Electrolux EHC60060K 56P Ohjekirja


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Electrolux EHC60060K 56P Ohjekirja | Manualzz
èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
bruksanvisning
käyttöohje
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ
ïîâåðõíîñòü
Glaskeramikhäll
Keraaminen keittotaso
EHC60060K
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð Electrolux
Âû âûáðàëè ïåðâîêëàññíûé ïðîäóêòà
îò Electrolux, êîòîðûé, ìû íàäååìñÿ,
äîñòàâèò Âàì ìíîãî ðàäîñòè â
áóäóùåì. Electrolux ñòðåìèòñÿ
ïðåäëîæèòü êàê ìîæíî áîëåå øèðîêèé
àññîðòèìåíò êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè,
êîòîðûé ñìîæåò ñäåëàòü Âàøó æèçíü
åùå áîëåå óäîáíîé. Âû ìîæåòå
óâèäåòü íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ íà
îáëîæêå ýòîé èíñòðóêöèè.
Âíèìàòåëâíî èçó÷èòå äàííîå
ðóêîâîäñòâî, ÷òîáû ïðàâèëüíî
èñïîëüçîâàòü Âàø íîâûé ïðèáîð è
íàñëàæäàòüñÿ åãî ïðåèìóùåñòâàìè.
Ìû ãàðàíòèðóåì, ÷òî îí ñäåëàåò Âàøó
æèçíü íàìíîãî ëåã÷å áëàãîäàðÿ
ëåãêîñòè â èñïîëüçîâàíèè. Óäà÷è!
4 electrolux
Ñîäåðæàíèå
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
5
Îïèñàíèå ïðèáîðà
7
Óïðàâëåíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòüþ 8
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè
9
Ìûòüå è óõîä
10
×òî äåëàòü, åñëè …
Óòèëèçàöèÿ
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà
 äàííîì ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ñèìâîëû:
1
3
2
Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè è
ïðåäîòâðàùåíèþ ïîâðåæäåíèé ïðèáîðà.
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ è ðåêîìåíäàöèè
Èíôîðìàöèÿ ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû
12
13
14
15
16
electrolux 5
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
Ïðîñèì îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàòü ýòè
ïðàâèëà, èáî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ïîëüçîâàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà
ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ïðè
âîçíèêíîâåíèè â ïðèáîðå
íåèñïðàâíîñòåé.
5
Äàííûé ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò
ñëåäóþùèì ïðåäïèñàíèÿì ÅÑ:
— 73/23/EWG îò 19.02.1973
“Ïðåäïèñàíèÿ ïî íèçêîìó
íàïðÿæåíèþ”
— 89/336/EWG îò 03.05.1989
“Ïðåäïèñàíèÿ ïî ýëåêòðîìàãíèòíîé
ñîâìåñòèìîñòè”, âêëþ÷àÿ ïîïðàâêè
ê ïðåäïèñàíèÿì 92/31/EWG
— 93/68/EWG îò 22.07.1993
“Ïðåäïèñàíèÿ îá
èäåíòèôèêàöèîííûõ îáîçíà÷åíèÿõ
ÑÅ”
Ïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
• Íàñòîÿùèé ïðèáîð ðàçðåøàåòñÿ
èñïîëüçîâàòü òîëüêî äëÿ âàðêè è
æàðêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
• Åãî íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå
ðàáî÷åãî ñòîëà èëè ìåñòà äëÿ
õðàíåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðåäìåòîâ.
• Ëþáûå ïåðåêîìïîíîâêè è
èçìåíåíèÿ êîíñòðóêöèè ïðèáîðà
íåäîïóñòèìû.
• Íåëüçÿ ïîìåùàòü íà ïðèáîð, à
òàêæå õðàíèòü íà íåì èëè ðÿäîì ñ
íèì ãîðþ÷èå æèäêîñòè,
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ
ìàòåðèàëû èëè ëåãêîïëàâêèå
ïðåäìåòû, òàêèå êàê ïëåíêà, ôîëüãà,
ïëàñòìàññà, àëþìèíèé è ò.ï.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè äëÿ äåòåé
• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ìàëåíüêèå
äåòè íèêîãäà íå ïðèáëèæàëèñü ê
ïðèáîðó.
• Äåòè ñòàðøåãî âîçðàñòà äîëæíû
ïîëüçîâàòüñÿ ïðèáîðîì òîëüêî ïîä
ðóêîâîäñòâîì è ïðèñìîòðîì
âçðîñëûõ.
Îáùèå ìåðû áåçîïàñíîñòè
•
Ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå íîâîãî
ïðèáîðà èìåþò ïðàâî âûïîëíÿòü
òîëüêî îáó÷åííûå è
êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
• Âñòðàèâàåìûå ïðèáîðû ìîæíî
ýêñïëóàòèðîâàòü ëèøü ïîñëå
óñòàíîâêè ïîñëåäíèõ âî
âñòðîåííûå øêàôû è ñòîëåøíèöû,
îòâå÷àþùèå íåîáõîäèìûì
òåõíè÷åñêèì íîðìàì è ïðèãîäíûå
äëÿ òàêîé ýêñïëóàòàöèè.
•  ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåïîëàäîê â
ðàáîòå ïðèáîðà èëè ïîâðåæäåíèé
ñòåêëîêåðàìèêè (ïðîëîìîâ,
ðàçðûâîâ èëè òðåùèí) ïðèáîð
íåîáõîäèìî âûêëþ÷èòü è
îòñîåäèíèòü îò ýëåêòðîñåòè, ÷òîáû
èçáåæàòü âîçìîæíîãî ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
• Ðåìîíò ïðèáîðà èìåþò ïðàâî
ïðîèçâîäèòü òîëüêî îáó÷åííûå è
êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
6 electrolux
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè
ïðèáîðîì
• Óäàëèòå ñî ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé
ïàíåëè âñå íàêëåéêè è çàùèòíûå
ïëåíêè.
• Ïðè íåîñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñ
ïðèáîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü îæîã.
• Øíóðû ïèòàíèÿ íå äîëæíû êàñàòüñÿ
ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé
ýëåêòðîïðèáîðîâ è ãîðÿ÷åé
êóõîííîé ïîñóäû.
• Ïåðåãðåòûå æèðû è ðàñòèòåëüíûå
ìàñëà áûñòðî âîñïëàìåíÿþòñÿ. Íå
îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà
ãîòîâÿùèåñÿ ïðîäóêòû (íàïðèìåð,
“êàðòîôåëü ôðè”).
• Ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïðèáîðà âûêëþ÷àéòå êîíôîðêè.
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ÷èñòêå
ïðèáîðà
• Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ÷èñòêè ïðèáîð
íåîáõîäèìî âûêëþ÷èòü è äàòü åìó
îñòûòü.
• Ïî ñîîáðàæåíèÿì áåçîïàñíîñòè
âîñïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó
ïðèáîðà ñ ïîìîùüþ
ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ÷èñòêè ïàðîì
èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîþùèõ
ñðåäñòâ, ðàñïûëÿåìûõ ïðè
âûñîêîì äàâëåíèè.
Êàê èçáåæàòü ïîâðåæäåíèé ïðèáîðà
• Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïàíåëü ìîæåò
áûòü ïîâðåæäåíà óïàâøèìè íà íåå
ïðåäìåòàìè.
• Óäàðàìè êóõîííîé ïîñóäû ìîæíî
ïîâðåäèòü êðàé
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè.
• Ñòåêëîêåðàìèêó ìîæíî ïîâðåäèòü,
ïåðåäâèãàÿ ÷óãóíóþ èëè
àëþìèíèåâóþ ëèòóþ ïîñóäó, ëèáî
ïîñóäó ñ ïîâðåæäåííûì äíîì.
• Ïëàâêèå âåùåñòâà è ïåðåëèâøàÿñÿ
â ðåçóëüòàòå âûêèïàíèÿ ïèùà ìîãóò
íà ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè
•
•
ïðèãîðåòü. Ïîýòîìó èõ ñëåäóåò
óäàëèòü êàê ìîæíî áûñòðåå.
Íå äîïóñêàéòå âûêèïàíèÿ æèäêîñòè
èç êàñòðþëü è ñêîâîðîä. Ýòî ìîæåò
ñòàòü ïðè÷èíîé ïîâðåæäåíèÿ
ïîñóäû èëè ñòåêëîêåðàìèêè.
Íå âêëþ÷àéòå êîíôîðêè áåç
êóõîííîé ïîñóäû èëè ñ ïóñòîé
êóõîííîé ïîñóäîé.
îïèñàíèå ïðèáîðà electrolux 7
Îïèñàíèå ïðèáîðà
Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè
Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
1200Âò
Äâóõêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
750/2200Âò
Êîíôîðêà äëÿ æàðêè
1500/2400Âò
Èíäèêàöèÿ îñòàòî÷íîãî
òåïëà
Èíäèêàòîð îñòàòî÷íîãî òåïëà
Êàê òîëüêî ñîîòâåòñòâóþùàÿ êîíôîðêà
íàãðåâàåòñÿ äî âûñîêîé òåìïåðàòóðû,
çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð îñòàòî÷íîãî
òåïëà.
Ïðåäóïðåæäåíèå! Îñòàòî÷íîå òåïëî
êîíôîðîê ñïîñîáíî ïðè÷èíèòü îæîã.
Êîíôîðêè ìîãóò îñòûòü ëèøü ñïóñòÿ
íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå èõ
âûêëþ÷åíèÿ. Ñëåäèòå çà ðàáîòîé
èíäèêàòîðà îñòàòî÷íîãî òåïëà.
Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà
1800Âò
Îñòàòî÷íîå òåïëî ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàçîãðåâà è
ïîääåðæàíèÿ ïðèãîòîâëåííîé ïèùè
â ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè.
8 electrolux óïðàâëåíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòüþ
Óïðàâëåíèå âàðî÷íîé
ïîâåðõíîñòüþ
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì ïðîèçâîäèòñÿ
ðó÷êàìè ïåðåêëþ÷åíèÿ êîíôîðîê íà
äóõîâîì øêàôó èëè ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ. Ïîëüçîâàíèå ðó÷êàìè
ïåðåêëþ÷åíèÿ êîíôîðîê è èõ
ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå
îïèñàíû â èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Ïðè âêëþ÷åíèè êîíôîðêè ìîæåò
ðàçäàòüñÿ êîðîòêîå æóææàíèå. Ýòî
ñïåöèôè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü âñåõ
ñòåêëîêåðàìè÷åñêèõ êîíôîðîê,
êîòîðàÿ íå âëèÿåò íè íà ôóíêöèè, íè
íà ñðîê ñëóæáû âàðî÷íîé
ïîâåðõíîñòè.
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå
âíåøíèõ êîíòóðîâ íàãðåâà
Âêëþ÷àÿ èëè îòêëþ÷àÿ âíåøíèå
êîíòóðû íàãðåâà, ìîæíî
êîððåêòèðîâàòü îáùóþ ïëîùàäü
íàãðåâà êîíôîðîê â çàâèñèìîñòè îò
ðàçìåðîâ êóõîííîé ïîñóäû.
Ïåðåä âêëþ÷åíèåì âíåøíåãî
êîíòóðà íàãðåâà îáÿçàòåëüíî
äîëæåí áûòü âêëþ÷åí âíóòðåííèé
êîíòóð íàãðåâà.
ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè electrolux 9
Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ
âàðêè è æàðêè
Êóõîííàÿ ïîñóäà
•
•
Ïîäõîäÿùóþ ïîñóäó äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè îïðåäåëÿéòå
ïî äíèùó. Äíèùå äîëæíî áûòü
òîëñòûì è ïðåäåëüíî ðîâíûì.
Ïîñóäà, ïîêðûòàÿ ñòàëüíîé ýìàëüþ,
à òàêæå ïîñóäà ñ àëþìèíèåâûì èëè
ìåäíûì äíèùåì, ìîæåò îñòàâèòü
íà ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè
òðóäíîóäàëÿåìûå èëè ñîâåðøåííî
íåóäàëÿåìûå ñëåäû, ìåíÿþùèå
ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò ïàíåëè.
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
Óñòàíàâëèâàéòå êóõîííóþ ïîñóäó íà
êîíôîðêó òîëüêî ïåðåä âêëþ÷åíèåì
ïîñëåäíåé.
Ïî âîçìîæíîñòè, âñåãäà íàêðûâàéòå
êàñòðþëè êðûøêîé.
×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ îñòàòî÷íûì
òåïëîì, âûêëþ÷àéòå êîíôîðêè äî
îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþäà.
Ðàçìåðû äíèùà êàñòðþëè è
êîíôîðêè äîëæíû áûòü
îäèíàêîâûìè.
10 electrolux ìûòüå è óõîä
Ìûòüå è óõîä
Îñòîðîæíî! Îñòàòî÷íîå òåïëî
êîíôîðîê ìîæåò ïðè÷èíèòü îæîã.
Âíèìàíèå! Îñòðûå è àáðàçèâíûå
÷èñòÿùèå ñðåäñòâà ïîâðåæäàþò
ïðèáîð. Ìîéòå ïðèáîð âîäîé ñ
ìÿãêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì.
Âíèìàíèå! Îñòàòêè ÷èñòÿùèõ
ñðåäñòâ ïîâðåæäàþò ïðèáîð.
Óäàëÿéòå èõ âîäîé ñ ìîþùèì
ñðåäñòâîì.
Ìûòüå ïðèáîðà ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ
1. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ
äîáàâëåíèåì ìîþùåãî ñðåäñòâà.
2. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé
òêàíüþ.
ìûòüå è óõîä electrolux 11
Óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé
1. Óñòàíîâèòå ñêðåáîê äëÿ ÷èñòêè ïîä
óãëîì ê ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé
ïîâåðõíîñòè.
2. Ñêîëüçÿùèìè äâèæåíèÿìè ëåçâèÿ
ñêðåáêà óäàëèòå çàãðÿçíåíèÿ.
3. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ
äîáàâëåíèåì ìîþùåãî ñðåäñòâà.
4. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé
òêàíüþ.
óäàëÿòü
íåìåäëåííî
ñ îñòûâøåãî
ïðèáîðà
Ñàõàð, ïèùà ñ
ñîäåðæàíèåì ñàõàðà
äà
---
Ïëàñòìàññà, àëþìèíèåâàÿ
ôîëüãà
äà
---
Ñëåäû èçâåñòè è âîäû
---
äà
Áðûçãè æèðà
---
äà
Ïÿòíà ñ ìåòàëëè÷åñêèì
îòëèâîì, èçìåíÿþùèå
ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò
ïîâåðõíîñòè
---
äà
Âèä çàãðÿçíåíèÿ
*Ñêðåáêè, ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èç
ñòåêëîêåðàìèêè è íåðæàâåþùåé ñòàëè ìîæíî
ïðèîáðåñòè â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ.
Îñîáî ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ óäàëÿéòå
ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè
ïîâåðõíîñòåé èç ñòåêëîêåðàìèêè
èëè íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Öàðàïèíû è òåìíûå ïÿòíà íà
ñòåêëîêåðàìèêå óäàëåíèþ íå
ïîääàþòñÿ, îäíàêî îíè íå âëèÿþò íà
íîðìàëüíóþ ðàáîòó ïðèáîðà.
ñ ïîìîùüþ
ñêðåáêà äëÿ î÷èñòêè
çàãðÿçíåíèé*
ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè
ïîâåðõíîñòåé èç
ñòåêëîêåðàìèêè è
íåðæàâåþùåé ñòàëè*
12 electrolux ×òî äåëàòü, åñëè …
×òî äåëàòü, åñëè …
Íåïîëàäêà
Íå ðàáîòàþò êîíôîðêè
Îòñóòñòâóåò èíäèêàöèÿ
îñòàòî÷íîãî òåïëà.
Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà
Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ
íåïîëàäêè
Íå óñòàíîâëåíà íóæíàÿ
ñòóïåíü íàãðåâà
Óñòàíîâèòå ñòóïåíè íàãðåâà
Ñðàáîòàëè ïðåäîõðàíèòåëè
êâàðòèðíîãî ýëåêòðîùèòà.
Ïðîâåðüòå ïðåäîõðàíèòåëè.
Åñëè ïðåäîõðàíèòåëè
ñðàáàòûâàëè óæå íåñêîëüêî
ðàç, âûçîâèòå
êâàëèôèöèðîâàííîãî
ýëåêòðîìîíòåðà.
Êîíôîðêà òîëüêî ÷òî
âêëþ÷åíà è íå óñïåëà
íàãðåòüñÿ.
Åñëè êîíôîðêà ãîðÿ÷àÿ,
îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé
öåíòð.
Íå âêëþ÷àþòñÿ âíåøíèå çîíû Íå âêëþ÷åíà âíóòðåííÿÿ çîíà Âêëþ÷èòå âíóòðåííþþ çîíó
íàãðåâà.
íàãðåâà
íàãðåâà
Åñëè Âû íå ñìîãëè óñòðàíèòü
íåïîëàäêó ñ ïîìîùüþ
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìåð,
îáðàòèòåñü, ïîæàëóéñòà, â
àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð.
Ïðåäóïðåæäåíèå! Ðåìîíò ïðèáîðà
èìåþò ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî
ñïåöèàëèñòû.
Íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðåìîíò
ìîæåò èìåòü îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ
äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ïðèáîðà.
Åñëè Âû âîñïîëüçóåòåñü óñëóãàìè
ñåðâèñíîãî öåíòðà íà îøèáî÷íûõ
îñíîâàíèÿõ, òî ïîñåùåíèå òåõíèêà
ñåðâèñíîãî öåíòðà ìîæåò îêàçàòüñÿ
ïëàòíûì äàæå âî âðåìÿ äåéñòâèÿ
ãàðàíòèè.
óòèëèçàöèÿ electrolux 13
Óòèëèçàöèÿ
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è ïðèãîäíû
äëÿ âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñèíòåòè÷åñêèå ÷àñòè ñíàáæåíû
ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêîé,
íàïðèìåð: >PE< äëÿ ïîëèýòèëåíà,
>PS< äëÿ ïîëèñòèðîëà è äð.
Ïîìåùàéòå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàðêèðîâêîé â
ñïåöèàëüíûå êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà
óòèëÿ, óñòàíîâëåííûå ìåñòíîé
êîììóíàëüíîé ñëóæáîé.
Ñòàðûé ïðèáîð
W
íà èçäåëèè èëè íà åãî
Ñèìâîë
óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå
ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå
áûòîâûõ îòõîäîâ.
Âìåñòî ýòîãî åãî ñëåäóåò ñäàòü â
ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò ïðèåìêè
ýëåêòðîííîãî è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè.
Ñîáëþäàÿ ïðàâèëà óòèëèçàöèè
èçäåëèÿ, Âû ïîìîæåòå
ïðåäîòâðàòèòü ïðè÷èíåíèå
îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ
ëþäåé ïîòåíöèàëüíîãî óùåðáà,
êîòîðûé âîçìîæåí, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå, âñëåäñòâèå íåïîäîáàþùåãî
îáðàùåíèÿ ñ ïîäîáíûìè îòõîäàìè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé
îá óòèëèçàöèè ýòîãî èçäåëèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ê ìåñòíûì
âëàñòÿì, â ñëóæáó ïî âûâîçó è
óòèëèçàöèè îòõîäîâ èëè â ìàãàçèí, â
êîòîðîì Âû ïðèîáðåëè èçäåëèå.
14 electrolux èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Ñîáëþäàéòå çàêîíû, ðàñïîðÿæåíèÿ,
ïðåäïèñàíèÿ è íîðìû, äåéñòâóþùèå â
ñòðàíå, íà òåððèòîðèè êîòîðîé
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèáîð. (Ê òàêîâûì
îòíîñÿòñÿ òðåáîâàíèÿ òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè, ïðàâèëà è ïîðÿäîê
óòèëèçàöèè è ò. ä.).
Ìîíòàæ ïðèáîðà èìååò ïðàâî
ïðîèçâîäèòü òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò.
Ñîáëþäàéòå ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûå
îòñòóïû îò äðóãèõ ïðèáîðîâ è ìåáåëè.
Âûäâèæíûå ÿùèêè ìîãóò
óñòàíàâëèâàòüñÿ ïîä ïðèáîðîì
òîëüêî ïðè íàëè÷èè çàùèòíîãî
ïîääîíà.
Ïîâåðõíîñòè ñðåçîâ â ñòîëåøíèöå
íåîáõîäèìî ïðåäîõðàíÿòü îò âëàãè
ïðè ïîìîùè ñîîòâåòñòâóþùåãî
óïëîòíÿþùåãî ìàòåðèàëà.
Óïëîòíåíèå äîëæíî ñîåäèíèòü ïðèáîð
ñî ñòîëåøíèöåé òàê, ÷òîáû íå
îñòàâàëîñü íèêàêèõ çàçîðîâ.
Óïëîòíåíèå äîëæíî ñîåäèíèòü ïðèáîð
ñî ñòîëåøíèöåé òàê, ÷òîáû íå
îñòàâàëîñü íèêàêèõ çàçîðîâ.
Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ïðèáîðîì è
ñòîëåøíèöåé íåëüçÿ çàïîëíÿòü
ñèëèêîíîâîé ãåðìåòèçèðóþùåé
ìàññîé.
Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò äâåðåé
è ïîä îêíàìè. Ðàñêðûâøàÿñÿ äâåðü
èëè ðàñïàõíóâøååñÿ îêíî ìîæåò
îïðîêèíóòü íàõîäÿùóþñÿ â çîíå
íàãðåâà ãîðÿ÷óþ ïîñóäó.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
Ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ïðèáîð íàõîäèòñÿ ïîä
íàïðÿæåíèåì.
• Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
ïðè îáðàùåíèè ñ
ýëåêòðîïðèáîðàìè.
• Ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà âêëþ÷àåìûõ
â ñåòü óñòðîéñòâ äîëæíà íàäåæíî
ïðåäîõðàíÿòü îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ
ñ òîêîïðîâîäÿùèìè ÷àñòÿìè.
• Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå
êîìáèíèðóåìûõ ïðèáîðîâ äîëæíî
ñîâïàäàòü.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íåïîëàäêè, âûçûâàåìûå
ýëåêòðîòîêîì.
Íåïëîòíûå è íåïðàâèëüíî
óñòàíîâëåííûå øòåêåðíûå
ñîåäèíåíèÿ ìîãóò âûçâàòü ïåðåãðåâ
øòåêåðîâ.
• Óñòàíàâëèâàéòå øòåêåðíûå
ñîåäèíåíèÿ ïðàâèëüíî.
Ïðè ýëåêòðîóñòàíîâêå íåîáõîäèìî
ïðåäóñìîòðåòü óñòðîéñòâî,
ïîçâîëÿþùåå îòêëþ÷àòü îò ñåòè
ïðèáîð ñ øèðèíîé ðàçìûêàíèÿ
êîíòàêòîâ íå ìåíåå 3 ìì ïî âñåì
ïîëþñàì.
Ïðèãîäíûìè äëÿ ýòîé öåëè
óñòðîéñòâàìè ðàçìûêàíèÿ ìîãóò
ñëóæèòü, íàïð., àâàðèéíûå
âûêëþ÷àòåëè, ïðåäîõðàíèòåëè
(âèíòîâûå ïðåäîõðàíèòåëè
íåîáõîäèìî èçâëå÷ü èç ïàòðîíà),
àâòîìàòè÷åñêèå ïðåäîõðàíèòåëüíûå
ïåðåêëþ÷àòåëè è êîíòàêòîðû.
ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà electrolux 15
Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå è
çàïàñíûå ÷àñòè
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà
ïðèáîðà, èëè åñëè Âû õîòèòå
ïðèîáðåñòè çàïàñíûå ÷àñòè,
îáðàùàéòåñü â íàø áëèæàéøèé
àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð
(ñïèñîê ñåðâèñíûõ öåíòðîâ
ïðèëàãàåòñÿ). Åñëè ó âàñ âîçíèêëè
âîïðîñû ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèáîðà
èëè Âû õîòèòå óçíàòü î äðóãèõ
ïðèáîðàõ êîíöåðíà ELECTROLUX,
çâîíèòå íà íàøó èíôîðìàöèîííóþ
ëèíèþ ïî òåëåôîíó (095) 937 78 37.
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÃÀÐÀÍÒÈß
Äàííîå óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåòñÿ ãàðàíòèåé
Electrolux â êàæäîé èç ñòðàí, ïåðå÷èñëåííûõ íà
îáîðîòå ýòîãî ðóêîâîäñòâà, â òå÷åíèå ñðîêà,
óêàçàííîãî â ãàðàíòèè íà óñòðîéñòâî èëè â
èíîì îïðåäåëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Â
ñëó÷àå Âàøåãî ïåðåìåùåíèÿ èç îäíîé èç ýòèõ
ñòðàí â ëþáóþ äðóãóþ èç íèæåïåðå÷èñëåííûõ
ñòðàí, ãàðàíòèÿ íà óñòðîéñòâî ïåðåìåñòèòñÿ
âìåñòå ñ Âàìè ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ
ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé:• Ãàðàíòèÿ íà óñòðîéñòâî íà÷èíàåò
äåéñòâîâàòü ñ äàòû, â êîòîðóþ Âû âïåðâûå
ïðèîáðåëè ýòî óñòðîéñòâî,
ïîäòâåðæäåíèåì êîòîðîé áóäåò ñëóæèòü
ïðåäúÿâëåíèå äåéñòâèòåëüíîãî
óäîñòîâåðÿþùåãî ïîêóïêó äîêóìåíòà,
âûäàííîãî ïðîäàâöîì óñòðîéñòâà.
• Ãàðàíòèÿ íà óñòðîéñòâî äåéñòâóåò â òå÷åíèå
òîãî æå ñðîêà è â ïðåäåëàõ òîãî æå îáúåìà
ðàáîò è êîíñòðóêòèâíûõ ÷àñòåé, êàêèå
äåéñòâóþò â íîâîé ñòðàíå Âàøåãî
ïðîæèâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê äàííîé
êîíêðåòíîé ìîäåëè èëè ñåðèè óñòðîéñòâ.
• Ãàðàíòèÿ íà óñòðîéñòâî ÿâëÿåòñÿ
ïåðñîíàëüíîé äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïîêóïàòåëÿ ýòîãî óñòðîéñòâà è íå ìîæåò
áûòü ïåðåäàíà äðóãîìó ïîëüçîâàòåëþ.
•
Óñòðîéñòâî óñòàíîâëåíî è èñïîëüçóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè, èçäàííûìè
Electrolux, òîëüêî â ïðåäåëàõ äîìàøíåãî
õîçÿéñòâà, ò.å. íå èñïîëüçóåòñÿ â
êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ.
• Óñòðîéñòâî óñòàíîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî
âñåìè ïðèìåíèìûìè íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè, äåéñòâóþùèìè â íîâîé
ñòðàíå âàøåãî ïðîæèâàíèÿ.
Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé Åâðîïåéñêîé Ãàðàíòèè
íå íàðóøàþò íèêàêèõ ïðåäîñòàâëåíûõ Âàì ïî
çàêîíó ïðàâ.
16 electrolux ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà
Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà
Ïðè âîçíèêíîâåíèè òåõíè÷åñêèõ
íåèñïðàâíîñòåé ïîïûòàéòåñü ñíà÷àëà
óñòðàíèòü ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî ñ
ïîìîùüþ íàñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà ïî
ýêñïëóàòàöèè (ðàçäåë “×òî äåëàòü
åñëè…”).
Åñëè Âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü
íåïîëàäêó ñâîèìè ñèëàìè, îáðàòèòåñü,
ïîæàëóéñòà, â àâòîðèçîâàííûé
ñåðâèñíûé öåíòð.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè Âàì áûñòðî
ïîìî÷ü, íàì íóæíû ñëåäóþùèå
äàííûå Âàøåé ìàøèíû:
— Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè
— Íîìåð èçäåëèÿ (PNC)
— Ñåðèéíûé íîìåð (S-No.)
(íîìåðà íàõîäÿòñÿ íà ôèðìåííîé
òàáëè÷êå)
— Õàðàêòåð íåïîëàäêè
— êîä íåïîëàäêè, â ñëó÷àå åãî
ïîÿâëåíèÿ íà äèñïëåå ìàøèíû.
×òîáû íåîáõîäèìûå äàííûå Âàøåé
ìàøèíû áûëè âñåãäà ó Âàñ ïîä ðóêîé,
ðåêîìåíäóåì âíåñòè èõ ñþäà:
Íàèìåíîâàíèå
ìîäåëè:
................................
.....
PNC (íîìåð
èçäåëèÿ):
................................
.....
S-No (ñåðèéíûé
íîìåð):
................................
.....
electrolux 17
Välkommen till Electrolux värld
Tack för att du har valt en förstklassig
produkt från Electrolux, vilken vi hoppas
skall ge dig mycket nöje i framtiden.
Electrolux ambition är att erbjuda ett
brett sortiment av produkter som kan
göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa
denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi
lovar att den kommer att vara överlägset
användarvänlig. Lycka till!
18 electrolux
Innehåll
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av produkten
Användning av kokhällen
Tips för kokning och stekning
Rengöring och skötsel
19
21
23
24
25
Vad gör man när …
Avfallshantering
Installationsanvisning
Garanti/Konsumentkontakt
Service och reservdelar
27
28
29
30
31
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
1
3
2
Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
electrolux 19
Säkerhetsanvisningar
Var vänlig beakta dessa anvisningar,
eftersom annars uppkommna skador inte täcks av garantin.
5
Denna produkt är godkännd enligt
följande EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMVdirektiv inklusive ändrings-direktiv
92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CEmärknings-direktiv
Bestämmelser för användning
• Denna häll får endast användas i
hushållet till normal kokning, och
stekning, av maträtter.
• Hällen får inte användas som arbetseller avställningsyta.
• Ombyggnad eller förändringar av
hällen är inte tillåten.
• Ställ eller förvara inte brännbara
vätskor, lättantändligt material eller
föremål som kan smälta (till exempel
folier, plast, aluminium) på spisen eller i dess närhet.
Säkerhet för barn
• Håll i regel småbarn borta från hällen.
• Låt bara större barn arbeta vid hällen
under uppsikt.
Allmän säkerhet
• Montering och anslutning av hällen
får endast utföras av utbildad och
auktoriserad fackpersonal.
• Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standardiserade, passande inbyggnadsskåp
och bänkskivor.
• Vid funktionsstörningar i hällen eller
skador på glaskeramiken (sprickor
resp repor) måste hällen slås av och
skiljas från el-nätet, för att undvika en
eventuell elektrisk stöt.
• Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad
fackpersonal.
Säkerhet under användning
• Avlägsna klistermärken och folier
från glaskeramiken.
• Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador.
• Sladdar till elektriska apparater får
inte komma i beröring med hällens
yta respektive varma kokkärl.
• Överhettat fett och olja kan snabbt ta
eld. Tillagning med fett eller olja (till
exempel pommes frites) skall inte
lämnas oövervakat.
• Stäng av kokzonerna efter varje användning.
Säkerhet vid rengöring
• Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall.
• Rengöring av hällen med ångstråleeller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåten.
20 electrolux
Undvikande av skador på hällen
• Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål.
• Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadade bottnar kan då de dras
över glaskeramiken skada denna.
• Smältbara föremål och överkokning
kan bränna fast på glaskeramiken
och bör genast avlägsnas.
• Undvik torrkokning av kastruller och
pannor. Torrkokning kan orsaka skador på kokkärl eller glaskeramiken.
• Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl.
beskrivning av produkten electrolux 21
Beskrivning av produkten
Kokhällens funktion
Stekzon
1500/2400W
Enkelkokzon
1200W
Dubbelkokzon
750/2200W
Restvärmevarnare
Enkelkokzon
1800W
22 electrolux beskrivning av produkten
Restvärmevarnare
Restvärmevarnaren lyser så snart motsvarande kokzon är varm.
Varning! Risk för brännskador genom restvärme. Efter avstängning
behöver kokzonerna någon tid för
att kylas av. Uppmärksamma restvärmevarnare.
Restvärme kan användas för smältning och för att hålla maträtter varma.
användning av kokhällen electrolux 23
Användning av kokhällen
Hällen betjänar Du via en panel.
Användning och funktion av denna
finner du i bruksanvisningen för underbyggnadsugnen.
När kokzonen sätts på kan den surra kort. Det är en egenhet hos alla
glaskeramikhällar och inverkar inte
negativt vare sig på spisens funktion eller livslängd.
Koppla till och från yttre värmezon
Genom att koppla till eller från den yttre
värmezonen kan värmeytorna anpassas
till kokkärlets storlek.
Före inkoppling av en yttre värmezon måste alltid den inre vara inkopplad.
24 electrolux tips för kokning och stekning
Tips för kokning och stekning
Kokkärl
• Kokkärlets botten avgör om det är
ett bra kärl. Botten bör vara så tjock
och plan som möjligt.
• Kokkärl av stålemalj eller med aluminium- eller kopparbotten kan lämna
missfärgningar på glaskeramikytan,
vilka är svåra att avlägsna eller de går
inte alls att ta bort.
Spara energi
Placera helst kokkärlet på
kokzonen innan zonen slås på.
Sätt om möjligt lock på grytor.
Stäng av kokzoner innan tillagningstidens slut, för att utnyttja eftervärmen.
Kokkärlsbotten och kokzon bör
vara lika stora.
rengöring och skötsel electrolux 25
Rengöring och skötsel
Försiktigt! Risk för brännskador genom restvärme.
Observera! Skarpa och repande
rengöringsmedel skadar hällen.
Rengör med vatten och diskmedel.
Observera! Rester av rengöringsmedel skadar hällen. Avlägsna rester med vatten och diskmedel.
Rengöring av hällen efter varje användning
1. Torka av hällen med en fuktig trasa
och lite diskmedel.
2. Torrtorka hällen med en ren duk.
26 electrolux rengöring och skötsel
Borttagning av föroreningar
1. Sätt en rengöringsskrapa snett mot
glaskeramikytan.
2. Ta bort föroreningar genom att föra
skrapan över ytan.
3. Torka av hällen med en fuktig trasa
och lite diskmedel.
4. Torrtorka hällen med en ren duk.
ta bort
genast
med kall häll
Socker, sockerhaltiga rätter
ja
---
Plast, aluminiumfolie
ja
---
Kalk-och vattenränder
---
ja
Fettstänk
---
ja
metallskimrande färgningar
---
ja
Slag av förorening
*Rengöringsskrapa, glaskeramik- eller stålrengöringsmedel kan köpas i fackhandeln
Avlägsna hårt sittande föroreningar
med glaskeramik- eller stålrengöringsmedel.
Rispor eller mörka fläckar i glaskeramiken kan inte avlägsnas, de påverkar dock inte hällens funktion.
med
Rengöringsskrapa*
Glaskeramik- eller
stålrengörare*
vad gör man när … electrolux 27
Vad gör man när …
Problem
Kokzonerna fungerar inte.
Möjlig orsak
Det önskade värmeläget är
inte inställt.
Åtgärd
Ställ in värmeläget
Säkringen i fastighetens elcen- Kontrollera säkringar.
tral (säkringsskåpet) har löst
Om säkringarna utlöser flera
ut.
gånger, kalla då på en auktoriserad elinstallatör.
Restvärmevarnaren visar inget Kokzonen har bara varit inkopplad en kort stund och är
därför ännu inte tillräckligt
varm
Det går inte att koppla in de
yttre värmezonerna
Den inre värmezonen är inte
inkopplad
Vänd Dig till Din fackhandlare eller
Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
Varning! Reparationer av hällen får
endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel
tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte
kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Kontakta kundtjänst om kokzonen är varm.
Koppla in inre värmezonen
28 electrolux avfallshantering
Avfallshantering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas.
Plastdelarna är märkta, till exempel
>PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala
återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
på produkten eller
Symbolen
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
installationsanvisning electrolux 29
Installationsanvisning
Säkerhetsanvisningar
Lover, forordninger, direktiver og standarder som gjelder i det landet der apparatet skal brukes, må overholdes
(sikkerhetsbestemmelser, saks- og forskriftsmessig avfallsbehandling osv.).
Montering skal kun utføres av fagperson.
Minsteavstandene til andre apparater
og møbler skal overholdes.
Skuffene skal kun monteres med
beskyttelsesbunn rett under apparatet.
Snittflatene på arbeidsplaten skal beskyttes mot fuktighet med et egnet tetningsmaterial.
Packningen tätar hällen utan springor
mot bänkskivan.
Packningen tätar hällen utan springor
mot bänkskivan.
Använd ingen silikon-tätningsmassa
mellan hällen och bänkskivan.
Undvik placering av kokhällen direkt intill
dörrar och under fönster. Dörrar och
fönster som slås upp kan slå ner heta
kokkärl från kokzonen.
VARNING!
Risk för skador genom elektrisk
ström.
Kombinationspanelen är spänningssatt.
• Beakta säkerhetsbestämmelser för
elektronik.
• Säkerställ isolering genom fackmässig installation.
• Märkspänning för kombinerade apparater skall vara samma.
OBSERVERA!
Skador genom elektrisk ström.
Lösa och icke fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhettning i kontakten.
• Sätt ihop kontakter på fackmässigt
sätt.
I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt att
skilja alla polerna för hällen från nätet.
Anordningens kontaktavstånd ska vara
minst 3 mm.
Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar, smältsäkringar (säkringar ska
skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och
kontaktorer.
30 electrolux garanti/konsumentkontakt
Garanti/Konsumentkontakt
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige
gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för
eventuell reklamation.
Sverige
Har du frågor angående produktens
funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel.
0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.electrolux.se
Europa-Garanti
För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla
de länder som är förtecknade i slutet av denna
beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar.
Om du flyttar från något av dessa länder till ett
annat av de länder som är förtecknade nedan
följer garantin med apparaten under följande förutsättningar:
• Garantin för apparaten börjar gälla från det
datum då den inköptes vilket bevisas av ett
gällande inköpsdokument som har utfärdats
av försäljaren.
• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som
gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till.
• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan
användare.
• Apparaten har installerats och använts enligt
Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål.
• Apparaten har installerats enligt alla gällande
bestämmelser i det nya landet.
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i
respektive land.
service och reservdelar electrolux 31
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller
reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76
76 eller via vår hemsida på www.aeghem.se. Du kan även söka hjälp via din
återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation
finner du via www.aeg-hem.se eller Gula
sidorna under rubrik Hushållsutrustning,
vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet
själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell,
som beskriver enklare fel och hur man
kan åtgärda dem. Observera, elektriska
fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer
....................................
Serienummer
..........................................
Inköpsdatum
..........................................
Hur och när uppträder felet ?
32 electrolux service och reservdelar
Finland
Service, reservdelsbeställningar och
eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag.
Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret
0200-2662 (0,1597H/min (0,95 mk/
min)+pvm), * eller telefonkatalogens
gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria
funktion skall man vid reparationer endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten.
Skriv up dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.
Modell:
........................................................
Produktnummer:
...................................
Serienummer:
..........................................
Inköpsdatum:
...........................................
electrolux 33
Tervetuloa Electroluxin maailmaan
Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen
Electrolux-tuotteen, jonka toivomme
tuovan Sinulle paljon iloa tulevaisuudessa. Electroluxilta on saatavilla laaja valikoima elämääsi helpottavia
korkealaatuisia tuotteita. Joitakin esimerkkejä löydät tämän käyttöohjeen
kansilehdeltä. Pyydämme Sinua tutustumaan hetkisen uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jonka avulla voit hyödyntää
kaikkia sen ominaisuuksia. Noudattamalla käyttöohjeita uuden laitteesi käyttö on erittäin vaivatonta ja helppoa.
Onnea ja menestystä!
34 electrolux
Sisällys
Turvaohjeet
Laitteen kuvaus
Keittoalueen käyttö
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen
Puhdistus ja hoito
35
37
38
39
40
Mitä tehdä, jos …
Jätehuolto
Asennusohjeet
Takuu/Huolto
Huolto ja varaosat
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
1
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
3
Yleistietoja ja vinkkejä
2
Ympäristönsuojeluohjeita
42
43
44
45
46
electrolux 35
Turvaohjeet
Noudata ohjeita huolellisesti. Takuu
ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.
5
Laite on yhteensopiva seuraavien
EY-direktiivien kanssa:
– 73/23/ETY, säädetty 19. helmikuuta
1973, pienjännitedirektiivi
– 89/336/ETY, säädetty 3. toukokuuta
1989: EMC-direktiivi sellaisena kuin
se on muutettuna direktiivillä 92/31/
ETY
– 93/68/ETY, säädetty 22. heinäkuuta
1993, CE-merkinnästä annettu direktiivi
Määräystenmukainen käyttö
• Laitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien ruoanvalmistuksessa keittämiseen ja paistamiseen.
• Laitetta ei saa käyttää työ- tai aputasona.
• Laitteelle ei saa tehdä muutostöitä.
• Älä säilytä laitteen päällä tai sen läheisyydessä helposti syttyviä nesteitä tai muita materiaaleja tai sulavia
esineitä (esim. kelmut, muovi, alumiini).
Lasten turvallisuus
• Älä päästä pikkulapsia laitteen läheisyyteen.
• Vanhemmat lapset saavat käyttää
laitetta ainoastaan valvonnan alaisena.
Yleiset turvaohjeet
• Laitteen asennus ja liitäntä on jätettävä ainoastaan koulutetun ja valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi.
• Laite saadaan ottaa käyttöön vasta,
kun se on asennettu määräystenmukaiseen, tarkoitukseen soveltuvaan
paikkaan ja työtasoon.
• Jos laitteessa esiintyy häiriöitä tai keraamisessa pinnassa näkyy vaurioita
(halkeamia, lovia tai murtumia), katkaise virta laitteesta ja kytke laite irti
verkkovirrasta välttääksesi mahdollista sähköiskun vaaraa.
• Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen huoltohenkilöiden tehtäväksi.
Käyttöturvallisuus
• Poista tarrat ja kalvot keraamisen tason pinnalta.
• Valvo laitetta käytön aikana. Käyttö ilman valvontaa aiheuttaa tulipalovaaran.
• Kuuman laitteen pinnalla tai keittoastioissa ei saa olla sähkölaitteiden johtoja.
• Liian kuumat rasvat ja öljyt syttyvät
helposti palamaan. Valvo jatkuvasti
laitetta, kun keität rasvaa tai öljyä
(esimerkiksi ranskanperunoita).
• Kytke keittoalueet pois toiminnasta
aina käytön jälkeen.
Turvallisuus puhdistamisessa
• Laitteen virta on katkaistava ja laitteen on oltava jäähtynyt ennen puhdistustöiden aloittamista.
• Turvallisuussyistä laitteen puhdistus
höyry- tai painepesurilla on kielletty.
36 electrolux
Vaurioiden estäminen
• Keraamiset pinnat saattavat vaurioitua, jos niiden päälle putoaa esineitä.
• Iskut voivat vaurioittaa keraamisen
pinnan reunoja.
• Valuraudasta tai alumiinivalusta valmistetut keittoastiat sekä keittoastiat, joiden pohja on vaurioitunut,
saattavat naarmuuttaa keraamista
pintaa.
• Sulavat esineet ja ylikiehunut ruoka
voivat palaa kiinni keraamisen tasoon, joten ne on poistettava välittömästi.
• Älä kuumenna tyhjiä kattiloita ja pannuja. Tyhjien astioiden kuumentaminen voi vaurioittaa keittoastioita ja
lasikeramiikkaa.
• Keittoalueita ei saa käyttää tyhjien
keittoastioiden kanssa eikä ilman
keittoastioita.
laitteen kuvaus electrolux 37
Laitteen kuvaus
Keittotason kuvaus
Yhden lämpöalueen keittoalue
1200 W
Kahden lämpöalueen
keittoalue 750/2200 W
Paistoalue
1500/2400W
Jälkilämmön merkkivalo
Jälkilämmön merkkivalo
Jälkilämmön merkkivalo palaa, kun vastaava keittoalue on kuumentunut.
Varoitus! Jälkilämmön aiheuttama
palovammavaara. Keittoalueiden
jäähtyminen kestää hetken sen jälkeen, kun keittoalueet on kytketty
pois toiminnasta. Varo jälkilämpöä.
Jälkilämpöä voidaan käyttää ruokien sulattamiseen ja lämpimänäpitoon.
Yhden lämpöalueen keittoalue
1800W
38 electrolux keittoalueen käyttö
Keittoalueen käyttö
Laitetta käytetään yhdistelmälaitteen keittolevyn kytkimien avulla.
Keittolevyn kytkimien käyttö ja toiminnot on kuvattu yhdistelmälaitteen käyttöohjeessa.
Keittoalue voi surista lyhyesti käynnistämisen jälkeen. Se on kaikkien
keramiikkakeittoalueiden tyyppiominaisuus, eikä se vaikuta laitteen
toimintaan eikä kestoon.
Ulomman lämpöalueen kytkentä
toimintaan ja pois toiminnasta
Keittoalueen koko voidaan sovittaa keittoastialle sopivaksi kytkemällä ulompi
lämpöalue toimintaan tai pois toiminnasta.
Ennen kuin ulompi lämpöalue voidaan kytkeä toimintaan, sisempi
lämpöalue on oltava kytkettynä.
vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen electrolux 39
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen
Keittoastiat
• Tunnistat hyvän keittoastian pohjasta. Pohjan on oltava mahdollisimman
paksu ja tasainen.
• Teräsemalista valmistetut astiat sekä
alumiini- tai kuparipohjaiset astiat
saattavat kuumetessaan jättää keraamiselle tasolle värjäytymiä, joita
on vaikea poistaa tai joita ei voi poistaa lainkaan.
Energiansäästö
Aseta keittoastiat keittoalueelle
huolellisesti, ennen kuin kytket keittoalueen toimintaan.
Peitä kattilat aina kannella, jos mahdollista.
Kytke keittoalueet pois toiminnasta
ennen paistoajan päättymistä. Siten
voit hyödyntää jälkilämmön.
Keittoastian pohjan ja keittoalueen
tulisi olla samankokoisia.
40 electrolux puhdistus ja hoito
Puhdistus ja hoito
Varo! Jälkilämmön aiheuttama palovammavaara.
Huomio! Terävät ja hankaavat puhdistusvälineet vaurioittavat laitetta.
Puhdista veden ja pesuaineen avulla.
Huomio! Pesuvälineen jäämät vaurioittavat laitetta. Poista jäämät veden ja pesuaineen avulla.
Laite on puhdistettava joka käytön jälkeen.
1. Pyyhi laite kostutetulla liinalla. Käytä
pesuvettä, johon on lisätty hieman
pesuainetta.
2. Kuivaa laite puhtaalla liinalla.
puhdistus ja hoito electrolux 41
Tahrojen poistaminen
1. Aseta puhdistuskaavin viistoon keraamista pintaa vasten.
2. Poista tahrat liikuttamalla kaavinta.
3. Pyyhi laite kostutetulla liinalla. Käytä
pesuvettä, johon on lisätty hieman
pesuainetta.
4. Kuivaa laite puhtaalla liinalla.
poistaminen
Likaisuus-aste
heti
laitteen jäähdyttyä
Sokeri, makeat ruuat
kyllä
---
Muovi, alumiinifolio
kyllä
---
Kalkkikertymät ja vesi
---
kyllä
Rasvaroiskeet
---
kyllä
Metallin väreissä kiiltävät
värjäytymät
---
kyllä
* Puhdistuskaapimia sekä keraamisille pinnoille
tai teräkselle sopivia puhdistusaineita on saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä.
Poista pinttyneet tahrat keraamisille
pinnoille tai teräkselle sopivalla
puhdistusaineella.
Keraamisessa pinnassa olevat
naarmut tai tummentumat, joita ei
voi enää poistaa, eivät haittaa laitteen toimintaa.
puhdistusväline
tai -aine
Puhdistuskaavin*
Keraamisille pinnoille
tai teräkselle soveltuva
puhdistusaine*
42 electrolux mitä tehdä, jos …
Mitä tehdä, jos …
Ongelma
Keittoalueet eivät toimi.
Mahdollinen syy
Korjaus
Haluttua kuumennustehoa ei
ole säädetty.
Säädä kuumennusteho.
Sulaketaulun sulake on palanut (sulakekotelo).
Tarkista sulake.
Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Jälkilämmön merkkivalo ei ilmaise mitään.
Keittoalue on ollut käytössä
Mikäli keittoalue kuitenkin on
vain vähän aikaa eikä ole ehtikuuma, ota yhteys valtuutetnyt kuumentua tarpeeksi kuutuun huoltoliikkeeseen.
maksi.
Uloimpia lämpöalueita ei voi
kytkeä toimintaan.
Sisempi lämpöalue ei ole kytkettynä toimintaan.
Jos vikaa ei voi korjata yllä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Varoitus! Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen
huoltohenkilöiden tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat aiheuttaa vakavia
vaaratilanteita.
Takuu ei kata korjauskuluja, mikäli
vika on aiheutunut virheellisestä
käytöstä.
Kytke sisempi lämpöalue toimintaan.
jätehuolto electrolux 43
Jätehuolto
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää
uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm.
merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaalit
niille varattuihin keräyspisteisiin ja
noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen
W
, joka on merkitty tuotSymboli
teeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen.
Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
44 electrolux asennusohjeet
Asennusohjeet
Turvaohjeet
Laitteen käytössä on noudatettava sen
maan voimassaolevia asetuksia, määräyksiä, direktiivejä ja normeja, jossa laitetta käytetään (esimerkiksi
turvamääräykset ja asian- ja määräystenmukaiset kierrätysohjeet).
Laitteen asennus on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.
Huolehdi siitä, että laite asennetaan vähimmäisetäisyydelle muihin laitteisiin ja
huonekaluihin näden.
Laitteen alle saa asentaa laatikostoja vain, jos suoraan laitteen alle
asennetaan suojalevy.
Työtason leikkuupinnat voidaan suojata
kosteudelta sopivan tiivistysmateriaalin
avulla.
Tiivisteen avulla laite ja työtaso voidaan
liittää tiiviisti toisiinsa.
Laitteen ja työtason väliin ei saa asettaa
silikonista valmistettua tiivistemassaa.
Älä asenna laitetta ovien tai ikkunoiden
välittömään läheisyyteen. Oven tai ikkunan aukeaminen saattaa aiheuttaa keittoastian putoamisen.
VAROITUS!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
Yhdistelmälaite on jännitteinen.
• Noudata turvallisuutta koskevia sähköteknisiä määräyksiä.
• Varmista, että laitteeseen on rakennettu kosketussuoja asianmukaisella
tavalla.
• Yhdistelmälaitteiden nimellisvirran on
oltava sama.
HUOMIO!
Sähköiskun aiheuttamat vahingot.
Löysät ja virheelliset liitännät saattavat aiheuttaa pistokkeen ylikuumenemisen.
• Yhdistä kaikki liitännät asianmukaisella tavalla.
Sähköasennuksessa on tarpeen varusteet, jotka mahdollistavat laitteen kosketusväliksi vähintään 3 mm
kaikkinapaisen verkosta erottamisen.
Tarkoitukseen soveltuvia erottimia ovat
esimerkiksi LS-kytkimet, sulakkeet (ruuvisulakkeet ovat kannasta irrotettavia),
FI-kytkimet ja releet.
takuu/huolto electrolux 45
Takuu/Huolto
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa
erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan
lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä
myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön
mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista
kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava
myyjäliikkeelle.
Huolto ja Varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset
korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm), tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
"kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman
toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa
[email protected].
Euroopan Takuu
Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön
mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi
seuraavien ehtojen mukaisesti:
• Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen
myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
• Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen
korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan
tätä tuotetta tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
• Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä
ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle käyttäjälle.
• Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä
Electroluxin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoitusperiä
varten.
• Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien
asiaa koskevien ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
46 electrolux huolto ja varaosat
Huolto ja varaosat
Jos laitteessa ilmenee tekninen häiriö,
tarkista ensin, onko ongelma korjattavissa käyttöohjeen avulla (katso kappale
"Mitä tehdä, jos...").
Jos ongelma ei ole korjattavissa käyttöohjeessa annettujen ohjeiden avulla, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Muista mainita seuraavat tiedot:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (S-No.)
(katso numerot tyyppikilvestä)
– Virhetyyppi
– Koneen mahdollisesti antama virheilmoitus
– kolmen merkin pituinen kirjain-numeroyhdistelmä lasikeramiikalle
Kirjoita koneen tyyppikilvessä mainitut
tunnusnumerot tähän:
Laitteen malli
..........................
...........
PNC (tuotenumero):
..........................
...........
S-No (sarjanumero):
..........................
...........
Ìîíòàæ / montering / laitteen asentaminen electrolux 47
Ìîíòàæ / Montering / Laitteen asentaminen
48 electrolux Ìîíòàæ / montering / laitteen asentaminen
Ìîíòàæ / montering / laitteen asentaminen electrolux 49
50 electrolux
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà / Typskylt /
Arvokilpi
EHC60060K
55AAD65ZO
949 592 631
230 V
50 Hz
7,6 kW
ELECTROLUX
www.electrolux.com
www.electrolux.ru
www.electrolux.se
www.electrolux.fi
822 930 507-A-290806-01

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement