Progress | PAI8000E | User manual | Progress PAI8000E Korisnički priručnik

upute za uporabu
brugsanvisning
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
Ploča za kuhanje
Kogesektion
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
PAI8000E
2 progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
Korisni savjeti i preporuke
2
3
5
6
8
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Postavljanje
Briga za okoliš
9
10
11
12
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute
uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu,
preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Opća sigurnost
• Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom
uporabe. Ne dodirujte grijače.
• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko
upravljanje.
• Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
progress 3
• Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
• Ako je staklokeramička površina napuknuta, isključite uređaj
kako biste spriječili mogućnost električnog udara.
• Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na detektor posuđa.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
Upozorenje Ovaj uređaj mora postaviti
kvalificirana osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje
isporučenih s uređajem.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj
jer je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način se sprječava
pad vrućeg posuđa kad se vrata ili prozor
otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor, između dna uređaja i gornje ladice, dovoljan za cirkulaciju
zraka.
• Uvjerite se da je prostor za provjetravanje
veličine 2 mm, između radne ploče i
prednjeg ruba kuhinjskog elementa ispod
nje, slobodan. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana nedostatkom odgovarajućeg prostora za provjetravanje.
• Dno uređaja može postati vruće. Preporučamo da ispod uređaja postavite nezapaljivu pregradnu ploču kako biste
spriječili pristup donjoj strani.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu mora izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li
uređaj isključen iz električne mreže.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli zapletu.
• Provjerite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili
vruće posuđe kada priključujete uređaj
na utičnice u blizini
• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja priključka.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Koristite spojnice na kabelu.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje
4 progress
uređaja iz električne mreže na svim
polovima. Izolacijski uređaj mora imati
kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Uporaba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se zagrijati.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe. Ne oslanjajte se
na prepoznavanje posude.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na
taj način sprječavate strujni udar.
• Korisnici s ugrađenim elektrostimulatorom srca moraju biti najmanje 30 cm
udaljeni od indukcijskih zona kuhanja kad
uređaj radi.
Upozorenje Opasnost od požara ili
eksplozije.
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane
predmete držite dalje od masti i ulja kad
kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje, koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim temperaturama nego ulje koje se koristi prvi put.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u,
pored ili na uređaj.
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Nemojte dopustiti da posuđe presuši.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili
posuđe s oštećenim dnom može ogrebati staklokeramiku. Te predmete uvijek
podignite kada ih morate pomaknuti na
površini za kuhanje.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Odlaganje
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
Servis
• Za popravak uređaja kontaktirajte servis.
Preporučujemo korištenje isključivo originalnih rezervnih dijelova.
progress 5
OPIS PROIZVODA
Izgled površine za kuhanje
1
2
1 Indukcijsko polje za kuhanje 1.800 W
2 Indukcijsko polje za kuhanje 1.400 W
3 Indukcijsko polje za kuhanje 1.800 W,
s funkcijom električne snage 2.800 W
4 Upravljačka ploča
5 Indukcijsko polje za kuhanje 2.300 W,
s funkcijom električne snage od 3.700
W
145
180
mm
mm
180
210
mm
mm
5
4
3
Izgled upravljačke ploče
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora. Zasloni, signali i zvukovi prikazuju
koje su funkcije aktivne.
Polje senzora
funkcija
1
uključuje i isključuje ploču za kuhanje
2
blokira/deblokira upravljačku ploču
3
Aktivna je funkcija električne snage
4
prikaz stupnja kuhanja
pokazuje stupanj kuhanja
5
pokazivači tajmera za polja kuhanja
pokazuje za koje ste polje postavili vrijeme
6
prikaz tajmera
pokazuje vrijeme u minutama
7
/
povećanje ili smanjenje stupnja kuhanja
8
/
produljenje ili skraćenje vremena
9
odabire polje kuhanja
6 progress
Prikazi stupnjeva kuhanja
Zaslon
Opis
Polje kuhanja je isključeno
Polje kuhanja radi
-
Postavka održavanja topline je uključena
Funkcija automatskog zagrijavanja je uključena
Indukcijsko polje kuhanja ne "osjeća" posuđe
Došlo je do kvara
Polje kuhanja je još vruće (preostala toplina)
Zaključavanje/Roditeljska blokada su uključeni
Aktivna je funkcija električne snage
Automatsko isključivanje je aktivno
Indukcijska polja kuhanja stvaraju toplinu izravno na dnu posuđa. Staklokeramika se
grije uslijed preostale topline posuđa.
Prikaz preostale topline
Upozorenje
Opasnost od opeklina
uslijed preostale topline!
SVAKODNEVNA UPORABA
Uključivanje i isključivanje
na 1 sekundu za uključivanje ili
Dodirnite
isključivanje uređaja.
• se ploča za kuhanje previše zagrije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Prije ponovnog
korištenja ploče za kuhanje, polje kuhanja
se mora ohladiti;
• koristite neprikladno posuđe.
svijetli
na zaslonu, a nakon 2 minute polje
kuhanja se automatski isključuje;
• ne isključite polje kuhanja ili ne promijenite stupanj kuhanja. Nakon nekog
i ploča za kuhanje se
vremena pali se
isključuje. Vidi tablicu.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje i ako:
• su sva polja kuhanja isključena
;
• ne postavite stupanj kuhanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje;
• pokrijete polje senzora nekim predmetom
(tavom, krpom, itd.) dulje od 10 sekundi.
Čuje se signal sve dok ne uklonite
predmet;
Vrijeme automatskog isključivanja
Stupnjevi
kuhanja
Isključuje se
nakon
6 sati
Stupnjevi kuhanja
kako biste pojačali stupanj
Dodirnite
kuhanja. Dodirnite
kako biste smanjili
stupanj kuhanja. Na zaslonu se prikazuje
stupanj kuhanja. Za isključivanje istoi
.
vremeno dodirnite
5 sati
4 sata
1,5 sata
progress 7
Automatsko zagrijavanje
Ako
Upravljanje snagom
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aktivirate funkciju automatskog zagrijavanja,
možete brže doseći potrebnu postavku
temperature. Ta funkcija na neko vrijeme
postavlja najvišu postavku temperature
(pogledajte prikaz) i zatim je smanjuje na
potrebnu postavku temperature.
Za početak djelovanja funkcije automatskog
zagrijavanja za polje kuhanja:
1. Dotaknite
. Na zaslonu se prikazuje
.
2. Odmah dotaknite
. Na zaslonu se
prikazuje
.
3. Odmah ponovno dotaknite
do
uključenja potrebne postavke temperature. Nakon 3 sekunde na zaslonu se
.
prikazuje
Za zaustavljanje funkcije dotaknite
.
Uključenje i isključenje funkcije
električne snage
Funkcija električne snage indukcijskim
poljima kuhanja stavlja na raspolaganje više
snage. Funkcija električne snage ostaje
aktivirana najviše 10 minuta. Nakon toga,
indukcijsko polje kuhanja se automatski
prebacuje na najviši stupanj kuhanja. Za
,
se pali. Za
uključivanje, dodirnite
isključivanje, dodirnite
ili
.
Upravljanje snagom dijeli snagu između dva
polja kuhanja koja tvore par (vidi sliku).
Funkcija električne snage povećava snagu
jednog polja kuhanja u paru na maksimalnu
razinu i automatski smanjuje snagu drugog
polja kuhanja na nižu razinu. Prikaz
"smanjenog" polja se mijenja.
Korištenje tajmera
Tajmerom postavljate koliko dugo će polje
kuhanja raditi u jednom ciklusu kuhanja.
Postavite tajmer nakon odabira polja
za kuhanje.
Stupanj kuhanja možete postaviti prije ili
nakon postavljanja tajmera.
• Odabir polja za kuhanje:dodirnite
nekoliko puta, dok se ne uključi indikator
potrebne zone za kuhanje.
• Pokretanje ili mijenjanje tajmera: door
na tajmeru kako biste podirnite
stavili vrijeme ( 00 - 99 minuta). Kada indikator polja za kuhanje treperi sporije,
vrijeme se odbrojava.
• Zaustavljanje tajmera: odaberite polje
i dodirnite
za
kuhanja pomoću
isključivanje tajmera. Preostalo vrijeme se
odbrojava unazad do 00 . Indikator polja
za kuhanje se isključuje.
• Provjera preostalog vremena: odabe. Inrite polje za kuhanje pomoću
dikator polja za kuhanje treperi brže. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Kada vrijeme istekne, čuje se zvučni signal i
treperi 00 . Polje za kuhanje se isključuje.
• Zaustavljanje zvučnog signala: dodirnite
8 progress
Tajmer možete koristiti kao nadglednik
minuta kada polja za kuhanje ne rade. Dodirnite
. Dodirnite
or
na tajmeru
kako biste postavili vrijeme. Kada vrijeme
istekne, čuje se zvučni signal i treperi 00 .
Zaključavanje/otključavanje
upravljačke ploče
Možete blokirati upravljačku ploču, ali ne i
. Time se sprečava nehotična promjena
stupnja kuhanja tijekom ciklusa kuhanja.
Najprije postavite stupanj zagrijavanja.
Dodirnite simbol
. Na 4 se sekunde
uključuje simbol
.
Tajmer još radi.
Za isključivanje ove funkcije dodirnite simbol
. Uključuje se stupanj zagrijavanja kojeg
ste prije postavili.
Kad isključite uređaj, isključit ćete i ovu
funkciju.
Sigurnosna blokada za djecu
Ova funkcija sprječava nehotičan rad ploče
za kuhanje.
• Dodirnite
na 4 sekunde. Uključuje se
simbol
.
• Uključite ploču za kuhanje pomoću
.
Isključivanje sigurnosne blokade za
djecu
• Uključite ploču za kuhanje pomoću
.
Nemojte postaviti stupanj kuhanja.
u trajanju od 4 sekunde.
Dodirnite
Uključuje se simbol
.
• Uključite ploču za kuhanje pomoću
.
Premošćenje sigurnosne blokade za
djecu za samo jedan ciklus kuhanja
• Uključite ploču za kuhanje pomoću
.
.
Uključuje se simbol
• Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde. Postavite stupanj kuhanja u roku kraćem od 10 sekundi. Možete rukovati
pločom za kuhanje.
• Kad isključite ploču za kuhanje pomoću
, sigurnosna blokada za djecu ponovno radi.
Pokretanje sigurnosne blokade za
djecu
• Uključite ploču za kuhanje pomoću
.
Nemojte postaviti stupanj kuhanja.
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
Indukcijska polja kuhanja koristite s
prikladnim posuđem za kuhanje.
Posuđe za kuhanje na indukcijskim
poljima kuhanja
Važno Kod indukcijskog kuhanja, snažno
elektromagnetsko polje izaziva gotovo
neposredno stvaranje topline u posuđu.
Materijal posuđa
• odgovarajući: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik, višeslojno dno (kojeg je proizvođač označio kao odgovarajuće).
• neodgovarajući: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je odgovarajuće za indukcijsku
ploču za kuhanje ako...
• ... malo vode vrlo brzo zakuha na polju
postavljenom na najviši stupanj kuhanja.
• ... se magnet privuče za dno posuđa.
Dno posuđa za kuhanje treba biti što
je moguće deblje i ravnije.
Mjere posuđa: indukcijska polja
kuhanja se automatski prilagođavaju
veličini dna posuđa - do određene granice. Ipak, minimalni promjer magnetnog dijela dna posuđa mora biti otprilike 3/4 polja kuhanja.
Zvukovi rada
Ako čujete
• zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno od
različitih materijala (struktura "sendviča").
• zvižduk: koristite jedno ili više polja
kuhanja s visokim razinama električne
snage, a posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoke razine električne
snage.
• škljocanje: dolazi do električnog preključivanja.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
progress 9
Zvukovi su uobičajena pojava i ne označavaju nikakav kvar.
Ušteda energije
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Stupanj
kuhanj
a
Koristite za:
• Posuđe za kuhanje postavite na polje
kuhanje prije uključivanja.
Primjeri primjene pri kuhanju
Podaci u tablici dani su samo kao smjernice.
Vrijeme
Savjeti
Održavanje topline pripremljene hrane
prema
potrebi
Pokriti
1-2
Holandski umak, rastopiti: maslac,
čokoladu, želatinu
5 – 25
min
Povremeno promiješati
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti, pržena jaja
10 – 40
min
Kuhati poklopljeno
2-3
Lagano vrenje riže i jela na mlijeku, zagrijavanje gotovih obroka
25 – 50
min
Dodati najmanje dvostruko više
tekućine nego riže, jela na mlijeku
povremeno promiješati.
3-4
Kuhanje povrća, ribe, mesa na pari
20 – 45
min
Dodati nekoliko žlica tekućine
4-5
Kuhanje krumpira na pari
20 – 60
min
Koristiti maks. 2,5 dcl vode za 750
g krumpira
4-5
Kuhanje većih količina namirnica, variva i
juha
60 –
150 min
Do 3 l tekućine plus sastojci
6-7
Lagano prženje: sitno izrezani sastojci u
umaku, teleći Cordon-bleu, kotleti,
sjeckano meso omotano tijestom, kobasice, jetra; zgušnjavanje umaka; prženje
jaja, palačinki, uštipaka
prema
potrebi
Okrenuti kad prođe pola vremena
kuhanja
7-8
Jako prženje isjeckanog mesa, odresci
od butine, odresci
5 – 15
min
Okrenuti kad prođe pola vremena
kuhanja
9
Kuhanje velike količine vode, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu), prženje krumpirića u dubokom ulju
1
Funkcija električne snage je pogodna za zagrijavanje velikih količina vode.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Očistite uređaj nakon svake uporabe.
Uvijek koristite posuđe za kuhanje s čistim
dnom.
Upozorenje Oštra i gruba sredstva za
čišćenje oštećuju uređaj.
Za vašu sigurnost, nemojte čistiti ovaj
uređaj parnim čistačima ili čistačima
pod visokim tlakom.
Ogrebotine ili tamne mrlje na
staklokeramici ne utječu na rad uređaja.
Za uklanjanje prljavštine:
1. – Odmah uklonite:plastiku koja se topi, plastičnu foliju i hranu koja sadrži
šećer. U suprotnom, prljavština može
uzrokovati oštećenje uređaja. Koristite posebni strugač za staklo. Stavite
strugač na staklenu površinu pod
oštrim kutom i pomičite oštricom po
površini.
– Uklonite nakon što je uređaj dovoljno hladan:krugove od vapnenca, krugove od vode, mrlje od mas-
10 progress
noće, metalnosjajne promjene boje.
Koristite posebno sredstvo za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg
čelika.
2. Očistite uređaj vlažnom krpom i s malo
sredstva za čišćenje.
3. Na kraju, prebrišite uređaj čistom
krpom.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Mogući uzrok
Ne možete uključiti uređaj ili
rukovati njime.
Rješenje
Ponovno uključite uređaj i unutar 10 sekundi postavite stupanj
kuhanja.
Istovremeno ste dotaknuli 2 ili
više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje senzora.
Na upravljačkoj ploči ima vode
ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglasit će se zvučni signal i
uređaj će se isključiti.
Oglašava se zvučni signal kad
je uređaj isključen.
Prekrili ste jedno ili više polja
senzora.
Uklonite predmet s polja senzora.
Uređaj se isključuje.
Nečim ste prekrili polje senzora
.
Uklonite predmet s polja senzora.
Ne uključuje se prikaz ostatka
topline.
Zona kuhanja nije vruća jer je
radila samo kratko vrijeme.
Ako je zona kuhanja radila dovoljno dugo da bi bila vruća, obratite se servisnoj službi.
Stupanj kuhanja se mijenja
između dvije razine.
Funkcija upravljanja snagom je
uključena.
Pogledajte "Upravljanje snagom".
Polja senzora se zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Ako je potrebno, veliko posuđe
stavite na stražnje zona kuhanja.
Uključuje se
.
Uključilo se Automatsko
isključivanje.
Isključite i ponovno uključite uređaj.
Uključuje se
.
Uključena je sigurnosna
blokada za djecu ili funkcija
blokade.
Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na zoni kuhanja nema posuđa.
Posuđe stavite na zonu
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće.
Koristite odgovarajuće posuđe.
Promjer dna posuđa premalen
je za zonu kuhanja.
Posuđe premjestite na manju
zonu kuhanja.
Došlo je do pogreške na uređaju.
Uređaj isključite iz električne
mreže na neko vrijeme. Isključite
osigurač iz električne instalacije
u kućanstvu. Ponovno ukopčajte. Ako se ponovno uključi
, obratite se servisnom centru.
Uključuju se
i broj.
progress 11
Problem
Uključuje se
.
Mogući uzrok
Rješenje
Došlo je do greške u uređaju
zato što je posuđe u kojem se
kuhalo presušilo. Uključuje se
zaštita od pregrijavanja zona
kuhanja i automatsko isključivanje.
Isključite uređaj. Uklonite vruću
posudu. Nakon otprilike 30
sekundi ponovno uključite zonu
kuhanja. Ako je problem bilo
posuđe, poruka greške na
zaslonu nestaje, ali može ostati
prikaz ostatka topline. Pustite
da se posuđe dovoljno ohladi i
pogledajte "Posuđe za indukcijsko polje kuhanja" kako
biste vidjeli je li vaše posuđe
kompatibilno s uređajem.
Ako primjenom gore navedenih rješenja ne
možete ukloniti problem, pitajte svog dobavljača ili službu za korisnike. Dajte im
podatke s nazivne pločice: troznamenkastu
slovno-brojčanu šifru za staklokeramiku (u
uglu površine za kuhanje) i poruku pogreške
koja se pojavljuje.
Ako ste nepravilno rukovali uređajem, rad
servisera službe za korisnike ili dobavljača
neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u jamstvenoj
knjižici.
POSTAVLJANJE
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Prije postavljanja, zapišite serijski
broj (Serijski br.) s natpisne pločice.Natpisna pločica uređaja nalazi se na
donjem dijelu kućišta.
949 593 003 03
PAI8000E
58 GBD C1 AU 220-240 V 50-60 Hz induction 7,4 kW
7,4 kW
PROGRESS
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
Spojni kabel
• Uređaj je opremljen spojnim kablom.
• Oštećeni električni kabel zamijenite specijalnim kablom (tipa H05BB-F Tmax
90°C; ili više). Obratite se svom lokalnom
servisnom centru.
Ugradbeni uređaji
• Ugradbene uređaje smijete koristiti jedino
nakon uklapanja u odgovarajuće,
Sklapanje
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
12 progress
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
Ako koristite zaštitnu kutiju (dodatni pribor1)), prednji prostor za protok zraka od 2
mm i zaštitni pod direktno ispod uređaja nisu neophodni.
Zaštitnu kutiju ne možete koristiti ako uređaj postavite iznad pećnice.
1) Zaštitna kutija je dodatna oprema i možda nije dostupna u nekim zemljama. Molimo kontaktirajte lokalnog
dobavljača.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
progress 13
Pakiranje
Materijali za pakiranje su prihvatljivi za
okoliš i mogu se reciklirati. Plastične
komponente posebno su označene:
>PE<,>PS< itd. Bacite materijale za
pakiranje u kućanski otpad na odgovarajućem lokalnom odlagalištu.
14 progress
INDHOLD
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
14
15
17
18
20
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Miljøhensyn
21
22
23
24
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens
det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden
overvågning.
Generelt om sikkerhed
• Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under
brug. Rør ikke ved varmelegemerne.
• Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
• Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller
olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.
progress 15
• Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.
• Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
• Hvis den glaskeramiske overflade er revnet: Sluk for apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.
• Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
Advarsel Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for at forhindre fugt, der forårsager
udsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør eller under et vindue. Dette forhindrer, at
der falder varmt kogegrej ned fra apparatet, når døren eller vinduet åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over skuffer, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads mellem apparatets bund og den
øverste skuffe til luftcirkulation.
• Sørg for, at der er en fri ventilationsplads
på 2 mm mellem køkkenbordet og forsiden af den nedenstående enhed. Garantien dækker ikke beskadigelser forårsaget
af mangel på passende ventilationsplads.
• Apparatets bund kan blive varm. Det anbefales at montere et brandsikkert plade
under apparatet for at forhindre adgang
til bunden.
Tilslutning, el
Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af
en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Inden du udfører en foranstaltning, skal
du sørge for, at apparatet er koblet fra
strømforsyningen.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet sammen.
• Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis
relevant) ikke får kontakt med det varme
apparat eller varmt kogegrej, når du tilslutter apparatet til de nærmeste kontakter
• Sørg for, at apparatet installeres korrekt.
En løs eller forkert elledning eller stik (hvis
relevant) kan gøre terminalen for varm.
• Sørg for, at der installeres en beskyttelse
mod stød.
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt det
lokale servicecenter eller en elektriker,
hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til lys-
16 progress
nettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand
på mindst 3 mm.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Brug
Advarsel Risiko for personskade,
forbrændinger eller elektrisk stød.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når
der er tændt for det.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder,
eller når det har kontakt med vand.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De kan blive varme.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke er
i brug. Stol ikke på grydedetektoren.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet, skal
apparatet øjeblikkeligt kobles fra strømforsyningen. Dette er for at forhindre elektrisk stød.
• Brugere med en pacemaker skal holde
en afstand på mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, når apparatet er i drift.
Advarsel Der er fare for brand eller
eksplosion.
• Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare dampe, når de opvarmes. Hold
flammer eller opvarmede genstande væk
fra fedtstoffer og olie, når du tilbereder
mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indeholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for første
gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brænd-
bare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
Advarsel Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er
tom, eller der står tomt kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på kogesektionen.
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske
genstande.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
Service
• Kontakt det lokale servicecenter for at få
apparatet repareret. Vi anbefaler kun at
anvende originale reservedele.
progress 17
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over kogesektionen
1
2
180
145
1 Induktionskogezone, 1800 W
2 Induktionskogezone, 1400 W
3 Induktionskogezone, 1800 W, med
2800 W boosterfunktion
4 Betjeningspanel
5 Induktionskogezone, 2300 W, med
3700 W boosterfunktion
mm
mm
180
210
mm
mm
5
4
3
Oversigt over betjeningspanelet
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Brug tasterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
sensorfelt
funktion
1
tænder og slukker for kogesektionen
2
låser/låser op for betjeningspanelet
3
Boosterfunktionen arbejder
4
display for varmetrin
viser varmetrinnet
5
timer-lamper, kogezoner
viser den kogezone, som du har tidsindstillet
6
display for timer
viser tiden i minutter
7
/
øger eller mindsker varmetrinnet
8
/
øger eller mindsker tiden
9
vælger kogezone
18 progress
Display for varmetrin
Visning
Forløb
Kogezonen er slukket
Kogezonen er tændt
-
Trin til varmholdning er slået til
Opkogningsautomatikken er slået til
Induktionskogezonen registrerer ikke kogegrejet
Der er en funktionsfejl
En kogezone er stadig varm (restvarme)
Lås/børnesikring er slået til
Boosterfunktionen er aktiv
Sikkerhedsfrakoblingen er aktiv
Induktionskogezoner laver varmen i selve
kogegrejets bund. Glaskeramikken opvarmes af restvarmen i kogegrejet.
Restvarmeindikator
Advarsel
restvarme!
Forbrændingsrisiko ved
DAGLIG BRUG
Tænd og Sluk
i 1 sekund for at tænde eller
Rør ved
slukke for apparatet.
10 sekunder. Advarslen lyder, til du har
fjernet genstanden.
• kogezonen bliver for varm (f.eks. hvis en
gryde koger tør). Du kan først bruge kogesektionen, når kogezonen er kølet af.
• du bruger forkert kogegrej.
tændes i
displayet, og efter 2 minutter slukkes kogezonen automatisk.
• du ikke slukker for en kogezone eller ændrer varmetrin. Efter nogen tid tændes
, og kogesektionen slukkes. Se tabellen.
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner er slukket
.
• du ikke indstiller et varmetrin, når du har
tændt for kogesektionen.
• du dækker et sensorfelt med en genstand (f.eks. en gryde eller en klud) i over
Tid for automatisk slukning
Varmetrin
Slukker efter
6 timer
5 timer
Varmetrin
for at øge varmetrinnet. Rør ved
Rør ved
for at mindske varmetrinnet. Displayet viog
samtiser varmetrinnet. Rør ved
dig for at slukke.
4 timer
1,5 timer
progress 19
Opkogningsautomatik
Du
kan
op11
nå
10
9
den
8
på7
kræ6
ve5
de
4
3
var2
me1
ind0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
stilling
hurtigere, hvis du slår opkogningsautomatikken
til. Denne funktion vælger den højeste varmeindstilling i et stykke tid (se tegningen) og
skruer derefter ned til den påkrævede varmeindstilling.
Sådan startes opkogningsautomatikken for
en kogezone.
1. Rør ved
.
tændes i displayet.
2. Rør straks ved
.
tændes i displayet.
3. Rør straks ved
gentagne gange,
indstil den påkrævede varmeindstilling
bliver slået til. Efter 3 sekunder tændes
i displayet.
.
Funktionen abrydes ved at berøre
Slå effektfunktionen til og fra
Effektfunktionen tilfører ekstra effekt til kogezonerne. Effektfunktionen er højst aktiv i
10 minutter. Derefter slår induktionszonen
automatisk over på det højeste varmetrin.
for at slå funktionen til.
lyser.
Rør ved
Sluk ved at røre ved
eller
.
Effektstyring
Effektstyringen
fordeler
effekten
parvis
mellem to kogezoner (se tegningen). Effektfunktionen øger effekten til det højeste trin
for den ene kogezone i et par og sætter
automatisk den anden kogezone ned på et
lavere varmetrin. Displayet for den reducerede zone skifter mellem to trin.
Brug af timer (minutur)
Brug timeren til at indstille, hvor lang tid kogezonen skal arbejde uafbrudt.
Indstil timeren, når du har valgt kogezone.
Du kan indstille varmetrin før eller efter, at
du indstiller timeren.
• Vælge kogezone:rør en eller flere gange
, til lampen for den ønskede koved
gezone tænder.
• Starte eller ændre timer: rør ved
elfor timeren for at indstille tiden ( 00
ler
- 99 minutter). Når lampen for kogezonen blinker langsommere, er nedtællingen begyndt.
• Slå timeren fra: vælg kogezone med
, og rør ved
for at slå timeren fra.
Resttiden tæller baglæns ned til 00 .
Lampen for kogezonen slukker.
• Kontrollere resttid: vælg kogezone
. Lampen for kogezonen blinker
med
hurtigere. Displayet viser resttiden.
Når tiden er gået, lyder signalet, og 00 blinker. Kogezonen slukker.
• Slukke for signalet: rør ved
Du kan bruge timeren som minutur, selv
om der ikke er tændt for kogezonerne. Rør
ved
. Rør ved
eller
for timeren for
at vælge tid. Når tiden er gået, lyder signalet, og 00 blinker.
20 progress
Låse/åbne for betjeningspanelet
Du kan låse betjeningspanelet, men ikke
. Den forhindrer utilsigtet ændring af varmetrinnet under en tilberedning.
Indstil først varmetrinnet.
. Symbolet
lyser i 4
Berør symbolet
sekunder.
Timeren er stadig i gang.
for at slå funktionen fra.
Berør symbolet
Det før indstillede varmetrin aktiveres.
Når du slukker for apparatet, slukker du også for denne funktion.
Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af kogesektionen.
Slå børnesikringen til
• Tænd for kogesektionen med
ikke varmetrinnet.
. Indstil
• Rør ved
i 4 sekunder. Symbolet
tænder.
• Sluk for kogesektionen med
.
Slå børnesikringen fra
• Tænd for kogesektionen med
.Indstil
ikke varmetrinnet. Rør ved
i 4 setændes.
kunder. Symbolet
• Sluk for kogesektionen med
.
Slå børnesikringen fra til en enkelt
madlavning
• Tænd for kogesektionen med
. Symtændes.
bolet
• Rør ved
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet inden for 10 sekunder. Du kan
betjene kogesektionen.
• Når du slukker for kogesektionen med
, er børnesikringen slået til igen.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Brug induktionskogezonerne med kogegrej, der er egnet hertil.
Kogegrej til induktionskogezoner
Vigtigt Madlavning med induktion foregår
ved, at et kraftigt elektromagnetisk felt
næste øjeblikkelig danner varme indvendig i
kogegrejet.
Materiale
• egnet: støbejern, emaljeret jern, rustfrit
stål, sandwichbund (mærket som egnet
af producenten).
• uegnet: aluminium, kobber, messing, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogezoner, hvis …
• ... noget vand kommer meget hurtigt i
kog på en zone, der står på det højeste
varmetrin.
• ... en magnet trækker i kogegrejets bund.
Bunden af kogegrejet skal være så
tyk og plan som muligt.
Kogegrejets mål: til en vis grad tilpasses induktionskogezoner automatisk til
størrelsen på kogegrejets bund. Men
kogegrejets bund skal mindst have en
diameter, der er ca. 3/4 af kogezonens
størrelse.
Lyde under drift
Hvis du kan høre
• små knald: kogegrejet består af forskellige materialer (sandwichbund).
• fløjten: du bruger en eller flere kogezoner
på højt varmetrin, og kogegrejet består af
flere materialer (sandwichbund).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
Spar på energien
• Læg så vidt muligt altid låg på gryderne.
• Sæt kogegrejet på, inden du tænder
for kogezonen.
Eksempler på anvendelser
Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.
progress 21
Temperaturindstilling
Bruges til:
Tid
Gode råd
At holde færdig mad varm
Efter behov
Låg
1-2
Hollandaise, smelte: Smør, chokolade,
gelatine
5-25
min.
Rør en gang imellem
1-2
Stivne/størkne: Luftige omeletter, bagte
æg
10-40
min.
Læg låg på under tilberedningen
2-3
Mørkogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter
25-50
min.
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter
under tilberedningen
3-4
Dampning af grøntsager, fisk, kød
20-45
min.
Tilsæt få spsk. væske
4-5
Dampning af kartofler
20-60
min.
Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler
4-5
Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper
60-150
min.
Op til 3 l væske plus ingredienser
6-7
Nænsom stegning: Schnitzler, cordon
bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver, samt opbagte saucer
Efter behov
Vendes undervejs
7-8
Kraftig stegning, hash browns (rösti),
tournedos, steaks
5-15
min.
Vendes undervejs
9
Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites
1
Boosterfunktionen er velegnet til at varme
store mængder vand.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengør altid apparatet efter brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Advarsel Skarpe og skurende
rengøringsmidler skader apparatet
Af hensyn til din egen sikkerhed må du
ikke rengøre apparatet med damp- eller højtryksrenser.
Ridser eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets
funktion.
Sådan fjernes snavs:
1. – Fjern straks:smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers
kan snavset beskadige apparatet.
Brug en speciel skraber til glasset.
Sæt skraberen skråt ned på glasoverfalden, og bevæg bladet hen
over overfladen.
– Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Brug et pudsemiddel til
glaskeramik eller rustfrit stål.
2. Tør apparatet af med en fugtig klud og
lidt opvaskemiddel.
3. Slut med at tørre efter med en ren
klud.
22 progress
FEJLFINDING
Fejl
Mulig årsag
Apparatet kan ikke tændes eller
betjenes.
Afhjælpning
Tænd for apparatet igen, og
indstil varmetrinnet på under 10
sekunder.
Der er rørt ved 2 eller flere
sensorfelter samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
Der er vand eller fedtstænk på
betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal, og
apparatet slukkes.
Der udsendes et lydsignal, når
apparatet slukkes.
Du har tildækket en eller flere
sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensorfelterne.
Apparatet slukkes.
Du har lagt noget på sensorfeltet
.
Flyt genstanden fra sensorfelterne.
Restvarmeindikatoren tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi
den kun har været tændt i kort
tid.
Kontakt servicecentret, hvis kogezonen har været i drift tilstrækkelig længe til at være
varm.
Varmetrinnet skifter mellem to
forskellige varmetrin.
Effektstyring er slået til.
Se under "Effektstyring".
Sensorfelterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på betjeningspanelet.
Sæt stort kogegrej på de bageste kogezoner, hvis det er nødvendigt.
tændes.
Automatisk slukning er aktiveret.
Sluk for apparatet, og tænd
igen.
tændes.
Børnesikringen eller funktionslåsen er slået til.
Se kapitlet “Daglig brug”.
tændes.
Der står ikke kogegrej på kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezonen.
Der er brugt uegnet kogegrej.
Brug egnet kogegrej.
Diameteren på kogegrejets
bund er for lille til kogezonen.
Flyt kogegrejet til en mindre kogezone.
Der er en fejl i apparatet.
Kobl apparatet fra lysnettet i et
stykke tid. Sluk på gruppeafbryderen, eller tag sikringen ud på
tavlen. Tilslut apparatet igen.
Kontakt kundeservice, hvis
lyser igen.
Der er en fejl i apparatet, fordi
et kogegrej er kogt tør. Overophedningssikringen for kogezonerne og automatisk slukning er aktiveret.
Sluk for komfuret. Fjern det varme kogegrej. Vent ca. 30 sekunder, og tænd for kogezonen
igen. Hvis kogegrejet var årsagen til problemet, forsvinder fejlmeddelelsen fra displayet, men
restvarmeindikatoren kan forblive tændt. Lad kogegrejet køle
tilstrækkeligt af, og se under
"Kogegrej for induktionszoner"
for at se, om dit kogegrej passer
til apparatet.
og et tal lyser.
tændes.
progress 23
Hvis du har prøvet de ovennævnte forslag,
uden at problemet er løst: Kontakt forhandleren eller kundeservice. Oplys specifikationerne på typeskiltet, den trecifrede kode for
glaskeramik (der står i hjørnet af kogepladen) og den fejlmeddelelse, der lyser.
Hvis fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg fra servicecentret eller forhandleren ikke gratis, heller ikke i garantiperioden. Oplysninger om kundeservice og
garantibetingelser står i garantihæftet.
INSTALLATION
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
Før installationskal du notere serienummeret (Ser. Nr.) fra typeskiltet.Typeskiltet sidder i bunden af apparatets kabinet.
949 593 003 03
PAI8000E
58 GBD C1 AU 220-240 V 50-60 Hz induction 7,4 kW
7,4 kW
PROGRESS
enheder og bordplader, der opfylder kravene.
Tilslutningsledning
• Apparatet leveres med netkablet.
• Udskift altid et defekt netkabel med et
specialkabel (type H05BB-F Tmax 90°C
eller højere). Kontakt altid Electrolux Service A/S.
Indbygningsapparater
• Brug først indbygningsapparaterne, når
de er monteret i passende indbygningsIndbygning
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
24 progress
min.
12 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
2 mm
Hvis du bruger en beskyttelsesboks (ekstra
tilbehør1)), er det ikke nødvendigt at have
en luftgennemstrømningsplads fortil på 2
mm og beskyttelsespladen direkte under
apparatet.
Du kan ikke bruge beskyttelsesboksen,
hvis du installerer apparatet over en ovn.
1) Beskyttelsesboksen fås muligvis ikke i alle lande. Kontakt den lokale forhandler.
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballagemateriale
Emballagematerialet er miljøvenligt og
kan genanvendes. Plastdelene er mærket: >PE<,>PS< osv. Aflever emballagens dele som husholdningsaffald på
kommunens genbrugsstation.
progress 25
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
25
26
28
29
31
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Milieubescherming
32
33
34
36
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
26 progress
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.
met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het
apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te
voorkomen.
• Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt dat
hete pannen van het apparaat vallen als
de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de
bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad en
de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt
door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder
het apparaat om te voorkomen dat de
onderkant kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
progress 27
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als
u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing)
kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met de service-afdeling
of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten
een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is.
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet
en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
28 progress
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice
voor reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele
onderdelen aan.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
2
180
145
1 Inductiekookzone 1800 W
2 Inductiekookzone 1400 W
3 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3700 W
mm
mm
180
210
mm
mm
5
4
3
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Displays, indicatielampjes
en geluiden geven aan welke functies worden gebruikt.
Sensorveld
Functie
1
schakelt het kooktoestel in en uit
2
vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel
3
Powerfunctie is ingeschakeld
progress 29
Sensorveld
Functie
4
een kookstanddisplay
geeft de kookstand weer
5
timerindicatie van de kookzones
geeft aan voor welke zone u de tijd instelt
6
het timerdisplay
geeft de tijd in minuten weer
7
/
kookstand verhogen of verlagen
8
/
de tijd verlengen of verkorten
9
selecteert de kookzone
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld
-
De kookzone werkt
De warmhoudstand is ingesteld
De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld
De inductiekookzone detecteert geen kookgerei
Er is een storing
Een kookzone is nog heet (restwarmte)
De vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
De Powerfunctie is ingeschakeld
De automatische uitschakeling is actief
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
dem van de pan. Het glaskeramiek wordt
slechts licht verwarmd door de restwarmte
van de pannen.
De inductiekookzones creëren de voor het
koken benodigde warmte direct in de bo-
DAGELIJKS GEBRUIK
In- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om het
apparaat in- en uit te schakelen.
Automatische uitschakeling
Deze functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones uitgeschakeld zijn
.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat heeft ingeschakeld.
• u langer dan 10 seconden een voorwerp
op een sensorveld legt (een pan, een
doek etc.). Het geluidssignaal blijft klinken
tot u het voorwerp heeft weggehaald.
• de kookplaat te heet wordt (b.v. als een
pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u deze weer kunt
gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt.
verschijnt op het display en na 2 minuten
stopt de kookzone automatisch.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
30 progress
Automatische uitschakelingstijden
Kookstand
-
Stopt na
-
6 uur
-
5 uur
Temperatuurinstelling
aanraken om te verhogen.
aanraken
om te verlagen. Het display toont de kooken
tegelijk aanraken om kookstand.
plaat uit te schakelen.
4 uur
1,5 uur
Vermogensbeheer
Het
vermo-
Automatisch opwarmen
U
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even
de hoogste kookstand in (zie grafiek), en
verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten
voor een kookzone:
1. Druk op
.
verschijnt op het display.
2. Druk meteen op
.
verschijnt op
het display.
3. Druk steeds opnieuw op
tot de benodigde kookstand aan gaat. Na 3 seop het display.
conden verschijnt
Om de functie te stoppen, druk op
.
De powerfunctie in- en uitschakelen
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De
Powerfunctie wordt maximaal 10 minuten
geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de
aan om de
hoogste kookstand. Raak
functie in te schakelen;
gaat branden.
Raak
of
aan om de functie uit te
schakelen.
gensbeheer verdeelt het vermogen tussen
twee kookzones die een paar vormen (zie
afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het
vermogen tot het maximale niveau voor de
ene kookzone van het paar, en verlaagt het
vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Het display
voor de gereduceerde zone wisselt af.
Timer gebruiken
Gebruik de timer om in te stellen hoe lang
de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie.
Stel de timer in nadat de kookzone is
geselecteerd.
U kunt de kookstand instellen voordat of
nadat u de timer hebt ingesteld.
• Kookzone selecteren:blijf
aanraken
totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden.
• Inschakelen of wijzigen van de timer:
of
van de Timer
Raak de toetsen
aan om de tijd in te stellen tussen 00 en
99 minuten. Wanneer het lampje van de
kookzone langzamer gaat knipperen, telt
de tijd terug.
• Timer uitschakelen: selecteer de kooken raak
aan om de timer
zone met
uit te schakelen. De resterende tijd telt af
tot 00 . Het lampje van de kookzone
dooft.
• Resterende tijd weergeven: selecteer
. Het lampje van de
de kookzone met
progress 31
kookzone knippert sneller. De resterende
tijd verschijnt.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er
een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Kookzone wordt uitgeschakeld.
• Geluid uitschakelen: aanraken
U kunt de timer gebruiken als een kookwekker wanneer er geen kookzones worden gebruikt. Raak
aan . Raak
of
van de timer aan om de tijd te selecteren.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er
een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen,
. Hiermee wordt voorkomen
maar niet
dat de kookstand tijdens een kooksessie
per ongeluk wordt veranderd.
Eerst de kookstand instellen.
aan. Het symbool
Raak het symbool
verschijnt gedurende vier seconden.
De timer werkt nog.
aan om deze functie
Raak het symbool
uit te schakelen. De kookstand die u eerder
hebt ingesteld verschijnt.
Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u
ook deze functie uit.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het kooktoestel in met
. Stel
geen kookstand in.
• 4 seconden
aanraken Het symbool
gaat branden.
• Schakel de kookplaat uit met
.
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het kooktoestel in met
. Stel
4 secongeen kookstand in. Raak
gaat branden.
den aan. Het symbool
• Schakel de kookplaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen voor
een enkele kooksessie
• Schakel het kooktoestel in met
. Het
gaat branden.
symbool
• Raak
4 seconden aan. Stel de kookstand binnen 10 seconden in. U kunt
het kooktoestel bedienen.
• Als u het kooktoestel uitschakelt met
,
treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
Kookgerei voor inductiekookzones
Belangrijk! Bij inductiekoken wekt een
krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel
onmiddellijke warmte in het kookgerei op.
Kookmaterialen
• geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
• niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Kookgerei is geschikt voor een
inductiekookplaat als …
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen kookgerei: Inductiekookzones passen zich automatisch aan de
grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de
bodem van het kookgerei moet echter
een minimale diameter hebben van ca.
¾ van de grootte van de kookzones.
Geluiden tijdens de werking
Als u een van de volgende geluiden
hoort
• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd
uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones
op hoog vermogen, en het kookgerei is
gemaakt van verschillende materialen
(sandwichconstructie).
• zoemen: u kookt op hoog vermogen.
32 progress
• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
• sissen, zoemen: de ventilator is aan.
De geluiden zijn normaal en geven
geen defecten aan.
Energie besparen
• Zet de pan op de kookzone voordat
u deze inschakelt.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdstip
Tips
Bereide gerechten warmhouden
naar behoefte
Afdekken
1-2
Hollandaise saus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Tussendoor mengen
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis Reeds bereide gerechten opwarmen
25-50
min
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren
3-4
Groenten stomen, vis smoren vlees
20-45
min
Voeg een paar eetlepels vocht toe
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cordonbleu, koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
naar behoefte
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5-15
min
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
1
De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen
en schurende reinigingsmiddelen
beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een
stoomstraal- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen verboden.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
progress 33
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil het
apparaat beschadigen. Gebruik een
speciale schraper voor de glazen
plaat. Plaats de schraper schuin op
de glazen plaat en verwijder resten
door het blad over het oppervlak te
schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken,
waterkringen, vetvlekken, glimmende
metaalachtige verkleuringen. Gebruik
een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Oplossing
Schakel het apparaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
het apparaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal
als het apparaat uit is.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de tiptoets
gezet.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoets.
De restwarmte-indicatie gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is
gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de
kookzone voldoende heet is,
neem dan contact op met de
klantenservice.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Het stroombeheer is ingeschakeld.
Zie "Energiebeheer".
De sensorvelden worden warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling
is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit en
weer in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Geen kookgerei op de kookzone.
Zet kookgerei op de kookzone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de kookzone.
Zet het kookgerei op een kleinere kookzone.
34 progress
Probleem
en een getal gaat branden.
gaat branden.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er heeft zich een fout in het
apparaat voorgedaan.
Ontkoppel het apparaat enige
tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis.
Sluit het apparaat opnieuw aan.
Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met de
klantenservice.
Er is een storing opgetreden in
het apparaat, omdat er kookgerei is drooggekookt. De
oververhittingsbeveiliging voor
de kookzones en de Automatische uitschakeling zijn actief.
Schakel het apparaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel
na ongeveer 30 seconden de
kookzone opnieuw in. Als het
kookgerei het probleem was,
dan moet het foutbericht van
het display verdwijnen, maar de
restwarmte-indicatie kan aanblijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen en controleer
in het hoofdstuk "Kookgerei
voor inductiekookzone" of het
kookgerei geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw
vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een
driecijferige code voor de glaskeramische
plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat
wordt het bezoek van de technicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice
en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
MONTAGE
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Noteer voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplatje.Het typeplaatje van het apparaat
bevindt zich aan de onderkant van
de behuizing.
949 593 003 03
PAI8000E
58 GBD C1 AU 220-240 V 50-60 Hz induction 7,4 kW
7,4 kW
PROGRESS
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in ge-
schikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel
door een speciale kabel (type H05BB-F
Tmax 90°C of hoger). Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
progress 35
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
36 progress
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra
toebehoren1)), dan is de voorste ventilatieruimte van 2 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
U kunt de beschermdoos niet gebruiken als
u het apparaat boven een oven installeert.
1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
progress 37
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Helpful hints and tips
37
38
40
41
43
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Environment concerns
44
45
46
47
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend
that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during
use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer
or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
38 progress
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
• After use, switch off the hob element by its control and do
not rely on the pan detector.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above drawers
make sure that the space, between the
bottom of the appliance and the upper
drawer, is sufficient for air circulation.
• Make sure that the ventilation space of 2
mm, between the worktop and the front
of the below unit, is free. The warranty
does not cover damages caused by the
lack of an adequate ventilation space.
• The bottom of the appliance can get hot.
We recommend to install a non-combus-
tile separation panel under the appliance
to prevent access to the bottom.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections must be made
by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make
sure that the appliance is disconnected
from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets
• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the mains
cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
progress 39
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Set the cooking zone to “off” after each
use. Do not rely on the pan detector.
• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is cracked,
disconnect immediately the appliance
from the power supply. This to prevent
an electrical shock.
• Users with a pacemaker must keep a
distance of minimum 30 cm from the induction cooking zones when the appliance is in operation.
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when
you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases can
cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants,
can cause fire at a lower temperature
than oil used for the first time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the control
panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not let objects or cookware fall
on the appliance. The surface can be
damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium
or with a damaged bottom can cause
scratches on the glass ceramic. Always
lift these objects up when you have to
move them on the cooking surface.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance
correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
Service
• Contact the Service to repair the appliance. We recommend only the use of
original spare parts.
40 progress
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
1
2
180
145
1 Induction cooking zone 1800W
2 Induction cooking zone 1400W
3 Induction cooking zone 1800 W, with
Power function 2800W
4 Control panel
5 Induction cooking zone 2300W, with
the Power function 3700W
mm
mm
180
210
mm
mm
5
4
3
Control panel layout
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. Displays, indicators and sounds
tell which functions operate.
sensor field
function
1
starts and stops the hob
2
locks/unlocks the control panel
3
Power function is active
4
a heat setting display
shows the heat setting
5
cooking zones' indicators of timer
shows for which zone you set the time
6
the timer display
shows the time in minutes
7
/
increase or decrease heat setting
8
/
increase or decrease the time
9
selects the cooking zone
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is off
progress 41
Display
Description
The cooking zone operates
-
Keep warm setting is on
The Automatic heat up function is on
The induction cooking zone does not sense the cookware
There is a malfunction
A cooking zone is still hot (residual heat)
Lock/Child safety device is on
Power function is active
The automatic switch off is active
The induction cooking zones make the heat
directly in the bottom of the cookware. The
glass ceramic is heated by the residual heat
of the cookware.
Residual heat indicator
Warning!
Risk of burns from
residual heat!
DAILY USE
On and Off
Touch
for 1 second to start or stop the
appliance.
onds. The sound operates until you remove the object.
• the hob gets too hot (e.g. when a saucepan boils dry). Before you use the hob
again, the cooking zone must be cool.
• you use incorrect cookware.
comes
on in the display and after 2 minutes the
cooking zone stops automatically.
• you do not stop a cooking zone or
change the heat setting. After some time
comes on and the hob stops. See the
table.
Automatic Switch Off
The function stops the hob
automatically if:
• all cooking zones are off
.
• you do not set the heat setting after you
start the hob.
• you cover a sensor field with an object (a
pan, a cloth, etc.) for longer than 10 secAutomatic Switch Off times
Heat setting
Stops after
6 hours
-
-
5 hours
The heat setting
to increase the heat setting.
Touch
Touch
to decrease the heat setting. The
display shows the heat setting. Touch
and
at the same time to switch off the
cooking zone.
4 hours
1.5 hours
Automatic Heat Up
You
can
get
11
a
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
42 progress
necessary heat setting in a shorter time if
you activate the Automatic Heat Up function. This function sets the highest heat setting for some time (see the graphic), and
then decreases to the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function for
a cooking zone:
1. Touch
.
comes on in the display.
2. Immediately touch
.
comes on in
the display.
3. Immediately touch
again and again
until the necessary heat setting comes
comes on in the
on. After 3 seconds
display.
.
To stop the function touch
Switching the Power function on and
off
The Power function makes more power
available to the induction cooking zones.
The Power function is activated for 10 minutes at most. After that the induction
cooking zone automatically switches back
to the highest heat setting. To switch on,
,
comes on. To switch off,
touch
touch
or
.
Power management
The
power management divides the power between two cooking zones in a pair (see the
figure). The power function increases the
power to the maximum level for one cooking zone in the pair and automatically decreases in the second cooking zone to a
lower power level. The display for the reduced zone alternates.
Using the Timer
Use the timer to set how long the cooking
zone operates for one cooking session.
Set the timer after the selection of the
cooking zone.
You can set the heat setting before or after
you set the timer.
• Selection of the cooking zone:touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
• Starting or changing the timer: touch
or
of the timer to set the time ( 00
- 99 minutes). When the indicator of the
cooking zone flashes slower, the time
counts down.
• Stopping the timer: select the cooking
and touch
to switch off
zone with
the timer. The remaining time counts
backwards to 00 . The indicator of the
cooking zone goes out.
• Checking the remaining time: select
. The indicator
the cooking zone with
of the cooking zone flashes faster. Display shows the remaining time.
When the time elapses, the sound operates
and 00 flashes. The cooking zone switches
off.
• Stopping the sound: touch
You can use the timer as a minute minder
while cooking zones do not operate. Touch
. Touch
or
of the timer to select
the time. When the time elapses, the sound
operates and 00 flashes.
Locking / unlocking the control panel
You can lock the control panel, but not
.
It prevents an accidental change of the heat
setting during a cooking session.
First set the heat setting.
. The symbol
Touch the symbol
comes on for 4 seconds.
The Timer still operates.
to switch off this funcTouch the symbol
tion. The heat setting that you set before
comes on.
When you switch off the appliance, you also
switch off this function.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the hob.
progress 43
Starting the Child Safety Device
• Start the hob with
.Do not set the
heat setting.
• Touch
for 4 seconds. The symbol
comes on.
• Stop the hob with
.
Switching off the Child Safety Device
• Start the hob with
.Do not set the
heat setting. Touch
for 4 seconds.
The symbol
comes on.
• Stop the hob with
.
Overriding the Child Safety Device for
one cooking session
• Start the hob with
. The symbol
comes on.
• Touch
for 4 seconds. Set the heat
setting in less than 10 seconds. You
can operate the hob.
• When you stop the hob with
, the
Child Safety Device operates again.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Use the induction cooking zones with
suitable cookware.
Cookware for induction cooking zones
Important! In induction cooking a powerful
electromagnetic field generates an almost
instant heat inside the cookware.
Cookware material
• correct: cast iron, steel, enamelled steel,
stainless steel, a multi-layer bottom
(marked as correct by a manufacturer).
• not correct: aluminium, copper, brass,
glass, ceramic, porcelain.
Cookware is correct for an induction
hob if …
• ... some water boils very quickly on a
zone set to the highest heat setting..
• ... a magnet pulls on to the bottom of the
cookware.
The bottom of the cookware must
be as thick and flat as possible.
Cookware dimensions: induction
cooking zones adapt to the dimension
of the bottom of the cookware automatically to some limit. But, the magHeat
setting
Use to:
netic part of the bottom of the cookware must have a minimum diameter of
approximately 3/4 of the cooking
zones.
Operating noises
If you can hear
• cracking noise: cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• whistling: you use one or more cooking
zones with high power levels and the
cookware is made of different materials
(Sandwich construction).
• humming: you use high power levels.
• clicking: electric switching occurs.
• hissing, buzzing: the fan operates.
The noises are normal and do not refer
to any defects.
Energy saving
• If possible, always put the lids on the
cookware.
• Put cookware on a cooking zone before you start it.
Examples of cooking applications
The data in the table is for guidance only.
Time
Hints
Keep cooked foods warm
as required
Cover
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine
5-25
min
Mix occasionally
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
10-40
min
Cook with a lid on
1
44 progress
Heat
setting
Use to:
Time
Hints
2-3
Simmer rice and milkbased dishes,
heating up ready-cooked meals
25-50
min
Add at least twice as much liquid as
rice, stir milk dishes part way
through
3-4
Steam vegetables, fish, meat
20-45
min
Add a few tablespoons of liquid
4-5
Steam potatoes
20-60
min
Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes
4-5
Cook larger quantities of food, stews
and soups
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu,
cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts
as required
Turn halfway through
7-8
Heavy fry, hash browns, loin steaks,
steaks
5-15
min
Turn halfway through
9
Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep fry chips
The Power function is suitable for heating
large quantities of water.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Warning! Sharp objects and abrasive
cleaning agents will damage the
appliance.
For your safety, do not clean the appliance with steam blasters or high-pressure cleaners.
Scratches or dark stains on the glass
ceramic have no effect on how the appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately:melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If
not, the dirt can cause damage to
the appliance. Use a special scraper
for the glass . Put the scraper on the
glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is
sufficiently cool:limescale rings ,
water rings, fat stains, shiny metallic
discolorations. Use a special cleaning
agent for glass ceramic or stainless
steel.
2. Clean the appliance with a moist cloth
and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
progress 45
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause
You cannot activate the appliance or operate it.
Remedy
Activate the appliance again
and set the heat setting in less
than 10 seconds.
You touched 2 or more sensor
fields at the same time.
Touch only one sensor field.
There is water or fat stains on
the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds and
the appliance deactivates.
An acoustic signal sounds
when the appliance is deactivated.
You put something on one or
more sensor fields.
Remove the object from the
sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on the sen.
sor field
Remove the object from the
sensor field.
The residual heat indicator
does not come on.
The cooking zone is not hot
because it operated only for a
short time.
If the cooking zone operated
sufficiently long to be hot, speak
to the service centre.
The heat setting changes between two levels.
The Power management is activated.
Refer to “Power management”.
The sensor fields become hot.
The cookware is too large or
you put it too near to the controls.
Put large cookware on the rear
cooking zones if necessary.
comes on.
The Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance and
activate it again.
comes on.
The Child Safety Device or the
Lock function operates.
Refer to the chapter “Daily Use”.
comes on.
No cookware is on the cooking zone.
Put cookware on the cooking
zone.
The cookware is incorrect.
Use the correct cookware.
The diameter of the bottom of
the cookware is too small for
the cooking zone.
Move cookware to a smaller
cooking zone.
There is an error in the appliance.
Disconnect the appliance from
the electrical supply for some
time. Disconnect the fuse from
the electrical system of the
house. Connect it again. If
comes on again, speak to the
service centre.
and a number come on.
46 progress
Problem
comes on.
Possible cause
Remedy
There is an error in the appliance because a cookware
boils dry. The overheating protection for the cooking zones
and the Automatic Switch Off
operate.
Deactivate the appliance. Remove the hot cookware. After,
approximately 30 seconds, activate the cooking zone again. If
the cookware was the problem,
the error message goes out of
the display, but the residual
heat indicator can stay. Let the
cookware become sufficiently
cool and refer to “Cookware for
the induction cooking zone” to
see if your cookware is compatible with the appliance.
If you tried the above solutions and cannot
repair the problem, speak to your dealer or
the Customer Care Department. Give the
data from the rating plate, three-digit-letter
code for the glass ceramic (it is in the corner of the cooking surface) and an error
message that comes on.
If you operated the appliance incorrectly,
the servicing by a customer service technician or dealer will not be free of charge,
even during the warranty period. The instructions about the customer service and
conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
INSTALLATION
Warning! Refer to the Safety chapters.
Before the installation, note down
the serial number (Ser. Nr.) from the
rating plate.The rating plate of the
appliance is on its lower casing.
949 593 003 03
PAI8000E
58 GBD C1 AU 220-240 V 50-60 Hz induction 7,4 kW
7,4 kW
PROGRESS
in units and work surfaces that align to
the standards.
Connection cable
• The appliance is supplied with the connection cable.
• Replace the damaged mains cable with a
special cable (type H05BB-F Tmax 90°C;
or higher). Speak to your local Service
Centre.
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you
assemble the appliance into correct builtAssembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
progress 47
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
If you use a protection box (an additional
accessory1)), the front airflow space of 2
mm and protective floor directly below the
appliance are not necessary.
You can not use the protection box if you
install the appliance above an oven.
1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
48 progress
Packaging material
The packaging materials are friendly to
the environment and can be recycled.
The plastic components are identified
by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household
waste at the waste disposal facilities in
your municipality.
progress 49
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
49
50
52
53
56
Entretien et nettoyage
57
En cas d'anomalie de fonctionnement
58
Installation
59
En matière de protection de
l'environnement
61
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments
chauffants.
50 progress
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe
ou un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à
l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec
un couvercle ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
• Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide de la manette de commande correspondante et ne vous
fiez pas à la détection des récipients.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours des
précautions lorsque vous le déplacez.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte
ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment
d'espace entre le fond de l'appareil et le
tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.
• Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de travail et l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'absence d'un espace de ventilation adéquat.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Nous vous recommandons
d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien
qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
progress 51
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation
ou la fiche (si présente) n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de
l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non
serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente
ou un électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation. Ne vous fiez pas uniquement au détecteur de récipient.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent rester à une distance minimale de 30 cm
des zones de cuisson à induction lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaude peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile lorsque
vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
fond est endommagé et rugueux. Ils ris-
52 progress
queraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettezle au rebut.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ou d'objets métalliques.
Maintenance
• Contactez le service après-vente pour
faire réparer l'appareil. N'utilisez que des
pièces de rechange d'origine.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Description de la table de cuisson
1
2
180
145
1 Zone de cuisson à induction 1 800 W
2 Zone de cuisson à induction 1 400 W
3 Zone de cuisson à induction 1 800 W,
avec fonction Booster 2 800 W
4 Bandeau de commande
5 Zone de cuisson à induction 2 300 W,
avec fonction Booster 3 700 W
mm
mm
180
210
mm
mm
5
4
3
Description du bandeau de commande
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Les touches sensitives permettent de commander l'appareil. Des affichages, des
voyants et des signaux sonores confirment l'activation des fonctions
sélectionnées.
progress 53
Touche sensitive
Fonction
1
Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt de la table de cuisson
2
Verrouillage/déverrouillage du bandeau de commande
3
La fonction Booster est activée
4
Affichage du niveau de cuisson
Indique le niveau de cuisson
5
Voyants minuteur des zones de cuisson
Indique la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée
6
Affichage du minuteur
Indique la durée en minutes
7
/
Augmentation ou diminution du niveau de cuisson
8
/
Augmentation ou diminution de la durée
9
Sélection d'une zone de cuisson
Affichage du niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est à l'arrêt
-
La zone de cuisson fonctionne
Position de maintien au chaud sélectionnée
La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée
La zone de cuisson à induction ne détecte pas le récipient
Il y a une anomalie
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle)
La sécurité enfants/le verrouillage des touches est activé(e)
La fonction Booster est activée
L'arrêt automatique est activé
Indicateur de chaleur résiduelle
Avertissement
La chaleur
résiduelle peut être source de brûlures !
pients de cuisson. La table vitrocéramique
est chauffée par la chaleur résiduelle des
récipients.
Les zones de cuisson à induction génèrent
la chaleur directement sur le fond des réci-
UTILISATION QUOTIDIENNE
Mise en fonctionnement et mise à
l'arrêt
pendant 1 seconde pour
Appuyez sur
mettre l'appareil en fonctionnement ou à
l'arrêt.
Arrêt de sécurité
La table de cuisson est
automatiquement mise à l'arrêt si :
• Toutes les zones de cuisson sont mises
.
à l'arrêt
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson
après avoir mis la table en fonctionnement.
54 progress
s'éteint automatiquement au bout de 2
minutes.
• La zone de cuisson n'est pas éteinte ou
le niveau de cuisson n'est pas modifié.
s'affiche et la
Après un certain temps,
table de cuisson se met à l'arrêt. Voir tableau.
• Vous avez posé un objet (casserole, chiffon, etc.) sur une touche sensitive pendant plus de 10 secondes. Le signal sonore retentit jusqu'au retrait de l'objet.
• La table de cuisson surchauffe (par ex.
une casserole brûle sur le feu). Laissez
refroidir la zone de cuisson avant de la
réutiliser.
• Vous utilisez des récipients inadaptés.
s'affiche et la zone de cuisson concernée
Temporisation de l'arrêt automatique
Niveau de cuisson
-
Arrêt au bout de
-
6 heures
5 heures
Niveau de cuisson
pour augmenter le niveau
Appuyez sur
de cuisson. Appuyez sur
pour diminuer
le niveau de cuisson. L'affichage indique le
et sur
niveau de cuisson. Appuyez sur
simultanément pour le désactiver.
Chauffe automatique
On
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
-
7
8
9
peut obtenir plus rapidement la température
de chauffe choisie en activant la fonction
Chauffe automatique. Cette fonction active
la température la plus élevée pendant un
certain temps (voir le diagramme) puis redescend à la température sélectionnée.
Activation de la fonction Chauffe automatique pour un zone de cuisson :
1. Appuyez
.
s'affiche.
2. Appuyez immédiatement
.
s'affiche.
3. Appuyez immédiatement
à plusieurs
reprises jusqu'à ce que le réglage de
température souhaité s'affiche. Après 3
s'affiche.
secondes,
4 heures
1,5 heure
Pour désactiver cette fonction, appuyez
.
Activation/désactivation de la fonction
Booster
La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson
à induction. La fonction Booster est activée
pendant une durée maximale de 10 minutes. La zone de cuisson à induction revient
ensuite automatiquement au niveau de
cuisson le plus élevé. Pour activer cette
,
s'affiche.
fonction, appuyez sur
Pour la désactiver, appuyez sur
ou sur
.
Gestion du niveau de puissance
Le
dispositif
de
gestion de la puissance répartit la puissance disponible entre deux zones de cuisson
qui sont couplées pour former une paire
(voir la figure). La fonction Booster attribue
la puissance maximale à l'une des zones de
cuisson de la paire et réduit automatiquement la puissance de l'autre zone au mini-
progress 55
mum. L'écran de la zone correspondante
affiche plusieurs valeurs en alternance.
Utilisation du minuteur
Utilisez le minuteur pour régler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée le temps d'une cuisson.
Réglez le minuteur après avoir choisi la
zone de cuisson.
Vous pouvez régler le niveau de cuisson
avant de régler le minuteur, ou après.
• Sélection d'une zone de cuisson :apjusqu'à ce
puyez plusieurs fois sur
que le voyant de la zone de cuisson souhaitée s'allume.
• Départ ou modification de la durée
ou
du
du minuteur : appuyez sur
minuteur pour régler la durée ( 00 - 99
minutes). Lorsque le voyant de la zone de
cuisson clignote plus lentement, le décompte de la durée est activé.
• Arrêt du minuteur : sélectionnez la zone
et appuyez sur
de cuisson avec
pour désactiver le minuteur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à
00 . Le voyant de la zone de cuisson
s'éteint.
• Contrôle du temps restant : sélection. Le voynez la zone de cuisson avec
ant de la zone de cuisson clignote plus
rapidement. L'affichage indique le temps
restant.
Dès que la durée sélectionnée est écoulée,
un signal sonore retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson est mise à l'arrêt.
• Désactivation du signal sonore : appuyez sur
Vous pouvez vous servir du minuteur comme sablier lorsque vous n'utilisez pas les
. Apzones de cuisson. Appuyez sur
ou
du minuteur pour régler
puyez sur
la durée. Dès que la durée sélectionnée est
écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.
Verrouillage/déverrouillage du bandeau
de commande
Vous pouvez verrouiller le bandeau de com. Ce
mande à l'exception de la touche
qui permet d'éviter une modification involontaire ou accidentelle du niveau de cuisson en cours de cuisson.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
Appuyez sur le symbole
. Le symbole
s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur fonctionne encore.
pour désactiver
Appuyez sur le symbole
cette fonction. Le niveau de cuisson précédent s'allume.
La mise à l'arrêt de l'appareil désactive automatiquement cette fonction.
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation
involontaire de l'appareil.
Activation du dispositif de sécurité
enfants
• Allumez la table de cuisson en appuyant
. Ne sélectionnez pas de nisur
veau de cuisson.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le
s'allume.
symbole
• Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec
.
Désactivation du dispositif de sécurité
enfants
• Allumez la table de cuisson en appuyant
. Ne sélectionnez pas de nisur
penveau de cuisson. Appuyez sur
dant 4 secondes. Le symbole
s'allume.
• Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec
.
Désactivation de la sécurité enfants le
temps d'une cuisson
• Allumez la table de cuisson en appuyant
. Le symbole
s'allume.
sur
• Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson.
• Lorsque vous éteignez la table de cuis, le dispositif de
son en appuyant sur
sécurité enfants est de nouveau activé.
56 progress
CONSEILS UTILES
Utilisez des récipients adaptés aux zones de cuisson à induction.
Récipients de cuisson compatibles
avec les zones de cuisson à induction
Important Les zones de cuisson à
induction génèrent un champ
électromagnétique qui génère à son tour
une chaleur presque instantanée à
l'intérieur des récipients de cuisson.
Matériaux des ustensiles de cuisson
• adapté :un fond en fonte, acier, acier
émaillé, acier inoxydable ou avec plusieurs couches de métaux différents
(conseillé par les fabricants).
• non adapté : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les ustensiles de cuisine conviennent
pour l'induction si
• ... une petite quantité d'eau entre rapidement en ébullition sur la zone réglée à la
puissance maximum..
• ... un aimant adhère au fond du récipient
de cuisson.
Le fond du récipient de cuisson doit
être lisse, propre et sec, aussi plat et
épais que possible avant chaque utilisation.
Dimensions de l'ustensile : Les zones de cuisson à induction s'adaptent
automatiquement au diamètre du fond
du récipient utilisé. Cependant, la zone
magnétique au fond du récipient doit
avoir un diamètre minimum égal à enviNiveau
de
cuisson
adapté à :
ron les 3/4 de la taille de la zone de
cuisson.
Bruits de fonctionnement
Si vous entendez
• un craquement : l'ustensile est composé
de différents matériaux (conception
"sandwich").
• un sifflement : vous utilisez une ou plusieurs zones de cuisson avec la fonction
Booster et l'ustensile est composé de différents matériaux (conception "sandwich").
• un bourdonnement : vous utilisez la fonction Booster.
• un cliquètement : en cas de commutations électriques.
• un sifflement, bourdonnement : le ventilateur fonctionne.
Ces bruits ne sont pas signe de dysfonctionnement de l'appareil et n'ont
aucune incidence sur son bon fonctionnement.
Économie d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle
pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la
zone de cuisson avant de mettre
celle-ci en fonctionnement.
Exemples de cuisson
Les valeurs figurant dans le tableau suivant
sont indicatives.
Durée
Conseils
Conserver les aliments cuits au chaud
Selon
besoin
Couvrir
1-2
de la sauce hollandaise, faire fondre :
beurre, chocolat, gélatine
5-25
min
Remuez de temps en temps
1-2
Solidifier : omelettes, œufs au plat
10-40
min
Couvrir pendant la cuisson
2-3
riz et plats à base de riz. Cuisson de petites quantités de pomme de terre ou de
légumes à la vapeur. Réchauffage des
plats cuisinés
25-50
min
Ajouter au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent
durant la cuisson
1
progress 57
Niveau
de
cuisson
adapté à :
Durée
Conseils
3-4
Faire cuire à la vapeur les légumes, le
poisson à l'étuvée, la viande
20-45
min
Ajoutez quelques cuillères à soupe
de liquide
4-5
Faire bouillir des pommes de terre
20-60
min
Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g
de pommes de terre
4-5
Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes
60-150
min
Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus
les ingrédients
6-7
Cuisson à feu doux : des escalopes,
des cordons bleus de veau, des côtelettes, des rissolettes, des saucisses, du
foie, des œufs, des crêpes, des beignets
Selon
besoin
Retourner à mi-cuisson
7-8
Cuisson à température élevée des pommes de terre rissolées, côtelettes de filet, steaks
5-15
min
Retourner à mi-cuisson
9
Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulash, bœuf
en daube), cuisson des frites
La fonction Booster convient pour faire
chauffer de grands volumes d'eau.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson
dont le fond est propre et sec, lisse et plat.
Avertissement Les objets pointus/
tranchants et les produits de nettoyage
abrasifs peuvent endommager
l'appareil.
Par mesure de sécurité, il est interdit
de nettoyer l'appareil avec un appareil
à jet de vapeur ou à haute pression.
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de
l'appareil.
Retrait des salissures :
1. – Retirez immédiatement : plastique
fondu, feuilles plastiques et aliments
sucrés. En cas de non-respect de
cette consigne, la salissure risque
d'endommager l'appareil. Utilisez un
racloir spécial pour la vitre. Tenez le
racloir incliné sur la surface vitrée et
faites glisser la lame du racloir pour
enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil s'est suffisamment refroidi, enlevez :les cernes de calcaire, traces d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent
de nettoyage spécial pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon
humide et un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide
d'un chiffon propre.
58 progress
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause probable
Vous ne pouvez pas allumer
l'appareil ou le faire fonctionner.
Solution
Allumez de nouveau l'appareil et
réglez le niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches
de graisse sur le bandeau de
commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et
l'appareil s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est éteint.
Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.
Retirez l'objet des touches sensitives.
L'appareil s'éteint.
Vous avez posé quelque cho.
se sur la touche sensitive
Retirez l'objet de la touche sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service aprèsvente.
Le niveau de cuisson change.
Le gestionnaire de puissance
est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Gestionnaire de puissance ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près
des commandes.
Placez les récipients de grande
taille sur les zones de cuisson
arrière, si nécessaire.
s'allume.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Éteignez l'appareil puis allumezle de nouveau.
s'allume.
La fonction Sécurité enfants
ou Verrouillage est activée.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Aucun récipient ne se trouve
sur la zone de cuisson.
Placez un récipient sur la zone
de cuisson.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez un récipient adapté.
Le diamètre du fond du récipient est trop petit pour la zone de cuisson.
Déplacez le récipient sur une
zone de cuisson plus petite.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant
quelques minutes. Déconnectez
le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil. Si
s'allume à nouveau, contactez votre service après-vente.
et un chiffre s'affichent.
progress 59
Problème
s'allume.
Cause probable
Solution
Une erreur s'est produite dans
l'appareil car un récipient
chauffe à vide. La protection
anti-surchauffe des zones de
cuisson et l'arrêt automatique
sont activés.
Éteignez l'appareil. Enlevez le
récipient chaud. Au bout d'environ 30 secondes, remettez la
zone de cuisson en fonctionnement. Si le récipient était la cause du problème, le message
d'erreur disparaît de l'affichage,
mais le voyant de chaleur résiduelle peut demeurer. Laissez le
récipient refroidir et reportezvous au chapitre « Récipients
de cuisson compatibles avec
les zones de cuisson à induction » pour voir si votre récipient
est compatible avec l'appareil.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème,
veuillez vous adresser à votre magasin vendeur ou au Service Après-vente. Veuillez lui
fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres
et chiffres pour la vitrocéramique (située
dans un des coins de la table de cuisson) et
le type de message d'erreur qui s'affiche.
En cas d'erreur de manipulation de la part
de l'utilisateur, le déplacement du technicien du Service Après-vente ou du magasin
vendeur peut être facturé même en cours
de garantie. Les instructions relatives au
Service Après-vente et aux conditions de
garantie figurent dans le livret de garantie.
INSTALLATION
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Avant d'installer l'appareil, notez le
numéro de série qui figure sur la plaque
signalétique.La plaque signalétique
se trouve sur la partie inférieure de
l'appareil.
949 593 003 03
PAI8000E
58 GBD C1 AU 220-240 V 50-60 Hz induction 7,4 kW
7,4 kW
PROGRESS
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent
être mis en fonctionnement qu'après
avoir été installés dans des meubles et
sur des plans de travail homologués et
adaptés.
Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble
spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C ou de
calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
60 progress
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
progress 61
Si vous utilisez une enceinte de protection
(accessoire en option1)), l'espace de circulation d'air de 2 mm et le fond de protection installé directement sous l'appareil ne
sont plus nécessaires.
Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de
protection si vous installez l'appareil audessus d'un four.
1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont
écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables
grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc.
Veuillez jeter les matériaux d'emballage
dans le conteneur approprié du centre
de collecte des déchets de votre commune.
62 progress
progress 63
www.progress-hausgeraete.de
892933115-B-012013
Download PDF

advertising