Zanussi T845V User manual

Zanussi T845V User manual
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
AUTOMATICKÁѝ
PRÁČKA
T 845 V
1.ѝTECHNICKÉѝÚDAJE
ROZMERY
výška
šírka
hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÄTIE / FREKVENCIA
CELKOVÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Pripojenie do vodovodnej siete
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Rýchlost’ odstreďovania
850 ot./min
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73-23 – Bezpečnostná smernica a 89-336 Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použit’ aj v budúcnosti. V prípade zmeny majiteľa spotrebiča odovzdajte
návod na používanie ďalšiemu užívateľovi. Nový majiteľ sa tak bude môct’ oboznámit’ s prevádzkou spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi. Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred inštalovaním a prvým použitím
spotrebiča.
• Po dodaní spotrebič bezodkladne vybaľte a skontrolujte, či nie
• Spotrebič je t’ažký. Pri manipulácii s ním buďte preto opatrní.
je poškodený a či žiadna čast’ nechýba. Akékoľvek pripo• Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte všetok obalový
mienky uveďte na dodací list a kópiu uschovajte.
materiál a zabezpečovacie prepravné prvky. V opačnom
• Spotrebič by mali obsluhovat’ výlučne dospelí. Dbajte na to,
prípade by ste mohli spotrebič alebo okolostojaci nábytok
aby sa deti so spotrebičom nehrali, a aby nemanipulovali s
závažne poškodit’. Pri odstraňovaní obalov a prepravných
jeho ovládacími prvkami.
prvkov musí byt’ spotrebič odpojený od elektrickej siete.
• Všetky práce spojené so zapojením spotrebiča do elektrickej
• Upravovat’ a pozmeňovat’ spotrebič alebo jeho vlastnosti je
siete smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný elektrikár.
nebezpečné.
• Práčka musí byt’ zapojená do správne inštalovanej a uzemne• Vaša práčka je určená na bežné pranie v domácnosti (pranie,
nej elektrickej zásuvky.
plákanie a odstreďovanie). Spotrebič nepoužívajte na
• Inštalatérske práce smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný
komerčné alebo priemyselné účely.
inštalatér.
• Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a spotrebič
• Pred zapojením spotrebiča si dôkladne prečítajte kapitolu
odpojte od elektrickej siete.
“Zapojenie do elektrickej siete.
• V práčke perte len textílie, ktoré sú určené na pranie v
• Po inštalácii sa uistite, že spotrebič nestojí na elektrickom
automatickej práčke. V prípade pochybností sa riaďte pokynmi
kábli.
výrobcu na štítku so symbolmi ošetrovania.
• Ak je práčka umiestnená na koberci, dbajte na to, aby jej venti• V práčke neperte rozstrapkané a roztrhané odevy.
lačné otvory na dolnej strane neboli zablokované.
• Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky pred praním
• Prívodný kábel smie vymieňat’ len autorizované servisné streumiestnite do siet’ky alebo vrecka.
disko.
• Pred vložením odevu do práčky sa ubezpečte, že sú vrecká
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou
prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú mince, špendlíky,
inštaláciou.
klince, skrutky alebo kamienky, môžu práčku závažne
poškodit’.
• V práčke neperte bielizeň ošetrenú napr. benzínom, alkoho• Symbol
na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s
lom, trichlóretylénom a pod. Ak ste na odev aplikovali nejakú
výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom.
tekutú prchavú čistiacu látku, pred vložením do práčky ju
Namiesto toho ho treba odovzdat’ v zbernom stredisku na
nechajte z tkaniny úplne odparit’.
recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabez• Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a pančuchy
pečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postuperte vo vrecku na bielizeň alebo v obliečke na podušku, aby
pom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné
sa náhodou nedostali medzi bubon a nádrž pračky.
prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nes• Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkčujúceho prostriedku
právnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie
(aviváže). Pri nadmernom množstve aviváže môžu na bielizni
o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo
vzniknút’ odolné škvrny.
Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste
• Pred čistením, ošetrovaním a údržbou spotrebič odpojte od
výrobok kúpili.
elektrickej siete.
146 9168 00 - 11/05
1
3.ѝINŠTALÁCIA
3.3. Premiestňovanie práčky
Ak chcete práčku presunút’, zdvihnite ju
na kolieska posunutím páčky v dolnej
časti spotrebiča z pravej strany na ľavú.
Po premiestnení spotrebiča na zvolené
miesto vrát’te páčku do pôvodnej polohy.
3.1. Vybalenie
Upozornenie! Pred prvým použitím treba zo spotrebiča
odstránit’ všetky zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na
ochranu vnútorných častí práčky počas prepravy. Tieto
ochranné prvky a príchytky uschovajte pre prípad ďalšej
prepravy spotrebiča.
Najprv odstráňte vonkajšie obaly. Práčku
nakloňte nabok a odnímte ochranu pod
motorom. Potom práčku umiestnite do
stojatej polohy.
3.4. Vyrovnanie
Precíznym vyrovnaním spotrebiča predídete vibráciám, hluku a pohybu práčky počas prevádzky.
Práčku vyrovnajte nastavením nožičiek. V
prípade potreby spotrebič nakloňte.
Po vyrovnaní spotrebiča zafixujte nastaviteľné nožičky dotiahnutím krúžkov manuálne
alebo s použitím skrutkovača.
Spotrebič nakloňte dozadu a otočte o
štvrt’ otáčky na jednom zo zadných rohov, aby ste ho sňali z prepravnej podložky. Podložka sa od práčky
prirodzene oddelí.
3.5. Prítoková hadica
Otvorte veko práčky a vyberte držiak
bubna a plastové kliny. Veko práčky zatvorte.
Koncovku prítokovej hadice primontuje na zadnej strane práčky:
- Do otvoru v dolnej časti zadného panelu
vložte tesnenie (obr. 1).
- Na otvor priskrutkujte dolnú koncovku
prítokovej hadice, ako je zobrazené na
obr. 2 a 3.
Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte a
odstráňte skrutky a rozpery na zadnej
strane práčky.
- Druhú koncovku prítokovej hadice
pripojte k vodovodnému kohútiku. Dbajte
na to, aby bolo tesnenie správne
umiestnené.
- Otvorte vodovodný kohútik. Prítoková
hadica sa nesmie predlžovat’ Ak je príliš
krátka, obrát’te sa na Zákaznícke
centrum alebo autorizované servisné
stredisko.
Otvory po zabezpečovacích skrutkách
upchajte plastovými krytkami, ktoré sú
priložené k práčke.
3.6. Odtoková hadica
-
Príslušný držiak primontujte na
odtokovú hadicu.
- Koncovku pripojte na kanalizačné potrubie (alebo ju vložte do umývadla) vo
výške od 70 do 100 cm. Postarajte sa o
to, aby hadica nespadla.
Na konci odtokovej hadice treba
zabezpečit’ prívod vzduchu, aby voda
neunikala.
Ubezpečte sa, že ste z práčky odstránili
všetky tieto prepravné zabezpečovacie
prvky a uschovajte ich pre prípad st’ahovania spotrebiča.
Ak chcete práčku umiestnit’ zarovno s
okolitým nábytkom, môžete odrezat’
držiak hadice na zadnej strane práčky.
Ušetríte tým 2 až 3 centimetre hĺbky. Dva
bočné uzávery umiestnite do správnej
polohy.
Dôležité upozornenie: Odtoková hadica sa nesmie predlžovat’ Ak
je príliš krátka, obrát’te sa na kvalifikovaného inštalatéra
3.7. Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie s
napätím 230 V.
Skontrolujte, či sú elektromer, poistky a inštalácia dimenzované
pre dané zat’aženie a umožňujú súčasné zapojenie ďalších elektrických spotrebičov.
Poistky (jedna na každú fázu):10 A, 230 V, jednofázový prúd.
3.2. Umiestnenie
Práčku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej miestnosti.
Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia.
2
4. POUŽÍVANIE
4.1. Ovládací panel
1 - Tlačidlo Zapnút’/vypnút’
2 - Tlačidlo Polovicné množstvo
3 - Tlačidlo Plákanie plus
1
2 3
4 - Ovládač rýchlosti odstredovania
5 - Ovládač programov
6 - Termostat
4
5
4.2. Ako prat’?
4.2.4. Nastavenie teploty
Pred prvým použitím by ste mali spustit’ program s teplotou
90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby sa vnútro
práčky vyčistilo od pozostatkov výroby.
Pri vol’be teploty berte do úvahy nastavený program (riadte
sa pokynmi v tabul’ke programov) a symboly ošetrovania na
nášivke bielizne (pozri príslušnú kapitolu Medzinárodné
symboly ošetrovania).
4.2.1. Vkladanie bielizne
•
•
•
4.2.5. Vol’ba požadovaných funkcií
Otvorte veko práčky.
Stlačte tlačidlo A a klapky bubna sa automaticky otvoria.
Bielizeň vložte do bubna; zatvorte bubon a veko práčky.
A
6
Stlačte príslušné tlačidlo.
4.2.5.1. Tlačidlo «Polovičné množstvo»
Upozornenie: Pred zatvorením
veka práčky skontrolujte, či sú
klapky bubna správne zablokované:
•klapky musia byt’ správne prichytené;
•tlačidlo A nesmie byt’ stlačené.
Táto funkcia umožňuje prat’ malé množstvo (max. 2,5 kg)
mierne znečistenej bavlnenej bielizne, pričom sa zníži
množstvo vody počas plákania.
4.2.5.2. Funkcia «Plákanie plus»
Táto funkcia pridá k praciemu programu pre bavlnu, syntetickú a jemnú bielizeň 2 plákania.
4.2.2. Dávkovanie pracieho prostriedku
4.2.6. Vol’ba požadovaného programu
Váš spotrebič sa vyznačuje redukovanou spotrebou vody a
pracieho prostriedku, preto môžete dávkovanie pracieho
prostriedku odporúčané na obale výrobku znížit’.
Do priehradky násypky pre hlavné pranie
a v prípade
predpierania aj do priehradky pre predpieranie
pridajte
odporúčané množstvo pracieho prostriedku. V prípade potreby pridajte do priehradky
aviváž.
Ak používate špeciálny prací prostriedok, riadte sa pokynmi
v príslušnej kapitole.
Otočením ovládača programov v smere hodinových ručičiek
nastavte požadovaný program podl’a druhu a stupňa
znečistenia bielizne.
4.2.7. Spustenie programu
Po nastavení pracieho programu spustíte práčku stlačením
tlačidla Zapnút’ / vypnút’
.
4.2.3. Nastavenie rýchlosti odstredovania
Príslušným ovládačom nastavte vhodnú rýchlost’ odstred’ovania podla druhu bielizne a požadovaného stupňa vlhkosti na konci prania.
Páčka označuje možné rýchlosti pre program prania bavlneného prádla alebo polohu pre vyprázdnenie
. Rýchlosti
sušenia sa znižujú pre cykly prania prádla zo syntentických
vlákien, vlny a jemného prádla.
3
4.2.8. Koniec programu
Ak sa zvolený program skončí, práčka sa automaticky
zastaví a ovládač programátora zastaví na pozícii stop
(príslušná kontrolka zhasne).
Program končí :
• sušenie,
• vyprázdnenie,
podľa vybranej polohy na prepínači rýchlosti sušenia.
Po každom praní stlačte tlačidlo zapnút’ / vypnút’
(aby
zostalo vysunuté). V prípade potreby vypnite aj ostatné tlačidlá. Práčku odpojte od elektrickej siete a zatvorte vodovodný kohútik.
Veko práčky a klapky bubna odporúčame nechat’ otvorené,
aby sa mohol spotrebič vyvetrat’.
4
5. TABUľKA PROGRAMOV
V nasledujúcej tabuľke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a voľby.
Programy
A
Biela + predpieranie
B
Biela**
Rýchle pranie
Max.
množstvo
bielizne
(kg)
5,0 kg
Možné
vol’by
Polovičné množstvo
Plákanie plus
2,5 kg
Spotřeba*
Teplota
°C
vody
(l)
energie
(kWh)
času (min.)
60 - 90
75
2,20
145-155
30 - 90
57
1,80
125-135
30 - 40
42
0,40
60-70
-
60
0,20
45-55
-
-
0,05
5-15
C
Plákanie
D
Odstred'ovania
H
Syntetická + predpieranie
40 - 60
50
1,10
90-100
J
Syntetická
40 - 60
42
0,80
75-85
Rýchle pranie
30 - 40
42
0,40
60-70
30 - 40
45
0,50
50-60
5,0 kg
Polovičné množstvo
Plákanie plus
K
Jemná
L
Vlna
- 40
42
0,40
45-55
M
Plákanie
-
36
0,10
20-30
N
Krátke odstred'ovanie
-
-
0,02
5-15
2,5 kg
* Hodnoty spotreby sú len orientačné a závisia od podmienok na mieste použitia.
Uvedené spotreby zodpovedajú najvyššej teplote pre každý program.
** Referenčný program pre skúšobne podľa normy IEC 456 (Program na pranie bavlny s teplotou 60°C) :
57 l / 0,95 kWh / 130 min.
5
6. PRANIE BIELIZNE
6.3. Pracie prostriedky
6.1. Triedenie a príprava bielizne
Používajte iba pracie prášky a doplnkové prípravky, ktoré sú
vhodné pre vašu práčku. Rešpektujte pokyny výrobcu uvedené v odstavcoch 4.2.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň roztrieďte podľa druhu a symbolov ošetrovania
na nášivke (pozri kapitolu 6.4. Medzinárodné symboly
ošetrovania). Normálne pranie zvoľte pre bielizeň
odolnú voči mechanickému namáhaniu pri praní a odstreďovaní, jemné pranie pre jemnú bielizeň, ktorú treba
ošetrovat’ šetrnejšie. Ak hodláte vyprat’ zmiešané druhy
bielizne naraz, zvoľte vždy prací program a teplotu
podľa najchúlostivejšieho materiálu.
Bielu a farebnú bielizeň perte vždy osobitne, pretože
biela bielizeň môže zošednút’.
Nové odevy obsahujú spravidla veľa farbiva, preto ich
perte po prvý raz oddelene. Dodržujte tiež pokyny ako
“Prat’ oddelene” a “Prat’ niekoľkokrát oddelene”.
Vyprázdnite vrecká odevov.
Prišite alebo odstráňte všetky gombíky, skoby a cvoky,
ktoré nedržia pevne.
Zapnite zipsy a cvoky.
Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky atď.),
farebné pletené a vlnené odevy a odevy s dekoráciou
obrát’te naruby.
Zo záclon a závesov odstráňte háčky alebo ich vložte do
ochranného vrecka.
Drobné kusy bielizne (pančuchy a detské ponožky)
vložte do špeciálneho vrecka alebo obliečky na vankúš,
aby boli chránené.
Neodporúčame spolu prat’ rôzne druhy prádla, pretože hrozí jeho poškodenie.
Množstvo pracieho prášku závisí od množstva prádla, stupňa jeho zašpinenia a od tvrdosti vody.
V prípade mäkkej vody treba dávkovanie mierne znížit’. Ak
voda obsahuje vápnik (odporúčame použit’ prípravok na
ochranu práčky pred vápnikom), alebo ak je prádlo mimoriadne špinavé, alebo znečistené, dávkovanie treba mierne
zvýšit’.
Informácie o stupni tvrdosti vody možno získat’ u vašej vodárenskej spoločnosti alebo u príslušného kompetentného
orgánu.
Pracie prášky možno v práčke používat’ bez obmedzenia.
Tekuté pracie prostriedky sa nesmú používat’ pri predpieraní. Počas cyklu bez predpierky možno tekutý prací prostriedok naliat’ do dávkovacej nádobky a vložit’ priamo do
bubna, alebo do priehradky na prací prostriedok a v takom
prípade treba ihneď spustit’ prací cyklus.
Pracie prostredky v tabletách alebo v dávkach sa musia
dávat’ do priehradky vo vašej práčke, ktorá je určená na pridávanie prípravkov.
Pri ošetrovaní škvŕn pred začiatkom pracieho cyklu dodržujte dávkovanie a odporúčané pokyny výrobcu prípravku na
odstraňovanie škvŕn. Ak na ošetrovanie škvŕn použijete
prací prostriedok, prací cyklus treba ihneď spustit’.
6.2. Maximálne množstvo bielizne
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu
kapacitu práčky. Táto kapacita sa líši v závislosti od druhu
bielizne.
Ak je bielizeň veľmi znečistená alebo materiál absorbuje
veľa vody, perte menšie množstvo.
6.4. Medzinárodné symboly ošetrovania
Bielizeň sa vzájomne líši objemom a kapacitou absorbovania vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit’:
•
•
•
doplna (bielizeň by však nemala byt’ natlačená) pri praní
bavlny, ľanu a zmesového materiálu;
do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického
materiálu;
približne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon a
vlny.
Pri praní zmiešanej bielizne z rôznych materiálov naplňte
bubon podľa najjemnejšieho druhu bielizne.
6
7. ČISTENIE A ÚDRŽBA
7.4. Odtokový filter
Filter v dolnej časti práčky pravidelne čistite. Ak je filter zanesený, rozsvieti sa na ovládacom paneli svetelný ukazovateľ “filter”*
. Ak sa z vašej bielizne uvoľňuje veľa
vlákien, čistite filter po každom praní.
Pred čistením práčku vždy odpojte od elektrickej siete.
7.1. Odvápňovanie spotrebiča
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku,
spravidla nie je potrebné odstraňovat’ vodný kameň.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny
prípravok na odstraňovanie vodného kameňa určený pre
automatické práčky, ktorý si môžete zakúpit’ v obchodnej
sieti. Riaďte sa pokynmi ohľadne dávkovania a frekvencie
používania na obale výrobku.
•
Otvorte dvierka, napríklad so skrutkovačom
•
Odtečenie zostávajúcej vody:
7.2. Plášt’ spotrebiča
Plášt’ práčky vyčistite vlažnou vodou a šetrným čistiacim
prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt’adlá
alebo podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné
špongie a drôtenky.
Pod príklop umiestnite plytkú nádobu s rovným krajom. Uzáver filtra
otočte proti smeru hodinových
ručičiek do vertikálnej polohy a
počkajte, kým voda odtečie.
7.3. Násypka
Vybratie násypky:
Stlačte
príchytky
po
oboch
stranách násypky a posuňte ich
smerom nahor.
•
Čistenie filtra:
Filter vyskrutkujte a vyberte. Filter
dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou. Filter vrát’te na svoje miesto a
zaskrutkujte ho v smere hodinových
ručičiek. Príklop zatvorte.
Násypku umyte pod tečúcou vodou
s použitím kefy alebo handričky.
Skontrolujte, či otvory na zadnej
strane násypky nie sú upchaté.
Po vyčistení filtra je nevyhnutné dvierka zavriet’. Skutočne,
z bezpečnostných dôvodov, počas chodu práčky musia
byt’ dvierka zatvorené.
Vrátenie násypky na svoje miesto:
1
Násypku nasuňte spät’ do drážok
tak, aby zapadla.
2
*ѝvѝzávislostiѝodѝmodelu
7
8. PREVÁDZKOVÉ PROBLÉMY
Vaša práčka bola počas výroby niekol’ko krát testovaná. Napriek tomu sa niekedy môžu počas prevádzky vyskytnút’ nejaké
problémy. V takomto prípade postupujte podl’a pokynov v nasledujúcej tabul’ke. Ak vám uvedené rady nepomôžu, obrát’te
sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Problém
Príčina
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa
- spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete;
- veko práčky a bubna nie je dobre zatvorené;
- nenastavili ste program správne;
- ide o prerušenie dodávky elektrickej energie;
- vypálila sa poistka;-došlo k prerušeniu dodávky vody;
- vodovodný ventil nie je úplne otvorený;
- prítokový filter je upchatý.
Práčka sa napĺňa a súčastne vyprázdňuje.
- koncovka odtokovej hadice je umiestnená príliš nízko (pozri
kapitolu Inštalácia).
Práčka neodčerpáva vodu a/alebo neodstreďuje.
- odtoková hadica je zalomená alebo stlačená;
- odtokový filter je zanesený;
- zvolili ste funkciu "Plákanie stop";
- koncovka odtokovej hadice je umiestnená príliš nízko.
Práčka preteká alebo netesní.
- použili ste privel’a pracieho prostriedku alebo nevhodný
prací prostriedok. Pri nadmernej tvorbe peny môže voda z
práčky pretiect’;
- odtoková hadica nie je správne umiestnená;
- odtokový filter nie je správne inštalovaný;
- prítoková hadica preteká.
Bielizeň nie je dobre vypraná.
- prací prostriedok nie je vhodný pre automatické práčky;
- do bubna ste vložili privel’a bielizne;
- nezvolili ste správny prací program;
- nepridali ste dostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje a je hlučná.
- neodstránili ste všetky zabezpečovacie prepravné prvky a
obaly;
- práčka nie je správne inštalovaná a vyrovnaná;
- práčka je umiestnená príliš blízko k stene alebo nábytku;
- bielizeň v práčke nie je dobre rozmiestnená;
- v práčke je nedostatočné množstvo bielizne.
Prací cyklus trvá príliš dlho.
- prítokový filter je zablokovaný;
- ide o prerušenie dodávky vody alebo el. energie;
- aktivovalo sa ochranné zariadenie proti prehriatiu motora;
- teplota pritekajúcej vody je privel’mi nízka.
Práčka sa zastaví počas pracieho cyklu.
- vypálila sa poistka alebo ide o prerušenie dodávky
elektrickej energie;
- program sa skončil plákaním bez odstred’ovania.
Veko sa nedá otvorit’.
- veko zostane zablokované ešte 1-2 minúty po zastavení
práčky.
Aviváž alebo bielidlo* pri doplňaní preteká cez odtokový
otvor.
- nedodržali ste odporúčané množstvo;
- otvory v zadnej časti násypky sú upchaté.
* v závislosti od modelu
V prípade poruchy si najprv prečítajte predchádzajúcu tabul’ku a riad’te sa uvedenými pokynmi. Ak vám uvedené rady nepomôžu a porucha pretrváva, obrát’te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk
je priložený. V prípade opravy spotrebiča požadujte použitie originálnych náhradných dielov.
Na rozhovor s kompetentným servisným technikom sa dôkladne pripravte a poznačte si model, výrobné a sériové číslo spotrebiča - servisné stredisko bude tieto informácie požadovat’.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement