Aeg DI9966-M Brugermanual
DI9966-M
Built-In- Flat-Screen Fume Extractor Hood
Hottes aspirantes encastrables à visière plate
Einbau-Flachschirm-Dunstabzugshaube
Inbouw-wasemkappen met plat scherm
Campana empotrable de aspiración de vahos con
visiera plana
Campana doca com a aspiração de vapor visiera plana
Installation and Operating Instructions
Instructions de montage et mode d'emploi
Montage- und Gebrauchsanweisung
Montage- en gebruiksaanwijzing
Instrucciones de montaje y para el uso
Instruções de uso e de montagem
INNEHÅLL
SE
REKOMMENDATIONER OCH TIPS......................................................................................................................................3
EGENSKAPER .......................................................................................................................................................................4
INSTALLATION ......................................................................................................................................................................6
ANVÄNDING.........................................................................................................................................................................10
UNDERHÅLL ........................................................................................................................................................................11
INNHOLD
NO
ANBEFALINGER OG FORSLAG .........................................................................................................................................14
EGENSKAPER .....................................................................................................................................................................15
INSTALLASJON ...................................................................................................................................................................17
BRUK ....................................................................................................................................................................................21
VEDLIKEHOLD.....................................................................................................................................................................22
INDHOLD
DK
RÅD OG ANVISNINGER......................................................................................................................................................25
APPARATBESKRIVELSE ....................................................................................................................................................26
INSTALLATION ....................................................................................................................................................................28
BRUG....................................................................................................................................................................................32
VEDLIGEHOLDELSE ...........................................................................................................................................................33
SISÄLTÖ
FI
OHJEET JA SUOSITUKSET................................................................................................................................................36
MITAT JA OSAT ...................................................................................................................................................................37
ASENNUS.............................................................................................................................................................................39
KÄYTTÖ................................................................................................................................................................................43
HUOLTO ...............................................................................................................................................................................44
2
2
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten.
Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat.
INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller
kan installeras på en lägre höjd, se avsnitten mått och installation).
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120 mm.
Anslutningsröret skall hållas så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft för att
garantera inflöde av friskluft.
ANVÄNDNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera köksos.
Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.
Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och inte
tränger upp längs dess sidor.
Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan
fatta eld.
Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insatta i korrekt användning.
Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan
övervakning.
Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda
Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och
kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen av apparaten av personer ansvariga för deras säkerhet.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
650 mm min.
UNDERHÅLL
• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något underhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk för eldsvåda).
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
SE
3
3
EGENSKAPER
Mått
Min.
Min.
650mm 650mm
SE
4
4
Komponenter
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläktstomme komplett med: Reglage, belysning
,fläktenhet, filter ,undre skorsten
2
1 Övre skorsten
7.1
1 Teleskopiskt stativ komplett med utsugningsanordning,
formad av:
7.1a
1 Övre stativ
7.1b
1 Undre stativ
9
1 Reduktionsfläns ø 150-120 mm
13
1 Adhesiv tätning Novastik
14
1 Fläns för anslutning på luftutsläppet.
15
1 Anslutning för luftutsläpp
25
Slangklämmor (medföljer ej)
26
1 Fäste för övre skorsten
29
1 Rörmuff för luftutsläpp
Ref. Antal Installationskomponenter
11
4 Expansionspluggar ø 10
12c
4 Skruvar 2,9 x 9,5
12f
2 Skruvar M6 x 10
12g
4 Skruvar M6 x 80
12h
4 Skruvar 5,2 x 70
12q
4 Skruvar 3,5 x 9,5
12w
2 Skruvar M3 x 8
21
1 Borrmall
22
8 Brickor øi 6,4
23
4 Muttrar M6
24
2 Fästknoppar för anslutning av luftutsläpp.
Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
SE
12w
21
23
26
22
11
7.1a
12g
12h
13
15
7.1
24
7.1b
14
12c
29
2
9
25
1
12f
22
12q
5
5
INSTALLATION
Borrning i vägg och fastsättning av konsoler
BORRNING I TAK/HYLLA
• Med hjälp av ett sänklod markera spishällens mittpunkt i taket/på hyllan.
• Placera den medföljande borrningsmallen 21 mot taket/hyllan, och låt dess mittpunkt sammanfalla med den projicerade mittpunkten och anpassa mallens axlar med spishällens axlar.
• Markera mallens hål.
• Borra följande hål:
• Innertak i betong: enligt använd expansionsplugg för betong.
• Innertak i tegelsten med luftrum, med en motståndskraftig tjocklek på 20 mm: ø 10 mm
(sätt omgående i de medföljande expansionspluggarna 11).
• Innertak i bjälklag: enligt använd träskruv.
• Hylla i trä: ø 7 mm.
• Passage för elkabel: ø 10 mm.
• Luftutsläpp (sugande version): enligt anslutningsdiametern till den externa avledningen.
• Skruva fast 2 skruvar i kors (diagonalt) och lämna 4-5 mm från innertaket:
• för betong, expansionsplugg för betong, medföljer inte.
• för tegelsten med luftrum, med en motståndskraftig tjocklek på cirka 20 mm, de medföljande 12h skruvarna.
• för bjälklag, träskruv, medföljer inte.
• för hylla i trä, medföljande skruvar 12g med brickor 22 och muttrar 23.
SE
6
6
FASTSÄTTNING AV STATIV
Om du vill justera höjden på stativet :
• Lossa de skruvarna som håller samman de två
kolonnerna.
• Justera stativet till den önskade höjden och skruva
fast de skruvarna.
• Förena den övre skorstenens fäste 26 med det övre
stativet med de 2 skruvarna 12w (M3 x 8).
• Lyft stativet, passa in de avlånga hålen på skruvarna
och skjuta det till stoppet. Nu håller stativet sig självt
upprätt
• Skruva åt de två skruvarna och skruva fast de andra
två medföljande skruvarna på den övre plattan; Innan
du definitivt skruvar åt skruvarna är det möjligt att
utföra justeringar genom att flytta stativet. Se till att
skruvarna inte kommer ut ur sina säten i de avlånga
justeringshålen.
• Nu kan du skruva fast de 4 säkerhetsskruvarna, för
att göra det, gå tillväga som följer:
• med ett ø 10 borr borra hålen i taket genom att
använda hålen placerade på sidorna av fästet för
den övre skorstenen.
• Sätt i de 4 medföljande expansionspluggarna
• Sätt de medföljande brickorna på skruvarna och
skruva fast.
• Fastsättningen av stativet måste vara säker i
förhållande till köksfläktens vikt och tryck orsakade
av tillfälliga stötar från sidorna på den monterade
apparaten. Efter slutförd fastsättning kontrollera
därför att basen är stabil även om stativet utsätts för
tryck med böjningar.
• Om taket inte är tillräckligt robust i
upphängningspunkten, ska installatören se till att
göra den starkare med lämpliga plattor och
motplattor
förankrade
med
strukturellt
motståndskraftiga delar.
SE
12w
26
1
2
1
2
7
7
Anslutning av luftutsläpp sugande version
För installation av sugande version anslut kåpan till det utgående
rörsystemet med ett styvt rör eller slang med ø 150 eller 120 mm,
valet överlämnas till installatören.
• För anslutning med ett rör med en ø 120 mm, sätt i reduktionsflänsen 9 på kåpans utlopp.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor 25 (medföljer ej).
• Avlägsna eventuella filter med aktivt kol.
ø 150
ø 120
25
9
25
LUFTUTSLÄPP FILTRERANDE VERSION
• Sätt in reduktionsflänsen 9 på utsugningsanordningens utsläpp.
• Fäst
den
adhesiva
tätningen
Novastik
13
på
luftutsläppsanslutningen 15 och fäst den på det övre stativet
med de 2 knopparna.
• Fäst
luftutsläppsanslutningsflänsen
14
till
luftutsläppsanslutningen 15.
• Anslut de två utgångarna med rörmuffen för luftutsläpp 29
24
15
15
14
15
14
29
9
SE
8
8
Montering av skorsten och fastsättning av köksfläktsstommen
• Sätt i den övre skorstenen och fäst den i den övre delen vid den
övre skorstenens anslutning med de medföljande skruvarna 12c
(2,9 x 9,5).
Filtrerande version
• Säkerställ att luftutsläppsanslutningen 15 befinner sig i överensstämmelse med skorstensgrillen.
• Om så inte skulle vara fallet, ta bort skorstenen och rätta till
läget på luftutsläppsanslutningen 15 och montera delarna på
nytt som tidigare beskrivits.
Innan du fäster köksfläktsstommen på stativet:
• Skruva fast till hälften de 2 skurvarna 12f på stativets undre del
i sidoläge motsvarande de 2 förberedda hålen.
• Öppna utsugningspanelen genom att dra i den.
• Haka av panelen från köksfläktsstommen genom att skjuta
fäststiftets spak.
• Avlägsna fettfiltren från köksfläktstommen.
• Avlägsna eventuella luktfilter med aktivt kol.
• Lyft köksfläktsstommen och passa in skruvarna 12f i de avlånga hålen (ref. A) tills stoppet.
• Fäst köksfläktsstommen på det förberedda stativet (ref. B) underifrån med de medföljande 4 skruvarna 12q och 4 brickorna
22 och skruva slutgiltigt fast alla skruvarna.
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Anslut köksfläkten till elnätet genom att installera en bipolär
brytare med en öppning på minst 3 mm mellan kontakterna.
• Öppna utsugningspanelen och fettfiltren och säkerställ att elkabelns kontaktdon är rätt isatt i utsugningsanordningens uttag
• Utför anslutningarna av kontaktdonen
• Lägg båda kontaktdonen i skyddsdosan 24 och skruva igen
den med 2 medföljande 12e (2,9 x 9,5) skruvar.
• För den filtrerande versionen montera luktfiltret med aktivt
kol.
• Montera fettfiltren och utsugningspanelen.
SE
12c
12f
22
12q
B
A
24
12e
Lux
Cmd
9
9
ANVÄNDING
Led V1
A
B
C
D
V2
V3
E
F
G
H
F
G
H
Kontrollpanel
Kn
app
A
B
C
D
E
F
G
H
Funktion
Lysdiod
Tänder och släcker belysningen.
Tänder och släcker belysningen med reducerad
intensitet.
Slår på och stänger av utsugningsmotorn vid
den sista använda hastigheten.
-
Ökar motorhastigheten.
Sänker motorhastigheten.
Aktiverar den intensiva hastigheten från vilken
hastighet som helst även från avstängd motor.
Denna hastighet är tidsinställd på 5 minuter,
när denna tid förflutit återgår systemet till den
tidigare inställda hastigheten. Lämplig att hålla
stånd mot max. spridning av matos.
Den avaktiveras genom att trycka på knappen
eller genom att stänga av motorn.
Aktiverar den automatiska avstängningen av
motorn och belysningen försenad med 10’ om
den inställda hastigheten är den tredje, 15’ om
det är den andra, 20’ om det är den första.
Lämpligt för att komplettera avlägsnandet av
resterande matos, den avaktiveras genom att
trycka på knappen eller genom att stänga av
motorn.
Återställer larmet för mättade filter enbart om
det har signalerats.
Lysdioderna tänds eller släcks beroende på den
inställda hastigheten.
Hastighet 1, lysdiod V1 tänd.
Hastighet 2, lysdioder V1+V2 tända
Hastighet 3, lysdioder V1+V2+V3 tända
Lysdioden F tänds.
Lysdioden G tänds.
Efter 100 driftstimmar är lysdioden H tänd
med fast sken för att signalera mättnaden av
metallfettfiltren.
Efter 200 driftstimmar blinkar lysdioden H för
att signalera mättnaden av filtren med aktivt
kol.
VARNING: för att aktivera funktionen tryck på symbolen.
SE
1
10
0
UNDERHÅLL
Rengöring av Confortpanel
• Öppna Confortpanelen genom att dra i den.
• Haka av panelen från köksfläktsstommen genom att skjuta
fäststiftets spak.
• Confortpanelen får absolut inte diskas i diskmaskin.
• Rengör den utvändigt med en fuktig trasa och diskmedel.
• Rengör den även invändigt med en fuktigt trasa och diskmedel;
använd inte blöta trasor eller svampar, inte heller vattenstrålar;
använd inte slipande ämnen.
• Efter avslutat moment haka fast panelen på köksfläktsstommen
och stäng den igen.
SE
1
11
1
Metallfettfilter
RENGÖRING AV SJÄLVBÄRANDE METALLFETTFILTER
Återställning av larmsignal
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen H.
Rengöring av filter
• Dessa kan diskas i diskmaskin, de ska diskas när lysdioden H tänds eller minst varannan månad cirka eller oftare vid intensiv användning.
• Öppna Comfortpanelerna genom att dra i dem.
• Ta bort ett filter åt gången, tryck dem bakåt och dra
dem samtidigt nedåt.
• Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka före
återmonteringen. (En eventuell färgförändring på filtrets övre yta, som kan inträffa med tiden, reducerar
absolut inte filtrets effektivitet.)
• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder
mot den synliga utsidan.
• Stäng Comfortpanelerna på nytt.
SE
1
12
2
Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)
Filtret kan inte diskas eller regenereras. Filtret ska bytas när lysdioden H blinkar eller minst
var 4:e månad. Larmsignalen inträffar enbart när utsugningsmotorn är aktiverad.
Aktivering av larmsignal
• På köksfläktarna i filtrerande version, ska larmet för mättade filter aktiveras vid installationsögonblicket eller därefter.
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen G.
• Tryck på knappen H inom 5 sekunder tills lysdioderna H blinkar som bekräftelse:
• 2 blinkningar av lysdioden – larm för mättat luktfilter med aktivt kol AKTIVERAT.
• 1 blinkning av lysdioden – larm för mättat luktfilter med aktivt kol DISAKTIVERAT.
Byte av luktfilter med aktivt kol
Återställning av larmsignal
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen H.
Byte av filter
• Öppna Comfortpanelerna genom att dra i dem.
• Avlägsna metallfettfiltren.
• Ta bort det mättade luktfiltret med aktivt kol genom att lossa
hakarna.
• Montera filtret på nytt genom att haka fast det i sätet.
• Montera metallfettfiltren på nytt.
• Stäng Comfortpanelerna på nytt.
Belysning
BYTE AV LAMPOR
Halogenlampor, 20W
• Ta bort de två skruvarna som fäster lamphållaren och dra ut
den ur köksfläkten.
• Dra ut lampan ur hållaren.
• Byt ut lampan mot en ny med samma egenskaper. Sätt in de
två piggarna korrekt i hållarens säte.
• Montera hållaren på nytt med de två skruvarna.
SE
1
13
3
ANBEFALINGER OG FORSLAG
Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver.
Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin.
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av feil eller ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er 650 med
mer (noen modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål og Installasjon).
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som er
angitt på merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrekkelig jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiameter på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler,
ildsteder osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks. gassapparater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garantere tilførsel av ren luft.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke lukter på
kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje kan ta
fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i
korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer uten
tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet.
650 mm min.
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko).
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge
de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
NO
1
14
4
EGENSKAPER
Dimensjoner
Min.
Min.
650mm 650mm
NO
1
15
5
Deler
Ref. Antall Produktets deler
1
1 Ventilatorhettens hoveddel komplett med: Kontroller,
lys, vifteenhet, filtre, nedre røykrør
2
1 Øvre røykrør
7.1
1 Uttrekkbar struktur komplett med oppsugingsenhet,
består av:
7.1a
1 Øvre struktur
7.1b
1 Nedre struktur
9
1 Reduksjonsflens med en diameter på 150-120 mm
13
1 Selvklebende pakning Novastik
14
1 Flens for luftutløpskopling
15
1 Luftutløpskopling
25
Slangeklemmer (ikke inkludert)
26
1 Kopling øvre røykrør
29
1 Rør luftutløpskopling
Ref. Antall Installasjonsdeler
11
4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm
12c
4 Skruer 2,9 x 9,5
12f
2 Skruer M6 x 10
12g
4 Skruer M6 x 80
12h
4 Skruer 5,2 x 70
12q
4 Skruer 3,5 x 9,5
12w
2 Skruer M3 x 8
21
1 Sjablong for avmerking av hull
22
8 Distanseskiver diameter 6,4
23
4 Muttere M6
24
2 Festeknotter for luftutløpskopling
Antall Dokumentasjon
1 Brukerveiledning
NO
12w
21
23
26
22
11
7.1a
12g
12h
13
15
7.1
24
7.1b
14
12c
29
2
9
25
1
12f
22
12q
1
16
6
INSTALLASJON
Boring av hull i veggen og festing av konsollene
BORING AV HULL I TAKET/HYLLEN
• Ved hjelp av en blytråd må du merke av midten på platetoppen i taket/hyllen.
• Støtt boremalen 21 (følger med) til taket/hyllen. Midten på kjøkkenviften må passe sammen
med det avmerkete midtpunktet, og midtlinjen til boremalen må være på linje med midtlinjen til platetoppen.
• Merk av midten til hullene til boremalen.
• Bor hull i de følgende punktene:
• Betongtak: Alt etter hvilken type ekspansjonsplugger som brukes.
• Teglsteinstak med lufterom mellom (tykkelsen på bærelaget er 20 mm): 10 mm i diameter. Før inn ekspansjonspluggene 11 (følger med) med en gang.
• Trebjelker: Alt etter hvilken type skruer til tre som brukes.
• Trehylle: 7 mm i diameter.
• Passasje for nettkabelen: 10 mm i diameter.
• Luftutløp (sugeversjon): Alt etter diameteren til tilkopling til det eksterne utløpsrøret.
• Skru inn to skruer på kryss og la dem stikke 4-5 mm ut fra taket:
• Betongtak: Ekspansjonsplugger til betong (følger ikke med).
• Teglsteinstak med lufterom mellom (tykkelsen på bærelaget er 20 mm): Skruer 12h (følger med).
• Trebjelker: Skruer til tre (følger ikke med).
• Trehylle: Skruer 12g med skiver 22 og mutrer 23 (følger med).
NO
1
17
7
FESTE AV STRUKTUREN
Dersom man skulle ønske å justere høyden på strukturen:
• Skru løs de skruene som holder fast de to søylene.
• Juster strukturen til ønsket høyde, og skru de skruene
tilbake på plass.
• Sett sammen den øvre delen av røykrøret 26 med den
øvre strukturen med de 2 skruene 12w (M3 x 8).
• Løft opp strukturen, fest skruehullene på skruene, og
la den så gli helt til enden. På dette punktet vil strukturen holde seg selv oppe.
• Stram de to skruene og skru inn de andre to skruene
som følger med inn i den øvre platen.
Før man skrur til skruene endelig, kan man justere
ved å flytte på strukturen dersom man er forsiktig så
skruene ikke kommer ut av plasseringen justeringsåpningen.
• Man kan nå skru til de 4 sikkerhetsskruene, for å gjøre dette gjør man følgende:
• Ta hull med en spiss med 10mm diameter. Bruk
hullene på siden av koplingen til øve røykrør.
• Sett inn de fire medfølgende ekspansjonspluggene.
• Sett inn de medfølgende distanseskivene på skruene, og skru til.
• Festet av strukturen må være sikkert og tilpasset vekten på ventilasjonshetten, og mulige ditt fra siden
som kan skje fra tid til annet når apparatet er montert.
Når man er ferdig med å feste den må man derfor
sjekke at basen er stabil selv om strukturen er strukket.
• Dersom taket ikke skulle være solid nok i opphengingspunktet, må installatøren sørge for å forsterke det
plater og plateforankring som er festet til mer robuste
deler av takkonstruksjonen.
NO
12w
26
1
2
1
2
1
18
8
Tilkopling av luftutløpet for oppsugingsversjon
For installasjon av oppsugingsversjonen må man kople ventilatorhetten til
et utførselsrør ved hjelp av et fast rør eller en slange med diameter på 150
eller 120 med mer. Dette kan installatøren velge fritt.
• For tilkopling av rør med en diameter på 120 mm må du føre inn reduksjonsflensen 9 på utløpet fra ventilatorhettens hoveddel.
• Fest røret ved hjelp av de medfølgende rørfesteklemmene 25 (ikke inkludert).
• Fjern eventuelle aktive kullfilter.
ø 150
ø 120
25
9
25
LUFTUTLØP FOR FILTRERINGSVERSJON
• Før reduksjonsflensen 9 inn på utløpet fra oppsugingsdelen.
• Sett på den selvklebende pakningen Novastik 13 på luftutførselen 15, og fest den på den øvre strukturen ved hjelp av de 2
knottene 24.
• Sett på flensen til luftutførselen 14 fast på luftutførselskretsen.
15.
• Kople sammen de to utgangene ved hjelp av luftutførselsslangen 29.
24
15
15
14
15
14
29
9
NO
1
19
9
Montering av røykrør og feste av ventilatorhettens hovedenhet
12c
• Sett inn det øvre røykrøret og fest det med den øvre delen av
koplingen for øvre røykrør ved hjelp av skruene 12c (2,9 x 9,5)
som følger med.
Filtreringsversjon
• Sørg for at slangen for utførsel av luft 15 havner i samsvar med
risten på røykrøret.
• Dersom dette ikke lykkes, må man fjerne røykrøret og rette på
posisjonen til utførselsslangen for luft 15; monter deretter de
ulike delene som beskrevet.
Før man fester ventilatorhettens hovedenhet til strukturen.
• Skru de to skruene 12f halvveis inn i de to hullene på siden av
beslagets nedre del.
• Åpne oppsugingspanelet ved å trekke i det.
• Hekt løs panelet fra hovedenheten på ventilatoren ved å den
lille spaken på festbolten vris.
• Fjern fettfiltrene fra ventilatorhettens hovedenhet.
• Fjern eventuelle luktfiltre og aktive kullfiltre.
• Løft ventilatorhetten og fest de to skruene 12f helt inn i skruehullene (ref. A).
• Fest ventilatorhetten til det tilhørende beslaget (ref. B) nedenfra med 4 skruer 12q og 4 skiver 22 (medfølger). Stram deretter alle skruene.
ELEKTRISK TILKOPLING
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med
en kontaktåpning på minst 3 mm.
• Åpne sugepanelet og fettfiltrene, og kontroller at koplingsstykket til nettkabelen er satt riktig inn i stikkontakten til sugesystemet.
• Tilkople koplingsstykkene.
• Plasser begge koplingsstykkene i beskyttelsesboksen 24 og
lukk den igjen med de to skruene 12e (2,9 x 9,5) (følger med).
• For filtreringsversjonen må du montere det aktive kullfilteret.
• Gjenmonter fettfiltrene og sugepanelet.
NO
12f
22
12q
B
A
24
12e
Lux
Cmd
2
20
0
BRUK
Led V1
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
Kontrollpanel
Knap Funksjon
p
Tenner og slukker belysningen.
A
Tenner og slukker belysningen med redusert
B
intensitet.
Slår sugemotoren på og av ved den siste brukte
C
hastigheten.
D
E
F
G
H
Øker driftshastigheten.
Reduserer driftshastigheten.
Aktiverer den intensive hastigheten fra hvilken
som helst hastighet eller fra avslått motor.
Kjøkkenviften fungerer med den intensive hastigheten i 5 minutter. Når tiden er utløpt går
systemet automatisk tilbake til den tidligere
innstilte hastigheten. Egnet til å fjerne mye os.
Kan deaktiveres ved å trykke på knappen eller
ved å slå av motoren.
Aktiverer den automatiske slukkingen av motoren og belysningen med en forsinkelse på 10
minutter hvis den tredje hastigheten har blitt
innstilt, 15 minutter for den andre hastigheten,
og 20 minutter for den første hastigheten. Egnet for å fjerne resterende lukt helt. Kan deaktiveres ved å trykke på knappen eller ved å slå
av motoren.
Tilbakestiller alarmen for mettede filter kun
hvis den er utløst.
LED
LEDene tennes eller slukkes alt avhengig av
innstilt hastighet.
Hastighet 1, LED V1 tent.
Hastighet 2, LEDene V1+V2 tent.
Hastighet 3, LEDene V1+V2+V3 tent.
LED F tennes.
LED G tennes.
Etter 100 timer er LEDen H tent uten å blinke
for å signalere at de metalliske filtrene er mettet.
Etter 200 timer blinker LEDen H for å signalere at de aktive kullfiltrene er mettet.
Advarsel: Trykk på symbolet for å aktivere funksjonen.
NO
2
21
1
VEDLIKEHOLD
Rengjøring av Confort Panel
• Trekk i Confort Panel for å åpne det.
• Hekt panelet av kjøkkenviftens hoveddel ved å la festestiftens
spake gli.
• Confort Panel skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
• Rengjør det utvendig med en fuktig klut og flytende nøytralt
vaskemiddel.
• Rengjør det også innvendig med en fuktig klut og nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk våte kluter eller svamper, heller ikke
vannstråler. Ikke bruk slipemidler.
• Når rengjøringen er utført må du hekte panelet tilbake på kjøkkenviftens hoveddel og lukke det igjen.
NO
2
22
2
Metalliske fettfiltre
RENGJØRING AV DE SELVBÆRENDE METALLISKE
FETTFILTRENE
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Slå av lysene og sugemotoren.
• Trykk på knappen H.
Rengjøring av filtrene
• Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskinen. De må
vaskes når LEDen H tennes, eller ca. hver andre måned eller oftere, avhengig av bruksforholdene.
• Trekk i Comfort Panel for å åpne dem.
• Fjern filtrene ett av gangen ved å skyve dem mot
baksiden av enheten og samtidig trekke dem nedover.
• Vask filtrene. Pass på at du ikke bøyer dem. La dem
tørke før du monterer dem igjen. At filterets overflate
endrer farge (noe som kan skje over tid) virker ikke
negativt inn på filterets effektivitet.
• Gjenmonter filtrene. Pass på at håndtaket er rettet
mot den synlige utsiden.
• Lukk igjen Comfort Panel.
NO
2
23
3
Aktive kullfiltre (filtreringsversjon)
Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut når LEDen H blinker eller
minst hver fjerde måned. Alarmsignalet gis kun når sugemotoren er aktivert.
Aktivering av alarmsignalet
• For kjøkkenviften i filtreringsversjon skal alarmsignalet for mettede filtre aktiveres når
kjøkkenviften installeres eller senere.
• Slå av lysene og sugemotoren.
• Trykk på knappen G.
• Trykk på knappen H innen 5 sekunder helt til LEDen H blinker:
• LEDen blinker 2 ganger - Alarmsignalet for mettet, aktivt kullfilter er AKTIVERT.
• LEDen blinker 1 gang - Alarmsignalet for mettet, aktivt kullfilter er DEAKTIVERT.
Bytte av det aktive kullfilteret
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Slå av lysene og sugemotoren.
• Trykk på knappen H.
Bytte av filteret
• Trekk i Comfort Panel for å åpne dem.
• Ta ut de metalliske fettfiltrene.
• Fjern det mettede aktive kullfilteret ved å gripe inn på de dertil
bestemte krokene.
• Hekt det nye filteret på i dets sete.
• Gjenmonter de metalliske fettfiltrene.
• Lukk igjen Comfort Panel.
Belysning
BYTTE AV LYSPÆRENE
Halogenpærer på 20 W.
• Ta ut de to skruene som fester belysningsstøtten og trekk den
ut fra kjøkkenviften.
• Ta lyspæren ut fra støtten.
• Bytt lyspæren ut med en av samme type. Pass på at du fører de
to pluggene korrekt inn i støttens sete.
• Monter støtten igjen og fest den med de to skruene.
NO
2
24
4
RÅD OG ANVISNINGER
Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet.
Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt
eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens underside er 650 mm (nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør afsnittene vedrørende ydre mål og installation).
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er angivet
mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet med
jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter på
120 mm. Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri (oliefyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater (f.eks.
gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig,
så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en åbning, der har direkte
forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig mængde ren luft.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private
husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/gryden –
de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie kan
sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede
personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, sensoriske eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring eller tilstrækkeligt kendskab, med mindre de overvåges eller oplæres i brug af apparatet af
personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.
650 mm min.
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval (Brandbare).
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse
af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt,
for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
DK
2
25
5
APPARATBESKRIVELSE
Dimensioner
Min.
Min.
650mm 650mm
DK
2
26
6
Dele
Ref. Antal Emhættens dele
1
1 Emhætte med: betjeningsknapper, lys, blæser, filtre
2
1 Aftrækskanalens øverste del
7.1
1 Teleskopramme, komplet med emhætte bestående af:
7.1a
1 Rammens øverste del
7.1b
1 Rammens nederste del
9
1 Reduktionsflange (ø 150-120 mm)
13
1 Pakning
14
1 Forlængerstykke til emhættens luftaftræk
15
1 Luftaftræksstykke
25
Rørklemmer (ikke medleveret)
26
1 Monteringsdel til øverste del af aftrækskanalen
29
1 Rør til luftaftræksstykke
12w
21
23
26
22
11
7.1a
12g
12h
13
15
7.1
24
7.1b
14
12c
29
Ref. Antal Installationsdele
11
4 Rawlplugs (ø 10)
12c
2 Skruer 2,9 x 9,5
12f
4 Skruer M6 x 15
12g
4 Skruer M6 x 80
12h
4 Skruer 5,2 x 70
12q
4 Skruer 3,5 x 9,5
12w
2 Skruer M3 x 8
21
1 Boreskabelon
22
8 Spændeskiver (indv. diam. 6,4 mm)
23
4 M6-møtrikker
24
2 Fastgørelsesknapper til luftaftræksstykke
2
9
25
1
12f
22
12q
Antal Dokumentation
1 Betjeningsvejledning
DK
2
27
7
INSTALLATION
Boring i loftet/hylden og fastgørelse af rammen
BORING I LOFTET/HYLDEN
• Brug en lodlinie til at markere centrum af kogepladen på loftet/støttehylden
• Placer den medfølgende boreskabelon 21 på loftet/støttehylden, idet du skal sikre dig, at
skabelonen er placeret korrekt ved at stille skabelonens akser på linie med kogepladens.
• Marker centrum af hullerne i skabelonen.
• Bor huller på de markerede punkter.
• Ved betonlofter skal der bores til plugs passende til skruestørrelsen.
• I hulstenslofter med en godstykkelse på 20 mm: bor ø 10 mm (isæt straks dyvlerne 11 der
er medleveret).
• I træbjælkelofter skal der bores passende til de anvendte træskruer.
• Til træhylden skal der bores ø 7 mm.
• For kraftkabeltilførslen skal der bores ø 10 mm.
• Til luftaftræk (afskærmet version) skal du bore i henhold til diameteren på den eksterne
kanalforbindelse til luftaftræk
• Isæt to skruer af følgende type, idet de krydses og sættes i 4-5 mm fra loftet:
• Ved betonlofter skal du bruge passende plugs til skruestørrelsen (medfølger ikke).
• til hulstensloft med hulrum, med en godstykkelse på ca. 20 mm, skruer 12h, medleveret.
• Til træbjælkelofter skal der bruges 4 træskruer (medfølger ikke).
• Til træhylde skal der bruges 4 skruer 12g med skiver 22 og møtrikker 23, medleveret.
DK
2
28
8
FASTGØRING AF RAMME
Hvis rammen skal højdejusteres:
• Løsn de skruer, der forener de to søjler
• Justér rammens højde efter ønske, og skru de skruer
fast igen
• Foren befæstigelsen til det øverste aftræk 26 med den
øverste ramme vha. de 2 skruer 12w (M3 x 8).
• Hæv rammen, sæt åbningerne fast på skruerne og helt
ind til stoppet. Nu er rammen i stand til at støtte sig
selv
• Stram de to skruer, og skru de to andre der følger
med, fast på den øverste plade;
Før skruerne strammes helt, er der mulighed for at
foretage justeringer ved at flytte rammen, idet man
skal passe på, at skruerne ikke kommer ud af justeringsåbningens sæde.
• Nu kan de 4 sikkerhedsskruer strammes, hvilket gøres på følgende måde:
• Bor huller i loftet med et bor ø 10, idet hullerne på
siden af befæstigelsen til det øverste aftræk anvendes.
• Indsæt de 4 medfølgende forankringer
• Sæt de medfølgende spændskiver i skruerne og
stram.
• Rammen skal fastgøres sikkert på grundlag af emhættens vægt og den belastning, som den af og til vil
blive udsat for som følge af sidestød på det monterede apparat. Når den er fastgjort, skal man derfor kontrollere, om dens basis er stabil, selvom rammen belastes ved bøjning.
• Hvis loftet ikke er solidt nok på det sted, hvor den
skal fasthænges, skal installatøren forstærke det med
egnede plader og modplader og forankre disse på et
modstandsdygtigt underlag.
DK
12w
26
1
2
1
2
2
29
9
Skærmet version tilslutning til luftaftrækssystem
Når den afskærmede version installeres, skal emhætten tilsluttes
skorstenen ved hjælp af enten et flex- eller et stift rør ø 150 eller
120 mm. Det beslutter installatøren
• For at installere en ø 120 mm tilslutning til luftaftræk skal reduktionsflangen 9 sættes på emhættens udtræk.
• Fastgør røret med passende spændebånd 25 (ikke medleveret).
• Fjern alle aktive kulfiltre.
ø 150
ø 120
25
9
25
EMHÆTTE MED RECIRKULATION
24
• Sæt reduktionsflangen 9 på emhættens aftræk.
• Fastgør den selvklæbende Novastik pakning 13 til luftaftræksstykket 15, og fastgør dette til rammens øverste del ved brug af
de to fastgørelsesknapper 24.
• Fastgør luftaftræksstykkets forlængerstykke 14 til luftaftræksstykket 15.
• Placer røret til luftaftræksstykket 29 mellem de to aftræk.
15
15
14
15
14
29
9
DK
3
30
0
Samling af aftrækskanal - montering af emhætte
12c
• Placer den øverste del af aftrækskanalen, og fastgør den øverste del til monteringsdelen med de fire medfølgende skruer 12c
(2,9 x 9,5).
Emhætte med recirkulation
• Det er nødvendigt at sikre sig, at luftaftræksstykket 15 er placeret korrekt, således at dets luftaftræksrist svarer til den, der
sidder på aftrækskanalen.
• Hvis ristene i de to dele ikke svarer til hinanden, vil det være
nødvendigt at tage den øverste del af aftrækskanalen af og justere placeringen af luftaftræksstykket 15 og til sidst samle delene igen efter de ovenstående anvisninger.
12f
FORBINDELSE TIL ELFORSYNINGEN
• Forbind emhætten til netforsyningen ved at indsætte en topolet
afbryder, hvis kontakter har en åbning på mindst 3 mm.
• Åbn udsugningspanelet og fedtfiltrene, og sørg for, at forsyningskablets konnektor er sat rigtigt i udsugningsanordningens
kontakt.
• Forbind konnektorerne
• Placer forbindelserne i tilslutningsdåsen 24 og luk den ved
hjælp af de 2 skruer 12e (2,9 x 9,5), der medfølger.
• På den filtrerende version monteres lugtfiltret med aktivt kul.
• Sæt fedtfiltrene og udsugningspanelet på plads igen.
DK
22
12q
Før emhætten monteres på rammen:
• Skru de 2 skruer 12f halvt fast på siden af rammen i de 2 dertil
beregnede huller.
• Åbn sugepanelet ved at dreje på den relevante knap.
• Fjern panelet fra emhætten ved at skubbe låsetappen op.
• Fjern fedtfiltrene fra emhætten.
• Fjern eventuelle aktive kulfiltre.
• Hæv emhættens hoveddel, og sæt skruerne 12f fast i langhullerne (ref.A), helt ind til stoppet.
• Fastgør emhættens hoveddel til den forberedte ramme (ref.B)
nedefra med 4 skruer 12q og 4 spændeskiver 22, der følger
med, og stram alle skruerne fuldstændigt.
B
A
24
12e
Lux
Cmd
3
31
1
BRUG
Led V1
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
Betjeningspanel
Tast
A
B
C
D
E
F
G
H
Funktion
Tænder og slukker for belysningssystemet.
Tænder og slukker for belysningssystemet med
nedsat styrke.
Tænder og slukker udsugningsmotoren ved den
sidste anvendte hastighed.
Sætter driftshastigheden op.
Nedsætter driftshastigheden.
Aktiverer den intensive hastighed fra hvilken
som helst hastighed, også når motoren er slukket. Denne hastighed er tidsindstillet til 5 minutter, hvorefter systemet går tilbage til den
sidste indstillede hastighed. Er i stand til at
klare selv den kraftigste os fra madlavningen.
Den inaktiveres ved tryk på tasten eller ved at
slukke motoren.
Aktiverer den automatiske forsinkede slukning
af motoren og af belysningssystemet med 10
min., hvis der er indstillet tredje hastighed, 15
min. hvis det er anden hastighed og 20 min.
hvis det er første hastighed. Velegnet til at
fjerne tiloversblevne lugte helt. Den deaktiveres ved tryk på tasten eller ved at slukke motoren.
Foretager kun Reset af alarmen for mætning af
filtrene, hvis det signaleres.
LED
LED’ene tændes og slukkes efter den indstillede hastighed.
Hastighed 1, LED V1 tændt.
Hastighed 2, LED V1+V2 tændt.
Hastighed 3, LED V1+V2+V3 tændt.
LED F tændes.
LED G tændes.
Efter 100 driftstimer lyser LED H fast for at
gøre opmærksom på mætning af metalfiltrene.
Efter 200 driftstimer blinker LED H for at gøre
opmærksom på mætning af filtrene med aktivt
kul.
Advarsel: tryk på symbolet for at aktivere funktionen.
DK
3
32
2
VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring af Komfortpanelerne
• Åbn Komfortpanelet ved at trække i det.
• Kobl panelet fra emhættens hoveddel ved at forskyde fastgøringstappens særlige greb.
• Komfortpanelet må under ingen omstændigheder vaskes i opvaskemaskine.
• Rens det udvendigt med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
• Rens det ligeledes indvendigt med en fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel; der må ikke anvendes våde klude eller
svampe, og heller ikke vandstråler; undlad at bruge slibende
midler.
• Når arbejdet er udført, skal panelet sættes på emhættens hoveddel og lukkes igen.
DK
3
33
3
Fedtfiltre af metal
RENGØRING AF SELVBÆRENDE FEDTFILTRE AF METAL
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten H.
Rengøring af filtre
• De kan også vaskes i opvaskemaskine, og de skal
renses, hver gang kontrollampen til tasten H vises
fast på skærmen eller mindst hver 2. måned ved almindelig anvendelse, helst oftere ved særlig intensiv
anvendelse.
• Åbn Komfortpanelerne ved at trække i dem.
• Fjern filtrene enkeltvist ved at presse dem mod enhedens bagside og samtidigt trække dem nedad.
• Skyl filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre, før
de sættes på plads igen. (Det kan forekomme, at filtrets farve med tiden ændres på overfladen, men dette
påvirker ikke dets funktionsdygtighed på nogen måde).
• Sæt dem på plads igen, og sørg for, at håndtaget vender mod den synlige yderside.
• Luk Komfortpanelerne igen.
DK
3
34
4
Lugtfilter med aktivt kul (Filtrerende version)
Det kan hverken vaskes eller gendannes, og det skal udskiftes, når LED H blinker eller mindst
hver 4. måned. Alarmen forekommer kun, hvis udsugningsmotoren er aktiveret.
Aktivering af alarmsignalet
• På emhætter af den filtrerende version skal alarmsignalet for mætning af filtret aktiveres ved
installationen eller senere.
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten G.
• Inden der går 5 sekunder, skal der trykkes på tasten H, indtil LED H blinker for at bekræfte:
• LED’en blinker 2 gange - Alarm for mætning af lugtfiltret med aktivt kul AKTIVERET.
• LED’en blinker 1 gang - Alarm for mætning af lugtfiltret med aktivt kul INAKTIVERET.
Udskiftning af lugtfiltret med aktivt kul
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten H.
Udskiftning af filter
• Åbn Komfortpanelerne ved at trække i dem.
• Fjern fedtfiltrene af metal.
• Fjern det mættede lugtfilter med aktivt kul ved at indvirke på
de dertil beregnede hager.
• Sæt det nye filter fast i dets sæde.
• Sæt fedtfiltrene af metal på plads igen.
• Luk Komfortpanelerne til igen.
Belysning
UDSKIFTNING AF PÆRER
20W halogenpærer.
• Fjern de 2 skruer, som fastholder fatningen og tag den ud af
emhætten.
• Tag pæren ud af fatningen.
• Skift den ud med en ny af samme slags, idet man sørger for at
indsætte de to spidser korrekt i fatningen.
• Montér fatningen igen ved hjælp af de to skruer.
DK
3
35
5
OHJEET JA SUOSITUKSET
Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että teksti
käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
ASENNUS
• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista
• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut
mallit voidaan asentaa alemmas, katso mittoja ja asennusta koskevia kappaleita).
• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella
olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on vähintään 120 mm.
Hormiin menevän putken on oltava mahdollisimman lyhyt.
• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella)
yhteydessä, on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta, etteivät
poistettavat kaasut pääse virtaamaan takaisin työskentelytilaan. Keittiössä on
oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten.
KÄYTTÖ
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on
suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle liesituulettimen ollessa käynnissä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa
käyttää liesituuletinta.
• Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden psyykkinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista
kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.
• Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
650 mm min.
HUOLTO
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja miedolla, nestemäisellä
pesuaineella.
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
3
36
6
MITAT JA OSAT
Mitat
Min.
Min.
650mm 650mm
FI
3
37
7
Osat
Viite Lkm Tuotteen osat
1
1 Liesituulettimen runko, johon kuuluu: Kytkimet, valo,
tuuletusyksikkö, suodattimet, alahormi
2
1 Ylähormi
7.1
1 Imurilla varustettu teleskooppiteline, johon kuuluu:
7.1a
1 Yläteline
7.1b
1 Alateline
9
1 Sovituslaippa ø 150-120 mm
13
1 Novastik-tarratiiviste
14
1 Ilman ulostuloliitoksen laippa
15
1 Ilman ulostuloliitos
25
Kiinnittimet (ei kuulu toimitukseen)
26
1 Ylähormin liitos
29
1 Ilman ulostuloliitoksen putki
Viite Lkm Asennuksen osat
11
4 Ruuvitulpat ø 10
12c
4 Ruuvit 2,9 x 9,5
12f
2 Ruuvit M6 x 10
12g
4 Ruuvit M6 x 80
12h
4 Ruuvit 5,2 x 70
12q
4 Ruuvit 3,5 x 9,5
12w
2 Ruuvit M3 x 8
21
1 Porausmalline
22
8 Välirenkaat ø sis. 6,4
23
4 Mutterit M6
24
2 Ilman ulostuloliitoksen kiinnitysnupit
Lkm Asiakirjat
1 Käyttöohjeet
FI
12w
21
23
26
22
11
7.1a
12g
12h
13
15
7.1
24
7.1b
14
12c
29
2
9
25
1
12f
22
12q
3
38
8
ASENNUS
Katon/hyllyn poraaminen ja kehikon kiinnitys
KATON/HYLLYN PORAAMINEN
• Merkitse luotilangan avulla keittotason keskipiste kattoon/hyllyyn.
• Aseta kattoon/hyllyyn toimitettu liesituulettimen malline 21 siten, että keskipiste tulee kohdalleen ja että keittotason ja mallineen sivut ovat samalla kohdalla.
• Merkitse mallineen reikien keskipisteet.
• Poraa reiät seuraavalla tavalla:
• Massiivibetonikatto: käytettyjen betonimuuriankkurien mukaan.
• Tiilinen välikatto, kestävä paksuus 20 mm: ø 10 mm (laita heti paikalleen toimitetut tulpat
11).
• Puupalkkikatto: käytettyjen puuruuvien mukaan.
• Puuhylly: ø 7 mm.
• Virtajohdon aukko: ø 10 mm.
• Ilman ulostulo (Imuversio): ulkopuolisen poistoputken halkaisijan mukaan.
• Ruuvaa kaksi ruuvia vastakkaisiin kulmiin ja jätä niiden kanta noin 4 - 5mm:n etäisyydelle
seinästä:
• Massiivibetoniin, betonimuuriankkurit, eivät kuulu toimitukseen.
• Tiiliseen välikattoon, kestävä paksuus noin 20 mm, toimitetut ruuvit 12h.
• Puupalkkikattoon, puuruuvit, eivät kuulu toimitukseen.
• Puuhyllyyn, toimitetut ruuvit 12g, välirenkaat 22 ja mutterit 23.
FI
3
39
9
TELINEEN KIINNITTÄMINEN
Jos telineen korkeutta halutaan säätää, se tehdään seuraavalla tavalla:
• Avaa ruuvia, jotka yhdistävät sivutuet.
• Säädä telineen korkeus tarpeen mukaan ja ruuvaa
kiinni ruuvia.
• Kiinnitä ylähormin liitos 26 ylätelineeseen 2 ruuvilla
12w (M3 x 8).
• Nosta teline ylös, aseta reiät ruuveihin ja työnnä vasteeseen saakka. Nyt teline pysyy paikallaan.
• Kiristä kaksi ruuvia ja ruuvaa ylälevyyn myös kaksi
muuta toimitettua ruuvia.
Ennen ruuvien lopullista kiristämistä on mahdollista
tehdä säätöjä siirtämällä telinettä. Varo, etteivät ruuvit irtoa säätöaukosta.
• Nyt voit ruuvata kiinni 4 turvaruuvia. Tee se ohjeiden
mukaan:
• poraa terällä ø 10 reiät kattoon ylähormin liitoksen
sivuilla olevien reikien mukaan.
• Laita reikiin 4 tulppaa.
• Laita paikoilleen ruuvien prikat ja kiristä ruuvit.
• Teline täytyy kiinnittää tukevasti sekä liesituulettimen painon että asennettuun laitteeseen mahdollisesti
kohdistuvien sivukuormitusten mukaan. Kun kiinnitys on tehty, varmista että pohja on vakaa, vaikka telineeseen kohdistuisi taivutusrasitusta.
• Mikäli katto ei ole kiinnityskohdassa riittävän tukeva,
asentajan täytyy vahvistaa sitä laatoilla ja vastalaatoilla, jotka kiinnitetään rakenteellisesti lujiin osiin.
FI
12w
26
1
2
1
2
4
40
0
Ilman poisto imuversiossa
Asennettaessa liesituuletin imuversiona se liitetään poistoputkeen
asentajan valinnan mukaan letkulla tai putkella, jonka läpimitta
on 150 tai 120 mm.
• Jos käytät putkea Ø 120 mm, laita liesituulettimen ulostuloaukkoon kavennusosa 9.
• Kiinnitä putki sopivilla kiinnittimillä 25 (ei kuulu toimitukseen).
• Poista mahdolliset aktiivihiilihajusuodattimet.
ø 150
ø 120
25
9
25
SUODATUSVERSION ILMAN ULOSTULO
• Aseta sovituslaippa 9 imurin ulostuloon.
• Kiinnitä Novastik-tarratiiviste 13 ilman ulostuloliitokseen 15 ja
kiinnitä se ylätelineeseen 2 nupilla 24.
• Kiinnitä ilman ulostuloliitoksen laippa 14 ilman ulostuloliitokseen 15.
• Liitä kaksi ulostuloa ilman ulostuloliitoksen putkeen 29
24
15
15
14
15
14
29
9
FI
4
41
1
Hormin asennus ja liesituulettimen rungon kiinnittäminen
• Laita ylähormi paikalleen ja kiinnitä sen yläosa ylähormin liitokseen toimitetuilla ruuveilla 12c (2,9 x 9,5).
12c
Suodatusversio
• Varmista, että ilman ulostuloliitos 15 on hormin ritilän kohdalla.
• Mikäli näin ei ole, irrota hormi ja säädä ilman ulostuloliitoksen
15 asentoa; asenna osat sitten takaisin paikoilleen.
Ennen liesituulettimen rungon sijoittamista telineeseen:
• Ruuvaa 2 ruuvia 12f puoleen väliin telineen alapuolelle sivuasentoon 2 reikää vastaaville kohdille.
• Vedä imupaneeli auki.
• Irrota paneeli liesituulettimen rungosta siirtämällä kiinnitystapin vipua.
• Poista liesituulettimen rungosta rasvasuodattimet.
• Poista mahdolliset aktiivihiilihajusuodattimet.
• Nosta liesituulettimen runkoa ja aseta ruuvit 12f reikiin (kohta
A) vasteeseen asti.
• Kiinnitä liesituulettimen runko valmiiseen telineeseen (kohta
B) alapuolelta tuotetoimitukseen kuuluvilla 4 ruuvilla 12q ja 4
aluslevyllä 22 ja kiristä kaikki ruuvit loppuun asti.
12f
22
12q
B
A
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla kaksinapainen
kytkin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.
• Avaa imupaneeli ja rasvasuodattimet ja varmista, että virtajohdon liitin on oikein kiinnitetty imurin pistorasiaan.
• Kytke liittimet.
• Vie molemmat liittimet suojakoteloon 24 ja sulje se kahdella
toimitetulla ruuvilla 12e (2,9 x 9,5).
• Suodatusversiota varten asenna aktiivihiilihajusuodatin.
• Laita paikoilleen metalliset rasvasuodattimet ja imupaneeli.
FI
24
12e
Lux
Cmd
4
42
2
KÄYTTÖ
Led V1
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
Käyttöpaneeli
Painike
A
B
C
D
E
F
G
H
Toiminto
Merkkivalo
Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen.
Sytyttää ja sammuttaa pienitehoisen valaistuksen.
Sytyttää ja sammuttaa imumoottorin viimeksi
käytetyn nopeuden mukaan
-
Merkkivalot syttyvät tai sammuvat asetetun
nopeuden mukaan.
Nopeus 1, merkkivalo V1 palaa.
Nopeus 2, merkkivalot V1+ V2 palavat.
Nopeus 3, merkkivalot V1+V2+V3 palavat.
Lisää käyttönopeutta.
Alentaa käyttönopeutta.
Aktivoi tehonopeuden mistä tahansa nopeudes- Merkkivalo F syttyy.
ta tai moottorin ollessa sammutettu, tämä nopeus on ajastettu 5 minuutiksi ja tämän ajan
kuluttua järjestelmä palaa aiemmin asetettuun
nopeuteen. Soveltuu käytettäväksi kun savua
on paljon.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla painiketta tai sammuttamalla moottori.
Aktivoi moottorin ja valaistusjärjestelmän auMerkkivalo G syttyy.
tomaattisen viivästetyn sammutuksen 10 minuutin kuluttua, jos asetettu nopeus on kolmas
nopeus, 15 minuutin kuluttua, jos nopeus on
toinen ja 20 minuutin kuluttua, jos nopeus on
ensimmäinen. Sopii jäännöshajujen poistamiseen. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla
painiketta tai sammuttamalla moottori.
Suorittaa suodattimen täyttymisen kuittauksen, 100 toimintatunnin jälkeen merkkivalo H palaa
vain jos ilmoitus on toiminut.
jatkuvasti osoittaen metallisuodattimien täyttymisen.
200 toimintatunnin jälkeen merkkivalo H vilkkuu osoittaen aktiivihiilisuodattimen täyttymisen.
Huomio: Toiminto aktivoidaan painamalla symbolia.
FI
4
43
3
HUOLTO
Confort Panel -osien puhdistus
• Avaa Confort Panel -osat kevyesti ulospäin vetämällä.
• Irrota osat tuulettimesta siirtämällä kiinnitystapin vipua.
• Confort panel -osia ei missään tapauksessa saa pestä astianpesukoneessa.
• Puhdista osat ulkopuolelta kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.
• Puhdista osat myös sisäpuolelta kostealla liinalla ja miedolla
pesuaineella. Älä käytä puhdistukseen märkiä liinoja tai pesusieniä, kuluttavia pesuaineita, älä myöskään puhdista osia
juoksevan veden alla.
• Puhdistettuasi osat aseta ne uudelleen paikoilleen ja sulje ne.
FI
4
44
4
Metalliset rasvasuodattimet
METALLISTEN ITSEKANNATTAVIEN RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS
Hälytyksen kuittaus
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta H.
Suodattimien puhdistus
• Ne voidaan pestä astianpesukoneessa. Ne täytyy pestä kun painikkeen H merkkivalo palaa tai vähintään 2
käyttökuukauden välein tai useammin, jos niitä käytetään paljon.
• Avaa Comfort Panel -osat vetämällä niitä kevyesti
ulospäin.
• Pese suodattimet. Vältä niiden taivutusta. Anna niiden kuivua ennen uudelleen asennusta. (Mahdollinen
suodattimen ulkopinnan värinmuutos ajan kuluessa ei
vaikuta suodattimen tehokkuuteen.)
• Asenna suodattimet uudelleen paikoilleen. Varmista,
että suodattimien poistokahva jää ulkopuolelle näkyviin.
• Sulje Comfort Panel -osat.
FI
4
45
5
Aktiivihiilihajusuodatin (Suodatinversio)
Suodatinta ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa kun painikkeen H merkkivalo vilkkuu
tai vähintään 4 kuukauden välein. Hälytys tapahtuu vain imumoottorin ollessa toiminnassa.
Hälytyksen aktivoiminen
• Liesituulettimien suodatinversiossa suodattimien täyttymisen hälytys täytyy aktivoida asennusvaiheessa tai myöhemmin.
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta G.
• Paina painiketta H 5 sekunnin kuluessa, kunnes merkkivalo H alkaa vilkkua.
• 2 merkkivalon vilkutusta – Aktiivihiilisuodattimen hälytys on AKTIVOITU.
• 1 merkkivalon vilkutus - Aktiivihiilisuodattimen hälytys on POISTETTU KÄYTÖSTÄ.
Aktiivihiilihajusuodattimen vaihtaminen
Hälytyksen kuittaus
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta H.
Suodattimen vaihtaminen
• Avaa Comfort Panel vetämällä niitä kevyesti ulospäin.
• Poista metalliset rasvasuodattimet.
• Poista keittiöhajujen kyllästämä aktiivihiilisuodatin vetämällä sen hakasista.
• Aseta uusi suodatin paikalleen.
• Aseta metalliset rasvasuodattimet uudelleen paikoilleen.
• Sulje Comfort Panel.
Valo
LAMPUN VAIHTAMINEN
Halogeenilamput, 20 W
• Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät kiinni valon tukea ja poista
tuki liesituulettimesta.
• Ota lamppu irti tuesta.
• Vaihda lamppu uuteen samanlaiseen lamppuun. Varmista, että
koskettimet ovat kunnolla kiinni tuessa.
• Laita tuki paikalleen ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.
FI
4
46
6
Bitte geben Sie unserem Kundendienst folgende Angaben bei einer
Störung an:
If your appliance has a fault, please contact our service engineer and
state the following numbers:
Veuillez donner les indications suivantes à notre service après-vente en
cas de panne:
Geef onze klantenservice bij een storing de volgende gegevens op:
Por favor suministre a nuestro Servicio Postventa los datos siguientes
al haber ocurrido una avería:
Queiram dar as indicações seguintes ao nosso serviço pós-venda no caso de avaria:
E-Nr. 610
F-Nr.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
© Copyright by AEG
436004438_ver3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement