Electrolux EWT1016 User manual

Electrolux EWT1016 User manual
AUTOMATICKÁѝPRAČKA
AUTOMATICKÁѝPRÁČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
EWTѝ1316ѝ
EWTѝ1216
EWTѝ1016
CZ
146ѝ8490ѝ00ѝ-ѝ09/05
SK
OBSAH
INFORMACE PRO UŽIVATELE........................... 3
POKYNY PRO INSTALACI ................................ 14
Důležitá upozornění............................................ 3
Použití ............................................................. 3
Nebezpečí zamrznutí ....................................... 3
Likvidace .......................................................... 3
Ochrana životního prostředí ............................ 3
Upozornění ........................................................ 14
Technická specifikace ...................................... 14
Instalace ............................................................ 15
Vybalení ........................................................ 15
Umístění......................................................... 15
Změna polohy ............................................... 15
Vyrovnání....................................................... 15
Přívod vody .................................................... 15
Odpad ............................................................ 16
Elektrické zapojení ........................................ 16
Popis automatické pračky................................. 4
Zásuvka pracího prostředku ............................ 4
Ovládací panel ................................................ 4
Pracovní postup
5
Vkládání prádla ............................................... 5
Dávkování pracího prostředku ........................ 5
Výběr požadovaného programu ..................... 5
Výběr teploty praní a rychlosti
odstřeďování ................................................... 5
Výběr programových možností ....................... 5
Předpírka ......................................................... 5
Rychlé praní..................................................... 5
Jednoduché žehlení......................................... 5
Přídavné máchání............................................ 6
Pozdější .......................................................... 6
Spuštění programu ......................................... 6
Postup během programu ................................ 6
Přerušení praní ................................................ 6
Změna probíhajícího programu ....................... 6
Zrušení programu ............................................ 6
A program vége .............................................. 6
Programová tabulka ........................................... 7
Průvodce praním ................................................ 8
Třídění prádla a jeho příprava pro praní ......... 8
Plnění pračky dle druhu prádla ......................... 8
Prací prostředky a přísady ............................. 8
Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla .............................................................. 9
Údržba a čištění ............................................... 10
Odstranění usazenin ..................................... 10
Skříň pračky .................................................. 10
Zásuvka dávkovače pracího prostředku ........ 10
Odtokový filtr ................................................. 10
Jestliže něco nefunguje správně..................... 11
Záruka ............................................................... 12
Servis ................................................................. 13
2
A. INFORMACE PRO UŽIVATELE
1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že
pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s
obsluhou a bezpečnostními předpisy.
Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí.
Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním.
Děkujeme vám za pozornost.
• Našroubujte zpět přívodní hadici a odpadní hadici
vrat’te na původní místo.
1.1. Použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte
nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně
stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu
zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu
si uschovejte.
Vaše automatická pračka je určena pro použití
dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič
sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče,
mohlo by to být pro vás nebezpečné.
Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely
a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a
odstřeďování.
Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze
zásuvky a uzavřete přívod vody.
V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh
praní určeno. Informace naleznete na informační
nášivce každého kusu prádla.
Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo
prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací
špendlíky, šroubky, a podobné předměty před
vlastním praní. Mohou způsobit vážná poškození vaší
pračky.
V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
nasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethylenem, a podobnými prostředky pro odstraňování
skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít,
tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do
pračky vyprchat.
Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v
pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
Používejte jen doporučená množství pracího
prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji
nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.
Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala
v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě
ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému
poškození pračky.
Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota
okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).
1.3.ѝLikvidace
Všechny materiály označené symbolem
se mohou
recyklovat. Vyhoďte je do příslušných kontejnerů ( popř.
kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby
mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.
Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že
všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné,
odřízněte přívodní kabel až u skříně pračky.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
1.4. Ochrana životního prostředí
Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím
ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně
životního prostředí:
•
1.2. Nebezpečí zamrznutí
•
Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu
(pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:
• Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho
přívodní hadici.
• Položte konec přívodní vypouštěcí hadice do nádoby
položené na zemi.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý
proběhnout.
•
•
Programátor vypněte otočením do pozice ‘OFF’
nebo stiskněte tlačítko ‘On/Off’.
Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.
•
Používejte pračku
raději zcela naplněnou než
poloprázdnou, ale také ji nepřeplňujte.
Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě
praní velmi zašpiněných oděvů.
Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody
(viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství
prádla a dle stupně jeho zašpinění.
*
*ѝdleѝmodelu
3
2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY
1
2
1 - ovládací panel
2 - madlo víka pračky
3 - vyrovnávací nožičky
4 - dvířka filtru
5 - úchyty pro stěhování pračky
5
4
3
2.1. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Symboly
1
2
3
1 - předpírka
3 - aviváž
(nepřekročte značku MAX !)
2 - praní
4 - přepadový otvor (při přelití množství
aviváže nebo bělícího prostředku)
4
2.2. Kontrolní panel
1 - Programátor
2 - tlačítko ‘teplota’
3 - tlačítko ’odstřeďování’
4 - tlačítko ‘předpírka’
5 - tlačítko ‘rychlé praní’
6 - tlačítko 'jednoduché žehlení'
7 - tlačítko 'přídavné máchání'
8 - tlačítko ‘pozdější praní’
9 - tlačítko ‘start/pauza’
10 - programové a informační kontrolky
10
1
3
2
odpovídá modelu : EWT 1316
4
4
5
6
7
8
9
3. PRACOVNÍ POSTUP
3.4. Výběr teploty a rychlosti
odstřeďování
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez
použití pracího prostředku. Tím odstraníte případné
nečistoty.
Po zvolení programu se rozvítí kontrolka
doporučené teploty . Pomocí
tlačítka
teploty
můžete
zvolit
jinou
vámi
požadovanou teplotu. Po zvolení teploty si
zkontrolujte stav nastavení programu
(použijte informace z tabulky programů) a
porovnejte je s hodnotami teplot určené pro
jednotlivé typy oděvů (viz. průvodce
praním).
3.1. Vkládání prádla
•
•
•
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím
se od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že
plnící dvířka pračky jsou
pevně uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
Maximální rychlost otáček (odpovídající
typu prádla) bude indikována v průběhu
výběru programu a při přerušení procesu
praní. Přesto když stisknete tlačítko
Odstřeďování, tak můžete snížit zvolenou
rychlost nebo zvolit zrušení odstřeďování
(pouze vypouštění).
A
3.2. Dávkování pracího prostředku
3.5. Výběr programových možností
Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce,
můžete snížit v případě, že použijete prací proces ’Direct Spray’-přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší
spotřeba vody a pracího prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní
Před stlačením vypínače ‘start/
pausa’ a po zvolení určitého
programu
můžete
zvolit
varianty tohoto pro-gramu.
.
V případě předpírky i do přihrádky předpírka . V případě potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky
.
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do
kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto
návodu.
Stiskněte požadované tlačítko(tlačítka), rozsvítí se tak
odpovídající kontrolka. Stiskněte-li tlačítko ještě jednou, kontrolka zhasne. Není-li některá varianta u vybraného programu možná, tak kontrolka volby bude po
několik sekund blikat a na displeji se objeví chybové
hlášení ‘Err’ ( viz Tabulka programů).
3.3. Výběr požadovaného programu
3.5.1. Tlačítko ”Předpírka”
V tabulce programů naleznete nejvhodnější program
pro zvolený druh prádla ( viz § 4).
Tato automatická pračka předpírá při maximální teplotě
30°C.
Předpírka se ukončí krátkým odstředěním u bavlny a
syntetických materiálů nebo vypuštěním vody u
citlivých materiálů.
Nastavte programátor na
pozici zvoleného programu:
rozsvítí se kontrolky, odpovídající fázím, ze kterých se
zvolený program skládá.
3.5.2. Tlačítko ”Rychlé praní”
V případě této volby, se doba praní zkrátí o 10 až 60 minut, dle druhu programu.
V okénku displeje je vidět
přibližná doba trvání vybraného programu (pří-klad na
obrázku znamená : 1 hodina a 10 minut). Hodnota na displeji se automaticky
upravuje během programového cyklu.
3.5.3. Tlačítko ”jednoduché žehlení”
Při zvolení této funkce pračka zvolí šetrný způsob praní
a odstřeďování, aby se tak zamezilo nadměrnému
pomačkání. Tím je tak zaručeno, že žehlení takto
vypraného prádla je mnohem jednodušší. Tuto funkci
lze volit pouze u programů určených pro bavlnu a
syntetické materiály. Navíc u programů určených pro
bavlnu a syntetické materiály se přidají další máchací
cykly.
5
3.5.4. Tlačítko ”Přídavné máchání”
3.7.3. Zrušení programu
Tento program přidá dvě máchání u bavlny, syntetiky a
jemných materiálů. Je vhodný pro osoby alergické na
prací prostředky a pro oblasti s upravovanou vodou.
Chcete-li zrušit aktuální program, pak otočte programátorem do pozice ‘Stop’.
Po zrušení programu tak můžete volit program jiný.
3.5.5. Tlačítko ”Pozdější praní”
3.8. Konec programu
Tato volba posune začátek praní o 30 minut až 23 hodin. Několikerým stisknutím tlačítka vyberte počet hodin prodlevy před začátkem praní.
Tuto funkci lze rovněž použít pro prodloužení doby
namáčení (od 30 minut do 10 hodin).
Pračka se po skončení programu sama zastaví. Je
možné zaslechnout dvojité cvaknutí v zámku když se
dvířka odjistí.
Jestliže jste zvolili funkci zastavení máchání na voliči
otáček, pak se rozsvítí kontrolka zastavení máchání*
která vás upozorňuje na nutnost vypuštění vody před
otevřením dveří. Potom můžete program ukončit
odstředěním prádla výběrem funkce odstřeďování
nebo vypustěním vody výběrem funkce vypouštění.
3.6. Spuštění programu
Zvolený program spust’te stisknutím tlačítka ‘start/pauza’, odpovídající kontrolky se
rozsvítí.
To, že se programátor během cyklu neotáčí,
je normální .
Otočte voličem programů do polohy vypnuto.
Vyjměte prádlo.
Odpojte zástrčku přívodu energie ze zásuvky a uzavřete přívodní kohout vody.
Je rozsvícena kontrolka právě zvoleného
programu.
Byl-li zvolen pozdější začátek praní, tak
začíná odpočítávání doby prodlevy. Na displeji je vidět buď doba trvání pracího cyklu
nebo délka prodlevy před začátkem praní.
Poznámka: Doporučujeme nechat po praní víko i buben pračky otevřené aby mohl spotřebič dobře vyschnout.
3.7.ѝPostupѝběhemѝprogramu
3.7.1. Přerušení
Stiskněte tlačítko ‘start/pauza’, rozsvítí se odpovídající
kontrolka a bude svítit po celou dobu přerušení programu. Potom uslyšíte dvojité cvaknutí odblokování zámkového systému dvířek. Chcete-li program spustit z
místa přerušení, stiskněte opět tlačítko ‘start/pauza’. Z
bezpečnostních důvodů není možné dvířka otevřít pokud je teplota prací vody příliš vysoká.
V případě, že svítí indikátor ‘immediate opening’okamžité otevření , můžete nadzvednout víko pračky.
Po stisknutí tlačítka ‘start/pauza’, kontrolka ‘drum positionning’-nastavování pozice bubnu signalizuje
blikáním pozici bubnu.
Kontrolka přestane blikat, když je buben nastaven do
správné pozice.
3.7.2. Změna probíhajícího programu
Před touto volbou musíte nejprve stisknout tlačítko
‘start/pauza’ a tím přerušit prací cyklus. Není-li možné
volit změnu programu, tak se na displeji objeví chybové
hlášení ‘Err’ a zároveň začne blikat po několik sekund
odpovídající kontrolka. Budete-li ale přesto chtít zvolit
jiný program, tak budete muset stávající program zrušit
(viz níže).
*podle modelu vaší pračky
6
4. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Možné
volby
Teplota
°C
Přibližná
spotřeba*
litrů
kWh
59
2,00
42
0,85
- 60
52
1,10
- 40
50
0,40
(Cotton)
Bavlna
Bílá nebo barevná, např.
Normálně zašpiněný pracovní oděv, povlečení,
ubrusy, spodní prádlo a
ručníky.
5,0 kg
předpírání
rychlé praní
jednoduché žehlení
přídavné máchání
pozdější praní
AA 40°
Tento program při 40°C
může nabídnout stejný
prací účinek jako program
bavlna při 60°C a je zároveň vhodný pro syntetiku.
5,0 kg
předpírání
jednoduché žehlení
přídavné máchání
pozdější praní
(Synth.)
Syntetika
syntetické látky, spodní
prádlo, barevné látky,
nežehlitelné košile, blůzy.
2,5 kg
předpírání
rychlé praní
jednoduché žehlení
přídavné máchání
pozdější praní
(Handwash)
Velmi
jemné
prádlo
značeno ‘pouze ruční
praní’.
1,0 kg
Jeans
K praní džínových oděvů.
3,0 kg
předpírání
pozdější praní
40
64
0,60
Shoes
K praní sportovní obuvi.
Vytáhněte tkaničky.
2,0 kg
předpírání
přídavné máchání
pozdější praní
40
58
0,60
Flash 30
30 minutové «bleskové»
praní pro velmi málo
zašpiněné prádlo, mimo
vlnu.
1,0 kg
30
40
0,30
OptimA
Praní kratší než 1 h pro
bavlněné směsi ŕ 60° a
40° s účinností optimálního praní.
3,0 kg
40 - 60
55
1,00
Ruční praní
- 90
40 - 60 **
pozdější praní
pozdější praní
min.
přídavné máchání
pozdější praní
Použití
Vypouštení
Pro vypouštení vody po funkci máchání stop
(silence cycle).
-
0,01
Máchání
Tímto programem může být mácháno ručně
prané prádlo.
45
0,15
Odstredování
K provedení odstredování po funkci máchání stop (silence cycle) od 500 do 1300/
1200/1000 ot/min***.
-
0,05
* Udávané spotreby odpovídají nejvyšší teplote každého z programů.
** Referenční program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu) : 42 l / 0,85 kWh / 141 min.
*** dle modelu.
7
Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Náplň
pračky
Hodnota je zobrazena na displeji spotřebiče.
Program
Druh prádla
5. PRŮVODCE PRANÍM
5.3. Prací prostředky a přísady
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou
vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech
2.1 / 3.2 tohoto návodu.
5.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz
kapitola 5.4:Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob
praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob
praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných
materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo
zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů.
Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte
odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky,
očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny
pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a
dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné
strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě.
Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte
do uzavíratelné sít’ky.
Práškové prací prostředky se mohou používat bez
omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo
do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky
pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude
okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do
přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství
prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně
snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné,
je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).
Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu
dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.
5.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se
o bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo
nebo záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
8
5.4.ѝMezinárodníѝznačeníѝproѝošetřováníѝprádla
NORMÁLNÍ
PRÁDLO
perte při
95°C
perte při
60°C
perte při
40°C
perte při
30°C
JEMNÉ
PRÁDLO
BĚLÍCÍ PROSTŘEDEK
jemné prádlo
perte ručně
neperte
Bělící prostředek s obsahem chloru je možno
použít (pouze ředěný a za studena)
Nebělte prostředky s obsahem chloru
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota (max.
200°C)
Průměrná teplota
(max. 150°C)
Nízká teplota
(max. 100°C)
Nežehlete
CHEMICKÉ
ČIšTĚNÍ
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků
lze chemicky čistit za
použití všech typů
prostředků (bez
trichlorethylenu)
lze chemicky čistit
pouze za použití
olejového
rozpouštědla a R113
Nelze chemicky
čistit
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Rozložené na
plocho
Na šňůře
Na věšáku
9
lze sušit v sušičce nebo na
ramínku
Nesušit v
sušičce
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
6.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
6.1. Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:
•
Vylití zbytku odpadní vody:
6.2. Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
Položte pod vyklopená dvířka
nádobku na zachycení vyteklé
vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká
zbytková voda.
6.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
stranách zásuvky a vytáhněte ji
nahoru.
•
Vyjmutí filtru:
Víčko s filtrem poté úplně
vyšroubujte a vyndejte ho ven.
Pečlivě ho propláchněte proudem
vody. Pak jej našroubujte zpátky
ve směru chodu hodinových
ručiček.
Zásuvku dávkovače poté můžete
propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit
i
usazené
zbytky
používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém
případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka
zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
Zpětná montáž:
Vložte zásuvku dávkovače do
zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.
2
*dle modelu vaší pračky
10
7. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ
Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než budete volat do autorizovaného servisu při
vzniku poruchy , prosíme vás, abyste si nejprve pročetli následující body.ѝ
Problém
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně připojena, přívod elektrické energie
je nefunkční,
víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně
zavřená,
nenařídili jste program správně,
je výpadek elektřiny,
je vypnutý přívod vody,
je zastavena dodávka vody,
přívod vody je zanesen nečistotami.
Pračka se plní vodou, ale ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz instalační část).
Pračka neodstřeďuje nebo nevypouští vodu:
•
•
•
odpadní hadice je zlomená nebo blokovaná,
odpadní filtr je ucpán,
bezpečnostní zařízení proti nadměrným vibracím pračky
byl aktivován díky špatnému rozložení prádla v bubnu,
je nastaven program bez ‘vypouštění ‘, ‘bez odstřeďování’
nebo program ‘noční tiché praní’,
konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
•
•
Na podlaze kolem pračky je voda:
•
•
•
•
•
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:
•
•
•
•
•
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:
•
•
•
•
•
•
přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a část pěny se dostala z pračky ven,
použitý prací prostředek není vhodný pro automatické
pračky,
konec odpadní hadice není zajištěn proti vypadnutí z
odpadu,
odpadní filtr nebyl namontován zpět do pračky,
přívod vody je netěsný.
použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatických pračkách,
buben pračky je přeplněn,
nebyl zvolen správný program,
bylo použito málo pracího prostředku.
z pračky nebyl odstraněn všechen obalový a přepravní
materiál ( viz část vybalování),
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze,
pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo části nábytku,
prádlo v bubnu není správně rozloženo,
je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
přívod vody je blokovaný,
přívod vody nebo přívod elektrické energie byl přerušen,
byla aktivována tepelná ochrana motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvyklá,
byl aktivován detektor nadměrného pěnění (příliš mnoho
pracího prostředku) a pračka vypustila přebytečnou pěnu,
bezpečnostní zařízení proti nadměrným vibracím pračky
byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného rozložení prádla v bubnu.
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:
•
•
přívod vody a elektrické energie je poruchový,
byl naprogramován program ‘bez vypouštění ‘.
V průběhu cyklu nelze otevřít víko pračky:
•
nesvítí kontrolka ‘okamžité otevření’.
Kontrolka ‘pozice bubnu’ není na konci cyklu:
•
buben nemůže dosáhnout správnou pozici z důvodu
nevyvážené hmoty : otočte buben ručně.
11
Problém
Možná příčina
Kód chyby E40* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 4 krát zabliká**
•
víko pračky není správně zavřené.
Kód chyby E20* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 2 krát zabliká**
•
•
•
•
•
odpadní filtr je ucpán,
odpadní hadice je zalomená nebo ucpaná,
odpadní hadice je příliš dlouhá ( viz pokyny k instalaci),
čerpadlo odpadní vody je zablokované,
je ucpaný odpad.
Kód chyby E10* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 1 krát zabliká**
•
•
je uzavřen přívod vody,
vodovodní rozvod byl bez vody.
Kód chyby EA0* se zobrazí na displeji a kontrolka
KONEC* 10 krát zabliká**
•
Záklopky otevírání bubnu se uvolní
Rozsvítí se kontrolka ‘filtr’:
•
odpadní filtr je zablokován.
Aviváž nebo bělící* prostředek v průběhu nalévání přetéká přes okraj:
•
•
nelijete přípravek do správné přihrádky,
přepad na zadní straně dávkovací zásuvky je blokovaný.
* dle modelu.
**
v závislosti na typu mohou být aktivovány různé zvukové signály
8. ZÁRUKA
•
Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci
vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané
"Jestliže něco nefunguje správně" a “Servis” obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte
servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux.
Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.
•
•
•
poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny
žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických
hmot,
náklady spojené s požadavky na odstranění závad
spotřebiče, který je nesprávně instalován,
spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných,
země Evropského společenství. Lze použít standardní
záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné
v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na
zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být
vyžadován doklad o koupi.
Model .......................................................
Číslo výrobku (Prod. No.) .........................
Seriové číslo (Serial. No.) ........................
Podmínky záruky
My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od
data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z
důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu
téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že
• spotřebič byl správně instalován a používán pouze na
napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot,
• spotřebič byl používán pouze pro normální domácí
účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a
údržbu,
• na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu
jiná než námi autorizovaná osoba,
• všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko,
• každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná
součást se stanou naším vlastnictvím,
• tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak
právně podložených práv.
Bezpečnost
Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku
tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené
nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem
používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v
tomto návodu.
Technické změny výrobku vyhraženy.
Rozhodující záruční podmínky jsou uvedeny na záručním
listu.
9. SERVIS
Před voláním do servisu se prosím ujistěte se, že můžete
sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.
Servisní centrum ELECTROLUX:Hanusova ulice
Praha 4 - 140 21
Tel.: 26112 6112
Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:
12
B. POKYNY PRO INSTALACI
1. UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní
při jejím přemist’ování.
Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a
přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou
způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování
musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte
nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky
musí být uzemněn).
Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět
změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší
domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické
připojení’ tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na
přívodní elektrické šňůře pračky.
Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem,
ujistěte se , že koberec nijak nebrání průchodu
vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen
zástupcem autorizovaného servisu.
Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na
sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené
neodbornou instalací.
2.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Připojení vody
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
13
3.ѝINSTALACE
Budete-li pračku zabudo-vávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně
pračky. Dvě zavírací pásky
ponechejte na místě.
3.1. Vybalení
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
3.2. Umístění
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a
položte ji zpět na podlahu.
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
3.3. Změna polohy
Nakloňte pračku dozadu, pootočte
ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho
rohu a odstraňte přepravní paletu.
Chcete-li s pračkou pohybovat z
důvodu vyrovnání, postupujte
takto: pákou, která je umístěna na
spodku pračky, otočte doleva a tím
se uvolní stavitelné nožičky. Je-li
pračka vyrovnána, tak páku
posuňte zpět.
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
3.4. Vyrovnání
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš
nízko, tak
stavitelnou nožičku
vyšroubujte
do
požadované
pozice spolu s
ozubeným
aretačním
kolečkem
v
naznačeném směru.
(Je-li
to
nutné,
tak
pračku
nadzvedněte.)
Pomocí 10 mm klíče vyšroubujte ze
zadní části pračky dva šrouby
spolu s čepy.
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak
našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho
utáhněte. Zajistěte aby se nožička, při aretaci neprotáčela .
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapo-meňte zamáčknout do otvoru nejprve okruží
zátky.
3.5. Přívod vody
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší
pračky:
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro
případný příští transport.
- Vložte těsnění do otvoru dole na
zadní straně pračky (obr.1).
- Připojte dole vodovodní přívodní
hadici jak je zobrazeno na obr.2 a
obr. 3.
14
- Připojte
šroubení přívodní
hadice na vodovodní kohoutek,
dejte na správné uložení sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš
krátká, kontaktujte servisní službu.
3.6. Odpad
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k
odpadnímu potrubí (nebo k sifonu)
ve výšce mezi 70 a 100 cm. Ujistěte
se,
že
se
nemůže
hadice
vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán ( musí být užší
než trubka odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému
vracení vody.
Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě
nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní
službu.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému
rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.
15
OBSAH
PRE INŠTALATÉRA........................................... 27
Bezpečnostné pokyny ...................................... 27
Technické údaje ................................................ 27
Inštalácia............................................................ 28
Vybalenie ...................................................... 28
Umiestnenie .................................................. 28
Premiestňovanie práčky ................................ 28
Vyrovnanie ..................................................... 28
Prítok vody .................................................... 28
Odtok vody .................................................... 28
Zapojenie do elektrickej siete ........................ 29
PRE UŽÍVATEĽA ............................................... 17
Bezpečnostné pokyny ...................................... 17
Používanie .................................................... 17
Ochrana pred mrazom .................................. 17
Likvidácia ....................................................... 17
Ochrana životného prostredia ....................... 17
Opis spotrebiča................................................ 18
Násypka ........................................................ 18
Ovládací panel .............................................. 18
Používanie práčky............................................. 19
Vkladanie bielizne ......................................... 19
Množstvo pracieho prostriedku ...................... 19
Voľba požadovaného programu ................... 19
Nastavenie teploty a rýchlosti
odstreďovania ................................................ 19
Voľba požadovaných funkcií ......................... 19
Funkcia «Predpieranie» ................................. 19
Funkcia «Rýchle pranie» ............................... 19
Funkcia «Jednoduché žehlenie» ................... 19
Funkcia «Plákanie plus» ................................ 20
Funkcia «Posunutý štart» .............................. 20
Spustenie programu ...................................... 20
Počas programu ............................................ 20
Pridávanie bielizne......................................... 20
Zmena prebiehajúceho programu.................. 20
Zrušenie programu ....................................... 20
Na konci programu ....................................... 20
Tabuľka programov .......................................... 21
Pranie bielizne................................................... 22
Triedenie a príprava bielizne ......................... 22
Maximálne množstvo bielizne ........................ 22
Pracie prostriedky ......................................... 22
Medzinárodné symboly ošetrovania ............. 23
Čistenie a údržba ............................................. 24
Odvápňovanie spotrebiča .............................. 24
Plášt’ spotrebiča ............................................ 24
Násypka ........................................................ 24
Odtokový filter ................................................ 24
Keď niečo nefunguje ........................................ 25
Záruka ................................................................ 26
Servis ................................................................. 26
16
A. PRE UŽÍVATEĽA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použit’ aj v budúcnosti. V prípade zmeny majiteľa spotrebiča odovzdajte návod na používanie ďalšiemu užívateľovi. Nový majiteľ sa tak bude môct’ oboznámit’ s prevádzkou spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred inštalovaním a prvým
použitím spotrebiča.
• Zvoľte si program «Odčerpanie» a spustite ho.
• Po skončení programu spotrebič vypnite stlačením
1.1. Používanie
príslušného spínača alebo nastavením ovládača do
• Po dodaní spotrebič bezodkladne vybaľte a skonpolohy VYPNUTÉ*.
trolujte, či nie je poškodený a či žiadna čast’
• Práčku odpojte od elektrickej siete.
nechýba. Akékoľvek pripomienky uveďte na dodací
• Inštalujte odtokovú a prítokovú hadicu.
list a kópiu uschovajte.
• Spotrebič by mali obsluhovat’ výlučne dospelí.
Takto zabezpečíte, aby v žiadnej časti pračky nezostaDbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali, a
la voda, ktorá by mohla po zamrznutí spôsobit’ na
aby nemanipulovali s jeho ovládacími prvkami.
vašom spotrebiči závažne škody.
• Upravovat’ a pozmeňovat’ spotrebič alebo jeho
Skôr, ako začnete pračku znovu používat’, presvedčte
vlastnosti je nebezpečné.
sa, že je teplota v miestnosti vyššia ako 0°C.
• Vaša práčka je určená na bežné pranie v
domácnosti (pranie, plákanie a odstreďovanie).
1.3. Likvidácia
Spotrebič nepoužívajte na komerčné alebo
priemyselné účely.
Všetky materiály označené symbolom
je možné
• Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a
recyklovat’. Odovzdajte ich do zberne recykovateľného
spotrebič odpojte od elektrickej siete.
odpadu. Informácie o príslušných zberniach získate na
• V práčke perte len textílie, ktoré sú určené na
miestnom úrade správy.
pranie v automatickej práčke. V prípade
Keď sa jedného dňa rozhodnete vašu práčku vyradit’,
pochybností sa riaďte pokynmi výrobcu na štítku so
upravte ju tak, aby sa už nedala používat’. Práčku odsymbolmi ošetrovania.
pojte od elektrickej siete a elektrický kábel odrežte
• V práčke neperte rozstrapkané a roztrhané odevy.
tesne pri spotrebiči.
• Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky
pred praním umiestnite do siet’ky alebo vrecka.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale zna• Pred vložením odevu do práčky sa ubezpečte, že
mená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s
sú vrecká prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú
domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdat’
mince, špendlíky, klince, skrutky alebo kamienky,
v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
môžu práčku závažne poškodit’.
elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok
• V práčke neperte bielizeň ošetrenú napr. benzíbude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli
nom, alkoholom, trichlóretylénom a pod. Ak ste na
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
odev aplikovali nejakú tekutú prchavú čistiacu
zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom
látku, pred vložením do práčky ju nechajte z tkaniny
pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii
úplne odparit’.
tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo
• Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a
Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktopančuchy perte vo vrecku na bielizeň alebo v
rom ste výrobok kúpili.
obliečke na podušku, aby sa náhodou nedostali
medzi bubon a nádrž pračky.
1.4. Ochrana životného prostredia
• Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkčujúceho
prostriedku (aviváže). Pri nadmernom množstve
V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody
aviváže môžu na bielizni vzniknút’ odolné škvrny.
a elektrickej energie sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:
• Pred čistením, ošetrovaním a údržbou spotrebič
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práčky,
odpojte od elektrickej siete.
bubon však neprepĺňajte.
•
1.2. Ochrana pred mrazom
Ak bude vaša pračka vystavená teplotám nižším ako
0°C, riaďte sa nasledovnými pokynmi:
• Zatvorte vodovodný ventil a odskrutkujte prítokovú
hadicu.
• Odtokovú hadicu umiestnite tak, aby ústila do pripravenej nádoby na zemi.
Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len
pri praní veľmi znečistenej bielizne.
Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri príslušnú kapitolu), množstvu bielizne
a stupňu jej znečistenia.
* vѝzávislostiѝodѝmodelu
17
2. OPIS SPOTREBIČA
1
2
1 - Ovládací panel
2 - Rukovät’ veka
3 - Vyrovnávacie nožičky
4 - Príklop filtra
5 - Páka na premiestňovanie práčky
5
4
3
2.1. Násypka
Symboly
1
2
3
1 - prepieranie
3 - aviváž
(nepresiahnite značku MAX)
2 - pranie
4 - odtokový otvor pre aviváž
(pri nadmernom dávkovaní)
4
2.2. Ovládací panel
1 - Volič programov
2 - Tlačidlo voľby teploty
3 - Tlačidlo voľby rýchlosti odstreďovania
4 - Tlačidlo funkcie "Predpieranie"
5 - Tlačidlo funkcie "Rýchle pranie"
6 - Tlačidlo funkcie "Jednoduché žehlenie"
7 - Tlačidlo funkcie "Plákanie plus"
8 - Tlačidlo funkcie "Posunutý štart"
9 - Tlačidlo "Štart/prestávka"
10 - Programové a informačné svetelné ukazovatele
10
1
2
3
Zobrazený model: EWT 1316
18
4
5
6
7
8
9
3. POUŽÍVANIE PRÁČKY
3.4. Nastavenie teploty a rýchlosti
odstreďovania
Pred prvým použitím by ste mali spustit’ program s teplotou 90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby
sa vnútro práčky vyčistilo od pozostatkov výroby.
Po nastavení pracieho programu sa zobrazí odporúčaná teplota. Teplotu môžete
prispôsobit’ stlačením tlačidla pre voľbu teploty. Pri voľbe teploty berte do úvahy nastavený program (riaďte sa pokynmi v
tabuľke programov) a symboly ošetrovania
na nášivke bielizne (pozri príslušnú kapitolu Medzinárodné symboly ošetrovania).
3.1. Vkladanie bielizne
•
•
•
Otvorte veko práčky.
Stlačte tlačidlo A a klapky bubna sa automaticky
otvoria.
Bielizeň vložte do bubna; zatvorte bubon a veko
práčky.
A
Po nastavení pracieho programu a počas
prestávky v programe sa zobrazí maximálna povolená rýchlost’ odstreďovania, ktorá
zodpovedá druhu pranej bielizne. Rýchlost’
odstreďovania môžete znížit’ stlačením
príslušného tlačidla, prípadne môžete zvolit’ funkciu vynechanie odstreďovania (len
odčerpanie vody).
Upozornenie: Pred zatvorením veka práčky skontrolujte, či sú klapky bubna
správne zablokované:
•klapky musia byt’ správne
prichytené;
•tlačidlo A nesmie byt’
stlačené.
3.5. Voľba požadovaných funkcií
3.2. Množstvo pracieho prostriedku
Požadovanú funkciu treba zvolit’ po nastavení pracieho programu a skôr, ako stlačíte
tlačidlo Štart/Prestávka.
Vďaka systému priameho sprchovania, ktorého znižuje
spotrebu vody a pracieho prostriedku, môžete odporúčané dávkovanie pracieho prostriedku na obale
výrobku znížit’.
Do priehradky násypky pre hlavné pranie
a v
prípade predpierania aj do priehradky pre predpieranie
pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
Do priehradky
pridajte aviváž.
Ak používate špeciálny prací prostriedok, riaďte sa pokynmi v príslušnej kapitole.
Stlačte tlačidlá požadovaných funkcií a príslušné
svetelné ukazovatele sa rozsvietia. Ak príslušné
tlačidlo stlačíte znovu, svetelný ukazovateľ zhasne. Ak
zvolíte funkciu, ktorú nie je možné kombinovat’ s
nastaveným
programom,
príslušný
svetelný
ukazovateľ bude niekoľko sekúnd blikat’ a potom sa na
displeji zobrazí chybové hlásenie “Err” (pozri tabuľku
programov).
3.3. Voľba požadovaného programu
V tabuľke programov nájdete pokyny pre pranie rozličných druhov bielizne (pozri 4. kapitolu).
3.5.1. Funkcia «Predpieranie»
Bielizeň sa predpierani pri teplote max. 30°C.
Predpieranie sa končí krátkym odstredením pri programoch na pranie bavlny a syntetickej bielizne a odčerpaním vody pri programoch na pranie jemnej bielizne.
Ovládačom
programov
nastavte požadovaný program. Svetelné ukazovatele,
ktoré
zodpovedajú
príslušným fázam zvoleného programu, sa rozsvietia.
3.5.2. Funkcia «Rýchle pranie»
Ak zvolíte túto funkciu, prací program sa skráti o 10 až
60 minút, v závislosti od druhu zvoleného programu.
Na displeji sa objaví pravdepodobné trvanie nastaveného pracieho pro-gramu
(napr. 1 hodina a 10 minút).
Počas programu sa časová
hodnota automaticky prispôsobuje.
3.5.3. Funkcia «Jednoduché žehlenie»
Po zvolení tejto funkcie sa bielizeň vyperie a odstredí
šetrne, aby nedošlo k jej pokrčeniu.
Z tohto dôvodu je žehlenie jednoduchšie. Túto funkciu
je možné kombinovat’ s programami na bavlnu a syntetickú bielizeň. Okrem toho pri programoch na pranie
bavlny a syntetickej bielizne práčka vykoná prídavné
plákania.
19
3.8. Na konci programu
3.5.4. Funkcia «Plákanie plus»
Táto funkcia pridá k praciemu programu pre bavlnu,
syntetickú a jemnú bielizeň 2 plákania.
Po skončení programu sa práčka automaticky zastaví.
Dvojité t’uknutie vás upozorní na odblokovanie veka
práčky.
3.5.5. Funkcia «Posunutý štart»
Táto funkcia slúži na posunutie spustenia programu o
30 minút až 23 hodín. Stláčaním príslušného tlačidla
nastavte počet hodín, po uplynutí ktorých sa má spustit’
nastavený prací program.
Táto funkcia je tiež platná pre predĺženie času
namáčania (od 30 minút do 10 hodín).
Ak ste ovládačom rýchlosti odstreďovania zvolili polohu
Plákanie stop, rozsvieti sa príslušný svetelný ukazovateľ* a upozorňuje na to, že vodu treba pred otvorením
veka odčerpat’. Môžete zvolit’ program Odstreďovanie
a bielizeň odstredit’ alebo program Odčerpanie, ktorý
vodu z práčky odčerpá.
3.6. Spustenie programu
Ovládač programov nastavte do polohy VYPNUTÉ a
bielizeň z práčky vyberte. Spotrebič odpojte od
elektrickej siete a zatvorte vodovodný kohútik.
Po nastavení pracieho programu stlačte
tlačidlo Štart/Prestávka, príslušný svetelný
ukazovateľ sa rozsvieti a program sa spustí.
Ovládač programov sa počas programu nemusí otáčat’.
Poznámka: Veko práčky odporúčame nechat’ otvorené, aby sa vnútro spotrebiča vyvetralo.
Počas programu svieti svetelný ukazovateľ
prebiehajúcej fázy programu.
Ak zvolíte funkciu Posunutý štart, začne
nastavený časový posun plynút’. Na displeji
sa zobrazí zostávajúci čas do spustenia
programu alebo predpokladané trvanie programu.
3.7. Počas programu
3.7.1. Pridávanie bielizne
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka: počas prestávky v pracom programe príslušné svetelné ukazovatele blikaj.
Ak chcete, aby program pokračoval, stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka ešte raz.
Veko práčky môžete otvorit’, keď svieti svetelný ukazovateľ “Okamžité otváranie”. Keď stlačíte tlačidlo Štart/
Prestávka, bude svetelný ukazovateľ “POLOHA BUBNA” blikaním signalizovat’ pretáčanie bubna do
správnej polohy.
Svetelný ukazovateľ prestane blikat’, keď sa bubon
pretočí do správnej polohy.
3.7.2. Zmena prebiehajúceho programu
Pred zmenou pracieho programu treba stlačit’ tlačidlo
Štart/Prestávka. Ak zmenu nie je možné vykonat’, na
displeji sa objaví chybové hlásenie “Err” a príslušný
svetelný ukazovateľ niekoľko sekúnd bliká. Ak si napriek tomu program želáte zmenit’, musíte zrušit’ prebiehajúci program (pozri ďalšiu kapitolu).
3.7.3. Zrušenie programu
Ak chcete zrušit’ program, nastavte ovládač program
do polohy Stop.
Potom môžete zvolit' nový program.
*ѝvѝzávislostiѝodѝmodelu
20
4. TABUľKA PROGRAMOV
V nasledujúcej tabuľke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a voľby.
Kompatibilné
funkcie
Teploty
v °C
(Cotton)
BAVLNA
Biela alebo farebná, napríklad normálne znečistený
pracovný odev, posteľná,
stolová a spodná bielizeň,
uteráky.
5,0 kg
AA 40°
Tento program s teplotou
40°C poskytuje takú istú
účinnost’ ako program pre
bavlnu s teplotou 60°C a je
tiež vhodný pre syntetickú
bielizeň.
5,0 kg
SYNTETIKA
(Synth.)
Syntetická bielizeň, spodná
bielizeň, farebné tkaniny,
košele a blúzky.
2,5 kg
RUČNÉ
PRANIE
(Handwash)
Veľmi jemná bielizeň s označením “ručné pranie”.
1,0 kg
JEANS
Na pranie odevov z džínsoviny.
3,0 kg
SHOES
Na pranie športovej obuvi.
Vyvlečte šnúrky.
2,0 kg
FLASH 30
Len pre mierne znečistenú
bielizeň s výnimkou vlny.
1,0 kg
OptimA
Vypranie zmiešaného bavlneného prádla určeného na
pranie pri 60° a 40° za menej ako hodinu s optimálnym účinkom.
3,0 kg
Predpieranie
Rýchle pranie
Jednoduché žehlenie
Plákanie plus
Posunutý štart
Predpieranie
Jednoduché žehlenie
Plákanie plus
Posunutý štart
Predpieranie
Rýchle pranie
Jednoduché žehlenie
Plákanie plus
Posunutý štart
Približné hodnoty
spotreby*
Litre
kWh
59
2,00
42
0,85
- 60
52
1,10
- 40
50
0,40
40
64
0,60
40
58
0,60
30
40
0,30
40 - 60
55
1,00
- 90
40 - 60 **
Posunutý štart
Predpieranie
Posunutý štart
Predpieranie
Plákanie plus
Posunutý štart
Posunutý štart
Plákanie plus
Posunutý štart
Používanie
Vypúšt’anie
Pre vypustenie vody po pozdržaní plákania (silence cycle).
-
0,01
Plákanie
S týmto programom môžete napríklad. vyplákat’
ručne vypranú bielizeň.
45
0,15
Odstreďovanie
Pre odstredenie po pozdržaní plákania (silence cycle) od 500 do 1300/1200/1000 ot./min***.
-
0,05
* Uvedené spotreby zodpovedajú najvyššej teplote pre každý program.
** Referenčný program pre skúšobne podľa normy IEC 456 (Program na pranie bavlny s teplotou 60°C).
42 l / 0,85 kWh / 141 min.
*** v závislosti od modelu.
21
Min
Hodnoty spotreby sú len orientačné a závisia od podmienok na mieste použitia.
Množstvo
bielizne
Vid' displej vášho zariadenia
Program
Druh bielizne
5. PRANIE BIELIZNE
5.3. Pracie prostriedky
Používajte výlučne pracie prostriedky a aviváž vhodnú
pre automatické práčky. Prečítajte si vždy pokyny na
obale výrobku a riaďte sa tiež inštrukciami v kapitole
2.1 / 3.2.
5.1. Triedenie a príprava bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň roztrieďte podľa druhu a symbolov ošetrovania na nášivke (pozri kapitolu 5.4. Medinárodné
symboly ošetrovania). Normálne pranie zvoľte pre
bielizeň odolnú voči mechanickému namáhaniu pri
praní a odstreďovaní, jemné pranie pre jemnú bielizeň, ktorú treba ošetrovat’ šetrnejšie. Ak hodláte
vyprat’ zmiešané druhy bielizne naraz, zvoľte vždy
prací program a teplotu podľa najchúlostivejšieho
materiálu.
Bielu a farebnú bielizeň perte vždy osobitne,
pretože biela bielizeň môže zošednút’.
Nové odevy obsahujú spravidla veľa farbiva, preto
ich perte po prvý raz oddelene. Dodržujte tiež
pokyny ako “Prat’ oddelene” a “Prat’ niekoľkokrát
oddelene”.
Vyprázdnite vrecká odevov.
Prišite alebo odstráňte všetky gombíky, skoby a
cvoky, ktoré nedržia pevne.
Zapnite zipsy a cvoky.
Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky
atď.), farebné pletené a vlnené odevy a odevy s
dekoráciou obrát’te naruby.
Zo záclon a závesov odstráňte háčky alebo ich
vložte do ochranného vrecka.
Drobné kusy bielizne (pančuchy a detské ponožky)
vložte do špeciálneho vrecka alebo obliečky na
vankúš, aby boli chránené.
Práškové pracie prostriedky môžete používat’ bez obmedzenia. Tekuté pracie prostriedky nalejte buď do
špeciálneho dávkovača, ktorý sa vkladá priamo do
bubna, alebo do príslušnej priehradky násypky. V
takomto prípade však treba prací program spustit’
okamžite. Pracie prostriedky v tabletách sa vkladajú do
príslušnej priehradky násypky.
Správne množstvo pracieho prostriedku závisí od
množstva bielizne, tvrdosti vody a stupňa znečistenia.
Ak je voda vo vašej lokalite mäkká, môžete dávkovanie
mierne znížit’. Ak je voda tvrdá alebo je bielizeň veľmi
znečistená, resp. s fľakmi, treba dávkovanie mierne
zvýšit’. Informácie o tvrdosti vody vo vašej lokalite získate v miestnej vodohospodárskej organizácii alebo na
kompetentnom úrade.
5.2. Maximálne množstvo bielizne
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky. Táto kapacita sa líši v závislosti
od druhu bielizne.
Ak je bielizeň veľmi znečistená alebo materiál absorbuje veľa vody, perte menšie množstvo.
Bielizeň sa vzájomne líši objemom a kapacitou absorbovania vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit’:
•
•
•
doplna (bielizeň by však nemala byt’ natlačená) pri
praní bavlny, ľanu a zmesového materiálu;
do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického materiálu;
približne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon
a vlny.
Pri praní zmiešanej bielizne z rôznych materiálov naplňte bubon podľa najjemnejšieho druhu bielizne.
22
5.4. Medzinárodné symboly ošetrovania
NORMÁLNE
PRANIE
Pranie pri
max. 95°C
Pranie pri
max. 60°C
Pranie pri
max. 40°C
Pranie pri
max. 30°C
ŠETRNÉ
PRANIE
BIELENIE
Bielenie s chlórovým bielidlom
(v studenej vode s riedeným bielidlom)
Ručné
pranie
Neprat’
Nebielit’ chlórovým bielidlom
ŽELENIE
Max. teplota 200°C
Max. teplota 150°C
Max. teplota 100°C
Nežehlit’
CHEMICKÉ
ČISTENIE
Chemické čistenie vo
všetkých bežných rozpúšt’adlách
Chemické čistenie
(všetky rozpúšt’adlá
s výnimkou trichlóetylénu)
Chemické čistenie
len benzínom a
rozpúšt’adlom R113
Nečistit’
chemicky
Vysoká
teplota
Nízka
teplota
SUŠENIE
Na plocho
Zavesené
Na vešiaku
23
Sušenie v sušičke
Nesušit’ v sušičke
6. ČISTENIE A ÚDRŽBA
6.4. Odtokový filter
Filter v dolnej časti práčky pravidelne čistite. Ak je filter zanesený, rozsvieti sa na ovládacom paneli svetelný ukazovateľ “filter”*. Ak sa z vašej bielizne uvoľňuje veľa vlákien,
čistite filter po každom praní.
Pred čistením práčku vždy odpojte od elektrickej siete.
6.1. Odvápňovanie spotrebiča
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku,
spravidla nie je potrebné odstraňovat’ vodný kameň.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny
prípravok na odstraňovanie vodného kameňa určený pre
automatické práčky, ktorý si môžete zakúpit’ v obchodnej
sieti. Riaďte sa pokynmi ohľadne dávkovania a frekvencie
používania na obale výrobku.
•
Otvorte dvierka, napríklad so skrutkovačom
•
Odtečenie zostávajúcej vody:
6.2. Plášt’ spotrebiča
Plášt’ práčky vyčistite vlažnou vodou a šetrným čistiacim
prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt’adlá
alebo podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné
špongie a drôtenky.
Pod príklop umiestnite plytkú
nádobu s rovným krajom. Uzáver
filtra otočte proti smeru hodinových ručičiek do vertikálnej polohy a počkajte, kým voda
odtečie.
6.3. Násypka
Vybratie násypky:
Stlačte príchytky po oboch
stranách násypky a posuňte ich
smerom nahor.
•
Čistenie filtra:
Filter vyskrutkujte a vyberte. Filter
dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou. Filter vrát’te na svoje miesto a
zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek. Príklop zatvorte.
Násypku umyte pod tečúcou vodou s použitím kefy alebo handričky.
Skontrolujte, či otvory na zadnej
strane násypky nie sú upchaté.
Po vyčistení filtra je nevyhnutné dvierka zavriet’. Skutočne,
z bezpečnostných dôvodov, počas chodu práčky musia
byt’ dvierka zatvorené.
Vrátenie násypky na svoje miesto:
Násypku nasuňte spät’ do drážok
tak, aby zapadla.
*ѝvѝzávislostiѝodѝmodelu
24
7. KEĎ NIEČO NEFUNGUJE
Vaša práčka bola počas výroby testovaná. Napriek tomu sa niekedy môžu počas prevádzky vyskytnút’ nejaké problémy. V
takomto prípade postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke. Ak vám uvedené rady nepomôžu, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený. ѝ
Problém
Odstránenie
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa.
Skontrolujte:
• či je spotrebič správne zapojený do elektrickej siete;
• či nejde o prerušenie dodávky elektrickej energie;
• či je veko práčky a bubna dobre zatvorené;
• stlačili ste tlačidlo “Štart/Prestávka”;
• či sa nevypálila poistka;
• či je vodovodný ventil úplne otvorený;
• či nie je upchatý prítokový filter;
• či nedošlo k prerušeniu dodávky vody.
Práčka sa napĺňa a súčastne vyprázdňuje.
Skontrolujte:
• či koncovka odtokovej hadice nie je umiestnená príliš nízko.
Práčka neodčerpáva vodu a/alebo neodstreďuje.
Skontrolujte:
• či odtoková hadica nie je zalomená alebo stlačená;
• či odtokový filter nie je zanesený;
• či je bielizeň v bubne nerovnomerne rozmiestnená;
• či nie je zvolená funkcia “Nočné pranie” alebo “Plákanie stop”;
• či koncovka odtokovej hadice nie je umiestnená príliš nízko.
Práčka preteká alebo netesní.
Skontrolujte:
• či ste nepoužili priveľa pracieho prostriedku alebo nevhodný
prací prostriedok. Pri nadmernej tvorbe peny môže voda z
práčky pretiect’;
• či je odtoková hadica správne umiestnená;
• či je odtokový filter správne umiestnený;
• či nepreteká prítoková hadica.
Bielizeň nie je dobre vypraná.
Skontrolujte:
• či je prací prostriedok vhodný pre automatické práčky;
• či ste do bubna nevložili priveľa bielizne;
• či ste zvolili správny prací program;
• či ste pridali dostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje a je hlučná.
Skontrolujte:
• či ste odstránili všetky zabezpečovacie prepravné prvky a
obaly;
• či je práčka správne inštalovaná a vyrovnaná;
• či nie je práčka umiestnená príliš blízko k stene alebo nábytku;
• či je bielizeň v práčke dobre rozmiestnená;
• či práčka nie je preplnená.
Prací cyklus trvá príliš dlho.
Skontrolujte:
• či je tlak vody dostatočný;
• či prítokový filter nie je zablokovaný;
• či nejde o prerušenie dodávky vody;
• či sa neaktivovalo ochranné zariadenie proti prehriatiu
motora;
• či teplota pritekajúcej vody nie je priveľmi nízka;
• či sa nespustil ochranný systém proti nadmernej pene
(priveľa pracieho prostriedku) a práčka odčerpáva penu;
• či sa nespustil systém na odstraňovanie ne-rovnovážneho
stavu (do pracieho programu sa zaradí dodatočný fáza za
účelom lepšieho rozmiestnenia bielizne v bubne).
Veko sa nedá otvorit’.
•
Veko je ešte zablokované. Svetelný ukazovateľ “OKAMŽITĚ
OTVÁRANIE” nesvieti.
25
Problém
Odstránenie
Práčka sa zastaví počas pracieho cyklu.
Skontrolujte:
• či sa nevypálila poistka alebo neide o prerušenie dodávky
elektrickej energie;
• či sa program neskončil plákaním bez odstreďovania.
Na konci pracieho cyklu sa nerozsvieti svetelný
ukazovateľ “POLOHA BUBNA”.
Bubon sa neumiestnil do správnej polohy kvôli nerovnomernému
rozloženiu bielizne v bubne. Bubon otočte do správnej polohy manuálne.
Kód chyby E40 sa zobrazí na displeji a indikátor
SKONČENIA* zabliká 4 krát*
Skontrolujte:
• či je veko práčky a bubna správne zatvorené.
Kód chyby E20 sa zobrazí na displeji a indikátor
SKONČENIA* zabliká 2 krát*
Skontrolujte:
• či nie je upchatý odtokový filter;
• či nieje zalomená alebo zablokovaná odtoková hadica;
• či nie je odtoková hadica umiestnená nesprávne (pozri kapitolu “Inštalácia”)
• či nie je zablokované odtokové čerpadlo;
• či nie je zablokovaný odtokový sifón.
Kód chyby E10 sa zobrazí na displeji a indikátor
SKONČENIA* zabliká 1 krát*
Skontrolujte:
• či je otvorený vodovodný ventil;
• či neide o prerušenie dodávky vody.
Kód chyby EA0* sa zobrazí na displeji a indikátor
SKONČENIA* zabliká 10 krát*
•
Sú otvorené klapky dvierok bubna
Rozsvieti sa svetelný ukazovateľ “Filter”.
•
Odtokový filter je upchatý.
Aviváž alebo bielidlo* preteká cez otvor.
Skontrolujte:
• či ste dodržali odporúčané množstvo;
• či otvory v zadnej časti násypky nie sú upchaté.
* podl’a od modelu.
8. ZÁRUKA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa
zakúpenia spotrebiča.
Záručné podmienky sú uvedené na priloženom záručnom
liste.
9. SERVIS
V prípade poruchy si najprv prečítajte predchádzajúcu kapitolu a riaďte sa uvedenými pokynmi. Ak vám uvedené
rady nepomôžu, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený. V prípade opravy spotrebiča požadujte použitie
originálnych náhradných dielov.
Na rozhovor s kompetentným servisným technikom sa
dôkladne pripravte a poznačte si model, výrobné a sériové
číslo spotrebiča – servisné stredisko bude tieto informácie
požadovat’. Tieto informácie nájdete na typovom štítku na
zadnej strane spotrebiča.
V prípade poruchy smú byt’ použité výlučne originálne
náhradné diely.
26
B.PRE INŠTALATÉRA
1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•
•
•
•
Spotrebič je t’ažký. Pri manipulácii s ním buďte
preto opatrní.
Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte
všetok obalový materiál a zabezpečovacie
prepravné prvky. V opačnom prípade by ste mohli
spotrebič alebo okolostojaci nábytok závažne
poškodit’. Pri odstraňovaní obalov a prepravných
prvkov musí byt’ spotrebič odpojený od elek-trickej
siete.
Všetky práce spojené so zapojením spotrebiča do
elektrickej siete smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný
elektrikár.
Práčka musí byt’ zapojená do správne inštalovanej
a uzemnenej elektrickej zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Inštalatérske práce smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný inštalatér.
Pred zapojením spotrebiča si dôkladne prečítajte
kapitolu “Zapojenie do elektrickej siete.
Po inštalácii sa uistite, že spotrebič nestojí na elektrickom kábli.
Ak je práčka umiestnená na koberci, dbajte na to,
aby jej ventilačné otvory na dolnej strane neboli
zablokované.
Prívodný kábel smie vymieňat’ len autorizované
servisné stredisko.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
2.ѝTECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY
850 mm
400 mm
600 mm
výška
šírka
hĺbka
NAPÄTIE / FREKVENCIA
CELKOVÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Pripojenie do vodovodnej siete
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73-23 – Bezpečnostná smernica a 89-336 Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu.
27
3. INŠTALÁCIA
3.2. Umiestnenie
Práčku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej
miestnosti.
Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia.
3.1. Vybalenie
Upozornenie! Pred prvým použitím treba zo
spotrebiča odstránit’ všetky zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na ochranu vnútorných častí práčky počas prepravy. Tieto
ochranné prvky a príchytky uschovajte pre
prípad ďalšej prepravy spotrebiča.
3.3. Premiestňovanie práčky
Ak chcete práčku presunút’,
zdvihnite ju na kolieska posunutím
páčky v dolnej časti spotrebiča z
pravej strany na ľavú. Po
premiestnení
spotrebiča
na
zvolené miesto vrát’te páčku do
pôvodnej polohy.
Najprv odstráňte vonkajšie obaly.
Práčku nakloňte nabok a odnímte
ochranu pod motorom. Potom
práčku umiestnite do stojatej polohy.
3.4. Vyrovnanie
Spotrebič nakloňte dozadu a otočte
o štvrt’ otáčky na jednom zo
zadných rohov, aby ste ho sňali z
prepravnej podložky. Podložka sa
od práčky prirodzene oddelí.
Precíznym vyrovnaním spotrebiča predídete vibráciám,
hluku a pohybu práčky počas prevádzky.
Práčku vyrovnajte nastavením
nožičiek. V prípade potreby spotrebič nakloňte.
Otvorte veko práčky a vyberte
držiak bubna a plastové kliny. Veko
práčky zatvorte.
Po vyrovnaní spotrebiča zafixujte
nastaviteľné nožičky dotiahnutím
krúžkov manuálne alebo s
použitím skrutkovača.
Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte a odstráňte skrutky a rozpery na
zadnej strane práčky.
3.5. Prítoková hadica
Otvory po zabezpecovacích skrutkách upchajte plastovými krytkami, ktoré sú priložené k práčke.
Koncovku prítokovej hadice primontuje na zadnej strane
práčky.
- Do otvoru v dolnej časti
zadného panelu vložte tesnenie
(obr. 1).
- Na otvor priskrutkujte dolnú
koncovku prítokovej hadice, ako
je zobrazené na obr. 2 a 3.
Ubezpečte sa, že ste z práčky odstránili všetky tieto prepravné zabezpečovacie prvky a uschovajte ich
pre prípad st’ahovania spotrebiča.
- Druhú koncovku prítokovej
hadice pripojte k vodovodnému
kohútiku. Dbajte na to, aby bolo
tesnenie správne umiestnené.
- Otvorte vodovodný kohútik.
Ak chcete práčku umiestnit’ zarovno s okolitým nábytkom, môžete
odrezat’ držiak hadice na zadnej
strane práčky. Ušetríte tým 2 až 3
centimetre hĺbky. Dva bočné
uzávery umiestnite do správnej polohy.
Prítoková hadica sa nesmie predlžovat’. Ak je príliš krátka,
obrát’te sa na Zákaznícke centrum alebo autorizované
servisné stredisko.
28
3.6. Odtoková hadica
- Príslušný držiak primontujte
odtokovú hadicu.
Koncovku
pripojte
kanalizačné potrubie (alebo
vložte do umývadla) vo výške
70 do 100 cm. Postarajte sa o
aby hadica nespadla.
na
na
ju
od
to,
Na konci odtokovej hadice treba zabezpečit’ prívod
vzduchu, aby voda neunikala.
Dôležité upozornenie: Odtoková hadica sa nesmie
predlžovat’. Ak je príliš krátka, obrát’te sa na
kvalifikovaného inštalatéra.
3.7. Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie
s napätím 230 V.
Skontrolujte, či sú elektromer, poistky a inštalácia dimenzované pre dané zat’aženie a umožňujú súčasné zapojenie ďalších elektrických spotrebičov.
Poistky (jedna na každú fázu):
10 A, 230 V, jednofázový prúd
Dôležité upozornenie
Inštalácia spotrebiča musí zodpovedat’ všeobecným
požiadavkám, regionálnym normám a platným predpisom.
Na zapojenie použite zásuvku s uzemňovacím kontaktom,
ktorá musí byt’ inštalovaná v súlade s platnými predpismi.
Použitá zásuvka musí byt’ dostupná aj po inštalovaní spotrebiča.
Výmenu elektrického prívodného kábla smie vykonat’
výlučne autorizované servisné stredisko.
Spotrebič nesmie byt’ zapojený do elektrickej siete
prostredníctvom predlžovacieho kábla alebo rozdvojky.
Ubezpečte sa, že uzemnenie zodpovedá platným predpisom.
Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené
nesprávnym alebo neexistujúcim uzemnením.
29
The Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such
as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than
150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement