ZANKER KHV64750BA, KHV94750BA User manual

ZANKER KHV64750BA, KHV94750BA User manual
EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
SV
NO
FI
DA
RU
ET
LV
LT
UK
HU
CS
SK
RO
PL
HR
SL
EL
TR
BG
KK
MK
SQ
SR
Cooker Hood
Dunstabzugshaube
Hotte De Cuisine
Afzuigkap
Campana
Exaustor
Cappa
6SLVÀlNW
Kjøkkenvifte
/LHVLWXXOHWLQ
Emhætte
ȼɵɬɹɠɤD
Pliidikumm
7YDLNX1RVnjFƝMV
Dangtis
ȼɢɬɹɠɤɚ
Motorháztetõ
2GVDYDþ3DU
.DSXFĖD
Cartier
2NDS.XFKHQQ\
.DSXOMDþD
Napa
ǹʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȢ
2FDN'DYOXPED]
Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
ɋɨɪɵɩ
Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
Kapak Tenxhere
ɄɭɯɢʃɫɤɨɝȺɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
92
KHV64750BA
KHV94750BA
User manual
Gebrauchsanleitung
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de uso
Livro de instruções para utilização
Libretto di uso
$QYlQGQLQJVKDQGERN
Bruksveiledning
.l\WW|RKMHHW
Brugsvejledning
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Kasutusjuhend
/LHWRãDQDVSDPƗFƯED
Naudotojo vadovas
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
Használati útmutató
1iYRGNSRXåLWt
1iYRGQDSRXåtYDQLH
Manual de folosire
,QVWUXNFMDXĪ\WNRZDQLD
.QMLåLFDVXSXWDPD
Navodilo za uporabo
ȅįȘȖȓİȢȤȡȒıȘȢ
.XOODQLPNLWDSoL÷L
Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ
ɍɩɚɬɫɬɜɨɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤ
Udhëzues për përdorimin
Ʉɨɪɢɫɧɢɱɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨ
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
50
53
56
59
62
65
68
71
74
77
80
83
86
89
AR
EN Recommendations
and suggestions
• 7KH ,QVWUXFWLRQV IRU 8VH DSSO\
to several versions of this appliDQFH $FFRUGLQJO\ \RX PD\ ¿QG
descriptions of individual features
WKDWGRQRWDSSO\WR\RXUVSHFL¿F
appliance.
• The manufacturer will not be held
OLDEOH IRU DQ\ GDPDJHV UHVXOWLQJ
from incorrect or improper installation.
• 7KH PLQLPXP VDIHW\ GLVWDQFH
between the cooker top and the
extractor hood is 650 mm (some
models can be installed at a
ORZHU KHLJKW SOHDVH UHIHU WR WKH
paragraphs on working dimensions
and installation).
• Check that the mains voltage
corresponds to that indicated on
WKHUDWLQJSODWH¿[HGWRWKHLQVLGH
of the hood.
• )RU&ODVV,DSSOLDQFHVFKHFNWKDW
WKHGRPHVWLFSRZHUVXSSO\JXDUDQtees adequate earthing. Connect
WKH H[WUDFWRU WR WKH H[KDXVW ÀXH
through a pipe of minimum diameter 120 mm. The route of the
ÀXHPXVWEHDVVKRUWDVSRVVLEOH
• Do not connect the extractor hood
WRH[KDXVWGXFWVFDUU\LQJFRPEXVWLRQIXPHVERLOHUV¿UHSODFHVHWF
• ,IWKHH[WUDFWRULVXVHGLQFRQMXQFtion with non-electrical appliances
HJ JDV EXUQLQJ DSSOLDQFHV
D VXI¿FLHQW GHJUHH RI DHUDWLRQ
must be guaranteed in the room
LQ RUGHU WR SUHYHQW WKH EDFNÀRZ
of exhaust gas. The kitchen must
have an opening communicating
GLUHFWO\ZLWKWKHRSHQDLULQRUGHU
2
•
•
•
•
WRJXDUDQWHHWKHHQWU\RIFOHDQDLU
When the cooker hood is used
in conjunction with appliances
VXSSOLHG ZLWK HQHUJ\ RWKHU WKDQ
HOHFWULF WKH QHJDWLYH SUHVVXUH LQ
WKH URRP PXVW QRW H[FHHG mbar to prevent fumes being
GUDZQEDFNLQWRWKHURRPE\WKH
cooker hood.
,Q WKH HYHQW RI GDPDJH WR WKH
SRZHUFDEOHLWPXVWEHUHSODFHG
E\ WKH PDQXIDFWXUHU RU E\ WKH
WHFKQLFDO VHUYLFH GHSDUWPHQW LQ
RUGHU WR SUHYHQW DQ\ ULVNV
,I WKH LQVWUXFWLRQV IRU LQVWDOODWLRQ
IRUWKHJDVKREVSHFLI\DJUHDWHU
GLVWDQFHVSHFL¿HGDERYHWKLVKDV
to be taken into account. Regulations concerning the discharge of
DLU KDYH WR EH IXO¿OOHG
8VHRQO\VFUHZVDQGVPDOOSDUWV
in support of the hood.
Warning: Failure to install the
VFUHZVRU¿[LQJGHYLFHLQDFFRUGDQFH ZLWK WKHVH LQVWUXFWLRQV PD\
result in electrical hazards.
Connect the hood to the mains
through a two-pole switch having
a contact gap of at least 3 mm.
Use
• The extractor hood has been
GHVLJQHGH[FOXVLYHO\IRUGRPHVWLF
use to eliminate kitchen smells.
• Never use the hood for purposes
other than for which it has been
designed.
• 1HYHU OHDYH KLJK QDNHG ÀDPHV
under the hood when it is in operation.
• $GMXVWWKHÀDPHLQWHQVLW\WRGLUHFW
LWRQWRWKHERWWRPRIWKHSDQRQO\
making sure that it does not engulf
FRQWDFW\RXUORFDOFLW\RI¿FH\RXU
the sides.
household waste disposal service
• 'HHS IDW IU\HUV PXVW EH FRQWLQXRUWKHVKRSZKHUH\RXSXUFKDVHG
RXVO\PRQLWRUHGGXULQJXVHRYHUthe product.
KHDWHG RLO FDQ EXUVW LQWR ÀDPHV • Switch off or unplug the appliance
• 'R QRW ÀDPEq XQGHU WKH UDQJH IURPWKHPDLQVVXSSO\EHIRUHFDUKRRG ULVN RI ¿UH
U\LQJ RXW DQ\ PDLQWHQDQFH ZRUN
• 7KLV DSSOLDQFH FDQ EH XVHG E\ • Clean and/or replace the Filters
FKLOGUHQ DJHG IURP \HDUV DQG DIWHU WKH VSHFL¿HG WLPH SHULRG
above and persons with reduced
(Fire hazard).
SK\VLFDO VHQVRU\ RU PHQWDO FD- 7KH$FWLYDWHG FKDUFRDO ¿OWHU LV
pabilities or lack of experience
not washable and cannot be reDQGNQRZOHGJHLIWKH\KDYHEHHQ
JHQHUDWHGDQGPXVWEHUHSODFHG
given supervision or instruction
DSSUR[LPDWHO\ HYHU\ PRQWKV
concerning use of the appliance
RIRSHUDWLRQRUPRUHIUHTXHQWO\
LQ D VDIH ZD\ DQG XQGHUVWDQG
IRUSDUWLFXODUO\KHDY\XVDJH(W).
the hazards involved. Children
VKDOO QRW SOD\ ZLWK WKH DSSOLDQFH
Cleaning and user maintenance
VKDOO QRW EH PDGH E\ FKLOGUHQ
without supervision.
• “CAUTION:$FFHVVLEOHSDUWVPD\
become hot when used with cook- The Grease filters must be
ing appliances.”
FOHDQHGHYHU\PRQWKVRIRSMaintenance
HUDWLRQ RU PRUH IUHTXHQWO\ IRU
SDUWLFXODUO\ KHDY\ XVDJH DQG
• 7KH V\PERO on the product or
can be washed in a dishwasher
on its packaging indicates that this
(Z).
SURGXFW PD\ QRW EH WUHDWHG DV
KRXVHKROG ZDVWH ,QVWHDG LW VKDOO
be handed over to the applicable
FROOHFWLRQ SRLQW IRU WKH UHF\FOLQJ
of electrical and electronic equipPHQW%\HQVXULQJWKLVSURGXFWLV
GLVSRVHGRIFRUUHFWO\\RXZLOOKHOS
prevent potential negative consequences for the environment and • Clean the hood using a damp
cloth and a neutral liquid deterKXPDQKHDOWKZKLFKFRXOGRWKHUZLVH EH FDXVHG E\ LQDSSURSULDWH gent.
waste handling of this product. For
more detailed information about
UHF\FOLQJ RI WKLV SURGXFW SOHDVH
W
Z
3
Controls
A
Button
A
B
C
D
B
C
D
Function
7XUQV WKH OLJKWLQJ V\VWHP RQ DQG
RII DW PD[LPXP LQWHQVLW\ E\ D EULHI
pressure. Lights can be switch on
DQG RII DW HYHU\ VSHHG
Delay
Suitable to complete elimination
RI UHVLGXDO RGRXUV /RQJ SUHVVXUH
activates the automatic switch - off
ZLWKDPLQXWHVGHOD\,WFDQEHDFWLYDWHGDWHYHU\VSHHG:KHQDFWLYH
WKH LFRQ RI WKH VSHHG LV EOLQNLQJ ,W
can be desabled pressing the speed
EXWWRQ WXUQLQJ WKH PRWRU RII
Brief pressure. Turns the suction
motor on and off at speed one.
Brief pressure. Turns the suction
motor on and off at speed two.
Brief pressure. Turns the suction
motor on at speed three. Press a
VHFRQG WLPH WR DFWLYDWH ,17(16,9(
VSHHG ZKLFK LV WLPHG WR UXQ IRU PLQXWHV DIWHU ZKLFK WKH KRRG ZLOO
WXUQRIIDXWRPDWLFDOO\7KLVIXQFWLRQLV
suitable to deal with maximum levels
of cooking fumes. Press button D
DJDLQWRGHDFWLYDWH,17(16,9(PRGH
and turn the motor off.
Lighting
• For replacement contact technical
support (“To purchase contact
technical support”).
4
DE Empfehlungen und hinweise
• Diese Gebrauchsanleitungen beziehen sich auf die verschiedenen
Modelle der Abzugshaube. Darum
NDQQ HV P|JOLFK VHLQ GDVV GLH
Beschreibung bestimmter MerkPDOH IU GDV YRUOLHJHQGH *HUlW
nicht zutrifft.
• Der Hersteller haftet nicht für etZDLJH6FKlGHQGLHGXUFKGLHIHKOHUKDIWH ,QVWDOODWLRQ RGHU IDOVFKHQ
*HEUDXFK HQWVWHKHQ N|QQWHQ
• Der min. Sicherheitsabstand zwischen Kochfeld und Abzugshaube
EHWUlJW PP HLQLJH 0RGHOOH
N|QQHQ DXFK QLHGULJHU LQVWDOOLHUW
ZHUGHQVLHKH$EVDW],QVWDOODWLRQ
• .RQWUROOLHUHQ6LHREGLH1HW]VSDQQXQJGHQ'DWHQGHV7\SHQVFKLOGV
LP ,QQHUQ GHU +DXEH HQWVSULFKW
• )U *HUlWH GHU .ODVVH , PXVV
NRQWUROOLHUW ZHUGHQ RE GDV KlXVOLFKH 9HUVRUJXQJVQHW] NRUUHNW
geerdet ist. Die Absaughaube
mit Hilfe eines Rohrs mit einem
Mindestdurchmesser von 120 mm
mit dem Rauchabzug verbinden.
'HU9HUODXIGHV5DXFKDE]XJVVROO
VR NXU] ZLH P|JOLFK VHLQ
• Die Abzugshaube darf nicht an
einen Schacht angeschlossen
ZHUGHQLQGHQ5DXFKJDVHJHOHLWHWZHUGHQ]%YRQ+HL]NHVVHO
.DPLQHQ XVZ
• Falls in dem Raum neben dem
Abzug auch nicht mit Strom
EHWULHEHQH *HUlWH ]XP %HLVSLHO
*DVJHUlWH HLQJHVHW]W ZHUGHQ
muss für eine ausreichende BeOIWXQJJHVRUJWZHUGHQGDPLWGHU
5FNÀXVV GHU$EJDVH YHUKLQGHUW
wird. Die Küche muss eine direkte
•
•
•
•
gIIQXQJ QDFK $X‰HQ DXIZHLVHQ
damit ein ausreichender LuftausWDXVFK JHZlKUOHLVWHW ZLUG :LUG
die Abzugshaube zusammen mit
QLFKWPLW6WURPEHWULHEHQHQ*HUlWH
HLQJHVHW]W ZLUG GDUI GHU 8QWHUGUXFN LP 5DXP PEDU QLFKW
EHUVFKUHLWHQ GDPLW GLH $EJDVH
nicht wieder angesaugt werden.
Schadhafte Kabel müssen durch
den Hersteller oder vom KundenGLHQVW DXVJHZHFKVHOW ZHUGHQ
damit jedes Risiko ausgeschlossen
wird.
Falls die Montageanweisungen
für die gasbetriebene Kochmulde
HLQHQJU|‰HUHQ$EVWDQGYRUVFKUHLEHQ DOV GHU REHQ DQJHJHEHQH
PXVVGLHVH9RUJDEHEHIROJWZHUGHQ (V VLQG VlPWOLFKH$EOXIWYRUschriften zu beachten.
Nur für die Abzugshaube geeignete Schrauben und Kleinteile
verwenden.
Achtung: werden die Schrauben
und Befestigungselemente nicht
entsprechend der vorliegenden
$QOHLWXQJHQ YHUZHQGHW EHVWHKW
Stromschlaggefahr.
Die Abzugshaube mittels zweipoligem Schalter mit einer Öffnung
der Kontakte von mindestens 3
mm an das Netz anschließen.
Gebrauch
• Die Abzugshaube wurde ausVFKOLH‰OLFKIUGHQKlXVOLFKHQ*HEUDXFKHQWZLFNHOWXP.RFKGQVWH
zu beseitigen.
• Die Haube darf nur für die ihr zugedachten Zwecke benutzt werden.
• Unter der eingeschalteten Haube
5
keine offenen Flammen benutzen.
Gesundheit zu vermeiden. Wei• 'LH )ODPPH VR UHJXOLHUHQ GDVV WHUH,QIRUPDWLRQHQ]XP5HF\FOLQJ
sie nicht über den Boden des
GLHVHV3URGXNWHVN|QQHQEHLGHU
Kochgeschirrs hinausreicht.
]XVWlQGLJHQ%HK|UGHGHU|UWOLFKHQ
• )ULWWHXVHQ PVVHQ ZlKUHQG GHV Abfallbeseitigung oder bei dem
*HEUDXFKV VWlQGLJ EHUZDFKW +lQGOHU GHU GDV *HUlW YHUNDXIW
ZHUGHQEHUKLW]WHVgON|QQWHVLFK KDW HLQJHKROW ZHUGHQ
entzünden.
• 9RU5HLQLJXQJVRGHU:DUWXQJV• Auf keinen Fall unter der Haube
DUEHLWHQDP*HUlWPXVVGLHVHV
ÀDPELHUHQ %UDQGJHIDKU
ausgeschaltet und spannungslos
• Kinder ab 8 Jahren und Personen
gemacht werden.
PLW HLQJHVFKUlQNWHQ SK\VLVFKHQ • Die Filter stets nach den angeVHQVRULVFKHQ RGHU SV\FKLVFKHQ JHEHQHQ,QWHUYDOOHQUHLQLJHQRGHU
)lKLJNHLWHQRGHUPLWPDQJHOQGHQ auswechseln (Brandgefahr).
Erfahrungen oder Kenntnissen
- Der Aktivkohlefilter ist weder
GUIHQ QLFKW PLW GHP *HUlW XPZDVFKEDU QRFK UHJHQHULHUEDU
JHKHQ HV VHL GHQQ VLH ZHUGHQ
und muss bei normalem Betrieb
von einer für ihre Sicherheit ver]LUNDDOOH0RQDWHRGHUDXFK|IWHU
antwortlichen Person beaufsichtigt
DXVJHZHFKVHOWZHUGHQMHQDFK
RGHUDQJHOHLWHW6LFKHUVWHOOHQGDVV
,QWHQVLWlWGHV*HEUDXFKV(W).
.LQGHUQLFKWPLWGHP*HUlWKHUXPVSLHOHQ N|QQHQ 5HLQLJXQJV XQG
Wartungsarbeiten dürfen nicht von
unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
• ACHTUNG:'LH]XJlQJOLFKHQ7HLOHN|QQHQZlKUHQGGHV*HEUDXFKV
- 'LH)HWW¿OWHUVLQGDOOH0RQDWH
GHU.RFKJHUlWHVHKUKHL‰ZHUGHQ
oder bei intensiver Nutzung
Wartung
|IWHU ]X UHLQLJHQ XQG N|QQHQ
in der Spülmaschine gespült
• 'DV 6\PERO am Produkt oder
werden (Z).
DXI GHU 9HUSDFNXQJ ZHLVW GDUDXI
KLQ GDVV GDV *HUlW QLFKW DOV
normaler Hausmüll entsorgt werGHQGDUI'DVDXVUDQJLHUWH*HUlW
muss vielmehr bei einer speziellen
Sammelstelle für elektrische und
HOHNWURQLVFKH *HUlWH DEJHJHEHQ
ZHUGHQ0LWGHUYRUVFKULIWVPl‰LJHQ
(QWVRUJXQJGHV*HUlWHVWUlJWGHU • Die Haube mit einem feuchten
%HQXW]HU GD]X EHL VFKlGOLFKH Lappen und einem neutralen
Reinigungsmittel abwischen.
Auswirkungen auf Umwelt und
W
Z
6
Bedienelemente
A
Taste
A
B
C
D
B
C
D
Funktion
Schaltet die Beleuchtung mit kurzem
Drücken der Taste bei maximaler
,QWHQVLWlW HLQDXV 9RQ MHGHU %Htriebsgeschwindigkeit aus aktivierbar.
Delay
9HUYROOVWlQGLJW GLH %HVHLWLJXQJ YRQ
Restgerüchen. Kann bei jeder Betriebsgeschwindigkeit aktiviert werden. Mit anhaltendem Drücken wird
GDVXP0LQXWHQYHU]|JHUWHDXWRmatische Abschalten aktiviert. Wenn
DNWLYLHUW EOLQNW GLH ,NRQH GHU *HVFKZLQGLJNHLW :LUG GXUFK %HWlWLJHQ
der Taste für Geschwindigkeit und
Abschalten des Motors deaktiviert.
Kurzes Drücken. Schaltet den Absaugmotor bei der ersten Geschwindigkeitsstufe ein und aus.
Kurzes Drücken. Schaltet den Absaugmotor bei der zweite Geschwindigkeitsstufe ein und aus.
Kurzes Drücken. Schaltet den Absaugmotor bei der dritten Geschwindigkeitsstufe ein. Aktiviert beim
zweiten Drücken die auf 6 Minuten
HLQJHVWHOOWH ,17(16,9*(6&+:,1',*.(,7 QDFK GHUHQ $EODXI VLFK
die Absaughaube automatisch ausschaltet. Für die Beseitigung von sehr
intensiven Kochdünsten geeignet.
Durch erneutes Drücken der Taste
D ZLUG GLH ,17(16,9*(6&+:,1',*.(,7 GHDNWLYLHUW XQG GHU 0RWRU
abgestellt.
Beleuchtung
LED-Strahler
• Für den Austausch der LEDStrahler wenden Sie sich bitte an
den Kundendienst.
7
FR Conseils et suggestions
• Les instructions pour l’utilisation
VHUpIqUHQWDX[GLIIpUHQWVPRGqOHV
GH FHW DSSDUHLO 3DU FRQVpTXHQW
certaines descriptions de caracWpULVWLTXHVSDUWLFXOLqUHVSRXUUDLHQW
QHSDVDSSDUWHQLUVSpFL¿TXHPHQW
à cet appareil.
• En aucun cas le fabricant ne
peut être tenu pour responsable
d’éventuels dommages dus à une
installation ou à une utilisation
impropre.
• La distance de sécurité minimum
entre le plan de cuisson et la hotte
aspirante est de 650 mm (certains
PRGqOHV SHXYHQW rWUH LQVWDOOpV j
une hauteur inférieure; voir le paragraphe concernant les dimensions
de travail et l’installation).
• Assurez-vous que la tension de
votre secteur correspond à celle
indiquée sur la plaque des données appliquée à l’intérieur de la
hotte.
• 3RXU OHV DSSDUHLOV GH &ODVVH ,
s’assurer que l’installation électrique de votre intérieur dispose
d’une mise à la terre adéquate.
Relier l’aspirateur au conduit de
cheminée avec un tube d’un diaPqWUH PLQLPXP GH PP /H
parcours des fumées doit être le
plus court possible.
• Ne pas relier la hotte aspirante aux
conduits de cheminée qui acheminent les fumées de combustion
SDU H[HPSOH GH FKDXGLqUHV GH
FKHPLQpHV HWF
• Si vous utilisez l’aspirateur en
combinaison avec des appareils
non électriques (par ex. appareils
8
•
•
•
•
j JD] YRXV GHYH] JDUDQWLU XQ
GHJUpG¶DpUDWLRQVXI¿VDQWGDQVOD
SLqFH D¿Q G¶HPSrFKHU OH UHWRXU
GXÀX[GHVJD]GHVRUWLH/DFXLsine doit présenter une ouverture
communiquant directement vers
l’extérieur pour garantir l’amenée
d’air propre. Si vous utilisez la
hotte de cuisine en combinaison
avec des appareils non alimentés
jO¶pOHFWULFLWpODSUHVVLRQQpJDWLYH
GDQVODSLqFHQHGRLWSDVGpSDVVHU PEDU D¿Q G¶pYLWHU TXH
la hotte ne réaspire les fumées
GDQV OD SLqFH
Si le cordon d’alimentation est
HQGRPPDJp YHXLOOH] OH IDLUH
remplacer par le fabricant ou par
XQVHUYLFHDSUqVYHQWHDJUppSRXU
éviter tout risque d’accident.
Si les instructions d’installation
du plan de cuisson à gaz spéFL¿HQW XQH GLVWDQFH VXSpULHXUH j
FHOOH LQGLTXpH FLGHVVXV YHXLOOH]
impérativement en tenir compte.
Toutes les normes concernant
l’évacuation de l’air doivent être
respectées.
Utiliser exclusivement des vis et
GHVSHWLWHVSLqFHVGXW\SHDGDSWp
pour la hotte.
Attention: toute installation des vis
HW GHV GLVSRVLWLIV GH ¿[DWLRQ QRQ
conforme aux présentes instructions peut entraîner des risques
de décharges électriques.
Brancher la hotte à l’alimentation
de secteur avec un interrupteur
ELSRODLUHD\DQWXQHRXYHUWXUHGHV
contacts d’au moins 3 mm.
Utilisation
• Cette hotte aspirante a été conçue
•
•
•
•
•
•
•
exclusivement pour un usage
GRPHVWLTXHGDQVOHEXWG¶pOLPLQHU
les odeurs de cuisine.
Ne jamais utiliser la hotte pour
des objectifs différents de ceux
pour lesquels elle a été conçue.
Ne jamais laisser un feu vif allumé
sous la hotte lorsque celle-ci est
en fonction.
5pJOHUO¶LQWHQVLWpGXIHXGHPDQLqUH
à l’orienter exclusivement vers le
IRQG GH OD FDVVHUROH HQ YRXV
assurant qu’il ne déborde pas sur
les côtés.
Contrôler constamment les friWHXVHVGXUDQWOHXUXWLOLVDWLRQO¶KXLOH
surchauffée risque de s’incendier.
1HSDVÀDPEHUGHVPHWVVRXVOD
KRWWH VRXV ULVTXH GH SURYRTXHU
un incendie.
Cet appareil n’est pas destiné à
être utilisé par des enfants d’un
kJH LQIpULHXU j DQV QL SDU GHV
SHUVRQQHVGRQWOHVFDSDFLWpVSK\VLTXHV VHQVRULHOOHV RX PHQWDOHV
sont diminuées ou qui ont une
expérience et des connaissances
LQVXI¿VDQWHV j PRLQV TXH FHV
enfants ou ces personnes ne
soient attentivement surveillés et
LQVWUXLWV VXU OD PDQLqUH G¶XWLOLVHU
cet appareil en sécurité et sur
les dangers que cela comporte.
Assurez-vous que les enfants ne
jouent pas avec cet appareil. Le
QHWWR\DJHHWO¶HQWUHWLHQGHODSDUW
de l’utilisateur ne doivent pas être
HIIHFWXpVSDUGHVHQIDQWVjPRLQV
que ce ne soit sous la surveillance
d’une personne responsable.
ATTENTION: les parties acFHVVLEOHV SHXYHQW GHYHQLU WUqV
chaudes durant l’utilisation des
appareils de cuisson.
Entretien
• /HV\PEROH marqué sur le produit ou sur son emballage indique
que ce produit ne peut pas être
éliminé comme déchet ménager
normal. Lorsque ce produit doit
rWUHpOLPLQpYHXLOOH]OHUHPHWWUHj
un centre de collecte prévu pour
OHUHF\FODJHGXPDWpULHOpOHFWULTXH
et électronique. En vous assurant
que cet appareil est éliminé correcWHPHQWYRXVSDUWLFLSH]jSUpYHQLU
des conséquences potentiellement
négatives pour l’environnement
HW SRXU OD VDQWp TXL ULVTXHUDLHQW
de se présenter en cas d’élimination inappropriée. Pour toute
information supplémentaire sur le
UHF\FODJHGHFHSURGXLWFRQWDFWH]
YRWUHPXQLFLSDOLWpYRWUHGpFKHWWHrie locale ou le magasin où vous
avez acheté ce produit.
• Avant d’effectuer toute opéraWLRQGHQHWWR\DJHHWG¶HQWUHWLHQ
éteindre ou débrancher l’appareil
du secteur.
• 1HWWR\HU HWRX UHPSODFHU OHV
¿OWUHV DSUqV OH GpODL LQGLTXp
(danger d’incendie).
- /H¿OWUHjFKDUERQDFWLIQHSHXW
être ni lavé ni régénéré et il doit
être remplacé environ tous les
4 mois de fonctionnement ou
plus souvent en cas d’utilisation
SDUWLFXOLqUHPHQWLQWHQVH(W).
9
Commandes
W
- 1HWWR\HUOHV¿OWUHVjJUDLVVHWRXV
les 2 mois de fonctionnement ou
plus souvent en cas d’utilisation
SDUWLFXOLqUHPHQW LQWHQVH &HV
¿OWUHV SHXYHQW rWUH ODYpV DX
lave-vaisselle (Z).
A
Touche
A
Z
• 1HWWR\HUODKRWWHDYHFXQFKLIIRQ
humide et un détergent liquide
neutre.
B
C
D
B
C
D
Fonction
3RXUDOOXPHURXpWHLQGUHOHV\VWqPH
G¶pFODLUDJH j O¶LQWHQVLWp PD[LPXP
DSSX\HU EULqYHPHQW VXU OD WRXFKH
Activable depuis n’importe quelle
vitesse.
Delay
,QGLTXp SRXU FRPSOpWHU O¶pOLPLQDWLRQ
des odeurs résiduelles. Activable
depuis n’importe quelle vitesse.
$SSX\HU ORQJXHPHQW VXU OD WRXFKH
pour activer le débranchement
automatique différé de 5 minutes.
/RUVTXH FHWWH IRQFWLRQ HVW DFWLYH
l’icône de la vitesse clignote. Pour
OD GpVDFWLYHU DSSX\HU VXU OD WRXFKH
de la vitesse ou éteindre le moteur.
$SSXL EUHI %UDQFKH HW GpEUDQFKH
OH PRWHXU G¶DVSLUDWLRQ j OD SUHPLqUH
vitesse.
$SSXL EUHI %UDQFKH HW GpEUDQFKH
OHPRWHXUG¶DVSLUDWLRQjODGHX[LqPH
vitesse.
$SSXL EUHI %UDQFKH OH PRWHXU
G¶DVSLUDWLRQ j OD WURLVLqPH YLWHVVH
Un second appui démarre la
YLWHVVH ,17(16,9( WHPSRULVpH j PLQXWHV DSUqV TXRL OD KRWWH V¶pWHLQW
automatiquement. Cette fonction est
adaptée pour faire face aux pointes
d’émission des fumées de cuisson.
$SSX\HU XQH VHFRQGH IRLV VXU OD
touche D pour désactiver le mode
,17(16,) HW FRXSHU OH PRWHXU
Éclairage
• 3RXUOHUHPSODFHPHQWFRQWDFWHU
OH 6HUYLFH DSUqVYHQWH © 3RXU
O¶DFKDW V¶DGUHVVHU DX VHUYLFH
DSUqVYHQWH ª
10
NL Adviezen en suggesties
• De gebruiksaanwijzingen hebben
betrekking op verschillende modellen van dit apparaat. Mogelijk
vindt u dan ook beschrijvingen van
aparte kenmerken die niet over uw
VSHFL¿HNH DSSDUDDW JDDQ
• De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade als gevolg
van een onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik.
• De minimale veiligheidsafstand
tussen de kookplaat en de afzuigkap is 650 mm (sommige modellen
kunnen op een kleinere afstand
worden geïnstalleerd; zie de paragraaf over de werkafmetingen
en de installatie).
• Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op
KHWW\SHSODDWMHDDQGHELQQHQNDQW
van de afzuigkap staat vermeld.
• Controleer voor apparaten van
NODVVH , RI KHW HOHNWULFLWHLWVQHW LQ
uw woning over een goede aarding
beschikt. Sluit de afzuiginrichting
op het rookkanaal aan met een
pijp met een minimale diameter
van 120 mm. De rook moet een
]R NRUW PRJHOLMN WUDMHFW DÀHJJHQ
• Sluit de afzuigkap niet op rookkanalen aan die verbrandingsgassen
afvoeren (bijv. van verwarmingskeWHOV RSHQ KDDUGHQ HQ]
• Als de afzuiginrichting in combinatie met niet-elektrische apparaten
ZRUGWJHEUXLNWELMYJDVDSSDUDWHQ
moet het vertrek voldoende geventileerd zijn om te voorkomen dat de
uitgestoten gassen terugstromen.
De keuken dient over een opening
te beschikken die direct in verbin-
•
•
•
•
ding staat met de buitenlucht om
de toevoer van schone lucht te garanderen. Wanneer de afzuigkap
in combinatie met niet-elektrische
DSSDUDWHQ ZRUGW JHEUXLNW PDJ
de onderdruk in het vertrek niet
JURWHU ]LMQ GDQ PEDU RP WH
voorkomen dat de damp opnieuw
door de afzuigkap in het vertrek
gezogen wordt.
Een beschadigd netsnoer moet
door de producent of de technische
servicedienst worden gerepareerd
om elk risico te vermijden.
Als de installatievoorschriften van
de gaskookplaat bepalen dat
een grotere afstand in acht moet
worden genomen dan hierboven
LV DDQJHJHYHQ GDQ PRHW GDDU
rekening mee worden gehoudaen.
Alle regels voor de luchtafvoer
moeten in acht worden genomen.
Gebruik alleen schroeven en kleine
onderdelen die geschikt zijn voor
de afzuigkap.
Waarschuwing: indien de schroeYHQHQEHYHVWLJLQJVV\VWHPHQQLHW
volgens deze aanwijzingen worden
JHwQVWDOOHHUG EHVWDDW KHW JHYDDU
voor elektrische schokken.
Sluit de afzuigkap op het elektriciteitsnet aan met een tweepolige
schakelaar met een afstand tussen
de contacten van minstens 3 mm.
Gebruik
• De afzuigkap is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik om
kookgeuren te verwijderen.
• Gebruik de afzuigkap nooit voor
andere doeleinden dan waarvoor
hij bedoeld is.
11
• Laat nooit hoog brandende branmilieu negatieve gevolgen die zich
ders onbedekt onder een werkenzouden kunnen voordoen in geval
de afzuigkap.
van verkeerde afvalbehandeling.
• Regel de vlammen altijd zo dat
Neem voor meer details over het
ze niet langs de pannen omhoogUHF\FOHQYDQGLWSURGXFWFRQWDFWRS
komen.
PHWXZJHPHHQWHGHSODDWVHOLMNH
• Controleer frituurpannen tijdens
vuilophaaldienst of de winkel waar
KHW JHEUXLN GH RYHUYHUKLWWH ROLH u het product hebt gekocht.
• Schakel het apparaat uit of koppel
zou vlam kunnen vatten.
het los van het elektriciteitsnet al• Er mag niet onder de afzuigkap gevorens reinigings- of onderhoudsÀDPEHHUG ZRUGHQ EUDQGJHYDDU
werkzaamheden uit te voeren.
• Het apparaat mag worden gebruikt
door kinderen ouder dan 8 jaar en • 'H ¿OWHUV UHLQLJHQ HQYHUYDQJHQ
na de aangegeven tijdsperiode
door personen met een lichamelij(brandgevaar).
NH]LQWXLJOLMNHRIJHHVWHOLMNHEHSHU- +HW DFWLHYH NRROVWRI¿OWHU LV QLHW
king of met onvoldoende ervaring
afwasbaar of regenereerbaar en
HQNHQQLVPLWV]HRQGHUWRH]LFKW
moeten ongeveer om de 4 maanstaan en goed geïnstrueerd zijn
GHQZRUGHQYHUYDQJHQRIYDNHU
over een veilig gebruik van het
bij zeer intensief gebruik (W).
apparaat en de gevaren die ermee
samenhangen. Zorg ervoor dat
kinderen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud
door de gebruiker mogen niet door
NLQGHUHQZRUGHQXLWJHYRHUGWHQ]LM
ze onder toezicht staan.
• “LET OP: tijdens het gebruik van
- 'H YHW¿OWHUV PRHWHQ RP GH de kooktoestellen kunnen de toemaanden worden schoongegankelijke delen erg heet worden”.
PDDNWRIYDNHUELM]HHULQWHQVLHI
Onderhoud
gebruik. Ze kunnen in de afwasmachine worden gewassen (Z).
• +HWV\PERRO op het product of
op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een speciaal
verzamelcentrum worden gebracht
waar elektrische en elektronische
DSSDUDWXXUZRUGWJHUHF\FOHG$OVX
ervoor zorgt dat dit product op de • Maak de afzuigkap schoon met
FRUUHFWHPDQLHUZRUGWYHUZLMGHUG een vochtige doek en een mild
vloeibaar schoonmaakmiddel.
voorkomt u mogelijk voor mens en
W
Z
12
Bedieningselementen
A
Toets
A
B
C
D
B
C
D
Functie
Schakelt de verlichtingsinstallatie op de
hoogste lichtsterkte in en uit met een
korte druk op de toets. Kan bij elke
snelheid worden ingeschakeld.
Delay
Geschikt om restgeurtjes te verwijderen.
Kan vanuit elke snelheid worden
ingeschakeld. Met een lange druk
op de toets wordt de automatische
uitschakeling na 5 minuten geactiveerd.
:DQQHHUGH]HIXQFWLHDFWLHILVNQLSSHUW
KHW V\PERRO YDQ GH VQHOKHLG 'H]H
functie kan worden uitgeschakeld door
op de toets van de snelheid te drukken
en de motor uit te zetten.
Korte druk. Schakelt de eerste snelheid
van de zuigmotor in en uit.
Korte druk. Schakelt de tweede
snelheid van de zuigmotor in en uit.
Korte druk. Schakelt de derde snelheid
van de zuigmotor in. Wanneer voor
de tweede keer op deze toets wordt
JHGUXNW ZRUGW GH +2*( VQHOKHLG
gedurende 6 minuten ingeschakeld.
Daarna wordt de afzuigkap automatisch
uitgeschakeld. Deze functie is geschikt
voor het opvangen van de maximale
uitstoot van kookdampen. Als opnieuw
op de toets DZRUGWJHGUXNWZRUGWGH
HOGE snelheid uitgeschakeld en gaat
de motor uit.
Verlichting
• Neem voor de vervanging contact
op met de klantenservice (‘Wend
u voor de aankoop tot de klantenservice’).
13
ES Consejos y sugerencias
• Las instrucciones de uso se
aplican a varios modelos de
HVWH DSDUDWR 3RU OR WDQWR XVWHG
puede encontrar descripciones de
FDUDFWHUtVWLFDV LQGLYLGXDOHV TXH
no pertenecen a su aparato en
concreto.
• El fabricante no se hace responsable de los daños provocados
por una instalación o uso indebido.
• /DGLVWDQFLDPtQLPDGHVHJXULGDG
HQWUH HO SODQR GH FRFFLyQ \ OD
campana extractora es de 650
mm (algunos modelos pueden
ser instalados a una altura inferior; véase el párrafo relativo a
ODV GLPHQVLRQHV GH WUDEDMR \ OD
instalación).
• Compruebe que la tensión de
alimentación corresponda a la
indicada en la placa de datos colocada en el interior de la campana.
• 3DUD ORV DSDUDWRV GH &ODVH ,
compruebe que la red eléctrica
doméstica tenga una conexión
a tierra adecuada. Conecte la
campana extractora al conducto
de humo a través de un tubo con
XQGLiPHWURPtQLPRGHPP
/DWUD\HFWRULDGHOKXPRGHEHVHU
lo más corta posible.
• No conecte la campana extractora
a los conductos de humo que
transportan humo de combustión
HM FDOGHUDV FKLPHQHDV HWF
• Si la campana extractora se utiliza
en combinación con aparatos no
HOpFWULFRV SRU HMHPSOR DSDUDWRV
GH JDV GHEH JDUDQWL]DUVH XQ
JUDGRVX¿FLHQWHGHYHQWLODFLyQHQ
el recinto para evitar el retorno del
14
•
•
•
•
ÀXMRGHORVJDVHVGHHVFDSH/D
cocina debe tener una abertura
comunicante directamente con el
exterior para asegurar la entrada
de aire fresco. Cuando se utiliza la
campana para cocina en combinación con aparatos no alimentados
SRU FRUULHQWH HOpFWULFD OD SUHVLyQ
negativa en el recinto no debe
VXSHUDUORVPEDUSDUDHYLWDU
que el humo sea reaspirado en el
recinto por la campana.
En caso de daños en el cable
GH DOLPHQWDFLyQ pVWH GHEH VHU
sustituido por el fabricante o el
departamento de servicio para
evitar cualquier riesgo.
Si las instrucciones de instalación
del plano de cocción de gas
HVSHFL¿FDQ XQD GLVWDQFLD PD\RU
GH OD LQGLFDGD DQWHULRUPHQWH HV
necesario tenerlo en cuenta. Se
tienen que respetar todas las
normativas con respecto a la
descarga del aire.
8WLOL]DUVyORORVWRUQLOORV\DFFHVRrios metálicos de un tipo adecuado
para la campana.
Advertencia: No instalar tornillos
o sujetadores de acuerdo con estas instrucciones puede provocar
descargas eléctricas.
Conectar la campana a la alimentación de red interponiendo un
interruptor bipolar con distancia
entre los contactos de por lo
menos 3 mm.
Uso
• La campana extractora está diseñada exclusivamente para uso
GRPpVWLFRSDUDHOLPLQDUORVRORUHV
de la cocina.
• Nunca utilice la campana para
un desecho doméstico normal. El
¿QHV GLVWLQWRV GH DTXHOORV SDUD producto a eliminar se debe llevar
los que fue diseñada.
a un centro de recogida apropiado
• No deje nunca llamas altas bajo
para el reciclado de equipos elécla campana cuando está en funWULFRV \ HOHFWUyQLFRV 0HGLDQWH OD
cionamiento.
eliminación de este producto de
• Ajuste la intensidad de la llama
PDQHUDDSURSLDGDVHFRQWULEX\H
para dirigirla sólo a la parte ina evitar consecuencias negativas
IHULRU GHO UHFLSLHQWH GH FRFFLyQ SDUDHOPHGLRDPELHQWH\SDUDOD
asegurándose de que no llegue
VDOXGTXHSXGLHUDQGHULYDUVHGH
a los lados.
una eliminación inadecuada del
• Las freidoras deben ser controproducto. Para obtener informaladas continuamente durante su
ciones más detalladas sobre el
XVR HO DFHLWH UHFDOHQWDGR SXHGH UHFLFODMHGHHVWHSURGXFWRSRQHUVH
incendiarse.
HQFRQWDFWRFRQHOD\XQWDPLHQWR
• 1R UHDOLFH ÀDPEHDGRV EDMR OD el servicio local de eliminación de
FDPSDQD VH SRGUtD SURGXFLU XQ desechos o la tienda donde se
incendio.
compró el producto.
• Este aparato puede ser usado • Apague o desconecte el aparapor niños de edad no inferior a 8
to de la red eléctrica antes de
DxRV\SRUSHUVRQDVFRQUHGXFLGDV cualquier operación de limpieza
FDSDFLGDGHV SVLFROyJLFDV ItVLFDV o mantenimiento.
\VHQVRULDOHVRFRQH[SHULHQFLDR • /LPSLH \R UHHPSODFH ORV ¿OWURV
FRQRFLPLHQWRLQDGHFXDGRVVLHPGHVSXpV GHO SHUtRGR GH WLHPSR
pre que estén cuidadosamente
HVSHFL¿FDGRSHOLJURGHLQFHQGLR
supervisados e instruidos sobre
- (O ¿OWUR GH FDUEyQ DFWLYR QR VH
cómo utilizar de forma segura el
SXHGH ODYDU QL UHJHQHUDU \ VH
HTXLSR \ ORV SHOLJURV TXH HVWR
debe cambiar cada 4 meses de
implica. Asegúrese de que los
funcionamiento aproximadamenniños no jueguen con el aparato.
WHRFRQPD\RUIUHFXHQFLDVLVH
/D OLPSLH]D \ PDQWHQLPLHQWR SRU
XWLOL]DPX\IUHFXHQWHPHQWH(W).
parte del usuario no deben ser
UHDOL]DGRVSRUORVQLxRVDPHQRV
que sean supervisados.
• ATENCIÓN: las partes accesibles
pueden calentarse mucho durante
el uso de aparatos de cocción.
Mantenimiento
• (O VtPEROR
en el producto o
en el embalaje indica que el
producto no se debe considerar
W
- /RV¿OWURVGHJUDVDGHEHQOLPSLDUVHFDGDPHVHVGHRSHUDFLyQR
FRQPD\RUIUHFXHQFLDVLVHXWLOL]DQ
PX\IUHFXHQWHPHQWH\VHSXHGHQ
lavar en el lavavajillas (Z).
15
Iluminación
• Para la sustitución ponerse en
contacto con la Asistencia Técnica (“Para la compra dirigirse a la
asistencia técnica”).
Z
• Limpie la campana con un paño
K~PHGR \ XQ GHWHUJHQWH OtTXLGR
suave.
Mandos
A
Tecla
A
B
C
D
16
B
C
D
Función
(QFLHQGH \ DSDJD OD LQVWDODFLyQ GH
iluminación a la máxima intensidad con
una breve presión de la tecla. Se puede
activar desde cualquier velocidad.
Delay
Sirve para completar la eliminación de
olores residuales. Se puede activar
desde cualquier velocidad. Con una
presión prolongada activa el apagado
automático retardado 5 minutos. CuanGR HVWi DFWLYR HO LFRQR GH YHORFLGDG
parpadea. Se desactiva presionando
OD WHFOD GH OD YHORFLGDG DSDJDQGR
el motor.
%UHYHSUHVLyQ(QFLHQGH\DSDJDHOPRtor de aspiración a la primera velocidad.
%UHYH SUHVLyQ (QFLHQGH \ DSDJD HO
motor de aspiración a la segunda
velocidad.
Breve presión. Enciende el motor de
aspiración a la tercera velocidad. La
SUHVLyQ OD VHJXQGD YH] DFWLYD OD YHORFLGDG ,17(16,9$ WHPSRUL]DGD HQ PLQXWRV DO ¿QDO GH ORV FXDOHV OD FDPpana se apaga automáticamente. Esta
función es adecuada para enfrentar
las máximas emisiones de humos de
cocción. Al pulsar de nuevo la tecla D
VHGHVDFWLYDHOPRGR,17(16,92\VH
apaga el motor.
PT Conselhos e sugestões
• As instruções para uso aplicam-se
a vários modelos deste aparelho.
3RULVVRpSRVVtYHOTXHHVWHMDP
aqui descritas algumas caracteUtVWLFDVGRHTXLSDPHQWRTXHQmR
digam respeito ao seu aparelho
HVSHFt¿FR
• O fabricante declina toda e
qualquer responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de
instalação ou utilização incorreta
ou imprópria.
• $GLVWkQFLDPtQLPDGHVHJXUDQoD
entre a placa de cozedura e o
exaustor é de 650 mm (alguns
modelos podem ser instalados a
altura inferior; consulte o parágrafo
sobre as dimensões de trabalho
e a instalação).
• 9HUL¿TXH VH D WHQVmR GD UHGH
elétrica corresponde à indicada
QDFKDSDGHFDUDFWHUtVWLFDV¿[DGD
no interior do exaustor.
• 3DUD RV DSDUHOKRV GD &ODVVH ,
FHUWL¿TXHVHGHTXHDUHGHHOpWULFD
da habitação dispõe de um sistePDH¿FD]GHOLJDomRjWHUUD/LJXH
o exaustor à conduta de fumos
utilizando um tubo com diâmetro
PtQLPR GH PP 2 SHUFXUVR
do tubo de exaustão de fumo deve
VHU R PDLV FXUWR SRVVtYHO
• Não ligue o exaustor a condutas
de exaustão que transportem
IXPRV GH FRPEXVWmR FDOGHLUDV
ODUHLUDV HWF
• Se o exaustor for utilizado em conjunto com aparelhos não elétricos
(por ex. aparelhos alimentados a
JiV p QHFHVViULR TXH KDMD QR
aposento ventilação suficiente
•
•
•
•
para impedir o retorno dos gases
de escape. Deve haver uma abertura na cozinha que comunique
GLUHWDPHQWH FRP R H[WHULRU SDUD
garantir a entrada de ar limpo.
Quando o exaustor é utilizado em
conjunto com outros aparelhos
QmR DOLPHQWDGRV HOHWULFDPHQWH
a pressão negativa no aposento
QmR GHYH XOWUDSDVVDU PEDU
para evitar que os fumos voltem
a entrar no aposento através do
exaustor.
No caso deGDQRVQRFDERHOpWULFR
pQHFHVViULRTXHVHMDVXEVWLWXtGR
SHORVHUYLoRGHDVVLVWrQFLDWpFQLFD
D ¿P GH HYLWDU TXDLVTXHU ULVFRV
Se as instruções de instalação
da placa de cozinha a gás indicarem uma distância acima desta
VXSHULRUjLQGLFDGDpQHFHVViULR
respeitá-las. Devem ser respeitados todos os regulamentos em
matéria de evacuação de ar.
Utilize apenas parafusos e peças
pequenas apropriadas para o
exaustor.
Advertência: a não utilização de
SDUDIXVRVRXHOHPHQWRVGH¿[DomR
em conformidade com estas instruções pode causar riscos elétricos.
Ligue o exaustor à fonte de
energia através de um interruptor
ELSRODUFRPSHORVPHQRVPP
de distância entre os contactos.
Uso
• O exaustor foi concebido exclusiYDPHQWHSDUDXVRGRPpVWLFRSDUD
eliminar os cheiros da cozinha.
• Nunca utilize o exaustor senão
SDUDR¿PSDUDTXHIRLFRQFHELGR
• Nunca deixe chamas altas des17
SURWHJLGDVVRERH[DXVWRUTXDQGR seletiva próprio para reciclagem
estiver em funcionamento.
GHUHVtGXRVGHHTXLSDPHQWRVHOp• Ajuste a intensidade da chama
tricos e eletrónicos. A eliminação
de maneira a não ultrapassar o
correta deste produto contribui
diâmetro do fundo da panela utiSDUD HYLWDU RV SRVVtYHLV HIHLWRV
OL]DGDFHUWL¿FDQGRVHGHTXHQmR negativos para o meio ambiente e
incide dos lados.
a saúde que seriam criados pela
• As fritadeiras devem ser vigiadas
manipulação imprópria dos seus
constantemente durante o funcioUHVtGXRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HV
QDPHQWR SRUTXH DV JRUGXUDV H sobre onde entregar o produto
óleos excessivamente aquecidos
SDUDUHFLFODJHPFRQWDFWHDGHOHVmRIDFLOPHQWHLQÀDPiYHLV
JDomRORFDORVVHUYLoRVPXQLFLSDLV
• 1mR FR]LQKH ÀDPHMDGRV GHEDL[R ou a loja onde comprou o produto.
GRH[DXVWRUSRUTXHKiULVFRTXH • Desligue o interruptor de alimentaomRGRDSDUHOKRRXUHWLUHD¿FKD
incêndio.
GD WRPDGD GH FRUUHQWH DQWHV
• Este aparelho pode ser utilizado
de realizar qualquer serviço de
por crianças com idade igual ou
manutenção.
superior a 8 anos e por pessoas
FRP FDSDFLGDGHV ItVLFDV VHQVR- • /LPSH HRX VXEVWLWXD RV ¿OWURV
ULDLV RX PHQWDLV GLPLQXtGDV RX respeitando os intervalos espeFL¿FDGRV SHOR IDEULFDQWH SHULJR
com experiência e conhecimento
de incêndio).
LQVX¿FLHQWHVGHVGHTXHVHMDPYL- 2¿OWURGHFDUYmRDWLYDGRQmRp
giados e tenham recebido instrução
lavável e não pode ser regenesobre a utilização do aparelho de
UDGR'HYHVHUVXEVWLWXtGRFDGD
forma segura e compreendam os
PHVHVGHIXQFLRQDPHQWRRX
perigos que o seu uso comporta.
com maior frequência no caso
As crianças não devem brincar
de uso muito intenso (W).
com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem
VHUUHDOL]DGDVSRUFULDQoDVDQmR
ser que sejam vigiadas.
• “CUIDADO:$VSDUWHVDFHVVtYHLV
podem aquecer muito durante a
utilização dos aparelhos de cozedura.”
- 2V¿OWURVDQWLJRUGXUDGHYHPVHU
Manutenção
limpos cada 2 meses de funcionaPHQWRRXFRPPDLRUIUHTXrQFLD
• 2VtPEROR colocado no produto
QRFDVRGHXVRPXLWRLQWHQVRH
ou na sua embalagem indica que
podem ser lavados na máquina
o produto não pode ser eliminado
de lavar louça (Z).
como lixo doméstico. Deverá ser
entregue num centro de recolha
W
18
Iluminação
• 3DUD VXEVWLWXLomR FRQWDFWH D DVVLVWrQFLD WpFQLFD ³3DUD FRPSUD
dirija-se à assistência técnica”).
Z
• Limpe o exaustor com um pano
K~PLGR H GHWHUJHQWH OtTXLGR
neutro.
Comandos
A
Tecla
A
B
C
D
B
C
D
Função
Liga e desliga o sistema de ilumiQDomRQDLQWHQVLGDGHPi[LPDDSyV
breve pressão da tecla. Ativável em
todas as velocidades.
Delay
Função indicada para completar a eliminação dos cheiros residuais. Pode
ser ativada em todas as velocidades.
([HUFHQGRXPDSUHVVmRSURORQJDGD
ativará o processo automático de
desativação retardado de 5 minutos.
4XDQGR R SURFHVVR HVWi DWLYR R
tFRQHGDYHORFLGDGH¿FDLQWHUPLWHQWH
Desativa-se pressionando a tecla da
velocidade ou desligando o motor.
Pressão breve. Liga e desliga o
PRWRUGHDVSLUDomRQDYHORFLGDGH,
Pressão breve. Liga e desliga o
PRWRU GH H[DXVWmR QD YHORFLGDGH ,,
Pressão breve. Liga o motor de
H[DXVWmRQDYHORFLGDGH ,,,3UHVVLRQDGRGXDVYH]HVDWLYDDYHORFLGDGH
,17(16,9$GXUDQWHPLQXWRVDSyV
os quais o exaustor se desliga
automaticamente. Esta função é
indicada para condições do máximo
de emissão dos fumos de cozedura.
Pressionando de novo a tecla D R
PRGRGHIXQFLRQDPHQWR,17(16,92
desativa-se e o motor desliga-se.
19
IT Consigli e Suggerimenti
• /H,VWUX]LRQLSHUO¶XVRVLULIHULVFRQR
ai diversi modelli di questo appaUHFFKLR 3HUWDQWR VL SRWUHEEHUR
trovare descrizioni di singole caratteristiche che non appartengono
DO SURSULR DSSDUHFFKLR VSHFL¿FR
• ,O IDEEULFDQWH QRQ SRWUj ULWHQHUVL
responsabile per eventuali danni
risultanti da un’installazione o utilizzazione impropria.
• La distanza minima di sicurezza
tra il piano cottura e la cappa
DVSLUDQWH q GL PP DOFXQL
modelli possono essere installati
a un’altezza inferiore; vedere il
paragrafo relativo alle dimensioni
di lavoro e all’installazione).
• Controllare che la tensione di rete
corrisponda a quella indicata sulla
targa dati applicata all’interno della
cappa.
• 3HU JOL DSSDUHFFKL GL &ODVVH ,
controllare che la rete di alimentazione domestica disponga di un
adeguato collegamento a massa.
Collegare l’aspiratore al condotto
dei fumi mediante un tubo con
GLDPHWUR PLQLPR GL PP ,O
percorso dei fumi deve essere il
più corto possibile.
• Non collegare la cappa aspirante
ai condotti fumari che trasportano
fumi di combustione (per es. calGDLH FDPLQL HFF
• 6HO¶DVSLUDWRUHqXWLOL]]DWRLQFRPbinazione con apparecchi non
HOHWWULFLSHUHVDSSDUHFFKLDJDV
GHYHHVVHUHJDUDQWLWRXQVXI¿FLHQte grado di aerazione nel locale per
LPSHGLUHLOULWRUQRGLÀXVVRGHLJDV
di scarico. La cucina deve avere
20
•
•
•
•
un’apertura comunicante direttamente con l’esterno per garantire
O¶DIÀXVVRGLDULDSXOLWD4XDQGROD
FDSSD SHU FXFLQD q XWLOL]]DWD LQ
combinazione con apparecchi non
DOLPHQWDWL GDOOD FRUUHQWH HOHWWULFD
la pressione negativa nel locale
QRQGHYHVXSHUDUHPEDUSHU
evitare che i fumi vengano riaspirati
nel locale dalla cappa.
,Q FDVR GL GDQQHJJLDPHQWR GHO
FDYR GL DOLPHQWD]LRQH RFFRUUH
farlo sostituire dal produttore o dal
reparto di assistenza tecnica per
evitare qualsiasi rischio.
Se le istruzioni di installazione del
SLDQRFRWWXUDDJDVVSHFL¿FDQRXQD
distanza maggiore di quella sopra
LQGLFDWD q QHFHVVDULR WHQHUQH
conto. Devono essere rispettate
tutte le normative riguardanti lo
scarico dell’aria.
Usare solo viti e minuteria di tipo
idoneo per la cappa.
Avvertenza: la mancata installazione delle viti o dei dispositivi di
¿VVDJJLRLQFRQIRUPLWjDOOHSUHVHQWL
istruzioni può comportare rischi di
scosse elettriche.
Collegare la cappa all’alimentazione di rete mediante un interruttore
bipolare con distanza tra i contatti
di almeno 3 mm.
Uso
• /D FDSSD DVSLUDQWH q SURJHWWDWD
esclusivamente per l’uso domestico allo scopo di eliminare gli odori
dalla cucina.
• Non usare mai la cappa per scopi
GLYHUVL GD TXHOOL SHU FXL q VWDWD
progettata.
• 1RQODVFLDUHPDL¿DPPHDOWHVRWWR componenti elettrici ed elettronici.
OD FDSSD TXDQGR q LQ IXQ]LRQH
Assicurandosi che questo pro• 5HJRODUHO¶LQWHQVLWjGHOOD¿DPPDLQ GRWWR VLD VPDOWLWR FRUUHWWDPHQWH
modo da dirigerla esclusivamente
si contribuirà a prevenire potenverso il fondo del recipiente di
ziali conseguenze negative per
FRWWXUDDVVLFXUDQGRVLFKHQRQQH l’ambiente e per la salute che
avvolga i lati.
potrebbero altrimenti derivare
• Le friggitrici devono essere codal suo smaltimento inadeguato.
stantemente controllate durante
Per informazioni più dettagliate
O¶XVRO¶ROLRVXUULVFDOGDWRSRWUHEEH VXO ULFLFODJJLR GL TXHVWR SURGRWWR
incendiarsi.
FRQWDWWDUH LO &RPXQH LO VHUYL]LR
• 1RQ FXRFHUH DO ÀDPEp VRWWR OD ORFDOHGLVPDOWLPHQWRUL¿XWLRSSXUH
FDSSD VL SRWUHEEH VYLOXSSDUH XQ LOQHJR]LRGRYHqVWDWRDFTXLVWDWR
incendio.
il prodotto.
• Questo apparecchio può essere • Spegnere o scollegare l’apparecutilizzato da bambini di età non
chio dalla rete di alimentazione
inferiore a 8 anni e da persone
prima di qualunque operazione di
FRQ ULGRWWH FDSDFLWj SVLFR¿VLFR
pulizia o manutenzione.
sensoriali o con esperienza e • 3XOLUH HR VRVWLWXLUH L ¿OWUL GRSR LO
FRQRVFHQ]H LQVXI¿FLHQWL SXUFKp SHULRGRGLWHPSRVSHFL¿FDWRSHattentamente sorvegliati e istruiti
ricolo di incendio).
su come utilizzare in modo sicuro
- ,O ¿OWUR DO FDUERQH DWWLYR QRQ q
l’apparecchio e sui pericoli che ciò
ODYDELOHQpqULJHQHUDELOHHGHYH
comporta. Assicurarsi che i bambiessere sostituito ogni 4 mesi di
ni non giochino con l’apparecchio.
funzionamento circa o più frePulizia e manutenzione da parte
quentemente in caso di utilizzo
dell’utente non devono essere
molto intenso (W).
HIIHWWXDWHGDEDPELQLDPHQRFKH
non siano sorvegliati.
• “Attenzione: le parti accessibili
possono diventare molto calde
durante l’uso degli apparecchi di
cottura”.
Manutenzione
• ,OVLPEROR sul prodotto o sulla sua
confezione indica che il prodotto
non può essere smaltito come
XQ QRUPDOH UL¿XWR GRPHVWLFR ,O
prodotto da smaltire deve essere
conferito presso un apposito centro di raccolta per il riciclaggio dei
W
- ,¿OWULDQWLJUDVVRGHYRQRHVVHUH
puliti ogni 2 mesi di funzionamento
o più frequentemente in caso di
utilizzo molto intenso e possono
essere lavati in lavastoviglie (Z).
21
Illuminazione
• Per la sostituzione contattare l’Assistenza Tecnica (“Per l’acquisto
rivolgersi all’assistenza tecnica”).
Z
• Pulire la cappa utilizzando un
panno umido e un detergente
liquido neutro.
Comandi
A
Tasto
A
B
C
D
22
B
C
D
Funzione
Accende e spegne l’impianto di
illuminazione alla massima intensità
con una breve pressione del tasto.
Attivabile da ogni velocità.
Delay
Adatto per completare l’eliminazione
di odori residui. Può essere attivato
da ogni velocità. Con una lunga
pressione attiva lo spegnimento automatico ritardato di 5 minuti. Quando
qDWWLYRO¶LFRQDGHOODYHORFLWjODPSHJgia. Si disattiva premendo il tasto
GHOOD YHORFLWj VSHJQHQGR LO PRWRUH
Breve pressione. Accende e spegne
il motore di aspirazione alla prima
velocità.
Breve pressione. Accende e spegne
il motore di aspirazione alla seconda
velocità.
Breve pressione. Accende il motore
di aspirazione alla terza velocità.
Premuto la seconda volta attiva la
velocità ,17(16,9$ temporizzata a 6
PLQXWLDOWHUPLQHGHLTXDOLODFDSSD
si spegne automaticamente. Questa
IXQ]LRQH q DGDWWD D IURQWHJJLDUH OH
massime emissioni di fumi di cottura.
Premendo nuovamente il tasto D si
disattiva la modalità ,17(16,9$ e si
spegne il motore.
SV Rekommendationer och tips
• Bruksanvisningen refererar till
olika modeller av denna apparat.
Med anledning av detta kan det
¿QQDV EHVNULYQLQJDU DY HQVNLOGD
HJHQVNDSHU VRP LQWH JlOOHU GHQ
VSHFL¿ND DSSDUDWHQ
• 7LOOYHUNDUHQ DQVYDUDU LQWH I|U
eventuella skador som orsakas
av felaktig installation eller
DQYlQGQLQJ
• 0LQ VlNHUKHWVDYVWnQG PHOODQ
VSLVKlOOHQ RFK N|NVIOlNWHQ lU
650 mm (vissa modeller kan
LQVWDOOHUDV Sn HQ OlJUH K|MG
VH DYVQLWWHW JlOODQGH GULIW RFK
LQVWDOODWLRQVPnWW
• .RQWUROOHUD DWW QlWVSlQQLQJHQ
PRWVYDUDU GHQ VRP DQJHV Sn
PlUNSOnWHQ LQXWL N|NVÀlNWHQ
• )|UDSSDUDWHULNODVV,VlNHUVWlOODWW
ERVWDGHQVHOV\VWHPKDUHQOlPSOLJ
MRUGDQVOXWQLQJ$QVOXW N|NVÀlNWHQ
WLOO HQ U|NJDVNDQDO PHG HQ PLQ
U|UGLDPHWHUSnPP6WUlFNDQ
GlUPDWRVDYOHGVVNDYDUDVnNRUW
VRP P|MOLJW
• $QVOXWLQWHÀlNWHQWLOOU|NJDVNDQDOHU
I|U I|UEUlQQLQJVU|N IUnQ
YlUPHSDQQRU|SSQDVSLVDURVY
• 2P N|NVIOlNWHQ DQYlQGV L
kombination med andra apparater
VRPLQWHlUHOGULYQDWH[JDVGULYQD
DSSDUDWHU VND GX V|UMD I|U HQ
WLOOUlFNOLJ YHQWLODWLRQ DY ORNDOHQ
I|U DWW I|UKLQGUD UHWXUIO|GH DY
I|UEUlQQLQJVJDV , N|NHW VND
GHW ¿QQDV HQ |SSQLQJ L GLUHNW
I|UELQGHOVH PHG XWVLGDQ I|U DWW
JDUDQWHUDWLOOÀ|GHWDYUHQOXIW1lU
N|NVÀlNWHQDQYlQGVLNRPELQDWLRQ
PHGDQGUDDSSDUDWHUVRPLQWHlU
•
•
•
•
HOGULYQDInULQWHORNDOHQVQHJDWLYD
OXIWWU\FN|YHUVNULGDPEDUI|U
DWW I|UKLQGUD DWW U|N VXJV WLOOEDND
LQ L ORNDOHQ YLD N|NVÀlNWHQ
2P HONDEHOQ VNDGDV VND GHQ
E\WDV DY WLOOYHUNDUHQ HOOHU DY
VHUYLFHFHQWUHW I|U DWW XQGYLND
varje risk.
2P LQVWDOODWLRQVDQYLVQLQJDUQD I|U
JDVVSLVKlOOHQ DQJHU HWW VW|UUH
DYVWnQG lQ GHW RYDQ DQJLYQD
PnVWH GHW EHDNWDV )|OM JlOODQGH
ODJVWLIWQLQJ DQJnHQGH XWVXJQLQJ
av luft.
$QYlQGHQGDVWVNUXYDURFKEHVODJ
VRP lU OlPSOLJD I|U N|NVÀlNWHQ
Obs! Om det inte installeras
VNUXYDU RFK IlVWDQRUGQLQJDU VRP
|YHUHQVVWlPPHU PHG GHVVD
anvisningar kan det leda till risk
I|U HOHNWULVN VW|W
$QVOXW N|NVIOlNWHQ WLOO HOQlWHW
JHQRP DWW DQYlQGD HQ WYnSROLJ
EU\WDUH VRP KDU PLQ PP
NRQWDNWDYVWnQG
Användning
• .|NVIOlNWHQ KDU XWHVOXWDQGH
NRQVWUXHUDWV I|U KXVKnOOVEUXN I|U
DWW DYOlJVQD PDWRV L N|NHW
• $QYlQG DOGULJ N|NVIOlNWHQ I|U
DQGUD lQGDPnO lQ YDG GHQ lU
NRQVWUXHUDG I|U
• Se till att det aldrig uppkommer
K|JDOnJRUXQGHUN|NVÀlNWHQQlU
GHQ lU LJnQJ
• -XVWHUD OnJDQV VW\UND Vn DWW GHQ
HQGDVW EHU|U NRNNlUOHWV ERWWHQ
och inte slickar utmed dess sidor.
• )ULW|VHUQD VND NRQWUROOHUDV KHOD
WLGHQ XQGHU DQYlQGQLQJHQ 'HQ
|YHUKHWWDGH ROMDQ NDQ WD HOG
23
• )ODPEHUD LQWH XQGHU N|NVÀlNWHQ IUnQ HOQlWHW I|UH UHQJ|ULQJ HOOHU
'HW ¿QQV ULVN I|U HOGVYnGD
XQGHUKnOO
• 'HQQD DSSDUDW InU DQYlQGDV DY • 5HQJ|U RFKHOOHU E\W XW ¿OWUHQ
EDUQ |YHU nU SHUVRQHU PHG efter den angivna tidsperioden
QHGVDWW I\VLVN VHQVRULVN HOOHU (brandrisk).
PHQWDO IXQNWLRQVI|UPnJD HOOHU - 'HW DNWLYD NRO¿OWUHW NDQ YDUNHQ
personer som saknar erfarenhet
diskas eller regenereras. Filtret
eller kunskap om hur den
VNDE\WDVFLUNDYDUHPnQDGHOOHU
DQYlQGV XQGHU I|UXWVlWWQLQJ DWW
RIWDUH YLG LQWHQVLY DQYlQGQLQJ
GH|YHUYDNDVDYQnJRQVRPNDQ
(W).
DQVYDUD I|U GHUDV VlNHUKHW HOOHU
VRP KDU OlUW GHP KXU DSSDUDWHQ
DQYlQGV Sn HWW VlNHUW VlWW RFK
gjort dem medvetna om riskerna.
%DUQInULQWHOHNDPHGDSSDUDWHQ
5HQJ|ULQJ RFK XQGHUKnOO InU LQWH
XWI|UDVDYEDUQXWDQWLOOV\QDYHQ
- )HWW¿OWUHQVNDUHQJ|UDVYDUDQQDQ
vuxen.
PnQDG HOOHU RIWDUH YLG LQWHQVLY
• VARNING! 'H nWNRPOLJD
DQYlQGQLQJ 'H NDQ GLVNDV L
GHODUQD NDQ EOL P\FNHW YDUPD
diskmaskin (Z).
XQGHU DQYlQGQLQJHQ DY VSLVDU
PDWODJQLQJVDSSDUDWHU RG\O
W
Underhåll
• 6\PEROHQ Sn DSSDUDWHQ HOOHU
emballaget anger att apparaten
LQWHInUKDQWHUDVVRPKXVKnOOVDYIDOO
'HQVNDLVWlOOHWOlPQDVLQSnHQ
XSSVDPOLQJVSODWV I|U nWHUYLQQLQJ • 5HQJ|UN|NVÀlNWHQPHGHQIXNWLJ
av el- och elektronikkomponenter.
WUDVD RFK HWW QHXWUDOW À\WDQGH
*HQRPDWWVlNHUVWlOODDWWDSSDUDWHQ UHQJ|ULQJVPHGHO
KDQWHUDV Sn UlWW VlWW ELGUDU
GX WLOO DWW I|UHE\JJD HYHQWXHOOD
QHJDWLYD PLOM| RFK KlOVRHIIHNWHU
VRP NDQ XSSVWn RP DSSDUDWHQ
kasseras som vanligt avfall.
)|U \WWHUOLJDUH XSSO\VQLQJDU RP
nWHUYLQQLQJ DY DSSDUDWHQ E|U
GX NRQWDNWD ORNDOD P\QGLJKHWHU
VRSKlPWQLQJVWMlQVWHQHOOHUDIIlUHQ
GlU GX N|SWH DSSDUDWHQ
• 6WlQJDYHOOHUIUnQNRSSODDSSDUDWHQ
Z
24
Kommandon
A
B
C
D
Knapp Funktion
A
B
C
D
(WW NRUW WU\FN Sn NQDSSHQ WlQGHU RFK
VOlFNHU EHO\VQLQJHQ PHG PD[ LQWHQVLWHW 'HQ NDQ DNWLYHUDV IUnQ YLONHQ
hastighet som helst.
Delay
/lPSOLJ I|U DWW NRPSOHWWHUD DYOlJVnandet av resterande matos. Den kan
DNWLYHUDV IUnQ YLONHQ KDVWLJKHW VRP
KHOVW (WW OnQJW WU\FN DNWLYHUDU DXWRPDWLVN I|UVHQDG DYVWlQJQLQJ PHG PLQXWHU 1lU GHQ lU DNWLYHUDG EOLQNDU
LNRQHQ I|U KDVWLJKHW 'HQ GHDNWLYHUDV
JHQRPDWWNQDSSHQI|UKDVWLJKHWWU\FNV
LQ HOOHU JHQRP DWW PRWRUQ VWlQJV DY
.RUW WU\FN 6OnU SnVWlQJHU DY XWVXJQLQJVPRWRUQSnGHQI|UVWDKDVWLJKHWHQ
.RUW WU\FN 6OnU SnVWlQJHU DY XWVXJQLQJVPRWRUQSnGHQDQGUDKDVWLJKHWHQ
.RUW WU\FN 6OnU SnVWlQJHU DY XWVXJQLQJPRWRUQSnGHQWUHGMHKDVWLJKHWHQ
3UHVVDGHQDQGUDJnQJDNWLYHUDVGHQ
,17(16,9$KDVWLJKHWHQWLGVLQVWlOOGWLOO
PLQXWHU YDUHIWHU KXYHQ VWlQJV DY
DXWRPDWLVNW'HQQDIXQNWLRQlUOlPSOLJ
DWW WD LWX PHG JUlQVYlUGHQD I|U PDWRV *HQRP DWW WU\FND Sn D-knappen
VOlFNVGHQLQWHQVLYDOlJHRFKVWlQJHU
av motorn.
Belysning
• )|U E\WH NRQWDNWD VHUYLFHFHQWHU
´)|U LQN|SHW YlQG GLJ WLOO HWW
servicecentra”).
25
NO Anbefalinger og forslag
• Bruksveiledningen refererer til
ulike apparatmodeller. Du kan
derfor finne beskrivelser av
enkelte egenskaper som ikke
gjelder ditt apparat.
• Produsenten er ikke ansvarlig
IRUHYHQWXHOOHVNDGHUVRPVN\Odes feil installasjon eller bruk.
• Minste sikkerhetsavstand mellom platetopp og kjøkkenvifte
er 650 mm (noen modeller kan
PRQWHUHV YHG ODYHUH K¡\GH
6H DYVQLWWHW RP DUEHLGVPnO RJ
installasjon).
• Kontroller at nettspenningen
stemmer med spenningen oppJLWWSnPHUNHSODWHQSnLQQVLGHQ
av kjøkkenviften.
• )RU DSSDUDWHU L NODVVH , Pn GX
kontrollere at hjemmets strømnett er jordet. Koble kjøkkenviften til røkkanalen med et rør
PHG HQ GLDPHWHU Sn PLQ PP 5¡UHW Pn Y UH Vn NRUW
som mulig.
• ,NNH NREOH NM¡NNHQYLIWHQ WLO
røkkanaler for utslipp av forEUHQQLQJVU¡N IHNV IUD NMHOHU
SHLVHU RVY
• Hvis kjøkkenviften brukes
sammen med apparater som
ikke bruker strøm (f.eks. gassDSSDUDWHU Pn GHW JDUDQWHUHV
en god ventilasjon i rommet for
n XQQJn UHWXU DY IRUEUHQQLQJVJDVVHQ .M¡NNHQHW Pn KD HQ
nSQLQJ GLUHNWH WLO XWVLGHQ IRU n
VLNUH LQQWDN DY IULVN OXIW 1nU
kjøkkenviften brukes sammen
med apparater som ikke bruker
VWU¡P Pn LNNH GHW QHJDWLYH
26
•
•
•
•
WU\NNHWLURPPHWRYHUVWLJH
PEDU IRU n XQQJn HQ UHWXU DY
røkene.
+YLVQHWWNDEHOHQ¡GHOHJJHVPn
GHQ E\WWHV XW DY SURGXVHQWHQ
HOOHUVHUYLFHVHQWHUHWIRUnXQQJn
enhver risiko.
Hvis installasjonsinstruksjonene
IRUJDVVSODWHWRSSHQVSHVL¿VHUHU
en større avstand enn angitt
RYHQIRUPnGXRYHUKROGHGHWWH
Følg alle bestemmelsene for
luftutløp.
Bruk kun skruer og beslag som
passer til kjøkkenviften.
Advarsel: Manglende installasjon av skruer eller festeanordninger i samsvar med disse
instruksjonene kan medføre
risiko for elsjokk.
Koble kjøkkenviften til strømnetWHWPHGHQWRSROHWEU\WHUPHGHQ
NRQWDNWnSQLQJ Sn PLQVW PP
Bruk
• Kjøkkenviften er kun utviklet til
KXVKROGQLQJVEUXN IRU n IMHUQH
matos fra kjøkkenet.
• Bruk aldri kjøkkenviften til annet
IRUPnO HQQ WLOWHQNW EUXN
• *nDOGULIUDHQWHQWEUHQQHUXWHQ
DWGHWVWnUHQJU\WHRSSnPHQV
kjøkkenviften er i funksjon.
• 5HJXOHU IODPPHVW\UNHQ VOLN
DW ÀDPPHQ NXQ GHNNHU JU\WHbunnen og ikke stikker utover
kantene.
• 9 U DOOWLG YHOGLJ RSSPHUNVRP
YHGIULW\UVWHNLQJIRUGLGHQYDUPH
ROMHQ NDQ WD I\U
• ,NNH ÀDPEpU XQGHU NM¡NNHQYLIWHQIRUGLGHWNDQXWYLNOHVEUDQQ
• %DUQ RYHU nU HOOHU SHUVRQHU
PHGQHGVDWWHI\VLVNHVHQVRULVNHHOOHUSV\NLVNHHYQHUHOOHUSHUsoner uten erfaring og kunnskap
PnNXQEUXNHDSSDUDWHWGHUVRP
GH InU WLOV\Q HOOHU RSSO ULQJ L
en sikker bruk av apparatet og
IDUHQHNQ\WWHWWLOEUXNHQ,NNHOD
barn leke med apparatet. RenJM¡ULQJ RJ YHGOLNHKROG Pn LNNH
utføres av barn med mindre de
HU XQGHU WLOV\Q
• ADVARSEL: De tilgjengelige
delene kan bli veldige varme
QnU SODWHWRSSHU NRPI\UHU RJ
andre kokeapparater er i bruk.
YDVNHV HOOHU UHJHQHUHUHV RJ
Pn E\WWHV XW FD KYHU IMHUGH
PnQHGHOOHURIWHUHYHGK\SSLJ
bruk (W).
W
- )HWW¿OWUHQHPnUHQJM¡UHVKYHU
DQGUH PnQHG HOOHU RIWHUH YHG
K\SSLJEUXN'HNDQYDVNHVL
oppvaskmaskin (Z).
Vedlikehold
• 6\PEROHW Sn DSSDUDWHW HOOHU
emballasjen angir at apparatet
ikke skal kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall. AppaUDWHW Pn OHYHUHV WLO HW LQQVDP- • Rengjør hetten med en fuktig
lingssenter for resirkulering av
NOXW RJ HW Q¡\WUDOW À\WHQGH
elektrisk og elektronisk materirensemiddel.
DOH9HGnNDVVHUHGHWWHDSSDUDWHWSnULNWLJPnWHELGUDUGXWLO
nIRUKLQGUHGHQHJDWLYHYLUNQLQJHQH Sn PLOM¡HW RJ PHQQHVNHKHOVHQ VRP NDQ IRUnUVDNHV DY
HQ IHLODNWLJ DYIDOOVKnQGWHULQJ
av dette apparatet. For mer
informasjon om gjenvinning av
GHWWH DSSDUDWHW NRQWDNW NRPPXQHQ UHQRYDVMRQVVHOVNDSHW
eller forhandleren hvor apparatet
ble kjøpt.
• 6OnDYDSSDUDWHWHOOHUNREOHGHW
fra strømnettet før rengjøring
eller vedlikehold.
• 5HQJM¡URJHOOHUVNLIWXW¿OWUHQH
etter oppgitt intervall (brannfare).
- 'HWDNWLYHNXOO¿OWHUHWNDQLNNH
Z
27
Kontroller
A
B
C
D
Knapp Funksjon
A
B
C
D
+YLV GX WU\NNHU UDVNW Sn NQDSSHQ
VOnV EHO\VQLQJHQ Sn RJ DY YHG PDNV
VW\UNH .DQ DNWLYHUHV IUD KYLONHQ VRP
helst hastighet.
Forsinkelse
(JQHWIRUnIMHUQHUHVWHUHQGHOXNWKHOW
Kan aktiveres fra hvilken som helst
hastighet. Aktiverer den automatiske
VOXNNLQJHQ PHG HQ IRUVLQNHOVH Sn
PLQXWWHU KYLV GX KROGHU NQDSSHQ
WU\NNHW 1nU GHQ HU DNWLYHUW EOLQNHU
ikonet for hastighet. Deaktiveres ved
nWU\NNHSnNQDSSHQIRUKDVWLJKHWHOOHU
YHG n VOn DY PRWRUHQ
5DVNW WU\NN 6OnU VXJHPRWRUHQ Sn RJ
av ved den første hastigheten.
5DVNW WU\NN 6OnU VXJHPRWRUHQ Sn RJ
av ved den andre hastigheten.
5DVNWWU\NN6OnUVXJHPRWRUHQSnYHG
GHQWUHGMHKDVWLJKHWHQ+YLVGHWWU\NNHV
Sn NQDSSHQ LJMHQ DNWLYHUHV GHQ
,17(16,9(KDVWLJKHWHQVRPIXQJHUHU
L PLQXWWHU 1nU WLGHQ HU XWO¡SW VOnU
kjøkkenviften seg av automatisk.
'HQQHIXQNVMRQHQHUHJQHWWLOnIMHUQH
PDNVLPDOW PHG RV +YLV GHW WU\NNHV
Sn NQDSSHQ D LJMHQ GHDNWLYHUHV GHQ
,17(16,9( IXQNVMRQHQ RJ PRWRUHQ
VOnV DY
Belysning
• Kontakt kundeservice for utE\WWLQJ ´.RQWDNW NXQGHVHUYLFH
for kjøp”).
28
FI Ohjeet ja suositukset
• .l\WW|RKMHHWNRVNHYDWXVHDPSLD
ODLWHPDOOHMD2QVLLVPDKGROOLVWD
HWWlQLLVVlRQVHOODLVWHQ\NVLWWlLVWHQ RPLQDLVXXNVLHQ NXYDXNVLD
joita ei sinun laitteessasi ole.
• 9DOPLVWDMD HL YDVWDD YllUlVWl
DVHQQXNVHVWD WDL Nl\W|VWl DLheutuneista vahingoista.
• 3LHQLQWXUYDOOLQHQHWlLV\\VNHLWWRWDVRQMDOLHVLWXXOHWWLPHQYlOLOOl
on 650 mm (jotkut mallit voiGDDQ DVHQWDD DOHPPDV NDWVR
W\|MDDVHQQXVPLWWRMDNRVNHYDD
kappaletta).
• 7DUNLVWDHWWlVlKN|YHUNRQMlQQLWHYDVWDDOLHVLWXXOHWWLPHQVLVlOOl
olevan arvokilven tietoja.
• /XRNDQ,ODLWWHLWDYDUWHQRQWDUNLVWHWWDYDHWWlNRGLQVlKN|YHUNRVVDRQVRSLYDPDDGRLWXV/LLWl
liesituuletin savuhormiin putkelODMRQNDOlSLPLWWDRQYlKLQWllQ
120 mm. Savun poistoreitin on
ROWDYD PDKGROOLVLPPDQ O\K\W
• bOl OLLWl OLHVLWXXOHWLQWD VDYXNDQDYLLQMRLGHQNDXWWDSRLVWHWDDQ
SDODPLVK|\U\Ml HVLPHUNLNVL
OlPPLW\VNDWWLODW WDNDW MQH
• -RV OLHVLWXXOHWLQWD Nl\WHWllQ
\KGHVVl PXLGHQ NXLQ VlKN|laitteiden (esimerkiksi kaasulaitWHLGHQ NDQVVD RQ S\VW\WWlYl
WDNDDPDDQ ULLWWlYl KXRQHHQ
tuuletus poistokaasujen paluuYLUWDXNVHQ HVWlPLVHNVL .HLWWL|VVlWl\W\\ROODDXNNRVXRUDDQ
ulos puhtaan ilman virtauksen
takaamiseksi. Kun liesituuletinWD Nl\WHWllQ \KGHVVl PXLGHQ
NXLQ VlKN|ODLWWHLGHQ NDQVVD
huoneen negatiivinen paine
•
•
•
•
HL VDD \OLWWll PEDU MRWWD
OLHVLWXXOHWLQ HL SDODXWD K|\U\Ml
huoneeseen.
0LNlOL YLUWDMRKWR RQ YDKLQJRLWWXQXW YDDURMHQ YlOWWlPLVHNVL
VHQ YDLKWDPLQHQ Wl\W\\ DQWDD
valmistajan tai huoltopalvelun
WHKWlYlNVL
-RV NDDVXNl\WW|LVHQ NHLWWRWDVRQ DVHQQXVRKMHHW PllUllYlW
HWWl HWlLV\\GHQ RQ ROWDYD \OOl
PDLQLWWXD VXXUHPSL RKMHLWD RQ
noudatettava. Kaikkia ilman
SRLVWRD NRVNHYLD PllUl\NVLl
on noudatettava.
.l\Wl YDLQ OLHVLWXXOHWWLPHOOH
VRSLYLDUXXYHMDMDNLLQQLW\VRVLD
Varoitus: Jos ruuveja ja kiinniW\VRVLDHLDVHQQHWDQlLGHQRKMHLGHQ PXNDLVHVWL YRL DLKHXWXD
VlKN|LVNXYDDUD
/LLWlOLHVLWXXOHWLQVlKN|YHUNNRRQ
DVHQWDPDOODNDNVLQDSDLQHQN\WNLQ MRQND NRVNHWWLPLHQ YlOL RQ
YlKLQWllQ PP
Käyttö
• Liesituuletin on suunniteltu
DLQRDVWDDQ NRWLWDORXVNl\WW||Q
NHLWWL|Q KDMXMHQ SRLVWDPLVHHQ
• bOl NRVNDDQ Nl\Wl OLHVLWXXOHtinta muuhun tarkoitukseen
NXLQ VLLKHQ PLWl YDUWHQ VH RQ
suunniteltu.
• bOl NRVNDDQ SLGl NRUNHLWD OLHNNHMl WRLPLQQDVVD ROHYDQ OLHVLtuulettimen alla.
• 6llGl OLHNNLHQ NRNR VLOOl WDYRLQ HWWl QH NRKGLVWXYDW YDLQ
N\SVHQQ\VDVWLDQ SRKMDDQ 9DUPLVWD HWWHLYlW OLHNLW WXOH DVWLDQ
reunojen alta.
• 5DVYDNHLWWLPLl RQ YDOYRWWDYD
29
MDWNXYDVWL Nl\W|Q DLNDQD \OL- • 6DPPXWD ODLWH WDL N\WNH VH LUWL
NXXPHQWXQXW |OM\ YRL V\WW\l VlKN|YHUNRVWD HQQHQ PLQNllQ
palamaan.
puhdistus- tai huoltotoimenpi• bOl OLHNLWl OLHVLWXXOHWWLPHQ DOOD teen aloittamista.
se voi aiheuttaa tulipalon.
• Puhdista ja/tai vaihda suodat• $OOH YXRWLDDW ODSVHW MD SV\\NWLPHW PllUlW\Q DMDQ NXOXWWXD
NLVHVWLI\\VLVHVWLWDLVHQVRULVHVWL (tulipalovaara).
UDMRLWWHLVHWKHQNLO|WWDLNRNHPDW- Aktiivihiilisuodattimia ei voi pesWRPDW MD WDLWDPDWWRPDW KHQNLO|W
WlHLNlUHJHQHURLGDQHWl\W\\
VDDYDWNl\WWllWlWlODLWHWWDYDLQ
YDLKWDDQRLQNXXNDXGHQNl\MRV KHLWl YDOYRWDDQ MD KHLOOH RQ
W|QMlONHHQWDLXVHDPPLQMRV
annettu tiedot laitteen turvalliODLWHWWDNl\WHWllQSDOMRQ(W).
VHVWDNl\W|VWlMDVLLKHQOLLWW\YLVWl
YDDURLVWD9DUPLVWDHWWHLYlWODSVHW SllVH OHLNNLPllQ ODLWWHHOOD
/DSVHWHLYlWVDDWHKGlNl\WWlMlQ
SXKGLVWXVMDKXROWRWRLPHQSLWHLWl
ilman valvontaa.
• “HUOMIO: Kosketettavissa
ROHYDW RVDW YRLYDW WXOOD K\YLQ - 5DVYDVXRGDWWLPHWWl\W\\SXKGLVWDDDLQDNXXNDXGHQNl\W|Q
NXXPLNVLNHLWWRODLWWHLGHQNl\W|Q
MlONHHQWDLXVHDPPLQMRVODLWHWaikana”.
WDNl\WHWllQSDOMRQ1HYRLGDDQ
Huolto
SHVWlDVWLDQSHVXNRQHHVVD(Z).
• Merkki
tuotteessa tai sen
SDNNDXNVHVVD RVRLWWDD HWWl
WXRWHWWDHLVDDKlYLWWllWDYDOOLVHQ
NRWLWDORXVMlWWHHQPXNDQD7XRWH
Wl\W\\WRLPLWWDDDVLDQPXNDLVHHQ
VlKN|LVWHQMDHOHNWURQLVWHQRVLHQ
NHUl\VNHVNXNVHHQ 9DUPLVWDPDOOD HWWl WXRWH KlYLWHWllQ • Puhdista liesituuletin kostealla
RLNHDOOD WDYDOOD RQ PDKGROOLVWD liinalla ja neutraalilla pesunesDXWWDD YlOWWlPllQ \PSlULVW|l WHHOOl
MD KHQNLO|LGHQ WHUYH\WWl XKNDDYLD KDLWWDYDLNXWXNVLD MRLWD YRL
V\QW\l YllUlQODLVHVWD KlYLWWlPLVHVWl /LVlWLHWRMD WXRWWHHQ
NLHUUlWWlPLVHVWlVDDWSDLNDOOLVLOWD
YLUDQRPDLVLOWD SDLNDOOLVHVWD MlWHKXROORVWD WDL OLLNNHHVWl MRVWD
tuote on ostettu.
W
Z
30
Kytkimet
A
B
C
D
Painike Toiminto
A
B
C
D
/\K\HOOl SDLQDOOXNVHOOD V\W\WWllVDPmuttaa valaistuksen suurimmalla teKROOD9RLGDDQDNWLYRLGDPLOOlWDKDQVD
nopeudella.
Ajastus
6RSLL MllQQ|VKDMXMHQ SRLVWDPLVHHQ
9RLGDDQ DNWLYRLGD PLOOl WDKDQVD QRSHXGHOOD 3LWlPlOOl SDLQHWWXQD DNWLYRL
automaattisen 5 minuutin kuluttua
tapahtuvan sammumisen. NopeuskuYDNHYLONNXXWRLPLQQRQROOHVVDSllOOl
7RLPLQWRSRLVWHWDDQNl\W|VWlSDLQDPDOOD QRSHXVSDLQLNHWWD VDPPXWWDPDOOD
moottori.
/\K\W SDLQDOOXV .l\QQLVWll MD VDPPXWWDD LPXPRRWWRULQ HQVLPPlLVHOOl
nopeudella.
/\K\WSDLQDOOXV.l\QQLVWllMDVDPPXWtaa imumoottorin toisella nopeudella.
/\K\W SDLQDOOXV .l\QQLVWll LPXPRRWtorin kolmannella nopeudella. Kun
painiketta painetaan toisen kerran
Nl\QQLVWll 7(+2123(8'(1 PLQXXWLQDMDNVLPLQNlMlONHHQOLHVLWXXOHWLQ
sammuu automaattisesti. Toiminto
VRYHOWXX Nl\WHWWlYlNVL NXQ VDYXD RQ
paljon. Painamalla uudelleen painiketta
D tapa TEHONOPEUS poistetaan
Nl\W|VWl MD PRRWWRUL VDPPXX
Valaistus
• 9DLKWRDYDUWHQRWD\KWH\VKXROtopalveluun (”Hankintaa varten
RWD \KWH\V KXROWRSDOYHOXXQ´
31
DA Råd og anvisninger
• Brugsanvisningerne refererer til
forskellige modeller af dette apparat. De vil derfor indeholde beVNULYHOVHUDIYLVVHNDUDNWHULVWLND
som ikke vedrører det konkrete
apparat.
• Producenten kan ikke gøres
DQVYDUOLJ IRU HYHQWXHOOH VNDGHU
VRP VN\OGHV IRUNHUW LQVWDOODWLRQ
eller brug.
• Der skal mindst være en afstand
SnPPPHOOHPNRPIXUHWRJ
emhætten (enkelte modeller kan
installeres i en lavere højde; se
DIVQLWWHW YHGU¡UHQGH DUEHMGVPnO
og installation).
• .RQWUROOpU DW QHWVS QGLQJHQ
VYDUHU WLO DQJLYHOVHUQH Sn VNLOWHW
inden i emhætten.
• )RUDSSDUDWHULNODVVH,.RQWUROOpU
DW KXVVWDQGHQV VWU¡PIRUV\QLQJ
har en passende jordforbindelse.
Slut emhætten til røgaftrækket
ved hjælp af et rør med en
GLDPHWHU Sn PLQ PP 5¡Uforbindelsens gennemgang skal
Y UH Vn NRUW VRP PXOLJ
• (PK WWHQPnLNNHIRUELQGHVPHG
røgaftrækket til udledning af røggas fra forbrændingsprocessen
HNVHPSHOYLVNHGOHUSHMVHRVY
• +YLVHPK WWHQEHQ\WWHVVDPPHQ
PHGDSSDUDWHUVRPLNNHHUHOHNtriske (eksempelvis gasdrevne
DSSDUDWHU VNDO GHU VLNUHV HQ
tilstrækkelig udluftning i lokalet for
at hindre tilbagestrømning af den
udledte gas. Køkkenet skal have
HQnEQLQJPHGGLUHNWHIRUELQGHOVH
til de udendørs omgivelser for
DW VLNUH WLOI¡UVHO DI UHQ OXIW 1nU
32
•
•
•
•
HPK WWHQEHQ\WWHVVDPPHQPHG
DSSDUDWHUVRPLNNHHUHOHNWULVNH
Pn GHW QHJDWLYH WU\N L ORNDOHW
LNNHRYHUVNULGHPEDUIRUDW
XQGJnDWHPK WWHQVXJHUU¡JHQ
tilbage til lokalet.
+YLVIRUV\QLQJVNDEOHWWLODSSDUDWHW
HUEHVNDGLJHWVNDOGHWXGVNLIWHV
af producenten eller det tekniske
VHUYLFHFHQWHU IRU DW XQGJn IDUH
Hvis der i gaskomfurets installationsvejledning er angivet en større
DIVWDQG HQG GHQ RYHQVWnHQGH
skal der tages højde for dette.
Overhold alle lovbestemmelser
vedrørende luftudledning.
%UXJNXQVNUXHURJEHVODJVRP
er egnede til emhætten.
Bemærk: Manglende installation af skruerne eller beslagene
i overensstemmelse med disse
instruktioner kan medføre risiko
for elektrisk stød.
)RUELQGHPK WWHQWLOHOIRUV\QLQJVnettet ved hjælp af en topolet
DIEU\GHUPHGHQDIVWDQGPHOOHP
NRQWDNWHUQH Sn PLQGVW PP
Anvendelse
• Emhætten er udelukkende projekteret til husholdningsbrug for
at fjerne mados.
• Brug aldrig emhætten til andre
IRUPnO HQG GH KYRUWLO GHQ HU
projekteret.
• 6¡UJ IRU DW GHU DOGULJ HU K¡MH
ÀDPPHU XQGHU HPK WWHQ QnU
den er tændt.
• 5HJXOpU ÀDPPHQV LQWHQVLWHW Vn
den udelukkende rettes mod
JU\GHQVSDQGHQV EXQG 6¡UJ
IRUDWGHQLNNHNRPPHURPNULQJ
siderne.
GHULPRGRSVWnKYLVGHWWHDSSDUDW
• Hold hele tiden øje med friturebortskaffes forkert. Ret venligst
VWHJHUQHPHQVGHHULEUXJ'HU KHQYHQGHOVH WLO NRPPXQHQ GHQ
HU IDUH IRU DW GHU JnU LOG L GHQ lokale affaldsbortskaffelsesordhede olie.
QLQJHOOHUGHQIRUUHWQLQJKYRUGX
• Flambér ikke under emhætten.
KDU N¡EW DSSDUDWHW IRU XGI¡UOLJH
Der er risiko for brand.
RSO\VQLQJHU RP JHQDQYHQGHOVH
• 'HWWHDSSDUDWPnLNNHDQYHQGHV af dette apparat.
DI E¡UQ XQGHU nU DI SHUVRQHU • Sluk apparatet eller kobl det fra
PHG SV\NLVNH I\VLVNH RJ VDQHOIRUV\QLQJVQHWWHW LQGHQ HQKYHU
semæssige handicaps eller af
form for rengøring eller vedligepersoner med manglende erfaring
holdelse.
HOOHU NHQGVNDE PHGPLQGUH GH • 5HQJ¡U RJHOOHU XGVNLIW ¿OWUHQH
RYHUYnJHV RJ LQVWUXHUHV YHGU¡efter den angivne periode (brandrende sikker brug af apparatet
fare).
RJ GH IDUHU GHU HU IRUEXQGHW - Det aktive kulfilter kan ikke
KHUPHG 6¡UJ IRU DW E¡UQ LNNH
afvaskes eller genbruges. Det
har mulighed for at lege med
VNDOXGVNLIWHVFDKYHUPnQHG
apparatet. Den rengøring og
HOOHUK\SSLJHUHLWLOI OGHDIPHJHW
YHGOLJHKROGHOVHVRPVNDOXGI¡UHV
intensiv brug (W).
DI EUXJHUHQ Pn LNNH XGI¡UHV DI
E¡UQ PHGPLQGUH GH HU XQGHU
RSV\Q
• ADVARSEL: De tilgængelige
dele kan blive meget varme i forELQGHOVHPHGEUXJDINRJHSODGHU
komfurer og andre madlavnings- )HGW¿OWUHQHVNDOUHQJ¡UHVKYHU
apparater.
PnQHGHOOHUK\SSLJHUHLWLOI OGH
Vedligeholdelse
af meget intensiv brug. De kan
vaskes i opvaskemaskine (Z).
• 6\PEROHW SnDSSDUDWHWHOOHUSn
SDNQLQJHQ EHW\GHU DW DSSDUDWHW
ikke skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald. Det
VNDO GHULPRG LQGOHYHUHV Sn HW
RSVDPOLQJVFHQWHU GHU WDJHU VLJ
af genanvendelse af elektrisk og
HOHNWURQLVN XGVW\U 9HG DW V¡UJH
IRU DW GHWWH DSSDUDW ERUWVNDIIHV • Rengør emhætten ved hjælp af
NRUUHNWELGUDJHUGXWLODWIRUHE\JHQIXJWLJNOXGRJÀ\GHQGHVNnQge alvorlige følger for miljøet og
somt rengøringsmiddel.
menneskers helbred; disse kan
W
Z
33
Betjeningsanordninger
A
Tast
A
B
C
D
B
C
D
Funktion
7 QGHU RJ VOXNNHU IRU O\VHQH PHG
PDNVLPDO VW\UNH KYLV GHU WU\NNHV
NRUW WLG Sn WDVWHQ .DQ DNWLYHUHV IUD
enhver hastighed.
Delay
9HOHJQHW WLO DW IMHUQH GHQ WLOEDJHværende lugt fuldstændigt. Kan
aktiveres fra enhver hastighed.
Aktiverer automatisk slukning med
HQ IRUVLQNHOVH Sn PLQXWWHU KYLV
WDVWHQ KROGHV WU\NNHW LQGH 1nU
GHQ HU DNWLYHUHW EOLQNHU LNRQHW IRU
KDVWLJKHGHQ ,QDNWLYHUHV YHG WU\N
Sn WDVWHQ IRU KDVWLJKHG HOOHU YHG DW
slukke motoren.
.RUW WU\N Tænder og slukker udsugningsmotoren ved den første
hastighed.
.RUW WU\N Tænder og slukker udsugningsmotoren ved den anden
hastighed.
.RUW WU\N 7 QGHU XGVXJQLQJVPRWRUHQ YHG GHQ WUHGMH KDVWLJKHG 7U\N
Sn WDVWHQ pQ JDQJ WLO IRU DW DNWLYHUH
GHQ ,17(16,9( KDVWLJKHG 'HQQH
hastigheds varighed er indstillet til 6
PLQXWWHUKYRUHIWHUHPK WWHQVOXNNHV
automatisk. Denne funktion er i stand
til at klare selv den kraftigste os fra
PDGODYQLQJHQ 7U\N Sn WDVWHQ D én
JDQJWLOIRUDWLQDNWLYHUHGHQ,17(16,9( IXQNWLRQ RJ VOXNNH PRWRUHQ
Belysning
• Udskiftning skal ske hos det
tekniske servicecenter. Bestilling
kan ske hos det tekniske servicecenter.
34
RU ɋɨɜɟɬɵɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
• ȼɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɩɢɫɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ
ɩɪɢɛɨɪɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɧɟɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ
ɤɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɦɭɜɚɦɢɩɪɢɛɨɪɭ
• ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɭɛɵɬɤɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɥɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɩɪɢɛɨɪɚ
• Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɶɸ ɢ ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɟɣ ɜɵɬɹɠɤɨɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɦɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɧɢɠɟɫɦɪɚɡɞɟɥɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɪɚɛɨɱɢɦɪɚɡɦɟɪɚɦɢɨɩɟɪɚɰɢɹɦ
ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɢɛɨɪɚ
• ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɟɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɧɚ
ɬɚɛɥɢɱɤɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣɜɧɭɬɪɢ
ɜɵɬɹɠɤɢ
• Ⱦɥɹɩɪɢɛɨɪɨɜɤɥɚɫɫɚ,ɩɪɨɜɟɪɶɬɟɱɬɨɛɵɜɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɫɟɬɢ
ɜɚɲɟɝɨ ɞɨɦɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹɋɨɟɞɢɧɢɬɟɜɵɬɹɠɤɭ
ɫɞɵɦɨɯɨɞɨɦɫɩɨɦɨɳɶɸɬɪɭɛɵ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɦɦɌɪɭɛɚɞɥɹɨɬɜɟɞɟɧɢɹɞɵɦɚ
ɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɤɚɤɦɨɠɧɨɤɨɪɨɱɟ
• ɇɟ ɫɨɟɞɢɧɹɣɬɟ ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɭɸ
ɜɵɬɹɠɤɭ ɫ ɞɵɦɨɯɨɞɚɦɢ ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦɜɵɜɨɞɢɬɫɹɞɵɦɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɝɨɪɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɬɥɵ
ɤɚɦɢɧɵ ɢ ɩɪɨɱ
• ȿɫɥɢ ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɧɟ ɨɬ
•
•
•
•
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɬɨɤɚɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɝɚɡɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɞɨɥɠɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɚ ɨɬɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɨɜ Ⱦɥɹ
ɩɪɢɬɨɤɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫɜɟɠɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɤɭɯɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɵɯɨɞɹɳɟɟ ɧɚ
ɭɥɢɰɭ ɨɤɧɨ ɉɪɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɤɭɯɨɧɧɨɣɜɵɬɹɠɤɨɣɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢ
ɫɩɪɢɛɨɪɚɦɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢɧɟ
ɨɬɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɬɨɤɚɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ɧɟɞɨɥɠɧɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɛɚɪ
ɫɬɟɦɱɬɨɛɵɞɵɦɧɟɜɫɚɫɵɜɚɥɫɹ
ɜɵɬɹɠɤɨɣɨɛɪɚɬɧɨɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɹ
ɩɢɬɚɧɢɹɨɧɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɡɚɦɟɧɟɧ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɨɬɞɟɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ȿɫɥɢɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯɩɨɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɝɚɡɨɜɨɣ ɩɥɢɬɵ ɫɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɞɨɜɵɬɹɠɤɢɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶɛɨɥɶɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɜɵɲɟ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟɜɫɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɩɨ ɨɬɜɟɞɟɧɢɸ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɬɨɥɶɤɨɜɢɧɬɵɢɦɟɬɢɡɵɩɪɢɝɨɞɧɵɟɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɜɵɬɹɠɤɢ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɢɧɬɨɜ ɢ ɡɚɠɢɦɧɵɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɨɩɚɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɤ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɭɞɚɪɚɦ
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɜɵɬɹɠɤɭɫɫɟɬɶɸɩɢɬɚɧɢɹɫɩɨɦɨɳɶɸɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɝɨ
35
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨɩɨɞɧɚɞɡɨɪɨɦɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɦ
• ȼɇɂɆȺɇɂȿ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɱɚɫɬɢ
ɜɵɬɹɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɝɪɟɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɜɚɬɶɫɹɜɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵɝɚɡɨɜɵɯ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ
• ȼɫɚɫɵɜɚɸɳɚɹɜɵɬɹɠɤɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɬɨɥɶɤɨɞɥɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɜ ɛɵɬɭ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɢɡ ɤɭɯɧɢ ɍɯɨɞ
• ɋɢɦɜɨɥ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɢ ɢɥɢ ɧɚ
ɡɚɩɚɯɨɜ ɨɬ ɝɨɬɨɜɤɢ
ɭɩɚɤɨɜɤɟɭɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɩɪɢɛɨɪ
• ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶɜɵɬɹɠɤɨɣ ɜ ɢɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɧɟɥɶɡɹɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶɤɚɤɨɛɵɱɧɵɣ ɛɵɬɨɜɨɣ ɦɭɫɨɪ ɉɪɢɛɨɪ
ɬɟɯ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɩɪɟɞɧɚɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɧɟɡɧɚɱɟɧɚ
• ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟɜɵɫɨɤɨɟ ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɞɚɬɶɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɛɨɪɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɩɥɚɦɹ ɩɨɞ ɜɵɬɹɠɤɨɣ ɧɚɯɨɞɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɳɟɣɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ
• Ɋɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟɫɢɥɭɩɥɚɦɟɧɢɬɚɤɢɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɛɵɨɧɨɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɞɚɸɩɨɞɞɧɨɦɟɦɤɨɫɬɢɞɥɹɝɨɬɨɜɤɢɢ ɳɢɣɩɪɢɛɨɪɧɚɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɧɟɜɵɪɵɜɚɥɨɫɶɡɚɟɝɨɩɪɟɞɟɥɵ
ɚɥɶɧɵɟɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
• ɉɪɢɝɨɬɨɜɤɟɜɨɮɪɢɬɸɪɧɢɰɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɥɟɞɢɬɟɡɚɟɟɪɚɛɨɬɨɣ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɞɥɹ
ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɝɪɟɬɨɟ ɦɚɫɥɨ ɦɨɠɟɬ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɟɝɨ
ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɢɬɶɫɹ
• ɇɟɝɨɬɨɜɶɬɟɛɥɸɞɚɮɥɚɦɛɟɩɨɞ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹɁɚɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɜɬɨɪɢɱɧɨɦ
ɜɵɬɹɠɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚ ɨɛɪɚɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ
• ɉɪɢɛɨɪɨɦ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɳɚɣɬɟɫɶ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɨɜɟɬ ɜ
ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟ ɥɟɬ ɢ ɥɢɰɚ ɫ ɦɟɫɬɧɭɸɫɥɭɠɛɭɩɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɯɨɞɨɜɢɥɢɜɦɚɝɚɡɢɧɝɞɟɩɪɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɛɨɪ ɛɵɥ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢɚɬɚɤɠɟɧɟɢɦɟ- • ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɥɸɛɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɢ ɭɯɨɞɭ
ɸɳɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɨɩɵɬɚɢɡɧɚɧɢɣɧɨɬɨɥɶɤɨɩɨɞɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɢɥɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ
ɩɪɢɛɨɪ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɨɧɢɨɛɭɱɟɧɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ • Ɉɱɢɳɚɣɬɟ ɢɢɥɢ ɡɚɦɟɧɹɣɬɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɢɛɨɪɚɢɡɧɚɸɬɨ ɮɢɥɶɬɪɵɩɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɭɤɚɡɚɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɟɝɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɪɟɦɟɧɢɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɹɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ
ɋɥɟɞɢɬɟɱɬɨɛɵɞɟɬɢɧɟɢɝɪɚɥɢ - Ɏɢɥɶɬɪ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɭɝɥɟɧɟɥɶɡɹɦɵɬɶɢɜɨɫɫɬɚɧɚɜɫ ɩɪɢɛɨɪɨɦ Ɉɱɢɫɬɤɭ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ
ɥɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɦɟɧɹɬɶ
ɩɪɢɛɨɪɨɦɞɨɥɠɟɧɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰɚ ɪɚɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɛɨɬɵɢɥɢɱɚɳɟɜɫɥɭɱɚɟɨɱɟɧɶ
ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢ ɞɟɬɢ ɧɨ
36
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɧɨɩɤɢ
ɩɪɢɛɨɪɚ(W).
A
W
- ɀɢɪɨɜɵɟɮɢɥɶɬɪɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɱɢɳɚɬɶɪɚɡɜɦɟɫɹɰɚɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɱɚɳɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɱɟɧɶ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɛɨɪɚ ɠɢɪɨɜɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ
ɦɨɠɧɨɦɵɬɶɜɩɨɫɭɞɨɦɨɟɱɧɨɣ
ɦɚɲɢɧɟ(Z).
Z
• Ɉɱɢɳɚɣɬɟ ɜɵɬɹɠɤɭ ɜɥɚɠɧɨɣ
ɬɪɹɩɤɨɣɫɦɨɱɟɧɧɨɣɜɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦɠɢɞɤɨɦɦɨɸɳɟɦɜɟɳɟɫɬɜɟ
B
C
D
Ʉɧɨɩɤɚ Ɏɭɧɤɰɢɹ
A
B
C
D
ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɬ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢ
ɹɪɤɨɫɬɢ ɤɪɚɬɤɢɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ
Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɩɪɢ ɥɸɛɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɬɹɠɤɢ
Ɂɚɞɟɪɠɤɚ
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɨɬ ɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɩɚɯɨɜ
Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɩɪɢ ɥɸɛɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵȾɥɢɬɟɥɶɧɨɟɧɚɠɚɬɢɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɦɢɧɭɬ
Ʉɨɝɞɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɦɢɝɚɟɬ
ɫɢɦɜɨɥ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ Ɉɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
Ʉɪɚɬɤɨɟɧɚɠɚɬɢɟȼɤɥɸɱɚɟɬɢɜɵɤɥɸɱɚɟɬɞɜɢɝɚɬɟɥɶɫɢɫɬɟɦɵɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
Ʉɪɚɬɤɨɟɧɚɠɚɬɢɟȼɤɥɸɱɚɟɬɢɜɵɤɥɸɱɚɟɬɞɜɢɝɚɬɟɥɶɫɢɫɬɟɦɵɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɧɚɠɚɬɢɟ ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɉɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ
ɧɚɠɚɬɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɂɇɌȿɇɋɂȼɇɍɘ
ɋɄɈɊɈɋɌɖɧɚɫɬɪɨɟɧɧɭɸɧɚɦɢɧɭɬ
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜɵɬɹɠɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɜɵɤɥɸɱɚɟɬɫɹ Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɢɝɨɞɧɚɞɥɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɴɟɦɨɜɞɵɦɚɨɬɝɨɬɨɜɤɢȿɳɟɨɞɧɨ
ɧɚɠɚɬɢɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ D ɜɵɤɥɸɱɚɟɬ
ɪɟɠɢɦɂɇɌȿɇɋɂȼɇɈɃɋɄɈɊɈɋɌɂ
ɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ
• Ⱦɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɚ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ
ɰɟɧɬɪ ©Ⱦɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ
ɰɟɧɬɪª
37
ET Soovitused ja ettepanekud
• Kasutusjuhised kehtivad selle
seadme mitmele versioonile.
Seetõttu võite siit leida individuaalsete funktsioonide kirjelduVLPLVHLNHKWLWHLHVSHWVLL¿OLVHOH
seadmele.
• Tootja ei vastuta mingite kahMXVWXVWH HHVW PLOOH S}KMXVHNV
on ebaõige paigaldamine.
• Minimaalne ohutu vahemaa
pliidi pinna ja pliidikummi vahel
on 650 mm (mõned mudelid
RQ SDLJDOGDWDYDG PDGDODPDOH
SDOXQYDDGDNHW||P}}WPHWHMD
paigaldamise lõike).
• 9HHQGXJHHWYRROXY}UJXSLQJH
vastaks pliidikummi sisse kinnitatud andmeplaadil toodule.
• ,NODVVLVHDGPHWHSXKXOYHHQGXJHHWPDMDSLGDPLVWRLGHJDUDQteeriks adekvaatse maanduse.
Ühendage pliidikumm tõmbeO}}ULJD YlKHPDOW PP OlELmõõduga toru abil. Tee lõõrini
peab olema võimalikult lühike.
• Ärge ühendage pliidikummi põOHPLVDXUXVLGERLOHULGNDPLQDG
jne) kandvate tõmbelõõridega.
• Kui pliidikummi kasutatakse
koos mitte-elektriliste seadPHWHJD QW JDDVLSOLLGLG WXOHE
heitgaaside tagasivoolamise
YlOWLPLVHNV WDJDGD UXXPLV SLLVDY }KXYDKHWXV .||JLO SHDE
olema puhta õhu sisenemise
garanteerimiseks otsene ühendus vaba õhuga. Pliidikummi
NDVXWDPLVHO NRRV VHDGPHWHJD
mille energiaallikaks ei ole elekWHUHLWRKLUXXPLQHJDWLLYQHU}KN
OHWDGD PEDU HW YlOWLGD
38
•
•
•
•
aurude tagasi tõmbamist ruumi
pliidikummi poolt.
Toitekaabli kahjustuste korral
WXOHE RKWXGH YlOWLPLVHNV ODVWD
see tootja või tehnilise hoolduse
osakonna poolt asendada.
Kui gaasipliidi paigaldusjuhised
PllUDYDG VXXUHPD ODOWRRGXG
YDKHPDDWXOHEDUYHVWDGDVHOOHJD7lLGHWXGSHDYDGROHPD}KX
YlOMXWDPLVHJDVHRWXGPllUXVHG
Kasutage pliidikummi toetamiVHNVDLQXOWNUXYLVLGMDYlLNHVLRVL
Hoiatus: Kruvide või kinnitusseadme mitte vastavalt nendele
juhistele paigaldamine võib
põhjustada elektriohtusid.
Ühendage pliidikumm võrgutoiWHJD YlKHPDOW PP NRQWDNWLvahega kahepooluselise lülitiga.
Kasutamine
• Pliidikumm on loodud eksklusiivselt koduseks kasutamiseks
N||JLO}KQDGH HHPDOGDPLVHNV
• Ärge kasutage seda kunagi
HHVPlUNLGHO PLOOH MDRNV VHH
mõeldud pole.
• bUJH MlWNH W||WDYD SOLLGLNXPPL
alla kunagi kõrgeid avatud leeke.
• 5HJXOHHULJHOHHNLGHWXJHYXVWQLL
et need oleks suunatud ainult
panni põhjale ega ei haaraks
selle külgesid.
• Rasvas kuumutamisel tuleb
VHGD SLGHYDOW MlOJLGD OHNXXmutatud õli võib põlema süttida.
• bUJHSOLLGLNXPPLDOOÀDPEHHULJH
– tuleoht.
• 8-aastased ja vanemad lapsed
QLQJ LVLNXG NHOOHO RQ SLLUDWXG
IVLOLVHGVHQVRRUVHGY}LYDLP-
sed võimed või kellel puuduvad
kogemused ja teadmised seadPH NDVXWDPLVH NRKWD Y}LYDG
VHGDVHDGHWNDVXWDGDNXLQHLG
MlOJLWDNVH Y}L MXKHQGDWDNVH
seadme ohutul kasutamisel ning
nad mõistavad sellega seotud
ohtusid. Lapsed ei tohi seadPHJDPlQJLGD3XKDVWDPLVWMD
kasutajapoolset hooldust ei tohi
WHRVWDGD MlUHOHYDOYHWD ODSVHG
• “ETTEVAATUST: /LJLSllVHWDvad osad võivad koos toiduvalmistusseadmetega kasutamisel
kuumaks minna”.
Hooldus
•
- $NWLLYV|HILOWHU HL ROH SHVWDY
ega regenereeritav ning tuleb
vahetada ligikaudu iga 4 kaVXWXVNXX MlUHO Y}L HULWL VXXUHO
kasutuskoormusel sagedamini
(W).
W
- 5DVYD¿OWULGWXOHESXKDVWDGDLJD
NDVXWXVNXXMlUHOHULWLVXXUHO
NDVXWXVNRRUPXVHOVDJHGDPLQL
ning pesta nõudepesumasinas
(Z).
Sümbol toote või selle paNHQGL SHDO WlKHQGDE VHGD HW
DQWXG WRRGHW HL VDD NlVLWOHGD
olmeprügina. Selle asemel tuleb
see anda üle elektrilise ja elektURRQLOLVH YDUXVWXVH MllWPHWH
PEHUW||WOHPLVHJD WHJHOHYDOH
asutusele. Toote õige kõrvaldaPLVH WDJDPLVHJD DLWDWH WH lUD • Puhastage pliidikummi niiske
hoida võimalikke negatiivseid
lapi ja neutraalse vedela puWDJDMlUJLNHVNNRQQDOHMDLQLPHVhastusvahendiga.
WH WHUYLVHOH PLV Y}LE YDVWDVHO
juhul tekkida selle toote vale
NlVLWOHPLVH NlLJXV 7lSVHPDW
WHDYHW VHOOH WRRWH PEHUW||Wlemise kohta saate te oma
OLQQDNDQWVHOHLVW ROPHMllWPHWH
kõrvaldamise teenistusest või
SRHVWNXVWWHVHOOHWRRWHRVWVLWH
• (QQH KRROGXVW||GH WHRVWDPLVW
OOLWDJH VHDGH YlOMD Y}L KHQdage see võrgutoitest lahti.
• 0llUDWXG SHULRRGL P||GXPLVHO
SXKDVWDJH Y}L YDKHWDJH ¿OWULG
(tuleoht).
Z
39
Juhikud
A
Nupp
A
B
C
D
B
C
D
Funktsioon
9DOJXVWXVVVWHHPL VLVVH MD YlOMDlülitamine maksimaalsel tugevusel
OKLNHVHYDMXWXVHJD9DOJXVWXVHVDDE
VLVVH MD YlOMD OOLWDGD LJDO NLLUXVHO
Viivitus
6RELE MllNO}KQDGH WlLHOLNXNV N}UYDOGDPLVHNV 3LNN YDMXWXV DNWLYHHULE
DXWRPDDWVH YlOMDOOLWXVH PLQXWLOLVH
viivitusega. Selle saab aktiveerida
LJDO NLLUXVHO .XL VHH RQ DNWLLYQH
siis kiiruse ikoon vilgub. Selle saab
NHHODWD YDMXWDGHV NLLUXVH QXSSX
OOLWDGHV PRRWRUL YlOMD
Lühike vajutus. Lülitab mootori sisse/
YlOMD HVLPHVHO NLLUXVHO
Lühike vajutus. Lülitab mootori sisse
teisel kiirusel.
Lühike vajutus. Lülitab imemismootori
VLVVH NROPDQGDO NLLUXVHO 9DMXWDJH
WHLVW NRUGD ,17(16,,96( NLLUXVH
DNWLYHHULPLVHNV VHH RQ VHDWXG
W||WDPD PLQXWL MRRNVXO PLOOH MlUHO
OOLWXESOLLGLNXPPDXWRPDDWVHOWYlOMD
See funktsioon sobib maksimaalsete
O}KQDWDVHPHWH NlVLWVHPLVHNV 9DMXtage nuppu D XXHVWL ,17(16,,96(
UHåLLPL GHDNWLYHHULPLVHNV MD PRRWRUL
YlOMD OOLWDPLVHNV
Valgustus
• 9DKHWDPLVHNV Y}WNH KHQGXVW
tehnilise toega (“Ostmiseks võtke ühendust tehnilise toega”).
40
LV Ieteikumi un priekšlikumi
• /LHWRãDQDV QRUƗGƯMXPL DWWLHFDV
X]YDLUƗNƗPãƯVLHUƯFHVYHUVLMƗP
7ƗGƝMƗGLLHVSƝMDPVNDDWUDGƯVLW
DWVHYLãƷDVIXQNFLMDVNDVQHSLHPƯW NRQNUƝWDMDL LHUƯFHL
• ,]JDWDYRWƗMV QHX]ƼHPDV DWELOGƯEX SDU ERMƗMXPLHP NDV UDGXãLHVQHSDUHL]DVX]VWƗGƯãDQDV
UH]XOWƗWƗ
• 0LQLPƗODLV GURãDLV DWWƗOXPV
VWDUS SOƯWV YLUVPX XQ WYDLNX
QRVnjFƝMXLUPPGDåXVPRGHƺXVYDUX]VWƗGƯW]HPƗNVNDWLHW
VDGDƺX SDU GDUED L]PƝULHP XQ
X]VWƗGƯãDQX
• 3ƗUEDXGLHW YDL VWUƗYD PƗMDV
HOHNWURWƯNOƗDWELOVWWHKQLVNRGDWX
SOƗNVQƯWƝQRUƗGƯWDMƗNDVSLHVWLSULQƗWD QRVnjFƝMD LHNãSXVƝ
• NODVHVLHUƯFHVJDGƯMXPƗSƗUEDXGLHW YDL PƗMDV HOHNWURWƯNOV
QRGURãLQD SDUHL]X ]HPƝMXPX
3LHYLHQRMLHW QRVnjFƝMX L]YDGHV
SOnjVPDL DU FDXUXOL PP
GLDPHWUƗ3OnjVPDVFHƺDPMƗEnjW
SƝF LHVSƝMDV ƯVƗNDP
• 1HSLHYLHQRMLHW QRVnjFƝMX L]SOnjGHV FDXUXƺYDGLHP NDV L]YDGD
VDGHJãDQDVDWOLNXPDSURGXNWXV
ERLOHUL NDPƯQL XWW
• -DQRVnjFƝMVWLHNL]PDQWRWVNRSƗ
DUQHHOHNWULVNƗPLHUƯFƝPSLHP
JƗ]HVSOƯWƯPWHOSƗMƗQRGURãLQD
SLHWLHNDPDYHQWLOƗFLMDODLQHSLHƺDXWX L]YDGƗPL JƗ]X SOnjãDQX
DWSDNDƺ9LUWXYHLMƗEnjWDSUƯNRWDL
DUDWYHULSDNXUXYDULHSOnjVWƗUD
JDLVV-DWYDLNDQRVnjFƝMVX]VWƗGƯWVVDYLHQRMXPƗDUQHHOHNWULVNƗ
LHUƯFƝPWHOSDVQHJDWƯYDLVVSLHGLHQV QHGUƯNVW SƗUVQLHJW •
•
•
•
PEDU ODL QHSLHƺDXWX JDUDLƼX
LHSOnjãDQX DWSDNDƺ WHOSƗ
*DGƯMXPƗ MD ERMƗWV VWUƗYDV
SDGHYHV NDEHOLV WR MƗQRPDLQD
L]JDWDYRWƗMD YDL WHKQLVNƗV DSNDOSRãDQDVGLHQHVWDSƗUVWƗYLP
ODL QHSLHƺDXWX QHNƗGXV ULVNXV
-D JƗ]HV SOƯWV X]VWƗGƯãDQDV
LQVWUXNFLMƗV QRUƗGƯWV OLHOƗNV DWWƗOXPV QHNƗ QRWHLNWV LHSULHNã
WDGWDVLUMƗƼHPYƝUƗ-ƗL]SLOGD
QRWHLNXPL NDV VDLVWƯWL DU JDLVD
DWEUƯYRãDQX
7YDLND QRVnjFƝMD DWEDOVWDP L]PDQWRW WLNDL VNUnjYHV XQ PD]ƗV
VDVWƗYGDƺDV
%UƯGLQƗMXPV -D VNUnjYMX YDL
VWLSULQƗMXPDLHUƯFHVX]VWƗGƯãDQƗ
QDY LHYƝURWDV ãƯV LQVWUXNFLMDV
WDGYDUUDVWLHVHOHNWULVNƗVVWUƗvas trieciena riski.
3LHYLHQRMLHWHOHNWURWƯNODPDUGLYX
SROX VOƝGåD SDOƯG]ƯEX NDP VDskares atstarpe ir vismaz 3 mm.
Izmantošana
• 7YDLND QRVnjFƝMV LU L]VWUƗGƗWV
HNVNOX]ƯYL OLHWRãDQDL PƗMVDLPQLHFƯEƗ ODL QRYƝUVWX YLUWXYHV
smakas.
• 1HNDG QHOLHWRW WYDLND QRVnjFƝMX
WƗGLHPPƝUƷLHPNƗGLHPWRQDY
SDUHG]ƝWV OLHWRW
• 1HNDG]HPIXQNFLRQƝMRãDWYDLND
QRVnjFƝMDQHDWVWƗWOLHODVDWNOƗWDV
liesmas.
• 1RUHJXOƝW OLHVPDV LQWHQVLWƗWL
WLNDL WLHãL ]HP SDQQDV SƗUOLHFLQRWLHV ND OLHVPD DWURGDV DUƯ
ƗUSXV SDQQDV PDOƗP
• ']LƺƗV WDXNX FHSãDQDV LHUƯFHV
OLHWRãDQDV ODLNƗ LU QHSƗUWUDXNWL
41
MƗQRYƝUR SƗUNDUVƝWD HƺƺD YDU YHLNãDQDV DWVOƝG]LHW LHUƯFL QR
OLHVPƗV VDGHJW
HOHNWURWƯNOD
• 1HX]VWƗGƯW]HPWYDLNDQRVnjFƝMD • 7ƯULHW XQYDL PDLQLHW ¿OWUXV SƝF
JDEDUƯWLHP DL]GHJãDQƗV ULVNV
noteikta laika perioda (aizdeg• âRLHUƯFLOLHWRWGUƯNVWJDGXVYHFL ãDQƗV EULHVPDV
XQYHFƗNLEƝUQLNƗDUƯSHUVRQDV - $NWƯYƗVRJOHV¿OWUVQDYPD]JƗDULHUREHåRWƗP¿]LVNƗPVHQVRMDPVXQQDYDWMDXQRMDPVWRMƗULVNƗPYDLJDUƯJƗPVSƝMƗPYDL
PDLQDDSPƝUDPSƝFPƝQHãX
SHUVRQDVNDPQDYSLHUHG]HVXQ
GDUEƯEDV YDL ELHåƗN MD LHUƯFH
]LQƗãDQXMDWƗPLUQRGURãLQƗWD
WLHNL]PDQWRWDLQWHQVƯYL(W).
X]UDXG]ƯEDYDLLQVWUXNFLMDVNDV
VDLVWƯWDV DU GURãX LHUƯFHV OLHWRãDQX XQ LHWYHUWR EƯVWDPƯEDV
ULVNX L]SUDWQL %ƝUQL QHGUƯNVW
VSƝOƝWLHV DU LHUƯFL 7ƯUƯãDQX XQ
LHUƯFHV NRSãDQX QHGUƯNVW YHLNW
EƝUQL MD WLH QHWLHN X]UDXG]ƯWL
• “8=0$1Ʈ%8 $WNOƗWƗV GHWDƺDV - 7DXNX¿OWULMƗWƯUDLNSƝFGDUEƯEDVPƝQHãLHPYDLELHåƗNMD
JDWDYRãDQDV LHNƗUWX L]PDQWRLHUƯFHWLHNLQWHQVƯYLOLHWRWD¿OWUXV
ãDQDV ODLNƗ YDU NƺnjW NDUVWDV´
YDUPD]JƗWWUDXNXPD]JƗMDPDApkope
MƗPDãƯQƗ(Z).
• Simbols X] L]VWUƗGƗMXPD XQ
tam pievienotajos dokumentos
QR]ƯPƝ ND ãR LHUƯFL QHGUƯNVW
L]PHVW NRSƗ DU SDUDVWLHP VDG]ƯYHVDWNULWXPLHP7ƗMƗQRGRG
HOHNWULVNRYDLHOHNWURQLVNRSUHþX
VDYƗNãDQDVSXQNWƗNXUWRVSLHƼHP SƗUVWUƗGHL 1RGURãLQRW ãƯ • 1RVnjFƝMXWƯULHWDUPLWUXOXSDWLƼX
L]VWUƗGƗMXPDSDUHL]XXWLOL]ƗFLMX XQ QHLWUƗOX ãƷLGUX PD]JƗãDQDV
-njV SDOƯG]LHW QRYƝUVW SRWHQFLƗOL OƯG]HNOL
QHJDWƯYX LHWHNPL X] YLGL XQ FLOYƝNX YHVHOƯEX NDV WRPƝU YDU
QRWLNW MD QHLHYƝURVLHW ãƯ L]VWUƗGƗMXPDXWLOL]ƗFLMDVQRWHLNXPXV
/DLLHJnjWXSDSLOGLQIRUPƗFLMXSDU
ãƯ SURGXNWD SƗUVWUƗGL VD]LQLHWLHVDUVDYXSDãYDOGƯEXYLHWƝMR
DWNULWXPX VDYƗNãDQDV GLHQHVWX
YDL YHLNDOX NXUƗ LHJƗGƗMƗWLHV
ãR SURGXNWX
• 3LUPV MHENƗGX DSNRSHV GDUEX
W
Z
42
9DGƯEDVLHUƯFHV
A
B
C
D
7DXVWLƼã Funkcija
A
B
C
D
,HVOƝG] DSJDLVPRãDQDV VLVWƝPX XQ
L]VOƝG] SLH PDNVLPƗOƗV LQWHQVLWƗWHV
ƯVL QRVSLHåRW $SJDLVPRMXPV YDU
WLNW LHVOƝJWV XQ L]VOƝJWV SLH MHENƗGD
ƗWUXPD
Aizture
3LHPƝURWD ODL SLOQƯEƗ OLNYLGƝWX DWOLNXãR VPDNX ,OJVWRãD SLHVSLHãDQD
DNWLYL]ƝW DXWRPƗWLVNX L]VOƝJãDQX DU
PLQnjãXDL]WXUL7RYDUDNWLYL]ƝWSLH
MHENƗGD ƗWUXPD $NWLYL]ƝWƗ VWƗYRNOƯ
PLUJR ƗWUXPD VLPEROV
7R YDU DWVSƝMRW QRVSLHåRW ƗWUXPD
SRJX L]VOƝG]RW PRWRUX
ƮVD QRVSLHãDQD ,HVOƝG]L]VOƝG] PRWRUX SLUPDMƗ ƗWUXPƗ
ƮVD QRVSLHãDQD ,HVOƝG] PRWRUX DU
RWUR ƗWUXPX
ƮVDQRVSLHãDQD3ƗUVOƝJWVnjNQƝãDQDV
PRWRUX X] WUHãR ƗWUXPX 1RVSLHVW
YƝOUHL] ODL DNWLYL]ƝWX ,17(16Ʈ9$
5(äƮ0$ƗWUXPXNDVWLHNQRUHJXOƝWV
ODLGDUERWRVPLQnjWHV3ƝFWDPWYDLND QRVnjFƝMV DWVOƝJVLHV DXWRPƗWLVNL
âƯ IXQNFLMD LU SLHPƝURWD ODL YDUƝWX
WLNW JDOƗ DU ƝGLHQX JDWDYRãDQDV
L]JDURMXPX PDNVLPƗOLHP OƯPHƼLHP
Nospiest pogu D YƝOUHL] ODL GHDNWLYL]ƝWX ,17(16Ʈ92 5(äƮ08 XQ
L]VOƝJWX PRWRUX
Apgaismojums
• 3DUQRPDLƼXYƝUVWLHVWHKQLVNDMƗ
DWEDOVWƗ ³/DL LHJnjWX WHKQLVNƗ
DWEDOVWD NRQWDNWLQIRUPƗFLMX´
43
LT Patarimai ir nuorodos
• Naudojimo instrukcijos taikomos
NHOLHPVãLRSULHWDLVRYDULDQWDPV
7DLJLJDOLWHUDVWLDSUDã\WDVWRNLDV
VDY\EHV NXULRV QHEnjGLQJRV
NRQNUHþLDP MnjVǐ SULHWDLVXL
• Gamintojas nebus atsakingas
Xå MRNLą åDOą DWVLUDGXVLą QHWDLV\NOLQJDL DUED QHWLQNDPDL
VXPRQWDYXV SULHWDLVą
• 0DåLDXVLDVLV VDXJXV DWVWXPDV
WDUS YLU\NOơV YLUãDXV LU ULQNWXYR
JDXEWR \UD PP NDL NXULH
PRGHOLDL JDOL EnjWL PRQWXRMDPL
åHPLDX åU SDUDJUDIXV DSLH
DWVWXPXV LU PRQWDYLPą
• 3DWLNULQNLWH DU WLQNOR ƳWDPSD
DWLWLQND ƳWDPSą QXURG\Wą DQW
WHFKQLQLǐ GXRPHQǐ OHQWHOơV
HVDQþLRV JDXEWR YLGXMH
• 3DWLNULQNLWHDU,NODVơVSULHWDLVDL
\UD WLQNDPDL ƳåHPLQWL 5LQNWXYą
prijunkite prie ventiliacijos kanaORQDXGRNLWHQHPDåHVQLRNDLS
PP VNHUVPHQV YDP]GƳ
$WVWXPDV QXR JDUǐ ULQNWXYR LNL
YHQWLOLDFLMRV NDQDOR WXUơWǐ EnjWL
kuo trumpesnis.
• *DUǐ ULQNWXYR QHMXQNLWH SULH
GnjPWDNLǐ SHU NXULXRV ãDOLQDPL
GHJLPR PHWX VXVLGDUĊ GnjPDL
ERLOHULǐ åLGLQLǐ LU W W
• -HL ULQNWXYDV \UD QDXGRMDPDV
QHVXHOHNWURVƳUHQJLQLDLVSY]
GXMǐ GHJLNOLDLV NDPEDU\MH WXUL
EnjWL ƳUHQJWD WLQNDPD YHQWLOLDFLMD NDG LãPHWDPRVLRV GXMRV
QHSDWHNWǐ DWJDO Ƴ SDWDOSą 7DUS
YLUWXYơV LU ODXNR WXUL EnjWL WLHVLRJLQơ RUODLGơ NDG Ƴ SDWDOSą
JDOơWǐ SDWHNWL JU\QR RUR .DL
JDUWUDXNLV \UD QDXGRMDPDV VX
44
•
•
•
•
ƳUHQJLQLDLV NXULHPV UHLNDOLQJD
NLWRNLDHQHUJLMRVUnjãLVQHHOHNWUDQHLJLDPDVVOơJLVSDWDOSRMH
QHWXUL YLUã\WL PEDU ± WDLS
EXV XåWLNULQWD NDG JDUWUDXNLV
QHVWXPV JDUǐ Ƴ SDWDOSą
-HL SDåHLGåLDPDV HOHNWURV NDEHOLV MƳ WXUL SDNHLVWL JDPLQWRMDV DUED WHFKQLQơV SULHåLnjURV
VN\ULXV NDG EnjWǐ LãYHQJWD EHW
NRNLǐ SDYRMǐ
-HLSDJDOGXMǐGHJLNOLRƳUHQJLPR
instrukcijas nurodomas didesnis
DWVWXPDV Ƴ WDL WXUL EnjWL DWVLåYHOJWD 7DL SDW UHLNLD ODLN\WLV
QXURG\Pǐ NXULH UHJXOLXRMD RUR
LãPHWLPą
Gartraukiui tvirtinti naudokite tik
VUDLJWXV LU PDåDV GDOLV
ƲVSơMLPDV Jei sraigtai ar tvirtiQLPRSULHPRQơVQHEXVPRQWXRMDPL SDJDO ãLDV LQVWUXNFLMDV WDL
gali sukelti elektros saugumo
SDYRMǐ
3ULMXQNLWH JDXEWą Ƴ HOHNWURV WLQNOą QDXGRGDPL GYLSROƳ MXQJLNOƳ
WDUSDVWDUSNRQWDNWǐWXULEnjWLQH
PDåHVQLV QHL PP
Naudojimas
• *DUǐ ULQNWXYDV EXYR VXNXUWDV
QDXGRWL WLN QDPXRVH YLUWXYơV
NYDSDPV ãDOLQWL
• Rinktuvo niekada nenaudokite
NLWLHPVWLNVODPVNXULHQHQXPDW\WL LQVWUXNFLMRMH
• *DUǐ ULQNWXYXL YHLNLDQW SR MXR
QLHNDGD QHSDOLNLWH GLGHOơV DWYLros ugnies.
• Sureguliuokite liepsnos intenV\YXPą WDLS NDG OLHSVQD EnjWǐ
QXNUHLSWD Ƴ NHSWXYơV DSDþLą ML
QHJDOL DSLPWL ãRQǐ
• 1DXGRGDPLJLOLąNHSWXYĊWXULWH WDUQ\EąDUEDSDUGXRWXYĊNXULRMH
EnjWLDWLGnjVSHUNDLWĊVDOLHMXVJDOL SULHWDLVą QXVLSLUNRWH
XåVLOLHSVQRWL
• 3ULHãDWOLNGDPLEHWNRNLXVSULH• 3RJDUǐVXULQNWXYXQHJDPLQNLWH åLnjURVGDUEXVSULHWDLVąLãMXQNLWH
SDWLHNDOǐNXULXRVSULHãSDWLHNLDUEDLãWUDXNLWHNLãWXNąLãHOHNWURV
PąDQWVWDORXåSLODVSLULWXDUED tinklo.
NRQMDNX LU XåGHJD \UD JDLVUR • 3R QXURG\WR ODLNR LãYDO\NLWH
pavojus.
LU DUED SDNHLVNLWH ¿OWUXV GơO
• âƳSULHWDLVąJDOLQDXGRWLPHWǐ gaisro pavojaus).
LU Y\UHVQL YDLNDL EHL DVPHQ\V - $NW\YXRWRV DQJOLHV ¿OWUDV \UD
WXULQW\V¿]LQLǐMXWLPLQLǐDUSURWLQHSODXQDPDVLUDQWUąNDUWąQHQLǐJHEơMLPǐVXWULNLPǐWDLSSDW
QDXGRMDPDVWXULEnjWLSDNHLVWDV
DVPHQ\VQHPRNơMĊLUQHåLQRMĊ
DS\WLNVOLDLNDVGDUERPơQHNDLSHOJWLVVXSULHWDLVXMHLWRNLH
VLXV DUED GDåQLDX MHL YLU\NOơ
DVPHQ\V \UD SULåLnjULPL EXYR
LUJDUǐVXULQNWXYDVQDXGRMDPL
DSPRN\WL NDLS VDXJLDL VX MXR
LQWHQV\YLDL(W).
HOJWLV LU VXSUDQWD HVDPą SDYRMǐ 9DLNDPV QHJDOLPD åDLVWL
VX SULHWDLVX 9DLNDPV YDO\PR
LU SULHåLnjURV GDUEǐ DWOLNWL EH
SULHåLnjURV QHJDOLPD
• ATSARGIAI! -HL YLU\NOơV QDXGRMDPRVUDQNRPLVSDOLHþLDPRV
- 5LHEDOǐ ¿OWUDL WXUL EnjWL YDORPL
GDO\V JDOL EnjWL NDUãWRV
NDV GDUER PơQHVLXV DUED
3ULHåLnjUD
GDåQLDXMHLYLU\NOơLUULQNWXYDV
QDXGRMDPLODEDLLQWHQV\YLDL¿O• $QW JDPLQLR DUED MR SDNXRWơV
trus galima plauti indaplove (Z).
esantis simbolis QXURGRNDG
ãLVSULHWDLVDVQHSULVNLULDPDVSULH
ƳSUDVWǐEXLWLHVDWOLHNǐ3ULHWDLVDV
WXULEnjWLSHUGXRWDVƳUHLNLDPąVXULQNLPRSXQNWąXåVLLPDQWƳHOHNWURVLUHOHNWURQLQơVƳUDQJRVSHUdirbimu. Tinkamai sunaikindami
ãƳ JDPLQƳ DSOLQNą LU åPRJDXV
VYHLNDWą DSVDXJRVLWH QXR JD- • 5LQNWXYą YDO\NLWH GUơJQX VNXOLPǐ QHLJLDPǐ SDVHNPLǐ NXULǐ GXUơOLX QDXGRGDPL QHXWUDOǐ
JDOL DWVLUDVWL GơO QHWLQNDPR ãLR VN\VWą SORYLNOƳ
JDPLQLR XWLOL]DYLPR 1RUơGDPL
gauti daugiau informacijos apie
ãLRJDPLQLRXWLOL]DYLPąNUHLSNLWơVƳYLHWLQHVPLHVWRLQVWLWXFLMDV
VDYR EXLWLQLǐ DWOLHNǐ WYDUN\PR
W
Z
45
Valdymas
A
B
Mygtukas
Funkcija
A
B
C
D
C
D
ƲMXQJLD DUED LãMXQJLD DSãYLHWLPR
VLVWHPą HVDQW PDNVLPDOLDP
LQWHQV\YXPXL WUXPSDL SDVSDXGXV
P\JWXNą $SãYLHWLPDV JDOL EnjWL
ƳMXQJLDPDVDUEDLãMXQJLDPDVHVDQW
EHW NXULDP JUHLþLXL
$WLGơMLPDV
7LQND SULUHLNXV SDãDOLQWL YLVXV
OLNXVLXVNYDSXV,OJDVSDVSDXGLPDV
DNW\YXRMD DXWRPDWLQƳ LãMXQJLPą
SR PLQ DWLGơMLPR *DOL EnjWL
DNW\YLQDPDV HVDQW EHW NXULDP
JUHLþLXL .DL ãL IXQNFLMD \UD DNW\YL
JUHLþLRVLPEROLVEO\NþLRMD)XQNFLMD
JDOLEnjWLLãMXQJWDSDVSDXGXVJUHLþLR
P\JWXNą LU LãMXQJXV YDULNOƳ
Trumpas paspaudimas. 9DULNOƳ
ƳMXQJLD SLUPX JUHLþLX
Trumpas paspaudimas. 9DULNOƳ
ƳMXQJLD DQWUX JUHLþLX
Trumpas paspaudimas. 9DULNOƳ
ƳMXQJLDWUHþLXJUHLþLX7UDXNRVYDULNOƳ
ƳMXQJLD WUHþLX JUHLþLX 3DVSDXVNLWH
DQWUą NDUWą NDG ƳMXQJWXPơWH
,17(16<9Ǐ JUHLWƳ NXULV WXUơWǐ
YHLNWL PLQXWHV SR WR JDUWUDXNLV
LãVLMXQJV DXWRPDWLãNDL âL IXQNFLMD
WLQNDPDNVLPDOLHPVPDLVWRUXRãLPR
PHWXVXVLGDULXVLHPVJDUǐNLHNLDPV
LãWUDXNWL9ơOSDVSDXVNLWHP\JWXNą
D NDG LãMXQJWXPơWH ,17(16<9Ǐ
UHåLPą LU YDULNOƳ
Apšvietimas
• 'ơOSDNHLWLPRNUHLSNLWơVƳWHFKQLQLXV GDUEXRWRMXV 1RUơGDPL
QXVLSLUNWLNUHLSNLWơVƳWHFKQLQLXV
darbuotojus).
46
UK Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɬɚɩɨɪɚɞɢ
• ɐɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɦɨɞɟɥɟɣɩɪɢɫɬɪɨɸɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɭ
ɧɿɣɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɨɩɢɫɢɨɤɪɟɦɢɯ
ɮɭɧɤɰɿɣ ɹɤɿ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ
ɜɚɲɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ
• ȼɢɪɨɛɧɢɤ ɧɟ ɧɟɫɬɢɦɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɠɨɞɧɿɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɚɛɨɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
• Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɱɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ
ɦɿɠ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɩɥɢɬɢ ɬɚ ɜɢɬɹɠɤɨɸɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɦɞɟɹɤɿ
ɦɨɞɟɥɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ
ɧɢɠɱɟɞɢɜɿɬɶɫɹɪɨɡɞɿɥɢɩɪɨɪɨɛɨɱɿ ɝɚɛɚɪɢɬɢ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠ
• ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ ɳɨ ɧɚɩɪɭɝɚ ɜ
ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚɩɪɭɡɿ ɭɤɚɡɚɧɿɣ ɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɧɿɣ ɬɚɛɥɢɱɰɿ
ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɢɬɹɠɤɢ
• ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ
ɤɥɚɫɭ , ɩɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ ɜ ɬɨɦɭ
ɳɨɜɧɭɬɪɿɲɧɽɞɠɟɪɟɥɨɠɢɜɥɟɧɧɹ
ɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹɉɿɞɤɥɸɱɚɣɬɟɜɢɬɹɠɤɭɞɨɞɢɦɨɯɨɞɭ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɪɭɛɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ
ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɦɦɒɥɹɯɞɨ
ɞɢɦɨɯɨɞɭɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɹɤɨɦɨɝɚ
ɤɨɪɨɬɲɢɦ
• ɇɟɩɿɞɤɥɸɱɚɣɬɟɜɢɬɹɠɤɭɞɨɜɢɬɹɠɧɢɯɤɚɧɚɥɿɜɱɟɪɟɡɹɤɿɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹɝɚɡɢɝɨɪɿɧɧɹɡɛɨɣɥɟɪɿɜ
ɤɚɦɿɧɿɜ ɬɨɳɨ
• əɤɳɨ ɜɢɬɹɠɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢɞɥɹɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹɝɚɡɿɜ
ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸ
•
•
•
•
ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɬɹɝɢ
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɇɚ ɤɭɯɧɿ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɬɜɿɪ ɡɜ¶ɹɡɚɧɢɣ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɞɠɟɪɟɥɨɦ
ɫɜɿɠɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɢɫɬɨɝɨ
ɩɨɜɿɬɪɹ əɤɳɨ ɤɭɯɨɧɧɚ ɜɢɬɹɠɤɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡ
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜɿɞ
ɧɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɜɿɞ¶ɽɦɧɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ
ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɦɛɚɪɳɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɜɢɬɹɠɤɨɸ ɝɚɡɿɜ ɧɚɡɚɞ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɤɚɛɟɥɸ
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɧɭ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɚɛɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ
ɡɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɤɢ
əɤɳɨ ɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɦɨɧɬɚɠɭ
ɝɚɡɨɜɨʀ ɩɥɢɬɢ ɜɤɚɡɚɧɨ ɛɿɥɶɲɭ
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɧɿɠ ɜɢɳɟ ɫɥɿɞ ɜɡɹɬɢ
ɰɟ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɪɦ ɳɨɞɨ ɜɢɩɭɫɤɭ
ɩɨɜɿɬɪɹ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɬɿɥɶɤɢ ɝɜɢɧɬɢ
ɬɚ ɦɚɥɿ ɞɟɬɚɥɿ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɜɢɬɹɠɤɢ
ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ əɤɳɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢɝɜɢɧɬɢɚɛɨɤɪɿɩɢɥɶɧɢɣɩɪɢɫɬɪɿɣɿɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɰɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ
ɞɨ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ
ɉɿɞɤɥɸɱɿɬɶ ɜɢɬɹɠɤɭ ɞɨ ɪɨɡɟɬɤɢ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɜɨɩɨɥɸɫɧɨɝɨ
ɜɢɦɢɤɚɱɚɡɤɨɧɬɚɤɬɧɢɦɡɚɡɨɪɨɦ
ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɦɦ
47
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
• ȼɢɬɹɠɤɭ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɡɚɩɚɯɿɜ ɧɚ ɤɭɯɧɿ
• ɇɿɤɨɥɢ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɜɢɬɹɠɤɭɜɰɿɥɹɯɞɥɹɹɤɢɯɜɨɧɚɧɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ
• ɇɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɣɬɟ ɜɢɫɨɤɟ
ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɩɨɥɭɦ¶ɹ ɩɿɞ ɜɢɬɹɠɤɨɸ
ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɩɪɚɰɸɽ
• Ɋɟɝɭɥɸɣɬɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɨɝɧɸ
ɳɨɛɜɿɧɛɭɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɬɿɥɶɤɢ
ɧɚ ɞɧɨ ɤɚɫɬɪɭɥɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɳɨɛ ɜɨɝɨɧɶ ɨɯɨɩɥɸɜɚɜ ʀʀ
ɫɬɨɪɨɧɢ
• ɉɿɞɱɚɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɝɥɢɛɨɤɢɦɢ
ɮɪɢɬɸɪɧɢɰɹɦɢɫɥɿɞɩɨɫɬɿɣɧɨɡɚ
ɧɢɦɢɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɳɨɛɩɟɪɟɝɪɿɬɟ
ɦɚɫɥɨɧɟɩɨɬɪɚɩɢɥɨɧɚɩɨɥɭɦ¶ɹ
• ɇɟɝɨɬɭɣɬɟɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɮɥɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɜɨɝɧɸ ɜ
ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɫɭɞɿ ɩɿɞ ɜɢɬɹɠɤɨɸ
ɱɟɪɟɡɪɢɡɢɤɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɨɠɟɠɿ
• ɐɟɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɿɬɢ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ ɪɨɤɿɜ
ɨɫɨɛɢɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɮɿɡɢɱɧɢɦɢ
ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢɚɛɨɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢɚɬɚɤɨɠɨɫɨɛɢɹɤɿɧɟ
ɦɚɸɬɶɞɨɫɜɿɞɭɱɢɡɧɚɧɶɹɤɳɨɡɚ
ɬɚɤɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɧɚɝɥɹɞɚɬɢɦɭɬɶ
ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɜɤɚɡɿɜɤɢɳɨɞɨɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨɽɦ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɸɬɶ
ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɢɧɢɤɧɭɬɢɧɟɛɟɡɩɟɤɢ
Ⱦɿɬɹɦ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɝɪɚɬɢɫɹ ɡ
ɩɪɢɫɬɪɨɽɦȾɿɬɹɦɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ
ɱɢɫɬɢɬɢ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɛɟɡ ɧɚɝɥɹɞɭ
• ©ɉɈɉȿɊȿȾɀȿɇɇə ɞɨɫɹɠɧɿ
ɱɚɫɬɢɧɢɦɨɠɭɬɶɞɭɠɟɧɚɝɪɿɬɢɫɹ
ɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɟɥɟɤɬɪɨ48
ɩɥɢɬɨɸª
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
• ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɿ ɚɛɨ
ɣɨɝɨɩɚɤɭɜɚɧɧɿɜɤɚɡɭɽɧɚɬɟɳɨ
ɰɟɣ ɜɢɪɿɛ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɢɞɚɬɢ
ɹɤ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɜɿɞɯɨɞɢ Ɂɚɦɿɫɬɶ
ɰɶɨɝɨɣɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨɩɟɪɟɞɚɬɢɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɛɨɪɭ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀɩɟɪɟɪɨɛɤɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ
ɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɁɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢɧɚɥɟɠɧɭɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ
ɜɢɪɨɛɭ ɦɨɠɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɿɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɧɚɫɥɿɞɤɚɦ
ɞɥɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɥɢɤɚɧɿɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɽɸ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɰɶɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɭɡɜɟɪɬɚɣɬɟɫɹɞɨɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɜ ɫɥɭɠɛɭ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɚɛɨ ɜ
ɦɚɝɚɡɢɧɞɟɛɭɥɨɩɪɢɞɛɚɧɨɜɢɪɿɛ
• ȼɢɦɢɤɚɣɬɟ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɚɛɨ
ɜɿɞ¶ɽɞɧɭɣɬɟɣɨɝɨɜɿɞɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿɩɟɪɲɧɿɠɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɛɭɞɶ
ɹɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
• ɑɢɫɬɶɬɟɬɚɚɛɨɡɚɦɿɧɸɣɬɟɮɿɥɶɬɪɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɧɟɛɟɡɩɟɤɚɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɨɠɟɠɿ
- Ɏɿɥɶɬɪɢɡɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɦɜɭɝɿɥɥɹɦ
ɧɟɦɨɠɧɚɦɢɬɢɚɛɨɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ Ȳɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɱɟɪɟɡɤɨɠɧɿɦɿɫɹɰɿ
ɪɨɛɨɬɢɚɛɨɱɚɫɬɿɲɟɜɪɚɡɿɨɫɨɛɥɢɜɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ(W).
ȿɥɟɦɟɧɬɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹ
W
- Ɏɿɥɶɬɪɢɳɨɭɥɨɜɥɸɸɬɶɠɢɪɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɱɢɫɬɢɬɢɱɟɪɟɡɤɨɠɧɿ
ɦɿɫɹɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ɱɚɫɬɿɲɟ
ɭ ɪɚɡɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹȲɯɦɨɠɧɚɦɢɬɢɜ
ɩɨɫɭɞɨɦɢɣɧɿɣɦɚɲɢɧɿ(Z).
A
Ʉɧɨɩɤɚ
A
Z
• ɑɢɫɬɿɬɶ ɜɢɬɹɠɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɚɛɨ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɞɤɨɝɨ ɦɢɸɱɨɝɨ
ɡɚɫɨɛɭ
B
C
D
B
C
D
Ɏɭɧɤɰɿɹ
ɍɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɤɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨ ɫ ɜ ɿ ɬɥ ɟ ɧ ɧ ɹ ɡ ɦ ɚ ɤ ɫ ɢ ɦ ɚ ɥ ɶ ɧ ɨ ɸ
ɹ ɫ ɤ ɪ ɚ ɜ ɿ ɫ ɬ ɸ ɥ ɟ ɝ ɤ ɢ ɦ ɞ ɨɬ ɢ ɤ ɨ ɦ Ɉɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɦɢɤɚɬɢ ɣ
ɜɢɦɢɤɚɬɢ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
Ɂɚɬɪɢɦɤɚ
ɉ ɿ ɞ ɯ ɨ ɞ ɢ ɬ ɶ ɞ ɥ ɹ ɨ ɫ ɬ ɚ ɬ ɨ ɱ ɧ ɨ ɝ ɨ
ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ ɡɚɩɚɯɿɜ
Ⱦ ɨɜɝɟ ɧɚɬɢɫɤ ɚɧɧɹ ɚɤ ɬɢɜɚɰɿɹ
ɚ ɜɬ ɨ ɦ ɚɬ ɢ ɱ ɧ ɨ ɝɨ ɜ ɢ ɦ ɤ ɧ ɟ ɧ ɧ ɹ ɡ
ɯɜɢɥɢɧɧɨɸ ɡɚɬɪɢɦɤɨɸ Ƀɨɝɨ
ɦɨɠɧɚ ɚɤɬɢɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɨʀ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ əɤɳɨ ɰɸ ɮɭɧɤɰɿɸ
ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɨ ɫɢɦɜɨɥ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɦɢɝɨɬɢɬɶ ȼɨɧɚ ɜɢɦɢɤ ɚɽɬɶɫɹ
ɧɚɬɢɫɧɟɧɧɹɦ ɤɧɨɩɤɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɚɛɨ ɜɢɦɤɧɟɧɧɹɦ ɞɜɢɝɭɧɚ
Ʌ ɟ ɝ ɤ ɢ ɣ ɞ ɨ ɬ ɢ ɤ ȼ ɦ ɢ ɤ ɚ ɧ ɧ ɹ ɣ
ɜɢɦɢɤɚɧɧɹɞɜɢɝɭɧɚɧɚɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
Ʌɟɝɤɢɣ ɞɨɬɢɤ ȼɦɢɤɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ
ɧɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ Ʌɟɝɤɢɣ ɞɨɬɢɤ ȼɦɢɤɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ
ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɇɚɬɢɫɧɿɬɶ ɜɞɪɭɝɟ ɳɨɛ ɚɤɬɢɜɭɜɚɬɢ
ɪɨɛɨɬ ɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɯɜɢɥɢɧ
ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɜɢɬɹɠɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ
ɜɢɦɤɧɟɬɶɫɹ ɐɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ
ɞɥɹ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɤɭɯɨɧɧɢɯ ɜɢɩɚɪɿɜ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɇɚɬɢɫɧɿɬɶ
ɤɧɨɩɤɭ D ɳɟ ɪɚɡ ɳɨɛ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ
ɪɨɛɨɬ ɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɦɤɧɭɬɢ ɞɜɢɝɭɧ
Ɉɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɢɣɩɪɢɥɚɞ
• Ⱦɥɹ ɡɚɦɿɧɢ ɡɜɟɪɬɚɣɬɟɫɶ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ©Ⱦɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɣɬɟɫɶ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɭ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭª
49
HU Tanácsok és javaslatok
• A használati útmutató a készülék
NO|QE|]Ę WtSXVDLUD YRQDWNR]LN
(]pUW D] HJ\HV MHOOHP]ĘN EHPXWDWiViQiO HOĘIRUGXOKDWQDN EHQQH
RO\DQ OHtUiVRN DPHO\HN D] gQ
iOWDO YiODV]WRWW WtSXVUD QHP YRnatkoznak.
• $J\iUWyWQHPWHUKHOLIHOHOĘVVpJD
QHPPHJIHOHOʁ]HPEHKHO\H]pV
YDJ\KDV]QiODWPLDWWEHN|YHWNH]Ę
esetleges károkért.
• $IĘ]ĘIHOOHWpVDNLYH]HWpVHVSiUDHOV]tYyN|]|WWLEL]WRQViJLWiYROViJ
PLQLPXPPPHJ\HVWtSXVRN
DODFVRQ\DEEDQ LV IHOV]HUHOKHWĘN
lásd az üzemi méretekre és az
]HPEH KHO\H]pVUH YRQDWNR]y
fejezetet).
• (OOHQĘUL]]H KRJ\ D KiOy]DWL IHszültség megfelel-e a készülék
EHOVHMpEHQOHYĘDGDWWiEOiQIHOWQtetett értéknek.
• $],NDWHJyULiM~NpV]OpNHNQpOHOOHQĘUL]QLNHOOKRJ\D]RWWKRQLHOHNWURPRVKiOy]DWPHJIHOHOĘI|OGHOpVW
EL]WRVtWH (J\ OHJDOiEE PP
iWPpUĘMĦFVĘYHOFVDWODNR]WDVVDD
NpV]OpNHW D IVWHOYH]HWĘK|] $
IVW~WMiQDNDOHKHWĘOHJU|YLGHEEnek kell lennie.
• 7LORV D NpV]OpNHW D] pJpVEĘO
V]iUPD]y ND]iQ NDQGDOOy VWE
IVW|N HOYH]HWpVpUH V]ROJiOy YH]HWpNEH EHN|WQL
• A füstgázok visszaáramlásának
PHJDNDGiO\R]iVD pUGHNpEHQ
PHJIHOHOĘ V]HOOĘ]pVUĘO NHOO JRQGRVNRGQL DEEDQ D KHO\LVpJEHQ
ahol a készülék mellett nem
HOHNWURPRV ]HPĦ SpOGiXO Ji]]HPĦEHUHQGH]pVHNLVYDQQDN
50
•
•
•
•
$WLV]WDOHYHJĘiUDPOiVEL]WRVtWiVD
pUGHNpEHQIRQWRVKRJ\DNRQ\KD
HJ\Q\tOiVRQNHUHV]WON|]YHWOHQO
OHJ\HQ |VV]HN|WYH D NOYLOiJJDO
+DDNRQ\KDLHOV]tYyWQHPYLOODPRV
NpV]OpNHNNHOHJ\WWKDV]QiOMDD
N|UQ\H]HWL QHJDWtY Q\RPiV QHP
KDODGKDWMD PHJ D PEDU pUWpNHW PHUW FVDN tJ\ NHUOKHWĘ HO
D] KRJ\ D NpV]OpN YLVV]DV]tYMD
D IVWJi]RNDW D KHO\LVpJEH
A kockázatok elkerülése érdekében a megsérült hálózati zsinór
FVHUpMpWNL]iUyODJDJ\iUWyYDJ\D
PĦV]DNLYHYĘV]ROJiODWYpJH]KHWL
$PHQQ\LEHQDJi]IĘ]ĘODS]HPEH
KHO\H]pVL ~WPXWDWyMD D IHQWLQpO
QDJ\REEWiYROViJRWtUHOĘ~J\D]W
NHOO EHWDUWDQL$ OHYHJĘ HOYH]HWpVpUHYRQDWNR]y|VV]HVHOĘtUiVWEH
kell tartani.
&VDN D NpV]OpNKH] PHJIHOHOĘ
WtSXV~ FVDYDURNDW pV DSUy DONDWrészeket használjon.
Figyelem: áramütés kockázatával
MiUKDW D] KD QHP V]HUHOL IHO D
MHOHQXWDVtWiVEDQIRJODOWDNV]HULQW
D U|J]tWpVW V]ROJiOy FVDYDURNDW
YDJ\ HV]N|]|NHW
$ NpV]OpNHW RO\DQ NpWSyOXV~
PHJV]DNtWy N|]EHLNWDWiViYDO NHOO
csatlakoztatni az elektromos háOy]DWKR] DPHO\HQ D] pULQWNH]ĘN
távolsága minimum 3 mm.
Használat
• A készülék kizárólag otthoni
KDV]QiODWUD D NRQ\KDL V]DJRN
HOWiYROtWiViUD V]ROJiO
• Tilos a készüléket a rendelteWpVV]HUĦ FpORNWyO HOWpUĘ FpORNUD
használni.
• 7LORVDPĦN|GpVEHQOHYĘNpV]OpN NRUH]]HOKR]]iMiUXODKKR]KRJ\
DODWW PDJDV OiQJRW KDJ\QL
HONHUOKHWĘNOHJ\HQHNDKXOODGpNNi
• $OiQJHUĘVVpJpW~J\NHOOEHiOOtWDQL YiOW WHUPpN QHP V]DEiO\RV iUWDOKRJ\D]NL]iUyODJDIĘ]ĘHGpQ\DOPDWODQtWiVDPLDWWDN|UQ\H]HWUHpV
MiUDLUiQ\XOMRQpVQHYHJ\HN|UEH egészségre nézve potenciálisan
D IĘ]ĘHGpQ\ ROGDOiW
NiURVN|YHWNH]PpQ\HN$WHUPpN
• $] RODMVWĘW KDV]QiODW N|]EHQ ~MUDKDV]QRVtWiViYDONDSFVRODWEDQ
YpJLJ¿J\HOQLNHOODIHOIRUUyVRGRWW DKHO\L|QNRUPiQ\]DWDKi]WDUWiVL
RODM N|QQ\HQ PHJJ\XOODGKDW
KXOODGpNJ\ĦMWĘV]ROJiODWYDJ\DWHU• 1HNpV]tWVHQÀDPEtUR]RWWpWHOWD] PpNHWpUWpNHVtWĘEROWWXGUpV]OHWHV
HOV]tYyDODWWH]WĦ]YHV]pO\HVOHKHW
tájékoztatással szolgálni.
• $ NpV]OpNHW pYQpO QHP ¿DWD- • 0LHOĘWW EiUPLO\HQ WLV]WtWiVL YDJ\
ODEE J\HUPHNHN LOOHWYH FV|NNHQW NDUEDQWDUWiVLPĦYHOHWUHVRUNHUO¿]LNDL pU]pNHOĘ YDJ\ V]HOOHPL QHIRQWRVDNpV]OpNNLNDSFVROiVD
NpSHVVpJJHO UHQGHONH]Ę PHJIHYDJ\ iUDPWDODQtWiVD
OHOĘ WDSDV]WDODWRN pV LVPHUHWHN • $] HOĘtUW LGĘWDUWDP OHMiUDWD XWiQ
QpONOLV]HPpO\HNLVKDV]QiOKDWMiN WLV]WtWVD PHJ pVYDJ\ FVHUpOMH NL
V]LJRU~IHOJ\HOHWPHOOHWWLOOHWYHKD D V]ĦUĘNHW WĦ]YHV]pO\
ismerik a készülék biztonságos
- 0LYHO D] DNWtY V]pQV]ĦUĘ QHP
használati módját és a kapcsolódó
PRVKDWypVQHPUHJHQHUiOKDWy
YHV]pO\HNHW hJ\HOMHQ DUUD KRJ\
H]pUWD]KDYRQWDYDJ\±QDJ\RQ
QH MiWV]KDVVDQDN J\HUPHNHN D
LQWHQ]tYKDV]QiODWHVHWpQ±PpJ
NpV]OpNNHO$NpV]OpNWLV]WtWiViW
J\DNUDEEDQFVHUpOHQGĘ(W).
és karbantartását nem végezhetik
J\HUPHNHN DPHQQ\LEHQ QLQFVHQHN IHOJ\HOYH
• FIGYELEM: $ IĘ]ĘEHUHQGH]pV
KDV]QiODWD N|]EHQ D] HOpUKHWĘ
DONDWUpV]HN QDJ\RQ IHOPHOHJHGhetnek.
- $ ]VtUV]ĦUĘN KDYRQWD YDJ\ ±
Karbantartás
QDJ\RQLQWHQ]tYKDV]QiODWHVHWpQ
±HQQpOJ\DNUDEEDQWLV]WtWDQGyN
• $ WHUPpNHQ LOOHWYH D FVRPDJRpVPRVRJDWyJpSEHQLVWLV]WtWKDszimbólum arra
láson látható
tók (Z).
XWDOKRJ\DWHUPpNQHPNH]HOKHWĘ
normál háztartási hulladékként. Az
iUWDOPDWODQtWDQGyWHUPpNHWPHJIHOHOĘJ\ĦMWĘKHO\HQNHOOOHDGQLDKRO
elvégzik az elektromos és elektroQLNXV DONDWUpV]HN ~MUDKDV]QRVtWisát. Ha Ön gondoskodik a termék
PHJIHOHOĘ iUWDOPDWODQtWiViUyO DN• A készüléket nedves ruhával és
W
Z
51
VHPOHJHV NpPKDWiV~ IRO\pNRQ\
WLV]WtWyV]HUUHO NHOO WLV]WtWDQL
.H]HOĘV]HUYHN
A
B
C
D
Gomb Funkció
A
B
C
D
$JRPEU|YLGPHJQ\RPiViYDODOHJQDJ\REE WHOMHVtWPpQ\ PHOOHWW NDSFVROKDWy
IHOpVOHDYLOiJtWiVLUHQGV]HU0LQGHJ\LN
sebességfokozatnál aktiválható.
Késleltetés
$ PDUDGpN V]DJRN HOWiYROtWiViUD KDV]QiOKDWy 0LQGHJ\LN VHEHVVpJIRNR]DWQiO
OHKHW DNWLYiOQL +RVV]~ PHJQ\RPiVD
aktiválja az 5 perces késleltetett kikapFVROiVW $] DNWtY iOODSRWRW D VHEHVVpJ
ikon villogása jelzi. Kiiktatása a sebesVpJ JRPE PHJQ\RPiViYDO D PRWRU
OHNDSFVROiViYDO W|UWpQLN
5|YLGPHJQ\RPiV(OVĘVHEHVVpJIRNRzaton bekapcsolja a motort.
5|YLG PHJQ\RPiV ȼɦɢɤɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ
ɧɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 5|YLGPHJQ\RPiV+DUPDGLNVHEHVVpJIRNR]DWRQ EHNDSFVRO D] HOV]tYyPRWRU
0iVRGV]RUL PHJQ\RPiVDNRU SHUFUH
DNWLYiOyGLN D] ,17(1=Ë9 VHEHVVpJIRNR]DW PDMG HQQHN YpJpQ D NpV]OpN
automatikusan kikapcsol. Ez a funkció
QDJ\PHQQ\LVpJĦIĘ]pVLJĘ]NH]HOpVpUH
alkalmas. A D JRPE LVPpWHOW PHJQ\RPiVDNRU OHiOO D] ,17(1=Ë9 ]HPPyG
és kikapcsol a motor.
Világítás
• Csere esetén forduljon a veYĘV]ROJiODWKR] Ä9iViUOiV HVHWpQ
IRUGXOMRQ D YHYĘV]ROJiODWKR]´
52
CS 5DG\DGRSRUXþHQt
• 7HQWR 1iYRG N SRXåLWt VH WêNi
UĤ]QêFK PRGHOĤ WRKRWR SĜtVWURMH
= WRKRWR GĤYRGX MH PRåQp åH
VH VHWNiWH V SRSLVHP UĤ]QêFK
FKDUDNWHULVWLN NWHUp VH QHWêNDMt
9DãHKR SĜtVWURMH
• 9êUREFH QHQt RGSRYČGQê ]D
SĜtSDGQp ãNRG\ ]SĤVREHQp QHVSUiYQČ SURYHGHQRX LQVWDODFt þL
QHVSUiYQêP SRXåtYiQtP SĜtVWURje.a.
• 0LQLPiOQt EH]SHþQRVWQt Y]Gilenost mezi varnou plochou a
RGViYDFt GLJHVWRĜt MH PP
QČNWHUp PRGHO\ PRKRX EêW QDLQVWDORYiQ\ GR QLåãt YêãN\ YL]
RGVWDYHF WêNDMtFt VH SURYR]QtFK
UR]PČUĤ D LQVWDODFH
• =NRQWUROXMWH ]GD VtĢRYp QDSČWt
RGSRYtGi KRGQRWiP XYHGHQêP
QD ãWtWNX XYQLWĜ GLJHVWRĜH
• 8SĜtVWURMĤ7ĜtG\,]NRQWUROXMWH]GD
MHVtĢGRPiFtKRQDSiMHQtYKRGQČ
X]HPQČQD 3ĜLSRMWH RGViYDþ N
GêPQtNX SRPRFt WUXELFH R PLQLPiOQtP SUĤPČUX PP7UDVD
YêSDUĤ PXVt EêW FR QHMNUDWãt
• 1HSĜLSRMXMWHRGViYDFtGLJHVWRĜNH
NRPtQĤPNWHUpRGYiGČMt]SORGLQ\
]HVSDORYiQtQDSĜNRWOHNRPtQ\
apod.).
• 3RNXG MH RGViYDþ SRXåtYiQ Y
NRPELQDFLVQHHOHNWULFNêPLSĜtVWURML
QDSĜSO\QRYêPLPXVtEêWYPtVWQRVWL]DUXþHQRGRVWDWHþQpYČWUiQt
DE\ QHPRKOR GRMtW N QiYUDWX SO\QRYêFK]SORGLQ.XFK\ĖPXVtEêW
Y\EDYHQDRWYRUHPNWHUêMHSĜtPR
SURSRMHQVYQČMãtPSURVWRUHPDE\
E\OR ]DUXþHQR SURXGČQt þLVWpKR
Y]GXFKX -HVWOLåH MH NXFK\ĖVNi
•
•
•
•
GLJHVWRĜ SRXåtYiQD Y NRPELQDFL
V SĜtVWURML NWHUp QHMVRX QDSiMHQ\
HOHNWULFNêPSURXGHP]iSRUQêWODN
Y PtVWQRVWL QHVPt EêW Y\ããt QHå
PEDUDE\QHPRKORGRMtWNH
]SČWQpPX QDViYiQt YêSDUĤ GR
PtVWQRVWLNGHVHQDFKi]tGLJHVWRĜ
9êPČQX QDSiMHFtKR NDEHOX Y
SĜtSDGČ MHKR SRãNR]HQt PXVt
SURYpVW YêUREFH QHER RGGČOHQt
WHFKQLFNpKR VHUYLVX DE\ E\OR
Y\ORXþHQR MDNpNROLY UL]LNR
-HVWOLåH MH Y QiYRGX N LQVWDODFL
SO\QRYpKRVSRUiNXXYHGHQDYČWãt
Y]GiOHQRVWQHåYêãHXYHGHQiMH
WĜHED WR Y]tW Y ~YDKX 0XVt EêW
GRGUåHQ\YãHFKQ\QRUP\WêNDMtFt
se odvodu vzduchu.
3RXåLMWH SRX]H ãURXE\ D VSRMRYDFt PDWHULiO YKRGQpKR W\SX SUR
GLJHVWRĜ
8SR]RUQČQt nebude-li provedena
LQVWDODFHãURXEĤQHERXSHYĖRYDFtFK]DĜt]HQtSRGOHWRKRWRQiYRGX
PRKOR E\ Y]QLNQRXW QHEH]SHþt
]DVDåHQt HOHNWULFNêP SURXGHP
3ĜLSRMWHGLJHVWRĜNQDSiMHFtVtWL]D
SRXåLWtGYRXSyORYpKRY\StQDþHV
QHMPpQČPPY]GiOHQRVWtPH]L
NRQWDNW\
3RXåLWt
• 2GViYDFt GLJHVWRĜ MH SURMHNWRYiQDYêOXþQČSURGRPiFtSRXåLWtN
RGVWUDĖRYiQt SDFKĤ ] NXFK\QČ
• 1LNG\ QHSRXåtYHMWH GLJHVWRĜ N MLQêP~þHOĤPQHåNWČPSURNWHUp
MH XUþHQD
• 1LNG\QHQHFKiYHMWHSRGGLJHVWRĜt
SĜL FKRGX Y\VRNê SODPHQ
• 6HĜLćWHLQWHQ]LWXSODPHQHWDNDE\
E\O QDVPČURYiQ SRX]H QD GQR
53
YDUQp QiGRE\ D XMLVWČWH VH DE\ OLNYLGDFH3RGUREQČMãtLQIRUPDFHR
QHãOHKDO SR MHMtFK VWUDQiFK
UHF\NODFLWRKRWRYêURENX]tVNiWHQD
• .RQWUROXMWHIULWRYDFtKUQFHEČKHP REHFQtP~ĜDGČYPtVWQtPSRGQLNX
SRXåtYiQtSĜtOLã]DKĜiWêROHME\VH SURVEČUGRPiFtKRRGSDGXQHER
PRKO Y]QtWLW
Y REFKRGČ NGH MVWH VSRWĜHELþ
• 3RG NXFK\ĖVNRX GLJHVWRĜt QHSĜLzakoupili.
SUDYXMWH ÀDPERYDQp SRNUP\ MH • 3ĜHGþLãWČQtPþLMDNRXNROLYRSHUDFt
]GH QHEH]SHþt SRåiUX
~GUåE\ SĜtVWURM Y\SQČWH QHER MHM
• 7HQWR VSRWĜHELþ PĤåH EêW SRXåtRGSRMWH RG QDSiMHFt VtWČ
YiQ GČWPL YH YČNX QDG OHW D • 9\þLVWČWH DQHER Y\PČĖWH ¿OWU\
RVREDPLVHVQtåHQêPLI\]LFNêPL SR XYHGHQp GREČ QHEH]SHþt
VP\VORYêPL QHER GXãHYQtPL Y]QtFHQt
VFKRSQRVWPLQHEREH]SDWĜLþQêFK - 8KOtNRYê¿OWUQHO]HPêWDQLUHJH]NXãHQRVWtD]QDORVWtSRNXGMVRX
QHURYDWDOHMHWĜHEDKRY\PČQLW
SRGSHþOLYêPGRKOHGHPQHERE\O\
]KUXED SR NDåGêFK PČVtFtFK
VH]QiPHQ\ V SRN\Q\ N SRXåLWt
SRXåtYiQtQHERYSĜtSDGČSRWĜHE\
SĜtVWURMHEH]SHþQêP]SĤVREHPD
LþDVWČML (W).
UR]XPtMHKRUL]LNĤP=NRQWUROXMWH
]GD VL GČWL QHKUDMt V SĜtVWURMHP
ýLãWČQt D ~GUåED NWHUp PDMt EêW
Y\NRQiYiQ\XåLYDWHOHPQHVPtEêW
SURYiGČQ\ GČWPL SRNXG QHMVRX
pod dozorem.
• “POZOR: SĜtVWXSQp þiVWL PRKRX
SĜL SRXåtYiQt YDUQêFK SĜtVWURMĤ - 7XNRYp ¿OWU\ MH WĜHED þLVWLW SR
NDåGêFK PČVtFtFK SRXåtYiQt
GRVDKRYDW Y\VRNêFK WHSORWÄ
QHERLþDVWČMLYSĜtSDGČLQWHQ]tYÒGUåED
QtKRSRXåtYiQtMHPRåQpMHPêW
YP\þFH(Z).
• 6\PERO QD YêURENX QHER QD
MHKR REDOX R]QDþXMH åH YêUREHN
QHPĤåHEêW]OLNYLGRYiQMDNRQRUPiOQt GRPiFt RGSDG 9êUREHN
NWHUêPiEêWOLNYLGRYiQPXVtEêW
RGHY]GiQ GR VSHFLDOL]RYDQêFK
VEČUHQ SUR UHF\NODFL HOHNWULFNêFK
D HOHNWURQLFNêFK NRPSRQHQWĤ
7tPåHVHXMLVWtWHRĜiGQpPSUR- • 'LJHVWRĜþLVWČWHQDYOKþHQêPKDGYHGHQt OLNYLGDFH WRKRWR YêURENX UHPDQHXWUiOQtPWHNXWêPþLVWLFtP
SĜLVSČMHWHN]DEUiQČQtSĜtSDGQpKR SURVWĜHGNHP
QHJDWLYQtKRGRSDGXQDåLYRWQtSURVWĜHGtDQD]GUDYtRVRENWHUêE\
PRKOD PtW QHVSUiYQČ SURYHGHQi
W
Z
54
3ĜtND]\
A
B
C
D
7ODþtWNR Funkce
A
B
C
D
3ĜL NUiWNpP VWLVNQXWt WODþtWND VH
]DStQi D Y\StQi V\VWpP RVYČWOHQt R
PD[LPiOQt LQWHQ]LWČ /]H ML DNWLYRYDW
] MDNpNROLY U\FKORVWL
Delay
9KRGQp SUR RGVWUDQČQt ]E\OpKR
]iSDFKX 0ĤåH EêW DNWLYRYiQD
] MDNpNROLY U\FKORVWL 3ĜL GHOãtP
VWLVNQXWtVSRXãWtDXWRPDWLFNpY\SQXWt
V þDVRYêP SRVXQHP R ¶ .G\å
MH DNWLYQt LNRQD U\FKORVWL EOLNi
'HDNWLYXMH VH VWLVNQXWtP WODþtWND
U\FKORVWL FRå Y\SQH PRWRU
.UiWNp VWLVNQXWt 6SRXãWt D Y\StQi
PRWRU QDViYiQt V GUXKRX U\FKORVWt
.UiWNp VWLVNQXWt 6SRXãWt D Y\StQi
PRWRU QDViYiQt V GUXKRX U\FKORVWt
.UiWNp VWLVNQXWt 6SRXãWt PRWRU
QDViYiQtVWĜHWtU\FKORVWt3ĜLVWLVNQXWt
SRGUXKpVSXVWt,17(1=,91ËU\FKORVW
QD PLQXW SR XSO\QXWt WpWR GRE\
VH GLJHVWRĜ DXWRPDWLFN\ Y\SQH7DWR
IXQNFH MH YKRGQi SUR SRXåLWt SĜL
PD[LPiOQtSURGXNFLYêSDUĤ]YDĜHQt
3ĜL QRYpP VWLVNQXWt WODþtWND D se
EXGH GHDNWLYRYDW ,17(1=,91Ë PyG
D Y\SQH VH PRWRU
2VYČWOHQt
• 9 SĜtSDGČ YêPČQ\ NRQWDNWXMWH
WHFKQLFNêVHUYLVÄ9SĜtSDGČQiNXSX NRQWDNWXMWH WHFKQLFNê VHUYLV³
55
SK 5DG\DRGSRU~þDQLD
• 1iYRGQDSRXåLWLHVDY]ĢDKXMHQD
U{]QH PRGHO\ WRKWR VSRWUHELþD
3UHWR E\ VWH Y ĖRP PRKOL QiMVĢ
RSLV\ QLHNWRUêFK FKDUDNWHULVWtN
NWRUp VD QHWêNDM~ QLHNWRUpKR
NRQNUpWQHKR VSRWUHELþD
• 9êUREFDQHSUHEHUiåLDGQX]RGSRYHGQRVĢ]DSUtSDGQpãNRG\Y\SOêYDM~FH]QHVSUiYQHMLQãWDOiFLH
DOHER QHVSUiYQHKR SRXåtYDQLD
• 0LQLPiOQDEH]SHþQiY]GLDOHQRVĢ
medzi varnou doskou a odsáYDþRP SiU PXVt E\Ģ PP
QLHNWRUpPRGHO\VDP{åXQDLQãWDORYDĢYPHQãHMYêãNHSR]ULWH
VLSUtVOXãQêRGVHNRSUDFRYQêFK
UR]PHURFK D R LQãWDOiFLL
• 6NRQWUROXMWHþLQDSlWLHYHOHNWULFkej sieti v domácnosti zodpovedá
QDSlWLXXYHGHQpPXQDãWtWNXVD
YQ~WUL RGViYDþD SiU
• 3UL VSRWUHELþRFK 7ULHG\ , VNRQWUROXMWH þL MH HOHNWULFNi VLHĢ Y
GRPiFQRVWL Y\EDYHQp SULPHUDQêP X]HPQHQtP 2GViYDþ
SiU ]DSRMWH NX NRPtQX U~URX V
PLQLPiOQ\ SULHPHURP PP
'ĎåNDU~U\PXVtE\ĢþRQDMNUDWãLD
• 1H]DSiMDMWH RGViYDþ SiU NX
NRPtQRPNWRUpRGYiG]DM~G\P\
VSDĐRYDQLD QDSU NRWOH NR]XE\
a pod.).
• $N VD RGViYDþ SiU SRXåtYD
Y NRPELQiFLL V QHHOHNWULFNêPL
VSRWUHELþPL QDSU SO\QRYêPL
VSRWUHELþPL Y PLHVWQRVWL VD
PXVt ]DUXþLĢ GRVWDWRþQê VWXSHĖ
YHWUDQLDDE\VD]DEUiQLORVSlWQpPX WRNX VSDOtQ 9 NXFK\QL
PXVtE\ĢRWYRUSUHSRMHQêSULDPR
VYRQNDMãtPSURVWUHGtPDE\VD
56
•
•
•
•
]DUXþLOSUtYRGþHUVWYpKRY]GXFKX
.Hć VD RGViYDþ SiU Y NXFK\QL
SRXåtYD Y NRPELQiFLL VR VSRWUHELþPL NWRUp QLH V~ QDSiMDQp
HOHNWULFNêP SU~GRP QHJDWtYQ\
tlak v miestnosti nesmie prekroþLĢ PEDU DE\ VD ]DEUiQLOR
WRPXåHG\PEXGH]RGViYDþD
SiUQDVSlĢSU~GLĢGRPLHVWQRVWL
9SUtSDGHSRãNRGHQLDQDSiMDFLHho elektrického kábla ho budete
PXVLHĢ GDĢ Y\PHQLĢ YêUREFRYL
DOHER Y DXWRUL]RYDQRP VHUYLVH
DE\VDSUHGLãORYãHWNêPUL]LNiP
$N MH Y QiYRGH QD SRXåLWLH SO\QRYHMYDUQHMGRVN\XYHGHQpåH
VD Y\åDGXMH Ylþãt RGVWXS QHå
MH XYHGHQê GRGUåWH SRN\Q\ ]
QiYRGX0XVLDVDGRGUåDĢYãHWN\ QRUP\ VSRMHQp V RGYRGRP
vzduchu.
3RXåtYDMWHLEDVNUXWN\D~FK\WN\
YKRGQp SUH RGViYDþ SiU
Upozornenie:DNVNUXWN\DOHER
XSHYĖRYDFLH SUYN\ QHQDPRQWXMHWH SRGĐD WêFKWR SRN\QRY
PRKOR E\ WR VS{VRELĢ ]iVDK\
HOHNWULFNêP SU~GRP
=DSRMWHRGViYDþSiUNXHOHNWULFNHMVLHWL]DUDGHQtPGYRMSyORYpKR
Y\StQDþDVRY]GLDOHQRVĢRXNRQWDNWRY DVSRĖ PP
3RXåLWLH
• 2GViYDþ SiU MH QDYUKQXWê LED
QDSRXåtYDQLHYGRPiFQRVWLQD
RGVWUDĖRYDQLHSDFKRYYNXFK\QL
• 2GViYDþSiUQLNG\QHSRXåtYDMWH
QD LQp DNR QDYUKQXWp ~þHO\
• 3RG ]DSQXWêP RGViYDþRP SiU
QHQHFKiYDMWH ]DSiOHQê Y\VRNê
SODPHĖ
• ,QWHQ]LWX SODPHĖD QDVWDYWH WDN
DE\VPHURYDOLEDQDGQRQiGRE\ UREQHMãLHLQIRUPiFLHRUHF\NOiFLL
QDYDUHQLHSULþRPVDXLVWLWHåH WRKWR VSRWUHELþD VL Y\åLDGDMWH
QHGRVDKXMH Då QD MHM RNUDMH
QD VYRMRP PLHVWQRP ~UDGH Y
• )ULWp]XPXVtWHSRþDVSRXåtYDQLD ]EHUQêFK VXURYLQiFK DOHER Y
QHSUHWUåLWHNRQWURORYDĢSUHKULDW\ REFKRGHNGHVWHVSRWUHELþN~SLOL
ROHM E\ VD PRKRO ]DSiOLĢ
• 3UHG DNêPNRĐYHN ~NRQRP þLV• 3RGRGViYDþRPSiUQHÀDPEXMWH WHQLD DOHER ~GUåE\ VSRWUHELþ
MHGOiPRKORE\G{MVĢNSRåLDUX
Y\SQLWH DOHER KR RGSRMWH RG
• 7HQWR VSRWUHELþ VP~ SRXåtYDĢ elektrického napájania.
deti vo veku od 8 rokov a oso- • 3R XUþHQRP þDVH Y\þLVWLWH D
E\ V REPHG]HQêPL SV\FKLFNêDOHER Y\PHĖWH ¿OWUH QHEH]SHPL ]P\VORYêPL D UR]XPRYêPL þHQVWYR SRåLDUX
VFKRSQRVĢDPLDNRDMRVRE\NWR- )LOWHU V DNWtYQ\P XKOtNRP VD
ré nemajú skúsenosti a dostatok
QHGiXPêYDĢDQLUHJHQHURYDĢD
SR]QDWNRYRREVOXKHVSRWUHELþD
PXVtVDY\PLHĖDĢSRSULEOLåQH
SRNLDĐ V~ SRG GRKĐDGRP D EROL
NDåGêFKPHVLDFRFKþLQQRVWL
SRXþHQpRREVOXKHVSRWUHELþDD
DOHERYSUtSDGHYHĐPLLQWHQ]tYR QHEH]SHþHQVWYH NWRUp P{åH
QHKR SRXåtYDQLD DM þDVWHMãLH
SUHGVWDYRYDĢ 'iYDMWH SR]RU
(W).
QD GHWL DE\ VD VR VSRWUHELþRP
QHKUDOLýLVWHQLHD~GUåEXVSRWUHELþD QHVP~ Y\NRQiYDĢ GHWL
SRNLDĐ QHEXG~ SRG GRKĐDGRP
• “POZOR: SUtVWXSQp þDVWL VD
SRþDV SRXåtYDQLD VSRWUHELþRY
QDYDUHQLHP{åXYHĐPL]RKULDĢ´
- 7XNRYp ¿OWUH VD PXVLD þLVWLĢ
ÒGUåED
NDåGp PHVLDFH SUHYiG]N\
DOHER DM þDVWHMãLH Y SUtSDGH
• 6\PERO QDVSRWUHELþLDOHERQD
YHĐPLLQWHQ]tYQHKRSRXåtYDQLD
MHKRREDOHLQGLNXMHåHVSRWUHELþ
SULþRPVD¿OWUHP{åXXPêYDĢY
VDQHVPLHOLNYLGRYDĢDNREHåQê
XPêYDþNHULDGX(Z).
NRPXQiOQ\ RGSDG 6SRWUHELþ
XUþHQê QD OLNYLGiFLX VD PXVt
RGRY]GDĢYSUtVOXãQRPVWUHGLVNX
QD ]EHU D UHF\NOiFLX RGSDGX ]
HOHNWULFNêFKDHOHNWURQLFNêFK]DULDGHQt=DEH]SHþHQtPVSUiYQHM
OLNYLGiFLH VSRWUHELþD SULVSHMHWH
N SUHGFKiG]DQLX QHJDWtYQ\FK
GRSDGRY QD åLYRWQp SURVWUHGLH • 2þLVWLWH RGViYDþ SiU YOKNRX
D ]GUDYLH ĐXGt NWRUp E\ VD LQiþ KDQGURXDQHXWUiOQ\PNYDSDOQêP
PRKOL SUHMDYLĢ SUL QHYKRGQRP þLVWLDFLP SURVWULHGNRP
spôsobe jeho likvidácie. Pod-
W
Z
57
2YOiGDþH
A
B
C
D
7ODþLGOR Funkcia
A
B
C
D
0LHUQ\P WODNRP QD WODþLGOR ]DSQH
D Y\SQH ]DULDGHQLH RVYHWOHQLD
s maximálnou intenzitou. Dá sa
DNWLYRYDĢ SUL NDåGHM UêFKORVWL
Delay
Funkcia vhodná na odstránenie
]Y\ãNRY SDFKRY 'i VD DNWLYRYDĢ
SULNDåGHMUêFKORVWL'OKêPVWODþHQtP
sa aktivuje automatické oneskorenie
Y\SQXWLD R PLQ~W .Hć MH DNWtYQD
EOLNi LNRQD UêFKORVWL 9\StQD VD
VWODþHQtP WODþLGOD UêFKORVWL DOHER
Y\SQXWtP PRWRUD
.UiWNH VWODþHQLH Zapne motor pri
prvej UêFKORVWL
.UiWNH VWODþHQLH Zapne motor pri
GUXKHM UêFKORVWL
.UiWNH VWODþHQLH =DSQH PRWRU
QDViYDQLDSULWUHWHMUêFKORVWL'UXKêP
VWODþHQtP DNWLYXMH ,17(1=Ë918
UêFKORVĢ QDVWDYHQ~ QD PLQ~W
SR XNRQþHQt NWRUêFK VD RGViYDþ
DXWRPDWLFN\ Y\SQH 7iWR IXQNFLD MH
YKRGQi QD RGVWUDĖRYDQLH YHĐNpKR
PQRåVWYDSiU]YDUHQLD2SlWRYQêP
VWODþHQtP WODþLGOD D VD Y\SQH
,17(1=Ë91< UHåLP D Y\SQH VD
motor.
Osvetlenie
• 9SUtSDGHSRWUHE\YêPHQ\NRQWDNWXMWHWHFKQLFNêVHUYLVÄ2KĐDGRPQiNXSXNRQWDNWXMWHSURVtP
WHFKQLFNê VHUYLV³
58
RO 5HFRPDQGăULúLVXJHVWLL
• ,QVWUXFĠLXQLOHGHXWLOL]DUHVHUHIHUă
la diverse modele ale acestui apaUDW 3ULQ XUPDUH DU SXWHD H[LVWD
descrieri ale unor elemente indiYLGXDOHFDUHQXDSDUĠLQDSDUDWXOXL
GXPQHDYRDVWUă VSHFL¿F
• 3URGXFăWRUXO QXHVWHUHVSRQVDELO
pentru eventualele daune cauzate
GHLQVWDODUHDúLXWLOL]DUHDLQFRUHFWă
• 'LVWDQĠD PLQLPă GH VLJXUDQĠă vQWUH SOLWă úL KRWă HVWH GH PP
XQHOH PRGHOH SRW ¿ PRQWDWH OD
R vQăOĠLPH PDL PLFă D VH YHGHD
paragraful referitor la dimensiunile
GH OXFUX úL OD LQVWDODUH
• &RQWURODĠL FD WHQVLXQHD GH UHĠHD
Vă FRUHVSXQGă FHOHL LQGLFDWH SH
SOăFXĠD FX GDWH WHKQLFH DSOLFDWă
SH SDUWHD LQWHULRDUă D KRWHL
• 3HQWUX DSDUDWHOH GLQ &ODVD ,
FRQWURODĠL FD UHĠHDXD FDVQLFă GH
DOLPHQWDUH Vă GLVSXQă GH R vPSăPkQWDUH DGHFYDWă &RQHFWDĠL
ventilatorul extractor la conducta
de evacuare a fumului cu ajutorul
unei conducte cu diametrul minim
de 120 mm. Traseul fumului trebuie
Vă ¿H FkW PDL VFXUW SRVLELO
• 1X FRQHFWDĠL KRWD DVSLUDQWă OD
conducte de evacuare care transSRUWăIXPXULGHDUGHUHGHH[GH
OD ERLOHUH úHPLQHXUL HWF
• 'DFă YHQWLODWRUXO H[WUDFWRU HVWH
XWLOL]DW vQ FRPELQDĠLH FX DSDUDWH
neelectrice (de ex. aparate pe
JD] WUHEXLH Vă VH DVLJXUH XQ
QLYHOVX¿FLHQWGHDHULVLUHvQvQFăpere pentru a împiedica returul
JD]HORU GH HYDFXDUH %XFăWăULD
WUHEXLH Vă SUH]LQWH R GHVFKLGHUH
FDUHFRPXQLFăGLUHFWFXH[WHULRUXO
•
•
•
•
pentru a asigura intrarea aerului
FXUDW'DFăKRWDGHEXFăWăULHHVWH
XWLOL]DWăvQFRPELQDĠLHFXDSDUDWH
QHDOLPHQWDWH FX FXUHQW HOHFWULF
SUHVLXQHD QHJDWLYă GLQ vQFăSHUH
QX WUHEXLH Vă GHSăúHDVFă PEDUL SHQWUX D HYLWD FD KRWD Vă
DVSLUHIXPXULOHvQDSRLvQvQFăSHUH
'DFă HVWH GHWHULRUDW FDEOXO GH
DOLPHQWDUHWUHEXLHvQORFXLWGHFăWUH
SURGXFăWRU VDX GH VHUYLFLXO GH
DVLVWHQĠă WHKQLFă SHQWUX D HYLWD
orice risc.
'DFăvQLQVWUXFĠLXQLOHGHLQVWDODUH
SHQWUXSOLWDSHJD]VHSUHFL]HD]ă
R GLVWDQĠă PDL PDUH GHFkW FHD
LQGLFDWăPDLVXVDFHDVWDWUHEXLH
UHVSHFWDWă7UHEXLHVăVHUHVSHFWH
toate normele referitoare la evacuarea aerului.
8WLOL]DúLQXPDLúXUXEXULúLHOHPHQWH
GH SULQGHUH GH WLS FRUHVSXQ]ăWRU
SHQWUX KRWă
Avertizare: OLSVDLQVWDOăULLúXUXEXULORUVDXDGLVSR]LWLYHORUGH¿[DUHvQ
FRQIRUPLWDWHFXDFHVWHLQVWUXFĠLXQL
SRDWHFDX]DULVFXULGHúRFHOHFWULF
&RQHFWDĠLKRWDODDOLPHQWDUHDGHOD
UHĠHDFXDMXWRUXOXQXLvQWUHUXSăWRU
bipolar cu deschiderea între conWDFWH GH FHO SXĠLQ PP
Utilizarea
• +RWD DVSLUDQWă D IRVW SURLHFWDWă
H[FOXVLY SHQWUX X] FDVQLF DYkQG
scopul de a elimina mirosurile din
EXFăWăULH
• 1XXWLOL]DĠLQLFLRGDWăKRWDvQVFRSXUL
diferite de cel pentru care a fost
SURLHFWDWă
• 1X OăVDĠL QLFLRGDWă ÀăFăUL vQDOWH
VXEKRWăDWXQFLFkQGDFHDVWDHVWH
59
vQ IXQFĠLXQH
SHUVRDQHORU FRQVHFLQĠH FDUH DU
• 5HJODĠL LQWHQVLWDWHD ÀăFăULL DVWIHO putea deriva din aruncarea necovQFkWVăRGLULMDĠLH[FOXVLYVXEIXQGXO UHVSXQ]ăWRDUH D DFHVWXL SURGXV
YDVXOXLGHJăWLWDVLJXUkQGXYăFă 3HQWUX LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH
QX FXSULQGH úL ODWXULOH DFHVWXLD
detaliate despre reciclarea aces• )ULWHX]HOHWUHEXLHVă¿HSHUPDQHQW WXL SURGXV FRQWDFWDĠL SULPăULD
FRQWURODWHvQWLPSXOXWLOL]ăULLXOHLXO serviciul local pentru eliminarea
VXSUDvQFăO]LW DU SXWHD OXD IRF
GHúHXULORUVDXPDJD]LQXOGHXQGH
• 1XSUHJăWLĠLSUHSDUDWHÀDPEDWHVXE ODĠL DFKL]LĠLRQDW
KRWăDUSXWHDVXUYHQLXQLQFHQGLX • 2SULĠLVDXGHFRQHFWDĠLDSDUDWXOGH
• $FHVWDSDUDWSRDWH¿IRORVLWGHFRSLL OD UHĠHDXD GH DOLPHQWDUH vQDLQWH
FXYkUVWDGHFHOSXĠLQDQLúLGH GH D HIHFWXD RULFH RSHUDĠLH GH
FăWUHSHUVRDQHFXFDSDFLWăĠL¿]LFH FXUăĠDUH úL vQWUHĠLQHUH
VHQ]RULDOHúLPHQWDOHUHGXVHVDX • &XUăĠDĠLúLVDXvQORFXLĠL¿OWUHOHGXSă
OLSVLWHGHH[SHULHQĠăúLFXQRúWLQĠH SHULRDGDGHWLPSVSHFL¿FDWăSHFX FRQGLĠLD Vă ¿H VXSUDYHJKHDWH ricol de incendiu).
DWHQW úL LQVWUXLWH vQ SULYLQĠD PR- Filtrul cu carbon activ nu poate
GXOXL GH XWLOL]DUH vQ VLJXUDQĠă D
¿VSăODWVDXUHJHQHUDWúLWUHEXLH
DSDUDWXOXLúLvQSULYLQĠDSHULFROHORU
Vă¿HvQORFXLWODLQWHUYDOGHDSURSHFDUHDFHVWDOHSUH]LQWă&RSLLL
ximativ 4 luni de utilizare sau mai
WUHEXLH VXSUDYHJKHDĠL SHQWUX D
IUHFYHQWvQFD]XOXWLOL]ăULLLQWHQVH
QXVHMXFDFXDSDUDWXO&XUăĠDUHD
(W).
úL vQWUHĠLQHUHD QX WUHEXLH Vă ¿H
HIHFWXDWH GH FRSLL GDFă DFHúWLD
QX VXQW VXSUDYHJKHDĠL
• $7(1ğ,( componentele accesiELOH SRW GHYHQL ¿HUELQĠL vQ WLPSXO
XWLOL]ăULL DSDUDWHORU GH JăWLW
ÌQWUHĠLQHUHD
W
- )LOWUHOHDQWLJUăVLPHWUHEXLHVă¿H
FXUăĠDWHODLQWHUYDOGHOXQLGH
utilizare sau mai frecvent în cazul
XWLOL]ăULLLQWHQVHúLSRW¿VSăODWHvQ
PDúLQDGHVSăODWYDVH(Z).
• Simbolul de pe produs sau de pe
DPEDODMLQGLFăIDSWXOFăSURGXVXO
QXWUHEXLHVă¿HDUXQFDWvPSUHXQă FX JXQRLXO PHQDMHU 3URGXVXO
WUHEXLHVă¿HSUHGDWODSXQFWXOGH
FROHFWDUH FRUHVSXQ]ăWRU SHQWUX
reciclarea componentelor electrice
úLHOHFWURQLFH$VLJXUkQGXYăFăDĠL
HOLPLQDW vQ PRG FRUHFW SURGXVXO
DMXWDĠL OD HYLWDUHD SRWHQĠLDOHORU
FRQVHFLQĠHQHJDWLYHSHQWUXPHGLXO
vQFRQMXUăWRU úL SHQWUX VăQăWDWHD • &XUăĠDĠLKRWDIRORVLQGRFkUSăXPH-
Z
60
Gă úL XQ GHWHUJHQW OLFKLG QHXWUX
Comenzi
A
7DVWă
A
B
C
D
B
C
D
)XQFĠLH
$SULQGHúLVWLQJHLQVWDODĠLDGHLOXPLQDW
ODLQWHQVLWDWHPD[LPăSULQWURDSăVDUH
VFXUWăDWDVWHL3RDWH¿DFWLYDWăvQRULFH
WUHDSWă GH YLWH]ă
Delay
$GHFYDWă SHQWUX D UHDOL]D HOLPLQDUHD
PLURVXULORUUH]LGXDOH3RDWH¿DFWLYDWă
GLQ RULFH WUHDSWă GH YLWH]ă 3ULQWUR
DSăVDUH OXQJă DFWLYHD]ă VWLQJHUHD
DXWRPDWă FX vQWkU]LHUH GH PLQXWH
&kQG HVWH DFWLYă SLFWRJUDPD YLWH]HL
OXPLQHD]ăLQWHUPLWHQW6HGH]DFWLYHD]ă
DSăVkQGWDVWDSHQWUXYLWH]ăVDXRSULQG
motorul.
$SăVDUH VFXUWă 3RUQHúWH PRWRUXO în
viteza întâi.
$SăVDUH VFXUWă 3RUQHúWH PRWRUXO vQ
D GRXD WUHDSWă GH YLWH]ă
$SăVDUH VFXUWă 3RUQHúWH PRWRUXO GH
DVSLUDUH vQ WUHDSWD D WUHLD GH YLWH]ă
$SăVDWăDGRXDRDUăDFWLYHD]ăYLWH]D
,17(16,9Ă WHPSRUL]DWă OD PLQXWH
GXSă FDUH KRWD VH RSUHúWH vQ PRG
DXWRPDW$FHDVWă IXQFĠLH HVWH PHQLWă
Vă FRPEDWă HPLVLLOH PD[LPH GH IXP
UH]XOWDW GH OD JăWLW $SăVkQG GLQ
nou tasta D VH GH]DFWLYHD]ă PRGXO
,17(16,9 úL VH RSUHúWH PRWRUXO
Iluminat
• 3HQWUXvQORFXLUHFRQWDFWDĠLVHUYLFLXO
GH DVLVWHQĠă WHKQLFă Ä3HQWUX D
FXPSăUD Yă UXJăP Vă FRQWDFWDĠL
DVLVWHQĠD WHKQLFă´
61
PL Uwagi i sugestie
• ,QVWUXNFMDREVáXJLGRW\F]\UyĪQ\FK
PRGHOL QLQLHMV]HJR XU]ąG]HQLD
'ODWHJRWHĪZQLHNWyU\FKMHMPLHMVFDFKPRĪQD]QDOHĨüRSLV\NWyUH
QLH GRW\F]ą WHJR NRQNUHWQHJR
XU]ąG]HQLD
• Producent nie ponosi odpowiedzialQRĞFL SU]H] HZHQWXDOQH V]NRG\
VSRZRGRZDQH SU]H] QLHSUDZLGáRZą LQVWDODFMĊ OXE XĪ\WNRZDQLH
• 0LQLPDOQD EH]SLHF]QD RGOHJáRĞü
od powierzchni gotowania do
NUDZĊG]LRNDSXSRZLQQDZ\QRVLü
co najmniej 650 mm (niektóre moGHOH PRJą ]RVWDü ]DLQVWDORZDQH
QLĪHM SDWU] RGSRZLHGQL UR]G]LDá
]DZLHUDMąF\ Z\PLDU\ GOD SUDF\
oraz instalacji).
• 6SUDZG]Lü F]\ QDSLĊFLH Z VLHFL
HOHNWU\F]QHM RGSRZLDGD GDQ\P
XPLHV]F]RQ\P QD WDEOLF]FH ]QDPLRQRZHM]QDMGXMąFHMVLĊZHZQąWU]
okapu.
• 'OD XU]ąG]HĔ .ODV\ , QDOHĪ\
VSUDZG]Lü F]\ VLHü HOHNWU\F]QD
Z\SRVDĪRQD MHVW Z RGSRZLHGQLH
X]LHPLHQLH 3RGáąF]\ü Z\FLąJ GR
NRPLQDG\PQHJRSU]\SRPRF\UXU\
R ĞUHGQLF\ PLQLPDOQHM PP
7UDVD UXU\ SRZLQQD E\ü PRĪOLZLH
najkrótsza.
• 1LH SRGáąF]Dü RNDSX GR SU]HZRGyZ RGSURZDG]DMąF\FK VSDOLQ\
QS ] NRWáyZ NRPLQNyZ LWS
• -HĪHOL RNDS XĪ\ZDQ\ MHVW Z SRáąF]HQLX]NXFKHQNDPLQLHHOHNWU\F]Q\PL QS JD]RZ\PL QDOHĪ\ ]DJZDUDQWRZDü RGSRZLHGQL SR]LRP
ZHQW\ODFMLORNDOXWDNDE\]DSRELHF
powrotowi spalin z komina. KuchQLDPXVLPLHüRWZyUZHQW\ODF\MQ\
62
•
•
•
•
EH]SRĞUHGQLR QD ]HZQąWU] WDN
DE\ ]DSHZQLü GRSá\Z ĞZLHĪHJR
SRZLHWU]D -HĪHOL RNDS XĪ\ZDQ\
MHVW Z SRáąF]HQLX ] NXFKHQNDPL
QLHHOHNWU\F]Q\PL SRGFLĞQLHQLH Z
SRPLHV]F]HQLXQLHPRĪHSU]HNUDF]DüPEDUWDNDE\]DSRELHF
powrotowi spalin.
-HĪHOL NDEHO ]DVLODMąF\ ]RVWDQLH
XV]NRG]RQ\ SRZLQLHQ ]RVWDü
Z\PLHQLRQ\SU]H]SURGXFHQWDOXE
Z\NZDOL¿NRZDQ\FK SUDFRZQLNyZ
serwisu.
-HĞOL LQVWUXNFMD LQVWDODFML NXFKHQNL
JD]RZHMZVND]XMHQDSRWU]HEĊ]DVWRVRZDQDZLĊNV]HMRGOHJáRĞFLQLĪ
SRGDQD SRZ\ĪHM QDOHĪ\ WR Z]Ląü
SRG XZDJĊ 1DOHĪ\ SU]HVWU]HJDü
ZV]\VWNLFKQRUPGRW\F]ąF\FKRGprowadzania powietrza.
8Ī\ZDü Z\áąF]QLH ĞUXE RUD]
RVSU]ĊWX W\SX RGSRZLHGQLHJR GOD
danego okapu.
2VWU]HĪHQLH EUDN ĞUXE OXE HOHPHQWXRVSU]ĊWX]JRGQ\FK]LQVWUXNFMąPRĪHE\üSU]\F]\QąSRUDĪHQLD
SUąGHP
3U]\áąF]\ü RNDS GR VLHFL ]DVLODMąFHM PRQWXMąF Z\áąF]QLN GZXELHJXQRZ\ R RWZDUFLX VW\NyZ FR
najmniej 3 mm.
8Ī\WNRZDQLH
• 2NDS ]RVWDá ]DSURMHNWRZDQ\ Z\áąF]QLH GR XĪ\WNX GRPRZHJR GR
HOLPLQDFML ]DSDFKyZ NXFKHQQ\FK
• 1LH ZROQR QLJG\ XĪ\ZDü RNDSX
GRFHOyZLQQ\FKQLĪWHGRNWyU\FK
]RVWDá ]DSURMHNWRZDQ\
• 1LHZROQRQLJG\SR]RVWDZLDüZROQHJRRJQLDRGXĪHMLQWHQV\ZQRĞFL
SRG G]LDáDMąF\P RNDSHP
• 1DOHĪ\ GRNRQDü UHJXODFML LQWHQVLĊGR]DSRELHJDQLDHZHQWXDOQ\P
V\ZQRĞFLSáRPLHQLDZWDNLVSRVyE XMHPQ\PZSá\ZRPQDĞURGRZLVNR
DE\ ]QDMGRZDá VLĊ Z\áąF]QLH SRG QDWXUDOQH RUD] QD ]GURZLH OXG]L
QDF]\QLHP GR JRWRZDQLD L QLH NWyUH PRJá\E\ SRZVWDü Z Z\QLNX
Z\GRVWDZDá VLĊ ] MHJR ERNyZ
QLHZáDĞFLZHMOLNZLGDFML6]F]HJyáR• 1LH ]RVWDZLDü QDF]\Ĕ GR VPDĪHZH LQIRUPDFMH QD WHPDW XW\OL]DFML
QLD EH] QDG]RUX SRGF]DV XĪ\FLD WHJR SURGXNWX PRĪQD X]\VNDü Z
SU]HJU]DQ\ROHMPRĪHVLĊ]DSDOLü
XU]ĊG]LHPLDVWDJPLQ\ORNDOQ\FK
• 1LH ]DSDODü SRWUDZ SRG RNDSHP LQVW\WXFMDFK]DMPXMąF\FKVLĊOLNZLPRĪH WR E\ü SU]\F]\Qą SRĪDUX
GDFMą RGSDGyZ OXE Z VNOHSLH Z
• 1LQLHMV]H XU]ąG]HQLH PRĪH E\ü NWyU\P SURGXNW ]RVWDá ]DNXSLRQ\
XĪ\ZDQH SU]H] G]LHFL Z ZLHNX • :\áąF]\üXU]ąG]HQLHOXERGáąF]\ü
SRQLĪHMODWRUD]RVRE\QLHSHáQRMHRGĨUyGáD]DVLODQLDHOHNWU\F]QHJR
VSUDZQH ¿]\F]QLH OXE XP\VáRZR SU]HGSU]\VWąSLHQLHPGRZV]HONLFK
RUD]EH]GRĞZLDGF]HQLDOXEZLHG]\ SUDF ]ZLą]DQ\FK ] F]\V]F]HQLHP
QD WHPDW MHJR G]LDáDQLD SRZLQQL L NRQVHUZDFMą
RQL ]RVWDü MHGQDN SRLQVWUXRZDQL • 8P\üLOXEZ\PLHQLü¿OWU\SRRNUHL VNRQWURORZDQL Z NZHVWLL REVáXJL ĞORQ\PRNUHVLHF]DVX]DJURĪHQLH
XU]ąG]HQLDSU]H]RVRE\RGSRZLHSRĪDURZH
G]LDOQH ]D LFK EH]SLHF]HĔVWZR - )LOWU\]ZĊJODDNW\ZQHJRQLHVą
1DOHĪ\ SLOQRZDü DE\ G]LHFL QLH
RQHSU]H]QDF]RQHGRP\FLDDQL
EDZLá\ VLĊ XU]ąG]HQLHP &]\V]UHJHQHUDFMLLQDOHĪ\MHZ\PLHQLDü
F]HQLH L NRQVHUZDFMD XU]ąG]HQLD
FRRNRáRPLHVLąFHXĪ\WNRZDQLD
QLH SRZLQQ\ E\ü Z\NRQ\ZDQH
OXE F]ĊĞFLHM MHĞOL XĪ\ZDQH Vą
SU]H] G]LHFL FK\ED ĪH Vą RQH
EDUG]RLQWHQV\ZQLH(W).
nadzorowane.
• UWAGA: F]ĊĞFL]HZQĊWU]QHPRJą
VWDüVLĊEDUG]RJRUąFHMHĪHOLXĪ\ZDQH Vą UD]HP ] XU]ąG]HQLDPL
SU]H]QDF]RQ\PL GR JRWRZDQLD
W
Konserwacja
• 6\PERO ]QDMGXMąF\VLĊQDXU]ądzeniu lub na jego opakowaniu
R]QDF]D ĪH QLH ZROQR GDQHJR
XU]ąG]HQLD Z\U]XFDü UD]HP ]H
]Z\Ná\PL RGSDGDPL GRPRZ\PL
1LHSRWU]HEQH XU]ąG]HQLH QDOHĪ\
RGGDü GR RGSRZLHGQLHJR SXQNWX
]ELyUNLXU]ąG]HĔHOHNWU\F]Q\FKRUD]
HOHNWURQLF]Q\FK/LNZLGXMąFSURGXNW
Z VSRVyE ZáDĞFLZ\ SU]\F]\QLDV]
- )LOWU\SU]HFLZWáXV]F]RZHQDOHĪ\
P\üFRPLHVLąFHOXEF]ĊĞFLHMZ
UD]LHXĪ\WNRZDQLDLQWHQV\ZQHJR
PRĪQDMHP\üZ]P\ZDUFH(Z).
Z
63
• =DOHFD VLĊ F]\V]F]HQLH RNDSX 2ĞZLHWOHQLH
SU]\ SRPRF\ ZLOJRWQHM ĞFLHUHF]NL
• : FHOX Z\PLDQ\ GLRG\ QDOHĪ\
L QHXWUDOQHJR Sá\QX GR P\FLD
VNRQWDNWRZDü VLĊ ] WHFKQLF]Q\P
G]LDáHP 2EVáXJL .OLHQWD Ä: FHOX
Sterowanie
QDE\FLDGLRG\QDOHĪ\VNRQWDNWRZDü
VLĊ]WHFKQLF]Q\PG]LDáHP2EVáXJL
Klienta”).
A
B
C
D
Przycisk Funkcja
A
B
C
D
64
:áąF]DQLH L Z\áąF]DQLH RĞZLHWOHQLD
]PDNV\PDOQąLQWHQV\ZQRĞFLąSU]H]
NUyWNLH QDFLĞQLĊFLH WHJR SU]\FLVNX
)XQNFMDGRVWĊSQDSU]\NDĪGHMSUĊGNRĞFL
2SyĨQLHQLH
6áXĪ\ GR HOLPLQDFML SR]RVWDá\FK
]DSDFKyZ )XQNFMD GRVWĊSQD SU]\
NDĪGHM SUĊGNRĞFL 'áXJLH QDFLĞQLĊFLH SRZRGXMH DNW\ZDFMĊ Z\áąF]HQLD
RSyĨQLRQHJRRPLQXW.LHG\IXQNFMD
MHVW DNW\ZQD PLJD LNRQD SUĊGNRĞFL
)XQNFMĊGH]DNW\ZXMHVLĊSU]H]QDFLĞQLĊFLHSU]\FLVNXSUĊGNRĞFLOXESU]H]
Z\áąF]HQLH VLOQLND
.UyWNLHQDFLĞQLĊFLH:áąF]HQLHZ\áąF]HQLHVLOQLND]SLHUZV]ąSUĊGNRĞFLą
.UyWNLH QDFLĞQLĊFLH :áąF]HQLHZ\áąF]HQLH VLOQLND ] GUXJą SUĊGNRĞFLą
.UyWNLHQDFLĞQLĊFLH:áąF]HQLHZ\áąF]HQLH VLOQLND ] WU]HFLą SUĊGNRĞFLą
3R GUXJLP QDFLĞQLĊFLX WHJR SU]\FLVNX DNW\ZRZDQD ]RVWDMH SUĊGNRĞü
,17(16<:1$ QD PLQXW SR W\P
F]DVLH RNDS ]RVWDMH DXWRPDW\F]QLH
Z\áąF]RQ\ )XQNFMD WD GRVWRVRZDQD
MHVW GR REHFQRĞFL EDUG]R LQWHQV\ZQ\FKRSDUyZ]JRWRZDQLD3RQRZQH
QDFLĞQLHFLH SU]\FLVNX D powoduje
Z\áąF]HQLH SUĊGNRĞFL ,17(16<:NEJ oraz silnika.
HR Savjeti i preporuke
• Upute za uporabu odnose se na
UD]OLþLWH PRGHOH RYRJ XUHÿDMD
=ERJ WRJD VH PRJX QDüL RSLVL
SRMHGLQLKNDUDNWHULVWLNDNRMLVHQH
RGQRVH QD YDã XUHÿDM
• 3URL]YRÿDþ VH QH PRåH VPDWUDWL
RGJRYRUQLP ]D HYHQWXDOQH ãWHWH
koje proizlaze iz neprikladne instalacije ili uporabe proizvoda.
• Minimalna sigurnosna udaljenost
L]PHÿXSRYUãLQH]DNXKDQMHLXVLsne nape je 650 mm (neki modeli
mogu se instalirati na manju visinu;
pogledajte dio koji se odnosi na
radne dimenzije i instalaciju).
• 3URYMHULWHRGJRYDUDOLQDSRQPUHåH
RQRP QD]QDþHQRP QD SORþLFL V
podacima koja se nalazi unutar
nape.
• =D XUHÿDMH NODVH , SURYMHULWH GD
NXüQDPUHåDQDSDMDQMDUDVSRODåH
adekvatnim uzemljenjem. Spojite
aspirator na odvod dima putem
cijevi minimalnog promjera od 120
mm. Cijev za prolazak dima mora
ELWL ãWR MH NUDüD PRJXüD
• Ne spajajte usisnu napu na cijevi
za odvod dima koje odvode dimoYH RG L]JDUDQMD QSU RG NRWORYD
kamina itd.).
• Ako se aspirator koristi u kombinaFLMLVXUHÿDMLPDNRMLQLVXHOHNWULþQL
QSUSOLQVNLPXUHÿDMLPDPRUDVH
osigurati dovoljan stupanj prozUDþHQRVWL X SURVWRUX NDNR EL VH
VSULMHþLOR YUDüDQMH WRND LVSXãQLK
plinova. Kuhinja mora imati otvor
koji izravno komunicira s vanjskim
dijelom kako bi se osigurao dotok
þLVWRJ ]UDND .DG VH NXKLQMVND
•
•
•
•
napa koristi u kombinaciji s ureÿDMLPD NRMH QH QDSDMD HOHNWULþQD
HQHUJLMDQHJDWLYQLWODNXSURVWRUX
QHVPLMHSUHOD]LWLPEDUDNDNR
bi se izbjeglo da napa ponovno
usisa dim u prostor.
8VOXþDMXRãWHüHQMDNDEHODQDSDMDQMDWUHEDJD]DPLMHQLWLSURL]YRÿDþ
LOLVHUYLVHUNDNRELVHL]EMHJODELOR
kakva opasnost.
$NRXSXWH]DLQVWDODFLMXSRYUãLQH
]D NXKDQMH QD SOLQ VSHFL¿FLUDMX
XGDOMHQRVW YHüX RG JRUH QD]QDþHQH SRWUHEQR MH XYDåLWL 0RUDMX
VH SRãWRYDWL VYL SURSLVL NRML VH
odnose na ispust zraka.
.RULVWLWHVDPRYLMNHLVLWQLPDWHULMDO
koji odgovaraju napi.
Upozorenje: manjkava instalacija
YLMDNDLOLVUHGVWDYD]DXþYUãüLYDQMH
X VNODGX V RYLP XSXWDPD PRåH
X]URNRYDWLRSDVQRVWRGHOHNWULþQLK
udara.
6SRMLWH QDSX QD PUHåQR QDSDjanje preko dvopolne sklopke s
XGDOMHQRãüXPHÿXNRQWDNWLPDRG
najmanje 3 mm.
Uporaba
• 8VLVQD QDSD RVPLãOMHQD MH LVNOMXþLYR ]D NXüQX XSRUDEX V FLOMHP
uklanjanja mirisa od kuhanja.
• Nikad ne koristite napu za svrKH GUXJDþLMH RG RQLK ]D NRMH MH
RVPLãOMHQD
• Nikad ne ostavljajte otvoreni
plamen ispod nape kad je ona
u funkciji.
• Regulirajte intenzitet plamena na
QDþLQ GD JD XVPMHULWH LVNOMXþLYR
SUHPD GQX SRVXGH ]D NXKDQMH
SD]HüL GD QH L]OD]L VD VWUDQD
65
• Friteze se moraju konstantno
þLãüHQMD LOL RGUåDYDQMD
QDG]LUDWL WLMHNRP XSRUDEH YUXüH • 2þLVWLWHLLOL]DPLMHQLWH¿OWUHQDNRQ
XOMH VH PRåH ]DSDOLWL
QD]QDþHQRJ UD]GREOMD RSDVQRVW
• 1H ÀDPELUDMWH LVSRG QDSH PRåH RG SRåDUD
GRüL GR SRåDUD
- Filtar s aktivnim ugljenom nije
• 2YDM XUHÿDM PRJX NRULVWLWL GMHFD
periv i nije obnovljiv i mora se
iznad 8 godina i osobe sa smazamijeniti otprilike svaka 4 mjeQMHQLP SVLKR¿]LþNRVHQ]RULþNLP
VHFDUDGDLOLþHãüHXVOXþDMXYUOR
sposobnostima ili s nedovoljnim
LQWHQ]LYQRJNRULãWHQMD (W).
LVNXVWYRP LOL ]QDQMHP X VOXþDMX
GDLKQHWNRSDåOMLYRQDG]LUHLXSXWL
X NRULãWHQMH XUHÿDMD QD VLJXUDQ
QDþLQ NDR L R RSDVQRVWLPD NRMH
to podrazumijeva. Pobrinite se da
VH GMHFD QH LJUDMX V XUHÿDMHP
ýLãüHQMH L RGUåDYDQMH RG VWUDQH
NRULVQLNDQHVPLMXREDYOMDWLGMHFD - )LOWUL SURWLY PDVQRüH PRUDMX VH
RþLVWLWLVYDNDPMHVHFDUDGDLOL
RVLP X VOXþDMX GD LK VH QDG]LUH
þHãüHXVOXþDMXYUORLQWHQ]LYQRJ
• POZOR: dostupni dijelovi mogu
NRULãWHQMDLPRJXVHSUDWLXSHULOLFL
VHMDNR]DJULMDWLWLMHNRPNRULãWHQMD
SRVXÿD(Z).
ãWHGQMDND
W
2GUåDYDQMH
• Simbol na proizvodu ili na amEDODåL R]QDþDYD GD VH SURL]YRG
QH PRåH RGODJDWL NDR XRELþDMHQL
NXüDQVNLRWSDG3URL]YRGNRMLMH]D
otpad mora se predati odgovarajuüHPFHQWUX]DUHFLNODåXHOHNWULþQLK • 2þLVWLWHQDSXNRULVWHüLYODåQXNUSX
LHOHNWURQLþNLKNRPSRQHQWL%ULJRP L QHXWUDOQL WHNXüL GHWHUGåHQW
RSUDYLOQRPRGODJDQMXSURL]YRGD
SULGRQRVL VH VSUMHþDYDQMX SRWHQcijalnih negativnih posljedica za
RNROLãL]GUDYOMHNRMHELLQDþHPRJOH
SURL]LüL L] QMHJRYD QHSULNODGQRJ
odlaganja. Za detaljnije informaFLMH R UHFLNODåL RYRJ SURL]YRGD
NRQWDNWLUDMWHJUDGVNLXUHGORNDOQX
NRPXQDOQXVOXåEXþLVWRüHLOLWUJRvinu u kojoj ste kupili proizvod.
• ,VNOMXþLWHLRGYRMLWHXUHÿDMVPUHåH
napajanja prije bilo kakve radnje
Z
66
Komande
A
Tipka
A
B
C
D
B
C
D
Funkcija
8NOMXþXMH L LVNOMXþXMH UDVYMHWQL XUHÿDM
na maksimalan intenzitet kratkim
SULWLVNRP QD WLSNX 0RåH VH DNWLYLUDWL
s bilo koje brzine.
Odgoda
3ULNODGQD ]D GRYUãHWDN XNODQMDQMD
SUHRVWDOLKPLULVD0RåHVHDNWLYLUDWLVD
svake brzine. Dugim pritiskom aktivira
DXWRPDWVNR LVNOMXþLYDQMH RGJRÿHQR
]D PLQXWD .DG MH DNWLYLUDQD LNRQD
brzine bljeska. Deaktivira se pritiskom
QDWLSNXEU]LQHLVNOMXþLYDQMHPPRWRUD
Kratki pritisak. 8NOMXþXMHPRWRUQDSUYX
brzinu.
Kratki pritisak. 8NOMXþXMH PRWRU QD
drugu brzinu.
.UDWNL SULWLVDN 8NOMXþXMH XVLVQL PRWRU
QD WUHüX EU]LQX 3ULWLVQXWD GUXJL SXW
DNWLYLUD,17(1=,918EU]LQXWHPSLUDQX
QD PLQXWD SR LVWHNX NRMLK VH QDSD
DXWRPDWVNL LVNOMXþL 2YD IXQNFLMD
prikladna je za suzbijanje maksimalnih
emisija para od kuhanja. Ponovnim
pritiskom na tipku D deaktivira se
,17(1=,9$1 QDþLQ L LVNOMXþXMH PRWRU
Rasvjeta
• =D]DPMHQXNRQWDNWLUDMWHWHKQLþNX
SRGUãNX ³=D NXSQMX VH REUDWLWH
WHKQLþNRM SRGUãFL´
67
SL 3ULSRURþLODLQQDVYHWL
• Ta navodila za uporabo so nameQMHQDYHþPRGHORPWHQDSUDYH
Zato so v navodilih morda naveGHQLRSLVLSRVDPH]QLKODVWQRVWL
NL QH SULSDGDMR YDãL VSHFL¿þQL
napravi.
• Proizvajalec ne prevzema odJRYRUQRVWL ]D PRUHELWQR ãNRGR
zaradi nepravilne namestitve ali
uporabe.
• 1DMPDQMãD YDUQRVWQD UD]GDOMD
PHGNXKDOQRSRYUãLQRLQQDSR]D
izsesavanje zraka mora biti 650
milimetrov (nekatere modele je
PRJRþHQDPHVWLWLQDQLåMLYLãLQL
JOHMWHSRJODYMHNLVHQDQDãDQD
velikosti in mere namestitve).
• 3UHSULþDMWH VH GD QDSHWRVW Y
YDãHP HOHNWULþQHP RPUHåMX
XVWUH]DYUHGQRVWLNLMHQDYHGHQD
na tablici s podatki v notranjosti
nape.
• 3UL QDSUDYDK UD]UHGD , SUHYHULWH DOL LPD QDSDMDOQR RPUHåMH Y
KLãL XVWUH]QR R]HPOMLWHY 1DSR
SULNOMXþLWH QD FHY ]D RGYDMDQMH
dima premera najmanj 120 mm.
&HY QDM ER þLP NUDMãD
• 1DSHQHSULNOMXþXMWHQDGLPQLãNH
YRGH ]D RGYRG GLPD NL QDVWDQH SUL L]JRUHYDQMX QSU Y NRWOX
kaminu itd.).
• ýH QDSR XSRUDEOMDWH VNXSDM ]
QHHOHNWULþQLPL QDSUDYDPL QSU
SOLQVNLPL QDSUDYDPL PRUDWH
zagotoviti zadostno stopnjo
SUH]UDþHYDQMD SURVWRUD GD EL
SUHSUHþLOL SRYUDWQL WRN L]SXãQLK
plinov. Kuhinja mora biti oprePOMHQD]]UDþQLNRPGDRPRJRþLWHSULWRNVYHåHJD]UDND.DGDU
68
•
•
•
•
se kuhinjska napa uporablja
VNXSDM ] QDSUDYDPL NL MLK QH
QDSDMD HOHNWULþQL WRN QHJDWLYQL
tlak v prostoru na sme presegati
YUHGQRVWL PEDU GD QDSL
SUHSUHþLPR YVHVDYDQMH GLPD Y
prostor.
ýH MH QDSDMDOQL NDEHO SRãNRGRYDQ JD PRUD SURL]YDMDOHF DOL
VHUYLVHU WDNRM ]DPHQMDWL GD VH
SUHSUHþLMR PRUHELWQD WYHJDQMD
ýH MH Y QDYRGLOLK ]D QDPHVWLtev naprave za kuhanje na plin
GRORþHQR GD MH SRWUHEQD YHþMD
UD]GDOMDRG]JRUDMQDYHGHQHMH
WUHED XSRãWHYDWL QDYRGLOD 8SRãWHYDWL PRUDWH YVH SUHGSLVH NL
zadevajo izpuste zraka.
Uporabite samo najbolj ustrezne
vijake in dele za napo.
Opozorilo: þH YLMDNRY DOL SULWUdilnih elementov ne namestite
Y VNODGX V WHPL QDYRGLOL ODKNR
SULGH GR HOHNWULþQHJD XGDUD
1DSR SULNOMXþLWH QD QDSDMDOQR
RPUHåMH ] ELSRODUQLP VWLNDORP
z najmanj trimilimetrsko razdaljo
med kontakti.
Uporaba
• 1DSD MH QDPHQMHQD L]NOMXþQR
uporabi v gospodinjstvu za
odstranjevanje kuhinjskih vonjav.
• Nape nikoli ne uporabljajte v
QDPHQH ]D NDWHUH QL ELOD QDþUWRYDQD
• Med delovanjem nape pod njo
ne sme biti visokega plamena.
• ,QWHQ]LYQRVW SODPHQD QDVWDYLWH
WDNR GD MH XVPHUMHQ VDPR Y
dno posode in se ne dviga ob
njenih straneh.
• Friteze je treba med uporabo
VNUEQR QDG]LUDWL SUHJUHWR ROMH napravo vedno ugasnite ali izlahko zagori.
NOMXþLWH L] QDSDMDOQHJD RPUHåMD
• 3RG QDSR QH SULSUDYOMDMWH ÀDP- • 3R QDYHGHQHP þDVRYQHP REELUDQLK MHGL VDM ODKNR SULGH GR GREMX RþLVWLWH LQDOL ]DPHQMDMWH
SRåDUD
¿OWUH WYHJDQMH SRåDUD
• 2WURFLPODMãLRGOHWLQRVHEH - )LOWUDQDDNWLYQRRJOMHQLPRJRþH
] ]PDQMãDQLPL SVLKLþQLPL ¿]Lþoprati in ni obnovljiv; treba ga je
QLPL DOL þXWLOQLPL VSRVREQRVWPL
]DPHQMDWLSRSULEOLåQRYVDNLK
DOL ] QH]DGRVWQLPL L]NXãQMDPL
PHVHFLK GHORYDQMD SUL LQWHQLQ ]QDQMHP VPHMR XSRUDEOMDWL
]LYQHMãL XSRUDEL QDSH SD WXGL
QDSUDYROHþHVRSRGQDG]RURP
pogosteje (W).
RGJRYRUQLK RVHE LQ þH VR ELOL
SRXþHQL JOHGH YDUQH XSRUDEH
naprave in z njo povezanih
WYHJDQM=DJRWRYLWHGDVHRWURFL
ne bodo igrali z napravo. Otroci
QH VPHMR L]YDMDWL þLãþHQMD LQ
Y]GUåHYDQMD UD]HQ þH VR SRG
- )LOWUH]DPDãþREHMHWUHEDþLVWLWL
nadzorom odgovornih oseb.
po vsakih 2 mesecih delovanja
• POZOR: dostopni deli se lahko
QDSHR]LURPDãHSRJRVWHMHSUL
med uporabo kuhalnih naprav
LQWHQ]LYQHMãLXSRUDELQDSHRSHPRþQR VHJUHMHMR
rete pa jih lahko v pomivalnem
9]GUåHYDQMH
stroju (Z).
• Simbol
na izdelku ali emEDODåL R]QDþXMH GD VH L]GHOHN
QH VPH RGODJDWL PHG RELþDMQH
JRVSRGLQMVNH RGSDGNH ,]GHOHN
NL JD åHOLWH RGVWUDQLWL RGGDMWH Y
ustrezen zbirni center za recikliUDQMH HOHNWULþQLK LQ HOHNWURQVNLK
komponent. Z zagotovitvijo pra- • 1DSR RþLVWLWH ] YODåQR NUSR LQ
vilne odstranitve tega izdelka
QHYWUDOQLPWHNRþLPGHWHUJHQWRP
SULSRPRUHWH N SUHSUHþHYDQMX
PRåQLKQHåHOHQLKSRVOHGLFNLEL
jih neprimerno odlaganje imelo
za okolje in zdravje ljudi. Za
SRGUREQHMãHLQIRUPDFLMHRUHFLNOLranju tega izdelka se obrnite na
ORNDOQRVNXSQRVWORNDOQRVOXåER
za odstranjevanje odpadkov ali
WUJRYLQR NMHU VWH NXSLOL L]GHOHN
• 3UHGþLãþHQMHPDOLY]GUåHYDQMHP
W
Z
69
Upravljalni gumbi
A
Tipka
A
B
C
D
B
C
D
Funkcija
9NOMXþLLQL]NOMXþLRVYHWOMDYRSULQDMYHþML
PRþL V NUDWNLP SULWLVNRP JXPED 6H
aktivira pri vsaki hitrosti.
ýDVRYQL ]DPLN
Primerno za odpravljanje preostalih
vonjav. Lahko se aktivira pri vsaki
KLWURVWL = GDOMãLP SULWLVNRP JXPED
aktivira samodejni izklop z zakasnitvijo
PLQXW.RMHDNWLYLUDQ]QDN]DKLWURVW
utripa. Deaktivira se s pritiskom na
JXPE ]D KLWURVW WDNR GD VH XJDVQH
motor.
Kratek pritisk. 9NORSLLQL]NORSLPRWRU]D
L]VHVDYDQMH ] QDMQLåMR KLWURVWMR
Kratek pritisk. 9NORSLLQL]NORSLPRWRU]D
izsesavanje z drugo hitrostjo.
.UDWNL SULWLVDN 8NOMXþXMH XVLVQL PRWRU
QD WUHüX EU]LQX 3ULWLVQXWD GUXJL SXW
DNWLYLUD,17(1=,918EU]LQXWHPSLUDQX
QD PLQXWD SR LVWHNX NRMLK VH QDSD
DXWRPDWVNL LVNOMXþL 2YD IXQNFLMD
prikladna je za suzbijanje maksimalnih
emisija para od kuhanja. Ponovnim
pritiskom na tipku D deaktivira se
,17(1=,9$1 QDþLQ L LVNOMXþXMH PRWRU
Osvetljava
• Za zamenjavo se obrnite na
7HKQLþQRSRPRþª=DQDNXSVH
REUQLWH QD WHKQLþQR SRPRþ©
70
EL ȈȣȝȕȠȣȜİȢțĮȚıȣıIJĮıİȚȢ
• ȅȚȠįȘȖȓİȢȤȡȒıȘȢĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ
ıİ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ȝȠȞIJȑȜĮ ĮȣIJȒȢ
IJȘȢıȣıțİȣȒȢǼʌȠȝȑȞȦȢȝʌȠȡİȓȞĮıȣȞĮȞIJȒıİIJİʌİȡȚȖȡĮijȑȢ
țȐʌȠȚȦȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ ʌȠȣ
įİȞ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȘ įȚțȒ ıĮȢ ıȣıțİȣȒ
• ȅțĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢįİȞȝʌȠȡİȓȞĮ
șİȦȡȘșİȓ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ İȞįİȤȩȝİȞİȢ ȗȘȝȚȑȢ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ
ıİ ĮțĮIJȐȜȜȘȜȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ Ȓ
ȤȡȒıȘ
• ǾİȜȐȤȚıIJȘĮʌȩıIJĮıȘĮıijĮȜİȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȦȞ
İıIJȚȫȞ țĮȚ IJȠȣ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
İȓȞĮȚPPȅȡȚıȝȑȞĮȝȠȞIJȑȜĮ
ȝʌȠȡȠȪȞȞĮİȖțĮIJĮıIJĮșȠȪȞıİ
ȝȚțȡȩIJİȡȠȪȥȠȢǹȞĮIJȡȑȟIJİıIJȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮijȠ ȝİ IJȚȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ
• ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș IJȐıȘ IJȠȣ
įȚțIJȪȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȘȞ IJȚȝȒ
ʌȠȣĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚıIJȘȞʌȚȞĮțȓįĮ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞıIJȠİıȦIJİȡȚțȩ
IJȠȣ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
• īȚĮ IJȚȢ ıȣıțİȣȑȢ ȀȜȐıȘȢ ǿ ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ ȠȚțȚĮțȩ įȓțIJȣȠ
IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ İȓȞĮȚ țĮIJȐȜȜȘȜĮ
ȖİȚȦȝȑȞȠ ȈȣȞįȑıIJİ IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ ıIJȘȞ țĮʌȞȠįȩȤȠ ȝİ
ȑȞĮıȦȜȒȞĮȝİİȜȐȤȚıIJȘįȚȐȝİIJȡȠ PP Ǿ įȚĮįȡȠȝȒ IJȦȞ
ĮIJȝȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ IJȠ
įȣȞĮIJȩȞ ıȣȞIJȠȝȩIJİȡȘ
• ȂȘıȣȞįȑİIJİIJȠȞĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
ıİĮȖȦȖȠȪȢĮʌĮȖȦȖȒȢțĮʌȞĮİȡȓȦȞʌȠȣʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚĮʌȩțĮȪıȘ ʌȤ ȜȑȕȘIJİȢ IJȗȐțȚĮ țȜʌ
• ǹȞȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİIJȠȞĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮıİıȣȞįȣĮıȝȩȝİȐȜȜİȢ
ȝȘ ȘȜİțIJȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ʌȤ
•
•
•
•
ıȣıțİȣȑȢȣȖȡĮİȡȓȠȣșĮʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȟĮıijĮȜȓıİIJİ IJȠȞ İʌĮȡțȒ
ĮİȡȚıȝȩ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ ȫıIJİ ȞĮ
İȝʌȠįȓıİIJİ IJȘȞ İʌȚıIJȡȠijȒ IJȦȞ
țĮʌȞĮİȡȓȦȞ Ǿ țȠȣȗȓȞĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ įȚĮșȑIJİȚ ȑȞĮ ȐȞȠȚȖȝĮ ʌȠȣ
ȞĮİʌȚțȠȚȞȦȞİȓĮʌİȣșİȓĮȢȝİIJȠ
İȟȦIJİȡȚțȩȫıIJİȞĮİȟĮıijĮȜȓȗİIJĮȚ
ȘİȓıȠįȠȢțĮșĮȡȠȪĮȑȡĮǵIJĮȞ
ȠĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȢIJȘȢțȠȣȗȓȞĮȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ
ȝİ ȝȘ ȘȜİțIJȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ Ș
ĮȡȞȘIJȚțȒ ʌȓİıȘ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJĮ PEDUȑIJıȚȫıIJİȞĮĮʌȠijİȪȖİIJĮȚ
Ș İʌȚıIJȡȠijȒ IJȦȞ țĮʌȞĮİȡȓȦȞ
ıIJȠ ȤȫȡȠ țĮȚ Ș ĮȞĮȡȡȩijȘıȒ
IJȠȣȢ Įʌȩ IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȗȘȝȚȐȢ IJȠȣ ȘȜİțIJȡȚțȠȪțĮȜȦįȓȠȣĮȣIJȩʌȡȑʌİȚ
ȞĮĮȞIJȚțĮIJĮıIJĮșİȓĮʌȩIJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒȒĮʌȩIJȠıȑȡȕȚȢȫıIJİ
ȞĮ ʌȡȠȜȘijșİȓ țȐșİ țȓȞįȣȞȠȢ
ǹȞȠȚȠįȘȖȓİȢİȖțĮIJȐıIJĮıȘȢIJȘȢ
ȝȠȞȐįĮȢ İıIJȚȫȞ ȝİ ȣȖȡĮȑȡȚȠ
ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȩIJȚ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ
ĮʌȩıIJĮıȘȝİȖĮȜȪIJİȡȘĮʌȩİțİȓȞȘʌȠȣĮȞĮijȑȡİIJĮȚʌĮȡĮʌȐȞȦ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ ȞĮ IJȚȢ ȜȐȕİIJİ
ȣʌȩȥȘ ȆȡȑʌİȚ ȞĮ IJȘȡȠȪȞIJĮȚ
ȩȜȠȚ ȠȚ țĮȞȠȞȚıȝȠȓ ĮȞĮijȠȡȚțȐ
ȝİ IJȘȞ İțțȑȞȦıȘ IJȠȣ ĮȑȡĮ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȝȩȞȠ ȕȓįİȢ țĮȚ
İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ țĮIJȐȜȜȘȜȠȣ IJȪʌȠȣ
ȖȚĮ IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȘȝȘIJȠʌȠșȑIJȘıȘIJȦȞȕȚįȫȞțĮȚIJȦȞıȣıIJȘȝȐIJȦȞıIJİȡȑȦıȘȢıȪȝijȦȞĮȝİ
IJȚȢ ʌĮȡȠȪıİȢ ȠįȘȖȓİȢ ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ
ȈȣȞįȑıIJİ IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
ıIJȠ įȓțIJȣȠ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ ʌĮȡİȝȕȐȜȜȠȞIJĮȢ ȑȞĮ įȚʌȠȜȚțȩ
71
įȚĮțȩʌIJȘ ȝİ ȐȞȠȚȖȝĮ İʌĮijȫȞ • ȆȇȅȈȅȋǾ IJĮ ʌȡȠıȕȐıȚȝĮ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ PP
ȝȑȡȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȒ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮțĮIJȐIJȘȤȡȒıȘIJȦȞ
ȋȡȘıȘ
ıȣıțİȣȫȞ ȝĮȖİȚȡȑȝĮIJȠȢ
• ȅ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȢ ȑȤİȚ ȝİȜİIJȘșİȓ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ ȖȚĮ ȠȚțȚĮțȒ ȈȣȞIJȘȡȘıȘ
ȤȡȒıȘțĮȚȖȚĮIJȘȞĮʌĮȖȦȖȒIJȦȞ • ȉȠıȪȝȕȠȜȠ ʌȐȞȦıIJȠʌȡȠȧȩȞ
Ȓ ʌȐȞȦ ıIJȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ IJȠȣ
ȠıȝȫȞ IJȘȢ țȠȣȗȓȞĮȢ
• ȆȠIJȑ ȝȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠȞ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮIJȓșİIJĮȚ ıĮȞ ȑȞĮ
ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ ȖȚĮ ıțȠʌȩ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ Įʌȩ İțİȓȞȠȞ ȖȚĮ IJȠȞ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȠ ȠȚțȚĮțȩ ĮʌȩȡȡȚȝȝĮ ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌȡȠȢ įȚȐșİıȘ
ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ıȤİįȚĮıIJİȓ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİIJĮȚ ıİ ȑȞĮ
• ȆȠIJȑ ȝȘȞ ĮijȒȞİIJİ ijȜȩȖİȢ ȝİȖȐȜȘȢ ȑȞIJĮıȘȢ țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ țĮIJȐȜȜȘȜȠțȑȞIJȡȠıȣȜȜȠȖȒȢȖȚĮ
IJȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ IJȦȞ ȘȜİțIJȡȚĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȩIJĮȞȜİȚIJȠȣȡȖİȓ
țȫȞ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ ıȣıțİȣ• ȇȣșȝȓıIJİ IJȘȞ ȑȞIJĮıȘ IJȘȢ ijȜȩȖĮȢ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ țĮIJİȣșȪȞİIJĮȚ ȫȞĭȡȠȞIJȓȗȠȞIJĮȢȖȚĮIJȘıȦıIJȒ
ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐʌȡȠȢIJȠȞʌȐIJȠIJȠȣ įȚȐșİıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ıȣȝȕȐȜȜİIJİ ıIJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ ʌȚıțİȪȠȣȢȝĮȖİȚȡȑȝĮIJȠȢİȟĮıijĮȜȓȗȠȞIJĮȢ ȩIJȚ įİȞʌȡȠİȟȑȤİȚĮʌȩ șĮȞȫȞ ĮȡȞȘIJȚțȫȞ İʌȚʌIJȫıİȦȞ
ȖȚĮIJȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚIJȘȞȣȖİȓĮ
IJȚȢ ʌȜİȣȡȑȢ IJȠȣ
• ȅȚijȡȚIJȑȗİȢʌȡȑʌİȚȞĮİȜȑȖȤȠȞIJĮȚ ʌȠȣȝʌȠȡİȓȞĮȠijİȓȜȠȞIJĮȚıIJȘȞ
ĮțĮIJȐȜȜȘȜȘ įȚȐșİıȒ IJȠȣ īȚĮ
ıȣȞİȤȫȢ ȩIJĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJȠ țĮȣIJȩ ȜȐįȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİʌIJȠȝİȡȑıIJİȡİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
ıȤİIJȚțȐȝİIJȘȞĮȞĮțȪțȜȦıȘĮȣʌȐȡİȚ ijȦIJȚȐ
• ȂȘȞȝĮȖİȚȡİȪİIJİijĮȖȘIJȐijȜĮȝʌȑ IJȠȪIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢĮʌİȣșȣȞșİȓIJİ
țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ ıIJȠǻȒȝȠıIJȘȞIJȠʌȚțȒȣʌȘȡİıȓĮ
ıȣȜȜȠȖȒȢĮʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞȒıIJȠ
ȝʌȠȡİȓȞĮʌȡȠțȜȘșİȓʌȣȡțĮȖȚȐ
• ǹȣIJȒ Ș ıȣıțİȣȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮIJȐıIJȘȝĮ Įʌȩ IJȠ ȠʌȠȓȠ ĮȖȠȡȐıĮIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓĮʌȩʌĮȚįȚȐȘȜȚțȓĮȢ ȐȞȦ IJȦȞ İIJȫȞ țĮȚ Įʌȩ • ȈȕȒȞİIJİ Ȓ ĮʌȠıȣȞįȑİIJİ IJȘ ıȣȐIJȠȝĮ ȝİ ȝİȚȦȝȑȞİȢ ȥȣȤȚțȑȢ Ȓ ıțİȣȒĮʌȩIJȠȘȜİțIJȡȚțȩįȓțIJȣȠ
įȚĮȞȠȘIJȚțȑȢ ȚțĮȞȩIJȘIJİȢ Ȓ Įʌȩ ʌȡȚȞĮʌȩȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİİʌȑȝȕĮȐIJȠȝĮ ȤȦȡȓȢ ʌİȓȡĮ țĮȚ İʌĮȡțȒ ıȘ țĮșĮȡȚıȝȠȪ Ȓ ıȣȞIJȒȡȘıȘȢ
ȖȞȫıȘ Įȡțİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞIJĮȚ • ȀĮșĮȡȓȗİIJİ ȒțĮȚ ĮȞIJȚțĮșȚıIJȐIJİ
țĮȚİțʌĮȚįİȪȠȞIJĮȚıIJȘȞĮıijĮȜȒ IJĮ ijȓȜIJȡĮ ȝİIJȐ IJȘȞ țĮșȠȡȚıȝȑȤȡȒıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢțĮȚıIJȠȣȢ ȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ țȓȞįȣȞȠȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢʌȠȣĮʌȠȡȡȑȠȣȞĮʌȩ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ
ĮȣIJȒǺİȕĮȚȦșİȓIJİȩIJȚIJĮʌĮȚįȚȐ - ȉȠ ijȓȜIJȡȠ İȞİȡȖȠȪ ȐȞșȡĮțĮ
įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȜȣșİȓ ȠȪIJİ
įİȞ ʌĮȓȗȠȣȞ ȝİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȅ
ȞĮĮȞĮȖİȞȞȘșİȓțĮȚʌȡȑʌİȚȞĮ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ țĮȚ Ș ıȣȞIJȒȡȘıȘ
ĮȞIJȚțĮșȓıIJĮIJĮȚʌİȡȓʌȠȣțȐșİ
įİȞʌȡȑʌİȚȞĮİțIJİȜȠȪȞIJĮȚĮʌȩ
ȝȒȞİȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢȒıȣȤȞȩIJİȡĮ
ʌĮȚįȚȐİțIJȩȢİȐȞİʌȚȕȜȑʌȠȞIJĮȚ
72
ıİʌİȡȓʌIJȦıȘȚįȚĮȓIJİȡĮıȣȤȞȒȢ ȋİȚȡȚıIJȘȡȚĮ
ȤȡȒıȘȢ(W).
A
W
- ȉĮijȓȜIJȡĮȖȚĮȜȓʌȘʌȡȑʌİȚȞĮ
țĮșĮȡȓȗȠȞIJĮȚ țȐșİ ȝȒȞİȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ ıȣȤȞȩIJİȡĮ ıİ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıȣȤȞȒȢ
ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȜȣșȠȪȞıIJȠʌȜȣȞIJȒȡȚȠʌȚȐIJȦȞ(Z).
C
D
ȆȜȒțIJȡȠ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ
A
Z
B
• ȀĮșĮȡȓȗİIJİ IJȠȞ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢȑȞĮȣȖȡȩʌĮȞȓ
țĮȚ ȠȣįȑIJİȡȠ ȣȖȡȩ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞIJȚțȩ
B
C
D
ǹȞȐȕİȚ țĮȚ ıȕȒȞİȚ IJȠ ijȦȢ ȝİ IJȘ
ȝȑȖȚıIJȘȑȞIJĮıȘȝİȝȚĮıȪȞIJȠȝȘʌȓİıȘ
IJȠȣ ʌȜȒțIJȡȠȣ ǼȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJĮȚ Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ IJĮȤȪIJȘIJĮ
Delay
ȀĮIJȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȘ İȟȐȜİȚȥȘ
IJȦȞȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȦȞȠıȝȫȞȂʌȠȡİȓ
ȞĮİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓĮʌȩȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ
IJĮȤȪIJȘIJĮ Ȃİ ȝȚĮ ʌĮȡĮIJİIJĮȝȑȞȘ
ʌȓİıȘ İȞİȡȖȠʌȠȚİȓ IJȠ ĮȣIJȩȝĮIJȠ
ıȕȒıȚȝȠȝİțĮșȣıIJȑȡȘıȘȜİʌIJȫȞ
ǵIJĮȞ İȓȞĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠ IJȠ
İȚțȠȞȓįȚȠIJȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢĮȞĮȕȠıȕȒȞİȚ
ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJĮȚ ʌȚȑȗȠȞIJĮȢ IJȠ
ʌȜȒțIJȡȠ IJȘȢ IJĮȤȪIJȘIJĮȢ ıȕȒȞȠȞIJĮȢ
IJȠ ȝȠIJȑȡ
ȈȪȞIJȠȝȘ ʌȓİıȘ ǹȞȐȕİȚ țĮȚ ıȕȒȞİȚ
IJȠȝȠIJȑȡĮȞĮȡȡȩijȘıȘȢıIJȘȞʌȡȫIJȘ
IJĮȤȪIJȘIJĮ
ȈȪȞIJȠȝȘ ʌȓİıȘ ǹȞȐȕİȚ țĮȚ ıȕȒȞİȚ
IJȠȝȠIJȑȡĮȞĮȡȡȩijȘıȘȢıIJȘįİȪIJİȡȘ
IJĮȤȪIJȘIJĮ
ȈȪȞIJȠȝȘ ʌȓİıȘ ǹȞȐȕİȚ IJȠ ȝȠIJȑȡ
ĮȞĮȡȡȩijȘıȘȢ ıIJȘȞ IJȡȓIJȘ IJĮȤȪIJȘIJĮ
ǹȞ IJȠ ʌȚȑıİIJİ ȖȚĮ įİȪIJİȡȘ ijȠȡȐ
İȞİȡȖȠʌȠȚİȓ IJȘȞ ǼȃȉȅȃǾ IJĮȤȪIJȘIJĮ
ȝİ ȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌIJȘ ȜİʌIJȫȞ ȂİIJȐ
IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȣIJȠȪ Ƞ
ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȢıȕȒȞİȚĮȣIJȩȝĮIJĮǾ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ
IJȘ ȝȑȖȚıIJȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮIJȝȫȞ Įʌȩ
IJȠ ȝĮȖİȓȡİȝĮ ȆȚȑȗȠȞIJĮȢ țĮȚ ʌȐȜȚ
IJȠ ʌȜȒțIJȡȠ D ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJĮȚ Ș
ǼȃȉȅȃǾ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ țĮȚ IJȠ ȝȠIJȑȡ
ıȕȒȞİȚ
ĭȦIJȚıȝȠȢ
• īȚĮIJȘȞĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘĮʌİȣșȣȞșİȓIJİıIJȠȈȑȡȕȚȢ©īȚĮIJȘȞĮȖȠȡȐ
ĮʌİȣșȣȞșİȓIJİ ıIJȠ ȈȑȡȕȚȢª
73
TR Tavsiyeler ve öneriler
• .XOODQÕPWDOLPDWODUÕEXHYDOHWLQLQoHúLWOLPRGHOOHULLoLQJHoHUOLGLU$\QÕúHNLOGHEXUQOHLOJLVL
ROPD\DQ |]HOOLNOHULQ WDQÕPODUÕQÕ
GD J|UHELOLUVLQL]
• <DQOÕúYH\DKDWDOÕPRQWDMGDQGR÷DQ\DUDODQPDYHKDVDUODULoLQ
LPDODWoÕ \NPO ROPD\DFDNWÕU
• 3LúLULFLQLQVWNÕVPÕYHGDYOXPED]DUDVÕQGDNLPLQLPXPJYHQOLN PHVDIHVL PP¶GLU %D]Õ
PRGHOOHU GDKD DOoDN PHVDIH\H
PRQWH HGLOHELOLU OWIHQ oDOÕúPD
ER\XWODUÕ YH PRQWDM SDUDJUDÀDUÕQD EDNÕQÕ]
• $QD YROWDMÕQ GDYOXPED]ÕQ Lo
WDUDIÕQD VDELWOHQPLú RODQ GHUHFHOHQGLUPH SODNDVÕQGDNL LOH
X\XPOX ROGX÷XQX NRQWURO HGLQ
• , VÕQÕI HY DOHWOHUL LoLQ HY Jo
ND\QD÷ÕQÕQ \HWHUOL WRSUDNODPD
VD÷ODGÕ÷ÕQGDQ HPLQ ROXQ $VSLUDW|U HJ]R] EDFDVÕQD PLQLPXP oDSÕ PP RODQ ELU
ERUXYDVÕWDVÕ\ODED÷OD\ÕQ%DFD
KDWWÕPPNQROGX÷XNDGDUNÕVD
ROPDOÕGÕU
• 'DYOXPED]Õ WXWXúDELOLU JD]ODU
WDúÕ\DQHJ]R]NDQDOODUÕQDED÷ODPD\ÕQND]DQODUú|PLQHOHUYV
• (÷HUGDYOXPED]HOHNWULNOLROPD\DQ HY DOHWOHUL LOH ELUOLNWH NXOODQÕODFDNVD |U JD]OÕ HY DOHWOHUL
HJ]R] JD]ÕQÕQ JHUL WHSPHVLQL
HQJHOOHPHNDGÕQDRGDGD\HWHUOL
GHUHFHGH ELU KDYDODQGÕUPD ROPDVÕ JDUDQWL HGLOPHOLGLU 7HPL]
KDYDQÕQ JLULúLQL JDUDQWL HWPHN
DGÕQD PXWIDNWD WHPL] KDYD
JLULúLQL VD÷OD\DQ ELU DoÕNOÕN RO74
•
•
•
•
PDOÕGÕU 'DYOXPED]ÕQ HOHNWULN
GÕúÕQGD HQHUML YHUHQ HY DOHWOHUL
LOHELUOLNWHNXOODQÕOPDVÕGXUXPXQGD GDYOXPED]ÕQ JD]ODUÕ JHUL
\ROODPDVÕQÕ HQJHOOHPHN DGÕQD
RGDGDNLQHJDWLIEDVÕQoEDUÕ
DúPDPDOÕGÕU
Güç kablosuna zarar gelmesi
GXUXPXQGD KHUKDQJL ELU ULVNL
HQJHOOHPHNDGÕQDLPDODWoÕYH\D
WHNQLN VHUYLV ELULPLQFH GH÷LúWLrilmelidir.
*D] RFD÷ÕQÕQ PRQWDM WDOLPDWODUÕQGD \XNDUÕGD EHOLUWLOHQGHQ
daha fazla bir mesafe belirtilPLúVH EXQD GLNNDW HGLOPHVL
JHUHNLU +DYD GHúDUMÕ LOH LOJLOL
\|QHWPHOLNOHUHX\XOPDVÕJHUHNLU
'DYOXPED]Õ GHVWHNOHPHN LoLQ
sadece vida ve küçük parçalar
NXOODQÕQ
8\DUÕ øúEX WDOLPDWODU X\DUÕQFD
YLGDODUÕYH\DVDELWOHPHDOHWOHULQL
kullanmamak elektrik tehlikeleULQH \RO DoDELOLU
'DYOXPED]Õ DUDVÕQGD HQ D]
3mm irtibat mesafesi olan iki
NXWXSOX ELU DQDKWDU YDVÕWDVÕ\OD
FHUH\DQD ED÷OD\ÕQ
.XOODQÕP
• 'DYOXPED] PXWIDN NRNXODUÕQÕ
JLGHUPHN DGÕQD HY NXOODQÕPÕ
LoLQ WDVDUODQPÕúWÕU
• 'DYOXPED]Õ DVOD WDVDUODQGÕ÷Õ
DPDoODUKDULFLQGHNXOODQPD\ÕQ
• 'DYOXPED] oDOÕúÕUNHQ DOWÕQGD
ERúXQD\DQDQ\NVHNDWHúDVOD
EÕUDNPD\ÕQ
• $WHú \R÷XQOX÷XQX VDGHFH WHQFHUHDOWÕQGDNDODFDNYH\DQODUGDQWDúPDGÕ÷ÕQGDQHPLQRODFDN
úHNLOGH D\DUOD\ÕQ
UQVDWÕQDOGÕ÷ÕQÕ]PD÷D]DLOH
• )ULW|]OHU NXOODQÕP HVQDVÕQGD irtibata geçiniz.
VUHNOLL]OHQPHOLGLUID]ODÕVÕQPÕú • +HUKDQJL ELU EDNÕP LúOHPLQH
\D÷ DWHú DODELOLU
EDúODPDGDQ HYYHO HY DOHWLQL
• 'DYOXPED]DOWÕQGDÀDPEH\DSNDSDWÕQ YH\D DQD Jo ND\QDPD\ÕQÕ] \DQJÕQ ULVNL
÷ÕQGDQ ¿úLQL oHNLQ
• %XHYDOHWL\DúVWoRFXNODU • %HOLUOHQPLú ]DPDQ VRQXQGD
YH ¿]LNVHO GX\XVDO YH\D DNOL ¿OWUHOHUL WHPL]OH\LQ YHYH\D GH\HWHUVL]OL÷LRODQYH\DWHFUEHYH ÷LúWLULQ <DQJÕQ WHKOLNHVL
ELOJL HNVLNOL÷L RODQ NLúLOHUFH EX - $NWLINDUERQ¿OWUHVL\ÕNDQDELOLU
NLúLOHULQ JYHQOL÷LQGHQ VRUXPOX
GH÷LOGLU\HQLGHQNXOODQÕODPD]
RODQ NLúLOHULQ J|]HWLPL DOWÕQGD
YHKHUD\GDELUYH\D\R÷XQ
YH\DHYDOHWLQLQNXOODQÕPÕLOHLOJLOL
NXOODQÕP ROPDVÕ GXUXPXQGD
WDOLPDWODU NHQGLOHULQH YHULOGL÷L
GDKDVÕNRODUDNGH÷LúWLULOPHOLGLU
GXUXPODUGDNXOODQÕODELOLUdRFXN(W).
ODU HY DOHWL LOH R\QDPDPDOÕGÕU
7HPL]OHPHYHEDNÕPJ|]HWLPGH
ROPDGÕNODUÕQGDoRFXNODUFD\DSÕOPD\DFDNWÕU
• “'ø..$7 3LúLUPH DOHWOHUL LOH
NXOODQÕOGÕNODUÕQGDWHPDVHGLOHELOLU
SDUoDODU ÕVÕQDELOLU´
- <D÷ ¿OWUHOHUL KHU D\GD ELU
%DNÕP
YH\D \R÷XQ NXOODQÕP ROPDVÕ
GXUXPXQGD GDKD VÕN RODUDN
• hUQVWQGHNLYH\DSDNHWLQGHNL
WHPL]OHQPHOLGLU YH EXODúÕN
VHPERO EX UQQ HYVHO
PDNLQHVLQGH\ÕNDQDELOLUOHU(Z).
DWÕN RODUDN GH÷HUOHQGLULOPH\HFH÷LQLQ J|VWHUJHVLGLU (OHNWULNOL
YH HOHNWURQLN HNLSPDQÕQ JHUL
G|QúP LoLQ X\JXQ WRSODPD
QRNWDVÕQDWHVOLPHGLOPHOLGLU%X
UQQ GR÷UX úHNLOGH EHUWDUDI
HGLOGL÷LQGHQ HPLQ RODUDN EX
DWÕN UQQQ X\JXQ ROPD\DQ
úHNLOGH LúOHQPHVLQGHQ GR÷D- • 'DYOXPED]Õ QHPOL ELU EH] YH
FDN oHYUH YH LQVDQ VD÷OÕ÷Õ LoLQ Q|WU VÕYÕ GHWHUMDQOD WHPL]OH\LQ
SRWDQVL\HO ROXPVX] VRQXoODUÕQ
HQJHOOHQPHVLQH \DUGÕPFÕ RODFDNVÕQÕ]%XUQQJHULG|QúPLOHLOJLOLGDKDGHWD\OÕELOJL
LoLQ OWIHQ \HUHO \HWNLOL R¿VLQL]
HYVHODWÕNEHUWDUDIKL]PHWLYH\D
W
Z
75
“EEE Yönetmeligine Uygundur”
Kontroller
A
7Xú
A
B
C
D
B
C
D
Fonksiyon
7XúD NÕVD ELU EDVÕú ÕúÕNODQGÕUPD
VLVWHPLQLQ PDNVLPXP \R÷XQOXNWD
oDOÕúPDVÕQÕVD÷ODU+HUKDQJLELUKÕ]GD
LNHQ oDOÕúWÕUÕODELOLU
Geciktirme
.DODQ NRNXODUÕQ JLGHULOPHVL LoLQ
X\JXQGXU +HUKDQJL ELU KÕ]GD LNHQ
oDOÕúWÕUÕODELOLU 8]XQ EDVÕOGÕ÷ÕQGD
¶ JHFLNWLUPHOL RWRPDWLN NDSDQÕúÕ
GHYUH\H DOÕQÕU 'HYUH\H JLUGL÷LQGH
KÕ]LúDUHWL\DQDU7XúDEDVDUDNYH\D
0RWRUX NDSDWDUDN HWNLVL]OHúWLULOLU
.ÕVD EDVÕú %LULQFL KÕ]GD PRWRUX
DoDUNDSDWÕU
.ÕVDEDVÕúøNLQFLKÕ]GDPRWRUXDoDU
NDSDWÕU
.ÕVD EDVÕú hoQF KÕ]GD PRWRUX
DoDUNDSDWÕU øNLQFL GHID EDVDUDN GDNLND\DD\DUOÕ<2ö81KÕ]ODoDOÕúÕU
YH DUGÕQGDQ GDYOXPED] RWRPDWLN
RODUDNNDSDQÕU%XIRQNVL\RQSLúLUPH
VÕUDVÕQGDNLGXPDQÕQID]OD\D\ÕOPDVÕQÕ
HQJHOOHPHN LoLQ X\JXQGXU 7HNUDU D
G÷PHVLQH EDVPDN <2ö81 KÕ]Õ
GHYUHGÕúÕEÕUDNÕUYHPRWRUXNDSDWÕU
,úÕNODQGÕUPD
• 'H÷LúWLUPHNLoLQ7HNQLN6HUYLVOH
ED÷ODQWÕ NXUXQ ³(GLQPHN LoLQ
WHNQLNVHUYLVOHED÷ODQWÕNXUXQ´
76
hUHWLFL øKUDFDWoÕ ELECTROLUX HOME PRODUCTS
&25325$7,21 19
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
%(/*,80
7(/ )$; www.electrolux.com
.XOODQÕP gPU %LOJLVL
.XOODQÕP|PUNoNHYDOHWOHULQGH\ÕOGL÷HUEH\D]Hú\DUQOHULQGHLVH\ÕOGÕU.XOODQÕP|PU
UHWLFL YHYH\D LWKDODWoÕ ¿UPDQÕQ FLKD]ÕQÕ]OD LOJLOL
\HGHNSDUoDWHPLQLYHEDNÕPVUHVLQLLIDGHHGHU
BG ɋɴɜɟɬɢɢɬɪɢɤɨɜɟ
• ɍɩɴɬɜɚɧɟɬɨ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɫɟ
ɨɬɧɚɫɹ ɡɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɧɚɬɨɡɢɭɪɟɞɉɨɪɚɞɢɬɨɜɚɬɭɤ
ɦɨɠɟɬɟɞɚɧɚɦɟɪɢɬɟɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɧɚɨɬɞɟɥɧɢɮɭɧɤɰɢɢɤɨɢɬɨɧɟ
ɫɚɩɪɢɥɨɠɢɦɢɡɚɜɚɲɢɹɭɪɟɞ
• ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɬ ɧɟ ɧɨɫɢ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɨɬɧɟɩɪɚɜɢɥɟɧɢɥɢ
ɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳ ɦɨɧɬɚɠ
• Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɬɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɧɚɬɚ ɱɚɫɬ
ɧɚɝɨɬɜɚɪɫɤɚɬɚɩɟɱɤɚɢɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɟɦɦɧɹɤɨɢɦɨɞɟɥɢ
ɦɨɠɟɞɚɦɨɝɚɬɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɬ
ɢ ɧɚ ɩɨɦɚɥɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɜɠ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɡɚɪɚɛɨɬɧɢɪɚɡɦɟɪɢ
ɢ ɦɨɧɬɚɠ
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɡɚɯɪɚɧɜɚɳɨɬɨ
ɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚ ɧɚ
ɩɨɫɨɱɟɧɨɬɨ ɧɚ ɬɚɛɟɥɤɚɬɚ ɫ
ɞɚɧɧɢ ɡɚɤɪɟɩɟɧɚ ɨɬ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
• ɉɪɢɭɪɟɞɢɬɟɨɬɄɥɚɫ,ɩɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ
ɜɞɨɦɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ
ɡɚɡɟɦɹɜɚɧɟ ɋɜɴɪɠɟɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ ɤɴɦ ɨɬɜɟɠɞɚɳɢɹ ɤɨɦɢɧ ɱɪɟɡ ɬɪɴɛɚ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ
ɞɢɚɦɟɬɴɪ ɦɦ ɉɴɬɹɬ ɧɚ
ɤɨɦɢɧɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɤɴɫ
• ɇɟɫɜɴɪɡɜɚɣɬɟɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɤɴɦ
ɨɬɜɟɠɞɚɳɢ ɬɪɴɛɢ ɩɨ ɤɨɢɬɨ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɬ ɥɟɫɧɨ ɡɚɩɚɥɢɦɢ
ɩɚɪɢɛɨɣɥɟɪɢɤɚɦɢɧɢɢɞɪ
• Ⱥɤɨɚɫɩɢɪɚɬɨɪɴɬɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɧɟɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ
ɭɪɟɞɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɚɡɨɜɢ ɭɪɟɞɢ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɚ ɜɴɡɞɭɲɧɚ
•
•
•
•
ɰɢɪɤɭɥɚɰɢɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɞɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɟ ɜɪɴɳɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɡɩɭɫɤɚɧɢɬɟ ɝɚɡɨɜɟ
Ʉɭɯɧɹɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɢɦɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɢɡɥɚɡɧɚɜɴɧɡɚɞɚ
ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɩɪɢɬɨɤ ɧɚ ɱɢɫɬ
ɜɴɡɞɭɯɄɨɝɚɬɨɚɫɩɢɪɚɬɨɪɴɬɧɚ
ɝɨɬɜɚɪɫɤɚɬɚɩɟɱɤɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɪɟɞɢ ɤɨɢɬɨ ɫɟ
ɡɚɯɪɚɧɜɚɬɫɟɧɟɪɝɢɹɪɚɡɥɢɱɧɚ
ɨɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɨɬɨɧɚɥɹɝɚɧɟɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨ
ɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɟɜɢɲɚɜɚ
PEDU ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢ
ɨɛɪɚɬɧɨ ɜɫɦɭɤɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɦ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨ ɨɬ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹɤɚɛɟɥɬɨɣɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɟɡɚɦɟɧɢɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɢɥɢɨɬɨɬɞɟɥɚɡɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɡɚɞɚɫɟɢɡɛɟɝɧɚɬ
ɤɚɤɜɢɬɨ ɢ ɞɚ ɛɢɥɨ ɪɢɫɤɨɜɟ
Ⱥɤɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠ
ɧɚ ɝɚɡɨɜɢɹ ɤɨɬɥɨɧ ɩɨɫɨɱɜɚɬ
ɩɨɝɨɥɹɦɨ ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɤɚɡɚɧɨɬɨ ɩɨɝɨɪɟ ɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɛɴɞɟɜɡɟɬɨɩɪɟɞɜɢɞɋɩɚɡɜɚɣɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɟɡɚɨɬɞɟɥɹɧɟɧɚɜɴɡɞɭɯɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɫɚɦɨ ɜɢɧɬɨɜɟ ɢ
ɞɪɟɛɧɢɞɟɬɚɣɥɢɡɚɡɚɤɪɟɩɜɚɧɟ
ɧɚ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɇɟɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɟɡɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɢ
ɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɜɢɧɬɨɜɟɬɟɢɥɢ
ɡɚɤɪɟɩɜɚɳɨɬɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦɨɠɟɞɚɞɨɜɟɞɟɞɨɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɭɞɚɪ
ɋɜɴɪɠɟɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ ɤɴɦ
ɦɪɟɠɨɜɨɬɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ ɱɪɟɡ
ɞɜɭɩɨɥɸɫɟɧ ɩɪɟɤɴɫɜɚɱ ɫ ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɬɚɤɬɢɬɟ
77
ɧɚɣɦɚɥɤɨ ɦɦ
ɍɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɫɭɪɟɞɢɡɚɝɨɬɜɟɧɟ
ɉɨɞɞɪɴɠɤɚ
• Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɴɬ ɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧ ɢɡ- • ɋɢɦɜɨɥɴɬ ɜɴɪɯɭ ɩɪɨɞɭɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɡɚ ɞɨɦɚɤɢɧɫɤɢ ɤɬɚ ɢɥɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɩɚɤɨɜɤɚ
ɧɭɠɞɢ ɡɚ ɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟ ɧɚ ɤɭɯɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɟ
ɧɟɧɫɤɢɬɟ ɦɢɪɢɡɦɢ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɢɡɯɜɴɪɥɹɡɚɟɞɧɨ
• ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɝɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɡɚ ɫɛɢɬɨɜɢɬɟɨɬɩɚɞɴɰɢȼɦɟɫɬɨ
ɞɪɭɝɢ ɰɟɥɢ ɨɫɜɟɧ ɩɨ ɩɪɟɞɬɨɜɚɬɨɣɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɪɟɞɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧ ɩɭɧɤɬ ɡɚ
• ɉɪɢɪɚɛɨɬɚɧɚɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɩɨɞ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨ
ɧɟɝɨɧɢɤɨɝɚɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɢɦɚ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ
ɨɬɤɪɢɬ ɩɥɚɦɴɤ
Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɣɤɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ ɢɡ• Ɋɟɝɭɥɢɪɚɣɬɟ ɫɢɥɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɯɜɴɪɥɹɧɟɧɚɬɨɡɢɩɪɨɞɭɤɬɜɢɟ
ɦɴɤɚ ɬɚɤɚ ɱɟ ɬɨɣ ɞɚ ɛɴɞɟ ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɡɚɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ
ɧɚɫɨɱɟɧ ɫɚɦɨ ɤɴɦ ɞɴɧɨɬɨ ɧɚ ɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɢ
ɫɴɞɚ ɡɚ ɝɨɬɜɟɧɟ ɛɟɡ ɞɚ ɨɛɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɴɪɯɭ ɨɤɨɥɧɚɬɚ
ɯɜɚɳɚ ɫɬɟɧɢɬɟ ɦɭ
ɫɪɟɞɚ ɢ ɱɨɜɟɲɤɨɬɨ ɡɞɪɚɜɟ
• ɋɴɞɨɜɟɬɟ ɡɚ ɞɴɥɛɨɤɨ ɩɴɪɠɟɤɨɢɬɨ ɛɢɯɚ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɜ ɪɟɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬ ɡɭɥɬɚɬɧɚɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚɨɛɪɚɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɛɨɬɤɚɧɚɢɡɯɜɴɪɥɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɬ
ɝɨɬɜɟɧɟɬɨ ɩɪɟɝɪɹɬɨɬɨ ɨɥɢɨ Ɂɚ ɩɨɩɨɞɪɨɛɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɛɭɯɧɟ ɜ ɩɥɚɦɴɰɢ ɨɬɧɨɫɧɨ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
• ɇɟɩɪɚɜɟɬɟɮɥɚɦɛɟɩɨɞɚɫɩɢɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɬɟ
ɪɚɬɨɪɚɩɨɪɚɞɢɪɢɫɤɨɬɩɨɠɚɪ
ɤɴɦɦɟɫɬɧɚɬɚɝɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
• Ɍɨɡɢ ɭɪɟɞ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɮɢɪɦɚɬɚɡɚɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚɞɨɦɚɩɨɥɡɜɚ ɨɬ ɞɟɰɚ ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɤɢɧɫɤɢɨɬɩɚɞɴɰɢɢɥɢɦɚɝɚɡɢɧɚ
ɧɚɞ ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɥɢɰɚ ɫ ɧɚɨɬ ɤɨɣɬɨ ɫɬɟ ɡɚɤɭɩɢɥɢ ɭɪɟɞɚ
ɦɚɥɟɧɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɫɟɬɢɜɧɢ • ɂɡɤɥɸɱɜɚɣɬɟɭɪɟɞɚɢɥɢɢɡɜɚɠɢ ɭɦɫɬɜɟɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɞɚɣɬɟ ɳɟɩɫɟɥɚ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɚ
ɨɬɥɢɰɚɛɟɡɨɩɢɬɢɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɟɞɢɞɚɢɡɜɴɪɲɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɤɨɝɚɬɨ ɫɚ ɩɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ɢɥɢ ɫɚ ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɚɧɢ ɤɚɤ ɞɚ • ɉɨɱɢɫɬɜɚɣɬɟ ɢɢɥɢ ɫɦɟɧɹɣɬɟ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɭɪɟɞɚɩɨɛɟɡɨɩɚɫɟɧ ɮɢɥɬɪɢɬɟ ɫɥɟɞ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɧɚɱɢɧɢɪɚɡɛɢɪɚɬɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟ ɪɢɨɞ ɨɬ ɜɪɟɦɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɬ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɇɟ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɣɬɟ ɩɨɠɚɪ
ɧɚɞɟɰɚɞɚɫɢɢɝɪɚɹɬɫɭɪɟɞɚ - Ɏɢɥɬɴɪɴɬɫɚɤɬɢɜɟɧɜɴɝɥɟɧɧɟ
Ⱦɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɩɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɢ
ɫɟɦɢɟɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɪɟɝɟɩɨɞɞɪɴɠɤɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɧɟɪɢɪɚɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɫɦɟɧɹ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɬɨɬɞɟɰɚɛɟɡɧɚɞɡɨɪ
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɨ ɧɚɦɟɫɟɰɚ
• ȼɇɂɆȺɇɂȿȾɨɫɬɴɩɧɢɬɟɱɚɫɪɚɛɨɬɚɢɥɢɩɨɱɟɫɬɨɚɤɨɫɟ
ɬɢɦɨɝɚɬɞɚɫɟɧɚɝɨɪɟɳɹɬɩɪɢ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ(W).
78
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
W
- Ɇɚɫɥɟɧɢɬɟ ɮɢɥɬɪɢ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɢɫɬɜɚɬ ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɦɟɫɟɰɚɪɚɛɨɬɚɢɥɢɩɨɱɟɫɬɨ
ɩɪɢ ɨɫɨɛɟɧɨ ɬɟɠɤɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ Ɇɨɠɟɬɟ ɞɚ ɝɢ
ɢɡɦɢɟɬɟ ɜ ɫɴɞɨɦɢɹɥɧɚ ɦɚɲɢɧɚ(Z).
Z
• ɉɨɱɢɫɬɜɚɣɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ ɫ
ɜɥɚɠɧɚ ɤɴɪɩɚ ɢ ɧɟɭɬɪɚɥɟɧ
ɬɟɱɟɧ ɩɪɟɩɚɪɚɬ
A
B
C
D
Ȼɭɬɨɧ Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ
A
B
C
D
ȼɤɥɸɱɜɚ ɢ ɢɡɤɥɸɱɜɚ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɫɬ
ɫ ɤɪɚɬɤɨ ɧɚɬɢɫɤɚɧɟ Ɉɫɜɟɬɥɟɧɢɟɬɨ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɜɤɥɸɱɜɚɢɢɡɤɥɸɱɜɚɩɪɢ
ɜɫɹɤɚ ɫɤɨɪɨɫɬ
Ɉɬɥɚɝɚɧɟ
ɉɨɞɯɨɞɹɳɨɡɚɩɴɥɧɨɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟɧɚ
ɨɫɬɚɬɴɱɧɢɦɢɪɢɡɦɢɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɧɚɬɢɫɤɚɧɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɬɨ
ɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ ɫɴɫ ɡɚɛɚɜɹɧɟ ɨɬ ɦɢɧ
Ɍɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɩɪɢ ɜɫɹɤɚ
ɫɤɨɪɨɫɬɄɨɝɚɬɨɟɚɤɬɢɜɧɨɢɤɨɧɚɬɚɧɚ
ɫɤɨɪɨɫɬɬɚɦɢɝɚɆɨɠɟɞɚɫɟɢɡɤɥɸɱɢ
ɫɧɚɬɢɫɤɚɧɟɧɚɛɭɬɨɧɚɡɚɫɤɨɪɨɫɬɢɥɢ
ɫ ɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɦɨɬɨɪɚ
Ʉɪɚɬɤɨɧɚɬɢɫɤɚɧɟȼɤɥɸɱɜɚɢɡɤɥɸɱɜɚ
ɦɨɬɨɪɚ ɧɚ ɩɴɪɜɚ ɫɤɨɪɨɫɬ
Ʉɪɚɬɤɨ ɧɚɬɢɫɤɚɧɟ ȼɤɥɸɱɜɚ ɦɨɬɨɪɚ
ɧɚ ɜɬɨɪɚ ɫɤɨɪɨɫɬ
Ʉ ɪ ɚ ɬ ɤ ɨ ɧ ɚ ɬ ɢ ɫ ɤ ɚ ɧ ɟ ȼ ɤ ɥ ɸ ɱ ɜ ɚ
ɜɫɦ ɭɤ ɚɬɟɥɧɢɹ ɦɨɬɨɪ ɧɚ ɬɪɟɬɚ
ɫɤɨɪɨɫɬ ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɡɚ ɞɚ
ɚɤɬɢɜɢɪɚɬɟɂɇɌȿɇɁɂȼɇȺɌȺɫɤɨɪɨɫɬ
ɫɴɫ ɡɚɞɚɞɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɢɧɭɬɢ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɴɬ
ɳɟ ɫɟ ɢɡɤɥɸɱɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ Ɍɚɡɢ
ɮɭɧɤɰɢɹɟɩɨɞɯɨɞɹɳɚɡɚɫɩɪɚɜɹɧɟɫ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɢɡɩɚɪɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɝɨɬɜɟɧɟ ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɨɬɧɨɜɨ ɛɭɬɨɧ D
ɡɚ ɞɚ ɞɟɚɤɬɢɜɢɪɚɬɟ ɂɇɌȿɇɁɂȼɇɂə
ɪɟɠɢɦ ɢ ɞɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟ ɦɨɬɨɪɚ
Ɉɫɜɟɬɢɬɟɥɧɩɪɢɛɨɪ
• ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɨɬ ɡɚɦɹɧɚ
ɫɟ ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɫ ɨɬɞɟɥɚ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ ÄɁɚ ɞɚ
ɡɚɤɭɩɢɬɟɨɫɜɟɬɢɬɟɥɧɢɹɩɪɢɛɨɪ
ɫɟ ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɫ ɨɬɞɟɥɚ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ³
79
KK Ʉɟԙɟɫɬɟɪɦɟɧԝɫɵɧɵɫɬɚɪ
• ɉɚɣɞɚɥɚɧɭ ɬɭɪɚɥɵ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪ
ɨɫɵ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɛɿɪɧɟɲɟ
ɧԝɫԕɚɥɚɪɵԛɲɿɧɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚɞɵ
ɋɨɧɞɵԕɬɚɧɦԝɧɞɚԕԝɪɵɥԑɵԙɵɡɞɚ
ɠ ɨ ԕ ɠ ɟ ɤ ɟ ɦ ԛ ɦ ɤ ɿ ɧ ɞ ɿ ɤ ɬɟ ɪ
ɫɢɩɚɬɬɚɥɭɵɦԛɦɤɿɧ
• Ɉ ɪ ɧ ɚ ɬ ɭ ɧ ԝ ɫ ԕ ɚ ɭ ɥ ɚ ɪ ɵ ɧ ɞ ɚ
ɚɧɵԕɬɚɥɦɚԑɚɧ ɡɚԕɵɦɞɚɧɭɞɵ
ԧɧɞɿɪɭɲɿ ɦɨɣɧɵɧɚɚɥɦɚɣɞɵ
• Ɍɚɦɚԕɩɿɫɿɪɭɲɿɧɿԙɛɚɫɵɦɟɧɬԛɬɿɧ
ɫɨɪԑɵɲԕɚɞɟɣɿɧɝɿɚɪɚԕɚɲɵԕɬɵԕ±
ɦɦɤɟɣɛɿɪԛɥɝɿɥɟɪɿɬԧɦɟɧɞɟɭ
ɨɪɧɚɬɵɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ ԧɥɲɟɦɞɟɪ
ɦɟɧɨɪɧɚɬɭɬɭɪɚɥɵɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪɞɿ
ɬɢɿɫɬɿɛԧɥɿɦɞɟɪɞɟɧ ɨԕɵԙɵɡ
• ɋɵɪɬԕɵ ԕɭɚɬ ɤԧɡɿɧɿԙ ɤɟɪɧɟɭɿ
ɬԛɬɿɧ ɫɨɪԑɵɲɬɵԙ ɿɲɤɿ ɠɚԑɵɧɚ
ɛɟɤɿɬɿɥɝɟɧɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪ
ɬɚԕɬɚɫɵɧɞɚԑɵ ɤԧɪɫɟɬɤɿɲɬɟɪɦɟɧ
ɫԥɣɤɟɫɛɨɥɭɵɧԕɚɞɚԑɚɥɚԙɵɡ
• ɫɵɧɵɩ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵ ԛɲɿɧ
ԛɣɞɟɝɿԕɭɚɬɤԧɡɿɠɟɪɝɟɬԝɣɵԕɬɚɭɞɵ
ɬɢɿɫɬɿ ɬԛɪɞɟ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ
ɟɬɟɬɿɧɿɧ ɬɟɤɫɟɪɿԙɿɡ ɋɨɪɵɩ
ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɞɢɚɦɟɬɪɿ
ɤɟɦ ɞɟɝɟɧɞɟ ɦɦ ɬԛɬɿɤɩɟɧ
ɬԛɬɿɧɞɿɤɤɟ ɠɚɥԑɚԙɵɡ Ɍԛɬɿɧɞɿɤɬɿԙ
ԝɡɵɧɞɵԑɵ ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧɲɟ ԕɵɫԕɚ
ɛɨɥɭɵɬɢɿɫ
• ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ
ɨɬ ɵ ɧ ɠ ɚ ɧ ɭ ɵ ɧ ɚ ɧ ɩ ɚ ɣ ɞ ɚ
ɛɨɥԑɚɧ ɬԛɬɿɧɞɟɪɞɿ ԕɚɡɚɧɞɚɪ
ɤɚɦɢɧɞɟɪԧɬɤɿɡɟɬɿɧɬԛɬɿɧɞɿɤɬɟɪɝɟ
ɠɚɥԑɚɦɚԙɵɡ
• ȿɝɟɪ ɲɵԑɚɪɭ ԕԝɪɚɥɵ ɷɥɟɤɬɪɥɿɤ
ɟɦɟɫ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɦɟɧ ɿɪɝɟɥɟɫ
ԕɨɥɞɚɧɵɥɫɚ ɦɵɫɚɥɵ ɝɚɡ
ɠ ɚ ԑ ɚ ɬ ɵ ɧ ԕ ԝ ɪ ɵ ɥ ԑ ɵ ɥ ɚ ɪ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧ ɝɚɡɞɵԙ ɤɟɪɿ
ɲɵԑɭɵɧɚ ɠɨɥ ɛɟɪɦɟɭ ԛɲɿɧ
ɛԧɥɦɟɞɟɠɟɬɤɿɥɿɤɬɿɚɭɚɚɥɦɚɫɭɵ
80
•
•
•
•
ɞɟԙɝɟɣɿ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɿɥɭɿ ɬɢɿɫ
Ⱥɫ ԛɣɞɟ ɬɚɡɚ ɚɭɚɧɵԙ ɤɿɪɭɿɧɟ
ɤɟɩɿɥɞɿɤɛɟɪɟɬɿɧɫɵɪɬԕɵɚɭɚɦɟɧ
ɬɿɤɟɥɟɣ ɛɚɣɥɚɧɵɫɚɬɵɧ ɫɚԙɵɥɚɭ
ɛɨɥɭɵ ɬɢɿɫ ɉɥɢɬɚ ɫԛɡɿɧɞɿɫɿ
ɷɥɟɤɬɪɞɟɧ ɛɚɫԕɚ ɷɧɟɪɝɢɹɦɟɧ
ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɣɬɿɧ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɦɟɧ
ɿɪɝɟɥɟɫԕɨɥɞɚɧɵɥԑɚɧɤɟɡɞɟɬԛɬɿɧ
ɩɥɢɬɚ ɫԛɡɿɧɞɿɫɿɧɟɧ ɤɟɪɿ ɤɿɪɭɿɧ
ɛɨɥɞɵɪɦɚɭԛɲɿɧɛԧɥɦɟɞɟɝɿɬɟɪɿɫ
ԕɵɫɵɦɦɛɞɚɧɚɫɩɚɭɵɬɢɿɫ
Ԕɭɚɬ ɫɵɦɵ ɡɚԕɵɦɞɚɥԑɚɧ
ɠɚԑɞɚɣɞɚԕɚɧɞɚɣɞɚɛɿɪԕɚɭɿɩɬɿԙ
ɚɥɞɵɧ ɚɥɭ ԛɲɿɧ ɨɧɵ ԧɧɞɿɪɭɲɿ
ɧɟɦɟɫɟ ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ԕɵɡɦɟɬ
ɤԧɪɫɟɬɭɛԧɥɿɦɿɚɭɵɫɬɵɪɭɵɬɢɿɫ
ȿɝɟɪ ɝɚɡɞɵ ɩɥɢɬɚɧɵԙ ɨɪɧɚɬɭ
ɧԝɫԕɚɦɚɫɵɧɞɚ ɨɧɵԙ ɚɪɚ
ԕɚɲɵԕɬɵԑɵ ԛɥɤɟɧ ɛɨɥɭ ɤɟɪɟɤ
ɛɨɥɫɚ ɨɧɞɚ ɨɧɵ ɟɫɟɩɤɟ ɚɥɭ
ԕɚɠɟɬ Ȼɚɪɥɵԕ ɚɭɚ ɚɥɦɚɫɬɵɪɭ
ɟɪɟɠɟɥɟɪɿ ɬɨɥɵԕ ɨɪɵɧɞɚɥɭɵ
ɤɟɪɟɤ
ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɨɪɧɚɬɭ
ɛɚɪɵɫɵɧɞɚ ɬɟɤ ɲɚԑɵɧ ɩɿɲɿɧɞɿ
ɛԝɪɚɧɞɚɥɚɪ ɦɟɧ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿ
ԑɚɧɚɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԕɚɠɟɬ
ȿ ɫ ɤ ɟ ɪ ɬ ɭ Ȼ ԝ ɪ ɚ ɧ ɞ ɚ ɥ ɚ ɪ
ɦɟɧ ԕԝɪɚɦɞɚɫ ɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿ
ԕԝɪɚɫɬɵɪɭɞɚ ɨɫɵ ɧԝɫԕɚɭɥɚɪ
ɨɪɵɧɞɚɥɦɚɫɚɷɥɟɤɬɪɠԛɣɟɫɿɧɞɟ
ԕɚɭɿɩɬɭɭɵɦԛɦɤɿɧ
ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ɬɨԕԕɚ
ɬԛɣɿɫɩɟɥɟɪɿɧɿԙ ɚɪɚɥɵԑɵ ɦɦ
ɛɨɥɚɬɵɧɟɤɿɩɨɥɸɫɬɿɚɭɵɫɬɵɪɵɩ
ԕɨɫԕɵɲɚɪԕɵɥɵԕɨɫɵԙɵɡ
ɉɚɣɞɚɥɚɧɭ
• ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɚɫ
ԛɣɞɿԙ ɢɿɫɿɧ ɤɟɬɿɪɭ ԛɲɿɧ ɬɟɤ ԛɣɞɟ
ԕɨɥɞɚɧɵɥɭԑɚɚɪɧɚɥɵɩɠɚɫɚɥԑɚɧ
• ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧ ԧɡɿɧɿԙ
ɚɪɧɚɣɵ ɦɚԕɫɚɬɬɚɪɵ ԛɲɿɧ ԑɚɧɚ ԕɚɥɞɵԑɵɧ ԕɚɣɬɚ ԧԙɞɟɭ ԛɲɿɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԕɚɠɟɬ
ԕɚɛɵɥɞɚɭ ɩɭɧɤɬɿɧɟ ԧɬɤɿɡɭ ԕɚɠɟɬ
• ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵ ɠԝɦɵɫ ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɞɚɧ ɲɵԕԕɚɧ ԧɧɿɦɞɿ
ɿɫɬɟɩɬԝɪԑɚɧɞɚԛɥɤɟɧɠɚɥɵɧɨɬɬɵ ԕɚɥɞɵԕɬɚɪɞɵ ԕɚɣɬɚ ԧԙɞɟɭɝɟ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԙɵɡ
ɬɚɩɫɵɪɭɚɪԕɵɥɵԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪɬɚԑɚ
• Ƚɚɡɞɵԙ ɠɚɧɭ ԕɚɪԕɵɧɞɵɥɵԑɵɧ ɠԥɧɟ ɚɞɚɦɧɵԙ ɞɟɧɫɚɭɥɵԑɵɧɚ
ԛɧɟɦɿ ɛɚԕɵɥɚɩ ɨɬɵɪɭ ԕɚɠɟɬ Ɉɬ ɡɢɵɧɤɟɥɬɿɪɟɬɿɧɠɚԑɞɚɣɥɚɪԑɚɠɨɥ
ɬɚɛɚɧɵԙɫɵɪɬɵɧɚɲɵԑɵɩɤɟɬɩɟɣ ɛɟɪɦɟɭɝɟԧɡԛɥɟɫɿԙɿɡɞɿԕɨɫɵԙɵɡ
ɨɧɵԙɬԛɛɿɧɟɛɚԑɵɬɬɚɥɭɵɬɢɿɫ
Ԧɧɿɦɞɿ ԕɚɣɬɚ ԧԙɞɟɭ ɦԥɫɟɥɟɫɿ
• ɀɚɣɩɚԕ ԕɭɵɪɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɠԧɧɿɧɞɟ ԧɡ ԕɚɥɚԙɵɡɞɚԑɵ
ɬɚɛɚɥɚɪɞɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ԕԝɡɵɪɥɵɦɟɤɟɦɟɝɟԕɚɥɞɵԕɬɚɪɞɵ
ԛɧɟɦɿ ɛɚԕɵɥɚɭ ԕɚɠɟɬ ɦɚɣ ԕɚɣɬɚ ԧԙɞɟɭ ԕɵɡɦɟɬɿɧɟ ɧɟɦɟɫɟ
ɲɚɦɚɞɚɧ ɚɪɬɵԕ ԕɵɡɵɩ ɤɟɬɫɟ ԧɧɿɦɞɿ ɫɚɬɵɩ ɚɥԑɚɧ ɞԛɤɟɧɝɟ
ԧɪɬɤɟԝɥɚɫɵɩɤɟɬɭɿɦԛɦɤɿɧ
ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ
• ɋɨɪɵɩ ɚɥɭ ԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɵԙ • Ʉɟɡɤɟɥɝɟɧɠԧɧɞɟɭɠԝɦɵɫɬɚɪɵɧ
ɚɫɬɵɧɞɚ ԕԝɪɚɦɵɧɞɚ ɫɩɢɪɬ ɛɚɪ ɠԛɪɝɿɡɛɟɫ ɛԝɪɵɧ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ
ɫԝɣɵԕɬɵԕɬɚɪɞɵɠɚԑɵɩɩɿɫɿɪɦɟԙɿɡ ԧɲɿɪɭɧɟɦɟɫɟɬɨԕɬɚɧɚԑɵɬɭɤɟɪɟɤ
ԧɪɬɲɵԑɭԕɚɭɩɿɛɚɪ
• Ȼɟɥɝɿɥɟɧɝɟɧ ɭɚԕɵɬ ԧɬɤɟɧɞɟ
• Ȼԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɛɚɥɚɥɚɪ ɫԛɡɝɿɥɟɪɞɿ ɬɚɡɚɥɚɭ ɠԥɧɟɧɟɦɟɫɟ
ɠɚɫɬɚɧ ɛɚɫɬɚɩ ɚɥ ɮɢɡɢɤɚɥɵԕ ɚɭɵɫɬɵɪɵɩɨɬɵɪɭԕɚɠɟɬԥɣɬɩɟɫɟ
ɫɟɡɿɦɦԛɲɟɥɟɪɿɧɟɦɟɫɟɚԕɵɥɨɣ ԧɪɬɲɵԑɭԕɚɭɩɿɛɚɪ
ԕɚɛɿɥɟɬɬɟɪɿɠԧɧɿɧɟɧɤɟɦɿɫɬɿɝɿɛɚɪ - Ȼɟɥɫɟɧɞɿɪɿɥɝɟɧɤԧɦɿɪɫԛɡɝɿɥɟɪɿ
ɧɟɦɟɫɟ ɛɿɥɿɦɿ ɦɟɧ ɬԥɠɿɪɢɛɟɫɿ
Ȼԝɥɫԛɡɝɿɥɟɪɞɿɠɭɭԑɚɛɨɥɦɚɣɞɵ
ɠɟɬɤɿɥɿɤɫɿɡɠɚɧɞɚɪɛɿɥɟɬɿɧɞɟɪɞɿԙ
ԥɪɿ ɨɥɚɪɞɵ ԕɚɥɩɵɧɚ ɤɟɥɬɿɪɭ
ɤԧɪɫɟɬɭɿɦɟɧ ɧԝɫԕɚɭɥɵԕԕɚ
ɦԛɦɤɿɧɟɦɟɫɫɨɧɞɵԕɬɚɧɨɥɚɪɞɵ
ɫԥɣɤɟɫ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɵɧɚ ɛɨɥɚɞɵ
ɚɣɞɚ ɛɿɪ ɪɟɬ ɧɟɦɟɫɟ ɤԧɩ
Ȼɚɥɚɥɚɪɞɵԙ ԕԝɪɵɥԑɵɦɟɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧɤɟɡɞɟɨɞɚɧɞɚ
ɨɣɧɚɭɵɧɚ ɠɨɥ ɛɟɪɦɟԙɿɡ
ɠɢɿɚɭɵɫɬɵɪɵɩɨɬɵɪɭԕɚɠɟɬ(W).
Ȼɚɥɚɥɚɪԑɚ ɟɪɟɫɟɤ ɬɟɪɞɿԙ
ɛɚԕɵɥɚɭɵɧɚɧ ɬɵɫ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚ ɞɚ ɬɚɡɚɪɬɭԑɚ ɞɚ
ɛɨɥɦɚɣɞɵ
• ɋȺԔ ȻɈɅɕԘɕɁ Ԕɨɥ ɠɟɬɟɬɿɧ
ɛԧɥɿɤɬɟɪɩɿɫɿɪɭԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɵɦɟɧ
ɛɿɪɝɟ ԕɨɥɞɚɧԑɚɧ ɤɟɡɞɟ ɵɫɬɵԕ
- Ɍԝɪɚԕɬɵ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɩ ɠԛɪɝɟɧ
ɛɨɥɭɵɦԛɦɤɿɧ
ɤɟɡɞɟ ɫԛɡɝɿɥɟɪɞɿ ɚɣ ɫɚɣɵɧ
Ɍɟɯɧɢɤɚɥɵԕɤԛɬɿɦɤԧɪɫɟɬɭ
ɚɥ ԧɬɟ ɚɭɵɪ ɧɟɦɟɫɟ ɠɢɿ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧɞɚɨɞɚɧɞɚɠɢɿ
• Ȼɟɥɝɿ ɫɚɥɵɧԑɚɧԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɞɵ
ɚɭɵɫɬɵɪɵɩ ɨɬɵɪɵԙɵɡ ɨɧɵ
ɬԝɪɦɵɫɬɵԕ ԕɚɥɞɵԕɬɚɪɦɟɧ ɛɿɪɝɟ
ɵɞɵɫɠɭԑɵɲɦɚɲɢɧɚɞɚɠɭɭԑɚ
ɬɚɫɬɚɦɚԙɵɡ ɗɥɟɤɬɪɥɿɤ ɠԥɧɟ
ɛɨɥɚɞɵ(Z).
ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚɥɵԕԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɞɵԙ
W
81
ɀɚɪɵԕɬɚɧɞɵɪɭԕԝɪɚɥɵ
• Ⱥɭɵɫɬɵɪɭ ԛɲɿɧ ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ
ԕɨɥɞɚɭ ɤԧɪɫɟɬɭ ɨɪɬɚɥɵԑɵɦɟɧ
ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ ©ɋɚɬɵɩ ɚɥɭ
ԛɲɿɧɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭ
ɨɪɬɚɥɵԑɵɦɟɧɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡª
Z
• ɋɨɪɵɩɚɥɭԕԝɪɵɥԑɵɫɵɧɞɵɦԕɵɥ
ɲԛɛɟɪɟɤɩɟɧɧɟɣɬɪɚɥɬɚɡɚɪɬԕɵɲ
ɡɚɬɬɵɩɚɣɞɚɥɚɧɵɩɬɚɡɚɥɚɭɤɟɪɟɤ
Ȼɚɫԕɚɪɭɷɥɟɦɟɧɬɬɟɪɿ
A
Ɍԛɣɦɟ
A
B
C
D
82
B
C
D
Ɏɭɧɤɰɢɹ
Ԕɵɫԕɚɭɚԕɵɬɛɨɣɵɛɚɫɭɚɪԕɵɥɵɟԙɠɨԑɚɪɵ
ԕɚɪԕɵɧɞɵɥɵԕɬɚ ɠɚɪɵԕɬɚɧɞɵɪɭ ɠԛɣɟɫɿɧ
ԕɨɫɭ ɠԥɧɟ ɫԧɧɞɿɪɭ ɀɚɪɵԕɬɚɧɞɵɪɭ ԥɪɛɿɪ
ɠɵɥɞɚɦɞɵԕɬɵ ԕɨɫɵɥɭɵ ɠԥɧɟ ɫԧɧɞɿɪɿɥɭɿ
ɦԛɦɤɿɧ
Ʉɿɞɿɪɿɫ
ԔɚɥɞɵԕɢɿɫɬɟɪɿɧɤɟɬɿɪɭԛɲɿɧɠɚɪɚɦɞɵԜɡɚԕ
ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɛɚɫɭ ɦɢɧɭɬɬɵԕ ɤɿɞɿɪɿɫɩɟɧ
ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ɫԧɧɞɿɪɭɞɿ ɛɟɥɫɟɧɞɿɪɭ
Ԥɪɛɿɪ ɠɵɥɞɚɦɞɵԕɬɚ ɛɟɥɫɟɧɞɿɪɿɥɟɞɿ ȿɝɟɪ
ɛɟɥɫɟɧɞɿ ɛɨɥɫɚ ɠɵɥɞɚɦɞɵԕ ɛɟɥɝɿɲɟɫɿ
ɠɚɧɚɞɵ ɀɵɥɞɚɦɞɵԕ ɬԛɣɦɟɫɿɧ ɛɚɫɭ
ɠɟɬɟɤɬɿ ɫԧɧɞɿɪɭ ɚɪԕɵɥɵ ɫԧɧɞɿɪɿɥɟɞɿ
Ԕɵɫԕɚ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɛɚɫɭ Ɇɨɬɨɪɞɵ ɛɿɪɿɧɲɿ
ɠɵɥɞɚɦɞɵԕɬɚ ɿɫɤɟ ԕɨɫɚɞɵɚɠɵɪɚɬɚɞɵ
Ԕɵɫԕɚ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɛɚɫɭ Ɇɨɬɨɪɞɵ ɟɤɿɧɲɿ
ɠɵɥɞɚɦɞɵԕɬɚ ɿɫɤɟ ԕɨɫɚɞɵ
Ԕɵɫԕɚɲɚ ɛɚɫɭ ɋɿԙɿɪɟɬɿɧ ɷɥɟɤ ɬɪɥɿɤ
ԕɨɡԑɚɥɬԕɵɲɬɵ ԛɲɿɧɲɿ ɠɵɥɞɚɦɞɵԕɬɚ ԕɨɫɭ
ɦɢɧɭɬ ɛɨɣɵ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɣɬɿɧ ԔȺɊԔɕɇȾɕ
ɠɵɥɞɚɦɞɵԕɬɵ ԕɨɫɭ ԛɲɿɧ ɟɤɿɧɲɿ ɪɟɬ
ɛɚɫɵԙɵɡ ɫɨɞɚɧ ɤɟɣɿɧ ɫɨɪɵɩ ɚɥɚɬɵɧ
ԕɨɥɲɚɬɵɪ ɚɜɬɨɦɚɬɬɵ ɬԛɪɞɟ ɫԧɧɟɞɿ Ȼԝɥ
ɮɭɧɤɰɢɹ ɚɫ ԥɡɿɪɥɟɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɛɭɥɚɪɞɵԙ
ɟԙ ɠɨԑɚɪɵ ɞɟԙɝɟɣɿɧ ɤɟɬɿɪɭɝɟ ɠɚɪɚɦɞɵ
ԔȺɊԔɕɇȾɕɪɟɠɢɦɞɿԧɲɿɪɭɠԥɧɟɷɥɟɤɬɪɥɿɤ
ԕɨɡԑɚɥɬԕɵɲɬɵ ɫԧɧɞɿɪɭ ԛɲɿɧ D ɬԛɣɦɟɫɿɧ
ԕɚɣɬɚ ɛɚɫɵԙɵɡ
ɧɟɪɚɛɨɬɢɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɫɬɪɭʁɚ
MK ɋɨɜɟɬɢɢɬɪɢɤɨɜɢ
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɭɪɟɞ ɧɚ ɝɚɫ
• ɍɩɚɬɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɟ
ɦɨɪɚɞɚɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɞɨɜɨɥɟɧ
ɨɞɧɟɫɭɜɚɧɚɧɟɤɨɥɤɭɦɨɞɟɥɢɨɞ
ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɜɨ
ɨɜɨʁ ɭɪɟɞ ɋɨɨɞɜɟɬɧɨ ɧɚ ɬɨɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢ
ɜɢɟɦɨɠɟɬɟɞɚɧɚʁɞɟɬɟɨɩɢɫɢɧɚ
ɜɪɚʅɚʃɟ ɧɚɡɚɞ ɧɚ ɢɡɞɭɜɧɢɬɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɝɚɫɨɜɢ Ʉɭʁɧɚɬɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɦɚ
ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ
ɨɬɜɨɪ ɤɨʁ ɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧ
ɜɚɲɢɨɬ ɭɪɟɞ
ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ ɡɚ
• ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬɧɟɦɚɞɚɛɢɞɟ
ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɜɥɟɡ ɧɚ ɱɢɫɬ
ɨɞɝɨɜɨɪɟɧɡɚɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚɤɨɢ
ɜɨɡɞɭɯ Ʉɨɝɚ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɫɟ
ɧɚɫɬɚɧɚɥɟ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɚɩɚɪɚɬɢ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚ ɢɥɢ ɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚ
ɤɨɢɧɟɪɚɛɨɬɚɬɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ
ɦɨɧɬɚɠɚ
ɫɬɪɭʁɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɨɬ ɩɪɢɬɢɫɨɤ
• Ɇ ɢ ɧ ɢ ɦ ɚ ɥ ɧ ɨɬ ɨ ɛ ɟɡ ɛ ɟɞ ɧ ɨ
ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ
ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɦɟɼɭ ɩɥɨɱɚɬɚ ɡɚ
ɛɢɞɟ ɩɨɝɨɥɟɦ ɨɞ PEDU
ɝɨɬɜɟʃɟ ɢ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɟ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢ ɜɪɚʅɚʃɟ
PP ɧɟɤɨɢ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ
ɧɚ ɢɡɞɭɜɧɢɬɟ ɝɚɫɨɜɢ ɧɚɡɚɞ
ɫɟ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɚɬ ɢ ɧɚ ɩɨɦɚɥɚ
ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
ɜɢɫɢɧɚɜɟɦɨɥɢɦɟɩɨɝɥɟɞɧɟɬɟ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
ɝɢ ɞɟɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢ
• ȼɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ
ɞɢɦɟɧɡɢɢ ɢ ɦɨɧɬɚɠɚ
ɧɚ ɤɚɛɟɥɨɬ ɡɚ ɫɬɪɭʁɚ ɬɨʁ
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɜɨɥɬɚɠɚɬɚɧɚ
ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɡɚɦɟɧɟɬ ɨɞ
ɫɬɪɭʁɚɬɚɨɞɝɨɜɚɪɚɧɚɨɧɚɚɤɨʁɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ ɨɬ ɢɥɢ ɨɞ
ɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɩɥɨɱɤɚɬɚ ɫɨ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɨɬ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɞɚ ɫɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢɰɜɪɫɬɟɧɚ
ɫɩɪɟɱɚɬ ɤɚɤɜɢ ɛɢɥɨ ɪɢɡɢɰɢ
ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
• Ⱥɤɨ ɭɩɚɬɫɬɜɚɬɚ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠɚ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
ɧɚ ɩɥ ɨɱɚɬɚ ɡɚ ɝɨɬɜɟʃɟ
• ɁɚɭɪɟɞɢɨɞɄɥɚɫɚ,ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ
ɧɚ ɝɚɫ ɧɚɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɟ
ɞɚɥɢ ɞɨɦɚɲɧɨɬɨ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɩɨɝɨɥɟɦɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ
ɫɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɫɬɪɭʁɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚ
ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɬɨ ɩɨɝɨɪɟ ɬɨɚ
ɫ ɨ ɨɞ ɜɟɬ ɧ ɨ ɡ ɚɡɟ ɦ ʁ ɭ ɜɚ ʃ ɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɟ ɩɪɟɞɜɢɞ
ɉɨɜɪɡɟɬɟ ɝɨ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɫɨ
Ɋɟɝɭɥɚɬɢɜɢɬɟ ɡɚ ɢɫɩɭɲɬɚʃɟ
ɨɞɜɨɞɧɨɰɪɟɜɨɩɪɟɤɭɰɟɜɤɚɤɨʁɚ
ɜɨɡɞɭɯɬɪɟɛɚɞɚɫɟɩɨɱɢɬɭɜɚɚɬ
ɢɦɚ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɞɢʁɚɦɟɬɚɪ ɨɞ
• Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟ ɫɚɦɨ ɲɪɚɮɨɜɢ ɢ
PP Ɍɪɚɫɚɬɚ ɧɚ ɰɪɟɜɨɬɨ
ɦɚɥɢ ɞɟɥɨɜɢ ɡɚ ɩɨɬɩɨɪɚ ɧɚ
ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɲɬɨ ɩɨɤɪɚɬɤɚ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
• ɇɟɩɨɜɪɡɭɜɚʁɬɟɝɨɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
ɉ ɪ ɟ ɞ ɭ ɩ ɪ ɟ ɞ ɭ ɜ ɚ ʃ ɟ Ⱥ ɤ ɨ
ɫɨɨɞɜɨɞɧɢɤɚɧɚɥɢɧɢɡɤɨɢɫɟ
ɲɪɚɮɨɜɢɬɟ ɢɥɢ ɭɪɟɞɨɬ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬɡɚɩɚɥɢɜɢɝɚɫɨɜɢ
ɮɢɤɫɢɪɚʃɟɧɟɝɢɦɨɧɬɢɪɚɬɟɜɨ
ɛɨʁɥɟɪɢ ɨɝɧɢɲɬɚ ɢɬɧ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɨɜɢɟ ɭɩɚɬɫɬɜɚ
• Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɫɟ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɭɪɟɞ ɤɨʁ
83
ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɫɬɪɭʁɚɬɚ
• ɉɨɜɪɡɟɬɟ ɝɨ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ
ɫɨ ɫɬɪɭʁɚ ɩɪɟɤɭ ɞɜɨɩɨɥɟɧ
ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ ɤɨʁ ɢɦɚ ɤɨɧɬɚɤɬɟɧ
ʁɚɡ ɨɞ ɧɚʁɦɚɥɤɭ PP
ɢ ɫɜɟɫɧɢ ɫɟ ɡɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɟ
Ⱦɟɰɚ ɧɟ ɫɦɟɚɬ ɞɚ ɫɢ ɢɝɪɚɚɬ
ɫɨ ɚɩɚɪɚɬɨɬ ɑɢɫɬɟʃɟɬɨ ɢ
ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɟ ɫɦɟɚɬ ɞɚ ɝɨ
ɩɪɚɜɚɬ ɞɟɰɚ ɛɟɡ ɧɚɞɡɨɪ
• “ȼɇɂɆȺɇɂȿ Ⱦɨɫɬɚɩɧɢɬɟ
ɍɩɨɬɪɟɛɚ
ɞɟɥɨɜɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɜɠɟɲɬɚɬ
• Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɟ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧ ɤɨɝɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɫɨ ɭɪɟɞɢ ɡɚ
ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɚ ɝɨɬɜɟʃɟ´
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɟɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ
Ɉɞɪɠɭɜɚʃɟ
ɦɢɪɢɡɛɢɬɟ ɨɞ ɤɭʁɧɚɬɚ
• ɇɟɤɨɪɢɫɬɟɬɟɝɨɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬɡɚ • ɋɢɦɛɨɥɨɬ ɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬɢɥɢ
ɞɪɭɝɢ ɧɚɦɟɧɢ ɨɫɜɟɧ ɡɚ ɨɧɢɟ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɚɤɭɜɚʃɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚ
ɞɟɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬ ɧɟ ɫɦɟɟ
ɡɚ ɤɨɢ ɟ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧ
• ɇɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɩɚɥɟɬɟ ɢ ɧɟ ɞɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɤɨ ɨɬɩɚɞ
ɨɫɬɚɜɚʁɬɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɨɝɚɧ ɩɨɞ ɨɞ ɞɨɦɚʅɢɧɫɬɜɚ Ɍɨʁ ɬɪɟɛɚ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɞɨɞɟɤɚ ɢɫɬɢɨɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɚɞɟ ɜɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ
ɫɨɛɢɪɟɧɩɭɧɤɬɡɚɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ
ɪɚɛɨɬɢ
• ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɟɬɟɝɨɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ
ɧɚɩɥɚɦɟɧɨɬɡɚɞɚɝɨɧɚɫɨɱɢɬɟ ɨ ɩ ɪ ɟ ɦ ɚ ɋ ɨ ɩ ɪ ɚ ɜ ɢ ɥ ɧ ɨ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɤɨɧɞɧɨɬɨɧɚɬɚɜɚɬɚ ɪɚɫɯɨɞɭɜɚʃɟɧɚɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɢ ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɢɫɬɢɨɬ ɧɟ ɜɢɟ ɩɨɦɚɝɚɬɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɱɚɬ
ɩɨɞɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɜɪɡ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ
ɬɚɜɚɬɚ
• Ɏɪɢɬɟɡɢɬɟ ɡɚ ɩɪɠɟʃɟ ɜɨ ɫ ɪ ɟ ɞ ɢ ɧ ɚ ɢ ɱ ɨ ɜ ɟ ɤ ɨ ɜ ɨ ɬ ɨ
ɞɥɚɛɨɤɚ ɦɚɫɧɨɬɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɡɞɪɚɜʁɟ ɤɨɢ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɚɧɨɞɚɛɢɞɚɬɩɨɞɧɚɞɡɨɪ ɧɚɫɬɚɧɚɬ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨ ɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɨɬɨɪɚɫɯɨɞɭɜɚʃɟɧɚ
ɩɪɟɝɪɟɚɧɨɬɨɦɚɫɥɨɦɨɠɟɥɟɫɧɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɤɚɤɨ ɨɬɩɚɞ Ɂɚ
ɩɨɜɟʅɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɚɥɢ
• ɇɟ ɮɥɚɦɛɢɪɚʁɬɟ ɯɪɚɧɚ ɩɨɞ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟɬɨ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬɩɨɫɬɨɢɨɩɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɜɟ ɦɨɥɢɦɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ʁɚ ɜɚɲɚɬɚ
ɨɞ ɩɨɠɚɪ
• Ɉɜɨʁ ɚɩɚɪɚɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɥɨɤɚɥɧɚɝɪɚɞɫɤɚɜɥɚɫɬɜɚɲɚɬɚ
ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɞɟɰɚ ɩɨɫɬɚɪɢ ɨɞ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɪɚɫɯɨɞɭɜɚʃɟ
ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɥɢɰɚ ɫɨ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɧɚ ɞɨɦɚɲɟɧ ɨɬɩɚɞ ɢɥɢ
ɮɢɡɢɱɤɢɫɟɬɢɥɧɢɢɥɢɦɟɧɬɚɥɧɢ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚɬɚ ɨɞ ɤɚɞɟ ɲɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɥɢɫɨɧɟɞɨɜɨɥɧɨ ɫɬɟ ɝɨ ɤɭɩɢɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬ
ɢɫɤɭɫɬɜɨɢɡɧɚɟʃɟɚɤɨɫɟɩɨɞ • ɉɪɟɞɞɚɝɨɨɞɪɠɭɜɚɬɟɭɪɟɞɨɬ
ɧɚɞɡɨɪ ɢɥɢ ɚɤɨ ɢɦ ɫɟ ɞɚɜɚɚɬ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɢɥɢ ɢɡɜɚɞɟɬɟ ɝɨ
ɭɩɚɬɫɬɜɚ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɤɚɛɟɥɨɬ ɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
ɚɩɚɪɚɬɨɬ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɟɧ ɧɚɱɢɧ • ɂɫɱɢɫɬɟɬɟ ɢɢɥɢ ɡɚɦɟɧɟɬɟ ɝɢ
84
ɮɢɥɬɪɢɬɟɩɨɫɥɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɨɬ Ʉɨɧɬɪɨɥɢ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɨɬɩɟɪɢɨɞɈɩɚɫɧɨɫɬ
ɨɞ ɩɨɠɚɪ
- Ɏɢɥɬɟɪɨɬɫɨɚɤɬɢɜɟɧʁɚɝɥɟɧɧɟ
ɫɟɦɢɟɢɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɛɧɨɜɢ
A
B
C
D
ɡɚɬɨɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɟɧɭɜɚ
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɧɚ ɫɟɤɨɢ ɱɟɬɢɪɢ Ʉɨɩɱɟ Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɦɟɫɟɰɢ ɢɥɢ ɩɨɱɟɫɬɨ ɩɪɢ
Ƚɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɢ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚ ɫɢɫɬɟɦɨɬ
ɨɫɨɛɟɧɨɱɟɫɬɚɭɩɨɬɪɟɛɚ(W).
ɡɚ ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ
W
- Ɏɢɥɬɪɢɬɟɦɨɪɚɞɚɫɟɱɢɫɬɚɬ
ɧɚɫɟɤɨɢɦɟɫɟɰɚɢɥɢɩɨɱɟɫɬɨ
ɩɪɢ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ
ɦɨɠɚɬɞɚɫɟɦɢʁɚɬɜɨɦɚɲɢɧɚ
ɡɚɦɢɟʃɟɫɚɞɨɜɢ(Z).
A
B
C
Z
• Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ɱɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɫɨ
ɜɥɚɠɧɚɤɪɩɚɢɧɟɭɬɪɚɥɟɧɬɟɱɟɧ
ɞɟɬɟɪɝɟɧɬ
D
ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ ɫɨ ɤɪɚɬɤɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ
ɋɜɟɬɥɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɤɥɭɱɚɬ ɢ
ɢɫɤɥɭɱɚɬ ɩɪɢ ɫɟɤɨʁɚ ɛɪɡɢɧɚ
Ɉɞɥɨɠɭɜɚʃɟ
ɋɨɨɞɜɟɬɧɨɡɚɰɟɥɨɫɧɨɟɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟ
ɧɚ ɡɚɨɫɬɚɧɚɬɢ ɦɢɪɢɡɛɢ Ⱦɨɥɝɨ
ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ Ⱥɤɬɢɜɢɪɚ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨ
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɫɨ ɡɚɞɨɰɧɭɜɚʃɟ ɨɞ
ɦɢɧɭɬɢ Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚ
ɩɪɢ ɫɟɤɨʁɚ ɛɪɡɢɧɚ Ʉɨɝɚ ɟ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɤɨɧɚɬɚ ɡɚ ɛɪɡɢɧɚ ɬɪɟɩɤɚ Ɇɨɠɟ
ɞɚ ɫɟ ɨɧɟɜɨɡɦɨɠɢ ɫɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ
ɧɚ ɤɨɩɱɟɬɨ ɡɚ ɛɪɡɢɧɚ ɫɨ ɲɬɨ ɫɟ
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚ ɦɨɬɨɪɨɬ
Ʉɪɚɬɤɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ Ƚɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚ
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚ ɦɨɬɨɪɨɬ ɜɨ ɛɪɡɢɧɚ ɟɞɟɧ
Ʉɪɚɬɤɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ Ƚɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚ
Ɇɨɬɨɪɨɬ ɜɨ ɛɪɡɢɧɚ ɞɜɚ
Ʉɪɚɬɤɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ Ƚɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚ
ɦɨɬɨɪɨɬɜɨɬɪɟɬɚɛɪɡɢɧɚɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɝɨ ɜɬɨɪ ɩɚɬ ɡɚ ɞɚ ʁɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɬɟ
ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɂɇɌȿɇɁɂȼɇɈ ɤɨʁɚ ɟ
ɧɚɦɟɫɬɟɧɚ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ ɦɢɧɭɬɢ
ɩɨ ɲɬɨ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɨɬ ʅɟ ɫɟ ɢɫɤɥɭɱɢ
ɚ ɜ ɬ ɨ ɦ ɚ ɬ ɫ ɤ ɢ Ɉ ɜ ɚ ɚ ɮ ɭ ɧ ɤ ɰ ɢ ʁ ɚ
ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɡɚ ɫɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɧɢɜɨɚ ɧɚ ɢɫɩɚɪɭɜɚʃɚ
ɨɞ ɝɨɬɜɟʃɟ ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɤɨɩɱɟɬɨ D ɡɚ ɞɚ ɝɨ ɞɟɚɤɬɢɜɢɪɚɬɟ
ɪɟɠɢɦɨɬ ɂɇɌȿɇɁɂȼɇɈ ɢ ɞɚ ɝɨ
ɢɫɤɥɭɱɢɬɟ ɦɨɬɨɪɨɬ
ȿɞɢɧɢɰɚɡɚɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ
• Ɂɚ ɡɚɦɟɧɭɜɚʃɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ
ʁɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ÄɁɚ
ɤɭɩɭɜɚʃɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ʁɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ³
85
SQ Paralajmërimet dhe këshilla
• Udhëzimet për përdorimin u
UHIHURKHQPRGHOHYHWsQGU\VKPH
Ws NsWLM DSDUDWL 6L UUMHGKLP
mund të gjenden përshkrime të
karakteristikave të veçanta që
nuk i përkasin aparatit të vet
VSHFL¿N
• Prodhuesi nuk mund ta
konsiderojë veten përgjegjës për
dëme eventuale që shkaktohen
nga instalimi ose përdorimi jo i
duhur.
• Distanca minimale e sigurisë
midis platformës e aspiratorit
është prej 650 mm (disa modele
mund të instalohen në një lartësi
Ps Ws YRJsO VKLNRQL SDUDJUD¿Q
për përmasat e punës e për
instalimin).
• .RQWUROORQL WHQVLRQLQ H UU\PsV
në rrjet nëse korrespondon me
atë që shënohet në targën e të
dhënave të vendosur brenda
aspiratorit.
• 3sUDSDUDWHWH.ODVsV,NRQWUROORQL
që rrjeti i ushqimit të shtëpisë të
ketë një lidhje të duhur me masë.
Lidheni aspiratorin me kanalin e
W\PUDYH PH DQs Ws QMs WXEL PH
diametër minimal prej 120 mm.
5UXJD H W\PUDYH GXKHW Ws MHWs
sa më e shkurtër që të jetë e
mundur.
• Mos e lidhni aspiratorin
PH NDQDOHW H W\PUDYH Ts
WUDQVSRUWRMQs W\PUD Ws GMHJLHV
SVK Ws NDOGDMDYH R[KDTHYH
etj.).
• Nëse aspiratori përdoret në
kombinim me aparate jo
elektrike (p.sh. aparate me
86
•
•
•
•
JD] GXKHW Ws JDUDQWRKHW QMs
ajrim i mjaftueshëm në lokal për
Ws QGDOXDU NWKLPLQ H ÀXNVLW Ws
gazrave të shkarkimit. Kuzhina
duhet të ketë një hapje që
komunikon drejtpërdrejt me
jashtë për të siguruar vërshimin e
ajrit të pastër. Kur aspiratori për
kuzhinën përdoret në kombinim
PH DSDUDWH MR Ws XVKT\HUD PH
UU\PsHOHNWULNHWU\VQLDQHJDWLYH
QsORNDOQXNGXKHWWsNDORMs
mbar për të shmangur rithithjen
HW\PUDYHQsORNDOQJDDVSLUDWRUL
Në rast dëmtimi të kavos së
XVKTLPLW PH HQHUJML HOHNWULNH
duhet që të zëvendësohet
nga prodhuesi ose nga reparti
i asistencës teknike për të
shmangur çfarëdolloj rreziku.
Nëse udhëzimet e instalimit të
platformës me gaz përcaktojnë
një distancë më të madhe se sa
DMR H WUHJXDU Ps VLSsU sVKWs H
QHYRMVKPHWsPEDKHWSDUDV\VK
Duhet të respektohen të gjitha
normativat që kanë të bëjnë me
shkarkimin e ajrit.
Përdorni vetëm vidha e vogëlina
të llojit të duhur për aspiratorin.
Njoftim: në rast se nuk instalohen
YLGKDWRVHPHNDQL]PDWH¿NVLPLW
në përputhje me këto udhëzime
mund të shkaktohen rreziqe për
goditje elektrike.
Lidheni aspiratorin e ushqimit të
rrjetit nëpërmjet një çelësi bipolar
me distancë midis kontakteve
me të paktën 3mm.
Përdorimi
• Aspiratori është projektuar
ekskluzivisht për përdorim
mbeturinë normale shtëpiake.
shtëpiak me qëllim eliminimin e
Produkti për t’u përpunuar
erërave nga kuzhina.
duhet të çohet pranë një qendre
• Mos e përdorni kurrë aspiratorin
të posaçme grumbullimi për
SsUTsOOLPHWsQGU\VKPHQJDDWR riciklimin e përbërësve elektrikë
për të cilat është projektuar.
dhe elektronikë. Duke u siguruar
• 0RV H OLQL NXUUs ÀDNsQ H ODUWs VH N\ SURGXNW sVKWs SsUSXQXDU
nën aspirator kur është në punë.
Qs PsQ\Us NRUUHNWH GR Ws
• 5UHJXOORQLLQWHQVLWHWLQHÀDNsVQs kontribuojmë për parandalimin
PsQ\UsTsWDGUHMWRQLYHWsPGUHMW e pasojave potenciale negative
IXQGLWWsHQsVVsJDWLPLWGXNHX për mjedisin e për shëndetin që
siguruar që të mos përfshijë anët.
mund të rrjedhë nga përpunimi
• Fritezat duhet të kontrollohen
i tij i papërshtatshëm. Për
YD]KGLPLVKWJMDWsSsUGRULPLWYDML informacione më të detajuara
LPELQ[HKXUPXQGWsPDUUsÀDNs SsU ULFLNOLPLQ H NsWLM SURGXNWL
• 0RVJDWXDQLPHPsQ\UsQÀDPEp NRQWDNWRQL.RPXQsQVKsUELPLQ
QsQDVSLUDWRUPXQGWsSsUKDSHW vendor për përpunimin e
zjarri.
PEHWXULQDYH RVH G\TDQLQ NX
• .\ DSDUDW PXQG Ws SsUGRUHW është blerë produkti.
nga fëmijë me moshë jo më • Fikeni e shkëputeni aparatin nga
pak se 8 vjeç e nga persona
rrjeti i ushqimit para çdo veprimi
me aftësi të reduktuara psikopër pastrim ose mirëmbajtje.
¿]LNRVKTLVRUH RVH PH SsUYRMs • 3DVWURQL HR ]sYHQGsVRQL ¿OWUDW
H QMRKMH Ws SDPMDIWXHVKPH PH pas periudhës së kohës së
kusht që të kontrollohen me
përcaktuar (rrezik zjarri).
vëmendje e të udhëzohen për
- Filtri me karbon aktiv nuk mund
SsUGRULPLQQsPsQ\UsWsVLJXUWs
WsODKHWDVPXQGWsULJMHQHURKHW
të aparatit e për rreziqet që ai
e duhet të zëvendësohet rreth
PEDUW 6LJXURKXQL Qs PsQ\Us
çdo 4 muaj pune ose më shpesh
që fëmijët të mos luajnë me
në rast përdorimi shumë intensiv
aparatin. Pastrimi e mirëmbajtja
(W).
nga ana e përdoruesit nuk duhet
Ws EsKHQ QJD IsPLMsW SsUYHo
rasteve kur janë të kontrolluar.
• KUJDES: pjesët e prekshme
mund të bëhen shumë të nxehta
gjatë përdorimit të aparateve të
gatimit.
- )LOWUDW NXQGsU \QG\UsV GXKHW
Mirëmbajtja
të pastrohen çdo 2 muaj
funksionimi ose më shpesh në
• Simboli
bi produktin ose mbi
rast përdorimi shumë intensiv e
ambalazhin e tij tregon se produkti
mund të lahen në enëlarëse (Z).
nuk mund të përpunohet si një
W
87
Ndriçimi
• Për zëvendësimin kontaktoni
Asistencën Teknike ("Për ta blerë
drejtohuni asistencës teknike").
Z
• Pastrojeni aspiratorin duke
përdorur një cohë të lagësht e
detergjent të lëngshëm neutral.
Komandimet
A
B
C
D
Butoni Funksioni
A
B
C
D
88
1GH] H ¿N LPSLDQWLQ H QGULoLPLW Qs
LQWHQVLWHWLQPDNVLPDOPHQMsVKW\SMHWs
shkurtër të butonit. Mund të aktivizohet
nga çdo shpejtësi.
Delay
, SsUVKWDWVKsP SsU Ws NRPSOHWXDU
eliminimin e erërave të mbetura. Mund
të aktivizohet nga çdo shpejtësi. Me
QMs VKW\SMH Ws JMDWs DNWLYL]RQ ¿NMHQ
automatike të vonuar me 5 minuta. Kur
sVKWsDNWLYLNRQDHVKSHMWsVLVsSXOVRQ
dDNWLYL]RKHW GXNH VKW\SXU EXWRQLQ H
VKSHMWsVLVs GXNH ¿NXU PRWRULQ
6KW\SMH H VKNXUWsU Ndez motorin në
shpejtësinë e parë.
6KW\SMH H VKNXUWsU Ndez motorin në
VKSHMWsVLQs H G\Ws
6KW\SMH H VKNXUWsU 1GH] PRWRULQ
e thithjes në shpejtësinë e tretë.
.XU VKW\SHW KHUsQ H G\Ws DNWLYL]RQ
VKSHMWsVLQs ,17(16,9( PH NRKs Ws
SURJUDPXDUSUHMPLQXWDVKQsIXQGWs
Ws FLOsYH DVSLUDWRUL ¿NHW DXWRPDWLNLVKW
.\ IXQNVLRQ sVKWs L SsUVKWDWVKsP SsU
të përballuar nxjerrjet maksimale të
W\PUDYH Ws JDWLPLW 'XNH H VKW\SXU
sërish butonin D aktivizohet modaliteti
,17(16,9 H ¿NHW PRWRUL
SR ɉɪɟɩɨɪɭɤɟɢɫɭɝɟɫɬɢʁɟ
• Ɉɜɨ ɭɩɭɬɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɜɚɠɢ
ɡɚɧɟɤɨɥɢɤɨɦɨɞɟɥɚɨɜɨɝɭɪɟɻɚʁɚ
Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɨɩɢɫɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɦɨɠɞɚ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ
ȼɚɲ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ ɦɨɞɟɥ
• ɉɪɨɢɡɜɨɻɚɱɧɟʄɟɛɢɬɢɨɞɝɨɜɨɪɚɧ
ɧɢɡɚɤɚɤɜɭɲɬɟɬɭɧɚɫɬɚɥɭɭɫɥɟɞ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɟɢɥɢɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
• Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚɛɟɡɛɟɞɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬ
ɢɡɦɟɻɭ ɝɨɪʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɲɬɟɞʃɚɤɚ ɢ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ ʁɟ
PP ɧɟɤɢ ɦɨɞɟɥɢ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɧɢɠɟ ɩɨɝɥɟɞɚʁɬɟ
ɨɞɟʂɤɟ ɨ ɪɚɞɧɢɦ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɚ
ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ
• ɉɪɨɜɟɪɢɬɟɞɚɥɢɧɚɩɨɧɧɚɩɚʁɚʃɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚɨɧɨɦɟɤɨʁɢʁɟɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɧɚ ɧɚɬɩɢɫɧɨʁ ɩɥɨɱɢɰɢ ɫɚ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɫɬɪɚɧɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
• ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɭɪɟɻɚʁɚ ɤɥɚɫɟ
ɩɪɨɜɟɪɢɬɟɞɚɥɢɫɬɪɭʁɧɚɭɬɢɱɧɢɰɚ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɭ ɡ ɟ ɦ ʂ ɟ ʃ ɟ ɉ ɪ ɢ ɤ ʂ ɭ ɱ ɢ ɬ ɟ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɭ
ɰɟɜ ɩɨɦɨʄɭ ɰɟɜɢ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ɛɚɪ
PP ɐɟɜ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɲɬɨ ʁɟ
ɦɨɝɭʄɟ ɤɪɚʄɚ
• ɇɟ ɩɪɢɤʂɭɱɭʁɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ ɧɚ
ɢɡɞɭɜɧɟɰɟɜɢɤɪɨɡɤɨʁɟɩɪɨɥɚɡɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɚɝɨɪɟɜɚʃɚ ɧɩɪ ɢɡ
ɤɨɬɥɨɜɚ ɢ ɤɚɦɢɧɚ
• Ⱥɤɨɫɟɚɫɩɢɪɚɬɨɪɤɨɪɢɫɬɢɡɚʁɟɞɧɨ
ɫɚ ɧɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɭɪɟɻɚʁɢɦɚ
ɧɩɪɭɪɟɻɚʁɢɤɨʁɢɫɚɝɨɪɟɜɚʁɭɝɚɫ
ɦɨɪɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɨɜɨʂɧɚ
ɩɪɨɜɟɬɪɟɧɨɫɬ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɞɚ ɛɢ
ɫɟɫɩɪɟɱɢɨɩɨɜɪɚɬɧɢɬɨɤɢɡɞɭɜɧɨɝ
ɝɚɫɚɍɤɭɯɢʃɢɦɨɪɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢ
ɨɬɜɨɪɡɚɞɢɪɟɤɬɚɧɭɥɚɡɚɤɜɚɡɞɭɯɚ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɨɧɟɨɦɟɬɚɧ
•
•
•
•
ɭɥɚɡɚɤ ɫɜɟɠɟɝ ɜɚɡɞɭɯɚ Ʉɚɞɚ
ɫɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚʁɟɞɧɨ
ɫɚ ɭɪɟɻɚʁɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ
ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ ɧɟ ɫɦɟ
ɩɪɟʄɢPEDUɞɚɫɟɢɫɩɚɪɟʃɚ
ɧɟɛɢɜɪɚʄɚɥɚɤɪɨɡɚɫɩɢɪɚɬɨɪɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɭ
Ⱥɤɨɫɟɤɚɛɥɡɚɧɚɩɚʁɚʃɟɨɲɬɟɬɢ
ɦɨɪɚ ɝɚ ɡɚɦɟɧɢɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱ
ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɫɟɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɟɫɜɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ⱥɤɨʁɟɭɭɩɭɬɫɬɜɭɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɝɚɫɧɨɝ ɲɬɟɞʃɚɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɤɨʁɟʁɟɜɟʄɟ
ɨɞɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɨɝɬɨɫɟɫɜɚɤɚɤɨ
ɦɨɪɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ Ɇɨɪɚʁɭ
ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɢɫɩɭɲɬɚʃɟ ɜɚɡɞɭɯɚ
Ʉɨɪɢɫɬɢɬɟɫɚɦɨɡɚɜɪɬʃɟɢɦɚɥɟ
ɞɟɥɨɜɟ ɤɨʁɢ ɞɪɠɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ
ɍɩɨɡɨɪɟʃɟ ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɡɚɜɪɬʃɟɜɚɢɥɢɧɨɫɚɱɚɤɨʁɟɧɢʁɟ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɜɢɦɭɩɭɬɫɬɜɨɦɦɨɠɟ
ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɪɭʁɧɨɝ ɭɞɚɪɚ
ɉɪɢɤʂɭɱɢɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ ɭ ɫɬɪɭʁɭ
ɩɪɟɤɨ ɞɜɨɩɨɥɧɨɝ ɩɪɟɤɢɞɚɱɚ
ɤɨɞ ɤɨɝɚ ʁɟ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ
ɤɨɧɬɚɤɚɬɚ ɛɚɪ PP
ɍɩɨɬɪɟɛɚ
• Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧ
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɡɚ ɭɤɥɚʃɚʃɟ
ɤɭɯɢʃɫɤɢɯɦɢɪɢɫɚɭɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭ
• ɇɢɤɚɞ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ
ɡɚɛɢɥɨɲɬɚɨɫɢɦɡɚɨɧɨɡɚɲɬɚ
ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧ
• ɇɢɤɚɞ ɧɟ ɨɫɬɚɜʂɚʁɬɟ ɨɬɜɨɪɟɧ
ɩɥɚɦɟɧ ɢɫɩɨɞ ɭɤʂɭɱɟɧɨɝ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ
• ɉɨɞɟɫɢɬɟ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ ɩɥɚɦɟɧɚ
ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɫɦɟɪɟɧ ɫɚɦɨ ɧɚ
ɞɧɨɬɢɝɚʃɚɚɧɟɞɚɨɛɭɯɜɚɬɢɢ
89
ʃɟɝɨɜɟ ɛɨɱɧɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɭɤɥɚʃɚʃɚ
• Ɏɪɢɬɟɡɟ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɟ Ɂɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ
ɦɨɪɚʁɭ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɧɚɞɡɢɪɚɬɢ ɨ ɪɟɰɢɤɥɚɠɢ ɨɜɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɩɪɟɝɪɟʁɚɧɨ ɭʂɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɫɟ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɭɩɪɚɜɢ
ɡɚɩɚɥɢ
ɫɥɭɠɛɢɡɚɨɞɧɨɲɟʃɟɫɦɟʄɚɢɥɢ
• ɇɟ ɮɥɚɦɛɢɪɚʁɬɟ ɧɚɦɢɪɧɢɰɟ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɬɟ ɤɭɩɢɥɢ
ɢɫɩɨɞ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɜɚɬɪɟ
• ɂɫɤʂɭɱɢɬɟ ɭɪɟɻɚʁ ɢɥɢ ɝɚ
• Ɉɜɚʁɭɪɟɻɚʁɦɨɝɭɞɚɤɨɪɢɫɬɟɞɟɰɚ ɪɚɡɞɜɨʁɬɟɨɞɢɡɜɨɪɚɧɚɩɚʁɚʃɚɩɪɟ
ɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɜɢɲɟ ɢ ɛɢɥɨɤɚɤɜɨɝɪɚɞɚɧɚɨɞɪɠɚɜɚʃɭ
ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɫɦɚʃɟɧɢɦ ɮɢɡɢɱɤɢɦ • Ɉɱɢɫɬɢɬɟ ɢɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ
ɱ ɭɥ ɧ ɢ ɦ ɢ ɥ ɢ ɦ ɟ ɧ ɬɚ ɥ ɧ ɢ ɦ ɮɢɥɬɟɪɟ ɧɚɤɨɧ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɨɫɨɛɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɤɨʁɟ ɧɟɦɚʁɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɨɞ ɜɚɬɪɟ
ɢ ɡɧɚʃɚ ɚɤɨ ɫɭ ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪɨɦ - Ɉɜɚʁɮɢɥɬɟɪɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɟɪɟ
ɢɥɢɫɭɭɩɭʄɟɧɟɭɛɟɡɛɟɞɚɧɧɚɱɢɧ
ɢɪɟɝɟɧɟɪɢɲɟɜɟʄɦɨɪɚɞɚɫɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɭɪɟɻɚʁɚ ɢ ɪɚɡɭɦɟʁɭ
ɦɟʃɚ ɧɚ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ ɫɜɚɤɢɯ ɦɨɝɭʄɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɇɚɥɨʁ ɞɟɰɢ
ɦɟɫɟɰɚɪɚɞɚɚɭɫɥɭɱɚʁɭɜɟɨɦɚ
ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɢɝɪɚʁɭ ɫɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɢɱɟɲʄɟ
ɭɪɟɻɚʁɟɦɑɢɲʄɟʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
(W).
ɧɟɬɪɟɛɚɞɚɨɛɚɜʂɚʁɭɞɟɰɚɛɟɡ
ɧɚɞɡɨɪɚ
• “ɈɉɊȿɁ ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ ɞɟɥɨɜɢ
ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɚɬɢ ɜɪɟɥɢ ɤɚɞ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɚɩɚɪɚɬɢɦɚ
ɡɚ ɤɭɜɚʃɟ´
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
W
- Ɏɢɥɬɟɪɢ ɡɚ ɦɚɫɬ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ
ɫɟɱɢɫɬɟɫɜɚɤɚɦɟɫɟɰɚɪɚɞɚ
ɢɥɢ ɱɟɲʄɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɜɟɨɦɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɦɨɝɭ
ɫɟ ɩɪɚɬɢ ɭ ɦɚɲɢɧɢ ɡɚ ɩɪɚʃɟ
ɩɨɫɭɻɚ(Z).
• ɋɢɦɛɨɥ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɭ ɢɥɢ
ʃɟɝɨɜɨʁ ɚɦɛɚɥɚɠɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɞɚ ɫɟ ɨɧ ɧɟ ɫɦɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ
ɨɛɢɱɧɢɦ ɤɭʄɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɍɦɟɫɬɨ ɬɨɝɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɪɟɞɚɬɢ
ɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦɦɟɫɬɭɫɥɭɠɛɢ
ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ
ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦ ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ
ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɨɜɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɞɨɩɪɢɧɟʄɟɬɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɨ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ • Ⱥɫɩɢɪɚɬɨɪ ɱɢɫɬɢɬɟ ɜɥɚɠɧɨɦ
ɢ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ ɞɨ ɱɟɝɚ ɛɢ ɤɪɩɨɦ ɢ ɧɟɭɬɪɚɥɧɢɦ ɬɟɱɧɢɦ
ɦɨɝɥɨ ɞɨʄɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɟɬɟɪʇɟɧɬɨɦ
Z
90
Ʉɨɦɚɧɞɟ
A
B
C
D
Ⱦɭɝɦɟ Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
A
B
C
D
ɇɚɤɨɧ ɤɪɚɬɤɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɢ
ɢɫɤʂɭɱɭʁɟɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦ
ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɨɦ Ɉɫɜɟɬʂɟʃɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɫɟ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɩɪɢ ɫɜɚɤɨʁ
ɛɪɡɢɧɢ
ɑɟɤɚʃɟ
Ʉɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɡɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɭɤɥɚʃɚʃɟ
ɡɚɨɫɬɚɥɢɯ ɦɢɪɢɫɚ Ⱦɭɝ ɩɪɢɬɢɫɚɤ
ɩɨɤɪɟʄɟ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɪɟɻɚʁɚ ɧɚɤɨɧ ɦɢɧɭɬɚ Ɇɨɠɟ ɞɚ
ɫɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɩɪɢ ɫɜɚɤɨʁ ɛɪɡɢɧɢ
ɪɚɞɚ Ʉɚɞɚ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɟɩʄɟ
ɢɤɨɧɚ ɛɪɡɢɧɟ Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤʂɭɱɢ
ɩɪɢɬɢɫɤɨɦɧɚ ɞɭɝɦɟ ɡɚ ɛɪɡɢɧɭ ɪɚɞɚ
ɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦ ɦɨɬɨɪɚ
Ʉ ɪ ɚɬɚ ɤ ɩ ɪ ɢ ɬ ɢ ɫ ɚ ɤ ɍɤ ʂ ɭ ɱ ɭ ʁ ɟ ɢ
ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɦɨɬɨɪ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ ɭ
ɩɪɜɨʁ ɛɪɡɢɧɢ
Ʉ ɪ ɚɬɚ ɤ ɩ ɪ ɢ ɬ ɢ ɫ ɚ ɤ ɍɤ ʂ ɭ ɱ ɭ ʁ ɟ ɢ
ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɦɨɬɨɪ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚ ɭ
ɞɪɭɝɨʁ ɛɪɡɢɧɢ
Ʉɪɚɬɚɤ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɍɤʂɭɱɭʁɟ ɦɨɬɨɪ
ɚɫɩɢɪɚɬɨɪɚɭɬɪɟʄɭɛɪɡɢɧɭɉɪɢɬɢɫɧɢɬɟ
ɞɪɭɝɢ ɩɭɬ ɞɚ ɛɢɫɬɟ ɭɤʂɭɱɢɥɢ
ɂɇɌȿɇɁɂȼɇɍ ɛɪɡɢɧɭ ɤɨʁɚ ɪɚɞɢ ɦɢɧɭɬɚ ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ɫɟ ɚɫɩɢɪɚɬɨɪ
ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɢɫɤʂɭɱɭʁɟɈɜɚɮɭɧɤɰɢʁɚ
ʁɟ ɩɨɝɨɞɧɚ ɡɚ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɧɚʁɜɟʄɢɯ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɭɯɢʃɫɤɢɯ ɢɫɩɚɪɟʃɚ
ɉɪɢɬɢɫɧɢɬɟ ɞɭɝɦɟ D ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɞɚ
ɛɢɫɬɟ ɢɫɤʂɭɱɢɥɢ ɂɇɌȿɇɁɂȼɇɍ
ɛɪɡɢɧɭ ɪɚɞɚ ɢ ɢɫɤʂɭɱɢɥɢ ɦɨɬɨɪ
Ʌɚɦɩɚ
• Ɂɚɡɚɦɟɧɭɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟɫɥɭɠɛɭ
ɬɟɯɧɢɱɤɟɩɨɞɪɲɤɟɁɚɤɭɩɨɜɢɧɭ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ɫɥɭɠɛɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ
91
AR
ΕΎΣ΍ήΘϗ΍ϭΕ΍ΩΎηέ΍
ΝΫΎϤϨϟ ϲϫ ϩάϫ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ΕΎϤϴϠόΗ
ΪΠΗ Ϊϗ ˬϚϟάϟ. ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ
ϖΒτϨΗ ϻ Ϊϗ ΔϳΩήϓ κ΋ΎμΨϟ Ύϔλϭ
.ΪϳΪΤΘϟΎΑ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϰϠϋ
ϩΎΠΗ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϧϣ Ϫδϔϧ ϲϠΨϳ ϊϨμϤϟ΍
ϭ΃ ΄τΨϟ΍ ΐϴϛήΘϟ΍ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ έ΍ήοϷ΍
.΄τΨϟ΍ ϝΎϤόΘγϻ΍
ϦϴΑ ΔϣϼδϠϟ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍ ϲϓ ΔϓΎδϤϟ΍
ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΔϨΧΪϤϟ΍ϭ ΦΒτϟ΍ ΢τγ
ϦϜϤϳ ΕϼϳΩϮϤϟ΍ ξόΑ ˬϢϣ650
ωϮΟήϟ΍ ϰΟήϳ ˬϞϗ΃ ωΎϔΗέ΍ ϰϠϋ ΎϬΒϴϛήΗ
.ΐϴϛήΘϟ΍ϭ ϡΎΠΣϷ΍ Ε΍ήϘϓ ϰϟ΍
ΎϤϟ ϖΑΎτϣ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
ϞΧ΍Ω ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϲϓ Ϫϴϟ· έΎθϣ Ϯϫ
.ΔϨΧΪϤϟ΍
Ϊϛ΄Θϟ΍ ΐΠϳ ˬ IϰϟϭϷ΍ ΔΌϔϟ΍ Ϧϣ ΓΰϬΟϸϟ
ΎϬϧ΄Α Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϳάϐΘϟ΍ ΔϜΒη Ϧϣ
.ΔοέΆϣ
ΝήΨϣ ΏϮΒϧ΄Α ςϔθϟ΍ ίΎϬΟ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
. Ϣϣ 120 ϩήτϗ ΏϮΒϧ΃ ςγ΍ϮΑ ϥΎΧΪϟ΍
Ύϣ ήμϗ΃ ϥΎΧΪϟ΍ έΎδϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ
. ϥϮϜϳ
ΐϴΑΎΒϧ΄Α ΔτϓΎθϟ΍ ΔϨΧΪϤϟ΍ ϞϴλϮΘΑ ϢϘΗ ϻ
ϥΎΧΪϠϟ΍ ΔΠΘϨϣ Δϳέ΍ήΣ έΩΎμϤΑ ΔϠμΘϣ
Φϟ΍ Ίϓ΍ΪϤϟ΍ ˬΕΎϧΎΨδϟ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ ϝΎΜϤϛ
ήϴϏ ΓΰϬΟ΃ ϊϣ ςϓΎθϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ ΍Ϋ΍
ϞϤόΗ ΓΰϬΟ΃ ϚϟΫ ϰϠϋ ϝΎΜϤϛ Δϴ΋ΎΑήϬϛ
ΔϴϓΎϛϭ ΓΪϴΟ ΔϳϮϬΗ ϥΎϤο ΐΠϳ ˬίΎϐϟΎΑ
ίΎϐϟ΍ ϖϓΩ Ω΍ΪΗέ΍ ϊϨϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ϥΎϜϤϟ΍ ϲϓ
ΦΒτϤϟ΍ ϚϠΘϤϳ ϥ΃ ΐΠϳ. ΝϭήΨϟ΍ ΪϨϋ
ϞΟ΃ Ϧϣ ΝέΎΨϟ΍ ϰϟ΍ ΓήηΎΒϣ ΔΤΘϓ
ΪϨϋϥΎϜϤϠϟ ϒϴψϨϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ϝϮΧΩ ϥΎϤο
ϲΘϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ ϊϣ ΦΒτϤϟ΍ ΔϨΧΪϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ϥ΃ ΐΠϳ ˬϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍ Ϧϣ ϯάϐΘΗ ϻ
ϥΎϜϤϟ΍ ϲϓ ϲΒϠδϟ΍ ςϐπϟ΍ ίϭΎΠΘϳ ϻ
Ω΍ΪΗέϻ΍ Ϧϣ ΓήΨΑϷ΍ ϊϨϤϟ έΎΑ ϡ0,04
. ΔϨΧΪϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΦΒτϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϰϟ΍
92
•
•
•
•
ˬΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϚϠγ ϒϠΗ ΔϟΎΣ ϲϓ •
ϭ΃ ΔόϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϪϠϳΪΒΗ ΐΠϳ
ϱ΃ ΐϨΠΘϟ ΎϬϠ˷ΜϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϧΎϴμϟ΍ ΔϣΪΧ Ϧϣ
ήτΧ
΢τγ ΐϴϛήΗ ΕΎϤϴϠόΗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· •
ήΒϛ΃ ΔϓΎδϣ ΩΪΤΗ ίΎϐϟΎΑ ΦΒτϟ΍
ΐΠϴϓ ˬϩϼϋ΃ ΓΩέ΍ϭ ϲΘϟ΍ Ϧϣ
ϖϴΒτΗ ΐΠϳ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϩάϬΑ άΧϷ΍
ςϔθΑ ΔλΎΨϟ΍ ΢΋΍ϮϠϟ΍ ϊϴϤΟ
˯΍ϮϬϟ΍ ΝϭήΧϭ
˯΍ΰΟϷ΍ϭ ϲϏ΍ήΒϟ΍ ςϘϓ ϡΪΨΘγ· •
ΔϨΧΪϤϠϟ ΔϘΑΎτϤϟ΍ Γήϴϐμϟ΍
ΖϴΒΜΗ ϡΪϋ ϱΩΆϳ Ϊϗ : ήϳάΤΗ
ΖϴΒΜΘϟ΍ Ε΍Ϊόϣ ϭ΃ ϲϏ΍ήΒϟ΍
ϰϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϠϟ ΔϘΑΎτϤϟ΍ ΐϴϛήΘϟ΍ϭ
.Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΕΎϣΪλ ΙϭΪΣ
Ϧϣ έΎϴΘϟ΍ ΔϜΒθΑ ΔϨΧΪϤϟ΍ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ •
ϞϴλϮΗ ΢ΗΎϔΑ ΏΎτϗϷ΍ ΝϭΩΰϣ ΡΎΘϔϣ ϝϼΧ
.Ϣϣ 3 Ϧϋ ϞϘϳ ϻ
ϝΎϤόΘγϻ΍
•
•
ϲϟΰϨϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϼϟ ΔϤϤμϣ ΔϨΧΪϤϟ΍ ϥ·
Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΢΋΍ϭήϟ΍ ςϔη ϑΪϬΑϭ ˬςϘϓ
.ΦΒτϟ΍
ήϴϐϟ ΔϨΧΪϤϟ΍ ΍˱ΪΑ΃ ϡΪΨΘδΗ ϻ
. ΎϬϟ ΔϤϤμϤϟ΍ ν΍ήϏϷ΍
˯ΎϨΛ΃ ΔϳϮϗ ΔϓΎΜϜΑ ΐϬϠϟ΍ ΔϨδϟ΃ ϙήΘΗ ϻ
.ΔϨΧΪϤϟ΍ ϞϴϐθΗ
ΚϴΤΑ ΐϬϠϟ΍ ΓΪη ςΒο ΐΠϳ
ϲϧ΍ϭ΃ ωΎϗ ϩΎΠΗ ςϘϓ Ώ˷ϮμΗ
ϻ ΐϬϠϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Ηϭ ˬΦΒτϟ΍
. ϲϧ΍ϭϷ΍ ςϴΤϣ ΝέΎΧ ΝήΨϳ
ϲϠϘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ˯ΎϨΛ΃ ΓϼϘϤϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϣϭΩ ϪΒΘϧ΍
. ϞόΘθϳ Ϊϗ ϦΧΎδϟ΍ Ζϳΰϟ΍ ϥϷ
" ΓΎϤδϤϟ΍ ϡΎότϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ΦΒτΗ ϻ
ΐΒδΗ ΪϘϓ : ΔϨΧΪϤϟ΍ ΖΤΗ "ϪϴΒϣϼϓ
ϖϳήΣ
ϪϣΪΨΘδϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ
•
•
•
•
•
•
•
8 Ϧϋ ϩήϤϋ ϞϘϳ ϱάϟ΍ Ϟϔτϟ΍
ϦϴϗΎόϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϻϭ Ε΍ϮϨγ
ιΎΨηϷ΍ ϻϭ Ύ˱ ϳΪδΟ ϭ΃ Ύ˱ϴδϔϧ
ϻ· ˬΔϴϓΎϜϟ΍ ΓήΒΨϠϟ ϥϭήϘΘϔϳ Ϧϳάϟ΍
ϢΗ ϭ΃ ϑ΍ήηϻ΍ ΖΤΗ ΍ϮϧΎϛ ΍Ϋ·
Ϧϣϵ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϰϠϋ ϢϬΒϳέΪΗ
. ΄τΨϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ΓέϮτΨϟ Ϧϴϋ΍ϭϭ
ΩϻϭϷ΍ ϙήΗ ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΣ·
ϒϴψϨΘϟ΍. ίΎϬΠϟΎΑ ϥϮΜΒόϳ ϭ΃ ϥϮΒόϠϳ
ΎϬΑ ϡϮϘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ΔϧΎϴμϟ΍ϭ
ΖΤΗ ΍ϮϧΎϛ ΍Ϋ· ϻ· ˬϝΎϔσϷ΍
. ϑ΍ήηϹ΍
ΎϬδϤϟ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍:ήϳάΤΗ“ •
Γ˷ΪθΑ ϦΨδΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΎϬϴϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ϭ
.ΦΒτϟ΍ Ε΍Ϊόϣ ϊϣ
ΔϧΎϴμϟ΍
ΰϣήϟ΍
ϕϭΪϨλ ϰϠϋ ϭ΃ ΞΘϨϤϟ΍ ϕϮϓ
Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ΃ ϰϟ΍ ήϴθϳ ϒϴϠϐΘϟ΍
κϠΨΘϟ΍ ΪϨϋ. ϲϟΰϨϣ ίΎϬΟ ϱ΄ϛ ίΎϬΠϟ΍
ΪΣ΃ ϰϟ΍ ϪϤϴϠδΗ ΐΠϳ ίΎϬΠϟ΍ Ϧϣ
ήϳϭΪΘϟ΍ ΓΩΎϋΎΑ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ΕΎϧϮϜϤϟ
Ϧϣ κϠΨΘϟΎΑ ϚϣΎϴϗ ΪϨϋ. ΔϴϧϭήΘϜϴϟϻ΍ϭ
ΪϋΎδΗ ϑϮγ ˬ΢ϴΤλ ϞϜθΑ ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ
ϰϠϋ ΔϠϤΘΤϤϟ΍ ΔϴΒϠδϟ΍ έΎΛϵ΍ ϊϨϣ ϰϠϋ
έΎϴΘϟ΍ ϪϨϋ Ϟμϓ΍ ϭ΃ ίΎϬΠϟ΍ Ίϔσ΃ •
ΔϴϠϤϋ ϱ΄Α ϡΎϴϘϟ΍ ϞΒϗ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍
.ΔϧΎϴλϭ΃ ϒϴψϨΗ
ΓΪϤϟ΍ ΪόΑ ήΗϼϔϟ΍ ϝ˷ΪΑ ϭ΃/ϭ ϒ˷ψϧ •
ΙϭΪΣ ήτΧ ΔΤοϮϤϟ΍ϭ ΓΩΪΤϤϟ΍
.ϖϳήΣ
ϦϜϤϳ ϻ ςθϨϟ΍ ϥϮΑήϜϟ΍ Ϧϣ ήΗϼϔϟ΍ •
ΐΠϳϭ ΎϫήϳϭΪΗ ΓΩΎϋ· ϻϭ ΎϬϠδϏ
ϭ΃ ϞϴϐθΘϟ΍ Ϧϣ ήϬη΃ 4 Ϟϛ ϞϬϠϳΪΒΗ
ϝΎϤόΘγϻ΍ ϝΎΣ ϲϓ ϚϟΫ Ϧϣ Ϟϗ΃
(W) .ϒ˷ΜϜϤϟ΍
W
ϥ΃ ΐΠϳ ϡϮΤθϠϟ ΓΩΎπϤϟ΍ ήΗϼϔϟ΍ •
ϭ΃ ϞϴϐθΘϟ΍ Ϧϣ ϦϳήϬη 2 Ϟϛ ϒψϨΗ
ϝΎϤόΘγϻ΍ ϝΎΣ ϲϓ ϚϟΫ Ϧϣ Ϟϗ΃
ΔϟΎδϐΑ Ύ˱πϳ΃ ΎϬϠδϏ ϦϜϤϳϭ ϒ˷ΜϜϤϟ΍
(Z).ϕΎΒσϷ΍
Z
Δότϗ Δτγ΍ϮΑ ϢΘϳ ΔϨΧΪϤϟ΍ ϒϴψϨΗ•
.ϝΪΘόϣ Ϟ΋Ύγ ϒψϨϣϭ ΔΒσέ εΎϤϗ
93
A
B
C
D
94
www.electrolux.com/shop
991.0471.394_01- 160613
D002939_00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement