DD9693-M
DD9663-M
Utsugande köksfläkt för inbyggnad med platt utdragbar
skärm
Innebygget kjøkkenvifte (sugeversjon) med flat uttrekkbar skjerm
Emhætte til indbygning med flad, udtagelig skærm
Keittiökaapistoon asennettava etulevyllinen poistoilmatuuletin
Anvisningar för montering och användning
Instruksjoner for montering og bruk
Monterings- og brugsanvisninger
Asennus- ja käyttöohjeet
Bruksanvisning
INNEHÅLL
REKOMMENDATIONER OCH TIPS......................................................................................................................................6
EGENSKAPER .......................................................................................................................................................................7
INSTALLATION ......................................................................................................................................................................9
ANVÄNDING.........................................................................................................................................................................12
UNDERHÅLL ........................................................................................................................................................................13
SE
2
2
Bruksanvisning
INNHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG .........................................................................................................................................15
EGENSKAPER .....................................................................................................................................................................16
INSTALLASJON ...................................................................................................................................................................18
BRUK ....................................................................................................................................................................................21
VEDLIKEHOLD.....................................................................................................................................................................22
NO
3
3
Brugsvejledning
INDHOLD
RÅD OG ANVISNINGER......................................................................................................................................................24
APPARATBESKRIVELSE ....................................................................................................................................................25
INSTALLATION ....................................................................................................................................................................27
BRUG....................................................................................................................................................................................30
VEDLIGEHOLDELSE ...........................................................................................................................................................31
DK
4
4
Käyttöopas
SISÄLTÖ
OHJEET JA SUOSITUKSET................................................................................................................................................33
MITAT JA OSAT ...................................................................................................................................................................34
ASENNUS.............................................................................................................................................................................36
KÄYTTÖ................................................................................................................................................................................39
HUOLTO ...............................................................................................................................................................................40
FI
5
5
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten.
Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat.
INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller
olämplig installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm.
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på
märkskylten inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst
120 mm. Anslutningsröret skall hållas så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser
(från pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra
backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt
anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde av friskluft.
ANVÄNDNING
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera
köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida
och inte tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad
olja kan fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insatta i korrekt användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning.
• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för
eldsvåda
• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan
erfarenhet och kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade
om användningen av apparaten av personer ansvariga för deras säkerhet.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
UNDERHÅLL
• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något underhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall.
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
SE
6
6
EGENSKAPER
10
Komponenter
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläkthus, komplett med: manöveranordningar,
lampa, fläkt, filter
2
1 Teleskopisk skorsten bestående av:
2.1
1 Överdel
2.2
1 Underdel
9
1 Reduktionsfläns ø 150-120 mm
10
1 Fläns ø 150 med backventil
14.1
2 Anslutningsstycke för luftutsläpp
15
1 Luftutsläppsgrenrör
12a
7.2.1
11
9
15
14.1
2.1
12c
7.3
2
2.2
11
12a
1
Ref. Antal Installationskomponenter
7.3
1 Luftutsläppsgrenrörs konsol
7.2.1 2 Fästvinklar för övre skorstensdel
11
6 Väggpluggar
12a
6 Skruvar 4,2 x 44,4
12c
6 Skruvar 2,9 x 9,5
1
SE
Dokumentation
7
7
Mått
SE
8
8
INSTALLATION
1÷2
Borrning i vägg
650 min.
12a
122 122
280
11
X
7.2.1
Markera på väggen:
• ett vertikalt streck upp till taket eller max. gränsen, i mitten av köksfläktens
monteringsområde;
• ett horisontellt streck till: 650 mm min. ovanför tillagningshällen;
• Placera konsolen 7.2.1 1-2 mm från taket eller den övre gränsen. Ställ in konsolens mitt
(hack) på det vertikala referensstrecket.
• Markera konsolens hål.
• Placera konsolen 7.2.1 X mm under den första konsolen (X = höjd för medföljande övre
skorsten) enligt anvisningarna. Ställ in konsolens mitt (hack) på det vertikala
referensstrecket.
• Markera konsolens hål.
• Markera en referenspunkt 122 mm från det vertikala referensstrecket, och 280 mm över det
horisontala referensstrecket.
• Upprepa detta moment på den motsatta sidan.
• Borra ø 8 mm hål i de markerade punkterna.
• Sätt i expansionspluggarna 11 i hålen.
• Fäst den undre konsolen 7.2.1 med de medföljande skruvarna 12a (4,2 x 44,4 ).
• Fäst den övre konsolen 7.2.1 och kopplingsstödskonsolen 7.3 tillsammans genom att
använda de medföljande 2 skruvarna 12a (4,2 x 44,4).
• Skruva fast de medföljande 2 skruvarna 12a (4,2 x 44,4) i hålen för fastsättning av
köksfläktsstommen. Lämna ett avstånd på 5-6 mm emellan väggen och skruvhuvudet.
SE
9
9
Montering av köksfläktsstomme
Vr
• Innan du hakar fast köksfläktsstommen, skruva fast de 2 skruvarna Vr som sitter i upphängningspunkterna på köksfläktsstommen.
• Haka fast köksfläktsstommen i de förberedda 12a skruvarna.
• Skruva fast 12a stödskruvarna.
• Skruva på skruvarna Vr för att nivellera köksfläktsstommen.
12a
Anslutningar
LUFTUTSLÄPP SUGANDE VERSION
För installation i sugande version anslut fläktkåpan till utgångsrörsystemet med ett styv eller böjlig slang med en diameter på
150 eller 120 mm, valet lämnas åt installatören.
Anslutning till slang med ø 150
• Sätt i flänsen ø 150 10 på utgången av köksfläktsstommen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material
medföljer inte.
Anslutning till slang med ø 120
• För anslutning med en slang med 120 mm diameter, sätt i reduktionsflänsen 9 på den tidigare installerade ø 150 flänsen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material
medföljer inte.
• I båda fallen avlägsna eventuella luktfilter med aktivt kol.
SE
ø 150
ø 120
9
10
10
1
10
0
7.3
KOLFILTER
• För in förlängningsstyckena 14.1 i grenröret 15.
• Sätt i anslutningen 15 i stödkonsolen 7.3 och fäst den med en
skruv.
• Kontrollera att förlängningsstyckna sitter horisontelt och vertikalt uppriktade. Om så inte är fallet justera detta.
• Anslut grenröret 15 till köksfläkten genom att anvä’nda en fast
eller en flexibel slang.
• Montera dit kolfilter
14.1
15
ø 150
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Anslut fläktkåpan till eluttaget och installera en tvåpolig brytare med en öppning på minst 3 mm emellan kontakterna.
• Avlägsna fettfiltren (se avsnitt “Underhåll”) och se till att nätsladdens kontaktdon är rätt isatt i fläktens uttag
MONTERING AV SKORSTEN
Skorsten, övre sektion
• För försiktigt två motstående sidor av den övre skorstensdelen
utåt och haka dem på fästena 7.2.1. Se till att de sitter ordentligt.
• Fixera sidorna mot fästena med hjälp av de 4 skruvarna 12c
som medföljer.
• Kontrollera att förlängningsstyckna sitter horisontelt och vertikalt uppriktade. Om så inte är fallet justera detta.
Skorsten, nedre sektion
• För försiktigt två motstående sidor av den nedre skorstensdelen
utåt och haka fast dem mellan den övre skorstensdelen och
väggen. Se till att de kommer ordentligt på plats.
• Fixera den undre skorstensdelens sidor mot fläkthuset med
hjälp av de 2 skruvarna 12c (2,9 x 9,5) som medföljer.
SE
12c
2.1
2
12c
2.2
12c
1
11
1
ANVÄNDING
A
B
C
D
E
F
G
H
Kontrollpanel
Knapp
A
B
C
D
E
F
G
Funktion
Tänder och släcker belysningen.
Stänger av motorn.
Aktiverar den första hastigheten.
Aktiverar den andra hastigheten.
Aktiverar den tredje hastigheten.
Aktiverar intensivhastigheten från vilken
annan hastighet eller från avstängd motor,
denna hastighet är tidsinställd på 5 minuter,
vid förfluten tid återgår systemet till den
tidigare inställda hastigheten. Lämplig att
hålla stånd mot max. spridning av matos.
Den avaktiveras genom att trycka på
knappen eller genom att stänga av motorn.
Aktiverar den automatiska försenade
avstängningen av motorn och belysningen
med 10’ om den inställda hastigheten är den
tredje, 15’ om det är den andra, 30’ om det
är den första. Lämplig för att komplettera
eliminera resterande matos, den avaktiveras
genom att trycka på knappen eller genom att
stänga av motorn.
Lysdiod
Påkopplad eller avstängd.
Påkopplad eller avstängd.
Aktiverad.
Aktiverad.
Aktiverad.
Aktiverad.
Aktiverad.
Alla lysdioder blickar 2 gånger och under
Låsning av tangentbordet utför lysdioderna en
Om den hålls nedtryck i 5 sekunder tändningsföljd.
aktiveras sättet Låsning av tangentbord.
Alla lysdioder blinkar 1 gång.
H
Den avaktiveras genom att trycka på
knappen i 5 sekunder.
Utför Reset av larmet för mättade filter Efter 100 driftstimmar är lysdioden tänd med
genom att trycka på knappen i cirka 2 fast sken för att meddela att metallfiltren är
sekunder med avstängd köksfläkt.
mättade.
Efter 200 driftstimmar blinkar lysdioden för att
meddela att filtren med aktivt kol är mättade.
Om den trycks i 5 sekunder med avstängd
köksfläkt utförs:
Aktivering av larmet för mättade filter med 2 Blinkningar.
aktivt kol.
Avaktivering av larmet för mättade filter 1 Blinkning.
med aktivt kol.
SE
1
12
2
UNDERHÅLL
Metallfettfilter
RENGÖRING AV SJÄLVBÄRANDE METALLFETTFILTER
Återställning av larmsignal
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen H i minst 2 sekunder, detta bekräftas av att
lysdioden släcks.
Rengöring av filter
• Dessa kan diskas i diskmaskin, de ska diskas när lysdioden för
knappen H tänds med fast sken eller minst varannan månad
cirka eller oftare vid intensiv användning.
• Ta bort ett filter åt gången, genom att stödja dem med den ena
handen och dra spaken nedåt med den andra handen.
• Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka före
återmonteringen.
• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder mot den
synliga utsidan.
SE
1
13
3
Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)
Filtret kan inte diskas eller regenereras. Filtret ska bytas när lysdioden för knappen H blinkar
eller minst var 4:e månad. Larmsignalen inträffar enbart när utsugningsmotorn är aktiverad.
Aktivering av larmsignal
• På köksfläktarna i filtrerande version, ska larmet för mättade filter aktiveras vid installationsögonblicket eller därefter.
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen H i minst 5 sekunder tills lysdioderna blinkar som bekräftelse.
•
2 blinkningar av lysdioden – larm för mättat luktfilter med aktivt kol AKTIVERAT.
•
1 blinkning av lysdioden – larm för mättat luktfilter med aktivt kol AVAKTIVERAT.
Byte av luktfilter med aktivt kol
Återställning av larmsignal
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen H i minst 2 sekunder, detta bekräftas av att
lysdioden släcks.
B
A
Byte av filter
• Öppna glaset på köksfläkten och dra det nedåt.
• Avlägsna de mättade luktfiltren med aktivt kol, som angivet på
figur (A).
• Montera de nya filtren, som angivet på figur (B).
• Stäng glaset.
Belysning
BYTE AV LAMPA
Halogenlampor, 20W
• Dra ur lampan ur hållaren.
• Byt ut lampan mot en ny med samma egenskaper. Sätt in de
två piggarna korrekt i hållarens säte.
SE
1
14
4
ANBEFALINGER OG FORSLAG
Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver.
Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin.
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av feil eller ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er 650 mm.
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som er
angitt på merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrekkelig jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiameter på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler,
ildsteder osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks. gassapparater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garantere tilførsel av ren luft.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke lukter på
kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje kan ta
fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i
korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer uten
tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet.
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid.
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge
de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
NO
1
15
5
EGENSKAPER
10
Deler
Ref. Antall Produktets deler
1
1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys,
vifteenhet, filtre.
2
1 Uttrekkbart røkrør; består av:
2.1
1 Øverste røkrør
2.2
1 Nederste røkrør
9
1 Reduksjonsflens med en diameter på 150-120 mm
10
1 Flens med ventil
14.1
2 Forlengelsesledning for luftutløpskopling
15
1 Luftutløpskopling
12a
7.2.1
11
9
15
14.1
2.1
12c
7.3
2
2.2
11
12a
1
Ref. Antall Installasjonsdeler
7.2.1 2 Festekonsoller til øverste røkrør
7.3
1 Festekonsoll til kopling
11
6 Ekspansjonsplugger
12a
6 Skruer 4,2 x 44,4
12c
6 Skruer 2,9 x 9,5
Antall Dokumentasjon
1 Bruksveiledning
NO
1
16
6
Dimensjoner
NO
1
17
7
INSTALLASJON
1÷2
Boring av hull i veggen
650 min.
12a
122 122
280
11
X
7.2.1
Tegn opp følgende på veggen:
• En vertikal linje helt opp til taket eller til den øverste grensen, på midten av området hvor
kjøkkenviften skal monteres.
• En horisontal linje min. 650 mm over platetoppen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist 1-2 mm fra taket eller den øverste grensen. Sentrer midten
(hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist X mm under den første konsollen (X = høyden på det øverste
røkrøret som følger med). Sentrer midten (hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Merk av et referansepunkt som vist 122 mm fra den vertikale referanselinjen og 280 mm
over den horisontale referanselinjen.
• Gjenta dette arbeidet på motsatt side.
• Bor hull med en diameter på 8 mm i de avmerkede punktene.
• Sett ekspansjonspluggene 11 inn i hullene.
• Fest den nederste konsollen 7.2.1 med skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
• Fest den øverste konsollen 7.2.1 sammen med festekonsollen til koplingen 7.3 med de to
skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
• Skru inn de to skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med i hullene for å feste kjøkkenviftens
hoveddel. La det være et mellomrom på 5-6 mm mellom veggen og skruehodet.
NO
1
18
8
Montering av kjøkkenviftens hoveddel
Vr
• Før du hekter på kjøkkenviftens hoveddel, må du stramme de
to skruene Vr som er plassert på hektepunktene til kjøkkenviftens hoveddel.
• Hekt kjøkkenviftens hoveddel på skruene 12a.
• Stram til skruene 12a.
• Skru på skruene Vr for å nivellere kjøkkenviftens hoveddel.
12a
Tilkoplinger
LUFTUTLØP FOR SUGEVERSJON
For installasjon av kjøkkenviften i sugeversjon må du kople
kjøkkenviften til utløpsrøret med et rør eller en slange med en
diameter på 150 eller 120 mm (etter eget valg).
Tilkopling av rør med en diameter på 150 mm
• Før flensen med en diameter på 150 mm 10 inn på utløpet fra
kjøkkenviftens hoveddel.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale
følger ikke med.
Tilkopling av rør med en diameter på 120 mm
• For tilkopling av rør med en diameter på 120 mm må du føre
inn reduksjonsflensen 9 på flensen med en diameter på 150
mm som du allerede har montert.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale
følger ikke med.
• I begge tilfellene må du fjerne eventuelle aktive kullfiltre.
NO
ø 150
ø 120
9
10
10
1
19
9
7.3
LUFTUTLØP FOR FILTRERINGSVERSJON
• Før forlengelsesledningene for koplingen 14.1 inn på koplingen 15 fra siden.
• Før koplingen 15 inn på festekonsollen 7.3, og fest den med en
skrue.
• Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningene for
koplingen 14.1 passer inn i åpningene til røkrøret både horisontalt og vertikalt.
• Kople koplingen 15 til utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel
med et rør eller en slange med en diameter på 150 mm (etter
eget valg).
• Kontroller at det aktive kullfilteret er montert.
14.1
15
ø 150
ELEKTRISK TILKOPLING
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med
en kontaktåpning på minst 3 mm.
• Fjern fettfiltrene (se avsnittet Vedlikehold) og kontroller at koplingsstykket til nettkabelen er korrekt innført i stikkontakten til
sugesystemet.
Montering av røkrøret
Øverste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene og hekt dem på bak konsollene 7.2.1. Lukk kantene deretter helt igjen.
• Fest kantene på sidene av konsollene med de fire skruene 12c
(2,9 x 9,5) som følger med.
• Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningen for
koplingen passer inn i åpningene til røkrøret.
12c
2.1
2
12c
2.2
12c
Nederste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene av røkrøret og hekt dem på
mellom det øverste røkrøret og veggen. Lukk kantene deretter
helt igjen.
• Fest den nederste siden til kjøkkenviftens hoveddel fra siden
med de to skruene 12c (2,9 x 9,5) som følger med.
NO
2
20
0
BRUK
A
B
C
D
E
F
G
H
Kontrollpanel
Knapp
A
B
C
D
E
F
G
Funksjon
Tenner og slukker belysningen.
Slår av motoren.
Slår på den første hastigheten.
Slår på den andre hastigheten.
Slår på den tredje hastigheten.
Aktiverer den intensive hastigheten fra hvilken som helst hastighet eller fra avslått motor.
Kjøkkenviften fungerer med den intensive
hastigheten i 5 minutter. Når tiden er utløpt
går systemet automatisk tilbake til den
tidligere innstilte hastigheten. Egnet til å
fjerne mye os.
Kan deaktiveres ved å trykke på knappen eller
ved å slå av motoren.
Aktiverer den automatiske slukkingen av motoren og belysningen med en forsinkelse på 10
minutter hvis den tredje hastigheten har blitt
innstilt, 15 minutter for den andre hastigheten,
og 30 minutter for den første hastigheten. Egnet for å fjerne resterende lukt helt. Kan
deaktiveres ved å trykke på knappen eller ved
å slå av motoren.
LED
Tent eller slått av.
Tent eller slått av.
Tent.
Tent.
Tent.
Tent.
Tent.
Alle LEDene blinker to ganger. Når barnelåsen
Hvis du trykker på knappen i 5 sekunder akti- er aktivert utfører LEDene en tenningssekvens.
veres barnelåsen.
Alle LEDene blinker en gang.
H
Kan deaktiveres ved å trykke på knappen i 5
sekunder.
Alarmen for mettede filter tilbakestilles når Etter 100 timer er LEDen tent uten å blinke for
det trykkes på knappen i ca. 2 sekunder, og å signalere at de metalliske filtrene er mettet.
kjøkkenviften er slått av.
Etter 200 timer blinker LEDen for å signalere
at de aktive kullfiltrene er mettet.
Ved å trykke på knappen i 5 sekunder når
kjøkkenviften er slått av skjer følgende:
Aktivering av alarmen for mettede, aktive 2 blink.
kullfilter.
Deaktivering av alarmen for mettede, aktive 1 blink.
kullfilter.
NO
2
21
1
VEDLIKEHOLD
Metalliske fettfiltre
RENGJØRING AV DE SELVBÆRENDE METALLISKE
FETTFILTRENE
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen H i minst 2 sekunder helt til LEDen slukkes.
Rengjøring av filtrene
• Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskinen. De må vaskes når
LEDen for knappen H tennes uten å blinke, eller ca. hver andre
måned eller oftere, avhengig av bruksforholdene.
• Fjern filtrene ett av gangen. Støtt dem med en hånd mens du
trekker spaken nedover med den andre hånden.
• Vask filtrene. Pass på at du ikke bøyer dem. La dem tørke før
du monterer dem igjen.
• Gjenmonter filtrene. Pass på at håndtaket er rettet mot den synlige utsiden.
NO
2
22
2
Aktive kullfiltre (filtreringsversjon)
Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut når LEDen for knappen H
blinker eller minst hver fjerde måned. Alarmsignalet gis kun når sugemotoren er aktivert.
Aktivering av alarmsignalet
• For kjøkkenviften i filtreringsversjon skal alarmsignalet for mettede filtre aktiveres når kjøkkenviften installeres eller senere.
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen H i 5 sekunder helt til LEDen blinker.
• LEDen blinker 2 ganger - Alarmsignalet for mettet, aktivt kullfilter er AKTIVERT.
• LEDen blinker 1 gang - Alarmsignalet for mettet, aktivt kullfilter er DEAKTIVERT.
Bytte av det aktive kullfilteret
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen H i minst 2 sekunder helt til LEDen slukkes.
B
A
Bytte av filteret
• Åpne kjøkkenviftens glass ved å trekke det nedover.
• Fjern de mettede, aktive kullfiltrene som vist (A).
• Monter de nye filtrene som vist (B).
• Lukk igjen glasset.
Belysning
BYTTE AV LYSPÆRENE
Halogenpærer på 20 W
• Ta lyspæren ut fra støtten.
• Bytt lyspæren ut med en av samme type. Pass på at du fører de
to pluggene korrekt inn i støttens sete.
NO
2
23
3
RÅD OG ANVISNINGER
Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet.
Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens
underside er 650 mm.
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er
angivet mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet
med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter
på 120 mm. Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri
(oliefyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater
(f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er
tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig
mængde ren luft.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie
kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den
betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte
psykiske, sensoriske eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring
eller tilstrækkeligt kendskab, med mindre de overvåges eller oplæres i brug af
apparatet af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval.
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse
af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt,
for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
DK
2
24
4
APPARATBESKRIVELSE
10
Komponenter
Ref.
1
2
2.1
2.2
9
10
14.1
15
Stk. Produktets komponenter
1 Emhættens hoveddel inkl.: Betjeningsanordninger, lys,
ventilatorenhed, filtre
1 Teleskopaftræk bestående af:
1 Øverste aftræk
1 Nederste aftræk
1 Passtykke ø 150-120 mm
1 Sidestykke med ventil
2 Forlænger til luftudstrømnings overgangsstykke
1 Luftudstrømnings overgangsstykke
12a
7.2.1
11
9
15
14.1
2.1
12c
7.3
2
2.2
11
12a
1
Ref. Stk. Installationsdele
7.2.1 2 Beslag til befæstigelse af øverste aftræk
7.3
1 Støttebeslag til overgangsstykket
11
6 Forankringer
12a
6 Skruer 4,2 x 44,4
12c
6 Skruer 2,9 x 9,5
Stk. Dokumentation
1 Brugerhåndbog
DK
2
25
5
Dimensioner
DK
2
26
6
INSTALLATION
1÷2
Boring i væg
650 min.
12a
122 122
280
11
X
7.2.1
På væggen skal der afmærkes:
• en lodret linje op til loftet eller den øverste grænse, i midten af emhættens monteringsområde;
• en vandret linje mindst 650 mm over kogepladen.
• Placér beslaget 7.2.1 som vist, d.v.s. 1-2 mm fra loftet eller den øverste grænse, og stil dets
midte (indskæringer) på lige linje med den lodrette referencelinje.
• Afmærk midten af hullerne i beslaget.
• Placér beslaget 7.2.1 som vist, X mm under det første beslag (X=højden på det øverste aftræk, der følger med), og stil dets midte (indskæringer) på lige linje med den lodrette referencelinje.
• Afmærk midten af hullerne i beslaget.
• Afmærk, som angivet, et referencepunkt 122 mm fra den lodrette referencelinje og 280 mm
over den vandrette referencelinje.
• Gør det samme på den anden side.
• Bor et hul med ø 8 mm på de afmærkede steder.
• Sæt forankringerne 11 i hullerne.
• Fastgør det nederste beslag 7.2.1 ved hjælp af de medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4 ).
• Fastgør det øverste beslag 7.2.1 og støttebeslaget til overgangsstykket 7.3 ved hjælp af de 2
medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4).
• Fastskru de 2 medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4) i hullerne til fastgørelse af emhættens
hoveddel og lad der være et mellemrum på 5-6 mm mellem væggen og skruehovedet.
DK
2
27
7
Montering af emhætte
Vr
• Inden man hænger emhætten op, skal man stramme de to skruer Vr, som sidder i hættens ophængningspunkter.
• Hæng emhætten op på de forberedte skruer 12a.
• Stram ophængningsskruerne 12a helt til.
• Ved at dreje på skruerne Vr nivelleres emhætten.
12a
Tilslutninger
VERSION FORBUNDET TIL AFTRÆKSKANAL
Når aftrækskanal-versionen opsættes, forbindes emhætteenheden
til kanalen med en flexslange eller et hårdt rør, Ø150 eller 120
mm – valget er op til den, der opsætter emhætten.
Tilslutning af rør på ø 150
• Indsæt studsen på ø 150 10 på emhættens udsugningshul.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer. Disse medleveres
ikke.
Tilslutning af rør på ø 120
• Ved tilslutning af rør på ø120 mm, indsættes reduktionsstudsen
9 på studsen ø 150, som er monteret tidligere.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer. Disse medleveres
ikke.
• I begge tilfælde skal man fjerne eventuelle lugtabsorberende
kulfiltre.
DK
ø 150
ø 120
9
10
10
2
28
8
7.3
LUFTUDSTRØMNING PÅ FILTRERENDE VERSION
• Før overgangsstykkets forlængere 14.1 ind på siden af overgangsstykket 15.
• Før overgangsstykket 15 ind i støttebeslaget 7.3, og spær det
fast med en skrue.
• Sørg for at udgangen på overgangsstykkets forlængere 14.1
befinder sig ud for aftrækkets mundinger, både vandret og lodret.
• Forbind overgangsstykket 15 til emhættens hoveddels udgang
ved hjælp af et rør eller en flexslange med ø150, som det påhviler installatøren at vælge.
• Sørg for, at lugtfiltret med aktivt kul er monteret.
14.1
15
ø 150
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING
• Tilslut emhætten til elnettet, idet der indsættes en topolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.
• Fjern fedtfiltrene (se afsnittet ”Vedligeholdelse”) og kontroller,
at eltilslutningens kabelklemme er korrekt indsat i udsugningsgruppens stik.
Montering af aftræk
Øverste aftræk
• Skub de to sideflapper lidt ud, sæt dem fast bag ved beslagene
7.2.1, og luk dem til igen, helt til stoppet.
• Fastgør dem på siden af beslagene ved hjælp af de 4 medfølgende skruer 12c (2,9 x 9,5 ).
• Sørg for at udgangen på overgangsstykkets forlængere befinder
sig ud for aftrækkets mundinger.
12c
2.1
2
12c
2.2
12c
Nederste aftræk
• Skub aftrækkets sideflapper lidt ud, sæt dem fast mellem det
øverste aftræk og væggen, og luk dem igen, helt til stoppet.
• Fastgør undersiden på siden af emhættens hoveddel ved hjælp
af de 2 medfølgende skruer 12c (2,9 x 9,5 ).
DK
2
29
9
BRUG
A
B
C
D
E
F
G
H
Betjeningspanel
Tast
A
B
C
D
E
F
G
Funktion
Tænder og slukker for belysningssystemet.
Slukker motoren.
Aktiverer den første hastighed.
Aktiverer den anden hastighed.
Aktiverer den tredje hastighed.
Aktiverer den intensive hastighed fra hvilken
som helst hastighed, også når motoren er
slukket. Denne hastighed er tidsindstillet til 5
minutter, hvorefter systemet går tilbage til den
sidste indstillede hastighed. Er i stand til at
klare selv den kraftigste os fra madlavningen.
Den inaktiveres ved tryk på tasten eller ved at
slukke motoren.
Aktiverer den automatiske forsinkede slukning
af motoren og af belysningssystemet med 10
min., hvis der er indstillet tredje hastighed, 15
min. hvis det er anden hastighed og 30 min.
hvis det er første hastighed. Velegnet til at
fjerne tiloversblevne lugte helt. Den
deaktiveres ved tryk på tasten eller ved at
slukke motoren
Kontrollampe
Tændt eller slukket.
Tændt eller slukket.
Tændt.
Tændt.
Tændt.
Tændt.
Tændt.
Alle kontrollamperne blinker 2 gange, og
under tast-blokeringen udfører de en
Hvis der trykkes på den i 5 sekunder, aktiverer tændingssekvens.
den Tast-blokering.
Alle kontrollamperne blinker 1 gang.
H
Den inaktiveres ved tryk på tasten i 5 sekunder.
Foretager Reset af alarmen for mætning af Efter 100 driftstimer lyser kontrollampen fast
filtrene ved at trykke på tasten i cirka 2 for at gøre opmærksom på mætning af
metalfiltrene.
sekunder med slukket emhætte.
Efter 200 driftstimer blinker kontrollampen for
at gøre opmærksom på mætning af filtrene
med aktivt kul.
Ved tryk i 5 sekunder med slukket emhætte
udføres:
Aktivering af alarmer for mætning af filtrene 2 blink.
med aktivt kul.
Inaktivering af alarmer for mætning af filtrene 1 blink.
med aktivt kul.
DK
3
30
0
VEDLIGEHOLDELSE
Fedtfiltre af metal
RENGØRING AF SELVBÆRENDE FEDTFILTRE AF METAL
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten H i mindst 2 sekunder. Bekræftelsen vises ved
slukning af kontrollampen.
Rengøring af filtre
• De kan også vaskes i opvaskemaskine, og de skal renses, hver
gang kontrollampen til tasten H vises fast på skærmen eller
mindst hver 2. måned ved almindelig anvendelse, helst oftere
ved særlig intensiv anvendelse.
• Fjern filtrene et ad gangen og støt dem med den ene hånd,
mens håndtaget trækkes nedad med den anden hånd.
• Skyl filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre, før de sættes
på plads igen.
• Sæt dem på plads igen, og sørg for, at håndtaget vender mod
den synlige yderside.
DK
3
31
1
Lugtfilter med aktivt kul (Filtrerende version)
Det kan hverken vaskes eller gendannes, og det skal udskiftes, når kontrollampen for tasten H
blinker eller mindst hver 4. måned. Alarmen forekommer kun, hvis udsugningsmotoren er aktiveret.
Aktivering af alarmsignalet
• På emhætter af den filtrerende version skal alarmsignalet for mætning af filtret aktiveres ved
installationen eller senere.
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten H i 5 sekunder, indtil kontrollampen blinker for at bekræfte:
• Kontrollampen blinker 2 gange - Alarm for mætning af lugtfiltret med aktivt kul
AKTIVERET.
• Kontrollampen blinker 1 gang - Alarm for mætning af lugtfiltret med aktivt kul
INAKTIVERET.
Udskiftning af lugtfiltret med aktivt kul
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten H i mindst 2 sekunder. Bekræftelsen vises ved
slukning af kontrollampen.
B
A
Udskiftning af filter
• Åbn emhættens glas ved et trække nedad.
• Fjern de mættede luftfiltre med aktivt kul som vist (A).
• Sæt de nye filtre fast som vist (B).
• Luk glasset.
Lys
UDSKIFTNING AF LYS
20 W halogenlys.
• Tag lampen af lampeholderen ved at trække forsigtigt.
• Udskift med en anden af samme type, idet du skal sørge for, at
de to bolte sættes korrekt ind i hullerne i lampeholderens fatning.
DK
3
32
2
OHJEET JA SUOSITUKSET
Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että teksti
käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
ASENNUS
• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista
• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650 mm.
• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella
olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on vähintään 120 mm.
Hormiin menevän putken on oltava mahdollisimman lyhyt.
• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella)
yhteydessä, on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta, etteivät
poistettavat kaasut pääse virtaamaan takaisin työskentelytilaan. Keittiössä on
oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten.
KÄYTTÖ
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on
suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle liesituulettimen ollessa käynnissä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa
käyttää liesituuletinta.
• Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden psyykkinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista
kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.
• Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
HUOLTO
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua.
• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja miedolla, nestemäisellä
pesuaineella.
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa
paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
3
33
3
MITAT JA OSAT
10
Osat
Pos. Määrä Tuotteen osat
1
1 Liesituulettimen koneisto: säätimet, valo, puhallin, suodattimet
2
1 Jatkettavan ilmanvaihtoputken osat:
2.1
1 Yläosa
2.2
1 Alaosa
9
1 Supistusputki 150- 120 mm
10
1 Laippa ø 150 suuntaisventtiilillä
14.1
2 Ilmanvaihtoputken haarakappaleen jatke
15
1 Ilmanvaihtoputken haarakappale
12a
7.2.1
11
9
15
14.1
2.1
12c
7.3
2
2.2
11
12a
1
Pos. Määrä Asennustarvikkeet
7.2.1 2 Ilmanvaihtoputken yläosan kannattimet
7.3
1 Ilmanvaihtoputken haarakappaleen tuki
11
6 Tulppa
12a
6 Ruuvi 4,2 x 44,4
12c
6 Ruuvi 2,9 x 9,5
1
FI
Käyttöohje
3
34
4
Mitat
FI
3
35
5
ASENNUS
1÷2
Seinän poraus
650 min.
12a
122 122
280
11
X
7.2.1
Merkitse seinälle:
• pystysuora viiva kattoon tai ylärajaan saakka liesituulettimen asennusalueen keskikohdalle,
• vaakasuora viiva: vähintään 650 mm keittotason yläpuolelle.
• Aseta tuki 7.2.1 kuten kuvassa 1-2 mm katosta tai ylärajasta niin että sen keskikohta (kolot)
ovat pystysuoran viitelinjan kohdalla.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Aseta tuki 7.2.1 kuten kuvassa X mm ensimmäisen tuen alapuolelle (X = toimitetun
ylähormin korkeus), niin että sen keskikohta (kolot) ovat pystysuoran viitelinjan kohdalla.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Merkitse viitepiste 122 mm pystysuorasta viitelinjasta ja 280 mm vaakasuoran viitelinjan
yläpuolelle.
• Toista toimenpide toiselle puolelle.
• Poraa merkittyihin kohtiin reiät ø 8 mm.
• Laita tulpat 11 aukkoihin.
• Kiinnitä alempi tuki 7.2.1 toimitetuilla ruuveilla 12a (4,2 x 44,4 ).
• Kiinnitä yhteen ylempi tuki 7.2.1 ja liitoksen tuki 7.3 käyttämällä 2 toimitettua ruuvia 12a
(4,2 x 44,4).
• Ruuvaa 2 toimitettua ruuvia 12a (4,2 x 44,4) liesituulettimen rungon kiinnitysreikiin. Jätä
seinän ja ruuvin kannan väliin 5-6 mm.
FI
3
36
6
Liesituulettimen rungon kokoaminen
Vr
• Ennen rungon kiinnittämistä on kiristettävä rungon kiinnityskohtien kaksi ruuvia Vr.
• Kiinnitä runko ruuveihin 12a.
• Kiristä tukiruuvit 12a.
• Tasapainota liesituulettimen runko ruuveilla Vr.
12a
Liitännät
IMUVERSION ILMAN ULOSTULO
Imuversio asennetaan liittämällä liesituuletin ilman ulostuloon
jäykällä tai taipuisalla putkella ø150 tai 120 mm, asentajan valinnan mukaan.
Putkiliitäntä ø 150
• Laita laippa 10, ø 150, liesituulettimen rungon ulostuloon.
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei kuulu toimitukseen.
Putkiliitäntä ø 120
• Jos käytät putkea ø 120 mm, laita kavennuslaippa 9 asentamaasi laippaan ø 150.
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei kuulu toimitukseen.
• Molemmissa tapauksissa mahdolliset aktiivihiilisuodattimet
täytyy poistaa.
FI
ø 150
ø 120
9
10
10
3
37
7
7.3
SUODATUSVERSIOSSA ILMANPOISTO
• Laita liitoksen 15 sivuille liitoksen jatko-osat 14.1.
• Aseta liitos 15 tukeen 7.3 ja kiinnitä se ruuvilla.
• Varmista, että liitoksen jatko-osien 14.1 ulostulo on hormin
aukkojen kohdalla sekä vaakasuorassa että pystysuorassa.
• Liitä liitos 15 liesituulettimen rungon ulostuloaukkoon asentajan valitseman putken tai letkun avulla, Ø 150 mm tai 120 mm.
• Varmista, että aktiivihiilisuodatin on paikallaan.
14.1
15
ø 150
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon turvakytkimen kautta, jonka
kontaktien väli on ainakin 3 mm.
• Poista rasvasuodattimet (katso kappaletta “Huolto”) ja varmista,
että virtajohdon liitin on kunnolla kiinni imulaitteessa
Hormin asennus
Ylähormi
• Levitä hieman sivujen reunoja, kiinnitä ne tukiin 7.2.1 ja sulje
ne.
• Kiinnitä tukien reunat neljällä ruuvilla 12c (2,9 x 9,5).
• Varmista, että liitoksen jatko-osien ulostulo on hormin aukkojen kohdalla.
Alahormi
• Levitä hormin sivujen reunoja, kiinnitä ne ylähormin ja seinän
väliin ja sulje ne.
• Kiinnitä alaosa reunoista liesituulettimeen kahdella toimitetulla
ruuvilla 12c (2,9 x 9,5).
FI
12c
2.1
2
12c
2.2
12c
3
38
8
KÄYTTÖ
A
B
C
D
E
F
G
H
Käyttöpaneeli
Painike
A
B
C
D
E
F
G
Toiminto
Sytyttää ja sammuttaa valon.
Sammuttaa moottorin.
Aktivoi ensimmäisen nopeuden.
Aktivoi toisen nopeuden.
Aktivoi kolmannen nopeuden.
Aktivoi
tehonopeuden
mistä
tahansa
nopeudesta tai moottorin ollessa sammutettu,
tämä nopeus on ajastettu 5 minuutiksi ja
tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa
aiemmin asetettun nopeuteen. Soveltuu
käytettäväksi kun savua on paljon.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla
painiketta tai sammuttamalla moottori.
Aktivoi moottorin ja valaistusjärjestelmän
automaattisen viivästetyn sammutuksen 10
minuutin kuluttua, jos asetettu nopeus on
kolmas nopeus, 15 minuutin kuluttua, jos
nopeus on toinen ja 30 minuutin kuluttua, jos
nopeus
on
ensimmäinen.
Sopii
jäännöshajujen
poistamiseen.
Toiminto
poistetaan käytöstä painamalla painiketta tai
sammuttamalla moottori.
Merkkivalo
Palaa tai ei pala.
Palaa tai ei pala.
Palaa.
Palaa.
Palaa.
Palaa.
Palaa.
Kaikki merkkivalot vilkkuvat 2 kertaa, ja
painikkeiden
lukitustoiminnon
aikana
merkkivalot syttyvät järjestyksessä.
Jos painiketta painetaan 5 sekunnin ajan, Kaikki merkkivalot vilkkuvat 1 kerran.
aktivoituu painikkeiden lukitustoiminto.
H
Se poistetaan käytöstä painamalla painiketta
5 sekunnin ajan.
Suodattimen täyttymisen hälytyksen kuittaus. 100 toimintatunnin jälkeen merkkivalo palaa
Paina
painiketta
2
sekunnin
ajan jatkuvasti
osoittaen
metallisuodattimien
liesituulettimen ollessa sammutettu.
täyttymisen.
200 toimintatunnin jälkeen merkkivalo vilkkuu
osoittaen aktiivihiilisuodattimen täyttymisen.
Jos painat sitä 5
sekunnin ajan
liesituulettimen ollessa sammutettu:
Aktiivihiilisuodattimien täyttymisen hälytys 2 vilkutusta.
aktivoituu.
Aktiivihiilisuodattimien täyttymisen hälytys 1 vilkutus.
poistuu käytöstä.
FI
3
39
9
HUOLTO
Metalliset rasvasuodattimet
METALLISTEN RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS
Hälytyksen kuittaus
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta H ainakin 2 sekunnin ajan, merkkivalon
sammuminen vahvistaa toiminnon.
Suodattimien puhdistus
• Ne voidaan pestä astianpesukoneessa. Ne täytyy pestä kun painikkeen H merkkivalo palaa tai vähintään 2 käyttökuukauden
välein tai useammin, jos niitä käytetään paljon.
• Irrota suodattimet yksi kerrallaan, pidä niistä kiinni kun vedät
vipua alaspäin toisella kädellä.
• Pese suodattimet, mutta varo, ettet taita niitä. Anna niiden
kuivua ennen kuin laitat ne takaisin paikoilleen.
• Asenna ne paikoilleen niin että kahva on näkyvissä
ulkopuolella.
FI
4
40
0
Aktiivihiilihajusuodatin (Suodatinversio)
Suodatinta ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa kun painikkeen H merkkivalo vilkkuu
tai vähintään 4 kuukauden välein. Hälytys tapahtuu vain imumoottorin ollessa toiminnassa.
Hälytyksen aktivoiminen
• Liesituulettimien suodatinversiossa suodattimien täyttymisen hälytys täytyy aktivoida asennusvaiheessa tai myöhemmin.
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta H 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
• 2 merkkivalon vilkutusta – Aktiivihiilisuodattimen hälytys on AKTIVOITU.
• 1 merkkivalon vilkutus - Aktiivihiilisuodattimen hälytys on POISTETTU KÄYTÖSTÄ.
Aktiivihiilihajusuodatttimen vaihtaminen
Hälytyksen kuittaus
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta H ainakin 2 sekunnin ajan, merkkivalon sammuminen vahvistaa toiminnon.
B
A
Suodattimen vaihtaminen
• Avaa liesituulettimen lasi vetämällä sitä alaspäin.
• Poista käytetyt aktiivihiilisuodattimet kuten kuvassa (A).
• Asenna paikoilleen uudet suodattimet kuten kuvassa (B).
• Sulje lasi.
Valaistus
LAMPPUJEN VAIHTO
Halogeenilamput, 20 W
• Irrota lamppu tuesta.
• Vaihda se uuteen, jolla on samat ominaisuudet. Varmista, että
koskettimet tulevat oikein tukeen.
FI
4
41
1
Om du skulle konstatera en defekt ber vi dig att meddela följande data
till vår tekniska kundservice:
Dersom du oppdager en feil, meddel vennligst følgende data til vårt
servicesenter:
Skulle der opstå fejl, bedes I angive følgende data til vores undeserviceafdeling:
Mikäli tuote on viallinen ilmoita tekniseen huoltopisteeseemme seuraavat tiedot:
E-Nr. 610
F-Nr.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
© Copyright by AEG
436004145_ver1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising