Electrolux EFG643 Användarmanual

Electrolux EFG643 Användarmanual
Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin, Exaustor de Cozinha
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
MANUAL DE INSTRUÇÕES
EFG 643
821 27 62-02/1
SERVICE
Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver bytas vid eventuell
service.
Ventilatoren er bygget opp av moduler slik at det kun er nødvendig å bytte små
detaljer ved eventuelt behov for service.
Emhætten er fremstillet i moduler, så de enkelte dele kan udskiftes ved hætter evt.
service.
Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, että huollon yhteydessä pitää vaihtaa vain
pieniä osia.
Construído em módulos para que apenas as peças pequenas necessitem ser
substituidas na assistência.
Fläkten kan förses med ett TVÄTTBART högeffektivt kolfilter.
Ventilatoren kan utstyres med et meget effektivt, VASKBART kullfilter.
Emhætten kan monteres med vaskbart højeffektivt kulfilter.
Liesituulettimessa voidaan käyttää PESTÄVÄÄ korkeatehoista hiilisuodatinta.
Apode instalar-se no exaustor um filtro de carbono altamente eficaz e LAVÁVEL.
Ytbehandlingen har skett med lösningsmedelsfri pulverlackering.
Ventilatoren er overflatebehandlet med pulverlakk uten løsningsmidler.
Lakeringen er foretaget med pulverlak som er fri for opløsningsmiddel.
Pintakäsitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus).
O exaustor tem um acabamento a tinta não solvente.
Fläkten är 2 till 3 gånger tystare än alla andra köksfläktar.
Ventilatoren er 2 til 3 ganger mer stillegående enn andre ventilatorer.
Emhætten lyder 2-3 gange svagere end alle andre emhætter.
50 dBA
Liesituuletin on 2-3 kertaa hiljaisempi kuin muut liesituulettimet.
É duas ou três vezes mais silencioso que os outros exaustores de cozinha.
90W
14W
Fläkten har lågenergilysrör på 2x7 W. Detta motsvarar en normal glödlampa på 90
W.
Ventilatoren har lavenergi lysrør på 2x7 W. Lysmessig tilsvarer dette en vanlig
glødelampe på 90 W.
Emhætten har lavenergilysstofrør på 2x7 W. Dette svarer til en alm. glødetrådspære
på 90 W.
Liesituulettimessa on 2x7 W energiansäästölamppu, joka vastaa 90 W normaalia
hehkulamppua.
A lâmpada fluorescente de 2x7 W de baixo-consumo proporciona a mesma luz que
uma lâmpada normal de 90 W.
Fabriken källsorterar: Plåt, wellpapp, trä, papper och cellplast.
Fabrikken kildesorterer sitt avfall. Stål, tre, papir, papp og plast.
Fabrikken sorterer affald: Metal, pap, træ, papir og plast.
Tehdas kierrättää: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin.
O metal, o cartão, a madeira, o papel e plástico celular são separados para
reciclagem na fábrica.
Innehållsförteckning........................ 3
Sisällysluettelo .............................. 24
Innholdsfortegnelse ...................... 10
Índice ............................................ 31
Indholdsfortegnelse ...................... 17
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation .................................................. 3
Beskrivning av köksfläkten ........................................ 4
Så här använder du din fläkt ....................................... 5
Skötsel och rengöring ................................................. 5
Om fläkten inte fungerar ............................................. 7
Tekniska data .............................................................. 7
Installation .................................................................. 8
Vägledning för användning av
instruktionerna
Följande symboler finns i texterna för att vägleda
dig genom instruktionerna:
Säkerhetsinformation.
Miljöinformation.
 € Steg för steg instruktioner för en operation.
Säkerhetsinformation
Fläkten får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Den uppfyller internationella
säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer. Samtliga säkerhetsåtgärder kan dock inte till fullo eliminera alla
olycksrisker.
Läs därför noga igenom anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar och börjar använda fläkten.
Ge speciellt akt på texter med en varningstriangel för att undvika skador på person eller egendom. Tänk på att
spara bruksanvisningen, som måste finnas om fläkten säljs eller överlåts på annan person.
Vid installation och service
Vid användning
• All eventuell elektrisk installation skall utföras av
behörig fackman och installationen av fläkten bör
utföras av kunnig person. Arbete utfört av person
utan tillräcklig kunskap kan försämra fläktens
funktion samt leda till skada på person och/eller
egendom.
• Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till
elektrisk spis eller häll är 50 cm och till gasspis eller
gashäll är 65 cm.
• Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte
kommer i kläm vid installation.
• Fläkten är endast elektriskt avstängd när
stickkontakten eller säkringen (proppen) är
borttagen.
• Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i
rökkanal som används för avledning av rökgaser
från bruksföremål, som matas med annat slag av
energi än elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.
• Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn.
Vid en eventuell brand: Stäng omedelbart av
köksfläkten och spisen. OBS! Kväv elden med
lock. Använd aldrig vatten.
• Flambering bör inte ske under fläkten. Det kan
orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld
om det blir överhettat. Lämna aldrig stekpannan
utan uppsikt.
• Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för
att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen
och orsaka brand. Se vidare under rubriken
“Skötsel och rengöring” i instruktionsboken.
Vid skrotning
• Förhindra olyckor med den skrotade fläkten. Ta
bort stickkontakten från vägguttaget och kapa
sladden vid utgången från fläkten. Kontakta din
kommun för information om var du kan lämna
din fläkt eller kontakta AB Elektroservice.
3
Beskrivning av köksfläkten
Köksfläkten
Strömbrytare
Fettfilter
Utblås
Motorhus
Belysning
Tillbehör
Funktioner
Detta medföljer köksfläkten:
• Skruvar för montering: 6 st. 5x30 mm skruvar.
• Kallrasspjäll.
• Instruktionsbok.
Följande beställs genom återförsäljaren:
• Trumsats: Då fläkten ansluts till evakueringskanal
i enlighet med Boverkets normer används vid
monteringen en trumsats, som innehåller 1 st
evakueringsslang, 2 st slangklämmor och 1 st
takstos av plåt med tillhörande tätningsring.
PNC 391 414 201.
• LONG LIFE kolfilter: Kolfilter skall användas då
fläkten ansluts till systemet “återcirkulation”.
PNC 391 834 203.
• Ventilationsgaller: Ventilationsgaller för
återcirkulation. PNC 391 433 101.
Två system är möjliga:
• Utblås via trumsats (extra tillbehör) och evakueringskanal.
• Återcirkulation genom kolfilter (extra tillbehör).
4
Observera att utblåsningsluften inte får
ledas in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från bruksföremål,
som matas med annat slag av energi än
elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.
Använd kolfilter. När man använder
kolfilter renas luften i fläkten och den
uppvärmda luften stannar kvar i huset. Ett
tips är att använda kolfilter på vintern och
vanligt utblås på sommaren.
Så här använder du din fläkt
Reglering av hastigheten
Fläktens reglage sitter på undersidan av fläkten.
Reglering av fläkten sker med hjälp av en
vridströmbrytare som har sex lägen (Fig. 1).
Vridströmbrytaren kan vridas åt båda hållen.
Avstängd.
Halvfart.
Helfart.
Belysning och Helfart.
Belysning och Halvfart.
Belysning.
För att få bästa resultat så rekommenderas låg
hastighet vid normala förhållanden och hög hastighet
vid större koncentration av os och ånga. Starta fläkten
några minuter innan matlagningen påbörjas så att ett
undertryck bildas i köket. Efter avslutad matlagning
bör fläkten gå i ytterligare 15 minuter eller tills dess os
och ångbildning försvunnit.
Kör inte fläkten på för hög hastighet. De låga
hastigheterna är effektiva vid vanlig
matlagning. De höga hastigheterna bör endast
användas vid vidbränning eller kraftig
osutveckling.
Fig 1.
Ventilera på rätt sätt
För att fläkten skall fungera oklanderligt måste det
skapas ett undertryck i köket. Håll därför
köksfönstren stängda när fläkten är igång. Öppna
gärna ett fönster i ett angränsande rum när fläkten
används.
Viktigt att veta
Används fläkten samtidigt med t ex en öppen
eldstad som tar luften inifrån huset, kan detta
orsaka baksug och rök i rummet. Åtgärda genom
att öppna ett fönster. Gäller ej då fläkten är försedd
med kolfilter.
Skötsel och rengöring
Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur
stickkontakten eller skruva ur säkringen
(proppen) innan rengöring.
Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i
filter och imkanal utgör brandrisk om man
t ex skulle glömma att stänga av en
spisplatta (eller vid överhettning av annat
slag).
Rengöring av kåpan
Fläktens utsida rengörs med en fuktig tvättduk och milt
rengöringsmedel. Använd inte frätande, repande eller
brandfarliga medel vid rengöring.
Rengöring av fettfiltren
Rengöring bör ske var eller varannan månad beroende
på användning. Ju renare fettfiltret är, desto bättre kan
detta ta upp fett. Tag bort filtren så här (Fig. 2):
 Greppa om handtaget och tryck filtret framåt.
€ Fäll filtret nedåt i bakkant och avlägsna det nedåt.
Fettfiltret består av aluminiumtrådar, där fettet fångas
upp. Filtret rengöres i hett vatten med hand-diskmedel
eller i diskmaskin. Låt filtret torka innan det sätts
tillbaka. OBS! I diskmaskin kan filtret få en viss
missfärgning.
Fig. 2
Rengör filtret ofta. Detta minskar
motorbelastningen vilket får fläkten att
suga effektivare.
5
Rengöring av motorhus
Det är också möjligt att rengöra motorhuset (Fig. 3):
 Lossa de tre skruvarna på framsidan och häkta av
frontluckan (A).
€ Tag bort ljudisoleringen (B).
 Tryck upp snäppena (D) på plastmellanväggen (C).
‚ Häkta av plastmellanväggen från motorhusets (E)
bakkant.
Fläkthjulet sitter fast på motorn med ett bajonettfäste.
Vid demontering av fläkthjul rekommenderas
handskar. Fatta motorn med ena handen och fläkthjulet
med den andra handen och vrid fläkthjulet medurs.
Rengör alla plast och metalldelar med varmt vatten och
handdiskmedel. Ljudisoleringen rengöres försiktigt
med fuktig trasa. All montering sker i omvänd ordning.
OBS! Drag ej de tre skruvarna till frontluckan för hårt.
Fig. 3
Rengöring/byte av kolfilter
Kolfiltret kan till skillnad från andra kolfilter rengöras
och reaktiveras. Vid normal användning skall filtret
rengöras varannan månad. Filtret rengörs bäst i
diskmaskin vid högsta vatten temperaturen med
diskmedel. Filtret bör tvättas separat för att matrester
inte ska fastna på filtret och sedan orsaka dålig lukt.
För att åter aktivera kolen skall filtret torkas i ugn. Välj
över/under värme och max. temperatur 100°C och
torka filtret i 10 minuter. Se också instruktionen som
medföljer filtret.
Efter ca 3 år skall filtret bytas eftersom
osuppfångningsförmågan hos filtret reducerats.
Byte av lysrör
Vid byte av lysrör skall fläkten vara avstängd.
 Avlägsna fettfiltret. Fettfiltret lossas genom att
trycka det framåt (från väggen) och sedan dra nedåt.
€ Avlägsna lampglasen.
 Byt ut trasigt lysrör mot ett likvärdigt.
För att undvika skador på lysröret vid demontering,
sätt ett finger för änden på lysröret och dra försiktigt.
OBS! Båda rören slocknar även om endast ett lysrör är
trasigt i spisfläkten. Byt därför ett lysrör åt gången
enligt Fig 4.
6
Fig. 4
Om fläkten inte fungerar
Innan Du kontaktar service
Konsumentköp EHL
Läs igenom bruksanvisningen samt kontrollera
nedanstående punkter för att försäkra dig om att du
inte kan åtgärda felet på egen hand.
• Är säkringen i elcentralen hel?
• Är stickkontakten isatt?
• Är evakueringsslangen rätt monterad?
• Är fettfiltret rengjort?
• Är lysröret helt och ordentligt isatt.
Vid försäljning till en konsument i Sverige gäller
Konsumentköp EHL samt övriga EHLbestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL
försäkringsbevis.
Service och reservdelar
Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att
åtgärda ovan problem, riskerar du att själv få stå för
kostnaden. Detta gäller också om du använt produkten
till annat än den är avsedd för.
Service och reservdelar till din produkt får du via din
återförsäljare eller AB Elektroservice (se under
“Hushållsutrustning, vitvaror” i telefonkatalogens,
Gula sidor). Uppge produktens modellbeteckning,
produkt- och serienummer enligt dataskylten. Tag bort
fettfiltret så hittar Du dataskylten.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp,
tel.nr. 020 - 787750.
Byte av sladd
Om sladden till fläkten skadas får sladden endast
bytas av serviceverkstad godkänd av leverantören.
Detta på grund av att special verktyg fodras för
byte av sladden.
Tekniska data
Modell
Luftflöde
EFG 643
Max.
Min.
Höjd
Bredd
Djup
470 m ³/h x) 400 m ³/h
200 m ³/h
Yttermått
429 mm
560 mm
275 mm
Belysning
Max 2x7 W PL
Fettfilter
1 st.
Spänning
230 V
Skyddsklass
Klass 1
Totalt inkopplad effekt
109 W
Ljudnivå maxhastighet (DIN) 50 dBA
x) Gäller då fläkten är försedd med kolfilter (återcirkulation).
145
430
420
245
45
550
56 0
5
27
Fig. 5
7
Installation
Uppackning
OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev
saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Lämna inte förpackningsmaterialet så att små barn kan
leka med det.
Placering
Fläkten monteras i ett väggskåp. Observera att
utskjutande delar på väggen inte får trycka mot
fläktens baksida. Detta påverkar fläktmotorns läge
vilket kan medföra oljud. Minsta tillåtna avstånd från
fläktens underkant till elektrisk spis eller häll är 50 cm
och till gasspis eller gashäll är 65 cm (Fig. 6).
Fig. 6
Elanslutning
Eluttaget bör placeras ovanför fläkten och inuti ett
väggskåp. Fläkten är försedd med sladd och jordad
stickpropp, och skall anslutas till 230V. Sladdens längd
är 1 m.
Fig. 7
Montering av köksfläkten (Fig. 7,8):
 Gör ett urtag i överskåpets botten.
€ Montera fläkten med de 6 medföljande skruvarna.
Montering av kallrasspjäll (Fig. 9):
Gäller inte vid återcirkulation. Fläkten kan förses med
kallrasspjäll. Kallrasspjället består av två klaffar som
monteras i fläktens utlopp. För kök där fläkten är den
enda ventilationen utåt, bör yttersta delen av klaffarna
klippas av. Montera klaffarna genom att böja dom så
att styrtapparna passar in i infästningshålen i fläktens
utblås. Var noga med att vända det ekerformade
mönstret på klaffarna uppåt.
Tryck med en penna eller liknande i skarven mellan
klaffarna, dessa skall nu lätt kunna fällas upp. Om inte,
kontrollera att inte någon av klaffarna har blivit uppoch nervänd eller hamnat utanför sitt infästningshål.
Fig. 8
Fig. 9
8
Montering av trumsats (Fig. 10):
Sträck anslutningsslangen. En lång och
krokig anslutningsslang kan halvera
effektiviteten på fläkten. Kapa slangen om
den är för lång samt undvik onödiga
böjar.
Komplett trumsats för anslutning finns som extra
tillbehör. Ventilationsslangen (A) träs över fläktens
evaku-eringsstos (B) och dras fast med en
slangklämma. Var noga med att slangen är så rak som
möjligt och inte hindrar spjällvingarnas rörelse.
Slangen skall anslutas till imkanalens öppning med
hjälp av plåtstosen (C) som ingår i trumsatsen. Vid
återcirkulation (kolfilter) kan trumsatsen användas för
att förhindra övertryck i köksskåpet. Ett hål tas upp i
överskåpet och slangen ansluts enligt ovan.
C
A
Montering av kolfilter
Gäller endast vid återcirkulation. Kolfiltret (extra
tillbehör) till denna fläkt är ett LONG LIFE kolfilter
och monteras istället för fettfiltret. LONG LIFE
kolfiltret fungerar som både fettfilter och kolfilter.
Observera att filtret ska monteras så att handtaget
befinner sig närmast väggen.
Öppning måste göras upptill eller framtill på skåpet
(min. 100cm²) där fläkten är monterad så att den
renade luften kan passera fritt tillbaka ut i köket.
B
Fig. 10
9
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
The Electrolux Group. The world’s NO. 1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerations, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement