Aeg-Electrolux | L46270 | User manual | Aeg-Electrolux L46270 Lietotāja rokasgrāmata

Aeg-Electrolux L46270 Lietotāja rokasgrāmata
LAVAMAT 46270
Ve¬as mazgåjamå maßîna
Lietoßanas pamåcîba
LAVAMAT 46270
SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirms iekårtas ekspluatåcijas uzsåkßanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as maßînas lietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bérnu aizsardzîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispåréji droßîbas norådîjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokalpojußås ierîces izmeßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iepakojuma materiåls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces utilizéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padomi apkårtéjås vides aizsardzîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekårtas apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas un ve¬as kopßanas lîdzek¬u atvilknîte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadîbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas procesa izpilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as ievietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas un speciålo ve¬as kopßanas lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piemérotas mazgåßanas programmas izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as izgrießanas åtruma izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papildus funkciju izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas izpildes uzsåkßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas norises indikåcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tvertnes pozicionéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas beigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Våks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darbîbas programmu izpildes laikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as papildinåßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izmaiñu veikßana izpildåmajå programmå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas atcelßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas beigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmu tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atseviß˚a skaloßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atseviß˚a ve¬as izgrießana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patériña vértîbas un programmu izpildes ilgums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas un ve¬as kopßanas lîdzek¬i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikdienas apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as maßînas tilpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadîbas pane¬a tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko darît, ja ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja ve¬as mazgåßanas rezultåts Jüs neapmierina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekårtas uzstådîßana un pieslégßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droßîbas norådîjumi iekårtas uzstådîßanai un pieslégßanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izpakoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßanas vietas sagatavoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as maßînas pårvietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nolîmeñoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens padeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens drenåΩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avårijas iztukßoßana/sietiña tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieslégßana elektroener©ijas padeves avotam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskå apkalpe un rezerves da¬as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
2
LAVAMAT 46270
Godåtie klienti un cienîtås klientes!
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu
dé¬. Lüdzu uzmanîgi izlasiet tos pirms
iekårtas uzstådîßanas un lietoßanas
uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas
instrukciju kopå ar iekårtu turpmåkajåm
uzziñåm. Gadîjumå, ja iekårta tiek pårdota
vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai
lietoßanas pamåcîbas instrukcija ir
saglabåjusies kopå ar iekårtu, lai tås jaunais
îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as maßînas
funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Ar brîdinåjuma zîmi un uzrakstiem
“Brîdinåjums.”, “Uzmanîbu!” vai
“Svarîgi!” atzîméti tie norådîjumi, kas ir îpaßi
svarîgi Jüsu droßîbai un nevainojamai ve¬as
maßînas funkcionalitåtei. Iekårtas lietoßanas
laikå noteikti tos ievérojiet.
Íis apzîméjums palîdzés Jums sekot
iekårtas apkalpes procesam.
Íis simbols apzîmé papildus informåciju,
kas attiecas uz ve¬as maßînas praktisko
lietoßanu un apkalpi.
Ar ßo simbolu apzîméti norådîjumi un
padomi, kas palîdzés izmantot ve¬as
maßînu péc iespéjas ekonomiskåk un
ekolo©iskåk.
Gadîjumå, ja iekårtai rodas kådi funkcionålie
traucéjumi, pirms grießanås klientu
apkalpoßanas servisa centrå péc kvalificéta
meistara palîdzîbas, lüdzu pårbaudiet, vai
k¬üme nav radusies nepareizas ierîces
lietoßanas vai kåda no céloñiem, kas norådîti
noda¬å “Ko darît, ja...” rezultåtå, kuru Jüs
varat novérst paßu spékiem.
JËSU DROÍÈBAI
“AEG” raΩoto elektroiekårtu droßîba atbilst
vispårpieñemtajiem tehniskajiem noteikumiem un likumam par elektropreçu droßîbu.
Tomér, neskatoties uz to, més, kå iekårtas
izgatavotåji, uzskatåm par savu pienåkumu
iepazîstinåt Jüs ar sekojoßiem droßîbas
norådîjumiem.
Pirms iekårtas ekspluatåcijas
uzsåkßanas
• Ievérojiet norådîjumus, kas sniegti par
iekårtas uzstådîßanu un pieslégßanu ßajå
lietoßanas pamåcîbå.
• Ja ve¬as maßînu esat iegådåjußies ziemå,
kad årå esoßå temperatüra ir zemåka
par 0 OC, pirms ve¬as maßînas lietoßanas
uzsåkßanas atståjiet to vismaz 24 stundas
istabas temperatürå.
Ve¬as maßînas lietoßana
• Ve¬as maßîna ir paredzéta tikai ve¬as
mazgåßanai måjsaimniecîbå saskañå ar ßo
lietoßanas pamåcîbu. Ja iekårta tiek
izmantota nepiemérotiem mér˚iem vai
nepareizi apkalpota, izgatavotåjs
neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem, kas radußies tå rezultåtå.
• Droßîbas apsvérumu dé¬ ir aizliegta
jebkåda iekårtas pårbüve vai
pårveidoßana.
• Izmantojiet tikai tos mazgåßanas
lîdzek¬us, kas paredzéti automåtiskajåm
ve¬as maßînåm. Ievérojiet katra
mazgåßanas lîdzek¬a raΩotåja ieteikumus.
• Nemazgåjiet ve¬u, kas ir piesücinåta vai
satur viegli uzliesmojoßas vielas. Pievérsiet
tam îpaßu uzmanîbu, mazgåjot ap©érba
gabalus, kuri iepriekß apstrådåti ar traipu
tîrîßanas lîdzek¬iem.
• Neizmantojiet ve¬as maßînu ap©érba
˚îmiskai tîrîßanai.
• Ap©érbu kråsoßanas un balinåßanas
lîdzek¬us automåtiskajå ve¬as maßînå
drîkst izmantot tikai tad, ja to ir norådîjis
lîdzek¬a izgatavotåjs. Izgatavotåjs
neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem, kas radußies ßådå veidå.
• Mazgåßanai izmantojiet tikai üdensvada
üdeni. Lietus un akas üdeni izmantot
drîkst tikai tad, ja tas atbilst standartu
DIN 1986 un DIN 1988 prasîbåm.
• Bojåjumi, kas iekårtai radußies zemas
apkårt esoßås temperatüras iespaidå,
garantijas apkalpé neietilpst! Gadîjumå,
ja ve¬as maßîna tiek novietota telpå, kurå
ir zema gaisa temperatüra, jåveic ve¬as
maßînas avårijas iztukßoßana, lai novérstu
iespéju, ka tajå esoßais üdens var sasalt un
iekårta var tikt bojåta (skat. norådîjumus
par ve¬as maßînas manuålo iztukßoßanu).
3
LAVAMAT 46270
Bérnu aizsardzîbai
• Iepakojuma materiålu (putuplastu,
polietiléna pléves) novietojiet bérniem
nepieejamås vietås. Paståv nosmakßanas
briesmas.
• BieΩi vien bérni neapjauß briesmas, kådas
var rasties saskaré ar elektroierîcém.
Tåpéc iekårtas darbîbas laikå uzmaniet
bérnus, ne¬aujiet viñiem rota¬åties ar ierîci
un tås kontrolpogåm. Bérni rota¬åjoties
var arî ieslégties ve¬as maßînas tilpné.
• Pirms iekårtas ieslégßanas vienmér
pårliecinieties, vai ve¬as maßînas tvertne ir
tukßa un tajå nav rota¬åjoties ieråpußies
mazi bérni vai måjdzîvnieki.
• Pilnîbå pårtraucot iekårtas lietoßanu,
pirms izmeßanas padariet to nelietojamu,
nogrieziet elektroener©ijas padeves kabeli
un sabojåjiet durtiñu slédzeni tå, lai to
nebütu iespéjams rota¬åjoties atvért
bérniem, kuri nejaußi var tajå ieslégties un
nosmakt.
Vispåréji droßîbas norådîjumi
• Iekårtas remontu uzticiet sertificétam
klientu apkalpoßanas servisa darbiniekam.
Nekådå ziñå nemé©iniet iekårtu remontét
paßi! Remontdarbi, kurus veikußi
nekvalificéti speciålisti, var izraisît
nopietnus bojåjumus.
• Neizmantojiet ve¬as mazgåjamo maßînu,
ja bojåts tås elektroener©ijas padeves
kabelis, apkalpes panelis, darba virsma vai
cokola pårsegs un lietotåjam ir atklåti
pieejama iekårtas iekßpuse.
• Pirms ve¬as maßînas tîrîßanas vai apkopes
uzsåkßanas vienmér atvienojiet to no
stråvas padeves avota. Ja ve¬as maßîna
pieslégta, neizmantojot atvienojamu
kabeli, tad izslédziet vai izskrüvéjiet
attiecîgos droßinåtåjus.
• Atvienojot stråvas padeves kabeli,
nevelciet to aiz vada, vienmér pieturiet
aiz kontaktdakßas.
• Nekad neskalojiet ve¬as maßînu ar üdens
strüklu. Jüs varat güt elektriskås
stråvas triecienus.
• Pirms atsüknéßanas sietiña nodalîjuma
atvérßanas vienmér ¬aujiet mazgåjamam
üdenim pietiekami atdzist.
• Neizmantojiet elektriskos sadalîtåjus,
savienotåjus vai pagarinåtåjus, jo tas ir
bîstami. Pårkarßanas rezultåtå tie var
izraisît ugunsgréku.
• Sîki måjdzîvnieki var sagrauzt iekårtas
elektriskos kabe¬us vai üdens caurules, kas
var izraisît negadîjumu vai bojåt Jüsu
îpaßumu. Ne¬aujiet måjdzîvniekiem
tuvoties ve¬as maßînai!
NOKALPOJUÍÅS IERÈCES IZMEÍANA
Iepakojuma materiåls
Ierîces iepakojuma materiåli jåsaß˚iro un
jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus,
kuri apzîméti ar speciåliem simboliem
,
iespéjams nodot pårstrådei otrreizéjås
izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma
plévei;
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam.
>PP< polipropiléns
Ierîces utilizéßana
Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais
simbols
noråda, ka ßo produktu
nedrîkst izmest saimniecîbas atkritumos.
Péc nolietoßanas produkts jånogådå
attiecîgos elektrisko un elektronisko
iekårtu savåkßanas punktos otrreizéjai
pårstrådei.
Uzmanîbu! Pirms ierîces izmeßanas
atkritumos padariet to nelietojamu,
nogrieΩot stråvas padeves kabeli.
Kartona iepakojuma da¬as nododiet
makulatüras pieñemßanas punktos.
4
LAVAMAT 46270
Padomi apkårtéjås vides
aizsardzîbai
Lai ekonométu elektroener©ijas un üdens
patériñu, kå arî lai aizsargåtu apkårtéjo vidi,
iesakåm ievérot sekojoßus nosacîjumus.
• Priekßmazgåßanu izmantojiet tikai ¬oti
netîras ve¬as mazgåßanai.
• Iekårta darbojas ekonomiskåk, ja tajå
ievietosiet müsu ieteikto ve¬as daudzumu,
taçu nepårsniedziet maksimåli pie¬aujamo
ve¬as daudzumu.
• Mazgåjot nelielu ve¬as daudzumu,
lietojiet attiecîgi mazåk mazgåßanas
lîdzekli (pusi vai 2/3 no rekomendéjamå
daudzuma).
• Apstrådåjiet îpaßus ap©érbu traipus un
bütiskus netîrumus pirms ievietoßanas
ve¬as maßînå. Péc tam iespéjams veikt
mazgåßanu zemåkå temperatürå.
• Viegli netîrai ve¬ai izmantojiet saîsinåto
mazgåßanas programmu.
• BieΩi vien iespéjams atteikties no
mîkstinoßa skaloßanas lîdzek¬a
izmantoßanas. Pamé©iniet! Ja Jüs
izmantojat ve¬as Ωåvétåju, ve¬a arî bez
skaloßanas lîdzek¬a büs ¬oti mîksta.
• Ja üdens cietîbas pakåpe Jüsu dzîves vietå
ir vidéja vai augsta (såkot no üdens
cietîbas “II” pakåpes, skat. noda¬u par
mazgåßanas un mîkstinåßanas lîdzek¬iem),
jålieto üdens mîkstinåßanas lîdzeklis. Péc
tam mazgåßanas lîdzek¬a dozéßanu var
veikt atbilstoßi “I” üdens cietîbas pakåpei
(t.i. mîkstam üdenim).
IEKÅRTAS APRAKSTS
1. Vadîbas panelis
2. Våka rokturis
3. Sieta nodalîjuma våciñß
4. Reguléjamas kåjiñas (ar reguléjamu
augstumu)
5. Ritentiñß ierîces pårvedoßanai
Mazgåßanas un ve¬as kopßanas lîdzek¬u atvilknîte
1. Priekßmazgåßanas/mércéßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
, nodalîjums
traipu sålij.
2. Pamatmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
(pulverveida) dozéßanas nodalîjums
,
kå arî nepiecießamîbas gadîjumå - üdens
mîkstinåßanas ¬îdzek¬a.
3. Í˚idrie ve¬as kopßanas lîdzek¬i
(ve¬as
mîkstinåtåjs, skaloßanas, cietinåßanas
lîdzek¬i).
Nekådå gadîjumå nepårsniedziet atzîmi
MAX!
4. Atvere skaloßanas lîdzek¬a pårpalikuma
noplüdei.
5
LAVAMAT 46270
VADÈBAS PANELIS
1
2
3
9
7
4
1.
2.
3.
4.
5.
Taustiñß
Taustiñß
Taustiñß
Taustiñß
Taustiñß
5
8
6
ve¬as izgrießanas åtruma izvélei
“Skaloßana plus”
“Åtrå mazgåßana”
“Priekßmazgåßana”
“Traipu apstråde”
6. Taustiñß “Starts/Pauze”
7. Displejs
8. Programmas norises indikåcija un
informatîvie indikatori
9. Programmu izvéles pårslégs
MAZGÅÍANAS PROCESA IZPILDE
Pirms Jüs såciet lietot ve¬as mazgåjamo
maßînu, ieteicams veikt mazgåßanas
programmu 90 OC bez ve¬as ielådes. Tådéjådi
Jüs iztîrîsiet no raΩoßanas paliekåm ve¬as
maßînas tvertni un iekßéjos elementus.
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîté,
pamatmazgåßanas nodalîjumå ieberiet
aptuveni 100 g mazgåßanas lîdzekli. Péc tam
Jüs varat uzsåkt pirmo mazgåßanu.
Ve¬as ievietoßana
• Atveriet ve¬as maßînas våku.
• Atveriet ve¬as tvertni, nospieΩot
blo˚éßanas pogu A. Abi våciñi automåtiski
atveras.
• Ievietojiet ve¬u, aizveriet ve¬as tvertni un
ve¬as maßînas våku.
Mazgåßanas un speciålo ve¬as
kopßanas lîdzek¬u dozéßana
Ja Jüsu jaunå ierîce ir aprîkota ar “Direct
Spray” mazgåßanas tehnolo©iju (tießo ve¬as
apsmidzinåßanu), Jüs varat samazinåt ve¬as
mazgåßanas lîdzek¬a izgatavotåja ieteikto
dozéßanas pakåpi.
Ieberiet mazgåßanas lîdzekli dozatora
pamatmazgåßanas nodalîjumå, kas apzîméts
ar simbolu
, bet, ja esat izvéléjußies
programmu ar priekßmazgåßanu, arî
nodalîjumå. Ja vélaties,
nodalîjumå
ielejiet ve¬as skaloßanas lîdzekli.
Izmantojot kådu citu mazgåßanas lîdzek¬u
veidu, sekojiet norådém ßajå lietoßanas
pamåcîbå.
Piemérotas mazgåßanas
programmas izvéle
Sekojiet norådém programmu tabulå, kura
programma ir vispiemérotåkå mazgåjamås
ve¬as veidam.
Brîdinåjums: pirms ve¬as maßînas våka
aizvérßanas vienmér pårliecinieties, vai ve¬as
tvertne ir kårtîgi aizvérta:
• Abi våciñi ir aizvérti;
• Blo˚éßanas poga ir izspiesta uz åru.
6
LAVAMAT 46270
Uzstådiet programmu izvéles slédzi uz
izvéléto programmu. Programmas norises
indikåcijå tiek izgaismoti tie mazgåßanas
procesa etapu indikatori, kas ietilpst Jüsu
izvélétajå mazgåßanas programmå.
Pozîcijå “O” (Izslégts) ve¬as mazgåjamå
maßîna ir izslégta. Uzstådot programmu
izvéles slédzi ßajå pozîcijå, Jüs varat atcelt
mazgåßanas programmu. Péc tam Jüs varat
izvéléties citu mazgåßanas programmu.
Ve¬as izgrießanas åtruma izvéle
Maksimålais ve¬as izgrießanas
åtrums tiek noteikts atkarîbå
no mazgåjamås ve¬as veida
un ir atkarîgs no izvélétås
mazgåßanas programmas.
Nepiecießamîbas gadîjumå Jüs varat
samazinåt ve¬as izgrießanas åtrumu vai
izvéléties funkciju ar skaloßanas
apstådinåßanu (JNRK. CKBDF), üdens
atsüknéßana vai ve¬as izgrießanas
atslégßana*.
*Atkarîbå no ve¬as maßînas mode¬a.
Papildus funkciju izvéle
Funkcija “Skaloßana plus”
(LJG. GJKJCR.)
Automåtiskå ve¬as mazgåjamå maßîna ir
konstruéta tå, lai üdens patériñß bütu péc
iespéjas mazåks. Tomér aler©iskiem
cilvékiem ieteicams ve¬u rüpîgi izskalot
lielå üdens daudzumå. Uzstådot ßo papildus
funkciju, kokvilnas, lina, sintétikas un
smalkve¬as izstrådåjumu mazgåßanas
programmås tiek veikti divi papildus
skaloßanas cikli.
Funkcija “Traipu apstråde”
(DSDTLTYBT GZNTY)
Piemérota îpaßi netîras ve¬as vai ve¬as ar
traipiem mazgåßanai. Izmantojot ßo funkciju
mazgåßanas lîdzek¬a dozatora priekßmazgåßanas lîdzek¬a nodalîjumå iepildiet
traipu tîrîßanas såli. Ío papildus funkciju
nevar kombinét ar vilnas un izstrådåjumu
“mazgåt ar rokåm” programmåm, kå arî ar
priekßmazgåßanas* vai mércéßanas* funkciju.
*Atkarîbå no ve¬as maßînas mode¬a.
Funkcija “Åtrå mazgåßana”
(<SCNHFZ CNBHRF)
Izvéloties ßo papildus funkciju, atkarîbå no
uzstådîtås mazgåßanas programmas tiek
saîsinåts ve¬as mazgåßanas laiks.
Papildus funkcijas jåuzståda péc mazgåßanas
programmas izvéles
un lîdz taustiña
“Starts/Pauze”
nospießanai.
Nospiediet izvélétås
(vai izvéléto) papildus
funkciju taustiñu (-us), attiecîgå taustiña
signålspuldzîtetiek izgaismota. NospieΩot
taustiñu vélreiz, signålspuldzîte nodziest.
Ja kådu no izvélétajåm papildus funkcijåm
ar uzstådîto programmu nevar savienot,
papildus funkcijas signålspuldzîte daΩas
sekundes mirgo (skat. programmu tabulu).
Péc mazgåßanas programmas
izvéles nospiediet taustiñu “
Starts/Pauze” - tiek uzsåkta
programmas izpilde, bet
attiecîgå signålspuldzîte tiek
izgaismota paståvîgi.
Programmas izpildes laikå programmas
izvéles pårslégs negrieΩas, tas ir pilnîgi
normåli.
Funkcija “Priekßmazgåßana”
Programmas norises indikåcija
(GHTLD. CNBHRF)
Priekßmazgåßana aptuveni 30 OC pirms
automåtiski sekojoßås pamatmazgåßanas.
Priekßmazgåßana tiek noslégta ar îslaicîgu
ve¬as izgrießanu kokvilnas, lina un sintétikas
izstrådåjumu mazgåßanas programmås un
tikai ar üdens atsüknéßanu smalkve¬as
mazgåßanas programmå. Ieteicams izmantot
îpaßi netîras ve¬as mazgåßanai.
Programmas izpildes uzsåkßana
Programmas izvéles laikå tiek
izgaismoti tie programmas
etapu indikatori, kas ietilpst
Jüsu izvélétajå mazgåßanas
programmå. Péc programmas
izpildes uzsåkßanas tiek
izgaismots tikai tå etapa
indikators, kas tiek izpildîts
paßreiz.
7
LAVAMAT 46270
Tvertnes pozicionéßana
(GFHRJDRF <FHF<FYF)
Indikators tiek izgaismots programmas
beigås, kad tvertne tiek apstådinåta pareizå
pozîcijå ar våciñiem uz augßu. Vienlaicîgi
tiek izgaismots programmas beigu
indikators un tiek atvienota våka blo˚éßana.
Programmas beigas
(RJYTW)
Indikators tiek izgaismots péc programmas
izpildes. No ve¬as maßînas var izñemt
izmazgåto ve¬u.
Våks
(RHSIRF)
Ierîces darbîbas laikå indikators noråda, vai
ve¬as maßînas våku var atvért.
Darbîbas programmas izpildes laikå
Ve¬as papildinåßana
Programmas beigas
Lai nepiecießamîbas gadîjumå papildinåtu
tvertné ve¬u, nospiediet taustiñu
“Starts/Pauze”: attiecîgais indikators mirgo
visu laiku, kamér programmas izpilde ir
pårtraukta. Ierîces våku var atvért divas
minütes péc programmas izpildes. Lai
turpinåtu programmas izpildi, nospiediet
taustiñu “Starts/Pauze” vélreiz.
Programmas beigås ierîce automåtiski
apståjas. Displejå tiek izgaismots simbols
“0”. Våka atblo˚éßanas brîdî ir dzirdams
dubults “klikß˚is”.
Izvéloties funkciju “Nakts” reΩîms* vai
“Skaloßanas apstådinåßana”*, péc
programmas izpildes “Starta/Pauzes”
signålspuldzîte mirgo norådot, ka, pirms
ierîces våka atvérßanas, no ve¬as maßînas ir
jåizsükné üdens.
Pagrieziet programmu izvéles slédzi pozîcijå
“O” (“Izslégts”). Izñemiet ve¬u. Atvienojiet
ierîci no stråvas padeves avota un aizveriet
üdens krånu.
Izmaiñu veikßana izpildåmajå
programmå
Pirms jebkuru izmaiñu veikßanas
izpildåmajå programmå vispirms jåpårtrauc
programmas izpilde, nospieΩot taustiñu
“Starts/Pauze”. Ja kådas izmaiñas nav
iespéjams veikt, attiecîgais indikators daΩas
sekundes mirgo. Ja tomér ßîs izmaiñas jåveic,
izpildåmå programma jåatce¬ (skat. zemåk
sniegtos norådîjumus).
Programmas atcelßana
Piezîme: Péc programmas izpildes ieteicams
ve¬as maßînas våku un tvertnes våciñus
atståt pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas
sakråjies tvertné, un tajå neveidotos
sasmacis gaiss.
*Atkarîbå no ve¬as maßînas mode¬a.
Lai atceltu izpildåmo programmu, uzstådiet
programmu izvéles slédzi pozîcijå “O”
(“Izslégts”). Tagad Jüs varat izvéléties un
uzstådît citu programmu.
8
LAVAMAT 46270
PROGRAMMU TABULA
Mazgåßana
Tabulå norådîtås programmu un papildus funkciju kombinåcijas nav vienîgås iespéjamås, bet bieΩåk
izmantojamås.
Ve¬as veids/Kopßanas
simbols
Maksimålais ve¬as
svars, kg
Temperatüra,
O
C
Baltå/kråsainå kokvilnas un lina ve¬a
Baltå vai kråsainå ve¬a, pieméram, darba
drébes, gultasve¬a, galdauti, dvie¬i,
apakßve¬a, u.c.
5.0 kg
30-95
E - ekonomiskå programma*
5.0 kg
60
40 - 60 MIX
5.0 kg
60
Sintétika
Sintétika, apakßve¬a, kråsainie audumi,
krekli un blüzes, kas nav jågludina, u.c.
2.5 kg
30-60
Viegli gludinåma ve¬a
1.0 kg
40
2.5 kg
30-60
1.0 kg
-40
Smalkve¬a
Visiem audumu tipiem, kam
nepiecießama saudzéjoßa mazgåßana,
pieméram, aizkariem
Vilna/Zîds/”Mazgåt ar rokåm”
Vilnas izstrådåjumi, kurus drîkst mazgåt
ve¬as mazgåjamå maßînå un izstrådåjumi,
kas mar˚éti ar simbolu “Mazgåt ar rokåm”
Atsvaidzinåt
Nedaudz netîrai ve¬ai, izñemot vilnas
izstrådåjumus
2.5 kg
Iespéjamås papildus
funkcijas
Papildus skaloßana
Priekßmazgåßana
Saîsinåtå mazgåßana
Traipu apstråde
Priekßmazgåßana
Papildus skaloßana
Priekßmazgåßana
Saîsinåtå mazgåßana
Traipu apstråde
Papildus skaloßana
Priekßmazgåßana
Saîsinåtå mazgåßana
30
* Programma E 60 OC ir programma kontroles pårbaudém, atbilstoßi standartam EN60456.
Atseviß˚a ve¬as skaloßana
Ve¬as veids/Kopßanas
simbols
Maksimålais ve¬as
svars, kg
Baltå/kråsainå kokvilnas un lina ve¬a
E - ekonomiskå programma
5.0 kg
Sintétika
Viegli gludinåma ve¬a
2.5 kg
1.0 kg
Smalkve¬a
2.5 kg
Vilna/Zîds/”Mazgåt ar rokåm”
1.0 kg
Programmu izvéles
pårslégs
Skaloßana
9
LAVAMAT 46270
Atseviß˚a ve¬as izgrießana
Ve¬as veids/Kopßanas
simbols
Maksimålais ve¬as
svars, kg
Baltå/kråsainå kokvilnas un lina ve¬a
E - ekonomiskå programma
5.0 kg
Sintétika
Viegli gludinåma ve¬a
2.5 kg
1.0 kg
Smalkve¬a
2.5 kg
Vilna/Zîds/”Mazgåt ar rokåm”
1.0 kg
Programmu izvéles
pårslégs
Ve¬as izgrießana
PAT‰RIˆA V‰RTÈBAS UN PROGRAMMU IZPILDES ILGUMS
* Programma kontroles pårbaudém, atbilstoßi standartam EN60456.
Norådîjums: Tabulå ievietotie patériña lielumi ir tikai aptuveni, jo tie ir atkarîgi arî no üdens
spiediena üdensvadå, üdens cietîbas pakåpes, üdens temperatüras, no telpas temperatüras,
kurå ierîce novietota, no mazgåjamås ve¬as veida, tås daudzuma, izmantotå mazgåßanas
lîdzek¬a, no elektriskå tîkla sprieguma svårstîbåm un izvélétajåm papildus funkcijåm.
MAZGÅÍANAS UN VEÒAS KOPÍANAS LÈDZEKÒI
Kådus mazgåßanas un kopßanas
lîdzek¬us izvéléties?
Izmantojiet tikai tos mazgåßanas un
kopßanas lîdzek¬us, kas ir paredzéti
lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
Ievérojiet katra lîdzek¬a raΩotåja sniegtos
norådîjumus.
Mazgåßanas un kopßanas lîdzek¬u
dozéßana
Izmantojamais mazgåßanas lîdzek¬u daudzums
ir atkarîgs no sekojoßiem faktoriem:
• no mazgåjamås ve¬as netîrîbas pakåpes;
• no üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå;
• no ierîcé ievietotå ve¬as daudzuma.
Gadîjumå, ja mazgåßanas lîdzek¬a
izgatavotåjs nav devis nekådus îpaßus
dozéßanas norådîjumus par tå izmantoßanu mazåka ve¬as daudzuma mazgåßanas gadîjumos, lîdz pusei piepildîtai
ve¬as maßînai jålieto par treßda¬u mazåks
mazgåßanas lîdzek¬a daudzums nekå
paredzéts pilnai ve¬as maßînai.
Ja mazgåjamå ve¬a ir viegli netîra vai
arî esat izvéléjußies programmu (Viegli
gludinåmå ve¬a), jålieto puse no pilnam
ve¬as ielådes daudzumam noteiktå
mazgåßanas lîdzek¬a. Lüdzu, ievérojiet
mazgåßanas un speciålo ve¬as apstrådes
lîdzek¬u izgatavotåja sniegtos
norådîjumus par, dozéßanu uz to
iepakojuma.
10
LAVAMAT 46270
Ëdens mîkstinåtåja dozéßana
Ja Jüsu dzîves vietå üdens cietîba ir augsta
(såkot no II pakåpes), jålieto speciålais üdens
mîkstinåßanas lîdzeklis. Ievérojiet ßî lîdzek¬a
izgatavotåja sniegtos norådîjumus!
Izmantojot üdens mîkstinåtåju, veiciet
mazgåßanas lîdzek¬a dozåciju tåpat kå pie
üdens cietîbas pakåpes “I” (mîksts üdens).
Informåciju par üdens cietîbu Jüs varat
sañemt no vietéjå üdens apgådes uzñémuma.
Tå kå üdens mîkstinåtåjs tiek ieskalots
üdenî pirms galvenai mazgåßanai
paredzétå mazgåßanas lîdzek¬a
(iepriekßéja üdens mîkstinåßana), ir
pilnîgi pietiekami, ja pievienosiet tikai
aptuveni astoñdesmit procentus no
izgatavotåja norådîtå üdens
mîkstinåßanas lîdzek¬a daudzuma.
Tabula üdens cietîbas noteikßanai
Ja mazgåjamå ve¬a ir tikai nedaudz netîra vai arî esat izvéléjußies programmu "viegli gludinåmå
ve¬a", jålieto uz pusi mazåk mazgåßanas lîdzeklis nekå rekomendéts mazgåjot maksimåli
pie¬aujamo ve¬as daudzumu.
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Ikdienas apkope
Vadîbas pane¬a tîrîßana
Péc mazgåßanas atståjiet ierîces våku kådu
laiku atvértu, lai no tilpnes izgarotu mitrums
un tajå neveidotos sasmacis gaiss.
Uzmanîbu! Neizmantojiet ve¬as maßînas
korpusa un vadîbas pane¬a apkopei mébe¬u
tîrîßanas lîdzek¬us, abrazîvus lîdzek¬us vai
lîdzek¬us, kas satur metilspirtu, ß˚îdinåtåjus
un tiem lîdzîgas vielas.
Ja ve¬as maßîna ilgåku laiku netiks lietota,
aizveriet üdens krånu un atvienojiet ierîci no
stråvas padeves avota.
Ve¬as maßînas tilpne
Mazgåßanas tilpne ir izgatavota no
augstvértîga nerüséjoßå térauda. Ja ve¬å ir
bijußi rüséjoßi priekßmeti, tas var izraisît rüsas
nosédumu veidoßanos tilpné.
Nerüséjoßå térauda tilpni nedrîkst mazgåt ar
skåbi saturoßiem atka¬˚otåjiem, hloru vai
dzelzi saturoßiem berßanas lîdzek¬iem vai
ßvammîtém ar metåla pavedieniem.
Specializétos tîrîßanas lîdzek¬us Jüs varat
iegådåties autorizétajå servisa centrå.
Gadîjumå, ja tilpné ir izveidojußås rüsas
nogulsnes, notîriet tås ar lîdzekli, kas
paredzéts nerüséjoßå térauda virsmu kopßanai.
Tîriet vadîbas paneli ar siltå ziepjüdenî
samércétu mîkstu dråniñu.
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîte
Laiku pa laikam iztîriet
mazgåßanas lîdzek¬u
atvilknîti, lai tajå neuzkråtos mazgåßanas lîdzek¬a
atliekas.
Lai atvieglotu tîrîßanu,
atvilknîti var érti noñemt.
Uzpiediet abås atvilknîtes
malås esoßajiem stiprinåjumiem un velciet to virzienå
uz augßu.
11
LAVAMAT 46270
Ar birstîti vai dråniñu
iztîriet atvilknîti zem tekoßa
üdens. Neizmantojiet påråk
karstu üdeni.
Ievietojiet atvilknîti våka
"sliedîtés" un iebîdiet vietå
lîdz atdurei.
Izvelciet un iztîriet
caurulîtes, kas atrodas
atvilknîtes aizmuguréjå
daŒ.
KO DARÈT, JA...
Ja Jüsu ve¬as maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé vai sîkå
defektå, kuru Jüs varat novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas. Ja klientu apkalpoßanas
servisa darbinieks tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem, izsaukums
nebüs bezmaksas arî garantijas perioda laikå.
Célonis
• Ierîce neieslédzas vai
neuzpildås ar üdeni
Iespéjamais risinåjums
•
•
•
•
•
•
•
Ierîce nav pareizi uzstådîta, ierîcei nav stråvas padeve.
Ve¬as maßînas våks vai tvertnes våciñi nav kårtîgi aizvérti.
Nav aktivizéta programmas izpilde.
Jüsu dzîves vietå ir pårtraukta stråvas padeve.
Ierîcei nav üdens padeve.
Ëdens kråns ir aizvérts.
Nosprostota atvere üdens padevei.
• Ierîce üdens uzpildes
• Ëdens drenåΩas ߬ütene ir pievienota påråk zemu (skat. attiecîgos
laikå uzreiz iztukßojas.
norådîjumus par uzstådîßanu).
• Ierîce neizsükné üdeni
un/vai neizgrieΩ ve¬u.
• Ëdens drenåΩas ߬ütene ir nosprostota vai salocîta.
• Nosprostots drenåΩas filtrs.
• Ir aktivizéta automåtiskå lîdzsvara kontroles sistéma, ve¬a nav
izkårtota tvertné vienmérîgi.
• Esat izvéléjußies “nakts” reΩîmu vai programmu “üdens izsüknéßana”.
• Ëdens drenåΩas ߬ütene nav novietota pareizå augstumå.
• Ëdens iztek uz grîdas.
• Nepareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozåcija (ierîcé veidojas
påråk liels putu daudzums).
• Mazgåßanas lîdzeklis nav piemérots mazgåßanai automåtiskajås
ve¬as maßînås.
• DrenåΩas caurule ir nepareizi novietota.
• Nav uzstådîts drenåΩas filtrs.
• Ëdens padeves ߬ütené ir radusies süce.
• Mazgåßanas rezultåts
nav kvalitatîvs.
• Mazgåßanas lîdzeklis nav piemérots mazgåßanai automåtiskajås
ve¬as maßînås.
• Ierîcé ir ievietots påråk liels ve¬as daudzums.
• Neesat izvéléjußies piemérotu mazgåßanas programmu.
• Tika lietots par maz mazgåßanas lîdzeklis.
12
LAVAMAT 46270
Célonis
Iespéjamais risinåjums
• Ierîce vibré vai strådå
¬oti ska¬i
• Nav noñems transporta nodroßinåjums (skat. attiecîgos
norådîjumus).
• Ierîce nav nolîmeñota un kåjiñas nav noblo˚étas.
• Ierîce ir novietota påråk tuvu un/vai saskaras ar sienu vai blakus
esoßajåm mébelém.
• Ve¬a nav vienmérîgi izkårtota ve¬as tvertné.
• Ierîcé ievietota påråk maz ve¬a.
• Mazgåßanas programmas norise ir påråk
ilga
•
•
•
•
• Ierîce programmas
izpildes laikå apståjas.
• Traucéjumi stråvas vai üdens padevé ierîcei.
• Esat izvéléjußies funkciju ar ve¬as atståßanu üdenî.
• Programmas norises
laikå nevar atvért
ierîces våku.
• Indikators “Atvért nekavéjoties” nav izgaismots.
Nosprostota atvere üdens padevei.
Ir bijis pårtraukums stråvas vai üdens padevé.
Ir aktivizéta motora pårkarßanas droßîbas sistéma.
Piegådåtå üdens temperatüra Jüsu dzîves vietå ir zemåka kå
parasti.
• Ir aktivizéta pretputu kontroles sistéma (ierîcé veidojas påråk liels
putu daudzums) un tika likvidétas putas.
• Ir aktivizéta elektroniskå lîdzsvara kontroles sistéma un
programmå tika iek¬auta papildus fåze ar vienmérîgåku ve¬as
izkårtojumu tvertné.
• Mazgåßanas cikla
• Ve¬as tvertne nevaréja apståties vélamajå pozîcijå, jo ve¬a tvertné
beigås netiek
bija ¬oti nevienmérîgi izkårtota; pagrieziet tvertni manuåli.
izgaismots indikators**
• Programmas beigu
indikators mirgo
4 reizes un displejå
tiek izgaismots
traucéjuma kods
**.
• Pårbaudiet, vai ierîces våks ir kårtîgi aizvérts.
• Programmas beigu
indikators mirgo
2 reizes un displejå
tiek izgaismots
traucéjuma kods
**.
• Ir nosprostots üdens drenåΩas filtrs.
• Ëdens drenåΩas ߬ütene ir nosprostota vai salocîta.
• Ëdens drenåΩas ߬ütene ir novietota påråk augstu (skat. attiecîgos
norådîjumus par uzstådîßanu).
• Nosprostots drenåΩas süknis.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots sifons.
• Programmas beigu
indikators mirgo
1 reizi un displejå tiek
izgaismots traucéjuma
kods
**.
• Ëdens padeves kråns ir atvérts.
• Traucéjumi üdens padevé.
13
LAVAMAT 46270
Célonis
Iespéjamais risinåjums
• Programmas beigu
• Ve¬as tvertnes våciñi nav aizvérti.
indikators mirgo
10 reizes un displejå
tiek izgaismots
traucéjuma kods EA0**
• Programmas beigu
• Ierîcé ir radusies üdens noplüde, tådé¬:
indikators mirgo
- aizveriet üdens krånu;
15 reizes un displejå
- ¬aujiet, lai 2 minütes ierîce izsükné üdeni un péc tam
tiek izgaismots
izslédziet to;
traucéjuma kods EF0**.
- griezieties autorizétajå servisa centrå péc kvalificéta meistara
palîdzîbas.
• Ve¬as skaloßanas vai
• Ir nosprostotas caurulîtes mazgåßanas lîdzek¬a dozatora aizcietinåßanas lîdzeklis
muguré.
uzpildes laikå izlîst caur
atveri skaloßanas
lîdzek¬a pårpalikuma
izplüdei*.
* atkarîbå no mode¬a
** ja Jums izdodas atrast un novérst radußos ierîces darbîbas traucéjumu, novérsiet to un
nospiediet pogu “Starts/Pauze”, lai aktivizétu programmas izpildi vélreiz.
JA VEÒAS MAZGÅÍANAS REZULTÅTS JËS NEAPMIERINA
Ja ve¬a k¬üst pelécîga un ve¬as
maßînas tvertné veidojas ka¬˚a
nogulsnes:
• Izmantots nepietiekams mazgåßanas
lîdzek¬a daudzums.
• Nav izmantots piemérots mazgåßanas
lîdzeklis.
• Èpaßi traipi vai netîrumi iepriekß netika
atbilstoßi apstrådåti.
• Nav pareizi izvéléta mazgåßanas
programma vai temperatüra.
• Izmantojot kombinétos mazgåßanas
lîdzek¬us, tå komponenti nav sajaukti
pareizajås proporcijås.
Ja uz ve¬as redzamas baltas
nogulsnes:
• Notîriet ve¬u ar birstîti un izpuriniet to,
nepiecießamîbas gadîjumå izmazgåjiet
vélreiz. Izgrieziet turpmåk ap©érbus uz
otru pusi. Pårbaudiet savu mazgåßanas
lîdzek¬a izvéli, ja nepiecießams - turpmåk
izmantojiet ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us.
• Iespéjams, ka iemesls ir neß˚îstoßås
da¬iñas, kas ir müsdienu mazgåßanas
lîdzek¬u saståvå. Tå nav sliktas skaloßanas
pazîme.
Ja péc pédéjås skaloßanas vél
redzamas putas:
• Müsdienu mazgåßanas lîdzek¬i var radît
putas arî péc pédéjås skaloßanas. Tas
neietekmé mazgåßanas kvalitåti.
Ja uz ve¬as ir peléki traipi:
• Ve¬a, uz kuras ir smérvielu, krému, e¬¬as
vai citu taukvielu traipi, mazgåta ar påråk
mazu mazgåßanas lîdzek¬a daudzumu.
• Izvéléta nepiemérota mazgåßanas
programma.
• BieΩi vien traipu célonis ir skaloßanas
lîdzeklis (îpaßi tå koncentråts), kas nok¬uvis
uz ve¬as neatß˚aidîtå veidå. Íådå veidå
radußos traipus nekavéjoties izmazgåjiet un
turpmåk rîkojieties ar attiecîgo skaloßanas
lîdzekli uzmanîgåk.
14
LAVAMAT 46270
IEKÅRTAS UZSTÅDÈÍANA UN PIESL‰GÍANA
Droßîbas norådîjumi ierîces
uzstådîßanai un pieslégßanai
• Nesasveriet ve¬as maßînu uz priekßpusi vai
kreiso sånu (skatoties no priekßpuses), jo
tådå veidå üdens var satecét ierîces
elektriskajås da¬ås.
• Péc ierîces izpakoßanas pårbaudiet, vai tai
nav nekådi bojåjumi. Nekådå gadîjumå
nepievienojiet bojåtu ve¬as maßînu!
Gadîjumå, ja ierîce ir bojåta, ziñojiet par
to ierîces pårdevéjam.
• Pårliecinieties, vai esat noñémußi visus
transporta nodroßinåjumus (skat.
norådîjumus par transporta
nodroßinåjumu noñemßanu). Pretéjå
gadîjumå ve¬as izgrießanas laikå ierîce vai
tås blakus esoßås mébeles var tikt bojåtas.
• Ierîci drîkst pievienot tikai sazemétai
kontaktligzdai, saskañå ar spékå
esoßajiem noteikumiem. Neizmantojiet
ierîces pieslégßanai pagarinåtåjus,
sadalîtåjus vai adapterus.
• Paståvîga piesléguma gadîjumå
elektroinstalåcijå jåparedz iespéja
pårtraukt stråvas padevi ar pårtraucéjslédzi (droßinåtåju, slédzi, atdalîtåju vai
tamlîdzîgåm ierîcém ar vismaz 3 mm lielu
atstatumu starp kontaktiem, ar iespéju
visus polus atvienot no stråvas). Íådå
gadîjumå uzticiet ve¬as maßînas
pievienoßanu tikai kvalificétam
speciålistam.
• Pirms Jüs pievienojiet iekårtu stråvas
padeves tîklam, pårbaudiet, vai tîkla
raksturlielumi vietå, kur iekårta tiek
pieslégta, sakrît ar lielumiem, kas norådîti
uz iekårtas datu plåksnîtes. Stråvas avotam,
pie kura tiek pievienota ierîce, jåbüt
nodroßinåtam ar droßinåtåju, kas atbilst
prasîbåm iekårtas datu plåksnîté.
• Iekårtas elektrisko kabeli drîkst nomainît
tikai kvalificéts attiecîgås nozares
speciålists vai autorizétå servisa centra
darbinieks.
• Ve¬as maßîna ir smaga. Esiet uzmanîgi to
pårvietojot!
Izpakoßana
Iepakojuma deta¬as ir paredzétas ierîces
nodroßinåjumam transportéßanas laikå.
Pirms ierîces lietoßanas uzsåkßanas rüpîgi
noñemiet visu transportéßanas
nodroßinåjumu. Ieteicams iepakojuma
materiålu saglabåt gadîjumam, ja ierîce
kådreiz büs jåpårtransporté.
Noñemiet ierîcei visu
iepakojumu. Nolieciet
ve¬as maßînu uz
såniem un izñemiet
iepakojumu zem
motora. Nolieciet ierîci
atpaka¬ vertikålå
ståvoklî.
Nolieciet ierîci uz
aizmuguri, pagrieziet
uz vienu no stüriem pa
ceturtda¬apgriezienu
un noñemiet transporta nodroßinåjumu.
Atveriet ve¬as maßînas
våku un izñemiet
polistirola bloku un
amortizéjoßo starpliku.
Ar ierîces komplektåcijå ietilpstoßo atslégu
(10 mm) izskrüvéjiet
ierîces aizmuguré abas
skrüves un asis.
15
LAVAMAT 46270
Aizveriet atveres ar
ierîces komplektåcijå
ietilpstoßajiem
våciñiem. Neaizmirstiet
ievietot centrålos
våciñus.
Pårbaudiet, vai esat
izñémußi visu transporta nodroßinåjumu.
Saglabåjiet to
gadîjumam, ja ierîce
kådreiz büs
jåpårtransporté.
Ja vélaties, lai ve¬as
maßîna atrastos vienå
lîmenî ar blakus
esoßajåm mébelém, Jüs
varat nogriezt ߬üteñu
stiprinåjumus ierîces
aizmuguré. Abus sånu
våciñus atståjiet tiem
paredzétajås vietås.
Uzstådîßanas vietas sagatavoßana
• Uzstådîßanas vietai jåbüt tîrai un sausai.
Uz tås nedrîkst atrasties grîdas vasks vai
citu grîdas kopßanas lîdzek¬u paliekas, kas
varétu izraisît ve¬as maßînas slîdéßanu.
Neizmantojiet smérvielas vai tamlîdzîgus
lîdzek¬us iekårtas vieglåkai pårbîdîßanai!
• Nav ieteicams novietot iekårtu uz
paklåjiem vai grîdas segumiem ar mîkstu
putu materiåla pamatni, jo tådéjådi
netiek nodroßinåta iekårtas stabilitåte.
Ja tomér ve¬as maßîna jånovieto uz mîksta
grîdas seguma, sekojiet, lai starp ierîces
pamatni un paklåju tiktu saglabåts
ventilåcijas atvérums.
• Novietojot iekårtu uz sîku flîzîßu seguma
virsmas, izmantojiet gumijas paklåjiñus.
• Uz nestabilas grîdas, îpaßi uz parketa,
kurß izliecas, nostipriniet uz grîdas vismaz
15 mm biezu üdens necaurlaidîgu
paliktni, kuru jåpieskrüvé vismaz diviem
grîdas dé¬iem. Ja iespéjams, novietojiet
ierîci telpas stürî, kur parasti parkets ir
blîvåks, tådéjådi tiek samazinåta vibråcija.
• Nekådå gadîjumå nekompenséjiet virsmas
nelîdzenumus, novietojot zem ierîces
koka klucîßus, kartona un tamlîdzîgas
starplikas vai palikñus.
• Ja nav iespéjams nenovietot ierîci blakus
gåzes vai og¬u plîtij, novietojiet starp
ve¬as maßînu un plîti siltumizolåcijas
materiåla plåksni (85 x 87 cm), kura no
plîts puses ir apklåta ar alumînija foliju.
• Nenovietojiet iekårtu telpås, kurås
temperatüra var pazeminåties zem 0 OC.
Aukstuma iedarbîba var izraisît nopietnus
ve¬as maßînas bojåjumus.
• Sekojiet, lai üdens padeves un drenåΩas
caurules nebütu pårlocîtas, savérptas vai
saspiestas.
Ve¬as maßînas pårvietoßana
Lai pårvietotu ve¬as
mazgåjamo maßînu,
paceliet to uz transportéßanas ritentiña –
atlieciet ierîces apakßå
esoßo ritentiñu no
labås uz kreiso
pusi. Péc ierîces
pårvietoßanas uzstådiet
ritentiñu atpaka¬.
Nolîmeñoßana
Pareizi nolîmeñota ierîce mazåk vibré,
darbojas klusi un ir stabila.
Nolîmeñojiet ierîci,
noreguléjot tås kåjiñas.
Atskrüvéjiet kopå
kåjiñas pamatni un
blo˚éßanas gredzenu
(nepiecießamîbas
gadîjumå paceliet ve¬as
maßînu).
16
LAVAMAT 46270
Kad ierîce ir nolîmeñota, pieskrüvéjiet
blo˚éßanas gredzenu
lîdz atdurei, pieturot
kåjiñas pamatni pie grîdas.
Uzstådîßana
Ëdens padeve
Ëdens drenåΩa
Ierîce ir aprîkota ar “Agua Control” sistému,
kas novérß nejaußu üdens pårplüdes iespéju.
Gadîjumå, ja ierîces üdens padeves ߬ütene ir
bojåta, “Agua Control” sistéma pårtrauc
üdens padevi ierîcei.
Íådå gadîjumå lodziñß
“A” (skat. zîméjumu)
tiek iekråsots sarkanå
kråså. Aizveriet üdens
krånu un griezieties
péc kvalificéta meistara
palîdzîbas
autorizétajå servisa
centrå.
Pieskrüvéjiet üdens padeves ߬ütenes savienojumu uz üdens kråna. Otru ߬ütenes galu, kas
atrodas ierîces aizmuguré, nepiecießamîbas
gadîjumå var pagriezt pa labi vai pa kreisi.
Atskrüvéjiet va¬îgåk stiprinåßanas uzgriezni,
pagrieziet ߬ütenes galu vajadzîgajå virzienå
un rüpîgi pieskrüvéjiet uzgriezni atpaka¬.
Ëdens drenåΩas ߬ütene
jåpievieno sifonam vai
izlietnei 70-100 cm
augstumå.
Pårliecinieties, vai
᪁tene nevar nokrist.
Nostipriniet ᪁tenes
savienojumu ar skavu
(papildus aprîkojums).
• Svarîga informåcija:
üdens drenåΩas
߬üteni nekådå
gadîjumå nedrîkst
pagarinåt. Gadîjumå,
ja ߬ütene ir par îsu,
griezieties autorizétajå servisa centrå, lai
nomainîtu to pret
tådu paßu, garåku.
AVÅRIJAS IZTUKÍOÍANA/SIETIˆA TÈRÈÍANA
Brîdinåjums! Pirms atsüknéßanas sietiña
tîrîßanas izslédziet ve¬as maßînu un atvienojiet
to no elektroener©ijas padeves avota.
Uzmanîbu! No iekårtas izplüstoßais üdens
var büt karsts, paståv risks apdedzinåties. Íî
iemesla dé¬ pirms avårijas iztukßoßanas
vienmér ¬aujiet üdenim pietiekami atdzist.
Lai ierîce darbotos nevainojami, ir svarîgi
regulåri iztîrît sietiñu. Mazgåjot ve¬u, no
kuras pastiprinåti atdalås pükas un ß˚iedru
da¬iñas, iztîriet sietiñu péc katras
mazgåßanas reizes. Atveriet sieta nodalîjuma
våciñu, uzspieΩot tå apakßéjai da¬ai.
Novietojiet zem våciña zemu trauku ar
taisnåm malåm un pagrieziet sietiña
fiksatora rokturîti vertikålå pozîcijå.
No ierîces iztek tajå palikußais üdens.
Uzmanîbu! Atkarîbå no
ve¬as maßînå palikußå üdens
daudzuma, iespéjams, ka
trauku büs nepiecießams
vairåkkårt iztukßot.
Pagrieziet sietiñu pretéji
pulksteña rådîtåja kustîbas
virzienam un izñemiet.
Izmazgåjiet to zem tekoßa
üdens.
Ievietojiet sietiñu atpaka¬
un pagrieziet pulksteña
rådîtåja kustîbas virzienå.
Aizveriet nodalîjuma våku.
17
LAVAMAT 46270
PIESL‰GÍANA ELEKTROENERÌIJAS PADEVES AVOTAM
Uzmanîbu! Ierîcei obligåti ir jåbüt
iezemétai atbilstoßi spékå esoßajiem
noteikumiem.
• Pårbaudiet, vai spriegums un droßinåtåji
Jüsu dzîves vietå atbilst tiem, kas
norådîti ierîces datu plåksnîté (vienfåzu,
220-230 V).
• Pievienoßanu stråvas padevei drîkst veikt
tikai kvalificéts elektri˚is saskañå ar spékå
esoßajiem noteikumiem.
Ierîcei jåbüt nodroßinåtai ar 10 A
droßinåtåju.
Ievérojiet, ka péc ierîces uzstådîßanas
kontaktligzdai ir jåbüt viegli sasniedzamai.
TEHNISKÅ APKALPE UN REZERVES DAÒAS
Ja noda¬å "Ko darît, ja..." minéto pårbauΩu
rezultåtå ve¬as maßîna joprojåm nedarbojas,
griezieties péc palîdzîbas vietéjå autorizétajå
servisa centrå. Izsaucot servisa darbinieku,
lüdzu, vienmér norådiet precîzu mode¬a
nosaukumu (PNC) un sérijas numuru (S-no),
kas atrodami uz iekårtas datu plåksnîtes.
Müsu servisa centrå Jüs varat iegådåties arî
iekårtai nepiecießamås ori©inålås rezerves
da¬as.
Lai vienmér precîzi norådîto vajadzîgo,
iesakam aizpildît sekojoßo:
Modelis: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
RaΩojuma numurs: – – – – – – – – – – – – – – –
Sérijas numurs: – – – – – – – – – – – – – – – – –
Pirkuma datums: – – – – – – – – – – – – – – – –
Kad un kå traucéjumi radås? – – – – – – – – –
––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––
TEHNISKIE DATI
Gabarîtizméri, cm (A x P x D)
85 x 40 x 60
Elektropieslégums/frekvence
230 V/50 Hz
Kopéjais elektroener©ijas
2300 W (10 A)
patériñß
Maksimålå ve¬as ielåde
5 kg
(atkarîbå no mazgåßanas programmas)
Ëdens spiediens
Minimålais
0.05 MPa (0.5 Bar)
Maksimålais
0.8 MPa (8.0 Bar)
Pievienoßana üdens padevei veids
20x27
Íî iekårta atbilst sekojoßu Eiropas Kopienas direktîvu nosacîjumiem:
• Direktîvai par zemu spriegumu 73/23/EWG no 19.02.1973. un tå sekojoßiem papildinåjumiem;
• Direktîvai par elektromagnétisko atbilstîbu 93/68/EWG un tå sekojoßam papildinåjumam
92/31/EWG.
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising