Electrolux | EFC9541X | User manual | Electrolux EFC9541X Kasutusjuhend

Electrolux EFC9541X Kasutusjuhend
ÕHUPUHASTI
EFC 9541
Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
SISUKORD
NÕUANDED JA SOOVITUSED......................................................................................................... 3
TOOTE KIRJELDUS.......................................................................................................................... 4
PAIGALDAMINE................................................................................................................................ 6
KASUTAMINE ................................................................................................................................... 9
HOOLDUS....................................................................................................................................... 10
2
NÕUANDED JA SOOVITUSED
PAIGALDAMINE
●
Tootja ei ole vastutav nõuetele mittevastava paigaldamisega kaasnevate kahjude eest.
●
Vähim ohutu pliidiplaadi ja õhupuhasti vaheline kaugus on 650 mm.
●
Kontrollige, kas võrgupinge vastab õhupuhastis asuvale andmesildile märgitud nimipingele.
●
I klassi seadme puhul tuleb kontrollida, kas koduse elektripaigaldisega on tagatud nõutud maandus. Ühendage õhupuhasti väljatõmbelõõriga vähemalt 120 mm läbimõõduga toru kasutades. Tee
lõõrini peab olema võimalikult lühike.
●
Õhupuhastit ei tohi ühendada väljatõmbetoruga, millesse juhitakse põlemissuits (boiler, kamin
jne).
●
Õhupuhasti kasutamisel koos mitteelektriliste seadmetega (nt gaasiseadmed) tuleb tagada ruumis
piisav õhuvahetus heitgaasi tagasivoolu vältimiseks. Köögis peab olema otse väljast õhku võttev
ava värske õhu juurdevoolu tagamiseks.
KASUTAMINE
●
Õhupuhasti on ettenähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamises köögilõhnade eemaldamiseks.
●
Õhupuhastit ei tohi kasutada muudel otstarvetel peale sihtotstarbe.
●
Töötava õhupuhasti alla ei tohi jätta põlema kõrget katmata leeki.
●
Reguleerige leegi intensiivsust, et suunata see ainult panni/poti põhjale. Leek ei tohi tõusta panni/poti külgedelt üles.
●
Frittimisel ei tohi küpsetusnõud hetkekski järelevalveta jätta: ülekuumenev õli võib suure leegiga
põlema süttida.
●
Õhupuhastit ei tohi kasutada lapsed ega isikud, kes ei tea, kuidas seda nõuetekohaselt kasutada.
HOOLDUS
●
Seade tuleb enne hooldustööde tegemist välja lülitada ning elektrivõrgust lahti ühendada.
●
Puhastage ja/või vahetage filtrid välja täpsustatud ajavahemike järel.
●
Puhastage õhupuhastit niiske riide ja neutraalse vedela puhastusvahendiga.
3
TOOTE KIRJELDUS
Mõõtmed
4
Osad
Nr
1
Kogus Toote osad
1
Õhupuhasti kere, varustatud juhtnuppude,
valgusti, puhuri ja filtritega
2
1
Teleskooptõmbelõõr, mille osadeks on:
2.1
1
Ülemine osa
2.2
1
Alumine osa
7.1
1
Teleskoopraam koos tõmbeventilaatoriga,
mille osadeks on:
7.1a
1
Ülemine raam
7.1b
1
Alumine raam
Siirdeäärik Ø 150-120 mm
9
1
Äärik Ø 150
10
1
15
1
Õhu väljeava ühendus
24
1
Ühenduskarp
25
2
Torufiksaatorid
Nr
Kogus Paigaldamistarvikud
Tüüblid Ø 10
11
4
12c
6
Kruvid 2,9 x 6,5
12e
2
Kruvid 2,9 x 9,5
12f
4
Kruvid M6 x 10
12g
4
Kruvid M6 x 80
12h
4
Kruvid 5,2 x 70
21
1
Puurimisšabloon
22
4
6,4 mm siseläbimõõduga seibid
23
4
M6 mutrid
Kogus Dokumentatsioon
1
Kasutusjuhend
5
PAIGALDAMINE
Aukude puurimine lakke/riiulisse ja raami kinnitamine
AUKUDE PUURIMINE LAKKE/RIIULISSE
●
●
●
●
●
6
Märkige loodjoonega lakke/kanderiiulile pliidiplaadi keskpunkt.
Asetage lakke/kanderiiulile komplekti kuuluv puurimisšabloon 21, hoolitsedes, et šabloon on
õiges asendis - seadke selleks šablooni telgjooned kohakuti pliidiplaadi telgjoontega.
Märkige šabloonis olevate aukude keskkohad.
Puurige märgitud punktidesse augud:
● Betoonlae puhul puurida augud kruvi suurusele vastavate tüüblite tarvis.
● 20 mm seina paksusega kärgtellistest lae puhul puurida Ø 10 mm (sisestage viivitamata
komplekti kuuluvad tüüblid 11).
● Puittaladest lae puhul puurida vastavalt kasutatavatele puidukruvidele.
● Puidust riiuli puhul puurida Ø 7 mm.
● Toitejuhtme jaoks puurida Ø 10 mm.
● Õhu väljeava jaoks (toruga variant) puurida vastavalt õhu väljatõmbetoru ühenduse
läbimõõdule.
Sisestage kaks järgmist tüüpi kruvi ristamisi ja jättes need 4-5 mm laest:
● Betoonlae puhul kasutada kruvi suurusele vastavaid tüübleid (ei kuulu komplekti).
● 20 mm seina paksusega kärgtellistest lae jaoks kuuluvad komplekti kruvid 12h.
● Puittaladest lae puhul kasutada 4 puidukruvi (ei kuulu komplekti).
● Puidust riiuli puhul kasutada 4 komplekti kuuluvat kruvi 12g koos seibide 22 ja mutritega 23.
RAAMI KINNITAMINE
●
Keerake lahti kaks lõõri alumise osa kinnituskruvi ning eemaldage see alumise raami küljest.
● Keerake lahti kaks lõõri ülemise osa kinnituskruvi ning eemaldage see ülemise raami küljest.
Tehke nii, kui on vaja muuta raami kõrgust:
● Keerake lahti kaht osa ühendavad 8 meeterkruvi, mis asuvad
raami külgedel.
● Seadke raam soovitud kõrgusele ning seadke kõik eemaldatud
kruvid siis oma kohtadele tagasi.
● Sisestage ülalt lõõri ülemine osa ning jätke see raamile vabalt
liikuma.
● Tõstke raam üles ning seadke raami pilud kruvidele, libistades
kruvid piludes lõpuni.
● Keerake kinni kaks kruvi ja keerake kinni ka ülejäänud kaks
õhupuhasti komplekti kuuluvat kruvi.
Enne kruvide lõpuni pingutamist saab raami reguleerida, seda
pöörates. Hoolitsege, et kruvid ei tule välja oma pesadest piludega
aukudes.
● Raam tuleb kindlalt monteerida, et see kannaks õhupuhasti
raskust ning taluks küljelt seadmele vahel juhuslikult avaldatavat
survet. Kontrollige lõpetades, kas alus on stabiilne ka siis, kui
raami painutatakse.
● Kui lagi ei ole kinnituskohas piisavalt tugev, siis peab paigaldaja
nägema ette tugevduse sobivaid plaate ja alust kasutades, ankurdades need tugevate struktuurielementide külge.
Toruga õhu väljastussüsteemi variant/Ühendus
Toruga varianti paigaldades ühendage õhupuhasti lõõriga painduvat
või jäika (paigaldaja otsustab, kumba kasutada) Ø 150 või 120 mm
toru kasutades.
● Läbimõõduga Ø 120 mm õhu väljalaske ühenduse paigaldamiseks sisestage siirdeäärik 9 õhupuhasti kere väljalaskeavale.
● Kinnitage toru kohale komplekti kuuluvaid torufiksaatoreid 25
kasutades.
● Eemaldage aktiveeritud söefiltrid.
7
Õhu väljeava ringlusvariandi puhul
●
Kinnitage õhu väljeava ühendus 15 raami külge 4 komplekti
kuuluva kruviga.
● Kinnitage äärik 10 ühenduse alumise ava külge 15.
●
Ühendage õhupuhasti õhu väljeava ääriku külge ühenduse alumises osas, kasutades jäika või painduvat Ø 150 mm toru (valiku
teeb paigaldaja).
Lõõri paigaldamine - Õhupuhasti kere paigaldamine
●
Seadke kohale lõõri ülemine osa ja kinnitage ülemine osa raami
külge 2 komplekti kuuluva kruviga 12c (2,9 x 6,5).
● Samasuguselt seadke kohale lõõri alumine osa ja kinnitage
alumine osa raami külge 2 komplekti kuuluva kruviga 12c (2,9 x
6,5).
Enne õhupuhasti kere raami külge kinnitamist:
● Eemaldage õhupuhasti kerelt rasvafiltrid.
● Eemaldage aktiveeritud söefiltrid.
● Kinnitage altpoolt õhupuhasti kere raami külge 4 komplekti
kuuluva kruviga 12f (M6 x 10).
ELEKTRIÜHENDUS
●
●
●
●
●
●
●
●
8
Ühendage õhupuhasti elektrivõrku kahepooluselist lülitit kasutades (vähemalt 3 mm kontaktide vahega).
Eemaldage rasvafiltrid (vt ptk „Hooldus”). Toitejuhtme pistik
tuleb sisestada korralikult ventilaatori küljel olevasse pessa.
Ühendage juhtkonnektor Cmd.
Ühendage valgustikonnektor Lux.
Seadke konnektorid ühenduskarpi 24 ja sulgege see 2 komplekti
kuuluva kruviga 12e (2,9 x 9,5).
Kinnitage ühenduskarp õhupuhasti kere külge 2 komplekti
kuuluva kruviga 12c (2,9 x 6,5).
Ringlusvariandi puhul seadke oma kohale aktiveeritud söefilter.
Seadke oma kohale tagasi rasvafiltrid.
KASUTAMINE
Juhtpaneel
Õhupuhasti sisselülitamiseks vajutage otse soovitud kiiruse nuppu. Nuppu 0/1 ei ole esmalt vajutada
vaja.
NUPP
0/1
L
0/1
T1
T2
T3
T4
Kiirus
Kiirus
Kiirus
S1
LED
LED
Valgusti
Mootor
Põleb
Põleb
Põleb
Põleb
Vilgub
Põleb
Vilgub
FUNKTSIOONID
Valgustuse sisse- ja väljalülitamiseks.
Esimene kiirus.
Umbes sekundi vajutatuna hoides lülitub mootor välja.
Teine kiirus.
Kolmas kiirus.
Suurim kiirus.
Intensiivne kiirus.
Sobiv kõige tugevamate küpsetuslõhnade ja -aurude eemaldamiseks. Funktsioon lülitub sisse, kui nuppu hoida 2 sekundit
vajutatuna. 10-minutilise talitluse järel lülitub automaatselt välja.
Selle funktsiooni saab välja lülitada mis tahes nuppu vajutades.
Näitab, et rakendunud on metallist rasvafiltrite küllastumishäire
ning filtreid tuleb pesta. Häire rakendub 100 töötunni järel.
(Lähtestamine, vt ptk „Hooldus”.)
Näitab, et rakendunud on aktiveeritud söefiltri küllastumishäire
ning filter tuleb välja vahetada. Pesta tuleb ka metallist
rasvafiltreid. Aktiveeritud söefiltri küllastumishäire rakendub 200
töötunni järel. (Aktiveerimine ja lähtestamine, vt ptk „Hooldus”.)
9
HOOLDUS
KAUGJUHTIMISPULT (FAKULTATIIVNE)
Seadme tööd saab juhtida kaugjuhtimispuldiga (toiteallikas:
standardsed LR03-AAA tüüpi 1,5 V süsinik-tsink leelispatareid).
● Pulti ei tohi panna soojusallikate lähedale.
● Kasutatud patareid tuleb kõrvaldada nõuetekohaselt.
Rasvafiltrid
METALLIST RASVAFILTRITE PUHASTAMINE
Häiresignaali lähtestamine
● Lülitage välja valgusti ja tõmbeventilaatori mootor.
● Hoidke nuppu T3 vähemalt 3 sekundit vajutatuna, kuni
LED-tuled hakkavad vilkuma.
Filtrite puhastamine
● Filtrid on pestavad ning neid tuleb puhastada, kui LED
S1 süttib põlema või vähemalt iga 2 seadme kasutamise
kuu järel või sagedamini seadme eriti aktiivsel kasutamisel.
● Eemaldage filtrid ükshaaval, lükates neid tahapoole ja
tõmmates samal ajal alla.
● Peske filtreid. Ärge filtreid painutage! Laske filtritel
kuivada, enne kui need tagasi paigaldate.
● Filtreid tagasi paigaldades peab pide jääma väljastpoolt
näha.
10
Aktiveeritud söefilter (ringlusvariant)
●
Filter ei ole pestav. Seda ei saa korduvkasutada. See tuleb vahetada välja, kui LED S1 vilgub või
vähemalt iga 4 kuu järel. Häiresignaal süttib ainult juhul, kui tõmbeventilaatori mootor on sisselülitatud.
Häiresignaali aktiveerimine
● Õhupuhasti kasutamisel ringlusvarianti rakendades saab filtri küllastumishäire aktiveerida seadme
paigaldamisel või hiljem. Lülitage valgusti ja tõmbeventilaatori mootor välja.
● Ühendage õhupuhasti elektrivõrgust lahti võrgulülitist või kahepooluselisest lülitist elektrivõrgu ja
seadme vahel.
● Taastage ühendus. Vajutage ja hoidke nuppu T1 vajutatuna.
● Vabastage nupp. Kõik 5 LED-tuld süttivad.
● 3 sekundi jooksul vajutage nuppu T1, kuni LED-tuled T1 ja T4 vilguvad kinnituseks:
LED-tuled vilguvad kaks korda – aktiveeritud söefiltri küllastumishäire on AKTIVEERITUD;
LED-tuled vilguvad üks kord – aktiveeritud söefiltri küllastumishäire on DEAKTIVEERITUD.
Aktiveeritud söefiltri väljavahetamine
Häiresignaali lähtestamine
● Lülitage välja valgusti ja tõmbeventilaatori mootor.
● Hoidke nuppu T3 vähemalt 3 sekundit vajutatuna, kuni LED-tuled
hakkavad vilkuma.
Filtri väljavahetamine
● Eemaldage metallist rasvafiltrid.
● Eemaldage küllastunud aktiveeritud söefilter. Vabastage selleks
kinnituskonksud.
● Seadke kohale uus filter.
● Vahetage välja metallist rasvafiltrid.
Valgusti
VALGUSTI VÄLJAVAHETAMINE
20 W halogeenlamp
● Eemaldage 2 valgusti tuge fikseerivat kruvi ja tõmmake tugi
õhupuhastist välja.
● Eemaldage lamp toest.
● Sisestage uus sama tüüpi lamp. Kaks kontakti tuleb sisestada
korralikult lambihoidja sokli aukudesse.
● Seadke tugi tagasi kohale, kinnitades selle eelnevalt eemaldatud 2
kruviga kohale.
11
Tähis
tootel või selle pakendil tähendab, et toode tuleb hoida lahus olmejäätmetest. Selle asemel
tuleb see viia elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti. Aitate seda toodet
nõuetele vastavalt kõrvaldades hoida ära võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele, mida võib vastasel korral põhjustada selle toote nõuetele mittevastav kõrvaldamine. Saate
täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt või toote
ostukohast.
12
ELECTROLUX EESTI AS
PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED KODUMASINATELE
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele saab
esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.
Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures
eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste
Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine
või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefekte kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija koduses tarbimises kasutatavatele kodumasinatele toote garantiikaardi või originaal müügidokumendi esitamisel.
Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt
ette nähtud (sh. majandus-või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad
tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügiosakonna vahel
sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab
pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest.
Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
– transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
– toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või asutamisest või ülekoormamisest;
– toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest,
sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
– toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud
omadusi;
– maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee
kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
– toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
– kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
– sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
– ostja süülisest tegevusest.
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise
kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle
oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote
etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust
taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on
suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti
ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja
tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.
Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja
raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja
vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,
lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 665 0090
Fax 665 0076
Abimees Grupp OÜ
Spordi 7, 11415 TALLINN
Kodumasinad
Tel. 600 6996
Fax 600 6726
Kodumasinate Paigalduse OÜ
Tuisu 18, 11314 TALLINN
Paigaldus ja gaasiseadmed
Tel. 655 0779
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 671 1100
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 32 40515, 51 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 35 60708, 56 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
41532 JÕHVI
Töökoda: Jaama 40-16
Kodumasinad
Tel. 33 55869, 56 24492
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 78 23181
Fax 78 22714
Pärnumaa
SIMSON OÜ
Laine 4, 80016 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 27231, 52 45668
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 38 53084, 50 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 77 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 43 33802
Tartumaa, Põlvamaa
Virgas OÜ
Keskallee 25, 30321 KOHTLA-JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 33 48003
Fax 33 50649
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 4299
Fax 7 34 4337
OÜ EDELWEIS-NORD
30621 KOHTLA-JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 33 41318, 55 18775
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 9123
Fax 7 30 3957
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 35549, 50 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 56900
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel./fax 76 64452
Saaremaa
Toomas Teder FIE
Pikk 1b, 93813 KURESSAARE
Tel. 45 55978, 50 87912
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising