Juno JDF603E5, JDF604E5 User manual

Juno JDF603E5, JDF604E5 User manual
EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
SV
NO
FI
DA
RU
ET
LV
LT
UK
HU
CS
SK
RO
PL
HR
SL
EL
TR
BG
KK
MK
SQ
SR
Cooker Hood
Dunstabzugshaube
Hotte De Cuisine
Afzuigkap
Campana
Exaustor
Cappa
6SLVÀlNW
Kjøkkenvifte
/LHVLWXXOHWLQ
Emhætte
ȼɵɬɹɠɤD
Pliidikumm
7YDLNX1RVnjFƝMV
Dangtis
ȼɢɬɹɠɤɚ
Motorháztetõ
2GVDYDþ3DU
.DSXFĖD
Cartier
2NDS.XFKHQQ\
.DSXOMDþD
Napa
ǹʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȢ
2FDN'DYOXPED]
Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
ɋɨɪɵɩ
Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
Kapak Tenxhere
ɄɭɯɢʃɫɤɨɝȺɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
90
JDF603E5
JDF604E5
User manual
Gebrauchsanleitung
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de uso
Livro de instruções para utilização
Libretto di uso
$QYlQGQLQJVKDQGERN
Bruksveiledning
.l\WW|RKMHHW
Brugsvejledning
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Kasutusjuhend
/LHWRãDQDVSDPƗFƯED
Naudotojo vadovas
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
Használati útmutató
1iYRGNSRXåLWt
1iYRGQDSRXåtYDQLH
Manual de folosire
,QVWUXNFMDXĪ\WNRZDQLD
.QMLåLFDVXSXWDPD
Navodilo za uporabo
ȅįȘȖȓİȢȤȡȒıȘȢ
.XOODQLPNLWDSoL÷L
Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ
ɍɩɚɬɫɬɜɨɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤ
Udhëzues për përdorimin
Ʉɨɪɢɫɧɢɱɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨ
2
5
8
11
14
17
20
23
26
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
75
78
81
84
87
AR
2
5(&200(1'$7,216$1'
68**(67,216
• 7KH,QVWUXFWLRQVIRU8VHDSSO\WRVHYHUDOYHUVLRQVRIWKLVDSSOLDQFH$FFRUGLQJO\\RXPD\
¿QGGHVFULSWLRQVRILQGLYLGXDOIHDWXUHVWKDWGR
QRWDSSO\WR\RXUVSHFL¿FDSSOLDQFH
• 7KHPDQXIDFWXUHUZLOOQRWEHKHOGOLDEOHIRUDQ\
damages resulting from incorrect or improper
installation.
• 7KH PLQLPXP VDIHW\ GLVWDQFH EHWZHHQ WKH
cooker top and the extractor hood is 650 mm
VRPHPRGHOVFDQEHLQVWDOOHGDWDORZHUKHLJKW
please refer to the paragraphs on working
dimensions and installation).
• Check that the mains voltage corresponds to
WKDWLQGLFDWHGRQWKHUDWLQJSODWH¿[HGWRWKH
inside of the hood.
• )RU&ODVV,DSSOLDQFHVFKHFNWKDWWKHGRPHVWLF
SRZHUVXSSO\JXDUDQWHHVDGHTXDWHHDUWKLQJ
• &RQQHFW WKH H[WUDFWRU WR WKH H[KDXVW ÀXH
through a pipe of minimum diameter 120
PP7KHURXWHRIWKHÀXHPXVWEHDVVKRUW
as possible.
• Do not connect the extractor hood to exhaust
GXFWV FDUU\LQJ FRPEXVWLRQ IXPHV ERLOHUV
¿UHSODFHVHWF
• ,I WKH H[WUDFWRU LV XVHG LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK
non-electrical appliances (e.g. gas burning
DSSOLDQFHV D VXI¿FLHQW GHJUHH RI DHUDWLRQ
must be guaranteed in the room in order to
SUHYHQW WKH EDFNÀRZ RI H[KDXVW JDV 7KH
kitchen must have an opening communicating
GLUHFWO\ZLWKWKHRSHQDLULQRUGHUWRJXDUDQWHH
WKHHQWU\RIFOHDQDLU:KHQWKHFRRNHUKRRG
is used in conjunction with appliances supplied
ZLWKHQHUJ\RWKHUWKDQHOHFWULFWKHQHJDWLYH
SUHVVXUHLQWKHURRPPXVWQRWH[FHHG
mbar to prevent fumes being drawn back into
WKHURRPE\WKHFRRNHUKRRG
• ,QWKHHYHQWRIGDPDJHWRWKHSRZHUFDEOHLW
PXVWEHUHSODFHGE\WKHPDQXIDFWXUHURUE\
WKHWHFKQLFDOVHUYLFHGHSDUWPHQWLQRUGHUWR
SUHYHQWDQ\ULVNV
• Connect the hood to the mains through a
two-pole switch having a contact gap of at
least 3 mm.
• ,IWKHLQVWUXFWLRQVIRULQVWDOODWLRQIRUWKHJDVKRE
VSHFLI\DJUHDWHUGLVWDQFHVSHFL¿HGDERYHWKLV
has to be taken into account. Regulations conFHUQLQJWKHGLVFKDUJHRIDLUKDYHWREHIXO¿OOHG
USE
• The extractor hood has been designed excluVLYHO\ IRU GRPHVWLF XVH WR HOLPLQDWH NLWFKHQ
smells.
• Never use the hood for purposes other than
for which it has been designed.
• 1HYHUOHDYHKLJKQDNHGÀDPHVXQGHUWKHKRRG
when it is in operation.
• $GMXVWWKHÀDPHLQWHQVLW\WRGLUHFWLWRQWRWKH
ERWWRPRIWKHSDQRQO\PDNLQJVXUHWKDWLWGRHV
not engulf the sides.
• 'HHSIDWIU\HUVPXVWEHFRQWLQXRXVO\PRQLWRUHG
GXULQJXVHRYHUKHDWHGRLOFDQEXUVWLQWRÀDPHV
• 'RQRWÀDPEqXQGHUWKHUDQJHKRRGULVNRI¿UH
• 7KLVDSSOLDQFHLVQRWLQWHQGHGIRUXVHE\SHUVRQVLQFOXGLQJFKLOGUHQZLWKUHGXFHGSK\VLFDO
VHQVRU\RUPHQWDOFDSDELOLWLHVRUODFNRIH[SHULHQFHDQGNQRZOHGJHXQOHVVWKH\KDYHEHHQ
given supervision or instruction concerning
XVHRIWKHDSSOLDQFHE\DSHUVRQUHVSRQVLEOH
IRUWKHLUVDIHW\
• Children should be supervised to ensure that
WKH\GRQRWSOD\ZLWKWKHDSSOLDQFH
• ³&$87,21$FFHVVLEOHSDUWVPD\EHFRPHKRW
when used with cooking appliances”.
0$,17(1$1&(
• 7KHV\PERO on the product or on its packaging
LQGLFDWHVWKDWWKLVSURGXFWPD\QRWEHWUHDWHG
DVKRXVHKROGZDVWH,QVWHDGLWVKDOOEHKDQGHG
over to the applicable collection point for the
UHF\FOLQJRIHOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW
%\HQVXULQJWKLVSURGXFWLVGLVSRVHGRIFRUUHFWO\\RXZLOOKHOSSUHYHQWSRWHQWLDOQHJDWLYH
FRQVHTXHQFHVIRUWKHHQYLURQPHQWDQGKXPDQ
KHDOWKZKLFKFRXOGRWKHUZLVHEHFDXVHGE\
inappropriate waste handling of this product.
)RUPRUHGHWDLOHGLQIRUPDWLRQDERXWUHF\FOLQJ
RIWKLVSURGXFWSOHDVHFRQWDFW\RXUORFDOFLW\
RI¿FH\RXUKRXVHKROGZDVWHGLVSRVDOVHUYLFH
RUWKHVKRSZKHUH\RXSXUFKDVHGWKHSURGXFW
• Switch off or unplug the appliance from the
PDLQV VXSSO\ EHIRUH FDUU\LQJ RXW DQ\ PDLQtenance work.
• Clean and/or replace the Filters after the specL¿HGWLPHSHULRG)LUHKD]DUG
- H7KLV¿OWHUFDQQRWEHZDVKHGDQGVKRXOG
EHUHSODFHGHYHU\PRQWKV
3
CONTROLS
L
0
1
M-V
H
- *UHDVH¿OWHUVZ7KH¿OWHUVPXVWEHFOHDQHG
HYHU\PRQWKVRIRSHUDWLRQRUPRUHIUHTXHQWO\ IRU SDUWLFXODUO\ KHDY\ XVDJH DQG
can be washed in a dishwasher.
L Light
M Motor
V Speed
Z
- $FWLYDWHGFKDUFRDO¿OWHUW7KHVH¿OWHUVDUH
QRWZDVKDEOHDQGFDQQRWEHUHJHQHUDWHG
DQGPXVWEHUHSODFHGDSSUR[LPDWHO\HYHU\
PRQWKVRIRSHUDWLRQRUPRUHIUHTXHQWO\
ZLWKKHDY\XVDJH
W
• Clean the hood using a damp cloth and a neutral
OLTXLGGHWHUJHQW
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
6ZLWFKHV WKH OLJKWLQJ V\VWHP
on and off.
Switches the extractor motor
on and off.
Sets the operating speed of the
extractor:
/RZ VSHHG XVHG IRU D
continuous and silent air
change in the presence of
light cooking vapour.
0HGLXP VSHHG VXLWDEOH IRU
most operating conditions
given the optimum treated air
ÀRZQRLVH OHYHO UDWLR
0 D [ L P X P V S H H G X V H G
for eliminating the highest
FRRNLQJ YDSRXU HPLVVLRQ
including long periods.
M-V
L
L Light
6ZLWFKHV WKH OLJKWLQJ V\VWHP
on and off.
M Motor
Switches the extractor motor
on and off.
V Speed
Sets the operating speed of the
extractor:
/RZ VSHHG XVHG IRU D
continuous and silent air
change in the presence of
light cooking vapour.
0 D [ L P X P V S H H G X V H G
for eliminating the highest
FRRNLQJ YDSRXU HPLVVLRQ
including long periods.
/,*+7,1*
5
EMPFEHLUNGEN UND
+,1:(,6(
• Diese Gebrauchsanleitung gilt für mehrere
*HUlWH$XVIKUXQJHQ (V LVW P|JOLFK GDVV
einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben
VLQGGLHQLFKWDXI,KU*HUlW]XWUHIIHQ
• 'HU+HUVWHOOHUKDIWHWQLFKWIU6FKlGHQGLHDXI
HLQHIHKOHUKDIWHXQGXQVDFKJHPl‰H0RQWDJH
zurückzuführen sind.
• Der minimale Sicherheitsabstand zwischen
Kochmulde und Haube muss 650 mm betragen
HLQLJH 0RGHOOH N|QQHQ DQ HLQHU JHULQJHUHQ
+|KHLQVWDOOLHUWZHUGHQEH]LHKHQ6LHVLFKGD]X
DXIGHQ$EVDW]5DXPEHGDUIXQG,QVWDOODWLRQ
• 3UIHQREGLH1HW]VSDQQXQJPLWGHP:HUWDXI
dem im Haubeninneren angebrachten Schild
übereinstimmt.
• %HL *HUlWHQ GHU .ODVVH , LVW VLFKHU]XVWHOOHQ
GDVVGLHHOHNWULVFKH$QODJHGHV:RKQKDXVHV
EHUHLQHYRUVFKULIWVPl‰LJH(UGXQJYHUIJW
• Das Anschlussrohr der Haube zur LuftausWULWWV|IIQXQJPXVVHLQHQ'XUFKPHVVHUYRQ
mm oder darüber aufweisen. Der Rohrverlauf
PXVVVRNXU]ZLHP|JOLFKVHLQ
• 'LH+DXEHGDUIDQNHLQH(QWOIWXQJVVFKlFKWH
DQJHVFKORVVHQZHUGHQLQGLH9HUEUHQQXQJVJDVH+HL]NHVVHO.DPLQHXVZJHOHLWHWZHUGHQ
• :HUGHQLP5DXPDX‰HUGHU'XQVWDE]XJVKDXEH
DQGHUHQLFKWHOHNWULVFKEHWULHEHQH]%JDVEHWULHEHQH*HUlWHYHUZHQGHWPXVVIUHLQH
ausreichende Belüftung gesorgt werden. Sollte
GLH.FKHGLHVEH]JOLFKQLFKWHQWVSUHFKHQLVW
an einer Aussenwand eine Öffnung anzubrinJHQ GLH )ULVFKOXIW]XIXKU JHZlKUOHLVWHW 'HU
*HEUDXFKLVWGDQQVDFKJHPl‰XQGVLFKHUZHQQ
der max. Unterdruck des Raums nicht mehr als
PEDUEHWUlJW
• Ein schadhaftes Kabel muss vom Hersteller oder
vom technischen Kundendienst ausgewechselt
ZHUGHQGDPLWMHGHV5LVLNRYHUPLHGHQZLUG
• Bei Anschluss der Haube an das Stromnetz
muss ein zweipoliger Schalter mit einem
Öff-nungsweg von mindestens 3 mm zwischengeschaltet werden.
• :HQQGLH$QZHLVXQJHQIUGLH,QVWDOODWLRQIU
GLH *DVNRFKJHUlWV HLQHQ JU|‰HUHQ $EVWDQG
REHQ DQJHJHEHQ PXVV GLHV EHUFNVLFKWLJW
ZHUGHQ9RUVFKULIWHQEHUGLH(QWODVWXQJGHU
Luft müssen erfüllt sein.
%(',(181*
• 'LH'XQVWDE]XJVKDXEHLVWDXVVFKOLH‰OLFK]XP
•
•
•
•
•
•
•
•
Einsatz im privaten Haushalt und zur Beseitigung
von Küchengerüchen vorgesehen.
8QVDFKJHPl‰HU (LQVDW] GHU +DXEH LVW ]X
unterlassen.
*UR‰H )ODPPHQ EHL HLQJHVFKDOWHWHU +DXEH
niemals unbedeckt lassen.
'LH,QWHQVLYLWlWGHU)ODPPHLVWVR]XUHJXOLHUHQ
dass sie den Topfboden nicht überragt.
)ULWWLHUJHUlWHPVVHQZlKUHQGGHV*HEUDXFKV
stets beaufsichtigt werden: überhitztes Öl kann
sich entzünden.
Keine flambierten Speisen unter der Abzugshaube zubereiten: Brandgefahr.
'LHVHV *HUlW GDUI QLFKW YRQ 3HUVRQHQ DXFK
.LQGHUQ PLW YHUPLQGHUWHQ SV\FKLVFKHQ
VHQVRULVFKHQXQGJHLVWLJHUQ)lKLJNHLWHQRGHU
von Personen ohne Erfahrung und KenntQLVVH EHQXW]W ZHUGHQ VRIHUQ VLH QLFKW YRQ
für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen
EHDXIVLFKWLJWXQGEHLP*HEUDXFKGHV*HUlWV
angeleitet werden.
Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der
1lKHGHV*HUlWVDXIKDOWHQXQGDXINHLQHQ)DOO
PLWGHP*HUlWVSLHOHQ
³$&+781* 'LH ]XJlQJOLFKHQ 7HLOH N|QQHQ
VHKUKHL‰ZHUGHQZHQQVLHPLW.RFKJHUlWHQ
eingesetzt werden.”
:$5781*
• DDV6\PERO
auf dem Produkt oder seiner
9HUSDFNXQJ ZHLVW GDUDXI KLQ GDVV GLHVHV
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
EHKDQGHOQLVWVRQGHUQDQHLQHP6DPPHOSXQNW
IUGDV5HF\FOLQJYRQHOHNWULVFKHQXQGHOHNWURQLVFKHQ*HUlWHQDEJHJHEHQZHUGHQPXVV
'XUFK,KUHQ%HLWUDJ]XPNRUUHNWHQ(QWVRUJHQ
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und
GLH*HVXQGKHLW,KUHU0LWPHQVFKHQ8PZHOWXQG
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
JHIlKUGHW:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQEHUGDV5HF\FOLQJGLHVHV3URGXNWVHUKDOWHQ6LHYRQ,KUHP
5DWKDXV,KUHU0OODEIXKURGHUGHP*HVFKlIW
in dem Sie das Produkt gekauft haben.
• %HYRU:DUWXQJVDUEHLWHQGXUFKJHIKUWZHUGHQ
muss die Stromzufuhr zur Haube unterbrochen
ZHUGHQLQGHPGHU6WHFNHUJH]RJHQRGHUGHU
Hauptschalter abgeschaltet wird.
• Bei der Filterwartung müssen die vom Hersteller
HPSIRKOHQHQ =HLWUlXPH ]XP $XVWDXVFKHQ
der Filter genauestens eingehalten werden
(Brandgefahr).
- H Dieser Filter kann nicht ausgewaschen
6
ZHUGHQXQGPX‰ZHQLJVWHQVDOOH0RQDWH
ausgetauscht werden.
%(',(1(/(0(17(
L
0
1
M-V
H
- )HWW¿OWHUZ Sie müssen nach 2-monatigem
%HWULHEE]ZEHLVWDUNHP(LQVDW]DXFKKlX¿JHUJHUHLQLJWZHUGHQZDVLP*HVFKLUUVSOHU
P|JOLFKLVW
Z
- *HUXFKV¿OWHU W 6LH N|QQHQ ZHGHU JHwaschen noch wiederverwendet werden und
VLQGDOOH%HWULHEVPRQDWHE]ZEHLVWDUNHP
(LQVDW]DXFKKlX¿JHUDXV]XWDXVFKHQ
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L Beleucht Schaltet die Beleuchtung ein
und aus.
M Motor
6FKDOWHW GHQ *HEOlVHPRWRU HLQ
und aus.
V Geschw. S t e u e r t
folgende
Geschwindigkeitsstufen:
*HULQJVWH*HEOlVHVWXIHGLHVH
6WXIH LVW IU HLQHQ VWlQGLJHQ
und besonders leisen
Luftaustausch bei geringer
Kochdunstentwicklung
geeignet.
0 L W W O H U H * H E O l V H V W X I H eignet sichaufgrund
GHV JXWHQ 9HUKlOWQLVVHV
]ZLVFKHQ )|UGHUYROXPHQ
XQG *HUlXVFKHQWZLFNOXQJ
für die meisten Anwendungssituationen.
+ | F K V W H * H E O l V H V W X I H eignet sich für starke
.RFKGXQVWHQWZLFNOXQJ DXFK
EHU OlQJHUH =HLW KLQ
M-V
L
W
• =XU5HLQLJXQJGHU+DXEHQÀlFKHQ:LUHPSIHhlen ein feuchtes Tuch und ein mildes Flüssigreinigungsmittel.
L Beleucht Schaltet die Beleuchtung ein
und aus.
M Motor
6FKDOWHW GHQ *HEOlVHPRWRU HLQ
und aus.
V Geschw. S t e u e r t
folgende
Geschwindigkeitsstufen:
*HULQJVWH*HEOlVHVWXIHGLHVH
6WXIH LVW IU HLQHQ VWlQGLJHQ
und besonders leisen
Luftaustausch bei geringer
Kochdunstentwicklung
geeignet.
+ | F K V W H * H E O l V H V W X I H eignet sich für starke
.RFKGXQVWHQWZLFNOXQJ DXFK
EHU OlQJHUH =HLW KLQ
7
BELEUCHTUNG
8
&216(,/6(768**(67,216
• La présente notice d’emploi vaut pour plusieurs
versions de l’appareil. Elle peut contenir des
GHVFULSWLRQVG¶DFFHVVRLUHVQH¿JXUDQWSDVGDQV
votre appareil.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de dommage dû à une installation non correcte
RXQRQFRQIRUPHDX[UqJOHVGHO¶DUW
• La distance minimale de sécurité entre le plan
de cuisson et la hotte doit être de 650 mm au
moins.
• 9pUL¿HUTXHODWHQVLRQGXVHFWHXUFRUUHVSRQG
jODYDOHXUTXL¿JXUHVXUODSODTXHWWHDSSRVpH
à l’intérieur de la hotte.
• 3RXUOHV$SSDUHLOVDSSDUWHQDQWj,D,qUH&ODVVH
YHLOOHUjFHTXHODPLVHjODWHUUHGHO¶LQVWDOODWLRQ
pOHFWULTXHGRPHVWLTXHDLWpWpHIIHFWXpHFRQIRUmément aux normes en vigueur.
• Connecter la hotte à la sortie d’air aspiré à l’aide
G¶XQHWX\DXWHULHG¶XQGLDPqWUHpJDORXVXSpULHXUjPP/HSDUFRXUVGHODWX\DXWHULH
doit être le plus court possible.
• Ne pas connecter la hotte à des conduites
d’évacuation de fumées issues d’une comEXVWLRQWHOTXH&KDXGLqUHFKHPLQpHHWF«
• 6L YRXV XWLOLVH] GHV DSSDUHLOV TXL QH IRQFWLRQQHQWSDVjO¶pOHFWULFLWpGDQVODSLqFHRXHVW
installée la hotte (par exemple: des appareils
IRQFWLRQQDQWDXJD]YRXVGHYH]SUpYRLUXQH
DpUDWLRQVXI¿VDQWHGXPLOLHX6LODFXLVLQHHQ
HVW GpSRXUYXH SUDWLTXH] XQH RXYHUWXUH TXL
FRPPXQLTXH DYHF O¶H[WpULHXU SRXU JDUDQWLU
O¶LQ¿OWUDWLRQGHO¶DLUSXU3RXUXQHPSORLFRUUHFW
HWVDQVULVTXHODGpSUHVVLRQPD[LPXPGDQVOD
SLqFHQHGRLWSDVGpSDVVHUPEDU
• En cas d’endommagement du cordon d’alimenWDWLRQIDLWHVOHUHPSODFHUSDUOHFRQVWUXFWHXU
RXSDUOHVHUYLFHDSUqVYHQWHD¿QGHSUpYHQLU
WRXWULVTXH
• Brancher la hotte sur le secteur en interposant
un interrupteur bipolaire avec ouverture des
contacts d’au moins 3 mm.
• 6LOHVLQVWUXFWLRQVGHPRQWDJHSRXUODSODTXH
GHFXLVVRQDXJD]VSpFL¿HQWXQHSOXVJUDQGH
GLVWDQFHLQGLTXpHFLGHVVXVFHODGRLWrWUHSULV
HQFRPSWH5qJOHPHQWFRQFHUQDQWO¶pYDFXDWLRQ
d’air doivent être remplies.
87,/,6$7,21
• La hotte a été conçue exclusivement pour
O¶XVDJHGRPHVWLTXHGDQVOHEXWG¶pOLPLQHUOHV
odeurs de la cuisine.
• Ne jamais utiliser abusivement la hotte.
• 1HSDVODLVVHUOHVÀDPPHVOLEUHVjIRUWHLQWHQVLWp
TXDQGODKRWWHHVWHQVHUYLFH
• 7RXMRXUVUpJOHUOHVÀDPPHVGHPDQLqUHjpYLWHU
WRXWHVRUWLHODWpUDOHGHFHVGHUQLqUHVSDUUDSSRUW
au fond des marmites.
• Contrôler les friteuses lors de l’utilisation car
O¶KXLOHVXUFKDXIIpHSRXUUDLWV¶HQÀDPPHU
• 1HSDVSUpSDUHUG¶DOLPHQWVÀDPEpVVRXVOD
KRWWHGHFXLVLQHULVTXHG¶LQFHQGLH
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
SHUVRQQHV\FRPSULVOHVHQIDQWVD\DQWGHV
FDSDFLWpVSV\FKLTXHVVHQVRULHOOHVRXPHQWDOHV
UpGXLWHV QL SDU GHV SHUVRQQHV Q¶D\DQW SDV
O¶H[SpULHQFH HW OD FRQQDLVVDQFH GH FH W\SH
G¶DSSDUHLOVjPRLQVG¶rWUHVRXVOHFRQWU{OHHW
la formation de personnes responsables de
leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés pour s’assuUHUTX¶LOVQHMRXHQWSDVDYHFO¶DSSDUHLO
• ³$77(17,21/HVSDUWLHVDFFHVVLEOHVSHXYHQW
GHYHQLU WUqV FKDXGHV VL XWLOLVpHV DYHF GHV
appareils de cuisson.”
(175(7,(1
• /HV\PEROH
sur le produit ou son embalODJHLQGLTXHTXHFHSURGXLWQHSHXWrWUHWUDLWp
FRPPH GpFKHW PpQDJHU ,O GRLW SOXW{W rWUH
UHPLV DX SRLQW GH UDPDVVDJH FRQFHUQp VH
FKDUJHDQWGXUHF\FODJHGXPDWpULHOpOHFWULTXHHW
pOHFWURQLTXH(QYRXVDVVXUDQWTXHFHSURGXLW
HVW pOLPLQp FRUUHFWHPHQW YRXV IDYRULVH] OD
SUpYHQWLRQGHVFRQVpTXHQFHVQpJDWLYHVSRXU
O¶HQYLURQQHPHQWHWODVDQWpKXPDLQHTXLVLQRQ
seraient le résultat d’un traitement inapproprié
des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de
GpWDLOVVXUOHUHF\FODJHGHFHSURGXLWYHXLOOH]
prendre contact avec le bureau muni-cipal de
YRWUH UpJLRQ YRWUH VHUYLFH G¶pOLPLQDWLRQ GHV
déchets ménagers ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
• $YDQWGHSURFpGHUjWRXWHRSpUDWLRQG¶HQWUHWLHQ
GpEUDQFKHUODKRWWHHQUHWLUDQWOD¿FKHRXHQ
actionnant l’interrupteur général.
• Effectuer un entretien scrupuleux et en temps
G€GHV)LOWUHVjODFDGHQFHFRQVHLOOpH5LVTXH
d’incendie).
- H&H¿OWUHQHSHXWrWUHODYpLOHVWLQGLVSHQsable de le changer tous les deux mois.
9
COMMANDES
L
0
1
M-V
H
- Filtres anti-graisse Z Lavables au lave-vaisVHOOHLOVGRLYHQWrWUHODYpVHQYLURQWRXVOHV
PRLVG¶HPSORLRXSOXVIUpTXHPPHQWHQFDV
G¶HPSORLSDUWLFXOLqUHPHQWLQWHQVH
Z
- Filtre anti-odeur W,OQHVRQWSDVODYDEOHVQL
UpJpQpUDEOHVLOIDXWOHVUHPSODFHUDXPRLQV
WRXVOHVPRLVG¶HPSORLRXSOXVIUpTXHPPHQW
HQFDVG¶HPSORLSDUWLFXOLqUHPHQWLQWHQVH
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L /XPLqUHV Allume et éteint l’éclairage.
M Moteur Allume et éteint le moteur
aspiration.
V 9LWHVVHV D é t e r m i n e l e s v i t e s s e s
d’exploitation ainsi subdivisées:
9LWHVVH PLQLPDOH SRXU XQ
rechange d’air permanent
SDUWLFXOLqUHPHQW VLOHQFLHX[
en cas de faibles vapeurs de
cuisson.
9 L W H V V H P R \ H Q Q H S R X U
la plupart des conditions
G¶XWLOLVDWLRQ pWDQW GRQQp OH
rapport optimal entre débit
d’air traité et niveau sonore.
9LWHVVH PD[LPXP SRXU IDLUH
face aux émissions maximum
GHYDSHXUGHFXLVVRQPrPH
pendant des temps prolongés.
M-V
L
W
• 3RXU OH QHWWR\DJH GHV VXUIDFHV GH OD KRWWH
LOVXI¿WG¶XWLOLVHUXQFKLIIRQKXPLGHHWGpWHUVLI
OLTXLGHQHXWUH
L /XPLqUHV Allume et éteint l’éclairage.
M Moteur Allume et éteint le moteur
aspiration.
V 9LWHVVHV D é t e r m i n e l e s v i t e s s e s
d’exploitation ainsi subdivisées:
9LWHVVH PLQLPDOH SRXU XQ
rechange d’air permanent
SDUWLFXOLqUHPHQW VLOHQFLHX[
en cas de faibles vapeurs de
cuisson.
9LWHVVH PD[LPXP SRXU IDLUH
face aux émissions maximum
GHYDSHXUGHFXLVVRQPrPH
pendant des temps prolongés.
10
e&/$,5$*(
11
$'9,(=(1(168**(67,(6
*(%58,.
• Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is
mogelijk dat er een aantal kenmerken worden
beschreven die niet van toepassing zijn op uw
apparaat.
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste
of niet overeenkomstig de regels der kunst
uitgevoerde installaties.
• De minimale veiligheidsafstand tussen de
kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm
(sommige modellen kunnen lager worden geïnVWDOOHHUGUDDGSOHHJGHSDUDJUDIHQDIPHWLQJHQ
en installatie).
• Controleer of de netspanning correspondeert
met de spanning die aangegeven is op het
plaatje aan de binnenkant van de wasemkap.
• 9RRUDSSDUDWHQYDQNODVVH,GLHQWX]LFKHUYDQ
te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis
over een goede aarding beschikt.
• 9HUELQGGHZDVHPNDSPHWGHOXFKWXLWODDWGRRU
middel van een leiding met een diameter van
120 mm of groter. De leiding moet een zo kort
PRJHOLMNHURXWHDÀHJJHQ
• Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen
van rook die geproduceerd is door verbranding
YHUZDUPLQJVNHWHOVRSHQKDDUGHQHWF
• Als er in het vertrek zowel de wasemkap
als apparaten die niet op elektriciteit werken
ELMYRRUEHHOGJDVDSSDUDWHQZRUGHQJHEUXLNW
moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek
YROGRHQGH JHYHQWLOHHUG ZRUGW ,QGLHQ GH
keuken geen gat in de buitenmuur heeft om
GHDDQYRHUYDQVFKRQHOXFKWWHJDUDQGHUHQ
dient dit gemaakt te worden. Een juist gebruik
zonder gevaren wordt verkregen wanneer de
maximale onderdruk in het vertrek niet hoger
LVGDQPEDU
• Om elk risico te voorkomen moet een beschadigde voedingskabel door de fabrikant of door
de technische servicedienst worden vervangen.
• Sluit de wasemkap aan op de netspanning met
een tweepolige schakelaar ertussen met een
opening tussen de contacten van tenminste
3 mm.
• Als de instructies voor installaties voor de
gaskooktoestel een grotere afstand boven
DDQJHJHYHQPRHWUHNHQLQJZRUGHQJHKRXden. Alle voorschriften betreffende de afvoer
van lucht moeten in acht worden genomen.
• De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor
KXLVKRXGHOLMN JHEUXLN YRRU KHW HOLPLQHUHQ
van kookgeuren. Gebruik de kap nooit op
oneigenlijke wijze.
• Laat geen hoog brandende branders onbedekt
onder de wasemkapterwijl deze in werking is.
• Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs
de pannen omhoogkomen.
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik:
de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten.
• (UPDJQLHWRQGHUGHDI]XLJNDSJHÀDPEHHUG
ZRUGHQEUDQGJHYDDU
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
personen (inclusief kinderen) met beperkte
SV\FKLVFKH VHQVRULVFKH HQ JHHVWHOLMNH YHUPRJHQV RI GRRU SHUVRQHQ ]RQGHU HUYDULQJ
HQ NHQQLV WHQ]LM ]H RQGHU WRH]LFKW VWDDQ RI
worden geïnstrueerd over het gebruik van het
apparaat door personen die verantwoordelijk
zijn voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten worden gecontroleerd om er
zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
• “LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen
erg warm worden als ze met kookap paraten
worden gebruikt.”
ONDERHOUD
• +HWV\PERRO op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
JHUHF\FOHG$OVXHUYRRU]RUJWGDWGLWSURGXFW
RSGHFRUUHFWHPDQLHUZRUGWYHUZLMGHUGYRRUkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
JHYDOYDQYHUNHHUGHDIYDOEHKDQGHOLQJ9RRU
PHHUGHWDLOVLQYHUEDQGPHWKHWUHF\FOHQYDQ
GLWSURGXFWQHHPWXKHWEHVWFRQWDFWRSPHWGH
JHPHHQWHOLMNHLQVWDQWLHVKHWEHGULMIRIGHGLHQVW
belast met de verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.
• Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te
YRHUHQ PRHW GH ZDVHPNDS XLWJHVFKDNHOG
worden door de stekker uit het stopcontact
te halen of de hoofdschakelaar om te zetten.
• 9RHUKHWRQGHUKRXGYDQGH¿OWHUVDOWLMGWLMGLJ
HQ QDXZJH]HW XLWYROJHQV GH DDQEHYROHQ
intervallen (Brandgevaar).
- H'LW¿OWHUPDJQLHWJHZDVVHQZRUGHQHQ
12
gaat om de twee maanden vervangen.
%(',(1,1*6(/(0(17(1
L
0
1
M-V
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L Lichten
H
- 9HW¿OWHUVZ'H¿OWHUVPRHWHQHHQVLQGH
PDDQGHQRIELMELM]RQGHULQWHQVLHIJHEUXLN
YDNHUJHUHLQLJGZRUGHQHQNXQQHQRRNLQ
de vaatwasmachine worden gewassen.
Z
- *HXU¿OWHUW'H¿OWHUVNXQQHQQLHWJHZDVVHQ
en niet geregenereerd worden en dienen bij
JHEUXLNYDQGHNDSWHQPLQVWHHHQVLQGH
PDDQGHQRIELMELM]RQGHULQWHQVLHIJHEUXLN
vaker te worden vervangen.
Hiermee schakelt u de verlichting
aan en uit.
M Motor
Hiermee schakelt u de
afzuigmotor aan en uit.
V Snelheid , Q V W H O O L Q J Y D Q G H
werkingssnelheid:
0LQLPXPVQHOKHLG JHVFKLNW
voor een continue en zeer
VWLOOH OXFKWYHUYHUVLQJDOV HU
weinig kookdampen zijn.
* H P L G G H O G H V Q H O K H L G geschikt voor de meeste
JHEUXLNVRPVWDQGLJKHGHQ
gezien de uitstekende
verhouding tussen de
hoeveelheid behandelde lucht
en het geluidsniveau.
0D[LPXPVQHOKHLG JHVFKLNW
om de grootste kookdampen
WHJHQ WH JDDQ RRN YRRU
langere tijd.
M-V
L
L Lichten
M Motor
W
• Om de oppervlakken van de kap schoon te
maken is het voldoende een vochtige doek
en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken.
Hiermee schakelt u de verlichting
aan en uit.
Hiermee schakelt u de
afzuigmotor aan en uit.
V Snelheid , Q V W H O O L Q J Y D Q G H
werkingssnelheid:
0LQLPXPVQHOKHLG JHVFKLNW
voor een continue en zeer
VWLOOH OXFKWYHUYHUVLQJDOV HU
weinig kookdampen zijn.
0D[LPXPVQHOKHLG JHVFKLNW
om de grootste kookdampen
WHJHQ WH JDDQ RRN YRRU
langere tijd.
13
9(5/,&+7,1*
&216(-26<68*(5(1&,$6
USO
• Las presentes instrucciones de servicio son
YiOLGDVSDUDGLIHUHQWHVPRGHORVGHDSDUDWR
SRUHOORSXHGHVHUSRVLEOHTXHVHGHVFULEDQ
GHWDOOHV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH HTXLSDPLHQWR
TXHQRFRQFXHUGHQtQWHJUDPHQWHFRQODVGH
su aparato concreto.
• (OIDEULFDQWHGHFOLQDFXDOTXLHUUHVSRQVDELOLGDG
debida a los daños provocados por una instalación incorrecta o no conforme con las reglas.
• /D GLVWDQFLD PtQLPD GH VHJXULGDG HQWUH OD
HQFLPHUD\ODFDPSDQDGHEHVHUGHPP
(algunos modelos pueden ser instalados a una
DOWXUDSRUGHEDMRVHUH¿HUHQDOSiUUDIRKXHOOD
\ODLQVWDODFLyQ
• &RPSUREDUTXHODWHQVLyQGHUHGFRUUHVSRQGD
a la indicada en la placa situada en el interior
de la campana.
• 3DUDORVDSDUDWRV&ODVH,DVHJXUDUVHGHTXH
la instalación eléctrica doméstica posea una
WRPDGHWLHUUDH¿FD]
• Conectar la campana a la salida del aire de
aspiración mediante un tubo de 120mm de
GLiPHWURFRPRPtQLPR(OUHFRUULGRGHOWXER
debe ser lo más corto posible.
• No conectar la campana a tubos de descarga de
KXPRVSURGXFLGRVSRUFRPEXVWLyQFDOGHUDV
FKLPHQHDVHWF
• (QHOFDVRTXHHQODFRFLQDVHXWLOLFHGHPDQHUDVLOPXOWiQHDODFDPSDQD\RWURVDSDUDWRV
QRHOpFWULFRVSRUHMHPSORDSDUDWRVGHJDV
GHEHH[LVWLUXQVLVWHPDGHYHQWLODFLyQVX¿FLHQWH
para todo el ambiente. Si la cocina no posee
XQRUL¿FLRTXHFRPXQLTXHFRQHOH[WHULRUKD\
TXHUHDOL]DUORSDUDJDUDQWL]DUHOUHFDPELRGHO
DLUH8QXVRSURSLR\VLQULHVJRVVHREWLHQH
cuando la depresión máxima del local no
VXSHUDORVP%DU
• (QHOFDVRVHGDxHHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ
éste debe ser sustituido por el constructor o por
HOVHUYLFLRGHDVLVWHQFLDWpFQLFDSDUDSUHYHQLU
FXDOTXLHUULHVJR
• Conectar la campana a la red de alimentación
eléctrica instalando un interruptor bipolar con
apertura de los con-tactos de 3 mm como
PtQLPR
• Si las instrucciones de instalación del dispositivo
de cocción de gas sugieren la necesidad de una
GLVWDQFLDPD\RUTXHODLQGLFDGDDQWHULRUPHQWH
es necesario tenerlas en cuenta. Es necesario
respe-tar todas las normativas relativas al
conducto de descarga del aire.
• La campana ha sido concebida exclusivamenWHSDUDXQXVRGRPpVWLFRSDUDHOLPLQDUORV
olores de la cocina. No utilizarla de manera
inadecuada.
• No dejar llamas libres de fuerte intensidad
mientras la campana esté funcionando.
• 5HJXODUVLHPSUHODVOODPDVGHPDQHUDTXHpVtas no sobresalgan lateralmente con respecto
al fondo de las ollas.
• &RQWURODUODVIUHtGRUDVGXUDQWHVXXVRHODFHLWH
PX\FDOLHQWHVHSXHGHLQÀDPDU
• 1RÀDPEHDUEDMRODFDPSDQDH[WUDFWRUD
• (VWH DSDUDWR QR WLHQH TXH VHU XWLOL]DGR SRU
SHUVRQDVQLxRVLQFOXtGRVFRQFDSDFLGDGHV
SVtTXLFDVVHQVRULDOHVRPHQWDOHVUHGXFLGDV
RELHQSRUSHUVRQDVVLQH[SHULHQFLD\FRQRFLPLHQWRVHQODPDWHULDDPHQRVTXHQROR
KDJDQEDMRHOFRQWURORLQVWUXtGRVSRUSHUVRQDV
responsables de su seguridad.
• &RQWURODU TXH ORV QLxRV QR MXHJXHQ FRQ HO
aparato.
• ³$7(1&,Ï1 /DV SDUWHV DFFHVLEOHV SXHGHQ
calentarse mucho si utilizadas con aparatos
de cocción.”
0$17(1,0,(172
• (OVtPEROR en el producto o en su embalaje
LQGLFDTXHHVWHSURGXFWRQRVHSXHGHWUDWDU
como desperdicios normales del hogar. Este
producto se debe entregar al punto de recolecFLyQGHHTXLSRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRVSDUD
UHFLFODMH$ODVHJXUDUVHGHTXHHVWHSURGXFWR
VHGHVHFKHFRUUHFWDPHQWHXVWHGD\XGDUiD
evitar posibles consecuencias negativas para
HODPELHQWH\ODVDOXGS~EOLFDORFXDOSRGUtD
ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más
GHWDOODGDVREUHHOUHFLFODMHGHHVWHSURGXFWR
póngase en contac-to con la administración
GHVXFLXGDGFRQVXVHUYLFLRGHGHVHFKRVGHO
hogar o con la tienda donde compró el producto.
• $QWHV GH HIHFWXDU FXDOTXLHU RSHUDFLyQ GH
PDQWHQLPLHQWRGHVHQFKXIDUODFDPSDQDGH
la red eléctrica o apagar el interruptor general.
• Efectuar un mantenimiento escrupuloso e
LQPHGLDWRGHORV¿OWURVVHJ~QORVLQWHUYDORV
de tiempo aconsejados (riesgo de incendio).
- H1RVHSXHGHQODYDUQLUHJHQHUDU\SRUOR
tanto se deben cambiar cada dos meses o
FRQPD\RUIUHFXHQFLDVLHOXVRGHOJUXSRHV
particularmente frecuente.
15
MANDOS
L
0
1
M-V
H
- Filtros antigrasa Z Se pueden lavar en el
ODYDYDMLOODV \ UHTXLHUHQ XQ ODYDGR FDGD meses aproximadamente o más a menudo
VLVXXVRHVPX\LQWHQVR
Z
- Filtros antiolor W No se pueden lavar ni
UHJHQHUDUVHGHEHQFDPELDUFDGDPHVHV
RPiVDPHQXGRVLVXXVRHVPX\LQWHQVR
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
(QFLHQGH\DSDJDODLQVWDODFLyQ
de iluminación.
M Motor
(QFLHQGH \ DSDJD HO PRWRU GH
aspiración.
V 9HORFLGDG Determina las velocidades de
ejercicio:
9HORFLGDG PtQLPD LQGLFDGD
para un recambio de aire
FRQWLQXR PX\ VLOHQFLRVR HQ
presencia de pocos vapores
de cocción.
9HORFLGDG PHGLD LQGLFDGD
SDUD OD PD\RU SDUWH GH ODV
FRQGLFLRQHV GH XVR JUDFLDV
a la óptima relación entre
FDXGDOGHDLUHWUDWDGR\QLYHO
de ruido.
9HORFLGDG Pi[LPD LQGLFDGD
para hacer frente a grandes
cantidades de vapor de
FRFFLyQLQFOXVRSDUDWLHPSRV
prolongados.
L Luces
M-V
L
W
• 3DUDOLPSLDUODVVXSHU¿FLHVGHODFDPSDQDHV
VX¿FLHQWHXWLOL]DUXQWUDSRPRMDGR\GHWHUJHQWH
OtTXLGRQHXWUR
L Luces
(QFLHQGH\DSDJDODLQVWDODFLyQ
de iluminación.
M Motor
(QFLHQGH \ DSDJD HO PRWRU GH
aspiración.
V 9HORFLGDG Determina las velocidades de
ejercicio:
9HORFLGDG PtQLPD LQGLFDGD
para un recambio de aire
FRQWLQXR PX\ VLOHQFLRVR HQ
presencia de pocos vapores
de cocción.
9HORFLGDG Pi[LPD LQGLFDGD
para hacer frente a grandes
cantidades de vapor de
FRFFLyQLQFOXVRSDUDWLHPSRV
prolongados.
16
,/80,1$&,Ï1
17
CONSELHOS E SUGESTÕES
USO
• Estas instruções de serviço aplicam-se a vários
PRGHORVGHDSDUHOKRVeSRULVVRSRVVtYHOTXH
VHHQFRQWUHPGHVFULWDVYiULDVFDUDFWHUtVWLFDV
GHHTXLSDPHQWRTXHQmRGL]HPUHVSHLWRDR
seu aparelho.
• 2 IDEULFDQWH GHFOLQD WRGD H TXDOTXHU UHVponsabilidade pelos danos decorrentes de
uma instalação não correcta ou feita não em
conformidade com as normas da boa técnica.
• $GLVWkQFLDPtQLPDGHVHJXUDQoDHQWUHDSODFD
de cozedura e o exaustor deve ser de 650 mm
(alguns modelos podem ser instalados a uma
DOWXUDLQIHULRUQ~PHURVUHIHUHPVHDSHJDGD
e instalação).
• 9HUL¿TXHVHDWHQVmRGDUHGHFRLQFLGHFRPD
LQGLFDGDQDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDVDSOLFDGD
no interior do exaustor.
• 3DUDRVDSDUHOKRVGH&ODVVH,DFHUWL¿TXHVH
GHTXHDLQVWDODomRGRPpVWLFDJDUDQWDXPD
descarga correcta à terra.
• /LJXHRH[DXVWRUjVDtGDGRDUDVSLUDGRXWLOLzando um tubo de diâmetro igual ou superior a
120 mm. O percurso do tubo deve ser o mais
EUHYHSRVVtYHO
• Não ligue o exaustor a tubos de descarga de
IXPDoD SURGX]LGD SRUFRPEXVWmR FDOGHLUDV
ODUHLUDVHWF
• &DVRQRPHVPRORFDOVHMDPXWLOL]DGRVTXHU
R H[DXVWRU TXHU DSDUHOKRV QmR DFFLRQDGRV
SHODFRUUHQWHHOpFWULFDSRUH[HPSORDSDUHOKRV
DOLPHQWDGRVDJiVVHUiSUHFLVRSURYLGHQFLDU
XPD YHQWLODomR VX¿FLHQWH GR DSRVHQWR 6H
D FR]LQKD QmR SRVVXLU XPD DEHUWXUD TXH
FRPXQLTXHFRPRH[WHULRUSURYLGHQFLHDVXD
realização para garantir a entrada de ar limpo.
Para um emprego apropriado e sem riscos é
QHFHVViULRTXHDGHSUHVVmRPi[LPDGRORFDO
QmRXOWUDSDVHP%DU
• 1RFDVRGHGDQRVQRFDERGHDOLPHQWDomRp
necessário mandá-lo substituir ao fabricante
RXDRVHUYLoRGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDD¿PGH
SUHYHQLUTXDLVTXHUULVFRV
• Ligue o exaustor à rede de alimentação eléctrica intercalando um interruptor bipolar com
DEHUWXUDPtQLPDHQWUHRVFRQWDFWRVGHPP
• Se as instruções de instalação do dispositivo
de cozedura gás sugerem a necessidade de
XPDGLVWkQFLDPDLRUGRTXHRLQGLFDGRDFLPDp
necessário ter em conta. É necessário respeitar
todas as normas referentes às descargas de ar.
• O exaustor foi projectado para ser utilizado
H[FOXVLYDPHQWH HP DPELHQWHV GRPpVWLFRV
VHQGRDVXD¿QDOLGDGHDGHUHGX]LURVRGRUHV
de cozedura. Não utilize o aparelho de maneira
imprópria.
• As chamas de forte intensidade não devem
¿FDUGHVFREHUWDVHQTXDQWRRH[DXVWRUHVWLYHU
a funcionar.
• 5HJXOHVHPSUHDVFKDPDVGHPDQHLUDTXHQmR
sobressaiam do fundo das panelas.
• Mantenha as frigideiras sob controlo durante
RXVRRyOHRH[FHVVLYDPHQWHDTXHFLGRSRGH
LQÀDPDUVH
• No prepare alimentos flamejados sob o
exaustor. Perigo de incêndio!
• Este aparelho não deve ser utilizado por
SHVVRDV LQFOXLQGR FULDQoDV GLPLQXtGDV
SVtTXLFDVHQVRULDORXPHQWDOPHQWHQHPSRU
LQGLYtGXRVVHPH[SHULrQFLDHFRQKHFLPHQWR
VDOYRVHYLJLDGRVRXLQVWUXtGRVSDUDXWLOL]DomR
do aparelho por pessoas responsáveis pela
respectiva segurança.
• As crianças devem ser vigiadas no sentido de
DVVHJXUDUTXHQmREULQTXHPFRPRDSDUHOKR
• ³$7(1d­2$VSDUWHVDFHVVtYHLVSRGHPDTXHFHUPXLWRVHIRUHPXWLOL]DGDVFRPDSDUHOKRV
de cozedura”.
MANUTENÇÃO
• 2VtPEROR
no produto ou na embalagem
LQGLFDTXHHVWHSURGXWRQmRSRGHVHUWUDWDGR
FRPROL[RGRPpVWLFR(PYH]GLVVRGHYHVHU
entregue ao centro de recolha selectiva para
DUHFLFODJHPGHHTXLSDPHQWRHOpFWULFRHHOHFWUyQLFR$RJDUDQWLUXPDHOLPLQDomRDGHTXDGD
GHVWH SURGXWR LUi DMXGDU D HYLWDU HYHQWXDLV
FRQVHTXrQFLDVQHJDWLYDVSDUDRPHLRDPELHQWH
HSDUDDVD~GHS~EOLFDTXHGHRXWUDIRUPD
poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste
SURGXWRFRQWDFWHRVVHUYLoRVPXQLFLSDOL]DGRV
ORFDLVRFHQWURGHUHFROKDVHOHFWLYDGDVXD
área de residência ou o estabelecimento onde
DGTXLULXRSURGXWR
• $QWHV GH HIHFWXDU TXDOTXHU RSHUDomR GH
PDQXWHQomR GHVOLJXH R H[DXVWRU WLUDQGR D
¿FKDGDWRPDGDGHFRUUHQWHRXGHVOLJDQGRR
interruptor geral.
• Faça uma manutenção atenta e rápida dos
¿OWURVUHVSHLWDQGRRVLQWHUYDORVDFRQVHOKDGRV
18
(risco de incêndio).
- H 1mRSRGHVHUODYDGRHHPPpGLDGHYHUi
VHUVXEVWLWXtGRGHGRLVHPGRLVPHVHV
MANDOS
L
0
1
M-V
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
/LJD H GHVOLJD D ,OXPLQDomR
Liga e desliga o motor de
exaustão
V 9HORFLGDGH Determina a velocidade de
funcionamento:
9HORFLGDGHPtQLPDLQGLFDGD
SDUDXPDWURFDFRQWtQXDGR
DU PXLWR VLOHQFLRVD VH RV
vapores de cozedura forem
poucos.
9HORFLGDGHPpGLDLQGLFDGD
para a maior parte das
condições de uso vista a
excelente relação entre o
débito do ar tratado e o
QtYHO GH UXtGR
9HORFLGDGHPi[LPDLQGLFDGD
para enfrentar as máximas
emissões de vapores de
FR]HGXUD PHVPR GXUDQWH
SHUtRGRV SURORQJDGRV
L Luzes
M Motor
H
- Filtros antigordura Z Podem ser lavados
HPPiTXLQDVGHODYDUORXoD$RSHUDomR
de lavagem deve ser feita de 2 em 2 meses
GHXWLOL]DomRDSUR[LPDGDPHQWHFRPPDLRU
IUHTXrQFLDVHRDSDUHOKRIRUXWLOL]DGRFRP
muita intensidade.
Z
- Filtro anti-odor W Não pode ser lavado e não
pUHJHQHUiYHOGHYHQGRVHUVXEVWLWXtGRGH
HPPHVHVGHXWLOL]DomRRXFRPPDLRU
IUHTXrQFLDVHRDSDUHOKRIRUXWLOL]DGRFRP
muita intensidade.
M-V
L
L Luzes
M Motor
W
• 3DUDOLPSDUDVVXSHUItFLHVGRH[DXVWRUpVX¿FLHQWHXWLOL]DUXPSDQRK~PLGRHGHWHUJHQWH
OtTXLGRQHXWUR
/LJD H GHVOLJD D ,OXPLQDomR
Liga e desliga o motor de
exaustão
V 9HORFLGDGH Determina a velocidade de
funcionamento:
9HORFLGDGHPtQLPDLQGLFDGD
SDUDXPDWURFDFRQWtQXDGR
DU PXLWR VLOHQFLRVD VH RV
vapores de cozedura forem
poucos.
9HORFLGDGHPi[LPDLQGLFDGD
para enfrentar as máximas
emissões de vapores de
FR]HGXUD PHVPR GXUDQWH
SHUtRGRV SURORQJDGRV
19
,/80,1$d­2
20
$99(57(1=((
68**(5,0(17,
SHU XVR GRPHVWLFR SHU DEEDWWHUH JOL RGRUL
della cucina.
Non fare mai uso improprio della Cappa.
1RQ ODVFLDUH ¿DPPH OLEHUH D IRUWH LQWHQVLWj
sotto la Cappa in funzione.
5HJRODUHVHPSUHOH¿DPPHLQPRGRGDHYLWDUH
una evidente fuoriuscita laterale delle stesse
rispetto al fondo delle pentole.
Controllare le friggitrici durante l’uso: l’olio
VXUULVFDOGDWRSRWUHEEHLQ¿DPPDUVL
1RQSUHSDUDUHDOLPHQWLÀDPEqVRWWRODFDSSD
GDFXFLQDSHULFRORG¶LQFHQGLR
Questo apparecchio non deve essere utilizzato
da persone (bambini inclusi) con ridotte capaFLWjSVLFKLFKHVHQVRULDOLRPHQWDOLRSSXUHGD
SHUVRQHVHQ]DHVSHULHQ]DHFRQRVFHQ]DD
meno che non siano controllati o istruiti all’uso
dell’apparecchio da persone responsabili della
loro sicurezza.
, EDPELQL GHYRQR HVVHUH VXSHUYLVLRQDWL SHU
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
³$77(1=,21(/HSDUWLDFFHVVLELOLSRVVRQR
diventare molto calde se utilizzate con degli
apparecchi di cottura.”
•
• 4XHVWROLEUHWWRGLLVWUX]LRQLSHUO¶XVRqSUHYLVWR •
per più versioni dell’ apparecchio. É possibile
che siano descritti singoli particolari della dotazi- •
RQHFKHQRQULJXDUGDQRLO9RVWURDSSDUHFFKLR
• ,O SURGXWWRUH GHFOLQD TXDOVLDVL UHVSRQVDELOLWj
per danni dovuti ad installazione non corretta •
o non conforme alle regole dell’arte.
• La distanza minima di sicurezza tra il Piano di •
FRWWXUDHOD&DSSDGHYHHVVHUHGLPP
(alcuni modelli possono essere installati ad •
XQ¶DOWH]]DLQIHULRUHIDUHULIHULPHQWRDLSDUDJUD¿
ingombro e installazione).
• 9HUL¿FDUHFKHODWHQVLRQHGLUHWHFRUULVSRQGDD
TXHOODULSRUWDWDQHOODWDUJKHWWDSRVWDDOO¶LQWHUQR
della Cappa.
• 3HU $SSDUHFFKL LQ &ODVVH ,D DFFHUWDUVL FKH
l’impianto elettrico domestico garantisca un •
corretto scarico a terra.
• Collegare la Cappa all’uscita dell’aria aspirata •
con tubazione di diametro pari o superiore a 120
PP,OSHUFRUVRGHOODWXED]LRQHGHYHHVVHUHLO
più breve possibile.
• Non collegare la Cappa a condotti di scarico
GHL IXPL SURGRWWL GD FRPEXVWLRQH FDOGDLH 0$187(1=,21(
• ,OVLPEROR sul prodotto o sulla confezione indiFDPLQHWWLHFF
ca che il prodotto non deve essere considerato
• Nel caso in cui nella stanza vengano utilizzati
FRPHXQQRUPDOHUL¿XWRGRPHVWLFRPDGHYH
sia la Cappa che apparec-chi non azionati
essere portato nel punto di raccolta appropriato
da energia elettrica (ad esempio apparecchi
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche
XWLOL]]DWRULGLJDVVLGHYHSURYYHGHUHDGXQD
HGHOHWWURQLFKH3URYYHGHQGRDVPDOWLUHTXHVWR
DHUD]LRQHVXI¿FLHQWHGHOO¶DPELHQWH6HODFXSURGRWWRLQPRGRDSSURSULDWRVLFRQWULEXLVFH
FLQDQHIRVVHVSURYYLVWDSUDWLFDUHXQ¶DSHUWXUD
a evitare potenziali conseguenze negative
FKHFRPXQLFKLFRQO¶HVWHUQRSHUJDUDQWLUHLO
SHUO¶DPELHQWHHSHUODVDOXWHFKHSRWUHEEHUR
richiamo d’aria pulita. Un uso proprio e senza
derivare da uno smaltimento inadeguato del
ULVFKLVLRWWLHQHTXDQGRODGHSUHVVLRQHPDVVLPD
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul
GHOORFDOHQRQVXSHUDLP%DU
ULFLFODJJLRGLTXHVWRSURGRWWRFRQWDWWDUHO¶XI¿FLR
• ,QFDVRGLGDQQHJJLDPHQWRGHOFDYRDOLPHQWD]LFRPXQDOHLOVHUYL]LRORFDOHGLVPDOWLPHQWRUL¿XWL
RQHHVVRGHYHHVVHUHVRVWLWXLWRGDOFRVWUXWWRUH
RLOQHJR]LRLQFXLqVWDWRDFTXLVWDWRLOSURGRWWR
RGDOVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DWHFQLFDLQPRGR
• 3ULPDGLSURFHGHUHDTXDOVLDVLRSHUD]LRQHGL
da prevenire ogni rischio.
PDQXWHQ]LRQHGLVLQVHULUHOD&DSSDWRJOLHQGR
• Collegare la Cappa all’Alimentazione di Rete
la spina elettrica o spegnendo l’interruttore
LQWHUSRQHQGR XQ ,QWHUUXWWRUH ELSRODUH FRQ
generale.
apertura dei contatti di almeno 3 mm.
• Se le istruzioni di installazione del dispositivo • Effettuare una scrupolosa e tempestiva manutenzione dei Filtri secondo gli intervalli consigliati
GLFRWWXUDDJDVLQGLFDQRFKHqQHFHVVDULDXQD
(Rischio di incendio).
GLVWDQ]DPDJJLRUHGLTXHOODLQGLFDWRVRSUDq
- H1RQqODYDELOHHQRQqULJHQHUDELOHYD
necessario tenerne conto. Bisogna rispettare
sostituito ogni 2 mesi circa di utilizzo o più
tutte le normative relative allo scarico dell’aria.
IUHTXHQWHPHQWHSHUXQXVRSDUWLFRODUPHQWH
intenso.
USO
• /D&DSSDqVWDWDSURJHWWDWDHVFOXVLYDPHQWH
21
&20$1',
L
0
1
M-V
H
- Filtri antigrasso Z Sono lavabili anche in
ODYDVWRYLJOLHHQHFHVVLWDQRGLHVVHUHODYDWL
RJQLPHVLFLUFDGLXWLOL]]RRSLIUHTXHQWHPHQWHSHUXQXVRSDUWLFRODUPHQWHLQWHQVR
L Luci
M Motore
V 9HORFLWj
Z
- W,O)LOWURDQWLRGRUHDO&DUERQHDWWLYRQRQq
ODYDELOHHQRQqULJHQHUDELOHYDVRVWLWXLWRRJQL
PHVLFLUFDGLXWLOL]]RRSLIUHTXHQWHPHQWH
per un uso particolarmente intenso.
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
$FFHQGH H VSHJQH O¶,PSLDQWR
GL ,OOXPLQD]LRQH
Accende e spegne il motore
Aspirazione.
Determina la velocità di
esercizio:
9HORFLWj PLQLPD DGDWWD DG
un ricambio d’aria continuo
SDUWLFRODUPHQWHVLOHQ]LRVRLQ
presenza di pochi vapori di
cottura.
9HORFLWj PHGLD DGDWWD
alla maggior parte delle
FRQGL]LRQL G¶XVR GDWR
l’ottimo rapporto tra portata
d’aria trattata e livello
sonoro.
9HORFLWj PDVVLPD DGDWWD
a fronteggiare le massime
emissioni di vapore di
FRWWXUDDQFKH SHU WHPSL
prolungati.
M-V
L
W
• 3HUODSXOL]LDGHOOHVXSHU¿FLGHOOD&DSSDqVXI¿FLHQWHXWLOL]]DUHXQSDQQRXPLGRHGHWHUVLYR
OLTXLGRQHXWUR
L Luci
$FFHQGH H VSHJQH O¶,PSLDQWR
GL ,OOXPLQD]LRQH
M Motore
Accende e spegne il motore
Aspirazione.
V 9HORFLWj
Determina la velocità di
esercizio:
9HORFLWj PLQLPD DGDWWD DG
un ricambio d’aria continuo
SDUWLFRODUPHQWHVLOHQ]LRVRLQ
presenza di pochi vapori di
cottura.
9HORFLWj PDVVLPD DGDWWD
a fronteggiare le massime
emissioni di vapore di
FRWWXUDDQFKH SHU WHPSL
prolungati.
22
,//80,1$=,21(
23
5(.200(1'$7,21(5
2&+7,36
• 'HQQD EUXNVDQYLVQLQJ lU I|UXWVHGG I|U ÀHUD
YHUVLRQHU DY DSSDUDWHQ 'HW lU P|MOLJW DWW
YLVVD HQVNLOGD XWUXVWQLQJVGHWDOMHU LQWH EHU|U
din apparat.
• 7LOOYHUNDUHQnWDUVLJLQJHWDQVYDUI|UIHOVRP
EHURUSnIHODNWLJHOOHUROlPSOLJLQVWDOODWLRQ
• 0LQVWD WLOOnWQD DYVWnQG PHOODQ VSLVKlOO RFK
N|NVÀlNW lU PP YLVVD PRGHOOHU NDQ
LQVWDOOHUDVSnHQOlJUHK|MGVHDYVQLWWHQPnWW
och installation).
• .RQWUROOHUD DWW PDWQLQJVQlWHWV VSlQQLQJ
PRWVYDUDU GHQ VRP DQJHV Sn PlUNVN\OWHQ
LQXWLN|NVÀlNWHQ
• )|U .ODVV ,DSSDUDWHU NRQWUROOHUD DWW PDWQLQJVQlWHWJHUHIIHNWLYMRUGQLQJ
• $QVOXWÀlNWHQWLOOIUnQOXIWNDQDOHQYLDHWWU|UPHG
HQGLDPHWHUSnPLQVWPP$QVOXWQLQJVU|UHW
VNDOOKnOODVVnNRUWVRPP|MOLJW
• $QVOXWLQWHN|NVÀlNWHQWLOOIUnQOXIWNDQDOHUVRP
OHGHUI|UEUlQQLQJVJDVHUIUnQSDQQRUHOGVWlder etc.).
• 2P ÀlNWHQ DQYlQGV WLOOVDPPDQV PHG LFke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste
WLOOUlFNOLJYHQWLODWLRQJDUDQWHUDVLORNDOHQI|UDWW
I|UKLQGUDEDFNÀ|GHDYI|UEUlQQLQJVJDVHU.|ket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning
PRW\WWHUOXIWI|UDWWJDUDQWHUDLQÀ|GHDYIULVNOXIW
.RUUHNWlUULVNIULDQYlQGQLQJVlNHUVWlOODVQlUGHW
PD[LPDODXQGHUWU\FNLORNDOHQLQWH|YHUVWLJHU
PEDU
• , KlQGHOVH DY VNDGD Sn NDEHOQ PnVWH GHQ
E\WDVDYWLOOYHUNDUHQHOOHUDYGHQWHNQLVNDVHUYLFHDYGHOQLQJI|UDWWXQGYLNDULVNHU
• $QVOXWN|NVÀlNWHQWLOOHOXWWDJHWRFKLQVWDOOHUD
HQWYnSROLJEU\WDUHPHGHQ|SSQLQJSnPLQVW
3 mm emellan kon-takterna.
• 2P LQVWDOODWLRQVDQYLVQLQJDUQD I|U PDWODJQLQJVDQRUGQLQJHQPHGJDVDQJHUDWWHWWVW|UUH
DYVWnQGlQGHWRYDQDQJLYQDlUQ|GYlQGLJW
PnVWHGHWEHDNWDV0DQPnVWHI|OMDDOODUHJOHU
RPOXIWXWVOlSS
$19b1'1,1*
• .|NVÀlNWHQlUXWHVOXWDQGHDYVHGGI|UKHPDQYlQGQLQJI|UDWWHOLPLQHUDN|NVRV
• $QYlQGDOGULJN|NVÀlNWHQI|UDQGUDlQGDPnO
lQGHWDYVHGGD
• 8QGYLNK|JDÀDPPRUXQGHUN|NVÀlNWHQPHGDQ
ÀlNWHQlULGULIW
• -XVWHUD JDVOnJDQ Vn DWW ÀDPPRUQD HQGDVW
•
•
•
•
•
•
•
EHU|U NRNNlUOHWV XQGHUVLGD RFK LQWH WUlQJHU
XSSOlQJVGHVVVLGRU
)ULW|VHUPnVWH|YHUYDNDVNRQWLQXHUOLJWXQGHU
DQYlQGQLQJgYHUKHWWDGROMDNDQIDWWDHOG
.|NVIOlNWHQ VNDOO LQWH DQYlQGDV DY EDUQ
HOOHU SHUVRQHU VRP LQWH lU LQVDWWD L NRUUHNW
DQYlQGQLQJ
$SSDUDWHQlULQWHDYVHGGDWWDQYlQGDVDYEDUQ
HOOHUKDQGLNDSSDGHSHUVRQHUXWDQ|YHUYDNQLQJ
7LOODJDLQJDÀDPEHUDGHPDWUlWWHUXQGHUN|NVÀlNWHQGnGHW¿QQVULVNI|UHOGVYnGD
'HQQDDSSDUDWInULQWHDQYlQGDVDYSHUVRQHU
LQNOXVLYHEDUQPHGQHGVDWWDI\VLVNDVHQVRULVNDHOOHUPHQWDODI|UPnJRUHOOHUDYSHUVRQHU
XWDQHUIDUHQKHWRFKNXQVNDSRPLQWHGHlU
NRQWUROOHUDGHHOOHULQVWUXHUDGHRPDQYlQGQLQJHQDYDSSDUDWHQDYSHUVRQHUDQVYDULJDI|U
GHUDVVlNHUKHW
%DUQVND|YHUYDNDVI|UDWWVlNHUVWlOODDWWGH
inte leker med apparaten.
³9$51,1* 'H nWNRPOLJD GHODUQD NDQ EOL
P\FNHWYDUPDRPGHDQYlQGVPHGPDWODJningsapparater.”
UNDERHÅLL
6\PEROHQ Sn SURGXNWHQ HOOHU HPEDOODJHW
anger att produkten inte får hanteras som
KXVKnOOVDYIDOO'HQVNDOOLVWlOOHWOlPQDVLQSn
XSSVDPOLQJVSODWV I|U nWHUYLQQLQJ DY HO RFK
HOHNWURQLNNRPSRQHQWHU*HQRPDWWVlNHUVWlOOD
DWWSURGXNWHQKDQWHUDVSnUlWWVlWWELGUDUGXWLOO
DWW I|UHE\JJD HYHQWXHOOD QHJDWLYD PLOM| RFK
KlOVRHIIHNWHUVRPNDQXSSVWnRPSURGXNWHQ
NDVVHUDV VRP YDQOLJW DYIDOO )|U \WWHUOLJDUH
XSSO\VQLQJDURPnWHUYLQQLQJE|UGXNRQWDNWD
ORNDODP\QGLJKHWHUHOOHUVRSKlPWQLQJVWMlQVW
DOWHUQDWLYWDIIlUHQGlUGXN|SWHYDUDQ
• 6WlQJDYDSSDUDWHQHOOHUVNLOMGHQIUnQPDWQLQJVQlWHWLQQDQQnJRWXQGHUKnOOVDUEHWHXWI|UV
• 5HQJ|URFKHOOHUE\W¿OWUHQPHGDQJLYHWLQWHUYDOO
5LVNI|UHOGVYnGD
- H,QWHWYlWWEDUDRFKLQWHUHJHQHUHUDVPnVWH
GHQE\WDVYDUPnQDGHUVDQYlQGQLQJHOOHU
RIWDUHI|UDWWDQYlQGDHQVlUVNLOWLQWHQVLY
•
KOMMANDON
L
0
1
M-V
H
- )HWW¿OWUHQZNDQlYHQGLVNDVLGLVNPDVNLQ
de ska diskas varannan månad eller oftare
YLGVSHFLHOOWLQWHQVLYDQYlQGQLQJ
Z
- W/XNW¿OWUHWPHGDNWLYWNRONDQLQWHGLVNDV
HOOHU UHJHQHUHUDV GHW VND E\WDV HIWHU PnQDGHUVDQYlQGQLQJFLUNDHOOHURIWDUHYLG
VSHFLHOOWLQWHQVLYDQYlQGQLQJ
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L %HO\VQLQJ 7 l Q G H U R F K V O l F N H U
EHO\VQLQJHQ
M Motor
.RSSODU Sn RFK VWlQJHU DY
ÀlNWPRWRUQ
V Hastighet %HVWlPPHU GULIWVKDVWLJKHWHQ
0LQLPXPKDVWLJKHWVSHFLHOOW
W\VWJnHQGH OlPSOLJ I|U HWW
NRQWLQXHUOLJW OXIWE\WH YLG
PLQGUH PlQJGHU PDWRV
0 H G H O K D V W L J K H W O l P S O L J I | U G H I O H V W D
D Q Y l Q G Q L Q J V Y L O O N R U H Q EHURHQGH Sn GHW XWPlUNWD
I|UKnOODQGHW HPHOODQ GHQ
behandlade luftkapaciteten
och ljudnivån.
0D[LPDO KDVWLJKHW OlPSOLJ
I|U VWRUD PlQJGHU PDWRV
lYHQI|UOlQJUHWLGVSHULRGHU
M-V
L
L %HO\VQLQJ 7 l Q G H U R F K V O l F N H U
EHO\VQLQJHQ
W
• 5HQJ|UN|NVÀlNWHQPHGHQIXNWLJWUDVDRFK
QHXWUDOWÀ\WDQGHGLVNPHGHO
M Motor
.RSSODU Sn RFK VWlQJHU DY
ÀlNWPRWRUQ
V Hastighet
%HVWlPPHU GULIWVKDVWLJKHWHQ
0LQLPXPKDVWLJKHWVSHFLHOOW
W\VWJnHQGH OlPSOLJ I|U HWW
NRQWLQXHUOLJW OXIWE\WH YLG
PLQGUH PlQJGHU PDWRV
0D[LPDO KDVWLJKHW OlPSOLJ
I|U VWRUD PlQJGHU PDWRV
lYHQI|UOlQJUHWLGVSHULRGHU
25
%(/<61,1*
26
$1%()$/,1*(52*
FORSLAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
som ikke har fått opplæring i korrekt bruk.
• 8WVW\UHWHULNNHEHUHJQHWIRUEUXNDYXQJHEDUQ
HOOHUV\NHOLJHSHUVRQHUXWHQWLOV\Q
'HQQH EUXNVDQYLVQLQJHQ JMHOGHU IRU ÀHUH • ,NNH ÀDPEpU XQGHU NM¡NNHQYLIWHQ SJD EUDQPDVNLQXWJDYHU 'HW NDQ ¿QQHV EHVNULYHOVHU
nfaren.
av enkelte deler som ikke gjelder din maskin. • Dette apparatet må ikke brukes av personer
Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig
LQNOEDUQPHGUHGXVHUWHSV\NLVNHHYQHURJ
for eventuelle skader som oppstår som følge
IHUGLJKHWHU HOOHU DY XHUIDUQH SHUVRQHU XWHQ
av feil eller ufullstendig montering.
NMHQQVNDSWLODSSDUDWHWKYLVGHLNNHHUXQGHU
0LQLPXP VLNNHUKHWVDYVWDQG PHOORP NRPI\URSSV\QHOOHURSSO ULQJDYSHUVRQHUDQVYDUOLJH
toppen og viftehetten er 650 med mer (noen
for deres sikkerhet.
PRGHOOHUNDQLQVWDOOHUHVODYHUHVHDYVQLWWHQH • %DUQPnKROGHVXQGHURSSV\QIRUnJDUDQWHUH
0nORJ,QVWDOODVMRQ
at de ikke leker med apparatet.
Kontroller at nettspenningen er i overens- • ³$'9$56(/'HWLOJMHQJHOLJHGHOHQHNDQEOLYHOstemmelse med spenningen som er angitt på
GLJHYDUPHQnUSODWHWRSSHUNRPI\UHUHULEUXN´
merkeplaten på innsiden av hetten.
)RUXWVW\ULNODVVH,PnGHWNRQWUROOHUHVDWVWU¡P('/,.(+2/'
IRUV\QLQJHQJDUDQWHUHUWLOVWUHNNHOLJMRUGLQJ
Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom • 6\PEROHW på selve produktet eller emballasjen viser at det ikke skal behandles som
et rør med en minimumsdiameter på 120 mm.
RUGLQ UW KXVKROGQLQJVDYIDOO PHQ OHYHUHV
Trekkanalens rute må være så kort som mulig.
inn ved tilrettelagte gjenbruksstasjoner for
,NNHNREOHYLIWHKHWWHQWLODYWUHNNVNDQDOHUPHG
HOHNWULVNH RJ HOHNWURQLVNH SURGXNWHU 9HG n
IRUEUHQQLQJVJDVVHUNMHOHULOGVWHGHURVY
avfallsbehandle produktet på korrekt måte
Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elekELGUDUGXWLOnEHVN\WWHPLOM¡HWRJKHOVHQPRW
WULVNHDSSDUDWHUIHNVJDVVDSSDUDWHUPnGHW
HYHQWXHOOHQHJDWLYHHIIHNWHUVRPNDQVN\OGHV
sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å
IHLODYIDOOVEHKDQGOLQJ.RQWDNWNRPPXQHQGHW
hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet
lokale avfallsmottaket eller butikken som solgte
må ha en direkte åpning til fri luft for å garantere
produktet hvis du ønsker mer informasjon om
tilførsel av ren luft.Apparatet er sikkert i bruk når
hvordan det resirkuleres.
XQGHUWU\NNHWLURPPHWHUSnPDNVP%DU
+YLVQHWWNDEHOHQ¡GHOHJJHVPnGHQE\WWHVXW • Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før
det utføres vedlikeholdsarbeid.
av produsenten eller kundeservice for å unngå
• 5HQJM¡URJHOOHUVNULIWXW¿OWUHQHHWWHUDQJLWWWLG
enhver fare.
(Brannrisiko).
)HVWSDQVHUHWWLOVWU¡PQHWWHWLPHOOHPHQEU\WHU
- H'HWWH¿OWHUHWNDQLNNHYDVNHVHOOHUUHJHi bipolar-kontakt dekning på minst 3 mm.
QHUHUHV'HWVNDOE\WWHVXWFDKYHUPnQHG
Hvis installasjonsinstruksjonene for gasskomeller oftere avhengig av bruksforholdene.
I\UHQVSHVL¿VHUHUHQVW¡UUHDYVWDQGPnGX
overholde dette. Følg alltid gjeldende normer
for luftutslipp.
BRUK
• 9LIWHKHWWHQHUXWYLNOHWXWHOXNNHQGHIRUKMHPPHbruk for å motvirke lukter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er
beregnet for.
• 7LOODWDOGULK¡\HnSQHÀDPPHUXQGHUKHWWHQ
når den er i bruk.
• -XVWHUÀDPPHVW\UNHQVOLNDWEDUHEXQQHQDY
JU\WHQRPVOXWWHVRJLNNHVLGHQH
• )ULW\UNRNHUHPnRYHUYnNHVNRQWLQXHUOLJXQGHU
EUXNRYHURSSKHWHWROMHNDQWDI\U
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer
H
- )HWW¿OWUHZNDQRJVnYDVNHVLRSSYDVNPDVNLQ
og må rengjøres ca. hver 2. måned eller oftere
KYLVDSSDUDWHWEUXNHVVY UWP\H
27
M-V
L
Z
- 'HW DNWLYH NXOO¿OWUH W kan verken vaskes
HOOHUJMHQEUXNHVRJPnGHUIRUVNLIWHVXWFD
KYHU PnQHG HOOHU RIWHUH KYLV DSSDUDWHW
EUXNHVVY UWP\H
L /\V
M Motor
7HQQHURJVOXNNHUEHO\VQLQJHQ
Tenner og slukker sugemotoren.
V Hastighet
Bestemmer driftshastigheten:
0LQ KDVWLJKHW HJQHW WLO HQ
VSHVLHOO O\GO¡V NRQWLQXHUOLJ
OXIWXWVNLIWLQJ QnU GHW ¿QQHV
lite os.
0DNV KDVWLJKHW HJQHW WLO n
IMHUQH P\H RV RJVn RYHU
lengre tid.
%(/<61,1*
W
• 5HQJM¡UKHWWHQPHGHQIXNWLJNOXWRJHWQ¡\WUDOW
À\WHQGHUHQVHPLGGHO
KONTROLLER
L
0
1
M-V
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L /\V
7HQQHURJVOXNNHUEHO\VQLQJHQ
M Motor
Tenner og slukker sugemotoren.
Bestemmer driftshastigheten:
0LQ KDVWLJKHW HJQHW WLO HQ
VSHVLHOO O\GO¡V NRQWLQXHUOLJ
OXIWXWVNLIWLQJ QnU GHW ¿QQHV
lite os.
0LGGHOV KDVWLJKHW HJQHW
WLO GH IOHVWH EUXNVIRUKROG
fordi forholdet mellom gjennomstrømning av behandlet
OXIW RJ O\GQLYn HU EUD
0DNV KDVWLJKHW HJQHW WLO n
IMHUQH P\H RV RJVn RYHU
lengre tid.
V Hastighet
28
2+-((7-$6826,78.6(7
• 1lPlNl\WW|RKMHHWNRVNHYDWXVHLWDWXXOHWLQW\\SSHMl2QPDKGROOLVWDHWWlWHNVWLNlVLWWHOHH
\NVLW\LVNRKWLDMRWNDHLYlWNXXOXYDOLWVHPDDQQH
tuulettimeen.
• 9DOPLVWDMDHLYDVWDDYLUKHHOOLVHVWlWDLKXROLPDWtomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista
• 3LHQLQVDOOLWWXWXUYDHWlLV\\VOLHVLWDVRQMDOLHVLNXYXQYlOLOOlRQPPMRWNXWPDOOLWYRLGDDQ
DVHQWDDDOHPPDVNDWVRPLWWRMDMDDVHQQXVWD
koskevia kappaleita).
• 7DUNLVWDHWWlNl\WHWWlYlQVlKN|YHUNRQMlQQLWH
YDVWDDOLHVLNXYXQVLVlSXROHOODROHYDDQDUYRNLOSHHQPHUNLWW\lMlQQLWHWWl
• .\WNHODLWHYDLQPDDGRLWHWWXXQSLVWRUDVLDDQ
• <KGLVWl OLHVLWXXOHWLQ KRUPLLQ SXWNHOOD MRQND
KDONDLVLMDRQYlKLQWllQPP+RUPLLQPHQHYlQSXWNHQRQROWDYDPDKGROOLVLPPDQO\K\W
• bOl\KGLVWlOLHVLWXXOHWLQWDVDYXKRUPLLQOlPPLW\VNDWWLODWWXOLVLMDWMQH
• 0LNlOL OLHVLWXXOHWLQWD Nl\WHWllQ PXLGHQ NXLQ
VlKN|ODLWWHLGHQHVLPNDDVXKHOOD\KWH\GHVVl
RQ KXROHKGLWWDYD W\|VNHQWHO\WLODQ ULLWWlYlVWl
WXXOHWXNVHVWD HWWHLYlW SRLVWHWWDYDW NDDVXW
SllVH YLUWDDPDDQ WDNDLVLQ W\|VNHQWHO\WLODDQ
.HLWWL|VVl RQ ROWDYD LOPDQYDLKWRDXNNR SXKGDVWDWXORLOPDDYDUWHQ.l\WW|WDSDKWXXRLNHLQ
MD YDDUDWWD NXQ WLODQ HQLPPlLVSDLQH HL \OLWl
DUYRDP%DU
• -RV YLUWDMRKWR YDKLQJRLWWXX VHQ VDD YDLKWDD
YDLQYDOPLVWDMDWDLWHNQLQHQKXROWRSDOYHOXQlLQ
YlOWHWllQNDLNNLULVNLW
• /LLWlOLHVLWXXOHWLQVlKN|YHUNNRRQDVHQWDPDOOD
NDNVLQDSDLQHQN\WNLQMRQNDNRVNHWWLPLHQYlOL
RQYlKLQWllQPP
• -RVNDDVXNl\WW|LVHQNHLWWRODLWWHHQDVHQQXVRKMHHWPllUllYlWHWWlHWlLV\\GHQRQROWDYD\OOl
PDLQLWWXDVXXUHPSLRKMHLWDRQQRXGDWHWWDYD
.DLNNLDLOPDQSRLVWRDNRVNHYLDPllUl\NVLlRQ
noudatettava.
voi leimahtaa tuleen.
• /DSVHW WDL KHQNLO|W MRLWD HL ROH RSDVWHWWX
ODLWWHHQ RLNHDDQ Nl\WW||Q HLYlW VDD Nl\WWll
liesituuletinta.
• /LHVLNXYXQ DOOD HL VDD YDOPLVWDD OLHNLWHWWlYLl
ruokia: tulipalon vaara
• /DLWHWWD HLYlW VDD Nl\WWll KHQNLO|W ODSVHW
PXNDDQ OXNLHQ MRLGHQ SV\\NNLQHQ DLVWLHQ
WDLPLHOHQWHUYH\VRQKHLNHQW\Q\WWDLKHQNLO|W
MRLOODHLROHWDUSHHOOLVWDNRNHPXVWDWDLWDLWRDHOOHL
KHLGlQWXUYDOOLVXXGHVWDDQYDVWDDYDKHQNLO|ROH
YDOPHQWDQXWKHLWlODLWWHHQNl\WW||QWDLYDOYRVLWl
• 9DOYRHWWHLYlWODSVHWSllVHOHLNNLPllQODLWWHHOOD
• ³+820,2.RVNHWHWWDYLVVDROHYDWRVDWYRLYDW
WXOODK\YLQNXXPLNVLMRVQLLWlNl\WHWllQNHLWWRlaitteiden kanssa.”
HUOLTO
• Merkki
tuotteessa tai sen asiakirjoissa
WDUNRLWWDDHWWlODLWHWWDHLVDDKlYLWWllNRWLWDORXVMlWWHLGHQPXNDQDYDDQVHWXOHHWRLPLWWDD
VRSLYDDQ VlKN| MD HOHNWURQLLNNDODLWWHLGHQ
NLHUUlW\VNHVNXNVHHQ 7XRWWHHQ KlYLWWlPLQHQ
RLNHDOODWDYDOODDXWWDDYlOWWlPllQPDKGROOLVLD
\PSlULVW| MD WHUYH\VKDLWWRMD MRLWD VDDWWDD
DLKHXWXDVHQYllUlQODLVHVWDNl\W|VWlSRLVWDPLVHVWD/LVlWLHWRMDWXRWWHHQNLHUUlWWlPLVHVWl
VDDW SDLNDOOLVLOWD YLUDQRPDLVLOWD SDLNDOOLVHVWD
MlWHKXROORVWDWDLOLLNNHHVWlMRVWDWXRWHRQRVWHWWX
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta
ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan
kuluttua (Tulipalovaara).
- H(LYRLGDSHVWlHLNlXXGLVWDDYDLKGHWDDQ
QRLQNl\WW|NXXNDXGHQYlOHLQWDLXVHDPPLQ
MRVOLHVLWXXOHWLQWDNl\WHWllQK\YLQSDOMRQ
.b<77g
• /LHVLWXXOHWLQRQWDUNRLWHWWXYDLQNRWLWDORXVNl\WW||Q
• bOl NRVNDDQ Nl\Wl OLHVLWXXOHWLQWD PXXKXQ
WDUNRLWXNVHHQNXLQPLKLQVHRQVXXQQLWHOWX
• bOlNRVNDDQMlWlDYRWXOWDOLHVLWXXOHWWLPHQDOOH
OLHVLWXXOHWWLPHQROOHVVDNl\QQLVVl
• 6llGlOLHNLQWHKRVLWHQHWWlOLHNNLNRKGLVWXX
YDLQDVWLDQSRKMDDQHLNlVHQUHXQRLOOH
• 6\YLlSDLVWLQSDQQXMDRQSDLVWRQDLNDQDNRNR
DMDQSLGHWWlYlVLOPlOOlVLOOl\OLNXXPHQWXQXW|OM\
H
- Rasvasuodattimet Z 9RLGDDQ SHVWl P\|V
DVWLDQSHVXNRQHHVVDMDQHRQSHVWlYlQRLQ
Nl\WW|NXXNDXGHQYlOHLQWDLXVHDPPLQMRV
OLHVLWXXOHWLQWDNl\WHWllQK\YLQSDOMRQ
29
2+-$,0(7
L
Z
0
1
M-V
- Aktiivihiilisuodattimet W AktiivihiilihajusuoGDWWLPLDHLYRLSHVWlHLNlXXGLVWDDQHWl\W\\
YDLKWDDQRLQNl\WW|NXXNDXGHQYlOHLQWDL
XVHDPPLQ MRV OLHVLWXXOHWLQWD Nl\WHWllQ
K\YLQSDOMRQ
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L 9DORW
6 \ W \ W W l l M D V D P P X W W D D
valaistuksen.
M Moottori
6 \ W \ W W l l M D V D P P X W W D D
imumoottorin.
0llUll Nl\WW|QRSHXGHQ
$ O L Q Q R S H X V V R Y H O W X X
hiljaisesti toimivaan
jatkuvaan ilmanvaihtoon
VLOORLQ NXQ NlU\l RQ YlKlQ
.HVNLWDVRQQRSHXVVRYHOWXX
NlVLWHOO\Q LOPDQ PllUlQ
ja melutason erinomaisen
suhteen ansiosta useimpiin
Nl\WW|RORVXKWHLVLLQ
.RUNHLQQRSHXVVRSLLVXXUHQ
UXRDQODLWRVWDV\QW\YlQNlU\Q
PllUlQSRLVWDPLVHHQP\|V
SLWHPSLDLNDLVHHQ Nl\WW||Q
V Nopeus
W
• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja
PLHGROODQHVWHPlLVHOOlSHVXDLQHHOOD
M-V
L
L 9DORW
6 \ W \ W W l l M D V D P P X W W D D
valaistuksen.
M Moottori
6 \ W \ W W l l M D V D P P X W W D D
imumoottorin.
V Nopeus
0llUll Nl\WW|QRSHXGHQ
$ O L Q Q R S H X V V R Y H O W X X
hiljaisesti toimivaan
jatkuvaan ilmanvaihtoon
VLOORLQ NXQ NlU\l RQ YlKlQ
.RUNHLQQRSHXVVRSLLVXXUHQ
UXRDQODLWRVWDV\QW\YlQNlU\Q
PllUlQSRLVWDPLVHHQP\|V
SLWHPSLDLNDLVHHQ Nl\WW||Q
30
9$/$,6786
31
5c'2*$19,61,1*(5
• 'HQQHEUXJHUYHMOHGQLQJJ OGHUIRUÀHUHYHUsioner af apparatet. Der fremstilles muligvis
HQNHOWH GHOH DI WLOEHK¡UHW GHU LNNH YHGU¡UHU
jeres apparat.
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for
HYHQWXHOOHVNDGHUGHUVN\OGHVXNRUUHNWHOOHU
forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens underside
er 650 mm (nogle modeller kan installeres
ODYHUH M YQI¡U DIVQLWWHQH YHGU¡UHQGH \GUH
mål og installation).
• .RQWUROOpUDWO\VQHWVS QGLQJHQHUGHQVDPPH
VRPGHQVS QGLQJGHUHUDQJLYHWP UNHSODGHQGHUVLGGHUSnLQGHLHPK WWHQ
• )RU.ODVVH,DSSDUDWHUVNDOGHWRJVnNRQWUROOHUHVDWHOIRUV\QLQJHQHUIRUV\QHWPHGMRUG
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp
af et rør med en min.-diameter på 120 mm.
Afstanden fra emhætten til kanalen skal være
så kort som mulig.
• (PK WWHQ Pn LNNH WLOVOXWWHV HQ NDQDO GHU
I¡UHUIRUEU QGLQJVJDVVHUXGLGHWIULROLHI\U
brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med
LNNHHOHNWULVNH DSSDUDWHU IHNV JDVNRPIXU
JDVNRJHEOXVVNDOGHWVLNUHVDWOXIWWLOJDQJHQ
WLOUXPPHWHUWLOVWU NNHOLJVnDIWU NVJDVVHUQH
LNNHVOnUWLOEDJH.¡NNHQHWVNDOKDYHHQnEQLQJ
GHUKDUGLUHNWHIRUELQGHOVHWLOGHWIULVnGHUHU
sikret en tilstrækkelig mængde ren luft. Der
RSQnVHQNRUUHNWULVLNRIULDQYHQGHOVHQnUGHW
PDNVLPDOHXQGHUWU\NLUXPPHWLNNHRYHUVWLJHU
P%DU
• +YLV IRUV\QLQJVNDEOHW HU GHIHNW VNDO GHW
erstattes af fabrikanten eller af det tekniske
VHUYLFHFHQWHUIRUDWIRUHE\JJHHQKYHUULVLNR
• 7LOVOXWHPK WWHQWLOHOQHWWHWLGHWGHULQGV WWHV
HQWRSROHWDIEU\GHUPHGHQNRQWDNWDIVWDQGSn
mindst 3 mm.
• Hvis der i gaskogepladens installationsvejledning er angivet en større afstand end den
RYHQVWnHQGHVNDOGHUWDJHVK¡MGHIRUGHWWH
Overhold alle lovbestemmelser vedrørende
luftudledning.
$19(1'(/6(
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne
em og lugte i køkkener i private husholdninger.
• (PK WWHQ Pn NXQ DQYHQGHV WLO GHW IRUPnO
hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under
HPK WWHQPHQVGHQDQYHQGHV
• -XVWpUEU QGHUHQVnÀDPPHUQHHUUHWWHWGLUHNWHPRGEXQGHQDISDQGHQJU\GHQ±GHPn
ikke nå ud over kanten af bunden.
• )ULWXUHJU\GHU VNDO XQGHU EUXJ KROGHV XQGHU
NRQVWDQWRSV\QNRJHQGHYDUPROLHNDQVSU¡MWH
LQGLÀDPPHUQH
• Emhætten må ikke anvendes af børn og perVRQHUVRPLNNHYHGKYRUGDQGHQEHWMHQHV
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede personer
XGHQRSV\Q
• 8QGODGDWÀDPEHUHUHWWHUXQGHUHPK WWHQGHU
opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer
GHUXQGHUE¡UQPHGQHGVDWWHSV\NLVNHVHQVRULVNHHOOHUVLQGVP VVLJHHYQHUHOOHUSHUVRQHU
XGHQHUIDULQJHOOHUWLOVWU NNHOLJWNHQGVNDEPHG
mindre de overvåges eller oplæres i brug af
DSSDUDWHW DI SHUVRQHU GHU HU DQVYDUOLJH IRU
deres sikkerhed.
• %¡UQVNDORYHUYnJHVIRUDWXQGJnDWGHOHJHU
med apparatet.
• ³*,9$*7'HWLOJ QJHOLJHGHOHNDQEOLYHPHJHW
YDUPHKYLVGHDQYHQGHVPHGNRJHDSSDUDWHU´
9('/,*(+2/'(/6(
• 6\PEROHW på produktet eller på pakningen
EHW\GHU DW SURGXNWHW LNNH VNDO EHWUDJWHV
VRPDOPLQGHOLJWKXVKROGQLQJVDIIDOGGHWVNDO
GHULPRG LQGOHYHUHV Sn HW RSVDPOLQJVFHQWHU
der tager sig af genanvendelse af elektrisk og
HOHNWURQLVNXGVW\U9HGDWV¡UJHIRUDWGHWWH
SURGXNWERUWVNDIIHVNRUUHNWELGUDJHUGXWLODW
IRUHE\JJHDOYRUOLJHI¡OJHUIRUPLOM¡HWRJPHQQHVNHUVKHOEUHGGLVVHNDQGHULPRGRSVWnKYLV
dette produkt bortskaffes forkert. For udførlige
RSO\VQLQJHURPJHQDQYHQGHOVHDIGHWWHSURGXNW
UHW YHQOLJVW KHQYHQGHOVH WLO NRPPXQHQ GHQ
lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den
IRUUHWQLQJKYRUGXKDUN¡EWSURGXNWHW
• ,QGHQ DSSDUDWHW VNDO YHGOLJHKROGHV HOOHU
UHQJ¡UHVVNDOGHUVOXNNHVIRUGHWHOOHUVWLNNHW
skal tages ud af stikkontakten.
• 5HQJ¡URJHOOHUXGVNLIW¿OWUHQHLKWGHWDQJLYQH
tidinterval (Brandbare).
- H'HWNDQKYHUNHQYDVNHVHOOHUJHQGDQQHV
og det skal udskiftes cirka hver 2. måned
eller oftere ved særlig intensiv anvendelse.
32
%(7-(1,1*
L
0
1
M-V
H
- )HGW¿OWUHQHZ kan også vaskes i opvaskePDVNLQH GH VNDO UHQVHV FD KYHU DQGHQ
PnQHG GRJ RIWHUH YHG V UOLJ LQWHQVLY
anvendelse.
Z
- /XJW¿OWUHWPHGDNWLYWNXOW kan ikke vaskes
HOOHUJHQGDQQHVGHWVNDOXGVNLIWHVFDKYHU
PnQHG GRJ RIWHUH YHG V UOLJ LQWHQVLY
anvendelse.
L /\V
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
Tænder og slukker for
EHO\VQLQJHQ
M Motor
Tænder og slukker
udsugningsmotoren.
V Hastighed Bestemmer driftshastigheden:
/DYHVWHKDVWLJKHGYHOHJQHW
for en kontinuerlig og særlig
O\GO¡V XGVNLIWQLQJ DI OXIWHQ
QnU GHU NXQ IRUH¿QGHV OLGW
stegeos.
0HOOHPVWH KDVWLJKHG VRP
HU YHOHJQHW XQGHU GH ÀHVWH
DUEHMGVIRUKROGGDIRUKROGHW
mellem luftudskiftning og
støjniveau er optimalt.
+¡MHVWHKDVWLJKHGVRPNDQ
klare meget kraftig os og
GDPS RJVn RYHU O QJHUH
tid.
M-V
L
W
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud
RJHWQHXWUDOWÀ\GHQGHUHQJ¡ULQJVPLGGHO
L /\V
Tænder og slukker for
EHO\VQLQJHQ
M Motor
Tænder og slukker
udsugningsmotoren.
V Hastighed Bestemmer driftshastigheden:
/DYHVWHKDVWLJKHGYHOHJQHW
for en kontinuerlig og særlig
O\GO¡V XGVNLIWQLQJ DI OXIWHQ
QnU GHU NXQ IRUH¿QGHV OLGW
stegeos.
+¡MHVWHKDVWLJKHGVRPNDQ
klare meget kraftig os og
GDPS RJVn RYHU O QJHUH
tid.
33
%(/<61,1*
ɋɈȼȿɌɕɂɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ
• ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɞɥɹɪɚɡɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɩɪɢɛɨɪɚ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵ ɜɫɬɪɟɬɢɬɟ ɜ ɧɟɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯɧɟɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ
ɤɦɨɞɟɥɢȼɚɲɟɝɨɩɪɢɛɨɪɚ
• ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɤɥɨɧɹɟɬ ɜɫɹɤɭɸ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɜɵɡɜɚɧɧɵɟ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ
• Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɩɥɢɬɨɣ ɢ ɜɵɬɹɠɤɨɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɦɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɦɟɧɶɲɟɣ ɜɵɫɨɬɟ ɫɦ
ɪɚɡɞɟɥɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɤɟɩɪɢɛɨɪɚ
• ɉɪɨɜɟɪɢɬɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɫɟɬɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɤɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ
ɜɧɭɬɪɢɜɵɬɹɠɤɢ
• Ⱦɥɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɤɥɚɫɫɚ , ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɱɬɨɛɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɜ ɞɨɦɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ
• ɋɨɟɞɢɧɢɬɶɜɵɬɹɠɤɭɫɞɵɦɨɯɨɞɨɦɬɪɭɛɤɨɣ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɪɚɜɧɵɦ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɦɦ
Ⱦɥɢɧɚ ɬɪɭɛɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɦɟɧɶɲɟ
• ɇɟ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɜɵɬɹɠɤɭ ɫ ɜɵɩɭɫɤɧɵɦɢ
ɬɪɭɛɚɦɢ ɞɵɦɨɜ ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɝɨɪɟɧɢɹ
ɤɨɬɥɵɤɚɦɢɧɵɢɩɪɨɱ
• ȼɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɤɚɤɜɵɬɹɠɤɚɬɚɤɢɩɪɢɛɨɪɵɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɚɡɨɜɵɟ
ɩɪɢɛɨɪɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɨɥɠɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ȿɫɥɢ ɧɚ ɤɭɯɧɟ
ɧɟɬ ɨɤɧɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɧɚɪɭɠɭ ɢɡ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɚɥ
ɫɜɟɠɢɣ ɜɨɡɞɭɯ Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɠɟɧɢɟ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ɧɟɞɨɥɠɧɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶɛɚɪɚ
• ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɧɟɧ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ
ɢɥɢ ɫɥɭɠɛɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
• ɋɨɟɞɢɧɢɬɶɜɵɬɹɠɤɭɫɫɟɬɟɜɵɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɵɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɫ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɦɤɨɧɬɚɤɬɨɜɧɟɦɟɧɟɟɦɦ
• ȿɫɥɢɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯɩɨɭɫɬɚɧɨɜɤɟɝɚɡɨɜɨɣ
ɩɥɢɬɵɫɤɚɡɚɧɨɱɬɨɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɞɨɜɵɬɹɠɤɢ
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɪɨɜɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟɩɪɚɜɢɥɚɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚ
ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə
• ȼɵɬɹɠɤɚ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɥɹɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɞɥɹɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ
ɡɚɩɚɯɨɜɨɬɝɨɬɨɜɤɢ
• ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɶɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɵɬɹɠɤɨɣ
• ɇɟɨɫɬɚɜɥɹɬɶɨɬɤɪɵɬɨɟɢɫɢɥɶɧɨɟɩɥɚɦɹɩɨɞ
ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹɜɪɚɛɨɬɟɜɵɬɹɠɤɨɣ
• Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɥɚɦɹ ɱɬɨɛɵ
ɨɧɨɧɟɜɵɯɨɞɢɥɨɡɚɞɧɨɤɚɫɬɪɸɥɶ
• ɋɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ ɮɪɢɬɸɪɧɢɰ ɫɢɥɶɧɨ
ɧɚɝɪɟɬɨɟɦɚɫɥɨɦɨɠɟɬɜɨɫɩɥɚɦɟɧɢɬɶɫɹ
• ɇɟ ɝɨɬɨɜɶɬɟ ɛɥɸɞɚ ɮɥɚɦɛɟ ɩɨɞ ɤɭɯɨɧɧɨɣ
ɜɵɬɹɠɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɩɨɠɚɪɚ
• Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɩɪɢɛɨɪɨɦɥɸɞɹɦ
ɢɞɟɬɹɦɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢɢɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ
ɚɬɚɤɠɟɥɢɰɚɦɧɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɨɩɵɬɨɦɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɛɟɡ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɪɢɛɨɪɚɫɨɫɬɨɪɨɧɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɢɯ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɥɢɰ
• Ⱦɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪɨɦ
ɜɡɪɨɫɥɵɯɢɧɟɢɝɪɚɬɶɫɩɪɢɛɨɪɨɦ
• ³ȼɇɂɆȺɇɂȿ Ⱦɟɬɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɞɥɹ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɨɝɭɬɫɢɥɶɧɨɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹɜɫɥɭɱɚɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɬɹɠɤɨɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢɞɥɹɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɩɢɳɢ´
ɍɏɈȾ
• ɋɢɦɛɨɥ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɭ ɢɥɢ ʃɟɝɨɜɨʁ
ɚɦɛɚɥɚɠɢɨɡɧɚɱɚɜɚɞɚɫɟɨɧɧɟɫɦɟɫɦɚɬɪɚɬɢ
ɨɛɢɱɧɢɦɤɭʄɧɢɦɨɬɩɚɞɨɦɍɦɟɫɬɨɬɨɝɚɦɨɪɚ
ɫɟɩɪɟɞɚɬɢɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦɦɟɫɬɭɫɥɭɠɛɢ
ɡɚɪɟɰɢɤɥɚɠɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɢɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ
ɭɪɟɻɚʁɚ Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦ ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ
ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɨɜɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟʄɟɬɟ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭɢɡɞɪɚɜʂɟ
ʂɭɞɢ ɞɨ ɱɟɝɚ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɨʄɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɭɤɥɚʃɚʃɚ Ɂɚ
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɪɟɰɢɤɥɚɠɢɨɜɨɝ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɫɟ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɭɩɪɚɜɢ
ɫɥɭɠɛɢɡɚɨɞɧɨɲɟʃɟɫɦɟʄɚɢɥɢɩɪɨɞɚɜɧɢɰɢ
ɭɤɨʁɨʁɫɬɟɤɭɩɢɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
• ɉɪɟɠɞɟɱɟɦɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶɤɥɸɛɨɣɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɜɵɬɹɠɤɭ ɨɬ ɫɟɬɢ
ɜɵɧɭɜɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸɜɢɥɤɭɢɥɢɜɵɤɥɸɱɢɜ
35
H
- ɎɢɥɬɟɪɢɡɚɦɚɫɬZɎɢɥɬɟɪɢɦɨɪɚʁɭɞɚ
ɫɟɱɢɫɬɟɫɜɚɤɚɦɟɫɟɰɚɪɚɞɚɢɥɢɱɟɲʄɟ
ɭɫɥɭɱɚʁɭɜɟɨɦɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɚ
ɦɨɝɭɫɟɩɪɚɬɢɭɦɚɲɢɧɢɡɚɩɪɚʃɟɩɨɫɭɻɚ
Z
- Ɏɢɥɬɟɪ ɫɚ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝʂɟɦ W Ɉɜɢ
ɮɢɥɬɟɪɢɧɟɦɨɝɭɞɚɫɟɩɟɪɭɢɪɟɝɟɧɟɪɢɲɭ
ɩɚ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɟɧɟ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ
ɧɚ ɫɜɚɤɢɯ ɦɟɫɟɰɚ ɪɚɞɚ ɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɭɱɟɫɬɚɥɢʁɟɭɩɨɬɪɟɛɟɢɱɟɲʄɟ
W
• Ⱦɥɹ ɭɛɨɪɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɵɬɹɠɤɢ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɥɚɠɧɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ ɢ ɠɢɞɤɢɦ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦɦɵɥɨɦ
ɈɊȽȺɇɕɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
L
0
1
M-V
2
3
2
1
1
0
0
0
1
3
ɝɥɚɜɧɵɣɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
• ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɭɯɨɞ ɡɚ ɮɢɥɶɬɪɚɦɢ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɵɜɪɟɦɟɧɢɈɩɚɫɧɨɫɬɶɩɨɠɚɪɚ
- Hɇɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɟɪɟɧɢɬɢɪɟɝɟɧɟɪɢɲɟ
ɩɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɦɟʃɚ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ ɧɚ
ɫɜɚɤɚɦɟɫɟɰɚɪɚɞɚɚɭɫɥɭɱɚʁɭɜɟɨɦɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɢɱɟɲʄɟ
L Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬ
ɨ ɫ ɜ ɟ ɬ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɨ ɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
M Ɇɨɬɨɪ
ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬ
ɦɨɬɨɪ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ
V ɋɤɨɪɨɫɬɶ
Ɋ ɟ ɝ ɭ ɥ ɢ ɪ ɭ ɟ ɬ ɪ ɚ ɛ ɨ ɱ ɭ ɸ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɩ ɪ ɢ ɝ ɨ ɞ ɧ ɚ ɞ ɥ ɹ
ɧ ɟ ɩ ɪ ɟ ɪ ɵ ɜ ɧ ɨ ɣ ɫ ɦ ɟ ɧ ɵ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɦɚɥɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɚɪɚ
ɨɬ ɝɨɬɨɜɤɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɛɟɫɲɭɦɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ
ɋ ɪ ɟɞ ɧ ɹ ɹ ɫ ɤ ɨ ɪ ɨ ɫ ɬ ɶ ɩɪɢɝɨɞɧɚɞɥɹɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ
ɱ ɚ ɫ ɬ ɢ ɭ ɫ ɥ ɨ ɜ ɢ ɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɨɬɥɢɱɧɨɦɭɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɞ ɜ ɭ ɯ ɩ ɨ ɤ ɚ ɡ ɚ ɬ ɟ ɥ ɟ ɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɢɫɩɚɪɟɧɢɣ
ɨɬɝɨɬɨɜɤɢɞɚɠɟɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
36
M-V
L
L Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬ
ɨ ɫ ɜ ɟ ɬ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɨ ɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
M Ɇɨɬɨɪ
ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬ
ɦɨɬɨɪ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ
V ɋɤɨɪɨɫɬɶ
Ɋ ɟ ɝ ɭ ɥ ɢ ɪ ɭ ɟ ɬ ɪ ɚ ɛ ɨ ɱ ɭ ɸ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɩ ɪ ɢ ɝ ɨ ɞ ɧ ɚ ɞ ɥ ɹ
ɧ ɟ ɩ ɪ ɟ ɪ ɵ ɜ ɧ ɨ ɣ ɫ ɦ ɟ ɧ ɵ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɦɚɥɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɚɪɚ
ɨɬ ɝɨɬɨɜɤɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɛɟɫɲɭɦɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ɢɫɩɚɪɟɧɢɣ
ɨɬɝɨɬɨɜɤɢɞɚɠɟɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɋȼȿɓȿɇɂȿ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɢɦɩɨɪɬɟɪɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɈɈ©ɗɥɟɤɬɪɨɥɸɤɫɊɭɫª
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɚɞɪɟɫɝ
ɆɨɫɤɜɚɄɨɠɟɜɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɟɡɞɞ
ɬɟɥ
37
6229,786('-$
ETTEPANEKUD
• Rasvas kuumutamisel tuleb seda pidevalt
MlOJLGDOHNXXPXWDWXG}OLY}LES}OHPDVWWLGD
• bUJHSOLLGLNXPPLDOOÀDPEHHULJHWXOHRKW
• Kasutusjuhised kehtivad selle seadme mitmele • See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute
versioonile. Seetõttu võite siit leida individuaalSRROW VHDOKXOJDV ODSVHG NHOOHO RQ SLLUDWXG
VHWHIXQNWVLRRQLGHNLUMHOGXVLPLVHLNHKWLWHLH
IVLOLVHG VHQVRRUVHG Y}L YDLPVHG Y}LPHG
VSHWVLL¿OLVHOHVHDGPHOH
või kellel puuduvad kogemused ja teadmised
• 7RRWMDHLYDVWXWDPLQJLWHNDKMXVWXVWHHHVWPLOOH
VHDGPHNDVXWDPLVHNRKWDYlOMDDUYDWXGMXKXO
põhjuseks on ebaõige paigaldamine.
NXL QHLG MlOJLE Y}L MXKHQGDE QHQGH RKXWXVH
• Minimaalne ohutu vahemaa pliidi pinna ja
eest vastutav isik.
pliidikummi vahel on 650 mm (mõned mudelid • -lOJLJHODSVLMDYHHQGXJHHWQDGHLPlQJLNV
RQSDLJDOGDWDYDGPDGDODPDOHSDOXQYDDGDNH
seadmega.
W||P}}WPHWHMDSDLJDOGDPLVHO}LNH
• ³(77(9$$7867/LJLSllVHWDYDGRVDGY}LYDG
• 9HHQGXJHHWYRROXY}UJXSLQJHYDVWDNVSOLLGLkoos toiduvalmistusseadmetega kasutamisel
kummi sisse kinnitatud andmeplaadil toodule.
kuumaks minna.”
• ,NODVVLVHDGPHWHSXKXOYHHQGXJHHWPDMDSLGDmistoide garanteeriks adekvaatse maanduse.
• hKHQGDJHSOLLGLNXPPW}PEHO}}ULJDYlKHPDOW HOOLDUS
VPEROWRRWHY}LVHOOHSDNHQGLSHDOWlKHQPPOlELP}}GXJDWRUXDELO7HHO}}ULQLSHDE •
GDE VHGD HW DQWXG WRRGHW HL VDD NlVLWOHGD
olema võimalikult lühike.
olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda üle
• bUJH KHQGDJH SOLLGLNXPPL S}OHPLVDXUXVLG
HOHNWULOLVHMDHOHNWURRQLOLVHYDUXVWXVHMllWPHWH
ERLOHULG NDPLQDG MQHNDQGYDWH W}PEHO}}ULPEHUW||WOHPLVHJDWHJHOHYDOHDVXWXVHOH7RRWH
dega.
}LJH N}UYDOGDPLVH WDJDPLVHJD DLWDWH WH lUD
• Kui pliidikummi kasutatakse koos mitte-elekKRLGDY}LPDOLNNHQHJDWLLYVHLGWDJDMlUJLNHVNWULOLVWHVHDGPHWHJDQWJDDVLSOLLGLGWXOHEKHLWNRQQDOHMDLQLPHVWHWHUYLVHOHPLVY}LEYDVWDVHO
JDDVLGH WDJDVLYRRODPLVH YlOWLPLVHNV WDJDGD
MXKXOWHNNLGDVHOOHWRRWHYDOHNlVLWOHPLVHNlLJXV
UXXPLVSLLVDY}KXYDKHWXV.||JLOSHDEROHPD
7lSVHPDWWHDYHWVHOOHWRRWHPEHUW||WOHPLVH
puhta õhu sisenemise garanteerimiseks otsene
NRKWDVDDWHWHRPDOLQQDNDQWVHOHLVWROPHMllWühendus vaba õhuga. Pliidikummi kasutamisel
PHWHN}UYDOGDPLVHWHHQLVWXVHVWY}LSRHVWNXVW
NRRVVHDGPHWHJDPLOOHHQHUJLDDOOLNDNVHLROH
te selle toote ostsite.
HOHNWHUHLWRKLUXXPLQHJDWLLYQHU}KNOHWDGD
PEDUHWYlOWLGDDXUXGHWDJDVLW}PEDPLVW • (QQHKRROGXVW||GHWHRVWDPLVWOOLWDJHVHDGH
YlOMDY}LKHQGDJHVHHY}UJXWRLWHVWODKWL
ruumi pliidikummi poolt.
• 7RLWHNDDEOLNDKMXVWXVWHNRUUDOWXOHERKWXGHYlO- • 0llUDWXGSHULRRGLP||GXPLVHOSXKDVWDJHY}L
YDKHWDJH¿OWULGWXOHRKW
timiseks lasta see tootja või tehnilise hooldu-se
- H See ei ole pestav ega regenereeritav ning
osakonna poolt asendada.
tuleb vahetada ligikaudu iga 2 kasutuskuu
• hKHQGDJHSOLLGLNXPPY}UJXWRLWHJDYlKHPDOW
MlUHO Y}L HULWL VXXUHO NDVXWXVNRRUPXVHO
3 mm kontaktivahega kahepooluselise lülitiga.
sagedamini.
• .XLJDDVLSOLLGLSDLJDOGXVMXKLVWHVWQlKWXEODOWRRGXVW VXXUHPD YDKHPDD YDMDGXV WXOHE
VHOOHJDDUYHVWDGD-lUJLGDWXOHEN}LNL}KXYHQWLODWVLRRQLPllUXVL
.$687$0,1(
• Pliidikumm on loodud eksklusiivselt koduseks
NDVXWDPLVHNVN||JLO}KQDGHHHPDOGDPLVHNV
• bUJHNDVXWDJHVHGDNXQDJLHHVPlUNLGHOPLOOH
jaoks see mõeldud pole.
• bUJH MlWNH W||WDYD SOLLGLNXPPL DOOD NXQDJL
kõrgeid avatud leeke.
• 5HJXOHHULJHOHHNLGHWXJHYXVWQLLHWQHHGROHNV
suunatud ainult panni põhjale ega ei haaraks
selle külgesid.
H
- 5DVYD¿OWULGZ. Filtrid tuleb puhastada iga 2
NDVXWXVNXX MlUHO HULWL VXXUHO NDVXWXVNRRUPXVHO VDJHGDPLQL QLQJ SHVWD Q}XGHSH-
38
-8+,.8'
sumasinas.
L
0
1
2
3
3
2
1
1
0
0
Z
M-V
0
1
L 9DOJXVWXV 9DOJXVWXVVVWHHPL VLVVH MD
YlOMDOOLWDPLQH
M Mootor
V Kiirus
- $NWLLYV|H¿OWHUW1HHG¿OWULGHLROHSHVWDYDG
ega regenereeritavad ning tuleb vahetada
OLJLNDXGXLJDNDVXWXVNXXMlUHOY}LVXXUHO
kasutuskoormusel sagedamini.
W
Lülitab pliidikummi mootori
VLVVH MD YlOMD
0llUDESOLLGLNXPPLW||NLLUXVH
0DGDO NLLUXV NDVXWDWDNVH
pideva ja vaikse
õhuvahetuse pakkumiseks
kergete keetmisaurude
puhul.
.HVNPLQH NLLUXV VRELE
HQDPLNXOH W||WLQJLPXVWHOH
R S W L P D D O V H W | | G H O G X G
õhuvoolu ja mürataseme
suhtega.
0 D N V L P D D O Q H N L L U X V kasutatakse suurimate
keetmisaurude emissioonide
HHPDOGDPLVHNV ND SLNHPD
aja jooksul.
• Puhastage pliidikummi niiske lapi ja neutraalse
vedela puhastusvahendiga.
M-V
L
L 9DOJXVWXV 9DOJXVWXVVVWHHPL VLVVH MD
YlOMDOOLWDPLQH
M Mootor
Lülitab pliidikummi mootori
VLVVH MD YlOMD
V Kiirus
0llUDESOLLGLNXPPLW||NLLUXVH
0DGDO NLLUXV NDVXWDWDNVH
pideva ja vaikse
õhuvahetuse pakkumiseks
kergete keetmisaurude
puhul.
0 D N V L P D D O Q H N L L U X V kasutatakse suurimate
keetmisaurude emissioonide
HHPDOGDPLVHNV ND SLNHPD
aja jooksul.
39
9$/*86786
,(7(,.80,8135,(.â/,.80,
• /LHWRãDQDV QRUƗGƯMXPL DWWLHFDV X] YDLUƗNƗP
ãƯV LHUƯFHV YHUVLMƗP7ƗGƝMƗGL LHVSƝMDPV ND
DWUDGƯVLW DWVHYLãƷDV IXQNFLMDV NDV QHSLHPƯW
NRQNUƝWDMDLLHUƯFHL
• ,]JDWDYRWƗMVQHX]ƼHPDVDWELOGƯEXSDUERMƗMXPLHPNDVUDGXãLHVQHSDUHL]DVX]VWƗGƯãDQDV
UH]XOWƗWƗ
• 0LQLPƗODLVGURãDLVDWWƗOXPVVWDUSSOƯWVYLUVPX
XQWYDLNXQRVnjFƝMXLUPPGDåXVPRGHƺXV
YDUX]VWƗGƯW]HPƗNVNDWLHWVDGDƺXSDUGDUED
L]PƝULHPXQX]VWƗGƯãDQX
• 3ƗUEDXGLHWYDLVWUƗYDPƗMDVHOHNWURWƯNOƗDWELOVW
WHKQLVNRGDWXSOƗNVQƯWƝQRUƗGƯWDMƗNDVSLHVWLSULQƗWDQRVnjFƝMDLHNãSXVƝ
• NODVHVLHUƯFHVJDGƯMXPƗSƗUEDXGLHWYDLPƗMDV
HOHNWURWƯNOVQRGURãLQDSDUHL]X]HPƝMXPX
• 3LHYLHQRMLHWDWVnjFƝMXL]YDGHVSOnjVPDLDUFDXUXOL
PPGLDPHWUƗ3OnjVPDVFHƺDPMƗEnjWSƝF
LHVSƝMDVƯVƗNDP
• 1HSLHYLHQRMLHWDWVnjFƝMXL]SOnjGHVFDXUXƺYDGLHP
NDV L]YDGD VDGHJãDQDV DWOLNXPD SURGXNWXV
ERLOHULNDPƯQLXWW
• -DDWVnjFƝMVWLHNL]PDQWRWVNRSƗDUQHHOHNWULVNƗP
LHUƯFƝPSLHPJƗ]HVSOƯWƯPWHOSƗMƗQRGURãLQD
SLHWLHNDPDYHQWLOƗFLMDODLQHSLHƺDXWXL]YDGƗPL
JƗ]XSOnjãDQXDWSDNDƺ9LUWXYHLMƗEnjWDSUƯNRWDL
DUDWYHULSDNXUXYDULHSOnjVWƗUDJDLVV-DWYDLND
DWVnjFƝMVX]VWƗGƯWVDYLHQRMXPƗDUQHHOHNWULVNƗ
LHUƯFƝPWHOSDVQHJDWƯYDLVVSLHGLHQVQHGUƯNVW
SƗUVQLHJW PEDU ODL QHSLHƺDXWX JDUDLƼX
LHSOnjãDQXDWSDNDƺWHOSƗ
• *DGƯMXPƗMDERMƗWVVWUƗYDVSDGHYHVNDEHOLV
WRMƗQRPDLQDL]JDWDYRWƗMDYDLWHKQLVNƗVDSNDOSRãDQDVGLHQHVWDSƗUVWƗYLPODLQHSLHƺDXWX
QHNƗGXVULVNXV
• 3LHYLHQRMLHWHOHNWURWƯNODPDUGLYXSROXVOƝGåD
SDOƯG]ƯEX NDP VDVNDUHV DWVWDUSH LU YLVPD]
3 mm.
• -DJƗ]HVSOƯWVX]VWƗGƯãDQDVLQVWUXNFLMƗQRUƗGƯWV
ND LU QHSLHFLHãDPV OLHOƗNV DWWƗOXPV QHNƗ
QRUƗGƯWVDXJVWƗNWDGWDVLUMƗƼHPYƝUƗ-ƗLHYƝUR
YLVLJDLVDYHQWLOƗFLMDVQRWHLNXPL
XQQHEnjWXUHG]DPDWƗVVƗQRV
• )ULWƝãDQDVDUOLHOXHƺƺDVGDXG]XPXODLNƗSURFHVV QHSƗUWUDXNWL MƗX]UDXJD SƗUNDUVƝWD HƺƺD
var aizdegties.
• =HP WYDLNX DWVnjFƝMD QHJDWDYRMLHW ÀDPEp
LHVSƝMDPDDL]GHJãDQƗV
• âƯ LHNƗUWD QDY SDUHG]ƝWD L]PDQWRãDQDL FLOYƝNLHPWDLVNDLWƗEƝUQLHPDUVDPD]LQƗWƗP
¿]LVNDMƗP MnjWƯEDV YDL PHQWƗODMƗP VSƝMƗP
YDL EH] SLHUHG]HV XQ ]LQƗãDQƗP L]ƼHPRW
JDGƯMXPXVNDGWLHPWLHNVQLHJWDVLQVWUXNFLMDV
SDU LHNƗUWDV L]PDQWRãDQX YDL QRGURãLQƗWD
X]UDXG]ƯED QR WƗGDV SHUVRQDV SXVHV NDV
DWELOGSDUYLƼXGURãƯEX
• 0D]LEƝUQLLUMƗX]UDXJDODLWLHQHVSƝOƝWRVDU
LHUƯFL
• ³8=0$1Ʈ%8 $WNOƗWƗV GHWDƺDV JDWDYRãDQDV
LHNƗUWXL]PDQWRãDQDVODLNƗYDUNƺnjWNDUVWDV´
APKOPE
• Simbols X]L]VWUƗGƗMXPDXQWDPSLHYLHQRWDMRVGRNXPHQWRVQR]ƯPƝNDãRLHUƯFLQHGUƯNVW
L]PHVWNRSƗDUSDUDVWLHPVDG]ƯYHVDWNULWXPLHP
7ƗMƗQRGRGHOHNWULVNRYDLHOHNWURQLVNRSUHþX
VDYƗNãDQDVSXQNWƗNXUWRVSLHƼHPSƗUVWUƗGHL
1RGURãLQRWãƯL]VWUƗGƗMXPDSDUHL]XXWLOL]ƗFLMX
-njVSDOƯG]LHWQRYƝUVWSRWHQFLƗOLQHJDWƯYXLHWHNPL
X]YLGLXQFLOYƝNXYHVHOƯEXNDVWRPƝUYDUQRWLNWMDQHLHYƝURVLHWãƯL]VWUƗGƗMXPDXWLOL]ƗFLMDV
QRWHLNXPXV/DLLHJnjWXSDSLOGLQIRUPƗFLMXSDUãƯ
SURGXNWDSƗUVWUƗGLVD]LQLHWLHVDUVDYXSDãYDOGƯEXYLHWƝMRDWNULWXPXVDYƗNãDQDVGLHQHVWXYDL
YHLNDOXNXUƗLHJƗGƗMƗWLHVãRSURGXNWX
• 3LUPV MHENƗGX DSNRSHV GDUEX YHLNãDQDV
DWVOƝG]LHWLHUƯFLQRHOHNWURWƯNOD
• 7ƯULHWXQYDLPDLQLHW¿OWUXVSƝFQRWHLNWDODLND
SHULRGDDL]GHJãDQƗVEULHVPDV
- H7RQHYDUPD]JƗWYDLDWMDXQRWWDVMƗPDLQD
DSPƝUDPUHL]LPƝQHãRVYDLELHåƗNMDWLHN
L]PDQWRWLQWHQVƯYƗN
,=0$172â$1$
• 7YDLNXDWVnjFƝMVSDUHG]ƝWVL]PDQWRãDQDLWLNDL
PƗMVDLPQLHFƯEƗYLUWXYHVVPDNXL]YDGƯãDQDL
• 1HNDGQHL]PDQWRMLHWWRQROnjNLHPNƗGLHPWƗ
QDYSDUHG]ƝWD
• 1HNDG QHSLHƺDXMLHW OLHOX DWNOƗWX OLHVPX MD
DWVnjFƝMVGDUERMDV
• 1RUHJXOƝMLHWOLHVPXODLWƗEnjWXWLNDL]HPSDQQDV
H
- 7DXNX¿OWULZâLH¿OWULMƗWƯUDLNSƝFGDUEƯEDV
PƝQHãLHPYDLELHåƗNMDWLHNL]PDQWRWLƯSDãL
ELHåLWRVYDUPD]JƗWWUDXNXPD]JƗWƗMƗ
9$'Ʈ%$6(/(0(17,
L
0
1
2
3
3
2
1
1
0
0
Z
M-V
0
1
L Apgaismojums , H V O Ɲ G ] X Q L ] V O Ɲ G ]
DSJDLVPRMXPD VLVWƝPX
M Motors
V ƖWUXPV
- $NWƯYƗVRJOHV¿OWUV WâLH¿OWULQDYPD]JƗMDPL
XQDWMDXQRMDPLWRVMƗPDLQDDSPƝUDPLNSƝF
GDUEƯEDVPƝQHãLHPYDLELHåƗNMDL]PDQWR
ƯSDãLELHåL
W
• $WVnjFƝMXWƯULHWDUPLWUXOXSDWLƼXXQQHLWUƗOXãƷLGUX
PD]JƗãDQDVOƯG]HNOL
, H V O Ɲ G ] X Q L ] V O Ɲ G ]
VnjNãDQDV PRWRUX
,HVWDWD DWVnjFƝMD GDUED
ƗWUXPX
0 D ] V Ɨ W U X P V W L H N
L]PDQWRWV QHSƗUWUDXNWDL
un klusai gaisa
F L U N X O Ɨ F L M D M D
JDWDYRãDQDVODLNƗURGDV
nedaudz izgarojumu.
9LGƝMVƗWUXPVSLHPƝURWV
OLHOƗNDMDLGDƺDLJDGƯMXPX
WDV RSWLPƗOL DSVWUƗGƗ
JDLVD SOnjVPX QHUDGD
troksni.
0DNVLPƗODLV ƗWUXPV
WLHN L]PDQWRWV VSƝFƯJDL
L]JDURMXPX L]GDOƯãDQDL
J D W D Y R ã D Q D V O D L N Ɨ WRVWDUS LOJODLFƯJL
M-V
L
L /\V
Tænder og slukker for
EHO\VQLQJHQ
M Motor
Tænder og slukker
udsugningsmotoren.
V Hastighed Bestemmer driftshastigheden:
/DYHVWHKDVWLJKHGYHOHJQHW
for en kontinuerlig og særlig
O\GO¡V XGVNLIWQLQJ DI OXIWHQ
QnU GHU NXQ IRUH¿QGHV OLGW
stegeos.
+¡MHVWHKDVWLJKHGVRPNDQ
klare meget kraftig os og
GDPS RJVn RYHU O QJHUH
tid.
$3*$,602-806
3$7$5,0$,,518252'26
• 1DXGRMLPRLQVWUXNFLMRVWDLNRPRVNHOLRPVãLR
SULHWDLVRYHUVLMRPV7DLJLJDOLWHUDVWLDSUDã\WDV
WRNLDVVDY\EHVNXULRVQHEnjGLQJRVNRQNUHþLDP
MnjVǐSULHWDLVXL
• *DPLQWRMDV QHEXV DWVDNLQJDV Xå MRNLą åDOą
DWVLUDGXVLą QHWDLV\NOLQJDL DUED QHWLQNDPDL
VXPRQWDYXVSULHWDLVą
• 0DåLDXVLDVLV VDXJXV DWVWXPDV WDUS YLU\NOơV
YLUãDXV LU ULQNWXYR JDXEWR \UD PP NDL
NXULH PRGHOLDL JDOL EnjWL PRQWXRMDPL åHPLDX
åUSDUDJUDIXVDSLHDWVWXPXVLUPRQWDYLPą
• 3DWLNULQNLWH DU WLQNOR ƳWDPSD DWLWLQND ƳWDPSą
QXURG\Wą DQW WHFKQLQLǐ GXRPHQǐ OHQWHOơV
HVDQþLRVJDXEWRYLGXMH
• 3DWLNULQNLWHDU,NODVơVSULHWDLVDL\UDWLQNDPDL
ƳåHPLQWL
• 5LQNWXYą SULMXQNLWH SULH YHQWLOLDFLMRV NDQDOR
QDXGRNLWHQHPDåHVQLRNDLSPPVNHUVPHQVYDP]GƳ$WVWXPDVQXRJDUǐULQNWXYRLNL
YHQWLOLDFLMRVNDQDORWXUơWǐEnjWLNXRWUXPSHVQLV
• *DUǐ ULQNWXYR QHMXQNLWH SULH GnjPWDNLǐ SHU
NXULXRVãDOLQDPLGHJLPRPHWXVXVLGDUĊGnjPDL
ERLOHULǐåLGLQLǐLUWW
• -HL WUDXNWXYDV \UD QDXGRMDPDV NDUWX VX
QHHOHNWULQLDLV SULHWDLVDLV SY] GXMǐ GHJLPR
ƳUHQJLQLDLV SDWDOSRMH WXUL EnjWL SDNDQNDPDL
JHUDVYơGLQLPDVNDGEnjWǐLãYHQJWDLãPHWDPǐMǐ
GXMǐDWJDOLQLRVUDXWR7DUSYLUWXYơVLUODXNRWXUL
EnjWL WLHVLRJLQơ RUODLGơ NDG Ƴ SDWDOSą SDWHNWǐ
JU\QRRUR.DLJDUWUDXNLV\UDQDXGRMDPDVVX
ƳUHQJLQLDLVNXULHPVUHLNDOLQJDNLWRNLDHQHUJLMRV
UnjãLVQHHOHNWUDQHLJLDPDVVOơJLVSDWDOSRMH
QHWXULYLUã\WLPEDU±WDLSEXVXåWLNULQWDNDG
JDUWUDXNLVQHVWXPWǐJDUǐƳSDWDOSą
• -HLSDåHLGåLDPDVHOHNWURVNDEHOLVMƳWXULSDNHLVWL
JDPLQWRMDVDUEDWHFKQLQơVSULHåLnjURVVN\ULXV
NDGEnjWǐLãYHQJWDEHWNRNLǐSDYRMǐ
• *DXEWąSULHHOHNWURVWLQNORSULMXQNLWHQDXGRGDPL
GYLSROƳ MXQJLNOƳ WDUS NRQWDNWǐ WXUL EnjWL EHQW mm tarpas.
• -HL GXMLQơV YLU\NOơV PRQWDYLPR LQVWUXNFLMRVH
QXURG\WDNDGDWVWXPDVWXULEnjWLGLGHVQLVQHJX
QXURG\WDDQNVþLDXƳWDLWXULEnjWLDWVLåYHOJWD5HL
NLDODLN\WLVYLVǐYHQWLOLDYLPRDQJRPVNHOLDPǐ
UHLNDODYLPǐ
1$8'2-,0$6
• *DUǐULQNWXYDVEXYRVXNXUWDVQDXGRWLWLNQDPXRVHYLUWXYơVNYDSDPVãDOLQWL
• 5LQNWXYRQLHNDGDQHQDXGRNLWHNLWLHPVWLNVODPV
NXULHQHQXPDW\WLLQVWUXNFLMRMH
• *DUǐULQNWXYXLYHLNLDQWSRMXRQLHNDGDQHSDOLNLWH
GLGHOơVDWYLURVXJQLHV
• 6XUHJXOLXRNLWHOLHSVQRVLQWHQV\YXPąWDLSNDG
OLHSVQD EnjWǐ QXNUHLSWD Ƴ NHSWXYơV DSDþLą ML
QHJDOLDSLPWLãRQǐ
• 1DXGRGDPLJLOLąNHSWXYĊWXULWHEnjWLDWLGnjVQHV
SHUNDLWĊVDOLHMXVJDOLXåVLOLHSVQRWL
• 3R WUDXNWXYX QHUXRãNLWH SDWLHNDOǐ NXULXRV
UHLNLD XåSLOWL VSLULWLQLX JơULPX LU SDGHJWL QHV
N\ODJDLVURSDYRMXV
• âLV SULHWDLVDV QHVNLUWDV QDXGRWL DVPHQLPV
ƳVNDLWDQWYDLNXVNXULǐ¿]LQLDLMXWLPLQLDLDUSURWLQLDLJHEơMLPDL\UDVXWULNĊWDLSSDWDVPHQLPV
QHPRNDQWLHPVLUQHåLQDQWLHPVNDLSHOJWLVVX
SULHWDLVXLãVN\UXVDWYHMXVNDLWRNLXVDVPHQLV
SULåLnjULDUEDPRNRXåMǐVDXJXPąDWVDNLQJDV
åPRJXV
• 9DLNXV UHLNLD SULåLnjUơWL NDG MLH VX SULHWDLVX
QHåDLVWǐ
• ³$76$5*,$,-HLYLU\NOơVQDXGRMDPRVUDQNRPLVSDOLHþLDPRVGDO\VJDOLEnjWLNDUãWRV´
35,(ä,Nj5$
• $QWJDPLQLRDUEDMRSDNXRWơVHVDQWLVVLPEROLV
QXURGR NDG ãLV ƳUHQJLQ\V QơUD ƳSUDVWRV
EXLWLHVDWOLHNRV3ULHWDLVDVWXULEnjWLSHUGXRWDVƳ
UHLNLDPąVXULQNLPRSXQNWąXåVLLPDQWƳHOHNWURV
LUHOHNWURQLQơVƳUDQJRVSHUGLUELPXâƳJDPLQƳ
WLQNDPDL VXQDLNLQGDPL DSOLQNą LU åPRJDXV
VYHLNDWąDSVDXJRVLWHQXRSRWHQFLDOLǐQHLJLDPǐ
SDVHNPLǐNXULRVJDOLDWVLUDVWLGơOQHWLQNDPRãLR
JDPLQLRXWLOL]DYLPR1RUơGDPLJDXWLGDXJLDX
LQIRUPDFLMRVDSLHãLRJDPLQLRXWLOL]DYLPąNUHLSNLWơVƳPLHVWRYLHWLQHVLQVWLWXFLMDVMnjVǐEXLWLQLǐ
DWOLHNǐ WYDUN\PR WDUQ\Eą DUED SDUGXRWXYĊ
NXULRMHƳUHQJLQƳQXVLSLUNRWH
• 3ULHãDWOLNGDPLEHWNRNLXVSULHåLnjURVGDUEXV
SULHWDLVą LãMXQNLWH DUED LãWUDXNLWH NLãWXNą Lã
elektros tinklo.
• 3RQXURG\WRODLNRLãYDO\NLWHLUDUEDSDNHLVNLWH
¿OWUXVGơOJDLVURSDYRMDXV
- H)LOWURQHJDOLPDSODXWLDUEDDWQDXMLQWLMLV
WXULEnjWLNHLþLDPDVDS\WLNVOLDLNDVPơQHVLDL
DUED GDåQLDX MHL JDUWUDXNLV ODEDL GDåQDL
naudojamas.
9$/'<0$6
L
0
1
M-V
H
- 5LHEDOǐ¿OWUDLZ)LOWUDLWXULEnjWLYDORPLNDV
GDUERPơQHVLXVDUEDGDåQLDXMHLYLU\NOơ
LU VXULQNWXYDV QDXGRMDPL ODEDL LQWHQV\YLDL
¿OWUXVJDOLPDSODXWLLQGDSORYH
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L $SãYLHWLPDV ƲMXQJLDLULãMXQJLDDSãYLHWLPą
M 9DULNOLV
V Greitis
Z
- $NW\YXRWRVDQJOLHV¿OWUDVWâLH¿OWUDL\UD
QHSODXQDPLLUDQWUąNDUWąQHQDXGRMDPLWXUL
EnjWLSDNHLVWLDS\WLNVOLDLNDVGDUERPơQHVLXV
DUEDGDåQLDXMHLYLU\NOơLUJDUǐVXULQNWXYDV
QDXGRMDPLLQWHQV\YLDL
ƲMXQJLD LU LãMXQJLD JDUWUDXNLR
YDULNOƳ
1XVWDWR JDUWUDXNLR GDUELQƳ
JUHLWƳ
0DåDVJUHLWLVQDXGRMDPDV
Q X R O D W L Q L D P L U W \ O L D P
oro pakeitimui esant
QHGLGHOLDP JDUǐ NLHNLXL
9LGXWLQLV JUHLWLV WLQNDPDV
GDXJXPDL GDUER VąO\Jǐ
X å W L N U L Q D W L Q N D P ą
ventiliuojamo oro srauto /
WULXNãPR VDQW\NƳ
0 D N V L P D O X V J U H L W L V Q D X G R M D P D V J D U D P V VXVLNDXSXVLHPVSHULOJHVQƳ
ODLNR WDUSą ãDOLQWL
M-V
L
L $SãYLHWLPDV ƲMXQJLD LU LãMXQJLD DSãYLHWLPą
W
• 5LQNWXYąYDO\NLWHGUơJQXVNXGXUơOLXQDXGRGDPLQHXWUDOǐVN\VWąSORYLNOƳ
M 9DULNOLV
ƲMXQJLD LU LãMXQJLD JDUWUDXNLR
YDULNOƳ
V Greitis
1XVWDWR JDUWUDXNLR GDUELQƳ
JUHLWƳ
0DåDVJUHLWLVQDXGRMDPDV
QXRODWLQLDP LU W\OLDP RUR
pakeitimui esant nedideliam
JDUǐ NLHNLXL
0 D N V L P D O X V J U H L W L V Q D X G R M D P D V J D U D P V VXVLNDXSXVLHPVSHULOJHVQƳ
ODLNR WDUSą ãDOLQWL
$3â9,(7,0$6
ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲɌȺɉɈɊȺȾɂ
• ɐɹɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɞɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɦɨɞɟɥɟɣɩɪɢɫɬɪɨɸɍɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡ ɰɢɦ ɜ ɧɿɣ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɨɩɢɫɢ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɮɭɧɤɰɿɣ ɹɤɿ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɜɚɲɨɝɨ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɪɢɫɬɪɨɸ
• ȼɢɪɨɛɧɢɤ ɧɟ ɧɟɫɬɢɦɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɚ ɠɨɞɧɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɚɛɨɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
• Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚɛɟɡɩɟɱɧɚɜɿɞɫɬɚɧɶɦɿɠɩɨɜɟɪɯɧɟɸ
ɩɥɢɬɢɬɚɜɢɬɹɠɤɨɸɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɦɞɟɹɤɿ
ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɢɠɱɟ
ɞɢɜɿɬɶɫɹ ɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɚɛɚɪɢɬɿɜ ɬɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
• ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ ɳɨ ɧɚɩɪɭɝɚ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɩɪɭɡɿɜɤɚɡɚɧɿɣɧɚɩɚɫɩɨɪɬɧɿɣ
ɬɚɛɥɢɱɰɿ ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɢɜɢɬɹɠɤɢ
• ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɤɥɚɫɭ ,
ɩɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹɭɬɨɦɭɳɨɜɧɭɬɪɿɲɧɽɞɠɟɪɟɥɨ
ɠɢɜɥɟɧɧɹɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ
• ɉɿɞɤɥɸɱɚɣɬɟ ɜɢɬɹɠɤɭ ɞɨ ɞɢɦɨɯɨɞɭ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɪɭɛɢɡɞɿɚɦɟɬɪɨɦɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ
ɦɦɒɥɹɯɞɨɞɢɦɨɯɨɞɭɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ
ɹɤɨɦɨɝɚɤɨɪɨɬɲɢɦ
• ɇɟ ɩɿɞɤɥɸɱɚɣɬɟ ɜɢɬɹɠɤɭ ɞɨ ɜɢɬɹɠɧɢɯ
ɤɚɧɚɥɿɜɱɟɪɟɡɹɤɿɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹɝɚɡɢɝɨɪɿɧɧɹ
ɡɛɨɣɥɟɪɿɜɤɚɦɿɧɿɜɬɨɳɨ
• əɤɳɨ ɜɢɬɹɠɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ
ɧɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɞɥɹ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɿɜ ɭ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɞɨɫɬɚɬɧɸ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸ ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɬɹɝɢ
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɇɚ ɤɭɯɧɿ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɛɭɬɢ ɨɬɜɿɪ ɡɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ
ɞɠɟɪɟɥɨɦɫɜɿɠɨɝɨɩɨɜɿɬɪɹɳɨɛɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɱɢɫɬɨɝɨɩɨɜɿɬɪɹəɤɳɨɤɭɯɨɧɧɚ
ɜɢɬɹɠɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɜɿɞɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ
ɞɠɟɪɟɥɟɧɟɪɝɿʀɜɿɞ¶ɽɦɧɢɣɬɢɫɤɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ
ɧɟɩɨɜɢɧɟɧɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɦɛɚɪɳɨɛ
ɭɧɢɤɧɭɬɢɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɜɢɬɹɠɤɨɸɝɚɡɿɜɧɚɡɚɞ
ɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ
• ɍɪɚɡɿɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɤɚɛɟɥɸɠɢɜɥɟɧɧɹɣɨɝɨ
ɡɚɦɿɧɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɚɛɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɚɝɪɨɡɢ
ɛɟɡɩɟɤɢ
• ɉɿɞɤɥɸɱɿɬɶ ɜɢɬɹɠɤɭ ɞɨ ɪɨɡɟɬɤɢ ɱɟɪɟɡ
ɞɜɨɩɨɥɸɫɧɢɣɜɢɦɢɤɚɱɡɤɨɧɬɚɤɬɧɢɦɡɚɡɨɪɨɦ
ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɦɦ
• əɤɳɨɜɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯɡɭɫɬɚɧɨɜɤɢɝɚɡɨɜɨʀɩɥɢɬɢ
ɧɚɩɢɫɚɧɨɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɛɿɥɶɲɭ
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɧɿɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɰɟɞɨɭɜɚɝɢɋɥɿɞɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ
ɜɫɿɯɩɪɚɜɢɥɳɨɞɨɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə
• ȼɢɬɹɠɤɚ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɞɥɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɡɚɩɚɯɿɜɧɚɤɭɯɧɿ
• ɇɿɤɨɥɢɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɜɢɬɹɠɤɭɜɰɿɥɹɯ
ɞɥɹɹɤɢɯɜɨɧɚɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ
• ɇɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɣɬɟ ɜɢɫɨɤɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ
ɩɨɥɭɦ¶ɹɩɿɞɜɢɬɹɠɤɨɸɤɨɥɢɜɨɧɚɩɪɚɰɸɽ
• Ɋɟɝɭɥɸɣɬɟɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɜɨɝɧɸɳɨɛɜɿɧɛɭɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɧɚɞɧɨɤɚɫɬɪɭɥɿɧɟɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ
ɳɨɛɜɨɝɨɧɶɨɯɨɩɥɸɜɚɜʀʀɫɬɨɪɨɧɢ
• ɉɿɞɱɚɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɮɪɢɬɸɪɧɢɰɶɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɳɨɛɩɟɪɟɝɪɿɬɚɨɥɿɹɧɟ
ɫɩɚɥɚɯɧɭɥɚ
• ɇɟ ɝɨɬɭɣɬɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɥɚɦɛɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɜɨɝɧɸ ɜ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɫɭɞɿ ɩɿɞ
ɜɢɬɹɠɤɨɸɱɟɪɟɡɪɢɡɢɤɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɨɠɟɠɿ
• ɐɟɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɫɨɛɚɦɢɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɿɬɶɦɢ
ɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɮɿɡɢɱɧɢɦɢɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢɚɛɨ
ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɚɬɚɤɨɠɨɫɨɛɚɦɢ
ɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɞɨɫɜɿɞɭɱɢɡɧɚɧɶɤɪɿɦɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɤɨɥɢ ɨɫɨɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚ ʀɯɧɸ ɛɟɡɩɟɤɭ
ɧɚɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡɚ ɧɢɦɢ ɚɛɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ
ɩɪɨɿɧɫɬɪɭɤɬɭɜɚɥɢ ʀɯ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɢɫɬɪɨɸ
• ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɳɨɛɞɿɬɢɧɟɝɪɚɥɢɫɶ
ɿɡɩɪɢɫɬɪɨɽɦ
• ³ɈȻȿɊȿɀɇɈɞɨɫɹɠɧɿɱɚɫɬɢɧɢɦɨɠɭɬɶɞɭɠɟ
ɧɚɝɪɿɬɢɫɹɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɡɟɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɨɸ´
ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə
• ɋɢɦɜɨ ɧɚ ɜɢɪɨɛɿ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɭɩɚɤɨɜɰɿ
ɜɤɚɡɭɽ ɳɨ ɰɟɣ ɜɢɪɿɛ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɢɞɚɬɢ
ɹɤ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɜɿɞɯɨɞɢ Ɂɚɦɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɣɨɝɨ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɩɟɪɟɞɚɬɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɦɿɫɰɟɡɛɨɪɭ
ɞɥɹɩɨɜɬɨɪɧɨʀɩɟɪɟɪɨɛɤɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨɬɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ
ɧɚɥɟɠɧɭ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɭ ɦɨɠɧɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɞɥɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɽɸ
ɰɶɨɝɨɜɢɪɨɛɭȾɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɤɥɚɞɧɿɲɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ
ɡɜɟɪɬɚɣɬɟɫɹɞɨɦɿɫɰɟɜɢɯɨɪɝɚɧɿɜɜɥɚɞɢɞɨ
H
- ɎɿɥɶɬɪɢɳɨɭɥɨɜɥɸɸɬɶɠɢɪɢZɎɿɥɶɬɪɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɢɫɬɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ ɦɿɫɹɰɿ
ɪɨɛɨɬɢɚɛɨɱɚɫɬɿɲɟɭɜɢɩɚɞɤɭɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȲɯɦɨɠɧɚɦɢɬɢ
ɭɩɨɫɭɞɨɦɢɣɧɿɣɦɚɲɢɧɿ
Z
- Ɏɿɥɶɬɪ ɡ ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɦ ɜɭɝɿɥɥɹɦ W ɐɿ
ɮɿɥɶɬɪɢɧɟɦɨɠɧɚɦɢɬɢɚɛɨɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
Ȳɯɩɨɬɪɿɛɧɨɦɿɧɹɬɢɩɪɢɛɥɢɡɧɨɱɟɪɟɡɤɨɠɧɿ
ɦɿɫɹɰɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɛɨɱɚɫɬɿɲɟɜɪɚɡɿ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
W
• ɑɢɫɬɿɬɶɜɢɬɹɠɤɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɜɨɥɨɠɟɧɨʀ
ɬɤɚɧɢɧɢɚɛɨɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨɪɿɞɤɨɝɨɦɢɸɱɨɝɨ
ɡɚɫɨɛɭ
ȿȿɅȿɆȿɇɌɂɄȿɊɍȼȺɇɇə
L
0
1
M-V
2
3
2
1
1
0
0
0
1
3
ɫɥɭɠɛɢɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɩɨɛɭɬɨɜɢɯɜɿɞɯɨɞɿɜɚɛɨɞɨ
ɦɚɝɚɡɢɧɭɞɟɛɭɥɨɩɪɢɞɛɚɧɨɜɢɪɿɛ
• ȼɢɦɢɤɚɣɬɟ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɚɛɨ ɜɿɞ¶ɽɞɧɭɣɬɟ ɣɨɝɨ
ɜɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɛɭɞɶɹɤɿɪɨɛɨɬɢɡɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
• ɑɢɫɬɿɬɶ ɬɚɚɛɨ ɡɚɦɿɧɸɣɬɟ ɮɿɥɶɬɪɢ ɱɟɪɟɡ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɨɠɟɠɿ
- Hɐɟɣɮɿɥɶɬɪɧɟɦɨɠɧɚɦɢɬɢɣɨɝɨɫɥɿɞ
ɦɿɧɹɬɢɱɟɪɟɡɤɨɠɧɿɞɜɚɦɿɫɹɰɿ
L Ɉɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ȼɦɢɤɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɢɤɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ
M Ⱦɜɢɝɭɧ
ȼɦɢɤɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɢɤɚɧɧɹ
ɟ ɥ ɟ ɤ ɬ ɪ ɢ ɱ ɧ ɨ ɝ ɨ ɞ ɜ ɢ ɝ ɭ ɧ ɚ
ɜɢɬɹɠɤɢ
V ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ȼ ɫ ɬ ɚ ɧ ɨ ɜɥ ɟ ɧ ɧ ɹ ɪ ɨ ɛ ɨɱ ɨ ʀ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɢɬɹɠɤɢ
ɇ ɢ ɡ ɶ ɤ ɚ ɲ ɜ ɢ ɞ ɤ ɿ ɫ ɬ ɶ
² ɜ ɢ ɤ ɨ ɪ ɢ ɫ ɬ ɨ ɜ ɭ ɽ ɬ ɶ ɫ ɹ
ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɬɚ
ɛ ɟ ɡ ɲ ɭ ɦ ɧ ɨ ɝ ɨ ɨ ɛ ɦ ɿ ɧ ɭ
ɩɨɜɿɬɪɹ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ
ɤ ɿ ɥ ɶ ɤ ɨ ɫ ɬ ɿ ɩ ɚ ɪ ɢ ɳ ɨ
ɭ ɬ ɜɨ ɪ ɸ ɽ ɬ ɶ ɫ ɹ ɩ ɿ ɞ ɱ ɚ ɫ
ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ²
ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɪ ɨ ɛ ɨ ɱ ɢ ɯ ɪ ɟ ɠ ɢ ɦ ɿ ɜ ɧ ɚ ɞ ɚ ɸɱ ɢ ɨ ɩ ɬ ɢ ɦ ɚ ɥ ɶ ɧ ɟ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ
ɨɱɢɳɟɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɨ
ɪɿɜɧɹ ɲɭɦɭ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
² ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭ
ɩɚɪɢ ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ
M-V
L
L Ɉɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ȼɦɢɤ ɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɢɤ ɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ
M Ⱦɜɢɝɭɧ
ȼɦɢɤ ɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɢɤ ɚɧɧɹ
ɟ ɥ ɟ ɤ ɬ ɪ ɢ ɱ ɧ ɨ ɝ ɨ ɞ ɜ ɢ ɝ ɭ ɧ ɚ
ɜɢɬɹɠɤɢ
V ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ȼ ɫ ɬ ɚ ɧ ɨ ɜ ɥ ɟ ɧ ɧ ɹ ɪ ɨ ɛ ɨ ɱ ɨ ʀ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɢɬɹɠɤɢ
ɇ ɢ ɡ ɶ ɤ ɚ ɲ ɜ ɢ ɞ ɤ ɿ ɫ ɬ ɶ
² ɜ ɢ ɤ ɨ ɪ ɢ ɫ ɬ ɨ ɜ ɭ ɽ ɬ ɶ ɫ ɹ
ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɬɚ
ɛɟɡɲɭɦɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɩɨɜɿɬɪɹ
ɡɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɚɪɢ
ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
² ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭ
ɩɚɪɢ ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ
ɈɋȼȱɌɅɘȼȺɅɖɇɂɃɉɊɂɅȺȾ
7$1È&62.e6-$9$6/$72.
• (] D KDV]QiODWL ~WPXWDWy D NpV]OpN W|EE
YiOWR]DWiKR]LVDONDOPD]KDWyËJ\HO}IRUGXOKDW
KRJ\QpKiQ\RO\DQWDUWR]pNUyOLVHVLNV]yEHQQHDPHO\HND]gQNpV]OpNpKH]QHPMiUQDN
• $KHO\WHOHQYDJ\DW|UYpQ\LHOĘtUiVRNQDNQHP
PHJIHOHOĘ ]HPEH KHO\H]pV PLDWWL NiURNpUW
DJ\iUWyVHPPLO\HQIHOHOĘVVpJHWQHPYiOODO
• $ IĘ]ĘIHOOHW pV D NpV]OpN N|]|WWL WiYROViJ
PLQLPXP PP OHJ\HQ HJ\HV WtSXVRN
NLVHEEPDJDVViJEDQLVIHOV]HUHOKHWĘNH]]HO
NDSFVRODWEDQ OiVG D WpULJpQQ\HO pV ]HPEH
KHO\H]pVVHONDSFVRODWRVUpV]HNHW
• (OOHQĘUL]]HKRJ\DKiOy]DWLIHV]OWVpJPHJfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett
értéknek.
• $],DRV]WiO\EDWDUWR]yNpV]OpNHNQpOJ\Ę]ĘGM|Q PHJ DUUyO KRJ\ RWWKRQiQDN HOHNWURPRV
KiOy]DWDPHJIHOHOĘHQI|OGHOWH
• /HJDOiEEPPiWPpUĘMĦFV|YH]HWWHON|VVH
UiDNpV]OpNHWDEHV]tYRWWOHYHJĘNLPHQHWpUH
$ FV|YH]HWQHN D OHKHWĘ OHJU|YLGHEEQHN NHOO
lennie.
• 7LORV D NpV]OpNHW D] pJHWĘEHUHQGH]pVHN
ND]iQNRQYHNWRUVWEiOWDOHOĘiOOtWRWWIVWJi]RN
HOYH]HWpVpUHV]ROJiOyYH]HWpNEHEHN|WQL
• 0HJIHOHOĘ V]HOOĘ]pVUĘO NHOO JRQGRVNRGQL DEEDQD]HVHWEHQKDDNpV]OpNHOKHO\H]pVpUH
V]ROJiOyKHO\LVpJEHQQHPHOHNWURPRV]HPĦ
KDQHP SpOGiXO Ji]]HPĦ EHUHQGH]pVHN
LVYDQQDN+DDNRQ\KDVHPPLO\HQQ\tOiVVDO
QLQFV|VV]HN|WYHDNOYLOiJJDODNNRUDWLV]WD
OHYHJĘ EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ JRQGRVNRGQL
NHOO HJ\ LO\HQUĘO $NNRU OHKHW PHJIHOHOĘ pV
NRFNi]DWPHQWHV PĦN|GpV KD D KHO\LVpJ
PD[LPiOLVQ\RPiVFV|NNHQpVHQHPOpSLW~OD
PEDUpUWpNHW
• A kockázatok elkerülése érdekében a
megsérült hálózati zsinór cseréjét kizárólag a
J\iUWyYDJ\DPĦV]DNLYHYĘV]ROJiODWYpJH]KHWL
• $NpV]OpNHWRO\DQNpWSyOXV~PHJV]DNtWyN|]beiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos
KiOy]DWKR]DPHO\HQD]pULQWNH]ĘNWiYROViJD
minimum 3 mm.
• $PHQQ\LEHQDJi]WĦ]KHO\]HPEHKHO\H]pVL
~WPXWDWyMDD]WtUMDHOĘKRJ\DIHQWHEEHOĘtUWQiO
QDJ\REE WiYROViJ V]NVpJHV ~J\ D]W NHOO
EHWDUWDQL $ OHYHJĘ HOYH]HWpVpUH YRQDWNR]y
PLQGHQHOĘtUiVWEHNHOOWDUWDQL
HASZNÁLAT
• $ NpV]OpN NL]iUyODJ RWWKRQL KDV]QiODWUD D
NRQ\KDLV]DJRNHOWiYROtWiViUDV]ROJiO
• 7LORVDNpV]OpNHWDUHQGHOWHWpVV]HUĦWĘOHOWpUĘ
módon használni.
• 7LORVDPĦN|GpVEHQOHYĘNpV]OpNDODWWHUĘVHQ
pJĘQ\tOWOiQJRWKDV]QiOQL
• 0LQGLJRO\DQHUĘVUHiOOtWVDEHDOiQJRWKRJ\
D]DWĦ]KHO\HQOHYĘOiEDVDOyOQHV]|NKHVVHQ
NLROGDOVyLUiQ\EDQ
• 2ODMVWĘKDV]QiODWDNRU¿J\HOMHQRGDDIHOIRUUyVRGRWWRODMN|QQ\HQPHJJ\XOODGKDW
• $ NpV]OpNHW QHP KDV]QiOKDWMiN FV|NNHQW
SV]LFKpV pU]pNHOpVL YDJ\ V]HOOHPL NpSHVVpJĦ PHJIHOHOĘ WDSDV]WDODWRN pV LVPHUHWHN
QpONOL V]HPpO\HNEHOHpUWYHDJ\HUPHNHNHW
LVKDFVDNDEL]WRQViJXNpUWIHOHOĘVV]HPpO\
QHPIHOJ\HOLYDJ\WDQtWMDPHJĘNHWDNpV]OpN
használatára.
• *\HUPHNHNHVHWpEHQIHOJ\HOHWUHYDQV]NVpJ
DQQDNpUGHNpEHQKRJ\QHMiWV]KDVVDQDND
készülékkel.
• ³),*<(/(0 )Ę]ĘEHUHQGH]pVHNNHO YDOy
HJ\WWHVKDV]QiODW HVHWpQD]HOpUKHWĘ DONDWUpV]HNQDJ\RQIHOPHOHJHGKHWQHN´
KARBANTARTÁS
• $WHUPpNHQYDJ\DQQDNFVRPDJROiViQIHOWQtetett MHO]pVDUUDXWDOKRJ\H]DWHUPpNQHP
NH]HOKHWĘ V]RNiVRV Ki]WDUWiVL KXOODGpNNpQW
hanem a terméket a villamos és elektroniNXV EHUHQGH]pVHN ~MUDKDV]QRVtWiViW YpJ]Ę
WHOHSKHO\HN YDODPHO\LNpQ NHOO OHDGQL +D gQ
JRQGRVNRGLNDUUyOKRJ\DNLVHOHMWH]HWWWHUPpN
PHJIHOHOĘPyGRQNHUOM|QHOKHO\H]pVUHDNNRU
ezzel hozzájárul a hulladékká vált készülék nem
V]DEiO\RVHOKHO\H]pVHPLDWWLSRWHQFLiOLVNiURV
N|YHWNH]PpQ\HN HONHUOpVpKH] $ WHUPpN
~MUDKDV]QRVtWiViYDO NDSFVRODWEDQ D KHO\LOHJ
LOOHWpNHV KLYDWDO D Ki]WDUWiVL KXOODGpNJ\€MW}
V]ROJiODWYDJ\DWHUPpNHWpUWpNHVtW}EROWWXG
részletes tájékoztatással szolgálni.
• $ KiOy]DWL FVDWODNR]y NLK~]iViYDO YDJ\ D]
áramellátás kikapcsolásával mindig válassza le
DNpV]OpNHWD]HOHNWURPRVKiOy]DWUyODPLNRU
a karbantartást végzi.
• $]DMiQOiVQDNPHJIHOHOĘLGĘN|]|QNpQWYpJH]]H
HODV]ĦUĘNDODSRVNDUEDQWDUWiViW7Ħ]YHV]pO\
- H 1HP PRVKDWy pV QHP UHJHQHUiOKDWy
KDQHPNEKDYRQWDYDJ\±QDJ\RQLQWHQ]tY KDV]QiODW HVHWpQ ± HQQpO J\DNUDEEDQ
cserélendõ.
50
.(=(/ė6=(59(.
L
0
1
M-V
H
- =VtUV]€U}NZ0RVRJDWyJpSEHQLVWLV]WtWKDWyN
pV NE KDYRQWD YDJ\ ± QDJ\RQ LQWHQ]tY
KDV]QiODWHVHWpQ±HQQpOJ\DNUDEEDQNHOO
DWLV]WtWiVXNDWHOYpJH]QL
Z
- $NWtYV]HQHVV]DJV]€U}NW$]DNWtYV]HQHV
V]DJV]ĦUĘQHPPRVKDWypVQHPUHJHQHUiOKDWyKDQHPNEKDYRQWDYDJ\±QDJ\RQ
LQWHQ]tYKDV]QiODWHVHWpQ±HQQpOJ\DNUDEEDQFVHUpOHQGĘ
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L 9LOiJtWiV
%HpVNLNDSFVROMDDYLOiJtWiVL
rendszert.
M Motor
%H pV NLNDSFVROMD D EHV]tYy
motort.
V Sebesség 6 ] D E i O \ R ] ] D D ]  ] H P L
sebességet:
1. Legkisebb sebesség a
NO|Q|VHQ FVHQGHV pV
IRO\DPDWRV OpJFVHUpKH]
NHYpV IĘ]pVL JĘ] HVHWpQ
.|]HSHV VHEHVVpJ DPL
D] ]HPL N|UOPpQ\HN
W | E E V p J p K H ] D M i Q O R W W WHNLQWHWWHO D NH]HOW OHYHJĘ
PHQQ\LVpJH pV D ]DMV]LQW
N|]|WWL NHGYH]Ę DUiQ\UD
/HJQDJ\REEVHEHVVpJDPL
DNiU KRVV]DEE LGĘWDUWDPRQ
keresztül is alkalmas a
QDJ\PHQQ\LVpJĦIĘ]pVLJĘ]
kezelésére.
M-V
L
W
• $ V]DJHOV]tYy IHOOHWpQHN WLV]WtWiViKR] HOHJHQGĘHJ\VHPOHJHVNpPKDWiV~PRVyV]HUUHO
EHQHGYHVtWHWWUXKiWKDV]QiOQL
L 9LOiJtWiV
%HpVNLNDSFVROMDDYLOiJtWiVL
rendszert.
M Motor
%H pV NLNDSFVROMD D EHV]tYy
motort.
V Sebesség 6 ] D E i O \ R ] ] D D ]  ] H P L
sebességet:
1. Legkisebb sebesség a
NO|Q|VHQ FVHQGHV pV
IRO\DPDWRV OpJFVHUpKH]
NHYpV IĘ]pVL JĘ] HVHWpQ
/HJQDJ\REEVHEHVVpJDPL
DNiU KRVV]DEE LGĘWDUWDPRQ
keresztül is alkalmas a
QDJ\PHQQ\LVpJĦIĘ]pVLJĘ]
kezelésére.
51
9,/È*Ë7È6
52
5$'<$'23258ý(1Ë
• 7HQWRQiYRGNSRXåLWtMHVSROHþQêSURQČNROLN
YHU]tSĜtVWURMH-HWHG\PRåQpåHEXGHREVDKRYDWSRSLVQČNWHUêFKNRPSRQHQWĤNWHUpMVRX
VRXþiVWtY\EDYHQtMLQpKRSĜtVWURMHQHåMH9iã
• 9êUREFH RGPtWi MDNRXNROL RGSRYČGQRVW ]D
ãNRG\]SĤVREHQpQHVSUiYQRXLQVWDODFtNWHUi
QHRGSRYtGiSĜtVOXãQêPSĜHGSLVĤP
• 0LQLPiOQt EH]SHþQRVWQt Y]GiOHQRVW PH]L
YDUQRXGHVNRXDGLJHVWRĜtPXVtEêWPP
QČNWHUpPRGHO\MHPRåQpQDPRQWRYDWGRQLåãt
YêãN\YL]RGVWDYFHSRMHGQiYDMtFtRUR]PČUHFK
a instalaci).
• =NRQWUROXMWH]GDQDSČWtYVtWLRGSRYtGiQDSČWt
XYHGHQpPX QD W\SRYpP ãWtWNX XPtVWČQpP
XYQLWĜGLJHVWRĜH
• 8 VSRWĜHELþĤ WĜtG\ ,D RYČĜWH ]GD GRPiFt
HOHNWULFNêV\VWpP]DMLãĢXMHVSUiYQpX]HPQČQt
• 'LJHVWRĜ SĜLSRMWH N YêVWXSX QDViYDQpKR
Y]GXFKXWUXENRXVSUĤPČUHPPPQHER
YČWãtP9HGHQtWUXEN\PXVtEêWFRQHMNUDWãt
• 'LJHVWRĜ QHSĜLSRMXMWH N RGYRGQtPX YHGHQt
XUþHQpPX SUR RGYRG VSDOLQ ] WRSHQt NRWOĤ
NUEĤDSRG
• 9 SĜtSDGČ åH MVRX YH VWHMQp PtVWQRVWL MDNR
GLJHVWRĜ XPtVWČQ\ VSRWĜHELþH QD MLQRX QHå
HOHNWULFNRXHQHUJLLQDSĜSO\QRYpVSRWĜHELþH
MH QXWQp ]DMLVWLW GRVWDWHþQp YČWUiQt GDQpKR
SURVWRUX-HVWOLåHNXFK\ĖQHPiRWYRUYHQMH
QXWQpKR]DMLVWLWDE\E\O]DMLãWČQSĜtYRGþLVWpKR
Y]GXFKX9ãHEXGHIXQJRYDWEH]SHþQČSRNXG
PD[LPiOQt SĜHWODN Y PtVWQRVWL QHSĜHViKQH
KRGQRWXPEDUĤ
• 9 SĜtSDGČ SRãNR]HQt QDSiMHFtKR NDEHOX MH
WĜHEDDE\MHMYêUREFHQHERWHFKQLFNêVHUYLV
Y\PČQLODE\VH]DEUiQLORY]QLNXMDNpKRNROLY
rizika.
• 3ĜLSRMWH GLJHVWRĜ N QDSiMHFt VtWL ]D SRXåLWt
GYRXSyORYpKR Y\StQDþH V QHMPpQČ PP
Y]GiOHQRVWtPH]LNRQWDNW\
• -HVWOLåHMHYQiYRGXNLQVWDODFLSO\QRYpKRVSRUiNX XYHGHQR åH MH SRWĜHED YČWãt Y]GiOHQRVW
QHåYêãHXYHGHQiMHWĜHEDWRY]tWY~YDKX
-HWĜHEDGRGUåRYDWYãHFKQ\QRUP\WêNDMtFtVH
odvodu vzduchu.
328ä,7Ë
• 'LJHVWRĜ E\OD ]NRQVWUXRYiQD YêKUDGQČ SUR
GRPiFtSRXåtYiQtNRGVWUDQČQtNXFK\ĖVNêFK
SDFKĤ
• 1LNG\QHSRXåtYHMWHGLJHVWRĜMLQêPQHYKRGQêP
]SĤVREHP
• 3RG ]DSQXWRX GLJHVWRĜt QLNG\ QHQHFKiYHMWH
]DSQXWêVLOQêKRĜiN
• +RĜiN\YåG\VHĜLćWHWDNDE\QHGRãORNSĜHWHþHQtMtGHOSĜHVRNUDMHQiGRE
• 3ĜLIULWRYiQtVWiOHMtGORVOHGXMWHSĜHKĜiWêROHME\
VHWRWLåPRKOY]QtWLW
• 7HQWR SĜtVWURM QHVPt EêW SRXåtYiQ RVREDPL
YþHWQČ GČWt VH VQtåHQêPL SV\FKLFNêPL
VP\VORYêPLþLPHQWiOQtPLVFKRSQRVWPLQHER
RVREDPLEH]]NXãHQRVWtD]QDORVWtSĜtVWURMH
9êMLPNX O]H XþLQLW SRX]H Y SĜtSDGČ åH W\WR
RVRE\E\O\NXåtYiQtSĜtVWURMH]DXþHQ\RVRERX
RGSRYČGQRX]DMHMLFKEH]SHþQRVWDMVRXSRG
MHMtNRQWURORX
• 'ČWLPXVtEêWSRGGRKOHGHPDPXVtEêW]DUXþHQRåHVLVSĜtVWURMHPQHKUDMt
• ³832=251ċ1Ë 'RVWXSQp þiVWL VH PRKRX
]DKĜtYDW QD Y\VRNRX WHSORWX SRNXG MVRX
SRXåtYiQ\VYDUQêPLSĜtVWURML´
Ò'5ä%$
• 6\PERO QDYêURENXQHERQDMHKRREDOXSRSĜ
YQiYRGX]QDPHQiåHWHQWRSRXåLWêYêUREHN
QHSDWĜt GR EČåQpKR NRPXQiOQtKR RGSDGX D
XåYĤEHFQHQDþHUQRXVNOiGNX0ĤåHWHKR
EH]SODWQČRGHY]GDWQDW]YPtVWHFK]SČWQpKR
RGEČUXVEČUQpGYRU\PRELOQtVYR]\DSRG
QHER X SURGHMFH SĜL NRXSL QRYpKR YêURENX
,QIRUPDFHRWRPNGHMHPRåQpHOHNWUR]DĜt]HQt
]GDUPD RGORåLW ]tVNiWH X YDãHKR SURGHMFH
QDREFLQHERQDZZZHOHNWURZLQF]]SČWQČ
RGHEUDQp]DĜt]HQtPXVtEêWNRPSOHWQt
• 3ĜHGNDåGêPþLãWČQtPQHER~GUåERXRGSRMWH
GLJHVWRĜRGVtWČY\WDåHQtP]iVWUþN\]H]iVXYN\
QHERY\SQXWtPKODYQtKRY\StQDþH
• 3URYiGČMWHSHþOLYRXDYþDVQRX~GUåEX¿OWUĤY
GRSRUXþHQêFKLQWHUYDOHFK1HEH]SHþtSRåiUX
- Filtr HVHPČQtSRNDåGêFKPČVtFtFK1HQt
PRåQpKRXPêYDWDQLSRXåtYDWRSDNRYDQČ
H
- 7XNRYê¿OWUZMHQXWQpþLVWLWNDåGpPČVtFH
QHER L þDVWČML Y ]iYLVORVWL QD LQWHQ]LWČ
53
SRXåtYiQt RGVDYDþH )LOWU MH PRåQp XPêYDW EXć UXþQČ YH YRGČ VH VDSRQiWRYêP
SĜtSUDYNHPQHERYP\þFH
3ěË.$=<
L
0
1
M-V
Z
L 2VYČWOHQt
M Motor
V 5\FKORVW
- )LOWUVDNWLYQtPXKOtPWQHQtPRåQpXPêYDW
DQLSRXåtYDWRSDNRYDQČ0ČQtVHSRNDåGêFK
PČVtFtFKSURYR]XUHVS
W
• 'RSRUXþXMHPH SRXåtYDW N þLãWČQt SORFK GLJHVWRĜHYOKNêKDGĜtNDQHXWUiOQtWHNXWêþLVWLFt
SURVWĜHGHN
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
=DStQi D Y\StQi RVYČWOHQt
= D S t Q i D Y \ S t Q i P R W R U
QDViYiQt
8UþXMH SURYR]Qt U\FKORVW
0LQLPiOQt U\FKORVW YKRGQi
N RE]YOiãĢ WLFKp QHSĜHWUåLWp
YêPČQČY]GXFKXYSĜtSDGČ
PDOpKR PQRåVWYt YêSDUĤ
3URVWĜHGQt U\FKORVW XUþHQi
SUR YČWãLQX SRXåLWt LGHiOQt
S R P Č U P H ] L S U Ĥ W R N H P
þ L ã W Č Q p K R Y ] G X F K X D
KOXþQRVWt
0D[LPiOQt U\FKORVW XUþHQi
SUR]SUDFRYiQtPD[LPiOQtKR
PQRåVWYt YêSDUĤ L EČKHP
GORXKpKR þDVRYpKR ~VHNX
M-V
L
L 2VYČWOHQt
M Motor
V 5\FKORVW
=DStQi D Y\StQi RVYČWOHQt
= D S t Q i D Y \ S t Q i P R W R U
QDViYiQt
8UþXMH SURYR]Qt U\FKORVW
0LQLPiOQt U\FKORVW YKRGQi
N RE]YOiãĢ WLFKp QHSĜHWUåLWp
YêPČQČY]GXFKXYSĜtSDGČ
PDOpKR PQRåVWYt YêSDUĤ
0D[LPiOQt U\FKORVW XUþHQi
SUR]SUDFRYiQtPD[LPiOQtKR
PQRåVWYt YêSDUĤ L EČKHP
GORXKpKR þDVRYpKR ~VHNX
269ċ7/(1Ë
55
5$'<$2'325Òý$1,$
• 7HQWR1iYRGQDSRXåtYDQLHMHXUþHQêSUHYLDF
YHU]LtVSRWUHELþD-HPRåQpåHYĖRPEXG~
SRStVDQpGRGiYDQpþDVWLNWRUpQLHV~V~þDVĢRX
9iãKRVSRWUHELþD
• 9êUREFDRGPLHWDDN~NRĐYHN]RGSRYHGQRVĢ]D
ãNRG\VS{VREHQpQHVSUiYQRXLQãWDOiFLRXDOHER
YSUtSDGHåHSULLQãWDOiFLLQHEXG~GRGUåDQp
YãHWN\SODWQpWHFKQLFNpQRUP\
• 0LQLPiOQDEH]SHþQiY]GLDOHQRVĢPHG]LYDUQRX
GRVNRXDRGViYDþRPSiUPXVtE\ĢDVSRĖ
PPQLHNWRUpPRGHO\PRåQRQDLQãWDORYDĢDM
Y QLåãHM YêãNH SRVWXSXMWH SRGĐD RGVHNRY V
~GDMPLRUR]PHURFKDLQãWDOiFLL
• 6NRQWUROXMWHþLQDSlWLHYHOHNWULFNHMVLHWL]RGSRYHGiQDSlWLXXYHGHQpPXQDãWtWNXQDFKiG]DM~FRPVDYQ~WULRGViYDþDSiU
• 8 VSRWUHELþRY 7ULHG\ ,D VNRQWUROXMWH þL MH
HOHNWULFNiVLHĢGRPiFQRVWLVSUiYQHX]HPQHQi
• =DSRMWH RGViYDþ SiU N YêYRGQpPX SRWUXELX
QDViYDQêFKSiUSRPRFRXU~U\VSULHPHURP
URYQêPDOHERYlþãtPDNRPP9HGHQLH
SRWUXELDPiE\ĢSRGĐDPRåQRVWLþRQDMNUDWãLH
• 1H]DSiMDMWHRGViYDþSiUNRGYRGRPG\PRY]
KRUHQLDNRWO\NR]XE\DSRG
• 9SUtSDGHåHVDYMHGQHMPLHVWQRVWLSRXåtYD
RGViYDþSiUVSROXVLQêPLVSRWUHELþPLNWRUpQHY\XåtYDM~HOHNWULFN~HQHUJLXQDSUtNODGSO\QRYp
VSRWUHELþH PXVt VD ]DEH]SHþLĢ GRVWDWRþQp
YHWUDQLHSURVWUHGLD$NE\VDYNXFK\QLQHGDOR
]DEH]SHþLĢGRVWDWRþQpYHWUDQLHSULSUDYWHRWYRU
YP~UHNWRUêE\]DEH]SHþLOSUtYRGþHUVWYpKR
Y]GXFKX6SUiYQHDEH]SHþQpSRXåtYDQLHVD
GRVLDKQHDNPD[LPiOQ\SRGWODNYPLHVWQRVWL
QHSUHVLDKQHP%DU
• 9SUtSDGHSRãNRGHQLDSUtYRGQpKRHOHNWULFNpKR
NiEODKRWUHEDGDĢY\PHQLĢXYêUREFXDOHER
Y SUHYiG]NH VHUYLVQpKR VWUHGLVND DE\ VD
SUHGLãORDNpPXNRĐYHNUL]LNX
• =DSRMWHRGViYDþSiUNXHOHNWULFNHMVLHWL]DUDGHQtPGYRMSyORYpKRY\StQDþDVRY]GLDOHQRVĢRX
NRQWDNWRYDVSRĖPP
• $NMHYQiYRGHQDSRXåLWLHSO\QRYpKRVSRWUHELþDQDYDUHQLHXYHGHQpåHVDY\åDGXMHYlþãt
RGVWXSQHåMHXYHGHQpY\ããLHGRGUåWHSRN\Q\
] QiYRGX 0XVLD VD GRGUåDĢ YãHWN\ QRUP\
spojené s odvodom vzduchu.
328äË9$1,(
• 2GViYDþ SiU ERO QDYUKQXWê YêKUDGQH QD
SRXåLWLHYGRPiFQRVWLDE\RGVWUDĖRYDOSDFK\
z varenia.
• 2GViYDþSiUQLNG\QHSRXåtYDMWHQDLQp~þHO\
• 3RG ]DSQXWêP RGViYDþRP SiU QLNG\ QHQHFKiYDMWHYRĐQpY\VRNpSODPHQH
• 3ODPHQHYåG\QDVWDYWHWDNDE\VDSUHGLãOR
LFKERþQpPX~QLNXY]KĐDGRPQDGQRKUQFRY
DSDQYtF
• )ULWp]\ SRþDV SRXåtYDQLD NRQWUROXMWH 5R]SiOHQêROHME\VDPRKROY]QLHWLĢ
• 3RGRGViYDþRPSiUQHSULSUDYXMWHÀDPERYDQp
MHGOiKUR]tQHEH]SHþHQVWYRSRåLDUX
• 7HQWRVSRWUHELþQHVP~SRXåtYDĢRVRE\YUiWDQH
GHWtVR]QtåHQêPLSV\FKLFNêPL]P\VORYêPL
DOHERUR]XPRYêPLVFKRSQRVĢDPLDQLRVRE\
NWRUpQHPDM~GRVWDWRNVN~VHQRVWtD]QDORVWtDN
QLHV~SRGGR]RURPDOHERDNQHEROLSRXþHQpR
SRXåtYDQtVSRWUHELþDRVREDPL]RGSRYHGQêPL
]DLFKEH]SHþQRVĢ
• 1DGHWLYåG\GRKOLDGDMWHDE\VWH]DEH]SHþLOL
åHVDVRVSRWUHELþRPQHEXG~KUDĢ
• ³32=25SUtVWXSQpþDVWLVDSRþDVSRXåtYDQLD
VSRWUHELþRYQDYDUHQLHP{åXYHĐPL]RKULDĢ´
Ò'5ä%$
• 6\PERO QDYêURENXDOHERREDOH]QDPHQi
åHVWêPWRYêURENRPVDQHVPLHPDQLSXORYDĢ
DNRVGRPRYêPRGSDGRP1DRSDNWUHEDKR
RGRY]GDĢYSUtVOXãQRP]EHUQRPVWUHGLVNXQD
UHF\NOiFLX HOHNWULFNêFK DOHER HOHNWURQLFNêFK
]DULDGHQt =DEH]SHþHQtP YKRGQHM OLNYLGiFLH
YêURENXSULVSHMHWHN]DPHG]HQLXQHJDWtYQ\FK
GRSDGRYQDåLYRWQpSURVWUHGLHD]GUDYLHĐXGt
NWRUpE\VDPRKOLSUHMDYLĢSULQHYKRGQRPVS{VREHOLNYLGiFLHYêURENX3RGUREQHMãLHLQIRUPiFLH
R UHF\NOiFLL WRKWR YêURENX VL Y\åLDGDMWH QD
9DãRPPLHVWQRP~UDGHY]EHUQêFKVXURYLQiFK
DOHERYREFKRGHNGHVWHYêURERNN~SLOL
• 3UHGDNêPNRĐYHN~NRQRP~GUåE\RGViYDþSiU
RGSRMWHRGHOHNWULFNHMVLHWHY\WLDKQXWtP]iVWUþN\
DOHERY\SQXWtPKODYQpKRY\StQDþD
• 9RGSRU~þDQêFKLQWHUYDORFKY\NRQiYDMWHSUDYLGHOQ~DG{VOHGQ~~GUåEX¿OWURY5L]LNRSRåLDUX
- H1HGiVDXPêYDĢDQLUHJHQHURYDĢWUHED
KRY\PHQLĢYåG\SRSULEOLåQHPHVLDFRFK
DOHERDMþDVWHMãLHDNVDRGViYDþSRXåtYD
þDVWRDPLPRULDGQHLQWHQ]tYQ\PVS{VRERP
56
29/È'$ý(
L
0
1
M-V
H
- 7XNRYp¿OWUHZ'DM~VDXPêYDĢYXPêYDþNH
ULDGXDWUHEDLFKXPêYDĢSULEOLåQHNDåGp
PHVLDFHSRXåtYDQLDDOHERDMþDVWHMãLHDN
VD RGViYDþ SRXåtYD þDVWR D PLPRULDGQH
LQWHQ]tYQ\PVS{VRERP
Z
- W3URWLSDFKRYê¿OWHUVDNWtYQ\PXKOtNRPVD
QHGiXPêYDĢDQLUHJHQHURYDĢWUHEDKRY\PHQLĢSULEOLåQHNDåGpPHVLDFHSRXåtYDQLD
DOHERDMþDVWHMãLHDNVDRGViYDþSRXåtYD
þDVWRDPLPRULDGQHLQWHQ]tYQ\PVS{VRERP
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L Osvetlenie =DStQD D Y\StQD ]DULDGHQLH
osvetlenia.
M Motor
= D S t Q D D Y \ S t Q D P R W R U
nasávania.
V 5êFKORVĢ 8UþXMH SUDFRYQ~ UêFKORVĢ
0 L Q L P i O Q D U ê F K O R V Ģ YKRGQi QD QHSUHWUåLW~
YêPHQX Y]GXFKX FKRG MH
PLPRULDGQH WLFKê YKRGQi
DN VD SUL YDUHQt WYRUt PiOR
pár.
6WUHGQi UêFKORVĢ YKRGQi
SUH YlþãLQX SUDFRYQêFK
SRGPLHQRN Y]KĐDGRP QD
RSWLPiOQ\ SRPHU SULHWRNX
RãHWURYDQpKR Y]GXFKX D
KODGLQX KOXþQRVWL
0D[LPiOQDUêFKORVĢYKRGQi
pri podmienkach maximálnej
WYRUE\ SiU SUL YDUHQt DM
dlhodobo.
M-V
L
L Osvetlenie =DStQD D Y\StQD ]DULDGHQLH
osvetlenia.
W
• 1DþLVWHQLHYRQNDMãLHKRSRYUFKXRGViYDþDSiU
SRXåtYDMWHYOKN~KDQGUXDQHXWUiOQ\NYDSDOQê
þLVWLDFLSURVWULHGRN
M Motor
= D S t Q D D Y \ S t Q D P R W R U
nasávania.
V 5êFKORVĢ
8UþXMH SUDFRYQ~ UêFKORVĢ
0 L Q L P i O Q D U ê F K O R V Ģ YKRGQi QD QHSUHWUåLW~
YêPHQX Y]GXFKX FKRG MH
PLPRULDGQH WLFKê YKRGQi
DN VD SUL YDUHQt WYRUt PiOR
pár.
0D[LPiOQDUêFKORVĢYKRGQi
pri podmienkach maximálnej
WYRUE\ SiU SUL YDUHQt DM
dlhodobo.
57
269(7/(1,(
58
5(&20$1'Ă5,ù,68*(67,,
• $FHVW PDQXDO FX LQVWUXFĠLXQL SHQWUX XWLOL]DUH
HVWHSUHYă]XWSHQWUXPDLPXOWHPRGHOHGHµ
DSDUDW(VWHSRVLELOVă¿HGHVFULVHXQHOHSDUWLFXODULWăĠLGLQGRWDUHFDUHQXSULYHVFDSDUDWXO
GXPQHDYRDVWUă
• 3URGXFăWRUXO QX VH IDFH UHVSRQVDELO SHQWUX
RULFH DYDULL SURGXVH vQ XUPD XQHL LQVWDOăUL
incorecte.
• 5HVSHFWDĠLGLVWDQĠDGHVLJXUDQĠăGHPP
vQWUHSOLWăúLKRWăXQHOHGLQWUHPRGHOHSRW¿
LQVWDODWHODRvQăOĠLPHLQIHULRDUăDVHYHGHD
FDSLWROHOHUHIHULWRDUHODGLPHQVLXQLúLLQVWDODUH
• 9HUL¿FDĠLGDFăYROWDMXOGHDOLPHQWDUHFRUHVSXQGHFXFHOLQGLFDWSHSOăFXĠDFXGDWHWHKQLFHGLQ
interiorul hotei.
• 3HQWUXDSDUDWHOHGLQFODVD,YHUL¿FDĠLGDFăVXUVD
GHDOLPHQWDUHHVWHSUHYă]XWăFXvPSăPkQWDUH
• &RQHFWDĠL OD KRWă XQ IXUWXQ GH HYDFXDUH FX
diametrul de minim 120 mm. Acesta trebuie
Vă¿HFkWPDLVFXUWăFXSXWLQĠă
• 1XFRQHFWDĠLKRWDGHHYDFXDUHODRFRQGXFWă
FHHYDFXHD]ăJD]HGHFRPEXVWLHGHODEROLHU
FăPLQHWF
• ÌQFD]XOvQFDUHvQFDPHUăVHXWLOL]HD]ăDWkW
KRWD FkW úL DSDUDWH FDUH QX VXQW DFĠLRQDWH
GHHQHUJLHHOHFWULFăGHH[HPSOXDSDUDWHFX
JD]WUHEXLHVăH[LVWHRYHQWLODĠLHVX¿FLHQWăD
PHGLXOXL'DFăQXH[LVWăvQEXFăWăULHWUHEXLH
UHDOL]DWă R GHVFKLGHUH FDUH FRPXQLFă FX
H[WHULRUXO SHQWUX D DVLJXUD LQWUDUHD DHUXOXL
FXUDW)RORVLUHDFRUHFWăúLIăUăULVFXULVHREĠLQH
DWXQFLFkQGGHSUHVLXQHDPD[LPăvQFDPHUăQX
GHSăúHúWHPEDU
• 'DFă HVWH GHWHULRUDW FDEOXO GH DOLPHQWDUH
trebuie înlocuit de fabricant sau de serviciul
GHDVLVWHQĠăWHKQLFăSHQWUXDHYLWDRULFHULVF
• $WDúDĠL+RRGODUHĠHDLQWHUSXQHUHDXQvQWUHUXSăWRU vQ DFRSHULUH ELSRODUă GH FRQWDFWGH
FHOSXĠLQPP
• 'DFăLQVWUXFĠLXQLOHGHLQVWDODUHDPDúLQLLGH
JăWLWSHJD]LQGLFăIDSWXOFăHVWHQHFHVDUăR
GLVWDQĠăPDLPDUHGHFkWFHDGHPDLVXVYă
UXJăPVăOHUHVSHFWDĠL7UHEXLHVăVHUHVSHFWH
toate normele privind evacuarea aerului.
87,/,=$5(
• +RWDGHHYDFXDUHDIRVWUHDOL]DWăQXPDLSHQWUX
X]FDVQLFSHQWUXDHOLPLQDPLURVXULOHQHSOăFXWH
GLQEXFăWăULH1XXWLOL]DĠLKRWDvQDOWHVFRSXUL
GHFkWFHOSHQWUXFDUHDIRVWFUHDWă
• 1XOăVDĠLIRFXOGHVFKLVQHVXSUDYHJKHDWVXE
KRWăDWXQFLFkQGDFHDVWDIXQFĠLRQHD]ă
• 5HJODĠLLQWHQVLWDWHDÀăFăULLSHQWUXDRGLUHFĠLRQD
doar sub recipient.
• 5HFLSLHQWHOHFXJUăVLPHWUHEXLHVă¿HVXSUDvegheate în continuu: uleiul supraîncins poate
lua foc.
• $FHVWDSDUDWQXWUHEXLHVă¿HXWLOL]DWGHFăWUH
SHUVRDQHLQFOXVLYFRSLLFXFDSDFLWăĠLSVLKLFH
VHQ]RULDOHVDXPHQWDOHUHGXVHVDXGHFăWUH
SHUVRDQHIăUăH[SHULHQĠHúLFXQRúWLQĠHGDFăQX
DXIRVWFRQWURODĠLVDXLQVWUXLĠLSHQWUXXWLOL]DUHD
DSDUDWXOXLGHFăWUHSHUVRDQHOHFDUHUăVSXQG
SHQWUXVLJXUDQĠDORU
• &RSLLWUHEXLHVă¿HVXSUDYHJKHDĠLSHQWUXD¿L
VLJXULFăQXVHMRDFăFXDSDUDWXO
• ³$7(1ğ,( 3ăUĠLOH DFFHVLELOH VH SRW vQFLQJH
GDFăVXQWIRORVLWHFXDSDUDWHGHJăWLW´
Ì175(ğ,1(5(
• Simbolul pe produs sau pe ambalajul sau
VHPQL¿FDIDSWXOFDDFHVWSURGXVLQFD]XOLQ
FDUHQXOPDLXWLOL]DWLQXWUHEXLHWUDWDWFDXQ
gunoi menajer. El trebuie transferat la centrele
de colectare pentru reciclarea echipamentului
electric si electronic. Asigurandu-va ca acest
SURGXVHVWHUHFLFODWLQPRGFRUHFWDMXWDWLOD
prevenirea unor eventuale consecinte negative
DVXSUDPHGLXOXLVLVDQDWDWLLXPDQHFRQVHFLQWH
care ar putea avea loc in cazul nereciclarii
acestui produs. Pentru detalii referitoare la
UHFLFODUHDDFHVWXLSURGXVFRQWDFWDWLDXWRULWDWLOH
locale sau magazinul de unde l-ati cumparat.
• 2SULĠLIXQFĠLRQDUHDKRWHLúLVFRDWHĠLúWHFKHUXO
cablului de alimentare înainte de a realiza
SURFHGXULOHGHvQWUHĠLQHUH
• &XUăĠDĠLúLVDXvQORFXLĠL¿OWUHOHGXSăSHULRDGD
GHWLPSVSHFL¿FDWă5LVFGHLQFHQGLX
- Filtrul HQXSRDWH¿VSDODWVLWUHEXLHLQQRFXL
OD¿HFDUHOXQL
H
- )LOWUXO¿OWUHOHDQWLJUDVLPHZ trebuie curatate
OD ¿HFDUH OXQL GH XWLOL]DUH FKLDU VL PDL
59
frecvent in cazul utilizarii intensive a hotei.
)LOWUHOHPHWDOLFHSRW¿VSDODWHVLLQPDVLQD
de spalat vase.
&20(1=,
L
0
1
M-V
Z
L Lumini
M Motor
V 9LWH]D
- Filtrul din carbune W$FHVWH¿OWUHQXSRW¿
VSDODWHVLQXSRW¿UHJHQHUDWHHOHWUHEXLH
LQORFXLWH OD ¿HFDUH OXQL GH IXQFWLRQDUH
sau chiar si mai frecvent in cazul utilizarii
intensive a hotei.
W
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
$SULQGHúLVWLQJHLQVWDODĠLDGH
iluminare.
$SULQGH úL VWLQJH PRWRUXO GH
DVSLUDĠLH
' H W H U P L Q ă Y L W H ] D G H
IXQFĠLRQDUH
9LWH]D PLQLPă DGHFYDWă
SHQWUXVFKLPEDUHDFRQWLQXă
a aerului deosebit de
VLOHQĠLRDVăvQFD]XOvQFDUH
VXQWSXĠLQLDEXULGHODJăWLW
9LWH]D PHGLH DGHFYDWă
PDMRULWăĠLL FRQGLĠLLORU GH
XWLOL]DUH DYkQG vQ YHGHUH
raportul optim dintre aerul
WUDWDW úL QLYHOXO VRQRU
9LWH]D PD[LPă DGHFYDWă D
IDFHIDĠăHPLVLXQLORUPD[LPH
GH YDSRUL GH OD JăWLW úL SH
perioade îndelungate.
M-V
• &XUăĠDĠL KRWD FX DMXWRUXO XQXL PDWHULDO WH[WLO
XPHGúLGHWHUJHQWOLFKLGQHXWru.
L
L Lumini
$SULQGHúLVWLQJHLQVWDODĠLDGH
iluminare.
M Motor
$SULQGH úL VWLQJH PRWRUXO GH
DVSLUDĠLH
V 9LWH]D
' H W H U P L Q ă Y L W H ] D G H
IXQFĠLRQDUH
9LWH]D PLQLPă DGHFYDWă
SHQWUXVFKLPEDUHDFRQWLQXă
a aerului deosebit de
VLOHQĠLRDVăvQFD]XOvQFDUH
VXQWSXĠLQLDEXULGHODJăWLW
9LWH]D PD[LPă DGHFYDWă D
IDFHIDĠăHPLVLXQLORUPD[LPH
GH YDSRUL GH OD JăWLW úL SH
perioade îndelungate.
60
,/80,1$7
61
8:$*,,68*(67,(
• 1LQLHMV]DLQVWUXNFMDREVáXJL]RVWDáDSU]\JRWRZDQDGODUyĪQ\FKZHUVMLXU]ąG]HQLD0RĪOLZH
MHVWĪHQLHNWyUHLOXVWUDFMHQLHRG]ZLHUFLHGODMą
GRNáDGQLHZDV]HJRXU]ąG]HQLD
• 3URGXFHQWQLHSRQRVLĪDGQHMRGSRZLHG]LDOQRĞFL
]DV]NRG\SRZVWDáHZZ\QLNXQLHZáDĞFLZHJR
LQLH]JRGQHJR]]DVDGDPLWHFKQLNLPRQWDĪX
• 0LQLPDOQDRGOHJáRĞüEH]SLHF]HĔVWZDSRPLĊG]\Sá\WąNXFKHQQąDRNDSHPPXVLZ\QRVLü
PPQLHNWyUHPRGHOHPRJąE\üLQVWDORZDQHQD
QLĪV]HMZ\VRNRĞFLSDWU]SDUDJUDI\GRW\F]ąFH
ustawienia oraz instalacji).
• 6SUDZGĨ F]\ QDSLĊFLH Z VLHFL HOHNWU\F]QHM
RGSRZLDGDGDQ\PXPLHV]F]RQ\PQDWDEOLF]FH
]QDPLRQRZHMZHZQąWU]RNDSX
• : SU]\SDGNX XU]ąG]HĔ NODV\ ,D QDOHĪ\ VLĊ
XSHZQLüF]\GRPRZDLQVWDODFMDHOHNWU\F]QD
JZDUDQWXMHSUDZLGáRZHX]LHPLHQLH
• 3RGáąF]RNDSGRZORWXRWZRUXZ\FLąJRZHJR
]DSRPRFąUXU\RĞUHGQLF\UyZQHMOXEZLĊNV]HM
QLĪPP7UDVDUXU\SRZLQQDE\üPRĪOLZLH
najkrótsza.
• 1LH SRGáąF]DM RNDSX GR SU]HZRGyZ RGSURZDG]DMąF\FKVSDOLQ\]NRWáyZNRPLQNyZLWS
• -HĪHOLZSRPLHV]F]HQLXXĪ\ZDQHVą]DUyZQR
RNDSMDNLXU]ąG]HQLDQLH]DVLODQHHQHUJLąHOHNWU\F]QąQDSU]\NáDGXU]ąG]HQLDQDJD]QDOHĪ\
]DSHZQLüRGSRZLHGQLąZHQW\ODFMĊSRPLHV]F]HQLD-HĪHOLZNXFKQLQLHPDZ\ZLHWU]QLNyZ
]DSHZQLDMąF\FKGRSá\ZĞZLHĪHJRSRZLHWU]D
QDOHĪ\MHZ\NRQDü%H]SLHF]QHXĪ\WNRZDQLH
RNDSXMHVWZyZF]DVJG\PDNV\PDOQHSRGFLĞQLHQLH Z SRPLHV]F]HQLX QLH SU]HNUDF]D
PEDU
• -HĪHOLNDEHO]DVLODMąF\]RVWDQLHXV]NRG]RQ\
SRZLQLHQ]RVWDüZ\PLHQLRQ\SU]H]SURGXFHQWD
OXEZ\NZDOL¿NRZDQ\FKSUDFRZQLNyZVHUZLVX
• 3RGáąF]\üRNDSGRVLHFLHOHNWU\F]QHM]DSRĞUHGQLFWZHPGZXELHJXQRZHJRZáąF]QLNDRPLQLPDOQHMUR]ZDUWRĞFLVW\NyZZ\QRV]ąFHMPP
• -HĞOL LQVWUXNFMD LQVWDODFML XU]ąG]HQLD GR JRWRZDQLDZVND]XMHQDSRWU]HEĊ]DVWRVRZDQH
ZLĊNV]HMRGOHJáRĞFLQLĪSRGDQDSRZ\ĪHMQDOHĪ\WRZ]LąüSRGXZDJĊ1DOHĪ\SU]HVWU]HJDü
ZV]\VWNLFKQRUPGRW\F]ąF\FKRGSURZDG]DQLD
powietrza.
8ĩ<7.2:$1,(
• 2NDS ]RVWDá ]DSURMHNWRZDQ\ Z\áąF]QLH GR
XĪ\WNXGRPRZHJRGRQHXWUDOL]DFML]DSDFKyZ
NXFKHQQ\FK
• 1LHZROQRXĪ\ZDüRNDSXGRLQQ\FKFHOyZ
• 1LHSR]RVWDZLDMZROQHJRRJQLDRGXĪHMLQWHQV\ZQRĞFLSRG]DáąF]RQ\PRNDSHP
• 5HJXOXM]DZV]HSáRPLHQLHWDNDE\QLHZ\GRVWDZDá\VLĊRQHSRERNDFKJDUQNyZ
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich
XĪ\WNRZDQLDSU]HJU]DQ\ROHMPRĪHVLĊ]DSDOLü
• 1LQLHMV]HXU]ąG]HQLHQLHPRĪHE\üXĪ\ZDQH
SU]H]RVRE\ZW\PG]LHFLQLHSHáQRVSUDZQLH
¿]\F]QLHOXEXP\VáRZRRUD]SU]H]EH]GRĞZLDGF]HQLDOXEZLHG]\QDWHPDWMHJRG]LDáDQLD
RSHUDWRU]\SRZLQQL]RVWDüSRLQVWUXRZDQLLVNRQWURORZDQLZHNZHVWLLREVáXJLXU]ąG]HQLDSU]H]
RVRE\RGSRZLHG]LDOQH]DMHJREH]SLHF]HĔVWZR
• ']LHFLSRZLQQ\E\üQDG]RURZDQHDE\XSHZQLü
VLĊĪHQLHEDZLąVLĊXU]ąG]HQLHP
• ³8:$*$&]ĊĞFL]HZQĊWU]QHPRJąVWDüVLĊ
EDUG]R JRUąFH MHĪHOL XĪ\ZDQH Vą UD]HP ]
XU]ąG]HQLDPLSU]H]QDF]RQ\PLGRJRWRZDQLD´
.216(5:$&-$
• 6\PERO na produkcie lub na opakowaniu
R]QDF]DĪHWHJRSURGXNWXQLHPRĪQDWUDNWRZDü
MDN]Z\Ná\FKRGSDGyZDOHQDOHĪ\JR]DZLHĨü
GRSXQNWX]DMPXMąFHJRVLĊOLNZLGDFMąXU]ąG]HĔ
HOHNWU\F]Q\FK L HOHNWURQLF]Q\FK /LNZLGXMąF
SURGXNW Z VSRVyE ZáDĞFLZ\ SU]\F]\QLDV]
VLĊGR]DSRELHJDQLDHZHQWXDOQ\PXMHPQ\P
ZSá\ZRP QD ĞURGRZLVNR L QD ]GURZLH OXG]L
NWyUHPRJá\E\SRZVWDüZZ\QLNXQLHZáDĞFLZHM
OLNZLGDFML6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHQDWHPDW
XW\OL]DFML WHJR SURGXNWX PRĪQD X]\VNDü Z
XU]ĊG]LHPLDVWDJPLQ\ORNDOQ\FKLQVW\WXFMDFK
]DMPXMąF\FK VLĊ OLNZLGDFMą RGSDGyZ OXE Z
VNOHSLHZNWyU\PSURGXNW]RVWDá]DNXSLRQ\
• 3U]HGSU]\VWąSLHQLHPGRGRZROQHMF]\QQRĞFL
NRQVHUZDF\MQHMQDOHĪ\Z\áąF]\üRNDS]VLHFL
HOHNWU\F]QHM Z\FLDJDMąF ZW\F]NĊ OXE Z\áąF]DMąFZ\áąF]QLNJyZQ\
• :\NRQXM VNUXSXODWQą L F]ĊVWą NRQVHUZDFMĊ
¿OWUD]JRGQLH]SRGDQ\PRSLVHP1LHEH]SLHF]HĔVWZRSRĪDUX
- H1LHQDGDMHVLĊGRP\FLDOXEUHJHQHUDFML
QDOHĪ\JRZ\PLHQLDüFRRNRáRPLHVLąFH
OXE F]ĊĞFLHM Z SU]\SDGNX LQWHQV\ZQHJR
XĪ\WNRZDQLD
62
67(52:$1,(
L
0
1
M-V
H
- )LOWU\SU]HFLZWáXV]F]RZHZPRĪQDP\üWDNĪH
Z]P\ZDUFHQDOHĪ\MHP\üFRPLHVLąFH
XĪ\WNRZDQLDOXEF]ĊĞFLHMMHĞOLXĪ\ZDQHVą
EDUG]RLQWHQV\ZQLH
Z
- :ĊJORZH¿OWU\DQW\]DSDFKRZHWQLHQDGDMą
VLĊGRP\FLDOXEUHJHQHUDFMLQDOHĪ\MHZ\PLHQLDüFRPLHVLąFHOXEF]ĊĞFLHMZSU]\SDGNX
LQWHQV\ZQHJRXĪ\WNRZDQLD
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L 2ĞZLHWOHQLH :áąF]DLZ\áąF]DRĞZLHWOHQLH
M Silnik
:áąF]D L Z\áąF]D VLOQLN
okapu.
V 3UĊGNRĞü
3 R ] Z D O D Q D Z \ E U D Q L H
SUĊGNRĞFLSUDF\ZHQW\ODWRUD
3 U Ċ G N R Ğ ü Q L V N D SU]HZLG]LDQD GR VWDáHM L
FLFKHM ZHQW\ODFML NXFKQL
SU]\ QLHZLHONLHM LORĞFL
oparów.
3 U Ċ G N R Ğ ü Ğ U H G Q L D ZáDĞFLZD GOD ZLĊNV]RĞFL
S D Q X M ą F \ F K S R G F ] D V
JRWRZDQLD ZDUXQNyZ
]DSHZQLDMąFD RSW\PDOQ\
stosunek poziomu
ZHQW\ODFML Z VWRVXQNX GR
JáRĞQRĞFL SUDF\
3UĊGNRĞü PDNV\PDOQD
zalecana do usuwania
]QDF]Q\FK LORĞFL RSDUyZ
UyZQLHĪ SU]H] GáXĪV]H
RNUHV\ F]DVX
M-V
L
W
• 3RZLHU]FKQLHRNDSXZ\VWDUF]\F]\ĞFLüZLOJRWQą
V]PDWNąLQHXWUDOQ\PSá\QHPGRP\FLD
L 2ĞZLHWOHQLH :áąF]DLZ\áąF]DRĞZLHWOHQLH
M Silnik
:áąF]DLZ\áąF]DVLOQLNRNDSX
V 3UĊGNRĞü
3 R ] Z D O D Q D Z \ E U D Q L H
SUĊGNRĞFL SUDF\ ZHQW\ODWRUD
3 U Ċ G N R Ğ ü Q L V N D SU]HZLG]LDQD GR VWDáHM L
FLFKHM ZHQW\ODFML NXFKQL
SU]\ QLHZLHONLHM LORĞFL
oparów.
3UĊGNRĞü PDNV\PDOQD
zalecana do usuwania
]QDF]Q\FK LORĞFL RSDUyZ
UyZQLHĪ SU]H] GáXĪV]H
RNUHV\ F]DVX
63
ĝ:,(7/(1,(
6$9-(7,,35(3258.(
• 2YDNQMLåLFDVXSXWDPD]DNRULãWHQMHSUHGYLÿHQDMH]DYLãHYHU]LMDXUHÿDMD0RJXüHMHGDVX
opisani pojedini detalji dodatne opreme koji se
QHWLþXYDãHJXUHÿDMD
• 3URL]YRÿDþQHSUHX]LPDQLNDNYXRGJRYRUQRVW
]DãWHWHSURX]URþHQHQHSUDYLOQLPLQVWDOLUDQMHP
LOLQHSULGUåDYDQMHPRVQRYQLKUDGQLKSURSLVD
• 0LQLPDOQDVLJXUQRVQDXGDOMHQRVWL]PHÿXUDGQH
SRYUãLQH.XKDODL1DSHPRUDL]QRVLWLEDUHP
mm (neki modeli mogu se instalirati na manjoj
YLVLQLSRJOHGDMWHGLRVPMHãWDQMHLLQVWDODFLMD
• 3URYMHULWHGDOLPUHåQLQDSRQRGJRYDUDQDSRQX
QDYHGHQRP QD SORþLFL NRMD VH QDOD]L XQXWDU
Nape.
• =D8UHÿDMHVQLVNRPSRWURãQMRPSURYMHULWHGDOL
NXüQDHOHNWULþQDLQVWDODFLMDRVLJXUDYDSUDYLOQR
uzemljenje.
• 3ULNOMXþLWH1DSXL]OD]XXVLVDQRJ]UDNDFLMHYLPD
þLML SURPMHU RGJRYDUD LOL MH YHüL RG PP
'XåLQDFLMHYLPRUDELWLãWRNUDüD
• 1HPRMWHSULNOMXþLWL1DSXFLMHYLPD]DRGYRGGLPD
SURL]YRGDVDJRUMHYDQMHNRWORYLNDPLQLLWG
• 8VOXþDMXGDVHXSURVWRULMLNRULVWLQDSDLXUHÿDML
NRMHQHSRNUHüHHOHNWULþQDHQHUJLMDQDSULPMHU
XUHÿDML NRML NRULVWH SOLQ PRUD VH RVLJXUDWL
GRYROMQDSUR]UDþHQRVWSURVWRUD8VOXþDMXGD
JDNXKLQMDQHPDQDSUDYLWHRWYRUSUHPDYDQL
NDNRELVWHRVLJXUDOLGRWRNþLVWRJ]UDND3UDYLOQR
NRULãWHQMHEH]UL]LNDSRVWLåHVHNDGPDNVLPDOQL
QLVNLWODNXSURVWRULMLQHSUHOD]LPEDUD
• 8VOXþDMXRãWHüHQMDNDEHODQDSDMDQMDPRUD
JD]DPLMHQLWLSURL]YRÿDþLOLVHUYLVHUNDNRELVH
VSULMHþLOLPRJXüLUL]LFL
• 3ULORåL NDSXOMDþD QD VWUXMQX LQWHUSRVLQJ SUHNLGDþ X ELSRODUQRPNRQWDNW SRNULYHQRVW RG
najmanje 3 mm
• $NR XSXWH ]D LQVWDODFLMX SOLQVNRJ XUHÿDMD
]D NXKDQMH QD]QDþXMX GD MH SRWUHEQD YHüD
XGDOMHQRVWRGRQHJRUHQD]QDþHQHSRWUHEQR
MHWRXYDåLWL3RWUHEQRMHSRãWLYDWLVYHSURSLVH
vezane uz ispust zraka.
odnosu na dno lonaca.
• 3URYMHUDYDMWHIULWH]HWLMHNRPNRULãWHQMDSUHJULMDvanje ulja moglo bi lako dovesti do zapaljivanja.
• 1HPRMWH VSUHPDWL ÀDPELUDQX KUDQX LVSRG
NXKLQMVNHQDSHRSDVQRVWRGSRåDUD
• 2YDM XUHÿDM QLMH QDPLMHQMHQ ]D XSRUDEX RG
VWUDQHRVREDXNOMXþXMXüLLGMHFXNRMDLPDMX
VPDQMHQH¿]LþNHVHQ]RULþNHLOLPHQWDOQHVSRVREQRVWLLOLQHPDMXGRYROMQRLVNXVWYDL]QDQMD
osim ako nisu pod nadzorom ili im nisu dane
MDVQH XSXWH YH]DQH X] XSRUDEX XUHÿDMD RG
strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
• Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se
RVLJXUDORGDVHQHLJUDMXVXUHÿDMHP
• ³3$ä1-$ =DSDOMLYL GLMHORYL PRJX VH MDNR
]DJULMDWLDNRVHNRULVWHVXUHÿDMLPD]DNXKDQMH´
2'5ä$9$1-(
• Simbol QDSURL]YRGXLOLDPEDODåLSRND]XMH
GD VH SURL]YRG QH VPLMH WUHWLUDWL NDR RELþDQ
NXüQLRWSDGYHüVHWUHEDRGODJDWLQDSRVHEQLP
VDELUQLPPMHVWLPD]DUHFLNODåXHOHNWULþQLKL
HOHNWURQLþNLK XUHÿDMD 3UDYLOQLP RGODJDQMHP
proizvoda pridonosi se izbjegavanju potencijalQLKQHJDWLYQLKSRVOMHGLFD]DRNROLãL]GUDYOMHNRMH
ELPRJOHSURL]LüLXVOLMHGQHSULNODGQRJRGODJDQMD
SURL]YRGD=DSRGUREQLMHLQIRUPDFLMHRUHFLNODåL
RYRJSURL]YRGDNRQWDNWLUDMWHNRPXQDOQLXUHG
ORNDOQXVOXåEX]DRGODJDQMHRWSDGDLOLWUJRYLQX
u kojoj ste kupili proizvod.
• 3ULMHQHJRãWRSULVWXSLWHRGUåDYDQMXLVNOMXþLWH
1DSX LVNRSþDYDQMHP HOHNWULþQRJ XWLNDþD LOL
SULWLVNRPQDJODYQLSUHNLGDþ
• ,]YUãLWHVDYMHVQRLSUDYRYUHPHQRRGUåDYDQMH
)LOWHUD SRãWLYDMXüL SUHSRUXþHQH YUHPHQVNH
UD]PDNH5L]LNRGSRåDUD
- H1HPRåHVHSUDWLLQLMHREQRYOMLYSRWUHEQR
ga je zamijeniti otprilike svaka 2 mjeseca
NRULãWHQMDLOLþHãüHNRGSRVHEQRLQWHQ]LYQH
uporabe.
.25,â7(1-(
• 1DSDMH]DPLãOMHQD]DLVNOMXþLYRNXüQRNRULãWHQMH]DXNODQMDQMHQHXJRGQLKPLULVDL]NXKLQMH
• Nemojte nikad koristiti Napu na neprikladan
QDþLQ
• ,]EMHJDYDMWHRWYRUHQHSODPHQLNHMDNRJLQWHQ]LWHWDLVSRG1DSHNRMDMHXNOMXþHQD
• Regulirajte uvijek plamenik tako da izbjegnete
RþLJOHGQRERþQRSUHNRUDþLYDQMHSODPHQLNDX
H
- )LOWUL SURWLY PDVQRüH Z mogu se prati i u
65
SHULOLFLSRVXÿDDSRWUHEQRLKMHSUDWLRWSULOLNH
VYDNDGYDPMHVHFDLOLþHãüHNRGSRVHEQR
intenzivne uporabe.
1$5('%,
L
0
1
M-V
Z
2
L Svjetla
3DOL L JDVL UDVYMHWQL XUHÿDM
M Motor
Pali i gasi usisni motor.
V Brzina
2GUHÿXMH EU]LQX UDGD
1DMPDQMD EU]LQD SULNODGQD
]D VWDOQX L]PMHQX ]UDND
SRVHEQR WLKD NRG PDOH
prisutnosti isparavanja od
kuhanja.
6UHGQMD EU]LQD SULNODGQD
]D MQDMYHüL GLR XYMHWD
NRULãWHQMD EXGXüL GD LPD
L]YUVWDQ RGQRV L]PHÿX
GRPHWD REUDÿHQRJ ]UDND L
]YXþQH UD]LQH
1DMYHüDEU]LQDSULNODGQD]D
VXRþDYDQMH V PDNVLPDOQLP
HPLVLMDPDSDUDRGNXKDQMD
WDNRÿHU QD GXOMH YULMHPH
- Filtri protiv mirisa s aktivnim ugljenom W
Filtar protiv mirisa s aktivnim ugljenom ne
PRåHVHSUDWLLQLMHREQRYOMLY]DPMHQMXMHVH
RWSULOLNHVYDNDPMHVHFDNRULãWHQMDLOLþHãüH
kod posebno intenzivne uporabe.
W
• =DþLãüHQMHSRYUãLQD1DSHGRYROMQRMHNRULVWLWL
YODåQX NUSX L QHXWUDOQR WHNXüH VUHGVWYR ]D
pranje.
3
3
2
1
1
0
0
0
1
M-V
L
L Svjetla
3DOL L JDVL UDVYMHWQL XUHÿDM
M Motor
Pali i gasi usisni motor.
V Brzina
2GUHÿXMH EU]LQX UDGD
1DMPDQMD EU]LQD SULNODGQD
]D VWDOQX L]PMHQX ]UDND
SRVHEQR WLKD NRG PDOH
prisutnosti isparavanja od
kuhanja.
1DMYHüDEU]LQDSULNODGQD]D
VXRþDYDQMH V PDNVLPDOQLP
HPLVLMDPDSDUDRGNXKDQMD
WDNRÿHU QD GXOMH YULMHPH
66
5$69-(7$
67
35,3252ý,/$,11$69(7,
• .QMLåLFD]QDYRGLOL]DXSRUDERMHQDPHQMHQD
UD]OLþQLP VHULMDP DSDUDWRY /DKNR VH ]JRGL
GDVRRSLVDQLSRVDPH]QLVHVWDYQLGHOLNLQH
]DGHYDMR9DãHJDDSDUDWD
• Proizvajalec ne nosi odgovornosti za nobeno
ãNRGR NL L]KDMD L] QDSDþQH DOL QHSULPHUQH
namestitve.
• Minimalna varnostna razdalja med vrhom
posode za kuhanje in spodnjim pokrovom
kuhinjske nape je 650 mm (nekatere modele
ODKNRQDPHVWLWHQLåMHREUQLWHVHQDSRJODYMDR
ustreznih razdaljah za delovanje in namestitvi).
• 3UHYHULWHGDRPUHåQDQDSHWRVWXVWUH]DWLVWL
QDYHGHQLQDSORãþLFL]DQDYHGEHSULWUMHQLQD
notranjo stran nape.
• =DSULSRPRþNH5D]UHGD,SUHYHULWHGDYDãHGRPDþHQDSDMDQMH]DJRWDYOMDXVWUH]QRR]HPOMLWHY
• 3ULNOMXþLWHQDSRQDL]SXãQLMDãHNVFHYMRSUHPHUD
najmanj 120 mm. Pot cevi mora biti kolikor je
PRJRþHNUDWND
• 1H SULNOMXþXMWH NXKLQMVNH QDSH QD L]SXãQH
FHYL SR NDWHULK WHþHMR YQHWOMLYL SOLQL ERMOHUML
kamini itd.).
• ýH Y SURVWRUX XSRUDEOMDWH QDSR DOL GUXJH
QDSUDYHNLMLKQHSRJDQMDHOHNWULþQDHQHUJLMD
QDSULPHUSOLQVNHQDSUDYHPRUDWH]DJRWRYLWL
SULPHUQR ]UDþHQMH SURVWRUD ýH Y NXKLQML QL
]UDþQLND JD PRUDWH QDUHGLWL GD RPRJRþLWH
SULWRNVYHåHJD]UDND'DVH]DJRWRYLSULPHUQD
LQYDUQDXSRUDEDPRUDELWL]UDþQLWODNYSURVWRUX
PDQMãLRGP%DU
• 9 SULPHUX SRãNRGEH QDSDMDOQHJD NDEOD JD
PRUDSURL]YDMDOHFDOLVHUYLVHUWDNRM]DPHQMDWL
GDVHSUHSUHþLPRUHELWQRWYHJDQMH
• 3ULSQLNDSXFRQDHOHNWULþQRRPUHåMHLQWHUSRVLQJ
stikalo pri bi-polarni stiku pokritje vsaj 3 mm.
• ýHQDYRGLOD]DQDPHVWLWHYQDSUDYH]DNXKDQMH
QDSOLQ]DKWHYDMRGDMHSRWUHEQDYHþMDUD]GDOMD
RG ]JRUDM QDYHGHQH MH WUHED WR XSRãWHYDWL
6SRãWRYDWLPRUDWHYVHSUHGSLVHNLVHQDQDãDMR
na iz-puste zraka.
UPORABA
• .XKLQMVND QDSD MH REOLNRYDQD L]NOMXþQR ]D
GRPDþR XSRUDER ]DWR GD RGSUDYL YRQMDYH
iz kuhinje.
• Nape nikoli ne uporabljajte za noben druga naPHQUD]HQWLVWHJD]DNDWHUHJDMHQDPHQMHQD
• 1LNROLQHGRSXVWLWHGDELVHPRUHELWQLSODPHQL
UD]SODPWHOLSRGQDSRNRWDGHOXMH
• 0RþSODPHQDQDUDYQDMWHWDNRGDMHXVPHUMHQ
•
•
•
•
VDPRSRGGQRSRVRGHLQSD]LWHGDQH]DMDPH
stranic posode.
1DYUWQLNHPRUDWHSD]LWLYHVþDVNRMLKXSRUDbljate: Pregreto olje lahko zagori.
Aparata ne smejo uporabljati osebe z zmanMãDQLPLSVLKLþQLPLþXWLOQLPLDOLXPVNLPLVSRVREQRVWPLYNOMXþQRRWURFLNRWWXGLQHRVHEH
NLQLPDMRL]NXãHQMDOL]QDQMDUD]HQYSULPHUX
NRMLKQDG]LUDMRDOLMLKRXSRUDELSRXþLMRRVHEH
ki so odgovorne za svoja dejanja.
2WURNHMHSRWUHEQRQDG]LUDWLGDVHVOXþDMQR]
aparatom ne bi igrali.
³32=25'RVWRSQLGHOLVHODKNRPRþQRVHJUHMHMRþHMLKXSRUDEOMDWHVNXKDOQLPLQDSUDYDPL´
9='5ä(9$1-(
• Simbol QDL]GHONXDOLQDHPEDODåLR]QDþXMH
GDQHJUH]DQRUPDOHQJRVSRGLQMVNLRGSDGHN
WHPYHþJDMHWUHEDRGSHOMDWLQDXVWUH]QRRGODJDOLãþH]DUHFLNOLUDQMHHOHNWULþQLKLQHOHNWURQVNLK
naprav. S pravilnim odstranjevanjem te naprave
VHSUHSUHþLMRPRåQLQHåHOHQLXþLQNLNLELMLK
nepravilno odlaganje imelo na okolje in zdravje.
=DSRGUREQHMãHLQIRUPDFLMHRUHFLNOLUDQMXWHJD
L]GHOND SRNOLþLWH NRPXQDOQR VOXåER ORNDOQR
VOXåER]DRGODJDQMHRGSDGNRYDOLWUJRYLQRNMHU
ste kupili izdelek.
• ,]NORSLWHDOLL]YWLþQLL]WDNQLWHDSDUDWSUHGHQQD
QMHPL]YDMDWHNDNUãQDNROLY]GUåHYDOQDGHOD
• 2þLVWLWHLQDOL]DPHQMDMWH¿OWHUSRQDYHGHQHP
þDVXXSRUDEH7XOHRKW
- H1LSUDOHQLQQLREQRYOMLYSULQRUPDOQLXSRUDEL
pa ga je treba zamenjati vsaka 2 meseca
DOLãHSRJRVWHMHSUL]HORLQWHQ]LYQLXSRUDEL
H
- 3URWLPDãþREQH ¿OWUH Z lahko perete tudi
v pomivalnem stroju vsaka dva meseca
pri normalni uporabi ali pogosteje pri zelo
intenzivni uporabi nape.
68
835$9/-$/1,*80%,
L
Z
0
1
M-V
- Filtrov proti vonjavam z aktivnim ogljem W ne
VPHWHSUDWLSDþSDMLKMHWUHEDQDGRPHVWLWL
] QRYLPL YVDNH ãWLUL PHVHFH SUL QRUPDOQL
XSRUDEL SRJRVWHMH SD SUL ]HOR LQWHQ]LYQL
uporabi nape.
W
• 2þLVWLWH]XQDQMRVWUDQ]YODåQRNUSRLQQHYWUDOQLPWHNRþLPGHWHUJHQWRP
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L Osvetlitev 3ULåJH LQ XJDVQH QDSUDYR ]D
osvetlitev.
M Motor
3ULåJH LQ XJDVQH PRWRU ]D
izsesavanje.
V Hitrost
'RORþL KLWURVW GHORYDQMD
0LQLPDOQD KLWURVW NL MH
primerna za neprestano
izmenjavanje zraka pri
SULVRWQRVWL PDQMãLK NROLþLQ
N X K L Q M V N H S D U H W L K R
delovanje.
6UHGQMD KLWURVW NL MH ]DUDGL
RGOLþQHJD UD]PHUMD PHG
pretokom zraka in stopnjo
JODVQRVWLSULPHUQD]DYHþLQR
QDþLQRY GHORYDQMD
0DNVLPDOQD KLWURVW NL MH
primerna za obvladovanje
QDMYHþMLK HPLVLM NXKLQMVNH
SDUHSULPHUQDWXGL]DGDOMãH
delovanje.
M-V
L
L Osvetlitev 3ULåJH LQ XJDVQH QDSUDYR ]D
osvetlitev.
M Motor
3ULåJH LQ XJDVQH PRWRU ]D
izsesavanje.
V Hitrost
'RORþL KLWURVW GHORYDQMD
0LQLPDOQD KLWURVW NL MH
primerna za neprestano
izmenjavanje zraka pri
SULVRWQRVWL PDQMãLK NROLþLQ
N X K L Q M V N H S D U H W L K R
delovanje.
0DNVLPDOQD KLWURVW NL MH
primerna za obvladovanje
QDMYHþMLK HPLVLM NXKLQMVNH
SDUHSULPHUQDWXGL]DGDOMãH
delovanje.
69
269(7/-$9$
70
ȈȊȂǺȅȊȁǼȈȀǹǿȈȊȈȉǹȈǼǿȈ
• ȉȠʌĮȡȩȞİȖȤİȚȡȓįȚȠȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢĮȞĮijȑȡİIJĮȚ
ıİʌȠȜȜȐȝȠȞIJȑȜĮIJȘȢıȣıțİȣȒȢǼȓȞĮȚįȣȞĮIJȩ
ȞĮ ʌİȡȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ įȚȐijȠȡĮ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ IJȠȣ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪʌȠȣįİȞĮijȠȡȠȪȞIJȘıȣıțİȣȒıĮȢ
• ȅ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢ įİȞ ijȑȡİȚ țĮȝȓĮ İȣșȪȞȘ
ȖȚĮ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıİ ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ
İȖțĮIJȐıIJĮıȘȒıIJȘȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞțĮȞȩȞȦȞ
IJȘȢIJİȤȞȚțȒȢ
• ǾİȜȐȤȚıIJȘĮʌȩıIJĮıȘĮıijĮȜİȓĮȢȝİIJĮȟȪIJȘȢ
İʌȚijȐȞİȚĮȢIJȦȞİıIJȚȫȞțĮȚIJȠȣĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ PP ȠȡȚıȝȑȞĮ ȝȠȞIJȑȜĮ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȖțĮIJĮıIJĮșȠȪȞ ıİ ȝȚțȡȩIJİȡȠ
ȪȥȠȢ ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣȢ ȝİ IJȚȢ
įȚĮıIJȐıİȚȢțĮȚIJȚȢȠįȘȖȓİȢIJȠʌȠșȑIJȘıȘȢ
• ǺİȕĮȚȦșİȓIJİȩIJȚȘIJȐıȘIJȠȣįȚțIJȪȠȣĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ
ıIJȘȞIJȚȝȒʌȠȣĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚıIJȘȞʌȚȞĮțȓįĮıIJȠ
İıȦIJİȡȚțȩIJȠȣĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
• īȚĮ ıȣıțİȣȑȢ țȜȐıȘȢ , ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș
ȠȚțȚĮțȒ ȘȜİțIJȡȚțȒ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ İȟĮıijĮȜȓȗİȚ
ıȦıIJȒȖİȓȦıȘ
• ȈȣȞįȑıIJİ IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ ıIJȠȞ ĮȖȦȖȩ
ĮʌĮȖȦȖȒȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ ıȦȜȒȞĮ ȝİ
įȚȐȝİIJȡȠȓıȘȒȝİȖĮȜȪIJİȡȘĮʌȩPPǾ
įȚĮįȡȠȝȒIJȠȣıȦȜȒȞĮʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚȩıȠIJȠ
įȣȞĮIJȩȞıȣȞIJȠȝȩIJİȡȘ
• ȂȘıȣȞįȑİIJİIJȠıȦȜȒȞĮıİĮȖȦȖȠȪȢĮʌĮȖȦȖȒȢ
țĮʌȞĮİȡȓȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚ Įʌȩ țĮȪıȘ
ȜȑȕȘIJİȢIJȗȐțȚĮțȜʌ
• Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ ıIJȠ įȦȝȐIJȚȠ İțIJȩȢ Įʌȩ
IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țĮȚ
ıȣıțİȣȑȢʌȠȣįİȞțĮIJĮȞĮȜȫȞȠȣȞȘȜİțIJȡȚțȒ
İȞȑȡȖİȚĮʌȤıȣıțİȣȑȢțĮȪıȘȢĮİȡȓȠȣșĮ
ʌȡȑʌİȚȞĮʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚİʌĮȡțȒȢĮİȡȚıȝȩȢIJȠȣ
ȤȫȡȠȣǼȐȞȘțȠȣȗȓȞĮįİȞįȚĮșȑIJİȚĮȞȠȓȖȝĮIJĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȒıIJİȑȞĮȐȞȠȚȖȝĮʌȠȣȞĮİʌȚțȠȚȞȦȞİȓ
ȝİIJȠİȟȦIJİȡȚțȩȖȚĮȞĮİȟĮıijĮȜȓȗİIJĮȚȘİȓıȠįȠȢ
țĮșĮȡȠȪ ĮȑȡĮ ȂȚĮ țĮIJȐȜȜȘȜȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢȤȡȒıȘİʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚȩIJĮȞȘȝȑȖȚıIJȘ
ȣʌȠʌȓİıȘ IJȠȣ įȦȝĮIJȓȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJĮ
P%DU
• ȈİʌİȡȓʌIJȦıȘȗȘȝȚȐȢIJȠȣȘȜİțIJȡȚțȠȪțĮȜȦįȓȠȣ
ĮȣIJȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJĮșİȓ Įʌȩ IJȠȞ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ Ȓ Įʌȩ IJȠ ıȑȡȕȚȢ ȫıIJİ ȞĮ
ʌȡȠȜȘijșİȓțȐșİțȓȞįȣȞȠȢ
• ȈȣȞįȑıIJİ IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ ıIJȠ įȓțIJȣȠ
ʌĮȡİȝȕȐȜȜȠȞIJĮȢįȚʌȠȜȚțȩįȚĮțȩʌIJȘȝİȐȞȠȚȖȝĮ
İʌĮijȫȞIJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞPP
• ǹȞ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
ȝĮȖİȚȡȑȝĮIJȠȢ ȝİ ȣȖȡĮȑȡȚȠ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȩIJȚ
ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚĮʌȩıIJĮıȘȝİȖĮȜȪIJİȡȘĮʌȩİțİȓȞȘ
ʌȠȣĮȞĮijȑȡİIJĮȚʌĮȡĮʌȐȞȦİȓȞĮȚĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ
ȞĮIJȚȢȜȐȕİIJİȣʌȩȥȘȆȡȑʌİȚȞĮIJȘȡİȓIJİȩȜȠȣȢ
IJȠȣȢțĮȞȠȞȚıȝȠȪȢĮȞĮijȠȡȚțȐȝİIJȘȞİțțȑȞȦıȘ
IJȠȣĮȑȡĮ
ȋȇǾȈǾ
• ȅĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȢȑȤİȚȝİȜİIJȘșİȓĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ
ȖȚĮȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘțĮȚȖȚĮIJȘȞĮʌĮȖȦȖȒIJȦȞ
ȠıȝȫȞIJȘȢțȠȣȗȓȞĮȢ
• ȂȘȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİʌȠIJȑȖȚĮȐȜȜİȢȤȡȒıİȚȢIJȠȞ
ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
• ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ İȜİȪșİȡİȢ ijȜȩȖİȢ ȝİȖȐȜȘȢ
ȑȞIJĮıȘȢțȐIJȦĮʌȩIJȠȞĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȩIJĮȞ
ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ
• ȇȣșȝȓȗİIJİʌȐȞIJĮIJȚȢijȜȩȖİȢȑIJıȚȫıIJİȞĮȝȘȞ
ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞʌȠȜȪĮʌȩIJȠȞʌȐIJȠIJȦȞıțİȣȫȞ
• ǼȜȑȖȤİIJİIJȚȢijȡȚIJȑȗİȢȩIJĮȞȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ
IJȠțĮȣIJȩȜȐįȚȝʌȠȡİȓȞĮʌȐȡİȚijȦIJȚȐ
• ȂȘȞȝĮȖİȚȡİȪİIJİijĮȖȘIJȐijȜĮȝʌȑțȐIJȦĮʌȩ
IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ IJȘȢ țȠȣȗȓȞĮȢ ȊʌȐȡȤİȚ
țȓȞįȣȞȠȢʌȣȡțĮȖȚȐȢ
• ǹȣIJȒȘıȣıțİȣȒįİȞʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ
Įʌȩ ȐIJȠȝĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ
ʌĮȚįȚȫȞȝİȝİȚȦȝȑȞİȢȥȣȤȚțȑȢȒįȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ
ȚțĮȞȩIJȘIJİȢȒĮʌȩȐIJȠȝĮȤȦȡȓȢʌİȓȡĮțĮȚȖȞȫıȘ
İțIJȩȢİȐȞİȜȑȖȤȠȞIJĮȚȒİțʌĮȚįİȪȠȞIJĮȚıIJȘȤȡȒıȘ
IJȘȢıȣıțİȣȒȢĮʌȩȐIJȠȝĮʌȠȣİȣșȪȞȠȞIJĮȚȖȚĮ
IJȘȞĮıijȐȜİȚȐIJȠȣȢ
• ȉĮ ʌĮȚįȚȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ȫıIJİ ȞĮ
İȟĮıijĮȜȚıIJİȓȩIJȚįİȞʌĮȓȗȠȣȞȝİIJȘıȣıțİȣȒ
• ³ȆȇȅȈȅȋǾȉĮʌȡȠıȕȐıȚȝĮȝȑȡȘȝʌȠȡİȓȞĮ
ȑȤȠȣȞȣȥȘȜȒșİȡȝȠțȡĮıȓĮĮȞȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ
ȝİıȣıțİȣȑȢȝĮȖİȚȡȑȝĮIJȠȢ´
ȈȊȃȉǾȇǾȈǾ
• ȉȠ ıȪ—ȕȠȜȠ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȓ İʌȐȞȦ ıIJȘ
ıȣıțİȣĮıȓĮ IJȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ — İIJĮȤİȚȡȓȗİıIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ ȦȢ
ȠȚțȚĮțȩ ĮʌȩȡȡȚ——Į ǹȞIJȚșȑIJȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİIJĮȚ ıIJȠ țĮIJȐȜȜȘȜȠ ıȘ—İȓȠ ıȣȜ
ȜȠȖȒȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚ
ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪİȟȠʌȜȚı—ȠȪǼȟĮıijĮȜȓȗȠȞIJĮȢȩIJȚ
IJȠʌȡȠȧȩȞĮȣIJȩįȚĮIJȓșİIJĮȚıȦıIJȐıȣ—ȕȐȜȜİIJİ
ıIJȘȞ ĮʌȠIJȡȠʌȒ İȞįİȤȩ—İȞȦȞ ĮȡȞȘIJȚțȫȞ
ıȣȞİʌİȚȫȞ ȖȚĮ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ IJȘȞ
ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȣȖİȓĮ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ —ʌȠȡȠȪıĮȞ
įȚĮijȠȡİIJȚțȐȞĮʌȡȠțȜȘșȠȪȞĮʌȩĮțĮIJȐȜȜȘȜȠ
ȤİȚȡȚı—ȩ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ĮȣIJȠȪ
īȚĮ ȜİʌIJȠ—İȡȑıIJİȡİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ
—İ IJȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ĮȣIJȠȪ
İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ—İIJȠįȘ—ĮȡȤİȓȠIJȘȢʌİȡȚȠȤȒȢ
ıĮȢ IJȘȞ IJȠʌȚțȒ ıĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮ ĮʌȠțȠ—ȚįȒȢ
ȠȚțȚĮțȫȞĮʌȠȡȡȚ——ȐIJȦȞȒ—İIJȠțĮIJȐıIJȘ—Į
71
ȩʌȠȣĮȖȠȡȐıĮIJİIJȠʌȡȠȧȩȞ
• īȚĮ IJȠȞ țĮșĮȡȚıȝȩ IJȦȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ IJȠȣ
• ȆȡȚȞĮʌȩȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİİʌȑȝȕĮıȘıȣȞIJȒȡȘıȘȢ
ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮĮȡțİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİȑȞĮ
ĮʌȠıȣȞįȑıIJİIJȠȞĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȕȖȐȗȠȞIJĮȢ
ȣȖȡȩʌĮȞȓțĮȚȠȣįȑIJİȡȠȣȖȡȩĮʌȠȡȡȣʌĮȞIJȚțȩ
IJȠijȚȢĮʌȩIJȘȞʌȡȓȗĮȒȖȣȡȞȫȞIJĮȢIJȠȖİȞȚțȩ
įȚĮțȩʌIJȘ
ȋǼǿȇǿȈȉǾȇǿǹ
• ǾıȣȞIJȒȡȘıȘIJȦȞijȓȜIJȡȦȞʌȡȑʌİȚȞĮİțIJİȜİȓIJĮȚ
L
ıȤȠȜĮıIJȚțȐ țĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ıIJĮ İȞįİįİȚȖȝȑȞĮ
M-V
0
ȤȡȠȞȚțȐįȚĮıIJȒȝĮIJĮȀȓȞįȣȞȠȢʌȣȡțĮȖȚȐȢ
1
- +įİȞȝʌȠȡȠȪȞȞĮʌȜȣșȠȪȞĮȜȜȐșĮʌȡȑʌİȚ
ȞĮĮȞIJȚțĮșȓıIJĮIJĮȚțȐșİįȪȠȝȒȞİȢ
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L ĭȦIJȚıȝȩȢ ǹȞȐȕİȚ țĮȚ ıȕȒȞİȚ IJȠ ijȦȢ
M ȂȠIJȑȡ
V ȉĮȤȪIJȘIJĮ
H
- ĭȓȜIJȡĮȖȚĮȜȓʌȘZȂʌȠȡȠȪȞȞĮʌȜȣșȠȪȞıIJȠ
ʌȜȣȞIJȒȡȚȠʌȚȐIJȦȞțĮȚĮʌĮȚIJȠȪȞțĮșĮȡȚı—ȩ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ țȐșİ —ȒȞİȢ ȤȡȒıȘȢ Ȓ
ıȣȤȞȩIJİȡĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘȚįȚĮȓIJİȡĮıȣȤȞȒȢ
ȤȡȒıȘȢ
Z
ǹȞȐȕİȚ țĮȚ ıȕȒȞİȚ IJȠ ȝȠIJȑȡ
ĮȞĮȡȡȩijȘıȘȢ
Ǽ ʌ Ț Ȝ ȑ Ȗ İ Ț IJ Ș Ȟ IJ Į Ȥ Ȫ IJ Ș IJ Į
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
Ǽ Ȝ Ȑ Ȥ Ț ı IJ Ș IJ Į Ȥ Ȫ IJ Ș IJ Į țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ȚįȚĮȓIJİȡĮ
Į ș ȩ ȡ ȣ ȕ Ș ț Į Ț ı ȣ Ȟ İ Ȥ Ȓ
İȞĮȜȜĮȖȒIJȠȣĮȑȡĮȝİȜȓȖȠȣȢ
ĮIJȝȠȪȢ Įʌȩ IJȠ ȝĮȖİȓȡİȝĮ
ȂȑıȘ IJĮȤȪIJȘIJĮ țĮIJȐȜȜȘȜȘ
ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ IJȦȞ
ı ȣ Ȟ ș Ș țȫ Ȟ Ȥ ȡ Ȓ ı Ș Ȣ ȝ İ
ȐȡȚıIJȘ ıȤȑıȘ ʌĮȡȠȤȒȢ
İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ
ıIJȐșȝȘȢ șȠȡȪȕȠȣ
ȂȑȖȚıIJȘIJĮȤȪIJȘIJĮțĮIJȐȜȜȘȜȘ
ȖȚĮȝİȖȐȜȘʌĮȡĮȖȦȖȒĮIJȝȫȞ
Įʌȩ IJȠ ȝĮȖİȓȡİȝĮ ĮțȩȝȘ
țĮȚ ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıIJȘȝĮ
M-V
L
- ĭȓȜIJȡȠİȞİȡȖȠȪȐȞșȡĮțĮWǻİȞ—ʌȠȡȠȪȞ
ȞĮʌȜȣșȠȪȞțĮȚȞĮĮȞĮȖİȞȞȘșȠȪȞțĮȚʌȡȑʌİȚ
ȞĮĮȞIJȚțĮșȓıIJĮȞIJĮȚIJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞțȐșİ—ȒȞİȢ
ȤȡȒıȘȢȒıȣȤȞȩIJİȡĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘȚįȚĮȓIJİȡĮ
ıȣȤȞȒȢȤȡȒıȘȢ
W
L ĭȦIJȚıȝȩȢ ǹȞȐȕİȚ țĮȚ ıȕȒȞİȚ IJȠ ijȦȢ
M ȂȠIJȑȡ
ǹȞȐȕİȚ țĮȚ ıȕȒȞİȚ IJȠ ȝȠIJȑȡ
ĮȞĮȡȡȩijȘıȘȢ
V ȉĮȤȪIJȘIJĮ
Ǽ ʌ Ț Ȝ ȑ Ȗ İ Ț IJ Ș Ȟ IJ Į Ȥ Ȫ IJ Ș IJ Į
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
Ǽ Ȝ Ȑ Ȥ Ț ı IJ Ș IJ Į Ȥ Ȫ IJ Ș IJ Į țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ȚįȚĮȓIJİȡĮ
Į ș ȩ ȡ ȣ ȕ Ș ț Į Ț ı ȣ Ȟ İ Ȥ Ȓ
İȞĮȜȜĮȖȒIJȠȣĮȑȡĮȝİȜȓȖȠȣȢ
ĮIJȝȠȪȢ Įʌȩ IJȠ ȝĮȖİȓȡİȝĮ
ȂȑȖȚıIJȘIJĮȤȪIJȘIJĮțĮIJȐȜȜȘȜȘ
ȖȚĮȝİȖȐȜȘʌĮȡĮȖȦȖȒĮIJȝȫȞ
ĮʌȩIJȠȝĮȖİȓȡİȝĮĮțȩȝȘțĮȚ
ȖȚĮȝİȖȐȜȠȤȡȠȞȚțȩįȚȐıIJȘȝĮ
72
ĭȍȉǿȈȂȅȈ
73
7$96,<(/(59(g1(5,/(5
• %XNXOODQPDWDOLPDWȚELUGHQID]ODFLKD]PRGHOL
LoLQ JHoHUOLGLU &LKD]ȚQȚ]D X\PD\DQ ED]Ț GRQDQȚP|]HOOLNOHULWDULIHGLOPLúRODELOLU
• <DOQȚúYH\DHNVLNPRQWDMGDQGR÷DQKHUKDQJL
ELU]DUDUȚQVRUXPOXOX÷XUHWLFL\HDLWGH÷LOGLU
• 'DYOXPED] LOH SLúLULFL FLKD]ȚQ RFDN NȚVPȚ
DUDVȚQGDNL PLQLPXP JYHQOLN PHVDIHVL PPGLU ED]Õ PRGHOOHU GDKD DOoDN VHYL\HGH
ELU\NVHNOL÷HNXUXODELOLUKDFLPYHNXUXOXPLOH
LOJLOLSDUDJUDÀDUDEDNÕQÕ]
• %HVOHPH YROWDMȚQȚQ GDYOXPED] LoHULVLQH \HUOHúWLULOHQ ELOJL HWLNHWLQGH EHOLUWLOHQOH D\QȚ ROXS
ROPDGȚ÷ȚQȚNRQWUROHGLQ
• 6ȚQȚI,HOHNWULNOLDOHWOHULLoLQJoND\QD÷ȚQȚQ\HWHUOL
WRSUDNODPD\Ț VD÷OD\ȚS VD÷ODPDGȚ÷ȚQȚ NRQWURO
HGLQ0LQLPXPPPoDSȚQGDELUERUX\ROX\ODGDYOXPED]ȚoȚNȚúEDFDVȚQDED÷OD\ȚQ%DFD
ED÷ODQWȚVȚPPNQROGX÷XQFDNȚVDROPDOȚGȚU
• 'DYOXPED] ERUXVXQX \DQȚFȚ GXPDQ WDúȚ\DQ
EDFD GHOL÷LQH EXKDU ND]DQȚ ú|PLQH YE
ED÷ODPD\ȚQ
• 'DYOXPED]ȚQ HOHNWULNOH oDOȚúPD\DQ DOHWOHUOH
|UQH÷LQJD]OȚFLKD]ODUED÷ȚQWȚOȚRODUDNNXOODQȚOPDPDVȚKDOLQGHoȚNȚúJD]ȚQȚQJHULWHSPHVLQL|QOHPHNDPDFȚ\ODRGDGD\HWHUOLELUKDYDODQGȚUPD
VD÷ODQPDOȚGȚU7HPL]KDYDJLULúLQLWHPLQHWPHN
LoLQPXWIDNWDGR÷UXGDQGȚúDUȚ\DDoȚODQELUDoȚNOȚN
EXOXQPDOȚGȚU&LKD]ODUÕQEXOXQGX÷XPHNDQLOH
GÕúoHYUHDUDVÕQGDNLD]DPLEDVÕQoIDUNÕQÕQ
PEDU¶ÕJHoPHPHVLúDUWWÕU
• *o NDEORVXQXQ KDVDU J|UPHVL GXUXPXQGD
KHUKDQJLELUULVNWHQNDoÕQPDNLoLQLPDODWoÕ\D
GDWHNQLNVHUYLVWDUDIÕQGDQGH÷LúWLULOPHOLGLU
• 'DYOXPED]ȚWHPDVQRNWDODUȚDUDVȚQGDPP
DoȚNOȚNRODQoLIWNXWXSOXELUDQDKWDU]HULQGHQHOHNWULNúHEHNHVLQHED÷OD\ȚQ
• (÷HUJD]OÕSLúLUPHFLKD]ÕQÕQPRQWDMWDOLPDWODUÕ
\XNDUÕGDEHOLUWLOHQGHQGDKDJHQLúELUPHVDIH\H
LKWL\Do GX\XOGX÷XQX |QHUL\RUVD EXQODUÕ J|]
|QQGHEXOXQGXUPDNJHUHNOLGLU+DYDWDKOL\HVL
LOHLOJLOLWPX\JXODQDELOLUNDQXQYH\|QHWPHOLNOHUOHX\XPOXROPDOÕGÕU
.8//$1,0
• 'DYOXPED] PXWIDNWDNL NRNXODUȚQ HPLOPHVL
DPDFȚ\ODHYOHUGHNXOODQȚPLoLQWDVDUODQPȚúWȚU
7LFDULYHHQGVWUL\HODPDoODULoLQNXOODQPD\ȚQȚ]
• 'DYOXPED]Ț WDVDUODQGȚ÷Ț DPDoODUȚQ GȚúȚQGD
NHVLQOLNOHNXOODQPD\ȚQȚ]
• 'DYOXPED]oDOȚúȚUNHQDOWȚQGDNHVLQOLNOH\NVHN
oȚSODNDWHúEȚUDNPD\ȚQ
• $OHY \R÷XQOX÷XQX GR÷UXGDQ WHQFHUHQLQ
DOWȚQGD NDODFDN úHNLOGH D\DUOD\ȚQ NHQDUODUȚQȚ
VDUPDGȚ÷ȚQGDQHPLQROXQ
• <D÷GD NȚ]DUWPD WDYDODUȚQȚ NXOODQȚUNHQ VUHNOL
RODUDNWDNLSHGLQID]ODȚVȚQDQ\D÷WXWXúDELOLU
• .DSD÷ÕQ DOWÕQGD NÕYÕOFÕPGDQ NDoÕQÕQ \DQJÕQ
riski
• %X DOHW JYHQOLNOHULQGHQ VRUXPOX NLúLOHU
WDUDIÕQGDQ NRQWURO HGLOPHGLNOHUL YH\D H÷LWLOPHGLNOHULVUHFH¿]LNVHOGX\XPVDOYH]LKLQVHO
NDSDVLWHVLQGHNÕVÕWODPDRODQoRFXNODUGDKLO
YH\DDOHWLNXOODQPDWHFUEHVLYHELOJLVLROPD\DQ
NLúLOHUWDUDIÕQGDQNXOODQÕODPD]
• %HEHNOHULQ DOHWOH R\QDPDGÕNODUÕQGDQ HPLQ
olmak için kontrol edilmeli gerekir.
• ³'ø..$7 3LúLUPH FLKD]ODUÕQGD NXOODQÕOÕUNHQ
XODúÕODELOLUSDUoDODUVÕFDNKDOHJHOHELOLU´
%$.,0
• hUQYH\DSDNHWL]HULQGHNL VHPEROEX
UQQQRUPDOELUHYVHODWÕNRODUDNJ|UOPHPHVL
YH EX WLS HOHNWULNOL YH\D HOHNWURQLN FLKD]ODUÕQ
DWÕOGÕ÷ÕG|QúPOWRSODPDQRNWDODUÕQDWHUNHGLOPHVLJHUHNWL÷LQHLúDUHWHGHU%XUQJHUHNWL÷L
JLELHOLPLQHHWPHNXUDOODUÕQDX\DUVDQÕ]oHYUH
YHLQVDQVD÷OÕ÷Ձ]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHULQL
EHUWDUDIHWPH\HNDWNÕVD÷ODPÕúROXUVXQX]%X
UQQJHULG|QúPNRúXOODUÕKDNNÕQGDGDKD
D\UÕQWÕOÕELOJLLoLQKXGXWODUÕLoLQGHEXOXQGX÷XQX]
EHOHGL\HQLQLOJLOLGLDUHVLQHDWÕN\RNHWPHVHUYLVLQHYH\DUQQVDWÕFÕVÕQDGDQÕúÕQÕ]
• +HUKDQJLELUEDNȚPLúOHPLQLJHUoHNOHúWLUPHGHQ
|QFHGDYOXPED]ȚNDSDWȚQYH\D¿úLQLoȚNDUȚQ
• )LOWUHOHULEHOLUWLOHQ]DPDQODUGDWHPL]OH\LQYH
YH\DGH÷LúWLULQ<DQJÕQULVNL
- H%X¿OWUH\ÕNDQPD]RUWDODPDLNLD\GDELU
GH÷LúWLULOLU
H
- <D÷ WXWXFX ¿OWUHOHU Z %X ¿OWUHOHU EXODúÕN
PDNLQDVÕQGDGD\ÕNDQDELOLUYHQRUPDONXOODQÕOGÕNODUÕQGDLNLD\GDELU\R÷XQNXOODQÕP
KDOLQGHLVHGDKDVÕNoD\ÕNDQPDODUÕÕJHUHNOLGLU
M-V
L
Z
- $NWLINDUERQOXNRNXJLGHULFL¿OWUHOHUW Aktif
NDUERQOX NRNX JLGHULFL ¿OWUH \ÕNDQPD] YH
UHMHQHUHHGLOPH]QRUPDONXOODQÕPGD\DNODúÕN
D\GD ELU \R÷XQ NXOODQÕPGD GDKD VÕNoD
GH÷LúWLULOPHVLJHUHNLU
L Lambalar
$\GÕQODWPD\Õ DoDU NDSDWÕU
M Motor
$VSLUDW|U PRWRUXQX DoDU NDSDWÕU
V +Õ]
'DYOXPED]ÕQ oDOÕúPD KÕ]ÕQÕ
belirler:
0LQLPXP KÕ] D] GXPDQ
PHYFXW ROGX÷XQGD JD\HW
VHVVL]úHNLOGHKDYDGRODúÕPÕ
VD÷ODU
0DNVLPXP KÕ] +HP oRN
\R÷XQGXPDQKHPGHX]XQ
VUHOLSLúLUPHOHUGHNXOODQÕPD
X\JXQGXU
ù,./$1',50$
W
• &LKD]ȚQHPOLELUEH]YHQ|WUELUVȚYȚGHWHUMDQ
NXOODQDUDNWHPL]OH\LQ
KONTROLLER
L
0
1
M-V
L Lambalar
M Motor
V +Õ]
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
$\GÕQODWPD\Õ DoDU NDSDWÕU
$VSLUDW|U PRWRUXQX DoDU NDSDWÕU
'DYOXPED]ÕQ oDOÕúPD KÕ]ÕQÕ
belirler:
0LQLPXP KÕ] D] GXPDQ
PHYFXW ROGX÷XQGD JD\HW
VHVVL]úHNLOGHKDYDGRODúÕPÕ
VD÷ODU
2UWD KÕ] JHQHO NXOODQÕPÕQ
E\N NÕVPÕQÕ NDSVDU VHV
G]H\L LOH KDYD GRODúÕPÕ
RUDQÕ PNHPPHOGLU
0DNVLPXP KÕ] +HP oRN
\R÷XQGXPDQKHPGHX]XQ
VUHOLSLúLUPHOHUGHNXOODQÕPD
X\JXQGXU
“EEE Yönetmeligine Uygundur”
hUHWLFLøKUDFDWoÕ
(/(&752/8;+20(352'8&76&25325$7,21
19
5$.(7675$$758('(/$)86((
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
%(/*,80
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
.XOODQÕPgPU%LOJLVL
.XOODQÕP|PUNoNHYDOHWOHULQGH\ÕOGL÷HUEH\D]Hú\D
UQOHULQGHLVH\ÕOGÕU.XOODQÕP|PUUHWLFLYHYH\D
LWKDODWoÕ¿UPDQÕQFLKD]ÕQÕ]ODLOJLOL\HGHNSDUoDWHPLQLYH
EDNÕPVUHVLQLLIDGHHGHU
75
ɋɔȼȿɌɂɂɌɊɂɄɈȼȿ
• ɍɩɴɬɜɚɧɟɬɨɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟɫɟɨɬɧɚɫɹɡɚɧɹɤɨɥɤɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɧɚɬɨɡɢɭɪɟɞɋɴɨɬɜɟɬɧɨɦɨɠɟɬɟ
ɞɚɧɚɦɟɪɢɬɟɨɩɢɫɚɧɢɹɧɚɨɬɞɟɥɧɢɮɭɧɤɰɢɢ
ɤɨɢɬɨɧɟɫɟɨɬɧɚɫɹɬɡɚɜɚɲɢɹɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ
ɭɪɟɞ
• ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɬ ɧɹɦɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɫɱɢɬɚɧ ɡɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɟɧ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɤɚɤɜɢɬɨ ɢ ɞɚ ɟ
ɳɟɬɢ ɩɪɨɢɡɬɢɱɚɳɢ ɨɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɟɧ ɢɥɢ
ɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɦɨɧɬɚɠ
• Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɬɨ ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɧɚɬɚ
ɱɚɫɬɧɚɩɟɱɤɚɬɚɢɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɟPPɧɹɤɨɢ
ɦɨɞɟɥɢɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɦɨɧɬɢɪɚɧɢɧɚɩɨ
ɦɚɥɤɚɜɢɫɨɱɢɧɚɦɨɥɹɜɢɠɬɟɩɚɪɚɝɪɚɮɢɬɟ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɢɬɟɪɚɡɦɟɪɢɢɦɨɧɬɚɠɚ
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɡɚɯɪɚɧɜɚɳɨɬɨɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɧɚɩɨɫɨɱɟɧɨɬɨɧɚɬɚɛɟɥɤɚɬɚɫ
ɞɚɧɧɢɡɚɤɪɟɩɟɧɚɨɬɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
• ɉɪɢ ɭɪɟɞɢɬɟ ɨɬ Ʉɥɚɫ , ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ ɜ ɞɨɦɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɡɚɡɟɦɹɜɚɧɟ
• ɋɜɴɪɠɟɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ ɤɴɦ ɤɨɦɢɧɚ ɱɪɟɡ
ɬɪɴɛɚ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɞɢɚɦɟɬɴɪ PP
Ɉɫɢɝɭɪɟɬɟ ɤɨɥɤɨɬɨ ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɩɨɦɚɥɤɚ
ɞɴɥɠɢɧɚɧɚɬɪɴɛɚɬɚ
• ɇɟɫɜɴɪɡɜɚɣɬɟɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɤɴɦɤɨɦɢɧɢɩɪɟɡ
ɤɨɢɬɨɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɢɡɩɭɫɤɚɧɟɧɚɞɢɦɨɬ
ɝɨɪɟɧɟɛɨɣɥɟɪɢɤɚɦɢɧɢɢɬɧ
• Ⱥɤɨ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɴɬ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ
ɫ ɧɟɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɭɪɟɞɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɝɚɡɨɜɢɭɪɟɞɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɚɨɫɢɝɭɪɢɬɟ
ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɚ ɜɴɡɞɭɲɧɚ ɰɢɪɤɭɥɚɰɢɹ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɞɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɟ
ɜɪɴɳɚɧɟɬɨɧɚɢɡɩɭɫɤɚɧɢɬɟɝɚɡɨɜɟɄɭɯɧɹɬɚ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɢɦɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɢɡɥɚɡɧɚɜɴɧ
ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɩɨɫɬɴɩɜɚɧɟ ɧɚ ɫɜɟɠ
ɜɴɡɞɭɯ Ʉɨɝɚɬɨ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɴɬ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɭɪɟɞɢ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɢ ɫ ɟɧɟɪɝɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɚɨɬɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɨɬɨ
ɧɚɥɹɝɚɧɟɜɫɬɚɹɬɚɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɧɚɞɜɢɲɚɜɚ
PEDUɡɚɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟɜɪɴɳɚɧɟɬɨ
ɧɚɞɢɦɜɫɬɚɹɬɚɩɪɟɡɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
• ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɜ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ
ɤɚɛɟɥ ɬɨɣ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɡɚɦɟɧɟɧ ɨɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɢɥɢɨɬɨɬɞɟɥɚɡɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɫ ɰɟɥ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɤɚɤɜɢɬɨɢɞɚɟɪɢɫɤɨɜɟ
• ɋɜɴɪɠɟɬɟɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɤɴɦɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɦɪɟɠɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧ ɞɜɭɩɨɥɸɫɟɧ
ɩɪɟɤɴɫɜɚɱɫɤɨɧɬɚɤɬɪɚɡɥɢɤɚɨɬɩɨɧɟPP
• Ⱥɤɨɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚɡɚɦɨɧɬɚɠɧɚɝɚɡɨɜɚɬɚɩɟɱɤɚ
ɩɨɫɨɱɜɚɬɱɟɟɧɭɠɧɨɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟɩɨɝɨɥɹɦɨ
ɨɬɩɨɫɨɱɟɧɨɬɨɩɨɝɨɪɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɜɡɟɦɟ
ɩɪɟɞɜɢɞ ɬɨɜɚ ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ ȼɫɢɱɤɢ ɧɨɪɦɢ
ɡɚɩɪɨɜɟɬɪɟɧɢɟɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɫɩɚɡɟɧɢ
ɍɉɈɌɊȿȻȺ
• Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɴɬ ɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɡɚ ɞɨɦɚɤɢɧɫɤɢ ɧɭɠɞɢ ɡɚ ɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟ ɧɚ
ɤɭɯɧɟɧɫɤɢɬɟɦɢɪɢɡɦɢ
• ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɝɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɡɚ ɞɪɭɝɢ ɰɟɥɢ
ɨɫɜɟɧɩɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
• ɉɪɢɪɚɛɨɬɚɧɚɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɩɨɞɧɟɝɨɧɢɤɨɝɚ
ɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɢɦɚɜɢɫɨɤɩɥɚɦɴɤ
• Ɋɟɝɭɥɢɪɚɣɬɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɦɴɤɚ
ɡɚɞɚɝɨɧɚɫɨɱɢɬɟɫɚɦɨɤɴɦɞɨɥɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ɧɚ ɞɨɦɚɤɢɧɫɤɢɹ ɫɴɞ ɢ ɫɟ ɭɜɟɪɟɬɟ ɫɟ ɱɟ
ɩɥɚɦɴɤɴɬɧɟɨɛɯɜɚɳɚɫɬɪɚɧɢɬɟɦɭ
• ɇɚɛɥɸɞɚɜɚɣɬɟɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨɮɪɢɬɸɪɧɢɰɢɬɟ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɩɪɟɝɪɹɬɨɬɨɨɥɢɨɦɨɠɟ
ɞɚɢɡɛɭɯɧɟɜɩɥɚɦɴɰɢ
• ɇɟɩɪɚɜɟɬɟɮɥɚɦɛɟɩɨɞɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɩɨɪɚɞɢ
ɪɢɫɤɨɬɩɨɠɚɪ
• ɍɪɟɞɴɬɧɟɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɡɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɨɬ ɥɢɰɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɞɟɰɚ ɫ ɧɚɦɚɥɟɧɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɫɟɬɢɜɧɢ ɢɥɢ ɭɦɫɬɜɟɧɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɥɢɧɚɤɨɢɬɨɥɢɩɫɜɚɬɨɩɢɬɢ
ɩɨɡɧɚɧɢɹɨɫɜɟɧɚɤɨɧɟɛɴɞɚɬɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢ
ɢɥɢɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɚɧɢɨɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɡɚɬɹɯɧɚɬɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɥɢɰɟ
• Ⱦɟɰɚɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɡɚɞɚ
ɫɬɟɫɢɝɭɪɧɢɱɟɧɟɫɢɢɝɪɚɹɬɫɭɪɟɞɚ
• ³ȼɇɂɆȺɇɂȿȾɨɫɬɴɩɧɢɬɟɱɚɫɬɢɦɨɝɚɬɞɚ
ɫɟ ɧɚɝɨɪɟɳɹɬ ɩɪɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɫ ɭɪɟɞɢ ɡɚ
ɝɨɬɜɟɧɟ´
ɉɈȾȾɊɔɀɄȺ
• ɋɢɦɜɨɥɴɬ ɜɴɪɯɭɩɪɨɞɭɤɬɚɢɥɢɧɟɝɨɜɚɬɚ
ɨɩɚɤɨɜɤɚɩɨɤɚɡɜɚɱɟɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɢɡɯɜɴɪɥɹ
ɫɞɨɦɚɤɢɧɫɤɢɬɟɨɬɩɚɞɴɰɢȼɦɟɫɬɨɬɨɜɚɝɨ
ɜɴɪɧɟɬɟɜɫɴɨɬɜɟɬɟɧɩɭɧɤɬɡɚɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟ
ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɣɤɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ ɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɢ ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɴɪɯɭɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɢɱɨɜɟɲɤɨɬɨɡɞɪɚɜɟ
ɤɨɢɬɨ ɛɢɯɚ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɢɡɯɜɴɪɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɬ Ɂɚ ɩɨɩɨɞɪɨɛɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨɬɧɨɫɧɨ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɟ
ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɤɴɦ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɝɪɚɞɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɮɢɪɦɚɬɚ ɡɚ ɫɴɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɞɨɦɚɤɢɧɫɤɢ
ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɢɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɨɬ ɤɨɣɬɨ ɫɬɟ ɝɨ
76
ɡɚɤɭɩɢɥɢ
• ɉɨɱɢɫɬɜɚɣɬɟɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɫɜɥɚɠɧɚɤɴɪɩɚɢ
• ɂɡɤɥɸɱɜɚɣɬɟ ɭɪɟɞɚ ɢɥɢ ɢɡɜɚɠɞɚɣɬɟ
ɧɟɭɬɪɚɥɟɧɬɟɱɟɧɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɳɟɩɫɟɥɚ ɨɬ ɭɪɟɞɚ ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢɬɟ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɧɟɝɨɜɚɬɚɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
• ɉɨɱɢɫɬɜɚɣɬɟɢɢɥɢɫɦɟɧɹɣɬɟɮɢɥɬɪɢɬɟɫɥɟɞ
L
ɭɤɚɡɚɧɢɹɫɪɨɤɈɩɚɫɧɨɫɬɨɬɩɨɠɚɪ
M-V
0
- HɌɨɜɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɟɪɟɢɥɢɪɟɝɟɧɟɪɢɪɚ
1
ɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɪɨɦɟɧɹɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɨ
ɜɟɞɧɴɠɧɚɜɫɟɤɢɦɟɫɟɰɚɢɥɢɩɨɱɟɫɬɨ
ɩɪɢɨɫɨɛɟɧɨɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
L Ɉɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ȼ ɤ ɥ ɸ ɱ ɜ ɚ ɢ ɢ ɡ ɤ ɥ ɸ ɱ ɜ ɚ
M Ɇɨɬɨɪ
V ɋɤɨɪɨɫɬ
H
- ɆɚɫɥɟɧɢɮɢɥɬɪɢZɎɢɥɬɪɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟ
ɩɨɱɢɫɬɜɚɬɧɚɜɫɟɤɢɦɟɫɟɰɚɪɚɛɨɬɚɢɥɢ
ɩɨɱɟɫɬɨɩɪɢɨɫɨɛɟɧɨɬɟɠɤɢɭɫɥɨɜɢɹɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɚɆɨɠɟɬɟɞɚɦɢɟɬɟɜɫɴɞɨɦɢɚɥɧɚ
ɦɚɲɢɧɚ
Z
- Ɏɢɥɬɪɢ ɨɬ ɚɤɬɢɜɟɧ ɜɴɝɥɟɧ W Ɍɟɡɢ
ɮɢɥɬɪɢɧɟɫɟɦɢɹɬɢɧɟɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬ
ɪɟɝɟɧɟɪɢɪɚɧɢɋɦɟɧɹɣɬɟɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɨ
ɧɚɜɫɟɤɢɦɟɫɟɰɚɪɚɛɨɬɚɢɥɢɩɨɱɟɫɬɨ
ɩɪɢɬɟɠɤɢɭɫɥɨɜɢɹɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
W
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɬɨ
ȼɤɥɸɱɜɚɢɢɡɤɥɸɱɜɚɦɨɬɨɪɚ
ɧɚ ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɪɚ
Ɂɚɞɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɫɤɨɪɨɫɬ
ɧɚ ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɪɚ
ɇɢɫɤɚ ɫɤɨɪɨɫɬ ɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɫɟ ɡɚ ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬ ɢ
ɛɟɡ ɲ ɭɦ ɟ ɧ ɨ ɛɦ ɟ ɧ ɧ ɚ
ɜɴɡɞɭɯ ɜ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ
ɧɚ ɥɟɤɢ ɢɡɩɚɪɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɝɨɬɜɟɧɟ
ɋ ɪ ɟ ɞ ɧ ɚ ɫ ɤ ɨ ɪ ɨ ɫ ɬ ɩ ɨ ɞ ɯ ɨ ɞ ɹ ɳ ɚ ɡ ɚ
ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɪɟɠɢɦɢ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɤ ɚɬɨ ɫɟ ɢɦɚ
ɩɪɟɞɜɢɞ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɬɨ
ɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɬɪɚɛɨɬɟɧ
ɜɴɡɞɭɲɟɧɩɨɬɨɤɧɢɜɨɧɚ
ɲɭɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬ
ɢ ɡ ɩ ɨ ɥ ɡ ɜ ɚ ɫ ɟ ɡ ɚ
ɟɥɢɦɢɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɧɚɣ
ɜ ɢ ɫ ɨ ɤ ɢ ɬ ɟ ɟ ɦ ɢ ɫ ɢ ɢ
ɢɡɩɚɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɝɨɬɜɟɧɟ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɡɚ ɞɴɥɝɢ
ɩɟɪɢɨɞɢ
77
M-V
L
L Ɉɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ȼ ɤ ɥ ɸɱ ɜ ɚ ɢ ɢ ɡ ɤ ɥ ɸɱ ɜ ɚ
ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɬɨ
M Ɇɨɬɨɪ
ȼ ɤ ɥ ɸɱ ɜ ɚ ɢ ɢ ɡ ɤ ɥ ɸɱ ɜ ɚ
ɦɨɬɨɪɚ ɧɚ ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɪɚ
V ɋɤɨɪɨɫɬ
Ɂɚɞɚɜɚɪɚɛɨɬɧɚɬɚɫɤɨɪɨɫɬ
ɧɚ ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɪɚ
ɇɢɫɤɚɫɤɨɪɨɫɬɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɫɟ ɡɚ ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬ ɢ
ɛɟɡɲɭɦɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ
ɜɴɡɞɭɯ ɜ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ
ɧɚ ɥɟɤɢ ɢɡɩɚɪɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɝɨɬɜɟɧɟ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬ
ɢ ɡ ɩ ɨ ɥ ɡ ɜ ɚ ɫ ɟ ɡ ɚ
ɟɥɢɦɢɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɧɚɣ
ɜ ɢ ɫ ɨ ɤ ɢ ɬ ɟ ɟ ɦ ɢ ɫ ɢ ɢ
ɢɡɩɚɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɝɨɬɜɟɧɟ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɡɚ ɞɴɥɝɢ
ɩɟɪɢɨɞɢ
ɈɋȼȿɌɂɌȿɅɇɉɊɂȻɈɊ
78
ɄȿԘȿɋɌȿɊɆȿɇԜɋɕɇɕɋɌȺɊ
• ɉɚɣɞɚɥɚɧɭ ɬɭɪɚɥɵ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪ ɨɫɵ
ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɛɿɪɧɟɲɟ ɧԝɫԕɚɥɚɪɵ ԛɲɿɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɞɵ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ ɦԝɧɞɚ
ԕԝɪɵɥԑɵԙɵɡɞɚ ɠɨԕ ɠɟɤɟ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤɬɟɪ
ɫɢɩɚɬɬɚɥɭɵɦԛɦɤɿɧ
• Ԕɚɬɟ ɧɟɦɟɫɟ ɬɢɿɫɬɿ ɟɦɟɫ ɬԛɪɞɟ ɨɪɧɚɬɭ
ɧԥɬɢɠɟɫɿɧɞɟɬɭɵɧɞɚԑɚɧɤɟɡɤɟɥɝɟɧɡɚԕɵɦԑɚ
ԧɧɞɿɪɭɲɿɠɚɭɚɩɬɵɛɨɥɦɚɣɞɵ
• Ɍɚɦɚԕɩɿɫɿɪɭɲɿɧɿԙɛɚɫɵɦɟɧɬԛɬɿɧɫɨɪԑɵɲԕɚ
ɞɟɣɿɧɝɿ ɚɪɚԕɚɲɵԕɬɵԕ ± ɦɦ ɤɟɣɛɿɪ
ԛɥɝɿɥɟɪɿ ɬԧɦɟɧɞɟɭ ɨɪɧɚɬɵɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ
ԧɥɲɟɦɞɟɪɦɟɧɨɪɧɚɬɭɬɭɪɚɥɵɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪɞɿ
ɬɢɿɫɬɿɛԧɥɿɦɞɟɪɞɟɧɨԕɵԙɵɡ
• ɋɵɪɬԕɵԕɭɚɬɤԧɡɿɧɿԙɤɟɪɧɟɭɿɬԛɬɿɧɫɨɪԑɵɲɬɵԙ
ɿɲɤɿɠɚԑɵɧɚɛɟɤɿɬɿɥɝɟɧɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪ
ɬɚԕɬɚɫɵɧɞɚԑɵ ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɟɪɦɟɧ ɫԥɣɤɟɫ
ɛɨɥɭɵɧԕɚɞɚԑɚɥɚԙɵɡ
• ɫɵɧɵɩԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵԛɲɿɧԛɣɞɟɝɿԕɭɚɬɤԧɡɿ
ɠɟɪɝɟɬԝɣɵԕɬɚɭɞɵɬɢɿɫɬɿɬԛɪɞɟԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ
ɟɬɟɬɿɧɿɧɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ
• ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɞɢɚɦɟɬɪɿ ɤɟɦ
ɞɟɝɟɧɞɟɦɦɬԛɬɿɤɩɟɧɬԛɬɿɧɞɿɤɤɟɠɚɥԑɚԙɵɡ
Ɍԛɬɿɧɞɿɤɬɿԙ ԝɡɵɧɞɵԑɵ ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧɲɟ ԕɵɫԕɚ
ɛɨɥɭɵɬɢɿɫ
• ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɨɬɵɧ ɠɚɧɭɵɧɚɧ
ɩɚɣɞɚɛɨɥԑɚɧɬԛɬɿɧɞɟɪɞɿԕɚɡɚɧɞɚɪɤɚɦɢɧɞɟɪ
ԧɬɤɿɡɟɬɿɧɬԛɬɿɧɞɿɤɬɟɪɝɟɠɚɥԑɚɦɚԙɵɡ
• ȿɝɟɪ ɲɵԑɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ ɷɥɟɤɬɪɥɿɤ ɟɦɟɫ
ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɦɟɧ ɿɪɝɟɥɟɫ ԕɨɥɞɚɧɵɥɫɚ
ɦɵɫɚɥɵ ɝɚɡ ɠɚԑɚɬɵɧ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧɝɚɡɞɵԙɤɟɪɿɲɵԑɭɵɧɚɠɨɥ
ɛɟɪɦɟɭԛɲɿɧɛԧɥɦɟɞɟɠɟɬɤɿɥɿɤɬɿɚɭɚɚɥɦɚɫɭɵ
ɞɟԙɝɟɣɿԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɿɥɭɿɬɢɿɫȺɫԛɣɞɟɬɚɡɚ
ɚɭɚɧɵԙ ɤɿɪɭɿɧɟ ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɛɟɪɟɬɿɧ ɫɵɪɬԕɵ
ɚɭɚɦɟɧ ɬɿɤɟɥɟɣ ɛɚɣɥɚɧɵɫɚɬɵɧ ɫɚԙɵɥɚɭ
ɛɨɥɭɵɬɢɿɫɉɥɢɬɚɫԛɡɿɧɞɿɫɿɷɥɟɤɬɪɞɟɧɛɚɫԕɚ
ɷɧɟɪɝɢɹɦɟɧɠԝɦɵɫɿɫɬɟɣɬɿɧԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɦɟɧ
ɿɪɝɟɥɟɫ ԕɨɥɞɚɧɵɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɬԛɬɿɧ ɩɥɢɬɚ
ɫԛɡɿɧɞɿɫɿɧɟɧ ɤɟɪɿ ɤɿɪɭɿɧ ɛɨɥɞɵɪɦɚɭ ԛɲɿɧ
ɛԧɥɦɟɞɟɝɿɬɟɪɿɫԕɵɫɵɦɦɛɞɚɧɚɫɩɚɭɵ
ɬɢɿɫ
• Ԕɭɚɬ ɫɵɦɵ ɡɚԕɵɦɞɚɥԑɚɧ ɠɚԑɞɚɣɞɚ ɤɟɡ
ɤɟɥɝɟɧԕɚɭɿɩɬɿɛɨɥɞɵɪɦɚɭԛɲɿɧɨɧɵԧɧɞɿɪɭɲɿ
ɧɟɦɟɫɟɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭɛԧɥɿɦɿ
ɚɭɵɫɬɵɪɭɵɬɢɿɫ
• ɋɨɪɵɩɚɥɭԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɬɨԕԕɚɤɨɧɬɚɤɬɿɥɟɪɿɧɿԙ
ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ɚɪɚɥɵԑɵ ɦɦ ɛɨɥɚɬɵɧ
ɟɤɿ ɩɨɥɸɫɬɿ ɚɭɵɫɬɵɪɵɩԕɨɫԕɵɲ ɚɪԕɵɥɵ
ԕɨɫɵԙɵɡ
• ȿɝɟɪɝɚɡɞɵɩɥɢɬɚɧɵԙɨɪɧɚɬɭɧԝɫԕɚɦɚɫɵɧɞɚ
ɨɧɵԙ ɚɪɚԕɚɲɵԕɬɵԑɵ ԛɥɤɟɧ ɛɨɥɭ ɤɟɪɟɤ
ɛɨɥɫɚɨɧɞɚɨɧɵɟɫɟɩɤɟɚɥɭԕɚɠɟɬȻɚɪɥɵԕ
ɚɭɚɚɥɦɚɫɬɵɪɭɟɪɟɠɟɥɟɪɿɬɨɥɵԕɨɪɵɧɞɚɥɭɵ
ɤɟɪɟɤ
ɉȺɃȾȺɅȺɇɍ
• ɋɨɪɵɩɚɥɭԕԝɪɵɥԑɵɫɵɚɫԛɣɞɿԙɢɿɫɿɧɤɟɬɿɪɭ
ԛɲɿɧ ɬɟɤ ԛɣɞɟ ԕɨɥɞɚɧɵɥɭԑɚ ɚɪɧɚɥɵɩ
ɠɚɫɚɥԑɚɧ
• ɋɨɪɵɩɚɥɭԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɛɚɫԕɚɦɚԕɫɚɬɬɚɪɞɚ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɛɨɥɦɚԙɵɡ
• ɋɨɪɵɩɚɥɭԕԝɪɵɥԑɵɫɵɠԝɦɵɫɿɫɬɟɩɬԝɪԑɚɧɞɚ
ԛɥɤɟɧɠɚɥɵɧɨɬɬɵɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ
• Ɉɬɬɵԙɤԛɲɿɧɬɟɤɬɚɛɚɧɵԙɬԛɛɿɧɟɬɢɟɬɿɧɞɟɣ
ɪɟɬɬɟɩ ɬɚɛɚɧɵԙ ɲɟɬɿɧɟɧ ɲɵԕɩɚɣɬɵɧɵɧɚ
ɤԧɡɠɟɬɤɿɡɿԙɿɡ
• Ɍɟɪɟԙ ɵɞɵɫɬɚ ɦɚɣɞɵ ԕɵɡɞɵɪԑɚɧ ɤɟɡɞɟ
ɚɛɚɣɥɚԙɵɡɚɫɚԕɵɡԑɚɧɦɚɣɬԝɬɚɧɭɵɦԛɦɤɿɧ
• Ɍԛɬɿɧɫɨɪԑɵɲɚɫɬɵɧɞɚɬɚԑɚɦɞɵɿɲɿɦɞɿɤԕɨɫɭ
ɚɪԕɵɥɵ ɩɿɫɿɪɭ ԥɞɿɫɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ ɨɥ
ԧɪɬɤɟԕɚɭɿɩɬɿ
• Ȼԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɮɢɡɢɤɚɥɵԕ ɫɟɡɭ ɧɟɦɟɫɟ
ɚԕɵɥɨɣ ԕɚɛɿɥɟɬɿ ɬԧɦɟɧ ɫɨɧɞɚɣɚԕ
ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɝɿɧɟɠɚɭɚɩɬɵɚɞɚɦɤɟԙɟɫɧɟɦɟɫɟ
ɧԝɫԕɚɭ ɛɟɪɦɟɝɟɧ ɛɨɥɫɚ ɬԥɠɪɢɛɟɫɿ ɦɟɧ
ɛɿɥɿɦɿ ɠɟɬɤɿɥɿɤɫɿɡ ɚɞɚɦɞɚɪ ɛɚɥɚɥɚɪ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚɭɵɬɢɿɫ
• Ȼɚɥɚɥɚɪ ԕԝɪɵɥԑɵɦɟɧ ɨɣɧɚɦɚɭɵɧ
ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɭ ԛɲɿɧ ɨɥɚɪɞɵ ɛɚԕɵɥɚɩ
ɨɬɵɪɭɤɟɪɟɤ
• ³ɋȺԔȻɈɅɕԘɕɁԔɨɥɠɟɬɟɬɿɧɛԧɥɿɤɬɟɪɩɿɫɿɪɭ
ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɦɟɧ ɛɿɪɝɟ ԕɨɥɞɚɧԑɚɧ ɤɟɡɞɟ
ɵɫɬɵԕɛɨɥɭɵɦԛɦɤɿɧ´
ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔ
ɄԚɌȱɆɄԦɊɋȿɌɍ
• Ԧɧɿɦɞɟɝ ɬɚԙɛɚɫɵ ɛԝɥ ԧɧɿɦɞɿ ɤԥɞɿɦɝɿ ԛɣ
ԕɨԕɵɫɵ ɪɟɬɿɧɞɟ ɬɚɫɬɚɭԑɚ ɛɨɥɦɚɣɬɵɧɵɧ
ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ Ɉɧɵԙ ɨɪɧɵɧɚ ɨɧɵ ɷɥɟɤɬɪ
ɠԥɧɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɞɵԕ ɠɚɛɞɵԕɬɚɪɞɵ ԧԙɞɟɭɝɟ
ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɬɢɿɫɬɿ ɠɢɧɚɭ ɧԛɤɬɟɫɿɧɟ ɬɚɩɫɵɪɭ
ԕɚɠɟɬȻԝɥԧɧɿɦɞɿɬɢɿɫɬɿɬԛɪɞɟɬɚɫɬɚɭɚɪԕɵɥɵ
ԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪɬɚԑɚɠԥɧɟɚɞɚɦɞɟɧɫɚɭɥɵԑɵɧɚ
ɬԧɧɭɿɦԛɦɤɿɧɬɟɪɿɫԥɫɟɪɥɟɪɞɿԙɚɥɞɵɧɚɥɚɫɵɡ
ԥɣɬɩɟɫɟԧɧɿɦɞɿɞԝɪɵɫɬɚɫɬɚɦɚԑɚɧɤɟɡɞɟɫɨɥ
ɬɟɪɿɫԥɫɟɪɥɟɪɝɟɫɟɛɟɩɛɨɥɭɵԙɵɡɦԛɦɤɿɧɈɫɵ
ԧɧɿɦɞɿԕɨԕɵɫԕɚɬɚɫɬɚɭɬɭɪɚɥɵɬɨɥɵԕɦԥɥɿɦɟɬ
ɚɥɭ ԛɲɿɧ ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ ԕɚɥɚ ԥɤɿɦɲɿɥɿɝɿɦɟɧ ԛɣ
ԕɨԕɵɫɬɚɪɵɧ ɬɚɫɬɚɭ ԕɵɡɦɟɬɿɦɟɧ ɧɟɦɟɫɟ
ɨɫɵ ԧɧɿɦɞɿ ɫɚɬɵɩ ɚɥԑɚɧ ɫɚɬɭɲɵɦɟɧ
ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ
• Ʉɟɡɤɟɥɝɟɧɠԧɧɞɟɭɠԝɦɵɫɬɚɪɵɧɠԛɪɝɿɡɛɟɫ
ɛԝɪɵɧ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԧɲɿɪɭ ɧɟɦɟɫɟ ɬɨԕɬɚɧ
79
ɬɚɡɚɥɚɭɤɟɪɟɤ
ȻȺɋԔȺɊɍɗɅȿɆȿɇɌɌȿɊȱ
L
0
1
M-V
0
1
2
3
3
2
1
1
0
0
ɚԑɵɬɭɤɟɪɟɤ
• Ȼɟɥɝɿɥɟɧɝɟɧ ɭɚԕɵɬ ԧɬɤɟɧɞɟ ɫԛɡɝɿɥɟɪɞɿ
ɬɚɡɚɥɚɭ ɠԥɧɟɧɟɦɟɫɟ ɚɭɵɫɬɵɪɵɩ ɨɬɵɪɭ
ԕɚɠɟɬԥɣɬɩɟɫɟԧɪɬɲɵԑɭԕɚɭɩɿɛɚɪ
- HȻԝɥɫԛɡɝɿɧɿɠɭɭԑɚɛɨɥɦɚɣɞɵɠԥɧɟɨɧɵ
ɟɤɿɚɣɫɚɣɵɧɚɭɵɫɬɵɪɵɩɨɬɵɪɭɤɟɪɟɤ
L ɀɚɪɵԕ
H
- Z ɦɚɣ ɫԛɡɝɿɫɿɧ ɞɟ ɬɚɡɚɥɚԙɵɡ Ɍԝɪɚԕɬɵ
ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɩ ɠԛɪɝɟɧ ɤɟɡɞɟ ɫԛɡɝɿɥɟɪɞɿ
ɚɣ ɫɚɣɵɧ ɚɥ ԧɬɟ ɚɭɵɪ ɧɟɦɟɫɟ ɠɢɿ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧɞɚɨɞɚɧɞɚɠɢɿɚɭɵɫɬɵɪɵɩ
ɨɬɵɪɵԙɵɡɨɧɵɵɞɵɫɠɭԑɵɲɦɚɲɢɧɚɞɚ
ɠɭɭԑɚɛɨɥɚɞɵ
Z
ɀɚɪɵԕɬɵԕ ɠɭɣɟɫɵɧ ԕɨɫɭ
ɠԥɧɟ ɫԧɧɞɿɪɭ
M Ɇɨɬɨɪ
ɗɤɫɬɚɤɬɨɪɞɵԙ ɦɨɬɨɪɵɧ
ԕɨɫɭ ɠԥɧɟ ɫԧɧɞɿɪɭ
V ɀɵɥɞɚɦɞɵԕ ɗ ɤ ɫ ɬ ɚ ɤ ɬ ɨ ɪɞ ɵ ԙ ɠ ɭ ɦ ɵ ɫ
ɠɵɥɞɚɦɞɵԑɵɧ ɨɪɧɚɬɚɞɵ
Ⱥɥɚɫɚɠɵɥɞɚɦɞɵԕɠɟԙɿɥ
ɛɭ ɛɨɥԑɚɧɞɚ ԛɡɞLɤɫLɡ
ɠԥɧɟɚԕɵɪɵɧɚɭɚɚɥɦɚɫɭ
ԛɲLɧ ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ
Ɉɪɬɚɲɚɠɵɥɞɚɦɞɵԕɲɭ
ɠԥɧɟɚɭɚɚɥɦɚɫɭɠɭɦɵɫ
ɲɚɪɭɚɫɵɲɭ ɞԥɪɟɠɟɫɿɧ
ɛɚɫԕɚɪɭ ɭɲɿɧ ɚɪɧɚɥԑɚɧ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥ ɠɵɥɞɚɦɞɵԕ
ԝɡɚԕ ɭɚԕɵɬɬɚ ɬɚɦɚԕ
ɞɚɹɪɥɚɭɞɚԑɵ ɛɭɵɧɞɵ
ɠɨɸԛɲLɧԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ
M-V
L
- W ɛɟɥɫɟɧɞɿɪɿɥɝɟɧ ɤԧɦɿɪ ɫԛɡɝɿɥɟɪɿ Ȼԝɥ
ɫԛɡɝɿɥɟɪɞɿ ɠɭɭԑɚ ɛɨɥɦɚɣɞɵ ԥɪɿ ɨɥɚɪɞɵ
ԕɚɥɩɵɧɚɤɟɥɬɿɪɭɦԛɦɤɿɧɟɦɟɫɫɨɧɞɵԕɬɚɧ
ɨɥɚɪɞɵ ɚɣɞɚ ɛɿɪ ɪɟɬ ɧɟɦɟɫɟ ɤԧɩ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɨɞɚɧ ɞɚ ɠɢɿ
ɚɭɵɫɬɵɪɵɩɨɬɵɪɭԕɚɠɟɬ
W
• ɋɨɪɵɩɚɥɭԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɞɵɦԕɵɥɲԛɛɟɪɟɤɩɟɧ
ɧɟɣɬɪɚɥ ɬɚɡɚɪɬԕɵɲ ɡɚɬɬɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩ
L ɀɚɪɵԕ
ɀɚɪɵԕɬɵԕ ɠɭɣɟɫɵɧ ԕɨɫɭ
ɠԥɧɟ ɫԧɧɞɿɪɭ
M Ɇɨɬɨɪ
ɗɤɫɬɚɤɬɨɪɞɵԙ ɦɨɬɨɪɵɧ
ԕɨɫɭ ɠԥɧɟ ɫԧɧɞɿɪɭ
V ɀɵɥɞɚɦɞɵԕ ɗ ɤ ɫ ɬ ɚ ɤ ɬ ɨ ɪ ɞ ɵ ԙ ɠ ɭ ɦ ɵ ɫ
ɠɵɥɞɚɦɞɵԑɵɧ ɨɪɧɚɬɚɞɵ
Ⱥɥɚɫɚɠɵɥɞɚɦɞɵԕɠɟԙɿɥ
ɛɭ ɛɨɥԑɚɧɞɚ ԛɡɞLɤɫLɡ
ɠԥɧɟɚԕɵɪɵɧɚɭɚɚɥɦɚɫɭ
ԛɲLɧ ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥ ɠɵɥɞɚɦɞɵԕ
ԝ ɡ ɚ ԕ ɭɚ ԕ ɵ ɬ ɬɚ ɬɚ ɦ ɚ ԕ
ɞɚɹɪɥɚɭɞɚԑɵ ɛɭɵɧɞɵ
ɠɨɸԛɲLɧԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵ
80
ɀȺɊɕԔɌȺɇȾɕɊɍԔԜɊȺɅɕ
81
ɋɈȼȿɌɂɂɌɊɂɄɈȼɂ
• ɍɩɚɬɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ
ɧɟɤɨɥɤɭ ɦɨɞɟɥɢ ɨɞ ɨɜɨʁ ɭɪɟɞ ɋɨɨɞɜɟɬɧɨ
ɧɚ ɬɨɚ ɜɢɟ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɧɚʁɞɟɬɟ ɨɩɢɫɢ ɧɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ
ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬɧɚɜɚɲɢɨɬɭɪɟɞ
• ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬɧɟɦɚɞɚɛɢɞɟɨɞɝɨɜɨɪɟɧɡɚ
ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚɤɨɢɧɚɫɬɚɧɚɥɟɤɚɤɨɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɧɚɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɢɥɢɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚɦɨɧɬɚɠɚ
• Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɬɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɦɟɼɭ
ɩɥɨɱɚɬɚɡɚɝɨɬɜɟʃɟɢɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬɟɦɦ
ɧɟɤɨɢɦɨɞɟɥɢɦɨɠɚɬɞɚɫɟɢɧɫɬɚɥɢɪɚɚɬɢ
ɧɚɩɨɦɚɥɚɜɢɫɢɧɚɜɟɦɨɥɢɦɟɩɨɝɥɟɞɧɟɬɟɝɢ
ɞɟɥɨɜɢɬɟɡɚɪɚɛɨɬɧɢɞɢɦɟɧɡɢɢɢɦɨɧɬɚɠɚ
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɜɨɥɬɚɠɚɬɚ ɧɚ ɫɬɪɭʁɚɬɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɨɧɚɚ ɤɨʁɚ ɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ
ɩɥɨɱɤɚɬɚ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢɰɜɪɫɬɟɧɚ
ɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
• Ɂɚ ɭɪɟɞɢ ɨɞ Ʉɥɚɫɚ , ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ
ɞɨɦɚɲɧɨɬɨɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟɫɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɫɬɪɭʁɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɫɨɨɞɜɟɬɧɨɡɚɡɟɦʁɭɜɚʃɟ
• ɉɨɜɪɡɟɬɟɝɨɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬɫɨɨɞɜɨɞɧɨɰɪɟɜɨ
ɩɪɟɤɭɰɟɜɤɚɤɨʁɚɢɦɚɦɢɧɢɦɚɥɟɧɞɢʁɚɦɟɬɚɪ
ɨɞɦɦɌɪɚɫɚɬɚɧɚɰɪɟɜɨɬɨɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟ
ɲɬɨɩɨɤɪɚɬɤɚ
• ɇɟɩɨɜɪɡɭɜɚʁɬɟɝɨɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬɫɨɨɞɜɨɞɧɢ
ɤɚɧɚɥɢɧɢɡɤɨɢɫɟɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬɡɚɩɚɥɢɜɢ
ɝɚɫɨɜɢɛɨʁɥɟɪɢɨɝɧɢɲɬɚɢɬɧ
• Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚɟɞɧɨ
ɫɨ ɭɪɟɞ ɤɨʁ ɧɟ ɪɚɛɨɬɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ
ɫɬɪɭʁɚɧɚɩɪɢɦɟɪɭɪɟɞɧɚɝɚɫɦɨɪɚɞɚɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɞɨɜɨɥɟɧɫɬɟɩɟɧɧɚɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ
ɜɨɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚɡɚɞɚɫɟɫɩɪɟɱɢɜɪɚʅɚʃɟ
ɧɚɡɚɞ ɧɚ ɢɡɞɭɜɧɢɬɟ ɝɚɫɨɜɢ Ʉɭʁɧɚɬɚ ɦɨɪɚ
ɞɚ ɢɦɚ ɨɬɜɨɪ ɤɨʁ ɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ
ɜɥɟɡ ɧɚ ɱɢɫɬ ɜɨɡɞɭɯ Ʉɨɝɚ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɡɚɟɞɧɨɫɨɚɩɚɪɚɬɢɤɨɢɧɟɪɚɛɨɬɚɬ
ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɫɬɪɭʁɚɧɟɝɚɬɢɜɧɢɨɬɩɪɢɬɢɫɨɤ
ɜɨɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚɧɟɫɦɟɟɞɚɛɢɞɟɩɨɝɨɥɟɦ
ɨɞPEDUɫɨɰɟɥɞɚɫɟɫɩɪɟɱɢɜɪɚʅɚʃɟ
ɧɚɢɡɞɭɜɧɢɬɟɝɚɫɨɜɢɧɚɡɚɞɜɨɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ
ɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
• ȼɨɫɥɭɱɚʁɧɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟɧɚɤɚɛɟɥɨɬɡɚɫɬɪɭʁɚ
ɬɨʁɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟɡɚɦɟɧɟɬɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ
ɢɥɢɨɞɬɟɯɧɢɱɤɢɨɬɫɟɪɜɢɫɡɚɞɚɫɟɫɩɪɟɱɚɬ
ɤɚɤɜɢɛɢɥɨɪɢɡɢɰɢ
• ɉɨɜɪɡɟɬɟ ɝɨ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɫɨ ɫɬɪɭʁɚ ɩɪɟɤɭ
ɞɜɨɩɨɥɟɧɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɤɨʁɢɦɚɤɨɧɬɚɤɬɟɧʁɚɡ
ɨɞɧɚʁɦɚɥɤɭɦɦ
• Ⱥɤɨɭɩɚɬɫɬɜɨɬɨɡɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɲɩɨɪɟɬɨɬ
ɧɚɝɚɫɭɤɚɠɭɜɚɞɟɤɚɟɩɨɬɪɟɛɧɨɩɨɝɨɥɟɦɨ
ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɨɞɧɚɜɟɞɟɧɨɬɨɩɨɝɨɪɟɬɨɚɦɨɪɚ
ɞɚɫɟɡɟɦɟɩɪɟɞɜɢɞɆɨɪɚɞɚɫɟɩɨɱɢɬɭɜɚɚɬ
ɫɢɬɟɩɪɨɩɢɫɢɡɚɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬ
ɍɉɈɌɊȿȻȺ
• Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɟ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ
ɡɚɞɨɦɚɲɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɡɚɟɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟɧɚ
ɦɢɪɢɡɛɢɬɟɨɞɤɭʁɧɚɬɚ
• ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɡɚ ɞɪɭɝɢ
ɧɚɦɟɧɢɨɫɜɟɧɡɚɨɧɢɟɡɚɤɨɢɟɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧ
• ɇɢɤɨɝɚɲɧɟɩɚɥɟɬɟɢɧɟɨɫɬɚɜɚʁɬɟɨɬɜɨɪɟɧ
ɨɝɚɧɩɨɞɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬɞɨɞɟɤɚɢɫɬɢɨɬɪɚɛɨɬɢ
• ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɟɬɟɝɨɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɨɬɧɚɩɥɚɦɟɧɨɬ
ɡɚ ɞɚ ɝɨ ɧɚɫɨɱɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɤɨɧ ɞɧɨɬɨ
ɧɚ ɬɚɜɚɬɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɢɫɬɢɨɬ ɧɟ
ɩɨɞɢɡɥɟɝɭɜɚɨɞɫɬɪɚɧɢɬɟɧɚɬɚɜɚɬɚ
• Ɏɪɢɬɟɡɢɬɟɡɚɩɪɠɟʃɟɜɨɞɥɚɛɨɤɚɦɚɫɧɨɬɢʁɚ
ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ
ɜɪɟɦɟɧɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨɩɪɟɝɪɟɚɧɨɬɨɦɚɫɥɨ
ɦɨɠɟɥɟɫɧɨɞɚɫɟɡɚɩɚɥɢ
• ɇɟ ɮɥɚɦɛɢɪɚʁɬɟ ɯɪɚɧɚ ɩɨɞ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
ɩɨɫɬɨɢɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞɩɨɠɚɪ
• Ɉɜɨʁ ɭɪɟɞ ɧɟ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɥɢɰɚ ɜɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɞɟɰɚ ɫɨ
ɧɚɦɚɥɟɧɢɮɢɡɢɱɤɢɫɟɧɡɨɪɧɢɢɥɢɦɟɧɬɚɥɧɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɢɥɢ ɫɨ ɧɟɞɨɜɨɥɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ
ɢ ɡɧɚɟʃɟ ɨɫɜɟɧ ɜɨ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɝɚ ɫɟ ɩɨɞ
ɧɚɞɡɨɪɢɥɢɤɨɝɚɞɨɛɢɜɚɚɬɭɩɚɬɫɬɜɚɜɨɜɪɫɤɚ
ɫɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɨɞ ɥɢɰɟ ɤɨɟ ɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɡɚɧɢɜɧɚɬɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
• Ɇɚɥɢɬɟɞɟɰɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɚɬɩɨɞɧɚɞɡɨɪɡɚ
ɞɚɧɟɢɝɪɚɚɬɫɨɭɪɟɞɨɬ
• ³ȼɇɂɆȺɇɂȿ Ⱦɨɫɬɚɩɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɦɨɠɚɬ
ɞɚɫɟɜɠɟɲɬɚɬɤɨɝɚɫɟɤɨɪɢɫɬɚɬɫɨɭɪɟɞɢ
ɡɚɝɨɬɜɟʃɟ´
ɈȾɊɀɍȼȺȵȿ
• ɋɢɦɛɨɥɨɬ ɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬɢɥɢɧɟɝɨɜɨɬɨ
ɩɚɤɭɜɚʃɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬ
ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɤɨ ɨɬɩɚɞ ɨɞ
ɞɨɦɚʅɢɧɫɬɜɚɌɨʁɬɪɟɛɚɞɚɫɟɩɪɟɞɚɞɟɜɨ
ɫɨɨɞɜɟɬɟɧɫɨɛɢɪɟɧɩɭɧɤɬɡɚɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ
ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɬɚɢɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚɬɚɨɩɪɟɦɚ
ɋɨɩɪɚɜɢɥɧɨɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɧɚɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɜɢɟɩɨɦɚɝɚɬɟɞɚɫɟɫɩɪɟɱɚɬɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɩɨɫɥɟɞɢɰɢɜɪɡɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚ
ɢ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ ɤɨɢ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ
ɧɚɫɬɚɧɚɬ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɨ
ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɧɚɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞɤɚɤɨɨɬɩɚɞ
Ɂɚɩɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɨɜɪɫɤɚɫɨ
ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟɧɚɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞɜɟɦɨɥɢɦɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ʁɚ ɜɚɲɚɬɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚ
82
ɜɥɚɫɬɜɚɲɚɬɚɫɥɭɠɛɚɡɚɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɧɚ • Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬɱɢɫɬɟɬɟɝɨɫɨɜɥɚɠɧɚɤɪɩɚɢ
ɞɨɦɚɲɟɧɨɬɩɚɞɢɥɢɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚɬɚɨɞɤɚɞɟ
ɧɟɭɬɪɚɥɟɧɬɟɱɟɧɞɟɬɟɪɝɟɧɬ
ɫɬɟɝɨɤɭɩɢɥɟɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬ
• ɉɪɟɞ ɞɚ ɝɨ ɨɞɪɠɭɜɚɬɟ ɭɪɟɞɨɬ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɄɈɇɌɊɈɅɂ
ɝɨɢɥɢɢɡɜɚɞɟɬɟɝɨɤɚɛɟɥɨɬɡɚɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
L
• ɂɫɱɢɫɬɟɬɟ ɢɢɥɢ ɡɚɦɟɧɟɬɟ ɝɢ ɮɢɥɬɪɢɬɟ
M-V
ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɨɬ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ
0
1
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɨɞɩɨɠɚɪ
- H +Ɉɜɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɦɢɟɢɥɢɨɛɧɨɜɢɢ
ɦɨɪɚɞɚɫɟɡɚɦɟɧɭɜɚɩɪɢɛɥɢɠɧɨɧɚɫɟɤɨɢ
L ɋɜɟɬɥɨ
Ƚɨ ɫ ɬ ɚ ɜ ɚ ɫ ɢ ɫ ɬ ɟ ɦ ɨ ɬ ɡ ɚ
ɦɟɫɟɰɚɢɥɢɩɨɱɟɫɬɨɜɨɫɥɭɱɚʁɧɚɞɨɫɬɚ
ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ ɜɨ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɜɤɥɭɱɟɧɨ ɢ ɢɫɤɥɭɱɟɧɨ
M Ɇɨɬɨɪ
V Ȼɪɡɢɧɚ
H
- ɎɢɥɬɪɢɡɚɦɚɫɧɨɬɢɢZɎɢɥɬɪɢɬɟɦɨɠɚɬɞɚ
ɫɟɱɢɫɬɚɬɧɚɫɟɤɨɢɦɟɫɟɰɚɢɥɢɩɨɱɟɫɬɨ
ɩɪɢɡɝɨɥɟɦɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɢɦɨɠɚɬɞɚɫɟ
ɦɢʁɚɬɜɨɦɚɲɢɧɚɡɚɦɢɟʃɟɫɚɞɨɜɢ
Z
- ɎɢɥɬɟɪɫɨɚɤɬɢɜɟɧʁɚɝɥɟɧWɈɜɢɟɮɢɥɬɪɢ
ɧɟɫɟɦɢʁɚɬɢɧɟɦɨɠɚɬɞɚɫɟɨɛɧɨɜɚɬɡɚɬɨɚ
ɦɨɪɚɚɬɞɚɫɟɡɚɦɟɧɭɜɚɚɬɩɪɢɛɥɢɠɧɨɧɚ
ɫɟɤɨɢɦɟɫɟɰɢɢɥɢɩɨɱɟɫɬɨɩɪɢɡɝɨɥɟɦɟɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ
W
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
Ƚɨ ɫ ɬ ɚ ɜ ɚ ɦ ɨ ɬ ɨ ɪ ɨ ɬ ɧ ɚ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɜɨ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ
ɜɤɥɭɱɟɧɨ ɢ ɢɫɤɥɭɱɟɧɨ
ȳɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ
ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ ɚɫɩɢɪɚɨɬɨɪɨɬ
Ɇɚɥɚ ɛɪɡɢɧɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɡɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɬɢɜɤɚ
ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɩɪɢ
ɥɟɫɧɢ ɢɫɩɚɪɭɜɚʃɚ ɨɞ
ɝɨɬɜɟʃɟ
ɋɪɟɞɧɚɛɪɡɢɧɚɫɨɨɞɜɟɬɧɚ
ɡ ɚ ɩ ɨ ɜ ɟ ʅ ɟɬ ɨ ɪ ɚ ɛ ɨɬ ɧ ɢ
ɭɫɥɨɜɢ ɫɨ ɨɩɬɢɦɚɥɟɧ
ɫɨɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ
ɬɪɟɬɢɪɚɧ ɜɨɡɞɭɯɧɢɜɨ ɧɚ
ɛɭɤɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɟɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟ
ɧɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢ ɟɦɢɫɢɢ ɧɚ
ɢɫɩɚɪɭɜɚʃɚ ɨɞ ɝɨɬɜɟʃɟ
ɜɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɩɪɢ ɞɨɥɝɢ
ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɝɨɬɜɟʃɟ
83
M-V
L
L ɋɜɟɬɥɨ
M Ɇɨɬɨɪ
V Ȼɪɡɢɧɚ
Ƚɨ ɫ ɬ ɚ ɜ ɚ ɫ ɢ ɫ ɬ ɟ ɦ ɨ ɬ ɡ ɚ
ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ ɜɨ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ
ɜɤɥɭɱɟɧɨ ɢ ɢɫɤɥɭɱɟɧɨ
Ƚɨ ɫ ɬ ɚ ɜ ɚ ɦ ɨ ɬ ɨ ɪ ɨ ɬ ɧ ɚ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɜɨ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ
ɜɤɥɭɱɟɧɨ ɢ ɢɫɤɥɭɱɟɧɨ
ȳɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ
ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ ɚɫɩɢɪɚɨɬɨɪɨɬ
Ɇɚɥɚ ɛɪɡɢɧɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɡɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɬɢɜɤɚ
ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɩɪɢ
ɥɟɫɧɢ ɢɫɩɚɪɭɜɚʃɚ ɨɞ
ɝɨɬɜɟʃɟ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɟɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟ
ɧɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢ ɟɦɢɫɢɢ ɧɚ
ɢɫɩɚɪɭɜɚʃɚ ɨɞ ɝɨɬɜɟʃɟ
ɜɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɩɪɢ ɞɨɥɝɢ
ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɝɨɬɜɟʃɟ
ȾɂɇɂɐȺɁȺɈɋȼȿɌɅɍȼȺȵȿ
$5$/$-0É5,0(7
'+(.É6+,//$
të parregullt.
• 0RVOLQLÀDNsWsOLUDPHLQWHQVLWHWWsPDGKSRVKWs
Aspiratorit në funksionim.
• 5UHJXOORMHQLJMLWKQMsÀDNsQQsPsQ\UsTsWD
shmangni daljen anash të saj në lidhje me
pjesën fundore të tiganëve.
• Kontrolloni fërgueset gjatë përdorimit: vaji i
mbinxehur mund të marrë zjarr.
• 0RVSsUJDWLVQLXVKTLPHÀDPEHSRVKWsDVSLUDWRULWWsNX]KLQsVNDUUH]LN]MDUUL
• .\ DSDUDW QXN GXKHW SsUGRUXU QJD SHUVRQD
SsUIVKLIsPLMsWPHDIWsVLWsUHGXNWXDUDSVLNLNH
VKTLVRUHRVHPHQGRUHDSRQJDSHUVRQDSD
SsUYRMsHQMRKXULSsUYHoUDVWHYHNXUNRQWUROlohen ose udhëzohen për përdorimin e aparatit
QJDSHUVRQDSsUJMHJMsVSsUVLJXULQsHW\UH
• Fëmijët duhet të kontrollohen me shumë kujdes
TsWsPRVOXDMQsPHDSDUDWLQ
• ³.8-'(63MHVsWTsPXQGWsSUHNHQPXQGWs
bëhen shumë të nxehta në rast se përdoren
me aparatura pjekëse.”
• .\OLEsUWKPHXGKs]LPHSsUSsUGRULPsVKWs
parashikuar për disa versione të aparatit. Ka
PXQGsVLTsWsMHQsSsUVKNUXDUSMHVsWsSRVDoPHWsSDMLVMHYHTsQXNLSsUNDVLQDSDUDWLWWXDM
• Prodhuesi nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi
për dëmet e shkaktuara nga instalimi i pasaktë
ose jo në përputhje me rregullat përkatëse.
• Largësia minimale e sigurisë midis Platformës
së gatimit dhe Aspiratorit duhet të jetë prej 650
PPGLVDPRGHOHPXQGWsLQVWDORKHQQsQMs
ODUJsVL Ps Ws YRJsO UHIHURMXQL SDUDJUDIsYH
ambalazhi dhe instalimi).
• .RQWUROORQLTsWHQVLRQLLUU\PsVHOHNWULNHWsMHWs
i njëjtë me atë të shënuar në targën e vogël
brenda Aspiratorit.
• 3sU$SDUDWHWs.ODVLW,VLJXURKXQLTsLPSLDQWL
elektrik i shtëpisë të garantojë tokëzimin e duhur.
• Lidheni Aspiratorin në dalje të ajrit të thithur
me tuba me diametër baras ose më shumë se
120 mm. Kalimi i tubave duhet të jetë sa më i
0,5É0%$-7-$
VKNXUWsUTsWsMHWsLPXQGXU
• Mos e lidhni Aspiratorin me kanale shkarkimi • Simboli tek artikulli ose mbi ambalazh tregon
se produkti nuk duhet konsideruar si mbeturinë
WsW\PUDYHWsVKNDNWXDUDQJDGMHJLDNDOGDMH
VKWsSLDNHQRUPDOHSRUGXKHWoXDUQsSLNsQH
R[KDTHHWM
posaçme të mbledhjes për riciklimin e aparatur• Në rast se në dhomë përdoren si Aspiratori
ave elektrike dhe elektronike. Duke e përpunuar
DVKWXHGKHDSDUDWHTsQXNIXQNVLRQRMQsPH
NsWsSURGXNWQsPsQ\UsWsGXKXUNRQWULEXRMPs
HQHUJMLHOHNWULNHSsUVKHPEXOODSDUDWHTsSsUpër shmangien e pasojave potenciale negative
GRULQJD]PMHGLVLGXKHWDMURVXUQsPsQ\UsWs
QGDMPMHGLVLWHVKsQGHWLWTsPXQGWsUUMHGKLQ
GXKXU1sUDVWVHNX]KLQDQXNsVKWsHSDMLVXU
nga përpunimi i papërshtatshëm i produktit. Për
NULMRQLQMsKDSMHTsWsNRPXQLNRMsPHMDVKWs
informacione më të detajuara për riciklimin këtij
për të siguruar futjen e ajrit të pastër. Përdorimi
SURGXNWLNRQWDNWRQL]\UsQNRPXQDOHVKsUELPLQ
LGXKXUHSDUUH]LTHSsUIWRKHWNXUGHSUHVLRQL
vendor për përpunimin e mbeturinave ose
PDNVLPDOLORNDOLWQXNHNDORQPDVsQP%DU
G\TDQLQNXSURGXNWLsVKWsEOHUs
• 1sUDVWVHWHOLXVKT\HVGsPWRKHWGXKHW]svendësuar nga prodhuesi ose nga shërbimi • 3DUDVHWs¿OORQLPHoIDUsGRYHSULPPLUsPEDMWsV ¿NHQL$VSLUDWRULQ GXNH KHTXU VSLQsQ
LDVLVWHQFsVWHNQLNHQsPsQ\UsTsWsSDUDQHOHNWULNHRVHGXNH¿NXUoHOsVLQHSsUJMLWKVKsP
GDORKHQUUH]LTHW
të korrentit.
• Lidheni individualitet në rrjeta përmes një
VZLWFKG\SROHPHQMsKHQGHNNRQWDNWLSUHMVs • Bëjini Filtrave një mirëmbajtje të përpiktë e të
PHQMsKHUVKPHVLSDVLQWHUYDOHYHWsNsVKLOOXDUD
paku 3 mm.
(Rrezik zjarri).
• Nëse udhëzimet e instalimit të aparatit të ga- H Nuk mund të lahet e nuk mund të ripërtërtimit me gaz thonë se është e nevojshme një
LKHW GXKHW QGsUUXDU DIsUVLVKW oGR PXDM
GLVWDQFsPsHPDGKHVHDMRHWUHJXDUPsVLSsU
SsUGRULPLRVHPsVKSHVKNXUSsUGRUHWQs
GXKHWPEDMWXUSDUDV\VK'XKHQUHVSHNWXDUWs
PsQ\UsPMDIWLQWHQVLYH
gjitha rregullat për shkarkimin e ajrit.
3É5'25,0,
• Aspiratori është prodhuar vetëm për përdorim
VKWsSLDNSsUWsKHTXUHUsUDWHNX]KLQsV
• 0RVHSsUGRUQLNXUUs$VSLUDWRULQQsPsQ\Us
85
.20$1',0(7
L
0
1
M-V
H
- )LOWUDNXQGsU\QG\UsVZ: mund të lahen edhe
QsPDNLQsHQsODUsVHHGXKHQODUsWsSDNWsQ
UUHWKoGRPXDMSsUGRULPLRVHPsVKSHVK
për një përdorim veçanërisht intensiv.
Z
- )LOWUDNXQGsUHUsVVsNHTHPH.DUERQDNWLY
W )LOWUL NXQGsU HUsV Vs NHTH PH .DUERQ
aktiv nuk mund të lahet dhe nuk është i
ULJMHQHUXHVKsP GXKHW ]sYHQGsVXDU UUHWK
oGRPXDMSsUGRULPLRVHPsVKSHVKSsU
një përdorim veçanërisht intensiv.
W
• 3sUSDVWULPLQHVLSsUIDTHYHWs$VSLUDWRULWPMDIton të përdorni një cohë të lagur dhe detergjent
të lëngshëm neutral.
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L Dritat
1GH]H¿NLPSLDQWLQHQGULoLPLW
M Motori
1GH] H ¿N PRWRULQ H WKLWKMHV
V Shpejtësia Përcakton shpejtësinë:
6 K S H M W s V L P L Q L P D O H H
SsUVKWDWVKPHSsUQGU\VKLPLQ
e vazhdueshëm të ajrit
YHoDQsULVKWSD]KXUPsNXU
ka pak avuj gatimi.
6KSHMWsVL P HVDWDUH H
përshtatshme për pjesën më
Ws PDGKH Ws UDVWHYH GXNH
SDVXU SDUDV\VK UDSRUWLQ H
VKNsOT\HU PLGLV VDVLVs Vs
ajrit të trajtuar e nivelit të
zhurmës.
6KSHMWsVL PDNVLPDOH H
përshtatshme për t’u bërë
ballë daljeve maksimale të
DYXMYH Ws JDWLPLW HGKH SsU
kohë të zgjatur.
M-V
L
L Dritat
1GH]H¿NLPSLDQWLQHQGULoLPLW
M Motori
1GH] H ¿N PRWRULQ H WKLWKMHV
V Shpejtësia Përcakton shpejtësinë:
6 K S H M W s V L P L Q L P D O H H
SsUVKWDWVKPHSsUQGU\VKLPLQ
e vazhdueshëm të ajrit
YHoDQsULVKWSD]KXUPsNXU
ka pak avuj gatimi.
6KSHMWsVL PDNVLPDOH H
përshtatshme për t’u bërë
ballë daljeve maksimale të
DYXMYH Ws JDWLPLW HGKH SsU
kohë të zgjatur.
86
1'5,d,0,
87
ɉɊȿɉɈɊɍɄȿɂɋɍȽȿɋɌɂȳȿ
• Ɉɜɨɭɩɭɬɫɬɜɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɠɢɡɚɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɦɨɞɟɥɚ ɨɜɨɝ ɭɪɟɻɚʁɚ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɨɩɢɫɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɦɨɠɞɚ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ
ȼɚɲɤɨɧɤɪɟɬɚɧɦɨɞɟɥ
• ɉɪɨɢɡɜɨɻɚɱ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɧɢ ɡɚ
ɤɚɤɜɭɲɬɟɬɭɧɚɫɬɚɥɭɭɫɥɟɞɧɟɩɪɚɜɢɥɧɟɢɥɢ
ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
• Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ
ɝɨɪʃɟɩɨɜɪɲɢɧɟɲɬɟɞʃɚɤɚɢɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
ʁɟPPɧɟɤɢɦɨɞɟɥɢɫɟɦɨɝɭɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɢ ɧɢɠɟ ɩɨɝɥɟɞɚʁɬɟ ɨɞɟʂɤɟ ɨ ɪɚɞɧɢɦ
ɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɚɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ
• ɉɪɨɜɟɪɢɬɟɞɚɥɢɧɚɩɨɧɧɚɩɚʁɚʃɚɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɨɧɨɦɟɤɨʁɢʁɟɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɧɚɬɩɢɫɧɨʁɩɥɨɱɢɰɢ
ɫɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɫɬɪɚɧɟɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
• ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɭɪɟɻɚʁɚ ɤɥɚɫɟ ɩɪɨɜɟɪɢɬɟ ɞɚ
ɥɢ ɫɬɪɭʁɧɚ ɭɬɢɱɧɢɰɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɭɡɟɦʂɟʃɟ
• ɉɪɢɤʂɭɱɢɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɭ
ɰɟɜɩɨɦɨʄɭɰɟɜɢɩɪɟɱɧɢɤɚɛɚɪPPɐɟɜ
ɦɨɪɚɛɢɬɢɲɬɨʁɟɦɨɝɭʄɟɤɪɚʄɚ
• ɇɟɩɪɢɤʂɭɱɭʁɬɟɚɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚɢɡɞɭɜɧɟɰɟɜɢ
ɤɪɨɡɤɨʁɟɩɪɨɥɚɡɟɩɪɨɞɭɤɬɢɫɚɝɨɪɟɜɚʃɚɧɩɪ
ɢɡɤɨɬɥɨɜɚɢɤɚɦɢɧɚ
• Ⱥɤɨ ɫɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ
ɧɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɭɪɟɻɚʁɢɦɚ ɧɩɪ ɭɪɟɻɚʁɢ
ɤɨʁɢ ɫɚɝɨɪɟɜɚʁɭ ɝɚɫ ɦɨɪɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɞɨɜɨʂɧɚ ɩɪɨɜɟɬɪɟɧɨɫɬ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɞɚ ɛɢ
ɫɟɫɩɪɟɱɢɨɩɨɜɪɚɬɧɢɬɨɤɢɡɞɭɜɧɨɝɝɚɫɚɍ
ɤɭɯɢʃɢɦɨɪɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢɨɬɜɨɪɡɚɞɢɪɟɤɬɚɧ
ɭɥɚɡɚɤ ɜɚɡɞɭɯɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ
ɧɟɨɦɟɬɚɧɭɥɚɡɚɤɫɜɟɠɟɝɜɚɡɞɭɯɚɄɚɞɚɫɟ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɤɨɪɢɫɬɢɡɚʁɟɞɧɨɫɚɭɪɟɻɚʁɢɦɚɤɨʁɢ
ɧɟɤɨɪɢɫɬɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭɧɟɝɚɬɢɜɚɧ
ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ ɧɟ ɫɦɟ ɩɪɟʄɢ PEDUɞɚɫɟɢɫɩɚɪɟʃɚɧɟɛɢɜɪɚʄɚɥɚɤɪɨɡ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɭ
• Ⱥɤɨɫɟɤɚɛɥɡɚɧɚɩɚʁɚʃɟɨɲɬɟɬɢɦɨɪɚɝɚ
ɡɚɦɟɧɢɬɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɥɢɬɟɯɧɢɱɤɚɫɥɭɠɛɚ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɟɫɜɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
• ɉɪɢɤʂɭɱɢɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ ɭ ɫɬɪɭʁɭ ɩɪɟɤɨ
ɞɜɨɩɨɥɧɨɝɩɪɟɤɢɞɚɱɚɤɨɞɤɨɝɚʁɟɪɚɫɬɨʁɚʃɟ
ɢɡɦɟɻɭɤɨɧɬɚɤɚɬɚɛɚɪPP
• Ⱥɤɨ ʁɟ ɭ ɭɩɭɬɫɬɜɭ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɝɚɫɧɨɝ
ɲɬɟɞʃɚɤɚɧɚɜɟɞɟɧɨɧɟɨɩɯɨɞɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟ
ɤɨʁɟʁɟɜɟʄɟɨɞɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɨɝɬɨɫɟɫɜɚɤɚɤɨ
ɦɨɪɚɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɆɨɪɚʁɭɫɟɩɨɲɬɨɜɚɬɢ
ɫɜɢɩɪɨɩɢɫɢɨɫɢɫɬɟɦɢɦɚɡɚɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭ
ɭɤɥɚʃɚʃɟɤɭɯɢʃɫɤɢɯɦɢɪɢɫɚɭɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭ
• ɇɢɤɚɞɧɟɤɨɪɢɫɬɢɬɟɚɫɩɢɪɚɬɨɪɡɚɛɢɥɨɲɬɚ
ɨɫɢɦɡɚɨɧɨɡɚɲɬɚʁɟɧɚɦɟʃɟɧ
• ɇɢɤɚɞ ɧɟ ɨɫɬɚɜʂɚʁɬɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɩɥɚɦɟɧ
ɢɫɩɨɞɭɤʂɭɱɟɧɨɝɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
• ɉɨɞɟɫɢɬɟ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ ɩɥɚɦɟɧɚ ɬɚɤɨ ɞɚ
ɛɭɞɟɭɫɦɟɪɟɧɫɚɦɨɧɚɞɧɨɬɢɝɚʃɚɚɧɟɞɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɢɢʃɟɝɨɜɟɛɨɱɧɟɫɬɪɚɧɟ
• Ɏɪɢɬɟɡɟ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɦɨɪɚʁɭ
ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɧɚɞɡɢɪɚɬɢ ɩɪɟɝɪɟʁɚɧɨ ɭʂɟ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɩɚɥɢ
• ɇɟ ɮɥɚɦɛɢɪɚʁɬɟ ɧɚɦɢɪɧɢɰɟ ɢɫɩɨɞ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞɜɚɬɪɟ
• Ɉɜɚʁ ɭɪɟɻɚʁ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɨɫɨɛɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɞɟɰɭɫɚɫɦɚʃɟɧɢɦɮɢɡɢɱɤɢɦ
ɱɭɥɧɢɦɢɥɢɦɟɧɬɚɥɧɢɦɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚɤɚɨ
ɢ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɧɟɦɚʁɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ
ɡɧɚʃɚɫɟɦɚɤɨɢɯɧɚɞɡɢɪɭɢɥɢɨɭɩɨɬɪɟɛɢ
ɭɪɟɻɚʁɚɫɚɜɟɬɭʁɭɨɫɨɛɟɨɞɝɨɜɨɪɧɟɡɚʃɢɯɨɜɭ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
• Ⱦɟɰɚɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɩɨɞɧɚɞɡɨɪɨɦɞɚɫɟɧɟɛɢ
ɢɝɪɚɥɚɫɚɭɪɟɻɚʁɟɦ
• ³ɈɉɊȿɁɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɞɟɥɨɜɢɦɨɝɭɩɨɫɬɚɬɢ
ɜɪɟɥɢɤɚɞɫɟɤɨɪɢɫɬɟɡɚʁɟɞɧɨɫɚɚɩɚɪɚɬɢɦɚ
ɡɚɤɭɜɚʃɟ´
ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ
• ɋɢɦɛɨɥ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɭ ɢɥɢ ʃɟɝɨɜɨʁ
ɚɦɛɚɥɚɠɢɨɡɧɚɱɚɜɚɞɚɫɟɨɧɧɟɫɦɟɫɦɚɬɪɚɬɢ
ɨɛɢɱɧɢɦɤɭʄɧɢɦɨɬɩɚɞɨɦɍɦɟɫɬɨɬɨɝɚɦɨɪɚ
ɫɟɩɪɟɞɚɬɢɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦɦɟɫɬɭɫɥɭɠɛɢ
ɡɚɪɟɰɢɤɥɚɠɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɢɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ
ɭɪɟɻɚʁɚ Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦ ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ
ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɨɜɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟʄɟɬɟ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭɢɡɞɪɚɜʂɟ
ʂɭɞɢ ɞɨ ɱɟɝɚ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɨʄɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɭɤɥɚʃɚʃɚ Ɂɚ
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɪɟɰɢɤɥɚɠɢɨɜɨɝ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɫɟ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɭɩɪɚɜɢ
ɫɥɭɠɛɢɡɚɨɞɧɨɲɟʃɟɫɦɟʄɚɢɥɢɩɪɨɞɚɜɧɢɰɢ
ɭɤɨʁɨʁɫɬɟɤɭɩɢɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
• ɂɫɤʂɭɱɢɬɟ ɭɪɟɻɚʁ ɢɥɢ ɝɚ ɪɚɡɞɜɨʁɢɬɟ ɨɞ
ɢɡɜɨɪɚɧɚɩɚʁɚʃɚɩɪɟɛɢɥɨɤɚɤɜɨɝɪɚɞɚɧɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ
• Ɉɱɢɫɬɢɬɟ ɢɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɮɢɥɬɟɪɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɨɞɜɚɬɪɟ
- Hɢʁɟʁɟɩɪɚɬɢɢɡɚɜɢɲɟɤɪɚɬɧɭɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɬɨɛɢɬɪɟɛɚɥɨɡɚɦɟɧɢɬɢɫɜɚɤɚɦɟɫɟɰɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢɥɢ ɱɟɲʄɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɍɉɈɌɊȿȻȺ
ɩɨɫɟɛɧɨɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧ
• Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɡɚ
88
ɄɈɆȺɇȾȿ
L
0
1
M-V
H
- ɎɢɥɬɟɪɢɡɚɦɚɫɬZɎɢɥɬɟɪɢɦɨɪɚʁɭɞɚ
ɫɟɱɢɫɬɟɫɜɚɤɚɦɟɫɟɰɚɪɚɞɚɢɥɢɱɟɲʄɟ
ɭɫɥɭɱɚʁɭɜɟɨɦɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɚ
ɦɨɝɭɫɟɩɪɚɬɢɭɦɚɲɢɧɢɡɚɩɪɚʃɟɩɨɫɭɻɚ
Z
- Ɏɢɥɬɟɪ ɫɚ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝʂɟɦ W Ɉɜɢ
ɮɢɥɬɟɪɢɧɟɦɨɝɭɞɚɫɟɩɟɪɭɢɪɟɝɟɧɟɪɢɲɭ
ɩɚ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɟɧɟ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ
ɧɚ ɫɜɚɤɢɯ ɦɟɫɟɰɚ ɪɚɞɚ ɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɭɱɟɫɬɚɥɢʁɟɭɩɨɬɪɟɛɟɢɱɟɲʄɟ
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
L Ɉɫɜɟɬʂɟʃɟ ɍɤ ʂ ɭ ɱ ɭ ʁ ɟ ɢ ɢ ɫ ɤ ʂ ɭ ɱ ɭ ʁ ɟ
ɫɢʁɚɥɢɰɟ
M Ɇɨɬɨɪ
ɍɤʂɭɱɭʁɟɢɢɫɤʂɭɱɭʁɟɦɨɬɨɪ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
V Ȼɪɡɢɧɚ
ɉɨɞɟɲɚɜɚ ɛɪɡɢɧɭ ɪɚɞɚ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
Ɇɚɥɚ ɛɪɡɢɧɚ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɫɟ ɡɚ ɧɟɩɪɟɤɢɞɚɧ ɢ
ɧɟɱɭʁɚɧ ɩɪɨɬɨɤ ɜɚɡɞɭɯɚ
ɭɫɥɭɱɚʁɭɦɚɥɟɤɨɥɢɱɢɧɟ
ɤɭɯɢʃɫɤɢɯ ɢɫɩɚɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɛɪɡɢɧɚɩɨɝɨɞɧɚ
ɡɚɜɟʄɢɧɭɪɚɞɧɢɯɭɫɥɨɜɚ
ɩɪɭɠɚ ɨɩɬɢɦɚɥɚɧ ɨɞɧɨɫ
ɤɨɥɢɱɢɧɟɜɚɡɞɭɯɚɢɛɭɤɟ
ɇɚʁɜɟʄɚ ɛɪɡɢɧɚ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɫɟɡɚɭɤɥɚʃɚʃɟɧɚʁɜɟʄɢɯ
ɤ ɨɥ ɢ ɱ ɢ ɧ ɚ ɤ ɭ ɯ ɢ ʃ ɫ ɤ ɢ ɯ
ɢɫɩɚɪɟʃɚɱɚɤɢɭɞɭɠɟɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ
M-V
L
L Ɉɫɜɟɬʂɟʃɟ ɍɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ
ɫɢʁɚɥɢɰɟ
W
• Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪ ɱɢɫɬɢɬɟ ɜɥɚɠɧɨɦ ɤɪɩɨɦ ɢ
ɧɟɭɬɪɚɥɧɢɦɬɟɱɧɢɦɞɟɬɟɪʇɟɧɬɨɦ
M Ɇɨɬɨɪ
ɍɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ
ɦɨɬɨɪ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
V Ȼɪɡɢɧɚ
ɉɨɞɟɲɚɜɚ ɛɪɡɢɧɭ ɪɚɞɚ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
Ɇɚɥɚ ɛɪɡɢɧɚ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɫɟ ɡɚ ɧɟɩɪɟɤɢɞɚɧ ɢ
ɧɟɱɭʁɚɧ ɩɪɨɬɨɤ ɜɚɡɞɭɯɚ
ɭɫɥɭɱɚʁɭɦɚɥɟɤɨɥɢɱɢɧɟ
ɤɭɯɢʃɫɤɢɯ ɢɫɩɚɪɟʃɚ
ɇɚʁɜɟʄɚɛɪɡɢɧɚɤɨɪɢɫɬɢ
ɫɟɡɚɭɤɥɚʃɚʃɟɧɚʁɜɟʄɢɯ
ɤ ɨɥɢɱɢɧɚ ɤ ɭɯɢʃɫɤɢɯ
ɢɫɩɚɪɟʃɚɱɚɤɢɭɞɭɠɟɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ
89
ɅȺɆɉȺ
90
ΕΎΣ΍ήΘϗ΍ϭΕ΍ΩΎηέ΍
ϥϮϜϠϤϳιΎΨη΃ϞΒϗϦϣίΎϬΠϟ΍΍άϫϝΎϤόΘγ΍ϡΪϋΐΠϳ
ΖϤϗϱάϟ΍ίΎϬΠϟ΍κΨΗϻΕ΍ΰϴϤϣϭϞϴλΎϔΗϪϴϓΪΠΗΪϗϭ
ˬϝΎϔσϷ΍ϢϬϴϓΎϤΑϦϴϗΎόϣϭ΃˱ΎϴϠϘϋϦϳήλΎϗˬΔϴδϔϧϞϛΎθϣ
Ϫ΋΍ήθΑ
ϲϓϻ·ˬϙ΍έΩϹ΍ϭ΃ΓήΒΨϟ΍ϥϮϜϠΘϤϳϻιΎΨη΃ϞΒϗϦϣϭ΃
ϦϴϛέΪϣιΎΨη΃ϞΒϗϦϣϑ΍ήη·ΎϬϴϓϥϮϜϳϲΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍
΍
ϡΪϋϦϋΞΗΎϧϒϠΗϭ΍έήοϱ΍ϦϋϝϮΌδϣήϴϏϊϨμϤϟ΍ ‡
ϢϬΘϣϼγϰϠϋϦϴμϳήΣϭ
ΐϴϛήΘϟ΍ΕΎϤϴϠόΗωΎΒΗ΍
ϭ΃ΐόϠϟ΍ϡΪϋϦϣΪϛ΄Θϟ΍ϭϝΎϔσϷ΍ϰϠϋϑ΍ήηϹ΍ΐΠϳ
ϲϫρΎϔθϟ΍ϢδΟϭίΎΟΎΗϮΒϟ΍΢τγϦϴΑΔΣϮϤδϣΔϓΎδϣϞϗ΍ ‡
ίΎϬΠϟΎΑϢϬϠΒϗϦϣΚΒόϟ΍
ˬϞϗ΃ωΎϔΗέ΍ϰϠϋΎϬΒϴϛήΗϦϜϤϳΕϼϳΩϮϤϟ΍ξόΑϢγ
ΪϨϋΎϬϴϟ΍ϝϮλϮϟ΍ϦϜϤϳϲΘϟ΍ϭΔϓϮθϜϤϟ΍ϖσΎϨϤϟ΍ήϳάΤΗ³
ΐϴϛήΘϟ΍ϭΩΎόΑϷ΍ΓήϘϓϰϟ΍ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
´Γέ΍ήΤϟ΍ΓΪϳΪηϥϮϜΗΪϗΦΒτϟ΍ίΎϬΟϝΎϤόΘγ΍
ΩΪόϟΔϘΑΎτϣΔϴδϴ΋ήϟ΍ΖϟϮϔϟ΍Ε΍ΪΣϭΩΪϋϥ΍ϦϣΪϛΎΗ ‡
ϞΧ΍ΩΔϴγΎϴϘϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ΔΣϮϟϲϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΪΣϮϟ΍
ρΎϔθϟ΍
Ε΍ΪΣϭϊϴϤΟΔϴτϐΗϦϣΪϛΎΗ,ϱϮΘδϤϟ΍ΓΰϬΟϼϟΔΒδϨϟΎΑ ‡
ς΋ΎΤϟ΍ϞΧ΍ΩΔϴδϴ΋ήϟ΍ΔϗΎτϟ΍
ϝϮτΑΓέϮγΎϣϝϼΧϦϣΔϨΧΪϤϟΎΑρΎϔθϟ΍ϞϴλϮΘΑϢϗ ‡ ϱ΍˯΍ήΟ΍ϞΒϗϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍έΪμϣϦϣίΎϬΠϟ΍Δθϴϓωΰϧ΍
ΔϧΎϴμϟ΍ΔϴϠϤϋϦϣωϮϧ
ϲμϗϻΓέϮγΎϤϟ΍ϝϮσϞϴϠϘΗΓΎϋ΍ήϣϊϣϥϮϜΗϥ΍ϲϠϋϢγ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΔϴΣϼλΓήΘϓ˯ΎϬΘϧ΍ΪόΑήΗϼϔϟ΍ϝΪΒΘγ΍ϭ΍ϒψϧ
ΔϨϜϤϣΔΟέΩ
ϖϳήΤϟ΍ήτΧ
ϡΪΨΘδΗϲΘϟ΍ϞΜϣϱήΧ΍ϦΧ΍ΪϣϱΎΑρΎϔθϟ΍ϞϴλϮΗΐΠϳϻ ‡
Φϟ΍ΔΌϓΪϤϟ΍ϭ΍ϩΎϴϤϟ΍ϥΎΨγϊϣ
ϞϛϪϠϳΪΒΗΐΠϳˬήϳϭΪΘϟ΍ΓΩΎϋϹϞΑΎϗήϴϏϭϞδϐϠϟϞΑΎϗήϴϏH
Δϴ΋ΎΑ΍ήϬϛήϴϏϱήΧ΍ΓΰϬΣ΍ΩϮΟϭϲϓϞϤόϳρΎϔθϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ΍ ‡
ϝΎϤόΘγϻ΍ΪϨϋΔλΎΧˬέήϜΘϣϞϜθΑϭ΃ϝΎϤόΘγϻ΍ϦϣϦϳήϬη
ϥΎϤοΐΠϳίΎϐϟΎΑϞϤόΗϲΘϟ΍ίΎΟΎΗϮΒϟ΍ΓΰϬΟ΍ϞΜϣ
΢΋΍ϭήϠϟΩΎπϤϟ΍ςθϨϟ΍ϥϮΑήϜϟ΍ήΗϼϓϒΜϜϤϟ΍
ϊϨϤϟϚϟΫϭΔϓήϐϟ΍ϞΧ΍ΩΔϳϮϬΘϟ΍ϦϣΔϴϓΎϛΔΟέΩΩϮΟϭ
άϔϨϣΔϓήϐϟ΍ϞΧ΍ΩϥϮϜϳϥ΍ΐΠϳ΍άϟίΎϐϟ΍ΔΤ΋΍έέΎθΘϧ΍
ϝΎϤόΘѧѧѧѧѧѧѧѧγϻ΍ϒϴψϧ˯΍ϮϫϝϮΧΩϥΎϤπϟήηΎΒϣΔϳϮϬΗ
΢ϴΤѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ΍ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴόΒϟ΍ϭϦϋΓήσΎѧѧΨϤϟ΍ΎϣΪѧѧϨϋϥϮѧѧѧѧѧϜϳ
ϰѧѧѧϠϋ΃ςϐѧѧѧѧοξѧѧѧѧѧѧѧϔΨϨϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧϓήϐϟ΍ϻ ΞѧѧѧѧѧѧѧѧΘϳίϭ΍ѧѧѧ˰ϟ΍
ˬϡέΎѧѧѧѧΑ
ϲѧѧѧѧѧϓϝΎΣϒѧѧѧѧѧѧѧϠΗϞѧѧѧѧѧѧΑΎϛΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳάϐΗέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΘϟ΍ϲ΋ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑήϬϜϟ΍ˬ ‡
ΐѧѧѧѧΠϳϥ΃ϢѧѧѧѧѧѧѧΘϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϳΪΒΗϦϣϞѧѧѧѧѧѧѧΒϗϊϨѧѧѧѧѧѧѧμϤϟ΍ϭ΃Ϧϣ
ήσΎΨϣϱ΃ϞѧѧѧѧѧѧѧΒϗΔѧѧϣΪΨϟ΍ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨϔϟ΍ˬϚѧѧѧϟΫϭΐѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΠΘϟ
ΏΎτϗϷ΍ΝϭΩΰϣΡΎΘϔϣϝϼΧϦϣέΎϴΘϟ΍ΔϜΒθΑΔϨΧΪϤϟ΍ϞϴλϮΘΑϢϗ ‡
ϢϣϦϋϞϘϳϻϞϴλϮΗ΢ΗΎϔΑ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϲϫϭˬϕΎΒσϷ΍ΔϟΎδϐΑΎ˱πϳ΃ΎϬϠδϏϦϜϤϳZ ϡϮΤθϠϟΓΩΎπϤϟ΍ήΗϼϔϟ΍ ‡
ΓήΨΑ΍ϭ΢΋΍ϭέΩήτϟϲϟΰϨϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϼϟ΍ϢϤμϣρΎϔθϟ΍ ‡ έ΍ήϜΘΑϭ΃ϝΎϤόΘγϻ΍ΐδΣϚϟΫϭΎ˱ΒϳήϘΗϦϳήϬηϞϛϞδϐϠϟΝΎΘΤΗ
ΦΒτϤϟ΍ϦϣϲϬτϟ΍
ήΜϛ΃ΔϓΎΜϜΑΔϨΧΪϤϟ΍ϝΎϤόΘγ΍ϢΘϳΎϣΪϨϋˬήΜϛ΃
ϦϣϢϤλϲΘϟ΍ήϴϏϱήΧ΍ν΍ήϏ΍ϱϻρΎϔθϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋ ‡
ΎϬϠΟ΍
ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΍ρΎϔθϟ΍Ϟϔγ΍ΔϳέΎϋίΎΟΎΗϮΒϟ΍ΔϠόηϙήΗϡΪϋ ‡
ϲϬτϟ΍
ΓΪϋΎϗϒμΘϨϤϟΓήηΎΒϣϪΟϮϣϥϮϜΗϲϛΔϠόθϟ΍ςΒοΓΎϋήϣ ‡
˯Ύϧϻ΍ΓΪϋΎϗϑ΍ϮΣϲϟ΍έΎϨϟ΍ϝϮλϭϡΪϋϦϣΪϛΎΘϟ΍ϊϣ˯Ύϧϻ΍
ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ΖΤΗϲϬτϟ΍˯Ύϧ΍ϊοϭΐΠϳΔϴϨϫΩΩ΍ϮϣϲϬσΪϨϋ ‡
ϦϣΚϴΣΔϴϟΎϋΓέ΍ήΣΔΟέΩΖΤΗϲϠϘϟ΍˯ΎϨΛ΍ΓήϤΘδϤϟ΍
ΔϠόθϟ΍ϲϋΖϳΰϟ΍Ε΍ήΘϗϖϓΪΗϦϜϤϤϟ΍
ΔϨΧΪϣϞϔγ΃ϪϴΒϣϼϔϟ΍ΔϘϳήτΑΕϻϮϛ΄Ϥϟ΍ήϴπΤΘΑϡϮϘΗϻ ‡
ϖϳήΣΙΪΤϳΪϘϓ˭ΦΒτϤϟ΍
‡
‡
‡
ΔϧΎϴμϟ΍
H
Z
‡
‡
‡
91
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍
ϞΑΎϗήϴϏϭϞδϐϠϟϞΑΎϗήϴϏ΢΋΍ϭήϠϟΩΎπϤϟ΍ςθϨϟ΍ϥϮΑήϜϟ΍ήΘϠϓW ‡
ϞϜθΑϭ΃ϝΎϤόΘγϻ΍ϦϣήϬη΃ϞϛϪϠϳΪΒΗΐΠϳˬήϳϭΪΘϟ΍ΓΩΎϋϻ
ϒΜϜϤϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ΪϨϋΔλΎΧˬέήϜΘϣ
ϢϜΤΘϟ΍ ΔΣϮϟ
M-V
L
W
ϒϴψϨΘϟ΍Ϟ΋ΎγϊϣΔΒσήϣεΎϤϗΔότϘΑρΎϔθϟ΍ϒϴψϨΗϢΘϳ ‡
ϲϟΰϨϤϟ΍
.ΓέΎϧϹ΍ίΎϬΟΊϔτϳϭϞόθϳ
ςϔθϟ΍έϮΗϮϣ˯Ύϔρ΍ϭϝΎόη΍
:ϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγΩΪΤϳ
ΚϴΣϦϣΔΒγΎϨϣϲϫϭˬΔϋήγϞϗ΃ .1
ϖϓΪΘΑ΢ϤδΗϭ˯ΎοϮπϟ΍νΎϔΨϧ·
ϦϣϞϴϠϘϟ΍ΩϮΟϭϝΎΣϲϓˬ˯΍ϮϬϟ΍
.ΦΒτϟ΍ΓήΨΑ΃
ΐγΎϨΗϲϫϭˬΔτγϮΘϣΔϋήγ .2
΍ήψϧˬϝΎϤόΘγϻ΍ϑϭήυϢψόϣ
˯΍ϮϬϟ΍ϖϓΪΗϦϴΑΓΪϴΠϟ΍ΔϗϼόϠϟ
.˯ΎοϮπϟ΍ϯϮΘδϣϭ
ΓέΎϧ· L
έϮΗϮϣ M
Δϋήγ V
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍
ϢϜΤΘϟ΍ ΔΣϮϟ
L
0
1
ΓέΎϧ·
M-V
.ΓέΎϧϹ΍ίΎϬΟΊϔτϳϭϞόθϳ
ςϔθϟ΍έϮΗϮϣ˯Ύϔρ΍ϭϝΎόη΍
:ϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγΩΪΤϳ
ΚϴΣϦϣΔΒγΎϨϣϲϫϭˬΔϋήγϞϗ΃ ϖϓΪΘΑ΢ϤδΗϭ˯ΎοϮπϟ΍νΎϔΨϧ·
ϦϣϞϴϠϘϟ΍ΩϮΟϭϝΎΣϲϓˬ˯΍ϮϬϟ΍
.ΦΒτϟ΍ΓήΨΑ΃
ΐγΎϨΗϲϫϭˬΔτγϮΘϣΔϋήγ ΍ήψϧˬϝΎϤόΘγϻ΍ϑϭήυϢψόϣ
˯΍ϮϬϟ΍ϖϓΪΗϦϴΑΓΪϴΠϟ΍ΔϗϼόϠϟ
.˯ΎοϮπϟ΍ϯϮΘδϣϭ
ΔϬΟ΍ϮϤϟΔϤ΋ϼϣˬΔϋήγϰμϗ΃ .
ϰΘΣˬϱϮϘϟ΍ΦΒτϟ΍έΎΨΑΙΎόΒϧ΍
.ΔϠϳϮρΦΒτϟ΍ΓΪϣΖϧΎϛ΍Ϋ·
2
3
3
2
1
1
0
0
0
1
ΓέΎϧ·
έϮΗϮϣ
Δϋήγ
L
M
V
B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement