Aeg LAV41250 Instrukcja obsługi

Aeg LAV41250 Instrukcja obsługi
EKO-LAVAMAT
41250 ELECTRONIC
Pralka automatyczna, która jest
przyjazna œrodowisku naturalnemu
Instrukcja obs³ugi
Szanowni Klienci !
Przed przyst¹pieniem do pod³¹czenia i eksploatacji pralki prosimy o
dok³adne przeczytanie instrukcji obs³ugi.
Na pierwszych stronach podano istotne wskazówki bezpieczeñstwa,
których nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ. Instrukcjê obs³ugi nale¿y
zachowaæ, aby w razie koniecznoœci móc z niej skorzystaæ. W
przypadku sprzeda¿y pralki nale¿y pamiêtaæ o przekazaniu instrukcji
obs³ugi nowemu u¿ytkownikowi.
Prosimy o zwrócenie uwagi na znak “Trójk¹t ostrzegawczy”
i / lub wyra¿enia “Ostrze¿enie”, “Ostro¿nie” , “Uwaga”.
S¹ to wskazówki o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeñstwa
u¿ytkownika i dla prawid³owego funkcjonowania urz¹dzenia.
Nale¿y ich bezwzglêdnie przestrzegaæ.
Ten znak bêdzie pomocny Pañstwu podczas sukcesywnego
zapoznawania siê z obs³ug¹ urz¹dzenia.
Informacje opatrzone tym znakiem maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy
i dotycz¹ obs³ugi oraz praktycznego u¿ytkowania urz¹dzenia.
Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego œrodowisku naturalnemu
u¿ytkowania urz¹dzenia.
Instrukcja obs³ugi zawiera wskazówki dotycz¹ce postêpowania w
przypadku wyst¹pienia zak³óceñ i usuwania ich przez u¿ytkownika w
rozdziale “Objawy i przyczyny zak³óceñ w funkcjonowaniu pralki”.
Je¿eli nie bêd¹ Pañstwo w stanie usun¹æ zak³ócenia samodzielnie
zgodnie z podanymi wskazówkami, to nale¿y zg³osiæ usterkê do
autoryzowanego zak³adu serwisowego.
Personel z autoryzowanego zak³adu serwisowego s³u¿y Pañstwu
pomoc¹ w usuwaniu usterek technicznych.
Instrukcja jest wydrukowana na papierze z recyclingu, który chroni œrodowisko naturalne.
Nie wystarczy myœleæ o ekologii, trzeba dzia³aæ.
2
SPIS TREŒCI
Wskazówki dla u¿ytkownika .....................
5
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa. ......................... 5
Przed pierwszym u¿yciem ................................................ 5
Obs³uga ........................................................................... 5
Instalacja .......................................................................... 7
Zabezpieczenia ................................................................. 8
Ochrona œrodowiska naturalnego ............................ 9
Charakterystyka pralki .......................................... 10
Widok z przodu ............................................................... 10
Pojemnik na œrodki pior¹ce ............................................. 10
Eksploatacja pralki ............................................... 11
Panel steruj¹cy ............................................................... 11
Programator ................................................................... 11
Przyciski dodatkowe; funkcje ......................................... 12
Regulator obrotów wirowania .......................................... 14
Pokrêt³o opóŸnionego rozpoczêcia prania ...................... 15
Wyœwietlacz przebiegu programu .................................... 15
Parametry eksploatacyjne i czas trwania programów. 16
Wskazówki dotycz¹ce prania ................................. 1 7
Œrodki pior¹ce .................................................... 21
Miêdzynarodowe symbole konserwacji odzie¿y ........... 23
Kolejnoœæ czynnoœci ............................................. 24
Tabela programów ............................................... 28
Mycie i konserwacja ............................................ 30
Objawy i przyczyny zak³óceñ w
funkcjonowaniu pralki ........................................... 32
3
SPIS TREŒCI
Instalacja ............................................
34
Wskazówki bezpieczeñstwa ................................... 34
Wymiary pralki .................................................... 35
Rozpakowanie ..................................................... 36
Ustawienie ........................................................................ 38
Wypoziomowanie i przenoszenie urz¹dzenia ............. 38
Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego .................. 39
Pod³¹czenie wê¿a dop³ywowego i odp³ywowego ... 40
Dane techniczne. ............................................................ 42
Gwarancja i serwis ...............................
43
Grupa Electrolux jest najwiêkszym na œwiecie producentem
zmechanizowanych urz¹dzeñ przeznaczonych do kuchni, do
czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Ka¿dego roku sprzedaje ponad
55 milionów produktów (takich jak lodówki, kuchenki, pralki
automatyczne, odkurzacze, pilarki ³añcuchowe i kosiarki do trawy)
o ³¹cznej wartoœci ok. 14 miliardów USD w ponad 150 krajach
œwiata.
From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.
4
Wskazówki dla u¿ytkownika
Wskazówki dla u¿ytkownika
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ elektrycznych firmy AEG odpowiada
wymogom technicznym zawartym w ustawie o bezpieczeñstwie
urz¹dzeñ elektrycznych. Jako producent urz¹dzenia
zakupionego przez Pañstwa jesteœmy zobowi¹zani do
przedstawienia Pañstwu wskazówek dotycz¹cych jego
bezpiecznego u¿ytkowania.
Przed pierwszym u¿yciem
Nale¿y przestrzegaæ “Wskazówek dotycz¹cych instalacji i
pod³¹czenia” zawartych w niniejszej instrukcji obs³ugi.
Obs³uga
Pralkê mog¹ obs³ugiwaæ wy³¹cznie osoby doros³e. Zachowaæ
szczególna ostro¿noœæ, aby dzieci nie bawi³y siê w pobli¿u
pralki, ani nie manipulowa³y elementami steruj¹cymi.
Po dostarczeniu urz¹dzenia nale¿y je natychmiast rozpakowaæ
oraz sprawdziæ pod k¹tem ewentualnych uszkodzeñ.
Widoczne wady nale¿y opisaæ na dokumencie dostawy, a
kopiê zg³oszenia zatrzymaæ.
Pralka automatyczna s³u¿y do prania bielizny w gospodarstwie
domowym. Nie u¿ywaæ do celów przemys³owych. Producent
nie odpowiada za ewentualne szkody, które powstan¹ wskutek
u¿ytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawid³owej
obs³ugi.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie wolno dokonywaæ przeróbek
lub zmian w urz¹dzeniu.
Po ka¿dorazowym zakoñczeniu prania nale¿y wyj¹æ przewód
zasilaj¹cy z gniazdka oraz zakrêciæ kran dop³ywu wody.
W pralce nale¿y praæ tylko odzie¿ z materia³ów, które nadaj¹
siê do prania w pralkach automatycznych. Przestrzegaæ
wskazówek producentów odzie¿y, które s¹ umieszczone na
metkach.
W pralce nie nale¿y praæ bielizny i odzie¿y z fiszbinami oraz
tkanin nieobrêbionych lub podartych.
5
Wskazówki dla u¿ytkownika
Przed w³o¿eniem odzie¿y do pralki sprawdziæ wszystkie kieszenie
i wyj¹æ ich zawartoœæ. Drobne przedmioty pozostawione w
odzie¿y, np. monety, mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pralki.
Bielizna przeznaczona do prania nie mo¿e zawieraæ
rozpuszczalników zapalnych. Nale¿y zwróciæ na to uwagê
przede wszystkim przy praniu odzie¿y czyszczonej wstêpnie
œrodkami chemicznymi. Odczekaæ, a¿ œrodek ulotni siê z
odzie¿y.
Ma³e przedmioty, takie jak: skarpetki, paski itp. nale¿y w³o¿yæ
do ma³ej poszewki, aby nie dosta³y siê w czasie prania
pomiêdzy zbiornik, a bêben.
Pokrywê oraz bêben pozostawiæ otwarte, gdy pralka nie jest
u¿ywana. Zapobiegnie to powstawaniu osadu lub
nieprzyjemnego zapachu.
Przed myciem, konserwacj¹ lub napraw¹ urz¹dzenia nale¿y
od³¹czyæ je od zasilania elektrycznego.
Do prania stosowaæ tylko œrodki pior¹ce przeznaczone dla
pralek automatycznych. Nale¿y przestrzegaæ wskazówek
producentów œrodków pior¹cych.
Uszkodzenia powsta³e wskutek zamarzniêcia nie s¹ objête
gwarancj¹ ! Je¿eli pralka znajduje siê w pomieszczeniach o
temperaturze poni¿ej 0°C, nale¿y odpompowaæ wodê oraz
od³¹czyæ w¹¿ dop³ywowy wody od zaworu wodnego i po³o¿yæ
na pod³odze.
Czêœci opakowania (np. folia, styropian) stwarzaj¹ powa¿ne
niebezpieczeñstwo dla dzieci. Niebezpieczeñstwo uduszenia
siê ! Elementy opakowania nale¿y przechowywaæ w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
Zwróciæ uwagê na dzieci, które bawi¹c siê urz¹dzeniami
elektrycznymi czêsto nie dostrzegaj¹ niebezpieczeñstwa.
Podczas pracy urz¹dzenia nale¿y koniecznie zapewniæ dzieciom
opiekê. Dzieciom nie wolno bawiæ siê urz¹dzeniem ! Istnieje
niebezpieczeñstwo zamkniêcia siê wewn¹trz pralki.
Urz¹dzenie nale¿y tak zabezpieczyæ, aby do bêbna nie wesz³y
dzieci lub np. zwierzêta domowe.
Nie wolno uruchamiaæ pralki je¿eli przewód zasilaj¹cy, panel
steruj¹cy, blat lub cokó³ jest uszkodzony i istnieje dostêp do
wewnêtrznych elementów pralki.
6
Wskazówki dla u¿ytkownika
Instalacja
Modyfikacji instalacji elektrycznej w Pañstwa domu oraz
pod³¹czenia pralki na sta³e mo¿e dokonaæ wy³¹cznie uprawniony
technik elektryk.
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do zasilania elektrycznego
nale¿y dok³adnie przeczytaæ wskazówki zawarte w rozdziale
“Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego”.
Prace zwi¹zane z pod³¹czeniem wê¿a dop³ywowego i
odp³ywowego powinien wykonaæ wykwalifikowany technik.
Po ustawieniu pralki w miejscu eksploatacji nale¿y sprawdziæ,
czy urz¹dzenie nie stoi na przewodzie zasilaj¹cym.
Urz¹dzenie jest ciê¿kie. Prosimy pamiêtaæ o tym podczas
przenoszenia lub przesuwania pralki.
Nale¿y upewniæ siê, ¿e wszystkie blokady transportowe zosta³y
usuniête. W przeciwnym razie mo¿e dojœæ do uszkodzenia pralki
oraz mebli w trakcie cyklu wirowania.
Wymiany przewodu zasilaj¹cego oraz napraw mo¿e dokonaæ
wy³¹cznie personel autoryzowanego zak³adu us³ugowego.
7
Wskazówki dla u¿ytkownika
Zabezpieczenia
Pokrywa: pralka wyposa¿ona jest w blokadê, która uniemo¿liwia
zamkniêcie pokrywy oraz uruchomienie pralki, jeœli klapki bêbna
s¹ otwarte. W trakcie pracy urz¹dzenia (oraz przez ok. 2 min.
po jej zakoñczeniu) nie mo¿na otworzyæ pokrywy pralki.
Silnik pralki: w przypadku zak³óceñ w zasilaniu elektrycznym lub
prze³adowania bêbna pralki, blokada termiczna bêdzie chroni³a
silnik.
Ogrzewanie wody: rozpocznie siê dopiero po wype³nieniu
bêbna niezbêdn¹ iloœci¹ wody. Korzyœci wynikaj¹ce z tej funkcji
uwidaczniaj¹ siê w przypadku nag³ych przerw w dop³ywie
wody lub wtedy, gdy zapomnicie Pañstwo odkrêciæ zawór
wodny.
System antypianowy: zu¿ycie wody jest mniejsze dziêki wirowaniu
pomiêdzy praniem g³ównym, a trzema cyklami p³ukania w
programach dla tkanin bia³ych i kolorowych. Wirowanie zakoñczy
siê po odprowadzeniu piany.
8
Wskazówki dla u¿ytkownika
Ochrona œrodowiska naturalnego
Opakowanie urz¹dzenia nale¿y usun¹æ w sposób zgodny z
obowi¹zuj¹cymi przepisami o ochronie œrodowiska. Wszystkie
materia³y u¿yte do produkcji elementów opakowania i oznaczone
symbolem s¹ nieszkodliwe dla œrodowiska naturalnego i
przystosowane do bezpiecznego sk³adowania lub spalania w
specjalistycznych urz¹dzeniach. Równie¿ tworzywa sztuczne nadaj¹
siê do ponownego przetworzenia :
zewnêtrzna pow³oka i worki plastikowe we wnêtrzu wykonane s¹
z polietylenu (oznaczenie symbolem >PE<);
elementy zabezpieczenia wykonane s¹ z pianki polistyrenowej
bez zawartoœci freonu (oznaczenie symbolem >PS<).
Czêœci kartonowe wykonano z makulatury i nale¿y je zwróciæ do
miejsca zbiórki surowców wtórnych.
W przypadku prania bielizny œrednio zabrudzonej nie ma potrzeby
wykonywania prania wstêpnego. Pozwoli to na zaoszczêdzenie
œrodków pior¹cych, wody i czasu oraz przyczyni siê do ochrony
œrodowiska naturalnego !
Stosowanie siê do danych dotycz¹cych iloœci wsadu bielizny
sprawia, ¿e pralka pracuje w sposób oszczêdny.
Przy ma³ej iloœci wsadu bielizny nale¿y u¿ywaæ 1/2 - 1/3 zalecanej
iloœci œrodka pior¹cego.
Jeœli zu¿yte urz¹dzenie przeznaczone jest do usuniêcia z
gospodarstwa domowego, nale¿y odci¹æ przewód zasilaj¹cy,
unieruchomiæ zamek drzwi oraz przekazaæ do odpowiedniego
oœrodka recyclingu.
Automatyczne dopasowanie poboru wody
Funkcja polega na automatycznym poborze wody w zale¿noœci od
iloœci oraz rodzaju prania.
W przypadku problemów z obs³ug¹ pralki nale¿y przeczytaæ rozdzia³
“Objawy i przyczyny zak³óceñ w funkcjonowaniu pralki”. Je¿eli nie
mog¹ Pañstwo usun¹æ usterki samodzielnie nale¿y zwróciæ siê o
pomoc do autoryzowanego zak³adu serwisowego. Koszty
bezzasadnego wezwania serwisu (w czasie trwania gwarancji)
pokrywa klient.
9
Wskazówki dla u¿ytkownika
Charakterystyka pralki
Widok z przodu
Panel steruj¹cy
Pokrywa
Uchwyt do
otwierania
Klapka filtra
Nó¿ki regulacyjne
DŸwignia do
podniesienia pralki
na kó³kach
Pojemnik na œrodki pior¹ce i zmiêkczaj¹ce
Detergent do prania wstêpnego lub odplamiacz do programu
ODPLAMIANIE " " (przegroda nr 1)
Detergent do prania zasadniczego
(proszek) lub œrodek p³ynny
(przegroda nr 2)
Wybielacz (przegroda nr 3)
P³ynne œrodki zmiêkczaj¹ce, krochmal
(przegroda nr 4).
10
5
WskaŸnik nadmiaru œrodka zmiêkczaj¹cego
4
1
2
3
5
Wskazówki dla u¿ytkownika
Eksploatacja pralki
Panel steruj¹cy
Przycisk startu
opóŸnionego
WskaŸnik
przebiegu
Regulator obrotów
programu
wirowania
Programator
41250 ELECTRONIC
OKÖ_LAVAMAT
Przyciski
Programator
Steruje prac¹ pralki: kontroluje poziom
wody, p³ukania itp. w zale¿noœci od
iloœci i stopnia zabrudzenia tkanin oraz
temperatury prania.
STOP ( )
Ustawienie programatora w tej pozycji wy³¹czy pralkê; we wszystkich
innych pozycjach pralka pozostaje w³¹czona. W razie koniecznoœci
korekty programu nale¿y ustawiæ programator w tej pozycji.
BIA£E/KOLOROWE ( )
Program prania zasadniczego bawe³ny / lnu od " " (zimna) do
95°C.
PROGRAM ENERGOOSZCZÊDNY (E)
Energooszczêdny program prania w ok. 67°C dla œrednio i lekko
zabrudzonej bielizny bawe³nianej, z wyd³u¿onym czasem prania.
Program nie wspó³pracuje z " " Szybkim Praniem.
SYNTETYKI ( )
Program zasadniczy przeznaczony do prania tkanin
syntetycznych w zakresie temperatur od " " (zimna) do 600C.
11
Wskazówki dla u¿ytkownika
TKANINY DELIKATNE ( )
Pranie zasadnicze tkanin delikatnych w zakresie temperatur od " "
(zimna) do 40°C.
/
)
WE£NA (
Program zasadniczy w zakresie temperatur od " " (zimna) do 400C
przeznaczony jest do prania tkanin we³nianych nadaj¹cych siê do
prania w pralce automatycznej.
)
P£UKANIE (
Oddzielny program p³ukania (p³ukanie i ³agodne wirowanie), np. dla
tkanin upranych wczeœniej rêcznie.
)
DELIKATNE P£UKANIE (
Oddzielne delikatne p³ukanie s³u¿y np. do p³ukania odzie¿y w p³ynie
zmiêkczaj¹cym, krochmalenia lub impregnowania (p³ynny œrodek
jest pobierany z przegrody nr 4 pojemnika na œrodki pior¹ce).
ODPOMPOWANIE WODY ( )
Odpompowanie wody z pralki po jej zatrzymaniu siê w pozycji “Stop
z wod¹ w pralce” (bez wirowania).
WIROWANIE ( )
Odpompowanie wody z pralki po zatrzymaniu siê w pozycji “Stop z
wod¹ w pralce” i wirowanie lub oddzielne wirowanie dla tkanin
bia³ych/kolorowych pranych rêcznie.
KRÓTKIE WIROWANIE ( )
Odpompowanie wody z pralki po zatrzymaniu siê w pozycji “Stop
z wod¹ w pralce” i krótkie lub oddzielne wirowanie (tkaniny
syntetyczne, delikatne, we³niane uprane wczeœniej rêcznie).
Przyciski dodatkowe; funkcje
Dodatkowe funkcje wybiera siê
po naciœniêciu poszczególnych
przycisków. Umo¿liwiaj¹ dobór
rodzaju prania w zale¿noœci od
stopnia zabrudzenia bielizny. Nie
ma koniecznoœci ich u¿ywania w przypadku œrednio zabrudzonej
odzie¿y. Funkcje dodatkowe mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ w zale¿noœci od
12
Wskazówki dla u¿ytkownika
wybranego programu. Po wciœniêciu wybranego przycisku lampka
kontrolna nad przyciskiem zaœwieci siê. Po powtórnym wciœniêciu
lampka zgaœnie. Je¿eli zostanie wciœniêty przycisk, który nie
wspó³pracuje z ustawionym wczeœniej programem, lampka bêdzie
pulsowaæ i zgaœnie po ok. 2 sekundach.
PRANIE WSTÊPNE ( )
Pranie wstêpne (temperatura do 40°C; czas trwania: ok. 25 minut)
przed nastêpuj¹cym automatycznie praniem zasadniczym.
NAMACZANIE ( )
Program namaczania bielizny trwa od 1 do 19 godzin (nie wspó³pracuje
z programem prania we³ny). Nastêpnie rozpocznie siê program
zasadniczy. Aby ustawiæ program namaczania nale¿y:
- Wcisn¹æ przycisk funkcji namaczania.
- Wybraæ czas trwania programu (wartoœæ pojawi siê na wyœwietlaczu)
wciskaj¹c przycisk opóŸnionego startu. Niezale¿nie od wybranego
czasu trwania programu po 45 minutach lampka kontrolna przycisku
“w³¹czony/wy³¹czony " bêdzie pulsowa³a. Mo¿na wtedy wybraæ
inny program po naciœniêciu przycisku “w³¹czony/wy³¹czony ".
SZYBKIE PRANIE ( )
Skrócony program prania zasadniczego dla œrednio zabrudzonej
odzie¿y bawe³nianej/kolorowej (trwa ok. 50 minut), syntetyków (ok.
20 minut) oraz tkanin delikatnych (10 minut). Nie wspó³pracuje z
programem prania we³ny.
BIO
Dla tkanin bardzo zabrudzonych lub zaplamionych (np. owocami,
warzywami, herbat¹). Czas prania zasadniczego zostanie wyd³u¿ony
o ok. 10 minut. Funkcja nie wspó³pracuje z programem prania we³ny
i tkanin delikatnych.
ODPLAMIANIE ( )
Polecamy dla szczególnie zabrudzonej odzie¿y lub w celu odplamienia
z u¿yciem œrodków do usuwania plam. Program prania zasadniczego
bêdzie wyd³u¿ony o ok. 10 minut, aby œrodki mog³y siê uaktywniæ.
Funkcja nie wspó³pracuje z programem prania we³ny i tkanin
delikatnych.
13
Wskazówki dla u¿ytkownika
STOP Z WOD¥ W PRALCE ( )
Funkcja wspó³pracuje z ka¿dym programem prania. Woda pochodz¹ca
z ostatniego p³ukania zostaje w bêbnie pralki po zakoñczeniu
wybranego programu. Pozwala to na unikniêcie gniecenia siê
odzie¿y, która nie by³aby wyjêta z pralki natychmiast po zakoñczeniu
programu. Aby odpompowaæ wodê nale¿y wybraæ program
ODPOMPOWANIE " ". Zwolniæ przycisk STOP Z WOD¥ W PRALCE
" " , aby odwirowaæ bieliznê.
DODATKOWE P£UKANIE ( )
Wciœniêcie przycisku spowoduje dodatkowe p³ukanie bielizny przy
programach prania bawe³ny, syntetyków i tkanin delikatnych.
Funkcjê dodatkowego p³ukania mo¿na zaprogramowaæ (i skasowaæ)
tak, aby uaktywnia³a siê przy ka¿dym cyklu prania.
- Programator ustawiæ w pozycji KRÓTKIE WIROWANIE " ".
- W ci¹gu 5 sekund wcisn¹æ przycisk NAMACZANIE " " ; lampka
DODATKOWEGO P£UKANIA bêdzie pulsowa³a (trwa zapamiêtywanie
ustawienia). Nastêpnie ustawiæ programator w pozycji STOP " ".
W£¥CZONY / WY£¥CZONY ( )
Podczas wyboru programu prania lub funkcji dodatkowych lampka
on/off bêdzie pulsowa³a. Wcisn¹æ przycisk w³¹czony/wy³¹czony,
aby rozpocz¹æ program prania. Lampka bêdzie siê ca³y czas
œwieci³a. Przycisk umo¿liwia tak¿e przerwanie programu (np. aby
do³o¿yæ odzie¿). Ze wzglêdów bezpieczeñstwa pokrywy pralki nie
da siê otworzyæ, je¿eli temperatura wody przekroczy ju¿ 50°C lub ma
siê rozpocz¹æ cykl wirowania. W tym przypadku nie mo¿na zmieniæ
ustawionego wczeœniej programu.
Regulator obrotów wirowania
S³u¿y do wyboru prêdkoœci wirowania.
Podczas wyboru programu lampka nad
jednym z poziomów wirowania zaœwieci siê,
proponuj¹c standardow¹ prêdkoœæ.
Wciskaj¹c przycisk mo¿na zmniejszyæ iloœæ
obrotów.
14
Wskazówki dla u¿ytkownika
Pokrêt³o opóŸnionego rozpoczêcia prania
Umo¿liwia przesuniêcie czasu rozpoczêcia
programu prania do 19 godzin (co umo¿liwia
skorzystanie np. z nocnych taryf poboru energii)
Aby ustawiæ opóŸnienie startu nale¿y:
- wybraæ program prania oraz ewentualnie funkcje dodatkowe
- wskazaæ iloœæ godzin pozostaj¹cych do planowanego rozpoczêcia
prania (wartoœæ pojawi siê na wyœwietlaczu)
- aby przyspieszyæ ustawienie czasu nale¿y przytrzymaæ wciœniêty
przycisk (lub wcisn¹æ przycisk kilkakrotnie – odliczanie godzinne)
- wcisn¹æ przycisk w³¹czony/wy³¹czony. OpóŸnienie czasu jest
wyœwietlane w odstêpach godzinnych, a w czasie ostatniej godziny
w odstêpach piêciominutowych.
Po zakoñczeniu odliczania pralka rozpocznie pracê. Czas pojawiaj¹cy
siê na wyœwietlaczu dotyczy pe³nych godzin.
Wyœwietlacz przebiegu programu
Przed rozpoczêciem programu prania wskaŸnik przebiegu
programu wyœwietli wszystkie wybrane jego cykle. W
trakcie prania wskaŸnik wyœwietla aktualnie odbywaj¹cy
siê cykl.
W£O¯ENIE DODATKOWEJ PORCJI BIELIZNY ( )
Lampka sygnalizuje przerwê programu (np. w celu do³o¿enia
odzie¿y), dokonan¹ przez wciœniêcie przycisku w³¹czony
/ wy³¹czony. Lampka œwieci siê wtedy, gdy mo¿na
jeszcze otworzyæ pokrywê pralki. Je¿eli temperatura
wody bêdzie zbli¿a³a siê do wartoœci 50°C, lampka bêdzie
pulsowa³a przez 2 sekundy informuj¹c o zakoñczeniu
czasu, kiedy mo¿na do³o¿yæ bieliznê.
ZAKOÑCZENIE CYKLU ( )
Wskazuje koniec programu prania. Bieliznê mo¿na wyj¹æ z pralki.
USTAWIENIE DRZWICZEK (DPS) (
Lampka DPS "
)
" œwieci siê, kiedy blokada drzwiczek jest zwolniona.
Lampka ZAKOÑCZENIE CYKLU "
" natychmiast siê zaœwieci.
15
Wskazówki dla u¿ytkownika
Parametry eksploatacyjne i czas trwania
programów prania
Program/temperatura
Pe³ny
wsad
Zu¿ycie
energii
w kWh
Czasu
w min
w kg
wody w
litrach
BIA£E 95°C
4,5
47
1,9
130
BIA£E 60°C (1)
4,5
45
0,83
120
KOLOROWE 40°C
4,5
45
0,70
110
SYNTETYKI 60o C
2,0
51
0,72
75
TKANINY DELIKATNE 40°C
2,0
48
0,55
50
WE£NA 30oC
1,0
48
0,40
55
(1) Klasa efektywnoœci energetycznej umieszczona na etykiecie zosta³a opracowana
na podstawie programu BIA£E 60°C.
Czas trwania prania wstêpnego (dla bawe³ny lub syntetyków) wynosi
ok. 25 minut.
Wartoœci podane w tabeli maj¹ charakter szacunkowy i
dotycz¹ warunków znormalizowanych. Powy¿sze parametry
mog¹ przybieraæ inne wartoœci, w zale¿noœci od temperatury
wody dop³ywowej, jej ciœnienia, a tak¿e poziomu napiêcia.
S¹ one pomocne jedynie w ogólnej orientacji co do zu¿ycia
wody, energii elektrycznej i czasu w warunkach domowych.
16
Wskazówki dla u¿ytkownika
Wskazówki dotycz¹ce prania
Sortowanie
Przed przyst¹pieniem do prania odzie¿y nale¿y j¹ posortowaæ na:
tkaniny, które nie musz¹ byæ traktowane ze szczególn¹
ostro¿noœci¹
oraz na tkaniny delikatne.
Nastêpnie wybraæ odpowiedni program. W przypadku prania
jednoczeœnie tkanin o ró¿nych wymaganiach, nale¿y zawsze wybraæ
program w³aœciwy dla najdelikatniejszej tkaniny.
Temperatury oraz oznaczenia na metkach odzie¿y
Symbole umieszczone na metkach odzie¿y s¹ pomocne w wyborze
w³aœciwego programu prania. Bieliznê do prania nale¿y posortowaæ
wed³ug rodzaju i symboli konserwacji odzie¿y. Symbole zawieraj¹
informacje o temperaturze prania i s¹ to zawsze wartoœci maksymalne.
Tkaniny, które mo¿na gotowaæ
Wyroby z bawe³ny i lnu oznaczone tym symbolem nie s¹ wra¿liwe
na mechaniczne oddzia³ywanie bêbna podczas prania w wysokich
temperaturach. Do tego rodzaju bielizny jest przeznaczony
program BIA£E.
Bielizna kolorowa
Wyroby z bawe³ny i lnu oznaczone tymi symbolami nie s¹ wra¿liwe
na mechaniczne oddzia³ywanie bêbna. Do prania tego rodzaju
bielizny przeznaczony jest program KOLOROWE.
Tkaniny delikatniejsze
Wyroby z bawe³ny, z domieszk¹ bawe³ny i syntetyki oznaczone
tymi symbolami wymagaj¹ mechanicznie delikatniejszego procesu
prania. Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program
SYNTETYKI.
Tkaniny delikatne
Wyroby z mikrofazy, syntetyki, firanki oznaczone tym symbolem
wymagaj¹ szczególnie ³agodnego prania. Do prania tego rodzaju
bielizny jest przeznaczony program TKANINY DELIKATNE.
17
Wskazówki dla u¿ytkownika
We³na i inne delikatne rodzaje bielizny
Odzie¿ z we³ny, z domieszk¹ we³ny lub z jedwabiu oznaczona tymi
symbolami jest szczególnie wra¿liwa na mechaniczne oddzia³ywanie
bêbna. Do tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program
WE£NA.
Wyroby we³niane ze znakiem
(znak czystej ¿ywej we³ny) mog¹
byæ prane w pralce jedynie wtedy, jeœli posiadaj¹ dodatkow¹
informacjê “Wyrób nie filcuje siê” lub “Nadaje siê do prania
w pralce automatycznej”.
Uwaga: W pralce nie mo¿na praæ odzie¿y oznaczonej symbolem
lub
(nie praæ).
Zwracaæ uwagê na informacjê “Praæ oddzielnie” lub “Praæ
oddzielnie kilkakrotnie”.
Tkaniny kolorowe
Tkaniny kolorowe mog¹ straciæ nasycenie barwy lub zafarbowaæ inne
tkaniny podczas pierwszego prania.
Proponujemy przeprowadzenie krótkiego sprawdzianu, aby przekonaæ
siê, czy tkaniny nie farbuj¹ i czy nie strac¹ koloru
Po³o¿yæ na
bia³y materia³
Wybraæ kawa³ek
materia³u
(np.niewidoczn¹
wypustkê)
Zwil¿yæ
ciep³¹ wod¹
Je¿eli tkanina
nie straci³a
koloru mo¿na
j¹ praæ
w pralce
automatycznej
Je¿eli tkanina
straci³a kolor
nale¿y j¹ upraæ
rêcznie
Usuwanie plam
Niektóre z plam bardzo trudno usun¹æ z tkanin (zw³aszcza, je¿eli nie
usuwa siê ich natychmiast po zabrudzeniu), dlatego przed praniem
nale¿y spróbowaæ je wywabiæ.
Trawa. Starannie namydliæ, a nastêpnie czyœciæ wod¹ i
wybielaczem (je¿eli nie ma przeciwwskazañ). Do wyrobów
we³nianych stosuje siê alkohole etylowe (90°C).
18
Wskazówki dla u¿ytkownika
Atrament i d³ugopis. Przy³o¿yæ szmatkê bawe³nian¹ nawil¿on¹
kilkoma kroplami alkoholu (90°C). Uwa¿aæ, aby plama siê nie
powiêkszy³a.
Rdza. Zastosowaæ œrodek do usuwania rdzy wed³ug zaleceñ
producenta preparatu.
Œlady lekkiego przypalenia. Je¿eli plama jest niewielka, a kolor
tkaniny siê nie odbarwi mo¿na zastosowaæ roztwór wody z
wybielaczem.
Guma do ¿ucia. Przetrzeæ kawa³kiem lodu, zeskrobaæ jak
najwiêcej, a nastêpnie przetrzeæ bawe³niana szmatk¹ zwil¿on¹
zmywaczem do paznokci. Upewniæ siê, ¿e tkanina jest odporna na
dzia³anie zmywacza do paznokci.
Oleje i smo³a. Po³o¿yæ na zaplamionym miejscu kawa³eczek
mas³a. Pozostawiæ na chwilê, a nastêpnie przetrzeæ terpentyn¹.
Pomadka do ust. Po³o¿yæ tkaninê na papierze np. pergaminowym
i zwil¿yæ spodni¹ stronê plamy zmywaczem do paznokci. Zmieniaæ
czêsto podk³ad papierowy. Upewniæ siê, ¿e tkanina jest odporna
na dzia³anie zmywacza do paznokci.
Farba. Nie dopuœciæ do wyschniêcia ! Natychmiast przetrzeæ
rozpuszczalnikiem do tej farby (woda, terpentyna, alkohol). Namydliæ
i sp³ukaæ.
Parafina i wosk. Zeskrobaæ jak najwiêcej têp¹ ¿yletk¹. Wyprasowaæ
materia³ wk³adaj¹c miêdzy tkaninê, a gor¹ce ¿elazko papier lub
chusteczki papierowe.
Przygotowanie bielizny
Opró¿niæ kieszenie.
Wyj¹æ przedmioty metalowe (np. spinacze biurowe, szpileczki ).
Pozasuwaæ zamki, pozapinaæ poszwy i poszewki, pozawi¹zywaæ
luŸne paski np. od fartucha, co pozwoli na unikniêcie uszkodzeñ
bielizny i nadmiernych zagnieceñ podczas prania;
Przyszyæ “luŸne” guziki.
Zaleca siê praæ ma³e i delikatne sztuki odzie¿y (np. skarpetki
dzieciêce, poñczochy, biustonosze) w siatce do prania bielizny, w
poszewce z zamkiem lub w du¿ej skarpecie.
Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy praniu firan. Zdj¹æ “¿abki” lub
19
kó³eczka z tworzywa sztucznego lub w³o¿yæ je do siatki lub do worka.
Wskazówki dla u¿ytkownika
Maksymalny ³adunek bielizny zale¿y od rodzaju
tkaniny
Iloœæ bielizny wk³adanej do bêbna pralki nie mo¿e przekraczaæ
wartoœci podanej na tabliczce znamionowej urz¹dzenia (w kg).
Pojemnoœæ bêbna jest uzale¿niona od rodzaju tkaniny, która ma
byæ uprana.
Odzie¿ bardzo brudn¹ lub ³atwo absorbuj¹c¹ wodê nale¿y praæ w
mniejszych iloœciach.
Maksymalny ³adunek bielizny
Nie wszystkie tkaniny maj¹ jednakow¹ objêtoœæ i zdolnoœæ
absorbowania wody.
Dlatego bêben nale¿y nape³niaæ bior¹c pod uwagê rodzaj bielizny:
- ca³kowicie, ale nie prze³adowywaæ w przypadku bawe³ny, lnu
i tkanin mieszanych;
- do po³owy w przypadku uszlachetnianej bawe³ny i tkanin
syntetycznych;
- do jednej trzeciej dla tkanin delikatnych (firanki, we³na itp.).
W przypadku prania ró¿nych tkanin nale¿y wybraæ program
stosowny do najdelikatniejszej bielizny.
Poni¿ej podajemy œredni¹ wagê bielizny:
Rêcznik k¹pielowy ............................................... 1200
Rêcznik ma³y ....................................................... 180
Przeœcierad³o du¿e ............................................. 1300
Przeœcierad³o ma³e ............................................... 800
Poszewka na poduszkê ......................................... 200
Koszula nocna ....................................................... 180
Pi¿ama mêska ....................................................... 500
Pi¿ama dzieciêca .................................................. 200
Koszula mêska ...................................................... 250
Bluzka ................................................................... 150
Œcierka kuchenna.................................................. 100
Kurtka .......................................................... 300 - 600
20
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
Wskazówki dla u¿ytkownika
Œrodki pior¹ce
Wybór detergentu
Stosowaæ tylko œrodki pior¹ce, które s¹ przeznaczone do prania w
pralkach automatycznych.
Przestrzegaæ wskazówek umieszczonych na opakowaniu œrodków
pior¹cych podanych przez producenta.
System “Direct Spray” redukuje zu¿ycie wody i detergentów,
dlatego nale¿y u¿ywaæ do 2/3 zalecanej iloœci œrodka.
Proporcje
Iloœæ œrodków pior¹cych
Stopieñ twardoœci
Stopieñ
w mmol/l
twardoœci wody
uzale¿niona jest od rozmiaru
wsadu bielizny, stopnia
twardoœci wody oraz poziomu I – miêkka
do 1,3
zabrudzenia odzie¿y.
Je¿eli woda jest miêkka II – œrednia
1,3-2,5
nale¿y zmniejszyæ porcjê
detergentu.
Zwiêkszaæ III –twarda
2,5-3,8
stopniowo iloϾ detergentu
w miarê wzrostu poziomu
IV - bardzo twarda
ponad 3,8
twardoœci wody, zabrudzenia
i zaplamienia odzie¿y.
Informacjê na temat stopnia twardoœci wody mo¿na uzyskaæ w
lokalnym zak³adzie wodoci¹gowym.
Uwaga: U¿ywaæ detergentów o niskich w³aœciwoœciach pieni¹cych.
Do tkanin we³nianych stosowaæ specjalne p³yny pior¹ce.
Je¿eli u¿ywacie Pañstwo p³ynnych detergentów pior¹cych
nale¿y w³o¿yæ specjalny pojemniczek z detergentem bezpoœrednio
do bêbna pralki i ustawiæ program z praniem wstêpnym. Je¿eli odzie¿
bêdzie suszona w suszarce do bielizny nie nale¿y zapomnieæ o
wyjêciu pojemniczka. P³ynny detergent mo¿na równie¿ wlaæ
bezpoœrednio do bêbna pod warunkiem, ¿e nie ustawiono programu
z praniem wstêpnym, a pralka bêdzie natychmiast uruchomiona.
Detergenty p³ynne doskonale sprawdzaj¹ siê w niskich temperaturach
(30-40°C). W temperaturach wy¿szych (60-90°C) efekt prania
bêdzie lepszy przy u¿yciu proszków do prania.
21
Wskazówki dla u¿ytkownika
Œrodki zmiêkczaj¹ce
Do pojemnika na œrodki pior¹ce mo¿na wlaæ p³yn zmiêkczaj¹cy,
który bêdzie pobrany do ostatniego p³ukania bielizny. Stosowaæ siê
do instrukcji dozowania preparatu umieszczonej na opakowaniu
(zwracaæ uwagê na stopieñ skoncentrowania p³ynu).
Nie wlewaæ zbyt du¿ej iloœci p³ynu, przekraczaj¹cej pojemnoœæ
komory (80 ml). WskaŸnik pod okienkiem w pojemniku zasygnalizuje
u¿ycie zbyt du¿ej iloœci œrodka zmiêkczaj¹cego.
Zalecamy dodawanie p³ynu zmiêkczaj¹cego do bielizny, gdy¿
przyspiesza on suszenie i czyni tkaninê delikatniejsz¹. Ma tak¿e
dzia³anie antystatyczne.
Wybielacz
We wszystkich programach prania mo¿na zastosowaæ œrodek
wybielaj¹cy. Wczeœniej nale¿y jednak upewniæ siê, ¿e tkanina nie
zostanie w ten sposób zniszczona. Wybielacz jest automatycznie
wp³ukiwany do bêbna. Nalaæ ¼ do 1 szklanki 12° wybielacza do
komory “ “ przed w³¹czeniem pralki.
Upewniæ siê, ¿e wybielacz nie przekracza oznaczonego poziomu
MAX.
22
Suszyæ
Czyœciæ
chemicznie
Prasowaæ
Chlorowanie
Pranie
delikatne
Pranie
zasadnicze
Prasowaæ w
temperaturze
maksymalnej 150 o C
Prasowaæ w
temperaturze
maksymalnej 110 o C
Suszyæ na p³asko
Suszyæ na
sznurze
Suszyæprzypiête
klipsami
Nie czyœciæ
chemicznie
Suszyæwsuszarce Niesuszyæwsuszarce
bêbnowej
bêbnowej
w niskiej
temperaturze
w wysokiej
temperaturze
Nie praæ
Nie prasowaæ
Nie wybielaæ
Prac
rêcznie
nadchloranem, Czyœciæ petrolem,
Czyszczenie zwyk³e Czyœciæ
petrolem,czystym
czystym alkoholem
alkoholem
i R 113
R 111 & R 113
Prasowaæ w
temperaturze
maksymalnej 200 o C
Wybielanie w zimnej wodzie
Maks. temp. Maks. temp. Maks. temp. Maks. temp.
o
o
o
prania 95oC prania60 C prania40 C prania30 C
Wskazówki dla u¿ytkownika
Miêdzynarodowe symbole konserwacji odzie¿y
23
Wskazówki dla u¿ytkownika
Kolejnoœæ czynnoœci
Przed pierwszym uruchomieniem pralki nale¿y wykonaæ cykl prania
wstêpnego z pustym bêbnem, aby wewnêtrzne elementy z
ewentualnych pozosta³oœci procesu produkcyjnego.
- Dodaæ œrodek pior¹cy do komory.
- Ustawiæ program BIA£E 95°C.
- Wcisn¹æ przycisk w³¹czony/wy³¹czony.
1. W³o¿yæ bieliznê
Otworzyæ pokrywê pralki.
Otworzyæ bêben pralki obur¹cz i wcisn¹æ
przycisk A i dwie pary drzwiczek (klapek), a¿
siê otworz¹.
W³o¿yæ bieliznê, zamkn¹æ bêben i pokrywê
pralki.
Uwaga: przed zamkniêciem pokrywy pralki
nale¿y sprawdziæ, czy drzwiczki bêbna s¹
prawid³owo zamkniête:
klapki szczelnie zamkniête
przycisk A wyciœniêty.
Maksymalny ³adunek suchej bielizny:
Œrednio zabrudzona bia³a/ kolorowa .
Syntetyki .........................................
Tkaniny delikatne .............................
Firanki .............................................
We³na ..............................................
4,5
2,0
2,0
2,0
1,0
A
kg
kg
kg
kg
kg
2. Odmierzyæ œrodek pior¹cy i pielêgnacyjny
Dodaæ œrodki pior¹ce do komory
i
(je¿eli wybrano program w
praniem wstêpnym); w zale¿noœci od potrzeb dodaæ œrodek do
zmiêkczania tkanin.
W przypadku stosowania p³ynnych œrodków pior¹cych nale¿y
przestrzegaæ wskazówek zawartych w rozdziale “Œrodki pior¹ce”.
3. Dodaæ œrodek pior¹cy i pielêgnacyjny
Zgodnie z ¿yczeniem wlaæ p³yn zmiêkczaj¹cy do komory ( ) a
wybielacz ( ) do przegrody oznaczonej znakiem ê, przed w³¹czeniem
pralki.
24
Wskazówki dla u¿ytkownika
Konstrukcja pralki automatycznej sprzyja obni¿eniu poziomu
zu¿ycia wody i detergentów. Dlatego nie nale¿y przekraczaæ
maksymalnego poziomu œrodków oznaczonego jako MAX.
4. Wybraæ program prania
Przekrêcaj¹c programator wybraæ program prania bior¹c pod uwagê
rodzaj i stopieñ zabrudzenia tkaniny.
Na wyœwietlaczu pojawi siê czas trwania programu (w minutach)" "
Ustawienie programatora w pozycji STOP " " wy³¹cza pralkê (je¿eli
wczeœniej ustawiono inny program). Funkcja ta umo¿liwia tak¿e
wznowienie pracy w przypadku pomy³ki lub awarii.
Je¿eli programator bêdzie przekrêcany w trakcie cyklu prania na
wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie b³êdu E04. Cykl bêdzie w
dalszym ci¹gu realizowany, a wprowadzone zmiany nie zmieni¹
programu na inny. Aby wskazanie b³êdu zgas³o nale¿y ustawiæ
programator w pozycji pocz¹tkowej. Na wyœwietlaczu pojawi siê
ponownie czas trwania programu.
5. Wcisn¹æ przycisk funkcji dodatkowej (1 lub wiêcej)
- wcisn¹æ inny przycisk, je¿eli chcemy dokonaæ zmiany;
- wcisn¹æ przycisk ponownie, aby wy³¹czyæ funkcjê dodatkow¹.
6. Wybraæ prêdkoœæ wirowania
Po wyborze programu prania zaœwieci siê lampka nad proponowan¹
wartoœci¹ obrotów podczas wirowania. Prêdkoœæ mo¿na zmieniæ w
zale¿noœci od rodzaju tkaniny oraz po¿¹danego stopnia wilgotnoœci
po upraniu.
Je¿eli prêdkoœæ wirowania nie zostanie zredukowana wirowanie
ostateczne przybierze nastêpuj¹ce wartoœci:
-
BIA£E/ KOLOROWE
SYNTETYKI
TKANINY DELIKATNE
WE£NA /
1200
1000
1000
1000
obr./min.
obr./min.
obr./min.
obr./min.
Prêdkoœæ cyklów wirowania poœredniego jest uzale¿niona od
wybranego programu prania i nie mo¿e byæ zmieniana.
25
Wskazówki dla u¿ytkownika
7. Ustawiæ opóŸniony start rozpoczêcia programu (w razie
potrzeby)
Wcisn¹æ przycisk OPÓ•NIONY START " " (raz lub kilkakrotnie), a¿
na wyœwietlaczu pojawi siê wartoœæ wyra¿ona w liczbach oznaczaj¹ca
iloœæ godzin do rozpoczêcia programu. Je¿eli pojawi siê wskazanie
“19h”, a Pañstwo wciœniêcie przycisk jeszcze raz, na wyœwietlaczu
poka¿e siê czas trwania wybranego programu (bez oznacznika “h”),
a opóŸniony start zostanie anulowany.
8. Rozpocz¹æ pranie
1. Sprawdziæ, czy kran dop³ywu wody jest odkrêcony.
2. Rozpocz¹æ program: wcisn¹æ przycisk w³¹czony/wy³¹czony.
Program rozpocznie pracê, jeœli nie uaktywniono funkcji opóŸnionego
startu. Woda dostaje siê do bêbna przez ok. 15-20 sekund po
wciœniêciu przycisku w³¹czony/wy³¹czony.
Je¿eli ustawiono opóŸniony start:
Po ustawieniu póŸniejszego rozpoczêcia programu na wyœwietlaczu
pojawia siê iloœæ godzin pozostaj¹ca do uruchomienia programu (w
ca³kowitych godzinach). W tym czasie mo¿na dodaæ do bêbna
bieliznê, przerwaæ lub ponownie ustawiæ póŸniejsze rozpoczêcie
prania.
- Aby w³o¿yæ jeszcze bieliznê: wcisn¹æ przycisk w³¹czony/wy³¹czony,
lampka DODAÆ BIELIZNÊ zaœwieci siê i wtedy mo¿na otworzyæ
pokrywê. Po w³o¿eniu bielizny zamkn¹æ pokrywê i wcisn¹æ ponownie
przycisk w³¹czony/wy³¹czony.
- Aby zmieniæ lub przerwaæ opóŸniony start: przytrzymaæ przycisk
OPÓ•NIONY START do czasu, a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê iloœæ
godzin pozostaj¹ca do rozpoczêcia programu. Je¿eli na wyœwietlaczu
pojawi siê czas trwania programu (np. “110”), program natychmiast
rozpocznie pracê.
9. Przebieg cyklu prania
Przed wciœniêciem przycisku w³¹czony/wy³¹czony zostan¹
podœwietlone wszystkie lampki poszczególnych etapów wybranego
programu. Po wciœniêciu przycisku podœwietlony bêdzie tylko
aktualnie realizowany cykl programu.
Wyœwietlacz:
Wskazuje czas (w minutach), jaki pozosta³ do zakoñczenia programu.
26
Wskazówki dla u¿ytkownika
Zmiana prêdkoœci wirowania:
W trakcie realizowanego programu (przed cyklem wirowania) mo¿na
zmieniæ prêdkoœæ wirowania. Mo¿na tak¿e wybraæ ustawienie “Stop
z wod¹ w pralce” (wyœwietlacz: “000”) – lecz tylko do chwili
zakoñczenia cyklu p³ukania. Poza tym nie mo¿na dokonywaæ
¿adnych innych zmian.
Przerwanie programu:
Program mo¿na przerwaæ wciskaj¹c przycisk w³¹czony/wy³aczony.
Program wznowi pracê poprzez powtórne wciœniêcie przycisku
w³¹czony/wy³¹czony. W czasie tej przerwy nie mo¿na dokonywaæ
¿adnych zmian odnoœnie programu prania.
10. Po zakoñczeniu programu
Pralka jest wyposa¿ona w blokadê, która uniemo¿liwia otwarcie
pokrywy podczas pracy urz¹dzenia. Normalnym zjawiskiem jest
s³yszalny dŸwiêk uaktywniania siê blokady przy uk³adaniu siê bêbna:
lampka kontrolna DPS œwieci siê. Pokrywê mo¿na otworzyæ dopiero
po podœwietleniu lampki KONIEC PROGRAMU.
Programy koñcz¹ siê:
wirowaniem (dla wszystkich programów), je¿eli nie wybrano
opcji STOP Z WOD¥ W PRALCE.
p³ukaniem z zatrzymaniem wody w pralce (dla wszystkich
programów) jeœli wciœniêto przycisk STOP Z WOD¥ Z PRALCE.
Lampka w³¹czony/wy³¹czony œwieci siê. Cykl prania mo¿na
zakoñczyæ wirowaniem (wciskaj¹c przycisk w³¹czony/
wy³aczony) lub odpompowaniem wody (ustawiaj¹c
programator w pozycji ODPOMPOWANIE, a nastêpnie
wciskaj¹c przycisk KONIEC PROGRAMU).
Po zakoñczeniu cyklu nale¿y ustawiæ programator w pozycji STOP
" " ; pralka wy³¹czy siê.
Wyj¹æ upran¹ bieliznê. Wyj¹æ przewód zasilaj¹cy z gniazdka i zakrêciæ
kran dop³ywu wody. Upewniæ siê, ¿e bêben jest pusty. Odzie¿, która
pozostanie w bêbnie mo¿e ulec zniszczeniu podczas nastêpnego
prania (np. farbowanie itp.).
Uwaga:
Po zakoñczeniu prania zalecamy pozostawienie otwartej pokrywy i
bêbna, aby powietrze mog³o swobodnie przep³ywaæ.
27
Wskazówki dla u¿ytkownika
Tabele programów
Pranie
Tabela przedstawia ustawienie odpowiednich programów do prania
danego rodzaju bielizny. Nie ma tu wszystkich mo¿liwych kombinacji, a
jedynie te, których najczêœciej u¿ywa siê w gospodarstwie domowym.
Rodzaj bielizny
Symbol
konserwacji
odzie¿y
Bielizna do
gotowania
Maks. wsad
(waga
suchej
bielizny)
Program
Temperatura
BIA£E / KOLOROWE
od 60°C do 95°C
4,5 kg
Program
energooszczêdny:
BIA£E / KOLOROWE
ustawienie w pozycji E
KOLOROWE
4,5 kg
SYNTETYKI
2,0 kg
TKANINY
DELIKATNE
Mo¿liwe
programy
dodatkowe
2,0 kg(lub
15- 20 m2
firanek)
BIO
BIA£E/ KOLOROWE
od 40°C do 60°C
Syntetyki
od do 60°C
BIO
Tkaniny delikatne
od do 40°C
BIO
WE£NA
28
1 kg
We³na /
od
do 40°C
Wskazówki dla u¿ytkownika
Usztywnianie / Impregnowanie
Rodzaj bielizny
Bia³a/kolorowa bielizna
Tkaniny kolorowe
Syntetyki
Bielizna delikatna
We³na
Maks.wsad
(waga suchej bielizny)
Pozycja
programatora
4,5 kg
4,5 kg
2,0 kg
P£UKANIE
2,0 kg
1,0 kg
Oddzielne p³ukanie
Rodzaj bielizny
Maks.wsad
(waga suchej bielizny)
Bia³a/kolorowa bielizna
4,5 kg
Tkaniny kolorowe
4,5 kg
Syntetyki
2,0 kg
Bielizna delikatna
2,0 kg
We³na
1,0 kg
Pozycja
programatora
DELIKATNE P£UKANIE
Oddzielne wirowanie
Rodzaj bielizny
Maks.wsad
(waga suchej bielizny)
Bia³a/kolorowa bielizna
4,5 kg
Tkaniny kolorowe
2,0 kg
Syntetyki
2,0 kg
Bielizna delikatna
We³na
1,0 kg
Pozycja
programatora
WIROWANIE
KRÓTKIE WIROWANIE
29
Wskazówki dla u¿ytkownika
Mycie i konserwacja
Przed rozpoczêciem mycia pralki nale¿y j¹ od³¹czyæ od
Ÿród³a zasilania elektrycznego
Usuwanie osadów
Zwyczajowo nie ma potrzeby usuwania osadów, je¿eli œrodki
pior¹ce s¹ prawid³owo dozowane.
Je¿eli bêdzie to jednak konieczne nale¿y u¿yæ specjalnego nie
koroduj¹cego preparatu przeznaczonego do pralek
automatycznych (dostêpny w handlu). Dozowaæ wed³ug zaleceñ
producenta œrodka.
Po ka¿dym praniu
Zalecamy pozostawienie pokrywy i bêbna w pozycji otwartej,
aby zapewniæ odpowiedni¹ cyrkulacjê powietrza i uchroniæ
pralkê przed osadami i nieprzyjemnym zapachem.
Wewnêtrzn¹ stronê pokrywy oraz elementy dooko³a zbiornika
czyœciæ delikatn¹ g¹bk¹ namoczon¹ w wodzie (nie u¿ywaæ
g¹bek lub szmatek o w³aœciwoœciach œciernych).
Obudowa
Obudowê nale¿y myæ roztworem ciep³ej wody z ³agodnym
detergentem.
Uwaga: Do czyszczenia obudowy nie u¿ywaæ alkoholu,
rozpuszczalników itp., œrodków i g¹bek szoruj¹cych.
Panel steruj¹cy
Panel steruj¹cy nale¿y wytrzeæ wilgotn¹ œciereczk¹. Do mycia
u¿ywaæ tylko ciep³ej wody.
Uwaga: Do mycia panelu i elementów steruj¹cych nie wolno
u¿ywaæ œrodków do czyszczenia mebli lub agresywnych
œrodków czyszcz¹cych.
30
Wskazówki dla u¿ytkownika
Pojemnik na œrodki pior¹ce
Wyjmowanie pojemnik
rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
Wcisn¹æ dwa elementy po bokach dozownika. Wyci¹gn¹æ go do góry
(rys. 1 i 2).
Oczyœciæ pod strumieniem bie¿¹cej wody przy pomocy ma³ej
szczoteczki lub szmatki (rys. 3). Sprawdziæ, czy syfony na tylnej
œciance dozownika nie s¹ zatkane (rys. 4).
W³o¿yæ dozownik wykonuj¹c powy¿sze czynnoœci w odwrotnej
kolejnoœci (rys. 5).
Filtr wylewowy
Pralka wyposa¿ona jest w filtr mechaniczny (w
przedniej, dolnej czêœci), s³u¿¹cy do
wychwytywania nitek i drobnych przedmiotów
pozostawionych w odzie¿y. Gdy filtr jest zbyt
zabrudzony lub zatkany, utrudnia to odp³yw wody.
Z tego powodu konieczne jest jego okresowe
czyszczenie. Rurkê odp³ywow¹ w³o¿yæ do du¿ego
naczynia ustawionego pod klapka filtra aby
odprowadziæ wodê.
rys.1
spuœciæ wodê:
a. aby
Otworzyæ os³onê filtra (rys. 1).
b. Podstawiæ niskie naczynie, odkrêciæ i ustawiæ
pokrywkê filtra, tak jak pokazano na rysunku
(rys. 2).
rys.2
oczyœciæ filtr:
a. aby
Odkrêciæ filtr, pokrêcaj¹c
w lew¹ stronê;
wyj¹æ filtr (rys. 3).
b. Oczyœciæ pod bie¿¹c¹ wod¹.
c. W³o¿yæ filtr pokrêcaj¹c w praw¹ stronê.
Zamkn¹æ os³onê filtra.
rys.3
31
Wskazówki dla u¿ytkownika
Objawy i przyczyny zak³óceñ w
funkcjonowaniu pralki
Pralka zosta³a poddana wielokrotnym testom podczas produkcji. Jednak¿e
podczas obs³ugi urz¹dzenia mog¹ pojawiæ siê problemy i usterki. Jeœli
wyst¹pi jakaœ usterka, powinni Pañstwo spróbowaæ usun¹æ j¹ samodzielnie
wed³ug wskazówek podanych w instrukcji obs³ugi.
Na wyœwietlaczu mog¹ pojawiæ siê kody usterek, które oznaczaj¹:
E01: problem z dop³ywem wody
E03: problem z odp³ywem wody
E02: pokrywa jest otwarta
E04: nieprawid³owa obs³uga.
Po wyeliminowaniu powy¿szych usterek wcisn¹æ przycisk W³¹czony/Wy³¹czony,
aby przywróciæ zatrzymany wczeœniej program. Je¿eli kod usterki znów siê
pojawi nale¿y wezwaæ do naprawy technika z autoryzowanego serwisu.
Jeœli w przypadku opisanych usterek lub zak³ócenia w funkcjonowaniu pralki
spowodowanym nieprawid³ow¹ obs³ug¹ urz¹dzenia, wezw¹ Pañstwo montera
z zak³adu serwisowego, jego wizyta bêdzie odp³atna równie¿ w czasie trwania
gwarancji.
Usterka
32
Rozwi¹zanie
W pralce nie ma wody.
Sprawdziæ, czy:
- zawór wodny jest odkrêcony; filtr jest
zatkany.
- W³o¿yæ prawid³owo wtyczkê do gniazdka
zasilaj¹cego.
Pralka nie pobiera wody.
Sprawdziæ, czy:
- zawór wodny jest odkrêcony,
- a ciœnienie wody jest w³aœciwe,
- pokrywa pralki jest szczelnie zamkniêta,
- nast¹pi³a przerwa w zasilaniu
elektrycznym.
Efekt prania jest niezadowalaj¹cy.
Sprawdziæ, czy:
- u¿yto w³aœciwego detergentu,
- nie w³o¿ono zbyt du¿o bielizny,
- wybrano odpowiedni program.
Cykl prania jest zbyt d³ugi.
Sprawdziæ, czy:
- ciœnienie wody jest odpowiednio
wysokie,
- filtr dop³ywu wody jest zablokowany, nast¹pi³a przerwa w zasilaniu
elektrycznym.
Wskazówki dla u¿ytkownika
Usterka
Rozwi¹zanie
Pralka zatrzymuje siê w trakcie
programu.
Sprawdziæ, czy:
- ciœnienie wody jest odpowiednio
wysokie,
- filtr dop³ywu wody jest zablokowany,
- bezpieczniki nie spali³y siê,
- wciœniêto przycisk STOP Z WOD¥ W
PRALCE.
Pralka pobiera wodê i natychmiast j¹
wypuszcza.
Sprawdziæ, czy:
- w¹¿ odp³ywowy jest umieszczony na
odpowiedniej wysokoœci.
Pralka nie pracuje.
Sprawdziæ, czy:
- bezpieczniki spali³y siê,
- pralka jest prawid³owo pod³¹czona,
- pokrywa pralki jest szczelnie zamkniêta
(kod b³êdu E02),
- wybrano program prania,
- wciœniêto przycisk w³¹czony/wy³¹czony,
- nast¹pi³a przerwa w zasilaniu
elektrycznym,
- zawór wodny jest odkrêcony ca³kowicie,
- filtr wê¿a dop³ywowego jest zatkany.
Pralka nie wiruje lub nie odprowadza
wody.
Sprawdziæ, czy:
- w¹¿ odp³ywowy jest zatkany lub
zagiêty,
- filtr pompy odprowadzaj¹cej wodê
jest zablokowany (kod b³êdu E03),
- bielizna jest odpowiednio u³o¿ona w
bêbnie,
ustawiono
program
ODPOMPOWANIE WODY i czy wciœniêto
przycisk STOP Z WOD¥ W PRALCE.
Pralka nie pobiera wody - pojawi³ siê
kod usterki E01
Sprawdziæ, czy:
- zawór dop³ywu wody jest odkrêcony,
- a ciœnienie wody w³aœciwe,
- pokrywa pralki jest szczelnie zamkniêta
(kod b³êdu E02),
- nast¹pi³a przerwa w zasilaniu
elektrycznym.
33
Wskazówki dla u¿ytkownika
Symptoms
Solutions
Pralka wibruje i pracuje bardzo g³oœno.
Sprawdziæ, czy:
- zdjêto wszystkie blokady transportowe
pralka jest wypoziomowana i stoi na
stabilnym pod³o¿u,
- pralka nie stoi zbyt blisko mebli lub
œcian,
- bielizna jest prawid³owo roz³o¿ona w
bêbnie,
- w³o¿ono zbyt du¿¹ iloœæ bielizny.
Wokó³ pralki znajduje siê woda.
Sprawdziæ, czy:
- u¿yto zbyt du¿ej iloœci detergentu,
- zastosowano detergent przeznaczony
do pralek automatycznych (nadmierny
przyrost piany),
- prawid³owo zaistalowano w¹¿
odp³ywowy,
- filtr wylewowy jest prawid³owo
za³o¿ony po czyszczeniu,
- w¹¿ dop³ywowy wody jest szczelny.
Bielizna jest niewystarczaj¹co odwirowana
lub woda pozostaje w bêbnie (kod b³êdu
E03)
Sprawdziæ, czy:
- w¹¿ odp³ywowy jest zgnieciony,
- w¹¿ odp³ywowy jest umieszczny zbyt
wysoko.
P³yn zmiêkczaj¹cy wylewa siê z komory
podczas nape³niania jej.
Sprawdziæ, czy:
- dodano zbyt du¿¹ iloœc p³ynu,
- syfony w tylnej czêœci pojemnika s¹
zatkane.
INSTALACJA
Wskazówki bezpieczeñstwa
Nie przechylaæ i nie k³aœæ pralki do przodu lub na lew¹ stronê
(patrz¹c na pralkê od przodu). Elementy elektryczne mog¹
wtedy ulec zalaniu i uszkodzeniu.
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y dok³adnie przeczytaæ
wskazówki umieszczone w rozdziale “Pod³¹czenie do zasilania
elektrycznego”.
34
Instalacja
Wymiary pralki
Widok z przodu i z boku
Widok z ty³u
35
Instalacja
Instalowanie pralki
Zdjêcie blokad transportowych
Uwaga !
Przed zainstalowaniem urz¹dzenia nale¿y usun¹æ wszystkie
blokady transportowe (w kolorze czerwonym). Radzimy
zachowaæ czêœci zabezpieczenia na wypadek ponownego
transportowania pralki. Proszê wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Rozpakowaæ urz¹dzenie. Pochyliæ pralkê tak,
aby wspiera³a siê na jednym rogu. Nastêpnie
obróciæ j¹ o ¼ obrotu. Pralka swobodnie zsunie siê
z podstawy. Od³o¿yæ podstawê (rys. 1).
2. Otworzyæ pokrywê pralki, wyj¹æ element
styropianowy oraz czerwone plastikowe kliny
blokuj¹ce bêben. Zamkn¹æ pokrywê (rys. 2).
B
C 3. Wyj¹æ za pomoc¹ klucza (A), dwie œruby
zabezpieczaj¹ce (B) i wyj¹æ tulejki z tworzywa
sztucznego (C).
A
4 . Zaœlepiæ widoczne otwory dwoma zaœlepkami
plastikowymi (B) znajduj¹cymi siê na wyposa¿eniu
pralki (rys. 4).
B
36
Instalacja
5. Nale¿y upewniæ siê, ¿e wszystkie
zabezpieczenia transportowe zosta³y wyjête z
pralki. Zalecamy je zachowaæ na wypadek
ponownego transportowania pralki (rys. 5).
6. Je¿eli chcielibyœcie Pañstwo ustawiæ pralkê
w ci¹gu szafek kuchennych, istnieje mo¿liwoœæ
uciêcia wspornika podtrzymuj¹cego wê¿e w
tylnej czêœci pralki (rys. 6). W ten sposób mo¿na
uzyskaæ dodatkowe 2-3 cm g³êbokoœci. Boczne
zamkniêcia w³o¿yæ na miejsce.
37
Instalacja
Ustawienie
Do instalacji pralki bêdzie
potrzebny:
10 A + Earth
przewód zasilaj¹cy (patrz
rozdzia³ “Pod³¹czenie do
zasilania elektrycznego”),
w¹¿ dop³ywowy, 20x27,
w¹¿ odp³ywowy,
pomieszczenie ze sprawn¹ wentylacj¹.
Pralkê nale¿y ustawiæ na równym i twardym pod³o¿u, wolnym od
past do pod³óg i innych œliskich substancji. Zwróciæ uwagê, aby
dolne otwory wentylacyjne w tylnej czêœci pralki nie zosta³y zas³oniête
przez dywan lub wyk³adzinê. Konieczne jest zapewnienie swobodnej
cyrkulacji powietrza, dlatego te¿ nie zaleca siê ustawiania urz¹dzenia
na grubych dywanach.
Uwaga: Nie podk³adaæ pod pralkê kartonów, drewna i innych
podobnych materia³ów, aby wyrównaæ np. krzyw¹ pod³ogê. Nale¿y
pamiêtaæ o zachowaniu odpowiedniego odstêpu pomiêdzy pralk¹,
a œcian¹, meblami lub innymi sprzêtami.
Wypoziomowanie i przenoszenie urz¹dzenia
Pralkê wypoziomowaæ wkrêcaj¹c lub wykrêcaj¹c nó¿ki regulacyjne.
Prawid³owe wypoziomowanie zapobiega ewentualnej wibracji, g³oœnej
pracy lub przesuwaniu siê pralki podczas pracy.
Po wypoziomowaniu szczelnie zakrêciæ pierœcienie (rêcznie
lub za pomoc¹ œrubokrêta).
Aby opuœciæ ruchome kó³ko i przesun¹æ pralkê, nale¿y przestawiæ
dŸwigniê (znajduj¹c¹ siê w przedniej czêœci urz¹dzenia) na lew¹
stronê. Po ustawieniu pralki w wybranym miejscu nale¿y przesun¹æ
dŸwigniê w pierwotne po³o¿enie.
38
Instalacja
Pod³¹czenie do
zasilania elektrycznego
Pralka przystosowana jest do napiêcia
pr¹du przemiennego 220-230V i
czêstotliwoœci 50 Hz . Przed uruchomieniem
urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ, czy instalacja
elektryczna w miejscu eksploatacji odpowiada parametrom
umieszczonym na tabliczce znamionowej. Upewniæ siê, czy instalacja
wytrzyma obci¹¿enie jeszcze jednym urz¹dzeniem elektrycznym
(2.3 kW).
Pod³¹czenia na sta³e mo¿e dokonaæ wy³¹cznie technik elektryk ze
stosownymi uprawnieniami .
Zabezpieczenie: 10 A (jedna faza, ~230 V).
Check that the subscriber’s meter and fuses are capable of carrying
the current required by the washing machine, allowing for other
electrical equipment connected at the same time.
Wa¿ne
Instalacja pralki musi byæ dokonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w kraju
przepisami i normami.
Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do gniazdka z uziemieniem.
Do pod³¹czenia pralki nie nale¿y stosowaæ przed³u¿aczy,
rozga³êziaczy itp.
Przewód zasilaj¹cy mo¿e byæ wymieniony tylko w autoryzowanym
zak³adzie serwisowym.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne
wypadki i szkody powsta³e wskutek nieprzestrzegania
przepisów bezpieczeñstwa i wskazówek zawartych w niniejszej
instrukcji obs³ugi.
39
Instalacja
Pod³¹czenie wê¿a dop³ywowego i
odp³ywowego
Pralka jest wyposa¿ona w zabezpieczenie, które uniemo¿liwia
powrót brudnej wody do dop³ywu wody pitnej. Dlatego do
instalacji nie jest potrzebne dodatkowe zabezpieczenie.
Uwaga: Pralki przystosowane do zasilania zimn¹ wod¹ nie mog¹
byæ pod³¹czone do ciep³ej wody.
Ciœnienie wody
Ciœnienie wody nie mo¿e byæ mniejsze ni¿ 1 bar (= 0.1 MPa) i nie
wiêksze ni¿ 10 bar (= 1 MPa).
zastosowaæ reduktor ciœnieniowy jeœli ciœnienie wody
przekracza 10 bar,
jeœli ciœnienie jest ni¿sze od 1 bar nale¿y odkrêciæ w¹¿
dop³ywowy i wyj¹æ regulator przep³ywu – pracê mo¿e wykonaæ
jedynie wykwalifikowany specjalista.
W¹¿ dop³ywowy
Pralka jest wyposa¿ona w w¹¿ dop³ywowy o d³ugoœci 1,5 metra.
W przypadku koniecznoœci zastosowania d³u¿szego wê¿a nale¿y
zamówiæ go w autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
Uwaga: Nie wolno przed³u¿aæ wê¿a ³¹cz¹c np. dwa krótkie wê¿e!
Pierœcienie uszczelniaj¹ce znajduj¹ siê wewn¹trz plastikowych
nakrêtek lub w torebce z akcesoriami. Nie u¿ywaæ innych
uszczelek !
Je¿eli pralka bêdzie pod³¹czona do nowych rur (lub rur dawno nie
u¿ywanych) nale¿y spuœciæ z nich wodê przed instalacj¹ pralki.
40
Instalacja
Pod³¹czyæ w¹¿ zasilaj¹cy pralkê w wodê do zaworu czerpalnego
(kranu) zakoñczonego gwintem 3/4”. Przed przykrêceniem wê¿a
do zaworu nale¿y w³o¿yæ uszczelkê do nakrêtki wê¿a, a nastêpnie
dok³adnie przykrêciæ w¹¿ dop³ywowy do zaworu czerpalnego wody.
Pod³¹czenie wê¿a odp³ywowego wody
Koniec wê¿a odp³ywowego mo¿na umocowaæ na kilka sposobów
opisanych poni¿ej.
Do przed³u¿ania wê¿a mo¿na u¿ywaæ tylko oryginalnych akcesoriów,
wê¿y (nie mog¹ byæ d³u¿sze ni¿ 3 m i wy¿sze ni¿ 1 m).
W¹¿
zamontowaæ
do
rozga³êzienia
syfonu umywalki.
Rozga³êzienie rury
musi znajdowaæ siê powy¿ej syfonu tak, aby
kolanko wê¿a znajdowa³o siê min. 70 cm nad
pod³og¹. U¿yæ kolanka, aby koniec wê¿a ca³y
czas znajdowa³ siê na swoim miejscu.
koniec wê¿a na krawêdzi wanny
Zawiesiæ
lub umywalki za pomoc¹ kolanka bêd¹cego
na wyposa¿eniu pralki. Kolanko musi byæ
umieszczone na wysokoœci minimum 70 cm
od pod³ogi lub maksimum – 100 cm . Uwa¿aæ,
aby podczas odp³ywu wody w¹¿ nie spad³ z
krawêdzi. W tym celu nale¿y przymocowaæ go
sznurkiem do zaworu lub haka na œcianie.
Wanna lub umywalka nie mieæ zbyt ma³ej
objêtoœci.
zamontowaæ
W¹¿
kanalizacyjnej.
do rury
odp³ywowej
instalacji
Zaleca siê zastosowanie rury odp³ywowej o wysokoœci 75 cm, w
¿adnym wypadku rura nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 70 cm i wy¿sza ni¿ 100
cm.
Koniec wê¿a odp³ywowego musi mieæ wentylacjê, tzn. œrednica
wewnêtrzna rury musi byæ wiêksza od œrednicy zewnêtrznej wê¿a.
W¹¿ dop³ywowy nie mo¿e byæ zagiêty. Œrednica wê¿a
przed³u¿aj¹cego musi byæ identyczna jak wewnêtrzna œrednica
oryginalnego wê¿a. W¹¿ przed³u¿aj¹cy powinien le¿eæ na pod³odze,
mo¿e byæ uniesiony tylko przy odp³ywie wody.
41
Instalacja
Dane techniczne
Wymiary
wysokoϾ z panelem
wysokoϾ bez panelu
szerokoϾ
g³êbokoœæ
Napiêcie
Moc ca³kowita
Moc grzewcza
Zabezpieczenie
Ciœnienie wody
895 mm
850 mm
397 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
1950 W
10 A
minimalne
maksymalne
Prêdkoœæ wirowania bawe³na
syntetyki./
delikatne/we³na
0.1 MPa (1 bar)
1 MPa (10 bar)
od 600 do 1200 obr./min.
od 600 do 1000 obr./min.
146 1158 07
Urz¹dzenie spe³nia nastêpuj¹ce normy dyrektyw Unii Europejskiej:
- dyrektywa 73/23 z dnia 19.2.73 (niskie napiêcia) ³¹cznie z dyrektyw¹
UE 93/68 (zmiany);
- dyrektywa Unii Europejskiej 89/336 z dnia 03.05.1989 ³¹cznie z dyrektyw¹
EU 93/68 (zmiany);
42
Gwarancja i serwis
Gwarancja i serwis
Jeœli nie znajd¹ Pañstwo w instrukcji obs³ugi wskazówek, w jaki sposób
mo¿na usun¹æ nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu pralki, nale¿y wtedy
zg³osiæ usterkê w autoryzowanym zak³adzie serwisowym;
Przy zg³oszeniu usterki nale¿y podaæ model urz¹dzenia oraz numer
wyrobu (E-nr) oraz numer fabryczny (F-nr).
W miarê mo¿liwoœci proszê opisaæ w skrócie jakie s¹ objawy usterki,
w jakich okolicznoœciach siê pojawi³y oraz czy wyœwietlacz pokazuje
informacjê o wyst¹pieniu zak³ócenia (E01, E02 itp.).
Podanie wyczerpuj¹cej informacji umo¿liwi personelowi punktu
serwisowego szybsze za³atwienie Pañstwa zg³oszenia i pozwoli na
unikniêcie powtórnych wizyt montera i zwi¹zanych z tym dodatkowych
kosztów.
U¿ytkownik pokrywa koszty naprawy (nawet w czasie trwania gwarancji)
w nastêpuj¹cych sytuacjach:
- usuniêcie usterki opisane jest w tabeli; usterka powsta³a wskutek
nieprawid³owej obs³ugi urz¹dzenia;
- zg³oszenie usterki nie bêdzie zawiera³o wszystkich istotnych
informacji, co spowoduje koniecznoϾ kolejnej wizyty technika z
autoryzowanego zak³adu us³ugowego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody
spowodowane wskutek nieprzestrzegania obowi¹zuj¹cych
przepisów bezpieczeñstwa.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
technicznych !
43
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www.aeg.hausgeraete.de

Copyright by AEG
146 1158 07 - 10/01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement