Electrolux EHD60020X User manual

Electrolux EHD60020X User manual

gebruiksaanwijzing käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

Keramische inductiekookplaat

Induktiokeittotaso

Glasskeramisk induksjonskoketopp

Glaskeramisk induktionshäll

EHD60020X

2

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com

INHOUD

Veiligheidsinformatie

Montage-instructies

Beschrijving van het product

Bedieningsinstructies

2

3

5

6

Nuttige aanwijzingen en tips

Onderhoud en reiniging

Problemen oplossen

Milieubescherming

8

10

10

11

Wijzigingen voorbehouden

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.

Algemene veiligheid

Waarschuwing!

Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Veiligheid kinderen

• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.

Waarschuwing!

Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.

Veiligheid tijdens het gebruik

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt.

• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.

• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.

• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.

Waarschuwing!

Brandgevaar!

Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.

Gebruik conform de voorschriften

• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.

• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.

• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.

electrolux

3

Voorkoming van beschadiging van het apparaat

• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.

• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden geschoven.

• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische oppervlak te voorkomen.

• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Noteer voor de installatie

, het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.

Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

EHD 60020X

58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz

949 594 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

ELECTROLUX

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing!

Lees deze zorgvuldig!

Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.

Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.

De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veilig-

• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.

• De ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorzijde van het onderliggende apparaat mag niet worden afgedekt.

Waarschuwing!

Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

heidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz.)!

Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!

Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!

De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!

Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!

Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine of oven!

Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.

Waarschuwing!

Risico van verwonding door elektrische stroom.

Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen nauwkeurig op.

• De netaansluiting staat onder stroom.

• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.

• Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.

4

electrolux

• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.

• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.

• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.

• In het geval van een eenfase- of tweefaseaansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.

• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of

Montage

hoger). Neem contact op met onze serviceafdeling.

Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm.

U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.

min.

50 mm min. 500 mm min.

50 mm min.

5 mm

=

R 5 mm

490 +1mm

560 +1mm

=

600 mm min.

20 mm min.

25 mm min.

5 mm min.

38 mm min.

5 mm

electrolux

5

Als u een beschermdoos gebruikt (extra toebehoren), dan is er vooraan geen ventilatieruimte van 5 mm nodig en is er geen beschermmat onder het apparaat nodig.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Indeling kookplaat

1 2

180 mm

210 mm

180 mm

145 mm

3

1 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W

2 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W

3 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W

4 Bedieningspaneel

5 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3700 W

5 4

Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

3

4

5

1

2

Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.

Sensorveld Functie

schakelt de kookplaat in en uit

/ timerindicaties van de kookzones

Het timerdisplay bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen temperatuurinstelling verhogen of verlagen tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de tijd in minuten

6

electrolux

6

7

8

9

10

Sensorveld

Een display met de temperatuurinstelling

Functie

toont de temperatuurinstelling

/ schakelt de vermogensfunctie in

Kookzone selecteren tijdsduur verlengen of verkorten schakelt de functie STOP+GO in en uit

Kookstanddisplays

-

Display

Restwarmte-indicatie

Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld

De kookzone werkt

De warmhoudstand is aan / STOP+GO-functie is actief

De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld

De inductiekookzone detecteert geen kookgerei

Er is een storing

Een kookzone is nog heet (restwarmte)

Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld

Powerfunctie is ingeschakeld

Automatische veiligheidsuitschakeling is actief dem van de pan. Het glaskeramiek wordt slechts licht verwarmd door de restwarmte van de pannen.

Waarschuwing!

Verbrandingsgevaar door restwarmte!

De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bo-

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.

In- en uitgeschakeld

Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen.

Automatische uitschakeling

Deze functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones uitgeschakeld zijn

.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat heeft ingeschakeld.

• u langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek etc.). Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald.

• de kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u deze weer kunt gebruiken.

• u ongeschikte pannen gebruikt.

verschijnt op het display en na 2 minuten stopt de kookzone automatisch.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat

branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie de tabel.

electrolux

7

Automatische uitschakelingstijden

Kookstand

Stopt na

-

6 uur

Temperatuurinstelling

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Het display toont de kookstand. en tegelijk aanraken om kookplaat uit te schakelen.

-

5 uur 4 uur

-

1,5 uur

Raak of aan om de functie uit te schakelen.

Vermogensbeheer

Automatisch opwarmen

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone:

1. Druk op

. verschijnt op het display.

2. Druk meteen op

. verschijnt op het display.

3. Druk steeds opnieuw op tot de benodigde kookstand aan gaat. Na 3 seconden verschijnt op het display.

Om de functie te stoppen, druk op .

De powerfunctie in- en uitschakelen

De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De

Powerfunctie wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Raak aan om de functie in te schakelen; gaat branden.

Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau.

Het display voor de gereduceerde zone wisselt af.

Timer gebruiken

Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één bereidingssessie.

Stel de timer in nadat u de kookzone hebt geselecteerd.

U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld.

kookzone selecteren:

raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden.

Inschakelen of wijzigen van de timer:

raak de toetsen of van de Timer aan om de tijd in te stellen tussen

00

en

99

minuten. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug.

8

electrolux

Timer uitschakelen:

selecteer de kookzone met en raak aan om de timer uit te schakelen. De resterende tijd telt af tot

00

. Het lampje van de kookzone gaat uit.

Resterende tijd controleren:

selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone knippert sneller. De resterende tijd verschijnt.

Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat

00

knipperen.

Kookzone wordt uitgeschakeld.

Geluid uitschakelen:

raak aan

U kunt de timer gebruiken als een

kookwekker

wanneer er geen kookzones worden gebruikt. Raak aan . Raak of aan om de tijd te selecteren. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat

00

knipperen

Starten van STOP+GO

De functie stelt alle kookzones in voor een warmhoudstand.

• Raak

aan om deze functie in te schakelen

. Het symbool gaat branden.

• Raak

aan om deze functie uit te schakelen

. De eerder ingestelde kookstand gaat branden.

stopt de timerfunctie niet.

vergrendelt het complete bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand tijdens een kooksessie per ongeluk wordt veranderd.

Raak het symbool aan. Het symbool verschijnt gedurende vier seconden.

Raak het symbool aan om deze functie uit te schakelen. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.

De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

De kinderbeveiliging inschakelen

• Schakel het kooktoestel in met

.

Stel geen kookstand in.

• Druk op totdat het akoestische signaal klinkt. . Het symbool gaat branden. Apparaat uitschakelen.

Kinderbeveiliging uitschakelen

• Schakel het kooktoestel in met

. gaat branden. Druk op totdat het akoestische signaal klinkt. gaat branden

• Apparaat uitschakelen.

De kinderbeveiliging uitschakelen voor een enkele kooksessie

• Schakel het kooktoestel in met

. Het symbool gaat branden.

• Druk op totdat het akoestische signaal klinkt. Het symbool gaat branden.

Stel de kookstand in minder dan tien seconden in.

U kunt het kooktoestel bedienen. Als u het kooktoestel uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Kookgerei Kookgerei voor inductiekookzones

• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

Belangrijk!

Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke warmte in het kookgerei op.

Kookmaterialen

geschikt:

gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).

electrolux

9

niet geschikt:

aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

Kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als …

• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..

• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.

De

bodem van het kookgerei

moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Afmetingen kookgerei

: Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei moet echter een minimale diameter hebben van ca.

¾ van de grootte van de kookzones.

• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones op hoog vermogen, en het kookgerei is gemaakt van verschillende materialen

(sandwichconstructie).

• zoemen: u kookt op hoog vermogen.

• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.

• sissen, zoemen: de ventilator is aan.

De geluiden zijn normaal en geven geen defecten aan.

Energie besparen

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.

Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Geluiden tijdens de werking

Als u een van de volgende geluiden hoort

• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd uit verschillende materialen (sandwichconstructie).

Temperatuurinstelling

Gebruik om:

1

Bereide gerechten warmhouden

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

Tijdstip Tips

Hollandaise saus, smelten: boter, chocolade, gelatine

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis Reeds bereide gerechten opwarmen

Groenten stomen, vis smoren vlees naar behoefte

Afdekken

5-25 min Tussendoor mengen

10-40 min

25-50 min

Met deksel bereiden

Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren

Voeg een paar eetlepels vocht toe

Aardappelen stomen

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen

Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cordonbleu, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks

20-45 min

20-60 min

60-150 min naar behoefte

5-15 min

Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen

Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten

Halverwege de bereidingstijd omdraaien

Halverwege de bereidingstijd omdraaien

10

electrolux

Temperatuurinstelling

9

Gebruik om: Tijdstip Tips

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees

(goulash, stoofvlees), frituren van patates frites

De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.

Informatie over acrylamide

Belangrijk!

Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het apparaat na elk gebruik.

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

Waarschuwing!

Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.

Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen

verboden.

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Vuil verwijderen:

1. –

Verwijder direct:

gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:

kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

3. Wrijf het apparaat

ten slotte droog met een schone doek.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.

Er klinkt een geluid als het apparaat uit staat.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

De kookstand wisselt

Mogelijke oorzaak en oplossing

• U hebt twee of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak slechts één sensorveld tegelijk aan.

• Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.

Reinig het bedieningspaneel.

• De kinderbeveiliging of toetsblokkering

is actief. Zie het hoofdstuk Bediening van het apparaat.

• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen

10 seconden in.

U hebt een of meer sensorvelden afgedekt. Maak de sensorvelden vrij.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend. Als de kookzone heet zou moeten zijn, neem dan contact op met de klantenservice.

Het vermogensbeheer is actief. Zie het hoofdstuk Vermogensbeheer.

electrolux

11

Probleem

Er klinkt een geluid en het apparaat schakelt in en weer uit. Na vijf seconden klinkt er nog een geluid.

Mogelijke oorzaak en oplossing

U hebt afgedekt . Maak het sensorveld vrij.

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaan branden.

gaat aan.

• De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel het apparaat uit en weer in.

De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. Schakel de kookzone uit. Schakel de kookzone weer in.

• Geen kookgerei op de kookzone. Zet kookgerei op de kookzone.

• Geen correct kookgerei. Gebruik het juiste kookgerei.

• De diameter aan de bodem van de pan is te klein voor de kookzone. Zet het kookgerei op een kleinere kookzone.

Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.

Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

Er is een storing in het apparaat opgetreden, omdat er een pan is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan hebt gebruikt.

De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.

Schakel het apparaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de kookzone opnieuw in. zou moeten verdwijnen, restwarmte-indicatie kan blijven staan. Laat het kookgerei afkoelen en controleer in het hoofdstuk Kookgerei of het geschikt is voor inductiekookplaten.

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat

(bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

MILIEUBESCHERMING

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:

>PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.

12

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com

SISÄLLYS

Turvallisuusohjeet

Asennusohjeet

Laitteen kuvaus

Käyttöohjeet

12

13

15

16

Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Hoito ja puhdistus

Käyttöhäiriöt

Ympäristönsuojelu

18

20

20

21

Oikeus muutoksiin pidätetään

TURVALLISUUSOHJEET

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.

Pidä käyttöohjeet aina laitteen mukana esimerkiksi muuton yhteydessä tai jos myyt laitteen toiselle. Käyttäjien tulee hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen turvallisuusominaisuudet.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varoitus!

Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.

Lasten turvallisuus

• Tämä laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Pikkulapsia on valvottava, eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.

• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa.

Varoitus!

Kytke lapsilukko toimintaan, jotta pikkulapset tai kotieläimet eivät voi vahingossa kytkeä laitetta toimintaan.

Käyttöturvallisuus

• Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja suojamuovit laitteesta ennen sen ensimmäistä käyttöä.

• Kytke keittoalueet aina pois toiminnasta käytön jälkeen.

• Palovammojen vaara! Älä laita keittotasolle metalliesineitä, esimerkiksi ruokailuvälineitä tai kattilankansia, sillä ne voivat kuumentua.

• Implantoidun sydämentahdistimen käyttäjän tulee pitää ylävartalonsa vähintään 30 cm:n etäisyydellä toimintaan kytketystä induktiokeittotasosta.

Varoitus!

Tulipalon vaara!

Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy herkästi palamaan.

Asianmukainen käyttö

• Valvo laitteen toimintaa aina käytön aikana.

• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

• Älä käytä keittotasoa työtasona tai laskualustana.

• Älä laita tulenarkoja nesteitä, helposti syttyviä tai sulavia esineitä (esimerkiksi muovi- tai alumiiniesineitä) laitteen päälle tai sen lähelle.

• Ole varovainen kytkiessäsi muita laitteita keittotason lähellä olevaan pistorasiaan.

Älä anna niiden virtajohtojen koskettaa keittotasoa tai kuumia astioita. Varo, että virtajohdot eivät takerru kiinni mihinkään.

Laitteen vaurioitumisen välttäminen

• Jos keraamiselle pinnalle putoaa esineitä tai keittoastioita, pinta voi vaurioitua.

• Valurautaiset ja alumiiniset keittoastiat tai pohjasta vaurioituneet keittoastiat voivat naarmuttaa pintaa, jos vedät niitä keittotasolla.

• Älä anna nesteen kiehua kuiviin, jotta keittoastia ja keraaminen taso eivät vaurioidu.

• Älä laita keittoalueille tyhjiä astioita äläkä kytke alueita toimintaan ilman keittoastiaa.

• Älä peitä mitään laitteen osaa alumiinifoliolla.

electrolux

13

• Älä peitä työtason ja laitteen etuosan välissä olevaa 5 mm:n ilmanvaihtoaukkoa.

Varoitus!

Jos keittotason pintaan tulee särö, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.

ASENNUSOHJEET

Kirjaa

ennen asennusta

muistiin arvokilven sarjanumero (Ser. Nr.).

Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa.

EHD 60020X

58 GAD D5 AU

220-240 V 50-60-Hz

949 594 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

ELECTROLUX

Turvallisuusohjeet

Varoitus!

Lue ohjeet huolellisesti!

Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään.

Laitteen asennuksen, sähköliitännän ja korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.

Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.

Asennuksessa tulee noudattaa käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja (turvallisuusmääräykset, kierrätysmääräykset, sähköturvallisuusmääräykset jne.).

Noudata mainittuja minimietäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

Asennuksen on taattava kosketussuojaus. Esimerkiksi laatikoita saa asentaa vain, kun välittömästi laitteen alapuolella on suojaava lattia.

Suojaa työtason leikatut pinnat kosteudelta käyttäen sopivaa tiivistettä.

Kiinnitä tiiviste siten, että laitteen ja työtason väliin ei jää aukkoja.

Suojaa laitteen alapinta esimerkiksi astianpesukoneesta tai uunista tulevalta höyryltä ja kosteudelta.

Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Avautuva ovi tai ikkuna voi tönäistä keittoastian tasolta aiheuttaen vaaratilanteen.

Varoitus!

Sähköiskuvaara. Noudata tarkasti sähköliitäntää koskevia ohjeita.

• Sähköverkon liitin on jännitteinen.

• Tee sähköverkon liitin jännitteettömäksi.

• Varmista, että kosketussuojaus on asianmukaisesti asennettu.

• Löysät tai vääränlaiset pistokkeet ja pistorasiat voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.

• Myös pistorasian ja pistokkeen käsittely on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.

• Yksi- tai kaksivaiheliitännässä on käytettävä virtajohtoa, jonka tyyppi on H05BB-F

Tmax 90°C (tai korkeampi).

• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax 90°C tai korkeampi). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Sähköliitäntään on asennettava kytkin, joka erottaa laitteen kaikki navat sähköverkosta ja jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm.

Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

14

electrolux

Asennus

=

R 5 mm

490 +1mm

560 +1mm

=

600 mm min.

20 mm min.

25 mm min.

5 mm

Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste), edessä oleva 5 mm:n tuuletustila ja laitteen alapuolella oleva suojataso eivät ole tarpeen.

min.

50 mm min. 500 mm min.

50 mm min.

5 mm min.

38 mm min.

5 mm

electrolux

15

LAITTEEN KUVAUS

Keittoalueet

1 2

180 mm

210 mm

180 mm

145 mm

5 4

Käyttöpaneelin painikkeet

1 2 3

3

1 Induktiokeittoalue 1800 W + Power-toiminto 2800 W

2 Induktiokeittoalue 1800 W + Power-toiminto 2800 W

3 Induktiokeittoalue 1400 W + Power-toiminto 2500 W

4 Käyttöpaneeli

5 Induktiokeittoalue 2300 W + Power-toiminto 3700 W

4 5 6

10 9 8 7

3

6

7

4

5

8

9

10

Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.

1

2

kosketuspainike toiminto

kytkee keittotason toimintaan ja pois toiminnasta lukitsee käyttöpaneelin/poistaa käyttöpaneelin lukituksen nostaa tai laskee tehotasoa

/ keittoalueiden ajastimen merkkivalot ajastimen näyttö tehotason näyttö

/ ilmaisevat, mille keittoalueelle aika on asetettu aika minuutteina näyttää tehotason käynnistää Power-toiminnon valitsee keittoalueen lisää tai vähentää aikaa käynnistää ja poistaa käytöstä STOP+GO-toiminnon

16

electrolux

Tehonäytöt

-

Näyttö

Jälkilämmön merkkivalo

Varoitus!

Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi!

Kuvaus

Keittoalue on kytketty pois toiminnasta

Keittoalue on toiminnassa

Lämpimänäpito/STOP+GO-toiminto on käytössä

Automaattinen kuumennus on toiminnassa

Induktiokeittoalue ei tunnista keittoastiaa

Toimintahäiriö

Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö)

Toimintalukitus/lapsilukko on kytketty

Power-toiminto on käytössä

Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa

Induktiokeittoalueilla lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keraaminen pinta kuumenee keittoastian jälkilämmön vuoksi.

KÄYTTÖOHJEET

Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.

Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta sekunnin ajan.

Automaattinen virrankatkaisu

Virta katkeaa automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa:

• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta, jolloin näytössä näkyy .

• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan.

• Jonkin kosketuspainikkeen päällä on esimerkiksi kattila, pyyheliina tms. yli 10 se-

Automaattisen virrankatkaisun ajat

Tehotaso

Virta katkeaa seuraavan ajan kuluttua

-

6 tuntia

-

5 tuntia kunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kunnes poistat esineen.

• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi tyhjäksi kiehunut kattila). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen.

• Keittoastia on sopimaton. Merkkivalo syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua.

• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Katso taulukko.

4 tuntia

-

1,5 tuntia

Tehotason asettaminen

Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta . Tehotasoa alennetaan koskettamalla painiketta . Tehoasetus näkyy näytössä. Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla samanaikaisesti painikkeita

ja .

electrolux

17

Automaattinen kuumennus Tehon hallinta

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Voit saavuttaa vaaditun tehoasetuksen nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen toiminto asettaa korkeimman tehoasetuksen joksikin aikaa (katso kaavio), ja laskee sen sitten vaadittuun asetukseen.

Automaattisen kuumennustoiminnon asettaminen keittoalueeseen:

1. Kosketa

. tulee näkyviin näyttöön.

2. Kosketa välittömästi

. tulee näkyviin näyttöön.

3. Kosketa välittömästi

-painiketta toistuvasti, kunnes vaadittu tehoasetus tulee näkyviin. Kolmen sekunnin kuluttua

tulee näkyviin näyttöön.

Lopeta toiminto koskettamalla .

Power-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta

Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Power-toiminto kytkeytyy toimintaan enintään 10 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla painiketta . Merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä koskettamalla painiketta tai .

Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto nostaa parin toisen keittoalueen tehotason korkeimmalle tasolle ja alentaa automaattisesti toisen keittoalueen tehoa. Alennetun tehotason keittoalueen näytössä näkyy vuoron perään asetusarvo ja alennettu arvo.

Ajastimen käyttö

Ajastimen avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa varten.

Aseta ajastin valittuasi ensin keittoalueen.

Voit asettaa tehotason ennen ajastimen asettamista tai sen jälkeen.

Valitse keittoalue:

kosketa painiketta

toistuvasti, kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo syttyy.

Ajastimen käynnistäminen tai ajan muuttaminen:

Kosketa ajastimen painiketta tai ja aseta aika (

00

-

99

minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaasti, ajan laskenta on käynnissä.

Ajastimen pysäyttäminen:

Valitse keittoalue painikkeella ja kosketa painiketta poistaaksesi ajastustoiminnon käytöstä. Ajan kuluminen näkyy näytössä nollaan saakka (merkintä

00

). Keittoalueen merkkivalo sammuu.

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:

Valitse keittoalue painikkeella . Keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeammin. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

18

electrolux

Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu merkkiääni ja

00

vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.

Merkkiäänen sammuttaminen:

Kosketa ajastimen painiketta

Voit käyttää ajastinta

hälytysajastimena

, kun keittoalueet eivät ole käytössä. Kosketa painiketta . Kosketa painiketta tai ja aseta aika. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu merkkiääni, ja merkintä

00 vilkkuu.

STOP+GO-toiminnon kytkeminen toimintaan

-toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet lämpimänäpidon asetukselle.

Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla painiketta

. Symboli syttyy.

Toiminto poistetaan käytöstä koskettamalla painiketta

. Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan.

ei peruuta asetettua ajastusta.

lukitsee säätöpalkit.

Käyttöpaneelin lukitseminen / lukituksen poisto

Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet virtapainiketta lukuun ottamatta. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa ruoanvalmistuksen aikana.

Kosketa symbolia . Symboli palaa neljän sekunnin ajan.

Voit kytkeä tämän toiminnon pois toiminnasta koskettamalla symbolia . Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan.

Kun katkaiset virran laitteesta, myös tämä toiminto kytkeytyy pois toiminnasta.

Lapsilukko

Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.

Lapsilukon kytkeminen toimintaan

• Kytke virta keittotasoon painikkeella

.

Älä aseta tehotasoa.

• Kosketa painiketta

, kunnes laitteesta kuuluu merkkiääni. . Symboli syttyy.

Katkaise virta laitteesta.

Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta

• Kytke virta keittotasoon painikkeella

.

Näytössä näkyy . Kosketa painiketta

, kunnes laitteesta kuuluu merkkiääni.

Näytössä näkyy .

• Katkaise virta laitteesta.

Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti

• Kytke virta keittotasoon painikkeella

.

Symboli syttyy.

• Kosketa painiketta

, kunnes laitteesta kuuluu merkkiääni. Symboli syttyy.

Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa.

Nyt voit käyttää keittotasoa. Kun katkaiset virran keittotasosta painikkeella

, lapsilukko on edelleen kytkettynä.

HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Keittoastiat

• Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.

• Emaloidusta teräksestä valmistetut tai alumiini- tai kuparipohjaiset keittoastiat voivat tehdä läiskiä keraamiseen pintaan.

Keittoastian materiaali

Soveltuvat materiaalit:

valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).

Sopimattomat materiaalit:

alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.

Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat

Tärkeää

Induktiotoiminnassa lämpö kehittyy lähes välittömästi keittoastian sisälle tehokkaan sähkömagneettisen kentän vaikutuksesta.

Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos …

• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.

• ... magneetti tarttuu astian pohjaan.

electrolux

19

Keittoastian pohjan

tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.

Keittoastian mitat

: Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka. Keittoastian pohjan magneettiselta osalta vaaditaan kuitenkin tietty minimimitta, joka on noin 3/4 keittoalueen koosta.

• surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja

• naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä

• hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa

Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.

Energiansäästö

Käyttöön liittyvät äänet

Jos kuulet

• rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne)

• vihellystä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista

(Sandwich-rakenne)

• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.

• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan.

Esimerkkejä keittotoiminnoista

Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Tehotaso

Käyttötarkoitus: Aika Vinkkejä

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

1

Power-toiminto soveltuu suurien vesimäärien keittämiseen.

Akryyliamidia koskeva varoitus

Tärkeää

Valmiiden ruokien lämpimänäpito tarpeen mukaan

Peitä kannella

Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulatus

5-25 min

Hyydyttäminen: munakkaat, munajuusto 10-40 min

Sekoita välillä

Keitä kannen alla

Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen

Höyrytetyt vihannekset, kala, liha

Höyryssä kypsennetyt perunat

Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot

Kevyt paistaminen: leikkeet, vasikanliha, kotletit, pyörykät, makkarat, maksa, kastikepohja, kananmunat, ohukaiset, munkit

Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit

25-50 min

20-45 min

20-60 min

60-150 min tarpeen mukaan

5-15 min

Lisää nestettä riisin suhteen kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana

Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen

Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita

Enintään 3 litraa nestettä ja valmistusaineet

Käännä kypsennyksen puolivälissä

Käännä kypsennyksen puolivälissä

Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaiset perunat

Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.

20

electrolux

HOITO JA PUHDISTUS

Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.

Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.

Varoitus!

Terävät esineet ja hankaavat pesuaineet vahingoittavat laitetta.

Turvallisuussyistä laitetta

ei

saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla.

Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.

Lian poistaminen:

1. –

Poista välittömästi:

sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.

Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.

Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:

kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.

2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta.

3.

Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.

KÄYTTÖHÄIRIÖT

Ongelma

Laite ei kytkeydy toimintaan tai ei toimi muuten.

Näytössä näkyy

Näytössä näkyy mero.

.

ja jokin nu-

Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide

• Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti. Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.

• Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita. Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.

• Lapsilukko tai painikelukitus tai

on kytketty toimintaan. Katso kappale "Laitteen käyttö".

• Kytke laite uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa.

Laitteesta kuuluu merkkiääni virran ollessa katkaistu.

Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty. Poista kosketuspainikkeen päällä oleva esine.

Jälkilämmön merkkivalo ei syty.

Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.

Jos keittoalueen pitäisi olla kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tehonhallinta on käynnissä. Katso kohta "Tehonhallinta".

Tehoasetus vaihtelee.

Laitteesta kuuluu merkkiääni ja laite käynnistyy ja kytkeytyy taas pois toiminnasta. Viiden sekunnin kuluttua kuuluu yksi tai useampia merkkiääniä.

Painikkeen päällä on jotain. Poista kosketuspainikkeen päällä oleva esine tms.

Näytössä näkyy .

• Automaattinen virrankatkaisu on toiminut. Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan.

Keittoalueen ylikuumenemissuoja on lauennut. Kytke keittoalue pois toiminnasta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan.

• Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia keittoalueelle.

• Keittoastia on vääränlainen. Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.

• Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle. Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle.

Laitteessa on jokin vika.

Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

electrolux

21

Ongelma

Näytössä näkyy .

Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide

Toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut tai keittotasolle soveltumaton keittoastia. Keittoalueen ylikuumenemissuoja on lauennut. Automaattinen virrankatkaisu on toiminut.

Kytke laite pois toiminnasta. Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluttua. häviää näytöstä, jälkilämmön merkkivalo jää palamaan.

Anna keittoastian jäähtyä ja tarkista sen soveltuvuus. Katso kohta

"Induktiokeittotasolle soveltuvat keittoastiat".

Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keittotason kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus.

Valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana, jos toimintahäiriö on aiheutunut virheellisen käytön vuoksi. Kuluttajaneuvonnon yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuuja huoltokirjassa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.

Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.

Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.

Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste:

>PE<,>PS< jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.

22

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com

INNHOLD

Sikkerhetsinformasjon

Installasjonsanvisninger

Produktbeskrivelse

Brukerveiledning

22

23

25

26

Nyttige tips og råd

Stell og rengjøring

Hva må gjøres, hvis...

Miljøvern

28

29

30

31

Med forbehold om endringer

SIKKERHETSINFORMASJON

For at du skal bruke apparatet korrekt og sikkert, må du lese denne bruksanvisningen nøye før apparatet installeres.

Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med apparatet, også hvis du selger det eller flytter. Den som bruker apparatet må være godt kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan apparatet betjenes.

• Brukere med pacemaker må holde overkroppen minst 30 cm fra induksjonskokesonene når de er slått på.

Advarsel Brannfare!

Overopphetet fett og olje kan ta fyr veldig raskt.

Generelt om sikkerhet

Advarsel

Personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse, eller som mangler erfaring og kunnskaper om bruken, må ikke bruke apparatet.

De må ha tilsyn og gis instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barns sikkerhet

• Dette apparatet skal kun brukes av voksne. Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet.

• Hold all emballasje utenfor barns rekkevidde. Det er fare for kvelning.

• Hold barn borte fra apparatet når det er koplet inn.

Riktig bruk

• Ha alltid tilsyn med apparatet under bruk.

• Apparatet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger!

• Ikke bruk apparatet som arbeidplate, og ikke oppbevar ting på den.

• Ikke plasser eller oppbevar svært brennbar væske eller materiale, eller smeltbare gjenstander (laget av plast eller aluminium) på eller i nærheten av apparatet.

• Vær forsiktig når du kopler apparatet til stikkontakter som befinner seg nær apparatet. Ikke la ledninger komme borti apparatet eller varme kokeredskaper. Påse at ledningene ikke floker seg.

Advarsel

Aktiver barnesikringen for å hindre at små barn og husdyr kan komme til å aktivere apparatet.

Sikkerhet under bruk

• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra apparatet før første gangs bruk.

• Still kokesonene på "av" etter hver bruk.

• Forbrenningsfare! Ikke legg metallgjenstander, som f.eks. bestikk eller grytelokk på kokefeltet, fordi de kan bli varme.

Slik unngår du skade på apparatet

• Hvis gjenstander eller kokeredskaper faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan den bli skadet.

• Kokeredskap av støpt jern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan skrape den glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den.

• Ikke la kokeredskaper tørrkoke, for å unngå skade på kokeredskapet og den glasskeramiske overflaten.

• Bruk aldri kokesonene med tomt kokeredskap eller uten kokeredskap.

• Ikke dekk til deler av apparatet med aluminiumsfolie.

• Ikke dekk til ventilasjonsåpningen, som må være 5 mm mellom arbeidsbenken og oversiden av enheten under den.

electrolux

23

Advarsel Hvis det er sprekk i overflaten, må strømforsyningen

INSTALLASJONSANVISNINGER

Før du monterer koketoppen

bør du notere serienummeret (Ser. Nr.) som står på typeskiltet.

Typeskiltet finner du på den nedre delen av koketoppen.

EHD 60020X

58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz

949 594 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

ELECTROLUX

Sikkerhetsanvisninger

Advarsel

Dette må du lese!

Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport. Ikke kople til et skadet apparat. Hvis nødvendig, snakk med leverandøren.

Kun en autorisert servicetekniker kan installere, kople til eller reparere dette apparatet. Bruk kun originale reservedeler.

Innbygningsprodukter skal bare brukes når de er bygd inn i egnede skrog og arbeidsbenker som oppfyller standardene.

Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene på dette produktet. Fare for personskade eller skade på apparatet.

Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet

(sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrik osv.)!

Overhold minimumsavstanden til andre apparater og enheter!

Monter berøringsbeskyttelse. Ved montering av skuff direkte under koketpooen skal det for eksempel monteres beskyttelsesplate!

Beskytt kantene på arbeidsbenken mot fuktighet med en tetningslist som passer!

Apparatet må forsegles til arbeidsbenken uten mellomrom, med en tetningslist som passer!

kobles fra for å unngå elektrisk støt.

Beskytt bunnen av apparatet mot damp og fuktighet, f.eks. fra en oppvaskmaskin eller ovn!

Ikke installer apparatet ved siden av en dør eller under et vindu! Ellers kan varme kokeredskaper skyves av platetoppen når dører og vinduer åpnes.

Advarsel

Fare for personskade pga.

elektrisk strøm. Følg anvisningene om elektrisk tilkopling nøye.

• Nettilkoplingsklemmen er strømførende.

• Skill nettilkoplingsklemmen fra strømnettet.

• Montér forskriftsmessig for å sikre berøringsbeskyttelse.

• Løse og uforsvarlige kontaktforbindelser kan overopphete klemmen.

• Klemmeforbindelsene skal utføres av en kvalifisert elektriker.

• Monter strekkavlaster for kabelen.

• Bruk riktig strømledning av type H05BB-

F Tmaks 90°C (eller høyere) for enkelfase- eller tofaseforbindelser.

• En skadet strømledning skal erstattes med spesiell ledning (type H05BB-F

Tmaks 90°C; eller høyere. Snakk med serviceavdelingen.

Apparatet må ha en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å kople apparatet fra hovedstrømmen ved alle poler med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

Du må ha korrekte isoleringsenheter: ledningsbeskyttende strømbrytere, sikringer

(sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

24

electrolux

Montering

=

R 5 mm

490 +1mm

560 +1mm

=

600 mm min.

20 mm min.

25 mm min.

5 mm

Hvis du bruker beskyttelsessettet Pro-

Box (tilleggsutstyr), er 5 mm ventilasjonsåpning og annen deleplate mellom skuff og koketopp unødvendig.

min.

50 mm min. 500 mm min.

50 mm min.

5 mm min.

38 mm min.

5 mm

electrolux

25

PRODUKTBESKRIVELSE

Oversikt over kokefeltet

1 2

180 mm

210 mm

180 mm

145 mm

3

1 Induksjonskokesone 1800 W med effektfunksjon på 2800 W

2 Induksjonskokesone 1800 W med effektfunksjon på 2800 W

3 Induksjonskokesone 1400 W, med powerfunksjon på 2500 W

4 Betjeningspanel

5 Induksjonskokesone 2300 W, med powerfunksjon på 3700 W

5 4

Oversikt over betjeningspanelet

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Bruk sensorfeltene til å betjene koketoppen. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er aktive.

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2

sensorfelt

/

øker eller reduserer effekttrinn indikatorer for tidsuret til kokesonene viser hvilken sone tiden er innstilt for display for tidsur display for effekttrinn

/

funksjon

aktiverer og deaktiverer platetoppen låser/frigjør betjeningspanelet viser tiden i minutter viser effekttrinn aktiverer powerfunksjonen velger kokesone

øker eller reduserer tiden aktiverer og deaktiverer STOP+GO -funksjonen

26

electrolux

Effekttrinndisplayer

-

Display

Restvarmeindikator

Advarsel

restvarme!

Beskrivelse

Kokesonen er slått av

Kokesonen er slått på

Koketoppen er innstilt på varmholding/STOP+GO-funksjonen er aktivert

Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er aktivert

Induksjonskokesonen registrerer ikke kokekaret

Det er en feilfunksjon

En kokesone er fremdeles varm (restvarme)

Lås/barnesikring er aktivert

Power-funksjonen er aktiv

Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert

Forbrenningsfare pga.

Induksjonskokesonene tilfører varmen direkte i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir varmet opp av restvarmen fra kokekaret.

BRUKERVEILEDNING

Bruk egnede kokeredskaper til induksjonskokesonene.

På og Av

Berør i 1 sekund for å aktivere eller deaktivere apparatet.

Automatisk Utkopling

Denne funksjonen deaktiverer koketoppen automatisk og hvis:

• alle kokesonene er av

.

• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du har slått koketoppen på.

• du dekker et sensorfelt med en gjenstand

(en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 se-

Tider for automatisk utkopling

Effekttrinn

Deaktiveres etter

-

6 timer

-

5 timer kunder. Lydsignalet høres til du fjerner gjenstanden.

• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle tørrkokes). Før koketoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.

• du bruker feil kokeredskap. tennes i displayet og etter 2 minutter deaktiveres kokesonen automatisk.

• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises og koketoppen deaktiveres. Se tabellen.

4 timer

-

1,5 timer

Effekttrinn

Berør for å øke effekttrinn. Berør for å redusere effekttrinn. Displayet viser effekttrinnet. Berør og samtidig for å slå av kokesonen.

electrolux

27

Automatisk oppvarming Effektstyring

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Det tar kortere tid å nå det nødvendige effekttrinnet hvis du aktiverer den automatiske oppvarmingsfunksjonen. Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en viss tid (se grafikken), og senker deretter varmen til den valgte innstillingen.

Slik aktiverer du den automatiske oppvarmingsfunksjonen for en kokesone:

1. Berør

. tennes i displayet.

2. Berør straks .

tennes i displayet.

3. Berør straks

gjentatte ganger til du når det nødvendige effekttrinnet. Etter tre sekunder tennes i displayet.

Du deaktiverer funksjonen ved å berøre .

Slå powerfunksjonen på og av

Powerfunsjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Powerfunksjonen er aktivert i maks 10 minutter. Deretter kopler induksjonskokesonen automatisk tilbake til høyeste effekttrinn. For å slå på, berør , og tennes. For å slå av, berør , eller

.

Effektstyringen deler effekten parvis mellom to kokesoner (se bilde). Powerfunksjonen

øker effekten opp til maksimumsnivået for et kokesonepar, og reduserer automatisk effektnivået for den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter.

Bruke tidsuret

Bruk tidsuret til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være på.

Still inn tidsuret når kokesonen er valgt.

Du kan justere effekttrinnet før og etter du stiller inn tidsuret.

Velge kokesone:

berør gjentatte ganger, til indikatoren for ønsket kokesone lyser.

Starte eller endre innstillingen på tidsuret:

berør eller på tidsuret for å stille inn tiden (

00

-

99

minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.

Deaktivere tidsuret:

velg kokesone med og berør for å slå av tidsuret.

Gjenværende tid teller ned til

00

. Indikatoren for kokesonen slukkes.

Vise resterende tid:

velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen blinker raskere. Displayet viser gjenværende tid.

Når tiden er ute, høres lydsignalet og

00 blinker. Kokesonen slås av.

Deaktivere lydsignalet:

berør

Du kan bruke tidsuret som et

tidsur med nedtelling

uten at kokesonene er aktive. Be-

28

electrolux rør . Berør eller for å stille inn tiden. Når tiden er ute, høres lydsignalet og

00

blinker.

Aktivere STOP+GO

Med -funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på varmholdning.

Berør for å aktivere

denne funksjonen. Symbolet vises.

Berør for å deaktivere

denne funksjonen. Effekttrinnet som er innstilt vises.

deaktiverer ikke tidsur-funksjonen.

låser betjeningslinjene.

Låse/frigjøre betjeningspanelet

Du kan låse betjeningspanelet, men ikke

. Det hindrer at effektrrinet endres uforvarende under tilberedningen.

Berør symbolet . Symbolet vises i 4 sekunder.

Berør symbolet for å slå av denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.

Når du slår av apparatet, slår du samtidig av denne funksjonen.

NYTTIGE TIPS OG RÅD

Kokeredskap

• Kokeredskapets bunn bør være så tykk og jevn som mulig.

• Kokeredskaper av emaljert stål eller med aluminiums- eller kobberbunn kan misfarge den glasskeramiske overflaten.

Kokeredskaper for induksjonskokesoner

Viktig

Ved induksjonskoking generer et kraftig elektromagnetisk felt varme i kokeredskapet nesten momentant.

Kokekarets materiale

riktig:

støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med dette av fabrikanten).

feil:

aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.

Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …

• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn.

Barnesikring

Denne funksjonen hindrer at platetoppen blir aktivert ved et uhell.

Aktivere barnesikringen

• Aktiver platetoppen med

.

Ikke still inn effekttrinn

.

• Berør

til et lydsignal høres. . Symbolet

vises. Slå apparatet av.

Deaktivere barnesikringen

• Aktiver platetoppen med

. vises. Berør til et lydsignal høres. vises

• Slå apparatet av.

Deaktivere barnesikringen når du skal bruke platetoppen

• Aktiver platetoppen med

. Symbolet

vises.

• Berør

til et lydsignal høres. Symbolet

vises.

Still inn effekttrinn innen 10 sekunder.

Du kan betjene platetoppen.

Hvis du deaktiverer platetoppen med , blir barnesikringen aktiv igjen.

• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.

Kokeredskapets bunn

må være så tykk og jevn som mulig.

Kokekarets dimensjoner

: induksjonskokesonene tilpasser seg til dimensjonen på kokekarets bunn automatisk.

Men den magnetiske delen av bunnen til kokekaret må ha en minimunsdiameter på ca. 3/4 av kokesonene.

Lyder under drift

Hvis du kan høre

• knekkelyder: kokeredskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).

• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).

• summelyder: du bruker høye effekttrinn.

• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.

• brumming, during: viften er aktiv.

Lydene er normale og henviser ikke til feil.

electrolux

29

Energisparing Eksempler på tilberedningsmåter

Opplysningene i tabellen er kun veiledende.

• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.

• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.

Effekttrinn

Brukes til: Tid Tips

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

1

Holde tilberedt mat varm etter behov

Tildekkes

5-25 min Rør av og til Hollandaise-saus, smelt: smør, sjokolade og gelatin

Stivne: Eggeomelett, eggestand

Småkoking av ris og melkeretter, oppvarming av ferdigretter

10-40 min

25-50 min

Tilberedes med lokk

Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter omrøres av og til

Tilsett noen få spiseskjeer væske Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt

Dampkoking av poteter

Koking av større mengder, gryteretter og supper

Varsom steking: schnitzel, cordon bleu av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer

Steking, potetlapper, lendestykker, steker

20-45 min

20-60 min

60-150 min etter behov

5-15 min

Bruk maks ¼ l vann til 750 g poteter

Opptil 3 liter væske pluss ingredienser

Snus etter halve steketiden

Snus etter halve steketiden

Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrsteke pommes frites 9

Powerfunksjonen egner seg for oppvarming av mye vann.

Akrylamidopplysninger

som inneholder stivelse), utgjøre helsefare på grunn av akrylamider. Derfor anbefaler vi

å steke ved lave temperaturer og ikke brune maten for mye.

Viktig

Ifølge ny vitenskapelig kunnskap, kan matvarer som brunes (særlig produkter

STELL OG RENGJØRING

Rengjør apparatet etter hver bruk.

Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.

Advarsel

Skarpe og skurende rengjøringsmidler skader apparatet.

For din sikkerhet,

ikke

rengjør apparatet med damp eller høytrykkspyler.

Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.

Fjerne smusset:

1. –

Fjern straks:

smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset.

Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.

Etter at toppen er avkjølt fjernes:

kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et

30

electrolux spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.

2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.

3. Til slutt

gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.

HVA MÅ GJØRES, HVIS...

Problem

Du kan ikke slå på eller betjene koketoppen.

Mulig årsak og løsning

• Du har berørt to eller flere sensorfelt samtidig. Berør bare ett sensorfelt.

• Det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet. Tørk av betjeningspanelet

• Barnesikringen, tastelåsen eller

er aktivert. Se kapittelet "Betjene koketoppen".

• Slå på koketoppen igjen og still inn effekttrinn innen 10 sekunder.

Du har dekket til ett eller flere sensorfelt. Fjern tildekkingen av sensorfeltene.

Det høres et lydsignal når koketoppen er slått av.

Restvarmeindikatoren lyser ikke.

Kokesonen er ikke varm fordi den bare har vært i bruk en kort stund. Kontakt kundeservice hvis kokesonen burde vært varm.

Alternative effekttrinn Strømstyringen er aktiv. Se avsnittet "Strømstyring".

Det høres et lydsignal og koketoppen slås på og av igjen. Etter

5 sekunder høres enda et lydsignal.

Du har dekket til . Fjern tildekkingen.

tennes

tennes

og tall tennes.

tennes

• Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert. Slå av koketoppen og slå den på igjen.

Overopphetingsbeskyttelsen for kokesonen er aktivert. Slå av kokesonen. Slå på kokesonen igjen.

• Ingen kokekar på kokesonen. Sett kokekar på kokesonen.

• Feil kokekar. Bruk riktig kokekar.

• Diameteren på kokekarets bunn er for liten for kokesonen. Flytt kokekaret til en mindre kokesone.

Det er en feil på koketoppen.

Koble koketoppen fra strømforsyningen en stund. Koble fra sikringen i husets sikringsskap. Koble til igjen. Hvis tennes igjen, snakk med kundeservice.

Det er en feil på koketoppen fordi et kokekar har kokt tørt eller du ikke bruker riktig type kokekar. Overopphetingsbeskyttelsen for kokesonen er aktivert. Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.

Slå av koketoppen. Fjern det varme kokekaret. Slå på koketoppen igjen etter ca. 30 sekunder. skal nå forsvinne, mens restvarmeindikatoren fortsatt kan lyse. Avkjøl kokekaret og kontroller det i henhold til avsnittet Kokekar til induksjonskokesonen.

Hvis du har prøvd løsningsforslagene over og ikke kan løse problemet, snakk med forhandleren eller serviceavdelingen. Oppgi opplysningene på typeskiltet, tresiffret bokstavkode for den glasskeramiske overflaten

(den er på hjørnet av kokeflaten) og en feilmelding som vises.

Ved feil bruk, er hjelp av serviceverksted eller forhandler ikke gratis, selv innenfor garantiperioden. Anvisninger om kundeservice og garantibetingelser finner du i garanti-heftet.

electrolux

31

MILJØVERN

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Emballasjemateriale

Embalasjen er miljøvennlig og resirkulerbar. Deler av plast er merket med:

>PE<,>PS<, osv. Kast emballasjematerialene som husholdningsavfall i riktig avfallsbeholder ved kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.

32

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

INNEHÅLL

Säkerhetsinformation

Installationsanvisningar

Produktbeskrivning

Instruktioner för användning

32

33

35

36

Råd och tips

Underhåll och rengöring

Om maskinen inte fungerar

Miljöskydd

38

39

40

41

Med reservation för ändringar

SÄKERHETSINFORMATION

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda diskmaskinen på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder diskmaskinen. Förvara bruksanvisningen nära till hands och se till att den också medföljer diskmaskinen om du flyttar eller säljer den. Alla användare måste ha fullgod kännedom om användningen av diskmaskinen och dess säkerhetsfunktioner.

Allmän säkerhet

Varning

Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, får inte använda denna produkt. De skall

övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barnsäkerhet

• Endast vuxna personer får använda denna produkt. Barn skall övervakas så att de inte leker med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.

• Håll barn borta från produkten när den är påslagen.

Varning

Aktivera barnlåset för att förhindra att småbarn eller husdjur oavsiktligt sätter på produkten.

Säkerhet under användning

• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning.

• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.

• Risk för brännskador! Lägg inte metallföremål, till exempel bestick eller kokkärlslock på kokzonerna eftersom de kan bli heta.

• Användare som har en pacemaker implanterad måste hålla överkroppen på minst

30 cm avstånd från kokzoner som är påslagna.

Varning Brandrisk!

Överhettade fetter och oljor kan snabbt fatta eld.

Korrekt användning

• Övervaka alltid produkten under användning.

• Använd bara produkten för matlagning i ett hushåll!

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Placera inte lättantändliga vätskor och material, eller smältbara föremål (plast eller aluminium), på eller i närheten av produkten.

• Var försiktig när du ansluter produkten till eluttag i närheten. Låt inte elektriska ledningar vidröra produkten eller heta kokkärl. Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.

Så här undviker du skador på produkten

• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på glaskeramiken.

• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken om de dras över ytan.

• Låt inte kokkärl torrkoka för att undvika skador på kokkärlen och glaskeramiken.

• Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kärl.

• Täck aldrig någon del av produkten med aluminiumfolie.

electrolux

33

• Blockera inte ventilationsutrymmet på 5 mm mellan arbetsytan och produktens front under arbetsytan.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Före installationen

bör du anteckna serienumret (Ser. Nr.) från typskylten.

Typskylten finner du på produktens nedre ram.

EHD 60020X

58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz

949 594 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

ELECTROLUX

Säkerhetsföreskrifter

Varning

Dessa måste du läsa!

Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta vid behov återförsäljaren.

Endast en auktoriserad servicetekniker får installera, ansluta eller reparera denna produkt. Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.

Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.

Modifiera inte denna produkt och ändra inte dess specifikationer. Det finns risk för personskador och skador på produkten.

Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och

återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser)!

Minsta avstånd till andra apparater och enheter skall observeras!

Installera skydd mot elektriska stötar. Installera exempelvis alltid lådorna med en skyddsskiva direkt under produkten!

Skydda kanterna i arbetsskivans urtag mot fukt med ett lämpligt tätningsmedel!

Varning Om ytan är spräckt, koppla loss produkten från eluttaget för att undvika elektriska stötar.

Täta produkten mot arbetsskivan, så att det inte blir några springor, med ett riktigt tätningsmedel!

Skydda produktens undersida mot

ånga och fukt, till exempel från en diskmaskin eller ugn!

Installera inte produkten intill dörrar eller under fönster! Annars kan heta kokkärl slås ned från hällen när dörrar eller fönster öppnas.

Varning

Risk för skador på grund av elektrisk ström. Följ noga instruktionerna om elektriska anslutningar.

• Nätanslutningsplinten är strömförande.

• Gör nätanslutningsplinten strömlös.

• Installera korrekt för att skydda mot elektriska stötar.

• Lösa eller felaktigt anslutna stickkontakter eller eluttag kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.

• En behörig elektriker skall installera klämanslutningarna korrekt.

• Dragavlasta nätkabeln.

• Använd en nätkabel av typ H05BB-F

Tmax 90 °C (eller högre) för anslutning till en eller två faser.

• Byt ut en skadad nätkabel mot en specialkabel (typ H05BB-F Tmax 90 °C eller högre). Kontakta vår lokala serviceavdelning.

Den elektriska installationen måste förses med en frånskiljare som kan göra produkten strömlös i alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm.

Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp skall tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

34

electrolux

Montering

=

R 5 mm

490 +1mm

560 +1mm

=

600 mm min.

20 mm min.

25 mm min.

5 mm

Om du använder en skyddsbox "Probox" (tillbehör), är inte ventilationsutrymmet på 5 mm framtill och skyddsplåt direkt under produkten nödvändigt.

min.

50 mm min. 500 mm min.

50 mm min.

5 mm min.

38 mm min.

5 mm

electrolux

35

PRODUKTBESKRIVNING

Beskrivning av hällen

1 2

180 mm

210 mm

180 mm

145 mm

3

1 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W

2 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W

3 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W

4 Kontrollpanel

5 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3700 W

5 4

Beskrivning av kontrollpanelen

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Displayer, indikeringar och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2

/ timerindikeringar för kokzoner timerdisplay

touchkontroll

värmelägesdisplay

/

funktion

slår på och stänger av hällen låser/låser upp kontrollpanelen

öka eller minska värmeläget visar för vilken kokzon tiden är inställd visar tiden i minuter visar det inställda värmeläget startar effektfunktionen väljer kokzon

öka eller minska tiden

Sätter på och stänger av STOP+GO-funktionen

36

electrolux

Visningar av värmeinställningar

Display

Kokzonen är avstängd

-

Beskrivning

Kokzonen är på

Inställningen för varmhållning är på/STOP+GO-funktionen är aktiv

Automax är aktiverat

Induktionszonen känner inte av kokkärlet

Ett fel har uppstått

En kokzon är fortfarande varm (restvärme)

Funktionslås/barnlås är aktiverat

Effektfunktionen är aktiverad

Automatisk avstängning är aktiverad

Restvärmeindikering

Varning

Risk för brännskador på grund av restvärme!

Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp något av restvärmen hos kokkärlet.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Använd induktionskokzonerna med lämpliga kokkärl.

På och Av

Tryck på i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.

Säkerhetsavstängning

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

• Alla kokzoner är avstängda

.

• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.

• En touchkontroll är täckt av ett föremål

(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än

Tider för Säkerhetsavstängning

10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du avlägsnar föremålet.

• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl. tänds i displayen och efter 2 minuter stängs kokzonen av automatiskt.

• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds och hällen stängs av. Se tabellen.

Värmeinställning

Stängs av efter

-

6 timmar

-

5 timmar 4 timmar

-

1,5 timme

Värmeläge

Tryck på för att öka värmeläget. Tryck på för att minska värmeläget. Displayen visar värmeläget. Tryck samtidigt på och

för att stänga av.

electrolux

37

Automax Effektreglering

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Du kan uppnå önskad värmeinställning snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och reducerar sedan värmen till den aktuella inställningen.

Starta funktionen Automax för en kokzon:

1. Tryck på

. syns på displayen.

2. Tryck direkt på . syns på displayen.

3. Tryck direkt på upprepade gånger tills aktuell värmeinställning aktiveras. Efter 3 sekunder syns på displayen.

Stäng av funktionen genom att trycka på

.

Sätta på / stänga av effektfunktionen

Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är aktiverad i högst 10 minuter. Därefter ställs kokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För att starta, tryck på , tänds. För att stänga av, tryck på eller

.

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för en kokzon i paret och minskar automatiskt effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.

Användning av timern

Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.

Ställ in timern efter valet av kokzon.

Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.

Välj kokzon:

tryck på upprepade gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.

Starta eller ändra timern:

tryck på eller på timern för att ställa in tiden

(

00

-

99

minuter). När indikeringen för kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.

Stoppa timern:

välj kokzonen med och tryck på för att stänga av timern.

Den återstående tiden räknas ned till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

Kontroll av återstående tid:

välj kokzonen med . Kokzonens indikering blinkar fortare. På displayen visas den återstående tiden.

När tiden har förflutit hörs ljudet och

00

blinkar. Kokzonen stängs av.

Stänga av ljudet:

tryck på

Du kan använda timern som en

timer

när kokzonerna inte används. Tryck på .

Tryck på eller för att ställa in tiden.

38

electrolux

När tiden har förflutit hörs ljudet och

00

blinkar.

Aktivera STOP+GO

Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.

Tryck på för att aktivera

denna funktion. Symbolen tänds.

Tryck på för att stänga av

denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget aktiveras.

stänger inte av timerfunktionen.

låser hela kontrollpanelen.

Låsa / låsa upp kontrollpanelen

Du kan låsa kontrollpanelen, men inte .

Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av det inställda värmeläget under en matlagningssession.

Tryck på symbolen . Symbolen tänds i 4 sekunder.

Tryck på symbolen för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.

När du stänger av hällen stängs även denna funktion av.

RÅD OCH TIPS

Kokkärl

• Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan som möjligt.

• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka missfärgning på glaskeramiken.

Kokkärl för induktionskokzoner

Viktigt

Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Kokkärlets material

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

För att aktivera barnlåset:

• Sätt på hällen med strömbrytaren

.

Ställ inte in något värmeläge.

• Tryck på

tills ljudsignalen avges. Symbolen tänds. Stäng av produkten.

För att inaktivera barnlåset:

• Sätt på hällen med strömbrytaren

. tänds. Tryck på tills ljudsignalen avges. Symbolen tänds.

• Stäng av produkten.

För att inaktivera barnlåset för ett enstaka tillagningstillfälle:

• Sätt på hällen med strömbrytaren

.

Symbolen tänds.

• Tryck på

tills ljudsignalen avges. Symbolen tänds.

Ställ in ett värmeläge inom 10 sekunder.

Hällen kan nu användas. När du stänger av hällen med aktiveras barnlåset igen.

• En magnet fastnar på botten är kärlet.

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Kokkärlets mått:

Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens storlek.

Ljud under användning

Om du hör

• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.

• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.

• Vissland, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.

electrolux

39

Dessa ljud är normala och innebär inte att något är fel.

Effektfunktionen är lämplig för att värma upp stora mängder vatten.

Information om akrylamid

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på den.

Spara energi

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

Värmeläge

Använd för:

1

Exempel på olika typer av tillagning

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Tid Tips

Varmhållning av tillagad mat

Ångkoka grönsaker, fisk, kött enligt

önskemål

Täck över

5-25 min Rör om då och då Hollandaisesås, smälta: smör, choklad, gelatin

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning 10-40 min

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

25-50 min

Tillaga med lock

Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

Tillsätt några matskedar vätska

Koka potatis

20-45 minuter

20-60 min

Använd max. ¼ liter vatten för 750 gram potatis

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar

60-150 min enligt

önskemål

Upp till 3 l vätska plus ingredienser

Vänd efter halva tiden

Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska

5-15 min Vänd efter halva tiden

Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes frites bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför tillagning vida låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

Viktigt

Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

Varning

Vassa föremål och repande rengöringsmedel skadar produkten.

Av säkerhetsskäl får produkten

inte

rengöras med ång- eller högtryckstvätt.

Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.

För att ta bort smuts:

1. –

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och flytta bladet över ytan.

Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:

kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt

40

electrolux rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

3. Torka sedan

produkten torr med en ren duk.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Problem

Det går inte att starta eller använda produkten.

Möjlig orsak och åtgärd

• Du har tryckt på 2 eller flera touchkontroller samtidigt. Tryck bara på en touch-kontroll.

• Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen. Rengör kontrollpanelen

• Barnlåset eller funktionslåset är aktiverat eller funktionen

är aktiverad. Se avsnittet om användning av produkten.

• Sätt på produkten igen och ställ in värmeläget inom 10 sekunder.

En ljudsignal avges när produkten är avstängd.

En eller flera touch-kontroller är övertäckta. Ta bort det som täcker touch-kontrollerna.

Restvärmeindikatorn tänds inte.

Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund. Kontakta kundtjänst om kokzonen ska vara varm.

Det inställda värmeläget växlar Effektregleringen är aktiverad. Se avsnittet om effektreglering.

En ljudsignal avges och produkten sätts på och stängs sedan av igen. Efter 5 sekunder avges en ny ljudsignal.

Du har täckt över . Ta bort det som täcker touchkontrollen.

tänds

tänds

och en siffra tänds.

tänds

• Den automatiska avstängningen har aktiverats. Stäng av produkten och sätt på den igen.

Kokzonens överhettningsskydd har aktiverats. Stäng av kokzonen. Slå på kokzonen igen.

• Inget kokkärl på kokzonen. Ställ ett kokkärl på kokzonen.

• Kokkärlet är olämpligt att använda. Använd rätt typ av kokkärl.

• Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen. Flytta kokkärlet till en mindre kokzon.

Det har uppstått ett fel på produkten.

Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen.

Kontakta kundtjänst om tänds igen.

Det har uppstått ett fel på hushållsapparaten på grund av att ett kokkärl har kokat torrt eller att du har använt ett olämpligt kokkärl. Kokzonens överhettningsskydd har aktiverats. Den automatiska avstängningen har aktiverats.

Stäng av produkten. Ta bort det heta kokkärlet. Slå på kokzonen igen efter ca 30 sekunder. bör försvinna, restvärmeindikatorn kan fortsätta att vara på. Låt kokkärlet kallna och kontrollera i avsnittet om kokkärl för induktionskokzoner att det är lämpligt att använda.

Kontakta återförsäljaren eller Kundtjänst om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Uppge data från typskylten, koden med tre siffror/bokstäver för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och det felmeddelande som visas.

Om du har hanterat hällen på fel sätt och måste tillkalla en servicetekniker från vår kundtjänst eller din återförsäljare är detta besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden. Anvisningar för kundservice och garantivillkor finns i garantihäftet.

electrolux

41

MILJÖSKYDD

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för

återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastdelarna är märkta med t.ex. >PE<,>PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i avsedda behållare på kommunens sopstationer.

42

electrolux

electrolux

43

www.electrolux.com/shop

892934341-A-312010

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement