Electrolux EWT1012, EWT812 User manual

Electrolux EWT1012, EWT812 User manual
AUTOMATICKÁѝPRÁČKA
AUTOMATAѝMOSÓGÉP
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EWTѝ1012
EWTѝ812
SK
146 8422 00 - 06/05
HU
OBSAH
PRE UŽÍVATEĽA .............................................3
PRE INŠTALATÉRA...................................... 13
Bezpečnostné pokyny ....................................3
Používanie .................................................. 3
Ochrana pred mrazom ................................3
Likvidácia .....................................................3
Ochrana životného prostredia .....................3
Bezpečnostné pokyny ................................. 13
Technické údaje ........................................... 13
Inštalácia....................................................... 14
Vybalenie ................................................. 14
Umiestnenie ............................................. 14
Premiestňovanie ...................................... 14
Vyrovnanie ................................................ 14
Pripojenie prítokovej hadice ..................... 14
Pripojenie odtokovej hadice ..................... 15
Zapojenie do elektrickej siete ................... 15
Opis spotrebiča.............................................. 4
Násypka ......................................................4
Ovládací panel ............................................4
Používanie práčky...........................................5
Vkladanie bielizne .......................................5
Množstvo pracieho prostriedku ....................5
Voľba požadovaného programu ................. 5
Nastavenie teploty a rýchlosti
odstreďovania ..............................................5
Voľba požadovaných funkcií .......................5
Funkcia «Posunutý štart» ............................5
Funkcia «Rýchle pranie» .............................5
Funkcia «Plákanie plus» ..............................6
Funkcia «Odstreďovanie»............................6
Spustenie programu ....................................6
Počas programu ..........................................6
Pridávanie bielizne.......................................6
Zmena prebiehajúceho programu................6
Zrušenie programu .....................................6
Na konci programu .....................................6
Tabuľka programov ........................................7
Pranie bielizne.................................................8
Triedenie a príprava bielizne .......................8
Maximálne množstvo bielizne ......................8
Pracie prostriedky .......................................8
Medzinárodné symboly ošetrovania ...........9
Čistenie a údržba ......................................... 10
Odvápňovanie spotrebiča ..........................10
Plášt’ spotrebiča ........................................10
Násypka ....................................................10
Odtokový filter ............................................10
Keď niečo nefunguje ....................................11
Záruka ............................................................12
Servis .............................................................12
2
A. PRE UŽÍVATEĽA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použit’ aj v budúcnosti. V prípade zmeny majiteľa spotrebiča odovzdajte návod na používanie ďalšiemu užívateľovi. Nový majiteľ sa tak bude môct’ oboznámit’ s prevádzkou spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred inštalovaním a prvým
použitím spotrebiča.
• Zvoľte si program «Odčerpanie» a spustite ho.
• Po skončení programu spotrebič vypnite stlačením
1.1. Používanie
príslušného spínača alebo nastavením ovládača do
• Po dodaní spotrebič bezodkladne vybaľte a skonpolohy VYPNUTÉ*.
trolujte, či nie je poškodený a či žiadna čast’
• Práčku odpojte od elektrickej siete.
nechýba. Akékoľvek pripomienky uveďte na dodací
• Inštalujte odtokovú a prítokovú hadicu.
list a kópiu uschovajte.
• Spotrebič by mali obsluhovat’ výlučne dospelí.
Takto zabezpečíte, aby v žiadnej časti pračky nezostaDbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali, a
la voda, ktorá by mohla po zamrznutí spôsobit’ na
aby nemanipulovali s jeho ovládacími prvkami.
vašom spotrebiči závažne škody.
• Upravovat’ a pozmeňovat’ spotrebič alebo jeho
Skôr, ako začnete pračku znovu používat’, presvedčte
vlastnosti je nebezpečné.
sa, že je teplota v miestnosti vyššia ako 0°C.
• Vaša práčka je určená na bežné pranie v
domácnosti (pranie, plákanie a odstreďovanie).
1.3. Likvidácia
Spotrebič nepoužívajte na komerčné alebo
priemyselné účely.
Všetky materiály označené symbolom
je možné
• Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a
recyklovat’. Odovzdajte ich do zberne recykovateľného
spotrebič odpojte od elektrickej siete.
odpadu. Informácie o príslušných zberniach získate na
• V práčke perte len textílie, ktoré sú určené na
miestnom úrade správy.
pranie v automatickej práčke. V prípade
Keď sa jedného dňa rozhodnete vašu práčku vyradit’,
pochybností sa riaďte pokynmi výrobcu na štítku so
upravte ju tak, aby sa už nedala používat’. Práčku odsymbolmi ošetrovania.
pojte od elektrickej siete a elektrický kábel odrežte
• V práčke neperte rozstrapkané a roztrhané odevy.
tesne pri spotrebiči.
• Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky
pred praním umiestnite do siet’ky alebo vrecka.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale zna• Pred vložením odevu do práčky sa ubezpečte, že
mená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s
sú vrecká prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú
domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdat’
mince, špendlíky, klince, skrutky alebo kamienky,
v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
môžu práčku závažne poškodit’.
elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok
• V práčke neperte bielizeň ošetrenú napr. benzíbude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli
nom, alkoholom, trichlóretylénom a pod. Ak ste na
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
odev aplikovali nejakú tekutú prchavú čistiacu
zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom
látku, pred vložením do práčky ju nechajte z tkaniny
pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii
úplne odparit’.
tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo
• Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a
Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktopančuchy perte vo vrecku na bielizeň alebo v
rom ste výrobok kúpili.
obliečke na podušku, aby sa náhodou nedostali
medzi bubon a nádrž pračky.
1.4. Ochrana životného prostredia
• Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkčujúceho
prostriedku (aviváže). Pri nadmernom množstve
V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody
aviváže môžu na bielizni vzniknút’ odolné škvrny.
a elektrickej energie sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:
• Pred čistením, ošetrovaním a údržbou spotrebič
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práčky,
odpojte od elektrickej siete.
bubon však neprepĺňajte.
•
1.2. Ochrana pred mrazom
Ak bude vaša pračka vystavená teplotám nižším ako
0°C, riaďte sa nasledovnými pokynmi:
• Zatvorte vodovodný ventil a odskrutkujte prítokovú
hadicu.
• Odtokovú hadicu umiestnite tak, aby ústila do pripravenej nádoby na zemi.
Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len
pri praní veľmi znečistenej bielizne.
Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri príslušnú kapitolu), množstvu bielizne
a stupňu jej znečistenia.
* vѝzávislostiѝodѝmodelu
3
2. OPIS SPOTREBIČA
1
2
1 - Ovládací panel
2 - Rukovät’ veka
3 - Vyrovnávacie nožičky
4 - Príklop filtra
5 - Páka na premiestňovanie práčky
5
4
3
2.1. Násypka
Symboly
1
2
3
1 - prepieranie
3 - aviváž
(nepresiahnite značku MAX)
2 - pranie
4 - odtokový otvor pre aviváž
(pri nadmernom dávkovaní)
4
2.2. Ovládací panel
1 - Tlačidlo funkcie «Posunutý štart»
2 - Tlačidlo «Rýchle pranie»
3 - Tlačidlo «Plákanie plus»
4 - Tlačidlo «Štart/Prestávka»
1
2
3
4
5 - Tlačidlo rýchlosti odstred’ovania
6 - Programové a informačné svetelné ukazovatele
7 - Ovládač programov
5
7
6
Zobrazený model: EWT 1012
4
3. POUŽÍVANIE PRÁČKY
Stlačte tlačidlá požadovaných funkcií a príslušné
svetelné ukazovatele sa rozsvietia. Ak príslušné
tlačidlo stlačíte znovu, svetelný ukazovateľ zhasne. Ak
zvolíte funkciu, ktorú nie je možné kombinovat’ s
nastaveným
programom,
príslušný
svetelný
ukazovateľ bude niekoľko sekúnd blikat’ .
Pred prvým použitím by ste mali spustit’ program s teplotou 90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby
sa vnútro práčky vyčistilo od pozostatkov výroby.
3.1. Vkladanie bielizne
•
•
•
3.4.1. Funkcia «Posunutý štart»
Otvorte veko práčky.
Stlačte tlačidlo A a klapky bubna sa automaticky
otvoria.
Bielizeň vložte do bubna; zatvorte bubon a veko
práčky.
A
Táto funkcia slúži na posunutie spustenia programu.
Stláčaním príslušného tlačidla nastavte počet hodín, po
uplynutí ktorých sa má spustit’ nastavený prací
program.
3.4.2. Funkcia «Rýchle pranie»
Upozornenie: Pred zatvorením veka práčky skontrolujte, či sú klapky bubna
správne zablokované:
•klapky musia byt’ správne
prichytené;
•tlačidlo A nesmie byt’
stlačené.
Ak zvolíte túto funkciu, prací program sa skráti o 10 až
60 minút, v závislosti od druhu zvoleného programu.
3.4.3. Funkcia «Plákanie plus»
Táto funkcia pridá k praciemu programu pre bavlnu,
syntetickú a jemnú bielizeň 2 plákania.
3.4.4. Tlačidlo «Odstreďovanie»
Maximálne otáčky odstreďovania sú definované ako
funkcia typu prania a závisia od vybraného programu.
Ak chcete, môžete otáčky znížit’ alebo zvolit’ pozície
plákanie stop*, vypúšt’anie*, alebo zrušenie odstreďovania*.
3.2. Množstvo pracieho prostriedku
Vďaka systému priameho sprchovania, ktorého znižuje
spotrebu vody a pracieho prostriedku, môžete odporúčané dávkovanie pracieho prostriedku na obale
výrobku znížit’.
Do priehradky násypky pre hlavné pranie
a v
prípade predpierania aj do priehradky pre predpieranie
pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
Do priehradky
pridajte aviváž.
Ak používate špeciálny prací prostriedok, riaďte sa pokynmi v príslušnej kapitole.
3.5. Spustenie programu
Po nastavení pracieho programu stlačte
tlačidlo Štart/Prestávka, príslušný svetelný ukazovateľ sa rozsvieti a program sa
spustí.
Ovládač programov sa počas programu
nemusí otáčat’.
3.3. Voľba požadovaného programu
Počas programu svieti svetelný ukazovateľ prebiehajúcej fázy programu.
V tabuľke programov nájdete pokyny pre pranie rozličných druhov bielizne (pozri 4. kapitolu).
3.6. Počas programu
Ovládačom
programov
nastavte požadovaný program. Svetelné ukazovatele,
ktoré
zodpovedajú
príslušným fázam zvoleného programu, sa rozsvietia.
3.6.1. Pridávanie bielizne
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka: počas prestávky v pracom programe príslušné svetelné ukazovatele blikajú.
Potom budete počut’ dvojité „kliknutie“ v poistke zámku
ked’ sa dvierka otvárajú. Ak chcete, aby program pokračoval, stlačte tlačidlo Štart/Prestávka ešte raz. Z
bezpečnostných dôvodov sa dvierka nedajú otvorit’ ak
je teplota vody príliš vysoká.
= off
3.4. Voľba požadovaných funkcií
3.6.2. Zmena prebiehajúceho programu
Požadovanú funkciu treba zvolit’ po nastavení
pracieho programu a
skôr, ako stlačíte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Pred zmenou pracieho programu treba stlačit’ tlačidlo
Štart/Prestávka. Ak zmenu nie je možné vykonat’, príslušný svetelný ukazovateľ niekoľko sekúnd bliká. Ak si
napriek tomu program želáte zmenit’, musíte zrušit’
prebiehajúci program (pozri ďalšiu kapitolu).
* v závislosti od modelu
5
3.6.3. Zrušenie programu
Ak chcete zrušit’ program, nastavte ovládač programov
do polohy VYPNUTÉ. Potom môžete zvolit’ nový program.
3.7. Na konci programu
Po skončení programu sa práčka automaticky zastaví.
Dvojité t’uknutie vás upozorní na odblokovanie veka
práčky. Svetelný ukazovateľ skončenia prania Stop sa
rozsvieti ( ).
Ak ste ovládačom rýchlosti odstreďovania zvolili polohu
Plákanie stop, rozsvieti sa príslušný svetelný ukazovateľ* a upozorňuje na to, že vodu treba pred otvorením
veka odčerpat’. Môžete zvolit’ program Odstreďovanie
a bielizeň odstredit’ alebo program Odčerpanie, ktorý
vodu z práčky odčerpá.
Ovládač programov nastavte do polohy VYPNUTÉ a
bielizeň z práčky vyberte. Spotrebič odpojte od
elektrickej siete a zatvorte vodovodný kohútik.
Poznámka: Veko práčky odporúčame nechat’ otvorené, aby sa vnútro spotrebiča vyvetralo.
* v závislosti od modelu
6
4. TABUľKA PROGRAMOV
V nasledujúcej tabuľke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a voľby.
Množstvo
bielizne
BAVLNA+Predpieranie
BAVLNA
Biela alebo farebná, napríklad normálne znečistený
pracovný odev, posteľná,
stolová a spodná bielizeň,
uteráky.
5,0 kg
BAVLNA
Biela alebo farebná, napríklad normálne znečistený
pracovný odev, posteľná,
stolová a spodná bielizeň,
uteráky.
5,0 kg
SYNTETIKA
Syntetická bielizeň, spodná
bielizeň, farebné tkaniny,
košele a blúzky.
2,5 kg
RUČNÉ PRANIE
Veľmi jemná bielizeň s označením “ručné pranie”.
1,0 kg
L’AHKÉ ŽEHLENIE
1,0 kg
JEANS
Na pranie odevov z džínsoviny.
3,0 kg
SHOES
Na pranie športovej obuvi.
Vyvlečte šnúrky.
2,0 kg
FLASH 30
Len pre mierne znečistenú
bielizeň s výnimkou vlny.
2,5 kg
Kompatibilné
funkcie
Posunutý štart
Rýchle pranie
Plákanie plus
Odstreďovanie
Teploty
Približné hodnoty
spotreby
v °C
Litre
kWh
Min
90
60
40
30
74
58
58
58
2,30
1,30
0,65
0,35
165-175
120-130
115-125
110-120
E 60 *
42
0,85
140-150
50
57
0,90
85-95
40
30
53
53
0,35
0,30
50 - 60
45 - 55
40
65
0,40
85 - 95
40
64
0,60
130-140
40
58
0,60
70 - 80
30
43
0,30
30 - 40
Posunutý štart
Plákanie plus
Odstreďovanie
Posunutý štart
Rýchle pranie
Plákanie plus
Odstreďovanie
Posunutý štart
Odstreďovanie
Posunutý štart
Rýchle pranie
Plákanie plus
Odstreďovanie
Posunutý štart
Odstreďovanie
Používanie
Vypúšt’anie
Pre vypustenie vody po pozdržaní plákania (silence cycle).
-
0,002
0 - 10
Plákanie
S týmto programom môžete napríklad vyplákat’
ručne vypranú bielizeň.
42
0,05
30 - 40
Odstreďovanie
Pre odstredenie po pozdržaní plákania (silence
cycle) od 500 do 1000/850 ot./min**.
-
0,015
5 - 15
* Referenčný program pre skúšobne podľa normy IEC 456 (Program na pranie bavlny s teplotou E60°C).
** v závislosti od modelu.
7
Hodnoty spotreby sú len orientačné a závisia od podmienok na mieste použitia.
Program
Druh bielizne
5. PRANIE BIELIZNE
5.3. Pracie prostriedky
Používajte výlučne pracie prostriedky a aviváž vhodnú
pre automatické práčky. Prečítajte si vždy pokyny na
obale výrobku a riaďte sa tiež inštrukciami v kapitole
2.1. a 3.2.
5.1. Triedenie a príprava bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň roztrieďte podľa druhu a symbolov ošetrovania na nášivke (pozri kapitolu 5.4.
Medzinárodné symboly ošetrovania). Normálne pranie
zvoľte pre bielizeň odolnú voči mechanickému
namáhaniu pri praní a odstreďovaní, jemné pranie
pre jemnú bielizeň, ktorú treba ošetrovat’ šetrnejšie. Ak hodláte vyprat’ zmiešané druhy bielizne
naraz, zvoľte vždy prací program a teplotu podľa
najchúlostivejšieho materiálu.
Bielu a farebnú bielizeň perte vždy osobitne,
pretože biela bielizeň môže zošednút’.
Nové odevy obsahujú spravidla veľa farbiva, preto
ich perte po prvý raz oddelene. Dodržujte tiež
pokyny ako “Prat’ oddelene” a “Prat’ niekoľkokrát
oddelene”.
Vyprázdnite vrecká odevov.
Prišite alebo odstráňte všetky gombíky, skoby a
cvoky, ktoré nedržia pevne.
Zapnite zipsy a cvoky.
Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky
atď.), farebné pletené a vlnené odevy a odevy s
dekoráciou obrát’te naruby.
Zo záclon a závesov odstráňte háčky alebo ich
vložte do ochranného vrecka.
Drobné kusy bielizne (pančuchy a detské ponožky)
vložte do špeciálneho vrecka alebo obliečky na
vankúš, aby boli chránené.
Práškové pracie prostriedky môžete používat’ bez obmedzenia. Tekuté pracie prostriedky nalejte buď do
špeciálneho dávkovača, ktorý sa vkladá priamo do
bubna, alebo do príslušnej priehradky násypky. V
takomto prípade však treba prací program spustit’
okamžite. Pracie prostriedky v tabletách sa vkladajú do
príslušnej priehradky násypky.
Správne množstvo pracieho prostriedku závisí od
množstva bielizne, tvrdosti vody a stupňa znečistenia.
Ak je voda vo vašej lokalite mäkká, môžete dávkovanie
mierne znížit’. Ak je voda tvrdá alebo je bielizeň veľmi
znečistená, resp. s fľakmi, treba dávkovanie mierne
zvýšit’. Informácie o tvrdosti vody vo vašej lokalite získate v miestnej vodohospodárskej organizácii alebo na
kompetentnom úrade.
5.2. Maximálne množstvo bielizne
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky. Táto kapacita sa líši v závislosti
od druhu bielizne.
Ak je bielizeň veľmi znečistená alebo materiál absorbuje veľa vody, perte menšie množstvo.
Bielizeň sa vzájomne líši objemom a kapacitou absorbovania vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit’:
•
•
•
doplna (bielizeň by však nemala byt’ natlačená) pri
praní bavlny, ľanu a zmesového materiálu;
do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického materiálu;
približne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon
a vlny.
Pri praní zmiešanej bielizne z rôznych materiálov naplňte bubon podľa najjemnejšieho druhu bielizne.
8
5.4. Medzinárodné symboly ošetrovania
NORMÁLNE
PRANIE
Pranie pri
max. 95°C
Pranie pri
max. 60°C
Pranie pri
max. 40°C
Pranie pri
max. 30°C
ŠETRNÉ
PRANIE
BIELENIE
Bielenie s chlórovým bielidlom
(v studenej vode s riedeným bielidlom)
Ručné
pranie
Neprat’
Nebielit’ chlórovým bielidlom
ŽELENIE
Max. teplota 200°C
Max. teplota 150°C
Max. teplota 100°C
Nežehlit’
CHEMICKÉ
ČISTENIE
Chemické čistenie vo
všetkých bežných rozpúšt’adlách
Chemické čistenie
(všetky rozpúšt’adlá
s výnimkou trichlóetylénu)
Chemické čistenie
len benzínom a
rozpúšt’adlom R113
Nečistit’
chemicky
Vysoká
teplota
Nízka
teplota
SUŠENIE
Na plocho
Zavesené
Na vešiaku
9
Sušenie v sušičke
Nesušit’ v sušičke
6. ČISTENIE A ÚDRŽBA
6.4. Odtokový filter
Filter v dolnej časti práčky pravidelne čistite. Ak je filter zanesený, rozsvieti sa na ovládacom paneli svetelný ukazovateľ “filter”*. Ak sa z vašej bielizne uvoľňuje veľa vlákien,
čistite filter po každom praní.
Pred čistením práčku vždy odpojte od elektrickej siete.
6.1. Odvápňovanie spotrebiča
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku,
spravidla nie je potrebné odstraňovat’ vodný kameň.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny
prípravok na odstraňovanie vodného kameňa určený pre
automatické práčky, ktorý si môžete zakúpit’ v obchodnej
sieti. Riaďte sa pokynmi ohľadne dávkovania a frekvencie
používania na obale výrobku.
•
Otvorte dvierka, napríklad so skrutkovačom
•
Odtečenie zostávajúcej vody:
6.2. Plášt’ spotrebiča
Plášt’ práčky vyčistite vlažnou vodou a šetrným čistiacim
prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt’adlá
alebo podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné
špongie a drôtenky.
Pod príklop umiestnite plytkú
nádobu s rovným krajom. Uzáver
filtra otočte proti smeru hodinových ručičiek do vertikálnej polohy a počkajte, kým voda
odtečie.
6.3. Násypka
Vybratie násypky:
Stlačte príchytky po oboch
stranách násypky a posuňte ich
smerom nahor.
•
Čistenie filtra:
Filter vyskrutkujte a vyberte. Filter
dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou. Filter vrát’te na svoje miesto a
zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek. Príklop zatvorte.
Násypku umyte pod tečúcou vodou s použitím kefy alebo handričky.
Skontrolujte, či otvory na zadnej
strane násypky nie sú upchaté.
Po vyčistení filtra je nevyhnutné dvierka zavriet’. Skutočne,
z bezpečnostných dôvodov, počas chodu práčky musia
byt’ dvierka zatvorené.
Vrátenie násypky na svoje miesto:
Násypku nasuňte spät’ do drážok
tak, aby zapadla.
*ѝvѝzávislostiѝodѝmodelu
10
7. KEĎ NIEČO NEFUNGUJE
Vaša práčka bola počas výroby testovaná. Napriek tomu sa niekedy môžu počas prevádzky vyskytnút’ nejaké problémy. V takomto prípade postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke. Ak vám uvedené rady nepomôžu,
obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Problém
Odstránenie
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa.
Skontrolujte:
• či je spotrebič správne zapojený do elektrickej siete;
• či nejde o prerušenie dodávky elektrickej energie;
• či je veko práčky a bubna dobre zatvorené;
• stlačili ste tlačidlo “Štart/Prestávka”;
• či sa nevypálila poistka;
• či je vodovodný ventil úplne otvorený;
• či nie je upchatý prítokový filter;
• či nedošlo k prerušeniu dodávky vody.
Práčka sa napĺňa a súčastne vyprázdňuje.
Skontrolujte:
• či koncovka odtokovej hadice nie je umiestnená príliš nízko.
Práčka neodčerpáva vodu a/alebo neodstreďuje.
Skontrolujte:
• či odtoková hadica nie je zalomená alebo stlačená;
• či odtokový filter nie je zanesený;
• či je bielizeň v bubne nerovnomerne rozmiestnená;
• či nie je zvolená funkcia “Odčerpanie” alebo “Plákanie stop”;
• či koncovka odtokovej hadice nie je umiestnená príliš nízko.
Práčka preteká alebo netesní.
Skontrolujte:
• či ste nepoužili priveľa pracieho prostriedku alebo nevhodný
prací prostriedok. Pri nadmernej tvorbe peny môže voda z
práčky pretiect’;
• či je odtoková hadica správne umiestnená;
• či je odtokový filter správne umiestnený;
• či nepreteká prítoková hadica.
Bielizeň nie je dobre vypraná.
Skontrolujte:
• či je prací prostriedok vhodný pre automatické práčky;
• či ste do bubna nevložili priveľa bielizne;
• či ste zvolili správny prací program;
• či ste pridali dostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje a je hlučná.
Skontrolujte:
• či ste odstránili všetky zabezpečovacie prepravné prvky a
obaly;
• či je práčka správne inštalovaná a vyrovnaná;
• či nie je práčka umiestnená príliš blízko k stene alebo nábytku;
• či je bielizeň v práčke dobre rozmiestnená;
• či práčka nie je preplnená.
Prací cyklus trvá príliš dlho.
Skontrolujte:
• či je tlak vody dostatočný;
• či prítokový filter nie je zablokovaný;
• či nejde o prerušenie dodávky vody;
• či sa neaktivovalo ochranné zariadenie proti prehriatiu
motora;
• či teplota pritekajúcej vody nie je priveľmi nízka;
• či sa nespustil ochranný systém proti nadmernej pene
(priveľa pracieho prostriedku) a práčka odčerpáva penu;
• či sa nespustil systém na odstraňovanie nerovnovážneho
stavu (do pracieho programu sa zaradí dodatočný fáza za
účelom lepšieho rozmiestnenia bielizne v bubne).
11
Problém
Odstránenie
Veko práčky sa nedá otvorit’ počas pracieho cyklu.
•
•
•
Práčka sa zastaví počas pracieho cyklu.
Skontrolujte:
• či sa nevypálila poistka alebo neide o prerušenie dodávky
elektrickej energie;
• či sa program neskončil plákaním bez odstreďovania.
Na konci pracieho cyklu sa nerozsvieti svetelný
ukazovateľ “POLOHA BUBNA”*.
Bubon sa neumiestnil do správnej polohy kvôli nerovnomernému
rozloženiu bielizne v bubne. Bubon otočte do správnej polohy manuálne.
Svetelný ukazovateľ skončenia** programu bliká 4
krát***.
•
Veko práčky nie je správne zatvorené.
Svetelný ukazovateľ skončenia** programu bliká 2
krát***.
•
•
•
•
•
Odtokový filter je zanesený.
Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá.
Odtoková hadica je umiestnená príliš vysoko (pozri kapitolu
Inštalácia).
Odtokové čerpadlo je zablokované.
Odtokový sifón je zablokovaný.
Svetelný ukazovateľ skončenia** programu bliká 1
krát***.
•
•
Vodovodný kohútik je zatvorený.
Ide o prerušenie dodávky vody.
Svetelný ukazovateľ skončenia** programu bliká
10 krát***.
•
Sú otvorené klapky dvierok bubna.
Pri dopĺňaní aviváže alebo bielidla preteká tekutina
cez odtokový otvor*.
•
•
Použili ste nesprávne množstvo.
Otvory v zadnej časti násypky sú upchaté.
Svetelný ukazovateľ otvárania veka je zhasnutý.*
Teplota vody je príliš vysoká.
Veko práčky nie je možné otvorit’ ešte 1-2 minúty po
skončení pracieho programu*.
* V závislosti od modelu.
** Ak je to možné, odstráňte príčinu problému, stlačte tlačidlo Štart/Prestávka a pokračujte v prerušenom pracom programe.
*** V závislosti od modelu, môže sa spustit’ aj akustická signalizácia.
8. ZÁRUKA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča.
Záručné podmienky sú uvedené na priloženom záručnom liste.
9. SERVIS
V prípade poruchy si najprv prečítajte predchádzajúcu kapitolu a riaďte sa uvedenými pokynmi. Ak vám uvedené rady
nepomôžu, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
V prípade opravy spotrebiča požadujte použitie originálnych náhradných dielov.
Na rozhovor s kompetentným servisným technikom sa dôkladne pripravte a poznačte si model, výrobné a sériové
číslo spotrebiča – servisné stredisko bude tieto informácie požadovat’. Tieto informácie nájdete na typovom štítku na
zadnej strane spotrebiča.
V prípade poruchy smú byt’ použité výlučne originálne náhradné diely.
12
B.PRE INŠTALATÉRA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•
•
•
•
Spotrebič je t’ažký. Pri manipulácii s ním buďte
preto opatrní.
Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte
všetok obalový materiál a zabezpečovacie
prepravné prvky. V opačnom prípade by ste mohli
spotrebič alebo okolostojaci nábytok závažne
poškodit’. Pri odstraňovaní obalov a prepravných
prvkov musí byt’ spotrebič odpojený od elek-trickej
siete.
Všetky práce spojené so zapojením spotrebiča do
elektrickej siete smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný
elektrikár.
Práčka musí byt’ zapojená do správne inštalovanej
a uzemnenej elektrickej zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Inštalatérske práce smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný inštalatér.
Pred zapojením spotrebiča si dôkladne prečítajte
kapitolu “Zapojenie do elektrickej siete.
Po inštalácii sa uistite, že spotrebič nestojí na elektrickom kábli.
Ak je práčka umiestnená na koberci, dbajte na to,
aby jej ventilačné otvory na dolnej strane neboli
zablokované.
Prívodný kábel smie vymieňat’ len autorizované
servisné stredisko.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
2.ѝTECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY
850 mm
400 mm
600 mm
výška
šírka
hĺbka
NAPÄTIE / FREKVENCIA
CELKOVÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Pripojenie do vodovodnej siete
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73-23 – Bezpečnostná smernica a 89-336 Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu.
13
3. INŠTALÁCIA
3.2. Umiestnenie
Práčku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia.
3.1. Vybalenie
Upozornenie! Pred prvým použitím treba zo
spotrebiča odstránit’ všetky zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na ochranu vnútorných častí práčky počas prepravy. Tieto
ochranné prvky a príchytky uschovajte pre
prípad ďalšej prepravy spotrebiča.
3.3. Premiestňovanie práčky
Ak chcete práčku presunút’,
zdvihnite ju na kolieska posunutím
páčky v dolnej časti spotrebiča z
pravej strany na ľavú. Po
premiestnení
spotrebiča
na
zvolené miesto vrát’te páčku do
pôvodnej polohy.
Najprv odstráňte vonkajšie obaly.
Práčku nakloňte nabok a odnímte
ochranu pod motorom. Potom
práčku umiestnite do stojatej polohy.
3.4. Vyrovnanie
Spotrebič nakloňte dozadu a otočte
o štvrt’ otáčky na jednom zo
zadných rohov, aby ste ho sňali z
prepravnej podložky. Podložka sa
od práčky prirodzene oddelí.
Precíznym vyrovnaním spotrebiča predídete vibráciám,
hluku a pohybu práčky počas prevádzky.
Práčku vyrovnajte nastavením
nožičiek. V prípade potreby spotrebič nakloňte.
Otvorte veko práčky a vyberte
držiak bubna a plastové kliny. Veko
práčky zatvorte.
Po vyrovnaní spotrebiča zafixujte
nastaviteľné nožičky dotiahnutím
krúžkov manuálne alebo s
použitím skrutkovača.
Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte a odstráňte skrutky a rozpery na
zadnej strane práčky.
3.5. Prítoková hadica
Otvory po zabezpecovacích skrutkách upchajte plastovými krytkami, ktoré sú priložené k práčke.
Koncovku prítokovej hadice primontuje na zadnej strane
práčky.
- Do otvoru v dolnej časti
zadného panelu vložte tesnenie
(obr. 1).
- Na otvor priskrutkujte dolnú
koncovku prítokovej hadice, ako
je zobrazené na obr. 2 a 3.
Ubezpečte sa, že ste z práčky odstránili všetky tieto prepravné zabezpečovacie prvky a uschovajte ich
pre prípad st’ahovania spotrebiča.
- Druhú koncovku prítokovej
hadice pripojte k vodovodnému
kohútiku. Dbajte na to, aby bolo
tesnenie správne umiestnené.
- Otvorte vodovodný kohútik.
Ak chcete práčku umiestnit’ zarovno s okolitým nábytkom, môžete
odrezat’ držiak hadice na zadnej
strane práčky. Ušetríte tým 2 až 3
centimetre hĺbky. Dva bočné
uzávery umiestnite do správnej polohy.
Prítoková hadica sa nesmie predlžovat’. Ak je príliš krátka,
obrát’te sa na Zákaznícke centrum alebo autorizované
servisné stredisko.
14
3.6. Odtoková hadica
- Príslušný držiak primontujte
odtokovú hadicu.
Koncovku
pripojte
kanalizačné potrubie (alebo
vložte do umývadla) vo výške
70 do 100 cm. Postarajte sa o
aby hadica nespadla.
na
na
ju
od
to,
Na konci odtokovej hadice treba zabezpečit’ prívod
vzduchu, aby voda neunikala.
Dôležité upozornenie: Odtoková hadica sa nesmie
predlžovat’. Ak je príliš krátka, obrát’te sa na
kvalifikovaného inštalatéra.
3.7. Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie
s napätím 230 V.
Skontrolujte, či sú elektromer, poistky a inštalácia dimenzované pre dané zat’aženie a umožňujú súčasné zapojenie ďalších elektrických spotrebičov.
Poistky (jedna na každú fázu):
10 A, 230 V, jednofázový prúd
Dôležité upozornenie
Inštalácia spotrebiča musí zodpovedat’ všeobecným
požiadavkám, regionálnym normám a platným predpisom.
Na zapojenie použite zásuvku s uzemňovacím kontaktom,
ktorá musí byt’ inštalovaná v súlade s platnými predpismi.
Použitá zásuvka musí byt’ dostupná aj po inštalovaní spotrebiča.
Výmenu elektrického prívodného kábla smie vykonat’
výlučne autorizované servisné stredisko.
Spotrebič nesmie byt’ zapojený do elektrickej siete
prostredníctvom predlžovacieho kábla alebo rozdvojky.
Ubezpečte sa, že uzemnenie zodpovedá platným predpisom.
Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené
nesprávnym alebo neexistujúcim uzemnením.
15
TARTALOMJEGYZÉK
HASZNÁLÓNAKѝSZÓLÓѝTUDNIVALÓK ........ 17
TUDNIVALÓKѝAZѝÜZEMBEѝHELYEZÕNEKѝ .....27
Biztonságiѝtudnivalók ................................. 17
Használatѝ................................................ 17
Védelemѝfagyveszélyѝeseténѝ .................... 17
Kiselejtezésѝ............................................. 17
Környezetvédelemѝ ................................... 17
Figyelmeztetések ........................................27
Elhelyezés ...................................................28
Kicsomagolásѝ ..........................................28
Felállításiѝhelyѝ ..........................................28
Aѝmosógépѝmozgatása ..............................28
Vízbevezetés.............................................28
Vízelvezetés ..............................................29
Elektromosѝcsatlakoztatás .........................29
Aѝkészülékѝbemutatása ............................. ѝ18
Mosószertartóѝ ......................................... 18
Kezelõpanel ............................................. 18
Mosásiѝtudnivalókѝ
19
Aѝszennyesѝbehelyezéseѝaѝdobba .............. 19
Aѝmosószerѝadagolása.............................. 19
Aѝkívántѝprogramѝkiválasztása ................... 19
Aѝkívántѝopcióѝkiválasztása ........................ 19
«Késleltetettѝindítás»ѝnyomógomb ............. 19
«Gyors-mosás»ѝnyomógomb ..................... 19
«Pluszѝöblítés»ѝnyomógombѝ ..................... 19
«Centrifugálás»ѝnyomógomb ..................... 19
Aѝprogramѝelindításaѝ ............................... 19
Programѝalattiѝtevékenység....................... 20
Mosnivalóѝhozzáadása .............................. 20
Azѝaktuálisѝprogramѝmódosítása................ 20
Aѝprogramѝtörléseѝ ................................... 20
Aѝprogramѝvégeѝ ...................................... 20
Műszakiѝadatok ...........................................30
Programtáblázat ......................................... 21
Mosásiѝútmutató ........................................ 22
Aѝruhaneműkѝcsoportosítása ..................... 22
Ruhatöltetѝazѝanyagѝfajtájátólѝfüggõenѝ ...... 22
Mosószerekѝésѝadalékokѝ.......................... 22
Nemzetköziѝtextil-kreszѝszimbólumokѝ........ 23
Tisztításѝésѝápolás .................................... ѝ24
Aѝkészülékѝvízkõtelenítéseѝ........................ 24
Külsõѝtisztítás ........................................... 24
Mosószerѝtartóѝ ........................................ 24
Ürítõ-szűrõѝ.............................................. 24
Üzemzavarok .............................................. 25
Szervizѝ/ѝVevõszolgálat .............................. 26
16
A. HASZNÁLÓNAK SZÓLÓ TUDNIVALÓK
1.ѝBIZTONSÁGIѝTUDNIVALÓ
TartsaѝmindigѝelérhetõѝhelyenѝaѝHasználatiѝútmutatót,ѝhogyѝszükségѝeseténѝaѝrendelkezéséreѝálljon.ѝHaѝaѝkészüléktõlѝvalamilyenѝokѝmiattѝmegválik,ѝakkorѝeztѝaѝHasználatiѝútmutatótѝisѝadjaѝátѝazѝújѝtulajdonosnak,ѝhogyѝõѝisѝmegismerhesseѝa
készülékѝbiztonságosѝhasználatáhozѝszükségesѝtudnivalókat.ѝAѝHasználatiѝútmutatótѝaѝhasználatbaѝvételѝelõttѝgondosan
olvassaѝel.ѝTartsaѝbeѝazѝittѝleírtakat.
Aѝ következõѝ útmutatásokѝ mindenkiѝ biztonságátѝ szolgálják.ѝ Vegyeѝ figyelembeѝ õketѝ aѝ készülékѝ elhelyezésénélѝ ésѝ a
használataѝközbenѝis.ѝKöszönjükѝaѝfigyelmét.
• Húzzaѝkiѝaѝcsatlakozóѝdugótѝaѝkonnektorból.
• Csavarjaѝ visszaѝ aѝ befolyócsövetѝ ésѝ állítsaѝ felѝ aѝ kifo1.1.ѝHasználat
lyócsövetѝeredetiѝhelyzetébe.
• Aѝkészülékѝházhozѝszállításaѝutánѝazonnalѝcsomagolja
Azѝelõzõѝlépésekkelѝkiürítiѝaѝvizetѝaѝgépbõlѝésѝezѝáltalѝa
kiѝaѝkészüléket.ѝEllenõrizzeѝaѝkészülékѝáltalánosѝállamosógépѝnemѝkárosodhatѝfagyveszélyѝesetén.
potát.ѝHaѝbármilyenѝkifogásaѝvan,ѝfeltétlenülѝvezesse
Haѝ legközelebbѝ használniѝ akarjaѝ aѝ mosógépet,ѝ akkor
ráѝaѝszállítólevélreѝésѝõrizzenѝmegѝegyѝmásolatot.
ügyeljenѝarra,ѝhogyѝaѝhelyiségѝhõmérsékleteѝ0°Cѝfelettѝle• Aѝ készüléketѝ felnõttekѝ általѝ történõѝ használatraѝ tergyen.
vezték.ѝNeѝengedjeѝmeg,ѝhogyѝaѝgyerekekѝmegérintsékѝ aѝ szabályzóѝ elemeket,ѝ vagyѝ játszanakѝ a
készülékkel.
1.3.ѝKiselejtezés
• Aѝ készülékѝ jellemzõinekѝ bármilyenѝ megváltoztatása
Mindenѝ
ѝ-szimbólummalѝjelöltѝcsomagolóѝanyagѝújraveszélyesѝésѝtilos.
feldolgozható.ѝVigyeѝelѝezeketѝaѝcsomagolóѝanyagokatѝa
• Aѝkészüléketѝnormálѝháztartásiѝhasználatraѝtervezték.
megfelelõѝgyűjtõhelyre.
Neѝ használjaѝ ipari,ѝ kereskedelmi,ѝ vagyѝ másѝ célra,
Haѝ aѝ régiѝ készüléketѝ kiselejtezi,ѝ akkorѝ elõbbѝ tegye
mintѝamireѝaѝgyártóѝtervezte.
használhatatlanná,ѝvágjaѝleѝaѝcsatlakozóѝvezetéket.ѝAѝrégi
• Használatѝutánѝmindigѝhúzzaѝkiѝaѝcsatlakozóѝdugótѝa
mosógépetѝ isѝ vigyeѝ aѝ megfelelõѝ gyűjtõhelyre.ѝ A
konnektorbólѝésѝzárjaѝelѝaѝvízcsapot.
gyűjtõhelyekѝcímeѝfelölѝérdeklõdjönѝaѝhelyiѝhatósá• Csakѝolyanѝruhaneműketѝmossonѝaѝgépben,ѝamelyegoknál.
ketѝaѝgyártójaѝarraѝalkalmasnakѝtart.ѝHaѝkétségeѝvan,
nézzeѝmegѝaѝruhaneműnѝlévõѝtextilcímkét.
• Aѝ műanyag,ѝ vagyѝ aѝ fémkarikával,ѝ szegéllyelѝ ellátott
ѝ szimAѝ termékenѝvagyѝaѝ csomagolásonѝtalálhatóѝ
kisebbѝ ruhadarabokatѝ hálóban,ѝ vagyѝ zacskóban
bólumѝaztѝjelzi,ѝhogyѝaѝtermékѝnemѝkezelhetõѝháztartási
elhelyezveѝmossaѝki.
hulladékként.ѝEhelyettѝaѝterméketѝelѝkellѝszállítaniѝazѝelek• Ügyeljenѝ arra,ѝ hogyѝ mindenѝ zsebѝ kiѝ legyenѝ ürítve.ѝ A
tromosѝ ésѝ elektronikaiѝ készülékekѝ újrahasznosítására
kemény,ѝ élesѝ tárgyakѝ (tűk,ѝ csatok,ѝ csavarok,ѝ stb.)
szakosodottѝmegfelelõѝbegyűjtõѝhelyre.ѝAzzal,ѝhogyѝgonkomolyѝkárokatѝokozhatnak.
doskodikѝ ezenѝ termékѝ helyesѝ hulladékbaѝ helyezésérõl,
• Neѝ mossonѝ benzinnel,ѝ petróleummal,ѝ vagyѝ hasonló
segítѝmegelõzniѝazokat,ѝaѝkörnyezetreѝésѝazѝemberiѝegészerrelѝátitatottѝruhaneműt.ѝHaѝelõzõlegѝilyenѝszerrel
szségreѝ gyakoroltѝ potenciálisѝ kedvezõtlenѝ következmétisztítástѝvégzett,ѝakkorѝvárjaѝmeg,ѝamígѝaѝtisztítószer
nyeket,ѝ amelyeketѝ ellenkezõѝ esetbenѝ aѝ termékѝ nem
elpárologѝazѝanyagból.
megfelelõѝhulladékkezeléseѝokozhatna.ѝHaѝrészletesebb
• Aѝkicsi,ѝérzékenyѝdarabokatѝ(pl.ѝbébi-zokni,ѝöv)ѝköntájékoztatásraѝvanѝszükségeѝaѝtermékѝújrahasznosítására
nyebbenѝmoshatjaѝkiѝegyѝcipzárasѝkispárnaѝhuzatban,
vonatkozóan,ѝ kérjük,ѝ lépjenѝ kapcsolatbaѝ aѝ helyiѝ önkorvagyѝegyѝnagyobbѝzokniban.
mányzattal,ѝaѝháztartásiѝhulladékokѝkezelésétѝvégzõѝszol• Csakѝ aѝ gyártóѝ általѝ ajánlottѝ mennyiségűѝ öblítõt
gálattalѝvagyѝazzalѝaѝbolttal,ѝaholѝaѝterméketѝvásárolta.
használjon.ѝAѝtúladagolásѝfoltokatѝeredményezhet.
• Bármilyenѝ tisztításiѝ ésѝ karbantartásiѝ munkaѝ meg1.4.ѝKörnyezetvédelem
kezdéseѝelõttѝhúzzaѝkiѝaѝcsatlakozóѝdugót.
Ahhoz,ѝhogyѝvizetѝésѝenergiátѝtakaríthassonѝmegѝésѝtudatosanѝ cselekedjenѝ aѝ környezetünkѝ védelmeѝ érdekében,
1.2.ѝVédelemѝfagyveszélyѝellen
aztѝajánljuk,ѝhogyѝkövesseѝazѝalábbiakat:
Haѝ aѝ mosógépѝ tárolásiѝ helyénѝ aѝ hõmérsékletѝ 0°Cѝ alá
• Haѝ lehetséges,ѝ akkorѝ aѝ készüléketѝ mindigѝ teljesѝ tölsüllyedhet,ѝakkorѝvégezzeѝelѝaѝkövetkezõket:
tettelѝ használjaѝ aѝ kisѝ mennyiségekѝ helyett.ѝ Ügyeljen
azonbanѝarraѝis,ѝhogyѝneѝtöltseѝtúlѝaѝdobot.
• Zárjaѝ elѝ aѝ vízcsapotѝ ésѝ szereljeѝ leѝ rólaѝ aѝ befo• Elõmosási,ѝ vagyѝ áztatásiѝ programotѝ csakѝ aѝ nagyon
lyócsövet.
erõsenѝszennyezettѝruhaneműknélѝhasználjon.
• Tegyeѝ aѝ befolyócsõѝ ésѝ aѝ kifolyócsõѝ végétѝ elfektetve
• Mindigѝcsakѝaѝszükségesѝmennyiségűѝ-ѝaѝruhaѝszenegy,ѝaѝföldönѝelhelyezettѝtálba.
nyezettségénekѝésѝaѝvízѝkeménységénekѝmegfelelõѝ• Állítsonѝbeѝegyѝszivattyúzásiѝprogramotѝésѝfuttassaѝle.
mosószertѝ ésѝ adalékanyagotѝ használja.ѝ Ezzelѝ csök• KapcsoljaѝkiѝaѝmosógépetѝaѝprogramválasztóѝKI-pozí*ѝ történõѝ elforgatásával,ѝ vagyѝ azѝ KI-BEѝ gomb*
kenthetõѝaѝkörnyezetѝkárosodása.
cióba
megnyomásával.
*modelltõlѝfüggõen
17
2.ѝAѝKÉSZÜLÉKѝBEMUTATÁSA
1
2
1ѝ-ѝKezelõpanel
2ѝ-ѝTetõnyitóѝfogantyú
3ѝ-ѝVízszintezõѝcsavarok
4ѝ-ѝSzűrõtѝtakaróѝajtó
5ѝ-ѝÁllítókarѝaѝmosógépѝmozgatásához
5
4
3
2.1.ѝMosószertartó
Szimbólumok
2
1
1ѝ-ѝElõmosásѝ
3ѝ-ѝÖblítõszerѝ
neѝtöltseѝtúlѝaѝmax.ѝjelzésen
2ѝ-ѝFõmosásѝ
4ѝ-ѝÖblítõszerѝtúlfolyóѝnyílás
(túltöltésѝesetén).
3
4
2.2.ѝKezelõpanel
1ѝ-ѝ„Késleltetettѝindítás”ѝnyomógomb
2ѝ-ѝ„Gyors-mosás”ѝnyomógomb
3ѝ-ѝ„Pluszѝöblítés”ѝnyomógomb
4ѝ-ѝ„Indítás/Szünet”ѝnyomógomb
1
2
3
4
5
5ѝ-ѝ„Centrifugálás”ѝnyomógomb
6ѝ-ѝProgramѝésѝinformációѝkijelzõѝlámpák
7ѝ-ѝProgramválasztó
7
6
Bemutatottѝmodell:ѝEWTѝ1012
18
3.4.ѝAѝkívántѝopcióѝkiválasztása
3. MOSÁSI TUDNIVALÓK
Aѝ kívántѝ opciótѝ a
kiválasztottѝ
program
kijelzésétѝ követõen,ѝ de
mégѝ aѝ Indítás/Szünet
gombѝ benyomásaѝ elõtt
kellѝkiválasztani.
Az elsõ mosást megelõzõen ajánlatos egy 90°C-os
Programotѝ -ѝ mosószerѝ beadagolásávalѝ -ѝ lefuttatni,
hogyѝaѝgyártásiѝszennyezõdéseketѝeltávolítsaѝaѝdobbólѝésѝazѝüstbõl.
3.1.ѝHelyezzeѝaѝszennyestѝaѝdobba
Nyomjaѝmegѝaѝkívántѝnyomógombotѝ(gombokat).ѝA
megfelelõѝ jelzõlámpákѝ felgyulladnak.ѝ Haѝ aѝ gombot
újraѝ megnyomja,ѝ akkorѝ aѝ jelzõlámpaѝ kialszik.ѝ Ha
valamelyikѝ kiválasztottѝ opcióѝ nemѝ illeszkedikѝ a
beállítottѝ programmal,ѝ akkorѝ néhányѝ mp-igѝ villogѝ a
jelzõlámpa.
• Nyissaѝfelѝaѝmosógépѝtetõt.
• Nyomjaѝ megѝ azѝ “A”ѝ jelűѝ gombotѝ lefelé,ѝ amíg
mindkétѝcsappantyúѝmagátólѝkinyílik.ѝ
• Helyezzeѝ beѝ aѝ szennyestѝ aѝ dobba.ѝ ѝ Zárjaѝ le
elõszörѝaѝdobtetõt,ѝmajdѝaѝkészülékѝtetejét.
Legyenѝ óvatos:ѝ mielõttѝ a
készülékѝtetõtѝlezárja,ѝellenõrizze,ѝ hogyѝ aѝ dobѝ két
csapóajtajaѝ megfelelõen
került-eѝlezárásra:
•aѝ
kétѝ
zárnyelvnek
beakasztottѝ helyzetbenѝ kell
lennie,
•azѝ “A”ѝ jelűѝ gombnakѝ ki
kellѝállnia.
3.4.1.ѝ
„Késleltetettѝ
nyomógombѝ
indítás”
Ezѝ azѝ opcióѝ lehetõvéѝ tesziѝ aѝ programѝ egyѝ késõbbi
idõpontbanѝvalóѝkezdését.ѝAѝnyomógombѝsegítségévelѝ2ѝilletveѝ4ѝórávalѝkésõbbiѝidõpontotѝállíthatbe.
A
3.4.2.ѝ„Gyors-mosás”ѝnyomógombѝ
Haѝ eztѝ aѝ funkciótѝ választja,ѝ akkorѝ aѝ kiválasztott
programtólѝfüggõenѝcsökkenѝaѝmosásiѝidõ
3.4.3.ѝ„Öblítés+”ѝnyomógombѝ
3.2.ѝAѝmosószerѝadagolása
Aѝ funkcióѝ használatakorѝ aѝ pamut,ѝ aѝ műszálasѝ ésѝ a
kímélõѝprogramoknálѝazѝöblítésekѝszámaѝkettõvelѝnõ.
Aѝmosógépetѝúgyѝtervezték,ѝhogyѝazѝcsökkentettѝvíz
ésѝ mosószerѝ felhasználássalѝ üzemel,ѝ ezértѝ a
mosószerѝ gyártójaѝ általѝ ajánlottnálѝ kevesebb
mosószerѝadagolásáraѝvanѝszükség.
Öntseѝ aѝ kimértѝ mosószertѝ aѝ fõmosásnálѝ aѝ
rekeszbe,ѝ azѝ elõmosásnálѝ pedigѝ aѝ ѝ rekeszbe,ѝ ha
elõmosásѝopciótѝisѝválaszt.ѝHaѝszükséges,ѝakkorѝaz
öblítõszertѝaѝ ѝrekeszbeѝtöltseѝbe.ѝ
Haѝkülönbözõѝtípusúѝmosószertѝhasznál,ѝakkorѝvegye
figyelembeѝ aѝ mosószerekreѝ ésѝ adalékanyagokra
vonatkozóѝfejezetѝelõírásaitѝis.
3.4.4.ѝ«Centrifugálás»ѝnyomógombѝ
Aѝmaximálisѝcentrifugálásiѝfordulatszámѝfüggѝaѝruha
anyagátólѝésѝaѝkiválaszottѝmosóprogramtól.ѝEzzelѝa
gombbalѝ csökkenthetiѝ aѝ fordulatszámotѝ vagyѝ kiválaszthatjaѝazѝöblítöstop**,ѝürítés*ѝilletveѝaѝSilence
Cycle*ѝopciót.
Aѝѝ"Silenceѝcycle"ѝѝopcióѝaѝmosógépѝzajkibocsátását
csökkenti,ѝ miközbenѝ ugyanolyanѝ mosásiѝ teljesítménytѝkínál.ѝEnnekѝköszönhetõenѝakárѝéjszakaѝisѝmoshat,ѝ mivelѝ nemѝ okozѝ kellemetlenѝ zajt.ѝ Ennélѝ az
opciónálѝ nincsѝ centrifugálás.ѝ Aѝ ruhaѝ azѝ utolsó
öblítõvízbenѝmarad,ѝhogyѝaѝgyűrõdésѝelkerülhetõѝlegyen.
Figyelem,ѝennélѝazѝopciónálѝaѝciklusѝidõѝésѝaѝvízfogyasztásѝeltérѝaѝmegadottѝértékektõl.
3.3.ѝAѝkívántѝprogramѝkiválasztása
Aѝ programtáblázatbanѝ megtalálja,ѝ hogyѝ melyik
programѝ milyenѝ típusúѝ mosásraѝ alkalmasѝ (lásdѝ 4.
fejezet).
Forgassaѝ elѝ aѝ programválasztótѝ
aѝ
kívánt
programra.
3.5.ѝAѝprogramѝelindítása
Aѝ mosásiѝ programѝ kiválasztásaѝ után
nyomjaѝ megѝ aѝ Indítás/Szünetѝ gombot,
hogyѝaѝmosásiѝciklustѝelindítsa.ѝ
Azѝ teljesenѝ normálisѝ jelenség,ѝ hogyѝ a
ciklusѝalattѝaѝprogramválasztóѝnemѝforog.
=ѝOff
Amikorѝ aѝ mosásiѝ ciklusѝ megkezdõdik,ѝ a
jelzõlámpaѝfelgyullad.
**ѝmodelltõlѝfüggõen
19
3.6.ѝProgramѝalattiѝtevékenység
3.6.1.ѝMosnivalóѝhozzáadása
NyomjaѝmegѝaѝѝIndítás/Szünetѝgombotѝ:ѝaѝmegfelelõ
jelzõlámpaѝ addigѝ villog,ѝ ameddigѝ aѝ program
szüneteltetveѝ van.ѝ Rövidѝ idõѝ elteltévelѝ aѝ zárѝ dupla
kattanássalѝ jelzi,ѝ hogyѝ aѝ tetõѝ nyitható.ѝ Aѝ program
folytatásáhozѝ nyomjaѝ megѝ ismétѝ aѝ Indítás/Szünet
gombot.
Biztonságiѝ okokbólѝ aѝ tetõѝ addingѝ nemѝ nyithatóѝ ki,
amígѝaѝmosóvízѝhõmérsékleteѝtúlѝmagas.
3.6.2.ѝAzѝaktuálisѝprogramѝmódosítása
Elõszörѝ azѝ Indítás/Szünetѝ gombѝ megnyomásá-val
állítsaѝ„szünet”ѝüzemmódbaѝaѝgépet.ѝHaѝaѝmódosítás
leheetlen,ѝakkorѝaѝmegfelelõѝjelzõѝlámpaѝnéhányѝmpigѝ villog,ѝ Haѝ aѝ programotѝ mégisѝ módosítaniѝ akarja,
akkorѝ elõszörѝ aѝ programotѝ törölniѝ kellѝ azѝ alábbiak
szerint.
3.6.3.ѝAѝprogramѝtörlése
Haѝ egyѝ programotѝ törölniѝ akar,ѝ akkorѝ a
programválasztótѝ aѝ kikapcsoltѝ pozícióbaѝ kell
elforgatni.ѝ
Ezzelѝaѝkorábbiѝprogramѝtörlésreѝkerültѝésѝlehetõség
vanѝegyѝújѝprogramѝkiválasztására.
3.7.ѝAѝprogramѝvége
Aѝ programѝ befejezõdéseѝ utánѝ aѝ mosógépѝ automatikusanѝleáll.ѝRövidѝidõѝeltelteѝutánѝegyѝduplaѝ„klikk”hangѝhallhatóѝaѝtetõzáróѝszerkezetbenѝésѝaѝtetõѝnyitható.ѝAѝciklusѝvégeѝjelzõlámpaѝfelgyulladѝ( ).
Haѝ aѝ centrifugálásiѝ fordulatszámѝ beállítóѝ gombbal
«öblítõstopѝ /ѝ Silenceѝ cycle»ѝ befejezéstѝ választott,
akkorѝazѝöblítõstopѝjelzõlámpaѝvilágít,ѝhogyѝtájékoztassaѝÖntѝarról,ѝhogyѝaѝtetõѝnyitásaѝelõttѝaѝvizetѝkiѝkell
üríttetni.ѝ Aѝ ciklusѝ befejezéseѝ centrifugálással,ѝ vagy
szivattyúzássalѝisѝelvégezhetõ.ѝEhhezѝvagyѝaѝcentrifugálási,ѝvagyѝaѝszivattyúzásiѝprogramotѝkellѝkiválasztani.ѝ
Aѝciklusѝvégénѝaѝmosógépѝkikapcsolásáhozѝforgassa
elѝaѝprogramválasztótѝazѝKIѝpozícióba.
Utánaѝoldjaѝkiѝaѝtöbbiѝbenyomottѝpótgombotѝis.ѝ
Húzzaѝkiѝaѝcsatlakozóѝdugótѝaѝkonnektorbólѝésѝzárja
elѝaѝvízcsapot.
Megjegyzés:ѝѝMosásѝutánѝhagyjaѝnyitvaѝaѝkészülék
ésѝaѝdobѝtetejét,ѝhogyѝtisztaѝlevegõѝjárjaѝátѝaѝkészüléketѝésѝamennyireѝlehetséges,ѝkiszáradjon.
20
4.ѝPROGRAMTÁBLÁZATѝ
Azѝalábbiѝtáblázatѝnemѝmutatѝbeѝmindenѝlehetõséget,ѝdeѝaѝleggyakoribbѝbeállításokatѝtartalmazza.
Max.ѝ
töltetѝ(kg)
PAMUTѝ+ѝElõmosásѝ
PAMUTѝ
Fehér,ѝ vagyѝszínes,ѝ normális
módonѝ szennyezettѝ munkaruhák,ѝlepedõk,ѝasztalterítõk,
konyharuhák,ѝalsóneműk
5,0ѝkg
PAMUTѝ
Fehér,ѝ vagyѝszínes,ѝ normális
módonѝ szennyezettѝ munkaruhák,ѝlepedõk,ѝasztalterítõk,
konyharuhák,ѝalsóneműk
5,0ѝkg
MŰSZÁLASѝ
ѝѝ
Műszálasѝ ruhaneműk,ѝ alsóruházat,ѝszínes,ѝnemѝvasalandóѝingek,ѝblúzok
2,5ѝkg
KÉZIѝMOSÁSѝ
„Kézzelѝ mosandó”ѝ címkével
ellátott,ѝ nagyonѝ kíméletes
mosástѝigénylõѝruha-darabok
1,0ѝkg
VASALÁSKÖNNYÍTÕ
PROGRAMѝ
1,0ѝkg
JEANSѝ
Farmerruházatѝmosásához.
3,0ѝkg
SHOESѝ
Sportcipõkѝ
mosásához.
Vegyeѝkiѝaѝcipõfűzõket.
2,0ѝkg
RÖVIDѝPROGRAMѝ
Gyapjúѝ kivételévelѝ aѝ nagyon
enyhénѝ szennyezettѝ ruhaneműkѝmosásához
2,5ѝkg
Lehetségesѝ
opciók
Késleltetettѝindítás
Gyorsmosás
Pluszѝöblítés
Centrifugálás
Hõfok
Fogyasztás
°C
liter
kWh
perc
90
60
40
30
74
58
58
58
2,30
1,30
0,65
0,35
165-175
120-130
115-125
110-120
Eѝ60ѝ*
42
0,85
140-150
50
57
0,90
85ѝ-ѝ95
40
30
53
53
0,35
0,30
50ѝ-ѝ60
45ѝ-ѝ55
40
65
0,40
85ѝ-ѝ95
40
64
0,60
130-140
40
58
0,60
70ѝ-ѝ80
30
43
0,30
30ѝ-ѝ40
Késleltetettѝindítás
Pluszѝöblítés
Centrifugálás
Késleltetettѝindítás
Gyorsmosás
Pluszѝöblítés
Centrifugálás
Késleltetettѝindítás
Centrifugálás
Késleltetettѝindítás
Gyorsmosás
Pluszѝöblítés
Centrifugálás
Késleltetettѝindítás
Centrifugálás
Polc
SZIVATTYÚZÁSѝ
Azѝöblítõstopѝutánѝ(silenceѝcycle)ѝvégezzeѝel
aѝvízѝkiszivattyúzását.
-
0,002
0ѝ-ѝ10
ÖBLÍTÉSѝ
Kézzelѝmosottѝruhaneműkѝöblítéseѝvégezhetõ
ezzelѝaѝprogrammal.
42
0,05
30ѝ-ѝ40
CENTRIFUGÁLÁSѝ
Azѝöblítõstopѝutánѝ(silenceѝcycle)ѝ500ѝ-ѝ1000/
850ѝford./perc**ѝfordulatszámmalѝvégezzeѝel
aѝcentrifugálást.
-
0,015
5ѝ-ѝ15
*ѝReferenciaѝprogramѝ(E60°Cѝpamut)ѝazѝIECѝ456ѝszámúѝszabványѝszerint.
**ѝmodelltõlѝfüggõen.
21
(Aѝtáblázatbanѝmegadottѝadatokѝaѝhasználatѝkörülményeitõlѝfüggnek.)
Mosásiѝ
program
5.ѝMOSÁSIѝÚTMUTATÓ
5.3.ѝMosószerekѝésѝadalékok
Aѝ mosószerekѝ gyártóiѝ aѝ csomagolásonѝ adjákѝ meg,
hogyѝ aѝ ruhaneműѝ típusátólѝ függõenѝ maximálisan
mennyiѝ mosószerѝ használataѝ ajánlott.ѝ Kizárólag
automataѝ mosógépbeѝ ajánlott,ѝ fékezettѝ habzású
mosószertѝhasználjon.ѝVegyeѝfigyelembeѝaѝ3.2ѝpont
ajánlásaitѝis.
5.1.ѝAѝruhaneműkѝcsoportosításaѝ
ésѝelõkészítéseѝaѝmosáshoz
• Aѝmosandóѝruhaneműketѝazѝanyagukѝtípusaѝésѝ:
aѝnormálѝmosásnálѝaѝmosásѝésѝaѝcentrifugálásѝis
energikusabb,ѝ érzékenyѝ programnálѝ pedig
kíméletesebb.ѝ Különbözõѝ típusúѝ anyagok
egyidejűѝmosásakorѝolyanѝprogramotѝésѝhõfokot
válasszon,ѝ amelyѝ aѝ legtöbbѝ anyagfajtának
megfelel.
• Színesѝ anyagokatѝ neѝ mossonѝ együttѝ fehérrel.
Ellenkezõѝ esetbenѝ aѝ fehérekѝ elszínezõdhetnek,
vagyѝelszürkülhetnek.
• Azѝ újѝ ruhaneműkѝ színtartósságaѝ nemѝ ismert.
Ezértѝ azѝ elsõѝ mosásѝ alkalmávalѝ aѝ többitõl
elkülönítveѝmossaѝkiѝõket.
• Mosásѝelõttѝmindenѝzsebetѝürítsenѝki.
• Aѝgombokatѝgomboljaѝbe,ѝaѝcipzárakatѝhúzzaѝfel,
aѝkarikákatѝésѝakasztókatѝkapcsoljaѝössze.ѝAѝlaza
ésѝhosszúѝöveketѝkösseѝössze.
• Aѝ többѝ rétegű,ѝ szivacsotѝ tartalmazóѝ ruhákat
(hálózsák,ѝ anorák,ѝ stb.),ѝ színesѝ harisnyákat,
gyapjúѝruhaneműketѝkifordítvaѝmossa.
• Aѝ kisméretűѝ darabokatѝ (zokni,ѝ harisnyanadrág,
melltartó,ѝ stb.)ѝ hálósѝ zacskóbaѝ helyezveѝ mossa
ki.
Aѝfüggönyökѝspeciálisѝápolástѝigényelnek.ѝTávolítsa
elѝ rólukѝ azѝ akasztókat,ѝ csiptetõketѝ ésѝ hálósѝ zsákba
helyezveѝvégezzeѝaѝmosásukat.
Aѝ porformátumúѝ mosószerekѝ mindenѝ korlátozás
nélkülѝ használhatók.ѝ Haѝ folyékonyѝ mosószert
használ,ѝ akkorѝ azѝ adagolóѝ edénytѝ közvetlenülѝ a
dobbaѝ helyezze.ѝ Aѝ mosásѝ utánѝ neѝ felejtseѝ elѝ az
adagolótѝ eltávolítaniѝ aѝ mosógépbõl.ѝ Aѝ folyékony
mosószertѝ aѝ fõmosásѝ rekeszébeѝ isѝ öntheti,
közvetlenülѝaѝmosásѝelindításaѝelõtt.ѝAѝmosótablettát
aѝdobbaѝésѝaѝmosószerѝtartóbaѝisѝteheti.
Aѝ mosószerѝ mennyiségeѝ aѝ mosandóѝ ruhaneműk
mennyiségétõl,ѝ aѝ helyiѝ vízkeménységtõlѝ ésѝ aѝ ruhák
szennyezettségénekѝmértékétõlѝfügg.
Haѝ azѝ Önѝ lakhelyénѝ aѝ vízѝ lágy,ѝ akkorѝ kevesebb
mosószertѝ használjon.ѝ Haѝ aѝ helyiѝ vízkeménység
magas,ѝ vagyѝ aѝ ruhákѝ erõsenѝ szennyezettek,ѝ akkor
egyѝkicsivelѝtöbbѝmosószerѝhasználataѝjavasolt.
Aѝ helyiѝ vízkeménységѝ értékérõlѝ aѝ Vízműѝ vállalattól
kérjenѝfelvilágosítást.ѝ
5.2.ѝRuhatöltetѝazѝanyagѝfajtájátólѝ
függõen
Aѝ mosódobbaѝ helyezettѝ ruhákѝ mennyiségeѝ nem
haladhatjaѝ megѝ aѝ műszakiѝ adatokѝ közöttѝ megadott
értéket.ѝ Aѝ moshatóѝ mennyiségѝ azonbanѝ aѝ textília
típusátólѝ isѝ függ.ѝ Erõsenѝ szennyezett,ѝ illetveѝ frottír
anyagѝmosásakorѝcsökkentseѝaѝmennyiséget.
Aѝ különbözõѝ anyagfajtáknakѝ eltérõѝ aѝ tömegeѝ ésѝ a
vízelnyelõѝ képessége.ѝ Ezértѝ vegyeѝ figyelembeѝ az
alábbiakat:
• pamutѝésѝlen:ѝdobѝlazánѝteleѝtöltve,
• ellenállóѝműszál:ѝdobѝmax.ѝ1/2-igѝtöltve,
• finomѝanyag,ѝfüggönyѝésѝgyapjú:ѝdobѝmax.ѝ1/3-ig
töltve.
Haѝ különbözõѝ típusúѝ anyagokatѝ mosѝ egyszerre,
akkorѝaѝmennyiségѝmeghatározásánálѝmindigѝaztѝaz
anyagfajtátѝ vegyeѝ figyelembe,ѝ amelyikbõlѝ a
legtöbbetѝakarѝkimosni.
22
5.4.ѝNemzetköziѝtextil-kreszѝszimbólumok
Ezekѝaѝszimbólumokѝaѝruhaneműkѝcímkéinѝtalálhatók,ѝamelyekѝhasznosѝtanácsokatѝszolgáltatnakѝahhoz,ѝhogyѝa
ruhaneműkѝkezeléseѝmilyenѝmódonѝvégezhetõѝel.
NORMÁLѝ
MOSÁS
Max.ѝmosásiѝ
hõmérsékletѝ
95°C
Max.ѝmosásiѝ
hõmérsékletѝ
60°C
Max.ѝmosásiѝ
hõmérsékletѝ
40°C
Max.ѝmosásiѝ
hõmérsékletѝ
30°C
Kéziѝmosás
KÍMÉLÕѝ
MOSÁS
FEHÉRÍTÉS
Klórosѝfehérítésѝhidegvízbenѝ(aѝfehérítõszerѝ
csakѝoldottѝállapotbanѝtölthetõѝbe)
Egyáltalánѝ
nemѝ
mosható
Fehérítésѝnemѝmegengedett
VASALÁS
Max.ѝvasalási
hõfokѝ200°C
Max.ѝvasalási
hõfokѝ150°C
Max.ѝvasalási
hõfokѝ100°C
Nemѝvasalható
CSAKѝ
SZÁRAZONѝ
TISZTÍTHATÓ
Mindenѝhasználatosѝ
szerrelѝszárazonѝ
tisztítható
Szárazonѝtisztíthatóѝ
(mindenѝtisztítószerѝ
használható,ѝkivéveѝ
aѝtriklóretilént)
Szárazonѝtisztíthatóѝ
olajѝoldószerbenѝésѝ
R113-ban
Nemѝtisztíthatóѝ
szárazon
Magasѝ
hõfokon
Alacsonyѝ
hõfokon
SZÁRÍTÓGÉPBENѝ
SZÁRÍTHATÓ
Fektetveѝ
szárítható
Ruhaszárítónѝ
szárítható
Vállfánѝ
szárítható
23
Történõѝszárításѝ
szárítógépbenѝ
megengedett
Szárítógépbenѝ
nemѝszárítható
6.ѝTISZTÍTÁSѝÉSѝÁPOLÁS
6.4.ѝÜrítõѝszűrõ
Neѝ végezzenѝ addigѝ semmilyenѝ tisztításiѝ munkát,
amígѝ aѝ csatlakozóѝ dugótѝ nemѝ húztaѝ kiѝ a
konnektorból.
Aѝ mosógépѝ aljánѝ lévõѝ kifolyóѝ szűrõtѝ rendszeresen
megѝ kellѝ tisztítani.ѝ Haѝ aѝ szűrõѝ eltömõdött,ѝ akkor
felgyulladѝaѝ„szűrõ”*ѝ(filter)ѝlámpa.ѝIlyenkorѝazonnal
végezzeѝelѝaѝtisztítást.
Haѝ nagyonѝ szöszösѝ ruhaneműketѝ szokottѝ mosni,
akkorѝaѝszűrõtѝmindenѝmosásѝutánѝkiѝkellѝtisztítani.
6.1.ѝAѝkészülékѝvízkõtelenítése
Megfelelõѝ mosószerѝ használataѝ eseténѝ azѝ a
normálisѝ
folyamat,ѝ
hogyѝ
nincsѝ
szükség
vízkõtelenítésre.ѝ
Haѝ vízkõtelenítésreѝ vanѝ szükség,ѝ akkorѝ aѝ mosógépekѝ vízkõtelenítéséhezѝ gyártottѝ speciálisѝ szert
vásároljaѝmeg.
Mindigѝtartsaѝbeѝaѝcsomagolásonѝfeltüntetettѝgyártói
elõírásokat.
• Nyissaѝkiѝazѝajtót,ѝpl.ѝegyѝcsavarhúzóval:
6.2.ѝKülsõѝtisztítás
Aѝ készülékѝ felületétѝ mindigѝ enyhénѝ mosószeresѝ és
kézmelegѝ vízbeѝ mártottѝ ruhávalѝ töröljeѝ át.ѝ Sohaѝ ne
használjonѝ alkoholt,ѝ oldószert,ѝ vagyѝ hasonló
oldószereketѝaѝtisztításhoz.
• Engedjeѝleѝaѝmaradékѝvizet:
Tegyenѝ egyѝ edénytѝ azѝ ajtó
alá.ѝForgassaѝelѝaѝzárófedelet
azѝ
óramutatóѝ
járásával
ellentétesѝ iránybaѝ addig,
ameddigѝ függõlegesѝ irányba
kerül,ѝ hogyѝ kifolyhassonѝ a
gépbenѝlévõѝmaradékѝvíz.
6.3.ѝMosószerѝtartó
Kiszerelés:
Nyomjaѝ megѝ aѝ mosószer
tartályѝ kétѝ oldalánѝ lévõ
rögzítõketѝésѝfelfeléѝhúzzaѝki.
• Aѝszűrõѝkivételéhez:
Csavarjaѝ kiѝ teljesenѝ a
zárófedeletѝ ésѝ vegyeѝ ki.
Folyóvízѝ
alattѝ
alaposan
tisztítsaѝ ki.ѝ Tegyeѝ visszaѝ és
azѝ
óramutatóѝ
járásával
megegyezõѝ iránybaѝ csavarja
visszaѝaѝhelyére.
Aѝ kiszerelésѝ utánѝ aѝ tartályt
folyóvízѝ alattѝ megtisztíthatja
egyѝ kefével,ѝ vagyѝ kicsavart
ruhával.ѝ
Ellenõrizzeѝ aѝ tartályѝ hátoldali
szifonját,ѝ
hogyѝ
nem
tömõdött-eѝel.
Tisztításѝ utánѝ zárjaѝ visszaѝ azѝ ajtót.ѝ Aѝ készülék
működéseѝalattѝazѝajtónakѝbiztonságiѝokokѝmiattѝkell
zárvaѝlennie.
Visszaszerelés:ѝ
Tegyeѝ visszaѝ aѝ tartálytѝ a
horonybaѝésѝtoljaѝbeѝaѝhelyére
kattanásig.
*modelltõlѝfüggõ
24
7.ѝÜZEMZAVAROK
Aѝgyártásiѝfolyamatѝsoránѝaѝkészülékѝszámosѝellenõrzésenѝesikѝát.ѝEnnekѝellenéreѝelõfordulhatѝvalamilyenѝhiba.
Mielõttѝhívjaѝaѝszervizt,ѝvégezzeѝelѝazѝalábbiѝellenõrzéseket.ѝ
Probléma
Megoldás
Aѝmosógépѝnemѝindulѝel,ѝvagyѝnemѝtölt:
• Aѝ mosógépѝ nemѝ megfelelõenѝ vanѝ csatlakoztatvaѝ az
elektromosѝhálózatra.
• Nemѝmegfelelõenѝzártaѝleѝaѝdob,ѝvagyѝaѝkészülékѝtetõt.
• Nemѝmegfelelõenѝindítottaѝelѝaѝprogramot.
• Áramszünetѝvan.
• Nemѝnyitottaѝkiѝaѝvízcsapot.
• Nincsѝvízellátás.
• Aѝbefolyócsõѝszűrõjeѝeltömõdött.
Aѝmosógépbõlѝazonnalѝkiürülѝaѝbeszívottѝvíz:
• Aѝ vízelvezetésѝ szifonjaѝ túlѝ alacsonyanѝ van.ѝ Vegye
figyelembeѝaѝvonatkozóѝfejezetѝelõírásait.
Aѝ mosógépѝ nemѝ centrifugál,ѝ vagyѝ nem
szivattyúzzaѝkiѝaѝvizet:
• Aѝkifolyócsõѝmegtört,ѝvagyѝmegcsavarodott.
• Aѝkifolyóѝszűrõjeѝeltömõdött.
• Aѝ kiegyensúlyozatlanságotѝ érzékelõѝ rendszerѝ szerint
nemѝegyenletesѝaѝdobbanѝaѝruhákѝeloszlása.
• Szivattyúzási,ѝvagyѝöblítõstop-opciótѝválasztott.
• Nemѝmegfelelõѝaѝkifolyóѝszifonѝmagassága.ѝ
Vízѝvanѝaѝpadlón,ѝvagyѝaѝmosógépѝkörül:
• Nemѝmegfelelõѝmennyiségűѝvagyѝminõségűѝmosószert
használ,ѝezértѝaѝtúlzottѝhabképzõdésѝszivárgástѝokozhat.
• Aѝmosószerѝnemѝalkalmasѝgépiѝmosáshoz.
• Nemѝjólѝrögzítetteѝaѝkifolyócsövet.
• Nemѝmegfelelõenѝzártaѝvisszaѝazѝürítõ-szűrõt.
• Aѝbefolyócsõѝszivárog.
Nemѝkielégítõѝaѝmosásiѝeredmény:
•
•
•
•
Aѝmosógépѝvibrál,ѝvagyѝtúlѝzajos:
• Nemѝ távolítottѝ elѝ mindenѝ szállításiѝ tartozékot,ѝ illetve
kitámasztóѝ
anyagotѝ
(vegyeѝ
figyelembeѝ
a
kicsomagolásraѝvonatkozóѝfejezetѝelõírásait).
• Aѝ mosógépѝ nincsѝ vízszintbeѝ állítva,ѝ vagyѝ nem
megfelelõenѝpakoltaѝbeѝaѝruhákatѝaѝdobba.
• Aѝmosógépѝtúlѝközelѝvanѝaѝfalhoz,ѝvagyѝaѝbútorhoz.
• Nemѝegyenletesenѝosztottaѝelѝaѝruhákatѝaѝdobban.
• Nemѝ megfelelõѝ mennyiségűѝ ruhátѝ pakoltѝ beѝ a
mosógépbe.
Aѝmosásiѝciklusѝtúlѝhosszú:
•
•
•
•
•
Aѝbefolyócsõѝszűrõjeѝeltömõdött.
Áramszünet,ѝvagyѝvízellátásiѝszünetѝvolt.
Aѝmotorѝhõvédelmeѝleoldott.
Aѝbefolyóѝvízѝhõmérsékleteѝalacsonyabbѝaѝszokásosnál.
Aѝhabérzékelõѝrendszerѝtúlѝsokѝhabotѝészleltѝésѝaѝciklus
idejeѝmegnõttѝaѝhabѝeltávolításával.
• Működésbeѝ lépettѝ aѝ kiegyensúlyozatlanságotѝ érzékelõ
rendszer,ѝ emiattѝ aѝ ruhákѝ eloszlásánakѝ aѝ javítására
fordítottѝidõvelѝmegnõѝaѝciklus.
Aѝmosásiѝciklusѝalattѝaѝmosógépѝmegáll:
• Víz,ѝvagyѝáramellátásiѝhibaѝvan.
• Olyanѝ programotѝ választott,ѝ amelyѝ öblítõstoppal
fejezõdikѝbe.
Aѝmosószerѝnemѝalkalmasѝgépiѝmosáshoz.
Túlѝsokѝmosószertѝadagoltѝaѝdobba.
Nemѝmegfelelõѝprogramotѝválasztott.
Nemѝelegendõѝaѝhasználtѝmosószerѝmennyisége.
25
Probléma
Megoldás
Aѝciklusѝalattѝaѝtetõѝnemѝnyitható:
• Azѝ„Azonnaliѝnyitás”*ѝjelzõlámpaѝkialudt.
• Aѝmosóvízѝhõmérsékleteѝtúlѝmagas.
• Aѝ mosógépѝ leállását,ѝ vagyѝ leállításátѝ követõenѝ aѝ tetõ
biztonságiѝ okokѝ miattѝ 1-2ѝ percigѝ nemѝ nyitható.ѝ Ne
erõltesse.
Aѝ „Dobѝ helyzet”*ѝ jelzõlámpaѝ aѝ ciklusѝ végén
nemѝvilágít
• Aѝdobѝnemѝérteѝelѝaѝmegfelelõѝpozíciót,ѝmivelѝaѝruhákѝ–
kiegyensúlyozatlanul-ѝ egyѝ tömegbeѝ gyűltekѝ össze.
Ilyenkorѝforgassaѝelѝaѝdobotѝkézzel.
Aѝ„Vége”**ѝjelzõlámpaѝ4-szerѝvillog***:
• Aѝtetõѝlezárásaѝnemѝmegfelelõ.
Aѝ„Vége”**ѝjelzõlámpaѝ2-szerѝvillog***:
•
•
•
•
•
Aѝ„Vége”**ѝjelzõlámpaѝ1-szerѝvillog***:
• Zárvaѝvanѝaѝvízcsap.
• Nincsѝvízellátásѝaѝhálózatban.
Aѝ„Vége”**ѝjelzõlámpaѝ10-szerѝvillog***:
• Aѝmosógépѝajtójaѝkiѝvanѝnyitva.
Öblítõszerѝfolyikѝkiѝaѝtúlfolyóѝnyíláson:
• Nemѝtartottaѝbeѝazѝadagolásraѝvonatkozóѝelõírást.
• Eltömõdöttѝaѝmosószerѝtartóѝhátoldaliѝszifonja.
Aѝkifolyószűrõѝeltömõdött.
Aѝkifolyócsõѝmegtört,ѝvagyѝmegcsavarodott.
Túlѝmagasanѝvanѝaѝkifolyócsõ.
Azѝürítõѝszivattyúѝeltömõdött.
Aѝszifonѝeltömõdött.
*ѝModelltõlѝfüggõen.
**ѝHárítsaѝelѝaѝhibaѝokát,ѝmajdѝnyomjaѝmegѝaѝIndítás/Szünetѝgombot,ѝhogyѝaѝprogramѝonnanѝfolytatódjon,ѝahol
megszakadt.
***ѝModelltõlѝfüggõenѝakusztikusѝjelzésekѝaktivizálódnak.
8.ѝJÓTÁLLÁS
Aѝjótállásraѝvonatkozóѝrészleteketѝaѝkészülékhezѝmellékeltѝjótállásiѝjegyѝtartalmazza.
9.ѝSZERVIZѝ/ѝVEVÕSZOLGÁLAT
Haѝazѝelõzõekbenѝleírtakѝalapjánѝaѝproblémátѝnemѝtudjaѝmegszüntetni,ѝakkorѝforduljonѝaѝjótállásiѝjegybenѝmegjelöltѝlegközelebbiѝszervizhez.ѝMielõttѝtelefonál,ѝjegyezzeѝfelѝaѝmosógépѝmodellszámátѝésѝaѝvásárlásѝdátumát,
mivelѝaѝszerviznekѝszükségeѝvanѝerreѝazѝinformációra.ѝAѝmodellszámѝaѝszűrõtѝtakaróѝajtóѝbelsõѝoldalánѝtalálható.
26
TUDNIVALÓKѝAZѝÜZEMBEѝHELYEZÕNEK
1.ѝFIGYELMEZTETÉSEK
• Aѝ készülékѝ nagyonѝ nehéz.ѝ Ügyeljenѝ erreѝ a
mozgatáskor.
• Aѝ készülékѝ használatbaѝ vételeѝ elõttѝ elõször
távolítsonѝ elѝ mindenѝ csomagolóѝ anyagotѝ és
szállításiѝ biztonságotѝ szolgálóѝ elemet.ѝ Haѝ ezt
elmulasztja,ѝ akkorѝ komolyѝ károsodástѝ okozhatѝ a
gépben.ѝ Aѝ szállításiѝ tartozékokѝ eltávolításaѝ alatt
tilosѝ aѝ készüléketѝ azѝ elektromosѝ hálózatra
csatlakoztatni.
• Bármilyenѝ elektromosѝ munkát,ѝ villanyszerelést
csakѝarraѝfeljogosítottѝszakemberѝvégezhet.
• Bármilyenѝ vízszerelésselѝ kapcsolatosѝ munkát
csakѝarraѝfeljogosítottѝszakemberѝvégezhet.
• Ügyeljenѝ arra,ѝ hogyѝ aѝ készüléketѝ neѝ állítsaѝ ráѝ a
hálózatiѝcsatlakozóѝvezetékre.
• Haѝaѝkészüléketѝolyanѝtalajraѝteszi,ѝaholѝszõnyeg,
stb.ѝ vanѝ aѝ földön,ѝ akkorѝ ügyeljenѝ arra,ѝ hogyѝ a
szellõzõѝnyílásokatѝsemmiѝneѝtömíthesseѝel.
• Haѝ aѝ mosógépetѝ olyanѝ helyenѝ tartja,ѝ aholѝ a
környezetiѝ hõmérsékletѝ fagypontѝ aláѝ süllyedhet,
akkorѝaѝvizetѝelѝkellѝtávolítaniѝaѝmosógépbõl,ѝmert
aѝ benneѝ lévõѝ vízѝ megfagyásaѝ komolyѝ károkat
okoz.
• Aѝ csatlakozóѝ vezetéketѝ csakѝ aѝ kijelöltѝ szerviz
cserélhetiѝkiѝeredetiѝgyáriѝvezetékre.
• Aѝgyártóѝmindenѝfelelõsségetѝelhárítѝmagától,ѝha
aѝkárosodásѝazѝelõírásokѝfigyelmenѝkívülѝhagyása
miattѝkövetkezikѝbe.
27
2.ѝELHELYEZÉS
Haѝ aѝ készüléketѝ egyѝ vonalba
akarjaѝ állítaniѝ aѝ környezõ
bútorokkal,ѝ akkorѝ aѝ hátoldali
csõtartóѝ levágható.ѝ Aѝ kétѝ szélsõ
tartótѝhagyjaѝaѝhelyén.
2.1.ѝKicsomagolás
Aѝszállításiѝvédelmetѝszolgálóѝkitámasztó
ésѝ csomagolóѝ anyagokatѝ aѝ mosógép
elsõѝ használatátѝ megelõzõenѝ elѝ kell
távolítani.
2.2.ѝFelállításiѝhely
Távolítsonѝ elѝ mindenѝ csomagoló
anyagotѝaѝmosógépbõl.ѝ
Óvatosanѝ döntseѝ aѝ készüléket
oldalraѝ ésѝ aѝ motortѝ védõѝ elemet
ésѝaѝkiegyenlítõtѝisѝtávolítsaѝel.
Aѝpadlónakѝtisztánakѝésѝszáraznak,ѝmindenneműѝpolírozószertõlѝ mentesnekѝ kellѝ lenni,ѝ hogyѝ aѝ mosógépѝ ne
csússzonѝmegѝrajta.ѝÜgyeljenѝarra,ѝhogyѝaѝkészülékѝse
aѝ falhoz,ѝ seѝ aѝ környezõѝ bútorokhozѝ neѝ érjenѝ hozzá.ѝ A
csapnak,ѝ aѝ vízelvezetésnekѝ ésѝ aѝ konnektornakѝ aѝ készülékѝközelébenѝkellѝlennie.
Billentseѝaѝkészüléketѝaѝhátrafelé
ésѝazѝalaplapѝeltávolításáhozѝegy
negyedѝfordulattalѝforgassaѝel.
2.3.ѝAѝmosógépѝmozgatása
Haѝ aѝ mosógépetѝ elѝ akarja
mozdítaniѝ aѝ helyérõl,ѝ akkorѝ a
görgõketѝaѝjobboldaliѝhelyzetbõlѝa
görgõállítóѝ karѝ segítségével
forgassaѝ elѝ balra.ѝ Haѝ a
mosógépetѝ elhelyezteѝ azѝ új
helyére,ѝakkorѝaѝkarralѝaѝgörgõket
állítsaѝ
visszaѝ
azѝ
eredeti
(jobboldali)ѝpozícióba.
Nyissaѝ kiѝ aѝ tetõtѝ ésѝ vegyeѝ kiѝ a
dobotѝrögzítõѝéketѝésѝaѝműanyag
szalagokat.ѝZárjaѝleѝaѝtetõt.
2.4.ѝVízbevezetés
Csatlakoztassaѝ
hátoldalára.
Aѝ hátoldalbólѝ egyѝ 10ѝ mm-es
villáskulccsalѝcsavarjaѝkiѝésѝvegye
kiѝaѝkétѝtávtartót.
aѝ
befolyócsövetѝ
aѝ
mosógép
-ѝ Tegyeѝ aѝ tömítéstѝ aѝ hátlap
aljánѝlévõѝfuratbaѝ(1.kép).
-ѝ
Csavarozzaѝ
felѝ
a
befolyócsövetѝ aѝ 2.ѝ ésѝ 3.ѝ kép
szerintiѝmódon.
ѝ
Aѝ szabaddáѝ válóѝ furatokatѝ a
mellékeltѝ dugókѝ segítségével
zárjaѝle.ѝNeѝfelejtseѝelѝlehajtaniѝa
középsõѝtokot.
-ѝ
Csatlakoztassaѝ
a
befolyócsövetѝ aѝ vízcsaphoz,
ügyelveѝ arra,ѝ hogyѝ aѝ tömítésѝ a
helyéreѝkerüljön.
-ѝNyissaѝkiѝaѝvízcsapot.
Ügyeljenѝ arra,ѝ hogyѝ minden
tartozékotѝ távolítsonѝ el,ѝ majd
õrizzeѝ megѝ õketѝ egyѝ késõbbi
esetlegesѝhasználatra.
Aѝbefolyócsõѝnemѝhosszabbíthatóѝmeg.ѝHaѝtúlѝrövid,
akkorѝforduljonѝaѝVevõszolgálathoz,ѝvagyѝaѝszervizhez.
2.5.ѝVízelvezetés
Helyezzeѝ
aѝ
csõtartótѝ
a
kifolyócsõre.
- Tegyeѝaѝkifolyócsövetѝaѝmosdó,
vagyѝ mosogatóѝ széléreѝ úgy,
hogyѝaѝkifolyásiѝmagasságѝ70ѝés
100ѝ cmѝ közöttѝ legyen.ѝ Ügyeljen
arra,ѝhogyѝacsõneѝeshessenѝle.
28
Gondoskodjonѝ arról,ѝ hogyѝ aѝ kifolyócsõѝ megfelelõen
szellõzzön,ѝhogyѝelkerülhetõѝlegyenѝaѝvízѝvisszafolyása.
Fontos:ѝ aѝ kifolyócsõѝ nemѝ hosszabbíthatóѝ meg
semmilyenѝ módon.ѝ Haѝ túlѝ rövid,ѝ akkorѝ forduljonѝ a
Vevõszolgálathoz,ѝvagyѝaѝszervizhez.
2.6.ѝElektromosѝcsatlakozás
Aѝ készüléketѝ 230ѝ V-osѝ egyfázisúѝ konnektorbaѝ kell
csatlakoztatni.
Biztosítékѝigény:ѝ10ѝA.
Aѝ készülékѝ csakѝ szabványosѝ érintésvédelemmel
(védõföldeléssel)ѝ ellátottѝ faliѝ csatlakozóѝ aljzatról
(konnektorból)ѝüzemeltethetõ.ѝAѝkonnektornakѝkönnyen
elérhetõnekѝkellѝlennie.
Aѝcsatlakoztatáshozѝhosszabbítót,ѝvagyѝtöbbѝférõhelyes
elosztóѝdugótѝhasználniѝtilos.
29
3.ѝMŰSZAKIѝADATOK
aѝ háztartásiѝ mosógépekѝ energiafelhasználásánakѝ ismérveirõlѝ valóѝ tájékoztatásrólѝ szólóѝ 77/1999.(XII.22.)ѝ GM
rendeletѝalapján
Gyártóѝvédjegye
Electrolux
ElectroluxѝLehelѝKft.ѝ
1142ѝBudapest,ѝErzsébetѝkirálynéѝútѝ87.
Forgalmazó
Típusazonosító
EWTѝ812
EWTѝ1012
Energiahatékonyságiѝosztályѝ(skálaѝA-tólѝG-ig,ѝaholѝAѝ-ѝkisfogyasztás:ѝGѝ-ѝnagyfogyasztás)ѝ
A
A
Aѝmosógépѝkapacitásaѝnormálѝ60°Cѝpamutѝprogramraѝ(kg)
5
5
Energiafelhasználásѝteljesѝműködésiѝcikluson-kéntѝnormálѝ
60°C-osѝpamutѝprogramѝhasználataѝesetén.
(Aѝténylegesѝenergiafogyasztásѝfüggѝaѝkészülékѝ
használatától.)
0,85ѝkWh
0,85ѝkWh
Mosásiѝteljesítményѝosztályѝ(skálaѝA-tólѝG-ig,ѝaholѝAѝ-ѝmagasabb:ѝGѝ-ѝalacsonyabbѝteljesítmény)
A
A
Centrifugálásiѝhatékonyságiѝosztályѝ(skálaѝA-tólѝG-ig,ѝaholѝAѝ-ѝ
jobb:ѝGѝ-ѝrosszabb)
HaѝaѝmosásѝutánѝkülönѝszárítógépetѝhasználunkѝésѝG-osztályúѝ
centrifugásѝmosógépѝhelyettѝA-osztályúѝcentrifugásѝmosógépetѝválasztunk,ѝaѝszárítógépѝüzemköltségeѝaѝfeléreѝcsökken.ѝAѝ
ruhákѝszárítógépbenѝtörténѝszárításaѝrendszerintѝtöbbѝenergiátѝ
fogyaszt,ѝmintѝaѝkimosásuk.
C
C
Centrifugálásiѝ hatékonyságiѝ osztályѝ normálѝ 60oCѝ pamutѝ programraѝ(centrifugálásѝutániѝvízѝmaradékѝaѝruhaѝszárazѝsúlyának
%-ában)
62%
58%
Legnagyobbѝ centrifugálásiѝ fordulatszámѝ normálѝ 60oCѝ pamut
programra
850
1000
Ciklusonkéntiѝvízfogyasztásѝnormálѝ60°C-osѝpamutѝprogramraѝ
ciklusonként
42ѝl
42ѝl
145ѝperc
145ѝperc
190ѝkWhѝ/ѝ8400ѝl
190ѝkWhѝ/ѝ8400ѝl
57ѝѝѝѝѝ69
56ѝѝѝѝѝ71
Programidõѝnormálѝ60°C-osѝpamutѝprogramra
Éviѝátlagosѝenergia-ѝésѝvízfelhasználásѝaѝteljesѝműködésiѝciklusraѝnormálѝ60°C-osѝpamutѝprogramraѝ(aѝteljesѝműködésiѝciklusraѝvonatkozóѝenergia-ѝésѝvízfelhasználásѝ200-szorosa
Zajteljesítményѝmosásiѝésѝcentrifugálásiѝciklusonkéntѝ60°Cѝ
pamutѝprogramotѝhasználva
Méretekѝ(magasságѝxѝszélességѝxѝmélység)
850ѝxѝ400ѝxѝ600ѝmm
Hálózatiѝfeszültség
230ѝVѝ/ѝ50ѝHz
Maximálisѝteljesítmény-felvétel
Biztosítékigény
Megengedettѝhálózatiѝvíznyomásѝ(min-max.)
2300ѝW
2300ѝW
10ѝA
10ѝA
0,05ѝMpaѝ(0,5ѝbar)ѝ-ѝ0,8ѝMpaѝ(8ѝbar)
Vízhálózatiѝcsatlakozás
20ѝxѝ27ѝtip.
Ezѝaѝkészülékѝmegfelelѝazѝalábbiѝirányelveknek:
•ѝ73/23/EWGѝ-ѝ1973.02.19ѝ(kisfeszültségűѝirányelvѝaѝváltozásokkalѝbezárólag)
•ѝ89/336/EWGѝ-ѝ1989.05.03.ѝ(EMC-irányelvѝaѝ92/31/EWGѝváltozásokkalѝbezárólag)
30
The Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such
as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than
150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement