Electrolux EHC60060K Пайдаланушы нұсқаулығы

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Electrolux EHC60060K Пайдаланушы нұсқаулығы | Manualzz
іолданушылар шiн
ма л маттар
йнек керамикалы
индукциялыі пешi
EHC60060K
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Electrolux фирмасына іош
келдiœiз!
зi iзге к п іуаныш к рсете
алатын, Electrolux фирмасыны аса
жо ары сапалы б йымын сатып
ал аны ыз шiн рахмет айтамыз.
зi iздi т рмысы ызды бiраз
же iл іылу шiн аса жо ары сапалы
б йымдарды бай тал ауын сына
алу бiздi маісатымыз. Осыларды
бiрнеше лгiлерiн осы кiтапшiнi
со ыны алдында ы бетiнде таба
аласыз. Сатып ал ан жа а
б йымызды барлыі
артыішылыітарын бiлу шiн бiраз
уаіыт алып пайдаланушылар а
арнал ан ма л маттарды оіы ыз.
зi iздi т рмысы ызды бiраз
же iлдете алатынымыз а
сенiмдiмiз. Сiзге і тты с ттер
тiлеймiз.
4 electrolux с µздер т iзiмi
С здер тiзiмi
Пайдалану туралы н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Электрб йым сиппатамасы
Индукциялыі электрпешiн
іолдану
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн
ке естер
Электрб йымды тазалау менен
к ту
М мкiн болатын шешiмдер,
егер …
Утилизация
Орнату туралы н сіаулар
Орнату
Кепiлдiк/Т тынушы а іызмет
к рсету
ызмет к рсету
5
5
7
8
9
10
12
13
14
15
19
22
Пайдаланушылар а арнал ан осы ма л маттарда астыда к рсетiлген
бейнелер іолданылады:
1
3
2
z
Назары ызда болсын! Мiндеттi т рде оіуы ыз іажет! олданушылар
іауiпсiздiгi шiн ма ызды н сіаулар менен б йымны б геуiлдерiн
болдыртпау шiн ма л маттар.
Жалпы н сіаулар менен ке естер.
Б йымды іорша ан орта а зиян келдiртпей іолдану туралы н сіау
менен ма л маттар.
Аса іауiптi кернеу де гейi.
п айдаланут уралы н±сіаулар electrolux 5
Пайдалану туралы
н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Осы н сіауларды б рiн оіып
мытпа ыз, б зылып іал ан
жа дайда осы н сіауларды
станба анда б йым кепiлдемесi
(гарантия) жарамсыз болып іалуы
м мкiн.
Электрб±йымды белгiлеп
кµрсетiлген маісат ‰шiн ƒана
іолданыœыз
•
здерiнi дене, сезгiш немесе
iшкi сезiм іабiлеттерi аріылы
немесе іолдану т сiлiн
бiлмегенi аріылы б л б йымды
іолдана алмайтын адамдар
(балалар да) осы б йымды
іастарында здерiне баіылау
етiп отыр ан бiр адам бол анда
ана іолданулары лазым.
• Электрб йымны баіылаусыз
ж мыс iстеуiн болдыртпа ыз.
• Б л электрб йымды та амдарды
тек іана йде пiсiрiп і ыру шiн
іолдана аласыз.
• Б л электрб йымды ж мыс жер
ретiнде немесе заттарды іою
шiн жер ретiнде іолданба ыз.
• Электрб йымны ж йесiн
згерту немесе басіа т рде
орнату а р ісат берiлмей
тыйым салынады.
• Жанып кете алатын с йыі
заттарды, тез жанып кете
алатын материалдарды немесе
ерiп кете алатын заттарды
(мысалы фольгалар,
пластмасса, алюминий) осы
электрб йымыны стiне
немесе жанына іойма ыз
немесе саітама ыз.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
• Кiшкентай балаларды рдайым
электрб йым а
жаіындатпауы ыз лазым.
•
лкенрек балалар осы
электрб йыммен тек іана к мек
берiлiп отырыл анда ж не
баіыланып отыр ан жа дайда
іолданыла алады.
Жалпы техникалыі іауiпсiздiк
• Осы б йымды орнатып iске
іосуы тек іана арнайы к сiби
бiлiмi ж не р ісаты бар
мамандар аріылы ткiзiле
алынады.
• Жи аздар а орнатылып
іойылатын электрб йымдарды
тек з м лшерлерiне ж не
т рлерiне с йкес жи аздар
менен ж мыс таітайларыны
iшiне орнатуы ыз лазым.
• Электрб йым д рыс ж мыс
iстемесе немесе йнек
к йiктасында б зыл ан жерлерi
болса (сынып, б лiнiп немесе
жыртылып іал ан жерлерi бар
болса) м мкiн бола алатын
электр то ыны со ып кетуiн
болдыртпау шiн электрб йым
шiрiлiп электр то ынан
шы арылып іойылуы керек.
• Осы б йымды ж ндеу тек іана
арнайы к сiби бiлiмi ж не
р ісаты бар мамандар аріылы
ткiзiле алынады.
6 electrolux ауiпсiздiк н±сіаулары
Электрб±йымды пайдаланƒанда
іауiпсiздiк
• Жабыстырыла алынатын
суреттер менен фольгаларын
йнек к йiктасы стiнен кетiрiп
алы ыз.
• Абайсыз ж мыс iстеу аріылы
к йiп кету іауiпi т суi м мкiн.
• Электрб йымдарды
кабельдерi ыстыі
электрб йымдар а немесе
ыстыі тамаі пiсiру ыдыстарына
т сiп жаіындамаулары керек.
• Аса ысып кеткен май те тез
жанып кете алады.
Назарлары ызда
болсын! Отшы ып кету іауiпi!
• Кемпiректердi р
іолданыл анынан кейiн шiрiп
іоюы ыз керек.
Тазалау уаіытындаƒы
іауiпсiздiк
• Тазалау шiн электрб йымды
алдымен шiрiп суытып алуы ыз
керек.
•
зi iздi іауiпсiздiгi iз шiн осы
электрб йымды бyмен
тазалайтын б йымдармен
немесе жо ары іысылым
тазалаушылармен тазалау
р ісат етiлмейдi.
Электрб±йымныœ б±зылуын
болдыртпау ‰шiн
•
йнек к йiктасы стiне т сiп
іала алатын заттар аріылы
б зылып кетуi м мкiн.
• Тамаі пiсiру ыдысымен со ылып
кеткен жа дайда йнек
к йiктасыны шетi б зылып кетуi
м мкiн.
• Ауыр і рыштан, алюминий
і йындысынан жасалы ан
немесе табандары б зылып
іал ан тамаі пiсiру ыдыстар пеш
стiнде жылжытылып
іал андарында йнек
к йiктасын тырнап б зып
жiберулерi м мкiн.
• Ерiп кете алaтын заттар менен
іайнап ыдыстан шы ып кететiн
заттар йнек к йiктасы стiне
жабысып жанып кетулерi м мкiн,
сондыітан іолма іол тазаланып
кетiрiлуi керек.
• Тамаі пiсiру немесе іуыру шiн
ыдыстарыны бос т рде
іосыл ан электрб йым стiнде
т руын болдыртпа ыз ыдыс
немесе йнек к йiктасыны
б зылып кетуi м мкiн.
• Кемпiректердi стiлерiнде бос
ыдыс т рса немесе ыдыс
іойылма анда іолданба ыз.
э лект рб±йым сиппат амасы electrolux 7
Электрб йым сиппатамасы
Индукциялыі пешiнi жабдыіталуы
Пештi iшiнде іызартып
грильдеу і ралы
1500/2400В
Бiр ше берлiкемпiрек
1200В
Екi ше берлi кемпiрек
750/2200В
ал ан
жылылыі
де гейiн
К рсету
алƒан жылылыі деœгейiн
кµрсету
ал ан жылылыі де гейiн к рсету
дисплейi йіас бiр кемпiрек ыстыі
болып іал анда жымы дай
бастайды.
Назарыœызда болсын! алƒан
жылылыі аріылы к‰йiп кету
іауiпi т‰суi м‰мкiн. ¤шiрiлгеннен
кейiн кемпiректердi бiраз уаіыт
бойы суытып алу керек. алƒан
жылылыі деœгейiн кµрсету
дисплейiне назар аударыœыз.
Бiр ше берлi кемпiрек
1800В
алƒан жылылыі таƒамдарды
ерiту немесе жылы іалпында
т±рƒызу ‰шiн пайданыла
алынады.
8 electrolux и ндукциялыі элект рпешiн іо лдану
Индукциялыі
электрпешiн іолдану
Осы электрб±йымды
комбинация б±йымыныœ
кемпiрек іосіыштары аріылы
іолданыœыз. Кемпiрек
іосіыштарыныœ іолданылуы
менен функциялары туралы
комбинация б±йымыныœ
іолдану туралы н±сіауларында
оіи аласыз.
Кемпiректi іосіаныœызда осы
кемпiрек бiраз іыжылдап кетуi
м‰мкiн. Ол бºрi ºйнек
керамикасынан жасалыœƒан
кемпiректерiнiœ бiр ерекшiлiгi
болып, электрб±йымныœ ж±мыс
іабiлетiне немесе ж±мыс
уаіытына ешбiр ыіпал етпейдi.
Сыртіы шы ырыітарды iске
іосу ж не шiру
Сыртіы шы ырыітарды iске іосу
ж не шiру аріылы, жылу
таралатын тиiмдi ала ды,
ыдыстарды к лемiне сай
келтiруге болады.
Сыртіы шыƒырыіты iске іоспас
б±рын, соƒан сай келерлiк iшкi
шыƒырыіты iске іосу керек.
тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер electrolux 9
Тамаі пiсiру менен іуыру
шiн ке естер
Тамаі пiсiру ыдыс
• Жо ары сапалы тамаі пiсiру
ыдысты ыдыс табанынан к рiп
бiлесiз. Ыдыс табаны
м мкiншiлiгiнше іалы ж не
тегiс болуы керек.
•
рыш эмалiнен жасалы ан
ыдыстар немесе табаны
алюминий немесе мыстан
бол ан ыдыстар йнек
керамикасы стiнде кетiрiле
алынбайтын немесе ауыр
кететiн даі пенен ре іалдыра
алады.
Электр то ын немдеу
Тамаі пiсiру ыдысын ºрзаман
кемпiрек іосылƒанынша дейiн
кемпiректiœ ‰стiне іойыœыз.
Тамаі пiсiру ыдысын
м‰мкiншiлiгiне іарай ºрзаман
іаіпаіпен жауып іойыœыз.
алƒан жылылыіты пайдалану
‰шiн кемпiректердi бумен пiсiру
уаіыты бiткенiнше дейiн µшiрiп
іоюыœыз лазым.
Ыдыс табаны менен кемпiрек
мµлшерi бiрдей болуы керек.
10 electrolux э лект рб±йымды т азалауменен к‰т у
Электрб йымды тазалау
менен к ту
Назарыœызда болсын! алƒан
жылылыі аріылы к‰йiп кету
іауiпi пайда болады.
Назарыœызда болсын!¤ткiр
менен ашытып жiбере алатын
тазалаушылар осы
электрб±йымды б±за алады.
Су менен жºй ыдыс тазалау ‰шiн
сабын суларымен тазалаœыз.
Назарыœызда болсын! Ыдыс
тазалау ‰шiн сабын суларыныœ
іалдыітары осы
электрб±йымды б±за алады.
Сабын су іалдыітарын су менен
ыдыс тазалаушы суымен кетiрiп
тазалаœыз.
Электрб±йымды ºр
іолданƒаннан кейiн тазалаœыз
1. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
2. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
э лект рб±йымды т азалауменен к‰т уelectrolux 11
Кiр т‰сiп іалƒан жерлерде кiрдi
кетiрiп жiберiœiз
1. Тазалау таяішасын йнек
к йiктасыны стiн тазалау шiн
йнек к йiктасына іарай бiраз
ылди т рде іойып іолданы ыз.
2. Кiр болып іал ан жерлердi
арнайы сыр ы старамен кетiрiп
іойы ыз.
3. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
4. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
кетiрiœiз
Кiрдiœ т‰рi
шекер, шекер іосыл ан
та амдар
Пластмассадан жасалы ан
заттар, алюминийден
жасалы ан фольгалар
іолмаіол
суып іалƒан
электрб±йым
менен
и
тазалау таяішасы*
и
кальк пенен су шеттерi
и
Май шашуынан т скен
даітар
и
металл ре кiндей
жылтырлап т р анре к
згерулерi
и
*Тазалау таяішасын, йнек к йiктасын
немесе ба алы металлдарынан
шы арыл ан заттарды тазалау суын й ж не
й т рмысы шiн б йымдарды сататын
д кендерде сатып ала алсыз
Аса іатты кiрленiп іалƒан
жерлердi ºйнек к‰йiктасын
немесе баƒалы металлдарынан
шыƒарылƒан заттарды тазалау
суымен тазалаœыз.
йнек к йiктасын
немесе ба алы
металлдарынан
шы арыл ан
заттарды тазалау
суы*
ªйнек к‰йiктасындаƒы
тырналып іалƒан жерлер
немесе іою реœклi даітар
тазалына алынбаса да
электрб±йымыздыœ ж±мыс
µнiмдiлiгiне ешбiр ыіпал
етпейдi.
12 electrolux м‰мкiн бо лат ын шешiмдер, егер …
М мкiн болатын
шешiмдер, егер …
иыншылыі
Кемпiректер ж мыс
iстемейдi
ал ан жылылыі де гейiн
бiлдiретiн к рсету белгiсi
ешн рсе к рсетпей т р
Сыртіы ысыту ше берлер
іосыла алынбай жатыр.
М‰мкiн болƒан себеп
Кµмек
Тiлеген тамаі пiсiру
де гейi е гiзiлiп
іосылма ан
Тамаі пiсiру де гейiн
е гiзiп іосы ыз
й орнатуында іауiпсiздiк
ж йесi (іауiпсiздiк ж шiгi)
атылып кеттi.
ауiпсiздiк ж йесiн
тексерi iз.
ауiпсiздiк ж йесi бiрнешi
рет атылып кетсе осы
электрб йымдарын
ж ндеу шiн р ісаты бар
электрорнатушысын
шаіыры ыз.
Кемпiрек ендi ана
ж мысіа іосыл ан
себептен лi д рыс
іызымады
Индукциялыі пеш ыстыі
болып кетсе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн орталы ымен
хабарласы ыз.
Iшкi ысыту ше берi
іосылма ан.
Iшкi ысыту ше берiн
іосы ыз
Жо арыда к рсетiлген к мек
ке естерi аріылы іиыншылыіты
шеше алмаса ыз, б йымды
сататын д кеннен немесе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн сервис мамандарынан
ке ес iзде iз.
Назарыœызда болсын! Б±л
электрб±йымды тек іана арнайы
мамандар жµндей алады.
Лайыісыз жµндеу ж±мыстары
аріылы іолданушылар
іауiпсiздiгi ‰шiн зиян т‰суi
м‰мкiн.
Б±йымды д±рыс емес
іолданылƒан аріылы пайда
болƒан іателердi жµндеу ‰шiн
‰йiœiзге келген іолданушыларƒа
іызмет кµрсету техника маманы
немесе б±йым сатушысыныœ
іызметi аіысыз болмауы
м‰мкiн.
ут илизация electrolux 13
Утилизация
Б±йымныœ іорапшасы
Б±йым іорапшасы іоршаƒан
ортаƒа зиян келдiрмейтiн
материалдардан жасалынып,
жаœадан басіа б±йым шыƒару
‰шiн іайтадан µндiрiле
алынады. Пластик
материалдардан шыƒарылƒан
бµлшектер белгiленiп
кµрсетiлген, мысалы >PE<, >PS<
т.б. Б±йымды утилизацияƒа
тапсыру ‰шiн б±йым
іорапшаларын жергiлiктi
утилизация ережелерiне сºйкес
утилизация ‰шiн арнайы
контейнерге апарып тастауыœыз
керек.
Ескi б±йым
Б±йым немесе б±йым
іорапшаларындаƒы б±л белгi
б±йымды жºй ‰й іалдыі емес
екенiн кµрсетiп, осы б±йымды
немесе іорапшаларды электр
жºне электроника б±йымдар
‰шiн арнайы контейнерлерге
тапсырылуы керек екенiн
кµрсетедi. Б±йымды д±рыс
жерге тапсыру аріылы
Сiз іоршаƒан ортаны саітау ‰шiн
‰лес іосып адамдардыœ
денсаулыƒына зиян
келдiртпейсiз. Д±рыс емес
утилизация аріылы іоршаƒан
ортаƒа жºне денсаулыііа зиян
ете аласыз. Б±л б±йымныœ
утилизациясы туралы ¤зiœiз
турып жатіан жергiлiк
басіарма, іалдыітар жинайтын
мекемесi немесе осы б±йымды
сатып алƒан д‰кенде сурап бiле
аласыз.
W
14 electrolux о рнат ут уралы н±сіаулар
Орнату туралы н сіаулар
ауiпсiздiк н±сіаулары
Осы б йымды іолдан ан елде осы
елдi за дар, жарлыітары менен
ережелерiне іарай іолдануы ыз
керек (іауiпсiздiк ережелерi,
электрб йымдарды д рыс
утилизация туралы ережелерi т.б.)
Б йым орнатуы тек іана мамандар
тарапынан ткiзiле алынады.
Б л электрб йымын басіа
б йымдар менен жи аздарды
жанында орнатіанда к рсетiлiп
белгiленген аралыі шамасына
назар аударып орнаты ыз.
Шыƒарыла алынатын
жºшiкшiлер тек электр б±йым
астында іорƒау табаны
салыœƒанда ƒана іолданыла
алынады.
Ж мыс таітайында ы іосу орнын
дыміылыііа іарсы шiн лайыіты
іабатша салып к тi iз.
абатша электрб йымды ешбiр
ашыі жер іалдырмай ж мыс
таітасымен жаба алады.
Электрб йым менен ж мыс
таітайы арасына ешбiр силикон
іалы датіышынын салып
іойма ыз.
Осы электрб йымды есiктер
немесе терезелер жанында
орнатпа ыз. Ашылып іала алатын
есiктер немесе терезелер аріылы
ысып кеткен ыдыстар пеш стiнен
т сiп кетуi м мкiн.
НАЗАРЫŒЫЗДА БОЛСЫН!
Электр тоƒы аріылы жаралану
іауiпi пайда болуы м‰мкiн.
Комбинация электрб±йымы
кернеу астында ж±мыс iстейдi .
• Электртехника б йымдары шiн
іаупсiздiк ережелерiне назар
аудары ыз.
• Б йымды іоз а анда іауiп
т спеуi шiн б йымды д рыс
орнаты ыз.
• Комбинация аріылы іосыл ан
электрб йымдарыны ж мыс
iстеп т р анда ы кернеу де гейi
бiрбiрiне сай келуi керек.
НАЗАРЫŒЫЗДА БОЛСЫН!!
Электр тоƒы аріылы зиян
т‰сiрiлуi м‰мкiн.
Кабелдердi бос немесе д±рыс
емес іосылуы аріылыіосу
ашасыныœ аса іатты ысып кетуi
м‰мкiн.
• Кабелдер менен іосу ашаларын
бiрбiрiне д рыс іосы ыз.
Электрб йымын орнату
инсталляция т сiлiнде б йымды р
полюстарынан тоітан шы ара алу
шiн б йымны ашыі жерiнде е аз
дегенде 3 мм ашыі жерi бар.
Лайыіты б ле алатын т сiлдер
болып іауiпсiздiк автоматикалыі
іосушылар, іауiпсiздiк ж йелер
(б рап орнатылатын ж йелердi
іабы ынан шы арып алу керек),
іате ба ытта ж рiп жатіан тоіты
басіа тоітан б лiп жiберетiн ж йесi
менен іор ау ж йелерi саналады.
о рнат уelectrolux 15
Орнату
16 electrolux о рнат у
о рнат уelectrolux 17
18 electrolux
Б йым т рiн к рсететiн
іаліан
EHC60060K
55AAD65ZO
230 V
949 592 631
50 Hz
7,6 kW
ELECTROLUX
к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет уelectrolux 19
Кепiлдiк/Т тынушы а
іызмет к рсету
Еуропалыі кепiлдiк
Б л б йым пайдаланушы а арнал ан
н сіауды арт жа ында ы тiзiмде
к рсетiлген елдi рбiрiнде, Electrolux
компаниясы тарапынан табыс етiлетiн,
аталмыш б йым кепiлдiгiнi мерзiмi
аяітал анша жарамды болып саналатын,
ал басіа жа дайда за бойынша берiлетiн
кепiлдiкке ие. Егер тiзiмде к рсетiлген бiр
елден, осы тiзiмдегi екiншi бiр елге іоныс
аударса ыз, б йым кепiлдiгi де сiзбен
бiрге т мендегi шарттар орындал ан
жа дайда орын ауыстырады:
• Б йымны кепiлдiгi, оны ал аш сатып
ал анды ы ызды кепiлi болып
табылатын, б йымды сатушы сiзге
берген жарамды сату і жатыны
негiзiнде б йымды сатып ал ан к ннен
бастал ан.
• Б йымны кепiлдiк уаіыты, зi iз
резидент болып табылатын жа а елдегi
осы т рiздес б йымдар т рлерiне не
д л осындай б йым моделiне берiлетiн
кепiлдiк уаіытына, оны іолданыс
мерзiмi мен б лшектерiне берiлетiн
кепiлдiкке сай берiлген.
• Б йымны кепiлдiгi б йымды бастапіы
сатып алушыны жеке басына
берiлетiндiктен басіа пайдаланушы а
табыс етiлмейдi.
• Б йым Electrolux компаниясы шы ар ан
н сіаулар а сай орнатыл ан ж не тек
й iшiнде ана пайдаланылуда, я ни,
б л нiм коммерциялыі маісатта
іолданылып отыр ан жоі.
• Б йым зi iз резидент болып
табылатын жа а елдегi з к шiне ие
барлыі тиiстi ережелерге сай
орнатыл ан.
Б л Еуропалыі кепiлдiктi шарттары, сiздi
за ды і іыітары ызды бiр де бiреуiне
н ісан келтiрмейдi.
20 electrolux к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет у
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/Belgi‘/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sj llandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 N rnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustam e tee 24, 10621 Tallinn
Espa–a
+34 902 11 63 88
Carretera M 300, Km. 29,900
Alcal de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV 1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L 1273 Hamm
Magyarorsz g
+36 1 252 1773
H 1142 Budapest XIV,
Erzs bet kir lyn tja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG
Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risl kkvn. 2 , 0508 Oslo
…sterreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte Edificio Gon alves Zarco Q 35
2774 518 Pa o de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH 5506 M genwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Dom ce
spotrebi e SK, Seber’niho 1, 821 03 Bratislava
к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет уelectrolux 21
p
t
b
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t G ransgatan 143,
S 105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16, ÁÖ
„Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
22 electrolux ызмет кµрсет у
ызмет к рсету
Техникалыі аіаулыітар орын ал ан
кезде, е уелi, пайдаланушы а
арнал ан н сіауларды ("Б ндай
жа дайда не iстеу керек?" б лiмi)
к мегiне с йене отырып, б л
аіаулыіты ж ндей алатын,
алмайтынды ы ызды тексерiп
к рi iз.
Егер орын ал ан аіаулыіты з
бетi iзбен ж ндей алмаса ыз,
"Т тынушылар а іызмет к рсету
орталы ымен", не болмаса, іызмет
к рсету саласында ы
серiктестерiмiздi бiрiмен
хабарласы ыз.
Сiзге жедел арада к мек к рсете
алу шiн, бiзге т мендегi
м лiметтер іажет:
– Модель сипаттамасы
–
нiмнi н мiрi (PNC)
– Сериялыі н мiрi (S No.)
(н мiрлердi техникалыі
м лiметтер таіташасынан
к ресiз)
– Аіаулыіты т рi
– егер б йымнан іате туралы
хабар к рiнсе, ол туралы да
м лiм етi iз
– йнек керамикасыны ш санды
рiптер сандар комбинациясы
Б йымы ыз а байланысты іажеттi
сiлтеме н мiрлер ріашан да з
іолы ызда даяр т ру шiн, оларды
мына жерге жазып іоюды
сынамыз:
Модель сипаттамасы:
.....................................
PNC:
.....................................
S No:
.....................................
www.electrolux.com
867 200 662 M 200907 01

advertisement

Related manuals

advertisement