att ställa in "Kortare längd" för lätt
smutsade plagg.
SVENSKA
• Tryck två gånger på den här knappen
för att ställa in "Extra snabb" för
mycket lätt smutsade plagg.
Vissa program accepterar
bara en av de två
funktionerna.
7.6 Fördröjd start
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
41
7.7 Start/Paus
Tryck på knappen Start/Paus för att starta
eller avbryta ett program.
7.8 Flytande tvättmedel
Tryck på knappen för att anpassa
programmet om du använder flytande
tvättmedel.
Tillhörande indikator tänds.
Displayen visar tillhörande indikator och
fördröjd tid.
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Ljudsignaler
Centrifugering samtidigt tills
Ljudsignalen låter när:
kontrollampan
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
• Du sätter på produkten.
• När du stänger av produkten.
• När du trycker på knapparna.
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på Fläckar/Förtvätt och
Extra sköljning samtidigt i 6 sekunder.
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
8.2 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Efter att du tryckt på Start/Paus:
alternativen och programvredet är
låsta.
• Innan du trycker på Start/Paus:
Produkten startar inte.
8.3 Permanent inställning av
extra sköljning
Med den här funktionen kan du ha extra
sköljning på permanent när du ställer in
ett nytt program.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på Tidspar och
Fördröjd start samtidigt tills
kontrollampan Extra sköljning tänds/
släcks.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på Temp. och
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
42
www.aeg.com
10.1 Aktivera produkten
1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
3. Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att sätta på
produkten.
En kort signal hörs.
10.2 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem
i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till
produkten.
10.3 Använda tvättmedel och
andra medel
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
A
10.4 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
SVENSKA
43
10.5 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktiga eller tjockflytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
10.6 Inställning av program
1. Vrid programväljaren. Motsvarande
programlampa tänds.
Kontrollampan för Start/Paus-knappen
blinkar rött.
Displayen visar standardtemperatur,
centrifugeringshastighet och det tomma
indikatorfältet för tillgängliga funktioner.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ in tillgängliga funktioner.
10.7 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på knappen Start/Paus för att starta
programmet.
Tillhörande kontrollampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
Kontrollampan för fasen som är igång
börjar blinka på displayen.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas kontrollampan
.
Tömningspumpen kan vara
igång en kort tid när
produkten fyller på vatten.
44
www.aeg.com
10.8 Produktens beteende
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
automatiskt
programtiden efter
tvätten du har lagt in i
trumman så att du får
perfekt tvättresultat på
minsta möjliga tid.
• På displayen visas det nya
värdet.
10.9 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Fördröjd start-knappen flera
gånger tills antalet minuter eller
timmar för fördröjningen visas på
displayen.
Kontrollampan tänds.
2. Tryck på Start/Paus.
Produkten startar nedräkningen för
fördröjd start.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Innan du trycker på Start/
Paus-knappen för att starta
produkten kan du avbryta
eller ändra inställningen av
den fördröjda starten.
10.10 Avbryta fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten:
1. Ställ produkten i pausläge genom att
trycka på knappen Start/Paus.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på knappen Fördröjd start flera
10.12 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på Automatisk avstängningknappen för att avbryta programmet
och stänga av produkten.
2. Tryck på Automatisk avstängningknappen igen för att slå på
produkten.
Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera
att det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
10.13 Öppna luckan när
programmet är aktiverat
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög förblir symbolen för låst
lucka
tänd och du kan
inte öppna luckan.
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på Automatisk avstängningknappen i några sekunder för att
inaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du
försiktigt öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Aktivera produkten och ställ in
programmet igen.
gånger tills visas på displayen.
3. Tryck på knappen Start/Paus en gång
till för att starta programmet direkt.
10.14 Öppna luckan när
fördröjd start är aktiverat
10.11 Avbryta ett program
och ändra en funktion
Produktens lucka är låst medan fördröjd
start pågår.
Så här öppnar du luckan:
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på Start/Paus.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra den inställda funktionen.
3. Tryck på Start/Paus-knappen igen.
Programmet fortsätter.
1. Tryck på Start/Paus.
Kontrollampan för låst lucka
släcks
på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Pausknappen.
Startfördröjningen fortsätter.
SVENSKA
10.15 Öppning av luckan
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och trumman
fortfarande roterar kan du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår.
1. Tryck på Start/Paus.
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Pausknappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.
10.16 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. En ljudsignal
hörs (om den är aktiverad).
tänds på displayen och kontrollampan
för låst lucka
släcks.
Kontrollampan för knapp Start/Paus
släcks.
1. Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att stänga av
produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
2.
3.
4.
5.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programväljaren för att ställa
in ett nytt program.
Ta ut tvätten ur produkten.
Kontrollera att trumman är tom.
Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt
Stäng vattenkranen.
10.17 Tömma ut vatten efter
ett program är klart
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
45
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Kontrollampan för lucklåset
Luckan förblir låst.
är tänt.
Du måste tömma ut vattnet för att kunna
öppna luckan:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på knappen Start/Paus.
Produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på Automatisk avstängning i
några sekunder för att avaktivera
produkten.
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar.
10.18 AUTOMATISK
AVSTÄNGNING-funktionen
Funktionen AUTOMATISK
AVSTÄNGNING stänger automatiskt av
produkten för att minska
energiförbrukningen när:
• Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på knappen
Start/Paus.
Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att slå på produkten
igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att slå på produkten
igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in
ett nytt program.
46
www.aeg.com
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i
produkten.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
SVENSKA
47
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12.1 Utvändig rengöring
12.3 Underhållstvätt
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
Vid programmen med låg temperatur
kan det hända att det blir kvar lite
tvättmedel i trumman. Kör en
underhållstvätt med jämna mellanrum.
För att göra detta:
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
12.4 Lucktätning
Undersök tätningen regelbundet. Rengör
den vid behov med ett rengöringsmedel
innehållande ammoniak utan att repa
tätningsytan,
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12.5 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
48
www.aeg.com
3.
12.6 Rengöring av tömningsfiltret
VARNING!
Rengör inte nålfällan om
vattnet i produkten är hett.
1.
2.
3.
4.
SVENSKA
49
5.
12.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.8 Nödtömning
12.9 Åtgärder vid frysrisk
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
Om detta händer, gå igenom stegen (1)
till (5) i "Rengöring av nålfällan". Rengör
pumpen vid behov.
50
www.aeg.com
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen,
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller upphör att
fungera.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka eller
trumlucka är öppen eller är inte
ordentligt stängd. Kontrollera båda!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
•
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta den
auktoriserade serviceverkstaden.
VARNING!
Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lucka är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten ordentligt.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
SVENSKA
Problem
51
Möjlig lösning
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte
är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara
vatten och töms omedel- för låg.
bart.
Produkten tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att nålfällan inte är igensatt. Rengör den vid behov.
Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan
tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fun- Ställ in centrifugeringsprogrammet.
gerar inte eller tvättprogrammet varar längre än
normalt.
Kontrollera att nålfällan inte är igensatt. Rengör den vid behov.
Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att
inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
52
www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
Produkten avger ett konstigt ljud.
Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet
"Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
tiden som visas.
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte till- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
fredsställande.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du
tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om problemet kvarstår.
14. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Totalt
djup
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Energiklass
Bomull
7 kg
A+++
SVENSKA
Centrifugeringshastighet
Max
53
1300 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
54
www.aeg.com
SVENSKA
55
108907000-A-302014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement