Zanussi T845V User manual

Zanussi T845V User manual
NÁVOD K POUŽITÍ
Automatickáѝ
pračka
Tѝ845ѝV
1.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
Připojení vody
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Otáčky odstřeďování
850 ot./min.
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že pračka bude prodána,
ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s obsluhou a bezpečnostními předpisy. Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí. Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním. Děkujeme vám za pozornost.
• Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a přepravní
• Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte nebo nechte
prvky. Neodstraněné díly obalů mohou způsobit vážná
případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně stav spotřebiče. Je-li
poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek,
spotřebič poškozený, tak vadu zaznamenejte do dodacího
stěna). Při vybalování musí být pračka odpojena od elektrické
listu. Kopii tohoto dokladu si uschovejte.
sítě.
• Vaše automatická pračka je určena pro použití dospělými
• Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte nikoho jiného
osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič sami
zapojovat tlakovou část pračky.
neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
• Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která
• Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče, mohlo by to
má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky musí být uzemněn).
být pro vás nebezpečné.
• Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte ho
• Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět změny nebo
pro komerční nebo průmyslové účely a ani pro jiné účely než
opravy elektrického připojení ve vaší domácnosti, je-li je nutné
je určen : tj. praní, máchání a odstřeďování.
provádět z důvodu připojení vaší pračky.
• Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a
• Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické připojení’
tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
uzavřete přívod vody.
• Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na přívodní
• V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní
elektrické šňůře pračky.
určeno. Informace naleznete na informační nášivce každého
• Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem, ujistěte
kusu prádla.
se, že koberec nijak nebrání průchodu vzduchu větrací lištou v
• Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo prádlo, které
dolní části pračky.
se může zatrhávat v této pračce neperte.
• Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen zástupcem
• Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací špendlíky,
autorizovaného servisu.
šroubky, a podobné předměty před vlastním praní. Mohou
• Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na sebe žádnou
způsobit vážná poškození vaší pračky.
odpovědnost za škody, způsobené neodbornou instalací.
• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethy-lenem, a podobnými
prostředky pro odstraňování skvrn. Jestliže jste museli takový
• Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento
prostředek použít, tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před
výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
vložením do pračky vyprchat.
sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
• Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v pracích
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
sáčcích nebo je vložte do polštáře.
pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí
• Používejte jen doporučená množství pracího prostředku (viz
a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
str.5 -Dávkování pracího prostředku).
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
• Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji nezapomeňte
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby
odpojit od elektrické sítě.
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste
• Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní při jejím
výrobek zakoupili.
přemist’ování.
146ѝ9167ѝ00ѝ-ѝ11/05
1
3. INSTALACE
3.3. Změna polohy
Chcete-li s pračkou pohybovat z důvodu
vyrovnání, postupujte takto: pákou, která
je umístěna na spodku pračky, otočte
doleva a tím se uvolní stavitelné nožičky.
Je-li pračka vyrovnána, tak páku posuňte
zpět.
3.1. Vybalení
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a položte
ji zpět na podlahu.
3.4. Vyrovnání
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému
hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš nízko,
tak stavitelnou nožičku vyšroubujte do
požadované pozice spolu s ozubeným
aretačním kolečkem v naznačeném
směru. (Je-li to nutné, tak pračku
nadzvedněte.) Je-li pračka ve stabilní
poloze, tak našroubujte směrem
nahoru ozubené aretační kolečko a
pevně ho utáhněte. Zajistěte aby se
nožička, při aretaci neprotáčela .
Nakloňte pračku dozadu, pootočte ji
o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho rohu
a odstraňte přepravní paletu.
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
3.5. Přívod vody
Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší
pračky:
- Vložte těsnění do otvoru dole na
zadní straně pračky (obr.1).
Pomocí 10mm klíče vyšroubujte ze
zadní části pračky dva šrouby spolu
s čepy.
- Připojte dole vodovodní přívodní hadici jak je zobrazeno na obr.2 a obr.
3.
- Připojte šroubení přívodní hadice
na vodovodní kohoutek, dejte na
správné uložení sítka.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
Přivodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní službu.
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapomeňte zamáčknout
do otvoru nejprve okruží zátky.
3.6. Odpad
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili
všechny tyto díly a uložili je pro případný příští transport.
- Nasaďte držák na odpadní hadici.
- Připevněte odpadní hadici k odpadnímu potrubí (nebo k sifonu) ve výšce
mezi 70 a 100 cm. Ujistěte se, že se
nemůže hadice vysmeknou.
Konec odpadní hadice musí být odvětrán ( musí být užší než trubka odpadu),
aby
nedocházelo
ke
zpětnému vracení vody.
Pozor: odpadní hadice nesmí být v žádném případě nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní službu
Budete-li pračku zabudovávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně pračky.
Dvě zavírací pásky ponechejte na
místě.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami
a předpisy.
3.2. Umístění
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
2
4. POUŽÍVÁNÍ PRAČKY
4.1. Ovládací panel
1 - Tlačítko "hlavního vypínače"
2 - Tlačítko "poloviční náplň"
3 - Tlačítko "přídavné máchání"
1 2 3
4 - Volič otáček odstřeďování
5 - Programátor
6 - Termostat
5
4
4.2. Pracovní postup
4.2.4. Volba teploty praní
Zvolte požadovanou teplotu praní odpovídající zvolenému
programu ( viz. informace v programové tabulce) a doporučeným hodnotám výrobce prádla, které jsou vyznacené
na informační nášivce každého kusu prádla.
Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali
proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez použití
pracího prostředku. Tím odstraníte případné nečistoty.
4.2.1. Vkládání prádla
•
•
•
6
4.2.5. Volba tlacítek
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím se
od sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že plnící
dvířka pračky jsou pevně uzavřena:
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
Stisknete požadované tlacítko.
4.2.5.1. Tlačítko "poloviční náplň"
Toto tlačítko umožnuje zvolit funkci praní malého množství
slabě znečistěného prádla (maximálně 2,5kg) při použití
programu pro bavlnu. Zvolíte tak poloviční množství máchací vody.
A
4.2.5.2. Tlačítko "Přídavné máchání"
Tento program přidá dvě máchání u bavlny, syntetiky a
jemných materiálů. Je vhodný pro osoby alergické na prací
prostředky a pro oblasti s upravovanou vodou.
4.2.2. Dávkování pracího prostředku
Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce, můžete
snížit v případě, že použijete prací proces -’Direct Spray’přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší spotřeba vody a pracího
prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní . V případě předpírky i do přihrádky předpírka . V případě potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky .
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto návodu.
Zvolte program v závislosti na druhu a stupni znečistění
prádla.
Programátor otáčejte ve směru chodu hodinových ruči-ček
(doprava) tak dlouho, dokud nezvolíte požadovaný program.
4.2.3. Volba otáček bubnu při odstřeďování
Po zvolení požadovaného pracího programu stiskněte
tlačítko hlavního vypínače
čímž zvolený program spustíte.
4.2.6. Volba programu
4.2.7. Spuštení programu
Zvolte rychlost odstředění, která odpovídá druhu prádla a
požadovanému stupni vlhkosti po vyprání pro další sušení.
Páčka ukazuje možné rychlosti u programů pro bavlnu nebo
polohu vypouštění
. Tyto rychlosti jsou snížené u cyklů
pro syntetické, vlnu a jemné prádlo.
3
4.2.8. Konec programu
Jakmile zvolený program skončí, spotřebič se automaticky
zastaví a programátor zůstane v poloze stop (kontrolka
zhasne).
Ukončení programu :
- odstředění,
- vypouštění,
podle zvolené polohy na voliči rychlosti odstředění.
Na konci pracího cyklu vypněte pračku vymáčknutím tlačítka hlavního vypínače
.Vymáčkněte také jakékoliv jiné
tlačítko. Odpojte pračku od elektrické sítě a zavřete přívod
vody.
Poznámka: Po praní doporučujeme ponechat víko a buben
otevřené a umožnit tak dobré vyvětrání.
4
5. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Program
Druh prádla
A
Bílé + předpírka
B
Bílé**
Krátký program
C
Náplň
pračky
5,0 kg
Možné
volby
Poloviční náplň
Přídavné máchání
2,5 kg
Máchání
5,0 kg
Poloviční náplň
Přídavné máchání
Teplota
Přibližná
spotřeba*
°C
litrů
kWh
min.
60 - 90
75
2,20
145-155
30 - 90
57
1,80
125-135
30 - 40
42
0,40
60-70
-
60
0,20
45-55
-
-
0,05
5-15
D
Odstřeďování
H
Syntetika + předpírka
40 - 60
50
1,10
90-100
J
Syntetika
40 - 60
42
0,80
75-85
Krátký program
30 - 40
42
0,40
60-70
30 - 40
45
0,50
50-60
K
Choulostivé prádlo
L
Vlna
- 40
42
0,40
45-55
M
Máchání
-
36
0,10
20-30
N
Krátké odstřeďování
-
-
0,02
5-15
2,5 kg
* Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Udávané spotřeby odpovídají nejvyšší teplotě každého z programů.
** Referenční program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu) : 57 l / 0,95 kWh / 130 min.
5
6. PRŮVODCE PRANÍM
6.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
6.3. Prací prostředky a přísady
Používejte pouze prací a přídavné prostředky, které
jsou vhodné pro použití v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v odstavcích 4.2.2.
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz
kapitola 6.4 : Mezinárodní značení pro ošetřování
prádla) : normální prádlo pro intenzivní způsob
praní, které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a dále jemné prádlo u kterého způsob
praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných
materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu,
které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo
zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte
jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů.
Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte
odděleně» nebo «perte několikrát po sobě
odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky,
očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny
pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a
dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné
strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě. Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte do
uzavíratelné sít’ky.
Současné použití různých druhů pracích prostředků
nedoporučujeme, mohlo by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku závisí na
množství praného prádla, tvrdosti vody a stupni
zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky. Je-li voda
vápenitá (doporučujeme použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či se skvrnami,
dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního vodárenského
podniku nebo u jiného kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí používat, chcete-li
zvolit předpírku. U cyklu bez předpírky je můžete nalít
buď do koule, kterou umístíte přímo v bubnu, nebo do
komory pro praní; v obou případech je nutné okamžitě
spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách je nutné
vložit pouze do komory pro praní v násypce na prací
prostředky u pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce daného prostředku.
Jestliže použijete prací prostředek k ošetření skvrn, je
nutné okamžitě spustit prací cyklus.
6.4. Mezinárodní značení pro ošetřování prádla
6.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se o
bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo nebo
záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
6
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
7.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru*
se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
7.1. Odstranění usazenin
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
•
Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:
•
Vylití zbytku odpadní vody:
7.2. Skříň pračky
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
Položte pod vyklopená dvířka
nádobku na zachycení vyteklé
vody. Vytáčejte víčko filtru proti
směru chodu hodinových ručiček
dokud z pod něj nevytéká zbytková
voda.
7.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Demontáž:
Stiskněte záklapky po obou
stranách zásuvky a vytáhněte ji nahoru.
•
Víčko s filtrem poté úplně
vyšroubujte a vyndejte ho ven.
Pečlivě ho propláchněte proudem
vody. Pak jej našroubujte zpátky ve
směru chodu hodinových ručiček.
Zásuvku dávkovače poté můžete
propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit
i
usazené
zbytky
používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpaný.
Po vyčistění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém
případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka
zavřena, jestliže spotřebič pracuje.
Zpětná montáž:
1
Vyjmutí filtru:
Vložte zásuvku dávkovače do
zářezů a nechte záklapky zapadnout do původní polohy.
2
*dle modelu vaší pračky
7
8. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ
Behem výroby prošla vaše pračka mnoha kontrolami. Proto ješte než budete volat do našeho servisu, prosíme vás, abyste
se pokusili poruchu odstranit dle následujících pokynů:ѝ
Porucha
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně připojena, přívod elektrického proudu je
nefunkční
víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně zavřené
program jste nezvolili správně
je výpadek elektřiny
je vypnutý přívod vody
je zastavena dodávka vody
přívod vody je ucpán
Pračka se naplní vodou, ale ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz návod
na instalaci)
Pračka neždímá nebo nevypouští vodu:
•
•
•
odpadní hadice je zalomená nebo ucpaná
odpadní filtr je ucpán
je nastaven program „bez vypouštění
odstřeďování“
konec odpadní hadice je nevhodně umístěn
•
Na podlaze kolem pračky je rozlitá voda:
•
“
nebo
„bez
•
•
•
•
přebytek pracího prostředku vytvořil příliš mnoho pěny a část
pěny se dostala z pračky ven
prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce
konec odpadní hadice je nedostatečně zajištěn
odpadní filtr nebyl správně namontován
přívod vody je netěsný
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce
buben pračky je přeplněn
zvolený prací program je nevhodný
bylo použito málo pracího prostředku
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:
•
•
•
•
•
z pračky nebyl odstraněn všechen přepravní a balící materiál
(viz část vybalování)
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze
pračka je umístěna příliš blízko zdi nebo nábytku
prádlo v bubnu není vhodně rozloženo
množství prádla je nevhodné
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:
•
•
•
•
přívod vody je ucpaný
přívod vody nebo dodávka elektrické energie byly přerušeny
byla aktivovaná tepelná pojistka motoru
teplota vstupní vody je chladnější než obvykle
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:
•
•
přívod vody nebo elektrického proudu je poruchový
byla naprogramována funkce „podržení máchací vody v
bubnu“
V průběhu pracího cyklu nelze otevřít víko pračky:
•
víko nelze po dobu 1-2 minut po skončení programu otevřít
Avivážní nebo bělící prostředek v průběhu nalévání
přetéká přes okraj :
•
•
nalili jste velké množství prostředku
přepad na zadní stěně zásobníku je ucpaný
Jestliže něco nefunguje správně, zkontrolujte všechny možné příčiny uvedené v části 8. tohoto návodu. Jestliže se vám
porucha nepodaří odstranit, kontaktuje nejprve vašeho prodejce, který provede první kroky k odstranění poruchy. Máte
samozřejmě také možnost kdykoliv zavolat do našeho poradenského střediska, kde vám rádi sdělí adresu nejbližšího
autorizovaného servisu.
Budete-li kontaktovat servis, budete potřebovat vědět název modelu, výrobní číslo a sériové číslo vaší pračky.
Vždy trvejte na používání originálních náhradních dílů v případě, že pračka je v opravě.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement