HUSQVARNA-ELECTROLUX QCA6021X User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QCA6021X User manual
QCA6021 X
Bruksanvisning
Instruksjonsveiledning
Kaffemaskin för
espresso
och cappuccino
Kaffe- og
cappuccinomaskin
A7 A6 A8
A
A3
A4
A10
A5
A18
A2
A1
A14
A13
A12
A15
A16
A17
A11
A20
A21
A22
A23
A9
A25
A24
B
C
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
B5
B10
B11
B9
C3
C5
C7
C4
C2
B12
B13
B14
C1
C6
A19
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
29
NR
INNHOLDSFORTEGNELSE
PTILBEREDELSE AV FLERE KOPPER
KAFFE VED BRUK AV
KANNE (JUG)...........................18
ENDRING AV PARAMETERE FOR
KANNE (JUG)...........................19
RENGJØRING ..........................20
INNLEDNING .............................7
Symboler som er brukt i denne
veiledningen ..............................................7
Bokstaver i parentes .................................7
Problemer og reparasjoner .......................7
SIKKERHET ..............................7
Rengjøring av maskin...............................20
Rengjøring av beholder for kaffegrut........20
Rengjøring av beholder for dråpeoppsamling ...........................................................20
Rengjøring av vanntank ...........................20
Rengjøring av kaffeuttakets tuter..............20
Rengjøring av trakt for innføring av formalt
kaffe ........................................................21
Rengjøring av maskinen innvendig ..........21
Rengjøring av trakteenhet ........................21
Rengjøring av melkebeholder...................22
Rengjøring av kaffekanne ........................22
Grunnleggende sikkerhetsanvisninger .......7
Bruk i samsvar med tiltenkt formål ............8
Bruksanvisning ..........................................8
BESKRIVELSE AV APPARATET ........8
Beskrivelse av apparatet ...........................8
Beskrivelse av kontrollpanelet ....................8
Beskrivelse av melkebeholder og tilbehør ......9
FORBEREDENDE INNGREP ...........9
Kontroll av transporten...............................9
Installasjon av apparatet.............................9
Tilkopling av apparatet .............................9
ENDRING OG INNSTILLING AV MENYENS PARAMETERE .................22
AVSETTING...............................9
INNBYGGINGSINSTALLASJON ....10
FØRSTE GANGS OPPSTART AV
APPARATET ............................12
Innstilling av språk ..................................22
Spyling ....................................................23
Endring av tid for automatisk slukking .....23
Innstilling av klokke..................................23
Innstilling av tid for automatisk start........23
Endring av kaffetemperatur ....................24
Programmering av vannets hardhet .......24
Programmering av kaffe...........................24
Programmering av jug .............................24
Programmering av vann...........................24
Avkalking..................................................24
Tilbakestilling av standardverdier
(reset) ......................................................25
Statistikk .................................................25
Lydsignal .................................................26
Regulering av kontrast ............................26
Vannfilter ................................................26
Installasjon av filter .................................12
Utbytting av filter ....................................13
Fjerning av filter .......................................13
TENNING OG FOROPPVARMING ...13
TILBEREDELSE AV KAFFE (VED BRUK
AV KAFFEBØNNER) .....................14
ENDRING AV MENGDE KAFFE I
KOPPEN ................................15
JUSTERING AV KAFFEKVERN .......15
TILBEREDELSE AV ESPRESSO KAFFE
MED FORMALT KAFFE (ISTEDENFOR
KAFFEBØNNER).........................16
UTTAK AV VARMT VANN .............16
ENDRING AV MENGDE MED VARMT
VANN ...................................16
TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO ...17
ENDRING AV MENGDE MELK OG
KAFFE FOR CAPPUCCINO . . . . . . .18
SLUKKING AV APPARATET .............26
TEKNISKE DATA........................26
MELDINGER SOM VISES PÅ
SKJERMEN .............................27
PROBLEMLØSNING ...................29
Hvordan endre mengden med melk ........18
MHvordan endre mengden med melk .....18
6
NR
Følgende anvendelser forutses ikke:
• lokaler anvendt som kjøkken for butikkpersonalet, kontorarbeidere eller personale fra
andre arbeidsområder
• bondegårer med overnatting
• hotell, motell og andre mottakssteder
• losjiutleie
INNLEDNING
Symboler som er brukt i denne
veiledningen
Viktige advarsler merkes med følgende symboler.
Manglende overholdelse av følgende henvisninger
kan føre til elektriske støt, alvorlige skader, brannskader, brann eller skader på selve apparatet.
Fare! Siden apparatet fungerer med
elektrisk strøm, må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:
• Ikke ta på apparatet med våte hender.
• Ikke ta på støpselet med våte hender.
• Vær nøye med at stikkontakten alltid er fritt
tilgjengelig, da man kun i følgende tilfelle kan
trekke støpselet raskt ut ved behov.
• Oppstår det skader på apparatet må man ikke
prøve å reparere disse selv. Slå av apparatet gjennom hovedbryter (A23), trekk støpselet ut fra kontakten og henvend deg til Teknisk Servicesenter.
Fare!
Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader fra elektriske støt, med fare for tap
av menneskeliv.
Vær oppmerksom!
Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader eller ødeleggelser på apparatet.
Fare for Brannskader!
Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til svie eller forbrenning.
Vær
oppmerksom!
Oppbevar
emballasjematerialet (plastikkposer, utvidet
polyester) utenfor barns rekkevidde.
Merk:
Viktig informasjon for bruker.
Vær oppmerksom! Ikke la personer med
begrensede psykiske, fysiske eller sanselige ferdigheter (også barn) ta apparatet i bruk. Dette gjelder
også for personer uten erfaring eller tilstrekkelig
opplæring, med mindre disse blir nøye overvåket
og instruert av en ansvarlig person. Overvåk barn
og sørg for at de ikke leker med apparatet.
Bokstaver i parentes
Bokstavene i parentes henviser til bildeforklaringen
som er oppført i Beskrivelse av apparatet (side 3).
Problemer og reparasjoner
Oppstår det problemer må man følge anvisningen som er oppført i avsnittene "Meldinger som
vises på skjermen” og “Problemløsning”. Dersom disse skulle vise seg å være nytteløse anbefaler man å ta kontakt med kundeservice. For
eventuelle reparasjoner må man kun henvende
seg til Teknisk Servicesenter.
Fare for Brannskader! Dette apparatet produserer varmt vann og når det er i funksjon kan det
oppstå vanndamp. Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut eller varm damp. Bruk håndtakene.
Vær oppmerksom! Ikke heng på kaffemaskinen når denne er trekt ut fra møbelet. Ikke plasser gjenstander som inneholder flytende,
brannfarlige eller etsende midler oppå husholdningsapparatet, oppbevar alt utstyr som er nødvendig
for å tilberede kaffe (for eksempel måleskjeen) på
oppbevaringsplassen. Ikke plasser store gjenstander som kan blokkere apparatets bevegelser oppå
dette, og heller ikke utstabile gjenstander.
SIKKERHET
Grunnleggende
sikkerhetsanvisninger
Vær oppmerksom! Dette apparatet er
kun ment for å bli benyttet i privat husholdning.
7
NR
Vær oppmerksom! Ikke bruk husholdningsapparatet når dette er trekt ut fra nisjen: vent alltid til apparatet har slått seg helt av før det trekkes
ut. Dette gjelder ikke for justeringen av kaffekvernen, som må utføres når maskinen er uttrekt (se kapittel ”Justering av kaffekvern”).
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
A10.
A11.
A12.
A13.
A14.
A15.
A16.
A17.
A18.
A19.
A20.
A21.
A22.
A23.
A24.
A25.
Merk: Anvend kun tilleggsutstyr og reservedeler som er originale og godkjente av produsenten.
Bruk i samsvar med tiltenkt formål
Dette apparatet er laget for å tilberede kaffe og
for å varme opp drikkevarer. All annen bruk anses
som uegnet. Dette apparatet er ikke egnet for
kommersiell anvendelse. Produsenten kan ikke
holdes ansvarlig for skader grunnet en uegnet anvendelse av apparatet. Dette apparatet kan installeres oppå en innebygd ovn hvis denne er
utstyr med en kjølevifte på baksiden (maks ytelse
for mikrobølgeovn 3kW).
Bruksanvisning
Les nøye gjennom anvisningene før apparatet tas
i bruk.
• Ta godt vare på disse anvisningene.
• Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til personlige skader og ødeleggelser på apparatet. Produsenten
fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for
skader grunnet manglende overholdelse av
de nevnte bruksanvisningene.
Kaffetransportør
Beholder for kaffegrut
Trakteenhet
Lys for koppebrett
Tast for tenning/stand-by
Kontrollpanel
Avherdingsfilter
Tut for varmt vann og damp
Kanne (Jug)
Vanntank
Kaffedyse (regulerbar i høyden)
Beholder for dråpeoppsamling
Lokk til kaffebønnebeholder
Kaffebønnebeholder
Bryter for justering av malegrad
Luke for trakt for formalt kaffe
Måleskje
Oppbevaringsplass for måleskje
Trakt for innføring av formalt kaffe
Strømledning
ON/OFF hovedbryter
Oppbevaringsplass for gjenstander
Avherdingsfilter
Beskrivelse av kontrollpanel
(side 3 - B)
Merk: Når man bruker en funksjon vil kun
de ikon som tilhører aktiverte kontroller lyse på
kontrollpanelet.
Merk: For å aktivere ikonene er det tilstrekkelig at man trykker lett på disse.
B1. Skjerm: styrer bruker under anvendelsen
av apparatet.
B2. Ikon
for å aktivere eller deaktivere
innstilt modalitet av menyens parametere
B3. Ikon
for å slå på/av lysene A6 og A9
B4. Ikon
for å velge kaffesmak
B5. Ikon
for å velge ønsket type kaffe
(espresso, liten kopp, medium kopp, stor
kopp, krus)
B6. Ikon ESC for å gå ut fra valgte modalitet
B7-B8. Ikon
for å flytte seg frem eller
tilbake inne i menyen og for å få oversikt
over de ulike funksjonsmulighetene
Merk: Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Denne griper inn hver gang man utsteder
kaffe, damp eller varmt vann. Viften slår seg automatisk av etter noen minutter.
BESKRIVELSE AV
APPARATET
Beskrivelse av apparatet
(side 3 - A)
A1. Brett for kopper
A2. Serviceluke
8
NR
B9.
B10.
B11.
B12.
B13.
B14.
Ikon OK for å bekrefte valgte funksjon
Ikon
for å tilberede en kopp kaffe.
Ikon
for å tilberede to kopper kaffe.
Ikon
for å tilberede en cappuccino.
Ikon
for å tilberede varmt vann.
Ikon
“Jug”, for å tilberede flere kopper
kaffe direkte i kannen (leveres sammen
med apparatet)
Tilkopling av apparatet
Fare! Forsikre seg om at strømnettets
spenning tilsvarer den som er oppgitt på merkeskiltet under apparatet.
Apparatet må kun koples til en stikkontakt som
er installert etter alle kunstens regler, som har en
minimums føring på 10A og som er utstyrt med
en effektiv jording.
Dersom apparatets støpsel ikke stemmer overens
med kontakten, må man la kvalifisert personale
bytte det ut med en egnet type.
For å overholde sikkerhetsdirektiver, må man
bruke en enkeltpolet bryter under installasjonen,
som har en minimums avstand mellom kontaktene på 3 mm. Ikke bruk multikontakter eller skjøteledninger.
Beskrivelse av melkebeholder og
tilbehør
(side 3 - C)
C1. Markør for melkeskummer
C2. Melkebeholderens håndtak
C3. CLEAN tast
C4. Rør for oppsuging av melk
C5. Rør for uttak av oppskummet melk
C6. Melkeskummer
C7. Varmtvannsdyse
Vær oppmerksom! Skillebrytere må
være forutsett i forsyningsnettet, i samsvar med
FORBEREDENDE INNGREP
nasjonale regler for installasjon.
Kontroll av transporten
Etter å ha fjernet emballasjen må man forsikre seg
om at apparatet er helt og at alt tilbehør er tilstede.
Ikke ta apparatet i bruk hvis dette har synlige skader.
Ta kontakt med Teknisk Servicesenter.
Installasjon av apparatet
•
•
•
•
Vær oppmerksom!
Installasjonen må utføres av en faglært tekniker i overensstemmelse med gjeldende lokale
normer
(se
avsn.
“Innebyggingsinstallasjon”).
Emballasjens elementer (plastikkposer, polyester, osv.) må oppbevares utenfor barns
rekkevidde.
Ikke installer husholdningsapparatet i rom
hvor temperaturen kan komme ned i 0 °C.
Still inn vannets riktige hardhet så raskt som
mulig. Følg henvisningene i “Programmering
av vannets hardhet”.
9
NR
INNEBYGGINGSINSTALLAS
JON
m
372 mm
15 m
Kontroller at minste nødvendige mål for en riktig
installasjon av husholdningsapparatet er til stede.
Kaffemaskinen må installeres i en kolonne og
denne må være godt festet til veggen med støtter.
528 m
m
Vær oppmerksom:
h 378 mm
m
20 m
398
594 m
m
h 455 mm
m
20 m
45 m
560 +
m
45 m
850 mm Min 380 + 2 mm
m
8 mm
m
45 m
m
45 m
m
m
0
50
Min.
mm
545
m
45 m
m
m
0
50
Min.
mm
545
m
45 m
45 m
560 +
m
45 m
200 cm2
10
m
8 mm
450 + 2 mm
8 mm
m
200 cm2
Min
560 +
mm
m
45 m
m
m
398
594 m
mm
378 mm
•
850 mm Min 450 + 2 mm
•
Viktig: et hvilket som helst installasjons- eller
vedlikeholdsinngrep må kun utføres når apparatet er koplet fra nettspenningen.
Kjøkkeninnredningen som kommer i direkte
kontakt med apparatet må tåle varme (min. 65
°C).
For å garantere et riktig luftomløp må man la
det være en åpning i bunnen av innredningen
(se mål i figuren).
455 mm
•
361
m
45 m
m
m
500
Min.
mm
545
NR
x4
x8
x2
x 16
Plasser skinnene på møbelets sideflater, som
vist i figuren. Fest dem med de medleverte
skruene og trekk dem deretter helt ut. Hvis kaffemaskinen installeres over et “Varmeskap” må
man bruke dettes øvre overflate som referanse
for hvor skinnene skal plasseres. I dette tilfellet
har man ingen støtteflate.
Plasser husholdningsapparatet på skinnene.
Kontroller at stiftene sitter godt fast i tilhørende
feste når apparatet festes med de medleverte
skruene.
Hvis apparatet må justeres i høyden bruker man
de medleverte avstandsringene.
x1
x1
appro
x. 350
mm
Skru på pyntelisten i rammens nedre del hvis
man har behov for å kompensere eventuelle oppstillinger med andre husholdningsapparat.
x4
560 +
1 mm
Fest strømledningen med tilhørende holder.
Strømledningen må være lang nok til å kunne
trekke apparatet ut av møbelet under fasen for
påfylling av kaffebønner. Jording er
obligatorisk i følge loven. Den elektriske
forbindelsen må utføres av en kvalifisert
tekniker og i samsvar med henvisningene.
For å rette på apparatets oppstilling, plasserer
man de medleverte avstandsblokkene enten
under eller på sidene av støtten.
11
NR
FØRSTE GANGS OPPSTART
AV APPARATET
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
kaffekorn, lukk igjen lokket og skyv apparatet
tilbake på plass.
Kaffemaskinen er nå klar for å anvendes på vanlig måte.
Maskinen kontrolleres i fabrikken ved bruk av
kaffe. Det er derfor helt normalt at man finner
rester etter malt kaffe i kvernen.
Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet. Følg prosedyren som
beskrives i avsnittet “Programmering av vannets hardhet”.
Kopl apparatet til strømnettet.
Still inn ønsket språk.
For å stille inn språk trykker man på ikonene
(B7 og B8) helt til man kan velge det
man ønsker (fig. 2). Når skjermen viser meldingen “TRYKK OK FOR Å VELGE NORSK”,
holder man ikonet OK (B9)(fig. 3) nede i
minst 3 sekunder, helt til man kan lese meldingen ”NORSK ER INSTALLERT”.
Hvis man velger feil språk må man følge henvisningene som er oppført i kapittel “Innstilling av språk”. Hvis ønsket språk ikke er
tilgjengelig må man velge mellom dem som
vises på skjermen. I veiledningen benyttes
engelsk som referansespråk.
Følg deretter henvisningene som kommer
frem på skjermen:
Etter 5 sekunder viser maskinen meldingen
“FYLL TANKEN”: trekk ut tanken (fig. 4), skyll
den og fyll den med friskt vann uten å overgå
linjen MAX. Sett den tilbake på plass ved å
skyve den helt inn. Det er mulig å installere et
avherdingsfilter inne i tanken (fig. 30).
Plasser deretter en kopp under varmtvannsdysen (fig. 5). (Hvis vanndysen ikke er innført viser maskinen meldingen “SETT INN
VANNDYSE” og man må hekte denne på som
vist i figur 6).
Maskinen viser nå “VARMT VANN TRYKK
OK”. Trykk på ikonet OK (B9) (fig.3) og etter
noen få sekunder renner det ut litt vann fra
dysen.
Maskinen viser “SLUKKING... VENNLIGST
VENT” og slår seg deretter av.
Trekk husholdningsmaskinen ut ved å ta tak
i de spesielle håndtakene (fig. 7) og dra den
utover; åpne opp lokket, fyll beholderen med
Vær oppmerksom! Hell aldri forhåndsmalt kaffe, kaffepulver og karamelliserte kaffebønner i maskinen eller andre gjenstander som
kan ødelegge denne.
Merk: Første gang apparatet anvendes må
man lage 4-5 kaffe eller 4-5 cappuccino før man
oppnår et tilfredsstillende resultat.
Merk: Hver gang maskinen slås på gjennom ON/OFF hovedbryteren (A23) utfører den en
SELV-DIAGNOSE for så å slå seg. For å slå den på
igjen trykker man på tasten tenning/stand-by (A7)
(fig. 1).
Installasjon av filter
Enkelte modeller er utstyrt med et avherdingsfilter: dette forbedrer vannkvaliteten og garanterer
en lengre levetid for apparatet. Utfør følgende for
å installere filteret:
1. Pakk ut filteret (A26);
2. Vri på datoskiven (se fig. 30) slik at man kan
lese de to neste månedene for bruk
Merk: Filteret har en varighet på to måneder hvis apparatet blir anvendt på normal
måte. Hvis maskinen derimot forblir ubrukt
med installert filter, varer dette i maks 3 uker.
3. Fyll tanken opp med litt vann slik at man når
samme nivå som er indikert i figuren:
4. Sett filteret i vanntanken og trykk det ned til
det når bunnen av selve tanken (se figur 30);
5. Fyll opp tanken, sett den inn i maskinen og
hekt på varmtvannsdysen (C7) (fig. 6).
12
NR
6. Plasser en beholder under dysen (kapasitet:
min. 100ml).
7. Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen;
8. Trykk på ikonene
(B7) og (B8) helt til
skjermen viser skriften ”SETT INN FILTER”;
9. Trykk på ikonet OK (B9);
10. Skjermen viser nå skriften “SETT INN FILTER
BEKREFT”.
11. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valget
(eller ESC (B6) for å annullere): skjermen
viser skriften "VARMT VANN TRYKK OK".
12. Trykk på ikonet OK (B9): apparatet starter uttaket av varmt vann og på skjermen vises
skriften ”VENNLIGST VENT".
Etter endt uttak går apparatet automatisk tilbake til å vise innstilt basisfunksjon.
FILTER BEKREFT”.
11. Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valget
(eller ESC (B6) for å annullere inngrepet):
skjermen viser skriften "VARMT VANN
TRYKK OK".
12. Trykk på ikonet OK (B9): apparatet starter uttaket av varmt vann og på skjermen vises
skriften ”VENNLIGST VENT...". Etter endt
uttak går apparatet automatisk tilbake til å
vise innstilt basisfunksjon.
Fjerning av filter
For å kunne anvende apparatet uten filter, må dette
fjernes og fjerningen signaliseres; gå frem på følgende måte:
1. Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen;
2. Trykk på ikonene
(B7) og (B8) helt til
skjermen viser skriften ”SETT INN FILTER *”.
3. Trykk på ikonet OK (B9).
4. Skjermen viser nå skriften “SETT INN FILTER
* BEKREFT”.
5. Trykk på ikonet ESC (B6).
6. Etter at stjernetegnet øverst til høyre på skjermen går vekk, trykker man på ESC (B6) for å
gå ut fra menyen.
Merk: Maskinen kan be om å gjenta inngrepet flere ganger; dette gjør den for å fjerne all
luft som finnes i den hydrauliske kretsen.
Utbytting av filter (“Tilbakestill
filter”)
Når skjermen viser “BYTT FILTER”, eller hvis det
har gått mer enn to måneder (se datoskive), må
filteret byttes ut:
1. Trekk ut det tomme filteret;
2. Ta det nye filteret ut av pakken.
3. Vri på datoskiven (se fig. 30) slik at man kan
lese de to neste månedene for bruk (filteret
har en varighet på to måneder);
4. Sett filteret i vanntanken og trykk det ned til
det når bunnen av selve tanken (se figur 30);
5. Fyll opp tanken, sett den inn i maskinen og
hekt på varmtvannsdysen (C7) (fig. 6).
6. Plasser en beholder under dysen (kapasitet:
min. 100ml).
7. Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen;
8. Trykk på ikonene
(B7) og (B8) helt til
skjermen viser skriften ”TILBAKESTILL FILTER”;
9. Trykk på ikonet OK (B9);
10. Skjermen viser nå skriften “TILBAKESTILL
Merk! Bruk kun filter som er godkjente av
produsenten. Bruken av upassende filtre kan føre
til skader på apparatet.
TENNING OG
FOROPPVARMING
Hver gang apparatet slås på utfører det automatisk en syklus for foroppvarming og skylling.
Denne kan ikke avbrytes.
Apparatet er kun klart for bruk etter at denne syklusen er gjennomført.
Fare for brannskader! Under skylling
kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket.
13
NR
For å slå på apparatet trykker man på tasten (A7)
for tenning/stand-by (fig. 1): på skjermen vises
meldingen ”OPPVARMING VENNLIGST VENT”.
Når oppvarmingen er ferdig utført viser apparatet
meldingen ”SPYLING”. Apparatet har riktig temperatur når skjermen viser meldingen “MEDIUM
KOPP NORMAL SMAK”.
Hvis man ikke trykker på noen ikon innen cirka 2
minutter, viser skjermen klokken hvis denne er
innstilt (se avsnitt ”Innstilling av klokke”). Hvis
klokken derimot ikke er innstilt viser maskinen
siste innstilte funksjon.
Ved å trykke på et hvilket som helst ikon vises
meldingen “MEDIUM KOPP NORMAL SMAK”;
maskinen er på nytt klar for å tilberede kaffe.
med kaffe, stopper maskinen utslippet automatisk og sørger for at den brukte kaffen
havner i beholderen for kaffegrut.
4. Maskinen er igjen klar for anvendelse etter
noen sekunder.
5. For å slå av maskinen trykker man på tasten
tenning/stand-by (A7)(fig. 1).
(Før den slår seg av utfører maskinen automatisk en spyling: vær forsiktig, man kan
brenne seg).
MERKNAD 1: Hvis kaffen kommer ut dråpevis
eller ikke kommer ut i det hele tatt, slå opp i kap.
”Justering av kaffekvern’.
MERKNAD 2: Hvis kaffen renner ut for raskt og
kremen ikke er tilfredsstillende, slå opp i kap.
”Justering av kaffekvern”.
MERKNAD 3: Råd for å oppnå en varmere kaffe:
• Grip inn som beskrevet i kapittelet “Endring
og innstilling av menyens parametere”, funksjonen “Spyling”.
• Ikke bruk kopper som er for tykke, hvis ikke
vil disse trekke til seg for mye varme. Dette
gjelder ikke hvis de varmes opp på forhånd.
• Varm opp koppene på forhånd ved å skylle
dem under varmt vann.
MERKNAD 4: Man kan avbryte kaffeuttaket når
som helst ved å trykke en til gang på ikonet man
valgte. Dette lyser hele tiden under tilberedelsen.
MERKNAD 5: Hvis man ønsker mer kaffe i koppen når uttaket er ferdig, trykker man ned og holder inne samme ikon man valgte. Dette må gjøres
før det har gått tre sekunder fra uttaket stoppet
opp.
MERKNAD 6: når skjermen viser meldingen:
“FYLL TANKEN!” må vanntanken fylles opp, hvis
ikke tilbereder ikke maskinen flere kaffe.
(Det er normalt at det fremdeles finnes litt vann
igjen i tanken).
MERKNAD 7: etter å ha tilberedet 14 enkle kaffe
(eller 7 doble), viser maskinen meldingen: “TØM
GRUTBEHOLDER”. For å utføre rengjøringen
åpner man serviceluken fremme på maskinen ved
å dra i dysen (fig. 16), trekk deretter ut beholderen for dråpeoppsamling (fig. 17) og rengjør
denne.
TILBEREDELSE AV KAFFE
(VED BRUK AV
KAFFEBØNNER)
1. Maskinen er stilt inn i fabrikken for å tilberede kaffe med normal smak. Det er mulig å
velge kaffe med en ekstra mild smak, mild,
normal, sterk eller ekstra sterk smak og med
opsjonen formalt kaffe. For å velge ønsket
smak trykker man flere ganger på ikonet
(B4) (fig. 8): ønsket kaffesmak vises på
skjermen.
2. Plasser en kaffekopp under kaffeuttaket hvis
man ønsker 1 kaffe (fig. 9) eller 2 kopper for
2 kaffe (fig. 9). For å oppnå en bedre krem
må man plassere kaffedysen så nært koppene som mulig ved å dra den nedover (fig.
10).
3. Trykk på ikonet
(B5) (fig. 11) for å velge
ønsket type kaffe: espresso, liten kopp, medium kopp, stor kopp, krus.
Trykk på ikonet
(B10) (fig. 12) hvis man
ønsket å tilberede en kaffe, eller ikonet
(B11) (fig. 13) hvis man ønsker å tilberede to kopper kaffe.
Maskinen vil nå male kaffebønnene og slippe
kaffen ned i koppen.
Etter å ha oppnådd forhåndsinnstilt mengde
14
NR
ENDRING AV MENGDE
KAFFE I KOPPEN
Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å tilberede automatisk følgende typer kaffe:
• espresso
• liten kopp
• medium kopp
• stor kopp
• krus
For å endre på mengden går man frem på følgende måte:
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen (fig. 15), trykk på ikonene
(B7)
og (B8) (fig. 2) helt til man kan velge meldingen “KAFFEPROGRAM”.
• Trykk på ikonet OK (B9).
• Velg hvilken type kaffe man ønsker å endre
på ved å trykke på ikonene
(B7) og
(B8).
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte type
kaffe man skal endre på.
• Bruk ikonene
(B7) og (B8) still inn ønsket mengde kaffe. Fremdriftslinjen indikerer
hvilken mengde kaffe man velger.
• Trykk en til gang på ikonet OK (B9) for å bekrefte (eller på ikonet ESC (B6) for å annullere endringen).
• Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18)
for å gå ut fra menyen.
Når man utfører rengjøringen må man alltid
trekke beholderen for dråpeoppsamling helt ut.
Vær oppmerksom! når man trekker ut
beholderen for dråpeoppsamling er det OBLIGATORISK å tømme grutbeholderen. Hvis dette ikke
blir gjort kan det forekomme at maskinen tilstoppes.
MERKNAD 8: man må aldri trekke ut vanntanken
når maskinen holder på med å tilberede kaffe.
Hvis dette forekommer klarer ikke maskinen lenger å lage kaffe og viser meldingen ”MALINGEN
FOR FIN JUSTER MALINGEN TRYKK OK” og deretter “FYLL TANKEN!”. Kontroller deretter vannivået i tanken og sett den tilbake på plass. For å
starte opp igjen maskinen må man først sette inn
vanndysen hvis denne ikke er på plass (fig. 6),
trykke deretter på ikonet OK (B9) og skjermen vil
vise “VARMT VANN TRYKK OK”. Trykk på ikonet
OK (B9) innen noen sekunder og la det renne ut
vann fra dysen i cirka 30 sekunder. Etter endt
uttak går apparatet automatisk tilbake til å vise
innstilt basisfunksjon.
Maskinen er nå omprogrammert etter de nye innstillingene og klar for bruk.
JUSTERING AV
KAFFEKVERN
Merk: Maskinen kan be om at man gjentar inngrepet flere ganger, slik at all luft fjernes
fra den hydrauliske kretsen.
Kaffekvernen må ikke justeres siden den alt er
forhåndsinnstilt i fabrikken; skulle det likevel vise
seg at kaffeuttaket er alt for raskt eller alt for langsomt (dråpevis), må man endre på malegraden
gjennom reguleringsbryteren (fig. 14).
Merk: Hvis det ovennevnte inngrepet ikke
utføres på riktig måte eller hvis maskinen slås av,
kan det forekomme at maskinen går tilbake til å
vise innstilt basisfunksjon, selv om problemet
egentlig eksisterer.
15
NR
MERKNAD 4: Hell kun formalt kaffe laget spesielt
for espressomaskiner i trakten.
MERKNAD 5: Hvis trakten tilstoppes fordi man
har helt i mer enn en måleskje med kaffe, må man
bruke en kniv for å få kaffen til å renne ned (fig.
21). Ta deretter trakten ut og rengjør både den og
maskinen som beskrevet i kap. "Rengjøring av
trakteenhet”.
Vær oppmerksom! Reguleringsbryteren
må kun dreies på når kaffekvernen er i drift.
For å oppnå et saktere
kaffeuttak og en bedre
krem, vrir man bryteren et
hakk til venstre (=finere
malt kaffe).
For å oppnå et raskere
kaffeuttak (ikke dråpevis)
vrir man bryteren et hakk
til høyre (=mer grovmalt
kaffe).
UTTAK AV VARMT VANN
•
•
•
•
TILBEREDELSE
AV
ESPRESSO KAFFE MED
FORMALT KAFFE (ISTEDENFOR KAFFEBØNNER)
•
•
•
•
Trykk på ikonet
(B4) (fig. 8) og velg funksjonen formalt kaffe.
Trekk apparatet ut ved å dra det utover; bruk
de spesielle håndtakene (fig. 7).
Løft opp lokket på midten og hell en måleskje
med formalt kaffe i trakten (fig. 19); skyv husholdningsapparatet tilbake og gå frem som
beskrevet i kap. ”Tilberedelse av kaffe (ved
bruk av kaffebønner)”. NB: Det er kun mulig
å tilberede en kaffe om gangen, ved å trykke
på ikonet
(B10) (fig. 12).
Hvis man ønsker å gå tilbake anvendelsen av
kaffebønner etter at maskinen har fungert
med formalt kaffe, deaktiveres funksjonen for
formalt kaffe ved å trykke en til gang på ikonet
(B4) (fig. 8).
Kontroller at maskinen er klar for bruk.
Kontroller at vanndysen er hektet på tuten
(fig. 6).
Plasser en beholder under dysen.
Trykk på ikonet
(B13) (fig. 20).
Maskinen viser meldingen “VARMT VANN
TRYKK OK”. Trykk på ikonet OK (B9) og det
varme vannet renner ut fra dysen og fyller
opp beholderen under (ikke la det renne ut
varmt vann i mer enn 2 minutter vedvarende). Avbryt ved å trykke enten på ikonet
(B13) eller på ESC (B6). Maskinen avbryter uttaket når den har nådd forhåndsinnstilt mengde med vann.
ENDRING AV MENGDE
VARMT VANN
Maskinen er stilt inn i fabrikken for å slippe automatisk ut 150ml med varmt vann.
Hvis man ønsker å endre på denne mengden går
man frem på følgende måte:
• Plasser en beholder under vanndysen (fig.
5).
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen (fig. 15). Bruk deretter ikonene
(B7) og (B8) (fig. 2) og velg meldingen “VARMT VANN PROGRAM”.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte.
• Velg ønsket mengde vann gjennom å trykke
på ikonene
(B7) og (B8). Fremdriftslinjen viser hvor stor mengde vann man har
valgt.
MERKNAD 1: Hell aldri formalt kaffe i maskinen
når denne er av. Dette kan nemlig føre til at den
sprer seg inne i selve maskinen.
MERKNAD 2: Hell aldri i mer enn 1 måleskje om
gangen da dette vil føre til at maskinen ikke lager
kaffe.
MERKNAD 3: Bruk kun den medleverte måleskjeen.
16
NR
•
•
•
Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte (eller
ikonet ESC (B6) for å annullere inngrepet).
Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18)
for å gå ut fra menyen.
Maskinen er nå omprogrammert etter de nye
innstillingene og er klar for bruk.
•
Fjern varmtvannsdysen (fig. 6) og hekt melkebeholderen til tuten (fig. 25).
• Flytt røret for melkeuttak som vist i fig. 26 og
plasser en passende stor kopp under kaffeuttaket og under røret for melkeuttak.
• Trykk på ikonet
(B12). Maskinen viser
meldingen: “CAPPUCCINO… “ og etter noen
sekunder renner det skummet melk ut fra
melkeuttakets rør og fyller opp koppen under.
(Melkeuttaket stopper opp av seg selv).
• Maskinen slipper ut kaffe.
• Cappuccinoen er nå klar: sukre etter behov
og strø eventuelt litt kakaopulver over skummet.
MERKNAD 1: Under tilberedelsen av cappuccino
kan man avbryte uttaket av skummet melk eller
kaffe ved å trykke på ikonet (B12).
MERKNAD 2: Hvis beholderen blir tom mens uttaket av skummet melk pågår, må denne hektes
av og fylles opp med mer melk. Hekt den deretter tilbake på plass og trykk på ikonet
(B12)
for å tilberede en ny cappuccino.
MERKNAD 3: For å garantere en fullstendig rengjøring og rensing av melkeskummeren, må man
rengjøre de interne rørene på melkebeholderens
lokk hver gang man er ferdig med å tilberede cappuccino. På display blinker meldingen “TRYKK
CLEAN!”:
• Plasser en beholder under melkeuttakets rør
(fig. 26).
• Trykk og hold nede knappen CLEAN (C3) i
minst 5 sekunder (fig. 26), slik at rengjøringsfunksjonen starter opp. Knappen er plassert på selve lokket. Maskinen viser
meldingen “RENGJØRING” og under skriften
kan man se linjen for fremdrift.
• Man råder til å ikke slippe knappen CLEAN
før linjen er helt full og hele rengjøringsfasen
er ferdig utført.
• Hvis man slipper knappen CLEAN avbrytes
funksjonen.
• Hekt av melkebeholderen etter at rengjøringen er fullført og plasser den i kjøleskapet.
Man råder til å ikke oppbevare melken utenfor kjøleskapet i mer enn 15 minutter.
MERKNAD 4: Hvis man ønsker å endre på mengden med kaffe eller oppskummet melk som ma-
TILBEREDELSE AV
CAPPUCCINO
Merk: Mengde kaffe man ønsker å bruke
for å tilberede en cappuccino må stilles inn gjennom menyfunksjonen ”Cappuccino program”.
•
•
•
•
•
Velg ønsket kaffesmak for å tilberede cappuccino ved å trykke på ikonet
(B4).
Ta av lokket på melkebeholderen.
Fyll beholderen med cirka 100 gram melk for
hver cappuccino man ønsker å tilberede (fig.
23), uten å overgå MAX nivå (tilsvarer cirka
750ml) avmerket på beholderen. Bruk helst
skummet melk eller lettmelk som kommer
rett fra kjøleskapet (cirka 5 °C).
Vær nøye med at opptaksrøret sitter godt på
gummien (fig. 24) og sett lokket tilbake på
plass på melkebeholderen.
Plasser melkemarkøren (C1) mellom skriftene CAPPUCCINO og CAFFELATTE som er
stemplet på melkebeholderens lokk. Man kan
også regulere mengden med skum: ved å
flytte regulatoren litt mot skriften CAFFELATTE oppnår man et mer kompakt skum.
Flyttes den derimot mot skriften CAPPUCCINO oppnår man et skum som er mindre
fast.
IKKE skum
“mer kompakt”
skum
Markør
“mindre fast” skum
17
NR
•
skinen slipper automatisk ut i koppen, går man
frem som beskrevet i kapittelet “Endring av mengde kaffe og melk for cappuccino”.
•
Velg ønsket mengde kaffe ved å trykke på
ikonene
(B7) og (B8). Fremdriftslinjen
indikerer hvilken mengde kaffe man har valgt.
Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte (eller
på ikonet ESC (B6) for å annullere inngrepet).
Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18)
for å gå ut fra menyen.
ENDRING AV MENGDE
MELK OG KAFFE FOR
CAPPUCCINO
•
Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å
slippe automatisk ut en mengde som tilsvarer en
standard cappuccino. Hvis man ønsker å endre
på denne mengden går man frem på følgende
måte:
TILBEREDELSE AV FLERE
KOPPER KAFFE VED BRUK
AV KANNE (JUG)
Denne funksjonen tillater en automatisk tilberedelse av flere kopper kaffe (4, 6) direkte i kannen
(A11), slik at kaffen holder seg varm.
• Vri kannens lokk slik at pilen peker mot skriften OPEN og ta det av.
• Skyll kannen og lokket.
• Sett lokket på kannen og vri det mot skriften
“CLOSE”, helt til det sitter godt på. Plasser
kannen under kaffedysen.
• Kannen må plasseres slik at håndtaket alltid
enten vender mot høyre eller mot venstre,
som vist i figuren.
• Kaffedysen (A13) må være skjøvet helt opp
slik at det blir plass til kannen under. På
skjermen vises “FYLL BØNNER OG VANN,
TØM GRUTBEHOLDER, TRYKK OK”, kontroller at vanntanken er full, at beholderen med
kaffebønner er tilstrekkelig fylt opp og at
grutbeholderen er helt tom.
Hvordan endre mengden med
melk
•
•
•
•
•
•
•
Fyll beholderen opp med melk til avmerket
maksimalt nivå på selve beholderen;
Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen (fig. 15) og deretter ikonene
(B7)
og (B8) (fig. 2) til man kan velge meldingen
“CAPPUCCINO PROGRAM”.
Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. På
skjermen vises meldingen “MELKEVOLUM”.
Trykk en til gang på ikonet OK (B9).
Velg ønsket mengde melk ved å trykke på
ikonene
(B7) og (B8). Fremdriftslinjen
indikerer hvilken mengde melk man har valgt.
Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte (eller
på ikonet ESC (B6) for å annullere inngrepet).
Trykk to ganger på ikonet ESC (B6) (fig. 18)
for å gå ut fra menyen.
Hvordan endre mengden med
kaffe
•
•
•
Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen (fig. 15) og deretter ikonene
(B7)
og (B8) (fig. 2) til man kan velge meldingen
“CAPPUCCINO PROGRAM”.
Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte og deretter ikonene
(B7) og (B8) (fig. 2) til
man kan velge meldingen “KAFFE FOR CAPPUCCI.”.
Trykk en til gang på ikonet OK (B9).
18
NR
•
•
•
•
•
Trykk på ikonet OK (B9). Skjermen viser hvilken type kaffe man har valgt, for eksempel
“KANNE EKSTRA MILD” og antall kopper
man ønsker å tilberede i kannen, for eksempel ”KANNE 4 KOPPER».
Bekreft ved å trykke på ikonet
(B14). På
display vises en fremdriftslinje som indikerer
kaffetilberedelsens fremgang.
Når fremdriftslinjen er full, avslutter apparatet prosessen og går automatisk tilbake til
funksjonen for kaffekanne. Hvis skjermen derimot viser en ufullstendig fremdriftslinje,
betyr dette at syklusen ikke ble avsluttet på
riktig måte. Man må da ta ut kannen og vurdere hvilken melding som kommer frem på
skjermen. Slå opp i kapittelet “MELDINGER
SOM VISES PÅ SKJERMEN”.
Trekk deretter kaffekannen ut. La lokket være
i posisjon for CLOSE, slik at kaffen holder seg
lengre varm.
For å tømme kaffen i koppen vrir man lokket
til venstre, helt til pilen peker mot tuten på
kannen.
OENDRING AV
PARAMETERE FOR KANNE
(JUG)
Programmet for kanne er stilt inn i fabrikken på
standard verdier. Disse kan endres etter egne
smaker og lagres. Man kan velge 5 ulike typer
kaffesmaker, fra ekstra mild til ekstra sterk, og 10
ulike nivå for mengde kaffe, gjennom bruken av
en grafisk søyle. Disse reguleringene endres på
følgende måte:
• Trykk på tasten
(B2) for å gå inn på menyen. Trykk på ikonene
(B7) og (B8)
helt til skjermen viser “PROGRAM FOR
KANNE”.
• Trykk på ikonet OK (B9) og deretter på ikonene
(B7) og (B8), helt til skjermen
viser “KANNE KAFFESTYRKE”.
• Trykk på ikonet OK (B9).
• Trykk på ikonene
(B7) og (B8) for å
velge en annen smak på kaffen, fra ekstra
mild til ekstra sterk.
• Bekreft ønsket smak ved å trykke på ikonet
OK (B9).
• For å endre på mengde kaffe trykker man på
ikonene
(B7) og (B8) helt til skjermen
viser “MENGDE I KANNE/KOPP”.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte.
• På skjermen vises en linje som enten kan forstørres eller reduseres; denne tilsvarer mengde kaffe man ønsker å tilberede for hver
enkelt kopp. Når linjen er helt full tilsvarer
dette maksimal mengde kaffe for en kopp.
• Etter å ha indikert ønsket mengde kaffe, trykker man på ikonet OK (B9) for å bekrefte.
• For å endre på antall kopper trykker man på
ikonene
(B7) og (B8) helt til skjermen
viser “ANT. KOPPER I KANNE”.
• Trykk først på ikonet OK (B9) og deretter på
ikonene
(B7) og (B8) for å velge ønsket antall kopper (4, 6). Skjermen viser
“KANNE 4 KOPPER” eller “KANNE 6 KOPPER”.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte.
• Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra programmeringsmodaliteten.
Vær oppmerksom! Når det ikke finnes
tilstrekkelig med kaffebønner i beholderen for å
kunne avslutte ønsket funksjon, avbryter apparatet prosessen og venter til beholderen med kaffebønner fylles opp på nytt og til man har trykt
på ikonet
(B14). Når antall kopper som skal
tilberedes er f.eks. 4 og kaffebønnene ikke strekker til, tilbereder apparatet 2 kopper og stopper
deretter opp produksjonen. Fyll beholderen med
kaffebønner og trykk på ikonet
(B14). Når
beholderen igjen er full, tilbereder apparatet kun
de 2 gjenværende koppene, slik at ønsket mengde med 4 kopper oppnås. Når det ikke finnes tilstrekkelig med vann i tanken for å avslutte ønsket
funksjon, eller når grutbeholderen er full, avbryter apparatet prosessen. For å kunne fylle opp
vanntanken eller tømme grutbeholderen, må man
trekke ut kannen og programmet blir dermed avbrutt. Etter at man har løst problemet må programmet startes opp på nytt. I følgende tilfelle
må man også ta med i betraktningen den mengden med kaffe som alt befinner seg i kannen,
slik at det ikke renner over.
19
NR
RENGJØRING
Rengjøring av beholder for
kaffegrut
Rengjøring av maskinen
Når skriften “TØM GRUTBEHOLDER!” kommer
frem på skjermen, må denne tømmes og rengjøres. For å utføre rengjøringen
• åpne opp serviceluken fremme på maskinen
(fig. 16), trekk ut beholderen for dråpeoppsamling (fig. 17) og rengjør denne.
• Rengjør grutbeholderen nøye.
Ikke bruk løsemidler eller skuremidler for å rengjøre maskinen. Det er tilstrekkelig at den blir vasket med en fuktig og myk klut. INGEN av
maskinens bestanddeler skal vaskes i oppvaskemaskinen.
Følgende deler på maskinen må regelmessig rengjøres:
• Beholder for kaffegrut (A4).
• Beholder for dråpeoppsamling (A14).
• Vanntank (A12).
• Kaffeuttakets tuter (A13).
• Trakt for innføring av formalt kaffe (A21).
• Maskinens indre deler, tilgjengelige kun etter
at man har åpnet serviceluken (A2).
• Trakteenhet (A5).
• Kaffekanne (Jug).
Vær oppmerksom! Når man trekker ut
beholderen for dråpeoppsamling er det obligatorisk å alltid tømme grutbeholderen.
Rengjøring av beholder for
dråpeoppsamling
Vær oppmerksom! Hvis ikke beholderen
for dråpeoppsamling tømmes, kan vannet renne
over. Dette kan føre til skader på maskinen.
Beholderen for dråpeoppsamling er utstyrt med
en flytende nivåmåler (rød farge) for vannet i beholderen (fig. 28). Før denne måleren begynner å
stikke opp fra koppbrettet, må beholderen tømmes og rengjøres.
For å fjerne beholderen:
1. Åpne opp serviceluken (fig. 16).
2. Trekk ut beholderen for dråpeoppsamling og
beholderen for kaffegrut (fig. 17);
3. Tøm begge beholderne og vask dem (A4).
4. Plasser beholderen for dråpeoppsamling tilbake sammen med beholderen for kaffegrut.
5. Lukk igjen serviceluken.
Rengjøring av vanntank
1. Rengjør vanntanken (A12) regelmessig (cirka
en gang i måneden) med en fuktig klut og litt
mildt rengjøringsmiddel.
2. Vær nøye med å fjerne alle rester av rengjøringsmiddel.
20
NR
Rengjøring av kaffeuttakets tuter
Vær oppmerksom! Rengjør trakteenheten uten å anvende vaskemidler, da klaffen innvendig er behandlet med et smøremiddel som
kan bli vasket vekk.
1. Rengjør kaffeuttakets tuter ved hjelp av en
svamp (fig. 29).
2. Kontroller regelmessig at kaffedysens hull
ikke er tilstoppet. Fjern eventuelt oppsamlingen av kaffe med en tannstikker (fig. 27).
5. Legg trakteenhet i vann i cirka 5 minutter og
skyll den deretter under vannkranen.
6. Etter å ha utført rengjøringen føres trakteenheten (A5) tilbake på støtten og stiften i
Rengjøring av trakt for innføring
av formalt kaffe
•
Støtte
Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (fig. 21) ikke er tilstoppet.
Fare! Før man utfører et hvilket som helst
vedlikeholdsinngrep, må maskinen slås av gjennom hovedbryteren (A23) og koples fra strømnettet.
Ikke dypp maskinen i vann.
Stift
Rengjøring av maskinen
innvendig
bunnen; trykk deretter på skriften PUSH til
man kan høre et klikk for utført påhekting.
1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at maskinen ikke er skitten innvendig.
Fjern oppsamling av kaffe med en svamp om
nødvendig.
2. Støvsug alle rester med en støvsuger (fig.
31).
Merk! Hvis det er vanskelig å sette inn
trakteenheten må man (før den settes inn) plassere den tilbake til riktig størrelse ved å trykke på
de to spakene, som vist i figuren.
Rengjøring av trakteenhet
Trakteenheten må rengjøres minst en gang i måneden.
Vær oppmerksom! Trakteenheten (A5)
kan ikke trekkes ut når maskinen er på. Ikke prøv
å trekke trakteenheten ut med makt.
7. Etter at den er satt på plass må man forsikre
seg om at de to røde tastene har klikket på
plass mot utsiden.
1. Forsikre seg om at maskinen har utført slukkingen på riktig måte (slå opp i ”Slukking”).
2. Åpne opp serviceluken (fig. 16).
3. Trekk ut beholderen for dråpeoppsamling og
beholderen for kaffegrut (fig. 17).
4. Trykk inn de to røde hektetastene og trekk
samtidig bryggeenheten ut fra apparatet (fig.
32 ).
21
NR
8. Sett tilbake beholderen for dråpeoppsamling
sammen med beholder for kaffegrut.
9. Lukk igjen serviceluken.
Rengjøring av kaffekanneè
Rengjøring av melkebeholder
Merk! For å unngå estetiske skader på
kannen bør den ikke vaskes i oppvaskemaskinen.
Rengjør kaffekannen med en myk klut og et mildt
vaskemiddel.
Vær oppmerksom! Rengjør alltid melkebeholderens interne rør (C) etter at man har tilberedet melk. Hvis det er melk igjen i beholderen
må denne oppbevares i kjøleskapet.
Rengjør beholderen etter hver tilberedelse av
melk, som beskrevet i merknad 3 i kap. “Tilberedelse av Cappuccino”. Alle deler kan vaskes i
oppvaskemaskinen, men de må da plasseres i
maskinens øverste hylle.
1. Vri melkebeholderens lokk mot høyre og trekk
det av.
2. Dra av både uttaksrøret og oppsugingsrøret.
ENDRING OG INNSTILLING
AV MENYENS PARAMETERE
Når maskinen er klar for anvendelse kan man gå
inn på menyen for å endre følgende parametere
eller funksjoner:
• Velg språk
• Spyling
• Automatisk stopp tid
• Still klokken
• Start-tid
• Auto start
• Temperatur
• Vannhardhet
• Kaffeprogram
• Cappuccino program
• Program for kanne
• Varm vann program
• Avkalking
• Tilbakestill
• Statistikk
• Sett inn filter
• Tilbakestill filter
• Lydsignal
• Kontrast
Uttaksrør
rør for
oppsuging
3. Trekk ut markøren
Liten kanal
ved å dra den utover.
4. Vask alle deler
nøye med varmt
vann og et mildt
Markør
vaskemiddel.
Vær spesielt nøye
med at det ikke
ligger igjen rester
av melk inne i hulHull
lene og i den lille
kanalen plassert
Hull
ved enden av
markøren.
5. Kontroller at ikke oppsugingsrøret og uttaksrøret er tilstoppet av melkerester.
6. Monter markøren, uttaksrøret og oppsugingsrøret tilbake på plass.
7. Skru lokket på melkebeholderen.
Innstilling av språk
Hvis man ønsker å endre språket som vises på
skjermen, utføres følgende:
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen; på skjermen vises “VELG SPRÅK”.
• Trykk på ikonet OK (B9).
• Trykk på ikonene
(B7) og (B8) helt til
maskinen viser ønsket språk.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte.
• Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen.
22
NR
•
Nota Bene! Hvis man ved en feil velger et
uønsket språk, er det mulig å gå direkte inn på menyen for å endre denne parameteren:
• Trykk og hold nede ikonet
(B2) i minst 7
sekunder, helt til maskinen viser de ulike
språkene.
• Velg ønsket språk ved å følge henvisningene
i avsnittet “Første gangs oppstart av apparatet”.
•
•
Trykk på ikonene
] (B7) og (B8) for å
velge tid for automatisk slukking av apparatet (1/2 time, 1 time, 2 timer).
Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte.
Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen.
Innstilling av klokken
•
Spyling
•
•
Denne funksjonen brukes for å oppnå en varmere
kaffe. Utfør følgende:
• Hvis man ønsker å tilberede en liten kopp
kaffe (mindre enn 60cc) med en gang maskinen slås på, bruker man spylingens varme
vann for å forhåndsvarme koppen.
• Har det derimot gått mer enn 2/3 minutter
siden siste kaffe ble tilberedet, må man forhåndsvarme trakteenheten før man tilbereder
en ny kaffe. Trykk først på ikonet
(B2)
for å gå inn på menyen og deretter på ikonene
(B7) og (B8), helt til man kan
velge funksjonen ”SPYLING”.
Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises
”SPYLING BEKREFT”.
Trykk en til gang på ikonet OK (B9).
La det deretter renne vann ned i beholderen
for dråpeoppsamling under, eller bruk dette
vannet for å fylle opp (og deretter tømme)
koppen som skal brukes for kaffen, slik at
den varmes opp på forhånd.
•
•
Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter ikonene
(B7) og (B8)
helt til maskinen viser meldingen ”STILL
KLOKKEN”.
Trykk på ikonet OK (B9).
For å stille inn timene bruker man ikonene
(B7) og (B8) og trykker deretter på OK
(B9) for å bekrefte.
For å stille inn minuttene bruker man ikonene
(B7) og (B8) og trykker deretter på OK
(B9) for å bekrefte.
Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen.
Innstilling av tid for automatisk start
Denne funksjonen gjør det mulig å programmere
når maskinen skal slå seg automatisk på.
• Kontroller at klokken på maskinen er stilt riktig inn.
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter ikonene
(B7) og (B8)
helt til maskinen viser meldingen “STARTTID”.
• Trykk på ikonet OK (B9).
• For å stille inn time for automatisk start bruker man ikonene
(B7) og (B8) og trykker deretter på OK (B9) for å bekrefte.
• For å stille inn minutter bruker man ikonene
(B7) og (B8) og trykker deretter OK
(B9) for å bekrefte.
• For å aktivere funksjonen for automatisk
start, trykker man på ikonene
(B7) og
(B8) helt til maskinen viser meldingen ”AUTO
START”.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte. På
skjermen vises symbolet
.
• Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen.
• For å deaktivere funksjonen for automatisk
Endring av tid for automatisk
slukking
Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å slå
seg automatisk av etter 30 minutter siden siste
anvendelse. For å endre på dette tidsmellomrommet (maks 120 min.), utfører man følgende:
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen. Bruk deretter ikonene
(B7) og
(B8) og trykk til maskinen viser meldingen
“AUTOMATISK STOPP TID”.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte.
23
NR
antenning, trykk på ikon
(B2) og deretter på ikon
(B7) og (B8) helt til maskinen viser meldingen “AUTOMATISK
ANTENNING”.
Trykk på ikon OK (B9). På skjermen vises
“BEKREFT”. Trykk på "ESC" for å deaktivere.
Symbolet
forsvinner.
•
Endring av kaffetemperatur
For å endre på kaffetemperaturen går man frem
på følgende måte:
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene
(B7) og
(B8) helt til maskinen viser meldingen “TEMPERATUR”;
• Trykk på ikonet OK (B9).
• Trykk på ikonene
(B7) og (B8) for å
velge ønsket kaffetemperatur: lav, medium,
høy.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte valgte
temperatur.
• Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen.
man kan velge det nummer som tilsvarer like
mange firkanter som er blitt røde på målestripen (for eksempel, hvis det danner seg 3
røde kvadrater på målestripen er det nødvendig å velge meldingen ”VANNHARDHET
3”);
Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte følgende data.
Maskinen er nå programmert for å gi beskjed
om å utføre avkalkingen når det virkelig er
nødvendig.
Programmering av kaffe
Når det gjelder henvisninger angående programmering av kaffe, vennligst referer til kapittel “ENDRING AV MENGDE KAFFE I KOPPEN”.
Programmering av cappuccino
Når det gjelder henvisninger angående programmering av cappuccino, vennligst referer til kapittel “ENDRING AV MENGDE MELK OG KAFFE FOR
CAPPUCCINO”.
Programmering av Jug
Når det gjelder henvisninger angående programmering av jug, vennligst referer til kapittel “ENDRING AV PARAMETERE FOR KANNE (JUG)”.
Programmering av vannets
hardhet
Hvis man ønsker dette kan man forlenge denne
funksjonsperioden og dermed gjøre avkalkingsinngrepet sjeldnere. Dette gjør man ved å programmere maskinen etter vannets reelle
kalkinnhold. Gå frem på følgende måte:
• etter å ha tatt målestripen ut fra pakken “Total
hardness test" (vedlagt på side 2), dyppes
den helt under vann i noen sekunder. Ta den
deretter opp og vent i cirka 30 sekunder (helt
til den endrer farge og de røde firkantene
kommer til syne).
• slå på maskinene gjennom tasten tenning/
stand-by (A7).
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene
(B7) og
(B8) helt til maskinen viser meldingen “VANNHARDHET”.
• Trykk på ikonet OK (B9).
• Trykk på ikonene
(B7) og (B8) helt til
Programmering av vann
For henvisninger vennligst referer til kapittel “ENDRING AV MENGDE MED VARMT VANN”.
Avkalking
Vær oppmerksom! Avkalkingsmiddelet inneholder syrer. Følg alle sikkerhetsregler som produsenten har ført opp på avkalkingsmiddelets
beholder.
Merk! I motsatt tilfelle vil garantien gjøres
ugyldig. Garantien oppheves også hvis avkalkingen ikke utføres regelmessig.
Vær oppmerksom! Før man utfører avkalkingen må man forsikre seg om at avherdin24
NR
gsfilteret er fjernet.
•
•
Før man utfører avkalkingen må man forsikre seg
om at avherdingsfilteret er fjernet.
• Kontroller at maskinen er klar for bruk.
• Hekt vanndysen (C7) på tuten (A10).
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene
(B7) og
(B8) helt til maskinen viser meldingen “AVKALKING”.
• Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser
meldingen “AVKALKING BEKREFT”.
• Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises
skriften “FYLL PÅ AVKALKER BEKREFT”.
• Tøm vanntanken, tøm innholdet i flasken
med avkalkingsmiddel (overhold henvisningene som er oppført på beholderen) og fyll
deretter på med vann til man når MAX nivå
avmerket på selve vanntanken. Plasser en beholder med en kapasitet på cirka 2 liter under
varmtvannsdysen.
• Trykk på ikonet OK (B9); avkalkingsmiddelet
renner ut fra varmtvannsdysen og begynner
å fylle opp beholderen under.
Maskinen viser meldingen “AVKALKING”.
• Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en
serie med vannuttak og pauser.
• Etter cirka 30 minutter viser maskinen meldingen “AVKALKINGEN FERDIG BEKREFT”.
• Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser
meldingen “SPYLING BEKREFT”.
• Tøm vanntanken, skyll den godt for å fjerne
alle rester av avkalkingsmiddel og fyll den
opp med rent vann.
• Sett tanken tilbake på plass fylt opp med rent
vann.
På skjermen kan man lese skriften “SPYLING
BEKREFT”.
• Trykk en til gang må ikonet OK (B9). Det
varme vannet renner ut fra dysen og fyller
opp beholderen. Maskinen viser meldingen
“SPYLING”.
• Vent til man kan lese meldingen “SPYLINGEN FERDIG BEKREFT”.
• rykk på ikonet OK (B9). På skjermen vises
skriften “AVKALKINGEN FERDIG” og deretter “FYLL TANKEN”.
Fyll tanken på nytt med rent vann.
Avkalkingsprogrammet er nå ferdig utført og
maskinen er igjen klar for å tilberede kaffe.
MERK: Hvis man avbryter avkalkingsprosedyren før denne er fullført, må man starte
opp igjen fra starten.
Vær oppmerksom! GARANTIEN OPPHØRER HVIS AVKALKINGEN IKKE BLIR REGELMESSIG UTFØRT.
Tilbakestilling av standardverdier
(reset)
Det kan gå tilbake til maskinens standardverdier
(også etter at bruker har endret på disse) ved å
utføre følgende prosedyre:
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene
(B7) og
(B8) helt til maskinen viser meldingen “TILBAKESTILL”.
• Trykk på ikonet OK (B9) og maskinen viser
meldingen “TILBAKESTILL BEKREFT”.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å gå tilbake til
standardverdier;
Statistikk
Gjennom denne funksjonen får man oversikt over
maskinens statistiske data. For å få disse frem utføres følgende:
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene
(B7) og
(B8) helt til maskinen viser meldingen “STATISTIKK”.
• Trykk på ikonet OK (B9).
• Ved å trykke på ikonene
(B7) og (B8)
kan man verifisere:
- Antall kopper med kaffe og cappuccino man
har tilberedet.
- Antall utførte avkalkinger.
- Antall liter med varmt vann som er tilberedet.
• Trykk en gang på ikonet ESC (B6) for å gå ut
fra denne funksjonen, eller trykk to ganger
for å gå ut fra menyen.
25
NR
Lydsignal
SLUKKING AV APPARATET
Gjennom denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer man lydsignalet maskinen gir fra seg hver
gang man trykker på et ikon og hver gang man
innfører/tar av tilleggsutstyret.
Hver gang man slår av apparatet utfører dette en
automatisk spyling som ikke kan avbrytes.
Fare for brannskader! Under spyling
kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttakets tuter.
Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten.
For å slå av apparatet trykker man på tasten tenning/stand-by (A7). Apparatet utfører spylingen
og slår seg deretter av.
Merk! Maskinen er forhåndsinnstilt på aktivert lydsignal.
•
•
•
•
Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene
(B7) og
(B8) helt til maskinen viser meldingen “LYDSIGNAL”.
Trykk på ikonet OK (B9). På skjermen kan
man lese skriften ”LYDSIGNAL BEKREFT”.
Trykk på ikonet ESC (B6) for å deaktivere lydsignalet, eller på ikonet OK (B9) for å aktivere
det.
Trykk på ikonet ESC (B6) for å gå ut fra menyen.
Merk! Dersom apparatet ikke brukes over
en lengre periode, må man også trykke av hovedbryteren ON/OFF og plassere denne på 0.
TEKNISKE DATA
Spenning: 220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A
Strømforbruk: 1350W
Trykk: 15 bar
Kapasitet for vanntank: 1,8 liter
Dimensjoner LxHxB: 594x 378/460x398 mm
Vekt: 26 kg
Regulering av kontrast
Hvis man ønsker å øke eller minske på skjermens
kontrast, utføres følgende:
• Trykk på ikonet
(B2) for å gå inn på menyen og deretter på ikonene
(B7) og
(B8) helt til maskinen viser meldingen “KONTRAST”.
• Trykk på ikonet OK (B9).
• Trykk på ikonene
(B7) og (B8) helt til
skjermen viser ønsket kontrast: fremdriftslinjen indikerer hvilket kontrastnivå man har
valgt.
• Trykk på ikonet OK (B9) for å bekrefte.
• Trykk en gang på ikonet ESC (B6) for å gå ut
fra denne funksjonen eller to ganger for å gå
ut fra menyen.
Apparatet er i overensstemmelse med
følgende EC direktiv:
•
•
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og påfølgende bestemmelser.
EMC direktivet 2004/108/EC og påfølgende
bestemmelser.
Alle materialer og gjenstander som er ment for å
komme i kontakt med matvarer, er i overensstemmelse med Europeisk (EC) regelverk nr.
1935/2004.
Vannfilter
Når det gjelder henvisninger angående avherdingsfilteret, vennligst referer til kapittel “INSTALLASJON AV FILTER”.
26
NR
MELDINGER SOM VISES PÅ SKJERMEN
FREMVIST MELDING
MULIG ÅRSAK
LØSNING
FYLL TANKEN
•
Vanntanken er tom eller
satt feil inn.
•
Fyll vanntanken og/eller
sett den riktig på plass
ved å trykke den helt ned.
MALINGEN FOR FIN
JUSTER MALINGEN
(vekslende)
TRYKK OK
•
Malingen er for fin og kaffen renner derfor ut for
sakte.
Maskinen klarer ikke å tilberede kaffe fordi det finnes luft i den hydrauliske
kretsen. Mulig årsak: filteret ble ikke satt riktig på
plass under installasjonsprosedyren.
•
Vri malingens reguleringsbryter med et hakk mot
nummer 7.
Kontroller at filteret (A9)
er riktig installert og at installasjonsprosedyren ble
riktig utført.
MALINGEN FOR FIN
JUSTER MALINGEN
(vekslende)
TRYKK OK
(og deretter)
FYLL TANKEN
•
Tanken ble tatt ut under
kaffeuttaket.
Det finnes luft i den hydrauliske kretsen.
•
Sett inn tanken og trykk
på ikonet OK (B9). Skjermen viser “VARMT VANN
TRYKK OK”. Trykk en til
gang på ikonet OK (B9).
Maskinen går tilbake til
bruksklar modalitet.
TØM GRUTBEHOLDER
•
Beholderen for kaffegrut
(A4) er full eller det har
gått mer enn tre dager
siden siste kaffeuttak
(dette inngrepet garanterer en riktig hygiene på
maskinen).
•
Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den tilbake på plass. Viktig: Når
man trekker ut beholderen
for dråpeoppsamling er
det obligatorisk å alltid
tømme grutbeholderen
selv om den ikke er full.
Hvis dette inngrepet ikke
utføres kan det forekomme at den fyller seg
for mye opp under de
neste tilberedelsene av
kaffe og at maskinen dermed tilstoppes.
SETT INN GRUTBEHOLDER
•
Grutbeholderen ble ikke
satt tilbake på plass etter
rengjøring.
27
•
Åpne opp serviceluken og
sett inn grutbeholderen.
•
•
•
NR
FREMVIST MELDING
FYLL PÅ FORMALT KAFFE
MULIG ÅRSAK
•
•
LØSNING
Man har valgt funksjonen
“formalt kaffe”, men man
har ikke helt formalt kaffe
i trakten.
Trakten (A21) er tilstoppet.
•
Trekk ut maskinen og legg
forhåndsmalt kaffe i trakten.
•
Tøm trakten ved hjelp av
en kniv som beskrevet i
avsnittet ” Rengjøring av
trakten for innlegging av
kaffe”.
MÅ AVKALKES!
(vekslende)
MEDIUM KOPP NORMAL
SMAK
•
Indikerer at maskinen må
avkalkes.
•
Man må så fort som mulig
utføre
avkalkingsprogrammet beskrevet i kapittelet ”Avkalking”.
MINDRE KAFFE
•
Man har anvendt for mye
kaffe.
•
Velg en mildere smak eller
reduser mengden forhåndsmalt kaffe og be på nytt
om kaffeuttak.
FYLL PÅ BØNNER
•
Det er tomt for kaffebønner.
•
Fyll kaffebønnebeholderen.
SETT INN TRAKTEENHET
•
Trakteenheten ble ikke satt
tilbake etter rengjøring.
•
Sett inn bryggeenheten slik
som beskrevet i avsnittet
”Rengjøring av bryggeenheten”.
LUKK DØREN
•
Serviceluken er åpen.
•
Lukk serviceluken.
ALARM!
•
Maskinen er svært skitten
innvendig.
•
Rengjør nøye maskinen
som beskrevet i paragrafen ”rengjøring og vedlikehold”.
Dersom
maskinen etter rengjøring
fremdeles viser denne
meldingen, ta kontakt
med et servicesenter.
BYTT FILTER!
•
Indikerer at det er nødvendig å bytte ut avherdingsfilteret (A9).
•
Man må så fort som mulig
bytte filter ved å følge instruksjonene beskrevet i
avsnittet ”Bytte filter”.
28
NR
PROBLEMLØSNING
Under følger en liste over mulige funksjonsfeil. Hvis problemet ikke kan løses på samme måte som beskrevet, må man ta kontakt med Teknisk Servicesenter.
PROBLEM
Kaffen er ikke varm.
MULIG ÅRSAK
•
Koppene er ikke varmet
opp på forhånd.
•
•
Trakteenheten har kjølt
seg ned fordi det har gått
2/3 minutter siden forrige
kaffe.
Innstilt temperatur er ikke
tilstrekkelig.
•
•
Juster den innstilte temperaturen (se avsnitt “Endring
av
kaffetemperatur”).
•
Kaffen er malt for grovt.
•
•
Kaffeblandingen er ikke
egnet for maskinen.
•
Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot
venstre og mot nummer
1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14).
Bruk en kaffeblanding
som er laget spesielt for
espresso maskiner.
•
Kaffen er malt for fint.
•
•
Kaffen har lite krem.
Kaffen renner ut for sakte
eller dråpevis.
LØSNING
29
Varm koppene ved å
skylle dem under varmt
vann.
Varm opp trakteenheten
ved å velge funksjonen
SPYLING fra menyen.
Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk til
høyre mot nummer 7.
Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14). Fortsett med å vri den et hakk
om gangen helt til man
oppnår et tilfredsstillende
uttak, noe som kun er
synlig etter tilberedelsen
av 2 kopper kaffe.
NR
PROBLEM
MULIG ÅRSAK
LØSNING
Kaffen renner ut for raskt.
•
Kaffen er malt for grovt.
•
Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot
venstre og mot nummer
1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 14).
Vær forsiktig med å ikke
vri kvernens reguleringsbryter for mye, hvis
ikke vil uttaket bli for tregt
og komme ut dråpevis
ved neste tilberedelse. Effekten er kun synlig etter
at man har tilberedet 2
kopper kaffe.
Kaffen renner ikke ut fra en
eller begge av uttakets tuter.
•
Kaffen er malt for grovt.
•
Rengjør tutene med en
tannstikker (fig. 27).
Kaffen renner ikke ut fra uttakstutene, men langs serviceluken (A2).
•
Tutenes hull er tilstoppet
av tørt kaffepulver.
•
•
Kaffetransportøren (A3)
inne i serviceluken er
blokkert.
Rengjør tutene med en
tannstikker, en svamp
eller en kjøkkenbørste
med hard kost (fig.27-29).
Rengjør kaffetransportøren nøye (A3), spesielt i
nærheten av hengslene.
•
Den malte kaffen er blokkert i trakten (A21)
•
Det kommer ikke kaffe men
bare vann ut fra uttaket.
30
•
Rengjør trakten (A21)
med en tregaffel eller plastikkgaffel, rengjør maskinen innvendig.
NR
PROBLEM
MULIG ÅRSAK
LØSNING
Det komme ikke melk ut fra
uttaksrøret (C5).
•
Melkeskummerens markør er ikke plassert riktig.
•
Reguler etter henvisning i
avsnittet “Tilberedelse av
cappuccino”.
Melken er lite skummet.
•
Oppsugingsrøret er ikke
satt inn eller det er satt inn
på feil måte.
Lokket på melkebeholderen er skittent.
•
Plasser opptaksrøret (C4)
godt inn på melkebeholderens gummi (fig. 24).
Rengjør melkens lokk
som beskrevet i avsnittet
“Rengjøring av melkebeholder”.
•
Melken er ikke kald nok
eller det er ikke skummet
melk.
•
•
Melkeskummerens markør er ikke regulert riktig.
•
•
Lokket på melkebeholderen er skittent.
•
•
Melken har store luftbobler
eller spruter når den kommer
ut fra melkens uttaksrør
31
•
Bruk helst kjøleskapskald
skummet melk eller lettmelk (cirka 5 °C). Hvis resultatet fremdeles ikke er
tilfredsstillende må man
prøve å bytte melkemerke.
Flytt markøren et lite
stykke mot skriften “CAFFELATTE” (se avsnitt ”Tilberedelse
av
cappuccino”).
Rengjør melkens lokk
som beskrevet i avsnittet
“Rengjøring av melkebeholder”.
Besøk vår internettbutikk:
www.aeg electrlux.com/shop
5713215481/01.11
Besök webbshopen på
www.aeg electrlux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement