Aeg DD9996-B Brugermanual
DD9996-B
DK
SE
NO
FI
RU
EMHÆTTE
SPISFLÄKT
KJØKKENVIFTE
LIESITUULETIN
ВЫТЯЖКA
BRUGSVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
2
14
26
38
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 50
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange
år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for,
til at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder,
du ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
INDHOLD
INDHOLD
4
5
7
10
11
RÅD OG ANVISNINGER
APPARATBESKRIVELSE
INSTALLATION
BRUG
VEDLIGEHOLDELSE
3
RÅD OG ANVISNINGER
4
RÅD OG ANVISNINGER
Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet. Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens
underside er 650 mm (nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør afsnittene
vedrørende ydre mål og installation).
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er angivet mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet
med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter
på 120 mm. Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri
(olie-fyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater (f.eks.
gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en åbning, der
har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig mængde ren
luft.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie
kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den
betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede
personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte
psykiske, sensoriske eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring eller
til-strækkeligt kendskab, med mindre de overvåges eller oplæres i brug af apparatet af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval (Brandbare)
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøring s-middel.
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal
Symbolet i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
5
APPARATBESKRIVELSE
APPARATBESKRIVELSE
Dimensioner
����
����
����� �����
6
APPARATBESKRIVELSE
Komponenter
Ref.Stk. Produktets komponenter
1 1
Emhættens hoveddel inkl.: Betjeningsanordninger, lys, ventilatorenhed, filtre
2.1 1
Øverste aftræk
2.2 1
Nederste aftræk
8 1
Afbøjet rist luftudstrømning
9 1
Tilpasningsflange 150-120
10 1
Flange med tilbageslagsventil
16 1
Filtrerende dæksel
Ref.Stk.
7.2.12
11 7
11a 2
12a 7
12c 10
12e 2
Stk.
1
Installationsdele
Beslag til befæstigelse af øverste aftræk
Forankringer
Forankringer SB 12/10
Skruer 4.2 x 44.4
Skruer 2.9 x 6.5
Skruer 2.9 x 9.5
Dokumentation
Brugerhåndbog
���
�����
��
���
���
���
�
���
�
��
���
��
���
��
�
���
��
���
7
INSTALLATION
INSTALLATION
Boring i væg og fastgørelse af beslag
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Som første skridt følges nedenstående trin:
• Tegn en lodret linje på væggen op til loftet eller den øverste grænse for at markere midten af,
hvor emhætten skal placeres.
• Tegn en vandret linje mindst 960 mm over kogepladen.
• Markér et punkt (1) på den vandrette linje 292 mm til højre for den lodrette fikslinje.
• Gentag dette på den anden side. Sørg for, at de to markerede punkter er lige over for hin anden.
• Markér et fikspunkt (2) som vist 200 mm fra den lodrette fikslinje og 458 mm over kogepladen.
• Gentag dette på den anden side. Sørg for, at de to markerede punkter er lige over for hin anden.
• Markér et fikspunkt (3) 723 mm over kogepladen på den lodrette fikslinje.
• Bor i de markerede punkter (1) med et ø 12 mm bor.
• Bor i de markerede punkter (2) og (3) med et ø 8 mm bor.
• Sæt beslagskruerne 11a i hullerne (1), og stram skruerne.
• Sæt rawlplug 11 i hullerne (2) og (3).
• Placer beslaget 7.2.1 på væggen som vist ca. 1-2 mm fra loftet eller den øverste grænse, idet
beslagets midte (hakket) placeres på den lodrette fikslinje.
• Sæt et mærke på væggen i midten af beslagets huller.
• Placer beslaget 7.2.1 på væggen som vist X mm under det første beslag (X = højden af den
øverste del af aftrækskanalen), idet beslagets midte (hakket) placeres på den lodrette linje.
• Sæt et mærke på væggen i midten af beslagets huller.
• Bor huller (ø 8 mm) i alle de markerede midterpunkter.
• Sæt rawlpluggene 11 i hullerne.
• Fastgør beslagene ved brug af de medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4).
INSTALLATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Montering af emhættens hoveddel
Stil beslagenes 11a to skruer Vr ved begyndelsen af deres vandring (B).
Sæt emhættens hoveddel på de 2 beslag
11a.
Forbind emhætten til netforsyningen ved at
indsætte en topolet afbryder, hvis kontakter
har en åbning på mindst 3mm.
Læs afsnittet ANVENDELSE for at åbne det
øverste panel.
Fjern fedtfiltrene ved at indvirke på de dertil
beregnede håndtag.
Indvirk på skruerne Vr inden i emhættens hoveddel for at nivellere emhættens hoveddel.
Skru sikkerhedsskruen 11 fast.
Genmontér fedtfiltrene, læs afsnittet ANVENDELSE for at lukke det øverste panel.
Frakobl emhætten fra netforsyningen.
8
���
��
���
��
Giv agt: Hvis døren hindres under lukningen, blokeres den i 1 sekund, hvorefter den starter igen i
modsat retning. Hvis døren hverken er åbnet eller
lukket efter 5 sekunder, blokeres motoren. Tryk på
tasten en gang til for at afslutte bevægelsen.
Tilslutninger
VERSION FORBUNDET TIL AFTRÆKSKANAL
Når aftrækskanal-versionen opsættes, forbindes
emhætteenheden til kanalen med en flexslange
eller et hårdt rør, Ø150 eller 120 mm – valget er
op til den, der opsætter emhætten.
Tilslutning af rør på ø 150
• Indsæt studsen på ø 150 10 på emhættens
udsugningshul.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer.
Disse medleveres ikke.
Tilslutning af rør på ø 120
• Ved tilslutning af rør på ø120 mm, indsættes
reduktionsstudsen 9 på studsen ø 150, som er
monteret tidligere.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer.
Disse medleveres ikke.
• I begge tilfælde skal man fjerne eventuelle
lugtabsorberende kulfiltre.
�����
�����
�
��
��
9
INSTALLATION
LUFTAFTRÆK TIL EMHÆTTE MED RECIRKULATION
For at kunne installere en emhætte med recirkulation skal der købes et kulfiltersæt (ekstraudstyr).
• Fjern aftrækskanalens monteringsvinkelbeslag.
• Skru filterets dæksel fast på emhættens aftræk
med de fire skruer 12c (2,9 x 12,5).
• Fastgør luftaftræksristen 8 på emhættens
aftræk med de to medfølgende skruer 12d
(2,9 x 9,5).
���
�
���
��
ELTILSLUTNING
• Tilslut emhætten til elnettet.
• Åbn det øverste panel ved at holde A-knappen
nede (Se afsnittet om betjening) i mindst 2
sekunder.
• Fjern metalfiltrene (Se afsnittet om vedligeholdelse), og sørg for, at strømkablets kontaktstik
er korrekt anbragt i emhættens stikkontakt.
Montering af aftræk
Øverste del af aftrækskanalen
• Udvid let de to sider på den øverste aftrækskanalen og hægt dem bag ved bøjlerne 7.2.1,
idet der sørges for, at de sidder godt.
• Fastgør de to sider til bøjlerne ved hjælp af
de 4 skruer 12c (2,9 x 9,5), der følger med.
Sænk aftrækskanalen
• Udvid let de to sider på aftrækket og hægt
dem mellem det øverste aftræk og væggen,
idet der skal sørges for, at de sidder godt.
• Fastgør den nederste del lateralt til emhætten
ved hjælp af de 2 skruer 12c (2,9 x 9,5), der
medfølger.
�����
���
���
�
���
���
10
BRUG
BRUG
�
�
Tast
�
�
�
�
Funktion
�
�
�
�
Display
A
Lukket dør: Hvis der trykkes på den i cirka 2 sekunder, åbnes Viser den indstillede hastighed.
døren, motoren tændes ved tredje hastighed, og lysene
tændes med maksimal styrke.Åben dør: Hvis der trykkes på
den i kort tid, slukkes eller tændes der for motoren.Åben
dør: Hvis der trykkes på den i cirka 2 sekunder, slukkes det
hele, både motor og lys, alle aktiverede funktioner nulstilles,
og døren lukkes.
B
Nedsætter driftshastigheden.
Nedsætter antallet af tændte segmenter.
Øger antallet af tændte segmenter.
C
Sætter driftshastigheden op.
D
Kan kun aktives, mens døren er åben, denne hastigheds I blinker, og samtlige segmenter på Displayet er tændte.
varighed er indstillet til 10 minutter, hvorefter systemet Inaktiveres ved at trykke på tasten.
automatisk går tilbage til den sidste, indstillede hastighed. Er i
stand til at klare selv den kraftigste os fra madlavningen.
E
Kan kun aktives, mens døren er åben, aktiverer motoren ved
en hastighed, der muliggør opsugning på 100 m3/t.
F
Kan aktiveres, mens motoren er tændt, aktiverer automa- Viser symbolet med et blinkende Ur.Inaktiveres ved at
tisk slukning af motoren og belysning med 30 minutters trykke på tasten.
forsinkelse.
G
Foretager Reset af alarmen for mætning af filtrene ved at
trykke på tasten i cirka 2 Sekunder.
H
Hver gang der trykkes på tasten, ændres belysningens
intensitet, op til højst 5 niveauer på cyklisk basis.
I
Tænder og slukker lysene (ved maksimal styrke) uafhængigt
af dørens position.
L
Lukket dør: Åbner døren, hvis der trykkes på den i 2
sekunder.
Åben dør: Hvis der trykkes på den i cirka 2 sekunder, slukkes det hele, både motor og lys, alle aktiverede funktioner
nulstilles, og døren lukkes.
Viser 24 og alle segmenterne på Displayet går fra tændt
til slukket tilstand, én ad gangen cyklisk.Inaktiveres ved
at trykke på tasten.
Efter 100 driftstimer vises symbolet med en Dråbe for at
gøre opmærksom på mætning af metalfiltrene.Efter 200
driftstimer vises C for at gøre opmærksom på mætning
af filtrene med aktivt kul.
Betjeningsanordning tastaturlås: Det er muligt at låse tastaturet, for eksempel i forbindelse med rengøring af
ruden, når emhættens motor og lys er tændt, ligegyldig.
Hvis der trykkes på tasten D (Intensiv) i cirka 5 sekunder, aktiveres eller inaktiveres Tastaturlåsen, der altid bekræftes med en biplyd og en animation på displayets motorbjælke.
11
VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSE
Fedtfiltre af metal
De kan også vaskes i opvaskemaskine, og de skal
renses, hver gang symbolet Dråbe vises på skærmen
eller mindst hver 2. måned ved almindelig anvendelse, helst oftere ved intensiv anvendelse.
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Tryk på tasten G i mindst 2 sekunder.
Rengøring af filtre
• Åbn døren, hvis den er lukket (Se ANVENDELSE).
• Fjern filtrene enkeltvist ved at presse dem mod
enhedens bagside og samtidigt trække dem
nedad.
• Skyl filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre,
før de sættes på plads igen. (Det kan forekomme,
at filtrets farve med tiden ændres på overfladen,
men dette påvirker ikke dets funktionsdygtighed
på nogen måde).
• Sæt dem på plads igen, og sørg for, at håndtaget
vender mod den synlige yderside.
VEDLIGEHOLDELSE
12
Lugtfilter med aktivt kul (Filtrerende version)
Det kan hverken vaskes eller gendannes, og det skal udskiftes, når ordlyden C vises på skærmen eller mindst hver 4. måned. Alarmsignaleringen skal aktiveres på forhånd.
Aktivering af alarmsignalet
• På emhætter af den filtrerende version aktiveres alarmsignalet for mætning af filtret ved
installationen eller senere.
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten E i cirka 5 sek., indtil der tændes en animation på skærmen.
• Inden der går 5 sekunder, trykkes der på tasten D for tilkobling/frakobling af filtrene med
aktivt kul.
•
Tænding af symbol C Alarm for mætning af filter med aktivt kul AKTIVERET
•
Slukning af symbol C Alarm for mætning af filter med aktivt kul DEAKTIVERET
UDSKIFTNING AF LUGTFILTRET MED AKTIVT KUL
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Tryk på tasten G i mindst 2 sekunder.
Udskiftning af filter
• Åbn døren, hvis den er lukket (Se ANVENDELSE).
• Fjern fedtfiltrene.
• Fjern de mættede luftfiltre med aktivt kul
som vist (A).
• Sæt de nye filtre fast som vist (B).
• Sæt fedtfiltrene på igen.
Lys
UDSKIFTNING AF LYS
20 W halogenlys.
• Tag lampen af lampeholderen ved at trække
forsigtigt.
• Udskift med en anden af samme type, idet
du skal sørge for, at de to bolte sættes korrekt ind i hullerne i lampeholderens fatning.
B
A
13
VEDLIGEHOLDELSE
Udskiftning af sikringsenhed
• Sikringen er placeret øverst til højre, drej
sikringsholderen som vist, og udskift sikringen
med en anden med tilsvarende egenskaber.
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många
år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter.
Vänligen ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för
att hålla dina AEG-produkter snygga och i perfekt skick.
Du hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats
och tillverkats med högsta kvalitetskrav. Allt från köksredskap för specialister till bestickkorgar, flaskställ och tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
INNEHÅLL 15
INNEHÅLL
16
17
19
22
23
RREKOMMENDATIONER OCH TIPS
EGENSKAPER
INSTALLATION
ANVÄNDING
UNDERHÅLL
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
16
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är
möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din appa-rat.
INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig
installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre höjd, se avsnitten mått och installa-tion).
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120
mm. Anslutningsröret skall hållas så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från
pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gas-spisar)
måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av
förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot
ytterluft för att garantera inflöde av friskluft.
ANVÄNDNING
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och inte
tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan
fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insat-ta i
korrekt användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade per-soner
utan övervakning.
• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda
• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med ned-satta
fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet
och kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen
av apparaten av personer ansvariga för deras säker-het.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
UNDERHÅLL
• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något un-derhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk för eldsvåda).
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sop-hämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
17
EGENSKAPER
EGENSKAPER
Mått
����
����
����� �����
18
EGENSKAPER
Komponenter
Ref.Antal Produktkomponenter
1 1
Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Fläktenhet, Filter
2.1 1
Övre Skorsten
2.2 1
Undre Skorsten
8 1
Riktningsgaller luftutsläpp
9 1
Reduktionsfläns 150-120
10 1
Fläns med backventil
16 1
Filtrerande lock
Ref.Antal Installationskomponenter
7.2.12 Konsoler för fastsättning av övre skorsten
11 7
Expansionspluggar
11a 2
Expansionspluggar SB 12/10
12a 7
Skruvar 4,2 x 44,4
12c 10 Skruvar 2,9 x 6,5
12e 2
Skruvar 2,9 x 9,5
���
�����
��
���
���
���
�
���
�
��
���
��
���
��
Antal Dokumentation
1
Bruksanvisning
�
���
��
���
19
INSTALLATION
INSTALLATION
Borrning i väggen och fastsättning av konsoler
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Markera på väggen:
• ett vertikalt streck upp till taket eller max. gränsen, i mitten av köksfläktens monteringsområde;
• en horisontal linje vid 960 mm min. över spishällen.
• Markera en punkt (1) på den horisontala linjen vid 292 mm till höger om den vertikala referenslinjen.
• Upprepa detta moment från den motsatta delen, kontrollera nivelleringen.
• Markera en referenspunkt (2) vid 200 mm från det vertikala referensstrecket, och 458 mm
över spishällen, son angivet.
• Upprepa detta moment från den motsatta delen, kontrollera nivelleringen.
• Markera en referenspunkt (3) vid 743 mm över spishällen på det vertikala referensstrecket,
som angivet.
• Borra ø 12 mm hål i de markerade punkterna (1).
• Borra ø 8 mm hål i de markerade punkterna (2) och (3)
• Sätt i expansionspluggarna med konsolen 11a i hålen (1), och skruva fast.
• Sätt i expansionspluggarna 11 i hålen (2) och (3).
• Placera konsolen 7.2.1 1-2 mm från taket eller den övre gränsen. Ställ in konsolens mitt
(hack) på det vertikala referensstrecket.
• Markera konsolens hål.
• Placera konsolen 7.2.1 X mm under den första konsolen (X = höjd för medföljande övre skorsten) enligt anvisningarna. Ställ in konsolens mitt (hack) på det vertikala referensstreck-et.
• Markera konsolens hål.
• Borra ø 8 mm hål i de markerade punkterna.
• Sätt i expansionspluggarna 11 i hålen
• Fäst konsolerna med de medföljande skruvarna 12a (4,2 x 44,4).
INSTALLATION
Montering av köksfläktsstomme
• Justera de två skruvarna Vr, på konsolerna
11a, vid början av förskruvningen (B).
• Haka fast köksfläktsstommen på de båda
konsolerna 11a.
• Anslut köksfläkten till elnätet och installera en
tvåpolig brytare med en öppning på minst 3
mm emellan kontakterna.
• Konsultera avsnittet ANVÄNDNING för att
öppna den övre panelen.
• Avlägsna fettfiltren med hjälp av de avsedda
handtagen.
• Nivellera köksfläktsstommen inifrån med
skruvarna Vr.
• Skruva åt säkerhetsskruvarna 11.
• Montera fettfiltren på nytt, konsultera avsnittet ANVÄNDNING för att stänga den övre
panelen.
• Skilj köksfläkten från elnätet.
20
���
��
���
��
Varning: Om luckan stöter på något hinder
under stängningsfasen, blockeras den i 1 sekund
och startar igen genom att vända rörelsen. Om
luckan varken öppnas eller stängs inom 5 sekunder, blockeras motorn. Tryck på knappen igen
för att slutföra rörelsen.
Anslutningar
LUFTUTSLÄPP SUGANDE VERSION
För installation i sugande version anslut fläktkåpan till utgångsrörsystemet med ett styv eller
böjlig slang med en diameter på 150 eller 120
mm, valet lämnas åt installatören.
Anslutning till slang med ø 150
• Sätt i flänsen ø 150 10 på utgången av
köksfläktsstommen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor.
Nödvändigt material medföljer inte.
Anslutning till slang med ø 120
• För anslutning med en slang med 120 mm
diameter, sätt i reduktionsflänsen 9 på den
tidigare installerade ø 150 flänsen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor.
Nödvändigt material medföljer inte.
• I båda fallen avlägsna eventuella luktfilter
med aktivt kol.
�����
�����
�
��
��
21
INSTALLATION
Luftutsläpp filtrerande version
För installation i filtrerande version är det
nödvändigt att köpa tillbehörskitet kassett med
aktivt kol.
• Avlägsna skorstenens fästvinkel
• Skruva fast det filtrerande locket på luftutsläppet, med fyra skruvar 12c (2,9 x 6,5).
• Fäst riktningsgallret 8 på utsläppet för återluften med de 2 medföljande skruvarna 12d
(2,9 x 9,5).
���
�
���
��
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Återanslut köksfläkten till elnätet.
• Håll knapp “A” intryckt i mer än 2 sekunder
(Se avsnitt ”ANVÄNDNING”) för att öppna den
övre panelen.
• Avlägsna fettfiltren (Se avsnitt “Underhåll”)
och säkerställ att elkabelns kontaktdon är rätt
isatt i utsugningsanordningens uttag
Montering av skorsten
Övre skorsten
• Vik lätt ut sidflikarna och haka fast dem bakom
konsolerna 7.2.1 och stäng dem på nytt ända
till stoppet.
• Fäst dem på sidorna av konsolerna med 4
medföljande skruvar 12c (2,9 x 9,5).
Undre skorsten
• Vik lätt ut de två sidflikarna på skorstenen,
haka fast dem emellan den övre skorstenen
och väggen och stäng dem på nytt ända till
stoppet.
• Fäst den undre delen på sidan av köksfläktsstommen med 2 medföljande skruvar 12c (2,9
x 9,5).
�����
���
���
�
���
���
22
ANVÄNDING
ANVÄNDING
�
�
�
�
�
�
Knapp Funktion
�
�
�
�
Display
A
Lucka stängd: Om den trycks i cirka 2 sekunder öppnas Visar den inställda hastigheten.
luckan, motorn startas på tredje hastighet och belysningen
tänds med max intensitet.Öppen lucka: Kort tryck stänger
av eller startar motorn.Öppen lucka: Om den trycks i cirka
2 sekunder släcks allt, motor och belysning och nollställer
varje aktiv funktion och stänger luckan.
B
Sänker drifthastigheten.
Tända segment minskas.
C
Ökar drifthastigheten.
Tända segment ökas.
D
Enbart aktiverbar med öppen lucka, denna hastighet är I blinkar och alla segmenten på displayen är tända.Den
tidsinställd på 10 minuter, när denna tid förflutit återgår avaktiveras genom att trycka på knappen.
systemet till den tidigare inställda hastigheten. Lämplig
att hålla stånd mot max. spridning av matos.
E
Enbart aktiverbar med öppen lucka, aktiverar motorn med
en hastighet som tillåter en utsugning på 100 m3/h.
F
Aktiverbar från påslagen motor, aktiverar den automa- Visar en Klocksymbol som blinkar.Den avaktiveras
tiska avstängningen av motorn och belysningen med genom att trycka på knappen.
30’ försening.
G
Utför återställning av larmet för mättade filter genom
att trycka på knappen i cirka 2 sekunder.
H
Ändrar belysningsintensiteten vid varje tryck till maximalt
5 nivåer på cykliskt sätt.
I
Tänder och släcker belysningen (med max intensitet)
oberoende av luckans läge.
L
Stängd lucka: Om den trycks i cirka 2 sekunder öppnas
luckan.
Öppen lucka: Om den trycks i cirka 2 sekunder släcks allt,
motor och belysning och nollställer varje aktiv funktion
och stänger luckan.
Visar 24 och segmenten på displayen från att ha
varit alla tända släcks de cykliskt en åt gången.Den
avaktiveras genom att trycka på knappen.
Efter
ange
Efter
filter
100 driftstimmar visas Dropp symbolen för att
mättade metallfilter.
200 driftstimmar visas C för att ange mättade
med aktivt kol.
Kommando låsning av tangentbord: det är möjligt att låsa tangentbordet, t.ex. för att rengöra glaset, när
köksfläkten har avstängd motor och släckt belysning.
Genom att trycka på knappen D (Intensiv) i cirka 5 sekunder kan du aktivera eller avaktivera låsningen av
tangentbordet som alltid bekräftas med ett bip och en animering på displayens motorfält.
23
UNDERHÅLL
UNDERHÅLL
Metallfettfilter
Dessa kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas
när Dropp symbolen visas på displayen eller minst
varannan månad cirka eller oftare vid intensiv
användning.
Återställning av larmsignal
• Tryck på knappen G i minst 2 sekunder.
Rengöring av filter
• Om den är stängd, öppna luckan (Se ANVÄNDNING).
• Ta bort ett filter åt gången, tryck dem bakåt och
dra dem samtidigt nedåt.
• Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka
före återmonteringen. (En eventuell färgförändring på filtrets övre yta, som kan inträffa med
tiden, reducerar absolut inte filtrets effektivitet.)
• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget
vänder mot den synliga utsidan.
UNDERHÅLL
24
Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)
Filtret kan inte diskas eller regenereras. Filtret ska bytas när symbolen C visas på displayen eller
minst var 4:e månad. Larmsignaleringen ska först aktiveras.
Aktivering av larmsignal
• På köksfläktarna i filtrerande version, ska larmet för mättade filter aktiveras vid installationsögonblicket eller därefter.
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen E i cirka 5 sekunder tills en animering tänds på displayen.
• Tryck inom 5 sekunder på knappen D för aktivering / avaktivering av A.K filtren.
•
Tändning av symbolen C Larm för mättat A.K. filter AKTIVERAT
•
Släckning av symbolen C Larm för mättat A.K. filter AVAKTIVERAT
BYTE AV LUKTFILTER MED AKTIVT KOL
Återställning av larmsignal
• Tryck på knappen G i minst 2 sekunder.
Byte av filter
• Om den är stängd, öppna luckan (Se ANVÄNDNING).
• Avlägsna fettfiltren.
• Avlägsna de mättade luktfiltren med aktivt
kol, som angivet på figur (A).
• Montera de nya filtren, som angivet på
figur (B).
• Montera fettfiltren på nytt.
Belysning
BYTE AV LAMPA
BYTE AV LAMPAHalogenlampor, 20W
• Dra ur lampan ur hållaren.
• Byt ut lampan mot en ny med samma
egenskaper. Sätt in de två piggarna korrekt i hållarens säte.
B
A
25
UNDERHÅLL
Byte av säkring
• Säkringen är placerad upptill till höger, vrid
säkringshållaren som angivet och byt ut
säkringen med en med samma egenskaper.
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette
produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom
funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har
full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av
produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEGproduktene skal holde seg plettfrie og fungere perfekt.
Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller
til bestikk-kurver, fra flaskeholdere til poser for ømfintlige
tekstiler…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
INNHOLD 27
INNHOLD
28
29
31
34
35
ANBEFALINGER OG FORSLAG
EGENSKAPER
INSTALLASJON
BRUK
VEDLIKEHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG
28
ANBEFALINGER OG FORSLAG
Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan
finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin.
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader
som opp-står som følge av feil eller ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er
650 med mer (noen modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål
og Installasjon).
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen
som er angitt på merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrek-kelig jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiame-ter på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som
mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks.
gassap-parater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å
hindre tilbake-strømning av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garan-tere tilførsel av ren luft.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke
lukter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
•Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke
sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje
kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer
uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte
psykis-ke evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til appara-tet, hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av
personer ansvarlige for de-res sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko).
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjons-selskapet eller forretningen der du anskaffet det.
29
EGENSKAPER
EGENSKAPER
Dimensjoner
����
����
����� �����
30
EGENSKAPER
Deler
Ref.Antal Produktets deler
1 1
Kjøkkenviftens hoveddel komplett med:
Kontroller, lys, vifteenhet, filtre
2.1 1
Øverste røkrør
2.2 1
Nederste røkrør
8 1
Retningsrist for luftutløp
9 1
Reduksjonsflens 150-120
10 1
Flens med tilbakeslagsventil
16 1
Filtreringslokk
Ref.Antal Installationskomponenter
7.2.12 Festekonsoller til øverste røkrør
11 7
Ekspansjonsplugger
11a 2
Expansionspluggar SB 12/10
12a 7
Skruer 4,2 x 44,4
12c 10 Skruer 2,9 x 6,5
12e 2
Skruer 2,9 x 9,5
Antal Dokumentation
1
Bruksveiledning
���
�����
��
���
���
���
�
���
�
��
���
��
���
��
�
���
��
���
31
INSTALLASJON
INSTALLASJON
Boring av hull i veggen og festing av konsollene
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Tegn opp følgende på veggen:
• En vertikal linje helt opp til taket eller til den øverste grensen, på midten av området hvor
kjøkkenviften skal monteres.
• En horisontal linje som er min 960 mm over platetoppen.
• Merk av et punkt (1) på den horisontale linjen 292 mm til høyre for den vertikale referanselinjen.
• Gjenta dette arbeidet på motsatt side. Kontroller nivelleringen.
• Merk av et referansepunkt (2) som vist 200 mm fra den vertikale referanselinjen og 458 mm
over platetoppen.
• Gjenta dette arbeidet på motsatt side. Kontroller nivelleringen.
• Merk av et referansepunkt (3) som vist 743 mm over platetoppen på den vertikale referanselinjen.
• Bor hull med en diameter på 12 mm i de avmerkede punktene (1).
• Bor hull med en diameter på 8 mm i de avmerkede punktene (2) og (3).
• Sett inn ekspansjonspluggene med konsoll 11a i åpningene (1), og skru til.
• Sett ekspansjonspluggene 11 inn i hullene (2) og (3).
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist 1-2 mm fra taket eller den øverste grensen. Sentrer midten
(hakkene) på den vertikale referanselinjen
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist X mm under den første konsollen (X = høyden på det øverste
røkrøret som følger med). Sentrer midten (hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Bor hull med en diameter på 8 mm i de avmerkede punktene.
• Sett ekspansjonspluggene 11 inn i hullene.
• Fest konsollene med skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
INSTALLASJON
Montering av kjøkkenviftens hoveddel
• Sett inn de to skruene Vr til konsollene 11a
(B).
• Hekt kjøkkenviftens hoveddel på de to konsollene 11a.
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med en
topolet bryter med en kontaktåpning på minst
3 mm.
• Se BRUK for å åpne det øverste panelet.
• Bruk de dertil bestemte håndtakene og ta ut
fettfiltrene.
• Reguler skruene Vr, fra innsiden av kjøkkenviften, for å nivellere kjøkkenviftens hoveddel.
• Skru inn sikkerhetsskruen 11.
• Gjenmonter fettfiltrene, og se BRUK for å lukke
igjen det øverste panelet.
• Kople kjøkkenviften fra strømnettet.
32
���
��
���
��
Advarsel: Hvis luken møter på en hindring under
lukkingen, blokkeres den i 1 sekund og starter
deretter opp igjen med omvendt bevegelse. Hvis
luken hverken åpnes eller lukkes innen 5 sekunder,
blokkeres motoren. Trykk på knappen igjen for å
avslutte bevegelsen.
Tilkoplinger
LUFTUTLØP FOR SUGEVERSJON
For installasjon av kjøkkenviften i sugeversjon må
du kople kjøkkenviften til utløpsrøret med et rør
eller en slange med en diameter på 150 eller 120
mm (etter eget valg).
Tilkopling av rør med en diameter på 150 mm
• Før flensen med en diameter på 150 mm 10
inn på utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale følger ikke med.
Tilkopling av rør med en diameter på 120 mm
• For tilkopling av rør med en diameter på 120
mm må du føre inn reduksjonsflensen 9 på
flensen med en diameter på 150 mm som du
allerede har montert.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale følger ikke med
• I begge tilfellene må du fjerne eventuelle aktive
kullfiltre.
�����
�����
�
��
��
33
INSTALLASJON
Luftutløp for filtreringsversjon
For installasjon i filtreringsversjon er det nødvendig å kjøpe ekstrasettet med aktivt kullfilter.
���
�
• Fjern røkrørets festevinkel.
• Bruk de fire skruene 12c (2,9 x 6,5) og skru
filtreringslokket fast på luftutløpet.
• Fest retningsristen 8 på luftutløpet med de
to skruene 12d (2,9 x 9,5) som følger med.
���
��
ELEKTRISK TILKOPLING
• Kople kjøkkenviften til strømnettet igjen.
• Hold knappen A trykket i mer enn 2
sekunder (se Bruk) for å åpne det øverste
panelet.
• Fjern fettfiltrene (se Vedlikehold). Kontroller at koplingsstykket til nettkabelen er satt
riktig inn i stikkontakten til sugesystemet.
Montering av røkrøret
Øverste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene og hekt
dem på bak konsollene 7.2.1. Lukk kantene
deretter helt igjen.
• Fest kantene på sidene av konsollene med de
fire skruene 12c (2,9 x 9,5) som følger med.
Nederste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene av røkrøret
og hekt dem på mellom det øverste røkrøret
og veggen. Lukk kantene deretter helt igjen.
• Fest den nederste siden til kjøkkenviftens
hoveddel fra siden med de to skruene 12c
(2,9 x 9,5) som følger med.
�����
���
���
�
���
���
34
BRUK
BRUK
�
�
Knapp
�
�
�
�
Funksjon
�
�
�
�
Display
A
Lukket luke: Når du trykker på knappen i ca. 2 sekunder, åpnes Viser den innstilte hastigheten.
luken, motoren startes ved den tredje hastigheten, og belysningen tennes med maks. styrke.Åpen luke: Når det trykkes raskt på
knappen, startes eller stanses motoren.Åpen luke: Når det trykkes
på knappen i ca. 2 sekunder, slås motoren og belysningen av, alle
funksjoner nullstilles og luken lukkes.
B
Reduserer driftshastigheten.
Ett segment slukkes hver gang det trykkes på
knappen.
C
Øker driftshastigheten.
Ett nytt segment tennes hver gang det trykkes
på knappen.
D
Kan kun aktiveres når luken er åpen. Hastigheten fungerer i 10 I blinker og alle segmentene på displayet er tent.
minutter. Når tiden er utløpt, går systemet tilbake til den tidligere Deaktiveres når det trykkes på knappen.
innstilte hastigheten. Egnet til å fjerne mye os.
E
Kan kun aktiveres når luken er åpen. Den slår på motoren ved en
hastighet som tillater en utsuging på 100 m3/t.
F
Kan kun aktiveres når motoren er slått på, og aktiverer den auto- Viser et Klokkesymbol som blinker.Deaktiveres
matiske slukkingen av motoren og belysningen med en forsinkelse når det trykkes på knappen.
på 30 minutter.
G
Alarmen for mettede filter tilbakestilles når det trykkes på knappen Etter 100 timer vises Dråpesymbolet for å sigi ca. 2 sekunder.
nalere at de metalliske filtrene er mettet.
Etter 200 timer vises C for å signalere at de
aktive kullfiltrene er mettet.
H
Styrken på belysningen endres hver gang det trykkes på knappen,
fra nivå 1 til 5.
I
Slår belysningen av og på (til maks. styrke) uavhengig av lukens
posisjon.
L
Lukket luke: Når det trykkes på knappen i ca. 2 sekunder åpnes luken.
Åpen luke: Når det trykkes på knappen i ca. 2 sekunder, slås motoren
og belysningen av, alle funksjoner nullstilles og luken lukkes.
Viser 24, og alle de tente segmentene på displayet slukkes ett om gangen.Deaktiveres når
det trykkes på knappen.
Kontroll for barnelås: Det er mulig å blokkere tastaturet (f.eks. for å rengjøre glasset) når kjøkkenviftens
motor og belysning er slått av.
Trykk på knappen D (Intensiv) i ca. 5 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnelåsen. Dette bekreftes alltid med et beep og et bilde på displayets motorlinje.
35
VEDLIKEHOLD
VEDLIKEHOLD
Metalliske fettfiltre
Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskinen. De
må vaskes når Dråpesymbolet vises på displayet,
eller ca. hver andre måned eller oftere, avhengig
av bruksforholdene.
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Trykk på knappen G i minst 2 sekunder.
Rengjøring av filtrene
• Åpne luken hvis den er lukket (se BRUK).
• Fjern filtrene ett av gangen ved å skyve dem
mot baksiden av enheten og samtidig trekke
dem nedover.
• Vask filtrene. Pass på at du ikke bøyer dem. La
dem tørke før du monterer dem igjen. At filterets
overflate endrer farge (noe som kan skje over tid)
virker ikke negativt inn på filterets effektivitet.
• Gjenmonter filtrene. Pass på at håndtaket er
rettet mot den synlige utsiden.
VEDLIKEHOLD
36
Aktive kullfiltre (filtreringsversjon)
Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut når symbolet C dukker opp
på displayet, eller minst hver fjerde måned. Alarmsignalet må aktiveres på forhånd.
Aktivering av alarmsignalet
• For kjøkkenviften i filtreringsversjon skal alarmsignalet for mettede filtre aktiveres når kjøkkenviften installeres eller senere.
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen E i ca. 5 sekunder helt til det vises et bilde på displayet.
• Trykk på knappen D innen 5 sekunder for å aktivere/deaktivere alarmen for metting av de
aktive kullfiltrene.
•
Symbolet C for AKTIVERT alarm for metting av de aktive kullfiltrene er tent
•
Symbolet C for DEAKTIVERT alarm for metting av de aktive kullfiltrene er slukket
BYTTE AV DET AKTIVE KULLFILTERET
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Trykk på knappen G i minst 2 sekunder.
Bytte av filteret
• Åpne luken hvis den er lukket (se BRUK).
• Ta ut fettfiltrene.
• Fjern de mettede aktive kullfiltrene som vist
(A).
• Monter de nye filtrene som vist (B).
• Gjenmonter fettfiltrene.
Belysning
BYTTE AV LYSPÆRENE
Halogenpærer på 20 W
• Ta lyspæren ut fra støtten.
• Bytt lyspæren ut med en av samme type.
Pass på at du fører de to pluggene korrekt
inn i støttens sete.
B
A
37
VEDLIKEHOLD
Bytting av sikringen
• Sikringen er plassert oppe til høyre. Drei
sikringsholderen som beskrevet og bytt ut
sikringen med en av samme type.
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy
tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien
mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden
lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita,
ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
SISÄLTÖ 39
SISÄLTÖ
40
41
43
46
47
OHJEET JA SUOSITUKSET
MITAT JA OSAT
ASENNUS
KÄYTTÖ
HUOLTO
OHJEET JA SUOSITUKSET
40
OHJEET JA SUOSITUKSET
Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että
teksti käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
ASENNUS
• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutu-vista vahingoista
• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut
mallit voidaan asentaa alemmas, katso mittoja ja asennusta koskevia kappalei-ta).
• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella
olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on vähintään 120 mm.
Hormiin menevän putken on oltava mahdollisimman lyhyt.
• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella) yhteydessä, on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta,
etteivät poistettavat kaasut pääse virtaamaan takaisin työskentelytilaan.
Keittiössä on oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten.
KÄYTTÖ
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on
suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle liesituulettimen ollessa käynnis-sä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen
reu-noille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa
käyttää liesituuletinta.
• Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden psyykkinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista
kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
val-mentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.
• Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
HUOLTO
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella.
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteeSymboli nä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmis-tamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutuk-set, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjäte-huoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
41
MITAT JA OSAT
MITAT JA OSAT
Mitat
����
����
����� �����
MITAT JA OSAT 42
Osat
ViiteLkm Tuotteen osat
1 1
Liesituulettimen runko, johon kuuluu:
Kytkimet, valo, tuuletusyksikkö,
suodattimet
2.1 1
Ylähormi
2.2 1
Alahormi
8 1
Ilman suunnattu ulostuloritiä
9 1
Kavennuslaippa 150-120
10 1
Laippa ja suuntaisventtiili
16 1
Suodatuskansi
���
Asennuksen osat
Ylähormin kiinnitystuet
Ruuvitulpat
Ruuvitulpat SB 12/10
Ruuvit 4,2 x 44,4
Ruuvit 2,9 x 6,5 1
Ruuvit 2,9 x 9,5
��
���
���
���
�
���
�
��
ViiteLkm
7.2.12
11 7
11a 2
12a 7
12c 10
2e 2
�����
���
��
���
��
�
���
��
Lkm Asiakirjat
1
Käyttöohjeet
���
43
ASENNUS
ASENNUS
Seinän poraus ja tukien kiinnittäminen
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Merkitse seinälle:
• pystysuora viiva kattoon tai ylärajaan saakka liesituulettimen asennusalueen keskikohdalle,
• vaakasuora viiva vähintään 960 mm keittotason yläpuolelle.
• Merkitse vaakasuoralle viivalle piste (1), 292 mm pystysuoran viitelinjan oikealle puolelle.
• Toista toimenpide toiselle puolelle ja tarkista, että ne ovat samalla tasolla.
• Merkitse ohjeiden mukaisesti viitepiste (2) 200 mm pystysuorasta viitelinjasta ja 458 mm
keittotason yläpuolelle.
• Toista toimenpide toiselle puolelle ja tarkista, että ne ovat samalla tasolla.
• Merkitse ohjeiden mukaisesti viitepiste (3) pystysuoralle viitelinjalle 743 mm keittotason yläpuolelle.
• Poraa merkittyihin kohtiin (1) reiät ø 12 mm.
• Poraa reiät ø 8 mm merkittyihin kohtiin (2) ja (3).
• Aseta reikiin (1) tulpat ja tuki 11a, ruuvaa kiinni.
• Laita tulppa 11 reikiin (2) ja (3).
• Aseta tuki 7.2.1 kuten kuvassa 1-2 mm katosta tai ylärajasta niin että sen keskikohta (kolot)
on pystysuoran viitelinjan kohdalla.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Aseta tuki 7.2.1 kuten kuvassa X mm ensimmäisen tuen alapuolelle (X = toimitetun ylähormin korkeus), niin että sen keskikohta (kolot) on pystysuoran viitelinjan kohdalla.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Poraa merkittyihin kohtiin reiät ø 8 mm.
• Laita tulpat 11 aukkoihin.
• Kiinnitä tuet toimitetuilla ruuveilla 12a (4,2 x 44,4).
ASENNUS
44
Liesituulettimen rungon kokoaminen
• Säädä kaksi ruuvia Vr tuessa 11a liikkeen alkuun
(B).
• Kiinnitä liesituulettimen runko kahteen tukeen
11a.
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla
kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli
on vähintään 3 mm.
• Katso kappaletta KÄYTTÖ yläpaneelin avaamiseksi.
• Poista rasvasuodattimet kahvojen avulla.
• Tasapainota liesituulettimen runko sisäpuolelta
ruuveilla Vr.
• Ruuvaa kiinni turvaruuvi 11.
• Laita paikalleen rasvasuodattimet, yläpaneelin
sulkemiseksi ka-tso kappaletta KÄYTTÖ.
• Kytke liesituuletin irti sähköverkosta..
���
��
���
��
Huomio: Jos paneeli sulkeutumisvaiheessa kohtaa
esteen, se pysähtyy yhden sekunnin ajaksi ja lähtee
liikkeelle toiseen suuntaan.Mikäli se ei 5 sekunnin
aikana ole avautunut tai sulkeutunut, moottori
pysähtyy. Paina painiketta uudelleen liikkeen päättämiseksi
Liitännät
IMUVERSION ILMAN ULOSTULO
Imuversio asennetaan liittämällä liesituuletin ilman
ulostuloon jäykällä tai taipuisalla putkella ø150 tai
120 mm, asentajan valinnan mukaan.
Putkiliitäntä ø 150
• Laita laippa 10, ø 150, liesituulettimen rungon
ulostuloon
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei
kuulu toimitukseen.
Putkiliitäntä ø 120
• Jos käytät putkea ø 120 mm, laita kavennuslaippa
9 asentamaasi laippaan ø 150.
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei
kuulu toimitukseen.
• Molemmissa tapauksissa mahdolliset aktiivihiilisuodattimet täytyy poistaa.
�����
�����
�
��
��
45
ASENNUS
Suodatusversion ilman ulostulo
Suodatusversion asentamista varten on hankittava lisävarustesarja Aktiivihiilisuodatin.
���
�
• Poista hormin kulmakiinnike
• Ruuvaa suodatuskansi ilman ulostuloon neljällä
ruuvilla 12c (2,9 x 6,5).
• Kiinnitä suuntausritilä 8 ulostuloon kahdella
toimitetulla ruuvilla 12d (2,9 x 9,5).
���
��
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Kytke liesituuletin taas syöttöverkkoon.
• Pidä painiketta “A” painettuna yli 2 sekuntia (Katso kappaletta “Käyttö”) yläpaneelin
avaamiseksi.
• Poista rasvasuodattimet (Katso kappaletta
”Huolto”) ja varmista, että virtajohdon liitin
on oikein kiinnitetty imurin pistorasiaan.
Hormin kokoaminen
Ylempi hormi
• Levitä sivuosia hieman, kiinnitä ne kannattimien 7.2.1 taakse ja työnnä ne kiinni.
• Kiinnitä hormi sivuilta kannattimiin neljällä
toimitetulla 12c ruuvilla (2,9 x 9,5).
Alempi hormi
• Levitä hormin sivuosia hieman, kiinnitä ne
ylemmän hormin ja seinän väliin ja työnnä
ne kiinni.
• Kiinnitä alaosa sivuilta runkoon kahdella toimitetulla 12c ruuvilla (2,9 x 9,5).
�����
���
���
�
���
���
46
KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
�
�
Painike
�
�
�
�
Toiminto
�
�
�
�
Näyttö
A
Paneeli kiinni: Painettaessa noin 2 sekuntia käynnistää moottorin Näyttää asetetun nopeuden
kolmannella nopeudella ja valot suurimmalla teholla.Paneeli auki:
Lyhyt painallus käynnistää moottorin.Paneeli auki: Noin 2 sekunnin
painaminen sammuttaa kaiken, moottorin ja valot, nollaa kaikki
aktiiviset toiminnot ja sulkee paneelin.
B
Alentaa käyttönopeutta.
Valopalkit vähenevät.
C
Lisää käyttönopeutta.
Valopalkit lisääntyvät.
D
Aktivoitavissa vain paneelin ollessa auki, tämä nopeus on ajas- I vilkkuu ja kaikki näytön palkit palavat.Toiminto
tettu 10 minuutiksi ja tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa poistetaan käytöstä painamalla painiketta.
aiemmin asetettuun nopeuteen. Soveltuu käytettäväksi kun
savua on paljon.
E
Aktivoitavissa vain paneelin ollessa auki, käynnistää moottorin
nopeudella, joka sallii imutehon 100 m3/h.
F
Aktivoitavissa moottorin ollessa käynnissä, aktivoi automaattisen Näytössä näkyy vilkkuva Kello.Toiminto poistetaan
moottorin ja valon kytkemisen pois toiminnasta 30 minuutin käytöstä painamalla painiketta.
viiveen jälkeen.
G
Suodattimen täyttymisen hälytyksen kuittaus painamalla painiketta
noin 2 sekunnin ajan.
H
Muuttaa valaistuksen tehoa jokaisella painalluksella jaksoittain
5 eri tasolle.
I
Sytyttää ja sammuttaa valot (suurimmalla teholla) paneelin
asennosta riippumatta.
L
Paneeli kiinni: Avaa paneelin kun painiketta painetaan noin 2
sekuntia.
Paneeli auki: Noin 2 sekunnin painaminen sammuttaa kaiken,
moottorin ja valot, nollaa kaikki aktiiviset toiminnot ja sulkee
paneelin.
Näytössä näkyy 24 ja kaikki palavat palkit sammuvat yksi kerrallaan jaksoittain.Toiminto poistetaan
käytöstä painamalla painiketta.
100 toimintatunnin jälkeen näyttöön tulee Pisara,
joka osoittaa metallisuodattimien täyttymisen.
200 toimintatunnin jälkeen näyttöön tulee C, joka
osoittaa aktiivihiilisuodattimen täyttymisen.
Kytkimien lukitus Painikkeet voidaan lukita esimerkiksi lasin puhdistamista varten, kun liesituulettimen
moottori ja valot on sammutettu.
Painamalla painiketta D (Intensiivinen) noin 5 sekunnin ajan kytkimien lukitus voidaan aktivoida tai poistaa käytöstä. Äänimerkki ja näytön kuvake vahvistavat valinnan.
47
HUOLTO
HUOLTO
Metalliset rasvasuodattimet
Voidaan pestä astianpesukoneessa. Ne täytyy pestä
kun näyttöön tulee Pisara-kuvake tai vähintään
2 käyttökuukauden välein tai useammin, jos niitä
käytetään paljon.
Hälytyksen kuittaus
• Paina painiketta G ainakin 2 sekunnin ajan.
Suodattimien puhdistus
• Jos paneeli on kiinni, avaa se (Katso KÄYTTÖ).
• Poista suodattimet yksi kerrallaan työntämällä
niitä ryhmän takaosaan päin ja vetämällä samalla
alas.
• Pese suodattimet, mutta varo, ettet taita niitä.
Anna niiden kuivua ennen kuin laitat ne takaisin
paikoilleen. (Mahdollinen suodattimen pinnan
värin muuttuminen ajan myötä ei vaikuta sen
toimintatehoon.)
• Asenna ne paikoilleen niin että kahva on näkyvissä ul-kopuolella.
HUOLTO
48
Aktiivihiilihajusuodatin (Suodatinversio)
Suodatinta ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa kun näyttöön tulee C tai vähintään 4
kuukauden välein. Hälytys täytyy ensin aktivoida.
Hälytyksen aktivoiminen
• Liesituulettimien suodatinversiossa suodattimien täyttymisen hälytys täytyy aktivoida asennusvaiheessa tai myöhemmin.
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta E noin 5 sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee liikkuva kuvake.
• Paina 5 sekunnin kuluessa painiketta D aktiivihiilisuodattimien aktivoimisek-si/poistamiseksi
käytöstä
•
Aktiivihiilisuodattimen täyttymisen hälytysmerkin C syttyminen. AKTIVOITU
•
Aktiivihiilisuodattimen täyttymisen hälytysmerkin C sammuminen. POISTETTU KÄY-
TÖSTÄ
AKTIIVIHIILIHAJUSUODATTIMEN VAIHTAMINEN
Hälytyksen kuittaus
• Paina painiketta G ainakin 2 sekunnin ajan.
Suodattimen vaihtaminen
• Jos paneeli on kiinni, avaa se (Katso KÄYTTÖ).
• Poista rasvasuodattimet.
• Poista käytetyt aktiivihiilisuodattimet kuten
kuvassa (A).
• Asenna paikoilleen uudet suodattimet kuten
kuvassa (B).
• Asenna paikoilleen rasvasuodattimet.
Valaistus
LAMPPUJEN VAIHTO
Halogeenilamput, 20 W
• Irrota lamppu tuesta.
• Vaihda se uuteen, jolla on samat ominaisuudet. Varmista, että koskettimet tulevat oikein
tukeen.
B
A
49
HUOLTO
Vervanging van de smeltveiligheid
• Sulake sijaitsee ylhäällä oikealla, käännä
sulakekoteloa kuten kuvassa ja vaihda sulake
uuteen samanlaiseen.
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт
будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали
его с помощью инновационных технологий, которые облегчат
Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в
привычных приборах. Потратьте немного времени на чтение,
чтобы получить максимальную пользу от своей покупки.
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все необходимое для
того, чтобы все ваши приборы AEG сверкали чистотой и радовали
Вас безотказной работой. Помимо этого, здесь Вы найдете
широкий выбор аксессуаров, разработанных и изготовленных по
самым высоким стандартам, какие только можно представить – от
профессиональной кухонной посуды до лотков для хранения ножей,
от держателей бутылок до мешков для деликатного белья…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ
4
5
7
10
11
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТАНОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УХОД
51
52
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Настоящее руководство по эксплуатации составлено для разных моделей
при-бора. Возможно, вы встретите в нем описание отдельных комплектующих, не от-носящихся к модели Вашего прибора.
УСТАНОВКА
• Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные неправильной и несоответствующей правилам установкой.
• Минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой должно
быть 650 мм (некоторые модели могут быть установлены на меньшей высоте, см. разделы, посвященные габаритным размерам и установке прибора).
• Проверить соответствие напряжения сети указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
• Для приборов класса I проверить, чтобы электрическая проводка в доме
обеспе-чивала правильное заземление.
• Соединить вытяжку с дымоходом трубкой диаметром, равным или больше
120 мм. Длина трубки должна быть как можно меньше.
• Не соединять вытяжку с выпускными трубами дымов от процессов горения
(кот-лы, камины и проч.).
• В случае если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не
рабо-тающие на электроэнергии (например, газовые приборы), необходимо
должным образом проветривать помещение. Если на кухне нет окна, сделать отверстие наружу из помещения, чтобы через него поступал свежий
воздух.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения для
уничто-жения запахов от готовки.
Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой.
• Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой.
• Обязательно регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль.
• Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспламениться.
• Не готовьте блюда фламбе под кухонной вытяжкой; опасность возникновения пожара.
• Запрещается пользоваться прибором людям (и детям) с ограниченными
психи-ческими, сенсорными и умственными способностями, а также лицам,
не обла-дающим опытом и необходимыми знаниями, без контроля и предварительного обучения пользованием прибора со стороны ответственных за
их безопасность лиц.
• Дети должны находиться под надзором взрослых и не играть с прибором.
УХОД
• Прежде чем приступать к любой операции по уходу, отсоединить вытяжку от
сети, вынув электрическую вилку или выключив главный выключатель.
• Производить тщательный и своевременный уход за фильтрами в рекомендуемые интервалы времени (Опасность пожара).
• Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться влажной тряпкой и жидким
ней-тральным мылом.
Символ
на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила
утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который
возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об
утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором
Вы приобрели изделие.
53
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты
����
����
����� �����
54
Составные части
Поз.К-во Составные части изделия
1 1
Корпус вытяжки в комплекте с устройствами управ-ления, системой освещения, вентилятором, фильт-рами.
2.1 1
Верхняя часть дымохода
2.2 1
Нижняя часть дымохода
8 1
Регулируемая решетка выпуска воздуха
9 1
Переходный фланец 150-120
10 1
Фланец с клапаном
16 1
Фильтрующая крышка
Поз.К-во Детали для установки
7.2.1 2
Скобы крепления верхней части дымохода
11 7
Дюбели
11а 2
Дюбели SB 12/10
12а 7
Винты 4,2 х 44,4
12с 10 Винты 2,9 x 6,5
12e 2
Винты 2,9 х 9,5
К-во Документация
1
Руководство по эксплуатации
���
�����
��
���
���
���
�
���
�
��
���
��
���
��
�
���
��
���
55
INSTALLATION
Boring i væg og fastgørelse af beslag
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Провести на стене:
• вертикальную линию до потолка или до верхнего предела по центру участка, предна-значенного для
установки вытяжки;
• горизонтальную линию на высоте не менее 960 мм от варочной панели.
• Справа от базовой вертикальной линии и на расстоянии 292 мм от нее, отметить на го-ризонтальной линии
точку (1).
• Повторить эту операцию с противоположенной стороны вертикальной линии и прове-рить, чтобы точки
были на одном уровне.
• Аналогичным способом отметить базовую точку (2) на расстоянии 200 мм от верти-кальной линии и на
высоте 458 мм от варочной панели.
• Повторить эту операцию с противоположенной стороны вертикальной линии и прове-рить, чтобы точки
были на одном уровне.
• Аналогичным способом отметить базовую точку (3) на вертикальной линии на высоте 743 мм от варочной
панели.
• Высверлить отверстия ø 12 мм в обозначенных точках (1).
• Высверлить отверстия ø 8 мм в обозначенных точках (2) и (3).
• Вставить дюбели со скобой 11a в отверстия (1) и затянуть винты.
• Вставить дюбель 11 в (2) и (3).
• Приложить скобу 7.2.1 к стене на расстоянии 1–2 мм от потолка или верхнего предела и выровнять ее
центр (пазы) по вертикальной линии.
• Отметить на стене центральную точку отверстий скобы.
• Приложить скобу 7.2.1 к стене на расстоянии Х мм от предыдущей скобы (Х = высота верхней части
дымохода) и выровнять ее центр (пазы) по вертикальной линии.
• Отметить на стене центральную точку отверстий скобы.
• Высверлить отверстия ø 8 мм в обозначенных точках.
• Вставить дюбели 11 в соответствующие отверстия.
• Закрепить скобы с помощью винтов 12а (4,2 x 44,4), поставляемых в комплекте с изде-лием.
56
Установка корпуса вытяжки
• Вставить два винта Vr скоб 11a в исходное
положение (B).
• Повесить корпус вытяжки на 2 скобы 11a.
• Подключить вытяжку к сети электропитания через двухполюсный выключатель с расстоянием
между разомкнутыми контактами не менее 3
мм.
• См. часть использовать для открытия верхней
панели
• Снять жировые фильтры путем поворота соответствующих ручек.
• Изнутри корпуса вытяжки отрегулировать
затяжку винтов Vr, чтобы выставить его по
уровню.
• Затянуть предохранительный винт 11.
• Установите снова металлические фильтры на
свои места и см. Часть ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
чтобы закрыть верхнюю панель.
• Отсоединить вытяжку от сети электропитания.
Внимание: Если какие-либо барьера происходит
на его пути во время открытия панели или потери,
верхняя панель останавливается на 1 секунду
и начинает снова наоборот. Если в течение 5
сек панель не открыть или закрыть, двигатель
останавливается. Нажмите кнопку еще раз.
���
��
���
��
Соединения
ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ВСАСЫВАЮЩЕЙ
ВЫТЯЖКИ
Для установки всасывающей вытяжки соединить
ее с выпускной трубой жесткой или гибкой трубкой
ø 150 или 120 мм, тип которой может выбрать
мон-тажник.
Соединение трубки ø 150
• В выпускное отверстие корпуса вытяжки вставить фланец ø 150 мм 10.
• Закрепить трубку соответствующими трубными
зажимами. Необходимый крепежный материал
не входит в комплект.
Соединение трубки ø 120
• Для соединения с трубкой ø 120 мм вставить
пе-реходный фланец 9 в ранее установленный
фла-нец ø 150 мм 10.
• Закрепить трубку соответствующими трубными
зажимами. Необходимый крепежный материал
не входит в комплект.
• В обоих случаях вынуть, если имеются, угольные фильтры.
�����
�����
�
��
��
57
ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ
Для установки исполнения с режимом рециркуляции (с фильтрацией) необходимо установить
дополнительный комплект картриджа с угольным
фильтром.
• Снимите крепежный уголок дымохода
• Закрепите над отверстием для выпуска воздуха фильтрующее покрытие, пользуясь 4
винтами 12c (2,9 x 6,5).
• Закрепите направленную решетку 8 над отверстием для выпуска очищенного воздуха 2
прилагаемыми винтами 12d (2,9 x 9,5).
���
�
���
��
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖКИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
• Вновь подключить вытяжку к сети электропитания.
• Нажать в течение 2 секунды клавишу "А"
(См. параграф Инструкции по эксплуатации),
чтобы открыть верхнюю панель.
• Снять жировые фильтры (См. параграф
"Уход") и убедиться, что разъем шнура питания правильно вставлен в розетку вытяжного
вентилятора.
Установка дымохода
Верхний дымоход
• Слегка развести две боковые кромки дымохода, зацепить их за скобы 7.2.1 и вновь свести
их до упора.
• Закрепить дымоход сбоку 4 входящими в
комплект винтами 12c (2,9 x 9,5).
Нижний дымоход
• Слегка развести две боковые кромки дымохода, зацепить их между верхним дымоходом
и стеной и вновь свести их до упора.
• Закрепить нижнюю часть дымохода сбоку к
корпусу вытяжки входящими в комплект 2
винтами 12c (2,9 x 9,5).
�����
���
���
�
���
���
58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
�
�
Поз.
�
�
�
�
�
�
�
�
Назначение
Информация на дисплее
A
Верхняя панель закрыта: при нажатии этой кнопки на 2 секунды
верхняя панель открывается. При этом происходит включение
двигателя на последней выбранной скорости. Верхняя панель
открыта: при кратковременном нажатии происходит выключение
двигателя и освещения. Все включенные операции прекращаются, и панель закрывается.
Выбранная скорость.
B
Снижение скорости всасывания.
Число включенных светодиодных индикаторов уменьшается.
C
Увеличение скорости всасывания.
Число включенных светодиодных индикаторов увеличивается.
D
Этот режим доступен только при открытой верхней панели. Мигает символ "i", все индикаторы на дисплее включены. При нажатии этой
Данный режим включается на 10 минут. По прошествии кнопки данный режим выключается.
этого времени происходит автоматическое переключение на
последнюю выбранную скорость. Такой режим удобен в случае
интенсивных запахов и большого количества паров.
E
Этот режим доступен только при открытой верхней панели.
Нажатием этой кнопки скорость двигателя задается равной
100 м3/ч.
Включается символ "24", а индикаторы на дисплее циклически выключаются,
один за другим. При нажатии этой кнопки данный режим выключается.
F
Этот режим доступен только при включенном двигателе. Нажатием этой кнопки задается задержка выключения двигателя
и освещения на 30 минут.
Мигает символ часов. При нажатии этой кнопки данный режим выключается.
G
При нажатии этой кнопки примерно на 2 секунды происходит
сброс сигнализации насыщения фильтра.
Включение символа капли указывает на то, что ресурс металлических
жировых фильтров исчерпан и их следует заменить. Этот сигнал подается
после 100 часов работы вытяжки.
Включение символа "С" указывает на то, что ресурс угольного фильтра
исчерпан и его следует заменить. Этот сигнал подается после 200 часов
работы вытяжки.
H
Эта кнопка позволяет переключать интенсивность освещения с
выбором одного из пяти уровней.
I
Включение и выключение освещения (при максимальной скорости) независимо от положения панели.
L
Верхняя панель закрыта: при нажатии этой кнопки на 2 секунды
открывается верхняя панель. Верхняя панель открыта: при
нажатии этой кнопки на 2 секунды происходит выключение
двигателя и освещения; при этом происходит сброс всех
включенных режимов, и панель закрывается.
Блокировка кнопок: предусмотрена возможность блокировки кнопок, например, при чистке стекла. Двигатель
и освещение выключены.
При нажатии кнопки D примерно на 5 секунд происходит включение или выключение блокировки кнопок.
Включение блокировки подтверждается коротким звуковым сигналом и появлением анимационной картинки
на дисплее.
59
УХОД
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЖИРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Эти фильтры допускают мойку в посудомоечной
машине. Фильтры следует мыть каждый раз, когда
на дисплее появляется символ капли и, в любом
случае, каждые 2 месяца и даже чаще в случае
интенсивного пользования вытяжкой.
Сброс сигнализации
• Нажмите кнопку G не менее чем на 2 секунды.
Чистка фильтров
• Если верхняя панель закрыта, откройте ее (см.
раздел "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ").
• Выньте фильтры поочередно; для этого следует
нажать на фильтр по направлению к задней
стенке вытяжки и одновременно потянуть его
вниз.
• При мойке фильтров следует всячески избегать
их сгибания. Прежде чем устанавливать фильтры на место, необходимо убедиться в том,
что они полностью высохли. (Цвет поверхности
фильтров может со временем изменяться, но это
явление не оказывает влияния на их эффективность.)
• При установке фильтров в вытяжку необходимо
следить за тем, чтобы они оказались в нужном
положении, с ручкой, обращенной наружу.
60
Угольный фильтр (исполнение с рециркуляцией)
Этот фильтр не допускает мойки или восстановления. Необходимо заменять фильтр каждый
раз, когда на дисплее включается символ "С" или же не реже одного раза в каждые 4 месяца.
Сигнализация насыщения фильтра должна быть уже включена ранее.
Включение сигнализации
• В исполнениях вытяжки с рециркуляцией необходимо включить в процессе установки прибора (или позже) сигнализацию, обеспечивающую подачу сигнала насыщения фильтра.
• Выключите вытяжку и освещение.
• Нажмите кнопку E примерно на 5 секунд, до тех пор пока на дисплее не появится анимационная картинка.
• В течение 5 секунд нажмите кнопку D для включения/выключения сигнализации, обеспечивающей подачу сигнала насыщения фильтра.
•
Символ C горит – сигнализация ВКЛЮЧЕНА.
•
Символ C не горит – сигнализация ВЫКЛЮЧЕНА
ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА
Сброс сигнализации
• Нажмите кнопку G не менее чем на 2 секунды.
Замена фильтра
• Если верхняя панель закрыта, откройте ее
(см. раздел "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ").
• Выньте металлические фильтры.
• Выньте угольный фильтр, достигший насыщения, как показано на рисунке (A).
• Установите новые фильтры, как показано на
рисунке (B).
• Установите металлические жировые фильтры в свои гнезда.
Освещение
ЗАМЕНА ЛАМП
Галогенные лампы 20 Вт.
• Вынуть из патрона лампу.
• Заменить ее на новую с такими же характеристиками; правильно вставить два
штыревых контакта в гнездо лампового
патрона.
B
A
61
Udskiftning af sikringsenhed
• Sikringen er placeret øverst til højre, drej
sikringsholderen som vist, og udskift sikringen
med en anden med tilsvarende egenskaber.
www.aeg-electrolux.com/shop
436004932_04 - 101125
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement