Aeg-Electrolux 66300KFAN 58S FALCON Ohjekirja

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux 66300KFAN 58S FALCON Ohjekirja | Manualzz
66300 KF-AN
Èíñòðóêöèÿ ïî
ýêñïëóàòàöèè
Bruksanvisning
Käyttöohje
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ
ïîâåðõíîñòü
Glaskeramikhäll
Keraaminen keittotaso
2
Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü,
Áëàãîäàðèì Âàñ çà âûáîð îäíîãî èç íàøèõ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ
òîâàðîâ.
Ñ ýòèì ïðèáîðîì Âû ñìîæåòå îöåíèòü ñîâåðøåííóþ êîìáèíàöèþ
ôóíêöèîíàëüíîãî äèçàéíà è ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé.
Óâåðÿåì Âàñ, íàøè ïðèáîðû ðàçðàáîòàíû äëÿ òîãî, ÷òîáû
îáåñïå÷èâàòü òîëüêî íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû è êîíòðîëü — áîëåå òîãî,
ìû çàäàåì âûñî÷àéøèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà.
Ïîìèìî ýòîãî, Âû îáíàðóæèòå â ñâîåì ïðèáîðå íåêîòîðûå àñïåêòû,
êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîíîìèè
ýëåêòðîýíåðãèè.
Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíîå è ïðàâèëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå Âàøåãî ïðèáîðà. Ýòî äàñò Âàì âîçìîæíîñòü â
ñîâåðøåíñòâå ïðèìåíÿòü âñå ôóíêöèè ïðèáîðà è èñïîëüçîâàòü åãî
íàèáîëåå ýôôåêòèâíî.
Ìû ðåêîìåíäóåì Âàì õðàíèòü ýòó èíñòðóêöèþ â íàäåæíîì è
óäîáíîì ìåñòå, äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ åþ
â ëþáîå âðåìÿ, êîãäà Âàì ýòî íåîáõîäèìî. Ïîæàëóéñòà, ïåðåäàéòå
åå íîâîìó âëàäåëüöó ïðèáîðà â ñëó÷àå åãî ïðîäàæè.
Ìû æåëàåì Âàì ïîëó÷èòü ìíîãî óäîâîëüñòâèÿ îò ðàáîòû ñ Âàøèì
ïðèáîðîì.
3
 äàííîé èíôîðìàöèè äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå ñèìâîëû:
Âíèìàíèå! Îáÿçàòåëüíî ïðî÷òèòå! Âàæíûå óêàçàíèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé è ïðåäîòâðàùåíèþ
ïîâðåæäåíèé óñòðîéñòâà
Îáùèå óêàçàíèÿ è ñîâåòû
2
Óêàçàíèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
1
z
Îïàñíîå íàïðÿæåíèå
3
Ñîäåðæàíèå
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
4
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
4
Îïèñàíèå ïðèáîðà
Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè
Ôóíêöèîíàëüíûå ýëåìåíòû ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
Ñåíñîðíûå ïîëÿ Touch Control
Èíäèêàöèÿ
Èíäèêàöèÿ îñòàòî÷íîãî òåïëà
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ïðèáîðà
Óñòàíîâêà ñòóïåíè íàãðåâà
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå âíåøíèõ êîíòóðîâ íàãðåâà
Áëîêèðîâàíèå è ðàçáëîêèðîâàíèå ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
Ïðèìåíåíèå àâòîìàòèêè çàêèïàíèÿ
Ïðèìåíåíèå çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé
Èñïîëüçîâàíèå òàéìåðà
Àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè
Êóõîííàÿ ïîñóäà
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ïðè âàðêå
Ìûòüå è óõîä
7
7
7
8
9
9
10
10
10
11
11
12
14
16
20
21
21
21
22
24
×òî äåëàòü, åñëè …
26
Óòèëèçàöèÿ
28
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà
29
29
31
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà
33
Ìîíòàæ
86
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà
89
4
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
1 Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
Ïðîñèì îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàòü ýòè ïðàâèëà, èáî â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ïîëüçîâàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ïðè
âîçíèêíîâåíèè â ïðèáîðå íåèñïðàâíîñòåé.
Ïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
• Ëèöà (â òîì ÷èñëå è äåòè), êîòîðûå ïî ïðè÷èíå ôèçè÷åñêèõ,
ñåíñîðíûõ èëè ïñèõè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé èëè ñâîåé íåîïûòíîñòè
èëè íåïîäãîòîâëåííîñòè íå ìîãóò áåçîïàñíî èñïîëüçîâàòü äàííûé
ïðèáîð, íå äîëæíû èñïîëüçîâàòü åãî áåç íàäçîðà èëè
ðóêîâîäîñòâà ñî ñòîðîíû îòâåòñòâåííîãî ëèöà.
• Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè íå îñòàâëÿéòå ïðèáîð áåç ïðèñìîòðà.
• Íàñòîÿùèé ïðèáîð ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî äëÿ âàðêè è
æàðêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
• Åãî íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî ñòîëà èëè ìåñòà äëÿ
õðàíåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðåäìåòîâ.
• Ëþáûå ïåðåêîìïîíîâêè è èçìåíåíèÿ êîíñòðóêöèè ïðèáîðà
íåäîïóñòèìû.
• Íåëüçÿ ïîìåùàòü íà ïðèáîð, à òàêæå õðàíèòü íà íåì èëè ðÿäîì ñ
íèì ãîðþ÷èå æèäêîñòè, ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû èëè
ëåãêîïëàâêèå ïðåäìåòû, òàêèå êàê ïëåíêà, ôîëüãà, ïëàñòìàññà,
àëþìèíèé è ò.ï.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè äëÿ äåòåé
• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ìàëåíüêèå äåòè íèêîãäà íå ïðèáëèæàëèñü ê
ïðèáîðó.
• Äåòè ñòàðøåãî âîçðàñòà äîëæíû ïîëüçîâàòüñÿ ïðèáîðîì òîëüêî
ïîä ðóêîâîäñòâîì è ïðèñìîòðîì âçðîñëûõ.
• Âî èçáåæàíèå ñëó÷àéíîãî âêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà ìàëåíüêèìè äåòüìè
èëè äîìàøíèìè æèâîòíûìè ðåêîìåíäóåì àêòèâèçèðîâàòü çàùèòó
îò äîñòóïà äåòåé.
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
5
Îáùèå ìåðû áåçîïàñíîñòè
• Ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå íîâîãî ïðèáîðà èìåþò ïðàâî âûïîëíÿòü
òîëüêî îáó÷åííûå è êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
• Âñòðàèâàåìûå ïðèáîðû ìîæíî ýêñïëóàòèðîâàòü ëèøü ïîñëå
óñòàíîâêè ïîñëåäíèõ âî âñòðîåííûå øêàôû è ñòîëåøíèöû,
îòâå÷àþùèå íåîáõîäèìûì òåõíè÷åñêèì íîðìàì è ïðèãîäíûå äëÿ
òàêîé ýêñïëóàòàöèè.
•  ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåïîëàäîê â ðàáîòå ïðèáîðà èëè
ïîâðåæäåíèé ñòåêëîêåðàìèêè (ïðîëîìîâ, ðàçðûâîâ èëè òðåùèí)
ïðèáîð íåîáõîäèìî âûêëþ÷èòü è îòñîåäèíèòü îò ýëåêòðîñåòè,
÷òîáû èçáåæàòü âîçìîæíîãî ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
• Ðåìîíò ïðèáîðà èìåþò ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî îáó÷åííûå è
êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèáîðîì
• Ðàñêàëåííûå æèðû è ìàñëà âîñïëàìåíÿþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðî.
Âíèìàíèå! Îïàñíîñòü ïîæàðà!
• Ïðè íåîñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñ ïðèáîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü îæîã.
• Óäàëèòå ñî ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè âñå íàêëåéêè è çàùèòíûå
ïëåíêè.
• Øíóðû ïèòàíèÿ íå äîëæíû êàñàòüñÿ ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé
ýëåêòðîïðèáîðîâ è ãîðÿ÷åé êóõîííîé ïîñóäû.
• Ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà âûêëþ÷àéòå êîíôîðêè.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ÷èñòêå ïðèáîðà
• Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ÷èñòêè ïðèáîð íåîáõîäèìî âûêëþ÷èòü è äàòü
åìó îñòûòü.
• Ïî ñîîáðàæåíèÿì áåçîïàñíîñòè âîñïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü
î÷èñòêó ïðèáîðà ñ ïîìîùüþ ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ÷èñòêè ïàðîì èëè
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, ðàñïûëÿåìûõ ïðè âûñîêîì
äàâëåíèè.
6
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
Êàê èçáåæàòü ïîâðåæäåíèé ïðèáîðà
• Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïàíåëü ìîæåò áûòü ïîâðåæäåíà óïàâøèìè íà
íåå ïðåäìåòàìè.
• Óäàðàìè êóõîííîé ïîñóäû ìîæíî ïîâðåäèòü êðàé
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè.
• Ñòåêëîêåðàìèêó ìîæíî ïîâðåäèòü, ïåðåäâèãàÿ ÷óãóíóþ èëè
àëþìèíèåâóþ ëèòóþ ïîñóäó, ëèáî ïîñóäó ñ ïîâðåæäåííûì äíîì.
• Ïëàâêèå âåùåñòâà è ïåðåëèâøàÿñÿ â ðåçóëüòàòå âûêèïàíèÿ ïèùà
ìîãóò íà ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè ïðèãîðåòü. Ïîýòîìó èõ
ñëåäóåò óäàëèòü êàê ìîæíî áûñòðåå.
• Íå äîïóñêàéòå âûêèïàíèÿ æèäêîñòè èç êàñòðþëü è ñêîâîðîä. Ýòî
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîâðåæäåíèÿ ïîñóäû èëè ñòåêëîêåðàìèêè.
• Íå âêëþ÷àéòå êîíôîðêè áåç êóõîííîé ïîñóäû èëè ñ ïóñòîé êóõîííîé
ïîñóäîé.
Îïèñàíèå ïðèáîðà
7
Îïèñàíèå ïðèáîðà
Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè
Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
1200 Âò
Òðåõêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
800/1600/2300 W
Êîíôîðêà äëÿ æàðêè
1500/2400 Âò
Ïàíåëü
óïðàâëåíèÿ
Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
1200 Âò
Ôóíêöèîíàëüíûå ýëåìåíòû ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
Áëîêèðîâàíèå ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ
ñ êîíòðîëüíûì
èíäèêàòîðîì
Èíäèêàòîðû êîíôîðîê
Ôóíêöèÿ òàéìåðà
Èíäèêàöèÿ ñòóïåíè
íàãðåâà
Âûêëþ÷àòåëü
Âêë./Âûêë ñ
êîíòðîëüíûì
èíäèêàòîðîì
Ïîäêëþ÷åíèå çîí íàãðåâà
Òðåõêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
ñ êîíòðîëüíûìè
ñâåòîèíäèêàòîðàìè
Âûáîð ñòóïåíè íàãðåâà
Èíäèêàöèÿ
òàéìåðà
Òàéìåð
Ïîäêëþ÷åíèå
îâàëüíîé ðàáî÷åé
çîíû ñ
êîíòðîëüíîé
ëàìïîé
8
Îïèñàíèå ïðèáîðà
Ñåíñîðíûå ïîëÿ Touch Control
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñåíñîðíûõ ïîëåé
Touch Control. Íóæíûå ôóíêöèè àêòèâèçèðóþòñÿ ïðèêîñíîâåíèÿìè ê
ñåíñîðíûì ïîëÿì è ïîäòâåðæäàþòñÿ êâèòèðóþùèìè çâóêîâûìè
ñèãíàëàìè.
Ïðèêàñàòüñÿ ê ñåíñîðíûì ïîëÿì ñëåäóåò ñâåðõó, íå íàêðûâàÿ ïðè
ýòîì äðóãèå ñåíñîðíûå ïîëÿ.
Ñåíñîðíîå ïîëå
Âêë./ Âûêë.
Óâåëè÷åíèå
ïàðàìåòðîâ
Óâåëè÷åíèå
ïàðàìåòðîâ
Òàéìåð
Óâåëè÷åíèå
ïàðàìåòðîâ
Óìåíüøåíèå
ïàðàìåòðîâ
Áëîêèðîâàíèå
Ïåðåêëþ÷åíèå
òðåõêîíòóðíîé
êîíôîðêè
Æàðî÷íàÿ çîíà
Ôóíêöèÿ
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå
ïðèáîðà
Ïîâûøåíèå ñòóïåíè íàãðåâà
Ïîíèæåíèå ñòóïåíè íàãðåâà
Âûáîð òàéìåðà
Óâåëè÷åíèå âðåìåíè ðàáîòû
òàéìåðà
Óìåíüøåíèå âðåìåíè ðàáîòû
òàéìåðà
Áëîêèðîâàíèå/ðàçáëîêèðîâàíèå
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå
âíåøíèõ çîí íàãðåâà
Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå
âíåøíåãî íàãðåâàòåëüíîãî
êîíòóðà
Îïèñàíèå ïðèáîðà
9
Èíäèêàöèÿ
Èíäèêàöèÿ
-
Çíà÷åíèå
Êîíôîðêà âûêëþ÷åíà
Ñòóïåíü ïîääåðæàíèÿ Óñòàíîâëåíà ñòóïåíü
òåïëà
ïîääåðæàíèÿ òåïëà
Ñòóïåíè íàãðåâà
Ñòóïåíü íàãðåâà óñòàíîâëåíà
Êîíôîðêè ñ äåñÿòè÷íîé Âêëþ÷åíà ïðîìåæóòî÷íàÿ
òî÷êîé
ñòóïåíü
Àâòîìàòèêà çàêèïàíèÿ Àêòèâèçèðîâàíà àâòîìàòèêà
çàêèïàíèÿ.
Íåïîëàäêà
Ïðèáîð âûïîëíèë îøèáî÷íóþ
îïåðàöèþ
Îñòàòî÷íîå òåïëî
Êîíôîðêà åùå íå îñòûëà
Çàùèòà îò äîñòóïà
Ñèñòåìà áëîêèðîâàíèÿ/çàùèòà
äåòåé
îò äîñòóïà äåòåé âêëþ÷åíà
àâòîìàòè÷åñêîå
îòêëþ÷åíèå àêòèâèðîâàíî
îòêëþ÷åíèå
Èíäèêàöèÿ îñòàòî÷íîãî òåïëà
1
3
Ïðåäóïðåæäåíèå! Îñòàòî÷íîå òåïëî ïðèáîðà ñïîñîáíî ïðè÷èíèòü
îæîã. Íà îñòûâàíèå êîíôîðîê ïîñëå èõ îòêëþ÷åíèÿ òðåáóåòñÿ
íåêîòîðîå âðåìÿ. Ñëåäèòå çà èíäèêàöèåé îñòàòî÷íîãî òåïëà .
Îñòàòî÷íîå òåïëî ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàçîãðåâà è ïîääåðæàíèÿ
ïðèãîòîâëåííîé ïèùè â ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè.
10
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ïðèáîðà
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Âêëþ÷åíèå
Îòêëþ÷åíèå
3
Ïðèêîñíèòåñü íà
2 ñåêóíäû
Ïðèêîñíèòåñü íà
1 ñåêóíäó
Èíäèêàöèÿ
/
/
îòñóòñòâóåò
Êîíòðîëüíûé
èíäèêàòîð
ñâåòèòñÿ
ãàñíåò
Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ â òå÷åíèå ïðèìåðíî 10 ñåêóíä íåîáõîäèìî
óñòàíîâèòü ñòóïåíü íàãðåâà êîíôîðêè èëè êàêóþ-ëèáî ôóíêöèþ
ïðèáîðà.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòñÿ.
Óñòàíîâêà ñòóïåíè íàãðåâà
3
Ïîâûøåíèå
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Ïðèêîñíèòåñü ê ñåíñîðíîìó ïîëþ
Ïîíèæåíèå
Ïðèêîñíèòåñü ê ñåíñîðíîìó ïîëþ
Îòêëþ÷åíèå
Îäíîâðåìåííî ïðèêîñíèòåñü ê
ñåíñîðíûì ïîëÿì
è
Èíäèêàöèÿ
äî
äî
Ñòóïåíü ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû
ðàñïîëàãàåòñÿ ìåæäó
Îíà ñëóæèò äëÿ ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû áëþä.
è
.
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
11
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå âíåøíèõ êîíòóðîâ íàãðåâà
3
Âêëþ÷àÿ èëè îòêëþ÷àÿ âíåøíèå êîíòóðû íàãðåâà, ìîæíî
êîððåêòèðîâàòü îáùóþ ïëîùàäü íàãðåâà êîíôîðîê â çàâèñèìîñòè îò
ðàçìåðîâ êóõîííîé ïîñóäû.
Ïåðåä âêëþ÷åíèåì âíåøíåãî êîíòóðà íàãðåâà îáÿçàòåëüíî äîëæåí
áûòü âêëþ÷åí âíóòðåííèé êîíòóð íàãðåâà.
Òðåõêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
Ñåíñîðíîå ïîëå
Êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð
Âêëþ÷åíèå ñðåäíåé çîíû
íàãðåâà
Ïðèêîñíèòåñü íà
1-2 ñåêóíäû
Ãîðèò îäèí êîíòðîëüíûé
èíäèêàòîð
Âêëþ÷åíèå âíåøíåé çîíû
íàãðåâà
Ïðèêîñíèòåñü íà
1-2 ñåêóíäû
Ãîðÿò äâà êîíòðîëüíûõ
èíäèêàòîðà
Îòêëþ÷åíèå âíåøíåé
çîíû íàãðåâà
Ïðèêîñíèòåñü íà
1-2 ñåêóíäû
Ãàñíåò âòîðîé
êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð
Îòêëþ÷åíèå ñðåäíåé çîíû
íàãðåâà
Ïðèêîñíèòåñü íà
1-2 ñåêóíäû
Ãàñíåò ïåðâûé
êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð
Êîíôîðêà äëÿ æàðêè
Ñåíñîðíîå ïîëå
Êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð
Âêëþ÷åíèå âíåøíåãî
êîíòóðà íàãðåâà
Ïðèêîñíèòåñü íà
1-2 ñåêóíäû
ãîðèò
Îòêëþ÷åíèå âíåøíåãî
êîíòóðà íàãðåâà
Ïðèêîñíèòåñü íà
1-2 ñåêóíäû
ãàñíåò
Áëîêèðîâàíèå è ðàçáëîêèðîâàíèå ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
Âî èçáåæàíèå ñëó÷àéíîãî ñáîÿ óñòàíîâëåííûõ ïàðàìåòðîâ,
íàïðèìåð â ðåçóëüòàòå ïðîòèðàíèè ïðèáîðà òðÿïêîé, âñþ ïàíåëü
óïðàâëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñåíñîðíîãî ïîëÿ “Âêë./Âûêë.”, ìîæíî
çàáëîêèðîâàòü.
Âêëþ÷åíèå
Îòêëþ÷åíèå
3
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Ïðèêîñíèòåñü ê
ñåíñîðíîìó ïîëþ
Ïðèêîñíèòåñü ê
ñåíñîðíîìó ïîëþ
Èíäèêàöèÿ
(5 ñåêóíä)
ðàíåå óñòàíîâëåííàÿ
ñòóïåíü íàãðåâà
Ïðè îòêëþ÷åíèè ïðèáîðà ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêàÿ îòìåíà ðåæèìà
áëîêèðîâàíèÿ.
12
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
Ïðèìåíåíèå àâòîìàòèêè çàêèïàíèÿ
Âñå ÷åòûðå çîíû íàãðåâà îñíàùåíû àâòîìàòèêîé çàêèïàíèÿ.
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ñòóïåíè íàãðåâà ñ ïîìîùüþ ñåíñîðíîãî ïîëÿ
íà÷èíàÿ ñ ïàðàìåòðà , êîíôîðêà íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ
âêëþ÷àåòñÿ íà ïîëíóþ ìîùíîñòü, à çàòåì àâòîìàòè÷åñêè
âîçâðàùàåòñÿ íà óñòàíîâëåííóþ ñòóïåíü íàãðåâà.
Ïàíåëü
óïðàâëåíèÿ
Âêëþ÷åíèå
(òîëüêî íà÷èíàÿ
ñî çíà÷åíèÿ
)
Îòêëþ÷åíèå
íå çàäåéñòâîâàòü
3
3
Ïðèêîñíèòåñü
ê ñåíñîðíîìó
ïîëþ
Ïðèêîñíèòåñü
ê ñåíñîðíîìó
ïîëþ
Ïðèêîñíèòåñü
ê ñåíñîðíîìó
ïîëþ
âîçìîæíûå
ñòóïåíè
íàãðåâà
îò
äî
Èíäèêàöèÿ
(÷åðåç
5 ñåêóíä)
îò
äî
/ îò
äî
îò
äî
îò
äî
Åñëè âî âðåìÿ äåéñòâèÿ èìïóëüñà çàêèïàíèÿ
ïîëüçîâàòåëü
âûáåðåò áîëåå âûñîêóþ ñòóïåíü íàãðåâà, íàïðèìåð ïåðåéäåò ñî
ñòóïåíè
íà , òî â ýòîì ñëó÷àå âðåìÿ äîâåäåíèÿ äî êèïåíèÿ
áóäåò ñêîððåêòèðîâàíî.
Åñëè â êîíôîðêå åùå èìååòñÿ îñòàòî÷íîå òåïëî (èíäèêàöèÿ
èìïóëüñ çàêèïàíèÿ íå âêëþ÷èòñÿ.
),
,
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
13
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èìïóëüñà áûñòðîãî çàêèïàíèÿ çàâèñèò îò
âûáðàííîé ñòóïåíè íàãðåâà.
Còóïåíü
íàãðåâà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü Ïðîìåæóèìïóëüñà äëÿ
òî÷íàÿ
çàêèïàíèÿ
ñòóïåíü
[ìèí.:ñåê.]
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
èìïóëüñà äëÿ
çàêèïàíèÿ
[ìèí.:ñåê.]
v
0:30
1
1:00
2
1:40
2.
2:40
3
4:50
3.
5:30
4
6:30
4.
8:10
5
10:10
5.
12:20
6
2:00
6.
2:30
7
3:30
8
4:30
9
---
14
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
Ïðèìåíåíèå çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé
Ñèñòåìà çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé ïðåïÿòñòâóåò
íåñàíêöèîíèðîâàííîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Âêëþ÷åíèå ñèñòåìû çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé
Äåéñòâèå
1.
Ñåíñîðíàÿ êíîïêà
Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà (áåç
çàäà÷è ñòóïåíè íàãðåâà)
2.
Êîñíóòüñÿ è óäåðæèâàòü
4
ñåêóíäû
Çàùèòà îò äåòåé âêëþ÷åíà.
Èíäèêàöèÿ/ñèãíàë
Âûêëþ÷åíèå çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé
Äåéñòâèå
1.
Ñåíñîðíàÿ êíîïêà
Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà (áåç
óñòàíîâêè ñòóïåíè âàðêè)
2.
Êîñíóòüñÿ è óäåðæèâàòü
4
ñåêóíäû
3.
Âûêëþ÷èòå ïðèáîð.
Çàùèòà îò äåòåé âûêëþ÷åíà.
3
Èíäèêàöèÿ/ñèãíàë
ñâåòèòñÿ
Âêëþ÷àòü è âûêëþ÷àòü çàùèòó îò äåòåé ìîæíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè íå óñòàíîâëåíà ñòóïåíü íàãðåâà.
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
15
Áëîêèðîâêà ñèñòåìû çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé
Ñèñòåìà çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé ìîæåò áûòü îòêëþ÷åíà ïðè
ïîìîùè ýòîé ôóíêöèè íà îäèí öèêë ïðèãîòîâëåíèÿ; ïîñëå ýòîãî îíà
ñíîâà àêòèâèðóåòñÿ.
Äåéñòâèå
Ñåíñîðíàÿ êíîïêà
Èíäèêàöèÿ/ñèãíàë
1.
Âêëþ÷èòü ïðèáîð
2.
Êîñíóòüñÿ è óäåðæèâàòü
4
ñâåòèòñÿ
ñåêóíäû
Äî ñëåäóþùåãî îòêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà îí ìîæåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ
â íîðìàëüíîì ðåæèìå. Ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ çàùèòà îò äåòåé
îñòàåòñÿ àêòèâèðîâàííîé.
3
Ïîñëå ïðèíóäèòåëüíîé îòìåíû çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé â òå÷åíèå
ïðèìåðíî 10 ñåêóíä íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïðèáîð íà êàêóþ-ëèáî
ñòóïåíü íàãðåâà èëè ôóíêöèþ, èíà÷å îí àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòñÿ.
16
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
Èñïîëüçîâàíèå òàéìåðà
Ôóíêöèÿ
Àâòîìàòèêà
îòêëþ÷åíèÿ
Óñëîâèå ïðèìåíåíèÿ Ðåçóëüòàò ïîñëå ïî
èñòå÷åíèè
âðåìåíè
âûïîëíåíèÿ
ïðè óñòàíîâëåííîé
çâóêîâîé ñèãíàë
ñòóïåíè íàãðåâà
Ìèãàåò èíäèêàöèÿ
00
Êðàòêîâðåìåííûé
òàéìåð
ïðè íåçàäåéñòâîâàííûõ
êîíôîðêàõ
Êîíôîðêà
îòêëþ÷àåòñÿ
çâóêîâîé ñèãíàë
Ìèãàåò èíäèêàöèÿ
00
3
3
Åñëè äîïîëíèòåëüíî ê óñòàíîâêå âðåìåíè êðàòêîâðåìåííîãî
òàéìåðà äëÿ äàííîé êîíôîðêè óñòàíàâëèâàåòñÿ è ñòóïåíü íàãðåâà, òî
ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè ýòà êîíôîðêà îòêëþ÷àåòñÿ.
Ïðè îòêëþ÷åíèè êîíôîðêè îäíîâðåìåííî îòêëþ÷àåòñÿ è
óñòàíîâëåííàÿ ôóíêöèÿ òàéìåðà.
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
17
Âûáîð êîíôîðêè
Øàã
1.
3
3
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Èíäèêàöèÿ
Ïðèêîñíèòåñü ê
Ìèãàåò êîíòðîëüíûé
ñåíñîðíîìó ïîëþ
èíäèêàòîð ïåðâîé
îäèíðàç
êîíôîðêè.
2.
Ïðèêîñíèòåñü ê
ñåíñîðíîìó ïîëþ
1ðàç
Ìèãàåò êîíòðîëüíûé
èíäèêàòîð âòîðîé
êîíôîðêè
3.
Ïðèêîñíèòåñü ê
ñåíñîðíîìó ïîëþ
îäèíðàç
Ìèãàåò êîíòðîëüíûé
èíäèêàòîð òðåòüåé
êîíôîðêè
4.
Ïðèêîñíèòåñü ê
ñåíñîðíîìó ïîëþ
îäèíðàç
Ìèãàåò êîíòðîëüíûé
èíäèêàòîð ÷åòâåðòîé
êîíôîðêè
Ïîñëå çàìåäëåíèÿ ìèãàíèé êîíòðîëüíîãî èíäèêàòîðà ìîæíî
óñòàíîâèòü èëè èçìåíèòü ñòóïåíü íàãðåâà êîíôîðêè.
Åñëè óñòàíîâëåíû è äðóãèå ôóíêöèè òàéìåðà, òî ñïóñòÿ íåñêîëüêî
ñåêóíä ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàöèÿ ñàìîãî êîðîòêîãî âðåìåíè âñåõ
ôóíêöèé òàéìåðà è íà÷èíàåò ìèãàòü ñîîòâåòñòâóþùèé êîíòðîëüíûé
èíäèêàòîð.
18
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
Óñòàíîâêà âðåìåíè
Øàã
1.
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàöèÿ
Ñ ïîìîùüþ
Èíäèêàòîð âûáðàííîé êîíôîðêè
ñåíñîðíîãî ïîëÿ
ìèãàåò
âûáåðèòå
íóæíóþ êîíôîðêó
2.
Ïðèêîñíèòåñü ê
Âðåìÿ â äèàïàçîíå îò 00 äî 99
ñåíñîðíîìó ïîëþ
ìèíóò
èëè
×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä ÷àñòîòà ìèãàíèÿ êîíòðîëüíîãî èíäèêàòîðà
óìåíüøàåòñÿ.
Âðåìÿ óñòàíîâëåíî.
Âûïîëíÿåòñÿ îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè.
Îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè òàéìåðà
Øàã
1.
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàöèÿ
Ñ ïîìîùüþ
Êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð âûáðàííîé
ñåíñîðíîãî ïîëÿ
êîíôîðêè ìèãàåò ÷àùå
âûáåðèòå
Íà òàáëî îòîáðàæàåòñÿ îñòàþùååñÿ
íóæíóþ êîíôîðêó
âðåìÿ
2.
Ïðèêîñíèòåñü ê
Íà òàáëî îòîáðàæàåòñÿ îáðàòíûé
ñåíñîðíîìó ïîëþ
îòñ÷åò îñòàþùåãîñÿ âðåìåíè äî 00.
Êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð ãàñíåò.
Ôóíêöèÿ òàéìåðà âûáðàííîé êîíôîðêè îòêëþ÷åíà.
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
19
Èçìåíåíèå âðåìåíè
Øàã
1.
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàöèÿ
Ñ ïîìîùüþ
Êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð âûáðàííîé
ñåíñîðíîãî ïîëÿ
êîíôîðêè ìèãàåò ÷àùå
âûáåðèòå
Íà òàáëî îòîáðàæàåòñÿ îñòàþùååñÿ
íóæíóþ êîíôîðêó
âðåìÿ
2.
Ïðèêîñíèòåñü ê
Âðåìÿ â äèàïàçîíå îò 01 äî 99
ñåíñîðíîìó ïîëþ
ìèíóò
èëè
×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä ÷àñòîòà ìèãàíèÿ êîíòðîëüíîãî èíäèêàòîðà
óìåíüøàåòñÿ.
Âðåìÿ óñòàíîâëåíî.
Âûïîëíÿåòñÿ îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè.
Èíäèêàöèÿ îñòàþùåãîñÿ âðåìåíè ðàáîòû
êîíôîðêè
Øàã
1.
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàöèÿ
Âûáåðèòå
Êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð âûáðàííîé
êîíôîðêó
êîíôîðêè íà÷èíàåò ìèãàòü áûñòðåå
Âûïîëíÿåòñÿ èíäèêàöèÿ
îñòàþùåãîñÿ âðåìåíè
×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð íà÷èíàåò ìèãàòü
ìåäëåííåå.
Îòêëþ÷åíèå çâóêîâîãî ñèãíàëà
Øàã
1.
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Çâóêîâîé ñèãíàë
Ïðèêîñíèòåñü ê
Çâóêîâîå êâèòèðîâàíèå.
ñåíñîðíîìó ïîëþ
Çâóêîâîé ñèãíàë ïðåêðàùàåòñÿ.
20
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì
Àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå
Âàðî÷íàÿ çîíà
• Åñëè â òå÷åíèå ðèìåðíî 10 ñåêóíä ïîñëå âêëþ÷åíèÿ âàðî÷íîé
çîíû íå áóäåò óñòàíîâëåíà ñòóïåíü íàãðåâà äëÿ êàêîé-ëèáî
êîíôîðêè, âàðî÷íàÿ çîíà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòñÿ.
• Åñëè îäíî èëè íåñêîëüêî ñåíñîðíûõ ïîëåé áóäåò çàêðûòî â òå÷åíèå
áîëåå ÷åì 10 ñåêóíä êàêèìè-ëèáî ïðåäìåòàìè (êàñòðþëåé, òðÿïêîé
èëè ò.ï.), òî ðàçäàåòñÿ çâóêîâîé ñèãíàë è êîíôîðêà àâòîìàòè÷åñêè
âûêëþ÷àåòñÿ.
•  ñëó÷àå îòêëþ÷åíèè âñåõ êîíôîðîê ïðèìåðíî ÷åðåç 10 ñåêóíä
âàðî÷íàÿ çîíà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòñÿ.
Êîíôîðêè
• Åñëè ÷åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ êàêàÿ-ëèáî êîíôîðêà íå áóäåò
âûêëþ÷åíà, ëèáî íå áóäåò èçìåíåíà ñòóïåíü íàãðåâà êàêîé-ëèáî
êîíôîðêè, òî ñîîòâåòñòâóþùàÿ êîíôîðêà àâòîìàòè÷åñêè
îòêëþ÷èòñÿ. Ïîÿâèòñÿ èíäèêàöèÿ . Ïåðåä ïîâòîðíûì
èñïîëüçîâàíèåì òàêóþ êîíôîðêó íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íà
è
äàòü åé îñòûòü.
Ñòóïåíü íàãðåâà
v, 1 - 2
3 - 4
5
6 - 9
Îòêëþ÷åíèå ÷åðåç
6 ÷àñîâ
5 ÷àñîâ
4 ÷àñà
1,5 ÷àñà
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè
21
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè
3
Çàìå÷àíèå êàñàòåëüíî àêðèëàìèäà
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì íîâåéøèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èíòåíñèâíàÿ
òåïëîâàÿ îáðàáîòêà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ðóìÿíîé
êîðè÷íåâîé êîðî÷êè îïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà èç-çà âðåäíîãî
âîçäåéñòâèÿ àêðèëàìèäà. Â îñîáåííîñòè ýòî îòíîñèòñÿ ê ïðîäóêòàì,
â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ êðàõìàë. Ïîýòîìó ìû ðåêîìåíäóåì ãîòîâèòü
ïèùó ïðè âîçìîæíî áîëåå íèçêîé òåìïåðàòóðå è íå çàðóìÿíèâàòü
ïðîäóêòû ñëèøêîì ñèëüíî.
Êóõîííàÿ ïîñóäà
• Ïîäõîäÿùóþ ïîñóäó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè îïðåäåëÿéòå ïî
äíèùó. Äíèùå äîëæíî áûòü òîëñòûì è ïðåäåëüíî ðîâíûì.
• Ïîñóäà, ïîêðûòàÿ ñòàëüíîé ýìàëüþ, à òàêæå ïîñóäà ñ
àëþìèíèåâûì èëè ìåäíûì äíèùåì, ìîæåò îñòàâèòü íà
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè òðóäíîóäàëÿåìûå èëè ñîâåðøåííî
íåóäàëÿåìûå ñëåäû, ìåíÿþùèå ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò ïàíåëè.
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
2
2
2
2
Óñòàíàâëèâàéòå êóõîííóþ ïîñóäó íà
êîíôîðêó òîëüêî ïåðåä âêëþ÷åíèåì
ïîñëåäíåé.
Ïî âîçìîæíîñòè, âñåãäà íàêðûâàéòå
êàñòðþëè êðûøêîé.
×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ îñòàòî÷íûì
òåïëîì, âûêëþ÷àéòå êîíôîðêè äî
îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþäà.
Ðàçìåðû äíèùà êàñòðþëè è
êîíôîðêè äîëæíû áûòü
îäèíàêîâûìè.
22
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè
Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ïðè âàðêå
Äàííûå íèæåñëåäóþùåé òàáëèöû ÿâëÿþòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûìè.
Ñòóïåíü
íàãðåâà
Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ
Íàçíà÷åíèå
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
Óêàçàíèÿ/
Ðåêîìåíäàöèè
Îñòàòî÷íîå
òåïëî,
Ïîëîæåíèå
“Âûêë”
0
Ïîääåðæàíèå òåïëà
Ïîääåðæàíèå
òåïëà
ïðèãîòîâëåííûõ ãîðÿ÷èõ
áëþä
ïî ïîòðåáíîñòè
Íàêðîéòå ïðîäóêò
Ðàñòàïëèâàíèå
Ãîëëàíäñêèé
ñîóñ,
Ðàñòàïëèâàíèå
ñëèâî÷íîãî
ìàñëà,
øîêîëàäà,
æåëàòèíà
5-25 ìèí.
Âðåìÿ îò âðåìåíè
ïîìåøèâàéòå
Ñãóùåíèå
Âçáèòûé îìëåò,
ÿè÷íîå æåëå
10-40 ìèí.
Ãîòîâüòå ïîä êðûøêîé
2-3
Òîìëåíèå
Òîìëåíèå ðèñà
è ìîëî÷íûõ
áëþä
Ðàçîãðåâàíèå
ãîòîâûõ áëþä
25-50 ìèí.
Äîëåéòå â ðèñ âîäó,
óâåëè÷èâ åå
êîëè÷åñòâî êàê
ìèíèìóì âäâîå.
Ìîëî÷íûå áëþäà
âðåìÿ îò âðåìåíè
ïîìåøèâàéòå
3-4
Çàïàðè-âàíèå
Ïðèïóñêàíèå
Ïðèïóñêàíèå
îâîùåé, ðûáû
Òóøåíèå ìÿñà
20-45 ìèí.
Ê îâîùàì äîáàâëÿéòå
ñîâñåì íåìíîãî âîäû
(íå áîëåå íåñêîëüêèõ
ñòîëîâûõ ëîæåê)
Çàïàðèâàíèå
êàðòîôåëÿ
20-60 ìèí.
Èñïîëüçóéòå
íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî æèäêîñòè ,
íàïðèìåð ìàêñ. ¼ ë
âîäû íà
750 ã êàðòîôåëÿ
Âàðêà
çíà÷èòåëüíûõ
îáúåìîâ ïèùè,
ãóñòûõ ñóïîâ è
äðóãèõ ñóïîâ
60-150 ìèí.
äî 3 ë æèäêîñòè ïëþñ
èíãðåäèåíòû áëþäà
V
1-2
4-5
Âàðêà
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè
Ñòóïåíü
íàãðåâà
6-7
7-8
9
23
Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ
Íàçíà÷åíèå
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
Óêàçàíèÿ/
Ðåêîìåíäàöèè
Ëåãêàÿ
æàðêà
Øíèöåëü,
êîëáàñêè
“êîðäîí á블,
îòáèâíàÿ
êîòëåòà,
ôðèêàäåëüêè,
ñûðûå êîëáàñû
äëÿ æàðêè,
ïå÷åíü, ìó÷íàÿ
ïîäëèâêà, ÿéöà,
îìëåò,
ôðèòèðîâàíèå
ïîí÷èêîâ
íåïðåðûâíîå
îáæàðèâàíèå
Âðåìÿ îò âðåìåíè
ïåðåâîðà÷èâàéòå
5-15 ìèí.
íà êàæäóþ
ñòîðîíó
Âðåìÿ îò âðåìåíè
ïåðåâîðà÷èâàéòå
Êàðòîôåëüíûå
Èíòåíñè-âíàÿ îëàäüè, æàðêîå
èç âûðåçêè,
æàðêà
ñòåéêè, ëåïåøêè
Êèïÿ÷åíèå
Îáæàðèâàíèå
Ôðèòèðîâàíèå
Êèïÿ÷åíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âîäû, îòâàðèâàíèå
“êëåöîê”, îáæàðèâàíèå ìÿñà (ãóëÿø, ïðèïóùåííîå
æàðêîå), ôðèòèðîâàíèå “êàðòîôåëÿ ôðè”
24
Ìûòüå è óõîä
Ìûòüå è óõîä
1
1
1
Îñòîðîæíî! Îñòàòî÷íîå òåïëî êîíôîðîê ìîæåò ïðè÷èíèòü îæîã.
Âíèìàíèå! Îñòðûå è àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà ïîâðåæäàþò
ïðèáîð. Ìîéòå ïðèáîð âîäîé ñ ìÿãêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì.
Âíèìàíèå! Îñòàòêè ÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ ïîâðåæäàþò ïðèáîð. Óäàëÿéòå
èõ âîäîé ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì.
Ìûòüå ïðèáîðà ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ
1. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ äîáàâëåíèåì ìîþùåãî
ñðåäñòâà.
2. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé òêàíüþ.
Óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé
1. Óñòàíîâèòå ñêðåáîê äëÿ ÷èñòêè ïîä óãëîì ê ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé
ïîâåðõíîñòè.
2. Ñêîëüçÿùèìè äâèæåíèÿìè ëåçâèÿ ñêðåáêà óäàëèòå çàãðÿçíåíèÿ.
3. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ äîáàâëåíèåì ìîþùåãî
ñðåäñòâà.
4. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé òêàíüþ.
óäàëÿòü
Âèä çàãðÿçíåíèÿ
íåìåäëåííî
ñ îñòûâøåãî ïðèáîðà
Ñàõàð, ïèùà ñ
ñîäåðæàíèåì ñàõàðà
äà
---
Ïëàñòìàññà, àëþìèíèåâàÿ
ôîëüãà
äà
---
Ñëåäû èçâåñòè è âîäû
---
äà
Áðûçãè æèðà
---
äà
Ïÿòíà ñ ìåòàëëè÷åñêèì
îòëèâîì, èçìåíÿþùèå
ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò
ïîâåðõíîñòè
---
äà
ñ ïîìîùüþ
ñêðåáêà äëÿ î÷èñòêè
çàãðÿçíåíèé*
ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè
ïîâåðõíîñòåé èç
ñòåêëîêåðàìèêè è
íåðæàâåþùåé ñòàëè*
*Ñêðåáêè, ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èç ñòåêëîêåðàìèêè è íåðæàâåþùåé ñòàëè
ìîæíî ïðèîáðåñòè â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ.
Ìûòüå è óõîä
3
3
25
Îñîáî ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ óäàëÿéòå ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà äëÿ
÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èç ñòåêëîêåðàìèêè èëè íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Öàðàïèíû è òåìíûå ïÿòíà íà ñòåêëîêåðàìèêå óäàëåíèþ íå
ïîääàþòñÿ, îäíàêî îíè íå âëèÿþò íà íîðìàëüíóþ ðàáîòó ïðèáîðà.
26
×òî äåëàòü, åñëè …
×òî äåëàòü, åñëè …
Íåïîëàäêà
Êîíôîðêè íå âêëþ÷àþòñÿ
èëè íå ðàáîòàþò
Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà
Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ
íåïîëàäêè
Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà Åùå ðàç âêëþ÷èòå ïðèáîð.
ïðîøëî áîëüøå 10 ñåêóíä
Âêëþ÷åíà çàùèòà îò
äîñòóïà äåòåé
Îòêëþ÷èòå çàùèòó îò
äîñòóïà äåòåé (ñì. ðàçäåë
“Çàùèòà îò äîñòóïà
äåòåé”)
Îäíîâðåìåííîå
ïðèêîñíîâåíèå ê
íåñêîëüêèì ñåíñîðíûì
ïîëÿì
Ïðèêîñíèòåñü òîëüêî ê
îäíîìó ñåíñîðíîìó ïîëþ
Ñðàáîòàëî
àâòîìàòè÷åñêîå
âûêëþ÷åíèå ïðèáîðà
Óäàëèòå ïîñòîðîííèå
ïðåäìåòû, ëåæàùèå íà
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
(êàñòðþëþ, òðÿïêó è ò ï ).
Åùå ðàç âêëþ÷èòå ïðèáîð.
Âêëþ÷åíà çàùèòà îò
äîñòóïà äåòåé
Îòêëþ÷èòå çàùèòó îò
äîñòóïà äåòåé (ñì. ðàçäåë
“Áëîêèðîâàíèå è
ðàçáëîêèðîâàíèå ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ”)
Çâóêîâîé ñèãíàë
ñðàáàòûâàåò ïðè
âûêëþ÷åííîì ïðèáîðå
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî
çàêðûòà êàêèì-ëèáî
ïðåäìåòîì
Óäàëèòü ïðåäìåò
Îòñóòñòâóåò èíäèêàöèÿ
îñòàòî÷íîãî òåïëà.
Êîíôîðêà òîëüêî ÷òî
âêëþ÷åíà è íå óñïåëà
íàãðåòüñÿ.
Åñëè êîíôîðêà ãîðÿ÷àÿ,
îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé
öåíòð.
Íå âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòèêà  êîíôîðêå åùå
çàêèïàíèÿ
ñîõðàíèëîñü îñòàòî÷íîå
òåïëî
Äàéòå êîíôîðêå îñòûòü.
Óñòàíîâëåíà
ìàêñèìàëüíàÿ ñòóïåíü
íàãðåâà
Ìàêñèìàëüíàÿ ñòóïåíü
íàãðåâà îáåñïå÷èâàåò òó
æå ìîùíîñòü êîíôîðêè,
÷òî è àâòîìàòèêà
çàêèïàíèÿ.
Ñòóïåíü íàãðåâà
óñòàíàâëèâàëàñü
ñåíñîðíûì ïîëåì
1. Îòêëþ÷èòå êîíôîðêó.
1. Çàïðîãðàììèðóéòå
ðàáîòó êîíôîðêè
ñåíñîðíûì ïîëåì
×òî äåëàòü, åñëè …
Íåïîëàäêà
3
Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ
íåïîëàäêè
Ðàçäàåòñÿ çâóêîâîé
ñèãíàë, ïðèáîð
âêëþ÷àåòñÿ è ÷åðåç 5
ñåêóíä ñíîâà îòêëþ÷àåòñÿ;
åùå ÷åðåç 5 ñåêóíä
ðàçäàåòñÿ î÷åðåäíîé
çâóêîâîé ñèãíàë.
Ñåíñîðíîå ïîëå “Ein/Aus” Íå êëàäèòå íà ïàíåëü
(Âêë./Âûêë.) ÷åì-òî
óïðàâëåíèÿ íèêàêèõ
çàêðûòî, íàïðèìåð
ïðåäìåòîâ.
òðÿïêîé.
Ñâåòèòñÿ èíäèêàòîð
Ñðàáîòàëà çàùèòà
êîíôîðêè îò ïåðåãðåâà
Îòêëþ÷èòå êîíôîðêó.
Âêëþ÷èòå ñíîâà.
Ñðàáîòàëî
àâòîìàòè÷åñêîå
âûêëþ÷åíèå ïðèáîðà
Îòêëþ÷èòå êîíôîðêó.
Âêëþ÷èòå ñíîâà.
Ïîâëÿåòñÿ èíäèêàöèÿ
öèôðîé
1
Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà
ñ Îøèáêà ýëåêòðîííîé
ñèñòåìû
27
Íà íåñêîëüêî ìèíóò
îòñîåäèíèòå ïðèáîð îò
ýëåêòðîñåòè (èçâëåêèòå
ïðåäîõðàíèòåëè
äîìàøíåé
ýëåêòðîïðîâîäêè).
Åñëè ïîñëå âêëþ÷åíèÿ
ïðèáîðà èíäèêàöèÿ
ïîÿâèòñÿ ñíîâà,
îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé
öåíòð.
Åñëè Âû íå ñìîãëè óñòðàíèòü íåïîëàäêó ñ ïîìîùüþ
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìåð, îáðàòèòåñü, ïîæàëóéñòà, â
àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð.
Ïðåäóïðåæäåíèå! Ðåìîíò ïðèáîðà èìåþò ïðàâî ïðîèçâîäèòü
òîëüêî ñïåöèàëèñòû. Íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðåìîíò ìîæåò èìåòü
îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ïðèáîðà.
Åñëè Âû âîñïîëüçóåòåñü óñëóãàìè ñåðâèñíîãî öåíòðà íà îøèáî÷íûõ
îñíîâàíèÿõ, òî ïîñåùåíèå òåõíèêà ñåðâèñíîãî öåíòðà ìîæåò
îêàçàòüñÿ ïëàòíûì äàæå âî âðåìÿ äåéñòâèÿ ãàðàíòèè.
28
Óòèëèçàöèÿ
Óòèëèçàöèÿ
2
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è ïðèãîäíû äëÿ
âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèå ÷àñòè ñíàáæåíû
ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE< äëÿ ïîëèýòèëåíà, >PS<
äëÿ ïîëèñòèðîëà è äð. Ïîìåùàéòå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìàðêèðîâêîé â ñïåöèàëüíûå êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà
óòèëÿ, óñòàíîâëåííûå ìåñòíîé êîììóíàëüíîé ñëóæáîé.
2
Ñòàðûé ïðèáîð
W
Ñèìâîë
íà èçäåëèè èëè íà åãî óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå
ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå áûòîâûõ îòõîäîâ.
Âìåñòî ýòîãî åãî ñëåäóåò ñäàòü â ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò ïðèåìêè
ýëåêòðîííîãî è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè.
Ñîáëþäàÿ ïðàâèëà óòèëèçàöèè èçäåëèÿ, Âû ïîìîæåòå ïðåäîòâðàòèòü
ïðè÷èíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ ëþäåé ïîòåíöèàëüíîãî
óùåðáà, êîòîðûé âîçìîæåí, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, âñëåäñòâèå
íåïîäîáàþùåãî îáðàùåíèÿ ñ ïîäîáíûìè îòõîäàìè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá óòèëèçàöèè ýòîãî èçäåëèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ê ìåñòíûì âëàñòÿì, â ñëóæáó ïî âûâîçó è
óòèëèçàöèè îòõîäîâ èëè â ìàãàçèí, â êîòîðîì Âû ïðèîáðåëè èçäåëèå.
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
29
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
1
z
Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Âíèìàíèå! Îáÿçàòåëüíî ïðî÷åñòü!
Ñîáëþäàéòå çàêîíû, ðàñïîðÿæåíèÿ, ïðåäïèñàíèÿ è íîðìû,
äåéñòâóþùèå â ñòðàíå, íà òåððèòîðèè êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðèáîð.(Ê òàêîâûì îòíîñÿòñÿ òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè,
ïðàâèëà è ïîðÿäîê óòèëèçàöèè îòõîäîâ è ò. ä.).
Ìîíòàæ ïðèáîðà èìååò ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò.
Âûäåðæèâàéòå ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûå ðàññòîÿíèÿ äî äðóãèõ
ïðèáîðîâ è ìåáåëè.
Ïðè âñòðàèâàíèè ïðèáîðà â ìåáåëü íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü çàùèòó
ëþäåé îò ñëó÷àéíîãî êîíòàêòà ñ ýëåêòðîïðîâîäíèêàìè. Ïîýòîìó.
íàïðèìåð, âûäâèæíûå ÿùèêè è êîíòåéíåðû ðàçðåøàåòñÿ
ìîíòèðîâàòü ïîä ïðèáîðîì òîëüêî ïðè íàëè÷è íà ïîñëåäíèõ
ñïåöèàëüíîãî çàùèòíîãî äíèùà.
Ïîâåðõíîñòè ñðåçîâ â ñòîëåøíèöå íåîáõîäèìî ïðåäîõðàíÿòü îò
âëàãè ñîîòâåòñòâóþùèì óïëîòíÿþùèì ìàòåðèàëîì.
Óïëîòíåíèå äîëæíî ñîåäèíèòü ïðèáîð ñî ñòîëåøíèöåé òàê, ÷òîáû íå
îñòàâàëîñü íèêàêèõ çàçîðîâ.
Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò äâåðåé è
ïîä îêíàìè. Ðàñêðûâøàÿñÿ äâåðü èëè ðàñïàõíóâøååñÿ îêíî ìîæåò
îïðîêèíóòü íàõîäÿùóþñÿ â çîíå íàãðåâà ãîðÿ÷óþ ïîñóäó.
Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
• Êëåììà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè íàõîäèòñÿ ïîä
íàïðÿæåíèåì.
• Ðàáîòàÿ ñ êëåììîé ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, îáåñòî÷üòå
åå!
• Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ñõåìó ïîäêëþ÷åíèÿ.
• Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â îòíîøåíèè
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
• Çàùèòà îò ïðèêîñíîâåíèÿ äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì.
• Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì.
30
z
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
Ïîâðåæäåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
• Ñâîáîäíûå è íåçàòÿíóòûå ðàçúåìíûå ñîåäèíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê
ïåðåãðåâó êëåììû.
• Êëåììîâûå ñîåäèíåíèÿ äîëæíû èñïîëíÿòüñÿ òåõíè÷åñêè
ïðàâèëüíî.
• Êàáåëü íå äîëæåí áûòü íàòÿíóò.
• Ïðè îäíî- èëè äâóõôàçíîì ïîäêëþ÷åíèè ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü
ïîäõîäÿùèé øíóð ïèòàíèÿ òèïà H05BB-F Tìàêñ. 90°C (èëè âûøå).
• Åñëè øíóð ïèòàíèÿ ýòîãî ïðèáîðà ïîâðåæäåí, åãî ñëåäóåò
çàìåíèòü íà ñïåöèàëüíûé øíóð ïèòàíèÿ òèïà H05BB-F Tìàêñ. 90°C
èëè âûøå. Åãî ìîæíî ïðèîáðåñòè â ñåðâèñíîì öåíòðå.
Ïðè ýëåêòðîóñòàíîâêå íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü óñòðîéñòâî,
ïîçâîëÿþùåå îòêëþ÷àòü îò ñåòè ïðèáîð ñ øèðèíîé ðàçìûêàíèÿ
êîíòàêòîâ íå ìåíåå 3 ìì ïî âñåì ïîëþñàì.
Ïðèãîäíûìè äëÿ ýòîé öåëè óñòðîéñòâàìè ðàçìûêàíèÿ ìîãóò ñëóæèòü,
íàïð., àâàðèéíûå âûêëþ÷àòåëè, ïðåäîõðàíèòåëè (âèíòîâûå
ïðåäîõðàíèòåëè íåîáõîäèìî èçâëå÷ü èç ïàòðîíà), àâòîìàòè÷åñêèå
ïðåäîõðàíèòåëüíûå ïåðåêëþ÷àòåëè è êîíòàêòîðû.
Íàêëåèâàíèå óïëîòíåíèÿ
• Î÷èñòèòå îò çàãðÿçíåíèé ñòîëåøíèöó â ìîíòàæíîì ïðîåìå.
• Íàêëåéòå âäîëü íàðóæíîãî êðàÿ ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè ïî
ïåðèìåòðó íèæíåé ñòîðîíû âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè
ãåðìåòèçèðóþùóþ ëåíòó ñ îäíîñòîðîííèì ñàìîêëåÿùèìñÿ ñëîåì,
âõîäÿùóþ â êîìïëåêò ïîñòàâêè. Ïðè ýòîì ëåíòó íåëüçÿ ðàñòÿãèâàòü.
Ìåñòî ðàçðåçà äîëæíî íàõîäèòüñÿ ïîñðåäèíå îäíîé èç ñòîðîí.
Îòìåðüòå íóæíóþ äëèíó ëåíòû (îñòàâèâ ïðèïóñê â íåñêîëüêî
ìèëëèìåòðîâ), ïåðåðåæüòå åå ïîïåðåê è ñîåäèíèòå âñòûê îáà åå
êîíöà.
Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà
31
Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå è çàïàñíûå ÷àñòè
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà ïðèáîðà, èëè åñëè Âû õîòèòå ïðèîáðåñòè çàïàñíûå ÷àñòè,
îáðàùàéòåñü â íàø áëèæàéøèé àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð (ñïèñîê ñåðâèñíûõ öåíòðîâ
ïðèëàãàåòñÿ). Åñëè ó âàñ âîçíèêëè âîïðîñû ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèáîðà èëè Âû õîòèòå óçíàòü î
äðóãèõ ïðèáîðàõ êîíöåðíà ELECTROLUX, çâîíèòå íà íàøó èíôîðìàöèîííóþ ëèíèþ ïî òåëåôîíó
(495) 937 78 37 èëè (495) 956 29 17.
32
Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÃÀÐÀÍÒÈß
Äàííîå óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåòñÿ ãàðàíòèåé Electrolux â êàæäîé èç ñòðàí, ïåðå÷èñëåííûõ
íà îáîðîòå ýòîãî ðóêîâîäñòâà, â òå÷åíèå ñðîêà, óêàçàííîãî â ãàðàíòèè íà óñòðîéñòâî èëè â
èíîì îïðåäåëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.  ñëó÷àå Âàøåãî ïåðåìåùåíèÿ èç îäíîé èç ýòèõ
ñòðàí â ëþáóþ äðóãóþ èç íèæåïåðå÷èñëåííûõ ñòðàí, ãàðàíòèÿ íà óñòðîéñòâî ïåðåìåñòèòñÿ
âìåñòå ñ Âàìè ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé:
• Ãàðàíòèÿ íà óñòðîéñòâî íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü ñ äàòû, â êîòîðóþ Âû âïåðâûå ïðèîáðåëè
ýòî óñòðîéñòâî, ïîäòâåðæäåíèåì êîòîðîé áóäåò ñëóæèòü ïðåäúÿâëåíèå äåéñòâèòåëüíîãî
óäîñòîâåðÿþùåãî ïîêóïêó äîêóìåíòà, âûäàííîãî ïðîäàâöîì óñòðîéñòâà.
• Ãàðàíòèÿ íà óñòðîéñòâî äåéñòâóåò â òå÷åíèå òîãî æå ñðîêà è â ïðåäåëàõ òîãî æå îáúåìà
ðàáîò è êîíñòðóêòèâíûõ ÷àñòåé, êàêèå äåéñòâóþò â íîâîé ñòðàíå Âàøåãî ïðîæèâàíèÿ
ïðèìåíèòåëüíî ê äàííîé êîíêðåòíîé ìîäåëè èëè ñåðèè óñòðîéñòâ.
• Ãàðàíòèÿ íà óñòðîéñòâî ÿâëÿåòñÿ ïåðñîíàëüíîé äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî ïîêóïàòåëÿ ýòîãî
óñòðîéñòâà è íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíà äðóãîìó ïîëüçîâàòåëþ.
• Óñòðîéñòâî óñòàíîâëåíî è èñïîëüçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè, èçäàííûìè
Electrolux, òîëüêî â ïðåäåëàõ äîìàøíåãî õîçÿéñòâà, ò.å. íå èñïîëüçóåòñÿ â êîììåð÷åñêèõ
öåëÿõ.
• Óñòðîéñòâî óñòàíîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè ïðèìåíèìûìè íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè, äåéñòâóþùèìè â íîâîé ñòðàíå âàøåãî ïðîæèâàíèÿ.
Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé Åâðîïåéñêîé Ãàðàíòèè íå íàðóøàþò íèêàêèõ ïðåäîñòàâëåíûõ Âàì ïî
çàêîíó ïðàâ.
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà
33
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà
Ïðè âîçíèêíîâåíèè òåõíè÷åñêèõ íåèñïðàâíîñòåé ïîïûòàéòåñü
ñíà÷àëà óñòðàíèòü ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ïîìîùüþ íàñòîÿùåãî
ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè (ðàçäåë “×òî äåëàòü åñëè…”).
Åñëè Âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåïîëàäêó ñâîèìè ñèëàìè, îáðàòèòåñü,
ïîæàëóéñòà, â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè Âàì
áûñòðî ïîìî÷ü, íàì íóæíû
ñëåäóþùèå äàííûå Âàøåé ìàøèíû:
– Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè
– Íîìåð èçäåëèÿ (PNC)
– Ñåðèéíûé íîìåð (S-No.)
(íîìåðà íàõîäÿòñÿ íà ôèðìåííîé
òàáëè÷êå)
– Õàðàêòåð íåïîëàäêè
– êîä íåïîëàäêè, â ñëó÷àå åãî ïîÿâëåíèÿ íà äèñïëåå ìàøèíû.
×òîáû íåîáõîäèìûå äàííûå Âàøåé ìàøèíû áûëè âñåãäà ó Âàñ ïîä
ðóêîé, ðåêîìåíäóåì âíåñòè èõ ñþäà:
Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè:
.....................................
PNC (íîìåð èçäåëèÿ):
.....................................
S-No (ñåðèéíûé íîìåð): .....................................
34
Bästa kund,
Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden
idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och
där spetsteknologi också matchar energisnålhet och miljömässig hänsyn.
Så tack för att du valt en kvalitetsprodukt från oss!
För att du ska få största möjliga nytta och glädje av ditt nyförvärv föreslår vi att
du börjar med att läsa igenom den här bruksanvisningen och bekantar dig med
alla funktioner och fördelar. Förvara gärna bruksanvisningen på en lämplig plats
nära produkten så att du lätt kan ta fram den när du behöver friska upp minnet
eller ha svar på en fråga.
Lycka till!
3
I denna bruksanvisning används följande symboler:
Varning! Skall absolut läsas! Viktiga anvisningar för personers säkerhet och
information för att undvika skador på hällen
Allmänna anvisningar och tips
2
Anvisningar för miljöskydd
1
z
Farlig spänning
35
Innehåll
Bruksanvisning
36
Säkerhetsanvisningar
36
Beskrivning av produkten
Kokhällens funktion
Beskrivning av manöverpanel
Touch-kontroller
Displayer
Restvärmevarnare
Hällens betjäning
Slå på och av hällen
Inställning av värmeläge
Koppla till och från yttre värmezon
Slå På/Av funktionslås
Användning av uppkokningsautomatik
Användning av barnsäkring
Användning av timer
Automatisk frånkoppling
Tips för kokning och stekning
Kokkärl
Spara energi
Exempel på användning vid tillagning
Rengöring och skötsel
38
38
38
39
40
40
41
41
41
42
42
43
44
45
48
49
49
49
50
51
Vad gör man när …
52
Avfallshantering
54
Installationsanvisning
Säkerhetsanvisningar
Garanti/Kundtjänst
Sverige
Service och reservdelar
Service och reservdelar
55
55
57
57
57
59
Montering
86
Typskylt
89
36
Bruksanvisning
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna skador inte
täcks av garantin.
Bestämmelser för användning
• Personer (även barn), som på grund av bristande psykisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller om de saknar erfarenhet och kunskap för att säkert kunna använda apparaten, bör inte använda den utan uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.
• Lämna inte spisen utan uppsikt vid användning.
• Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och stekning,
av maträtter.
• Hällen får inte användas som arbets- eller avställningsyta.
• Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten.
• Ställ eller förvara inte brännbara vätskor, lättantändligt material eller föremål
som kan smälta (till exempel folier, plast, aluminium) på spisen eller i dess närhet.
Säkerhet för barn
• Håll i regel småbarn borta från hällen.
• Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt.
• För att undvika oavsiktlig inkoppling genom barn eller husdjur rekommenderar
vi att barnsäkringen aktiveras.
Allmän säkerhet
• Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal.
• Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standardiserade,
passande inbyggnadsskåp och bänkskivor.
• Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprickor resp
repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet, för att undvika en eventuell elektrisk stöt.
• Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal.
Säkerhetsanvisningar
37
Säkerhet under användning
• Överhettade fetter och oljor självantänds mycket snabbt. Varning! Brandrisk!
• Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador.
• Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken.
• Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med hällens yta respektive varma kokkärl.
• Stäng av kokzonerna efter varje användning.
Säkerhet vid rengöring
• Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall.
• Rengöring av hällen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl
inte tillåten.
Undvikande av skador på hällen
• Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål.
• Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade bottnar kan då de dras över
glaskeramiken skada denna.
• Smältbara föremål och överkokning kan bränna fast på glaskeramiken och bör
genast avlägsnas.
• Undvik torrkokning av kastruller och pannor. Torrkokning kan orsaka skador på
kokkärl eller glaskeramiken.
• Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl.
38
Beskrivning av produkten
Beskrivning av produkten
Kokhällens funktion
Enkelkokzon 1200 W
Trippelkokzon 800/1600/2300 W
Stekzon 1500/2400 W
Manöverpanel
Enkelkokzon 1200 W
Beskrivning av manöverpanel
Kokzonsindikeringar
Timer-funktion
Funktionslås
med indikering
Värmelägesval
Indikering värmeläge Timerdisplay
Inkoppling av trippelkokzon med
kontrollampor
På/Av
med indikering
Timer
Inkoppling av stekzon
med kontrollampa
Beskrivning av produkten
39
Touch-kontroller
Hällen betjänas med touchkontroller. Funktioner styrs genom tryck på touchkontroller och bekräftas med indikeringar och ljudsignaler.
Touchkontrollerna trycks på uppifrån, utan att beröra flera samtidigt.
Touch-kontroll
På / Av
Öka inställningar
Minska inställningar
Timer
Öka inställningar
Minska inställningar
Funktionslås
Inkoppling av trippelkokzon
Stekzon
Funktion
Slå på och av hällen
Öka värmeläge
Minska värmeläge
Timerval
Öka timertid
Minska timertid
Slå På/Av manöverpanelen
Slå på och av
yttre värmezon
Till- och frånkoppling av yttre
värmezon
40
Beskrivning av produkten
Displayer
Display
-
Varmhållningsläge
Värmelägen
Värmelägen med decimalpunkt
Uppkokningsautomatik
Fel
Restvärme
Barnsäkring
automatisk frånkoppling
Beskrivning
Kokzon är avstängd
Varmhållningsläge är inställt
Värmeläge är inställt
Mellanläge är inställt
Uppkokningsautomatik är aktiv
Felfunktion har uppträtt
Kokzon är fortfarande varm
Funktionslås/Barnsäkring är inkopplad
Frånkopplingen är aktiv
Restvärmevarnare
1
3
Varning! Risk för brännskador genom restvärme. Efter avstängning behöver
.
kokzonerna någon tid för att kylas av. Beakta restvärmevarnare
Restvärme kan användas för smältning och för varmhållning av maträtter.
Hällens betjäning
41
Hällens betjäning
Slå på och av hällen
Slå på
Slå av
3
Manöverpanel
Tryck på i 2 sekunder
Tryck på i 1 sekund
Display
/
/ Ingen
Kontrollampa
Lyser
Slocknar
Om inte ett värmeläge eller en funktion ställs in inom ca 10 sekunder efter att
hällen har slagits på, stängs hällen automatiskt av.
Inställning av värmeläge
Öka
Minska
Slå av
3
Varmhållningsläget
av maträtter.
Manöverpanel
Tryck på
Tryck på
Tryck på och
ligger mellan
Display
till
till
samtidigt
och
. Det är avsett för varmhållning
42
Hällens betjäning
Koppla till och från yttre värmezon
3
Genom att koppla till eller från den yttre värmezonen kan värmeytorna anpassas
till kokkärlets storlek.
Före inkoppling av en yttre värmezon måste alltid den inre vara inkopplad.
Trippelkokzon
Touchkontroll
Kontrollampan
Inkoppling av den mellersta
kokzonen
tryck på i 1-2 sekunder
En kontrollampa lyser
Inkoppling av yttre värmezon
tryck på i 1-2 sekunder
Två kontrollampor lyser
Frånkoppling av yttre
värmezon
tryck på i 1-2 sekunder
Andra kontrollampan slocknar
Frånkoppling av mellersta
värmezonen
tryck på i 1-2 sekunder
Första kontrollampan slocknar
Stekzon
Touchkontroll
Kontrollampa
Inkoppling av yttre värmezon
Tryck på
1-2 sekunder
Lyser
Frånkoppling av yttre värmezon
Tryck på
1-2 sekunder
Slocknar
Slå På/Av funktionslås
Manöverpanelen kan, med undantag för touchkontrollen “På/Av”, när som helst
vid användning av hällen spärras för att förhindra att gjorda inställningar ändras
av misstag, till exempel vid avtorkning med en trasa.
Slå på
Slå av
3
Manöverpanel
Tryck på
Tryck på
Display
(i 5 sekunder)
Tidigare inställt värmeläge
Vid avstängning av hällen kopplas funktionslåset automatiskt från.
Hällens betjäning
43
Användning av uppkokningsautomatik
Alla kokzoner har en uppkokningsautomatik. Vid inställning av ett värmeläge
med , utgående från kopplas kokzonen på med full effekt under en viss tid,
därefter kopplas den automatiskt tillbaka till det inställda värmeläget.
Slå på
(bara med)
Slå av
Ej använda
3
3
Manöverpanel
Tryck på
Tryck på
Tryck på
Möjliga
värmelägen
till
till
till
Display
(efter
5 sekunder)
till
till
/
Om ett högre värmeläge väljs under uppkokningsfasen
till , anpassas uppkokningstiden.
Om kokzonen fortfarande har restvärme (indikering
ningsfasen.
till exempel från
), genomförs inte uppkok-
Tiden för den automatiska uppkokningsfasen är beroende av det inställda värmeläget.
Värmeläge
Tid för
uppkokningsfasen
[min:sek]
Mellanläge
Tid för
uppkokningsfasen
[min:sek]
v
0:30
1
1:00
2
1:40
2.
2:40
3
4:50
3.
5:30
4
6:30
4.
8:10
5
10:10
5.
12:20
6
2:00
6.
2:30
7
3:30
8
4:30
9
---
44
Hällens betjäning
Användning av barnsäkring
Barnsäkringen förhindrar en oönskad användning av hällen.
Inkoppling av barnspärr
Steg
Manöverpanel
1.
Slå på hällen (ställ inte in något
värmeläge)
2.
Tryck på
4 sekunder
Barnspärren är inkopplad.
Display/signal
Frånkoppling av barnspärr
Steg
Manöverpanel
1.
Slå på hällen (ställ inte in något
värmeläge)
2.
Tryck på
4 sekunder
3.
Stäng av hällen.
Barnspärren är frånkopplad.
3
Display/signal
lyser
Barnsäkringen kan bara kopplas till och från när inte något värmeläge är inställt.
Koppla från barnspärren tillfälligt
Barnspärren kan kopplas från för ett enstaka tillagningstillfälle; Den är därefter
åter aktiv.
Steg
Manöverpanel
Display/signal
1.
Slå på hällen
2.
Tryck på
4 sekunder
lyser
Hällen kan användas normalt till nästa gång den stängs av. När hällen har slagits från är barnsäkringen aktiv igen.
3
När barnsäkringen har kopplats från måste ett värmeläge eller en funktion ställas in inom ca. 10 sekunder, annars stängs hällen automatiskt av.
Hällens betjäning
45
Användning av timer
3
3
Funktion
Förutsättning
Avstängningsautomatik
Vid ett inställt värmeläge
Signalur
Då kokzoner ej användes
Resultat när tiden
gått ut
Ljudsignal
00 blinkar
Kokzon slås av
Ljudsignal
00 blinkar
Ställs ett värmeläge in tillsammans med en timerinställning för en kokzon, slås
kokzonen av när den inställda tiden gått ut.
Om en kokzon slås av stängs även den inställda timer-funktionen av.
Val av kokzon
Steg
3
3
1.
Manöverpanel
Tryck på
1gång
Display
Indikeringen för den första
kokzonen blinkar
2.
Tryck på
1gång
Indikeringen för den andra
kokzonen blinkar
3.
Tryck på
1gång
Indikeringen för den tredje
kokzonen blinkar
4.
Tryck på
1gång
Indikeringen för den fjärde
kokzonen blinkar
Blinkar indikeringen långsamt, kan värmeläget ställas in eller ändras.
Har flera timer-funktioner ställts in, visas efter några sekunder den minsta kvarvarande tiden för timer-funktionerna och den därtill hörande indikeringen blinkar.
46
Hällens betjäning
Ställa in tid
Steg
1.
Manöverpanel
Välj kokzon
Display
Indikeringen för den valda kokzonen
blinkar
2.
Tryck på eller
00 till 99 minuter
Efter några sekunder blinkar indikeringen långsammare.
Tiden är inställd.
Tiden räknas ner.
Avstängning av timer-funktion
Steg
1.
Manöverpanel
Välj kokzon
Display
Indikeringen för den valda kokzonen
blinkar snabbare.
Kvarvarande tid visas
Kvarvarande tid räknas ner till 00.
2.
Tryck på
Indikeringen slocknar.
Timer-funktionen för den valda kokzonen är frånkopplad.
Ändra tid
Steg
1.
Manöverpanel
Välj kokzon
Display
Indikeringen för den valda kokzonen
blinkar snabbare.
Kvarvarande tid visas
2.
Tryck på eller
01 till 99 minuter
Efter några sekunder blinkar indikeringen långsammare.
Tiden är inställd.
Tiden räknas ner.
Hällens betjäning
Visa kvarvarande tid för en kokzon
Steg
1.
Manöverpanel
Välj kokzon
Display
Indikeringen för den valda kokzonen
blinkar snabbare
Kvarvarande tid visas
Efter några sekunder blinkar indikeringen långsammare.
Slå av ljudsignal
Steg
Manöverpanel
1.
Tryck på
Ljudsignal tystnar.
Ljudsignal
Akustisk kvittering.
47
48
Hällens betjäning
Automatisk frånkoppling
Kokhäll
• Om inte ett värmeläge för en kokzon ställs in inom ca 10 sekunder efter att
hällen har slagits på, slås hällen automatiskt av.
• Om en eller flera touchkontroller övertäcks längre än ca 10 sekunder av något
föremål (kastrull, trasa eller liknande), hörs en signal och kokzonen stängs automatiskt av.
• Om alla kokzoner slås av, stängs hällen automatiskt av efter ca 10 sekunder.
Kokzoner
• Om en av kokzonerna inte stängs av efter en viss tid, eller om värmeläget inte
ändras, slås denna kokzon automatiskt av. visas. Innan kokzonen användes
igen måste den ställas på .
Värmeläge
v, 1 - 2
3 - 4
5
6 - 9
Frånkoppling efter
6 timmar
5 timmar
4 timmar
1,5 timma
Tips för kokning och stekning
49
Tips för kokning och stekning
3
Anvisning angående akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en hälsorisk genom att
akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt.
Kokkärl
• Kokkärlets botten avgör om det är ett bra kärl. Botten bör vara så tjock och
plan som möjligt.
• Kokkärl av stålemalj eller med aluminium- eller kopparbotten kan lämna missfärgningar på glaskeramikytan, vilka är svåra att avlägsna eller de går inte alls
att ta bort.
Spara energi
2
2
2
2
Placera helst kokkärlet på
kokzonen innan zonen slås på.
Sätt om möjligt lock på grytor.
Stäng av kokzoner innan tillagningstidens
slut, för att utnyttja eftervärmen.
Kokkärlsbotten och kokzon bör vara lika
stora.
50
Tips för kokning och stekning
Exempel på användning vid tillagning
Angivelserna i följande tabell är riktvärden.
Värmeläge
Tillagningssätt
0
V
1-2
Lämpligt för
Tid
Råd/Tips
Eftervärme, Från-läge
Varmhållning
Varmhållning av tillagade
rätter
efter behov
Täck över
Smältning
Hollandaisesås,
smältning av smör, choklad,
gelantin
5-25 min
Rör om då och då
Omelett, äggstanning
10-40 min
Tillaga med lock
2-3
Svällning
Svällning av ris och mjölkrätter.
Uppvärmning av färdiglagade rätter
25-50 min
Tillsätt minst dubbla
mängden vätska till ris,
rör om då och då i
mjölkrätter
3-4
Ångkokning
Ångkokning av grönsaker,
fisk
stekning av kött i gryta
20-45 min
Tillsätt lite vätska (några
matskedar) till grönsaker
Ångkokning av potatis
20-60 min
Använd lite vätska, till
exempel: max ¼ l vatten
till 750 g potatis
Kokning av större mängder,
gryträtter och soppor
60-150 min
Upp till 3 l vätska samt
ingredienser
4-5
Kokning
6-7
Lätt
stekning
7-8
Hård
stekning
9
Kokning
Stekning
Fritering
Schnitzel, cordon bleu, kotlett, köttbullar, korv, lever, tillaga fortlöredning, ägg, ugnspannkaka,
pande
fritering av munkar
Raggmunk/rårakor,
biffar, pannkakor
5-15 min
Vänd då och då
Vänd då och då
Kokning av större mängd vatten, kokning av pasta, bryning av kött (gulasch, grytstek), fritering av pommes frites
Rengöring och skötsel
51
Rengöring och skötsel
1
1
Försiktigt! Risk för brännskador genom restvärme.
Observera! Skarpa och repande rengöringsmedel skadar hällen. Rengör med
vatten och diskmedel.
1
Observera! Rester av rengöringsmedel skadar hällen. Avlägsna rester med vatten och diskmedel.
Rengöring av hällen efter varje användning
1. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
2. Torrtorka hällen med en ren duk.
Borttagning av föroreningar
1.
2.
3.
4.
Sätt en rengöringsskrapa snett mot glaskeramikytan.
Ta bort föroreningar genom att föra skrapan över ytan.
Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
Torrtorka hällen med en ren duk.
ta bort
Slag av förorening
genast
med kall häll
Socker, sockerhaltiga rätter
ja
---
Plast, aluminiumfolie
ja
---
Kalk-och vattenränder
---
ja
Fettstänk
---
ja
metallskimrande färgningar
---
ja
med
Rengöringsskrapa*
Glaskeramik- eller
stålrengörare*
*Rengöringsskrapa, glaskeramik- eller stålrengöringsmedel kan köpas i fackhandeln
3
3
Avlägsna hårt sittande föroreningar med glaskeramik- eller stålrengöringsmedel.
Rispor eller mörka fläckar i glaskeramiken kan inte avlägsnas, de påverkar dock
inte hällens funktion.
52
Vad gör man när …
Vad gör man när …
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kokzonerna går inte att slå på Det har gått mer än 10 sekun- Slå på hällen igen.
eller de fungerar inte
der efter att hällen slogs på
Barnsäkringen är inkopplad
Avaktivera barnsäkringen (se
avsnitt ”Barnsäkring”).
Flera touchkontroller har
tryckts på samtidigt
Tryck bara på en touchkontroll
Automatisk frånkoppling har
löst ut
Tag bort eventuella föremål
(kokkärl, trasor eller liknande)
som ligger på manöverpanelen. Slå på hällen igen.
Funktionslåset är inkopplat
Slå av funktionslåset (se avsnitt ”Slå På/Av funktionslås”).
En signal hörs när hällen är av- Manöverpanelen är helt eller
stängd
delvis täckt av ett föremål
Restvärmevarnaren visar inget Kokzonen har bara varit inkopplad en kort stund och är
därför ännu inte tillräckligt
varm
Det går inte att slå på uppkok- Kokzonen har fortfarande
ningssautomatiken
restvärme
och siffra visas
Kontakta kundtjänst om kokzonen är varm.
Låt kokzonen kallna
Det högsta värmeläget är inställt
Det högsta värmeläget har
samma effekt som uppkokningsautomatiken
Värmeläget ställdes in med
touchkontrollen
1. Slå av kokzonen
1. Ställ in kokzonen med
touchkontrollen
En signal hörs och hällen
Touchkontrollen för Till/Från
kopplas till, efter 5 sekunder
var täckt, till exempel av en
kopplas den åter från och efter trasa
ytterligare 5 sekunder hörs en
signal igen
lyser
Tag bort föremålet
Lägg inga föremål på kontrollpanelen
Kokzonens överhettningsskydd Slå av kokzonen. Slå på kokzohar löst ut
nen igen
Automatisk frånkoppling har
löst ut
Slå av kokzonen. Slå på kokzonen igen
Fel i elektroniken
Skilj hällen från el-nätet några
minuter (ta ur säkringen i säkringsskåpet).
Kontakta kundtjänst om det
efter inkoppling åter visas
Vad gör man när …
1
3
53
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte lyckas
avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
54
Avfallshantering
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten är utsliten
W
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Installationsanvisning
55
Installationsanvisning
1
z
z
Säkerhetsanvisningar
Varning! Skall absolut läsas!
Gällande lagar, förordningar, riktlinjer och normer för respektive land skall efterföljas (säkerhetsbestämmelser, bestämmelser för avfallshantering etc).
Installation får endast utföras av fackpersonal.
Minsta avstånd till andra apparater och möbler skall iakttagas.
Beröringsskydd skall säkerställas vid inbyggnad, till exempel får lådor endast
monteras om en skyddsbotten finns direkt under hällen.
Snittytorna i bänkskivan skall skyddas mot fukt med ett lämpligt tätningsmaterial.
Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan.
Undvik placering av kokhällen direkt intill dörrar och under fönster. Dörrar och
fönster som slås upp kan slå ner heta kokkärl från kokzonen.
Risk för skador av elektrisk ström.
• Nätanslutningsplinten är spänningssatt.
• Gör nätanslutningsplinten spänningsfri.
• Kontrollera kopplingsschemat
• Beakta säkerhetsbestämmelser för elektronik.
• Säkerställ isolering genom fackmässig installation.
• Låt el-anslutningen göras av en elektriker.
Risk för skador av elektrisk ström.
• Lösa och ej fackmässiga kontakter kan leda till överhettning i anslutningsplinten.
• Anslutningar skall göras på ett fackmässigt sätt.
• Dragavlasta kabeln.
• Vid 1 eller 2-fas anslutning måste alltid den passande nätanslutningskabeln,
typ H05BB-F Tmax 90°C (eller med högre värde) användas.
• Om denna apparats nätanslutningskabel är skadad, måste den ersättas med en
speciell anslutningskabel (typ H05BB-F Tmax 90°C, eller med högre värde).
Denna kan erhållas vid kundtjänst.
I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt
att skilja alla polerna för hällen från nätet. Anordningens kontaktavstånd ska
vara minst 3 mm.
Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar, smältsäkringar (säkringar ska
skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och kontaktorer.
56
Installationsanvisning
Klistra på tätning
• Rengör kanterna i urtaget på bänkskivan.
• Klistra fast det medlevererade, på ena sidan självhäftande tätningsbandet, på
undersidan av kokhällen, längs yttre kanten av glaskeramikskivan. Töj inte
bandet. Skarven skall vara i mitten på ena sidan. Kapa av (lägg till några mm),
och tryck de båda ändarna ordentligt mot varandra.
Garanti/Kundtjänst
57
Garanti/Kundtjänst
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771- 76 76 76 eller via e-mail på vår
hemsida [email protected]
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
3
Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida
www.electrolux.se eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror
och service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa
felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som
beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid
åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
58
Garanti/Kundtjänst
Europa-Garanti
För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning,
under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av
dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar:
• Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.
• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna
typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till.
• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare.
• Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål.
• Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet.
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive
land.
Service och reservdelar
59
Service och reservdelar
Sverige
3
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.aeghem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se eller
Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som
beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid
åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast
av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade
serviceföretaget får du från numret 0200-2662 (0,1597H/min (0,95 mk/
min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion
skall man vid reparationer endast använda
originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar
bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up
dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.
Modell: ....................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: .........................................
Inköpsdatum: .........................................
60
Hyvä asiakkaamme,
olet hankkinut ensiluokkaisen laitteen, jossa yhdistyy tarkoituksenmukainen
muotoilu sekä uusin tuotekehitys. Laitteen suorituskyky ja sen toiminnot täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset. Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa
huomioidaan ympäristölle ja energiansäästölle asetetut vaatimukset.
Pyydämme Sinua tutustumaan uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jotta voit käyttää sen kaikkia toimintoja ja saat siitä parhaan hyödyn. Säilytä tämä käyttöohje
ja anna se myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle. Toivomme, että laitteestasi on paljon iloa ja hyötyä.
3
Tässä käyttöohjeessa seuraavia symboleita:
Huomio! Lue nämä kohdat! Tärkeitä henkilö- ja laiteturvallisuuteen liittyviä
ohjeita
Yleisiä ohjeita ja neuvoja
2
Ympäristönsuojeluohjeita
1
z
Vaarallinen jännite
61
Sisällys
Käyttöohje
62
Turvaohjeet
62
Laitteen kuvaus
Keittotason kuvaus
Käyttöpaneeli
Kosketusherkät sensoripainikkeet
Näytöt
Jälkilämmön merkkivalot
Laitteen käyttö
Laitteen kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta
Kuumennustehon säätö
Ulomman lämpöalueen kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta
Käyttöpaneelin lukitus/lukituksen poisto
Automaattisen kuumennuksen käyttö
Lapsilukon käyttö
Ajastimen käyttö
Automaattinen virrankatkaisu
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen
Keittoastiat
Energiansäästö
Käyttöesimerkkejä ruoanvalmistuksessa
Puhdistus ja hoito
64
64
64
65
66
66
67
67
67
68
68
69
70
71
74
75
75
75
76
77
Mitä tehdä, jos …
78
Jätehuolto
80
Asennusohjeet
Turvallisuusohjeita
Takuu/Huolto
81
81
83
Huolto ja varaosat
85
Laitteen asentaminen
86
Arvokilpi
89
62
Käyttöohje
Käyttöohje
1 Turvaohjeet
Noudata ohjeita huolellisesti. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.
Määräystenmukainen käyttö
• Henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti fyysisten, motoristen tai henkisten kykyjensä tai kokemattomuutensa tai
taitamattomuutensa vuoksi, eivät saa käyttää tätä laitetta ilman vastuullisen
henkilön valvontaa tai opastusta.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
• Laitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien ruoanvalmistuksessa keittämiseen ja paistamiseen.
• Laitetta ei saa käyttää työ- tai aputasona.
• Laitteelle ei saa tehdä muutostöitä.
• Älä säilytä laitteen päällä tai sen läheisyydessä helposti syttyviä nesteitä tai
muita materiaaleja tai sulavia esineitä (esim. kelmut, muovi, alumiini).
Lasten turvallisuus
• Älä päästä pikkulapsia laitteen läheisyyteen.
• Vanhemmat lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan valvonnan alaisena.
• Suosittelemme, että lapsilukko kytketään toimintaan, jotta lapset tai kotieläimet eivät voi vahingossa käynnistää laitetta.
Yleiset turvaohjeet
• Laitteen asennus ja liitäntä on jätettävä ainoastaan koulutetun ja valtuutetun
ammattihenkilön tehtäväksi.
• Laite saadaan ottaa käyttöön vasta, kun se on asennettu määräystenmukaiseen, tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan ja työtasoon.
• Jos laitteessa esiintyy häiriöitä tai keraamisessa pinnassa näkyy vaurioita (halkeamia, lovia tai murtumia), katkaise virta laitteesta ja kytke laite irti verkkovirrasta välttääksesi mahdollista sähköiskun vaaraa.
• Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen huoltohenkilöiden
tehtäväksi.
Turvaohjeet
63
Käyttöturvallisuus
• Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy herkästi palamaan. Huomio! Tulipalon
vaara!
• Valvo laitetta käytön aikana. Käyttö ilman valvontaa aiheuttaa tulipalovaaran.
• Poista tarrat ja kalvot keraamisen tason pinnalta.
• Kuuman laitteen pinnalla tai keittoastioissa ei saa olla sähkölaitteiden johtoja.
• Kytke keittoalueet pois toiminnasta aina käytön jälkeen.
Turvallisuus puhdistamisessa
• Laitteen virta on katkaistava ja laitteen on oltava jäähtynyt ennen puhdistustöiden aloittamista.
• Turvallisuussyistä laitteen puhdistus höyry- tai painepesurilla on kielletty.
Vaurioiden estäminen
• Keraamiset pinnat saattavat vaurioitua, jos niiden päälle putoaa esineitä.
• Iskut voivat vaurioittaa keraamisen pinnan reunoja.
• Valuraudasta tai alumiinivalusta valmistetut keittoastiat sekä keittoastiat, joiden pohja on vaurioitunut, saattavat naarmuuttaa keraamista pintaa.
• Sulavat esineet ja ylikiehunut ruoka voivat palaa kiinni keraamisen tasoon, joten ne on poistettava välittömästi.
• Älä kuumenna tyhjiä kattiloita ja pannuja. Tyhjien astioiden kuumentaminen
voi vaurioittaa keittoastioita ja lasikeramiikkaa.
• Keittoalueita ei saa käyttää tyhjien keittoastioiden kanssa eikä ilman keittoastioita.
64
Laitteen kuvaus
Laitteen kuvaus
Keittotason kuvaus
Yhden lämpöalueen keittoalue
1200 W
Kolmen lämpöalueen keittoalue
800/1600/2300 W
Paistoalue
1500/2400 W
Käyttöpaneeli
Yhden lämpöalueen keittoalue
1200 W
Käyttöpaneeli
Keittoalueiden näytöt
Ajastustoiminto
Lukitusmerkkivalo
Keittotehon näyttö
Kolmen lämpöalueen
keittoalueen kytkentä
Päälle/Pois toimintaan, merkkivalot
(merkkivalo)
Keittoalueen tehon valinta
Ajastimen näyttö
Ajastin
Paistoalueen
kytkentä
Laitteen kuvaus
65
Kosketusherkät sensoripainikkeet
Keittotasoa käytetään kosketuspainikkeiden avulla. Toimintoja ohjataan koskettamalla näitä kosketuspainikkeita, ja merkkivalot ja merkkiäänet vahvistavat
suoritetun valinnan tai asetuksen.
Sensoripainiketta painetaan suoraan yläpuolelta muita painikkeita koskettamatta.
Sensoripainike
Päällä / Pois
Suuremmalle säätäminen
Pienemmälle säätäminen
Ajastin
Suuremmalle säätäminen
Pienemmälle säätäminen
Lukitus
Kolmen lämpöalueen
kytkentä
Kaksoislämpöalue
Toiminto
Laitteen kytkentä toimintaan ja pois
toiminnasta
Tehotason nostaminen
Tehotason alentaminen
Ajastimen valinta
Ajastinajan pidentäminen
Ajastinajan vähentäminen
Käyttöpaneelin lukitus/lukituksen
poisto
Ulkoiset lämpöalueet
päälle ja pois päältä
Ulomman keittoalueen kytkentä
toimintaan ja pois toiminnasta
66
Laitteen kuvaus
Näytöt
Näyttö
-
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois
toiminnasta
Lämpimänäpitoteho
Lämpimänäpitoteho on säädetty
Keittoalueiden tehot
Tehotaso on säädetty
Desimaalipisteellä merkityt Väliteho on säädetty
tehotasot
Automaattinen kuumennus Automaattinen kuumennus on
aktiivinen
Virhe
Keittotason virhetoiminto
Jälkilämpö
Keittoalue on vielä lämmin
Lapsilukko
Lukitus/Lapsilukko on kytketty
toimintaan
automaattinen
Virrankatkaisu on aktivoitu
virrankatkaisu
Jälkilämmön merkkivalot
1
3
Varoitus! Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi. Kun keittotaso kytketään
pois toiminnasta, keittoalueiden jäähtyminen kestää vielä jonkun aikaa. Huomioi
jälkilämmön merkkivalo .
Jälkilämpöä voi hyödyntää pakasteiden sulattamisessa tai ruokien lämpimänäpidossa.
Laitteen käyttö
67
Laitteen käyttö
Laitteen kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta
Käyttöpaneeli
Kytkentä
Kosketa painiketta
toimintaan
2 sekunnin ajan
Kytkentä pois Kosketa painiketta
toiminnasta
1 sekunnin ajan
3
Näyttö
/
Merkkivalo
syttyy
/ ei mitään sammuu
valoa
Kun keittotaso kytketään toimintaan, joku tehotaso tai toiminto on valittava
noin 10 sekunnin kuluessa, muuten laite kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Kuumennustehon säätö
Tehotason
nostaminen
Tehotason
laskeminen
Sammuttaminen
3
Lämpimänäpitoteho
ruoat lämpimänä.
Käyttöpaneeli
Kosketa painiketta
Näyttö
-
Kosketa painiketta
-
Kosketa samanaikaisesti painikkeita
ja
on välillä
ja
. Toiminnon tarkoituksena on pitää
68
Laitteen käyttö
Ulomman lämpöalueen kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta
3
Keittoalueen koko voidaan sovittaa keittoastialle sopivaksi kytkemällä ulompi
lämpöalue toimintaan tai pois toiminnasta.
Ennen kuin ulompi lämpöalue voidaan kytkeä toimintaan, sisempi lämpöalue on
oltava kytkettynä.
Kolmen lämpöalueen
keittoalue
Sensoripainike
Merkkivalo
Keskimmäisen lämpöalueen
kytkentä toimintaan
Kosketa painiketta
1-2 sekunnin ajan
Yksi merkkivalo syttyy
Ulomman lämpöalueen
kytkentä toimintaan
Kosketa painiketta
1-2 sekunnin ajan
Kaksi merkkivaloa syttyy
Ulomman lämpöalueen
kytkentä pois toiminnasta
Kosketa painiketta
1-2 sekunnin ajan
Toinen merkkivalo sammuu
Keskimmäisen lämpöalueen
kytkentä pois toiminnasta
Kosketa painiketta
1-2 sekunnin ajan
Ensimmäinen merkkivalo
sammuu
Paistoalue
Sensoripainike
Merkkivalo
Ulomman lämpöalueen
kytkentä toimintaan
Kosketa painiketta
1-2 sekunnin ajan
syttyy
Ulomman lämpöalueen
kytkentä pois toiminnasta
Kosketa painiketta
1-2 sekunnin ajan
sammuu
Käyttöpaneelin lukitus/lukituksen poisto
Käyttöpaneelin kosketuspainikkeet voi lukita “Päällä/Pois"-painiketta lukuunottamatta milloin tahansa tason käytön aikana, jotta vältettäisiin asetusten muuttaminen vahingossa.
Käyttöpaneeli
Kosketa painiketta
Kytkentä
toimintaan
Kytkentä pois Kosketa painiketta
toiminnasta
3
Näyttö
(5 sekunnin ajan)
aikaisemmin säädetty tehotaso
Kun laitteen virta katkaistaan, lukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Laitteen käyttö
69
Automaattisen kuumennuksen käyttö
Kaikilla keittoalueilla on Automaattinen kuumennus -toiminto. Kun tehotaso
säädetään painikkeella , tasosta
lähtien, keittoalue kytkeytyy täydelle teholle tietyksi ajaksi ja palaa sen jälkeen automaattisesti takaisin säädetylle tehotasolle.
Käyttöpa- mahdolliset
neeli
tehotasot
Kytkentä toimintaan
Kosketa
-(vain tasosta
lähtien) painiketta
3
3
Kytkentä pois toiminnasta Kosketa
painiketta
-
älä käytä
-
Kosketa
painiketta
/
Näyttö
(5 sekunnin
kuluttua)
-
-
Jos alkukuumennuksen aikana valitaan korkeampi tehotaso, esim. tasolta
tasolle , kuumennusaikaa säädetään vastaavasti.
Jos keittoalueella on vielä jälkilämpöä (näkyvissä on
pahdu.
), alkukuumennusta ei ta-
Automaattisen alkukuumennuksen kesto riippuu valitusta keittoalueen tehosta.
Keittoalueen
teho
Keittoimpulssinkesto
[min:sek]
Väliaste Keittoimpulssinkesto
[min:sek]
v
0:30
1
1:00
2
1:40
2.
2:40
3
4:50
3.
5:30
4
6:30
4.
8:10
5
10:10
5.
12:20
6
2:00
6.
2:30
7
3:30
8
4:30
9
---
70
Laitteen käyttö
Lapsilukon käyttö
Lapsilukko estää laitteen käyttämisen vahingossa.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
Vaihe
Käyttöpaneeli
1.
Kytke laite toimintaan
(älä säädä tehotasoa)
2.
Kosketa symbolia
4 sekunnin ajan
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Näyttö/Äänimerkki
Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta
Vaihe
Käyttöpaneeli
1.
Kytke laite toimintaan
(älä säädä tehotasoa)
2.
Kosketa symbolia
4 sekunnin ajan
3.
Kytke virta pois laitteesta.
Lapsilukko on kytketty pois toiminnasta.
3
Näyttö/Äänimerkki
Merkkivalo
syttyy
Lapsilukon voi kytkeä toimintaan ja pois toiminnasta vain silloin, kun mitään tehotasoa ei ole asetettu.
Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta väliaikaisesti, jos keittotasoa tarvitaan käyttää lyhyen aikaa. Tämän jälkeen lapsilukko on edelleen kytkettynä.
Vaihe
Käyttöpaneeli
Näyttö/Äänimerkki
1.
Kytke laite toimintaan
2.
Kosketa symbolia
4 sekunnin ajan Merkkivalo palaa
Keittotasoa voi käyttää normaalisti siihen saakka, kunnes se kytketään pois
toiminnasta. Kun lapsilukko kytketään pois toiminnasta väliaikaisesti, se aktivoituu tämän jälkeen uudelleen.
3
Kun lapsilukko on poistettu käytöstä, keittoalueen lämpötilaa tai jotain muuta
toimintoa on säädettävä noin 10 sekunnin kuluessa tai muuten laite sammuu
automaattisesti.
Laitteen käyttö
71
Ajastimen käyttö
3
3
Toiminto
Käyttötilanne
Automaattinen virran
katkaisu
tehotaso on säädetty
Hälytinajastin
keittoalueet eivät ole
käytössä
Asetetun ajan
kuluttua loppuun
Äänimerkki
00 vilkkuu
Keittoalue kytkeytyy
pois toiminnasta
Äänimerkki
00 vilkkuu
Jos kyseiselle keittoalueelle säädetään lisäksi tehotaso hälytinajastusta varten,
keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta asetetun ajan kuluttua.
Jos keittoalue kytketään pois toiminnasta, sille säädetty ajastus poistuu myös.
Keittoalueen valinta
Vaihe
Käyttöpaneeli
Kosketa
painiketta x
Näyttö
Ensimmäisen keittoalueen
merkkivalo vilkkuu
2.
Kosketa
painiketta x
Toisen keittoalueen
merkkivalo vilkkuu
3.
Kosketa
painiketta x
Kolmannen keittoalueen
merkkivalo vilkkuu
4.
Kosketa
painiketta x
Neljännen keittoalueen
merkkivalo vilkkuu
1.
3
3
Jos merkkivalo vilkkuu hitaammin, tehotasoa voidaan säätää tai muuttaa.
Jos muitakin ajastimen toimintoja on asetettu, kaikkien ajastustoimintojen lyhin
jäljellä oleva aika näkyy näytössä muutaman sekunnin kuluttua, ja vastaava
merkkivalo vilkkuu.
72
Laitteen käyttö
Ajan asetus
Vaihe
1.
Käyttöpaneeli
Näyttö
Keittoalueen
Valitun keittoalueen merkkivalo vilkkuu
valinta
2.
Kosketa painiketta
00 - 99 minuuttia
tai
Muutaman sekunnin päästä merkkivalo alkaa vilkkua hitaammin.
Aika on asetettu.
Aikaa aletaan laskea taaksepäin.
Ajastustoiminnon sammuttaminen
Vaihe
1.
Käyttöpaneeli
Keittoalueen
valinta
2.
Kosketa painiketta
Näyttö
Valitun keittoalueen merkkivalo vilkkuu
nopeammin
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä
Jäljelle jäänyt aika lasketaan taaksepäin,
kunnes se on 00.
Merkkivalo sammuu.
Valitun keittoalueen ajastintoiminto on kytketty pois päältä.
Ajan asetuksen muuttaminen
Vaihe
1.
2.
Käyttöpaneeli
Keittoalueen
valinta
Näyttö
Valitun keittoalueen merkkivalo vilkkuu
nopeammin
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä
01 - 99 minuuttia
Kosketa painiketta
tai
Muutaman sekunnin päästä merkkivalo alkaa vilkkua hitaammin.
Aika on asetettu.
Aikaa aletaan laskea taaksepäin.
Laitteen käyttö
73
Keittoalueen jäljellä olevan ajan näyttäminen
Vaihe
1.
Käyttöpaneeli
Näyttö
Valitse keittoalue Valitun keittoalueen merkkivalo vilkkuu
nopeammin
Näytössä näkyy jäljellä oleva aika
Muutaman sekunnin kuluttua merkkivalo vilkkuu hitaammin.
Äänimerkin vaientaminen
Vaihe
1.
Käyttöpaneeli
Kosketa painiketta
Äänimerkki ei kuulu enää.
Äänimerkki
Äänimerkki lakkaa kuulumasta.
74
Laitteen käyttö
Automaattinen virrankatkaisu
Keittotaso
• Jos millekään keittoalueelle ei valita tehotasoa noin 10 sekunnin kuluessa siitä
kun keittotaso on kytketty toimintaan, se kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
• Jos yksi tai useampi sensorikenttä peitetään vähintään n. 10 sekunnin ajaksi
esim. kattilalla tai patalapulla, kuuluu merkkiääni ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
• Jos kaikki keittoalueet kytketään pois toiminnasta, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta noin 10 sekunnin kuluttua.
Keittoalueet
• Jos keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta tietyn ajan kuluttua, tai jos tehoa
ei muuteta, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Näytössä
näkyy Ennen kuin keittoaluetta voidaan käyttää uudelleen, teho on säädettävä tasolle .
Keittoalueen teho
v, 1 - 2
3 - 4
5
6 - 9
Kytkentä pois toiminnasta
6 tunnin kuluttua
5 tunnin kuluttua
4 tunnin kuluttua
1,5 tunnin kuluttua
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen
75
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen
3
Akryyliamidia koskeva varoitus
Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti erityisesti tärkkelyspitoisten ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveydellisen vaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman
alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.
Keittoastiat
• Tunnistat hyvän keittoastian pohjasta. Pohjan on oltava mahdollisimman paksu ja tasainen.
• Teräsemalista valmistetut astiat sekä alumiini- tai kuparipohjaiset astiat saattavat kuumetessaan jättää keraamiselle tasolle värjäytymiä, joita on vaikea
poistaa tai joita ei voi poistaa lainkaan.
Energiansäästö
2
2
2
2
Aseta keittoastiat keittoalueelle huolellisesti, ennen kuin kytket keittoalueen
toimintaan.
Peitä kattilat aina kannella, jos mahdollista.
Kytke keittoalueet pois toiminnasta ennen
paistoajan päättymistä. Siten voit hyödyntää jälkilämmön.
Keittoastian pohjan ja keittoalueen tulisi
olla samankokoisia.
76
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen
Käyttöesimerkkejä ruoanvalmistuksessa
Taulukon arvot ovat suuntaa-antavia.
Tehotaso
Kypsennystapa
0
käyttökohde
Kesto
Ohjeita/vinkkejä
Jälkilämpö, Tarjollepano
Lämpimänäpito
Valmiiden ruokien
lämpimänäpito
tarpeen
mukaisesti
Peitä ruoka kannella
Sulatus
Hollandaise-kastike,
voin sulattaminen, suklaa,
liivate
5-25 min.
Sekoita välillä
Hyydyttäminen
Omeletti, munakas
10-40 min.
Kypsennä kannella peitettynä
2-3
Haudutuskypsennys
Riisin ja maitoruokien
haudutus
Valmisruokien kuumennus
25-50 min.
Riisi tarvitsee vähintään kaksinkertaisen
määrän nestettä, sekoita maitoruokia välillä
3-4
Höyrytys
Höyrykypsennys
Vihannesten, kalan
höyrykypsennys
Lihan paistaminen
20-45 min.
Käytä vihanneksille vähän nestettä (muutama
ruokalusikallinen)
Perunoiden keittäminen
20-60 min.
Käytä vähän nestettä,
esim.: enintään ¼ l
vettä / 750 g perunoita
Suurempien ruokamäärienkypsennys, pataruoat ja
keitot
60-150
min.
Enintään 3 l nestettä
plus valmistusaineet
6-7
Mieto
paistaminen
Leikkeet, Cordon bleu, kyljykset, nakit, makkarat, maksa,
mykyt, kananmunat,
ohukaiset, munkit
jatkuva
paisto
Käännä välillä
7-8
Voimakas
paistaminen
Perunaohukaiset, ulkofilee,
pihvit, pannukakut
5-15 min.
/ pannullinen
Käännä välillä
9
Keittäminen
Paistaminen
Friteeraus
V
1-2
4-5
Keittäminen
Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan paistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten perunoiden paistaminen
Puhdistus ja hoito
77
Puhdistus ja hoito
1
1
1
Varo! Jälkilämmön aiheuttama palovammavaara.
Huomio! Terävät ja hankaavat puhdistusvälineet vaurioittavat laitetta. Puhdista
veden ja pesuaineen avulla.
Huomio! Pesuvälineen jäämät vaurioittavat laitetta. Poista jäämät veden ja pesuaineen avulla.
Laite on puhdistettava joka käytön jälkeen.
1. Pyyhi laite kostutetulla liinalla. Käytä pesuvettä, johon on lisätty hieman pesuainetta.
2. Kuivaa laite puhtaalla liinalla.
Tahrojen poistaminen
1. Aseta puhdistuskaavin viistoon keraamista pintaa vasten.
2. Poista tahrat liikuttamalla kaavinta.
3. Pyyhi laite kostutetulla liinalla. Käytä pesuvettä, johon on lisätty hieman pesuainetta.
4. Kuivaa laite puhtaalla liinalla.
poistaminen
Likaisuus-aste
heti
laitteen jäähdyttyä
Sokeri, makeat ruuat
kyllä
---
Muovi, alumiinifolio
kyllä
---
Kalkkikertymät ja vesi
---
kyllä
Rasvaroiskeet
---
kyllä
Metallin väreissä kiiltävät värjäytymät
---
kyllä
puhdistusväline tai aine
Puhdistuskaavin*
Keraamisille pinnoille tai
teräkselle soveltuva
puhdistusaine*
* Puhdistuskaapimia sekä keraamisille pinnoille tai teräkselle sopivia puhdistusaineita on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä.
3
3
Poista pinttyneet tahrat keraamisille pinnoille tai teräkselle sopivalla puhdistusaineella.
Keraamisessa pinnassa olevat naarmut tai tummentumat, joita ei voi enää
poistaa, eivät haittaa laitteen toimintaa.
78
Mitä tehdä, jos …
Mitä tehdä, jos …
Ongelma
Keittoalueet eivät kytkeydy
toimintaan tai eivät toimi
Mahdollinen syy
Laitteen kytkennästä toimintaan on kulunut yli 10 sekuntia
Korjaus
Kytke laite uudelleen toimintaan.
Lapsilukko on kytketty toimin- Kytke lapsilukko pois toimintaan
nasta (katso kappale ”Lapsilukko“)
Useita kosketuspainikkeita on
painettu samanaikaisesti
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta
Automaattinen virrankatkaisu
on toiminut
Poista ohjauspaneelissa mahdollisesti olevat esineet
(kattila, patalappu tms.). Kytke
laite uudelleen toimintaan
Lukitus on kytketty
Poista lukitus (katso Kappale
”Käyttöpaneelin lukitus/lukituksen poistaminen“)
Merkkiääni kuuluu, kun laitteessa ei ole virtaa
Ohjauspaneeli on kokonaan tai Poista vieraat esineet
osittain vieraiden esineiden
peitossa
Jälkilämmön merkkivalo ei ilmaise mitään.
Keittoalue on ollut käytössä
Mikäli keittoalue kuitenkin on
vain vähän aikaa eikä ole ehtikuuma, ota yhteys valtuutetnyt kuumentua tarpeeksi kuutuun huoltoliikkeeseen.
maksi.
Automaattinen kuumennus ei
kytkeydy toimintaan
Keittoalueella on vielä jälkilämpöä
Anna keittoalueen jäähtyä
Tehotasoksi on valittu suurin
tehotaso
Suurimman tehotason teho on
sama kuin automaattisen kuumennuksen teho
Tehotaso on säädetty kosketuspainikkeella
1. Kytke keittoalue pois toiminnasta
1. Säädä keittoalue kosketuspainikkeella
Kuuluu merkkiääni ja laite kyt- Sensoripainikealueelle on laikeytyy toimintaan ja 5 sekun- tettu esim. puhdistusliina tai
nin kuluttua uudelleen pois
pyyhe.
toiminnasta. 5 sekunnin kuluttua merkkiääni kuuluu uudelleen.
Älä laita sensoripainikealueelle mitään esineitä.
Mitä tehdä, jos …
Ongelma
syttyy
Näytössä näkyy
1
3
ja lukema
79
Mahdollinen syy
Korjaus
Keittoalueen ylikuumenemissuoja on lauennut
Kytke keittoalue pois toiminnasta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan
Automaattinen virrankatkaisu
on toiminut
Kytke keittoalue pois toiminnasta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan
Elektroniikkavirhe
Kytke laite irti sähköverkosta
muutamaksi minuutiksi (irrota
sulake pääsulaketaulusta)
Jos näytössä näkyy edelleen
sen jälkeen kun virta kytketään uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos vikaa ei voi korjata yllä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Varoitus! Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen huoltohenkilöiden tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Takuu ei kata korjauskuluja, mikäli vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä.
80
Jätehuolto
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen.
Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan
symboli
se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
W
Asennusohjeet
81
Asennusohjeet
1
z
z
Turvallisuusohjeita
Huomio! Käyttöohjeet on luettava ehdottomasti!
Laitteen käytössä on noudatettava sen maan voimassaolevia asetuksia, määräyksiä, direktiivejä ja normeja, jossa laitetta käytetään (esimerkiksi turvamääräykset ja asian- ja määräystenmukaiset kierrätysohjeet).
Laitteen asennus on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.
Huolehdi siitä, että laite asennetaan vähimmäisetäisyydelle muihin laitteisiin ja
huonekaluihin nähden.
Kosketussuoja tulee varmistaa asennuksella, esimerkiksi laitteen alle saa asentaa
laatikostoja vain, jos suoraan laitteen alle asennetaan suojalevy.
Työtason leikkuupinnat voidaan suojata kosteudelta sopivan tiivistysmateriaalin
avulla.
Tiivisteen avulla laite ja työtaso voidaan liittää tiiviisti toisiinsa.
Älä asenna laitetta ovien tai ikkunoiden välittömään läheisyyteen. Oven tai ikkunan aukeaminen saattaa aiheuttaa keittoastian putoamisen.
Sähkövirran aiheuttama henkilövahinkojen vaara.
• Verkkovirtaliitin on jännitteinen.
• Tee verkkovirtaliitin jännitteettömäksi.
• Noudata kytkentäkaavion ohjeita.
• Noudata sähköturvallisuusmääräyksiä.
• Varmista kosketussuojaus suorittamalla asennus asianmukaisesti.
• Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.
Sähkövirran aiheuttama laitteen vaurioitumisen vaara.
• Löysät tai epäasianmukaisesti tehdyt liitännät voivat ylikuumentaa liitintä.
• Kytke liitännät asianmukaisesti.
• Varmista kaapelin kiinnitys kaapelipuristimella.
• 1- tai 2-vaiheisessa liitännässä on käytettävä sopivaa verkkojohtoa, tyyppi
H05BB-F Tmax 90°C (tai korkeampiarvoinen).
• Mikäli laitteen verkkojohto vaurioituu, tilalle on vaihdettava tyypin H05BB-F
Tmax 90°C erikoisjohto (tai korkeampiarvoinen). Kyseinen verkkojohto on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Sähköasennuksessa on tarpeen varusteet, jotka mahdollistavat laitteen kosketusväliksi vähintään 3 mm kaikkinapaisen verkosta erottamisen.
Tarkoitukseen soveltuvia erottimia ovat esimerkiksi LS-kytkimet, sulakkeet (ruuvisulakkeet ovat kannasta irrotettavia), FI-kytkimet ja releet.
82
Asennusohjeet
Tiivisteen liimaus
• Puhdista työtason reunat.
• Kiinnitä mukana toimitettu itseliimautuva tiivistenauha keittotason alareunan
ympärille keramiikkalevyn ulkoreunaa pitkin. Älä venytä nauhaa. Liitoskohdan
on oltava jonkun sivun keskellä. Katkaise nauha (jätä muutama millimetri varaa) ja paina päät vastakkain.
Takuu/Huolto
83
Takuu/Huolto
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm), tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
"kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa [email protected].
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita
ole noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
84
Takuu/Huolto
Euroopan Takuu
Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy
mukanasi seuraavien ehtojen mukaisesti:
• Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
• Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan tätä tuotetta tai
tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
• Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle käyttäjälle.
• Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote on
tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoitusperiä varten.
• Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Huolto ja varaosat
85
Huolto ja varaosat
Jos laitteessa ilmenee tekninen häiriö, tarkista ensin, onko ongelma korjattavissa
käyttöohjeen avulla (katso kappale "Mitä tehdä, jos...").
Jos ongelma ei ole korjattavissa käyttöohjeessa annettujen ohjeiden avulla, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Muista mainita seuraavat tiedot:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (S-No.)
(katso numerot tyyppikilvestä)
– Virhetyyppi
– Koneen mahdollisesti antama virheilmoitus
– kolmen merkin pituinen kirjain-numeroyhdistelmä lasikeramiikalle
Kirjoita koneen tyyppikilvessä mainitut tunnusnumerot tähän:
Laitteen malli:
.....................................
PNC (tuotenumero):
.....................................
S-No (sarjanumero):
.....................................
86
Ìîíòàæ / Montering / Laitteen asentaminen
Ìîíòàæ / Montering / Laitteen asentaminen
Ìîíòàæ / Montering / Laitteen asentaminen
87
88
Ìîíòàæ / Montering / Laitteen asentaminen
89
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà / Typskylt / Arvokilpi
66300KF-AN
55HAD56AO
949 592 291
230 V
50 Hz
7,1 kW
AEG-ELECTROLUX
90
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
- Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
91
p
t
b
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
867 201 108-M-090108-01
Ïðàâî íà èçìåíåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ
Med reservation för ändringar
Oikeus muutoksiin pidätetään
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.ru
www.aeg-electrolux.fi
www.aeg-electrolux.se

advertisement

Related manuals

advertisement