Aeg-Electrolux HK854220IB Handleiding

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK854220IB Handleiding | Manualzz
HK854220IB
Gebruiksaanwijzing
Keramische
inductiekookplaat
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
2
MONTAGE-INSTRUCTIES
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4
6
BEDIENINGSINSTRUCTIES
In- en uitgeschakeld
schakelt de oven uit
Temperatuurinstelling
Automatisch opwarmen
De powerfunctie in- en uitschakelen
Timer gebruiken
Starten van STOP+GO
8
8
8
9
9
9
10
11
Bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen
11
De kinderbeveiliging
11
OffSound Control (In- en uitschakelen)
11
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
12
ONDERHOUD EN REINIGING
14
PROBLEMEN OPLOSSEN
14
MILIEUBESCHERMING
Verpakkingsmateriaal
15
16
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het
apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Veiligheid kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de
gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
Veiligheidsinformatie
3
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen,
adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het
in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de
kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand
van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
•
Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die
kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden
geschoven.
• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische
oppervlak te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.
• De ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorzijde van het onderliggende
apparaat mag niet worden afgedekt.
WAARSCHUWING!
Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om
elektrische schokken te voorkomen.
4
Montage-instructies
MONTAGE-INSTRUCTIES
Noteer vóór het installeren de volgende gegevens van het typeplaatje:
• Modelbeschrijving (model)................
• Productnummer (prod. nr.) ............. ....
• Serienummer (ser. nr.) ...............
Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
949 593 275 00
HK854220I-B
58 GBD C2 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Lees deze zorgvuldig!
Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of
repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor letsel en schade
aan het apparaat.
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking
tot elektrische installaties, enz.)!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen
alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het
werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine
of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei
van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische
aansluitingen nauwkeurig op.
•
•
•
•
De netaansluiting staat onder stroom.
Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
Montage-instructies
5
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van
het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger).
Neem contact op met onze serviceafdeling.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening
van minstens 3 mm.
U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
Plakken van de afdichting in de sponning
• De sponning in het keukenwerkblad reinigen.
• De bijgeleverde afdichtingstape aan de bovenkant van de sponning langs de randen van
de uitsnijding vastplakken.
• Knip de afdichtingstape in vier stukken die overeenkomen met de lengte van de sponning.
• Voor de vier hoeken van de sponning moeten de uiteinden van de tapes in verstek geknipt
worden. Plak de uiteinden niet over elkaar.
• Afdichtingstape vlak in de hoek van de sponning vastplakken, zodat er geen siliconenmiddel onder het keramische glas kan komen tijdens het voegen.
• Rek de afdichtingstape niet uit.
Montage
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R10mm
min.
25mm
R5mm
7mm
min. 5mm
12mm
min. 20mm
min. 600mm
+1
490+1mm 750 mm
514+1mm
774+1mm
6
Beschrijving van het product
min.
38mm
min. 5mm
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5 mm
en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
2
180
300
mm
mm
180
145
5
4
mm
mm
3
1 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
2 Inductiekookzone 2400 W met powerfunctie 3700 W
3 Bedieningspaneel
4 Inductiekookzone 1400 W met powerfunctie 2500 W
5 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
7
Beschrijving van het product
Uitrusting bedieningsveld
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.
Sensorveld
te kiezen
schakelt de kookplaat in en uit
1
2
een vergrendeling met indicatielampje
schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en
uit
3
Kookzoneweergaven van timer
tonen voor welke zone u de tijd instelt
4
Timerdisplay
toont de tijd in minuten
Schakelt de powerfunctie in
5
6
Een kookstanddisplay
toont de kookstand
7
Bedieningsstrip
Bedieningsknop brander
8
tijdsinstellingen verhogen of verlagen
/
Kookzone selecteren
9
10
met indicatielampje
schakelt in en uit STOP+GO
Display kookstand
Displays tonen de actieve functies
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld
De kookzone wordt gebruikt
-
Warmhouden
De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld
Vermogensfunctie is ingeschakeld
+ cijfer
Er is een storing
/
OptiHeat Control (restwarmte-indicatie in 3 stappen): kookzone is nog
warm / warmhoudstand / restwarmte
/
Vergrendeling/kinderslot is ingeschakeld
8
Bedieningsinstructies
Display
Beschrijving
Het kookgerei is ongeschikt of te klein of er staat geen kookgerei op
de kookzone
De automatische uitschakeling is actief
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
\ \ Gevaar van brandwonden door restwarmte!
OptiHeat Control geeft het niveau restwarmte aan. De inductiekookzones creëren de voor
het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt
alleen opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
In- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen.
schakelt de oven uit
De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.
• u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz.) langer
dan 10 seconden. Het geluid blijft klinken totdat u het voorwerp hebt weggenomen.
• de kookplaat raakt oververhit (bijv. wanneer een pan droogkookt). Voordat u de kookplaat
opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld.
• u gebruikt ongeschikt kookgerei. gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Na enige
tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie tabel.
Automatische uitschakeltijden
Temperatuurinstelling
Wordt uitgeschakeld na
6 uur
-
-
-
5 uur
4 uur
1,5 uur
Bedieningsinstructies
9
Temperatuurinstelling
Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of
rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste
kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand.
P
Automatisch opwarmen
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen
inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan
naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone:
1. Druk op ( verschijnt op de display).
2. Raak onmiddellijk de gewenste kookstand aan. Na 3 seconden verschijnt op de
display.
Wijzig de kookstand om de functie te stoppen.
De powerfunctie in- en uitschakelen
De powerfunctie geeft gedurende max. 10 minuten extra vermogen aan een inductiekook. Om te
zone. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar
starten raakt u aan, hierna gaat branden. Om te stoppen stelt u een kookstand in
.
tussen en
10
Bedieningsinstructies
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen
tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). De powerfunctie zorgt
voor een maximaal vermogen voor één kookzone
in het kookpaar en verlaagt automatisch de tweede kookzone tot een lager vermogen. Het display
voor de verlaagde zone wisselt.
Timer gebruiken
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt
voor één kooksessie.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat de kookzone is geselecteerd.
U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld.
• Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone
gaat branden.
• De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen
( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen,
telt de tijd terug.
• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone
knippert sneller. De resterende tijd verschijnt.
• De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan .
• Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met . Raak aan . De resterende tijd
telt af tot 00 . Het lampje van de kookzone dooft. Om de kookzone uit te schakelen kunt
u ook en gelijktijdig aanraken.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Kookzone wordt uitgeschakeld.
• Geluid uitschakelen: raak aan
CountUp Timer (Timer met optelfunctie)
Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt.
• Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden.
• Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het
display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten)
• Verstreken tijd controleren: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone knippert sneller. De verstreken tijd verschijnt.
Bedieningsinstructies
11
• Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak of aan om
de timer uit te schakelen. Het lampje van de kookzone dooft.
Kookwekker
U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan . Raak of van de timer aan om de tijd te selecteren. Als de ingestelde tijd verstreken
is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Starten van STOP+GO
De
functie stelt alle kookzones in voor een warmhoudstand.
• Raak
aan om deze functie in te schakelen . Het symbool gaat branden.
• Raak
aan om deze functie uit te schakelen . De eerder ingestelde kookstand gaat
branden.
stopt de timerfunctie niet.
vergrendelt het complete bedieningspaneel behalve het sensorveld .
Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . U kunt het apparaat uitschakelen.
Raak het symbool aan. Het symbool gaat gedurende 4 seconden branden.
De timer wordt nog steeds gebruikt.
Raak het symbool aan om deze functie uit te schakelen. De eerder ingestelde kookstand
gaat branden.
Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel de kookplaat in met . Stel de kookstand niet in .
• 4 seconden aanraken Het symbool gaat branden.
• Schakel de kookplaat uit met .
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel de kookplaat in met . Stel de kookstand niet in . 4 seconden aanraken
Het symbool gaat branden.
• Schakel de kookplaat uit met .
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie
• Schakel de kookplaat in met . Het symbool gaat branden.
• 4 seconden aanraken Stel de kookstand binnen 10 seconden in. U kunt het apparaat inschakelen.
• Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd.
OffSound Control (In- en uitschakelen)
Geluiden uitschakelen
Het apparaat uitschakelen.
Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak
3 seconden aan. gaat
branden, het apparaat staat in standaard modus. Door aan te raken gaat branden,
het geluid wordt uitgeschakeld.
12
Nuttige aanwijzingen en tips
Wanneer het geluid uit is, hoort u alleen als u aanraakt, de kookwekker of timer met
aftelfunctie aftelt of wanneer u het bedieningspaneel afdekt.
Geluiden inschakelen
Het apparaat uitschakelen.
3 seconden aan. gaat
Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak
branden, omdat het geluid is uitgeschakeld. Raak aan, gaat branden, het apparaat
staat in standaard modus. Het geluid is aan.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Kookgerei voor inductiekookzones
Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke
warmte in het kookgerei op.
Kookmaterialen
• geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door
de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
• niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als …
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen kookgerei : Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van
de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei
moet echter een minimale diameter hebben van ca. ¾ van de grootte van de kookzones.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.
Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone zichzelf eerder
uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. De verwarmingstijdreductie wordt
bepaald door het kookniveau en de kooktijd.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Nuttige aanwijzingen en tips
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdstip
13
Tips
Bereide gerechten warmhouden
naar be- Afdekken
hoefte
1-3
Hollandaise saus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Tussendoor mengen
1-3
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden
3-5
Zachtjes aan de kook brengen van rijst 25-50
en gerechten op melkbasis Reeds berei- min
de gerechten opwarmen
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren
5-7
Groenten stomen, vis smoren vlees
20-45
min
Voeg een paar eetlepels vocht toe
7-9
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
9-12
Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cordonbleu, koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
naar be- Halverwege de bereidingstijd omhoefte
draaien
12-13
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5-15
min
14
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
1
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.
Informatie over acrylamide
Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Geluiden tijdens de werking
Als u een van de volgende geluiden hoort
• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones op hoog vermogen, en het kookgerei is gemaakt
van verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: u kookt op hoog vermogen.
14
Onderhoud en reiniging
• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
• sissen, zoemen: de ventilator is aan.
De geluiden zijn normaal en geven geen defecten aan.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
WAARSCHUWING!
Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het
apparaat.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
Gebruik een speciale schraper voor de glazen keramische plaat. Plaats een schraper
schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
– Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalken waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inscha- • Er zijn 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak
kelen of gebruiken.
slechts één sensorveld tegelijk aan.
• Er ligt water op het bedieningspaneel of het paneel is met
vetspatten bedekt. Bedieningspaneel schoonmaken
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de temperatuur binnen 10 seconden in.
• De kinderbeveiliging of toetsblokkering Stop+Go is actief. Zie
het hoofdstuk "Bediening van het apparaat".
Er klinkt een geluid als het apparaat is uitgeschakeld.
Een of meer sensorvelden zijn bedekt. Maak de sensorvelden vrij.
De restwarmte-indicatie gaat
niet branden.
De kookzone is niet heet omdat deze slechts kort was ingeschakeld. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de Klantenservice.
De kookstand wisselt
Het vermogensbeheer is actief. Zie hoofdstuk "Vermogensbeheer".
Milieubescherming
Probleem
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt in- en uitgeschakeld. Na 5 seconden klinken er
een of meer geluiden.
15
Mogelijke oorzaak en oplossing
U hebt
afgedekt . Maak het sensorveld vrij.
gaat branden
• De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
• Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. Schakel de kookzone uit. Schakel de kookzone weer in.
gaat branden
• Geen pan op de kookzone. Zet een pan op de kookzone.
• Geen correcte pan. Gebruik een geschikte pan.
• De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de
kookzone. Zet de pan op een kleinere kookzone.
en een cijfer gaan branden.
Het apparaat heeft een storing.
Koppel het apparaat enige tijd los van de elektrische voeding.
Haal de zekering uit de zekeringenkast in uw huis. Zet de zekering
terug. Als
weer gaat branden, neem dan contact op met de
klantenservice.
gaat branden
Er is een storing opgetreden in het apparaat, omdat er een pan
is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan heeft gebruikt.
Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder de hete pan. Schakel de
kookzone na ongeveer 30 seconden opnieuw in.
zou moeten
verdwijnen, restwarmte-indicatie kan blijven staan. Laat het
kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone".
Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit.
de toetsen van het bedienings- Schakel de signalen in.
paneel aanraakt
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich
op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
16
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste
afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
17
18
19
892931888-C-042010
www.aeg-electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement