Electrolux EWT1012 User manual

Electrolux EWT1012 User manual
PRALKAѝAUTOMATYCZNA
AUTOMATICKÁѝPRAČKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
EWTѝ1012
EWTѝ812
PL
146ѝ8421ѝ00ѝ-ѝ06/05
CZ
SPISѝTREŚCI
DLAѝUŻYTKOWNIKA .......................................... 3
DLAѝINSTALATORA .......................................... 13
Wskazówkiѝbezpieczeństwa.............................. 3
Obsługaѝ ........................................................ 3
Wskazówkiѝdotycz¹ceѝochronyѝprzedѝ
zamarzniêciemѝ............................................... 3
Usuniêcieѝopakowaniaѝiѝzużytegoѝ
urz¹dzeniaѝ ..................................................... 3
Ochronaѝśrodowiskaѝnaturalnegoѝ.................... 3
Wskazówkiѝogólne........................................... 13
Charakterystykaѝtechniczna ........................... 13
Instalacja ......................................................... 14
Rozpakowanieѝ.............................................. 14
Ustawienie .................................................... 14
Przesuwanieѝpralki ........................................ 14
Wypoziomowanieѝpralki.................................. 14
W¹żѝdopływowy............................................. 14
W¹żѝodpływowy............................................. 15
Podł¹czenieѝdoѝzasilaniaѝelektrycznego .......... 15
Opisѝpralki........................................................ ѝ4
Pojemnikѝnaѝśrodkiѝpior¹ce ............................. 4
Panelѝsteruj¹cy ............................................... 4
Kolejnośćѝczynnościѝ ........................................ 5
Włożenieѝbieliznyѝ............................................ 5
Dozowanieѝdetergentuѝ ................................... 5
Wybórѝprogramuѝprania................................... 5
Wybórѝdodatkowychѝfunkcjiѝ ............................ 5
FunkcjaѝѝStartѝopóźniony ................................. 5
FunkcjaѝѝKrótkiѝprogram .................................. 5
FunkcjaѝѝDodatkoweѝpłukanie .......................... 5
FunkcjaѝѝWirowanie ......................................... 6
Uruchomienieѝprogramuѝ................................. 6
Czynnościѝwѝczasieѝtrwaniaѝprogramuѝ
prania ............................................................ 6
Dokładanieѝbielizny ......................................... 6
Zmianaѝtrwaj¹cegoѝprogramuѝprania ................ 6
Kasowanieѝprogramuѝpraniaѝ ........................... 6
Zakończenieѝprogramuѝpraniaѝ ........................ 6
Tabelaѝprogramówѝ........................................... 7
Wskazówkiѝdotycz¹ceѝpraniaѝ .......................... 8
Sortowanieѝiѝprzygotowanieѝbielizny ................. 8
Maksymalnyѝładunekѝbieliznyѝzależyѝodѝ
rodzajuѝtkaninyѝ .............................................. 8
Detergentѝpior¹cyѝiѝdodatkoweѝpreparatyѝ ........ 8
Miêdzynarodoweѝsymboleѝ
konserwacjiѝodzieży ........................................ 9
Konserwacjaѝiѝczyszczenie ............................. 10
Usuwanieѝosadówѝ ........................................ 10
Obudowaѝ..................................................... 10
Pojemnikѝnaѝśrodkiѝpior¹ce ........................... 10
Filtrѝwylewowy............................................... 10
Coѝzrobić,ѝgdy ................................................ 11
Gwarancja ....................................................... 12
Serwis ............................................................. 12
2
A.ѝDLAѝUŻYTKOWNIKA
1.ѝWSKAZÓWKIѝBEZPIECZEŃSTWA
Instrukcjêѝobsługiѝnależyѝzachować.ѝWѝprzypadkuѝsprzedażyѝpralkiѝnależyѝtakżeѝpamiêtaćѝoѝѝprzekazaniuѝinstrukcji
obsługi,ѝabyѝnowyѝużytkownikѝmógłѝzapoznaćѝsiêѝzѝzasadamiѝjejѝobsługi.
Przestrzeganieѝponiższychѝwskazówekѝsprzyjaѝbezpiecznejѝobsłudzeѝurz¹dzenia.ѝProsimyѝoѝichѝprzeczytanieѝprzedѝpodł¹czeniemѝiѝuruchomieniemѝurz¹dzenia.ѝ
• Wyj¹ćѝwtyczkêѝprzewoduѝzasilaj¹cegoѝzѝgniazdka.
• Podł¹czyćѝw¹żѝodpływowyѝiѝdopływowy.
1.1.ѝObsługa
• Pralkêѝ należyѝ rozpakowaćѝ iѝ sprawdzić,ѝ czyѝ nieѝ jest
uszkodzona.ѝ Wѝ przypadkuѝ stwierdzeniaѝ uszkodzeń,
należyѝjeѝopisaćѝwѝdokumentacjiѝdostawy.
• Pralkêѝ mog¹ѝ obsługiwaćѝ tylkoѝ osobyѝ dorosłe.ѝ Nie
zezwalaćѝdzieciomѝnaѝobsługêѝlubѝzabawêѝpralk¹.
• Nieѝwolnoѝzmieniaćѝparametrówѝiѝkonstrukcjiѝpralki.
Wszelkieѝ samodzielnieѝ modyfikacjeѝ stanowi¹
zagrożenieѝbezpieczeństwaѝużytkownika.
• Pralkêѝ należyѝ eksploatowaćѝ wѝ warunkachѝ gospodarstwaѝdomowego.ѝNieѝwolnoѝużywaćѝjejѝdoѝcelów
komercyjnych,ѝprzemysłowychѝorazѝinnychѝniż:ѝpranie,ѝpłukanieѝiѝwirowanie.
• Poѝ każdymѝ użyciuѝ należyѝ wyj¹ćѝ wtyczkêѝ przewodu
zasilaj¹cegoѝzѝgniazdkaѝorazѝzakrêcićѝzawórѝwodny.
• Wѝ pralceѝ możnaѝ praćѝ tkaninyѝ odporneѝ na
mechaniczneѝ
oddziaływanie.ѝ
Przestrzegać
wskazówekѝ producentówѝ odzieży,ѝ umieszczonych
naѝmetkach.
• Wѝpralceѝnieѝwolnoѝpraćѝtkaninѝusztywnianychѝdrutami,ѝpostrzêpionychѝiѝporwanych.
• Przedѝwłożeniemѝbieliznyѝdoѝpralkiѝ należyѝ opróżnić
kieszenieѝzѝmonet,ѝpinezek,ѝśrubѝitp.ѝRzeczyѝpozostawioneѝwѝkieszeniachѝmog¹ѝuszkodzićѝodzież.
• Doѝ pralkiѝ nieѝ wkładaćѝ odzieżyѝ zabrudzonejѝ rozpuszczalnikami,ѝalkoholemѝitp.ѝNależyѝodczekać,ѝaż
siêѝulotni¹.
• Małeѝ sztukiѝ odzieżyѝ (skarpetki,ѝ paskiѝ itp.)ѝ należy
włożyćѝdoѝspecjalnejѝtorebkiѝlubѝposzewki.
• Detergentyѝ należyѝ dozowaćѝ wedługѝ wskazówek
zawartychѝwѝniniejszejѝinstrukcjiѝobsługi.
• Przedѝ czyszczeniemѝ lubѝ konserwacj¹ѝ pralkiѝ należy
wyj¹ćѝwtyczkêѝprzewoduѝzasilaj¹cegoѝzѝgniazdka.
Symbolѝ
ѝnaѝprodukcieѝlubѝnaѝopakowaniuѝoznacza,
żeѝ tegoѝ produktuѝ nieѝ wolnoѝ traktowaćѝ tak,ѝ jakѝ innych
odpadówѝdomowych.ѝNależyѝoddaćѝgoѝdoѝwłaściwego
punktuѝ skupuѝ surowcówѝ wtórnychѝ zajmuj¹cegoѝ siê
złomowanymѝsprzêtemѝelektrycznymѝiѝelektronicznym.
Właściwaѝ utylizacjaѝ iѝ złomowanieѝ pomagaѝ wѝ eliminacji
niekorzystnegoѝ wpływuѝ złomowanychѝ produktówѝ na
środowiskoѝnaturalneѝorazѝzdrowie.ѝAbyѝuzyskaćѝszczegółoweѝdaneѝdotycz¹ceѝmożliwościѝrecyklinguѝniniejszegoѝ urz¹dzenia,ѝ należyѝ skontaktowaćѝ siêѝ zѝ lokalnym
urzêdemѝ miasta,ѝ służbamiѝ oczyszczaniaѝ miastaѝ lub
sklepem,ѝwѝktórymѝproduktѝzostałѝzakupiony.
1.2.ѝWskazówkiѝdotycz¹ceѝ
ochronyѝprzedѝzamarzniêciem
1.4.ѝOchronaѝśrodowiskaѝnaturalnego
Jeżeliѝ pralkaѝ bêdzieѝ przechowywanaѝ wѝ miejscu,ѝ w
którymѝ temperaturaѝ możeѝ spaśćѝ poniżejѝ 0°C,ѝ należy
wykonaćѝnastêpuj¹ceѝczynności:
Poniższeѝ wskazówkiѝ dotycz¹ѝ ochronyѝ środowiska
naturalnegoѝ iѝ oszczêdnegoѝ zużyciaѝ wodyѝ iѝ energii
elektrycznejѝ:
• Zakrêcićѝzawórѝwodnyѝiѝodł¹czyćѝw¹żѝdopływowy.
• Koniecѝ wêżaѝ dopływowegoѝ iѝ odpływowegoѝ należy
umieścićѝwѝmisceѝustawionejѝnaѝpodłodze.
• Ustawićѝ programѝ „Odpompowanie”ѝ iѝ poczekać,ѝ aż
siêѝzakończy.
• Wył¹czyćѝ pralkêѝ ustawiaj¹cѝ pokrêtłoѝ programatora
wѝpołożeniuѝOffѝ/ѝ„Wył¹czony”*,ѝlubѝwciskaj¹cѝprzyciskѝOn/Off*.
• Należyѝ wykorzystywaćѝ pełn¹ѝ pojemnośćѝ bêbna,
pamiêtaj¹cѝjednocześnie,ѝabyѝgoѝnieѝprzeładować.
• Doѝszczególnieѝzabrudzonejѝodzieżyѝnależyѝużywać
funkcjiѝpraniaѝwstêpnegoѝlubѝnamaczania.
• Detergentѝnależyѝdozowaćѝwѝzależnościѝodѝpoziomu
twardościѝ wodyѝ (patrzѝ odpowiedniѝ rozdziałѝ w
instrukcjiѝ obsługi),ѝ stopniaѝ zabrudzeniaѝ odzieżyѝ i
ilościѝbielizny.
Wodaѝ pozostaj¹caѝ wѝ wêżachѝ zostanieѝ wѝ tenѝ sposób
usuniêta.ѝMogłabyѝzamarzn¹ćѝiѝuszkodzićѝpralkê.
Przyѝkolejnymѝużyciuѝpralkiѝupewnićѝsiê,ѝżeѝtemperatura
otoczeniaѝwѝpomieszczeniuѝjestѝwyższaѝodѝ0°C.
1.3.ѝUsuniêcieѝopakowaniaѝiѝ
zużytegoѝurz¹dzenia
Wszystkieѝ materiałyѝ oznaczoneѝ symbolemѝ
ѝ nadaj¹
siêѝ doѝ przetworzeniaѝ iѝ ponownegoѝ użycia.ѝ Należyѝ je
przekazaćѝdoѝodpowiedniegoѝpunktuѝzbiórki.ѝInformacji
oѝ miejscachѝ skupuѝ surowcówѝ wtórnychѝ udzielaj¹
władzeѝlokalne.ѝ
Pralkêѝprzeznaczon¹ѝdoѝzłomowaniaѝnależyѝunieruchomić,ѝabyѝwyeliminowaćѝzagrożenieѝiѝodci¹ćѝprzewódѝzasilaj¹cy.
*ѝwѝzależnościѝodѝmodelu
3
2.ѝOPISѝPRALKI
1
2
1ѝ-ѝPanelѝsteruj¹cy
2ѝ-ѝUchwytѝpokrywy
3ѝ-ѝNóżkiѝregulacyjne
4ѝ-ѝDrzwiczkiѝfiltra
5ѝ-ѝDźwigniaѝdoѝprzesuwaniaѝurz¹dzenia
5
4
3
2.1.ѝPojemnikѝnaѝśrodkiѝpior¹ce
Symbole
2
1
3
1ѝ-ѝpranieѝwstêpneѝ
3ѝ-ѝśrodekѝzmiêkczaj¹cyѝ
(nieѝprzekraczaćѝoznaczonegoѝpoziomuѝMAX)
2ѝ-ѝpranieѝzasadniczeѝ
ѝ
ѝ
4ѝ-ѝwskaźnikѝprzepełnieniaѝkomoryѝpłynu
zmiêkczaj¹cego
(jeżeliѝpoziomѝzostałѝprzekroczony)
4
2.2.ѝPanelѝsteruj¹cy
1ѝ-ѝFunkcjaѝStartѝopóźnionyѝ
2ѝ-ѝFunkcjaѝKrótkiѝprogram
3ѝ-ѝFunkcjaѝDodatkoweѝpłukanie
4ѝ-ѝFunkcjaѝStart/Pauza
1
2
3
4
5ѝ-ѝFunkcjaѝPrêdkośćѝwirowania
6ѝ-ѝWskaźnikiѝkontrolneѝiѝwskaźnikiѝprogramu
7ѝ-ѝPokrêtłoѝprogramatora
5
7
6
Modelѝ:ѝEWTѝ1012
4
3.ѝKOLEJNOŚĆѝCZYNNOŚCI
Przedѝ rozpoczêciemѝ normalnegoѝ korzystaniaѝ zѝ pralki
zalecamyѝ wykonanieѝ praniaѝ wstêpnegoѝ 90°Cѝ zѝ detergentem,ѝbezѝwkładaniaѝbielizny.ѝWѝtenѝsposóbѝzѝpralki
zostan¹ѝusuniêteѝosadyѝpochodz¹ceѝzѝprodukcji.
Wcisn¹ćѝ przycisk(i);ѝ odpowiednieѝ wskaźnikiѝ zostan¹
podświetlone.ѝPoѝwciśniêcieѝprzycisku(ów)ѝkolejnyѝraz,
wskaźnikiѝzgasn¹.
Jeżeliѝwybranaѝfunkcjaѝnieѝwspółpracujeѝzѝprogramem
prania,ѝodpowiedniѝwskaźnikѝbêdzieѝpulsowałѝprzezѝkilkaѝsekundѝ(patrzѝtabelaѝprogramów)
3.1.ѝWłożenieѝbielizny
3.4.1.ѝPrzyciskѝ„Startѝopóźniony”ѝ
• Podnieśćѝpokrywêѝpralki.
• Otworzyćѝbêbenѝwciskaj¹cѝprzyciskѝblokadyѝA;ѝdwie
klapkiѝbêbnaѝotworz¹ѝsiêѝautomatycznie.
• Włożyćѝbieliznê,ѝzamkn¹ćѝbêbenѝiѝpokrywêѝpralki.
3.4.2.ѝPrzyciskѝ„Krótkiѝprogram”ѝ
A
Pozwalaѝ naѝ opóźnienieѝ uruchomieniaѝ programuѝ prania.
Wciskaj¹cѝ kilkakrotnieѝ przycisk,ѝ wybraćѝ ilośćѝ godzin,ѝ po
upływieѝktórychѝprogramѝpowinienѝsiêѝrozpocz¹ć.
Czasѝprogramuѝpraniaѝzostanieѝskróconyѝ(wѝzależnościѝod
wybranegoѝprogramuѝprania).
Ostrzeżenie:ѝ przedѝ zamkniêciemѝ pokrywyѝ pralkiѝ należyѝ upewnićѝ siê,ѝ żeѝ obie
klapkiѝ bêbnaѝ s¹ѝ prawidłowo
zamkniête:
•s¹ѝnałożoneѝnaѝsiebie
•przyciskѝ blokadyѝ Aѝ jest
wyciśniêty.
3.4.3.ѝPrzyciskѝ„Dodatkoweѝ
płukanie”ѝ
Wł¹czenieѝ dwóchѝ cykliѝ dodatkowegoѝ płukaniaѝ wѝ programachѝ praniaѝ bawełny,ѝ syntetykówѝ iѝ tkaninѝ delikatnych.
Zalecaneѝdlaѝalergików.
3.4.4.ѝPrzyciskѝ„Wirowanie”ѝ
Maksymalnaѝ prêdkośćѝ wirowaniaѝ jestѝ przyporz¹dkowana
doѝ rodzajuѝ bieliznyѝ orazѝ programuѝ prania.ѝ Możnaѝ j¹
zmniejszyćѝ lubѝ wybraćѝ opcjêѝ „stopѝ zѝ wod¹ѝ wѝ pralce”*,
„cichyѝ program”*ѝ lubѝ „odprowadzenieѝ wody”*ѝ lubѝ „bez
wirowania”*.
3.2.ѝDozowanieѝdetergentu
Państwaѝ nowaѝ pralkaѝ zużywaѝ mniejѝ wodyѝ iѝ środków
pior¹cych,ѝdlategoѝnależyѝzmniejszaćѝdawkiѝdetergentów,ѝwskazaneѝprzezѝichѝproducentów.
Odmierzyćѝporcjêѝproszkuѝiѝwsypaćѝgoѝdoѝkomoryѝpraniaѝzasadniczegoѝ ѝiѝdoѝkomoryѝpraniaѝwstêpnegoѝ ,
jeżeliѝ wybranoѝ programѝ praniaѝ wstêpnego.ѝ Wlaćѝ płyn
zmiêkczaj¹cyѝdoѝkomoryѝ ,ѝjeżeliѝtoѝkonieczne.
Jeżeliѝ używacieѝ Państwoѝ innychѝ detergentów,ѝ należy
przestrzegaćѝwskazówekѝzawartychѝwѝrozdzialeѝ„Detergentyѝiѝdodatkoweѝpreparaty”.
3.5.ѝUruchomienieѝprogramu
Poѝwybraniuѝprogramuѝprania,ѝwcisn¹ćѝprzyciskѝ „Start/Pauza”.ѝ Odpowiedniѝ wskaźnik
zostanieѝpodświetlony.
Pokrêtłoѝprogramatoraѝnieѝobracaѝsiêѝwѝczasieѝtrwaniaѝprogramuѝprania.
3.3.ѝWybórѝprogramuѝprania
Poѝ rozpoczêciuѝ programuѝ praniaѝ zostanie
podświetlonaѝlampkaѝ<pranie>.
TabelaѝprogramówѝułatwiѝPaństwuѝwybórѝodpowiedniegoѝprogramuѝpraniaѝ(patrzѝrozdziałѝ4).ѝ
Ustawićѝ pokrêtłoѝ programatoraѝnaѝodpowiedniѝprogram.
= off
3.6.ѝCzynnościѝwѝczasieѝtrwaniaѝ
programuѝprania
3.6.1.ѝDokładanieѝbielizny
Wcisn¹ćѝ przyciskѝ Start/Pauzaѝ :ѝ odpowiedniѝ wskaźnik
bêdzieѝ pulsowałѝ wѝ trybieѝ pauzy.ѝ Przyѝ otwieraniuѝ pokrywyѝbêdzieѝsłyszalneѝdwukrotneѝ„klikniêcie”ѝblokady
pokrywy.ѝ Ponowneѝ wciśniêcieѝ przyciskuѝ spowoduje
wznowienieѝpracyѝpralki.
Zeѝwzglêdówѝbezpieczeństwa,ѝnieѝnależyѝotwieraćѝpokrywy,ѝjeżeliѝtemperaturaѝroztworuѝpior¹cegoѝjestѝzbyt
wysoka.
3.4.ѝWybórѝdodatkowychѝfunkcji
Poѝ ustawieniuѝ programu
praniaѝiѝprzedѝwciśniêciem
przyciskuѝ „Start/Pauza”,
możnaѝwybraćѝdodatkowe
funkcje.
* wѝzależnościѝodѝmodelu
5
3.6.2.ѝZmianaѝtrwaj¹cegoѝprogramuѝprania
Przedѝ zmian¹ѝ trwaj¹cegoѝ programuѝ praniaѝ należyѝ ustawićѝpralkêѝwѝtrybieѝpauzy,ѝwciskaj¹cѝprzyciskѝ„Start/
Pauza”.ѝJeżeliѝnieѝmożnaѝzmienićѝprogramuѝodpowiedni
wskaźnikѝbêdzieѝpulsowałѝprzezѝkilkaѝsekund.ѝJeżeliѝjednakѝ zmianaѝ jestѝ konieczna,ѝ należyѝ skasowaćѝ program
(patrzѝponiższyѝrozdział).
3.6.3.ѝKasowanieѝprogramuѝprania
Jeżeliѝ chc¹ѝ Państwoѝ skasowaćѝ trwaj¹cyѝ program,ѝ należyѝ ustawićѝ pokrêtłoѝ programatoraѝ wѝ położeniuѝ Off
(wył¹czony).ѝTerazѝmożnaѝwybraćѝinnyѝprogram.
3.7.ѝZakończenieѝprogramuѝprania
Pralkaѝzatrzymaѝsiêѝautomatycznie.ѝPrzyѝotwieraniuѝpokrywyѝbêdzieѝsłyszalneѝdwukrotneѝ„klikniêcie”ѝblokady
pokrywy.ѝLampkaѝKoniecѝ ѝzostanieѝpodświetlona.
Poѝ wyborzeѝ opcjiѝ „stopѝ zѝ wod¹ѝ wѝ pralce”ѝ lubѝ „cichy
program”*,ѝlampkaѝtejѝopcji*ѝzostanieѝpodświetlona,ѝinformuj¹cѝoѝkoniecznościѝodprowadzeniaѝwodyѝprzedѝotwar-ciemѝ pokrywyѝ pralki.ѝ Abyѝ zakończyćѝ program
należyѝ wybraćѝ programѝ wirowaniaѝ lubѝ odprowadzenia
wody.
Obrócićѝ pokrêtłoѝ programatoraѝ doѝ położeniaѝ „Off/
Wył¹czony”.ѝ Wyj¹ćѝ bieliznê.ѝ Wyj¹ćѝ wtyczkêѝ przewodu
zasilaj¹cegoѝzѝgniazdkaѝiѝzakrêcićѝzawórѝwodny.
Uwaga:ѝ zalecamyѝ pozostawienieѝ otwartejѝ pokrywyѝ i
bêbnaѝ pralkiѝ poѝ zakończeniuѝ programu,ѝ abyѝ przewietrzyćѝbêben.
*wѝzależnościѝodѝmodelu
6
4.ѝTABELAѝPROGRAMÓWѝ
Poniżejѝprzedstawionoѝkilkaѝnajczêściejѝużywanychѝustawień.
Ciêżarѝ
bielizny
BAWEŁNAѝ+ѝPranieѝ
wstêpneѝ
BAWEŁNAѝ
Białeѝ lubѝ koloroweѝ tkaniny
bawełniane,ѝnp.ѝubraniaѝrobocze,ѝprześcieradła,ѝbielizna,ѝrêczniki.
5,0ѝkg
BAWEŁNAѝ
Białeѝ lubѝ koloroweѝ tkaniny
bawełniane,ѝnp.ѝubraniaѝrobocze,ѝprześcieradła,ѝbielizna,ѝrêczniki.
5,0ѝkg
SYNTETYKIѝ
Tkaninyѝ syntetyczne,ѝ bielizna,
tkaninyѝ kolorowe,ѝ koszuleѝ nie
wymagaj¹ceѝ
prasowania,
bluzy.
2,5ѝkg
PRANIEѝRÊCZNEѝ
Bardzoѝ delikatneѝ tkaninyѝ do
praniaѝrêcznego.
1,0ѝkg
Łatweѝprasowanieѝ
1,0ѝkg
JEANS
Doѝpraniaѝodzieżyѝjeansowej.
3,0ѝkg
SHOESѝ
Doѝ praniaѝ obuwiaѝ sportowego.ѝWyj¹ćѝszurowadła.
2,0ѝkg
FLASHѝ30ѝ
Doѝ odświeżeniaѝ odzieży,ѝ z
wyj¹tkiemѝtkaninѝwełnianych.
2,5ѝkg
Możliweѝ
funkcje
Startѝopóźniony
Krótkiѝprogram
Dodatkoweѝpłukanie
Wirowanie
Temperatura
Orientacyjneѝ
zużycie
°C
wodyѝ(wѝ
litrach)
energiiѝ
(kWh)
Czasѝ
trwaniaѝ
90
60
40
30
74
58
58
58
2,30
1,30
0,65
0,35
165-175
120-130
115-125
110-120
Eѝ60ѝ*
42
0,85
140-150
50
57
0,90
85ѝ-ѝ95
40
30
53
53
0,35
0,30
50ѝ-ѝ60
45ѝ-ѝ55
40
65
0,40
85ѝ-ѝ95
40
64
0,60
130-140
40
58
0,60
70ѝ-ѝ80
30
43
0,30
30ѝ-ѝ40
-
0,002
0ѝ-ѝ10
42
0,05
30ѝ-ѝ40
-
0,015
5ѝ-ѝ15
Startѝopóźniony
Dodatkoweѝpłukanie
Wirowanie
Startѝopóźniony
Krótkiѝprogram
Dodatkoweѝpłukanie
Wirowanie
Startѝopóźniony
Wirowanie
Startѝopóźniony
Krótkiѝprogram
Dodatkoweѝpłukanie
Wirowanie
Startѝopóźniony
Wirowanie
Wsad
ODPROWADZENIEѝWODYѝ
Odpompowanieѝwodyѝpoѝzakonczeniuѝprogramuѝpraniaѝzѝfunkcjaѝ"stopѝzѝwodaѝwѝpralce"ѝ(silenceѝcycle).
PŁUKANIEѝ
Tkaninyѝupraneѝwcześniejѝrêcznieѝmożnaѝ
wypłukaćѝużywaj¹cѝtegoѝprogramu.
WIROWANIEѝ
Wirowanieѝtkaninѝpoѝzakonczeniuѝprogramu
praniaѝzѝfunkcjaѝ"stopѝzѝwodaѝwѝpralce"ѝ(silenceѝcycle)ѝzѝpredkosciaѝodѝ500ѝdoѝ1000/
850ѝobr./min.
*ѝprogramѝtestowyѝnaѝzgodnośćѝzѝnorm¹ѝIECѝ456ѝ(E60°ѝbawełna).
**ѝwѝzaleznosciѝodѝmodelu.
7
(Daneѝmaj¹ѝcharakterѝjedynieѝorientacyjny.ѝMog¹ѝprzybieraćѝniecoѝinneѝwartości,ѝwѝzależnościѝodѝwarunkówѝeksploatacji.)
Program
Rodzajѝbielizny
5.ѝWSKAZÓWKIѝ
DOTYCZ¥CEѝPRANIA
5.3.ѝDetergentѝpior¹cyѝiѝ
dodatkoweѝpreparaty
5.1.ѝSortowanieѝiѝprzygotowanieѝ
bielizny
Stosowaćѝtylkoѝśrodkiѝpior¹ce,ѝktóreѝs¹ѝprzeznaczone
doѝpraniaѝwѝpralkachѝautomatycznych.
Przestrzegaćѝ
wskazówekѝ
umieszczonychѝ
na
opakowaniuѝ środkówѝ pior¹cychѝ podanychѝ przez
producentaѝ orazѝ zaleceńѝ umieszczonychѝ wѝ instrukcji
obsługiѝwѝrozdziałachѝ2.1ѝorazѝ3.2.
• Przedѝ przyst¹pieniemѝ doѝ praniaѝ odzieżyѝ należyѝ j¹
posortowaćѝ naѝ tkaniny,ѝ któreѝ nieѝ musz¹ѝ być
traktowaneѝ zeѝ szczególn¹ѝ ostrożności¹ѝ iѝ możnaѝ je
poddaćѝ normalnemuѝ praniuѝ iѝ wirowaniuѝ orazѝ na
tkaninyѝ delikatne,ѝ wedługѝ wskazówekѝ producenta
naѝ metkach.ѝ Wѝ przypadkuѝ praniaѝ jednocześnie
tkaninѝ oѝ różnychѝ wymaganiach,ѝ należyѝ zawsze
wybraćѝ programѝ właściwyѝ dlaѝ najdelikatniejszej
tkaniny.
• Tkaninyѝ białeѝ iѝ koloroweѝ należyѝ praćѝ oddzielnie.
Inaczejѝtkaninyѝbiałeѝmog¹ѝzafarbowaćѝlubѝprzybrać
szaryѝkolor.
• Noweѝubraniaѝnależyѝpraćѝpoѝrazѝpierwszyѝoddzielnie,ѝgdyżѝmog¹ѝfarbowaćѝinn¹ѝodzież.ѝPrzestrzegać
wskazówekѝ naѝ metkach:ѝ „praćѝ oddzielnie”ѝ iѝ „prać
oddzielnieѝkilkaѝrazy”.
• Opróżnićѝkieszenie.ѝ
• Wyj¹ćѝprzedmiotyѝmetaloweѝ(np.ѝspinaczeѝbiurowe,
szpilki).ѝ Pozasuwaćѝ zamki,ѝ pozapinaćѝ ѝ poszwyѝ i
poszewki,ѝ pozawi¹zywaćѝ luźneѝ paskiѝ np.ѝ odѝ fartucha,ѝcoѝpozwoliѝѝnaѝunikniêcieѝuszkodzeńѝbieliznyѝi
nadmiernychѝ zagnieceńѝ podczasѝ prania.ѝ Przyszyć
“luźne”ѝguziki.
• Tkaninyѝ oѝ kilkuѝ warstwachѝ (np.ѝ śpiwory),ѝ odzieżѝ z
aplikacjami,ѝwełnêѝitp.ѝprzewrócićѝnaѝlewaѝstronê.
• Zalecaѝsiêѝpraćѝmałeѝiѝdelikatneѝsztukiѝodzieżyѝ(np.
skarpetkiѝ dzieciêce,ѝ pończochy,ѝ biustonosze)ѝ w
specjalnejѝtorbieѝdoѝpraniaѝbieliznyѝlubѝwѝposzewce
zѝzamkiem.
• Zachowaćѝszczególn¹ѝostrożnośćѝprzyѝѝpraniuѝfiran.
Zdj¹ćѝ “żabki”ѝ iѝ kółkaѝ zѝ tworzywaѝ sztucznegoѝ i
włożyćѝjeѝdoѝsiatkiѝlubѝdoѝworka.
Proszkiѝdoѝpraniaѝmożnaѝstosowaćѝwѝnormalnyѝsposób;
płynneѝdetergentyѝwѝodpowiedniejѝproporcjiѝnależyѝwlać
bezpośrednioѝ doѝ bêbnaѝ lubѝ komoryѝ wѝ pojemnikuѝ na
środkiѝ pior¹ceѝ tużѝ przedѝ rozpoczêciemѝ programu.
Środkiѝpior¹ceѝwѝtabletkachѝnależyѝwłożyćѝdoѝkomory
praniaѝzasadniczegoѝwѝpojemnikuѝnaѝśrodkiѝpior¹ce
Ilośćѝ środkówѝ pior¹cychѝ uzależnionaѝ jestѝ odѝ rozmiaru
wsaduѝ bielizny,ѝ stopniaѝ twardościѝ wodyѝ orazѝ poziomu
zabrudzeniaѝodzieży.
Jeżeliѝ wodaѝ jestѝ miêkkaѝ należyѝ zmniejszyćѝ porcjê
detergentu.ѝ Zwiêkszaćѝ stopniowoѝ ilośćѝ detergentuѝ w
miarêѝwzrostuѝpoziomuѝtwardościѝwody,ѝzabrudzeniaѝi
zaplamieniaѝodzieży.ѝ
Informacjêѝ naѝ tematѝ stopniaѝ twardościѝ wodyѝ można
uzyskaćѝwѝlokalnymѝzakładzieѝwodoci¹gowym.
5.2.ѝMaksymalnyѝładunekѝbieliznyѝ
zależyѝodѝrodzajuѝtkaniny
Ilośćѝbieliznyѝwkładanejѝdoѝbêbnaѝpralkiѝnieѝmożeѝ
przekraczaćѝ wartościѝ podanejѝ naѝ tabliczceѝ znamionowejѝ urz¹dzeniaѝ (wѝ kg).ѝ Pojemnośćѝ bêbnaѝ jestѝ uzależnionaѝ odѝ rodzajuѝ tkaniny,ѝ któraѝ maѝ byćѝ uprana.
Odzieżѝbardzoѝbrudn¹ѝlubѝłatwoѝabsorbuj¹c¹ѝwodêѝnależyѝpraćѝwѝmniejszychѝilościach.
Nieѝwszystkieѝtkaninyѝmaj¹ѝjednakow¹ѝobjêtośćѝiѝzdolnośćѝabsorbowaniaѝwody.
Dlategoѝbêbenѝnależyѝnapełniaćѝbior¹cѝpodѝuwagêѝrodzajѝbielizny:
• całkowicie,ѝ aleѝ nieѝ przeładowywaćѝ wѝ przypadku
bawełny,ѝlnuѝiѝtkaninѝmieszanych;
• doѝpołowyѝѝwѝprzypadkuѝuszlachetnianejѝbawełnyѝi
tkaninѝsyntetycznych;
• doѝ jednejѝ trzeciejѝ dlaѝ tkaninѝ delikatnychѝ (firanki,
wełnaѝitp.).
Wѝprzypadkuѝtkaninѝmieszanychѝnależyѝwypełnićѝbêben
tak,ѝjakѝdlaѝnajdelikatniejszejѝodzieży.
8
5.4.ѝMiêdzynarodoweѝsymboleѝkonserwacjiѝodzieży
Pranieѝ
zasadnicze
Maks.temp.
praniaѝ95°C
Maks.temp.
praniaѝ60°C
Maks.temp.
praniaѝ40°C
Maks.temp.
praniaѝ30°C
Pranie
delikatne
Chlorowanie
Wybielanieѝwѝzimnejѝwodzie
Prać
rêcznie
Nieѝprać
Nieѝwybielać
Prasować
Prasowaćѝwѝtemperaturzeѝmaksymalnejѝ
200°C
Prasowaćѝwѝtemperaturzeѝmaksymalnejѝ
150°C
Prasowaćѝwѝtemperaturzeѝmaksymalnejѝ
110°C
Nieѝprasować
Czyścićѝ
chemicznie
Czyszczenieѝ
zwykłe
Czyścićѝnadchloranem,ѝ
petrolem,ѝczystymѝalkoholemѝRѝ111ѝ&ѝRѝ113
Czyścićѝpetrolem,ѝczystymѝalkoholemѝiѝRѝ113
Nieѝczyścićѝchemicznie
wѝ wysokiej
temperaturze
wѝ niskiejѝ temperaturze
Suszyć
Suszyćѝna
ѝpłasko
Suszyćѝnaѝ
sznurze
Suszyćѝprzypiêteѝ
klipsami
9
Suszyćѝwѝsuszarceѝ
bêbnowej
Nieѝsuszyćѝwѝ
suszarceѝbêbnowej
6.ѝKONSERWACJAѝIѝ
CZYSZCZENIEѝ
6.4.ѝFiltrѝwylewowy
Pralkaѝ wyposażonaѝ jestѝ wѝ filtrѝ mechanicznyѝ (wѝ przedniej,
dolnejѝczêści),ѝsłuż¹cyѝdoѝwychwytywaniaѝnitekѝiѝdrobnych
przedmiotówѝ pozostawionychѝ wѝ odzieży.ѝ Należyѝ go
regularnieѝczyścić.ѝWskaźnikѝ„Filtr”*ѝjestѝpodświetlony,ѝgdy
filtrѝѝjestѝѝzbytѝzabrudzonyѝlubѝzatkany.
JeżeliѝpierzecieѝPaństwoѝtkaniny,ѝktóreѝłatwoѝgubi¹ѝwłókna
(np.ѝrêczniki)ѝnależyѝczyścićѝfiltrѝpoѝkażdymѝpraniu.
Przedѝ przyst¹pieniemѝ doѝ czyszczeniaѝ lubѝ konserwacji
należyѝ odł¹czyćѝ pralkêѝ odѝ zasilania,ѝ wyjmuj¹cѝ wtyczkêѝ z
gniazdkaѝelektrycznego.
6.1.ѝUsuwanieѝosadów
• Otworzyćѝdrzwiczkiѝzaѝpomoc¹ѝnp.ѝśrubokrêta:
Jeżeliѝdetergentѝjestѝdozowanyѝprawidłowo,ѝnieѝmaѝ
koniecznościѝusuwaniaѝkamieniaѝzѝwnêtrzaѝpralki.
Jeżeliѝ usuniêcieѝ osadówѝ bêdzieѝ konieczne,ѝ należyѝ użyć
specjalnego,ѝnieѝkoroduj¹cegoѝpreparatuѝ
przeznaczonegoѝ doѝ pralekѝ (dostêpnyѝ wѝ sklepach).
Przestrzegaćѝ
wskazówekѝ
producentaѝ
preparatu,
dotycz¹cychѝ dozowaniaѝ orazѝ czêstotliwościѝ usuwania
kamienia.
6.2.ѝObudowa
Obudowêѝnależyѝmyćѝroztworemѝciepłejѝwodyѝzѝłagodnym
detergentem.ѝNieѝużywaćѝalkoholu,ѝrozpuszczalnikówѝitp.,
środkówѝiѝg¹bekѝszoruj¹cych.
• Usun¹ćѝresztkiѝwody:
Podstawićѝ
niskieѝ
naczynie,
odkrêcićѝpokrywêѝfiltraѝwѝkierunku
przeciwnymѝdoѝruchuѝwskazówek
zegara,ѝ ustawićѝ wѝ położeniu
pionowym,ѝ takѝ jakѝ pokazanoѝ na
rysunku.ѝ Poczekać,ѝ ażѝ woda
spłynie.
6.3.ѝPojemnikѝnaѝśrodkiѝpior¹ce
Regularnieѝ należyѝ czyścićѝ pojemnikѝ naѝ środkiѝ pior¹ce,ѝ aby
usun¹ćѝ pozostałościѝ detergentówѝ iѝ zapewnićѝ sprawn¹ѝ pracê
urz¹dzenia.ѝPojemnikѝmożnaѝłatwoѝwyj¹ćѝdoѝczyszczenia.
Wyjmowanieѝpojemnika:
• Wyj¹ćѝfiltr:
Wcisn¹ćѝdwaѝelementyѝpoѝbokach
dozownikaѝiѝwyci¹gn¹ćѝgoѝdoѝgóry.
Odkrêcićѝ filtrѝ iѝ wyj¹ć.ѝ Oczyścić
podѝ bież¹c¹ѝ wod¹.ѝ Włożyćѝ filtrѝ i
przykrêcićѝgoѝobracaj¹cѝwѝkierunkuѝzgodnymѝzѝruchemѝwskazówek
zegara.
Oczyścićѝ
podѝ
strumieniem
bież¹cejѝwodyѝprzyѝpomocyѝmałej
szczoteczkiѝlubѝszmatki.ѝ
Sprawdzić,ѝ czyѝ syfonyѝ naѝ tylnej
ścianceѝdozownikaѝnieѝs¹ѝzatkane.
Poѝoczyszczeniuѝfiltraѝnależyѝzamkn¹ćѝdrzwiczki.ѝPodczasѝ
pracyѝurz¹dzeniaѝdrzwiczkiѝmuszaѝbyćѝzamkniête,ѝzeѝ
wzglêduѝnaѝbezpieczeństwo.
Wkładanieѝpojemnika:
Włożyćѝ
dozownikѝ
wykonuj¹c
powyższeѝ czynnościѝ wѝ odwrotnej
kolejności.
* wѝzależnościѝodѝmodelu
10
7.ѝCOѝZROBIĆ,ѝGDY...
Pralkaѝzostałaѝsprawdzonaѝwѝmiejscuѝprodukcji.ѝJeżeliѝjednakѝzdarzyѝsiêѝusterka,ѝnależyѝsprawdzićѝjejѝprzyczynêѝprzed
wezwaniemѝautoryzowanegoѝserwisu.ѝNiektóreѝprosteѝczynnościѝklientѝmożeѝwykonaćѝsamodzielnie.ѝ
Objawy
Sprawdzić,ѝczy
Pralkaѝ nieѝ rozpoczynaѝ pracyѝ lubѝ nieѝ pobiera
wody.
• pralkaѝ zostałaѝ prawidłowoѝ zainstalowana,ѝ aѝ instalacja
elektrycznaѝjestѝsprawna,
• pokrywaѝpralkiѝiѝklapkiѝbêbnaѝs¹ѝprawidłowoѝzamkniête,
• prawidłowoѝustawionoѝprogramѝprania,
• nast¹piłaѝprzerwaѝwѝzasilaniuѝelektrycznym,
• zawórѝ wodnyѝ jestѝ odkrêcony,ѝ aѝ ciśnienieѝ wodyѝ jest
właściwe,
• w¹żѝdopływowyѝjestѝzablokowany.
Pralkaѝpobieraѝwodêѝiѝnatychmiastѝj¹ѝwypuszcza.
• w¹żѝ odpływowyѝ jestѝ umieszczonyѝ naѝ odpowiedniej
wysokościѝ(patrzѝwskazówkiѝdotycz¹ceѝinstalacji).
Pralkaѝnieѝwirujeѝlubѝnieѝodprowadzaѝwody.
•
•
•
•
Wokółѝpralkiѝznajdujeѝsiêѝwoda.
• użytoѝzbytѝdużejѝilościѝdetergentu,
• zastosowanoѝ detergentѝ przeznaczonyѝ doѝ pralek
automatycznychѝ(nadmiernyѝprzyrostѝpiany),
• prawidłowoѝzaistalowanoѝw¹żѝodpływowy,
• filtrѝwylewowyѝjestѝprawidłowoѝzałożonyѝpoѝczyszczeniu,
• w¹żѝdopływowyѝwodyѝjestѝszczelny.
Efektѝpraniaѝjestѝniezadowalaj¹cy.
•
•
•
•
Pralkaѝwibrujeѝiѝpracujeѝbardzoѝgłośno.
• zdjêtoѝ wszystkieѝ blokadyѝ transportoweѝ (patrzѝ rozdziałѝ o
rozpakowaniuѝurz¹dzenia),
• pralkaѝjestѝwypoziomowanaѝiѝstoiѝnaѝstabilnymѝpodłożu,
• pralkaѝstoiѝzbytѝbliskoѝmebliѝlubѝścian,
• bieliznaѝjestѝprawidłowoѝrozłożonaѝwѝbêbnie,
• włożonoѝzbytѝduż¹ѝilośćѝbielizny.
Cyklѝpraniaѝjestѝzbytѝdługi.
•
•
•
•
w¹żѝdopływowyѝjestѝzablokowany,
nast¹piłaѝprzerwaѝwѝzasilaniuѝelektrycznym,
temperaturaѝwodyѝdopływaj¹cejѝjestѝzbytѝniska,
zadziałałѝsystemѝwykrywaj¹cyѝnadmiern¹ѝilośćѝpianyѝ(zbyt
dużoѝdetergentu)ѝiѝpralkaѝmusiѝodprowadzićѝpianê,
• wł¹czyłaѝsiêѝochronaѝprzedѝutrat¹ѝrównowagi,ѝpralkaѝmusi
ponownieѝułożyćѝbieliznê.
Pralkaѝzatrzymujeѝsiêѝwѝtrakcieѝprogramu.
• instalacjaѝwodnaѝiѝelektrycznaѝjestѝsprawna,
• wciśniêtoѝ przyciskѝ “Stopѝ zѝ wod¹ѝ wѝ pralce”*,ѝ „cichy
w¹żѝodpływowyѝjestѝzatkanyѝlubѝzagiêty,
filtrѝpompyѝodprowadzaj¹cejѝwodêѝjestѝzablokowany,
bieliznaѝjestѝodpowiednioѝułożonaѝwѝbêbnie,
wybranoѝ opcjêѝ “stopѝ zѝ wod¹ѝ wѝ pralce”*,ѝ „cichyѝprogram”*
lubѝ“odpompowanieѝwody”.
• w¹żѝ odpływowyѝ jestѝ umieszczonyѝ naѝ odpowiedniej
wysokości.
użytoѝwłaściwegoѝdetergentu,
włożonoѝzbytѝdużoѝbielizny,
wybranoѝodpowiedniѝprogram,
użytoѝprawidłowejѝporcjiѝdetergentu.
program”*.
Nieѝmożnaѝotworzyćѝpokrywyѝwѝtrakcieѝprogramu
prania.
• lampkaѝ“natychmiastoweѝotwarcieѝpokrywy”*ѝzgasła,
• temperaturaѝroztworuѝpior¹cegoѝjestѝzbytѝwysoka,
• pokrywyѝnieѝmożnaѝotworzyćѝprzedѝupływemѝ1-2ѝminutѝpo
zakończeniuѝprogramuѝprania*.
Podѝkoniecѝprogramuѝpraniaѝlampka**ѝ“Ułożenie
bêbna”*ѝnieѝjestѝpodświetlona:
• bêbenѝ nieѝ możeѝ ustawićѝ siêѝ wѝ odpowiednimѝ położeniu;
obrócićѝbêbenѝrêcznie.
Lampkaѝ“Koniec”**ѝpulsujeѝczterokrotnie***:
• pokrywaѝjestѝnieprawidłowoѝzamkniêta.ѝ
11
Objawy
Sprawdzić,ѝczy
Lampkaѝ“Koniec”**ѝpulsujeѝdwukrotnie***:
• filtrѝodpływowyѝjestѝzablokowany,
• w¹żѝodpływowyѝjestѝzablokowanyѝlubѝzgnieciony,
• w¹żѝodpływowyѝjestѝułożonyѝzbytѝwysokoѝ(patrzѝwskazówki
dotycz¹ceѝinstalacji),
• pompaѝodprowadzaj¹caѝjestѝzablokowana,
• syfonѝjestѝzablokowany.
Lampkaѝ“Koniec”**ѝpulsujeѝ1ѝraz***:
• zawórѝwodnyѝjestѝzamkniêty,
• nast¹piłoѝodciêcieѝdopływuѝwody.
Lampkaѝ“Koniec”**ѝpulsujeѝ10ѝrazyѝ***
• klapkiѝdrzwiczekѝbebnaѝsaѝotwarte
Płynѝzmiêkczaj¹cyѝwylałѝsiêѝzѝpojemnikaѝpodczas
napełniania*:
• użytoѝzbytѝdużejѝilościѝpłynu,
• syfonyѝ wѝ tylnejѝ czêściѝ pojemnikaѝ naѝ środkiѝ pior¹ceѝ s¹
zablokowane.
*ѝWѝzależnościѝodѝmodelu
**ѝUsun¹ćѝprzyczynêѝusterkiѝwedługѝpodanychѝwskazówek,ѝaѝnastêpnieѝwcisn¹ćѝprzyciskѝ„Start/Pauza”,ѝabyѝwznowić
programѝprania.
***ѝWѝzależnościѝodѝmodelu,ѝmog¹ѝzostaćѝwł¹czoneѝsygnałyѝakustyczne.
8.ѝGWARANCJA
Warunkiѝgwarancjiѝznajduj¹ѝsiêѝnaѝkarcieѝgwarancyjnej,ѝudostêpnianejѝprzyѝzakupieѝurz¹dzenia.
9.ѝSERWIS
Jeśliѝnieѝznajd¹ѝPaństwoѝwѝinstrukcjiѝobsługiѝwskazówek,ѝwѝjakiѝsposóbѝmożnaѝusun¹ćѝnieprawidłowościѝwѝfunkcjonowaniuѝpralki,ѝnależyѝwtedyѝzgłosićѝusterkêѝwѝautoryzowanymѝzakładzieѝserwisowym.
Przyѝzgłoszeniuѝusterkiѝnależyѝpodaćѝmodelѝurz¹dzeniaѝorazѝnumerѝwyrobuѝorazѝnumerѝfabryczny.ѝ
Wѝmiarêѝmożliwościѝproszêѝopisaćѝwѝskrócieѝjakieѝs¹ѝobjawyѝusterki,ѝwѝjakichѝokolicznościachѝsiêѝpojawiły.
Podanieѝwyczerpuj¹cejѝinformacjiѝumożliwiѝpersonelowiѝpunktuѝserwisowegoѝszybszeѝzałatwienieѝPaństwaѝzgłoszenia
iѝpozwoliѝnaѝunikniêcieѝpowtórnychѝwizytѝmonteraѝiѝzwi¹zanychѝzѝtymѝdodatkowychѝkosztów.
Użytkownikѝpokrywaѝkosztyѝnaprawyѝ(nawetѝwѝczasieѝtrwaniaѝgwarancji)ѝwѝnastêpuj¹cychѝsytuacjach:
usuniêcieѝusterkiѝopisaneѝjestѝwѝtabeli;ѝusterkaѝpowstałaѝwskutekѝnieprawidłowejѝobsługiѝurz¹dzenia;
zgłoszenieѝ usterkiѝ nieѝ bêdzieѝ zawierałoѝ wszystkichѝ istotnychѝ informacji,ѝ coѝ spowodujeѝ koniecznośćѝ kolejnejѝ wizyty
technikaѝzѝautoryzowanegoѝzakładuѝusługowego.
Producentѝnieѝponosiѝodpowiedzialnościѝzaѝszkodyѝspowodowaneѝwskutekѝnieprzestrzeganiaѝobowi¹zuj¹cychѝprzepisówѝbezpieczeństwa.
Producentѝzastrzegaѝsobieѝprawoѝwprowadzeniaѝzmianѝtechnicznych,ѝnieѝwpływaj¹cychѝujemnieѝnaѝpracêѝpralki!ѝ
12
B.ѝDLAѝINSTALATORA
1.ѝWSKAZÓWKIѝOGÓLNE
• Pralkaѝ jestѝ ciêżka.ѝ Należyѝ zachowaćѝ szczególn¹
ostrożnośćѝpodczasѝprzesuwaniaѝlubѝprzenoszenia.
• Przedѝ podł¹czeniemѝ należyѝ rozpakowaćѝ pralkê.
Usun¹ćѝ wszystkieѝ blokadyѝ transportoweѝ –ѝ inaczej
możnaѝ uszkodzićѝ pralkêѝ lubѝ s¹siaduj¹ceѝ meble.
Pralkaѝ nieѝ możeѝ byćѝ podł¹czonaѝ doѝ zasilania
podczasѝrozpakowywaniaѝlubѝzdejmowaniaѝblokad.
• Podł¹czenieѝdoѝsieciѝwodoci¹gowejѝmożeѝwykonać
wył¹cznieѝwykwalifikowanyѝtechnik.
• Pralkêѝ należyѝ podł¹czyćѝ doѝ sprawnegoѝ i
uziemionegoѝgniazdka.
• Jeżeliѝ instalacjaѝ elektrycznaѝ wѝ miejscuѝ eksploatacji
pralkiѝ wymagaѝ konserwacjiѝ lubѝ modyfikacji,ѝ należy
zwrócićѝ siêѝ oѝ jejѝ wykonanieѝ doѝ wykwalifikowanego
elektrykaѝ(przedѝpodł¹czeniemѝpralki).
• Przedѝ podł¹czeniemѝ pralkiѝ należyѝ przeczytać
rozdziałѝ„Podł¹czenieѝdoѝzasilaniaѝelektrycznego”.
• Poѝ instalacjiѝ pralkiѝ należyѝ upewnićѝ siê,ѝ żeѝ nieѝ stoi
Jeżeliѝ pralkaѝ stoiѝ naѝ podłodzeѝ zѝ wykładzin¹ѝ należy
upewnićѝsiê,ѝżeѝotworyѝwentylacyjneѝwѝdolnejѝczêści
pralkiѝnieѝzostałyѝzakryte.
• Przewódѝ zasilaj¹cyѝ możeѝ zostaćѝ wymieniony
wył¹cznieѝprzezѝautoryzowanyѝserwis.
• Producentѝ nieѝ odpowiadaѝ zaѝ szkodyѝ powstałeѝ w
wynikuѝnieprawidłowejѝinstalacjiѝpralki.
2.ѝCHARAKTERYSTYKAѝTECHNICZNA
WYMIARYѝ
850ѝmm
400ѝmm
600ѝmm
Wysokość
Szerokość
Głêbokośćѝ
NAPIÊCIE/CZÊSTOTLIWOŚĆ
Mocѝcałkowita
CIŚNIENIEѝWODY
230ѝVѝ/ѝ50ѝHz
2300ѝW
Minimalne
Maksymalne
0,05ѝMPaѝ(0,5ѝbar)
0,8ѝMPaѝ(8ѝbar)
Typѝ20x27
Podł¹czenieѝdoѝinstalacjiѝwodnej
Urz¹dzenieѝ spełniaѝ nastêpuj¹ceѝ wymaganiaѝ dyrektywѝ Uniiѝ Europejskiej:ѝ 89-336ѝ oѝ kompatybilności
elektromagnetycznejѝorazѝ73-23ѝdotycz¹cejѝbezpieczeństwaѝurz¹dzeńѝelektrycznych.
13
3.ѝINSTALACJA
JeżeliѝchcielibyścieѝPaństwoѝustawićѝpralkêѝwѝci¹guѝszafekѝkuchennych,ѝ istniejeѝ możliwość
uciêciaѝ wspornikaѝ podtrzymuj¹cegoѝ wêżeѝ wѝ tylnejѝ czêści
pralki.ѝ Boczneѝ podkładkiѝ dystansuj¹ceѝwłożyćѝnaѝmiejsce.
3.1.ѝRozpakowanie
Materiałyѝ chroni¹ceѝ wewnêtrzneѝ elementyѝpralkiѝpodczasѝtransportuѝnależy
usun¹ćѝprzedѝpodł¹czeniemѝpralki.
3.2.ѝUstawienie
Rozpakowaćѝ
urz¹dzenie.
Pochylićѝ pralkêѝ tak,ѝ aby
wspierałaѝ siêѝ naѝ jednymѝ rogu.
Wyj¹ćѝ zabezpieczenieѝ pod
silnikiemѝiѝpostawićѝpralkê.
Pralkêѝѝnależyѝѝustawićѝnaѝrównymѝiѝtwardymѝpodłożu,
wѝdobrzeѝwentylowanymѝpomieszczeniu.ѝ
Należyѝpamiêtaćѝoѝzachowaniuѝodpowiedniegoѝodstêpu
pomiêdzyѝ pralk¹,ѝ aѝ ścian¹,ѝ meblamiѝ lubѝ innymi
sprzêtami.
3.3.ѝPrzenoszenieѝpralki
Jeżeliѝbêd¹ѝchcieliѝPaństwoѝprzesun¹ćѝpralkêѝnależyѝpodnieśćѝ j¹ѝ naѝ rolkachѝ poprzezѝ poci¹gniêcieѝ dźwigniѝ wѝ lew¹
stronêѝ (wѝ dolnejѝ czêściѝ pralki).ѝ Poѝ przesuniêciuѝ pralki
należyѝustawićѝdźwigniêѝwѝpołożeniuѝwyjściowym.
Pochylićѝpralkêѝdoѝtyłu,ѝobrócić
oѝ1/4ѝobrotuѝiѝpostawićѝnaѝjednymѝzѝrogów,ѝabyѝzdj¹ćѝ
podstawê.
3.4.ѝWypoziomowanieѝpralki
Prawidłoweѝ wypoziomowanieѝ zapobiegaѝ ewentualnej
wibracji,ѝ głośnejѝ pracyѝ lubѝ przesuwaniuѝ siêѝ pralki
podczasѝpracy.
Pralkêѝ
wypoziomować
wkrêcaj¹cѝlubѝwykrêcaj¹cѝnóżki
regulacyjneѝ (podnieśćѝ pralkê,
jeżeliѝtoѝkonieczne).ѝ
Otworzyćѝ pokrywêѝ pralki,ѝ wyj¹ć
elementѝstyropianowyѝorazѝelastyczneѝ klinyѝ blokuj¹ceѝ bêben.
Zamkn¹ćѝpokrywê.ѝ
Zѝtylnejѝściankiѝpralkiѝwyj¹ćѝdwa
bolceѝ iѝ podkładkiѝ dystansowe
kluczemѝ10ѝmm.
Poѝ wypoziomowaniuѝ szczelnie
zakrêcićѝpierścienie.
Zaślepićѝ widoczneѝ otwory
dwomaѝzaślepkamiѝplastikowymi
znajduj¹cymiѝ siêѝ naѝ wyposażeniuѝpralki.ѝ
3.5.ѝW¹żѝdopływowyѝ
Podł¹czyćѝw¹żѝdopływowyѝzѝtyłuѝpralki:
-ѝWłożyćѝuszczelkêѝdoѝotworu
wѝdolnejѝczêściѝpralkiѝ(1).
-ѝ Przykrêcićѝ w¹żѝ dopływowy
takѝjakѝpokazanoѝnaѝrys.ѝ2ѝiѝ3.
Należyѝ upewnićѝ siê,ѝ żeѝ wszystkieѝ zabezpieczeniaѝ transportoweѝ zostałyѝ wyjêteѝ zѝ pralki.
Zalecamyѝjeѝzachowaćѝnaѝwypadekѝ ponownegoѝ transportowaniaѝpralki.
14
-ѝ Podł¹czyćѝ ѝ w¹żѝ ѝ zasilaj¹cy
pralkêѝ ѝ wѝ wodêѝ doѝ zaworu
czerpalnegoѝ
(kranu)
zwracaj¹cѝ
uwagêѝ
na
prawidłoweѝ
położenie
uszczelki.
-ѝOdkrêcićѝzawórѝwodny.
Wêżaѝ dopływowegoѝ nieѝ wolnoѝ przedłużać.ѝ Jeśliѝ w¹ż
dopływowyѝbêd¹cyѝnaѝwyposażeniuѝpralkiѝokażeѝsiêѝza
krótki,ѝnależyѝzamówićѝodpowiedniѝw¹żѝwѝautoryzowanymѝserwisie.
3.6.ѝW¹żѝodpływowy
-ѝ Uzałożyćѝ kolankoѝ naѝ w¹ż
odpływowy.
-ѝ Umieścićѝ wѝ rurzeѝ odpływowej
(lubѝ zlewie)ѝ naѝ wysokościѝ 70ѝ –
100ѝcm.ѝUpewnićѝsiê,ѝżeѝw¹żѝnie
spadnie.
Koniecѝѝѝwêżaѝѝodpływowegoѝѝmusiѝѝmiećѝѝwentylacjê,
tzn.ѝśrednicaѝwewnêtrznaѝѝѝruryѝѝmusiѝѝbyćѝѝwiêkszaѝѝod
średnicyѝѝzewnêtrznejѝwêża.ѝ
Uwaga:ѝ Nieѝ wolnoѝ przedłużaćѝ wêżaѝ odpływowego.
Jeśliѝ dostarczonyѝ w¹żѝ jestѝ zaѝ krótki,ѝ należyѝ zamówić
w¹żѝ oѝ odpowiedniejѝ długościѝ wѝ autoryzowanym
serwisie.
3.7.ѝPodł¹czenieѝdoѝzasilaniaѝ
elektrycznego
Pralkaѝ przystosowanaѝ ѝ jestѝ ѝ doѝ ѝ napiêciaѝ ѝ pr¹du
przemiennegoѝ230Vѝiѝczêstotliwościѝ50ѝHz.ѝ
Podł¹czeniaѝѝnaѝstałeѝmożeѝdokonaćѝwył¹cznieѝtechnik
elektrykѝzeѝstosownymiѝuprawnieniamiѝ.
Urz¹dzenieѝ musiѝ byćѝ podł¹czoneѝ doѝ gniazdkaѝ z
uziemieniem.ѝ Doѝ podł¹czeniaѝ pralkiѝ nieѝ należy
stosowaćѝprzedłużaczy,ѝrozgałêziaczyѝitp.
Zabezpieczenie:ѝ10ѝAѝ(jednaѝfaza,ѝ~230ѝV).
Instalacjaѝ pralkiѝ musiѝ byćѝ dokonanaѝ zgodnieѝ z
obowi¹zuj¹cymiѝwѝkrajuѝprzepisamiѝiѝnormami.
15
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE ......................... 17
POKYNY PRO INSTALACI ................................ 27
Důležitá upozornění .......................................... 17
Použití ........................................................... 17
Nebezpečí zamrznutí ..................................... 17
Likvidace ........................................................ 17
Ochrana životního prostředí ........................... 17
Upozornění ........................................................ 27
Technická specifikace ...................................... 27
Instalace ............................................................ 28
Vybalení ........................................................ 28
Umístění......................................................... 28
Změna polohy ............................................... 28
Vyrovnání na podlaze .................................... 28
Přívod vody .................................................... 28
Odpad ............................................................ 29
Elektrické zapojení ........................................ 29
Popis automatické pračky ............................... 18
Zásuvka pracího prostředku........................... 18
Ovládací panel .............................................. 18
Pracovní postup
19
Vkládání prádla ............................................. 19
Dávkování pracího prostředku ...................... 19
Výběr požadovaného programu .................... 19
Výběr programových možností ...................... 19
Pozdější praní ................................................ 19
Rychlé praní .................................................. 19
Přídavné máchání .......................................... 19
Tlačítko odstřeďování..................................... 20
Spuštění programu ........................................ 20
Postup během programu ............................... 20
Přerušení praní............................................... 20
Změna probíhajícího programu ...................... 20
Zrušení probíhajícího programu ..................... 20
Konec programu ............................................ 20
Tabulka programů ............................................. 21
Průvodce praním .............................................. 22
Třídění prádla a jeho příprava pro praní............ 22
Plnění dle druhu materiálu prádla ................. 22
Prací prostředky a ostatní přísady ................ 22
Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla ............................................................ 23
Údržba a čištění ................................................ 24
Odstranění usazenin ..................................... 24
Skříň pračky .................................................. 24
Zásuvka dávkovače pracího prostředku......... 24
Odtokový filtr ................................................. 24
Jestliže něco nefunguje správně ..................... 25
Záruka ................................................................ 26
Servis.................................................................. 26
16
A. INFORMACE PRO UŽIVATELE
1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že
pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s
obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí.
Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním.
Děkujeme vám za pozornost.
• Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’ *
nebo stiskněte tlačítko ‘On/Off’.
1.1. Použití
•
Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
• Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte
•
Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici
nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně
vrat’te na původní místo.
stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu
zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala
si uschovejte.
v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě
• Vaše automatická pračka je určena pro použití
ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému
dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič
poškození pračky.
sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota
• Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče,
okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).
mohlo by to být pro vás nebezpečné.
• Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
1.3. Likvidace
Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely
a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a
Všechny materiály označené symbolem
se mohou
odstřeďování.
recyklovat. Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř.
• Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze
kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby
zásuvky a uzavřete přívod vody.
mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.
• V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že
praní určeno. Informace naleznete na informační
všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné,
nášivce každého kusu prádla.
odřízněte přívodní kabel až u skříně pračky.
• Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo
prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že ten• Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací
to
výrobek
nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt
špendlíky, šroubky, a podobné předměty před
ho
do
sběrného
místa
pro recyklaci elektrického a elektrovlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší
nického
zařízení.
Zajištěním
správné likvidace tohoto
pračky.
výrobku
pomůžete
zabránit
negativním
důsledkům pro
• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsonasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethybeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější inlenem, a podobnými prostředky pro odstraňování
formace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít,
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do
nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
pračky vyprchat.
• Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v
pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
• Používejte jen doporučená množství pracího
1.4. Ochrana životního prostředí
prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
• Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím
nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.
ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně
životního prostředí:
1.2. Nebezpečí zamrznutí
•
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu
(pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho
přívodní hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby
položené na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý
proběhnout.
•
•
Používejte pračku
raději zcela naplněnou než
poloprázdnou, ale také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě
praní velmi zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody
(viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství
prádla a dle stupně jeho zašpinění.
*ѝdleѝmodelu
17
2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY
1
2
1 - ovládací panel
2 - madlo víka pračky
3 - vyrovnávací nožičky
4 - dvířka filtru
5 - úchyty pro stěhování pračky
5
4
3
2.1. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Symboly
1
2
1 - předpírka
3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)
2 - praní
4 - přepadový otvor
(při přelití množství aviváže)
3
4
2.2. Kontrolní panel
1 - tlačítko ‘Pozdější praní’
2 - tlačítko ‘Rychlé praní’
3 - tlačítko ’Přídavné máchání’
4 - tlačítko ‘Start/Pauza’
1
2
3
5 - tlačítko otáček odstřeďování
6 - programové a informační kontrolky
7 - volič programu
4
5
7
6
odpovídá modelu : EWT 1012
18
3. PRACOVNÍ POSTUP
3.4. Výběr programových možností
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez
použití pracího prostředku. Tím odstraníte případné
nečistoty.
Před stlačením vypínače
‘start/pausa’ a po zvolení
určitého
programu
můžete zvolit
varianty
tohoto pro-gramu.
3.1. Vkládání prádla
•
•
•
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím
se od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že
plnící dvířka pračky jsou pevně uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
Stiskněte požadované tlačítko(tlačítka), rozsvítí se tak
odpovídající kontrolka. Stiskněte-li tlačítko ještě jednou, kontrolka zhasne. Není-li některá varianta u vybraného programu možná, tak kontrolka volby bude po
několik sekund blikat (viz Tabulka programů).
3.4.1. Pozdější praní
Tato volba posune začátek praní. Několikerým stisknutím tlačítka vyberte počet hodin prodlevy před začátkem praní.
A
3.4.2. Rychlé praní
V případě této volby, se doba praní zkrátí o 10 až 60 minut, dle druhu programu.
3.2. Dávkování pracího prostředku
Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce,
můžete snížit v případě, že použijete prací proces -’Direct Spray’-přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší spotřeba vody a pracího prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní . V
případě předpírky i do přihrádky předpírka . V případě potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky .
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do
kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto
návodu.
3.4.3. Přídavné máchání
Tento program přidá dvě máchání u bavlny, syntetiky a
jemných materiálů. Je vhodný pro osoby alergické na
prací prostředky a pro oblasti s upravovanou vodou.
3.4.4. Tlačítko odstřeďování
Maximální otáčky odstřeďování jsou dány druhem
prádla a zvoleným programem.
Přesto ale můžete otáčky snížit a nebo vybrat funkce
zastavení máchání*, vypouštění* a nebo potlačení odstředění.
SILENCE CYCLE (tichý program)
Program je přizpůsoben pro noční praní (se sníženou
hlučností). Jsou zrušena všechna odstřeďování a 3
máchání pro bavlnu nebo 1 máchání pro syntetické
prádlo. Program je ukončen posledním mácháním.
3.3. Výběr požadovaného programu
V tabulce programů naleznete nejvhodnější program
pro zvolený druh prádla (viz. odstavec 4).
Nastavte programátor na
pozici zvoleného programu:
rozsvítí se kontrolky, odpovídající fázím, ze kterých se
zvolený program skládá.
3.5. Spuštění programu
Zvolený program spust’te stisknutím tlačítka ‘start/pauza’, odpovídající kontrolky se
rozsvítí.
To, že se programátor během cyklu neotáčí,
je normální .
= off
Když začne program pracovat, kontrolka
"praní" se rozsvítí.
*podle modelu vaší pračky
19
3.6. Postup během programu
3.6.1. Přerušení
Stiskněte tlačítko Start/Pauza, rozsvítí se odpovídající
kontrolka a bude svítit po celou dobu přerušení programu. Je možné zaslechnout dvojité cvaknutí v zámku
když se dvířka odjistí. Chcete-li program spustit z místa
přerušení, stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Z bezpečnostních důvodů se nedají dveře spotřebiče
otevřít, pokud je teplota vody příliš vysoká.
3.6.2. Změna probíhajícího programu
Před touto volbou musíte nejprve stisknout tlačítko
Start/Pauza a tím přerušit prací cyklus. Není-li možné
volit změnu programu, tak začne blikat po několik
sekund odpovídající kontrolka. Budete-li ale přesto
chtít zvolit jiný program, tak budete muset stávající program zrušit (viz níže).
3.6.3. Zrušení programu
Chcete-li zrušit aktuální program, pak otočte programátorem do pozice ‘Stop’.
Po zrušení programu tak můžete volit program jiný.
3.7. Konec programu
Pračka se po skončení programu sama zastaví. Je
možné zaslechnout dvojité cvaknutí v zámku když se
dvířka odjistí. Kontrolka konce programu svítí ( ).
Jestliže jste zvolili funkci zastavení máchání na voliči
otáček, pak se rozsvítí kontrolka zastavení máchání*
která vás upozorňuje na nutnost vypuštění vody před
otevřením dveří. Potom můžete program ukončit
odstředěním prádla výběrem funkce odstřeďování
nebo vypustěním vody výběrem funkce vypouštění.
Otočte voličem programů do polohy vypnuto.
Vyjměte prádlo.
Odpojte zástrčku přívodu energie ze zásuvky a uzavřete přívodní kohout vody.
Poznámka: Doporučujeme nechat po praní víko i buben pračky otevřené aby mohl spotřebič dobře vyschnout.
*podle modelu vaší pračky
20
4. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Náplň
pračky
BAVLNA + Předpírka
BAVLNA
Bílá nebo barevná, např.
Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení,
ubrusy, spodní prádlo a
ručníky.
5,0 kg
BAVLNA
Bílá nebo barevná, např.
Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení,
ubrusy, spodní prádlo a
ručníky.
5,0 kg
SYNTETIKA
syntetické látky, spodní
prádlo, barevné látky,
nežehlitelné košile, blůzy.
2,5 kg
RUČNÍ PRANÍ
Velmi
jemné
prádlo
značeno ‘pouze ruční
praní’.
1,0 kg
SNADNÉ žEHLENÍ
1,0 kg
JEANS
K praní džínových oděvů.
3,0 kg
SHOES
K praní sportovní obuvi.
Vytáhněte tkaničky.
2,0 kg
FLASH 30
30 minutové «bleskové»
praní pro velmi málo
zašpiněné prádlo, mimo
vlnu.
2,5 kg
Možné
volby
Pozdější praní
Rychlé praní
Přídavné máchání
Odstřeďování.
Teplota
Přibližná
spotřeba
°C
litrů
kWh
min.
90
60
40
30
74
58
58
58
2,30
1,30
0,65
0,35
165-175
120-130
115-125
110-120
E60 *
42
0,85
140-150
50
57
0,90
85 - 95
40
30
53
53
0,35
0,30
50 - 60
45 - 55
40
65
0,40
85 - 95
40
64
0,60
130-140
40
58
0,60
70 - 80
30
43
0,30
30 - 40
Pozdější praní
Přídavné máchání
Odstřeďování.
Pozdější praní
Rychlé praní
Přídavné máchání
Odstřeďování.
Pozdější praní
Odstřeďování.
Pozdější praní
Rychlé praní
Přídavné máchání
Odstřeďování.
Pozdější praní
Odstřeďování.
Použití
VYPOUŠTENÍ
Pro vypouštení vody po funkci máchání stop
(silence cycle).
-
0,002
0 - 10
MÁCHÁNÍ
Tímto programem může být mácháno ručně
prané prádlo.
42
0,05
30 - 40
ODSTREDOVÁNÍ
K provedení odstredování po funkci máchání stop (silence cycle) od 500 do 1000/
850 ot/min**.
-
0,015
5 - 15
* Referenční program pro testování dle IEC 456 (E60°C program pro bavlnu).
** dle modelu.
21
Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Program
Druh prádla
5. PRŮVODCE PRANÍM
5.3. Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou
vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech
2.1 / 3.2 tohoto návodu.
5.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz
kapitola 5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob
praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob
praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných
materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo
zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů.
Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte
odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky,
očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny
pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a
dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné
strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě.
Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte
do uzavíratelné sít’ky.
Práškové prací prostředky se mohou používat bez
omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo
do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky
pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude
okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do
přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství
prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně
snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné,
je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).
Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu
dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.
5.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se
o bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo
nebo záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
22
5.4.ѝMezinárodníѝznačeníѝproѝošetřováníѝprádla
NORMÁLNÍ
PRÁDLO
perte při
95°C
perte při
60°C
perte při
40°C
perte při
30°C
JEMNÉ
PRÁDLO
BĚLÍCÍ PROSTŘEDEK
jemné prádlo
perte ručně
neperte
Bělící prostředek s obsahem chloru je možno
použít (pouze ředěný a za studena)
Nebělte prostředky s obsahem chloru
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota (max.
200°C)
Průměrná teplota
(max. 150°C)
Nízká teplota
(max. 100°C)
Nežehlete
CHEMICKÉ
ČIšTĚNÍ
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků (bez
trichlorethylenu)
lze chemicky čistit
pouze za použití
olejového
rozpouštědla a R113
Nelze chemicky
čistit
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Rozložené na
plocho
Na šňůře
Na věšáku
23
lze sušit v sušičce nebo na
ramínku
Nesušit v
sušičce
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
6.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
6.1. Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:
•
Vylití zbytku odpadní vody:
6.2. Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
Položte pod vyklopená dvířka
nádobku na zachycení vyteklé
vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká
zbytková voda.
6.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
stranách zásuvky a vytáhněte ji
nahoru.
•
Vyjmutí filtru:
Víčko s filtrem poté úplně
vyšroubujte a vyndejte ho ven.
Pečlivě ho propláchněte proudem
vody. Pak jej našroubujte zpátky
ve směru chodu hodinových
ručiček.
Zásuvku dávkovače poté můžete
propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit
i
usazené
zbytky
používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém
případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka
zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
Zpětná montáž:
Vložte zásuvku dávkovače do
zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.
2
*dle modelu vaší pračky
24
7. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ
Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než budete volat do autorizovaného servisu při vzniku poruchy
, prosíme vás, abyste si nejprve pročetli následující body.
Problém
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně připojena, přívod elektrické energie je nefunkční,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně zavřená,
nenařídili jste program správně,
je výpadek elektřiny,
je vypnutý přívod vody,
je zastavena dodávka vody,
přívod vody je zanesen nečistotami.
Pračka se plní vodou, ale ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz instalační
část).
Pračka neodstřeďuje nebo nevypouští vodu:
•
•
•
odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná,
odpadní filtr je ucpán,
bezpečnostní systém proti nadměrným vibracím pračky byl aktivován díky špatnému rozložení prádla v bubnu,
je nastaven program bez ‘vypouštění ‘, ‘bez odstřeďování’,
konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
•
•
Na podlaze kolem pračky je voda:
•
•
•
•
•
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:
•
•
•
•
•
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:
•
•
•
•
•
•
přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a část pěny se dostala z
pračky ven,
použitý prací prostředek není vhodný pro automatické pračky,
konec odpadní hadice není zajištěn proti vypadnutí z odpadu,
odpadní filtr nebyl namontován zpět do pračky,
přívod vody je netěsný.
použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatických
pračkách,
buben pračky je přeplněn,
nebyl zvolen správný program,
bylo použito málo pracího prostředku.
z pračky nebyl odstraněn všechen obalový a přepravní materiál
(viz část vybalování),
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze,
pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo části nábytku,
prádlo v bubnu není správně rozloženo,
je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
přívod vody je blokovaný,
přívod vody nebo přívod elektrické energie byl přerušen,
byla aktivována tepelná ochrana motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvyklá,
byl aktivován detektor nadměrného pěnění (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka vypustila přebytečnou pěnu,
bezpečnostní systém proti nadměrným vibracím pračky byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného rozložení
prádla v bubnu.
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:
•
•
přívod vody a elektrické energie je poruchový,
byl naprogramován program ‘bez vypouštění ‘.
Dveře se nedají otevřít během programu:
•
•
•
kontrolka otevření dveří nesvítí*,
teplota vody je příliš vysoká,
dveře mohou být otevřeny až po uplynutí 1 až 2 minut po
ukončení programu*.
Kontrolka polohování bubnu nesvítí na konci programu:
•
buben nemohl dosáhnout správnou konečnou pozici kvůli opakujícímu se nevyvážení prádla; otočte bubnem ručně.
Kontrolka KONEC ** bliká 4 krát ***:
•
dveře nejsou správně uzavřeny.
25
Problém
Možná příčina
Kontrolka KONEC ** bliká 2 krát ***:
•
•
•
•
•
vypouštěcí filtr je zablokován,
vypouštěcí hadice je zablokovaná nebo zalomená,
vypouštěcí hadice je moc vysoko ( viz. "instalace"),
vypouštěcí čerpadlo je zablokováno,
odpadní sifon je zanesen.
Kontrolka KONEC ** bliká 1 krát ***:
•
•
přívodní kohout je uzavřen,
došlo k výpadku dodávky vody z vodovodu.
Kontrolka KONEC ** bliká 10 krát***
•
záklopky otevírání bubnu se uvolní.
Aviváž protéká přepadovým otvorem při plnění*:
•
•
nedávkujete správné množství,
sifon v zadní části dávkovače pracích prostředků je zanesen.
* dle modelu vaší pračky.
** Odstraňte příčinu poruchy jestliže byla nalezena a stiskněte tlačítko START/PAUZA aby mohl přerušený program dále pokračovat.
*** U některých modelů se mohou ozývat akustické signály.
práva na odstranění vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při
splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní
středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního
listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li
o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu
středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen
nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu
středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti
s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím
nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami
aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec
běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího,
která se ke koupi výrobku váží podle kogentních
ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji
výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli
poté aktuální seznam Autorizovaných servisních
středisek v České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných
servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service , Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen
“Kupující”) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání
v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v
trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí
prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a
řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na
výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od
kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li
výrobek
nadměrně
opotřeben
nebo
poškozen.
Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky
přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy
provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku
byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním
středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o
koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná
další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v
nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň
musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření
existence
reklamované
vady,
včetně
odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v
provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném
Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému
servisnímu
středisku
součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční
opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění
26
B. POKYNY PRO INSTALACI
1. UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní
při jejím přemist’ování.
Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a
přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou
způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování
musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte
nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky
musí být uzemněn).
Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět
změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší
domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické
připojení’ tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na
přívodní elektrické šňůře pračky.
Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem,
ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu
vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen
zástupcem autorizovaného servisu.
Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na
sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené
neodbornou instalací.
2.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Připojení vody
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
27
3.ѝINSTALACE
Budete-li pračku zabudo-vávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně
pračky. Dvě zavírací pásky
ponechejte na místě.
3.1. Vybalení
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
3.2. Umístění
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a
položte ji zpět na podlahu.
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
3.3. Změna polohy
Nakloňte pračku dozadu, pootočte
ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho
rohu a odstraňte přepravní paletu.
Chcete-li s pračkou pohybovat z
důvodu vyrovnání, postupujte
takto: pákou, která je umístěna na
spodku pračky, otočte doleva a tím
se uvolní stavitelné nožičky. Je-li
pračka vyrovnána, tak páku
posuňte zpět.
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
3.4. Vyrovnání
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš
nízko, tak
stavitelnou nožičku
vyšroubujte
do
požadované
pozice spolu s
ozubeným
aretačním
kolečkem
v
naznačeném směru.
(Je-li
to
nutné,
tak
pračku
nadzvedněte.)
Pomocí 10 mm klíče vyšroubujte ze
zadní části pračky dva šrouby
spolu s čepy.
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak
našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho
utáhněte. Zajistěte aby se nožička, při aretaci neprotáčela .
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapo-meňte zamáčknout do otvoru nejprve okruží
zátky.
3.5. Přívod vody
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší
pračky:
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro
případný příští transport.
- Vložte těsnění do otvoru dole na
zadní straně pračky (obr.1).
- Připojte dole vodovodní přívodní
hadici jak je zobrazeno na obr.2 a
obr. 3.
28
- Připojte
šroubení přívodní
hadice na vodovodní kohoutek,
dejte na správné uložení sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš
krátká, kontaktujte servisní službu.
3.6. Odpad
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k
odpadnímu potrubí (nebo k sifonu)
ve výšce mezi 70 a 100 cm. Ujistěte
se,
že
se
nemůže
hadice
vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán ( musí být užší
než trubka odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému
vracení vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě
nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní
službu.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému
rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.
29
The Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such
as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than
150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement