Aeg-Electrolux 96901KF-N Handleiding

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux 96901KF-N Handleiding | Manualzz
96901KF-N
Gebruiksaanwijzing
Glaskeramische
kookplaat
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft
een goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het
energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw
apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
3
In deze informatie voor gebruikers worden de volgende symbolen gebruikt:
Let op! Lees deze informatie! Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid
van personen en informatie ter voorkoming van schade aan apparaten
Algemene aanwijzingen en adviezen
2
Aanwijzingen ten behoeve van het milieu
1
z
Gevaarlijke spanning
Inhoud
3
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
4
Veiligheidsvoorschriften
4
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Uitrusting bedieningsveld
Touch-control-sensorvelden
Indicaties
Restwarmte-indicatie
Bediening van het apparaat
Apparaat in- en uitschakelen
Kookstand instellen
Buitenste verwarmingskringen in- en uitschakelen
STOP+GO-functie in- en uitschakelen
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen
Automatisch kooksysteem gebruiken
Kinderbeveiliging gebruiken
Timer gebruiken
Schakelt automatisch uit
Power-Management
Tips voor koken en braden
Pannen
Energiebesparing
Toepassingsvoorbeelden voor het koken
Reiniging en onderhoud
6
6
6
7
8
8
9
9
9
10
11
11
12
13
14
18
19
20
20
20
21
22
Wat is er aan de hand als …
23
Afvalverwerking
25
Montageaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Montage
Typeplaatje
Garantie/Adres service-afdeling
26
26
28
32
33
Adres service-afdeling
35
Service
39
4
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het recht
op garantie vervalt.
Gebruik volgens de voorschriften
• Personen (waaronder begrepen kinderen) die op grond van hun fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, dan wel op grond van onervarenheid of
onkunde niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, dienen dit apparaat
niet zonder het toezicht of zonder de instructies van een verantwoordelijke
persoon te gebruiken.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet zonder toezicht achter.
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken,
braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
• Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare voorwerpen
(bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of in de direct omgeving daarvan plaatsen of opbergen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken.
• Om onbedoeld inschakelen door kleine kinderen of huisdieren te voorkomen, is
het aan te bevelen de kinderbeveiliging te activeren.
Veiligheidsvoorschriften
5
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend
elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd
in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken,
sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te
voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Oververhitte vetten en oliën vatten zeer snel vlam Let op! Brandgevaar!
• Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat er
risico op verbranding.
• Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek.
• De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. hete pannen aankomen.
• De kookzones moeten na ieder gebruik worden uitgeschakeld.
Veiligheid bij het schoonmaken
• Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een
stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
• Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd raken.
• Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem
kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen.
• Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken, kunnen
inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd.
• Het droogkoken van pannen moet worden voorkomen. Hierdoor kan het kookgerei of glaskeramiek worden beschadigd.
• De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een lege pan op
staat.
6
Beschrijving van het apparaat
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Eénkringskookzone
1200W
Braadzone
1400/2200W
Driekrings-kookzone
1050/1950/2700W
Eénkringskookzone
1800W
Bedieningsveld
Eénkringskookzone
1800W
Uitrusting bedieningsveld
.................
Aan/uit
met controlelampje
Kookzone-indicaties
Timerfunctie
Buitenste/middelste kring
Timer-indicatie
Indicatie
Aan/uit
Controlelampje
tweekring
Vergrendeling
STOP+GO
Controlelampje
driekrings-zone
Kookstandkeuze
Buitenste
kring
aan/uit
Beschrijving van het apparaat
7
Touch-control-sensorvelden
Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden. Functies worden door het aanraken van de sensorvelden gestuurd en door indicaties
en akoestische signalen bevestigd.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
Aan/uit
Instellingen verhogen
Instellingen verlagen
Timer
Vergrendeling
Stop+Go
Schakeling driekringskookzone
Braadzone
Functie
Apparaat in- en uitschakelen
Kookstand/Tijd verhogen
Kookstand/Tijd verlagen
Timerkeuze
Bedieningsveld ver-/ ontgrendeld
Warmhoudstand in-/uitschakelen
Buitenste verwarmingskring
in- en uitschakelen
Buitenste verwarmingskring in- en
uitschakelen
8
Beschrijving van het apparaat
Indicaties
Indicatie
-
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
Warmhoudstand
Warmhoudstand/STOP+GO-functie is
ingeschakeld
Kookstanden
Kookstand is ingesteld
Kookstanden met decimale Tussenstand is ingeschakeld
punt
Automatisch kooksysteem Automatische kooksysteem is actief
Fout
Er is een storing opgetreden
Restwarmte
Kookzone is nog warm
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
automatische uitschakeling Uitschakeling is actief
Restwarmte-indicatie
1
3
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen
restduurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Let op de
warmte-indicatie.
Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden van gerechten.
Bediening van het apparaat
9
Bediening van het apparaat
Apparaat in- en uitschakelen
Inschakelen
Uitschakelen
3
Bedieningsveld
Indicatie
2 seconden aanraken
/
1 seconde aanraken
/ geen
Controlelampje
brandt
gaat uit
Na het inschakelen moet binnen ca. 10 seconden een kookstand of een functie
worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit.
Kookstand instellen
Verhogen
Verlagen
Uitschakelen
3
Bedieningsveld
aanraken
aanraken
en tegelijk aanraken
De warmhoudstand
houden van eten.
ligt tussen
en
Indicatie
tot
tot
. Deze stand dient voor het warm-
10
Bediening van het apparaat
Buitenste verwarmingskringen in- en uitschakelen
3
Door de buitenste verwarmingskringen in of uit te schakelen kunnen de verwarmingsvlakken worden aangepast aan de grootte van de pannen.
Voordat een van de buitenste verwarmingskringen kan worden ingeschakeld,
moet altijd eerst de binnenste verwarmingskring zijn ingeschakeld.
Driekringskookzone
Sensorveld
Controlelampje
Middelste verwarmingskring
inschakelen
1-2 seconden aanraken
Er brandt een controlelampje
Buitenste verwarmingskring
inschakelen
1-2 seconden aanraken
Er branden twee controlelampjes
Buitenste verwarmingskring
uitschakelen
1-2 seconden aanraken
Het tweede controlelampje
gaat uit
Middelste verwarmingskring
uitschakelen
1-2 seconden aanraken
Het eerste controlelampje gaat
uit
Braadzone
Sensorveld
Controlelampje
Buitenste verwarmingskring
inschakelen
1-2 seconden aanraken
brandt
Buitenste verwarmingskring
uitschakelen
1-2 seconden aanraken
gaat uit
Bediening van het apparaat
11
STOP+GO-functie in- en uitschakelen
De STOP+GO-functie schakelt alle ingeschakelde kookzones tegelijk in de warmhoudstand in en weer in de eerder ingestelde kookstand.
Bedieningsveld
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
3
3
Indicatie
eerder ingestelde kookstand (niet
automatisch kooksysteem)
Timerfuncties worden door STOP+GO niet aangehouden.
STOP+GO vergrendelt het gehele bedieningsveld tot het sensorveld
.
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen
Het bedieningsveld kan met uitzondering van het sensorveld ”Aan/Uit“ op ieder
gewenst moment worden vergrendeld, bijv. om het wijzigen van de instellingen
als gevolg van het met een lap afnemen, te voorkomen.
Bedieningsveld
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
3
Indicatie
(na 5 seconden)
eerder ingestelde kookstand
Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld.
12
Bediening van het apparaat
Automatisch kooksysteem gebruiken
Alle kookzones zijn met een autmatisch kooksysteem uitgevoerd. Bij het instellen van een kookstand met , van uitgaand, schakelt de kookzone voor een
bepaalde tijd op vol vermogen en schakelt vervolgens automatisch op de ingestelde kookstand terug.
Inschakelen
(alleen van uit)
Uitschakelen
niet gebruiken
3
3
Bedieningsveld
aanraken
aanraken
aanraken
Mogelijke
kookstanden
tot
tot
tot
/
Indicatie
(na 5 seconden)
tot
tot
Wordt tijdens de kookactivering een hogere kookstand gekozen, bijv. van
naar , wordt de kooktijd aangepast.
Heeft de kookzone nog restwarmte (indicatie
uitgevoerd.
), wordt de kookactivering niet
De duur van de automatische kookactivering is afhankelijk van de ingestelde
kookstand.
Kookstand
Duur van de
kookactivering
[min:sec]
Tussenstand
Duur van de
kookactivering
[min:sec]
v
0:30
1
1:00
2
1:40
2.
2:40
3
4:50
3.
5:30
4
6:30
4.
8:10
5
10:10
5.
12:20
6
2:00
6.
2:30
7
3:30
8
4:30
9
---
Bediening van het apparaat
13
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie/signaal
1.
apparaat inschakelen
(geen kookstand instellen)
2.
aanraken tot het signaal klinkt
akoestisch signaal
3.
aanraken
Apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie/signaal
1.
apparaat inschakelen
2.
aanraken tot het signaal klinkt
akoestisch signaal
3.
aanraken
Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het
volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief.
Stap
Bedieningsveld
Indicatie/signaal
1.
apparaat inschakelen
2.
en tegelijk aanraken
/ akoestisch signaal
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal
worden gebruikt.
14
Bediening van het apparaat
Timer gebruiken
Alle kookzones kunnen tegelijk een van de beide Timerfuncties gebruiken.
3
3
Functie
Vereisten
Automatische uitschakeling
bij een ingestelde
kookstand
Kookwekker
bij niet gebruikte
kookzones
Resultaat na verloop
van de tijd
akoestisch signaal
00 knippert
kookzone wordt uitgeschakeld
akoestisch signaal
00 knippert
Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde Timerfunctie uitgeschakeld.
Als additioneel bij een ingestelde kookwekker bij deze kookzone een kookstand
wordt ingesteld, dan wordt de kookzone na afloop van de ingestelde tijd uitgeschakeld.
Kookzone kiezen
Stap
1.
Bedieningsveld
1xaanraken
Indicatie
Controlelampje van de
eerste kookzone knippert
2.
1xaanraken
Controlelampje van de
tweede kookzone knippert
3.
1xaanraken
Controlelampje van de
derde kookzone knippert
4.
1xaanraken
Controlelampje van de
vierde kookzone knippert
5.
1xaanraken
Controlelampje van de vijfde
kookzone knippert
Bediening van het apparaat
3
3
3
15
De kookstandindicatie van de geselecteerde kookzone dooft zolang de timertijd
kan worden ingesteld.
Als het controlelampje langzamer knippert, verschijnt de kookstandindicatie
weer en de kookstand kan weer worden ingesteld of gewijzigd.
Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal seconden de
kortste resterende tijd van alle Timerfuncties aangegeven en knippert het bijbehorende controlelampje.
16
Bediening van het apparaat
Tijd instellen
Stap
1.
Bedieningsveld
Indicatie
kookzone
Controlelampje van de geselecteerde
selecteren
kookzone knippert
2.
of van de
00 tot 99 minuten
geselecteerde kookzone aanraken
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Timerfunctie uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
Kookzone
selecteren
Indicatie
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller.
Resterende tijd wordt aangegeven
2.
van de geselecteerde De resterende tijd telt terug tot 00.
kookzone aanraken
en van de gese- 00 wordt aangegeven.
lecteerde kookzone
tegelijkertijd aanraken
Het controlelampje dooft.
De timerfunctie voor de geselecteerde kookzone is uitgeschakeld.
Tijd wijzigen
Stap
1.
2.
Bedieningsveld
kookzone
selecteren
Indicatie
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
01 tot 99 minuten
of van de
geselecteerde
kookzone aanraken
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Bediening van het apparaat
Resterende tijd van een kookzone aangeven
Stap
1.
Bedieningsveld
kookzone
selecteren
Indicatie
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
Akoestisch signaal uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
1.
aanraken
Akoestisch signaal gaat uit
Akoestisch signaal
Akoestische uitschakeling.
17
18
Bediening van het apparaat
Schakelt automatisch uit
Kookplaat
• Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden bij een
kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch
uit.
• Als een of meerdere sensorvelden langer dan ca. 10 seconden worden afgedekt, bijv. door een daarop geplaatste pan, klinkt een signaal en schakelt de
kookplaat automatisch uit.
• Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat na ca.
10 seconden automatisch uit.
Bedieningsveld
• Indien bij uitgeschakeld apparaat een of meer sensorvelden van het bedieningsveld langer dan tien seconden worden afgedekt, klinkt een akoestisch
signaal. Het signaal schakelt automatisch uit als de sensorvelden niet meer
zijn afgedekt.
Kookzones
• Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld of als de
kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone automatisch uit.
wordt aangegeven. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone op gesteld worden.
Kookstand
v, 1 - 2
3-4
5
6-9
Uitschakeling na
6 uur
5 uur
4 uur
1,5 uur
Bediening van het apparaat
19
Power-Management
De drie kookzones links voor, rechts voor en
rechts achter beschikken tezamen over een
maximaal vermogen.
Als het maximale vermogen van alle drie de
kookzones overschreden dreigt te worden,
bijv. door het extra inschakelen van een
kookstand of het hoger instellen van een
kookstand, reduceert het Power-Management automatisch het vermogen van een andere kookzone. Het vermogen van
de kookzone die het langst is ingeschakeld, wordt gereduceerd. De indicatie van
deze kookzone wisselt gedurende twee minuten tussen de ingestelde en de binnen deze tijd maximaal mogelijke kookstand. Na twee minuten wordt de daadwerkelijke kookstand aangegeven.
De volgende tabel geeft de verdeling van de maximale kookstanden bij een gelijktijdige werking van alle de drie de kookzones aan.
1e kookzone
1 - 6
7
8
2e kookzone
8
7
8
3e kookzone
9
9
8
20
Tips voor koken en braden
Tips voor koken en braden
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van
levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de
gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet
te veel te bruinen.
Pannen
• Goede pannen herkent u aan de panbodem. Die moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
• Pannen van email of met een aluminium of koperen bodem kunnen verkleuringen op het glaskeramische vlak achterlaten. Deze verkleuringen kunnen
slechts met moeite of helemaal niet meer worden verwijderd.
Energiebesparing
2
2
2
2
Plaats de pan al voor het inschakelen op de
kookzone.
Sluit pannen, indien mogelijk, altijd af met
een deksel.
Schakel de kookzones al voor het einde van
de kooktijd uit, om gebruik te maken van
de restwarmte.
De grootte van de panbodem moet overeenkomen met de grootte van de kookzone.
Tips voor koken en braden
21
Toepassingsvoorbeelden voor het koken
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
KookKookproces
stand
0
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
nawarmte, uit-stand
Warm
houden
Warm houden van gare
gerechten
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet, bouillon met
ei
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en melkgerechten
Verhitten van kant-enklaargerechten
25-50 min.
Minimaal dubbele hoeveelheid vloeistof aan de
rijst toevoegen, melkgerechten tussendoor
roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente, vis
Vlees sudderen
20-45 min.
Bij groente weinig vocht
toevoegen (een paar eetlepels)
Koken van aardappels
20-60 min.
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoorbeeld:
max. ¼ l water per
750 g aardappels
Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en
soep
60-150 min.
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
V
1-2
4-5
Koken
6-7
Zacht
braden
Schnitzel, cordon bleu, karbonade, gehaktballen, braad- Voortdurend
worst, lever, roux, eieren,
bakken
omelets, oliebollen
Tussendoor keren
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken
Tussendoor keren
9
5-15 min.
per pan
Aan de
kook brenAan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aangen Aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
bra den
Frituren
22
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
1
1
1
Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door restwarmte.
Let op! Bijtende en schurende schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat.
Schoonmaken met water en handafwasmiddel.
Let op! Resten van schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat. Verwijder
resten met water en handafwasmiddel.
Reinig het apparaat na ieder gebruik
1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
Verwijder verontreinigingen
1. Plaats een glasschraper schuin op het glaskeramische vlak.
2. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten glijden.
3. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
verwijderen
Soort vervuiling
direct
bij afgekoeld apparaat
Suiker, suikerhoudende gerechten
ja
---
Kunststoffen, aluminiumfolies
ja
---
Kalk- en watersporen
---
ja
Vetspatten
---
ja
metaalachtig glanzende
verkleuringen
---
ja
met
Glasschraper*
Speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal*
*Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de
vakhandel.
3
3
Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal.
Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat.
Wat is er aan de hand als …
23
Wat is er aan de hand als …
Storing
Mogelijke oorzaak
De kookzones kunnen niet in- Na het inschakelen van het
geschakeld worden of functio- apparaat zijn meer dan 10 seneren niet
conden verstreken
Er gaat een geluidssignaal af
als het apparaat is uitgeschakeld
Oplossing
Apparaat nogmaals inschakelen
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Kinderbeveiliging deactiveren
(zie het hoofdstuk ”Kinderbeveiliging“)
Er zijn meerdere sensorvelden
tegelijk aangeraakt
Raak slechts één sensorveld
tegelijk aan
Schakelt automatisch uit is
geactiveerd
Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen
(pan, vaatdoek o.i.d.) verwijderen. Apparaat nogmaals inschakelen.
De vergrendeling is ingeschakeld
De vergrendeling uitschakelen
(zie hoofdstuk ”Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen“)
STOP+GO is actief
STOP+GO uitschakelen
Het bedieningspaneel wordt
Verwijder de voorwerpen
geheel of deels door voorwerpen afgedekt
De restwarmte-indicatie geeft De kookzone is slechts kort ge- Neem contact op met de klanniets aan
bruikt en is daarom nog niet
tenservice wanneer de kookheet
zone toch heet is.
De automatische kookactivering schakelt niet in
De kookzone heeft nog een
restwarmte
De kookzone laten afkoelen
De hoogste kookstand is inge- De hoogste kookstand heeft
steld
hetzelfde vermogen als het
automatische kooksysteem
De kookstand wordt met het
sensorveld
ingesteld
1. Kookzone uitschakelen
1. De kookzone via het sensorveld
instellen
Een zoemer is hoorbaar en het Het sensorveld Aan/Uit wordt
apparaat wordt automatisch
geblokkeerd, bijv. door een
ingeschakeld en na 5 sec. weer doek
uitgeschakeld, na 5 sec. klinkt
nogmaals een zoemer.
Geen voorwerpen op het bedieningsveld leggen
De indicatie wisselt tussen
twee kookstanden
Zie de paragraaf ”Power-Management“ in het hoofdstuk
Bediening
Power-Management reduceert het vermogen van deze
kookzone
24
Wat is er aan de hand als …
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Oververhittingbeveiliging van
de kookzone is geactiveerd
Kookzone uitschakelen Kookzone nogmaals inschakelen
Schakelt automatisch uit is
geactiveerd
Kookzone uitschakelen Kookzone nogmaals inschakelen
en nummer wordt aangegeven
Fout in de elektronica
Apparaat een aantal minuten
van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie
nemen)
Als na het inschakelen de fout
nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen met de
servicedienst
en een minteken wordt
weergegeven
Te sterke lichtinval op het bedieningspaneel, bijvoorbeeld
fel zonlicht
Verduister kort het bedieningspaneel, bijvoorbeeld met de
hand. Er gaat een geluidssignaal af en het apparaat wordt
uitgeschakeld. Schakel het apparaat weer in.
brandt
1
3
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven
aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's
voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens
de garantieperiode in rekening gebracht.
Afvalverwerking
25
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De
kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder
de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
W
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
26
Montageaanwijzing
Montageaanwijzing
1
z
Veiligheidsaanwijzingen
Let op! Lees deze informatie!
De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en
normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz.).
De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd.
De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te
worden genomen.
De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mogen
bijvoorbeeld alleen met beschermplaat direct onder het apparaat worden gemonteerd.
De naden op het werkblad dienen met een geschikt afdichtingsmateriaal tegen
vocht te worden beschermd.
De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad.
Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen.
Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei
van de kookplaat stoten.
Verwondingsgevaar door elektrische stroom.
• De netaansluitklem staat onder spanning.
• Netaansluitklem spanningsvrij maken.
• Aansluitschema in acht nemen.
• Veiligheidsvoorschriften van de elektrotechniek in acht nemen.
• Aanraakbeveiliging door vakkundige inbouw waarborgen.
• Elektrische aansluiting laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installateur.
Montageaanwijzing
z
27
Schade door elektrische stroom.
• Losse en verkeerde stekkerverbindingen kunnen de klemmen oververhitten.
• Klemverbindingen vakkundig uitvoeren.
• Kabels voorzien van trekontlasting.
• Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende
netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90°C (of hoger) te worden ingezet.
• Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger) worden vervangen.
Deze is verkrijgbaar bij de service-dienst.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het
mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. 3 mm
met alle polen van het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars.
Afdichting vastplakken
• Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen.
• Plak het meegeleverde eenzijdig zelfklevende afdichtband rondom de onderkant van de kookplaat langs de buitenste rand van de glaskeramische plaat.
Rek het afdichtband daarbij niet uit. De plaats van het punt waar de tape samenkomt dient in het midden van één van de zijden te liggen. Na het op maat
maken (met enige mm speling) de beide uiteinden koud tegen elkaar aan
drukken.
28
Montage
Montage
Montage
29
30
Montage
Montage
31
32
Typeplaatje
96901KF-N
55HCDAAAO
949 592 556
230 V
50 Hz
7,9 kW
AEG - ELECTROLUX
Garantie/Adres service-afdeling
33
Garantie/Adres service-afdeling
Nederland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die
zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten
geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor
het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen
worden ons eigendom.
Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak
vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof,
rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze
servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor
het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval
van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken
gebruiksperiode.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij
wettelijk anders is bepaald.
34
Garantie/Adres service-afdeling
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen
van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en
kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één
werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als
regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede
tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in
werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met
de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de
noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van
het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie
van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde
reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik
opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij
het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van
de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk
gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken
en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel.
0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
0172-468 172
www.aeg.nl
35
36
Adres service-afdeling
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de
in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd.
Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient
te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven
aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie
apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en
kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe
land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten aan.
Adres service-afdeling
37
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
- Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
38
Adres service-afdeling
p
t
b
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
Service
39
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat
aangeeft
– cijfer- of lettercombinatie bestaande uit drie posities, van de glaskeramische
industrie
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand
heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
www.electrolux.com
867 201 410-M-090108-01
Wijzigingen voorbehouden
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be

advertisement

Related manuals

advertisement