ZANUSSI TE1065V Uživatelský manuál

ZANUSSI TE1065V Uživatelský manuál
AUTOMATICKÁ PRAČKA
AUTOMATICKÁ PRÁČKA
TEѝ1265ѝV
TEѝ1065ѝV
146ѝ8682ѝ00ѝ-ѝ07/05
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE ........................... 3
POKYNY PRO INSTALACI ................................ 14
Důležitá upozornění ............................................ 3
Použití ............................................................. 3
Nebezpečí zamrznutí ....................................... 3
Likvidace .......................................................... 3
Ochrana životního prostředí ............................. 3
Upozornění ........................................................ 14
Technická specifikace ...................................... 14
Instalace ............................................................ 15
Vybalení ........................................................ 15
Umístění......................................................... 15
Změna polohy ............................................... 15
Vyrovnání na podlaze .................................... 15
Přívod vody .................................................... 15
Odpad ............................................................ 16
Elektrické zapojení ........................................ 16
Popis automatické pračky ................................. 4
Zásuvka dávkovače pracího prostředku.......... 4
Kontrolní panel ................................................ 4
Pracovní postup
5
Vkládání prádla ............................................... 5
Dávkování pracího prostředku ........................ 5
Zapněte pračku ............................................... 5
Volba požadovaného programu ...................... 5
Extra programy................................................. 5
Volba teploty .................................................... 5
Volba rychlosti odstředění nebo
funkce "Ticho" .................................................. 5
Volba požadované funkce ................................ 6
Volba funkce "Odložený start" ......................... 6
Spuštění programu .......................................... 6
Činnosti během programu ................................ 6
Jak otevřít víko během cyklu programu............ 6
Jak změnit program během cyklu..................... 6
Jak zrušit program během cyklu ...................... 6
Konec programu .............................................. 6
Tabulka programů ............................................... 8
Průvodce praním ................................................ 9
Třídění prádla a jeho příprava pro praní.............. 9
Plnění dle druhu materiálu prádla ................... 9
Prací prostředky a ostatní přísady .................. 9
Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla ............................................................ 10
Údržba a čištění ................................................ 11
Odstranění usazenin ..................................... 11
Skříň pračky .................................................. 11
Zásuvka dávkovače pracího prostředku......... 11
Odtokový filtr ................................................. 11
Jestliže něco nefunguje správně ..................... 12
Záruka ................................................................ 13
Servis.................................................................. 13
2
A. INFORMACE PRO UŽIVATELE
1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že
pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s
obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí.
Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním.
Děkujeme vám za pozornost.
• Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’ *
nebo stiskněte tlačítko ‘On/Off’.
1.1. Použití
•
Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
• Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte
•
Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici
nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně
vrat’te na původní místo.
stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu
zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala
si uschovejte.
v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě
• Vaše automatická pračka je určena pro použití
ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému
dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič
poškození pračky.
sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota
• Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče,
okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).
mohlo by to být pro vás nebezpečné.
• Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
1.3. Likvidace
Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely
a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a
Všechny materiály označené symbolem
se mohou
odstřeďování.
recyklovat. Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř.
• Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze
kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby
zásuvky a uzavřete přívod vody.
mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.
• V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že
praní určeno. Informace naleznete na informační
všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné,
nášivce každého kusu prádla.
odřízněte přívodní kabel až u skříně pračky.
• Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo
prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že ten• Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací
to
výrobek
nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt
špendlíky, šroubky, a podobné předměty před
ho
do
sběrného
místa
pro recyklaci elektrického a elektrovlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší
nického
zařízení.
Zajištěním
správné likvidace tohoto
pračky.
výrobku
pomůžete
zabránit
negativním
důsledkům pro
• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsonasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethybeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější inlenem, a podobnými prostředky pro odstraňování
formace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít,
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do
nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
pračky vyprchat.
• Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v
pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
• Používejte jen doporučená množství pracího
1.4. Ochrana životního prostředí
prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
• Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím
nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.
ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně
životního prostředí:
1.2. Nebezpečí zamrznutí
•
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu
(pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho
přívodní hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby
položené na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý
proběhnout.
•
•
Používejte pračku
raději zcela naplněnou než
poloprázdnou, ale také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě
praní velmi zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody
(viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství
prádla a dle stupně jeho zašpinění.
*ѝdleѝmodelu
3
2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY
1
2
1 - ovládací panel
2 - madlo víka pračky
3 - vyrovnávací nožičky
4 - dvířka filtru
5 - úchyty pro stěhování pračky
5
4
3
2.1. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Symboly
1
2
3
1 - předpírka
3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)
2 - praní
4 - přepadový otvor (při přelití množství
aviváže nebo bělícího prostředku)
4
2.2. Kontrolní panel
1 - Tlačítko «Zap/Vyp»
2 - Tlačítko «Tkaniny»
3 - Tlačítko «Teplota»
4 - Tlačítko «Rychlost odstředění»
5 - Tlačítko «Funkce»
6 - Tlačítko «Funkce»
7 - Tlačítko «Start/Pauza»
8 - Tlačítko «Odložený start»
9 - Tlačítko «Extra programy»
10 - Kontrolky fáze programu
8
10
2
3
4
5
6
1
7
4
9
3. PRACOVNÍ POSTUP
3.4.1. Extra programy
Stisknutím tlačítka "Extra programy" (Extra
programmes) můžete zvolit programy jako
Máchání, Odstřeďování a Vypouštění (viz
odstavec 3.6).
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali
proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 95°C bez použití
pracího prostředku. Tím odstraníte případné nečistoty.
3.1. Vkládání prádla
•
•
•
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím se
od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že
plnící dvířka pračky jsou pevně
uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
3.5. Volba teploty
Opakovaným stisknutím tohoto
tlačítka můžete zvýšit nebo snížit
teplotu, chcete-li prádlo vyprat s
jinou teplotou, než je teplota
navržená
pračkou;
příslušná
kontrolka se rozsvítí.
Teplotu můžete měnit i během
pracích cyklů: v tomto případě
pračka znovu začne na začátku
cyklu.
A
3.2. Dávkování pracího prostředku
3.6. Volba rychlosti odstředění nebo
funkce "Ticho" (Silence)
Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce, můžete
snížit v případě, že použijete prací proces -’Direct Spray’přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší spotřeba vody a
pracího prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní
případě předpírky i do přihrádky předpírka
Opakovaným stisknutím tohoto
tlačítka můžete změnit rychlost
odstředění,
chcete-li
prádlo
odstředit s jinou rychlostí, než je
rychlost
navržená
pračkou;
příslušná kontrolka se rozsvítí.
Maximální rychlosti jsou :
• pro bavlnu : 1200 ot/min
(TE1265V),
1000
ot/min
(TE1065V),
• pro syntetické tkaniny, vlnu, ruční praní : 900 ot/min,
• pro jemné prádlo : 700 ot/min.
Poloha "Ticho" (Silence) : tato funkce umožňuje tichý
průběh pracího cyklu . Pračka neprovádí průběžné ani
závěrečné odstřeďování a zajišt'uje optimální výsledky
máchání díky přidání několika máchání pro Bavlnu a 1
máchání pro syntetické tkaniny.
Voda z posledního máchání zůstane v pračce, aby se
prádlo nezmačkalo, jestliže ho ihned nevyjmete z bubnu.
Tato funkce je obzvlášt' vhodná pro noční praní.
Na konci cyklu kontrolka Start/Pauza
zhasne, na displeji začne blikat nula a rozsvítí se kontrolka Konec
,
která signalizuje nutnost vypustit vodu z pračky.
K dokončení cyklu musíte nejprve stisknout tlačítko "Extra
programy" : na displeji se objeví tři pomlčky. Pak zvolte
jednu z následujících možností :
• pouze vypouštění :
Zvolte typ prádla tlačítkem Tkaniny
a pak třikrát
stiskněte tlačítko "Extra programy" , aby se rozsvítila kontrolka Vypouštění
, potom stiskněte tlačítko Start/
Pauza
.
• Vypouštění a odstřeďování :
Zvolte druh vypraného prádla stisknutím tlačítka Tkaniny
, chcete-li, můžete změnit rychlost odstředění. Dvakrát
stiskněte tlačítko "Extra programy", aby se rozsvítila
kontrolka Odstředění
, a pak stiskněte tlačítko Start/
Pauza
.
. V
. V případě
potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky .
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do
kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto
návodu.
3.3. Zapněte pračku
Stiskem tlačítka Zap/Vyp
pračku zapnete,
dalším stiskem tohoto tlačítka ji vypnete.
Nad tlačítkem se po stisknutí rozsvítí kontrolka,
která po dalším stisknutí zhasne.
Na displeji se objeví tři pomlčky nebo nula.
3.4. Volba požadovaného programu
Opakovaným
stiskem
tohoto
tlačítka
vyberte
požadovaný
program. Rozsvítí se kontrolka
odpovídající zvolenému programu.
Pračka
navrhne
teplotu
a
automaticky
zvolí
hodnotu
maximální rychlosti odstředění pro
zvolený program. Tyto hodnoty
můžete
změnit
stisknutím
příslušných tlačítek.
Kontrolky fází, ze kterých se skládá program, se rozsvítí,
kontrolka nad tlačítkem Start/Pauza
začne blikat.
Délka programu se objeví na displeji.
5
3.7. Volba požadované funkce
3.9. Spuštění programu
Funkce je nutné zvolit po
volbě programu a před
stisknutím tlačítka Start/
Pauza
.
Stiskněte
požadovaná tlačítka: rozsvítí
se
příslušná
kontrolka.
Dalším stisknutím kontrolka
zhasne.
Po výběru pracího programu stiskněte tlačítko
tlačítko Start/Pauza
: příslušná kontrolka
přestane blikat a bude svítit pouze kontrolka
odpovídající právě probíhající fázi.
Pokud je zvolena funkce "Odložení", začne se odpočítávat
nastavený čas.
Na displeji můžete sledovat délku programu nebo zvolený
čas odložení.
• PŘEDPÍRKA
: zvolte tuto funkci, chcete-li prádlo před
hlavním praním ještě předeprat (není možné u pracích
cyklů pro vlnu a ruční praní).
Předpírka končí krátkým odstředěním se 650 ot/min u programů pro bavlnu a syntetické tkaniny, u programů pro
jemné tkaniny se voda pouze vypustí.
• ECO
: tuto funkci lze zvolit pro bavlnu a syntetické,
normálně nebo nepříliš špinavé prádlo s prací teplotou
40°C nebo více.
- Volbou teploty 40°C s funkcí ECO prodlouží pračka prací
fázi : u programů Bavlna se tím umožní dosažení energetické účinností třídy A a pracího výkonu třídy A.
- Volbou teploty 60°C s funkcí ECO klesne prací teplota na
asi 40°C u Bavlny a Syntetické : díky delšímu pracímu
cyklu budou ale výsledky praní stejné jako u 60°C cyklu,
ovšem s nižší spotřebou energie.
- Volbou teploty 95°C s funkcí ECO klesne prací teplota na
asi 60°C : díky delšímu pracímu cyklu budou ale výsledky
praní stejné jako u 95°C cyklu, ovšem s nižší spotřebou
energie.
• RYCHLÉ PRANÍ (QUICK WASH)
: tato funkce
umožňuje zkrácení délky zvoleného pracího cyklu v
případě menšího množství prádla při zaručení optimálních
pracích výsledků (není možné u pracích cyklů pro vlnu a
ruční praní).
Poznámka : Funkce PŘEDPÍRKA, ECO a RYCHLÉ
PRANÍ není možné zvolit společně.
• MÁCHÁNÍ PLUS
: tuto funkci lze zvolit se všemi programy kromě programů pro vlnu a ruční praní. Pračka
provede 4 máchání místo 3.
• SNADNÉ ŽEHLENÍ (EASY IRONING)
: jestliže
zvolíte tuto funkci, prádlo se vypere a odstředí šetrným
způsobem, aby se nezmačkalo. Pračka navíc provede
přídavné máchání u programů pro bavlnu a syntetické.
Tuto funkci můžete použít u programů Bavlna a
Syntetické.
Díky této funkci je žehlení jednodušší.
3.10. Činnosti během programu
3.10.1. Jak otevřít víko během cyklu programu
Po uvedení pračky do stavu pauzy můžete otevřít víko v
následujících případech :
- spotřebič není ve fázi vytápění,
- hladina vody není příliš vysoká,
- buben se neotáčí.
Jestliže jsou tyto požadavky při uvedení pračky do stavu
pauzy splněny, můžete víko asi za 2 minuty otevřít.
Když zavřete víko a opět stiskněte tlačítko Start/Pauza
, pračka bude pokračovat v programu od okamžiku, ve
kterém byl program přerušen.
3.10.2. Jak změnit program během cyklu
Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do
stavu pauzy stisknutím tlačítka Start/Pauza
.
Je možné změnit každou fázi ještě před proběhnutím programu.
Změna typu tkaniny nebo teploty je pochopitelně možná
jen během fáze praní.
Po změně programu stiskněte tlačítko Start/Pauza
.
3.10.3. Jak zrušit program během cyklu
Ke zrušení probíhajícího programu :
• uveďte pračku do stavu pauzy stisknutím
tlačítka Start/Pauza
,
• stiskněte opakovaně tlačítko "Extra programy".
Poznámka : když pračku znovu zapnete, stačí ke zrušení
předchozího programu stisknout tlačítko Tkaniny
a
zvolit nový program.
3.8. Volba funkce "Odložený start"
3.11. Konec programu
Chcete-li odložit začátek spuštění
cyklu, stiskněte před spuštěním
programu opakovaně toto tlačítko
k volbě požadované časové prodlevy.
Na displeji se objeví zvolené odložení (max. 23 hod) na 3
vteřiny, pak se opět zobrazí čas programu.
Pračka se automaticky zastaví. Otevření víka je možné až
za 2 minuty po zastavení pračky. Na displeji bliká "0". Kontrolka Konec
svítí.
Jestliže jste zvolili funkci "Stop máchání"* a nebo funkci
"Ticho"*, je nutné před otevřením víka vypustit vodu.
*dle modelu
6
Stiskem tlačítka Zap/Vyp
pračku vypněte. Příslušná
kontrolka zhasne.
Vyjměte z pračky prádlo.
Otočením bubnu rukou zkontrolujte, zda je zcela prázdný.
Účelem této kontroly je ověřit, zda v pračce náhodou
nezůstalo žádné prádlo, protože by se mohlo dalším
praním poškodit (např. srazit) nebo by mohlo zbarvit další
dávku prádla v bubnu.
Zavřete přívod vody a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Poznámka : doporučujeme nechat víko otevřené, aby
pračka mohla větrat.
7
4. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
BAVLNA
Bílá nebo barevná, např.
Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení,
ubrusy, spodní prádlo a
ručníky.
5,0 kg
SYNTETIKA
Syntetické látky, spodní
prádlo, barevné látky,
nežehlitelné košile, blůzy.
2,5 kg
JEMNÉ PRÁDLO
Pro všechny jemné druhy
prádla, např. záclony.
2,5 kg
RUČNÍ
1,0 kg
PRANÍ/VLNA
Vlna určená pro praní v
pračce
označená
značkou "čistá nesrážlivá
střižní vlna vhodná pro
praní v pračce" a velmi
šetrné praní označené
jako "ruční praní".
KRÁTKÝ CYKLUS
(SHORT CYCLE)
Pouze
pro
lehce
zašpiněné tkaniny s výjimkou vlny.
Možné
volby
Předpírka
Eco**
Rychlé pranÍ
Máchání plus
Snadné ž ehlení
Ticho
Předpírka
Rychlé pranÍ
Máchání plus
Ticho
Teplota
Přibližná
spotřeba*
°C
liters
kWh
30 - 95***
59
2,00
30 - 60
52
1,10
30 - 40
53
0,55
30 - 40
50
0,40
30
40
0,30
Ticho
2,5 kg
Použití
Máchání
Tímto programem může být mácháno ručně prané prádlo.
45
0,15
Odstredování
K provedení odstredování po funkci máchání stop (Ticho) od 500 do 1200/1000 ot/
min****.
-
0,05
Vypouštení
Pro vypouštení vody po funkci máchání
stop (Ticho).
-
0,01
* Spotřeby se týkají vyšší teploty pro každý program.
** Tuto funkci nelze použít u programů Bavlna 30°C a programů Syntetické 30°C a 40°C.
*** Referenční program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu, funkci ECO) :
42 L / 0,85 kWh / 141 min.
**** Dle modelu.
8
min
Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Náplň
pračky
Hodnota je zobrazena na displeji spotřebiče.
Program
Druh prádla
5. PRŮVODCE PRANÍM
5.3. Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou
vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech
2.1 / 3.2 tohoto návodu.
5.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz
kapitola 5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob
praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob
praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných
materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo
zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů.
Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte
odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky,
očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny
pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a
dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné
strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě.
Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte
do uzavíratelné sít’ky.
Práškové prací prostředky se mohou používat bez
omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo
do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky
pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude
okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do
přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství
prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně
snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné,
je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).
Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu
dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.
5.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se
o bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo
nebo záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
9
5.4.ѝMezinárodníѝznačeníѝproѝošetřováníѝprádla
NORMÁLNÍ
PRÁDLO
perte při
95°C
perte při
60°C
perte při
40°C
perte při
30°C
JEMNÉ
PRÁDLO
BĚLÍCÍ PROSTŘEDEK
jemné prádlo
perte ručně
neperte
Bělící prostředek s obsahem chloru je možno
použít (pouze ředěný a za studena)
Nebělte prostředky s obsahem chloru
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota (max.
200°C)
Průměrná teplota
(max. 150°C)
Nízká teplota
(max. 100°C)
Nežehlete
CHEMICKÉ
ČIšTĚNÍ
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků (bez
trichlorethylenu)
lze chemicky čistit
pouze za použití
olejového
rozpouštědla a R113
Nelze chemicky
čistit
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Rozložené na
plocho
Na šňůře
Na věšáku
10
lze sušit v sušičce nebo na
ramínku
Nesušit v
sušičce
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
6.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
6.1. Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:
•
Vylití zbytku odpadní vody:
6.2. Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
Položte pod vyklopená dvířka
nádobku na zachycení vyteklé
vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká
zbytková voda.
6.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
stranách zásuvky a vytáhněte ji
nahoru.
•
Vyjmutí filtru:
Víčko s filtrem poté úplně
vyšroubujte a vyndejte ho ven.
Pečlivě ho propláchněte proudem
vody. Pak jej našroubujte zpátky
ve směru chodu hodinových
ručiček.
Zásuvku dávkovače poté můžete
propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit
i
usazené
zbytky
používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém
případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka
zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
Zpětná montáž:
Vložte zásuvku dávkovače do
zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.
2
*dle modelu vaší pračky
11
7. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ
Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než budete volat do autorizovaného servisu při
vzniku poruchy , prosíme vás, abyste si nejprve pročetli následující body.ѝ
Problém
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně připojena, přívod elektrické energie
je nefunkční,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně
zavřená,
nenařídili jste program správně,
je výpadek elektřiny,
je vypnutý přívod vody,
je zastavena dodávka vody,
přívod vody je zanesen nečistotami.
Pračka se plní vodou, ale ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz instalační část).
Pračka neodstřeďuje nebo nevypouští vodu:
•
•
•
odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná,
odpadní filtr je ucpán,
bezpečnostní zařízení proti nadměrným vibracím pračky
byl aktivován díky špatnému rozložení prádla v bubnu,
je nastaven program bez ‘vypouštění ‘, ‘bez odstřeďování’
nebo program ‘noční tiché praní’,
konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
•
•
Na podlaze kolem pračky je voda:
•
•
•
•
•
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:
•
•
•
•
•
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:
•
•
•
•
•
•
přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a část pěny se dostala z pračky ven,
použitý prací prostředek není vhodný pro automatické
pračky,
konec odpadní hadice není zajištěn proti vypadnutí z
odpadu,
odpadní filtr nebyl namontován zpět do pračky,
přívod vody je netěsný.
použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatických pračkách,
buben pračky je přeplněn,
nebyl zvolen správný program,
bylo použito málo pracího prostředku.
z pračky nebyl odstraněn všechen obalový a přepravní
materiál ( viz část vybalování),
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze,
pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo části nábytku,
prádlo v bubnu není správně rozloženo,
je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
přívod vody je blokovaný,
přívod vody nebo přívod elektrické energie byl přerušen,
byla aktivována tepelná ochrana motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvyklá,
byl aktivován detektor nadměrného pěnění (příliš mnoho
pracího prostředku) a pračka vypustila přebytečnou pěnu,
bezpečnostní zařízení proti nadměrným vibracím pračky
byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného rozložení prádla v bubnu.
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:
•
•
•
přívod vody a elektrické energie je poruchový,
byl naprogramován program ‘bez vypouštění ‘.
uzávěry dvířek bubnu jsou otevřené.
V průběhu cyklu nelze otevřít víko pračky:
•
nesvítí kontrolka ‘okamžité otevření’.
Kontrolka ‘pozice bubnu’ není na konci cyklu:
•
buben nemůže dosáhnout správnou pozici z důvodu
nevyvážené hmoty : otočte buben ručně.
12
Problém
Možná příčina
Kód chyby E40* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 4 krát zabliká**
•
víko pračky není správně zavřené.
Kód chyby E20* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 2 krát zabliká**
•
•
•
•
•
odpadní filtr je ucpán,
odpadní hadice je zalomená nebo ucpaná,
odpadní hadice je příliš dlouhá ( viz pokyny k instalaci),
čerpadlo odpadní vody je zablokované,
je ucpaný odpad.
Kód chyby E10* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 1 krát zabliká**
•
•
je uzavřen přívod vody,
vodovodní rozvod byl bez vody.
Kód chyby EA0* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 10 krát zabliká**
•
Záklopky otevírání bubnu se uvolní
Rozsvítí se kontrolka ‘filtr’:
•
odpadní filtr je zablokován.
Aviváž nebo bělící* prostředek v průběhu nalévání přetéká přes okraj:
•
•
nelijete přípravek do správné přihrádky,
přepad na zadní straně dávkovací zásuvky je blokovaný.
* dle modelu.
**
v závislosti na typu mohou být aktivovány různé zvukové signály
8. ZÁRUKA
•
Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci
vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané
"Jestliže něco nefunguje správně" a “Servis” obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte
servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux.
Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.
•
•
•
poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny
žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických
hmot,
náklady spojené s požadavky na odstranění závad
spotřebiče, který je nesprávně instalován,
spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných,
země Evropského společenství. Lze použít standardní
záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné
v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na
zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být
vyžadován doklad o koupi.
Model .......................................................
Číslo výrobku (Prod. No.) .........................
Seriové číslo (Serial. No.) ........................
Podmínky záruky
My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od
data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z
důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu
téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že
• spotřebič byl správně instalován a používán pouze na
napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot,
• spotřebič byl používán pouze pro normální domácí
účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a
údržbu,
• na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu
jiná než námi autorizovaná osoba,
• všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko,
• každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná
součást se stanou naším vlastnictvím,
• tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak
právně podložených práv.
Bezpečnost
Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku
tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené
nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem
používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v
tomto návodu.
Technické změny výrobku vyhraženy.
Rozhodující záruční podmínky jsou uvedeny na záručním
listu.
9. SERVIS
Před voláním do servisu se prosím ujistěte se, že můžete
sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.
Servisní centrum ELECTROLUX:Hanusova ulice
Praha 4 - 140 21
Tel.: 26112 6112
Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:
13
B. POKYNY PRO INSTALACI
1. UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní
při jejím přemist’ování.
Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a
přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou
způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování
musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte
nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky
musí být uzemněn).
Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět
změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší
domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické
připojení’ tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na
přívodní elektrické šňůře pračky.
Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem,
ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu
vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen
zástupcem autorizovaného servisu.
Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na
sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené
neodbornou instalací.
2.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Připojení vody
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
14
3.ѝINSTALACE
Budete-li pračku zabudo-vávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně
pračky. Dvě zavírací pásky
ponechejte na místě.
3.1. Vybalení
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
3.2. Umístění
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a
položte ji zpět na podlahu.
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
3.3. Změna polohy
Nakloňte pračku dozadu, pootočte
ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho
rohu a odstraňte přepravní paletu.
Chcete-li s pračkou pohybovat z
důvodu vyrovnání, postupujte
takto: pákou, která je umístěna na
spodku pračky, otočte doleva a tím
se uvolní stavitelné nožičky. Je-li
pračka vyrovnána, tak páku
posuňte zpět.
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
3.4. Vyrovnání
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš
nízko, tak stavitelnou nožičku
vyšroubujte
do
požadované
pozice spolu s
ozubeným
aretačním
kolečkem
v
naznačeném směru.
(Je-li
to
nutné,
tak
pračku
nadzvedněte.)
Pomocí 10 mm klíče vyšroubujte
ze zadní části pračky dva šrouby
spolu s čepy.
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak
našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho
utáhněte. Zajistěte aby se nožička, při aretaci neprotáčela .
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapo-meňte zamáčknout do otvoru nejprve okruží
zátky.
3.5. Přívod vody
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší
pračky:
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro
případný příští transport.
- Vložte těsnění do otvoru dole na
zadní straně pračky (obr.1).
- Připojte dole vodovodní přívodní
hadici jak je zobrazeno na obr.2 a
obr. 3.
15
- Připojte
šroubení přívodní
hadice na vodovodní kohoutek,
dejte na správné uložení sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš
krátká, kontaktujte servisní službu.
3.6. Odpad
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k
odpadnímu potrubí (nebo k sifonu)
ve výšce mezi 70 a 100 cm. Ujistěte
se,
že
se
nemůže
hadice
vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán ( musí být užší
než trubka odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému
vracení vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě
nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní
službu.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému
rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.
16
From the Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group
products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD
14 billion in more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement