Progress | PEM6000E | User manual | Progress PEM6000E Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
PEM6000E
2 progress
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
3
5
5
5
Onderhoud en reiniging
6
Probleemoplossing
6
Montage
7
Technische informatie
8
Milieubescherming
8
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
progress 3
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.
met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt dat
hete pennen van het apparaat vallen als
de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de
bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder
het apparaat om te voorkomen dat de
onderkant kan worden aangeraakt.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Zorg er voordat de kookplaat wordt aangesloten op een oven en voor het aanleggen van de bedrading voor dat de hoofdterminals van beide apparaten niet onder
stroom staan.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen
kunnen oververhitting van de aansluiting
veroorzaken.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Laat de elektrische verbindingen het apparaat of het kookgerei niet aanraken als
u het apparaat aansluit op het stopcontact.
• Voorkom dat elektrische verbindingen
verstrikt raken.
• Belast het snoer niet extra door eraan te
trekken.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Neem contact op met de
service-afdeling of een elektromonteur
om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
4 progress
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
Gebruik van het apparaat
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe
timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Ze zijn heet.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet
en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat pannen niet afkoelen op de kookplaat.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice
voor reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele
onderdelen aan.
progress 5
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
145
180
mm
180
mm
4
mm
145
1
2
3
4
Kookzone
Kookzone
Kookzone
Kookzone
mm
3
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar
door restwarmte!
DAGELIJKS GEBRUIK
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
U bedient de kookplaat met de knoppen van de oven. De Bedieningsinstructies van de oven vertellen u hoe u
de kookplaat moet gebruiken.
Voor het eerste gebruik
Plaats pannen met water op elke kookzone,
stel de maximale stand in en laat het apparaat 10 minuten werken. Dit is om restanten
van het apparaat te verbranden. Laat hierna
het apparaat 20 minuten werken in de laagste stand. Tijdens deze periode kan er een
nare geur en rook optreden. Dit is normaal.
Zorg dat er voldoende luchtcirculatie is.
Snelkookplaat
De rode stip in het midden van de plaat
toont aan dat de plaat een snelkookplaat is.
Een snelkookplaat wordt sneller warm dan
normale platen.
De rode stippen zijn op de platen geverfd.
Door gebruik van het apparaat kunnen ze
beschadigd raken en na verloop van tijd
zelfs helemaal verdwijnen. Dit heeft geen effect op de werking van het apparaat.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Kookgerei
• De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet de pan op de vaste kookplaat
voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de vaste kookplaat uit, om
gebruik te maken van de restwarmte.
• De bodems van de pannen en de
vaste kookplaten dienen dezelfde afmetingen te hebben.
6 progress
ONDERHOUD EN REINIGING
Belangrijk! Verbrandingsgevaar door
restwarmte!
Laat het apparaat voldoende afkoelen.
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. Gebruik het reinigingspoeder of het
sponsje.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Verwarm de kookplaat tot een lage
temperatuur en laat deze opdrogen.
4. Breng regelmatig naaimachine-olie aan
om de kookplaten in goede conditie te
houden. Veeg de olie weg met absorberend papier.
Belangrijk! Gebruik een reinigingsmiddel
voor roestvrij staal om de roestvrij stalen
randen schoon te maken.
De roestvrijstalen rand van de plaat kan
iets verkleuren door de hoge temperatuur.
Het roestvrij staal kan vuil worden als de
temperatuur te hoog is. Kook daarom niet
met stenen pannen, aardenwerk pannen of
gietijzeren platen. Gebruik geen aluminiumfolie om schade aan het oppervlak te voorkomen.
Onderdelen van roestvrij staal afwassen
met water en vervolgens afdrogen met een
zachte doek.
PROBLEEMOPLOSSING
Storing
Mogelijke oorzaak
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Oplossing
Schakel het apparaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
Probleem met de elektriciteit in
huis.
Controleer de zekering van de
stroomvoorziening in de stoppenkast van het huis. Als de
zekeringen keer op keer doorslaan, neem dan contact op
met een erkende installateur.
progress 7
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw
vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een
driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van
A
het apparaat wordt het bezoek van de
technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens
de garantieperiode. De instructies over de
klantenservice en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
Labels meegeleverd in de zak met
accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Plak de sticker op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van toepassing)
B) Plak de sticker op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van toepassing)
C) Plak de sticker op het instructieboekje.
MONTAGE
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de
onderstaande informatie van het typeplatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer
(PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
8 progress
Montage
min.
500mm
4x
min.
50mm
Ø10
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
TECHNISCHE INFORMATIE
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Rechtsachter —180 mm
2000 W
Rechtsvoor — 145 mm
1000 W
Linksachter — 145 mm
1000 W
Linksvoor — 180 mm
2000 W
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof
onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
progress 9
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Helpful hints and tips
9
10
12
12
12
Care and cleaning
12
Troubleshooting
13
Installation
14
Technical information
15
Environment concerns
15
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend
that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during
use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer
or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
10 progress
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above drawers
make sure that the space, between the
bottom of the appliance and the upper
drawer, is sufficient for air circulation.
• The bottom of the appliance can get hot.
We recommend to install a non-combustile separation panel under the appliance
to prevent access to the bottom.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections should be made
by a qualified electrician.
• Before connecting the hob to an oven
and before every wiring make sure the
•
•
•
•
•
•
•
•
•
main terminals of both appliances are not
live.
Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect plug and
socket can make the terminal become
too hot.
Make sure that a shock protection is installed.
Do not let the electricity bonds touch the
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near sockets.
Do not let the electricity bonds tangle.
Use a strain relief clamp on cable.
Use the correct mains cable.
Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
progress 11
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Set the cooking zone to “off” after use.
• Do not use the appliance as a work or as
a storage surface.
• When you place food into hot oil, it may
splash.
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when
you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases can
cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants,
can cause fire at a lower temperature
than oil used for the first time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the control
panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Do not let acid liquids, for example vinegar, lemon juice or limescale remover,
touch the hob. This can cause matt
patches.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance
correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
Service
• Contact the Service to repair the appliance. We recommend only the use of
original spare parts.
12 progress
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
145
180
mm
mm
180
mm
4
145
1
2
3
4
Cooking zone
Cooking zone
Cooking zone
Cooking zone
mm
3
Warning! The risk of burns from
residual heat!
DAILY USE
Warning! Refer to the Safety chapters.
You operate the hob with the knobs of
the oven. The Daily Use chapter for the
oven tells how to operate the hob.
Before first use
Put cookware containing water on each
cooking zone, set the maximum position
and operate the appliance for 10 min. This
is to burn off the residue in the appliance.
After that, operate the appliance at minimum position for 20 min. During this peri-
od, an odour and smoke can occur. This is
normal. Make sure that the airflow is sufficient.
Rapid hot plate
A red dot in the middle of the plate shows a
rapid hot plate. A rapid hot plate heats up
faster than usual plates.
The red dots are painted on the plates.
They can deteriorate during use and even
disappear completely after a period of time.
It does not have an effect on the performance of the appliance.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Cookware
• The bottom of the cookware must
be as thick and flat as possible.
Energy saving
• If it is possible, always put the lids on
the cookware.
• Put cookware on a solid hotplate before you start it.
• Stop the solid hotplate before the
end of the cooking time to use residual heat.
• The bottom of pans and solid hotplates must have the same dimension.
CARE AND CLEANING
Important! The risk of burns from residual
heat!
Let the appliance become sufficiently cool.
progress 13
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the surface
cause no effect on how the appliance
operates.
To remove the dirt:
1. Use the cleaning powder or the cleaning pad.
2. Clean the appliance with a moist cloth
and some detergent.
3. Heat the hotplate to a low temperature
and let it to dry.
4. To keep the hotplates in good shape,
regularly rub in a sewing machine oil.
Polish off the oil with absorbent paper.
Important! For stainless steel edges of the
hob use the cleaning agent for stainless
steel.
The stainless steel edge of the plate
can change the colour as a result of
the high temperature.
The stainless steel can become dirty if the
temperature is too high. Because of this do
not cook with the stone pots, earthenware
pans or cast iron plates. Do not use the aluminium foil to prevent damage to the top
during operation.
The Stainless steel parts wash with water,
and then dry with a soft cloth.
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause
You cannot activate the appliance or operate it.
Remedy
Activate the appliance again
and set the heat setting in less
than 10 seconds.
Problem with the house electrical system.
Examine the fuse in the electrical system of the house in the
fuse box. If the fuses blow
again and again, speak to
qualified electrician.
14 progress
If you tried the above solutions and cannot
repair the problem, speak to your dealer or
the customer service. Give the data from
the rating plate, three digit letter code for
the glass ceramic (it is in the corner of the
glass surface) and an error message that
comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer
service technician or dealer will not be free
A
of charge, also during the warranty period.
The instructions about the customer service
and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
Labels supplied with the accessories
bag
Stick the adhesive labels as indicated below:
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Stick it on Guarantee Card and send
this part (if applicable)
B) Stick it on Guarantee Card and keep
this part (if applicable)
C) Stick it on instruction booklet
INSTALLATION
Warning! Refer to the Safety chapters.
Before the installation
Before the installation of the appliance, record the information below from the rating
plate. The rating plate is on the bottom of
the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you
assemble the appliance into correct builtin units and work surfaces that align to
the standards.
progress 15
Assembly
min.
500mm
4x
min.
50mm
Ø10
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
TECHNICAL INFORMATION
Cooking zones power
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Right rear —180 mm
2000 W
Right front — 145 mm
1000 W
Left rear — 145 mm
1000 W
Left front — 180 mm
2000 W
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to
the environment and can be recycled.
The plastic components are identified
by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household
waste at the waste disposal facilities in
your municipality.
16 progress
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
16
17
19
19
19
20
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caracteristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
20
21
22
22
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments
chauffants.
progress 17
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe
ou un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à
l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec
un couvercle ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours des
précautions lorsque vous le déplacez.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte
ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment
d'espace entre le fond de l'appareil et le
tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Nous vous recommandons
d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien
qualifié.
• Avant de raccorder une table de cuisson
à un four et avant de brancher les câbles,
assurez-vous que les bornes principales
des deux appareils sont hors tension.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une
surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Contrôlez que les câbles d'alimentation
n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil électrique à des prises électriques situées à proximité.
• Ne laissez pas les connexions s'emmêler.
• Utilisez une pince pour détendre le câble.
18 progress
• Utilisez le câble d'alimentation approprié.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ni comme plan de stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile lorsque
vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
• Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou du
produit détartrant, entrer en contact avec
la table de cuisson. Cela peut provoquer
l'apparition de taches mates.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ou d'objets métalliques.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettezle au rebut.
Maintenance
• Contactez le service après-vente pour
faire réparer l'appareil. N'utilisez que des
pièces de rechange d'origine.
progress 19
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
145
180
mm
180
mm
4
mm
145
1
2
3
4
Zone de cuisson
Zone de cuisson
Zone de cuisson
Zone de cuisson
mm
3
Avertissement La chaleur résiduelle
peut être source de brûlures !
UTILISATION QUOTIDIENNE
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Les zones de cuisson fonctionnent
avec les manettes du four. Le chapitre
Utilisation quotidienne du four vous
renseigne sur le fonctionnement de la
table de cuisson.
Avant la première utilisation
Placez un récipient de cuisson contenant
de l'eau sur chaque zone de cuisson, réglez sur la position maximum et laissez l'appareil fonctionner pendant 10 minutes. Ceci
afin de d'éliminer les résidus dans l'appareil. Ensuite, faites fonctionner l'appareil sur
la position minimum pendant 20 minutes.
Pendant cette période, il se peut qu'une
odeur et de la fumée apparaissent. Ce phénomène est normal. Vérifiez que la ventilation environnante est suffisante.
Plaque de cuisson rapide
Un point rouge au milieu de la plaque montre une plaque à chauffage rapide. Une plaque à chauffage rapide chauffe plus vite
que les plaques classiques.
Les points rouges sont peints sur les plaques. Ils peuvent se détériorer à l'usage,
voire disparaître complètement après un
certain temps. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
CONSEILS UTILES
Récipients de cuisson
• Le fond du récipient de cuisson doit
être lisse, propre et sec, aussi plat et
épais que possible avant chaque utilisation
Économie d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la
cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la
zone de cuisson avant de mettre
celle-ci en fonctionnement.
20 progress
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson
avant la fin du temps de cuisson
pour utiliser la chaleur résiduelle.
• Veillez à ce que le fond du plat corresponde à la dimension de la zone
de cuisson
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Important La chaleur résiduelle peut être
source de brûlures !
Laissez l'appareil refroidir suffisamment.
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson
dont le fond est propre.
Les égratignures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.
Pour enlever les salissures :
1. Utilisez la poudre de nettoyage ou le
chiffon de nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent.
3. Faites chauffer la plaque à basse température et laissez-la sécher.
4. Pour conserver le bon état des plaques, frottez-la régulièrement avec de
l'huile pour machine à coudre. Éliminez
le surplus d'huile à l'aide de papier absorbant.
Important Pour les rebords en inox de la
table de cuisson, utilisez un nettoyant
spécial pour acier inoxydable.
Le rebord en inox des plaques peut subir une légère décoloration en raison de
la haute température.
L'acier inoxydable peut se salir si la température est trop élevée. Pour cette raison, ne
cuisinez pas dans des casseroles en pierre,
en faïence ou en fonte. N'utilisez pas de papier aluminium pour ne pas endommager la
partie supérieure durant le fonctionnement.
Lavez les éléments en acier inoxydable à
l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon
doux.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause probable
Vous ne pouvez pas allumer
l'appareil ou le faire fonctionner.
Solution
Allumez de nouveau l'appareil
et réglez le niveau de cuisson
en moins de 10 secondes.
Problème lié au système électrique domestique.
Vérifiez le fusible du système
électrique de l'habitation dans
la boîte à fusibles. Si les fusibles grillent de manière répétée, faites appel à un électricien
qualifié.
progress 21
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème,
veuillez vous adresser à votre revendeur ou
au service après-vente. Veuillez lui fournir
les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans
un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de
la part de l'utilisateur, le déplacement du
A
technicien du service après-vente ou du
magasin vendeur peut être facturé même
en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
Étiquettes fournies dans le sachet des
accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué ci-dessous :
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Collez-la sur la carte de garantie et envoyez cette partie (le cas échéant)
B) Collez-la sur la carte de garantie et conservez cette partie (le cas échéant)
C) Collez-la sur la notice d'utilisation
INSTALLATION
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez cidessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se
trouve au bas de l'enveloppe extérieure de
l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent
être mis en fonctionnement qu'après
avoir été installés dans des meubles et
sur des plans de travail homologués et
adaptés.
22 progress
Montage
min.
500mm
4x
min.
50mm
Ø10
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de cuisson
max.) [W]
Arrière droite — 180 mm
2000 W
Avant droite — 145 mm
1000 W
Arrière gauche — 145 mm
1000 W
Avant gauche — 180 mm
2000 W
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont
écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables
grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc.
Veuillez jeter les matériaux d'emballage
dans le conteneur approprié du centre
de collecte des déchets de votre commune.
progress 23
INHALT
Sicherheitsinformationen
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
23
24
26
26
27
Reinigung und Pflege
27
Fehlersuche
27
Montage
28
Technische Daten
29
Umwelttipps
29
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für
Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige
Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden,
wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in
Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind
heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
24 progress
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,
Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da
diese heiß werden können.
SICHERHEITSHINWEISE
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den Elektroanschluss
des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster.
So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen
dem Geräteboden und der oberen
Schublade ein ausreichender Abstand für
die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der
Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
• Stellen Sie vor dem Anschluss des Kochfelds an den Backofen und den anderen
Anschüssen sicher, dass die Anschlussklemmen der beiden Geräte nicht an die
Spannungsversorgung angeschlossen
sind.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Lockere und
unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen.
progress 25
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Achten Sie beim Anschluss des Geräts
an die Steckdose darauf, dass die elektrische Leitungen weder das Gerät noch
heißes Kochgeschirr berühren.
• Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen nicht lose hängen oder sich verheddern.
• Verwenden Sie eine Zugentlastung für
das Kabel.
• Benutzen Sie das richtige Netzkabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie
sich zum Austausch des beschädigten
Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es
mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden
heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen
oder erhitzte Gegenstände beim Kochen
mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und einen Brand bei
niedrigeren Temperaturen als frisches Öl
verursachen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf
das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer
ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende Reinigungsmittel mit dem Kochfeld
in Berührung kommen. Diese könnten
matte Flecken verursachen.
Reinigung und Pflege
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
26 progress
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich
an die zuständige kommunale Behörde
vor Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
Kundendienst
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an den Kundendienst. Wir empfehlen
nur Originalersatzteile zu verwenden.
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
145
180
mm
180
mm
4
mm
145
1
2
3
4
Kochzone
Kochzone
Kochzone
Kochzone
mm
3
Warnung! Es besteht
Verbrennungsgefahr durch Restwärme!
TÄGLICHER GEBRAUCH
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Das Kochfeld wird mit den Knöpfen
des Herds bedient. Im Kapitel „Täglicher Gebrauch“ für den Backofen können Sie nachlesen, wie das Kochfeld
bedient wird.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Stellen Sie Kochgeschirr mit Wasser auf jede Kochzone, stellen Sie die höchste Kochstufe ein und lassen Sie das Gerät 10 Minuten eingeschaltet. Auf diese Weise werden
die Rückstände im Gerät verbrannt. Lassen
Sie dann das Gerät auf der niedrigsten
Kochstufe 20 Minuten eingeschaltet. Wäh-
rend dieser Zeit kann es zu Geruchs- und
Rauchentwicklung kommen. Das ist normal. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
Blitzkochplatte
Die Blitzkochplatte ist mit einem roten
Punkt in ihrer Mitte gekennzeichnet. Sie
heizt sich schneller als herkömmliche Kochplatten auf.
Die roten Punkte sind auf den Kochplatten
aufgemalt. Sie können im Laufe der Zeit ihre
Farbe verlieren oder ganz verschwinden.
Dies hat jedoch keine Auswirkung auf den
Gerätebetrieb.
progress 27
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Kochgeschirr
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte
so dick und flach wie möglich sein.
Energie sparendes Kochen
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, immer mit einem Deckel ab.
• Stellen Sie das Kochgeschirr auf die
Kochplatte und schalten Sie diese
erst dann ein.
• Schalten Sie die Kochplatten vor
dem Ende der Garzeit aus, um die
Restwärme zu nutzen.
• Der Boden des Kochgeschirrs und
die verwendete Kochplatte sollten
gleich groß sein.
REINIGUNG UND PFLEGE
Wichtig! Es besteht Verbrennungsgefahr
durch Restwärme!
Lassen Sie das Gerät lange genug abkühlen.
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden
des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. Verwenden Sie ein Reinigungspulver
oder ein Reinigungspad.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Heizen Sie anschließend die Kochplatte
leicht auf und lassen Sie sie trocknen.
4. Um die Kochplatten in einem gutem
Zustand zu halten, reiben Sie diese regelmäßig mit Nähmaschinenöl ein. Saugen Sie dann das Öl mit saugfähigem
Papier auf.
Wichtig! Verwenden Sie für die
Edelstahlrahmen des Kochfelds ein
handelsübliches Reinigungsmittel für
Edelstahl.
Der Edelstahlrahmen der Kochplatte
kann sich aufgrund der hohen Temperatur leicht verfärben.
Bei einer zu hohen Temperatur kann der
Edelstahlrahmen verschmutzen. Verwenden
Sie daher zum Kochen keine Steintöpfe,
Römertöpfe oder Gusseisenplatten. Verwenden Sie keine Alufolie, da diese die
Oberfläche beschädigen kann.
Reinigen Sie die Edelstahlteile mit Wasser
und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab.
FEHLERSUCHE
Problem
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät erneut
ein und stellen Sie innerhalb
von 10 Sekunden die Kochstufe ein.
28 progress
Problem
Mögliche Ursache
Problem mit der Stromversorgung des Gebäudes.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben
können, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code
für die Glaskeramik (befindet sich in der
Ecke der Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät
korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät
A
falsch bedient haben, fällt auch während
der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine
Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
Im Zubehörbeutel mitgelieferte
Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt, an:
B
C
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
Abhilfe
Sehen Sie im Sicherungskasten
der Wohnung nach, ob die Sicherung für das Gerät ausgelöst hat. Löst die Sicherung
wiederholt aus, wenden Sie
sich an eine Elektrofachkraft.
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
A) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
verschicken Sie diesen Teil (falls vorhanden)
B) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
behalten Sie diesen Teil (falls vorhanden)
C) Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanleitung
MONTAGE
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts
alle Daten, die Sie unten auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich
unten am Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer
(PNC) ........................................
• Seriennummer ............
Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten
betrieben werden.
progress 29
Montage
min.
500mm
4x
min.
50mm
Ø10
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
TECHNISCHE DATEN
Kochzonenleistung
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
Hinten rechts —180 mm
2000 W
Vorne rechts — 145 mm
1000 W
Hinten links — 145 mm
1000 W
Vorne links —180 mm
2000 W
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar.
Kunststoffteile sind mit internationalen
Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS<
usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
30 progress
progress 31
www.progress-hausgeraete.de
892952155-C-112013
Download PDF

advertising