Electrolux | EHS60200P 91S FALCON | User manual | Electrolux EHS60200P 91S FALCON Kullanım kılavuzu

Electrolux EHS60200P 91S FALCON Kullanım kılavuzu
kullanma kýlavuzu
Cam-seramik ocak
bölmesi
EHS 60200 P
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Electrolux dünyasýna hoþgeldiniz
Size kullanýmý boyunca memnuniyet
vereceðini umduðumuz birinci sýnýf bir
Electrolux ürünü seçtiðiniz için teþekkür
ederiz. Electrolux, hayatýnýzý daha da
konforlu hale getirecek kaliteli ürünlerden
oluþan geniþ bir ürün yelpazesi sunmayý
hedefler. Kýlavuzunuzda bu ürünlerden
bazý örnekler bulabilirsiniz. Yeni
makinenizin özelliklerinden tümüyle
yararlanabilmeniz için kýlavuzunuzu
okumanýzý öneririz. Hayatýnýzý
kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným
rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz. Ýyi
þanslar!
4 electrolux ýçindekiler
Ýçindekiler
Güvenlik uyarýlarý
Cihazýn Tanýmý
Cihazýn kullanýmý
Piþirme ve kýzartma üzerine
ipuçlarý
Temizlik ve Bakým
Arýzalar ve Çözümleri
Elden çýkarma
Montaj Talimatlarý
Montaj
Garanti/Satiþ sonrasi servis
noktalari
Servis
5
7
10
22
25
27
29
30
31
36
42
Bu kullanýcý bilgisinde aþaðýdaki semboller kullanýlmaktadýr:
1
3
2
z
Dikkat! Mutlaka okuyun! Kiþilerin güvenliði için önemli uyarýlar ve cihaz
hasarlarýný önlemek için bilgiler
Genel uyarýlar ve tavsiyeler
Çevre koruma uyarýlarý
Tehlikeli gerilim
güvenlik uyarýlarý electrolux 5
Güvenlik uyarýlarý
Lütfen aþaðýda belirtilen güvenlik
uyarýlarýný dikkate alýn.
Bu talimatlara uyulmamasýndan dolayý
doðacak herhangi bir hasar, cihazýnýzýn
garanti harici iþlem görmesine neden
olacaktýr.
Amacýna uygun kullaným
• Fiziksel, duyusal veya psikolojik
rahatsýzlýklarý, deneyimsizlikleri veya
nasýl kullanýlacaðýný bilmemeleri
yüzünden cihazý emniyetli bir þekilde
kullanamayacak olan kiþiler (çocuklar
dahil), cihazý sadece sorumlu bir
kiþinin gözetimi veya talimatý altýnda
kullanmalýdýr.
• Cihazý çalýþýrken gözetimsiz
býrakmayýn.
• Bu cihaz sadece evde yemek
piþirmek ve kýzartma yapmak için
kullanýlýr.
• Cihaz, çalýþma veya eþya koyma yeri
olarak kullanýlmamalýdýr.
• Cihazda deðiþiklik veya ekleme
yapmak yasaktýr.
• Yanýcý sývýlarý, kolay alev alan
malzemeleri veya eriyebilen eþyalarý
(örn. folyolar, plastik, alüminyum)
cihazýn üzerine veya yakýnýna
koymayýn.
Çocuklar için güvenlik
• Çocuklarý cihazdan uzak tutun.
• Büyük çocuklarda, ancak talimatlarla
ve yanýnda biri olduðunda ocakta
yemek yapmalarýna izin verin.
• Küçük çocuklar ve ev hayvanlarý
tarafýndan yanlýþlýkla çalýþtýrýlmasýný
önlemek için, çocuk emniyetini
etkinleþtirmenizi öneririz.
Genel Güvenlik
• Cihazýn montaj ve baðlantýlarý,
yalnýzca eðitimli ve yetkili servis
teknisyenleri tarafýndan yapýlmalýdýr.
• Ankastre cihazlar, ancak standartlara
uygun gömme ünitelerine ve
yüzeylere monte edildikten ve
baðlantýlarý normlara uygun
yapýldýktan sonra kullanýlmalýdýr.
• Cihazda arýza veya cam seramikte
hasar meydana geldiði takdirde (kýrýk,
çatlak ve/veya yarýk) cihaz kapatýlmalý
ve elektrik fiþi çekilmeli, böylece
elektrik çarpma olasýlýðý önlenmelidir.
• Cihazda tamir iþleri, yalnýzca eðitimli
ve yetkili servis teknisyenleri
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kullaným sýrasýnda güvenlik
• Kýzgýn yaðlar büyük bir hýzla alev
alabilir. Dikkat! Yanma tehlikesi!
• Dikkatsiz kullaným, cihazýn yanma
tehlikesi oluþturmasýna sebep olabilir.
• Cam seramik üzerindeki yapýþtýrýcý ve
folyolarý çýkarýn.
• Elektrikli cihazlarýn kablolarý, cihazýn
kýzgýn üst kýsmýna veya sýcak tavatencerelere temas etmemelidir.
• Ocaðýn bölmelerini her kullanýmdan
sonra kapatýn.
6 electrolux güvenlik uyarýlarý
Temizleme sýrasýnda güvenlik
• Temizleme için cihazýn kapatýlmasý ve
soðutulmasý gerekir.
• Cihazýn bir buharlý veya basýnçlý
temizleyiciyle temizlenmesine,
güvenlik nedeniyle izin
verilmemektedir.
Cihazda hasarlarýn önlenmesi
• Cem seramiði, üzerine düþen
cisimlerden hasar görebilir.
• Tava-tencerelerle çarpýþma
durumunda cam seramiðinin kenarý
zarar görebilir.
• Dökme demir, alüminyum veya altý
hasarlý olan tava-tencereler, üzerinde
itildiklerinde cam seramiðini çizebilir.
• Eriyebilecek cisimler ve aþýrý piþirilen
yemekler cam seramiðinin üzerinde
yanabilir ve bunun için hemen ocaðýn
üzerinden alýnmasý gerekir.
• Tencere ve tavalarý içi boþken
ýsýtmaktan kaçýnýn. Tencere-tavada
veya cam seramikte hasara yol
açabilirsiniz.
• Ocak bölmelerini boþ kaplarla veya
kap koymadan kullanmayýn.
cihazýn tanýmý electrolux 7
Cihazýn Tanýmý
Piþirme yüzeyinin düzeni
Halka-Piþirme Bölgesi
1200 W
Üç halkalý ocak bölmesi
800/1600/2300 W
Kýzartma bölgesi
1500/2400 W
Kontrol paneli
Halka-Piþirme Bölgesi
1200 W
Kumanda panosu donanýmý
Kilit
Kontrol ýþýðý ýle
Ocak bölmesi
göstergeleri
Piþirme derecesi seçimi
Saat fonksiyonu
Piþirme kademesi
göstergesi Saat göstergesi
Kontrol lambalý üç halkalý
piþirme alanýný kapatma
Açma/kapatma
Kontrol ýþýð ýle
Saat
Kontrol Lambalý
Dairesel Kýzartma
Bölgesi
8 electrolux cihazýn tanýmý
Dokunmatik sensör alanlarý
Cihaz dokunmatik sensörlerle kullanýlýr.
Fonksiyonlar sensör alanlarýna
dokunularak yönetilir ve göstergeler ve
ses sinyalleriyle onaylanýr.
Sensör alanlarýna yukarýdan, diðer
sensör alanlarýnýn üzerine taþmayacak
þekilde dokunulur.
Sensör alaný
Fonksiyon
Açma/kapatma
Cihazý açar/kapatýr
Ayarlarý artýrma
Piþirme derecesi/süreyi artýrýr
Ayarlarý azaltma
Piþirme derecesi/süreyi azaltýr
Saat
Saat seçimi
Kilit
Kontrol panelini kilitleme/kilidi açma
Üç halkayý açma
Dýþ ýsýtma halkalarý açma/kapatma
Çok amaçlý alan
Dýþ ýsýtma halkasýný açma/kapatma
cihazýn tanýmý electrolux 9
Göstergeler
Gösterge
Açýklama
Ocak bölmesi kapalý
-
Sýcak tutma ayarý
Sýcak tutma ayarý açýk
Piþirme dereceleri
Piþirme derecesi ayarlýdýr
Otomatik ýsýtma
Otomatik ýsýtma etkindir
Hata
Hatalý fonksiyon
Kalan sýcaklýk
Ocak bölmesi sýcaktýr
Çocuk emniyeti
Kilit/çocuk emniyeti açýk
otomatik kapanma
Kapanma fonksiyonu etkin
Kalan sýcaklýk göstergesi
Uyarý: Kalan sýcaklýk nedeniyle
yanma tehlikesi vardýr. Cihaz
kapatýldýktan sonra ocak
bölmelerinin soðumasý için biraz
beklenmelidir. Kalan sýcaklýk
dikkat edin.
göstergesine
Kalan sýcaklýk iþlemi, yemeklerin
buzunun çözülmesinde ve sýcak
tutulmasýnda kullanýlabilir.
10 electrolux cihazýn kullanýmý
Cihazýn kullanýmý
Cihazý açma/kapatma
Kontrol paneli
Gösterge
Kontrol ýþýðý
Açma
2 saniye dokunun
/
yanar
Kapatma
1 saniye dokunun
/ yok
söner
Cihazý açtýktan sonra yaklaþýk
10 saniye içinde bir piþirme derecesi
veya fonksiyonun ayarlanmasý
gerekir, aksi takdirde cihaz
kendiliðinden kapanýr.
Piþirme derecesini ayarlama
Kontrol paneli
Gösterge
Yükseltme
dokunun
ila
Azaltma
dokunun
ila
Kapatma
ile
tuþlarýna ayný anda dokunun
Sýcak tutma derecesi ,
ile
arasýndadýr. Yemeklerin sýcak
tutulmasýnda kullanýlýr.
cihazýn kullanýmý electrolux 11
Dýþ ýsýtma halkalarýný açma/
kapatma
Dýþ ýsýtma halkalarýnýn açýlmasý veya
kapatýlmasýyla, ýsýtma yüzeyleri tava/
tencerenizin büyüklüðüne göre
ayarlanabilir.
Dýþ ýsýtma halkasýný açmadan önce, iç
halka da açýlmýþ olmalýdýr.
Üç halkalý ocak alaný
Sensör alaný
Kontrol ýþýðý
Orta ýsýtma halkasýný açýn
1-2 saniye boyunca
dokunun
Bir kontrol ýþýðý yanar
Dýþ ýsýtma halkasýný açýn
1-2 saniye boyunca
dokunun
Ýki kontrol ýþýðý yanar
Dýþ ýsýtma halkasýný kapatýn
1-2 saniye boyunca
dokunun
Ýkinci kontrol ýþýðý söner
Orta ýsýtma halkasýný kapatýn
1-2 saniye boyunca
dokunun
Ýlk kontrol ýþýðý söner
Çok amaçlý alan
Sensör alaný
Kontrol ýþýðý
Dýþ ýsýtma halkasýný açma
1-2 saniye dokunun
yanar
Dýþ ýsýtma halkasýný kapatma
1-2 saniye dokunun
söner
12 electrolux cihazýn kullanýmý
Kumanda panosunu kilitleme/
kilidi açma
Kontrol paneli (sensör alaný açma/
kapatma tuþu haricinde) istediðiniz an
kilitlenebilir. Böylece, örneðin bezle üzeri
silinirken ayarlarýn kazara deðiþtirilmesi
önlenmiþ olur.
Kontrol paneli
Açma
sensörüne dokunun
Kapatma
sensörüne dokunun
Cihaz kapatýldýðýnda kilit de otomatik
olarak kapanýr.
Gösterge
(5 saniye boyunca)
önceden ayarlanmýþ piþirme
derecesi
cihazýn kullanýmý electrolux 13
Otomatik ýsýtma kullanýmý
Tüm ocak bölmeleri otomatik ýsýtma
tertibatýyla donatýlmýþtýr.
dan
baþlayarak ile bir piþirme derecesini
ayarladýðýnýzda, ocak bölmesi belli bir
süre için tam kapasite ile çalýþýr, ardýndan
otomatik olarak ayarlanmýþ olan piþirme
derecesine geri döner.
Kontrol paneli Piþirme
dereceleri
Açma
(sadece
dokunun
ila
Kapatma
dokunun
ila
kullanmayýn
dokunun
ila
(5 saniye
sonra)
yoluyla)
otomatik piþirme esnasýnda daha
yüksek bir piþirme derecesi seçilirse,
örn.
'dan
'ya, piþirme süresi de
buna uyacak þekilde yeniden
ayarlanýr.
Ocak bölmesinde sýcaklýk kalmýþsa
( göstergesi), piþirme müdahalesi
uygulanmaz.
Gösterge
/
ila
ila
14 electrolux cihazýn kullanýmý
Otomatik piþirme müdahelelerinin süresi,
ayarlanmýþ olan piþirme derecesine göre
deðiþir.
Piþirme derecesi
Otomatik ýsýtmanýn süresi
[dak:san]
v
0:30
1
1:00
2
1:40
3
4:50
4
6:30
5
10:10
6
2:00
7
3:30
8
4:30
9
---
cihazýn kullanýmý electrolux 15
Çocuk emniyetini kullanma
Çocuk emniyeti, cihazýn istenmeyen
þekilde veya kazara kullanýmýný önler.
Çocuk emniyetini açma
Adým
Kontrol paneli
1.
Cihaz çalýþtýrýlýr (piþirme
kademesi ayarlanmaz)
2.
4 Saniye
Gösterge/Sinyal
tuþuna dokununuz
Çocuk emniyeti açýlmýþtýr.
Çocuk emniyetini kapatma
Adým
Kontrol paneli
1.
Cihaz çalýþtýrýlýr (piþirme
kademesi ayarlanmaz)
2.
4 Saniye
3.
tuþuna dokununuz
Cihazý kapatýn.
Çocuk emniyeti kapatýlmýþtýr.
Çocuk emniyeti sadece, piþirme
kademesi ayarlanmamýþsa açýlýp
kapatýlabilir.
Gösterge/Sinyal
yanar
16 electrolux cihazýn kullanýmý
Çocuk emniyetini kapatma
Çocuk emniyeti sadece tek bir piþirme
süresince kapatýlabilir; piþirme
sonrasýnda etkinliði devam eder.
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Gösterge/Sinyal
Cihaz çalýþtýrýlýr
4 Saniye
tuþuna dokununuz
yanar
Cihazýn bir sonraki kapanýþýna kadar normal bir þekilde kullanýlabilir. Kapandýktan
sonra bile, çocuk emniyeti aktif durumda kalýr.
Çocuk emniyeti tek seferliðine iptal
edildikten sonra, yaklaþýk 10 saniye
içinde bir piþirme derecesi veya
fonksiyon seçilmelidir, aksi takdirde
cihaz kendiliðinden kapanýr.
cihazýn kullanýmý electrolux 17
Saati kullanma
Fonksiyon
Önkoþul
Otomatik kapanma
ayarlý bir piþirme
derecesinde
Süre bitiminden
sonraki sonuç
ses sinyali
00 yanýp söner
Ocak bölmesi kapanýr
Kýsa süreli ölçüm
kullanýlmayan ocak
bölmelerinde
Bu ocak bölmesinde kýsa süreli ayara
ilaveten bir piþirme derecesi
ayarlanýrsa, ayarlanan süre bitince
ocak bölmesi kapanýr.
Bir ocak bölmesi kapatýldýðýnda,
ayarlanmýþ olan saat fonksiyonu da
onunla birlikte kapanýr.
ses sinyali
00 yanýp söner
18 electrolux cihazýn kullanýmý
Ocak bölmesini seçme
Adým
Kontrol paneli
Gösterge
1.
1xdokunun
Ýlk ocak bölmesinin kontrol ýþýðý
yanýp söner
2.
1xdokunun
Ýkinci ocak bölmesinin kontrol
ýþýðý yanýp söner
3.
1xdokunun
Üçüncü ocak bölmesinin
kontrol ýþýðý yanýp söner
4.
1xdokunun
Dördüncü ocak bölmesinin
kontrol ýþýðý yanýp söner
Kontrol ýþýðý daha yavaþ yanýp
söndüðünde, piþirme derecesi
ayarlanabilir veya deðiþtirilebilir.
Birkaç saat fonksiyonu birden
ayarlanmýþsa, birkaç saniye sonra
bütün saat fonksiyonlarý içinden en
kýsa süresi kalan gösterilir ve ilgili
kontrol ýþýðý yanýp söner.
cihazýn kullanýmý electrolux 19
Süreyi ayarlama
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Gösterge
Ocak bölmesini seçin Seçilen ocak bölmesinin kontrol ýþýðý yanýp
söner
veya sensörüne
dokunun
00 ila 99 dakika
Birkaç saniye sonra kontrol ýþýðýnýn yanýp sönmesi yavaþlar.
Süre ayarlanmýþtýr.
Süre geriye doðru sayýlýr.
Saat fonksiyonunu kapatma
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Gösterge
Ocak bölmesini seçin Seçilen ocak bölmesindeki kontrol ýþýðý daha
hýzlý yanýp söner
Kalan süre görüntülenir
dokunun
Kalan süre 00 a kadar geri say″mla
g sterilir.
Kontrol ýþýðý söner.
Seçilen ocak bölmesinin saat fonksiyonu kapanýr.
Süreyi deðiþtirme
Adým
1.
2.
Kontrol paneli
Gösterge
Ocak bölmesini seçin Seçilen ocak bölmesindeki kontrol ýþýðý daha
hýzlý yanýp söner
Kalan süre görüntülenir
veya
dokunun
sensörüne
01 ila 99 dakika
Birkaç saniye sonra kontrol ýþýðýnýn yanýp sönmesi yavaþlar.
Süre ayarlanmýþtýr.
Süre geriye doðru sayýlýr.
20 electrolux cihazýn kullanýmý
Bir ocak bölmesinde kalan süreyi görüntüleme
Adým
1.
Kontrol paneli
Gösterge
Ocak bölmesini seçin Seçilen ocak bölmesindeki kontrol ýþýðý daha
hýzlý yanýp söner
Kalan süre görüntülenir
Birkaç saniye sonra kontrol ýþýðýnýn yanýp sönmesi yavaþlar.
Ses sinyalinin kapatýlmasý
Adým
1.
Kontrol paneli
dokunun
Ses sinyali susturulur.
Ses sinyali
Onay sesi duyulur.
cihazýn kullanýmý electrolux 21
Otomatik kapanma
Ocak
• Ocaðýn açýlmasýndan sonra yaklaþýk
10 saniye içinde ocak bölmelerinden
birinde bir piþirme derecesi
ayarlanmazsa, ocak otomatik olarak
kapanýr.
• Bir veya birkaç sensör alanýnýn üstü,
yaklaþýk 10 saniyeden uzun bir süre
boyunca eþyalarla (tencere, bez vb.)
örtülü kalýrsa, bir sinyal sesi duyulur
ve ocak alaný otomatik olarak kapanýr.
• Tüm ocak bölmeleri kapatýlýrsa, ocak
yaklaþýk 10 saniye sonra otomatik
olarak kapanýr.
Ocak bölmeleri
• Ocak bölmelerinden biri belirli bir
süre sonunda kapanmaz veya
piþirme derecesi deðiþmezse, o
bölme otomatik olarak kapanýr.
belirir. Yeniden kullanmadan önce
ocak bölmesi ’a ayarlanmalýdýr.
Piþirme derecesi
Kapanma süresi
v, 1 - 2
6 saat sonra
3-4
5 saat sonra
5
4 saat sonra
6-9
1,5 saat sonra
22 electrolux piþirme ve kýzartma üzerine ipuçlarý
Piþirme ve kýzartma üzerine
ipuçlarý
Akrilamid uyarýsý
Son bilimsel verilere göre gýdalarýn,
özellikle niþasta içeren ürünlerin
fazla kýzartýlmasý durumunda oluþan
akrilamid maddesi, saðlýða zararlý
olabilir. Bu nedenle yiyecekleri
mümkün olduðunca düþük ýsýlarda
piþirmenizi ve fazla kýzartmamanýzý
öneririz.
Tencere-tavalar
• Ýyi bir tencere/tavayý alt kýsmýndan
anlarsýnýz. Taban, mümkün
olduðunca kalýn ve düz olmalýdýr.
• Çelik emaye veya alüminyum veya
bakýr tabanlý kaplar cam seramik
yüzeyde renk deðiþimine sebep
olabilir; bu izler temizlenmesi zor ya
da çýkmayacak nitelikte olabilir.
piþirme ve kýzartma üzerine ipuçlarý electrolux 23
Enerji tasarrufu
Tava-tencereleri her zaman ocaðý
yakmadan önce piþirme bölgesinin
üzerine koyun.
Tencerelerin mümkün olduðunca
kapaðýný kapatýn.
Ocaðý yemek piþmeden az önce
kapatarak, ocaðýn kalan
sýcaklýðýndan faydalanýn.
Tencerenin tabanýyla ocak
bölmesinin büyüklüðü ayný olmalýdýr.
24 electrolux piþirme ve kýzartma üzerine ipuçlarý
Piþirmeyle ilgili referans tablo
Aþaðýdaki tabloda verilen bilgiler sadece
referans amaçlýdýr.
Piþirme
derecesi
Piþirme
iþlemi
Uygun olduðu durum
Süre
Uyarýlar/Ýpuçlarý
kalan sÆcaklÆk, Kapalý
konum
0
Sýcak tutma
Piþmiþ yemeklerin sýcak
tutulmasý
ihtiyaca
göre
Üzerini kapatýn
Eritme
Soslar,
tereyað, çikolata, jelatin
eritme
5-25 dak.
Arada bir karýþtýrýn
Piþirme
Omlet, sahanda yumurta
10-40
dakika.
Kapaðýný kapatýn
2-3
Aðýr ve
yavaþ
kaynatma
Pirinç ve sütlü yemekler
Hazýr yemekleri ýsýtma
25-50
dak.
Pilav için pirincin en az iki
katý su katýn, sütlü
yemekleri arada bir
karýþtýrýn
3-4
Buharla
piþirme
Eti yavaþ
piþirme
Sebze, balýðý buharla piþirme
Eti kendi suyunda piþirme
20-45
dak.
Sebzelerde biraz sývý katýn
(birkaç yemek kaþýðý)
Patatesleri buharla piþirme
20-60
dak.
Biraz sývý kullanýn örn:
750 g patateste en fazla
¼ litre su
Büyük miktarda yemek
piþirme, türlüler ve çorbalar
60-150
dak.
3 litreye kadar sývý, artý
malzemeler
6-7
Hafif
Kýzartma
Þnitzel, Cordon bleu, pirzola,
köfte, sosis, ciðer, soslu et,
yumurta, yumurtalý kýzartma,
gözleme, çörek
sürekli
kýzartýn
Arada bir tersini çevirin
7-8
Kuvvetli
Kýzartma
Patates püresi, parça et,
biftek
5-15 dak.
tava
baþýna
Arada bir tersini çevirin
9
Kaynatma
Kýzartma
Yaðlý
kýzartma
V
1-2
4-5
Haþlama
Büyük miktarlarda su, hamur iþi, et piþirme (tas kebabý veya kavurma)
veya patates kýzartma
temizlik ve bakým electrolux 25
Temizlik ve Bakým
Uyarý! Atýl ýsý nedeniyle yanma
tehlikesi vardýr.
Dikkat! Keskin ve aþýndýrýcý
temizleyici maddeler, cihaza zarar
verir. Su ve deterjanla temizleyin.
Dikkat! Temizlik maddelerinin
artýklarý cihaza zarar verir. Artýklarý su
ve deterjanla temizleyin.
Cihazý her kullanýmdan sonra
temizleme
1. Cihazý nemli bir bez ve biraz
deterjanla silin.
2. Cihazý temiz bir bezle silerek
kurulayýn.
26 electrolux temizlik ve bakým
Kirleri çýkarma
1. Temizleyici kazýma aletini cam
seramik yüzeye çaprazlamasýna
yerleþtirin.
2. Býçaðý kaydýrarak kirleri çýkarýn.
3. Cihazý nemli bir bez ve biraz
deterjanla silin.
4. Cihazý temiz bir bezle silerek
kurulayýn.
Temizleme
hemen
cihaz soðumuþ
durumdayken
Temizleme
yöntemi
Þeker, þekerli yiyecekler
evet
---
Plastik, alüminyum folyolar
evet
---
Temizleyici kazýma
aleti*
Kireç ve su lekeleri
---
evet
Sýçrayan yaðlar
---
evet
Metalik renk bozulmalarý
---
evet
Kir türü
*Temizleyici kazýma aleti, cam seramik veya
paslanmaz çelik temizleyicileri piyasadan
edinebilirsiniz
Ýnatçý kirleri bir cam seramik veya
paslanmaz çelik temizleyicisiyle
çýkarýn.
Cam seramik yüzeyde kalan ve
çýkarýlamayan çizik veya koyu
lekeler, cihazýn çalýþmasýna engel
teþkil etmez.
Cam seramik veya
paslanmaz çelik
temizleyici*
arýzalar ve ç özümleri electrolux 27
Arýzalar ve Çözümleri
Sorun
Ocak bölmeleri açýlmýyor veya
çalýþmýyor.
Olasý neden
Çözüm
Cihazýn açýlmasýnýn üzerinden
10 saniyeden uzun bir zaman
geçmiþtir
Cihazý yeniden çalýþtýrýn
Çocuk emniyeti açýlmýþtýr
Çocuk emniyetini devre dýþý
býrakýn (bkz. “Çocuk Emniyeti”
bölümü)
Birkaç sensör alanýna birden
ayný anda dokunulmuþtur
Sadece tek bir sensör alanýna
dokunun
Otomatik kapanma sistemi
çalýþmýþtýr
Varsa cihaz üzerinde bulunan
eþyalarý (tencere, bez vb.)
kaldýrýn. Cihazý yeniden
çalýþtýrýn
Kilit açýktýr
Kilidi kapatýn (bkz. Kontrol
paneli kilidini açma/kapama
Cihaz kapalýyken sinyal sesi
duyulur
Kullaným yüzeyi cisimlerle
kýsmen veya tümüyle
kapanmýþtýr
Cisimleri kaldýrýn
Atýl ýsý göstergesi hiçbir þey
göstermiyor
Ocak bölmesi sadece kýsa süre Ocak bölmesi sýcak olduðu
çalýþtýrýlmýþ olduðundan henüz takdirde gösterge çalýþmýyorsa,
ýsýnmamýþtýr
müþteri hizmetlerini arayýn.
Otomatik ýsýtma açýlmýyor
Ocak bölmesinde sýcaklýk
kalmýþtýr
Ocak bölmesinin soðumasýný
bekleyin
En yüksek piþirme derecesi
ayarlanmýþtýr
En yüksek piþirme derecesi,
otomatik ýsýtmayla ayný güçtedir
Piþirme derecesi alaný
üzerinden ayarlanmýþtýr
1. Ocak bölmesini kapatýn
1. Ocak bölmesini sensör
alaný üzerinden ayarlayýn
Açma/kapatma sensörünün
üzeri örneðin bir bezle
kapanmýþtýr
Kontrol panelinin üzerine eþya
koymayýn
Ocak bölmesinin aþýrý ýsýnma
korumasý çalýþmýþtýr.
Ocak bölmesini kapatýn.
Bölmeyi tekrar açýn.
Otomatik kapanma sistemi
çalýþmýþtýr.
Ocak bölmesini kapatýn.
Bölmeyi tekrar açýn.
Elektronik hata
Cihazýn elektrik baðlantýsýný
birkaç dakikalýðýna kesin (ev
kurulumundaki sigortayý
çýkarýn)
Cihazý açtýktan sonra yine
görüntülenirse, servis çaðýrýn
Sinyal sesi duyuluyor, cihaz
açýlýp 5 saniye sonra yeniden
kapanýyor; 5 saniye sonra bir
sinyal sesi daha duyuluyor
yanýyor
ve sayý görüntüleniyor
28 electrolux arýzalar ve ç özümleri
Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný
kullanarak gideremediðiniz takdirde,
lütfen bayinize veya müþteri
hizmetlerine baþvurun.
Uyarý: Cihazda yapýlacak olan
tamirat, yalnýzca yetkili servisi
tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan
tamirler kullanýcý için çok tehlikeli
olabilir.
Yedek parça gerektiðinde, Yetkili
Servis teknisyeninin veya satýcýnýn
ziyareti garanti süresi dahilinde bile
olsa, ücret alýnýr.
elden çýkarma electrolux 29
Elden çýkarma
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevreye zarar
vermez ve geri dönüþümlüdür. Plastik
parçalar örneðin >PE<, >PS< gibi
þekillerde belirtilmiþtir. Ambalaj
malzemelerini, dýþ çöp
konteynerlerinde iþaretlerine göre
öngörülmüþ olan bölümlere atýn.
Eski cihaz
Ürünün ya da ambalajýnýn üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev
çöpü gibi atýlmayýp, elektrik ve
elektronik cihazlarýn geri dönüþüm
için verildiði özel toplama
noktalarýndan birine verilmesi
gerektiðini belirtir. Bu ürünün doðru
þekilde imha edilmesine katkýda
bulunmakla hem çevreyi, hem de
çevrenizdekilerin saðlýðýný korumuþ
olursunuz. Yanlýþ þekilde imha ise
hem çevreye hem saðlýða zararlýdýr.
Bu ürünün geri dönüþümüne iliþkin
daha ayrýntýlý bilgileri belediyenizden,
çöp dairenizden veya ürünü satýn
almýþ olduðunuz bayiden
edinebilirsiniz.
W
30 electrolux montaj talimatlarý
Montaj Talimatlarý
Güvenlik bilgileri
Dikkat! Mutlaka okuyun!
Cihazýn kullanýldýðý ülkede yürürlükte olan
yasa, tüzük, yönerge ve normlara
uyulmalýdýr (güvenlik kurallarý, amacýna
ve kurallara uygun geri dönüþüm, vb).
Montaj sadece yetkili bir teknisyen
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Diðer cihaz ve mobilyalarla arada
bulunmasý gereken asgari mesafelere
uyulmalýdýr.
Temas korunmasý montaj yoluyla
saðlanmalý, örneðin cihazýn doðrudan
altýna yerleþtirilecek çekmecelerle araya
koruyucu bir zemin yerleþtirilmeldir.
Çalýþma yüzeyindeki kesitler, uygun bir
sýzdýrmazlýk materyaliyle neme karþý
korunmalýdýr.
Conta, cihaz ile çalýþma yüzeyinin
aralýksýz temasýný saðlar.
Cihazý kapý ve pencerelerin hemen
arkasýna monte etmekten uzak durunuz.
Aksi takdirde açýlan kapýlar ve
pencereler, sýcak tencerelerin piþirme
alanýndan düþmesine neden olabilir.
Elektrik akýmý nedeniyle
yaralanma tehlikesi.
• Þebeke baðlantý klemensinde gerilim
bulunmaktadýr.
• Þebeke baðlantý klemensini gerilimsiz
duruma getirin.
• Baðlantý þemasýna dikkat edin.
• Elektroteknik güvenlik kurallarýna
uyun.
• Tekniðe uygun montaj yaparak temas
korumasýný saðlayýn.
• Elektrik baðlantýsýnýn bir elektrik
teknisyeni tarafýndan yapýlmasýný
saðlayýn.
z
z
Elektrik akýmý sonucu hasar.
• Gevþek ve hatalý soket baðlantýlarý
klemensi aþýrý ýsýtabilir.
• Klemens baðlantýlarýný tekniðe uygun
þekilde uygulayýn.
• Kablolardaki çekme yükünü alýn.
• 1 veya 2 fazlý baðlantýda, H05BB-F
Tmax 90°C (veya üstü) tipte uygun
þebeke baðlantý kablosu
kullanýlmalýdýr.
• Cihazýnýzýn þebeke baðlantý kablosu
hasarlanmýþsa, özel bir baðlantý
kablosuyla (Tip H05BB-F Tmax 90°C;
veya üstü) deðiþtirilmelidir. Bu
kabloyu müþteri hizmetlerinden
edinebilirsiniz.
Bir cihaza, en az 3 mm geniþliðinde
temas açýklýðý ile tüm kutuplarda
þebekeden cihazin irtibatýnýn kesilmesine
imkan verecek bir elektrik tesisatýnýn
temin edilmesi zorunludur. Elveriþli
koruma cihazlarý, hat koruyucu devre
kesiciler, (vida tipi sigortalar tutamaçtan
sökülecek) sigortalarý, toprak kaçaðý
engelleri ve kontaktörlerini içermektedir.
Contayý yapýþtýrma
• Kesme alanýndaki tezgahý
temizleyiniz.
• Ekte gelen, tek tarafý kendinden
yapýþkanlý sýzdýrmazlýk bandýný
piþirme alanýnýn alt tarafýnýn etrafýna
dolayarak, cam seramik camýn dýþ
kenarý boyunca yapýþtýrýnýz. Bu sýrada
bandý germeyiniz. Kesme yerinin bir
tarafýn ortasýnda bulunmasý gerekir.
Pay býraktýktan (birkaç mm
ekledikten) sonra iki ucu da birbirine
doðru bastýrýnýz.
montaj electrolux 31
Montaj
32 electrolux montaj
montaj electrolux 33
34 electrolux montaj
electrolux 35
Bilgi Etiketi
EHS60200P
55HAD56AO
949 592 650
230 V
50 Hz
7,1 kW
ELECTROLUX
36 electrolux garanti/satiþ sonrasi servis noktalari
Garanti/Satiþ sonrasi servis
noktalari
GARANTÝ/Müþteri hizmetleri
1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve
• Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3
(ÜÇ) yýl.
• Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi
malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn
tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi malýný tüketicinin
kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý
arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli yada baþka herhangi bir ad
altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5. Malýn ;
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý
ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan
yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý,
– Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
– Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði,
ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün
bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar
garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin
ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurulabilir.
garanti/satiþ sonrasi servis noktalari electrolux 37
Buna göre
Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için verdiði
garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz.
– Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar,
– Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma, düþürme, vs)
– Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj dýþýnda
kullanma,
– Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli
dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda,
– Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr.
– Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve deðiþtirilecek
parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir.
– Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri numarasý kaldýrýldýðý
veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.
Garanti Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 yýldýr ve onay tarihi esas alýnarak her yýl vize edilir. Geçerlilik
süresinin dolmasýna müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptýrýlmayan belgeler geçersiz sayýlýr. Belgesi
iptal edilen veya geçersiz sayýlan imalatçý ve / veya ithalatçýlara ayný ürün için 6 ay süre ile yeni
belge tanzim edilemez.
ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI: ELECTROLUX Dayanýklý Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
MERKEZ ADRESÝ: Tarlabaþý Cad.No : 35 34437 Taksim / ÝSTANBUL
TELEFONU: 0 212 293 10 20 (Pbx)
FAX: 0 212 251 60 94
www.electrolux.com.tr
Ürününüz ile ilgili teknik sorunlarýn oluþmasý halinde bölgenizde size en yakýn Yetkili
servisimiz ile irtibat kurabilmeniz için Tüketici Danýþma Merkezimizi arayýnýz
ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 60 32
AEG-ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 61 69
Lütfen Yetkili servisimizi aramadan önce aþaðýdaki bilgileri hazýrlayalým.
1. Ýsim ve adres bilgisi
2. Telefon numaranýz
3. Arýzanýn tam olarak tanýmlanmasý
4. Model-üretim numarasý ve seri numara bilgisi (Ürün üzerindeki etikette mevcut)
5. Satýn alma tarihi.
* Unutmayýnýzki hizmetinizi garantili olarak yaptýrabilmeniz için faturanýzý ve diðer
tüm servis hizmetlerine ait dokümanlarý Yetkili Servis'e ibra etmek zorundasýnýz.
38 electrolux garanti/satiþ sonrasi servis noktalari
MARKA
Ürün Grubu
Split Klima
Mikrdalga Fýrýn
Solo Fýrýnlar
Ocak
Þofben/Termosifon
Kurutma Makineleri
Derin Dondurucular
Elektrik Süpürgeleri
Bulaþýk Makinalarý
Soðutucular
Aspiratör/Davlumbazlar
Çamaþýr Makinalarý
Ekmek Kýzartýcý
Fritöz
Hava Temizleyici
Kahve Makinasý
Meyva Sýkacaðý
Mikser
Saç Kurutma Makinasý
Kettle Su Isýtýcý
Ütü
ONAY TARÝHÝ BELGE NO.
Electrolux
AEG-Electrolux
07.05.2003/14212
14.11.2002/2082
14.11.2002/2083
14.11.2002/2085
14.11.2002/2086
15.02.2002/8602
16.10.2002/6431
29.07.2002/1546
29.07.2002/1547
29.07.2002/1548
29.07.2002/1549
29.07.2002/1552
09.06.2004/ 19757
27.03.2002/2639
12.02.2002/2415
12.02.2002/2538
13.07.2004/20362
25.04.2002/6917
16.10.2002/6432
12.02.2002/2391
12.02.2002/2392
12.02.2002/2393
12.02.2002/2414
12.02.2002/2390
27.03.2002/5046
25.04.2002/6234
27.03.2002/5048
27.03.2002/2640
25.04.2002/6233
25.04.2002/5409
25.04.2002/5407
16.10.2002/5820
27.03.2002/2641
G. SÜRE
3 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
2 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
3 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
garanti/satiþ sonrasi servis noktalari electrolux 39
Avrupa Garantisi
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya
kanunlarca belirlenen süre boyunca, kýlavuzun
arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her
birinde Elektrolux tarafýndan garantilidir. Eðer
aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin
birinden diðerine taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de
aþaðýdaki þartlar dahilinde sizinle birlikte yer
deðiþtirmiþ olacaktýr:
• Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan
verilen geçerli bir satýn alma belgesinin ibrazý
ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn
aldýðýnýz tarihte baþlar.
• Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve
cihazýn bu özel modeli ve tipi için yeni ikamet
edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla
ilgili olarak ayný içeriðe sahip olacaktýr.
• Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye
mahsustur ve baþka bir kullanýcýya
devredilemez.
• Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar
uyarýnca monte edilir ve kullanýlýr ve sadece ev
içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným
amaçlý deðildir.
• Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede
yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar uyarýnca
monte edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca
size tanýnan herhangi bir haktan etkilenmez.
40 electrolux garanti/satiþ sonrasi servis noktalari
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
garanti/satiþ sonrasi servis noktalari electrolux 41
p
t
b
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
42 electrolux servis
Servis
Teknik arýzalarda lütfen öncelikle,
kullanma kýlavuzunun yardýmýyla (“Arýza
durumunda” bölümü) sorunu kendi
kendinize çözmeyi deneyin.
Eðer sorunu çözemiyorsanýz, lütfen
müþteri hizmetlerimize veya yetkili
servislerimizden birine baþvurun.
Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu
bilgilere ihtiyacýmýz vardýr:
– Cihaz modeli
– Ürün numarasý (PNC)
– Seri numarasý (S-No.)
(numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr)
– Arýzanýn türü
– varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý
– Cam seramik üç haneli harf-sayý
kombinasyonu
Cihazýnýzla ilgili gereken bilgilerin elinizin
altýnda bulunmasý için, bunlarý aþaðýya
yazmanýzý öneririz:
Cihaz modeli:
.....................................
Ürün numarasý:
.....................................
Seri numarasý:
.....................................
www.electrolux.com
www.electrolux.com.tr
867 201 243-M-291107-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising