Aeg-Electrolux DD6660-M Brugermanual
DD6660-M
DD6690-M
User Manual
Cooker Hood
2
DK
INDHOLD
RÅD OG ANVISNINGER ...................................................................................................................................................... 3
APPARATBESKRIVELSE.....................................................................................................................................................4
INSTALLATION..................................................................................................................................................................... 6
BRUG ...................................................................................................................................................................................9
VEDLIGEHOLDELSE ......................................................................................................................................................... 10
DK
3
RÅD OG ANVISNINGER
Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet. Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens
un-derside er 650 mm (nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør afsnittene vedrø-rende ydre mål og installation).
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er angivet mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet
med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter
på 120 mm. Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri
(olie-fyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater
(f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet
er tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en
åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig
mængde ren luft.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private
husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/
gryden – de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie
kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den
be-tjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte
psyki-ske, sensoriske eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring
eller til-strækkeligt kendskab, med mindre de overvåges eller oplæres i brug af
apparatet af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval (Brandbare)
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengørings-middel.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred,
der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
4
DK
APPARATBESKRIVELSE
Dimensioner
DK
5
Komponenter
Ref. Stk.
1
1
2
2.1
2.2
9
10
14.1
15
1
1
1
1
1
2
1
Ref. Stk.
7.2.1 2
7.3 1
11
6
12a 6
12c 6
Stk.
1
Produktets komponenter
Emhættens hoveddel inkl.: Betjeningsanordninger,
lys, ventilatorenhed, filtre
Teleskopaftræk bestående af:
Øverste aftræk
Nederste aftræk
Passtykke ø 150-120 mm
Sidestykke med ventil
Forlænger til luftudstrømnings overgangsstykke
Luftudstrømnings overgangsstykke
Installationsdele
Beslag til befæstigelse af øverste aftræk
Støttebeslag til overgangsstykket
Forankringer
Skruer 4,2 x 44,4
Skruer 2,9 x 9,5
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
10
2.1
12c
2
2.2
Dokumentation
Brugerhåndbog
11
12a
1
11
6
DK
INSTALLATION
1÷2
Boring i væg og fastgørelse af beslag
650 min.
12a
116 116
330
11
X
7.2.1
7.3
På væggen skal der afmærkes:
• en lodret linje op til loftet eller den øverste grænse, i midten af emhættens monteringsområ-de;
• en vandret linje mindst 650 mm over kogepladen.
• Placér beslaget 7.2.1 som vist, d.v.s. 1-2 mm fra loftet eller den øverste grænse, og stil dets midte
(indskæringer) på lige linje med den lodrette referencelinje.
• Afmærk midten af hullerne i beslaget.
• Placér beslaget 7.2.1 som vist, X mm under det første beslag (X=højden på det øverste af-træk, der
følger med), og stil dets midte (indskæringer) på lige linje med den lodrette refe-rencelinje.
• Afmærk midten af hullerne i beslaget.
• Afmærk som vist en reference 116 mm fra den lodrette referencelinje, 330 mm over den vandrette
referencelinje.
• Gør det samme på den anden side.
• Bor et hul med ø 8 mm på de afmærkede steder.
• Sæt forankringerne 11 i hullerne.
• Fastgør det nederste beslag 7.2.1 ved hjælp af de medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4 ).
• Fastgør det øverste beslag 7.2.1 og overgangsstykkets støttebeslag 7.3 ved hjælp af de 2 medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4).
• Skru de 2 medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4) fast i hullerne til fastgøring af emhættens hoveddel,
hvorved der skal sikres en afstand på 5-6 mm mellem væggen og skruens hoved.
DK
7
MONTERING AF EMHÆTTE
Vr
• Inden man hænger emhætten op, skal man
stramme de to skruer Vr, som sidder i hættens
ophængningspunkter.
• Hæng emhætten op på de forberedte skruer
12a.
• Stram ophængningsskruerne 12a helt til.
• Ved at dreje på skruerne Vr nivelleres emhætten.
12a
TILSLUTNINGER
VERSION FORBUNDET TIL AFTRÆKSKANAL
Når aftrækskanal-versionen opsættes, forbindes
emhætteenheden til kanalen med en flexslange eller
et hårdt rør, Ø150 eller 120 mm – valget er op til
den, der opsætter emhætten.
Tilslutning af rør på ø 150
• Indsæt studsen på ø 150 10 på emhættens udsugningshul.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer. Disse
medleveres ikke.
Tilslutning af rør på ø 120
• Ved tilslutning af rør på ø120 mm, indsættes
reduktionsstudsen 9 på studsen ø 150, som er
monteret tidligere.
• Spænd røret fast med specielle rørklemmer. Disse
medleveres ikke.
• I begge tilfælde skal man fjerne eventuelle
lugtabsorberende kulfiltre.
ø 150
ø 120
9
10
10
8
DK
LUFTAFTRÆK TIL EMHÆTTE MED RECIRKULATION
7.3
• Før overgangsstykkets forlængere 14.1 ind på
siden af over-gangsstykket 15.
• Før overgangsstykket 15 ind i støttebeslaget 7.3,
og spær det fast med en skrue.
• Sørg for at udgangen på overgangsstykkets
forlængere 14.1 befinder sig ud for aftrækkets
mundinger, både vandret og lod-ret.
• Forbind overgangsstykket 15 til emhættens
hoveddels udgang ved hjælp af et rør eller en
flexslange med ø150, som det på-hviler installatøren at vælge.
• Sørg for, at lugtfiltret med aktivt kul er
monteret.
14.1
15
ø 150
ELTILSLUTNING
• Tilslut emhætten til elnettet, idet der indsættes
en topolet afbryder med en kontaktafstand på
mindst 3 mm.
• Fjern fedtfiltrene (se afsnittet ”Vedligeholdelse”)
og kontroller, at eltilslutningens kabelklemme er
korrekt indsat i udsugningsgruppens stik.
MONTERING AF AFTRÆK
Øverste del af aftrækskanalen
• Skub de to sideflapper lidt ud, sæt dem fast bag
ved beslagene 7.2.1, og luk dem til igen, helt til
stoppet.
• Fastgør dem på siden af beslagene ved hjælp af
de 4 medfølgende skruer 12c (2,9 x 9,5 ).
• Sørg for at udgangen på overgangsstykkets
forlængere befinder sig ud for aftrækkets mundinger.
Sænk aftrækskanalen
• Udvid let de to sider på aftrækket og hægt dem
mellem det øverste aftræk og væggen, idet der
skal sørges for, at de sidder godt.
• Fastgør den nederste del lateralt til emhætten
ved hjælp af de 2 skruer 12c (2,9 x 9,5), der
medfølger.
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
DK
9
BRUG
A
TAST
B
C
D
E
F
SKÆRM
FUNKTIONER
A
Viser den indstillede hastighed
Tænder og slukker sugemotoren
B
Viser den indstillede hastighed
Nedsætter motorens hastighed V3→V2→V1
C
Viser den indstillede hastighed
Øger motorens hastighed V1→V2→V3
D
Viser HI Punktummet blinker.
Starter den maksimale udsugningshastighed. Efter 5 minutter går den automatisk
tilbage til den tidligere indstillede hastighed. Den kan også inaktiveres ved at
trykke på tasten én gang til (decimaltegnet midt på skærmen blinker).
E
Viser tid til slukning af emhætte (nedtælling) og den
indstillede hastighed. Prikken
forneden til højre blinker
Aktiverer automatisk slukning af apparatet med en forsinkelse (Delay), der
afhænger af den indstillede driftshastighed :
Hastighed 1 → delay 20 minutter
Hastighed 2 → delay 15 minutter
Hastighed 3 → delay 10 minutter
Forsinkelsens varighed kan ændres ved at trykke flere gange på tasten og
vælge en af de mulige indstillinger (5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter). Apparatet
slukkes automatisk, når den indstillede tid udløber. Denne funktion inaktiveres
ved ganske enkelt at trykke på tasten og bladre i de mulige indstillinger, indtil
man når 0, eller slukke motoren.
F
Tænder og slukker for kogepladens belysningssystem.
Viser F
Giver besked om, at fedtfiltrene af metal skal skylles. Alarmen går i gang, når
emhætten har været i funktion i 100 timer. Denne signalgivning er kun synlig,
når motoren er slukket.Tilbagestilling af alarm:Sluk motoren, og tryk på tasten
D i cirka 3 sekunder, indtil skærmen slukkes.
Viser C
Giver besked om, at filtrene med aktivt kul skal udskiftes samt at fedtfiltrene
af metal skal skylles. Alarmen går i gang, når emhætten har været i funktion
i 200 timer. Denne signalgivning er kun synlig, når motoren er slukket.Denne
signalafgivning aktiveres ifølge proceduren i afsnittet vedrørende vedligeholdelse
af filtret med aktivt kul.Tilbagestilling af alarm:Sluk motoren, og tryk på tasten
D i cirka 3 sekunder, indtil skærmen slukkes.
10
DK
VEDLIGEHOLDELSE
FEDTFILTRE AF METAL
FEDTFILTRE AF METAL
De kan også vaskes i opvaskemaskine, og de skal
ren-ses, hver gang ordlyden F vises på skærmen eller
mindst hver 2. måned ved almindelig anvendelse, helst
oftere ved intensiv anvendelse.
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten D, indtil skærmen slukkes.
Rengøring af filtre
• Åbn Komfortpanelet ved at trække i det.
• Fjern filtrene enkeltvist ved at presse dem mod enhedens bagside og samtidigt trække dem nedad.
• Skyl filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre, før
de sættes på plads igen. (Det kan forekomme, at
filt-rets farve med tiden ændres på overfladen, men
dette påvirker ikke dets funktionsdygtighed på nogen
må-de).
• Sæt dem på plads igen, og sørg for, at håndtaget
ven-der mod den synlige yderside.
• Luk Komfortpanelet igen.
DK
11
Lugtfilter med aktivt kul (Filtrerende version)
Det kan hverken vaskes eller gendannes, og det skal udskiftes, når ordlyden C vises på skær-men
eller mindst hver 4. måned. Alarmsignaleringen skal aktiveres på forhånd.
Aktivering af alarmsignalet
• På emhætter af den filtrerende version aktiveres alarmsignalet for mætning af filtret ved installationen eller senere.
• Tryk på tasten E i 5 sekunder (Delay), indtil der vises en bekræftelse på skærmen:
•
2 blink ordlyden C - Alarm for mætning af filtret med aktivt kul AKTIVERET
•
1 blink ordlyden C - Alarm for mætning af filtret med aktivt kul INAKTIVERET.
UDSKIFTNING AF LUGTFILTRET MED AKTIVT KUL
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten D, indtil skærmen slukkes.
Udskiftning af filter
• Åbn Komfortpanelerne ved at trække i dem.
• Fjern fedtfiltrene af metal.
• Fjern det mættede luftfilter med aktivt kul ved at
indvirke på de dertil beregnede hager.
• Sæt det nye filter fast i dets sæde.
• Sæt fedtfiltrene af metal på plads igen.
• Luk Komfortpanelerne til igen.
Lys
UDSKIFTNING AF LYS
20 W halogenlys.
• Tag lampedækslet med snaplås af ved at løfte det
fra neden under metalringen, idet du støtter med
en hånd.
• Tag halogenlampen af lampeholderen ved at trække forsigtigt.
• Udskift lampen med en ny af samme type, idet
du sørger for, at du isætter de to tappe korrekt i
hylstrene på lampeholderen.
• Sæt lampedækslet med snaplås tilbage på plads.
12
SE
INNEHÅLL
REKOMMENDATIONER OCH TIPS .................................................................................................................................. 13
EGENSKAPER ................................................................................................................................................................... 14
INSTALLATION................................................................................................................................................................... 16
ANVÄNDING ...................................................................................................................................................................... 19
UNDERHÅLL ...................................................................................................................................................................... 20
SE
13
REKOMMENDATIONER OCH TIPS
Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är
möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din appa-rat.
INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller kan
installeras på en lägre höjd, se avsnitten mått och installa-tion).
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten
inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120 mm.
Anslutningsröret skall hållas så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gas-spisar) måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft för att
garantera inflöde av friskluft.
ANVÄNDNING
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och inte
tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insat-ta i korrekt
användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade per-soner utan
övervakning.
• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda
• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med ned-satta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och
kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen av apparaten av personer ansvariga för deras säker-het.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
UNDERHÅLL
• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något un-derhållsarbete utförs.
• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk för eldsvåda).
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller sop-hämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
SE
14
EGENSKAPER
Mått
SE
15
Komponenter
Ref. Antal
1
1
2
2.1
2.2
9
10
14.1
15
1
1
1
1
1
2
1
Ref. Antal
7.3 1
7.2.1 2
11
6
12a 6
12c 6
Antal
1
Produktkomponenter
Köksfläkthus, komplett med: manöveranordningar,
lampa, fläkt, filter
Teleskopisk skorsten bestående av:
Överdel
Underdel
Reduktionsfläns ø 150-120 mm
Fläns ø 150 med backventil
Anslutningsstycke för luftutsläpp
Luftutsläppsgrenrör
Installationskomponenter
Luftutsläppsgrenrörs konsol
Fästvinklar för övre skorstensdel
Väggpluggar
Skruvar 4,2 x 44,4
Skruvar 2,9 x 9,5
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
10
2.1
12c
2
2.2
Dokumentation
Bruksanvisning
11
12a
1
11
SE
16
INSTALLATION
1÷2
Borrning i väggen och fastsättning av konsoler
650 min.
12a
116 116
330
11
X
7.2.1
7.3
Markering på vägg:
• Ett vertikalt streck upp till taket eller max. gränsen, i mitten av köksfläktens monteringsom-råde.
• Ett horisontellt streck 650 mm ovanför tillagningshällen.
• Placera konsolen 7.2.1 1-2 mm från taket eller den övre gränsen enligt anvisningarna. Ställ in konsolens mitt (hack) på det vertikala referensstrecket.
• Markera konsolens hål.
• Placera konsolen 7.2.1 X mm under den första konsolen (X = höjd för medföljande övre skorsten)
enligt anvisningarna.Ställ in konsolens mitt(hack)på det vertikala referensstrecket.
• Markera konsolens hål.
• Markera en referenspunkt 116 mm från det vertikala referensstrecket och 330 mm ovanför det horisontella referensstrecket enligt anvisningarna.
• Upprepa detta moment på den motsatta sidan.
• Borra 8 mm hål i de markerade punkterna.
• Sätt in expansionspluggarna 11 i hålen.
• Fäst den nedre konsolen 7.2.1 med de medföljande skruvarna 12a (4,2 x 44,4).
• Sätt ihop den övre konsolen 7.2.1 och stödkonsolen 7.3 med de medföljande två skruvarna 12a
(4,2 x 44,4).
• Skruva fast de två medföljande skruvarna 12a (4,2 x 44,4) i hålen för fastsättning av köks-fläktsstommen.Se till att lämna ett utrymme på 5-6 mm mellan väggen och skruvhuvudet.
SE
17
MONTERING AV KÖKSFLÄKTSSTOMME
Vr
• Innan du hakar fast köksfläktsstommen, skruva
fast de 2 skruvarna Vr som sitter i upphängningspunkterna på köksfläktsstommen.
• Haka fast köksfläktsstommen i de förberedda
12a skruvarna.
• Skruva fast 12a stödskruvarna.
• Skruva på skruvarna Vr för att nivellera köksfläktsstommen.
12a
ANSLUTNINGAR
LUFTUTSLÄPP SUGANDE VERSION
För installation i sugande version anslut fläktkåpan
till utgångsrörsystemet med ett styv eller böjlig
slang med en diameter på 150 eller 120 mm, valet
lämnas åt installatören.
Anslutning till slang med ø 150
• Sätt i flänsen ø 150 10 på utgången av köksfläktsstommen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte.
Anslutning till slang med ø 120
• För anslutning med en slang med 120 mm diameter, sätt i reduktionsflänsen 9 på den tidigare
installerade ø 150 flänsen.
• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte.
• I båda fallen avlägsna eventuella luktfilter med
aktivt kol.
ø 150
ø 120
9
10
10
SE
18
KOLFILTER
• För in förlängningsstyckena 14.1 i grenröret
15.
• Sätt i anslutningen 15 i stödkonsolen 7.3 och
fäst den med en skruv.
• Kontrollera att förlängningsstyckna sitter horisontelt och vertikalt uppriktade. Om så inte är
fallet justera detta.
• Anslut grenröret 15 till köksfläkten genom att
anvä’nda en fast eller en flexibel slang.
• Montera dit kolfilter
7.3
14.1
15
ø 150
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Anslut fläktkåpan till eluttaget och installera en
tvåpolig brytare med en öppning på minst 3 mm
emellan kontakterna.
• Avlägsna fettfiltren (se avsnitt “Underhåll”) och
se till att nätsladdens kontaktdon är rätt isatt i
fläktens uttag
MONTERING AV SKORSTEN
Övre skorsten
• För försiktigt två motstående sidor av den övre
skorstensdelen utåt och haka dem på fästena
7.2.1. Se till att de sitter ordentligt.
• Fixera sidorna mot fästena med hjälp av de 4
skruvarna 12c som medföljer.
• Kontrollera att förlängningsstyckna sitter horisontelt och vertikalt uppriktade. Om så inte är
fallet justera detta.
Undre skorsten
• Vik lätt ut de två sidflikarna på skorstenen, haka
fast dem emellan den övre skorstenen och väggen
och stäng dem på nytt ända till stoppet.
• Fäst den undre delen på sidan av köksfläktsstommen med 2 medföljande skruvar 12c (2,9 x
9,5).
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
SE
19
ANVÄNDING
A
KNAPP
B
C
DISPLAY
FUNKTIONER
D
E
F
A
Visar den inställda hastigheten
Startar och stänger av utsugningsmotorn.
B
Visar den inställda hastigheten
Sänker motorhastigheten V3→V2→V1
C
Visar den inställda hastigheten
Ökar motorhastigheten V1→V2→V3
D
Visar HI Punkten blinkar
Startar den maximala utsugningshastigheten. Efter 5 minuter återgår den
automatiskt till den tidigare inställda hastigheten. Den kan även stängas
av genom att på nytt trycka på knappen. (den mittersta decimalpunkten
blinkar på displayen).
E
Visar den resterande tiden för
avstängning av köksfläkten
(countdown) och den inställda
hastigheten. Punkten i den nedre
delen till höger blinkar.
Aktiverar den automatiska försenade avstängningen (Delay) av apparaten
enligt den inställda drifthastigheten:
Hastighet 1 → försening 20 minuter
Hastighet 2 → försening 15 minuter
Hastighet 3 → försening 10 minuter
Den föreslagna förseningen kan ändras genom att trycka i följd och
välja mellan de tillgängliga valmöjligheterna (5, 10, 15, 20, 25 och 30
minuter). Vid slutet av den valda tiden stängs apparaten automatiskt av.
För disaktivera denna funktion tryck på knappen tills den rullar igenom
valmöjligheterna till 0 eller stäng av motorn.
F
Tänder och släcker spishällens belysning.
Visar F
Signalerar nödvändigheten att diska metallfettfiltren. Larmet träder i funktion efter 100 timmar av effektivt arbete av köksfläkten. Meddelandet är
enbart synligt med avstängd motor.Återställning av larm.Stäng av motorn
och tryck på knappen D i cirka 3 sekunder tills displayen släcks.
Visar C
Signalerar nödvändigheten att byta filtren med aktivt kol och att även
metallfettfiltren måste diskas. Larmet träder i funktion efter 200 timmar av
effektivt arbete av köksfläkten. Meddelandet är enbart synligt med avstängd
motor.Detta meddelande aktiveras enligt förfaringssättet i underhållsavsnittet
för filter med aktivt kol.Återställning av larm.Stäng av motorn och tryck på
knappen D i cirka 3 sekunder tills displayen släcks.
SE
20
UNDERHÅLL
METALLFETTFILTER
Dessa kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas när F
visas på displayen eller minst varannan månad cirka eller
oftare vid intensiv användning.
Återställning av larmsignal
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen D tills displayen släcks.
Rengöring av filter
• Öppna Comfortpanelen genom att dra i den.
• Ta bort ett filter åt gången, tryck dem bakåt och dra
dem samtidigt nedåt.
• Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka före
återmonteringen. (En eventuell färgförändring på fil-trets
övre yta, som kan inträffa med tiden, reducerar absolut
inte filtrets effektivitet.)
• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder mot
den synliga utsidan.
• Stäng Comfortpanelen på nytt.
SE
21
Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)
Filtret kan inte diskas eller regenereras. Filtret ska bytas när symbolen C visas på displayen eller
minst var 4:e månad. Larmsignaleringen ska först aktiveras.
Aktivering av larmsignal
• På köksfläktarna i filtrerande version, ska larmet för mättade filter aktiveras vid installationsögonblicket eller därefter.
• Håll knappen E (Delay) intryckt i 5 sekunder tills bekräftelsen visas på displayen:
• 2 blinkningar med bokstaven C - Larm för mättat luktfilter med aktivt kol AKTIVERAT
• 1 blinkning med bokstaven C - Larm för mättat luktfilter med aktivt kol DISAKTIVERAT.
BYTE AV LUKTFILTER MED AKTIVT KOL
Återställning av larmsignal
• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.
• Tryck på knappen D tills displayen släcks.
Byte av filter
• Öppna Comfortpanelerna genom att dra i
dem.• Avlägsna metallfettfiltren.
• Ta bort det mättade luktfiltret med aktivt kol
genom att lossa hakarna.
• Montera det nya filtret genom att haka fast
det i sätet.
• Montera metallfettfiltren på nytt.
• Stäng Comfortpanelerna på nytt.
Belysning
BYTE AV LAMPA
Halogenlampor, 20W
• Håll i den fastsnäppta metallsockeln med ena
handen och ta bort den genom att bända under
ringmuttern.
• Dra ut halogenlampan ur lamphållaren.
• Byt ut lampan mot en ny med samma
egenskaper.
Sätt in de två piggarna korrekt i lamphållarens säte.
• Återmontera den fastsnäppta metallsockeln.
22
NO
INNHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG ....................................................................................................................................... 23
EGENSKAPER ................................................................................................................................................................... 24
INSTALLASJON ................................................................................................................................................................. 26
BRUK.................................................................................................................................................................................. 29
VEDLIKEHOLD .................................................................................................................................................................. 30
NO
23
ANBEFALINGER OG FORSLAG
Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin.
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som opp-står
som følge av feil eller ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er 650 med mer
(noen modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål og Installasjon).
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som er angitt
på merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrek-kelig
jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiame-ter
på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder
osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks. gassap-parater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbake-strømning
av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garan-tere tilførsel av
ren luft.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke lukter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt
bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til appara-tet,
hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for de-res
sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet.
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko).
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjons-selskapet eller forretningen der du anskaffet det.
NO
24
EGENSKAPER
Dimensjoner
NO
25
Deler
Ref.Antall
1
1
2
2.1
2.2
9
10
14.1
15
1
1
1
1
1
2
1
Ref.Antall
7.2.1 2
7.3 1
1
6
12a 6
12c 6
Antall
1
Produktets deler
Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller,
lys, vifteenhet, filtre.
Uttrekkbart røkrør; består av:
Øverste røkrør
Nederste røkrør
Reduksjonsflens med en diameter på 150-120 mm
Flens med ventil
Forlengelsesledning for luftutløpskopling
Luftutløpskopling
Installasjonsdeler
Festekonsoller til øverste røkrør
Festekonsoll til kopling
Ekspansjonsplugger
Skruer 4,2 x 44,4
Skruer 2,9 x 9,5
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
10
2.1
12c
2
2.2
Dokumentasjon
Bruksveiledning
11
12a
1
11
NO
26
INSTALLASJON
1÷2
Boring av hull i veggen og festing av konsollene
650 min.
12a
116 116
330
11
X
7.2.1
7.3
Tegn opp følgende på veggen:
• En vertikal linje helt opp til taket eller til den øverste grensen, på midten av området hvor kjøkkenviften skal monteres.
• En horisontal linje min. 650 mm over platetoppen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist 1-2 mm fra taket eller den øverste grensen. Sentrer midten (hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist X mm under den første konsollen (X = høyden på det øverste røkrøret som følger med). Sentrer midten (hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Merk av et referansepunkt som vist 116 mm fra den vertikale referanselinjen og 330 mm over den
horisontale referanselinjen.
• Gjenta dette arbeidet på motsatt side.
• Bor hull med en diameter på 8 mm i de avmerkede punktene.
• Sett ekspansjonspluggene 11 inn i hullene.
• Fest den nederste konsollen 7.2.1 med skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
• Fest den øverste konsollen 7.2.1 sammen med festekonsollen til koplingen 7.3 med de to skruene
12a (4,2 x 44,4) som følger med.
• Skru inn de to skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med i hullene for å feste kjøkkenviftens hoveddel. La det være et mellomrom på 5-6 mm mellom veggen og skruehodet.
NO
27
MONTERING AV KJØKKENVIFTENS HOVEDDEL
Vr
• Før du hekter på kjøkkenviftens hoveddel, må
du stramme de to skruene Vr som er plassert på
hektepunktene til kjøkkenviftens hoveddel.
• Hekt kjøkkenviftens hoveddel på skruene 12a.
• Stram til skruene 12a.
• Skru på skruene Vr for å nivellere kjøkkenviftens
hoveddel.
12a
TILKOPLINGER
LUFTUTLØP FOR SUGEVERSJON
For installasjon av kjøkkenviften i sugeversjon må
du kople kjøkkenviften til utløpsrøret med et rør
eller en slange med en diameter på 150 eller 120
mm (etter eget valg).
Tilkopling av rør med en diameter på 150 mm
• Før flensen med en diameter på 150 mm 10 inn
på utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig
materiale følger ikke med.
Tilkopling av rør med en diameter på 120 mm
• For tilkopling av rør med en diameter på 120 mm
må du føre inn reduksjonsflensen 9 på flensen
med en diameter på 150 mm som du allerede
har montert.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig
materiale følger ikke med
• I begge tilfellene må du fjerne eventuelle aktive
kullfiltre.
ø 150
ø 120
9
10
10
NO
28
LUFTUTLØP FOR FILTRERINGSVERSJON
• Før forlengelsesledningene for koplingen 14.1
inn på kopling-en 15 fra siden.
• Før koplingen 15 inn på festekonsollen 7.3, og
fest den med en skrue.
• Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningene for koplingen 14.1 passer inn i åpningene
til røkrøret både horison-talt og vertikalt.
• Kople koplingen 15 til utløpet fra kjøkkenviftens
hoveddel med et rør eller en slange med en
diameter på 150 mm (etter eget valg).
• Kontroller at det aktive kullfilteret er montert.
14.1
7.3
15
ø 150
ELEKTRISK TILKOPLING
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med en
topolet bryter med en kontaktåpning på minst
3 mm.
• Fjern fettfiltrene (se avsnittet Vedlikehold) og
kontroller at koplingsstykket til nettkabelen er
korrekt innført i stikkontakten til sugesystemet.
MONTERING AV RØKRØRET
Øverste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene og hekt dem
på bak konsollene 7.2.1. Lukk kantene deretter
helt igjen.
• Fest kantene på sidene av konsollene med de
fire skruene 12c (2,9 x 9,5) som følger med.
• Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningen for koplingen passer inn i åpningene til
røkrøret.
Nederste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene av røkrøret
og hekt dem på mellom det øverste røkrøret og
veggen. Lukk kantene deretter helt igjen.
• Fest den nederste siden til kjøkkenviftens hoveddel fra siden med de to skruene 12c (2,9 x 9,5)
som følger med.
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
NO
29
BRUK
A
B
KNAPP DISPLAY
C
D
E
F
FUNKSJONER
A
Viser den innstilte hastigheten.
Slår sugemotoren på og av.
B
Viser den innstilte hastigheten.
Reduserer motorens hastighet V3→V2→V1.
C
Viser den innstilte hastigheten.
Øker motorens hastighet V1→V2→V3.
D
Viser HI.Punktet blinker.
Aktiverer maks. sugehastighet. Etter 5 minutter går hastigheten automatisk tilbake
til den tidligere innstilte hastigheten. Kan deaktiveres også ved å trykke på knappen
igjen. (Desimalpunktet på midten av displayet blinker.)
E
Viser resterende tid til
kjøkkenviften slås av (countdown), og innstilt hastighet.
Punktet nede til høyre
blinker.
Aktiverer den automatiske
innstilte driftshastigheten:
1. hastighet → 20 minutter
2. hastighet → 15 minutter
3. hastighet → 10 minutter
slukkingen (forsinkelse) av apparatet i forhold til den
forsinkelse
forsinkelse
forsinkelse
Den foreslåtte forsinkelsestiden kan endres ved å trykke på knappen flere ganger
og så velge mellom de tilgjengelige alternativene (5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter).
Når den valgte tiden er forløpt, slår apparatet seg av automatisk. For å deaktivere
denne funksjonen, trykk på knappen og bla mellom alternativene til du kommer til
0, eller slå av motoren.
F
Tenner og slukker belysningen til platetoppen.
Viser F.
Signalerer at de metalliske fettfiltrene må vaskes. Alarmsignalet gis etter at kjøkkenviften har fungert i 100 timer. Signaleringen er kun synlig når motoren er slått
av.Tilbakestilling av alarm:Slå av motoren og trykk på knappen D i ca. 3 sekunder
helt til displayet slås av.
Viser C.
Signalerer at de aktive kullfiltrene må byttes ut og at de metalliske fettfiltrene må
vaskes. Alarmsignalet gis etter at kjøkkenviften har fungert i 200 timer. Signaleringen er
kun synlig når motoren er slått av.Dette signalet skal aktiveres etter fremgangsmåten
i avsnittet Vedlikehold av det aktive kullfilteret.Tilbakestilling av alarm:Slå av motoren
og trykk på knappen D i ca. 3 sekunder helt til displayet slås av.
NO
30
VEDLIKEHOLD
METALLISKE FETTFILTRE
Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskinen. De må vaskes
når F dukker opp på displayet, eller ca. hver andre måned
eller oftere, avhengig av bruksforholdene.
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen D helt til displayet slukkes.
Rengjøring av filtrene
• Trekk i Comfort Panel for å åpne det.
• Fjern filtrene ett av gangen ved å skyve dem mot baksiden av enheten og samtidig trekke dem nedover.
• Vask filtrene. Pass på at du ikke bøyer dem. La dem
tørke før du monterer dem igjen. At filterets overflate
endrer farge (noe som kan skje over tid) virker ikke
negativt inn på filterets effektivitet.
• Gjenmonter filtrene. Pass på at håndtaket er rettet mot
den synlige utsiden.
• Lukk igjen Comfort Panel
NO
31
Aktive kullfiltre (filtreringsversjon)
Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut når symbolet C dukker opp på
displayet, eller minst hver fjerde måned. Alarmsignalet må aktiveres på forhånd.
Aktivering av alarmsignalet
• For kjøkkenviften i filtreringsversjon skal alarmsignalet for mettede filtre aktiveres når kjøkkenviften installeres eller senere.
• Trykk på knappen E (forsinkelse) i 5 sekunder helt til bekreftelsen dukker opp på displayet:
•
2 blink, skriften C - Alarmsignalet for mettet, aktivt kullfilter er AKTIVERT.
•
1 blink, skriften C - Alarmsignalet for mettet, aktivt kullfilter er DEAKTIVERT.
BYTTE AV DET AKTIVE KULLFILTERET
Tilbakestilling av alarmsignalet
• Slå av belysningen og sugemotoren.
• Trykk på knappen D helt til displayet slukkes.
Bytte av filteret
• Trekk i Comfort Panel for å åpne dem.
• Ta ut de metalliske fettfiltrene.
• Fjern det mettede aktive kullfilteret ved å gripe inn på
de dertil bestemte krokene.
• Hekt det nye filteret på i dets sete.
• Gjenmonter de metalliske fettfiltrene.
• Lukk igjen Comfort Panel.
Belysning
BYTTE AV LYSPÆRENE
Halogenpærer på 20 W
• Ta av den metalliske glassperren (er trykket inn) ved
å presse under fra ringen. Støtt den med en hånd.
• Ta halogenpæren ut fra lampeholderen.
• Bytt lyspæren ut med en av samme type. Pass på at
du fører de to pluggene korrekt inn i lampeholderens
sete.
• Trykk inn igjen glassperren.
32
FI
SISÄLTÖ
OHJEET JA SUOSITUKSET .............................................................................................................................................. 33
MITAT JA OSAT .................................................................................................................................................................. 34
ASENNUS .......................................................................................................................................................................... 36
KÄYTTÖ ............................................................................................................................................................................. 39
HUOLTO ............................................................................................................................................................................. 40
FI
33
OHJEET JA SUOSITUKSET
Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että teksti
käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen.
ASENNUS
• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutu-vista
vahingoista
• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut mallit
voidaan asentaa alemmas, katso mittoja ja asennusta koskevia kappalei-ta).
• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella olevaan arvokilpeen merkittyä jännitettä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on vähintään 120 mm. Hormiin
menevän putken on oltava mahdollisimman lyhyt.
• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella)
yhteydessä, on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta, etteivät poistettavat kaasut pääse virtaamaan takaisin työskentelytilaan. Keittiössä on oltava
ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten.
KÄYTTÖ
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle liesituulettimen ollessa käynnis-sä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reu-noille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan pidettävä silmällä, sillä yli-kuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.
• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää
liesituuletinta.
• Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden psyykkinen, aistien
tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta
tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole val-mentanut heitä
laitteen käyttöön tai valvo sitä.
• Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
HUOLTO
• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella.
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. TuoSymboli
te on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmis-tamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutuk-set, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjäte-huoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
FI
34
MITAT JA OSAT
Mitat
FI
35
Osat
Viite Lkm
1
1
2
2.1
2.2
9
10
14.1
15
1
1
1
1
1
2
1
Viite Lkm
7.2.1 2
7.3 1
11
6
12a 6
12c 6
Lkm
1
Tuotteen osat
Liesituulettimen koneisto: säätimet, valo, puhallin,
suodattimet
Jatkettavan ilmanvaihtoputken osat:
Yläosa
Alaosa
Supistusputki 150- 120 mm
Laippa ø 150 suuntaisventtiilillä
Ilmanvaihtoputken haarakappaleen jatke
Ilmanvaihtoputken haarakappale
Asennuksen osat
Ilmanvaihtoputken yläosan kannattimet
Ilmanvaihtoputken haarakappaleen tuki
Tulppa
Ruuvi 4,2 x 44,4
Ruuvi 2,9 x 9,5
15
14.1
7.3
9
12a 7.2.1
10
2.1
12c
2
2.2
Asiakirjat
Käyttöohjeet
11
12a
1
11
FI
36
ASENNUS
1÷2
Seinän poraus ja tukien kiinnittäminen
650 min.
12a
116 116
330
11
X
7.2.1
7.3
Merkitse seinään:
• Liesituulettimen asennuskohdan keskelle pystysuora viiva kattoon tai ylärajaan saakka.
• Vaakasuora viiva vähintään 650 mm keittotason yläpuolelle.
• Aseta tuki 7.2.1 kuvan mukaisesti 1-2 mm katosta tai ylärajasta, kohdista sen keskus (mer-kit)viitelinjan kohdalle.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Aseta tuki 7.2.1 kuvan mukaisesti ensimmäisen tuen alapuolelle, X mm: n etäisyydelle siitä (X
=toimitetun ylähormin korkeus) ja kohdista sen keskus (merkit) viitelinjan kohdalle.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Merkitse kuvan mukaisesti viitepiste 116 mm: n etäisyydelle pystysuorasta viitelinjasta ja 330 mm:
n etäisyydelle vaakasuorasta viitelinjasta.
• Toista toimenpide toiselle puolelle• Tee merkittyihin kohtiin reiät, Ø 8 mm.
• Laita ruuviankkurit 11 reikiin.
• Kiinnitä alempi tuki 7.2.1 toimitetuilla ruuveilla 12a (4,2 x 44,4).
• Kiinnitä ylempi tuki 7.2.1 ja liitoksen tuki 7.3 kahdella ruuvilla 12a (4,2 x 44,4).
• Ruuvaa kaksi ruuvia 12a (4,2 x 44,4) liesituulettimen kiinnitysreikiin, jätä 5-6 mm tilaa sei-nän ja
ruuvin kannan väliin.
FI
37
LIESITUULETTIMEN RUNGON KOKOAMINEN
Vr
• Ennen rungon kiinnittämistä on kiristettävä rungon
kiinnityskohtien kaksi ruuvia Vr.
• Kiinnitä runko ruuveihin 12a.
• Kiristä tukiruuvit 12a.
• Tasapainota liesituulettimen runko ruuveilla Vr.
12a
LIITÄNNÄT
IMUVERSION ILMAN ULOSTULO
Imuversio asennetaan liittämällä liesituuletin ilman
ulostuloon jäykällä tai taipuisalla putkella ø150 tai
120 mm, asentajan valinnan mukaan.
Putkiliitäntä ø 150
• Laita laippa 10, ø 150, liesituulettimen rungon
ulostuloon
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei
kuulu toimitukseen.
Putkiliitäntä ø 120
• Jos käytät putkea ø 120 mm, laita kavennuslaippa
9 asentamaasi laippaan ø 150.
• Kiinnitä putki sopivilla puristimilla. Materiaali ei
kuulu toimitukseen.
• Molemmissa tapauksissa mahdolliset aktiivihiilisuodattimet täytyy poistaa.
ø 150
ø 120
9
10
10
FI
38
SUODATUSVERSION ILMAN ULOSTULO
• Laita liitoksen 15 sivuille liitoksen jatko-osat
14.1.
• Aseta liitos 15 tukeen 7.3 ja kiinnitä se ruuvilla.
• Varmista, että liitoksen jatko-osien 14.1 ulostulo
on hormin aukkojen kohdalla sekä vaakasuorassa
että pystysuorassa.
• Liitä liitos 15 liesituulettimen rungon ulostuloaukkoon asentajan valitseman putken tai letkun
avulla, Ø 150 mm tai 120 mm.
• Varmista, että aktiivihiilisuodatin on paikallaan.
14.1
7.3
15
ø 150
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon turvakytkimen kautta, jonka kontaktien väli on ainakin 3
mm.
• Poista rasvasuodattimet (katso kappaletta
“Huolto”) ja varmista, että virtajohdon liitin
on kunnolla kiinni imulaitteessa
HORMIN KOKOAMINEN
Ylempi hormi
• Levitä hieman sivujen reunoja, kiinnitä ne tukiin
7.2.1 ja sulje ne.
• Kiinnitä tukien reunat neljällä ruuvilla 12c (2,9
x 9,5).
• Varmista, että liitoksen jatko-osien ulostulo on
hormin aukkojen kohdalla.
Alempi hormi
• Levitä hormin sivuosia hieman, kiinnitä ne
ylemmän hormin ja seinän väliin ja työnnä ne
kiinni.
• Kiinnitä alaosa sivuilta runkoon kahdella toimitetulla 12c ruuvilla (2,9 x 9,5).
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
FI
39
KÄYTTÖ
A
PAINIKE
B
C
D
E
F
NÄYTTÖ
TOIMINNOT
A
Näyttää asetetun nopeuden
Käynnistää ja pysäyttää imumoottorin
B
Näyttää asetetun nopeuden
Alentaa moottorin nopeutta V3→V2→V1
C
Näyttää asetetun nopeuden
Lisää moottorin nopeutta V1→V2→V3
D
Näyttöön tulee HI Piste vilkkuu
Käynnistää suurimman imunopeuden. Palaa 5 minuutin kuluttua aikaisemmin
asetettuun arvoon. Voidaan poistaa käytöstä painamalla painiketta uudelleen.
(desimaalipiste keskellä näyttöä vilkkuu).
E
Näyttöön tulevat liesituulettimen
sammumiseen jäljellä oleva aika
(countdown) ja käyttönopeus.
Alhaalla oikealla oleva piste
vilkkuu.
Aktivoi laitteen automaattisen viivästetyn sammumisen (Delay) asetetun nopeuden mukaan:Nopeus
1 → viive 20 minuuttiaNopeus
2 → viive 15 minuuttiaNopeus
3 → viive 10 minuuttia
Ehdotettua viiveaikaa voi muuttaa painamalla painiketta useamman kerran ja
valitsemalla jonkin vaihtoehdoista (5, 10, 15, 20, 25 ja 30 minuuttia). Kun valittu
aika on päättynyt, laite kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti. Toiminnon
voi poistaa käytöstä painamalla painiketta ja selaamalla vaihtoehtoja kohtaan
0 saakka tai kytkemällä moottorin pois toiminnasta.
F
Sytyttää ja sammuttaa keittotason valaistuksen.
Näyttöön tulee F
Osoittaa, että metalliset rasvasuodattimet täytyy pestä. Hälytys käynnistyy
liesituulettimen 100 käyttötunnin jälkeen. Hälytys näkyy vain liesituulettimen
ollessa sammutettu.Hälytyksen kuittaus:Kytke moottori pois toiminnasta ja paina
painiketta D noin 3 sekuntia, kunnes näyttö sammuu.
Näyttöön tulee C
Osoittaa, että aktiivihiilisuodattimet täytyy vaihtaa ja metalliset rasvasuodattimet
täytyy pestä. Hälytys käynnistyy liesituulettimen 200 käyttötunnin jälkeen. Hälytys
näkyy vain liesituulettimen ollessa sammutettu.Hälytys täytyy aktivoida, kuten
kappaleessa aktiivihiilisuodattimen huolto neuvotaan.Hälytyksen kuittaus:Kytke
moottori pois toiminnasta ja paina painiketta D noin 3 sekuntia, kunnes näyttö
sammuu.
FI
40
HUOLTO
METALLISET RASVASUODATTIMET
Voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Ne täytyy pestä
kun näyttöön tulee F tai vähintään 2 käyttökuukauden
välein tai useammin, jos niitä käytetään paljon.
Hälytyksen kuittaus
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta D kunnes näyttö sammuu.
Suodattimien puhdistus
• Avaa paneeli vetämällä sitä.
• Poista suodattimet yksi kerrallaan työntämällä niitä
ryhmän takaosaan päin ja vetämällä samalla alas.
• Pese suodattimet, mutta varo, ettet taita niitä. Anna
niiden kuivua ennen kuin laitat ne takaisin paikoilleen.
(Mahdollinen suodattimen pinnan värin muuttuminen
ajan myötä ei vaikuta sen toimintatehoon.)
• Asenna ne paikoilleen niin että kahva on näkyvissä
ulkopuolella.
• Sulje paneeli.
FI
41
Aktiivihiilihajusuodatin (Suodatinversio)
Suodatinta ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa kun näyttöön tulee C tai vähintään 4 kuukauden välein. Hälytys täytyy ensin aktivoida.
Hälytyksen aktivoiminen
• Liesituulettimien suodatinversiossa suodattimien täyttymisen hälytys täytyy aktivoida asennusvaiheessa tai myöhemmin.
• Pidä painiketta E (Delay) painettuna 5 sekuntia, kunnes näyttöön tulee vahvistus:
• Kirjain C vilkkuu 2 kertaa – Aktiivihiilisuodattimen hälytys on AKTIVOITU.
• Kirjain C vilkkuu 1 kerran - Aktiivihiilisuodattimen hälytys on POISTETTU KÄYTÖSTÄ.
AKTIIVIHIILIHAJUSUODATTIMEN VAIHTAMINEN
Hälytyksen kuittaus
• Sammuta valo ja imumoottori.
• Paina painiketta D kunnes näyttö sammuu.
Suodattimen vaihtaminen
• Avaa paneelit vetämällä niitä.
• Poista metalliset rasvasuodattimet.
• Poista aktiivihiilihajusuodatin irrottamalla se koukuista.
• Asenna uusi suodatin paikalleen kiinnittämällä se
koukkuihin.
• Asenna paikoilleen metalliset rasvasuodattimet.
• Sulje paneelit.
Valaistus
LAMPPUJEN VAIHTO
Halogeenilamput, 20 W
• Poista metallinen lasisuojanpidin vetäen renkaan
alta ja samalla tukien sitä kädellä.
• Irrota lamppu lampunpitimestä.
• Vaihda lamppu uuteen samanlaiseen. Huomioi
pistokkeen virheetön asennus sille tarkoitetulle
paikalle lampunpitimessä.
• Aseta painettava lasisuojanpidin uudelleen paikoilleen.
www.electrolux.com
436004722_01 - 090729
www.aeg-electrolux.at
www.aeg-electrolux.be
www.aeg-electrolux.cz
www.aeg-electrolux.dk
www.aeg-electrolux.fi
www.aeg-electrolux.fr
www.aeg-electrolux.de
www.aeg-electrolux.it
www.aeg.lu
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.no
www.aeg-electrolux.com.pt
www.aeg.ru
www.aeg-electrolux.sk
www.aeg-electrolux.com.es
www.aeg.ch
www.aeg-electrolux.co.uk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement