Electrolux EWT1346 Uživatelský manuál

Electrolux EWT1346 Uživatelský manuál
AUTOMATICKÁѝPRAČKA
AUTOMATICKÁѝPRÁČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
EWTѝ1346
CZ
146ѝ8513ѝ00ѝ-ѝ05/05
SK
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE ................... 3
POKYNY PRO INSTALACI ........................18
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ................................... 3
Použití ............................................................. 3
Nebezpečí zamrznutí ...................................... 3
Likvidace ......................................................... 3
Ochrana životního prostředí ............................ 3
UPOZORNĚNÍ ................................................... 18
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ............................. 18
INSTALACE ....................................................... 19
Vybalení ........................................................ 19
Umístění ........................................................ 19
Změna polohy ............................................... 19
Vyrovnání ...................................................... 19
Přívod vody ................................................... 19
Odpad ........................................................... 20
Elektrické zapojení ........................................ 20
POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY ....................... 4
Kontrolní panel ................................................ 4
Displej ............................................................. 4
NASTAVENÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE ................ 5
Volba jazyka .................................................... 5
Nastavení hodin .............................................. 5
Trvalé nastavení extra máchání ...................... 5
Nastavení jasu ................................................ 5
Nastavení kontrastu ........................................ 6
Hlasitost akustického signálu .......................... 6
JAK ZAČÍT V PRAČCE PRÁT PRÁDLO ? ......... 7
Vkládání prádla ............................................... 7
Volba programu ............................................... 7
Změna nastavení teploty ................................ 7
Zvolení otáček odstřeďování / volba bez
vypouštění vody z bubnu / noční klid .............. 7
Výběr volitelných možností programu ............. 8
Zahájení pracího programu ............................. 9
Jak je možné změnit program v průběhu
pracího cyklu? ................................................. 9
Zrušení programu ............................................ 9
Jak lze otevřít víko pračky během pracího
cyklu (okamžité otevření) ................................ 9
Konec programu .............................................. 9
Uložení do paměti ......................................... 10
PROGRAMOVÁ TABULKA .............................. 11
PRŮVODCE PRANÍM ........................................ 12
Třídění prádla a jeho příprava na praní ......... 12
Plnění pračky dle druhu prádla ..................... 12
Prací prostředky a přísady ............................ 12
Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla ............................................................ 13
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .......................................... 14
Odstranění usazenin ..................................... 14
Skříň pračky .................................................. 14
Zásuvka dávkovače pracího prostředku ....... 14
Odpadový filtr ................................................ 14
PROVOZNÍ PROBLÉMY ................................... 15
ZÁRUKA ............................................................ 17
SERVIS .............................................................. 17
2
A. INFORMACE PRO UŽIVATELE
1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že
pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s
obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí.
Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním.
Děkujeme vám za pozornost.
• Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici
vrat’te na původní místo.
1.1. Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte
nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně
stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu
zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu
si uschovejte.
Vaše automatická pračka je určena pro použití
dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič
sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče,
mohlo by to být pro vás nebezpečné.
Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely
a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a
odstřeďování.
Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze
zásuvky a uzavřete přívod vody.
V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh
praní určeno. Informace naleznete na informační
nášivce každého kusu prádla.
Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo
prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací
špendlíky, šroubky, a podobné předměty před
vlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší
pračky.
V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
nasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethylenem, a podobnými prostředky pro odstraňování
skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít,
tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do
pračky vyprchat.
Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v
pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
Používejte jen doporučená množství pracího
prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji
nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala
v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě
ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému
poškození pračky.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota
okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).
1.3.ѝLikvidace
Všechny materiály označené symbolem
se mohou
recyklovat. Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř.
kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby
mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že
všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné,
odřízněte přívodní kabel až u skříně pračky.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
1.4. Ochrana životního prostředí
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím
ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně
životního prostředí:
•
1.2. Nebezpečí zamrznutí
•
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu
(pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho
přívodní hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby
položené na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý
proběhnout.
•
•
Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’
nebo stiskněte tlačítko ‘On/Off’.
Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
•
Používejte pračku
raději zcela naplněnou než
poloprázdnou, ale také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě
praní velmi zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody
(viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství
prádla a dle stupně jeho zašpinění.
*
*ѝdleѝmodelu
3
2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY
1
2
1
1 - ovládací panel
2
3
2 - madlo víka pračky
4
3 - vyrovnávací nožičky
Zásuvka dávkovače
pracího prostředku
4 - dvířka filtru
5 - úchyty pro stěhování pračky
4
1 - předpírka
2 - praní
3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)
4 - přepadový otvor
(při přelití množství aviváže).
5
3
3
2.1. Kontrolní panel
1 - Programátor a poloha STOP
2 - Displej
3 - Tlačítka a jejich funkce
4 - Tlačítko ‘start/pauza’
2
1
4
3
2.2. Displej
Údaje o zvoleném programu
BAVLNA
Konec
Teplota
programu
v
95C 1000
Rychlost odstřeďování
Stop máchání / Tichý cyklus
Přídavné funkce
4
12.45
Aktuální čas
15.05
Čas ukončení programu
3. NASTAVENÍ VAŠEHO
SPOTŘEBIČE
•
Jakmile je váš spotřebič připojen na sít’, otočte voličem
programů do polohy Bavlna. Potom můžete nastavit
automatickou pračku podle následujících parametrů:
Stisknutím tlačítka „Exit (Ukončení)“ potvrdíte provedenou volbu. Tlačítko stiskněte ještě jednou a dostanete se tak do základní programové nabídky.
3.3. Trvalé nastavení extra máchání
3.1. Volba jazyka
Extraѝmáchání
ANO
Jazyk:
CZECH
Options
Options
Change
Exit
Vaše pračka je nastavená na hospodárné využívaní
spotřebované vody. V některých případech jako například
v závislosti na tvrdosti vody nebo pokud máte citlivou
pokožku, je možné využít možnosti máchat prádlo ve
větším množství vody.
• Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
se objeví nápis „Menu“.
• Stiskněte jednou tlačítko „Change (Změna)“ a tím se
dostanete do možností nabídky „Menu“.
• Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
zvolíte nabídku „Rinse+ (Máchání+)“
• Tiskněte tlačítko „Change (Změna)“ a zvolte tak
nabídku extra máchání „Rinse+ (Máchání+)“ nebo
tuto funkci zrušte (Na displeji se bude zobrazovat Ano/
Ne,
• Stisknutím tlačítka „Exit (Ukončení)“ potvrdíte provedenou volbu. Tlačítko stiskněte ještě jednou a dostanete se tak do základní programové nabídky.
Jestliže jste zvolili funkci „Rinse+ (Máchání+)“, tak u
programů určených pro bavlnu budou přidány dva
máchací cykly a u programů určených pro syntetické a
jemné materiály bude přidán jeden máchací cyklus. Navíc
Jestliže pračku zapnete poprvé (programátor je nastaven
na pozici „bavlna“), tak se na displeji objeví text v
angličtině.
Poznámka: jestliže chcete jazyk změnit, tak postupujte
dle následujícího návodu:
• Stiskněte současně tlačítka „Spin (Odstřeďování)
“a
„Options (Možnosti)“ a držte je minimálně 2 sekundy
stisknutá.
•
Stiskněte tlačítko „Change (Změna)“ a vyberte
požadovaný jazyk.
•
Stisknutím tlačítka „Exit (Ukončení)“ potvrdíte
provedenou volbu.
3.2. Nastavení hodin
Hodiny:
Exit
Change
16.04
se na displeji v řádku možnosti objeví symbol
.
Nastaveníѝčasu
3.4. Nastavení jasu
Options
Change
Exit
Jas:
I--------->--------I
Nastavení správného času je důležité, protože na
něm závisí zobrazení konce programu. Správný čas
nastavte následujícím způsobem:
•
•
•
•
Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
se objeví nápis „Menu“.
Stiskněte jednou tlačítko „Change (Změna)“ a tím se
dostanete do možností nabídky „Menu“.
Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
zvolíte nabídku „Clock (Hodiny)“,
čas se bude měnit po minutách budete-li tisknout
tlačítko „Change (Změna)“. Budete-li tlačítko držet stisknuté, tak se čas bude měnit po 10-minutových intervalech
Options
Change
Exit
Požadovaný jas
displeje nastavte následujícím
způsobem:
• Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
se objeví nápis „Menu“.
5
•
•
•
•
•
Stiskněte jednou tlačítko „Change (Změna)“ a tím se
dostanete do možností nabídky „Menu“.
Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
zvolíte nabídku „Brightness(Jas)“,
Tiskněte tlačítko „Change(Změna)“ tak dlouho, než
zvolíte požadovanou úroveň jasu.
Stisknutím tlačítka „Exit (Ukončení)“ potvrdíte
provedenou volbu. Tlačítko stiskněte ještě jednou a
dostanete se tak do základní programové nabídky.
•
3.5. Nastavení kontrastu
Kontrast:
I--------->--------I
Options
Change
Exit
Požadovaný kontrast displeje nastavte následujícím
způsobem:
•
•
•
•
•
Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
se objeví nápis „Menu“.
Stiskněte jednou tlačítko „Change (Změna)“ a tím se
dostanete do možností nabídky „Menu“.
Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
zvolíte nabídku „Kontrast“,
Tiskněte tlačítko „Change (Změna)“ tak dlouho, než
zvolíte požadovanou úroveň kontrastu.
Stisknutím tlačítka „Exit (Ukončení)“ potvrdíte
provedenou volbu. Tlačítko stiskněte ještě jednou a
dostanete se tak do základní programové nabídky.
3.6. Hlasitost akustického signálu
Hlasitost:
NORMÁLNÍ
Options
Change
Exit
Požadovanou hlasitost akustického signálu nastavte
následujícím způsobem:
• Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
se objeví nápis „Nastavení“.
• Stiskněte jednou tlačítko „Change (Změna)“ a tím se
dostanete do možností nabídky „Nastavení“.
• Tiskněte tlačítko „Options (Možnosti)“ tak dlouho, než
zvolíte nabídku „Hlasitost“,
6
Tiskněte tlačítko „Change (Změna)“ tak dlouho, než
zvolíte požadovanou hlasitost akustického signálu:
„normal (normální)“, „low (nízká)“ nebo „no sound
(vypnutá)“.
Stisknutím tlačítka „Exit (Ukončení)“ potvrdíte
provedenou volbu. Tlačítko stiskněte ještě jednou a
dostanete se tak do základní programové nabídky.
4. Jak začít v pračce prát
prádlo ?
4.4. Změna nastavení teploty
Tisknutím tlačítka „Temperature
(teplota)“ můžete
snižovat nebo zvyšovat teplotu praní a tak měnit teplotu
předem nastavenou zvoleným pracím programem.
Některé programy však neumožňují využvat tuto možnost
(na displeji se objeví zpráva „Chybná volba“).
Ještě předtím, než budete v pračce poprvé prát,
doporučujeme vám spustit program při teplotě 90°C s
normálním množstvím pracího prostředku, ale bez prádla.
4.1. Vkládání prádla
•
•
•
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím se
od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že
plnící dvířka pračky jsou pevně
uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
BAVLNA
13.45
Max.ѝ95°C
16.07
60°C
1300
Options
Change
Exit
A
4.5. Zvolení otáček odstřeďování /
volba bez vypouštění vody z bubnu/
noční klid
4.2. Dávkování pracího prostředku
Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce, můžete
snížit v případě, že použijete prací proces -’Direct Spray’přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší spotřeba vody a
pracího prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní
případě předpírky i do přihrádky předpírka
Tisknutím tlačítka „Odstřeďování
“ můžete měnit
otáčky odstřeďování a tak volit jiné otáčky, než jsou
předem nastavené zvoleným pracím programem.
Stisknutím tohoto tlačítka můžete zároveň nastavit „0“,
tzn. program bez odstřeďování, zvolit možnost
. V
. V případě
nevypouštět vodu z bubnu
nebo možnost „noční tiché
potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky .
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do
kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto
návodu.
praní“
.
• Volba
„0“-bez
odstřeďování:
prádlo
nebude
odstřeďováno při žádné fázi programu, zvýší se počet
máchacích cyklů u programů určených pro praní
bavlny a syntetických materiálů.
4.3. Volba programu
•
Volba bez vypouštění vody z bubnu
: poslední
máchací voda nebude z pračky vypuštěna a tím se
zabrání možnosti, aby se prádlo pomačkalo.
• Volba noční tiché praní
: poslední máchací voda
nebude z pračky vypuštěna a tím se zabrání možnosti,
aby se prádlo pomačkalo. Zároveň budou vynechány
všechny odstřeďovací cykly a pračka bude prát při
nižší hladině hluku. Tato volba je vhodná pro praní v
noci. Máchaní bavlněných a syntetických materiálů
bude vyžadovat větší množství vody.
Na druhém řádku displeje se objeví odpovídající nápis.
Zvolené otáčky odstřeďování se zobrazí na třetím řádku
Otočte programátor na polohu
požadovaného pracího programu.
Displej
bude
zobrazovat
odpovídající
informace.
Na
displeji se zobrazí čas, který
zbývá
do
konce
pracího
programu a to na základě výpočtu
s využitím maximální kapacity
pračky zvoleného programu.
LED-kontrolka tlačítka Start/Pauza začne blikat. Jestliže
jste do pračky vložili menší množství prádla, než
maximální, tak se displeji bude stejně zobrazovat stejný
časový údaj signalizující konec zvoleného programu jako
při plném naplnění. Délka programu se tak bude
průběžně během praní upravovat.
BAVLNA
13.45
Konecѝprogramuѝvѝѝ:
16.07
60°C
displeje nad tlačítkem „Odstřeďování
“.
Po skončení programu při nastavení volby „bez
vypouštění vody z bubnu“ nebo „noční tiché praní “
můžete zvolit jeden z následujících programů:
• Vypouštění vody: Vodu z bubnu vypustíte zvolením
•
1300
Vypouštěcího programu
, který zvolíte pomocí
programátoru a stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
Odstřeďování: Odstřeďovací program zvolíte pomocí
programátoru,
buď
nastavením
programu
„Odstřeďování“
Options
Change
Exit
nebo „Mírné odstřeďování“
:
Pomocí tlačítka „Odstřeďování
“ zvolte otáčky
odstřeďování a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
7
BAVLNA
13.45
Max.ѝ1500ѝot./min
16.07
60°C
automaticky přidány 2 máchací cykly u programů
určených pro praní bavlny a 1 máchací cyklus a programů
určených k praní syntetických, jemných a hedvábných
materiálů.
Tato funkce je vhodná pro použití tam, kde má někdo v
domácnosti citlivou kůži nebo v oblastech, kde je tvrdost
vody velmi nízká.
Tuto funkci můžete nastavit buď trvale u všech programů
(Viz kapitola 3.3) nebo příležitostně pro konkrétní prací
program.
1000
Options
4.6. Výběr
programu
Change
volitelných
Exit
4.6.2.ѝ
možností
Tuto funkci můžete zvolit při praní mírně zašpiněného
prádla z bavlny, syntetických a jemných materiálů a to při
dosažení velice dobrého pracího účinku za velice krátkou
dobu. Délka trvání programu tak bude zkrácená v
závislosti na druhu prádla a zvolené teplotě praní. Tato
funkce umožňuje zvolit dvě možnosti „KRÁTCE“ nebo
„EXTRA KRÁTKÉ“ program. Zvolená možnost bude
indikována na displeji.
V závislosti na zvoleném programu je možné volit určitý
rozsah volitelných možností, které se během nastavování
zobrazí jako aktivní. A navíc ne všechny tyto možnosti
jsou vzájemně slučitelné. Ty možnosti, které nelze u
konkrétního programu volit se na displeji nebudou
zobrazovat. Tlačítko „Options/Možnosti“ vám umožňuje
přeskakovat z jednoho symbolu na druhý, tlačítko
„Change/Změna“ vám umožňuje vybírat nebo měnit stav
těchto symbolů a tlačítko „Exit/Ukončení“ vám umožní se
vrátit do předchozí nabídky. Jednotlivé funkce je nutné
zvolit ještě před zvoleným pracím programem a před
stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
Když stisknete tlačítko „Options/Možnosti“ tak se na
displeji zobrazí všechny volitelné možnosti použitelné u
vybraného pracího programu.
První možnost začne blikat. Název a stav aktivní možnosti
se zobrazí na displeji. jestliže chcete nastavenou hodnotu
změnit, použijte tlačítko „Change/Změna“. Pod symbolem
zvolené možnosti se bude zobrazovat linka a indikovat tak
provedenou volbu. Jestliže chcete zvolit jinou možnost
nebo volbu, tak stiskněte opět tlačítko „Options/Možnosti“
a opakujte výše popsaný postup.
Po skončení všech voleb funkcí stiskněte tlačítko „Exit/
Ukončení“. Na displeji zůstanou zobrazeny symboly
zvolených funkcí.
Poznámka: Chcete-li změnit již provedená nastavení,
postupujte podle výše popsaného postupu.
Důležité upozornění: Jestliže při výběru funkcí stiskněte i
tlačítka „Teplota
“, „Odstřeďování
Pauza, tak budou tyto funkce provedeny.
Krátký/extra krátký program
4.6.3.
Použití funkce odloženého startu
Pomocí této funkce můžete odložit začátek praní o 30, 60
a 90 minut a také o 2 až 20 hodin. Zvolená časová
prodleva se bude zobrazovat na displeji.
Tuto funkci musíte zvolit po zvolení pracího programu, ale
před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“. Takto nastavenou
funkci odloženého startu můžete kdykoliv před stisknutím
tlačítka „Start/Pauza“ změnit nebo zrušit. Jestliže jste již
tlačítko „Start/Pauza“ stisknuli a přejete si nastavenou
funkci odloženého startu změnit nebo zrušit, tak
postupujte dle následujícího návodu:
• Nastavte pračku do stavu „Pauza“ stisknutím tlačítka
„Start/Pauza“,
• Proveďte požadovanou změnu nastavení funkce
odlo_eného startu,
• Spusžte nastavený program stisknutím tlačítka „Start/
Pauza“.
Důležité upozornění! Během nastavené funkce
odloženého startu bude víko pračky blokováno proti
otevření. Jestliže budete chtít víko nadzvednout, tak
nejprve musíte pračku nastavit do
stavu „Pauza“
stisknutím tlačítka „Start/Pauza“. Po zavření víka
stiskněte opětovně tlačítko „Start/Pauza“.
Odložený start nelze volit u programů odstřeďování
“ nebo Start/
a vypouštění vody z bubnu.
BAVLNA
13.45
Konecѝprogramuѝvѝѝ:
16.07
60°C
Change
Použití funkce předpírka
Tuto funkci zvolte vždy, když budete požadovat,aby před
hlavním pracím cyklem proběhl i cyklus předpírka (tuto
funkci nelze volit u programů určených pro vlnu, pro ruční
praní, hedvábí a Rychlý 30).
Cyklus předpírka je ukončen krátkým odstřeďováním u
programů určených pro bavlnu a syntetické materiály
nebo vypuštěním předpírkové vody u programů určených
pro jemné prádlo.
1000
Options
4.6.1.ѝ
4.6.4.
Exit
Příležitostné máchání + možnosti
Tato funkce může být zvolená u všech programů mimo
programů určených pro praní vlny, ruční praní nebo krátký
program. K zvolenému pracímu programu budou
8
4.6.5.
před spuštěním nového programu vypustit, tak je třeba
nejprve program zrušit a zvolit program „Vypouštění vody
z bubnu“. Nový program spust’te stisknutím tlačítka „Start/
Pauza“.
Použití funkce intenzivní praní
Tato funkce je vhodná pro praní velmi špinavého prádla.
Funkce je volitelná pouze u programů určených pro
bavlnu a syntetické materiály. Délka pracího cyklu bude
adekvátně prodloužená v závislosti na nastavené teplotě
a druhu prádla.
4.9. Zrušení programu
Otočte programátor do polohy „Stop“ a tím zrušíte právě
probíhající program. Nyní je možné zvolit program nový.
4.6.6.
Použití funkce „jednoduché
žehlení“
4.10. Jak lze otevřít víko pračky během
pracího cyklu (okamžité otevření)
Při zvolení této funkce pračka zvolí šetrný způsob praní a
odstřeďování, aby se tak zamezilo nadměrnému
pomačkání. Tím je tak zaručeno, že žehlení takto
vypraného prádla je mnohem jednodušší. Tuto funkci lze
volit pouze u programů určených pro bavlnu a syntetické
materiály. Navíc u programů určených pro bavlnu a
syntetické materiály se přidají další máchací cykly.
Jestliže je tato funkce použita u programů určených pro
bavlnu, tak se automaticky sníží otáčky odstřeďování na
1000 ot/min.
4.6.7.
Během prvních 10 minut pracího cyklu lze víko pračky
otevřít (Na displeji se zobrazuje hlášení „Možno otevřít
“(„Opening possible“)/“fáze cyklu “(„cycle phase“) ). Nyní
můžete přerušit prací cyklus: na displeji se zobrazí
hlášení „Pauza“ („Pause“)/“Pozice bubnu“(„Drum position“).
Jestliže jsou splněny následující bezpečnostní podmínky:
• pračka neohřála vodu na teplotu vyšší než 55°C,
• buben pračky se neotáčí,
Tak je možné víko pračky otevřít. Po slyšitelném dvojitém
cvaknutí se na displeji zobrazí hlášení „Pauza“(Pause“)/
“Dveře odblokovány“ (Door unlocked“). Nyní můžete víko
pračky otevřít.
Jestliže nejsou splněny všechny bezpečnostní podmínky,
umožňující víko pračky otevřít, tak se na displeji budou
zobrazovat hlášení „Pauza“(Pause“)/“Dveře blokovány“
(„Door locked“). Pro opětovné spuštění právě
probíhajícího cyklu stačí stisknout tlačítko „Start/Pauza“.
Ekonomická funkce
Tato funkce může být zvolena pro syntetické, lehce nebo
normálně zašpiněné prádlo, při teplotě 40°C nebo vyšší.
Čas praní bude prodloužen.
4.7. Zahájení pracího programu
Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
Odpovídající
LED-kontrolka
přestane blikat. Na displeji se
zobrazí
hlášení, odpovídající
právě probíhajícímu cyklu pracího
programu. Jestliže jste zvolili
funkci odloženého startu, tak se
zahájí odpočítávání nastavené
časové prodlevy.
BAVLNAѝ
13.45
Praní
16.07
60°C
1000
ѝ
Options
4.11. Konec programu
Po skončení pracího programu se pračka automaticky
zastaví, ozve se akustický signál (jestliže jste nezvolili
funkci „bez zvukové signalizace“ („no sound“) a na displeji
se střídavě budou zobrazovat hlášení „konec
cyklu“(„cycle end“)/“dveře odblokovány“(„door unlocked“).
Jestliže jste zvolili funkci „bez vypouštění vody z bubnu“
nebo „noční tiché praní “ tak LED-kontrolka tlačítka „Start/
Pauza“ zhasne. Jestliže požadujete vypustit vodu z bubnu
nebo prádlo odstředit, tak otočte programátor do polohy
„Vypouštění
vody
z
bubnu“
(„Drain“),
„Odstřeďování“(„Spin“)
nebo
„Mírné
odstřeďování“(„Delicate Spin“). Na displeji se zobrazí
hlášení „zavřené dveře“(„door closed“).
ѝ
Change
Exit
BAVLNA
16.07
Otvíracíѝѝdvířka
16.07
60°C
4.8. Jak je možné změnit program v
průběhu pracího cyklu?
1000ѝ
ѝ
Options
Před jakoukoliv činností je nutné nejprve pračku uvést do
stavu „Pauza“ a to stisknutím tlačítka „Start/Pauza“. Nyní,
než bude program spuštěn, je možné změnit jakýkoliv
cyklus tohoto programu.
Když už se prací program spustil, tak můžete pouze tento
program zrušit otočením programátoru do polohy „Stop“ a
poté zvolit nově požadovaný program. Voda určená k
praní zůstává v pračce. Jestliže potřebujete tuto vodu
Change
Exit
Elektronický systém pračky zajistí, že se dvířka bubnu
vždy po skončení pracího programu nastaví do horní
pozice. Systém tak zajišžuje jednodušší vyjímání a
vkládání prádla. Víko pračky lze otevřít až po slyšitelném
9
dvojím cvaknutí (jestliže není pračka vyrovnána, tak se
může tato funkce nesprávně nastavit a bude nutné
bubnem otočit ručně).
Otočte programátor do polohy „Stop“ a tím pračku
vypnete. Prádlo nyní z pračky vyjměte. Odpojte pračku od
elektrické sítě a vypněte přívod vody.
Doporučujeme vám, abyste po skončení praní ponechali
dveře bubnu a víko pračky otevřené, aby mohla pračka
dobře větrat.
Poznámka: Po delší době zkontrolujte popřípadě nastavte
aktuální čas.
4.12. Uložení do paměti
Nejpoužívanější programy je možné uložit do paměti. Do
paměti pračky lze uložit až 3 nejběžněji používané prací
programy. Uložené programy v paměti lze zvolit stejným
způsobem jako každý jiný program pomocí programátoru.
• Zvolte program a nastavte prací cykly
• Stiskněte tlačítko „Možnosti“ („Option“) až se objeví
nápis „Menu“.
• Stiskněte tlačítko „Změna“ („Change“) a tím se
dostanete do hlavní nabídky (menu).
• Zvolte jednu z pamětí pomocí tlačítka „Možnosti“
(„Option“): na displeji se objeví hlášení „Uložit?“
(„Save?“).
• Chcete-li zvolený program uložit, tak stiskněte tlačítko
„Změna“ („Change“). Na displeji se objeví hlášení
„Uloženo“ („Saved“).
• Stiskněte dvakrát tlačítko „Ukončení“ („Exit“) a tím se
vrátíte do stavu volby programu.
Poznámka: jestliže chcete program změnit, tak opakujte
postup od začátku.
Pamět 1:
Uložit program?
Options
Change
Exit
Programy, které jste si takto uložili do paměti pračky,
zvolíte otočením programátoru do polohy „Paměti“
(„Memories“).
10
5. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Náplň
pračky
Možné
volby
Teplota
Přibližná
spotřeba*
°C
litrů
kWh
BAVLNA
(COTTON)
Bílá nebo barevná, např. Normálně
zašpiněný pracovní oděv, povlečení,
ubrusy, spodní prádlo a ručníky.
5,0 kg
máchání +
krátký/extra krátký
odloženého startu
předpírka
intenzivní praní
jednoduché žehlení
40 - 90
48
1,80
AA 40°
Tento program při 40°C může nabídnout
stejný prací účinek jako program bavlna při
60°C a je zároveň vhodný pro syntetiku.
5,0 kg
máchání +
odloženého startu
předpírka
jednoduché žehlení
40 - 60**
39
0,85
SYNTETIKA
(SYNTH.)
syntetické látky, spodní prádlo,
barevné látky, nežehlitelné košile, blůzy.
2,5 kg
máchání +
krátký/extra krátký
odloženého startu
předpírka
intenzivní praní
jednoduché žehlení
Ekonomická
30 - 60
39
0,85
JEMNÉ PRÁDLO (DELICATES)
Pro všechny jemné druhy prádla, např. záclony.
2,5 kg
máchání +
krátký/extra krátký
odloženého startu
předpírka
30 - 40
38
0,55
RUČNÍ PRANÍ
(HANDWASH)
Velmi jemné prádlo značeno ‘pouze ruční
praní’.
1,0 kg
30 - 40
45
0,50
HEDVÁBÍ
(SILK)
Pro prádlo s možností praní v pračce při
teplotě 30°C.
1,0 kg
30
38
0,22
JEANS
K praní džínových oděvů.
3,0 kg
40
64
0,60
SHOES
2,0 kg
40
58
0,60
30
40
0,15
odloženého startu
K praní sportovní obuvi. Vytáhněte
tkaničky.
FLASH 30
máchání +
odloženého startu
odloženého startu
2,5 kg
30 minutové «bleskové» praní pro velmi
málo zašpiněné prádlo, mimo vlnu.
Použití
Vypouštení
Pro vypouštení vody po funkci máchání stop (nocní cyklus).
-
0,01
Máchání
Tímto programem může být mácháno ručně
prané prádlo.
50
0,15
Odstredováníѝ
K provedení odstredování po funkci máchání
stop ( nocní cyklus) od 500 do 1300 ot/min.
-
0,03
* Udávané spotreby odpovídají nejvyšší teplote každého z programů.
** Referenční program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu).
11
min
Uvedeno na displeji vašeho spotrebiče
Program
Druh prádla
6. PRŮVODCE PRANÍM
6.3. Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou
vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech
4.2 tohoto návodu.
6.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz
kapitola 6.4:Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob
praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob
praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných
materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo
zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů.
Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte
odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky,
očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny
pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a
dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné
strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě.
Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte
do uzavíratelné sít’ky.
Práškové prací prostředky se mohou používat bez
omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo
do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky
pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude
okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do
přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství
prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně
snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné,
je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).
Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu
dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.
6.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se
o bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo
nebo záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
12
6.4.ѝMezinárodníѝznačeníѝproѝošetřováníѝprádla
NORMÁLNÍ
PRÁDLO
perte při
95°C
perte při
60°C
perte při
40°C
perte při
30°C
JEMNÉ
PRÁDLO
BĚLÍCÍ PROSTŘEDEK
jemné prádlo
perte ručně
neperte
Bělící prostředek s obsahem chloru je možno
použít (pouze ředěný a za studena)
Nebělte prostředky s obsahem chloru
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota (max.
200°C)
Průměrná teplota
(max. 150°C)
Nízká teplota
(max. 100°C)
Nežehlete
CHEMICKÉ
ČIšTĚNÍ
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků (bez
trichlorethylenu)
lze chemicky čistit
pouze za použití
olejového
rozpouštědla a R113
Nelze chemicky
čistit
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Rozložené na
plocho
Na šňůře
Na věšáku
13
lze sušit v sušičce nebo na
ramínku
Nesušit v
sušičce
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
7.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
7.1. Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:
•
Vylití zbytku odpadní vody:
7.2. Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
Položte pod vyklopená dvířka
nádobku na zachycení vyteklé
vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká
zbytková voda.
7.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
stranách zásuvky a vytáhněte ji
nahoru.
•
Vyjmutí filtru:
Víčko s filtrem poté úplně
vyšroubujte a vyndejte ho ven.
Pečlivě ho propláchněte proudem
vody. Pak jej našroubujte zpátky
ve směru chodu hodinových
ručiček.
Zásuvku dávkovače poté můžete
propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit
i
usazené
zbytky
používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém
případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka
zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
Zpětná montáž:
Vložte zásuvku dávkovače do
zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.
2
*dle modelu vaší pračky
14
8. PROVOZNÍ PROBLÉMY
Vaše automatická pračka prošla během výroby mnoha zkouškami. Během provozu pračky je možné, že se na displeji
objeví některá z těchto hlášení:
Problém s přívodem vody ....................................... (Nepřitéká voda. Kont. koh.&hadice)
Problém s vypouštěním vody .................................. (Nevypouští-kontr. Vyp. hadice/filtr)
Otevřené víko .......................................................... (Zavřít dveře Zkontrolujte)
Po odstranění poruchy obnovte zvolený program stiskem tlačítka START/PAUZA. Pokud se vám po všech kontrolách nepodařilo poruchu odstranit, kontaktujte servisní středisko.
ѝ.
Porucha
Automatická pračka
nenapouští vodou:
Příčina
se
nespustí
nebo
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně zapojena nebo není v provozu přívod
elektřiny,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně
uzavřené (Zavřít dveře Zkontrolujte)
spuštění programu bylo provedeno chybně,
došlo k výpadku elektřiny,
vodovod je odstaven mimo provoz (Nepřitéká voda.Kont.
koh.&hadice)
vodovodní kohoutek je uzavřený (Nepřitéká voda.Kont.
koh.&hadice)
přívod vody je ucpaný (Nepřitéká voda.Kont.
koh.&hadice)
Pračka se napouští vodou která je ihned
odčerpána :
•
umístění odpadního sifónu je příliš nízko (viz. kapitola
instalace)
Pračka neodstřeďuje ani neodčerpá vodu :
•
odpadní hadice je ucpaná nebo zalomená (Nevypouštíkontr.Vyp. hadice/filtr)
odpadní filtr je ucpaný ( Zanešený filtr / Zablok. čerpadlo)
nedošlo k aktivnímu vyvážení prádla; špatně rozložené
prádlo v bubnu,
byly zvoleny funkce STOP MÁCHÁNÍ, NOČNÍ PRANÍ
nebo BEZ ODSTŘEĎOVÁNÍ.
umístění odpadního sifonu je nesprávné.
•
•
•
•
Vyteklá voda na podlaze v okolí pračky :
•
•
•
•
•
Výsledek praní není uspokojivý :
•
•
•
•
Pračka vibruje a je hlučná :
•
•
•
•
•
přebytek pracího prostředku způsobil vytvoření velkého
množství pěny která přetekla (Předávkováno),
prostředek není vhodný pro použití v automatických
pračkách,
odpadní sifon není správně zaháknutý,
odpadní filtr nebyl správně vložen na své místo,
přívodní hadice prosakuje.
prostředek není vhodný pro použtí v automatických
pračkách,
nebyla dodržena max. náplň prádla,
nebyl zvolen odpovídající program,
bylo dávkováno málo pracího prostředku.
nebyly odstraněny všechny přepravní prvky (viz. kapitola
vybalení),
pračka nebyla náležitě vybalena a vyrovnána,,
pračka je příliš blízko u zdi nebo nábytku,
prádlo není v bubnu správně rozložené,
náplň prádla není dostatečná.
15
Porucha
Příčina
Prací program trvá příliš dlouho :
•
•
•
•
•
•
přívod vody je ucpaný (Nepřitéká voda.Kont.
koh.&hadice)
došlo k výpadku dodávky vody nebo je vodovod odpojen,
zapůsobila teplotní pojistka motoru,
teplota přiváděné vody je nižší než obvykle,
zapůsobil systém proti pěnění (příliš pracího prostředku) a
pračka odstraňuje pěnu,
zapůsobil systém proti nevyváženosti prádla a byla
přidána další fáze pro docílení správného rozložení prádla
v bubnu.
Pračka přestala prát během programu :
•
•
přívod vody nebo elektřiny je nefunkční,
byly zvoleny funkce STOP MÁCHÁNÍ, NOČNÍ PRANÍ
nebo BEZ ODSTŘEĎOVÁNÍ.
Víko pračky nelze během programu otevřít :
•
•
•
v pračce je voda ohřátá na více než 55 °C
hladina vody v pračce je příliš vysoká
buben se otáčí
Buben není na konci programu otočen do
správné polohy pro vyjímání prádla :
•
vzhledem k nevyváženému rozložení prádla nemohl
buben této polohy dosáhnout ; otočte bubnem ručně.
Pračka se nespustí nebo je provoz přerušen a
na displeji je hlášení ( Upozornění: E / Viz.
návod k obsluze)
•
otočte voličem programů do polohy vypnuto a zavolejte
servisní službu.
Na displeji se objeví hlášení (Dveře nejsou
zavřené. Prosím kontrolu) :
•
víko není správně uzavřeno.
Na displeji se objeví hlášení (Nevypouští.
Zkontrolujte odpadní hadici / filtr) :
•
•
•
•
•
odpadní filtr je ucpaný,
odpadní hadice je blokovaná nebo zalomená,
odpadní hadice je umístěna příliš vysoko (viz. instalace),
čerpadlo je zablokované,
odpadní sifón je ucpaný.
Na displeji se objeví hlášení (Nepřitéká voda.
Zkontrolujte kohoutek a hadici) :
•
•
vodovodní kohoutek je uzavřený,
došlo k výpadku dodávky vody.
Na displeji se objeví chybový kód EA6* :
•
dvířka pracího bubnu jsou otevřená.
Během dávkování přetéká aviváž nebo prací
prostředek z přepadového otvoru.
•
•
nebylo dávkováno správné množství prostředku,
kanálky na zadní stěně dávkovače pracích prostředků
jsou ucpané.
na displeji se objeví hlášení (Předávkování
prostředku)
•
nebylo dávkováno správné množství prostředku,
*V závislosti na modelu
16
9. ZÁRUKA
tomto návodu.
Technické změny výrobku vyhraženy.
Rozhodující záruční podmínky jsou uvedeny na záručním
listu.
Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci
vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané
"Jestliže něco nefunguje správně" a “Servis” obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte
servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux.
Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.
10. SERVIS
Před voláním do servisu se prosím ujistěte se, že můžete
sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace
naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.
Servisní centrum ELECTROLUX:Hanusova ulice
Praha 4 - 140 21
Tel.: 26112 6112
Podmínky záruky
My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od
data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z
důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu
téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že
• spotřebič byl správně instalován a používán pouze na
napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot,
• spotřebič byl používán pouze pro normální domácí
účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a
údržbu,
• na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu
jiná než námi autorizovaná osoba,
• všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko,
• každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná
součást se stanou naším vlastnictvím,
• tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak
právně podložených práv.
Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:
• poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny
žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických
hmot,
• náklady spojené s požadavky na odstranění závad
spotřebiče, který je nesprávně instalován,
• spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných,
• země Evropského společenství. Lze použít standardní
záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné
v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na
zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být
vyžadován doklad o koupi.
Model........................................................
Číslo výrobku (Prod. No.) .........................
Seriové číslo (Serial. No.).........................
Bezpečnost
Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku
tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené
nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem
používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v
17
B. POKYNY PRO INSTALACI
1. UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní
při jejím přemist’ování.
Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a
přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou
způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování
musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte
nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky
musí být uzemněn).
Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět
změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší
domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické
připojení’ tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na
přívodní elektrické šňůře pračky.
Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem,
ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu
vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen
zástupcem autorizovaného servisu.
Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na
sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené
neodbornou instalací.
2.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Připojení vody
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
18
3.ѝINSTALACE
Budete-li pračku zabudo-vávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně
pračky. Dvě zavírací pásky
ponechejte na místě.
3.1. Vybalení
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
3.2. Umístění
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a
položte ji zpět na podlahu.
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
3.3. Změna polohy
Nakloňte pračku dozadu, pootočte
ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho
rohu a odstraňte přepravní paletu.
Chcete-li s pračkou pohybovat z
důvodu vyrovnání, postupujte
takto: pákou, která je umístěna na
spodku pračky, otočte doleva a tím
se uvolní stavitelné nožičky. Je-li
pračka vyrovnána, tak páku
posuňte zpět.
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
3.4. Vyrovnání
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš
nízko, tak stavitelnou nožičku
vyšroubujte
do
požadované
pozice spolu s
ozubeným
aretačním
kolečkem
v
naznačeném směru.
(Je-li
to
nutné,
tak
pračku
nadzvedněte.)
Pomocí 10mm klíče vyšrou-bujte
ze zadní části pračky dva šrouby
spolu s čepy.
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak
našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho
utáhněte. Zajistěte aby se nožička, při aretaci neprotáčela .
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapo-meňte zamáčknout do otvoru nejprve okruží
zátky.
3.5. Přívod vody
Toto zařízení ( hadice aqua-control)
chrání proti vyplavení vodou.
Přívodní hadice se může časem
poškodit: Pokud se tak stane, toto
zařízení uzavře přívod vody do
spotřebiče.
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro
případný příští transport.
Porušení je indikováno červenou značkou, která se objeví
v okénku "A". Zavřete vodovodní kohoutek a volejte servisní službu.
19
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší
pračky :
- Připojte dole vodovodní přívodní
hadici jak je zobrazeno na obr.1 a
obr. 2.
- Připojte šroubení přívodní hadice
na vodovodní kohoutek, dejte na
správné uložení sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš
krátká, kontaktujte servisní službu.
3.6. Odpad
- Nasad’te držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k odpadnímu potrubí (nebo k sifonu) ve
výšce mezi 70 a 100 cm. Ujistěte
se, že se nemůže hadice vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán ( musí být užší
než trubka odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému vracení vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní
službu.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému
rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.
20
OBSAH
PRE UŽÍVATEĽA ................................................22
PRE INŠTALATÉRA .......................................... 36
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ..............................22
Používanie ..................................................... 22
Ochrana pred mrazom ...................................22
Likvidácia .......................................................22
Ochrana životného prostredia ........................22
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ............................. 36
TECHNICKÉ ÚDAJE ......................................... 36
INŠTALÁCIA ...................................................... 37
Vybalenie ...................................................... 37
Umiestnenie .................................................. 37
Premiestňovanie práčky ................................ 37
Vyrovnanie .................................................... 37
Prítoková hadica ........................................... 37
Odtoková hadica ........................................... 38
Zapojenie do elektrickej siete ........................ 38
OPIS SPOTREBIČA ...........................................23
Ovládací panel ...............................................23
Displej ............................................................23
KONFIGURÁCIA SPOTREBIČA ........................24
Vol’ba jazyka ..................................................24
čas .................................................................24
Permanentné extra plákanie ..........................24
Jas .................................................................24
Kontrast ..........................................................25
Hlasitost’ zvukovej signalizácie ......................25
POUŽÍVANIE PRÁČKY ......................................26
Vkladanie bielizne ..........................................26
Množstvo pracieho prostriedku ......................26
Vol’ba programu .............................................26
Nastavenie teploty .........................................26
Nastavenie rýchlosti odstred’ovania /
funkcie plákanie stop / nočného cyklu ...........26
Vol’ba funkcií ..................................................27
Spustenie programu .......................................28
Ako zmenit program pocas pracieho
cyklu? .............................................................28
Zrušenie programu .........................................28
Ako otvorit’ veko počas pracieho cyklu
(okamžité otvorenie) ......................................28
Koniec programu ............................................28
Pamät .............................................................29
TABUľKA PROGRAMOV ...................................30
PRANIE BIELIZNE .............................................31
Triedenie a príprava bielizne ..........................31
Maximálne množstvo bielizne ........................31
Pracie prostriedky ..........................................31
Medzinárodné symboly ošetrovania ..............32
ČISTENIE A ÚDRŽBA ........................................33
Odvápňovanie spotrebiča ..............................33
Plášt’ spotrebiča .............................................33
Násypka .........................................................33
Odtokový filter ................................................33
PROBLÉMY POČAS PREVÁDZKY ...................34
ZÁRUKA .............................................................35
SERVIS ...............................................................35
21
A. PRE UŽÍVATEĽA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použit’ aj v budúcnosti. V prípade zmeny majiteľa spotrebiča odovzdajte návod na používanie ďalšiemu užívateľovi. Nový majiteľ sa tak bude môct’ oboznámit’ s prevádzkou spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred inštalovaním a prvým
použitím spotrebiča.
• Zvoľte si program «Odčerpanie» a spustite ho.
• Po skončení programu spotrebič vypnite stlačením
1.1. Používanie
príslušného spínača alebo nastavením ovládača do
• Po dodaní spotrebič bezodkladne vybaľte a skonpolohy VYPNUTÉ*.
trolujte, či nie je poškodený a či žiadna čast’
• Práčku odpojte od elektrickej siete.
nechýba. Akékoľvek pripomienky uveďte na dodací
• Inštalujte odtokovú a prítokovú hadicu.
list a kópiu uschovajte.
• Spotrebič by mali obsluhovat’ výlučne dospelí.
Takto zabezpečíte, aby v žiadnej časti pračky nezostaDbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali, a
la voda, ktorá by mohla po zamrznutí spôsobit’ na
aby nemanipulovali s jeho ovládacími prvkami.
vašom spotrebiči závažne škody.
• Upravovat’ a pozmeňovat’ spotrebič alebo jeho
Skôr, ako začnete pračku znovu používat’, presvedčte
vlastnosti je nebezpečné.
sa, že je teplota v miestnosti vyššia ako 0°C.
• Vaša práčka je určená na bežné pranie v
domácnosti (pranie, plákanie a odstreďovanie).
1.3. Likvidácia
Spotrebič nepoužívajte na komerčné alebo
priemyselné účely.
Všetky materiály označené symbolom
je možné
• Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a
recyklovat’. Odovzdajte ich do zberne recykovateľného
spotrebič odpojte od elektrickej siete.
odpadu. Informácie o príslušných zberniach získate na
• V práčke perte len textílie, ktoré sú určené na
miestnom úrade správy.
pranie v automatickej práčke. V prípade
Keď sa jedného dňa rozhodnete vašu práčku vyradit’,
pochybností sa riaďte pokynmi výrobcu na štítku so
upravte ju tak, aby sa už nedala používat’. Práčku odsymbolmi ošetrovania.
pojte od elektrickej siete a elektrický kábel odrežte
• V práčke neperte rozstrapkané a roztrhané odevy.
tesne pri spotrebiči.
• Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky
pred praním umiestnite do siet’ky alebo vrecka.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale zna• Pred vložením odevu do práčky sa ubezpečte, že
mená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s
sú vrecká prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú
domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdat’
mince, špendlíky, klince, skrutky alebo kamienky,
v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
môžu práčku závažne poškodit’.
elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok
• V práčke neperte bielizeň ošetrenú napr. benzíbude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli
nom, alkoholom, trichlóretylénom a pod. Ak ste na
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
odev aplikovali nejakú tekutú prchavú čistiacu
zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom
látku, pred vložením do práčky ju nechajte z tkaniny
pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii
úplne odparit’.
tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo
• Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a
Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktopančuchy perte vo vrecku na bielizeň alebo v
rom ste výrobok kúpili.
obliečke na podušku, aby sa náhodou nedostali
medzi bubon a nádrž pračky.
1.4. Ochrana životného prostredia
• Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkčujúceho
prostriedku (aviváže). Pri nadmernom množstve
V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody
aviváže môžu na bielizni vzniknút’ odolné škvrny.
a elektrickej energie sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:
• Pred čistením, ošetrovaním a údržbou spotrebič
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práčky,
odpojte od elektrickej siete.
bubon však neprepĺňajte.
•
1.2. Ochrana pred mrazom
Ak bude vaša pračka vystavená teplotám nižším ako
0°C, riaďte sa nasledovnými pokynmi:
• Zatvorte vodovodný ventil a odskrutkujte prítokovú
hadicu.
• Odtokovú hadicu umiestnite tak, aby ústila do pripravenej nádoby na zemi.
Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len
pri praní veľmi znečistenej bielizne.
Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri príslušnú kapitolu), množstvu bielizne
a stupňu jej znečistenia.
* vѝzávislostiѝodѝmodelu
22
2. OPIS SPOTREBIČA
1
2
1
2
1 - Ovládací panel
3
2 - Rukovät’ veka
4
3 - Vyrovnávacie skrutky
4 - Príklop filtra
Násypka
5 - Páka na premiestňovanie práčky
1 - prepieranie
2 - pranie
3 - aviváž
(nepresiahnite značku MAX)
4 - odtokový otvor pre aviváž
(pri nadmernom dávkovaní)
4
5
3
3
2.1. Ovládací panel
1 - Ovládač programov s polohou STOP
2 - Displej
3 - Funkčné tlačidlá
4 - Tlačidlo Štart/prestávka
2
1
4
3
2.2. Displej
Indikácia zvoleného programu
Teplota
BAVLNA
12.45
Skutočný čas
Koniec programu o
15.05
Čas skončenia programu
95C 1000
Rýchlost’ odstreďovania
Plákanie stop / Tichý cyklus
Doplnkové voľby
23
3. Konfigurácia spotrebiča
3.3. Permanentné extra plákanie
Vaša práčka zaobchádza s vodou úsporne. V niektorých
prípadoch je potrebné plákat’ s väčším množstvom vody,
v závislosti od tvrdosti vody, alebo ak máte citlivú
pokožku.
• Tlačidlo “Voľby/Options” stláčajte dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí “Nastavenia”.
• Stlačte raz tlačidlo “Zmena/Change”, aby ste vstúpili
do “Nastavenia”.
• Stláčaním tlačidla “Voľby/Options” zvoľte menu
“Plákanie +”.
• Stlačením tlačidla “Zmena/Change” nastavte voľbu
Plákanie + možnost’ou áno alebo nie (ÁNO / NIE na
displeji),
• Stlačením tlačidla “Koniec/Exit” potvrďte nastavenie.
Potom tlačidlo stlačte znovu, aby ste sa vrátili do
režimu pre nastavovanie programu.
Keď je nastavená funkcia “Plákanie +”, do programu na
pranie bavlny sa zaradia dve prídavné plákania a do
programov na pranie syntetickej a jemnej bielizne jedno
plákanie. Okrem toho sa na displeji v poli pre voľby objaví
príslušný symbol.
Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete otočte ovládač
programov do polohy pre bavlnu. Teraz môžete práčku
nastavovat’ podľa nasledujúcich parametrov:
3.1. Vol’ba jazyka
Keď zapnete práčku po prvý krát (ovládač programov je
nastavený na programe na pranie bavlny), na displeji sa
zobrazí nastavený jazyk - angličtina.
Poznámka: Ak chcete jazyk zmenit’, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
•
•
•
Stlačte naraz tlačidlá “Odstreďovanie
” a “Voľby/
Options” a podržte ich stlačené aspoň 2 sekundy.
Stláčaním
tlačidla
“Zmena/Change”
nastavte
požadovaný jazyk.
Stlačením tlačidla “Koniec/Exit” potvrďte nastavenie.
Jazyk:
SLOVENSKY
Plákanie plus
Options
Change
ÁNO
Exit
Options
Change
Exit
3.2. Čas
Nastavenie času je dôležité, pretože od neho závisí
zobrazenie času skončenia programu. Postupujte takto:
• Tlačidlo “Voľby/Options” stláčajte dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí “Nastavenia”.
• Stlačte raz tlačidlo “Zmena/Change”, aby ste vstúpili
do “Nastavenia”.
• Stláčaním tlačidla “Voľby/Options” zvoľte menu
“Hodiny”.
• Pri stláčaní tlačidla “Zmena/Change” sa hodnota mení
po minútach. Keď podržíte tlačidlo “Zmena/Change”
stlačené, bude sa hodnota menit’ po 10-minútových
krokoch.
• Stlačením tlačidla “Koniec/Exit” potvrďte nastavenie.
Potom tlačidlo stlačte znovu, aby ste sa vrátili do
režimu pre nastavovanie programu.
Hodiny:
3.4. Jas
Pri nastavovaní jasu displeja postupujte takto:
• Tlačidlo “Voľby/Options” stláčajte dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí “Nastavenia”.
• Stlačte raz tlačidlo “Zmena/Change”, aby ste vstúpili
do “Nastavenia”.
• Stláčaním tlačidla “Voľby/Options” zvoľte menu
“Svetlos’”.
• Stláčaním
tlačidla
“Zmena/Change”
nastavte
požadovaný jas.
• Stlačením tlačidla “Koniec/Exit” potvrďte nastavenie.
Potom tlačidlo stlačte znovu, aby ste sa vrátili do
režimu pre nastavovanie programu.
Svetlos’:
16.04
Nastavi’ čas
I--------->--------I
Options
Change
Options
Exit
24
Change
Exit
3.5. Kontrast
Pri nastavovaní kontrastu displeja postupujte takto:
• Tlačidlo “Voľby/Options” stláčajte dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí “Nastavenia”.
• Stlačte raz tlačidlo “Zmena/Change”, aby ste vstúpili
do “Nastavenia”.
• Stláčaním tlačidla “Voľby/Options” zvoľte menu
“Kontrast”.
• Stláčaním
tlačidla
“Zmena/Change”
nastavte
požadovaný kontrast.
• Stlačením tlačidla “Koniec/Exit” potvrďte nastavenie.
Potom tlačidlo stlačte znovu, aby ste sa vrátili do
režimu pre nastavovanie programu.
Kontrastѝ:
I--------->--------I
Options
Change
Exit
3.6. Hlasitost’ zvukovej signalizácie
Pri nastavovaní hlasitosti zvukovej signalizácie postupujte
takto:
• Tlačidlo “Voľby/Options” stláčajte dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí “Nastavenia”.
• Stlačte raz tlačidlo “Zmena/Change”, aby ste vstúpili do
“Nastavenia”.
• Stláčaním tlačidla “Voľby/Options” zvoľte menu “Zvuk”.
•
Stláčaním
tlačidla
“Zmena/Change”
nastavte
požadovanú hlasitost’ : normálne, ticho, bez zvuku.
• Stlačením tlačidla “Koniec/Exit” potvrďte nastavenie.
Potom tlačidlo stlačte znovu, aby ste sa vrátili do režimu
pre nastavovanie programu.
Zvuk :
NORMÁLNE
Options
Change
Exit
25
4. POUŽÍVANIE PRÁČKY
malé množstvo bielizne, na začiatku cyklu bude displej
stále zobrazovat’ čas skončenia programu, vypočítaný na
základe maximálneho povoleného množstva bielizne.
Počas programu sa však hodnota postupne upraví.
Pred prvým použitím by ste mali spustit’ program s
teplotou 90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby
sa vnútro práčky vyčistilo od pozostatkov výroby.
4.4. Nastavenie teploty
Ak chcete, aby sa vaša bielizeň vyprala pri inej teplote,
než navrhuje práčka, stlačte tlačidlo “Teplota” a podržte
ho stlačené. Nastavené hodnota sa zvýši, resp. zníži. Pri
niektorých programoch nie je možné zmenit’ navrhnutú
teplotu (na displeji sa objaví odkaz: “chybné nastavenie”).
V druhom riadku displeja sa zobrazí maximálna
nastaviteľná teplota (namiesto “koniec cyklu”). Nastavená
teplota sa zobrazí v rohu displeja, v jeho tret’om riadku.
4.1. Vkladanie bielizne
•
•
•
Otvorte veko práčky.
Stlačte tlačidlo A a klapky bubna sa automaticky otvoria.
Bielizeň vložte do bubna; zatvorte bubon a veko
práčky.
Upozornenie: Pred zatvorením
veka práčky skontrolujte, či sú
klapky
bubna
správne
zablokované:
•klapky musia byt’ správne prichytené;
•tlačidlo A nesmie byt’ stlačené.
A
BAVLNA
13.45
Max. 95°C
16.07
60°C
Options
4.2. Množstvo pracieho prostriedku
Vďaka systému priameho sprchovania, ktorého znižuje
spotrebu vody a pracieho prostriedku, môžete
odporúčané dávkovanie pracieho prostriedku na obale
výrobku znížit’.
Do priehradky násypky pre hlavné pranie
a v prípade
“Odstreďovanie
” a rýchlost’ zmeňte.
Stláčaním tlačidla rýchlosti odstreďovania môžete tiež
zvolit’ možnost’ “0” - bez odstreďovania, funkciu plákanie
stop
alebo nočný, tichý cyklus
.
• “0” - bez odstreďovania: pri programoch na pranie
bavlny a syntetickej bielizne sa z cyklu vynechajú
všetky fázy odstreďovania a zvýši sa počet plákaní.
Otočením ovládača programu
nastavte požadovaný program.
Na displeji sa objaví príslušný
odkaz. Na displeji sa tiež zobrazí
čas
skončenia
zvoleného
programu, vypočítaný na základe
maximálneho
povoleného
množstva bielizne pre každý druh
materiálu. Svetelný ukazovateľ
tlačidla Štart/Prestávka začne blikat’. Ak hodláte prat’ len
13.45
Koniec programu o:
16.07
•
Change
Funkcia plákanie stop
: po poslednom plákaní sa
voda z práčky neodčerpá a bielizeň sa tak nepokrčí.
•
Nočný cyklus
: po poslednom plákaní sa voda z
práčky neodčerpá a bielizeň sa tak nepokrčí. Z pracích
cyklov sa vynechajú všetky fázy odstreďovania.
Práčka tak bude menej hlučná a program môže
prebehnút’ aj v noci. Počas plákania pri programoch
na pranie bavlny a syntetickej bielizne sa použije viac
vody.
V druhom riadku displeja sa objaví príslušný odkaz.
Zvolená rýchlost’ odstreďovania sa zobrazí v tret’om
riadku displeja nad tlačidlom “Odstreďovanie
”.
Po skončení programu s funkciou plákanie stop alebo
nočný cyklus môžete zvolit’ jeden z nasledujúcich
programov:
• Odčerpanie: Ak chcete vodu z práčky odčerpat’,
nastavte ovládačom programov program Odčerpanie
1300
Options
Exit
Ak chcete, aby sa vaša bielizeň odstreďovala pri inej
rýchlosti, než navrhuje práčka, stlačte tlačidlo
4.3. Vol’ba programu
BAVLNA
Change
4.5.
Nastavenie
rýchlosti
odstred’ovania / funkcie plákanie stop
/ nočného cyklu
predpierania aj do priehradky pre predpieranie
pridajte
odporúčané množstvo pracieho prostriedku. Do
priehradky
pridajte aviváž.
Ak používate špeciálny prací prostriedok, riaďte sa
pokynmi v príslušnej kapitole.
60°C
1300
Exit
a potom stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
26
•
Odstreďovanie: Ak chcete bielizeň odstredit’, nastavte
ovládačom programov program Odstredenie
Šetrné odstredenie
Príležitostná volba Plákanie +
Túto funkciu môžete kombinovat’ s akýmkoľvek
programom s výnimkou programu na pranie vlny, ručného
programu a krátkeho programu.
K programu na pranie bavlny sa pridajú dve plákania a k
programu na pranie syntetickej, jemnej bielizne a
hodvábu jedno plákanie.
Túto funkciu odporúčam používat’, ak majú členovia vašej
domácnosti citlivú kožu, alebo v oblastiach s veľmi
mäkkou vodou.
Túto funkciu môžete nastavit’ permanentne, t.j. pre všetky
programy (pozri kapitolu 3.3), alebo len príležitostne pre
aktuálny program.
. Rýchlost’ odstreďovania
nastavte pomocou tlačidla “Odstreďovanie
potom stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
”, a
BAVLNA
13.45
Max. 1500 ot./min
16.07
60°C
4.6.1.
alebo
1000
Options
Change
4.6.2.ѝ
Exit
4.6. Vol’ba funkcií
V závislosti od nastaveného programu je možné
nastavit’ len určité funkcie. Funkcie, ktoré máte k
dispozícii, sú viditelné na displeji prácky v režime
nastavovania. Okrem toho nie sú všetky funkcie
navzájom kompatibilné, to znamená, že sa nedajú
všetky neobmedzene kombinovat. Nekompatibilné
funkcie z displeja zmiznú. Tlačidlo “Vol’by/Options”
umožnuje posúvanie z jedného symbolu funkcie na iný.
Tlačidlo “Zmena/Change” umoňuje nastavit’ alebo
zmenit’ stav rozličných funkcií a tlačidlom “Koniec/Exit”
sa môžete vrátit’ k predchádzajúcemu nastaveniu.
Funkcie treba nastavit’ pred zvolením požadovaného
programu a pred stlačením tlačidla Štart/Prestávka.
Ak stlačte tlačidlo “Voľby/Options”, na displeji sa objavia
všetky symboly funkcií, ktoré sú kompatibilné so
zvoleným programom.
Symbol prvej funkcie začne blikat’. Jej označenie a stav
sa zobrazí na displeji. Ak chcete zmenit’ stav funkcie,
stlačte tlačidlo “Zmena/Change”. Pod symbolmi funkcií sa
zobrazí čiara, ktorá informuje o tom, ktoré funkcie sú
aktivované. Ak chcete zvolit’ ďalšiu funkciu, znovu stlačte
tlačidlo “Voľby/Options” a postupujte, ako je uvedené
vyššie.
Keď ste nastavili všetky požadované funkcie, stlačte
tlačidlo “Koniec/Exit” a symboly zvolených funkcií sa
zobrazia na displeji.
Poznámka: ak chcete nastavené funkcie zmenit’,
postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.
Dôležité upozornenie: Ak stlačíte tlačidlo “Teplota
4.6.3.
13.45
Koniec programu o:
16.07
60°C
4.6.4.
Change
Predpieranie
Túto funkciu využijete, ak chcete, aby sa bielizeň pred
hlavným praním predbežne preprala (túto funkciu nie je
možné kombinovat’ s programami Vlna, Ručný program,
Hodváb a Bleskový program 30).
Pri programoch na pranie bavlny a syntetickej bielizne
končí predpieranie krátkym odstredením. Pri programoch
na jemnú bielizeň sa voda len odčerpá.
”,
4.6.5.
Funkcia Intenzívne pranie
Funkcia je určená na veľmi znečistenú bielizeň. Túto
funkciu je možné kombinovat’ len s programami na bavlnu
a syntetickú bielizeň.
Trvanie pracieho cyklu sa predĺži v závislosti od
nastavenej teploty cyklu a druhu bielizne.
1000
Options
Funkcia Posunutý štart
Vďaka tejto funkcii môžete posunút’ spustenie programu
o 30, 60, 90 minút, 2 - 20 hodín. Nastavený časový posun
sa zobrazí na displeji práčky.
Táto funkcia sa nastavuje po zvolení programu a pred
stlačením tlačidla Štart/ Prestávka. Nastavený časový
posun môžete zmenit’ alebo zrušit’ kedykoľvek pred
stlačením tlačidla Štart/Prestávka. Ak ste už stlačili
tlačidlo Štart/Prestávka a želáte si časový posun zmenit’
alebo zrušit’, postupujte takto:
• Stlačením tlačidla Štart/Prestávka nastavte režim
prestávky.
• Funkciu posunutý štart zrušte alebo zmeňte.
• Stlačením tlačidla Štart/Prestávka spustite prací
program.
Dôležité upozornenie! Pocas plynutia nastaveného
časového intervalu bude veko práčky zablokované. Ak
potrebujete veko otvorit’, musíte najprv stlačit’ tlačidlo
Štart/Prestávka. Po zatvorení veka znovu stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Posunutý štart nie je možné kombinovat’ s programami
Odstreďovanie a Odčerpanie.
“Odstreďovanie
” alebo “Štart/ Prestávka”, funkcie
zostanú aktivované.
BAVLNA
ѝVolba krátky / extra krátky cyklus
Túto funkciu môžete použit’ na mierne znečistenú bavlnu,
syntetickú alebo jemnú bielizeň. Bielizeň sa vyperie za
veľmi krátky čas. Trvanie cyklu sa zredukuje v závislosti
od typu bielizne a zvolenej teploty. Môžete si vybrat’ z
dvoch možností: “krátko” alebo “vel’mi krátko”; príslušný
odkaz sa zobrazí na displeji.
Exit
27
4.6.6.
4.10. Ako otvorit’ veko počas pracieho
cyklu (okamžité otvorenie)
Funkcia Jednoduché žehlenie
Po zvolení tejto funkcie sa bielizeň vyperie a odstredí
šetrne, aby nedošlo k jej pokrčeniu.
Z tohto dôvodu je žehlenie jednoduchšie. Túto funkciu je
možné kombinovat’ s programami na bavlnu a syntetickú
bielizeň. Okrem toho pri programoch na pranie bavlny a
syntetickej bielizne práčka vykoná prídavné plákania.
Ak túto funkciu nastavíte k programu na pranie bavlny,
rýchlost’ odstreďovania sa automaticky zredukuje na
1000 ot./min.
4.6.7.
Počas prvých 10 minút pracieho cyklu veko môžete
otvorit’ (na displeji sa zobrazí odkaz “Veko možno
otvorit’”/ “fáza cyklu”). Prací cyklus môžete prerušit’: na
displeji sa objaví odkaz “Prestávka”/ “Správna poloha
bubna”.
Ak sú splnené nasledujúce podmienky:
• neprebieha fáza zohrievania na teplotu vyššiu ako 55°C,
• bubon sa neotáča,
je možné veko otvorit’. Keď zaznie dvojité t’uknutie, objaví
sa na displeji odkaz “Prestávka”/ “Dvierka sú
odblokované”. Teraz môžete veko otvorit’.
Ak nie sú vyššie uvedené požiadavky splnené, veko nie je
možné otvorit’. Na displeji sa objavia odkazy “Prestávka” /
“Dvierka sú zablokované”. Ak chcete spustit’ prebiehajúci
program znovu, stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Úsporné pranie
Túto funkciu môžete zvolit’ len pri praní syntetickej,
mierne alebo normálne znečistenej bielizne s teplotou
40°C alebo vyššou. Trvanie prania sa predĺži.
4.7. Spustenie programu
4.11. Koniec programu
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Príslušný svetelný ukazovateľ
prestane blikat’. Na displeji sa
objaví odkaz, ktorý zodpovedá
prebiehajúcej fáze programu. Ak
ste nastavili funkciu Posunutý
štart, práčka začne odpočítavat’
nastavený čas.
BAVLNA
13.45
Pranie:
16.07
60°C
Na konci programu sa práčka automaticky zastaví, zaznie
zvuková signalizácia (ak nie je zvuková signalizácia
vypnutá) a na displeji sa striedavo zobrazujú odkazy
“Koniec cyklu”/“Veko odblokované ”.
Ak ste nastavili funkciu “Plákanie stop” alebo “Nočný
cyklus”, svetelný ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne. Ak chcete spustit’ odstreďovanie alebo
odčerpanie, nastavte ovládačom programov program
Odčerpanie, Odstredenie alebo Šetrné odstredenie. Na
displeji sa zobrazí odkaz “Veko zablokované”.
Vďaka elektronickému systému zostane bubon po
skončení pracieho cyklu v správnej polohe s otvorom
hore. Bielizeň sa tak ľahšie vkladá a vyberá. Veko je
možné otvorit’, keď blokovacie zariadenie dvakrát t’ukne
(ak je práčka nevyvážená, čo ovplyvňuje prevádzku,
otočte bubon ručne).
Práčku vypnete otočením ovládača programov do polohy
“Stop”. Bielizeň vyberte z bubna. Zástrčku spotrebiča
odpojte od elektrickej zásuvky a zatvorte prívod vody.
Po skončení prania odporúčame nechat’ veko práčky a
bubon otvorené, aby sa mohlo vnútro vyvetrat’.
Poznámka: Ak práčku dlhší čas nebudete používat’, bude
treba aktuálny čas nastavit’ znovu.
1000
Change
Options
4.8. Ako zmenit
pracieho cyklu?
program
Exit
pocas
Pred uskutočnením akýchkoľvek zmien musíte práčku
prerušit’ stlačením tlačidla Štart/Prestávka. Pred
spustením programu môžete zmenit’ všetky nastavenia.
Po spustení programu môžete práčku len znovu nastavit’.
Najprv otočte ovládač programov do polohy “Stop”, a
potom zvoľte nový prací program. Voda z prania zostáva
v bubne. Ak chcete vodu vypustit’ ešte pred spustením
nového pracieho cyklu, musíte prebiehajúci program
zrušit’ a spustit’ program “Odčerpanie”. Stlačením tlačidla
Štart/Prestávka spustite nový program.
“Stop”
16.07
Otvori’ѝdvierka:
16.07
60°C
1000
Options
4.9. Zrušenie programu
Ovládač programov otočte do polohy
prebiehajúci program sa zruší.
Teraz môžete zvolit’ nový prací program.
BAVLNA
a
28
Change
Exit
4.12. Pamät
Často používané programy a nastavenia si môžete uložit’
v pamäti práčky. K dispozícii máte 3 pamät’ové miesta.
Uložené programy si môžete zvolit’ rovnakým spôsobom,
ako akýkoľvek iný prací program, použitím ovládača
programov.
• Zvoľte program a všetky ďalšie nastavenia.
• Tlačidlo “Voľby” stláčajte dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí “Nastavenia”.
• Raz stlačte tlačidlo “Zmena”, aby ste vstúpili do
“Nastavenia”.
• Použitím tlačidla “Voľby” si zvoľte niektoré pamät’ové
miesto: na displeji sa objaví odkaz “Uložit’?”.
• Ak chcete zvolený program uložit’, stlačte tlačidlo
“Zmena”. Na displeji sa objaví odkaz “Uložené”.
• Dvakrát stlačte tlačidlo “Koniec”, aby ste sa vrátili do
režimu pre nastavovanie programov.
Poznámka: Ak chcete zmenit’ uložený program,
postupujte znovu od začiatku podľa vyššie uvedených
pokynov.
Uložené programy môžete nastavit’ ovládačom
programov tak, že ho otočíte na nadpis “Pamät’”.
Pamät’ 1:
Uložit’ program?:
Options
Change
Exit
29
5. Tabuľka programov
V nasledujúcej tabuľke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a voľby.
Množstvo
bielizne
BAVLNA
(COTTON)
Biela alebo farebná, napríklad
normálne znečistený pracovný
odev, posteľná, stolová a spodná
bielizeň, uteráky.
5,0 kg
Kompatibilné
funkcie
Plákanie +
krátky / extra krátky
Posunutý štart
Predpieranie
Intenzívne pranie
Jednoduché žehlenie
Približné hodnoty
spotreby*
Teploty
°C
Litre
kWh
40 - 90
48
1,80
40 - 60**
39
0,85
AA 40°
Tento program s teplotou 40°C
poskytuje takú istú účinnost’ ako
program pre bavlnu s teplotou
60°C a je tiež vhodný pre
syntetickú bielizeň.
5,0 kg
SYNTETIKA
(SYNTH.)
Syntetická
bielizeň,
spodná
bielizeň, farebné tkaniny, košele a
blúzky .
2,5 kg
Plákanie +
krátky / extra krátky
Posunutý štart
Predpieranie
Intenzívne pranie
Jednoduché žehlenie
Úsporné pranie
30 - 60
39
0,85
JEMNÉ (DELICATES)
Pre všetky jemné materiály, napr.
záclony.
2,5 kg
Plákanie +
krátky / extra krátky
Posunutý štart
Predpieranie
30 - 40
38
0,55
RUČNÉ PRANIE
(HANDWASH)
Veľmi jemná bielizeň s označením
“ručné pranie”.
1,0 kg
30 - 40
45
0,50
HODVÁB
(SILK)
Bielizeň určená na pranie v práčke
pri teplote 30°C.
1,0 kg
30
38
0,22
JEANS
Na pranie odevov z džínsoviny.
3,0 kg
40
64
0,60
SHOES
Na
pranie
športovej
Vyvlečte šnúrky.
2,0 kg
40
58
0,60
30
40
0,15
Plákanie +
Posunutý štart
Predpieranie
Easy iron
Posunutý štart
obuvi.
30 minútový program (FLASH 30)
Len pre mierne znečistenú bielizeň
s výnimkou vlny.
min
Plákanie +
Posunutý štart
Posunutý štart
2,5 kg
Používanie
Vypúšt’anie
Pre vypustenie vody po pozdržaní plákania
(nočný cyklus).
-
0,01
Plákanie
S týmto programom môžete napríklad. vyplákat’
ručne vypranú bielizeň.
50
0,15
Odstredovanie
Pre odstredenie po pozdržaní plákania (nočný
cyklus) od 500 do 1300 ot./min.
-
0,03
* Uvedené spotreby zodpovedajú najvyššej teplote pre každý program.
** Referenčný program pre skúšobne podľa normy IEC 456 (Program AA 40° s teplotou 60°C).
30
Viď okienko displeja na vašom spotrebiči.
Program
Druh bielizne
6. PRANIE BIELIZNE
6.3. Pracie prostriedky
Používajte výlučne pracie prostriedky a aviváž vhodnú
pre automatické práčky. Prečítajte si vždy pokyny na
obale výrobku a riaďte sa tiež inštrukciami v kapitole
4.2.
6.1. Triedenie a príprava bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň roztrieďte podľa druhu a symbolov ošetrovania na nášivke (pozri kapitolu 6.4. Medinárodné
symboly ošetrovania). Normálne pranie zvoľte pre
bielizeň odolnú voči mechanickému namáhaniu pri
praní a odstreďovaní, jemné pranie pre jemnú bielizeň, ktorú treba ošetrovat’ šetrnejšie. Ak hodláte
vyprat’ zmiešané druhy bielizne naraz, zvoľte vždy
prací program a teplotu podľa najchúlostivejšieho
materiálu.
Bielu a farebnú bielizeň perte vždy osobitne,
pretože biela bielizeň môže zošednút’.
Nové odevy obsahujú spravidla veľa farbiva, preto
ich perte po prvý raz oddelene. Dodržujte tiež
pokyny ako “Prat’ oddelene” a “Prat’ niekoľkokrát
oddelene”.
Vyprázdnite vrecká odevov.
Prišite alebo odstráňte všetky gombíky, skoby a
cvoky, ktoré nedržia pevne.
Zapnite zipsy a cvoky.
Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky
atď.), farebné pletené a vlnené odevy a odevy s
dekoráciou obrát’te naruby.
Zo záclon a závesov odstráňte háčky alebo ich
vložte do ochranného vrecka.
Drobné kusy bielizne (pančuchy a detské ponožky)
vložte do špeciálneho vrecka alebo obliečky na
vankúš, aby boli chránené.
Práškové pracie prostriedky môžete používat’ bez obmedzenia. Tekuté pracie prostriedky nalejte buď do
špeciálneho dávkovača, ktorý sa vkladá priamo do
bubna, alebo do príslušnej priehradky násypky. V
takomto prípade však treba prací program spustit’
okamžite. Pracie prostriedky v tabletách sa vkladajú do
príslušnej priehradky násypky.
Správne množstvo pracieho prostriedku závisí od
množstva bielizne, tvrdosti vody a stupňa znečistenia.
Ak je voda vo vašej lokalite mäkká, môžete dávkovanie
mierne znížit’. Ak je voda tvrdá alebo je bielizeň veľmi
znečistená, resp. s fľakmi, treba dávkovanie mierne
zvýšit’. Informácie o tvrdosti vody vo vašej lokalite získate v miestnej vodohospodárskej organizácii alebo na
kompetentnom úrade.
6.2. Maximálne množstvo bielizne
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky. Táto kapacita sa líši v závislosti
od druhu bielizne.
Ak je bielizeň veľmi znečistená alebo materiál absorbuje veľa vody, perte menšie množstvo.
Bielizeň sa vzájomne líši objemom a kapacitou absorbovania vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit’:
•
•
•
doplna (bielizeň by však nemala byt’ natlačená) pri
praní bavlny, ľanu a zmesového materiálu;
do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického materiálu;
približne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon
a vlny.
Pri praní zmiešanej bielizne z rôznych materiálov naplňte bubon podľa najjemnejšieho druhu bielizne.
31
6.4. Medzinárodné symboly ošetrovania
NORMÁLNE
PRANIE
Pranie pri
max. 95°C
Pranie pri
max. 60°C
Pranie pri
max. 40°C
Pranie pri
max. 30°C
ŠETRNÉ
PRANIE
BIELENIE
Bielenie s chlórovým bielidlom
(v studenej vode s riedeným bielidlom)
Ručné
pranie
Neprat’
Nebielit’ chlórovým bielidlom
ŽELENIE
Max. teplota 200°C
Max. teplota 150°C
Max. teplota 100°C
Nežehlit’
CHEMICKÉ
ČISTENIE
Chemické čistenie vo
všetkých bežných rozpúšt’adlách
Chemické čistenie
(všetky rozpúšt’adlá
s výnimkou trichlóetylénu)
Chemické čistenie
len benzínom a
rozpúšt’adlom R113
Nečistit’
chemicky
Vysoká
teplota
Nízka
teplota
SUŠENIE
Na plocho
Zavesené
Na vešiaku
32
Sušenie v sušičke
Nesušit’ v sušičke
7. ČISTENIE A ÚDRŽBA
7.4. Odtokový filter
Filter v dolnej časti práčky pravidelne čistite. Ak je filter zanesený, rozsvieti sa na ovládacom paneli svetelný ukazovateľ “filter”*. Ak sa z vašej bielizne uvoľňuje veľa vlákien,
čistite filter po každom praní.
Pred čistením práčku vždy odpojte od elektrickej siete.
7.1. Odvápňovanie spotrebiča
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku,
spravidla nie je potrebné odstraňovat’ vodný kameň.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny
prípravok na odstraňovanie vodného kameňa určený pre
automatické práčky, ktorý si môžete zakúpit’ v obchodnej
sieti. Riaďte sa pokynmi ohľadne dávkovania a frekvencie
používania na obale výrobku.
•
Otvorte dvierka, napríklad so skrutkovačom
•
Odtečenie zostávajúcej vody:
7.2. Plášt’ spotrebiča
Plášt’ práčky vyčistite vlažnou vodou a šetrným čistiacim
prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt’adlá
alebo podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné
špongie a drôtenky.
Pod príklop umiestnite plytkú
nádobu s rovným krajom. Uzáver
filtra otočte proti smeru hodinových ručičiek do vertikálnej polohy a počkajte, kým voda
odtečie.
7.3. Násypka
Vybratie násypky:
Stlačte príchytky po oboch
stranách násypky a posuňte ich
smerom nahor.
•
Čistenie filtra:
Filter vyskrutkujte a vyberte. Filter
dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou. Filter vrát’te na svoje miesto a
zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek. Príklop zatvorte.
Násypku umyte pod tečúcou vodou s použitím kefy alebo handričky.
Skontrolujte, či otvory na zadnej
strane násypky nie sú upchaté.
Po vyčistení filtra je nevyhnutné dvierka zavriet’. Skutočne,
z bezpečnostných dôvodov, počas chodu práčky musia
byt’ dvierka zatvorené.
Vrátenie násypky na svoje miesto:
Násypku nasuňte spät’ do drážok
tak, aby zapadla.
*ѝvѝzávislostiѝodѝmodelu
33
8. Problémy počas prevádzky
Počas výroby bola vaša práčka mnohokrát skontrolovaná.
Počas prevádzky práčky sa môžu na displeji zobrazit’ nasledujúce poruchové kódy:
Problém s pritekaním vody ................. Nenapúšt’a vodu. Skon. koh. a had.
Problém s odtekaním vody ................. Nevypúšt’a - skon. vyp. hadicu/filt.
Otvorené veko .................................... Otvorené dvierka Skontrolujte
Po odstránení problému stlačte tlačidlo Štart/prestávka a program bude pokračovat’. Ak vám uvedené pokyny nepomohli a
problém pretrváva, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko
Problém
Príčina
Práčka sa nespustí, alebo do nej nepriteká voda:
•
•
•
•
•
•
•
práčka nie je správne zapojená do elektrickej siete, alebo
elektrická inštalácia nefunguje,
veko práčky alebo klapky bubna nie sú správne zatvorené
(Otvorené dvierka Skontrolujte),
program ste nespustili správne,
ide o prerušenie dodávky elektrickej energie,
ide o prerušenie dodávky vody (Nenapúšt’a vodu. Skon.
koh. a had.),
vodovodný kohútik je zatvorený (Nenapúšt’a vodu. Skon.
koh. a had.)
prítok vody je zablokovaný (Nenapúšt’a vodu. Skon.
koh. a had.)
Práčka súčasne napúšt’a aj odčerpáva vodu:
•
odtokové potrubie je príliš nízko (pozri kapitolu Inštalácia).
Práčka neodstreďuje alebo neodčerpáva vodu:
•
odtoková hadica je upchatá, stlačená alebo zalomená
(Nevypúšt’a - skon. vyp. hadicu/filt.)
odtokový filter je upchatý (Upchatý filter/Zablok.
čerpadlo)
aktivovalo sa zariadenie na kontrolu rovnováhy, bielizeň v
bubne je nerovnomerne rozmiestnená
nastavili ste funkciu Plákanie stop, Nočný cyklus alebo
Bez odstreďovania
odtokové potrubie je umiestnené nesprávne (pozri kapitolu
Inštalácia).
•
•
•
•
Na podlahe okolo práčky je voda:
•
•
•
•
•
nadmerné množstvo pracieho prostriedku spôsobilo
zvýšenú penivost’ (Predávkovanie),
použitý prací prostriedok nie je vhodný pre práčky,
odtoková hadica nie je správne zavesená,
odtokový filter ste nevrátili na svoje miesto,
prítoková hadica preteká.
Bielizeň nie je dobre vypraná:
•
•
•
•
použitý prací prostriedok nie je vhodný pre práčky,
v bubne je priveľa bielizne,
zvolili ste nevhodný prací program,
pridali ste nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje a je hlučná:
•
z práčky ste neodstránili všetky obaly a zabezpečovacie
prvky (pozri príslušnú kapitolu),
práčka nie je vyrovnaná alebo správne umiestnená,
práčka sa nachádza príliš blízko steny alebo nábytku,
bielizeň v práčke nie je rovnomerne rozmiestnená,
v bubne je príliš malé množstvo bielizne.
•
•
•
•
Práčka zastaví počas pracieho cyklu:
•
•
ide o prerušenie dodávky vody alebo elektrickej energie,
nastavili ste funkciu Plákanie stop, Nočný cyklus alebo
Bez odstreďovania.
34
Problém
Príčina
Prací program trvá príliš dlho:
•
•
•
•
•
•
prítok vody je zablokovaný (Nenapúšt’a vodu. Skon.
koh. a had.)
ide o prerušenie dodávky vody alebo elektrickej energie,
aktivovala sa tepelná poistka motora,
teplota pritekajúcej vody je nižšia, ako je zvyčajné,
aktivovalo sa zariadenie proti nadmernej penivosti (Nadbytok pracieho prostriedku) a práčka odstraňuje penu,
aktivovalo sa zariadenie na kontrolu rovnováhy a k cyklu
sa pridala ďalšia fáza, aby sa bielizeň rozmiestnila v
bubne rovnomernejšie.
Veko sa počas cyklu nedá otvorit’:
•
•
•
práčka je práve vo fáze ohrevu s teplotou nad 55°C
hladina vody je príliš vysoká
bubon sa otáča
Po skončení programu nie je bubon v správnej
polohe:
•
bubon sa nemohol nastavit’ do správnej polohy, pretože
bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Bubon otočte
ručne.
Na displeji sa objaví
dvierka Skontrolujte":
hlásenie "Otvorené
•
veko práčky nie je správne zatvorené.
Na displeji sa objaví hlásenie "Nevypúšt’a skon. vyp. hadicu/filt":
•
•
•
•
•
odtokový filter je upchatý,
odtoková hadica je upchatá, stlačená alebo zalomená,
odtokové potrubie je príliš vysoko (pozri kapitolu Inštalácia),
odtokové čerpadlo je zablokované,
odtokové potrubie je upchaté.
Na displeji sa objaví hlásenie "Nenapúšt’a
vodu. Skon. koh. a had.":
•
•
vodovodný kohútik je zatvorený,
ide o prerušenie dodávky vody.
Na displeji sa objaví poruchový kód EA6*:
•
klapky bubna sú otvorené.
Pri dopĺňaní preteká cez odtokový otvor v
násypke aviváž alebo bielidlo :
•
•
pridali ste priveľa pracieho prostriedku,
otvory na zadnej strane násypky sú upchaté.
Na displeji sa zobrazí hlásenie "Predávkovanie"
:
•
pridali ste priveľa pracieho prostriedku,
Na displeji sa objaví hlásenie «Pozor : E Viď
návod návod», resp. zostane v režime
prestávky:
•
Ovládač programov otočte do polohy "Vypnuté" (STOP) a
obrát’te sa na servisné stredisko.
*podľa modelu
9. ZÁRUKA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča.
Záručné podmienky sú uvedené na priloženom záručnom liste.
10. SERVIS
V prípade poruchy si najprv prečítajte predchádzajúcu kapitolu a riaďte sa uvedenými pokynmi. Ak vám uvedené rady nepomôžu, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený. V prípade
opravy spotrebiča požadujte použitie originálnych náhradných dielov.
Na rozhovor s kompetentným servisným technikom sa dôkladne pripravte a poznačte si model, výrobné a sériové číslo
spotrebiča – servisné stredisko bude tieto informácie požadovat’. Tieto informácie nájdete na typovom štítku na zadnej
strane spotrebiča.
V prípade poruchy smú byt’ použité výlučne originálne náhradné diely.
35
B.PRE INŠTALATÉRA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•
•
•
•
Spotrebič je t’ažký. Pri manipulácii s ním buďte
preto opatrní.
Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte
všetok obalový materiál a zabezpečovacie
prepravné prvky. V opačnom prípade by ste mohli
spotrebič alebo okolostojaci nábytok závažne
poškodit’. Pri odstraňovaní obalov a prepravných
prvkov musí byt’ spotrebič odpojený od elek-trickej
siete.
Všetky práce spojené so zapojením spotrebiča do
elektrickej siete smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný
elektrikár.
Práčka musí byt’ zapojená do správne inštalovanej
a uzemnenej elektrickej zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Inštalatérske práce smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný inštalatér.
Pred zapojením spotrebiča si dôkladne prečítajte
kapitolu “Zapojenie do elektrickej siete.
Po inštalácii sa uistite, že spotrebič nestojí na elektrickom kábli.
Ak je práčka umiestnená na koberci, dbajte na to,
aby jej ventilačné otvory na dolnej strane neboli
zablokované.
Prívodný kábel smie vymieňat’ len autorizované
servisné stredisko.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
2.ѝTECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY
850 mm
400 mm
600 mm
výška
šírka
hĺbka
NAPÄTIE / FREKVENCIA
CELKOVÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Pripojenie do vodovodnej siete
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73-23 – Bezpečnostná smernica a 89-336 Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu.
36
3. INŠTALÁCIA
3.2. Umiestnenie
Práčku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia.
3.1. Vybalenie
Upozornenie! Pred prvým použitím treba zo
spotrebiča odstránit’ všetky zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na ochranu vnútorných častí práčky počas prepravy. Tieto
ochranné prvky a príchytky uschovajte pre
prípad ďalšej prepravy spotrebiča.
3.3. Premiestňovanie práčky
Ak chcete práčku presunút’,
zdvihnite ju na kolieska posunutím
páčky v dolnej časti spotrebiča z
pravej strany na ľavú. Po
premiestnení
spotrebiča
na
zvolené miesto vrát’te páčku do
pôvodnej polohy.
Najprv odstráňte vonkajšie obaly.
Práčku nakloňte nabok a odnímte
ochranu pod motorom. Potom
práčku umiestnite do stojatej polohy.
3.4. Vyrovnanie
Spotrebič nakloňte dozadu a otočte
o štvrt’ otáčky na jednom zo
zadných rohov, aby ste ho sňali z
prepravnej podložky. Podložka sa
od práčky prirodzene oddelí.
Precíznym vyrovnaním spotrebiča predídete vibráciám,
hluku a pohybu práčky počas prevádzky.
Práčku vyrovnajte nastavením
nožičiek. V prípade potreby spotrebič nakloňte.
Otvorte veko práčky a vyberte
držiak bubna a plastové kliny. Veko
práčky zatvorte.
Po vyrovnaní spotrebiča zafixujte
nastaviteľné nožičky dotiahnutím
krúžkov manuálne alebo s
použitím skrutkovača.
Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte a odstráňte skrutky a rozpery na
zadnej strane práčky.
3.5. Prítoková hadica
Toto zariadenie (hadica Aqua
Control) chráni pred škodami, ktoré
môže spôsobit voda. Prítoková
hadica
sa
môže
poškodit
prirodzeným opotrebovaním. Ak k
tomu dôjde, zariadenie zabráni
pritekaniu vody do spotrebica.
Otvory po zabezpecovacích skrutkách upchajte plastovými krytkami, ktoré sú priložené k práčke.
Na chybu vás upozorní cervená znacka v okienku "A". Zatvorte vodovodný kohútik a obrátte sa na autorizované servisné stredisko.
Ubezpečte sa, že ste z práčky odstránili všetky tieto prepravné zabezpečovacie prvky a uschovajte ich
pre prípad st’ahovania spotrebiča.
Koncovku prítokovej hadice primontuje na zadnej strane
prácky :
Ak chcete práčku umiestnit’ zarovno s okolitým nábytkom, môžete
odrezat’ držiak hadice na zadnej
strane práčky. Ušetríte tým 2 až 3
centimetre hĺbky. Dva bočné
uzávery umiestnite do správnej polohy.
- Na otvor v zadnej casti
priskrutkujte
dolnú
koncovku
prítokovej hadice, ako je zobrazené
na obr. 1 a 2.
37
- Druhú koncovku prítokovej hadice
pripojte k vodovodnému kohútiku.
- Otvorte vodovodný kohútik.
Prítoková hadica sa nesmie predlžovat. Ak je príliš krátka,
obrátte sa na Zákaznícke centrum alebo autorizované servisné stredisko.
3.6. Odtoková hadica
- Príslušný držiak primontujte na
odtokovú hadicu.
- Koncovku pripojte na kanalizacné
potrubie (alebo ju vložte do umývadla) vo výške od 70 do 100 cm.
Postarajte sa o to, aby hadica nespadla.
Na konci odtokovej hadice treba zabezpecit prívod vzduchu, aby voda neunikala.
Dôležité upozornenie : Odtoková hadica sa nesmie predlžovat. Ak je príliš krátka, obrátte sa na kvalifikovaného
inštalatéra.
3.7. Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie
s napätím 230 V.
Skontrolujte, či sú elektromer, poistky a inštalácia dimenzované pre dané zat’aženie a umožňujú súčasné zapojenie ďalších elektrických spotrebičov.
Poistky (jedna na každú fázu):
10 A, 230 V, jednofázový prúd
Dôležité upozornenie
Inštalácia spotrebiča musí zodpovedat’ všeobecným
požiadavkám, regionálnym normám a platným predpisom.
Na zapojenie použite zásuvku s uzemňovacím kontaktom,
ktorá musí byt’ inštalovaná v súlade s platnými predpismi.
Použitá zásuvka musí byt’ dostupná aj po inštalovaní spotrebiča.
Výmenu elektrického prívodného kábla smie vykonat’
výlučne autorizované servisné stredisko.
Spotrebič nesmie byt’ zapojený do elektrickej siete
prostredníctvom predlžovacieho kábla alebo rozdvojky.
Ubezpečte sa, že uzemnenie zodpovedá platným predpisom.
Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené
nesprávnym alebo neexistujúcim uzemnením.
38
The Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such
as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than
150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement