Aeg DD9996-B Brugermanual
DD9996-B
User Manual
Cooker Hood
2
DK
INDHOLD
RÅD OG ANVISNINGER....................................................................................................................................................... 3
APPARATBESKRIVELSE..................................................................................................................................................... 4
INSTALLATION..................................................................................................................................................................... 6
BRUG.................................................................................................................................................................................... 9
VEDLIGEHOLDELSE.......................................................................................................................................................... 10
DK
3
RÅD OG ANVISNINGER
Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet. Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens
un-derside er 650 mm (nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør afsnittene vedrø-rende ydre mål og installation).
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er angivet mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet
med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter
på 120 mm. Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri
(olie-fyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater
(f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet
er tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en
åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig
mængde ren luft.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private
husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/
gryden – de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie
kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den
be-tjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte
psyki-ske, sensoriske eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring
eller til-strækkeligt kendskab, med mindre de overvåges eller oplæres i brug af
apparatet af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.•Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval (Brandbare)
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengørings-middel.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred,
der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
4
DK
APPARATBESKRIVELSE
Dimensioner
����
����
����� �����
DK
5
Komponenter
Ref. Stk.
1
1
2.1
2.2
8
9
10
16
1
1
1
1
1
1
Ref. Stk.
7.2.1 2
11
7
11a 2
12a 7
12c 10
12e 2
Stk.
1
Produktets komponenter
Emhættens hoveddel inkl.: Betjeningsanordninger,
lys, ventilatorenhed, filtre
Øverste aftræk
Nederste aftræk
Afbøjet rist luftudstrømning
Tilpasningsflange 150-120
Flange med tilbageslagsventil
Filtrerende dæksel
Installationsdele
Beslag til befæstigelse af øverste aftræk
Forankringer
Forankringer SB 12/10
Skruer 4.2 x 44.4
Skruer 2.9 x 6.5
Skruer 2.9 x 9.5
Dokumentation
Brugerhåndbog
���
�����
��
���
���
���
�
���
�
��
���
��
���
��
�
���
��
���
6
DK
INSTALLATION
Boring i væg og fastgørelse af beslag
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Som første skridt følges nedenstående trin:
• Tegn en lodret linje på væggen op til loftet eller den øverste grænse for at markere midten af, hvor
emhætten skal placeres.
• Tegn en vandret linje mindst 960 mm over kogepladen.
• Markér et punkt (1) på den vandrette linje 292 mm til højre for den lodrette fikslinje.
• Gentag dette på den anden side. Sørg for, at de to markerede punkter er lige over for hinan-den.
• Markér et fikspunkt (2) som vist 200 mm fra den lodrette fikslinje og 458 mm over kogepla-den.
• Gentag dette på den anden side. Sørg for, at de to markerede punkter er lige over for hinan-den.
• Markér et fikspunkt (3) 723 mm over kogepladen på den lodrette fikslinje.
• Bor i de markerede punkter (1) med et ø 12 mm bor.
• Bor i de markerede punkter (2) og (3) med et ø 8 mm bor.
• Sæt beslagskruerne 11a i hullerne (1), og stram skruerne.
• Sæt rawlplug 11 i hullerne (2) og (3).
• Placer beslaget 7.2.1 på væggen som vist ca. 1-2 mm fra loftet eller den øverste grænse, idet beslagets midte (hakket) placeres på den lodrette fikslinje.
• Sæt et mærke på væggen i midten af beslagets huller.
• Placer beslaget 7.2.1 på væggen som vist X mm under det første beslag (X = højden af den øverste
del af aftrækskanalen), idet beslagets midte (hakket) placeres på den lodrette linje.
• Sæt et mærke på væggen i midten af beslagets huller.
• Bor huller (ø 8 mm) i alle de markerede midterpunkter.
• Sæt rawlpluggene 11 i hullerne.
• Fastgør beslagene ved brug af de medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4).
DK
7
Montering af emhættens hoveddel
• Stil beslagenes 11a to skruer Vr ved begyndelsen
af deres vandring (B).
• Sæt emhættens hoveddel på de 2 beslag 11a.
• Forbind emhætten til netforsyningen ved at
indsætte en topolet afbryder, hvis kontakter har
en åbning på mindst 3mm.
• Læs afsnittet ANVENDELSE for at åbne det
øverste panel.
• Fjern fedtfiltrene ved at indvirke på de dertil
beregnede håndtag.
• Indvirk på skruerne Vr inden i emhættens hoveddel for at nivellere emhættens hoveddel.
• Skru sikkerhedsskruen 11 fast.
• Genmontér fedtfiltrene, læs afsnittet ANVENDELSE for at lukke det øverste panel.
• Frakobl emhætten fra netforsyningen.
���
��
���
��
Giv agt: Hvis døren hindres under lukningen,
blokeres den i 1 sekund, hvorefter den starter igen
i modsat retning. Hvis døren hverken er åbnet eller
lukket efter 5 sekunder, blokeres motoren. Tryk på
tasten en gang til for at afslutte bevægelsen.
Tilslutninger
VERSION FORBUNDET TIL AFTRÆKSKANAL
Når aftrækskanal-versionen opsættes, forbindes
emhætteenheden til kanalen med en flexslange eller
et hårdt rør, Ø150 eller 120 mm – valget er op til
den, der opsætter emhætten.
Tilslutning af rør på ø 150
• Indsæt studsen på ø 150 10 på emhættens udsugningshul.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer. Disse
medleveres ikke.
Tilslutning af rør på ø 120
• Ved tilslutning af rør på ø120 mm, indsættes
reduktionsstudsen 9 på studsen ø 150, som er
monteret tidligere.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer. Disse
medleveres ikke.
• I begge tilfælde skal man fjerne eventuelle
lugtabsorberende kulfiltre.
�����
�����
�
��
��
8
DK
LUFTAFTRÆK TIL EMHÆTTE MED RECIRKULATION
���
�
For at kunne installere en emhætte med recirkulation
skal der købes et kulfiltersæt (ekstraudstyr).
• Fjern aftrækskanalens monteringsvinkelbeslag.
• Skru filterets dæksel fast på emhættens aftræk
med de fire skruer 12c (2,9 x 12,5).
• Fastgør luftaftræksristen 8 på emhættens aftræk med de to medfølgende skruer 12d (2,9 x
9,5).
���
��
ELTILSLUTNING
• Tilslut emhætten til elnettet.
• Åbn det øverste panel ved at holde A-knappen
nede (Se afsnittet om betjening) i mindst 2
sekunder.
• Fjern metalfiltrene (Se afsnittet om vedligeholdelse), og sørg for, at strømkablets kontaktstik er
korrekt anbragt i emhættens stikkontakt.
Montering af aftræk
Øverste del af aftrækskanalen
• Udvid let de to sider på den øverste aftrækskanalen og hægt dem bag ved bøjlerne 7.2.1,
idet der sørges for, at de sidder godt.
• Fastgør de to sider til bøjlerne ved hjælp af de
4 skruer 12c (2,9 x 9,5), der følger med.
Sænk aftrækskanalen
• Udvid let de to sider på aftrækket og hægt dem
mellem det øverste aftræk og væggen, idet der
skal sørges for, at de sidder godt.
• Fastgør den nederste del lateralt til emhætten
ved hjælp af de 2 skruer 12c (2,9 x 9,5), der
medfølger.
�����
���
���
�
���
���
DK
9
BRUG
�
�
Tast
�
�
�
�
�
�
�
�
Funktion
Display
A
Lukket dør: Hvis der trykkes på den i cirka 2 sekunder,
åbnes døren, motoren tændes ved tredje hastighed, og
lysene tændes med maksimal styrke.Åben dør: Hvis
der trykkes på den i kort tid, slukkes eller tændes der
for motoren.Åben dør: Hvis der trykkes på den i cirka
2 sekunder, slukkes det hele, både motor og lys, alle
aktiverede funktioner nulstilles, og døren lukkes.
Viser den indstillede hastighed.
B
Nedsætter driftshastigheden.
Nedsætter antallet af tændte segmenter.
C
Sætter driftshastigheden op.
Øger antallet af tændte segmenter.
D
Kan kun aktives, mens døren er åben, denne hastigheds
varighed er indstillet til 10 minutter, hvorefter systemet automatisk går tilbage til den sidste, indstillede hastighed. Er i
stand til at klare selv den kraftigste os fra madlavningen.
I blinker, og samtlige segmenter på Displayet er tændte.
Inaktiveres ved at trykke på tasten.
E
Kan kun aktives, mens døren er åben, aktiverer motoren
ved en hastighed, der muliggør opsugning på 100 m3/t.
Viser 24 og alle segmenterne på Displayet går fra tændt
til slukket tilstand, én ad gangen cyklisk.Inaktiveres ved
at trykke på tasten.
F
Kan aktiveres, mens motoren er tændt, aktiverer automatisk slukning af motoren og belysning med 30 minutters
forsinkelse.
Viser symbolet med et blinkende Ur.Inaktiveres ved at
trykke på tasten.
G
Foretager Reset af alarmen for mætning af filtrene ved at
trykke på tasten i cirka 2 Sekunder.
Efter 100 driftstimer vises symbolet med en Dråbe for at
gøre opmærksom på mætning af metalfiltrene.Efter 200
driftstimer vises C for at gøre opmærksom på mætning
af filtrene med aktivt kul.
H
Hver gang der trykkes på tasten, ændres belysningens
intensitet, op til højst 5 niveauer på cyklisk basis.
I
Tænder og slukker lysene (ved maksimal styrke) uafhængigt
af dørens position.
L
Lukket dør: Åbner døren, hvis der trykkes på den i 2
sekunder.Åben dør: Hvis der trykkes på den i cirka 2
sekunder, slukkes det hele, både motor og lys, alle aktiverede funktioner nulstilles, og døren lukkes.
Betjeningsanordning tastaturlås: Det er muligt at låse tastaturet, for eksempel i forbindelse med rengøring af ruden, når emhættens motor og lys er tændt, ligegyldig om døren er åben eller lukket.Hvis
der trykkes på tasten D (Intensiv) i cirka 5 sekunder, aktiveres eller inaktiveres Tastaturlåsen, der altid
bekræftes med en biplyd og en animation på displayets motorbjælke.
10
DK
VEDLIGEHOLDELSE
Fedtfiltre af metal
De kan også vaskes i opvaskemaskine, og de skal
renses, hver gang symbolet Dråbe vises på skærmen
eller mindst hver 2. måned ved almindelig anvendelse,
helst oftere ved intensiv anvendelse.
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Tryk på tasten G i mindst 2 sekunder.
Rengøring af filtre
• Åbn døren, hvis den er lukket (Se ANVENDELSE).
• Fjern filtrene enkeltvist ved at presse dem mod enhedens bagside og samtidigt trække dem nedad.
• Skyl filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre,
før de sættes på plads igen. (Det kan forekomme,
at filtrets farve med tiden ændres på overfladen,
men dette påvirker ikke dets funktionsdygtighed
på nogen måde).
• Sæt dem på plads igen, og sørg for, at håndtaget
vender mod den synlige yderside.
DK
11
Lugtfilter med aktivt kul (Filtrerende version)
Det kan hverken vaskes eller gendannes, og det skal udskiftes, når ordlyden C vises på skær-men
eller mindst hver 4. måned. Alarmsignaleringen skal aktiveres på forhånd.
Aktivering af alarmsignalet
• På emhætter af den filtrerende version aktiveres alarmsignalet for mætning af filtret ved installationen eller senere.
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten E i cirka 5 sek., indtil der tændes en animation på skærmen.
• Inden der går 5 sekunder, trykkes der på tasten D for tilkobling/frakobling af filtrene med aktivt
kul.
• Tænding af symbol C Alarm for mætning af filter med aktivt kul AKTIVERET
• Slukning af symbol C Alarm for mætning af filter med aktivt kul DEAKTIVERET
UDSKIFTNING AF LUGTFILTRET MED AKTIVT KUL
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Tryk på tasten G i mindst 2 sekunder.
Udskiftning af filter
• Åbn døren, hvis den er lukket (Se ANVENDELSE).
• Fjern fedtfiltrene.
• Fjern de mættede luftfiltre med aktivt kul som
vist (A).
• Sæt de nye filtre fast som vist (B).
• Sæt fedtfiltrene på igen.
Lys
UDSKIFTNING AF LYS
20 W halogenlys.
• Tag lampen af lampeholderen ved at trække
forsigtigt.
• Udskift med en anden af samme type, idet du
skal sørge for, at de to bolte sættes korrekt
ind i hullerne i lampeholderens fatning.
B
A
12
DK
Udskiftning af sikringsenhed
Emhættepanelets åbne- og lukkemekanismer styres
af en startmotor, der aktiveres af en sikringsenhed.
Denne sikringsenhed fungerer kun på startmotoren.
Hvis sikringsenheden bliver beskadiget, mens panelet er lukket, er det nødvendigt at åbne panelet
manuelt. Hvis dette er tilfældet, følges følgende
fremgangsmåde:
• Fjern dækslet, der er anbragt øverst til venstre.
• Skub frigørelsesmekanismen så langt op med
skruetrækkeren, som det er nødvendigt for at
kunne åbne panelet manuelt.
• Når panelet er helt åbnet, fjernes metealfedtfiltrene som beskrevet i afsnittet om rengøring
af filtre.
• Sikringsenheden er placeret øverst til højre. Drej
holderen til sikringsenheden som vist. Udskift
sikringsenheden med en anden sikringsenhed
med samme egenskaber.
• Sæt holderen til sikringsenheden og metalfedtfiltrene på plads igen. Kontrollér, at emhætten
fungerer korrekt. Hvis panelet ikke fungerer
korrekt, kontaktes en autoriseret tekniker.
Hvis sikringsenheden beskadiges, mens panelet er
åbent, er det tilstrækkeligt at fjerne fedtfiltrene og
udskifte sikringsenheden.
SE
13
INNEHÅLL
REKOMMENDATIONER OCH TIPS................................................................................................................................... 14
EGENSKAPER.................................................................................................................................................................... 15
INSTALLATION................................................................................................................................................................... 17
ANVÄNDING....................................................................................................................................................................... 20
UNDERHÅLL....................................................................................................................................................................... 21
14
SE
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är
möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din appa-rat.
INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller kan
installeras på en lägre höjd, se avsnitten mått och installa-tion).
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten
inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120 mm.
Anslutningsröret skall hållas så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gas-spisar) måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft för att
garantera inflöde av friskluft.
ANVÄNDNING
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och inte
tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insat-ta i korrekt
användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade per-soner utan
övervakning.
• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda
• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med ned-satta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och
kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen av apparaten av personer ansvariga för deras säker-het.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
UNDERHÅLL
• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något un-derhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk för eldsvåda).
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller sop-hämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
SE
15
EGENSKAPER
Mått
����
����
����� �����
SE
16
Komponenter
Ref. Antal
1
1
2.1
2.2
8
9
10
16
1
1
1
1
1
1
Ref. Antal
7.2.1 2
11
7
11a 2
12a 7
12c 10
12e 2
Antal
1
Produktkomponenter
Köksfläktsstomme komplett med: Reglage,
Belysning, Fläktenhet, Filter
Övre Skorsten
Undre Skorsten
Riktningsgaller luftutsläpp
Reduktionsfläns 150-120
Fläns med backventil
Filtrerande lock
Installationskomponenter
Konsoler för fastsättning av övre skorsten
Expansionspluggar
Expansionspluggar SB 12/10
Skruvar 4,2 x 44,4
Skruvar 2,9 x 6,5
Skruvar 2,9 x 9,5
Dokumentation
Bruksanvisning
���
�����
��
���
���
���
�
���
�
��
���
��
���
��
�
���
��
���
SE
17
INSTALLATION
Borrning i väggen och fastsättning av konsoler
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Markera på väggen:
• ett vertikalt streck upp till taket eller max. gränsen, i mitten av köksfläktens monteringsom-råde;
• en horisontal linje vid 960 mm min. över spishällen.
• Markera en punkt (1) på den horisontala linjen vid 292 mm till höger om den vertikala refe-renslinjen.
• Upprepa detta moment från den motsatta delen, kontrollera nivelleringen.
• Markera en referenspunkt (2) vid 200 mm från det vertikala referensstrecket, och 458 mm över
spishällen, son angivet.
• Upprepa detta moment från den motsatta delen, kontrollera nivelleringen.
• Markera en referenspunkt (3) vid 743 mm över spishällen på det vertikala referensstrecket, som
angivet.
• Borra ø 12 mm hål i de markerade punkterna (1).
• Borra ø 8 mm hål i de markerade punkterna (2) och (3)
• Sätt i expansionspluggarna med konsolen 11a i hålen (1), och skruva fast.
• Sätt i expansionspluggarna 11 i hålen (2) och (3).
• Placera konsolen 7.2.1 1-2 mm från taket eller den övre gränsen. Ställ in konsolens mitt (hack) på
det vertikala referensstrecket.
• Markera konsolens hål.
• Placera konsolen 7.2.1 X mm under den första konsolen (X = höjd för medföljande övre skorsten)
enligt anvisningarna. Ställ in konsolens mitt (hack) på det vertikala referensstreck-et.
• Markera konsolens hål.
• Borra ø 8 mm hål i de markerade punkterna.
• Sätt i expansionspluggarna 11 i hålen
• Fäst konsolerna med de medföljande skruvarna 12a (4,2 x 44,4).
SE
18
Montering av köksfläktsstomme
• Justera de två skruvarna Vr, på konsolerna 11a,
vid början av förskruvningen (B).
• Haka fast köksfläktsstommen på de båda konsolerna 11a.
• Anslut köksfläkten till elnätet och installera en
tvåpolig brytare med en öppning på minst 3 mm
emellan kontakterna.
• Konsultera avsnittet ANVÄNDNING för att
öppna den övre panelen.•Avlägsna fettfiltren
med hjälp av de avsedda handtagen.
• Nivellera köksfläktsstommen inifrån med skruvarna Vr.
• Skruva åt säkerhetsskruvarna 11.
• Montera fettfiltren på nytt, konsultera avsnittet
ANVÄNDNING för att stänga den övre panelen.
• Skilj köksfläkten från elnätet.
Varning: Om luckan stöter på något hinder under
���
��
���
��
stängningsfasen, blockeras den i 1 sekund och startar
igen genom att vända rörelsen. Om luckan varken öppnas
eller stängs inom 5 sekunder, blockeras motorn. Tryck på
knappen igen för att slutföra rörelsen.
Anslutningar
LUFTUTSLÄPP SUGANDE VERSION
För installation i sugande version anslut fläktkåpan
till utgångsrörsystemet med ett styv eller böjlig
slang med en diameter på 150 eller 120 mm, valet
lämnas åt installatören.
Anslutning till slang med ø 150
• Sätt i flänsen ø 150 10 på utgången av köksfläktsstommen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte.
Anslutning till slang med ø 120
• För anslutning med en slang med 120 mm diameter, sätt i reduktionsflänsen 9 på den tidigare
installerade ø 150 flänsen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte.
• I båda fallen avlägsna eventuella luktfilter med
aktivt kol.
�����
�����
�
��
��
SE
19
Luftutsläpp filtrerande version
För installation i filtrerande version är det nödvändigt att köpa tillbehörskitet kassett med aktivt
kol.
• Avlägsna skorstenens fästvinkel
• Skruva fast det filtrerande locket på luftutsläppet,
med fyra skruvar 12c (2,9 x 6,5).
• Fäst riktningsgallret 8 på utsläppet för återluften
med de 2 medföljande skruvarna 12d (2,9 x
9,5).
���
�
���
��
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Återanslut köksfläkten till elnätet.
• Håll knapp “A” intryckt i mer än 2 sekunder
(Se avsnitt ”ANVÄNDNING”) för att öppna
den övre panelen.
• Avlägsna fettfiltren (Se avsnitt “Underhåll”) och
säkerställ att elkabelns kontaktdon är rätt isatt i
utsugningsanordningens uttag
Montering av skorsten
Övre skorsten
• Vik lätt ut sidflikarna och haka fast dem bakom
konsolerna 7.2.1 och stäng dem på nytt ända till
stoppet.
• Fäst dem på sidorna av konsolerna med 4 medföljande skruvar 12c (2,9 x 9,5).
Undre skorsten
• Vik lätt ut de två sidflikarna på skorstenen, haka
fast dem emellan den övre skorstenen och väggen
och stäng dem på nytt ända till stoppet.
• Fäst den undre delen på sidan av köksfläktsstommen med 2 medföljande skruvar 12c (2,9 x
9,5).
�����
���
���
�
���
���
SE
20
ANVÄNDING
�
�
Knapp
�
�
�
�
�
�
�
�
Funktion
Display
A
Lucka stängd: Om den trycks i cirka 2 sekunder öppnas luckan,
motorn startas på tredje hastighet och belysningen tänds med
max intensitet.Öppen lucka: Kort tryck stänger av eller startar
motorn.Öppen lucka: Om den trycks i cirka 2 sekunder släcks
allt, motor och belysning och nollställer varje aktiv funktion
och stänger luckan.
Visar den inställda hastigheten.
B
Sänker drifthastigheten.
Tända segment minskas.
C
Ökar drifthastigheten.
Tända segment ökas.
D
Enbart aktiverbar med öppen lucka, denna hastighet är tidsinställd på 10 minuter, när denna tid förflutit återgår systemet till
den tidigare inställda hastigheten. Lämplig att hålla stånd mot
max. spridning av matos.
I blinkar och alla segmenten på displayen är
tända.Den avaktiveras genom att trycka på
knappen.
E
Enbart aktiverbar med öppen lucka, aktiverar motorn med en
hastighet som tillåter en utsugning på 100 m3/h.
Visar 24 och segmenten på displayen från att ha
varit alla tända släcks de cykliskt en åt gången.
Den avaktiveras genom att trycka på knappen.
F
Aktiverbar från påslagen motor, aktiverar den automatiska
avstängningen av motorn och belysningen med 30’ försening.
Visar en Klocksymbol som blinkar.Den avaktiveras
genom att trycka på knappen.
G
Utför återställning av larmet för mättade filter genom att trycka
på knappen i cirka 2 sekunder.
Efter 100 driftstimmar visas Dropp symbolen för
att ange mättade metallfilter.Efter 200 driftstimmar visas C för att ange mättade filter med
aktivt kol.
H
Ändrar belysningsintensiteten vid varje tryck till maximalt 5
nivåer på cykliskt sätt.
I
Tänder och släcker belysningen (med max intensitet) oberoende
av luckans läge.
L
Stängd lucka: Om den trycks i cirka 2 sekunder öppnas luckan.
Öppen lucka: Om den trycks i cirka 2 sekunder släcks allt,
motor och belysning och nollställer varje aktiv funktion och
stänger luckan.
Kommando låsning av tangentbord: det är möjligt att låsa tangentbordet, t.ex. för att rengöra glaset, när
köksfläkten har avstängd motor och släckt belysning såväl med öppen som stängd lucka.Genom att trycka på knappen D (Intensiv) i cirka 5 sekunder kan du aktivera eller avaktivera låsningen av tangentbordet som alltid bekräftas med ett bip och en animering på displayens motorfält.
SE
21
UNDERHÅLL
Metallfettfilter
Dessa kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas
när Dropp symbolen visas på displayen eller minst
varannan månad cirka eller oftare vid intensiv användning.
Återställning av larmsignal
• Tryck på knappen G i minst 2 sekunder.
Rengöring av filter
• Om den är stängd, öppna luckan (Se ANVÄNDNING).
• Ta bort ett filter åt gången, tryck dem bakåt och
dra dem samtidigt nedåt.
• Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka
före återmonteringen. (En eventuell färgförändring
på filtrets övre yta, som kan inträffa med tiden,
reducerar absolut inte filtrets effektivitet.)
• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder
mot den synliga utsidan.
SE
22
Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)
Filtret kan inte diskas eller regenereras. Filtret ska bytas när symbolen C visas på displayen eller
minst var 4:e månad. Larmsignaleringen ska först aktiveras.
Aktivering av larmsignal
• På köksfläktarna i filtrerande version, ska larmet för mättade filter aktiveras vid installationsögonblicket eller därefter.
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen E i cirka 5 sekunder tills en animering tänds på displayen.
• Tryck inom 5 sekunder på knappen D för aktivering / avaktivering av A.K filtren.
•
Tändning av symbolen C Larm för mättat A.K. filter AKTIVERAT
•
Släckning av symbolen C Larm för mättat A.K. filter AVAKTIVERAT
BYTE AV LUKTFILTER MED AKTIVT KOL
Återställning av larmsignal
• Tryck på knappen G i minst 2 sekunder.
Byte av filter
• Om den är stängd, öppna luckan (Se ANVÄNDNING).
• Avlägsna fettfiltren.
• Avlägsna de mättade luktfiltren med aktivt
kol, som angivet på figur (A).
• Montera de nya filtren, som angivet på figur
(B).
• Montera fettfiltren på nytt.
Belysning
BYTE AV LAMPA
BYTE AV LAMPAHalogenlampor, 20W
• Dra ur lampan ur hållaren.
• Byt ut lampan mot en ny med samma
egenskaper. Sätt in de två piggarna korrekt i
hållarens säte.
B
A
SE
23
Byte av säkring
Säkringen verkar enbart på motorn som sköter öppningen och stängningen av luckan. Om säkringen
skadas med stängd lucka är det nödvändigt att låsa
upp luckan manuellt som beskrivs nedan:
• Avlägsna locket placerat på det övre vänstra
hörnet.
• Med hjälp av en skruvmejsel utöva ett tryck
på låsningsspaken, tills du får en öppning av
luckan som gör det möjligt att öppna den för
hand.
• Efter att ha öppnat luckan helt, avlägsna metallfettfiltren som beskrivet i avsnittet rengöring
av fettfilter.
• Säkringen sitter upptill till höger, vrid säkringshållaren som angivet och byt den mot en
säkring med samma egenskaper.
• Sätt tillbaka säkringshållaren och fettfiltren,
kontrollera köksfläktens korrekta funktion. Om
luckan fortsätter att inte fungera kontakta en
behörig tekniker.
Om säkringen skulle gå sönder med öppen lucka
räcker det att avlägsna fettfiltren och byta ut
säkringen.
24
NO
INNHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG........................................................................................................................................ 25
EGENSKAPER.................................................................................................................................................................... 26
INSTALLASJON.................................................................................................................................................................. 28
BRUK................................................................................................................................................................................... 31
VEDLIKEHOLD................................................................................................................................................................... 32
NO
25
ANBEFALINGER OG FORSLAG
Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin.
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som opp-står
som følge av feil eller ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er 650 med mer
(noen modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål og Installasjon).
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som er angitt
på merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrek-kelig
jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiame-ter
på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder
osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks. gassap-parater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbake-strømning
av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garan-tere tilførsel av
ren luft.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke lukter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt
bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til appara-tet,
hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for de-res
sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet.
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko).
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjons-selskapet eller forretningen der du anskaffet det.
NO
26
EGENSKAPER
Dimensjoner
����
����
����� �����
NO
27
Deler
Ref.Antall
1
1
2.1
2.2
8
9
10
16
1
1
1
1
1
1
Ref.Antall
7.2.1 2
11
7
11a 2
12a 7
12c 10
12e 2
Antall
1
Produktets deler
Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller,
lys, vifteenhet, filtre
Øverste røkrør
Nederste røkrør
Retningsrist for luftutløp
Reduksjonsflens 150-120
Flens med tilbakeslagsventil
Filtreringslokk
Installasjonsdeler
Festekonsoller til øverste røkrør
Ekspansjonsplugger
Ekspansjonsplugger SB 12/10
Skruer 4,2 x 44,4
Skruer 2,9 x 6,5
Skruer 2,9 x 9,5
Dokumentasjon
Bruksveiledning
���
�����
��
���
���
���
�
���
�
��
���
��
���
��
�
���
��
���
NO
28
INSTALLASJON
Boring av hull i veggen og festing av konsollene
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Tegn opp følgende på veggen:
• En vertikal linje helt opp til taket eller til den øverste grensen, på midten av området hvor kjøkkenviften skal monteres.
• En horisontal linje som er min 960 mm over platetoppen.
• Merk av et punkt (1) på den horisontale linjen 292 mm til høyre for den vertikale referanse-linjen.
• Gjenta dette arbeidet på motsatt side. Kontroller nivelleringen.
• Merk av et referansepunkt (2) som vist 200 mm fra den vertikale referanselinjen og 458 mm over
platetoppen.
• Gjenta dette arbeidet på motsatt side. Kontroller nivelleringen.
• Merk av et referansepunkt (3) som vist 743 mm over platetoppen på den vertikale referanse-linjen.
• Bor hull med en diameter på 12 mm i de avmerkede punktene (1).
• Bor hull med en diameter på 8 mm i de avmerkede punktene (2) og (3).
• Sett inn ekspansjonspluggene med konsoll 11a i åpningene (1), og skru til.
• Sett ekspansjonspluggene 11 inn i hullene (2) og (3).
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist 1-2 mm fra taket eller den øverste grensen. Sentrer midten (hakkene) på den vertikale referanselinjen
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist X mm under den første konsollen (X = høyden på det øverste røkrøret som følger med). Sentrer midten (hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Bor hull med en diameter på 8 mm i de avmerkede punktene.
• Sett ekspansjonspluggene 11 inn i hullene.
• Fest konsollene med skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
NO
29
Montering av kjøkkenviftens hoveddel
• Sett inn de to skruene Vr til konsollene 11a
(B).
• Hekt kjøkkenviftens hoveddel på de to konsollene
11a.
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med en topolet
bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.
• Se BRUK for å åpne det øverste panelet.
• Bruk de dertil bestemte håndtakene og ta ut fettfiltrene.
• Reguler skruene Vr, fra innsiden av kjøkkenviften,
for å nivellere kjøkkenviftens hoveddel.
• Skru inn sikkerhetsskruen 11.
• Gjenmonter fettfiltrene, og se BRUK for å lukke
igjen det øverste panelet.
• Kople kjøkkenviften fra strømnettet.
���
��
���
��
Advarsel: Hvis luken møter på en hindring under lukkingen, blokkeres den i 1 sekund og starter deretter opp
igjen med omvendt bevegelse. Hvis luken hverken åpnes
eller lukkes innen 5 sekunder, blokkeres motoren. Trykk
på knappen igjen for å avslutte bevegelsen.
Tilkoplinger
LUFTUTLØP FOR SUGEVERSJON
For installasjon av kjøkkenviften i sugeversjon må
du kople kjøkkenviften til utløpsrøret med et rør
eller en slange med en diameter på 150 eller 120
mm (etter eget valg).
Tilkopling av rør med en diameter på 150 mm
• Før flensen med en diameter på 150 mm 10 inn
på utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig
materiale følger ikke med.
Tilkopling av rør med en diameter på 120 mm
• For tilkopling av rør med en diameter på 120 mm
må du føre inn reduksjonsflensen 9 på flensen
med en diameter på 150 mm som du allerede
har montert.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig
materiale følger ikke med
• I begge tilfellene må du fjerne eventuelle aktive
kullfiltre.
�����
�����
�
��
��
NO
30
Luftutløp for filtreringsversjon
For installasjon i filtreringsversjon er det nødvendig
å kjøpe ekstrasettet med aktivt kullfilter.
���
�
• Fjern røkrørets festevinkel.
• Bruk de fire skruene 12c (2,9 x 6,5) og skru
filtreringslokket fast på luftutløpet.
• Fest retningsristen 8 på luftutløpet med de to
skruene 12d (2,9 x 9,5) som følger med.
���
��
ELEKTRISK TILKOPLING
• Kople kjøkkenviften til strømnettet igjen.
• Hold knappen A trykket i mer enn 2 sekunder
(se Bruk) for å åpne det øverste panelet.
• Fjern fettfiltrene (se Vedlikehold). Kontroller
at koplingsstykket til nettkabelen er satt riktig
inn i stikkontakten til sugesystemet.
Montering av røkrøret
Øverste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene og hekt dem
på bak konsollene 7.2.1. Lukk kantene deretter
helt igjen.
• Fest kantene på sidene av konsollene med de
fire skruene 12c (2,9 x 9,5) som følger med.
Nederste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene av røkrøret
og hekt dem på mellom det øverste røkrøret og
veggen. Lukk kantene deretter helt igjen.
• Fest den nederste siden til kjøkkenviftens hoveddel fra siden med de to skruene 12c (2,9 x 9,5)
som følger med.
�����
���
���
�
���
���
NO
31
BRUK
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Funksjon
Display
A
Lukket luke: Når du trykker på knappen i ca. 2 sekunder, åpnes
luken, motoren startes ved den tredje hastigheten, og belysningen
tennes med maks. styrke.Åpen luke: Når det trykkes raskt på
knappen, startes eller stanses motoren.Åpen luke: Når det trykkes
på knappen i ca. 2 sekunder, slås motoren og belysningen av,
alle funksjoner nullstilles og luken lukkes.
Viser den innstilte hastigheten.
B
Reduserer driftshastigheten.
Ett segment slukkes hver gang det trykkes på
knappen.
C
Øker driftshastigheten.
Ett nytt segment tennes hver gang det trykkes
på knappen.
D
Kan kun aktiveres når luken er åpen. Hastigheten fungerer i 10
minutter. Når tiden er utløpt, går systemet tilbake til den tidligere
innstilte hastigheten. Egnet til å fjerne mye os.
I blinker og alle segmentene på displayet er tent.
Deaktiveres når det trykkes på knappen.
E
Kan kun aktiveres når luken er åpen. Den slår på motoren ved
en hastighet som tillater en utsuging på 100 m3/t.
Viser 24, og alle de tente segmentene på displayet slukkes ett om gangen.Deaktiveres når det
trykkes på knappen.
F
Kan kun aktiveres når motoren er slått på, og aktiverer den
automatiske slukkingen av motoren og belysningen med en
forsinkelse på 30 minutter.
Viser et Klokkesymbol som blinker.Deaktiveres
når det trykkes på knappen.
G
Alarmen for mettede filter tilbakestilles når det trykkes på knappen i ca. 2 sekunder.
Etter 100 timer vises Dråpesymbolet for å
signalere at de metalliske filtrene er mettet.Etter
200 timer vises C for å signalere at de aktive
kullfiltrene er mettet.
H
Styrken på belysningen endres hver gang det trykkes på knappen, fra nivå 1 til 5.
I
Slår belysningen av og på (til maks. styrke) uavhengig av lukens
posisjon.
L
Lukket luke: Når det trykkes på knappen i ca. 2 sekunder åpnes
luken.Åpen luke: Når det trykkes på knappen i ca. 2 sekunder,
slås motoren og belysningen av, alle funksjoner nullstilles og
luken lukkes.
Kontroll for barnelås: Det er mulig å blokkere tastaturet (f.eks. for å rengjøre glasset) når kjøkkenviftens
motor og belysning er slått av, og enten luken er åpen eller lukket.Trykk på knappen D (Intensiv) i ca.
5 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnelåsen. Dette bekreftes alltid med et beep og et bilde på
displayets motorlinje.
NO
32
VEDLIKEHOLD
Metalliske fettfiltre
Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskinen. De
må vaskes når Dråpesymbolet vises på displayet,
eller ca. hver andre måned eller oftere, avhengig av
bruksforholdene.
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Trykk på knappen G i minst 2 sekunder.
Rengjøring av filtrene
• Åpne luken hvis den er lukket (se BRUK).
• Fjern filtrene ett av gangen ved å skyve dem mot
baksiden av enheten og samtidig trekke dem nedover.
• Vask filtrene. Pass på at du ikke bøyer dem. La
dem tørke før du monterer dem igjen. At filterets
overflate endrer farge (noe som kan skje over tid)
virker ikke negativt inn på filterets effektivitet.
• Gjenmonter filtrene. Pass på at håndtaket er rettet
mot den synlige utsiden.
NO
33
Aktive kullfiltre (filtreringsversjon)
Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut når symbolet C dukker opp på
displayet, eller minst hver fjerde måned. Alarmsignalet må aktiveres på forhånd.
Aktivering av alarmsignalet
• For kjøkkenviften i filtreringsversjon skal alarmsignalet for mettede filtre aktiveres når kjøkkenviften installeres eller senere.
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen E i ca. 5 sekunder helt til det vises et bilde på displayet.
• Trykk på knappen D innen 5 sekunder for å aktivere/deaktivere alarmen for metting av de aktive
kullfiltrene.
•
Symbolet C for AKTIVERT alarm for metting av de aktive kullfiltrene er tent
•
Symbolet C for DEAKTIVERT alarm for metting av de aktive kullfiltrene er slukket
BYTTE AV DET AKTIVE KULLFILTERET
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Trykk på knappen G i minst 2 sekunder.
Bytte av filteret
• Åpne luken hvis den er lukket (se BRUK).
• Ta ut fettfiltrene.
• Fjern de mettede aktive kullfiltrene som vist
(A).
• Monter de nye filtrene som vist (B).
• Gjenmonter fettfiltrene.
Belysning
BYTTE AV LYSPÆRENE
Halogenpærer på 20 W
• Ta lyspæren ut fra støtten.
• Bytt lyspæren ut med en av samme type. Pass
på at du fører de to pluggene korrekt inn i
støttens sete.
B
A
NO
34
Bytting av sikringen
Sikringen fungerer kun for motoren som styrer
lukens åpne- og lukkebevegelse. Hvis sikringen
skades mens luken er lukket, må luken åpnes
manuelt som beskrevet nedenfor:
• Ta ut dekslet øverst til venstre.
• Bruk et skrujern og trykk på frigjøringsspaken,
helt til luken åpnes og den kan lukkes opp med
hånden.
• Åpne luken helt opp, ta ut de metalliske fettfiltrene som beskrevet i Rengjøring av fettfiltrene.
• Sikringen er plassert oppe til høyre. Drei
sikringsholderen som beskrevet og bytt ut
sikringen med en av samme type.
• Sett sikringsholderen og fettfiltrene på plass
igjen. Kontroller at kjøkkenviften fungerer
riktig. Hvis luken fremdeles ikke fungerer,
kontakt en godkjent tekniker.
Hvis sikringen ødelegges mens luken er åpen,
er det nok å bare ta ut fettfiltrene og bytte ut
sikringen.
FI
35
SISÄLTÖ
OHJEET JA SUOSITUKSET............................................................................................................................................... 36
MITAT JA OSAT................................................................................................................................................................... 37
ASENNUS........................................................................................................................................................................... 39
KÄYTTÖ.............................................................................................................................................................................. 42
HUOLTO.............................................................................................................................................................................. 43
36
FI
OHJEET JA SUOSITUKSET
Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että teksti
käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
ASENNUS
• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutu-vista
vahingoista
• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut mallit
voidaan asentaa alemmas, katso mittoja ja asennusta koskevia kappalei-ta).
• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on vähintään 120 mm. Hormiin
menevän putken on oltava mahdollisimman lyhyt.
• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella)
yhteydessä, on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta, etteivät poistettavat kaasut pääse virtaamaan takaisin työskentelytilaan. Keittiössä on oltava
ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten.
KÄYTTÖ
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle liesituulettimen ollessa käynnis-sä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reu-noille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan pidettävä silmällä, sillä yli-kuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää
liesituuletinta.
• Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden psyykkinen, aistien
tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta
tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole val-mentanut heitä
laitteen käyttöön tai valvo sitä.
• Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
HUOLTO
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella.
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmis-tamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutuk-set, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjäte-huoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
FI
37
MITAT JA OSAT
Mitat
����
����
����� �����
FI
38
Osat
Viite Lkm
1
1
2.1
2.2
8
9
10
16
1
1
1
1
1
1
Viite Lkm
7.2.1 2
11
7
11a 2
12a 7
12c 10
2e
2
Lkm
1
���
Tuotteen osat
Liesituulettimen runko, johon kuuluu: Kytkimet, valo,
tuuletusyksikkö, suodattimet
Ylähormi
Alahormi
Ilman suunnattu ulostuloritiä
Kavennuslaippa 150-120
Laippa ja suuntaisventtiili
Suodatuskansi
Asennuksen osat
Ylähormin kiinnitystuet
Ruuvitulpat
Ruuvitulpat SB 12/10
Ruuvit 4,2 x 44,4
Ruuvit 2,9 x 6,5 1
Ruuvit 2,9 x 9,5
�����
��
���
���
���
�
���
�
��
���
��
���
Asiakirjat
Käyttöohjeet
��
�
���
��
���
FI
39
ASENNUS
Seinän poraus ja tukien kiinnittäminen
���
�
���
�
�
���
��� ���
���
���
�
���
��
��� ���
�
��
���
���
�
�����
Merkitse seinälle:
• pystysuora viiva kattoon tai ylärajaan saakka liesituulettimen asennusalueen keskikohdalle,
• vaakasuora viiva vähintään 960 mm keittotason yläpuolelle.
• Merkitse vaakasuoralle viivalle piste (1), 292 mm pystysuoran viitelinjan oikealle puolelle.
• Toista toimenpide toiselle puolelle ja tarkista, että ne ovat samalla tasolla.
• Merkitse ohjeiden mukaisesti viitepiste (2) 200 mm pystysuorasta viitelinjasta ja 458 mm keittotason yläpuolelle.
• Toista toimenpide toiselle puolelle ja tarkista, että ne ovat samalla tasolla.
• Merkitse ohjeiden mukaisesti viitepiste (3) pystysuoralle viitelinjalle 743 mm keittotason yläpuolelle.
• Poraa merkittyihin kohtiin (1) reiät ø 12 mm.
• Poraa reiät ø 8 mm merkittyihin kohtiin (2) ja (3).
• Aseta reikiin (1) tulpat ja tuki 11a, ruuvaa kiinni.
• Laita tulppa 11 reikiin (2) ja (3).
• Aseta tuki 7.2.1 kuten kuvassa 1-2 mm katosta tai ylärajasta niin että sen keskikohta (kolot) on pystysuoran viitelinjan kohdalla.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Aseta tuki 7.2.1 kuten kuvassa X mm ensimmäisen tuen alapuolelle (X = toimitetun ylähor-min
korkeus), niin että sen keskikohta (kolot) on pystysuoran viitelinjan kohdalla.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Poraa merkittyihin kohtiin reiät ø 8 mm.
• Laita tulpat 11 aukkoihin.
• Kiinnitä tuet toimitetuilla ruuveilla 12a (4,2 x 44,4).
FI
40
Liesituulettimen rungon kokoaminen
• Säädä kaksi ruuvia Vr tuessa 11a liikkeen alkuun
(B).
• Kiinnitä liesituulettimen runko kahteen tukeen
11a.
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla
kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli on
vähintään 3 mm.
• Katso kappaletta KÄYTTÖ yläpaneelin avaamiseksi.
• Poista rasvasuodattimet kahvojen avulla.
• Tasapainota liesituulettimen runko sisäpuolelta
ruuveilla Vr.
• Ruuvaa kiinni turvaruuvi 11.
• Laita paikalleen rasvasuodattimet, yläpaneelin
sulkemiseksi ka-tso kappaletta KÄYTTÖ.
• Kytke liesituuletin irti sähköverkosta..
���
��
���
��
Huomio: Jos paneeli sulkeutumisvaiheessa kohtaa esteen, se
pysähtyy yhden sekunnin ajaksi ja lähtee liikkeelle toiseen
suuntaan. Mikäli se ei 5 sekunnin aikana ole avautunut tai
sulkeutunut, moottori pysähtyy. Paina painiketta uudelleen
liikkeen päättämiseksi
Liitännät
IMUVERSION ILMAN ULOSTULO
Imuversio asennetaan liittämällä liesituuletin ilman
ulostuloon jäykällä tai taipuisalla putkella ø150 tai
120 mm, asentajan valinnan mukaan.
Putkiliitäntä ø 150
• Laita laippa 10, ø 150, liesituulettimen rungon
ulostuloon
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei
kuulu toimitukseen.
Putkiliitäntä ø 120
• Jos käytät putkea ø 120 mm, laita kavennuslaippa
9 asentamaasi laippaan ø 150.
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei
kuulu toimitukseen.
• Molemmissa tapauksissa mahdolliset aktiivihiilisuodattimet täytyy poistaa.
�����
�����
�
��
��
FI
41
Suodatusversion ilman ulostulo
Suodatusversion asentamista varten on hankittava
lisävarustesarja Aktiivihiilisuodatin.
���
�
• Poista hormin kulmakiinnike
• Ruuvaa suodatuskansi ilman ulostuloon neljällä
ruuvilla 12c (2,9 x 6,5).
• Kiinnitä suuntausritilä 8 ulostuloon kahdella
toimitetulla ruuvilla 12d (2,9 x 9,5).
•
•
•
���
��
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Kytke liesituuletin taas syöttöverkkoon.
Pidä painiketta “A” painettuna yli 2 sekuntia (Katso kappaletta “Käyttö”) yläpaneelin
avaamiseksi.
Poista rasvasuodattimet (Katso kappaletta
”Huolto”) ja varmista, että virtajohdon
liitin on oikein kiinnitetty imurin pistorasiaan.
Hormin kokoaminen
Ylempi hormi
• Levitä sivuosia hieman, kiinnitä ne kannattimien
7.2.1 taakse ja työnnä ne kiinni.
• Kiinnitä hormi sivuilta kannattimiin neljällä
toimitetulla 12c ruuvilla (2,9 x 9,5).
Alempi hormi
• Levitä hormin sivuosia hieman, kiinnitä ne
ylemmän hormin ja seinän väliin ja työnnä ne
kiinni.
• Kiinnitä alaosa sivuilta runkoon kahdella toimitetulla 12c ruuvilla (2,9 x 9,5).
�����
���
���
�
���
���
FI
42
KÄYTTÖ
�
�
Painike
�
�
�
�
�
�
�
�
Toiminto
Näyttö
A
Paneeli kiinni: Painettaessa noin 2 sekuntia käynnistää moottorin
kolmannella nopeudella ja valot suurimmalla teholla.Paneeli auki:
Lyhyt painallus käynnistää moottorin.Paneeli auki: Noin 2 sekunnin
painaminen sammuttaa kaiken, moottorin ja valot, nollaa kaikki
aktiiviset toiminnot ja sulkee paneelin.
Näyttää asetetun nopeuden
B
Alentaa käyttönopeutta.
Valopalkit vähenevät.
C
Lisää käyttönopeutta.
Valopalkit lisääntyvät.
D
Aktivoitavissa vain paneelin ollessa auki, tämä nopeus on
ajastettu 10 minuutiksi ja tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa
aiemmin asetettuun nopeuteen. Soveltuu käytettäväksi kun savua on paljon.
I vilkkuu ja kaikki näytön palkit palavat.Toiminto
poistetaan käytöstä painamalla painiketta.
E
Aktivoitavissa vain paneelin ollessa auki, käynnistää moottorin
nopeudella, joka sallii imutehon 100 m3/h.
Näytössä näkyy 24 ja kaikki palavat palkit sammuvat yksi kerrallaan jaksoittain.Toiminto poistetaan
käytöstä painamalla painiketta.
F
Aktivoitavissa moottorin ollessa käynnissä, aktivoi automaattisen
moottorin ja valon kytkemisen pois toiminnasta 30 minuutin
viiveen jälkeen.
Näytössä näkyy vilkkuva Kello.Toiminto poistetaan
käytöstä painamalla painiketta.
G
Suodattimen täyttymisen hälytyksen kuittaus painamalla painiketta
noin 2 sekunnin ajan.
100 toimintatunnin jälkeen näyttöön tulee Pisara,
joka osoittaa metallisuodattimien täyttymisen.200
toimintatunnin jälkeen näyttöön tulee C, joka osoittaa aktiivihiilisuodattimen täyttymisen.
H
Muuttaa valaistuksen tehoa jokaisella painalluksella jaksoittain
5 eri tasolle.
I
Sytyttää ja sammuttaa valot (suurimmalla teholla) paneelin asennosta riippumatta.
L
Paneeli kiinni: Avaa paneelin kun painiketta painetaan noin 2
sekuntia.Paneeli auki: Noin 2 sekunnin painaminen sammuttaa
kaiken, moottorin ja valot, nollaa kaikki aktiiviset toiminnot ja
sulkee paneelin.
Kytkimien lukitus Painikkeet voidaan lukita esimerkiksi lasin puhdistamista varten, kun liesituulettimen moottori ja valot
on sammutettu, sekä paneelin ollessa auki että sen ollessa kiinni.Painamalla painiketta D (Intensiivinen) noin 5 sekunnin ajan kytkimien lukitus voidaan aktivoida tai pois-taa käytöstä. Äänimerkki ja näytön kuvake vahvistavat valinnan.
FI
43
HUOLTO
Metalliset rasvasuodattimet
Voidaan pestä astianpesukoneessa. Ne täytyy pestä
kun näyttöön tulee Pisara-kuvake tai vähintään
2 käyttökuukauden välein tai useammin, jos niitä
käytetään paljon.
Hälytyksen kuittaus
• Paina painiketta G ainakin 2 sekunnin ajan.
Suodattimien puhdistus
• Jos paneeli on kiinni, avaa se (Katso KÄYTTÖ).
• Poista suodattimet yksi kerrallaan työntämällä niitä
ryhmän takaosaan päin ja vetämällä samalla alas.
• Pese suodattimet, mutta varo, ettet taita niitä.
Anna niiden kuivua ennen kuin laitat ne takaisin
paikoilleen. (Mahdollinen suodattimen pinnan värin
muuttuminen ajan myötä ei vaikuta sen toimintatehoon.)
• Asenna ne paikoilleen niin että kahva on näkyvissä
ul-kopuolella.
FI
44
Aktiivihiilihajusuodatin (Suodatinversio)
Suodatinta ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa kun näyttöön tulee C tai vähintään 4 kuukauden välein. Hälytys täytyy ensin aktivoida.
Hälytyksen aktivoiminen
• Liesituulettimien suodatinversiossa suodattimien täyttymisen hälytys täytyy aktivoida asennusvaiheessa tai myöhemmin.
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta E noin 5 sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee liikkuva kuvake.
• Paina 5 sekunnin kuluessa painiketta D aktiivihiilisuodattimien aktivoimisek-si/poistamiseksi
käytöstä
•
Aktiivihiilisuodattimen täyttymisen hälytysmerkin C syttyminen. AKTIVOITU
•
Aktiivihiilisuodattimen täyttymisen hälytysmerkin C sammuminen. POISTETTU KÄY-
TÖSTÄ
AKTIIVIHIILIHAJUSUODATTIMEN VAIHTAMINEN
Hälytyksen kuittaus
• Paina painiketta G ainakin 2 sekunnin ajan.
Suodattimen vaihtaminen
• Jos paneeli on kiinni, avaa se (Katso KÄYTTÖ).
• Poista rasvasuodattimet.
• Poista käytetyt aktiivihiilisuodattimet kuten kuvassa (A).
• Asenna paikoilleen uudet suodattimet kuten kuvassa (B).
• Asenna paikoilleen rasvasuodattimet.
Valaistus
LAMPPUJEN VAIHTO
Halogeenilamput, 20 W
• Irrota lamppu tuesta.
• Vaihda se uuteen, jolla on samat ominaisuudet.
Varmista, että koskettimet tulevat oikein tukeen.
B
A
FI
Vervanging van de smeltveiligheid
De smeltveiligheid heeft alleen uitwerking op het
motortje dat instaat voor het openen en het sluiten
van het paneel. Als de smeltveiligheid beschadigd
is en het paneel is gesloten, dan is het noodzakelijk
om het paneel manueel te deblokkeren volgens de
aanwijzingen die hierna worden opgegeven:
• Poista vasemmassa yläkulmassa oleva kansi.
• Paina vapautusvipua ruuvitaltan kärjellä, kunnes
paneeli avautuu sen verran, että saat käden sen
väliin.
• Kun paneeli on täysin auki, poista metalliset
rasvasuodattimet rasvasuodattimien puhdistusta
koskevan kappaleen ohjeiden mukaisesti.
• Sulake sijaitsee ylhäällä oikealla, käännä sulakekoteloa kuten kuvassa ja vaihda sulake
uuteen samanlaiseen.
• Laita sulakekotelo ja rasvasuodattimet paikoilleen ja tarkista, että liesituuletin toimii moitteettomasti. Ellei paneeli vieläkään toimi, ota
yhteys valtuutettuun teknikkoon.
Jos sulake palaa paneelin ollessa auki, poista vain
rasvasuodattimet ja vaihda sulake.
45
www.electrolux.com
436004527_01 - 081219
www.aeg-electrolux.at
www.aeg-electrolux.be
www.aeg-electrolux.cz
www.aeg-electrolux.dk
www.aeg-electrolux.fi
www.aeg-electrolux.fr
www.aeg-electrolux.de
www.aeg-electrolux.it
www.aeg.lu
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.no
www.aeg-electrolux.com.pt
www.aeg.ru
www.aeg-electrolux.sk
www.aeg-electrolux.com.es
www.aeg.ch
www.aeg-electrolux.co.uk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement