Aeg-Electrolux LAV47080, LAV47280 User manual

Aeg-Electrolux LAV47080, LAV47280 User manual
LAVAMAT 47280 aqua control
LAVAMAT 47080 aqua control
Automatická pračka chránící životní prostředí
Informace pro uživatele
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Informace pro uživatele
OBSAH
Informace pro uživatele ....................................................4
Důležitá upozornění .........................................................4
Použití ..............................................................................4
Nebezpečí zamrznutí .......................................................5
Likvidace ..........................................................................5
Ochrana životního prostředí .............................................6
Popis automatické pračky ................................................7
Zásuvka dávkovače pracího prostředku .........................7
Kontrolní panel .................................................................8
Pracovní postup ...............................................................9
Vkládání prádla ................................................................9
Dávkování pracího prostředku .........................................9
Výběr požadovaného programu .......................................9
Výběr rychlosti odstřeďování ..........................................10
Výběr programových možností ......................................10
Spuštění programu .........................................................11
Ukazatele průběhu programu .........................................12
Otevírání a zavírání víka ................................................12
Zásah během průběhu programu ...................................13
Konec programu .............................................................14
Programová tabulka .......................................................15
Praní ...............................................................................15
Samostatné máchání .....................................................16
Samostatné odstřeďování ..............................................16
Hodnoty spotřeby vody a energie a doba trvání
vybraných programů ......................................................17
Průvodce praním ............................................................18
Třídění prádla a jeho příprava na praní ..........................18
Plnění pračky dle druhu prádla ......................................18
Prací prostředky a přísady .............................................19
Údržba a čištění .............................................................21
Odstranění usazenin ......................................................21
Skříň pračky ...................................................................21
Zásuvka dávkovače pracího prostředku ........................21
Odpadový filtr .................................................................22
Jestliže něco nefunguje správně ....................................24
2
Informace pro uživatele
Pokyny pro instalaci .......................................................27
Návod na instalaci a připojení ........................................27
Bezpečnostní pokyny .....................................................27
Instalace .........................................................................28
Technická specifikace ....................................................32
Záruční podmínky ..........................................................32
3
Informace pro uživatele
INFORMACE PRO UŽIVATELE
Důležitá upozornění
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný
uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že pračka bude prodána,
ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel
pračky mohl seznámit s obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší
bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí. Je nutné, aby
jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před
vlastní instalací a používáním. Děkujeme vám za pozornost.
Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte nebo nechte
případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně stav spotřebiče. Je-li
spotřebič poškozený, tak vadu zaznamenejte do dodacího listu.
Kopii tohoto dokladu si uschovejte.
Vaše automatická pračka je určena pro použití dospělými
osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič sami neobsluhovali
nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče, mohlo by to být
pro vás nebezpečné.
Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte ho pro
komerční nebo průmyslové účely a ani pro jiné účely než je určen
: tj. praní, máchání a odstřeďování.
Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a
uzavřete přívod vody.
V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní určeno.
Informace naleznete na informační nášivce každého kusu prádla.
Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo prádlo, které se
může zatrhávat v této pračce neperte.
Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací špendlíky,
šroubky, a podobné předměty před vlastním praní. Mohou
způsobit vážná poškození vaší pračky.
V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethy-lenem, a podobnými
prostředky pro odstraňování skvrn. Jestliže jste museli takový
prostředek použít, tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před
vložením do pračky vyprchat.
Informace pro uživatele
•
•
•
Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v pracích
sáčcích nebo je vložte do polštáře.
Používejte jen doporučená množství pracího prostředku (viz str.5
-Dávkování pracího prostředku).
Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji nezapomeňte
odpojit od elektrické sítě.
Nebezpečí zamrznutí
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu (pod 0°C),
postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho přívodní
hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby položené
na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý proběhnout.
Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’ * nebo stiskněte
tlačítko ‘On/Off’.
• Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
• Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici vrat’te na
původní místo.
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala v pračce,
bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě ledu nebo námrazy a
tím zabráníte případnému poškození pračky.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota okolí je nad
teplotou mrazu (nad 0°C).
•
Likvidace
Všechny materiály označené symbolem
se mohou recyklovat.
Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř. kontaktujte případně
pověřeného správce odpadů) aby mohly být opět zpracovány nebo
recyklovány.
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že všechny
nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné, odřízněte přívodní
kabel až u skříně pračky.
*ѝdleѝmodelu
5
Informace pro uživatele
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek
nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím ušetříte vodu a
energii a tím i přispějete k ochraně životního prostředí:
•
•
•
6
Používejte pračku raději zcela naplněnou než poloprázdnou, ale
také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě praní velmi
zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody (viz str.5 Dávkování pracího prostředku), množství prádla a dle stupně
jeho zašpinění.
Informace pro uživatele
Popis automatické pračky
1
2
1 - ovládací panel
2 - madlo víka pračky
3 - dvířka filtru
4 - úchyty pro stěhování pračky
5 - vyrovnávací nožičky
3
5
4
Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Symboly
1
2
3
1 - předpírka
2 - praní
3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)
4 - přepadový otvor (při přelití množství
aviváže)
4
7
Informace pro uživatele
Kontrolní panel
9
1
2
5
6
3
7
4
10
8
1. Tlačítko «odstřeďování»
2. Tlačítko «máchání plus»
3. Tlačítko «rychlé praní»
4. Tlačítko «pozdější praní»
5. Tlačítko «předpírka»
6. Tlačítko «skvrny»
7. Tlačítko «jemně»
8. Tlačítko «start/pauza»
9. Multidisplej
10. Programové a informační kontrolky
11. Programátor
8
11
Informace pro uživatele
Pracovní postup
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1
cyklus naprázdno a to při 95°C bez použití pracího prostředku. Tím odstraníte případné nečistoty.
Vkládání prádla
•
Nadzvedněte víko pračky.
•
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím se od sebe oddělí
oba díly plnících dvířek bubnu.
•
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka pračky se
přesvědčete, že plnící dvířka pračky jsou pevně
uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
A
Dávkování pracího prostředku
Váš spotřebič se vyznačuje sníženou spotřebou vody a pracího prostředku
a proto můžete doporučené dávkování, uvedené na obale prostředku, snížit.
Do přihrádky pro hlavní prani
a v případě předpírky i do přihrádky pro
předpírku
přidejte doporučené množství pracího prostředku. V případě
potřeby přidejte do přihrádky
aviváž a bělidlo.
Pokud používáte speciální prací prostředky, dodržujte pokyny uvedené v
příslušné kapitole.
Výběr požadovaného programu
V tabulce programů naleznete nejvhodnější program pro zvolený
druh prádla.
Nastavte programátor na pozici
zvoleného programu: rozsvítí se
kontrolky, odpovídající fázím, ze
kterých se zvolený program skládá.
V poloze programátoru OFF je
spotřebič vypnutý. Díky této funkci
můžete zrušit již zvolený program. Po
tomto zrušení můžete zvolit další
program.
9
Informace pro uživatele
Výběr rychlosti odstřeďování
Maximální rychlost otáček (odpovídající typu prádla)
bude indikována v průběhu výběru programu a při
přerušení procesu praní. Přesto když stisknete
tlačítko Odstřeďování, tak můžete snížit zvolenou
rychlost nebo zvolit zrušení odstřeďování (pouze
vypouštění).
Výběr programových možností
Před stlačením vypínače ‘start/pausa’ a po zvolení
určitého programu můžete zvolit varianty tohoto
programu.
Stiskněte požadované tlačítko(tlačítka), rozsvítí se
tak odpovídající kontrolka. Stiskněte-li tlačítko ještě
jednou, kontrolka zhasne. Není-li některá varianta
u vybraného programu možná, tak kontrolka volby
bude po několik sekund blikat (viz Tabulka programů).
- Předpírka
Tato automatická pračka předpírá při maximální teplotě 30°C.
Předpírka se ukončí krátkým odstředěním u bavlny a syntetických
materiálů nebo vypuštěním vody u citlivých materiálů.
- Máchání plus
Tato funkce přidá dvě máchání pro programy Bavlna, Syntetika a jemné
prádlo. Tato funkce je vhodná pro osoby alergické na prací prášky a v
oblastech s čerstvou vodou.
ѝ- Skvrny
Funkce pro ošetření silně zašpiněného prádla nebo prádla se skvrnami s
použitím soli na odstraňování skvrn (prodloužené hlavní praní s časově
optimalizovaným vplachováním soli na odstraňování skvrn, funkci nelze zvolit
při nastavení programu vlna, společně s funkcemi časově úsporný, namáčení
a předpirka a při teplotách nižších než 40°C). Při použití funkce skvrny se ruší
funkce bělení v průběhu pracího cyklu.
ѝ- Rychlé praní
Jestliže zvolíte tuto funkci, čas praní se zkrátí v závislosti na zvoleném
programu.
10
Informace pro uživatele
- Jemně
Zvýšená učinnost máchání během přídavného máchacího cyklu spolu se
sníženým pohybem bubnu (zlepšuje péči o prádlo). Tato funkce je vhodná
pokud perete častěji, například kvůli velmi citlivé pokožce.
ѝ- Pozdější praní
Tato volba posune začátek praní. Několikerým stisknutím tlačítka vyberte
počet hodin prodlevy před začátkem praní.
Displej
Díky tomuto displeji můžete sledovat následující
údaje: Dobu trvání programu - Odložený start Chybové kódy.
•
Zrušení programu :
Pokud si přejete program zrušit, otočte voličem programů do polohy OFF. Po
zrušení programu je možné vybrat a zvolit nový program.
• Doba trvání programu :
Tato doba je vypočtena pro maximální náplň prádla, která je možná pro
každý druh textilie. Čas praní se zobrazuje na displeji a upravuje se minutu
po minutě. Doba trvání programu se může měnit v závislosti na teplotě, tlaku
přiváděné vody, parametrech přívodu elektřiny nebo v případech kdy
reaguje systém detekce pěny během máchání nebo pokud nebylo prádlo
správně rozloženo ve fázi odstřeďování. Tyto parametry se promítají
automaticky do délky trvání programu. Jakmile je program ukončen, na
displeji se objeví "0".
• Spožděný start :
Použitím tlačítka spožděného startu můžete začátek programu odložit
(maximálně o 23 hodin). Plynoucí čas je snižován po hodinách.
• Chybové kódy :
Případné problémy s funkčností jsou indikovány chybovými kódy na displeji.
Tyto kódy pomohou uživateli a servisní službě při nápravě problému (viz.
přislušné stránky).
Spuštění programu
Zvolený program spust’te stisknutím tlačítka ‘start/
pauza’, odpovídající kontrolky se rozsvítí.
To, že se programátor během cyklu neotáčí, je
normální.
11
Informace pro uživatele
Ukazatele průběhu programu
Když začne program pracovat, kontrolka "praní" se rozsvítí.
- Systémѝsamopolohováníѝbubnu:
Tento elektronický systém, zaručuje, že po skončení programu budou dvířka
bubnu v horní poloze a usnadní se tak vkládání a vyjímání prádla z bubnu.
Jestliže prádlo zůstane nerovnoměrně rozloženo a buben se nezastaví s
dvířky v horní poloze, natočte buben do této polohy ručně.
- KONEC
Rozsvítí se na konci programu. Prádlo může být vyjmuto ze spotřebiče.
- Předávkování
Kontrolka se rozvítí, pokud jste použili příliš mnoho pracího prostředku během
programu. Při příštím praní prosíme respektujte množství prostředku a
nepřekračujte jeho maximální dávkování.
Víko/ dveře
Pokud je spotřebič zapnutý, kontrolka VÍKO / DVEŘE ukazuje zdali je možné otevřít víko spotřebiče.
Otevírání a zavírání víka
Pokud chcete otevřít víko když je spotřebič zapnutý,
musíte nejprve provoz přerušit stiskem tlačítka
START / PAUZA. Pkud je spotřebič zapnutý,
kontrolka DVEŘE ukazuje.
12
Informace pro uživatele
zdali je možné víko otevřít:
kontrolka
DVEŘE
Může být víko otevřeno ?
nesvítí
Ne
svítí zeleně
Ano
Pokud:
- tlačítko START/PAUZA bliká červeně,
- a kontrolka KONEC zabliká 4-krát a ozve se 4-krát zvukový signál,
znamená to, že nebylo možné spustit program, protože víko není správně
uzavřeno. Pokud toto nastane, uzavřete pevně víko a spus″te program
znovu.
Zásah během průběhu programu
Vložení prádla
Stiskněte tlačítko START/PAUZA: odpovídající kontrolka bliká po dobu
přerušení programu. Poté uslyšíte dvojité cvaknutí v zámku dveří, jak je víko
odjišteno. Stiskněte stejné tlačítko pro pokračování programu.
Z bezpečnostních důvodů není možné otevřít víko, pokud je teplota prací
vody příliš vysoká.
Změna probíhajícího programu
Před touto volbou musíte nejprve stisknout tlačítko Start/Pauza a tím přerušit
prací cyklus. Není-li možné volit změnu programu, tak začne blikat po několik
sekund odpovídající kontrolka. Budete-li ale přesto chtít zvolit jiný program,
tak budete muset stávající program zrušit (viz níže).
Zrušení programu
Chcete-li zrušit aktuální program, pak otočte programátorem do pozice
‘Stop’.
Po zrušení programu tak můžete volit program jiný.
13
Informace pro uživatele
Konec programu
Pračka ukončí praní automaticky. Uslyšíte dvojité cvaknutí jakmile se odjistí
zámek víka. Kontrolka konec se rosvítí.
Jestliže jste zvolili funkci zastavení máchání na voliči otáček, pak se rozsvítí
kontrolka zastavení máchání* která vás upozorňuje na nutnost vypuštění vody
před otevřením dveří. Potom můžete program ukončit odstředěním prádla
výběrem funkce odstřeďování nebo vypustěním vody výběrem funkce
vypouštění.
Otočte voličem programů do polohy vypnuto.
Vyjměte prádlo.
Odpojte zástrčku přívodu energie ze zásuvky a uzavřete přívodní kohout vody.
Poznámka: Doporučujeme nechat po praní víko i buben pračky otevřené aby
mohl spotřebič dobře vyschnout.
*podle modelu vaší pračky
14
Informace pro uživatele
Programová tabulka
Praní
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty
nejpoužívanější.
Program
Druh prádla
- Bavlna
Náplň
pračky
Teplota
°C
5,0 kg
30-95
Bílá nebo barevná, např. Normálně
zašpiněný pracovní oděv, pov-lečení,
ubrusy, spodní prádlo a ručníky.
E - Energeticky
5,0 kg
60
40-60 MIX
5,0 /
2,5 kg
-
2,5 kg
30-60
- Snadné žehlení
1,0 kg
40
- Jemné prádlo
2,5 kg
30-40
1,0 kg
¿-40
2,5 kg
30
úsporný**
- Syntetika
Syntetické látky, spodní prádlo, barevné látky, nežehlitelné košile, blůzy.
Pro všechny jemné druhy prádla, např.
záclony.
- Vlna /
- Ruční praní
Přídavné
funkce
Máchání Plus
Předpírka*
Rychlé praní*
Skvrny
Jemně
Máchání Plus
Předpírka
Rychlé praní
Skvrny
Jemně
Máchání Plus
Předpírka
Rychlé praní
Vlna vhodná na praní v pračce značená
‘čistá vlna, vhodná do pračky,
nesráživá’’.
Velmi jemné prádlo značeno ‘pouze
ruční praní’.
- Krátký cyklus
Pouze pro lehce znecistené prádlo,
krome vlny.
15
Informace pro uživatele
Použití
- Máchání
S tímto programem lze máchat rucne
vyprané prádlo.
- Odstredování
K provedení odstredování po funkci
máchání stop ( nocní cyklus) od 500
do 1200/1000 ot/min***.
- Vypouštení
Pro vypouštení vody po funkci
máchání stop (nocní cyklus).
* Není použitelné pro Energeticky usporný program.
**Referenční program pro zkoušky podle normy IEC 456 (60° Bavlna Energeticky úsporný E).
*** dle modelu
16
Informace pro uživatele
Hodnoty spotřeby vody a energie a
doba trvání vybraných programů
Volič programů/ teplota
Náplň v
pračce v
kg
Voda v
litrech
Elektrická
energie v
kWh
Doba v
minutách
Bavlna 95
5,0
59
2,00
145-155
Energeticky úsporný E*
5,0
42
0,85
140-150
Bavlna 40
5,0
55
0,70
115-125
Syntetika 60
2,5
52
1,10
90-100
Jemné prádlo 30
2,5
53
0,35
55-65
Vlna / Ruční praní 30
1,0
50
0,30
50-60
Krátký cyklus
2,5
40
0,30
25-35
Máchání
1,0-5,0
45
0,15
45-55
Odstredování
1,0-5,0
-
0,05
10-20
Vypouštení
1,0-5,0
-
0,01
0-10
*Referenční program pro zkoušky podle normy IEC 456 (60° Bavlna Energeticky
úsporný E).
Hodnoty vybraných programů, uvedené v následující tabulce, byly
určeny při normalizovaných podmínkách. Pro provoz v domácnosti
však přesto poskytují užitečnou orientaci.
17
Informace pro uživatele
Průvodce praním
Třídění prádla a jeho příprava na praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz kapitola
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla):normální prádlo pro
intenzivní způsob praní, které vydrží energický způsob praní a
odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob praní
vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla
budou z různě náchylných materiálů, pak zvolte pro praní program
a teplotu, které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném případě se bílé
prádlo může obarvit nebo zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte jej proto poprvé
odděleně od ostatních druhů. Dodržujte informace napsané na
nášivkách «perte odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky, očka a háčky.
Zapněte zipy, utáhněte všechny pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy,
ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a dále i látky zdobené nebo
potištěné jen z jedné strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty, podprsenky,
ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě. Odstraňte z nich
zavěšovací háčky a poté je vložte do uzavíratelné sít’ky.
Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství prádla pod hranici kapacity, je-li silně
zašpiněné nebo vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a schopnost v sobě
držet stejné množství vody. Je proto dobré mít na paměti, že buben
pračky by měl být plněn následujícím způsobem:
• bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se o bavlnu nebo
len a směsné praní,
• do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a syntetická
vlákna,
• do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo nebo záclony a
vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle nejcitlivějšího kusu.
18
Informace pro uživatele
Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou vhodné pro
použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce
konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla
řečená v bodech Dávkování pracího prostředku tohoto návodu. Čtěte
návody výrobců pracích prostředků
a dodržujte instrukce k
používání prostředků a jejich dávkovačů.
Práškové prací prostředky se mohou používat bez omezení, tekuté
prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače
tohoto prostředku přímo do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude
okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do přihrádek na praní zásuvky
pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství prádla a míry
jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně snížit. Je-li
voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné, je dobré mírně zvýšit
množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).
Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu dodává, vám
sdělí stupeň tvrdosti vody.Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla
19
Informace pro uživatele
20
Informace pro uživatele
Údržba a čištění
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její
údržbu.
Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není nutné odstraňovat
nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný žíravý prostředek.
V obchodech jsou dostupné prostředky přímo určené pro tento účel.
Postupujte dle návodu výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech
týkajících se dávkování a frekvence používání.
Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím prostředkem. Nikdy
nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a podobné látky.
Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Občas musíte vyčistit přihrádky dávkovače pracích prostředků, aby jste
předešli možnému ucpání usazeninami pracích prostředků a tím i vzniku
poruchy.
Vyjmutí zásuvky dávkovače je velmi snadné a usnadňuje tak čistění.
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou stranách zásuvky a
vytáhněte ji nahoru
Zásuvku dávkovače poté můžete propláchnout
proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku
odstranit i usazené zbytky používaných
prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části
zásuvky, není ucpaný.
21
Informace pro uživatele
Zpětná montáž:
Vložte zásuvku dávkovače do zářezů a nechte
záklapky zapadnout do původní polohy.
Odpadový filtr
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky, pravidelně čistěte.
Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit.
Pouští-li prané prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku :
•
Vylití zbytku odpadní vody :
Položte pod vyklopená dvířka nádobku na
zachycení vyteklé vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček dokud z pod něj
nevytéká zbytková voda.
*dleѝmodeluѝvaљнѝpraиky
22
Informace pro uživatele
•
Vyjmutí filtru :
Víčko s filtrem poté úplně vyšroubujte a vyndejte
ho ven. Pečlivě ho propláchněte proudem vody.
Pak jej našroubujte zpátky ve směru chodu hodinových ručiček.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém případě, musí být z
bezpečnostních důvodů dvířka zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
23
Informace pro uživatele
Jestliže něco nefunguje správně
Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než
budete volat do autorizovaného servisu při vzniku poruchy , prosíme vás,
abyste si nejprve pročetli následující body.
Problém
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se
neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
Pračka se plní vodou, ale
ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad
podlahou (viz instalační část).
Pračka neodstřeďuje nebo
nevypouští vodu:
•
odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná,
odpadní filtr je ucpán,
bezpečnostní systém proti nadměrným
vibracím pračky byl aktivován díky
špatnému rozložení prádla v bubnu,
je nastaven program bez ‘vypouštění ‘,
‘bez odstřeďování’,
konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
•
•
•
•
Aviváž protéká přepadovým
otvorem při plnění*::
•
•
nedávkujete správné množství,
sifon v zadní části dávkovače pracích
prostředků je zanesen.
Na podlaze kolem pračky je
voda:
•
přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a
část pěny se dostala z pračky ven,
použitý prací prostředek není vhodný pro
automatické pračky,
konec odpadní hadice není zajištěn proti
vypadnutí z odpadu,
odpadní filtr nebyl namontován zpět do
pračky,
přívod vody je netěsný.
•
•
•
•
24
pračka není správně připojena, přívod
elektrické energie je nefunkční,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou
správně zavřená,
nenařídili jste program správně,
je výpadek elektřiny,
je vypnutý přívod vody,
je zastavena dodávka vody,
přívod vody je zanesen nečistotami.
Informace pro uživatele
Problém
Možná příčina
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
Pračka je hlučná nebo příliš
vibruje:
•
•
•
•
•
Prací cyklus je neúměrně
dlouhý:
•
•
•
•
•
•
Pračka se zastavuje během
pracího cyklu:
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro
použití v automatických pračkách,
buben pračky je přeplněn,
nebyl zvolen správný program,
bylo použito málo pracího prostředku.
z pračky nebyl odstraněn všechen obalový
a přepravní materiál (viz část vybalování),
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze,
pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo
části nábytku,
prádlo v bubnu není správně rozloženo,
je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
přívod vody je blokovaný,
přívod vody nebo přívod elektrické energie
byl přerušen,
byla aktivována tepelná ochrana motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvyklá,
byl aktivován detektor nadměrného pěnění
(příliš mnoho pracího prostředku) a pračka
vypustila přebytečnou pěnu,
bezpečnostní systém proti nadměrným
vibracím pračky byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného
rozložení prádla v bubnu.
přívod vody a elektrické energie je poruchový,
byl
naprogramován
program
‘bez
vypouštění ‘.
Dveře se nedají otevřít během
programu:
•
•
•
kontrolka otevření dveří nesvítí*,
teplota vody je příliš vysoká,
dveře mohou být otevřeny až po uplynutí 1
až 2 minut po ukončení programu*.
Kontrolka KONEC** bliká 4
krát a
displej zobrazuje
chybový kód E40.
•
dveře nejsou správně uzavřeny.
25
Informace pro uživatele
Problém
Možná příčina
Kontrolka KONEC** bliká 2
krát a displej zobrazuje
chybový kód E20.
•
•
•
•
•
vypouštěcí filtr je zablokován,
vypouštěcí hadice je zablokovaná nebo
zalomená,
vypouštěcí hadice je moc vysoko ( viz.
"instalace"),
vypouštěcí čerpadlo je zablokováno,
odpadní sifon je zanesen.
Kontrolka KONEC ** bliká 1
krát a displej zobrazuje
chybový kód E10.
•
•
přívodní kohout je uzavřen,
došlo k výpadku dodávky vody z vodovodu.
Kontrolka KONEC ** bliká 10
krát a displej zobrazuje
chybový kód EA0.
•
záklopky otevírání bubnu jsou uvolněné.
* dle modelu vaší pračky.
** Odstraňte příčinu poruchy jestliže byla nalezena a stiskněte tlačítko START/PAUZA
aby mohl přerušený program dále pokračovat.
26
Informace pro uživatele
POKYNY PRO INSTALACI
Návod na instalaci a připojení
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tato pračka je těžká. Při manipulaci s ní dbejte zvýšené
pozornosti.
Před použitím pračky je nutné z ní odstranit veškeré obalové
materiály. Ponechání fixačních přepravních pomůcek v pračce
může způsobit poškození pračky nebo nábyteku v její blízkosti.
Pračka při demontáži a odstraňování přepravních pomůcek a
obalů nesmí být zapojená do elektrické sítě.
Připojení vody nesmí provádět nikdo jiný než kvalifikovaný
instalatér.
Jestliže je nutné před připojením pračky provést nějaké úpravy
domácí elektroinstalace, tak vždy kontaktujte kvalifikovaného
elektrikáře.
Před připojením pračky si pečlivě přečtěte kapitolu „Elektrické
připojení“ tohoto návodu.
Při zapojení pračky se přesvědčte, že pračka nestojí přímo na
přívodním elektrickém kabelu.
Jestliže je pračka umístěna na podlaze s kobercem, tak se
ujistěte, že nejsou v žádném případě zablokovány ventilační
otvory v blízkosti spodku pračky.
Přívodní elektrický kabel smí v případě nutnosti vyměnit pouze
pracovník Střediska poprodejního servisu.
Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody, byla-li pračka
nesprávně instalována.
27
Informace pro uživatele
Instalace
Vybalení
Před prvním použitím pračky je nutné z vnitřku pračky
odstranit veškeré ochranné pomůcky a obalové
materiály.
Z pračky odstraňte veškeré obalové materiály.
Pračku zboku nakloňte, vytáhněte obal
zakrývající motor a pračku opět položte na
zem.
Pračku nakloňte směrem dozadu, pootočte ji o
Ľ (90°) otáčky na jeden z jejích rohů a vyndejte
zespoda přepravní paletu.
Otevřete víko pračky a vyndejte z ní blokovací
pomůcky a plastové fólie. Víko pračky zavřete.
Pomocí klíče o velikosti 10mm vyšroubujte dva
aretační šrouby spolu s vložkami.
28
Informace pro uživatele
Vzniklé otvory je nutné zakrýt dvěma zátkami,
které byly dodány spolu s pračkou.
Nezapomeňte do otvoru pračky nejprve
zasunout vložku zátky.
Přesvědčete se, že jste z pračky demontovali
všechny přepravní pomůcky a aretační
zarážky, které pečlivě uschovejte pro případ
dalšího použití, když budete pračku stěhovat.
Jestliže hodláte pračku umístit vedle jiných
kusů nábytku do roviny, tak je možné
odříznout držáky hadice umístěné na zadní
části pračky. Ponechejte na místě dva krajní
uzávěry.
Umístění
Pračku umístěte na tvrdou rovnou podlahu a to do dobře větrané
místnosti. Ujistěte se, že se pračka nikde nedotýká stěny nebo jiných
kusů nábytku v místnosti.
29
Informace pro uživatele
Přemist’ování
Jestliže hodláte pračku přemístit, tak ji pomocí
páky snižte, aby se kolečka dostala na podlahu
a to tak, že páku otočíte úplně doleva. Když jste
pračku přemístili do požadované polohy, tak
páku opět přesuňte do své původní polohy.
Vyrovnání
Pečlivé vyrovnání na podlaze zamezí nežádoucím vibracím, hluku a
pohybu pračky během práce.
Pračku vyrovnejte pomocí šroubů. Vyšroubujte
nejprve aretační kroužek. (V případě potřeby
pračku nadzvedněte).
V okamžiku, kdy je pračka v rovině a stabilní,
tak utáhněte zpět aretační kroužky a to co
nejpevněji.
Přívod vody
Toto zařízení ( hadice aqua-control) chrání proti
vyplavení vodou. Přívodní hadice se může
časem poškodit: Pokud se tak stane, toto
zařízení uzavře přívod vody do spotřebiče.
Porušení je indikováno červenou značkou, která
se objeví v okénku "A". Zavřete vodovodní
kohoutek a volejte servisní službu.
30
Informace pro uživatele
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stnu va praky :
- Připojte dole vodovodní přívodní hadici jak je
zobrazeno na obr.1 a obr. 2.
- Připojte šroubení přívodní hadice na vodovodní kohoutek, dejte na správné uložení sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní službu.
Odpad
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevnte odpadn hadici k odpadnmu potrub
(nebo k sifonu) ve vce mezi 70 a 100 cm. Ujistte
se, e se neme hadice vysmeknou
Konec odpadní hadice musí být odvtrn ( mus bt
u ne trubka odpadu), aby nedochzelo ke zptnmu
vracen vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případ nastavovna.
Pokud je pli krtk, kontaktujte servisn slubu
Elektrické připojení
Pračku je možné připojit pouze do 1 fázového obvodu o napětí sítě
230V.
Jistící pojistka obvodu musí mít následující hodnoty : 10A při 230 V.
Pračku nelze zapojit do sítě pomocí prodlužovací šňůry nebo
rozdvojky.
Ujistěte se, že zemnění odpovídá platné legislativě.
31
Informace pro uživatele
Technická specifikace
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
230 V / 50 Hz
2300 W
TLAK VODY
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Připojení vody
Minimální
Maximální
Typ 20x27
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE : Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis
o elektromagnetické kompatibilitě Direktiva č. CEE/73-23 :
Předpis o elektrické bezpečnosti
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována
pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen “Kupující”) a jen na
výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti
čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné
odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn.
příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku. Pokud
není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou
slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od
kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben
nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky
přitom je, že :
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v
souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy
prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném
servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu
středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně
odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní
době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném
servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
konce záruční doby, jinak zaniká.
32
Informace pro uživatele
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a
podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je
povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku
součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě
výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na
odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným
servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v
předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko
povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list
slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před
podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního
listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční
vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost,
je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na
území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo
poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v
elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného
používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke
koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních
předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na
požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam
Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich
telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních
střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na
adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service , Hanusova ul.,
140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
33
From the Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and
outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing
machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.
USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www.aeg.hausgeraete.de
©Copyright by AEG
146 8166 00 - 03/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement