Electrolux EHD60020X Handleiding

Electrolux EHD60020X Handleiding
gebruiksaanwijzing
käyttöohje
bruksanvisning
bruksanvisning
Keramische inductiekookplaat
Induktiokeittotaso
Glasskeramisk induksjonskoketopp
Glaskeramisk induktionshäll
EHD60020X
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Montage-instructies
Beschrijving van het product
Bedieningsinstructies
2
3
5
6
Nuttige aanwijzingen en tips
8
Onderhoud en reiniging
10
Problemen oplossen
10
Milieubescherming
11
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze
handleiding aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat,
zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op
de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Algemene veiligheid
Waarschuwing! Mensen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht
staan of instructies krijgen over het
gebruik van dit apparaat van iemand
die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
Veiligheid kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te
voorkomen dat zij met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.
Waarschuwing! Om te voorkomen
dat kleine kinderen of dieren per
ongeluk het apparaat inschakelen,
adviseren wij de kinderbeveiliging te
activeren.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u
het in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer
heet worden.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
Waarschuwing! Brandgevaar!
Oververhitte vetten en oliën kunnen
snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik!
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht
ontvlambare materialen of voorwerpen
die kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het
apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de
buurt van een stopcontact. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en
het apparaat of heet kookgerei. Voorkom
dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
electrolux 3
Voorkoming van beschadiging van het
apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak
worden geschoven.
• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische oppervlak te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel
van het apparaat ook.
• De ventilatieruimte van 5 mm tussen het
werkblad en de voorzijde van het onderliggende apparaat mag niet worden afgedekt.
Waarschuwing! Als er een scheur
in het oppervlak zit, haalt u de
stekker uit het stopcontact om
elektrische schokken te
voorkomen.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Noteer voor de installatie , het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.
Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de
behuizing.
949 594 001 00
EHD 60020X
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
ELECTROLUX
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Lees deze zorgvuldig!
Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een
beschadigd apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren,
aansluiten of repareren. Gebruik alleen
originele reserveonderdelen.
Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen
die aan de normen voldoen.
Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor
letsel en schade aan het apparaat.
De wetten, voorschriften, richtlijnen en
normen die van kracht zijn in het land
waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling
overeenkomstig de voorschriften, veilig-
heidsvoorschriften met betrekking tot
elektrische installaties, enz.)!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht
als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het
werkblad moeten beschermd worden
tegen vocht met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden
gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van
een afwasmachine of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden
gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
Waarschuwing! Risico van
verwonding door elektrische stroom.
Volg de instructies voor de elektrische
aansluitingen nauwkeurig op.
• De netaansluiting staat onder stroom.
• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
• Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.
4 electrolux
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• In het geval van een eenfase- of tweefaseaansluiting, moet het geschikte netsnoer
van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of
hoger). Neem contact op met onze serviceafdeling.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk
maakt om het apparaat los te koppelen van
alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm.
U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten uit
de houder worden verwijderd), aardlekstrips
en contacten.
Montage
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
electrolux 5
Als u een beschermdoos gebruikt (extra toebehoren), dan is er vooraan geen
ventilatieruimte van 5 mm nodig en is
er geen beschermmat onder het apparaat nodig.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
2
180
180
210
145
mm
1 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
2 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
3 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3700 W
mm
mm
mm
5
3
4
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
10
4
9
5
6
8
7
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.
Sensorveld
Functie
1
schakelt de kookplaat in en uit
2
bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
3
/
temperatuurinstelling verhogen of verlagen
4
timerindicaties van de kookzones
tonen voor welke zone u de tijd instelt
5
Het timerdisplay
toont de tijd in minuten
6 electrolux
Sensorveld
6
Een display met de temperatuurinstelling
Functie
toont de temperatuurinstelling
7
schakelt de vermogensfunctie in
8
Kookzone selecteren
9
tijdsduur verlengen of verkorten
/
10
schakelt de functie STOP+GO in en uit
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld
-
De kookzone werkt
De warmhoudstand is aan / STOP+GO-functie is actief
De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld
De inductiekookzone detecteert geen kookgerei
Er is een storing
Een kookzone is nog heet (restwarmte)
Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
Powerfunctie is ingeschakeld
Automatische veiligheidsuitschakeling is actief
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
dem van de pan. Het glaskeramiek wordt
slechts licht verwarmd door de restwarmte
van de pannen.
De inductiekookzones creëren de voor het
koken benodigde warmte direct in de bo-
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
In- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om het
apparaat in- en uit te schakelen.
Automatische uitschakeling
Deze functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones uitgeschakeld zijn
.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat heeft ingeschakeld.
• u langer dan 10 seconden een voorwerp
op een sensorveld legt (een pan, een
doek etc.). Het geluidssignaal blijft klinken
tot u het voorwerp heeft weggehaald.
• de kookplaat te heet wordt (b.v. als een
pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u deze weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt.
verschijnt op het display en na 2 minuten
stopt de kookzone automatisch.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
electrolux 7
Automatische uitschakelingstijden
Kookstand
-
Stopt na
-
6 uur
-
5 uur
Temperatuurinstelling
aanraken om te verhogen.
aanraken
om te verlagen. Het display toont de kookstand.
en
tegelijk aanraken om kookplaat uit te schakelen.
Raak
kelen.
4 uur
of
1,5 uur
aan om de functie uit te scha-
Vermogensbeheer
Automatisch opwarmen
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even
de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten
voor een kookzone:
1. Druk op
.
verschijnt op het display.
2. Druk meteen op
.
verschijnt op
het display.
3. Druk steeds opnieuw op
tot de benodigde kookstand aan gaat. Na 3 seconden verschijnt
op het display.
.
Om de functie te stoppen, druk op
De powerfunctie in- en uitschakelen
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De
Powerfunctie wordt maximaal 10 minuten
geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand. Raak
aan om de
gaat branden.
functie in te schakelen;
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar
vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie
verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar,
en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau.
Het display voor de gereduceerde zone wisselt af.
Timer gebruiken
Gebruik de timer om in te stellen hoe lang
de kookzone wordt gebruikt voor één bereidingssessie.
Stel de timer in nadat u de kookzone
hebt geselecteerd.
U kunt de temperatuur instellen voordat of
nadat u de timer hebt ingesteld.
• kookzone selecteren: raak
net zo
vaak aan tot het lampje van de gewenste
kookzone gaat branden.
• Inschakelen of wijzigen van de timer:
raak de toetsen
of
van de Timer
aan om de tijd in te stellen tussen 00 en
99 minuten. Wanneer het lampje van de
kookzone langzamer gaat knipperen, telt
de tijd terug.
8 electrolux
• Timer uitschakelen: selecteer de kooken raak
aan om de timer
zone met
uit te schakelen. De resterende tijd telt af
tot 00 . Het lampje van de kookzone
gaat uit.
• Resterende tijd controleren: selecteer
de kookzone met
. Het lampje van de
kookzone knippert sneller. De resterende
tijd verschijnt.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er
een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Kookzone wordt uitgeschakeld.
• Geluid uitschakelen: raak
aan
U kunt de timer gebruiken als een kookwekker wanneer er geen kookzones worden gebruikt. Raak
aan . Raak
of
aan om de tijd te selecteren. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen
Starten van STOP+GO
functie stelt alle kookzones in voor
De
een warmhoudstand.
• Raak
aan om deze functie in te
schakelen . Het symbool
gaat branden.
• Raak
aan om deze functie uit te
schakelen . De eerder ingestelde kookstand gaat branden.
stopt de timerfunctie niet.
vergrendelt het complete bedieningspaneel.
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen,
. Hiermee wordt voorkomen
maar niet
dat de kookstand tijdens een kooksessie
per ongeluk wordt veranderd.
Raak het symbool
aan. Het symbool
verschijnt gedurende vier seconden.
Raak het symbool
aan om deze functie
uit te schakelen. De kookstand die u eerder
hebt ingesteld, wordt weergegeven.
Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u
ook deze functie uit.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het kooktoestel
onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het kooktoestel in met
. Stel
geen kookstand in.
• Druk op
totdat het akoestische siggaat brannaal klinkt. . Het symbool
den. Apparaat uitschakelen.
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het kooktoestel in met
.
gaat branden. Druk op
totdat het
akoestische signaal klinkt.
gaat branden
• Apparaat uitschakelen.
De kinderbeveiliging uitschakelen voor
een enkele kooksessie
• Schakel het kooktoestel in met
. Het
symbool
gaat branden.
• Druk op
totdat het akoestische signaal klinkt. Het symbool
gaat branden.
Stel de kookstand in minder dan tien
seconden in. U kunt het kooktoestel bedienen. Als u het kooktoestel uitschakelt
, treedt de kinderbeveiliging weer
met
in werking.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Kookgerei
• De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of kopperen
bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.
Kookgerei voor inductiekookzones
Belangrijk! Bij inductiekoken wekt een
krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel
onmiddellijke warmte in het kookgerei op.
Kookmaterialen
• geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
electrolux 9
• niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Kookgerei is geschikt voor een
inductiekookplaat als …
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen kookgerei : Inductiekookzones passen zich automatisch aan de
grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de
bodem van het kookgerei moet echter
een minimale diameter hebben van ca.
¾ van de grootte van de kookzones.
Geluiden tijdens de werking
• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones
op hoog vermogen, en het kookgerei is
gemaakt van verschillende materialen
(sandwichconstructie).
• zoemen: u kookt op hoog vermogen.
• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
• sissen, zoemen: de ventilator is aan.
De geluiden zijn normaal en geven
geen defecten aan.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat
u deze inschakelt.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Als u een van de volgende geluiden
hoort
• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd
uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
Temperatuurinstelling
1
Gebruik om:
Bereide gerechten warmhouden
Tijdstip
naar behoefte
Tips
Afdekken
1-2
Hollandaise saus, smelten: boter, choco- 5-25 min
lade, gelatine
Tussendoor mengen
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken ei- 10-40
eren
min
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
25-50
en gerechten op melkbasis Reeds berei- min
de gerechten opwarmen
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor roeren
3-4
Groenten stomen, vis smoren vlees
20-45
min
Voeg een paar eetlepels vocht toe
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cornaar bedonbleu, koteletten, rissoles, worstjes, le- hoefte
ver, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
5-15 min
10 electrolux
Temperatuurinstelling
9
Gebruik om:
Tijdstip
Tips
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.
Informatie over acrylamide
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen
en schurende reinigingsmiddelen
beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een
stoomstraal- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen verboden.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende ge-
rechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.
Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken,
waterkringen, vetvlekken, glimmende
metaalachtige verkleuringen. Gebruik
een speciaal schoonmaakmiddel voor
glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
• U hebt twee of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak
slechts één sensorveld tegelijk aan.
• Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
• De kinderbeveiliging of toetsblokkering
is actief. Zie het
hoofdstuk Bediening van het apparaat.
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
Er klinkt een geluid als het apparaat uit staat.
U hebt een of meer sensorvelden afgedekt. Maak de sensorvelden vrij.
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend. Als de kookzone heet zou moeten zijn, neem dan contact
op met de klantenservice.
De kookstand wisselt
Het vermogensbeheer is actief. Zie het hoofdstuk Vermogensbeheer.
electrolux 11
Probleem
Er klinkt een geluid en het apparaat schakelt in en weer uit. Na
vijf seconden klinkt er nog een
geluid.
Mogelijke oorzaak en oplossing
U hebt
afgedekt . Maak het sensorveld vrij.
gaat branden.
• De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. Schakel de kookzone uit. Schakel de kookzone weer in.
gaat branden.
• Geen kookgerei op de kookzone. Zet kookgerei op de kookzone.
• Geen correct kookgerei. Gebruik het juiste kookgerei.
• De diameter aan de bodem van de pan is te klein voor de kookzone. Zet het kookgerei op een kleinere kookzone.
en een getal gaan branden.
Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.
Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het
weer gaat branden, neem dan conapparaat opnieuw aan. Als
tact op met de klantenservice.
gaat aan.
Er is een storing in het apparaat opgetreden, omdat er een pan
is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan hebt gebruikt.
De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel
zou
na ongeveer 30 seconden de kookzone opnieuw in.
moeten verdwijnen, restwarmte-indicatie kan blijven staan. Laat
het kookgerei afkoelen en controleer in het hoofdstuk Kookgerei
of het geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw
vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat
(bevindt zich op de hoek van de kookplaat)
en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat
wordt het bezoek van de technicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice
en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
12 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
SISÄLLYS
12
13
15
16
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
18
Hoito ja puhdistus
20
Käyttöhäiriöt
20
Ympäristönsuojelu
21
Oikeus muutoksiin pidätetään
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen asentamista ja käyttöä, jotta
osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
Pidä käyttöohjeet aina laitteen mukana
esimerkiksi muuton yhteydessä tai jos
myyt laitteen toiselle. Käyttäjien tulee
hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen turvallisuusominaisuudet.
neitä tai kattilankansia, sillä ne voivat kuumentua.
• Implantoidun sydämentahdistimen käyttäjän tulee pitää ylävartalonsa vähintään 30
cm:n etäisyydellä toimintaan kytketystä induktiokeittotasosta.
Turvallisuusohjeet
Asennusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöohjeet
TURVALLISUUSOHJEET
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus! Laite ei ole tarkoitettu
fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai
muulla tavalla taitamattomien tai
kokemattomien henkilöiden (ei
myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo ja opasta heitä laitteen
käytössä.
Lasten turvallisuus
• Tämä laite on tarkoitettu vain aikuisten
käyttöön. Pikkulapsia on valvottava, eikä
heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa.
Varoitus! Kytke lapsilukko toimintaan,
jotta pikkulapset tai kotieläimet eivät voi
vahingossa kytkeä laitetta toimintaan.
Käyttöturvallisuus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja
suojamuovit laitteesta ennen sen ensimmäistä käyttöä.
• Kytke keittoalueet aina pois toiminnasta
käytön jälkeen.
• Palovammojen vaara! Älä laita keittotasolle metalliesineitä, esimerkiksi ruokailuväli-
Varoitus! Tulipalon vaara!
Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy
herkästi palamaan.
Asianmukainen käyttö
• Valvo laitteen toimintaa aina käytön aikana.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Älä käytä keittotasoa työtasona tai laskualustana.
• Älä laita tulenarkoja nesteitä, helposti syttyviä tai sulavia esineitä (esimerkiksi muovi- tai alumiiniesineitä) laitteen päälle tai
sen lähelle.
• Ole varovainen kytkiessäsi muita laitteita
keittotason lähellä olevaan pistorasiaan.
Älä anna niiden virtajohtojen koskettaa
keittotasoa tai kuumia astioita. Varo, että
virtajohdot eivät takerru kiinni mihinkään.
Laitteen vaurioitumisen välttäminen
• Jos keraamiselle pinnalle putoaa esineitä
tai keittoastioita, pinta voi vaurioitua.
• Valurautaiset ja alumiiniset keittoastiat tai
pohjasta vaurioituneet keittoastiat voivat
naarmuttaa pintaa, jos vedät niitä keittotasolla.
• Älä anna nesteen kiehua kuiviin, jotta keittoastia ja keraaminen taso eivät vaurioidu.
• Älä laita keittoalueille tyhjiä astioita äläkä
kytke alueita toimintaan ilman keittoastiaa.
• Älä peitä mitään laitteen osaa alumiinifoliolla.
electrolux 13
• Älä peitä työtason ja laitteen etuosan välissä olevaa 5 mm:n ilmanvaihtoaukkoa.
Varoitus! Jos keittotason pintaan
tulee särö, katkaise virta laitteesta
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
ASENNUSOHJEET
Kirjaa ennen asennusta muistiin arvokilven sarjanumero (Ser. Nr.). Arvokilpi
sijaitsee laitteen pohjassa.
949 594 001 00
EHD 60020X
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
ELECTROLUX
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Lue ohjeet huolellisesti!
Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa
kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa
yhteys jälleenmyyjään.
Laitteen asennuksen, sähköliitännän ja
korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
Asennuksessa tulee noudattaa käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja (turvallisuusmääräykset, kierrätysmääräykset, sähköturvallisuusmääräykset jne.).
Noudata mainittuja minimietäisyyksiä
muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
Asennuksen on taattava kosketussuojaus. Esimerkiksi laatikoita saa asentaa
vain, kun välittömästi laitteen alapuolella on suojaava lattia.
Suojaa työtason leikatut pinnat kosteudelta käyttäen sopivaa tiivistettä.
Kiinnitä tiiviste siten, että laitteen ja työtason väliin ei jää aukkoja.
Suojaa laitteen alapinta esimerkiksi astianpesukoneesta tai uunista tulevalta
höyryltä ja kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Avautuva ovi tai ikkuna
voi tönäistä keittoastian tasolta aiheuttaen vaaratilanteen.
Varoitus! Sähköiskuvaara. Noudata
tarkasti sähköliitäntää koskevia ohjeita.
• Sähköverkon liitin on jännitteinen.
• Tee sähköverkon liitin jännitteettömäksi.
• Varmista, että kosketussuojaus on asianmukaisesti asennettu.
• Löysät tai vääränlaiset pistokkeet ja pistorasiat voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Myös pistorasian ja pistokkeen käsittely
on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Yksi- tai kaksivaiheliitännässä on käytettävä virtajohtoa, jonka tyyppi on H05BB-F
Tmax 90°C (tai korkeampi).
• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle
erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax 90°C
tai korkeampi). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Sähköliitäntään on asennettava kytkin, joka
erottaa laitteen kaikki navat sähköverkosta
ja jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm.
Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet
on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
14 electrolux
Asennus
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste), edessä oleva 5 mm:n tuuletustila ja
laitteen alapuolella oleva suojataso eivät
ole tarpeen.
min.
38 mm
min.
5 mm
electrolux 15
LAITTEEN KUVAUS
Keittoalueet
1
2
180
180
210
145
mm
1 Induktiokeittoalue 1800 W + Power-toiminto 2800 W
2 Induktiokeittoalue 1800 W + Power-toiminto 2800 W
3 Induktiokeittoalue 1400 W + Power-toiminto 2500 W
4 Käyttöpaneeli
5 Induktiokeittoalue 2300 W + Power-toiminto 3700 W
mm
mm
mm
5
3
4
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
10
4
9
5
6
8
7
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit
ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
kosketuspainike
toiminto
1
kytkee keittotason toimintaan ja pois toiminnasta
2
lukitsee käyttöpaneelin/poistaa käyttöpaneelin lukituksen
3
/
nostaa tai laskee tehotasoa
4
keittoalueiden ajastimen merkkivalot
ilmaisevat, mille keittoalueelle aika on asetettu
5
ajastimen näyttö
aika minuutteina
6
tehotason näyttö
näyttää tehotason
7
käynnistää Power-toiminnon
8
valitsee keittoalueen
9
10
/
lisää tai vähentää aikaa
käynnistää ja poistaa käytöstä STOP+GO-toiminnon
16 electrolux
Tehonäytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta
-
Keittoalue on toiminnassa
Lämpimänäpito/STOP+GO-toiminto on käytössä
Automaattinen kuumennus on toiminnassa
Induktiokeittoalue ei tunnista keittoastiaa
Toimintahäiriö
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö)
Toimintalukitus/lapsilukko on kytketty
Power-toiminto on käytössä
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa
Induktiokeittoalueilla lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keraaminen pinta
kuumenee keittoastian jälkilämmön vuoksi.
Jälkilämmön merkkivalo
Varoitus!
Palovammojen vaara
jälkilämmön vuoksi!
KÄYTTÖOHJEET
kunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki,
kunnes poistat esineen.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi tyhjäksi kiehunut kattila). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää
keittotasoa uudelleen.
• Keittoastia on sopimaton. Merkkivalo
syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta
eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta. Katso taulukko.
Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia
keittoastioita.
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnassekunnin ajan.
ta koskettamalla painiketta
Automaattinen virrankatkaisu
Virta katkeaa automaattisesti
keittotasosta seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta, jolloin näytössä näkyy
.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan.
• Jonkin kosketuspainikkeen päällä on esimerkiksi kattila, pyyheliina tms. yli 10 seAutomaattisen virrankatkaisun ajat
Tehotaso
Virta katkeaa
seuraavan ajan
kuluttua
6 tuntia
-
-
5 tuntia
Tehotason asettaminen
Tehotasoa nostetaan koskettamalla paini. Tehotasoa alennetaan koskettaketta
malla painiketta
. Tehoasetus näkyy näytössä. Keittoalue kytketään pois toiminnasta
4 tuntia
1,5 tuntia
koskettamalla samanaikaisesti painikkeita
ja
.
electrolux 17
Automaattinen kuumennus
Tehon hallinta
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Voit saavuttaa vaaditun tehoasetuksen nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen toiminto
asettaa korkeimman tehoasetuksen joksikin
aikaa (katso kaavio), ja laskee sen sitten vaadittuun asetukseen.
Automaattisen kuumennustoiminnon asettaminen keittoalueeseen:
1. Kosketa
.
tulee näkyviin näyttöön.
2. Kosketa välittömästi
.
tulee näkyviin näyttöön.
3. Kosketa välittömästi
-painiketta toistuvasti, kunnes vaadittu tehoasetus tulee näkyviin. Kolmen sekunnin kuluttua
tulee näkyviin näyttöön.
Lopeta toiminto koskettamalla
.
Power-toiminnon kytkentä toimintaan
ja pois toiminnasta
Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden
käytettävissä olevaa tehoa. Power-toiminto
kytkeytyy toimintaan enintään 10 minuutiksi
kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Toiminto otetaan käyttöön
koskettamalla painiketta
. Merkkivalo
syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä koskettamalla painiketta
tai
.
Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden
keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto
nostaa parin toisen keittoalueen tehotason
korkeimmalle tasolle ja alentaa automaattisesti toisen keittoalueen tehoa. Alennetun tehotason keittoalueen näytössä näkyy vuoron perään asetusarvo ja alennettu arvo.
Ajastimen käyttö
Ajastimen avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa varten.
Aseta ajastin valittuasi ensin keittoalueen.
Voit asettaa tehotason ennen ajastimen asettamista tai sen jälkeen.
• Valitse keittoalue: kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo syttyy.
• Ajastimen käynnistäminen tai ajan
muuttaminen: Kosketa ajastimen painiketta
tai
ja aseta aika ( 00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaasti, ajan laskenta on käynnissä.
• Ajastimen pysäyttäminen: Valitse keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketpoistaaksesi ajastustoiminnon käyta
töstä. Ajan kuluminen näkyy näytössä nollaan saakka (merkintä 00 ). Keittoalueen
merkkivalo sammuu.
• Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: Valitse keittoalue painikkeella
. Keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeammin. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
18 electrolux
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu merkkiääni ja 00 vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
• Merkkiäänen sammuttaminen: Kosketa ajastimen painiketta
Voit käyttää ajastinta hälytysajastimena ,
kun keittoalueet eivät ole käytössä. Kosketa
painiketta
. Kosketa painiketta
tai
ja aseta aika. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu merkkiääni, ja merkintä 00
vilkkuu.
STOP+GO-toiminnon kytkeminen
toimintaan
-toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet lämpimänäpidon asetukselle.
• Toiminto otetaan käyttöön kosketta. Symboli
syttyy.
malla painiketta
• Toiminto poistetaan käytöstä koskettamalla painiketta
. Aikaisemmin
asettamasi tehoasetus tulee voimaan.
ei peruuta asetettua ajastusta.
lukitsee säätöpalkit.
Käyttöpaneelin lukitseminen /
lukituksen poisto
Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet virtapailukuun ottamatta. Lukitseminen
niketta
estää tehotason muuttamisen vahingossa
ruoanvalmistuksen aikana.
Kosketa symbolia
. Symboli
palaa neljän sekunnin ajan.
Voit kytkeä tämän toiminnon pois toiminnasta koskettamalla symbolia
. Aikaisemmin
asettamasi tehoasetus tulee voimaan.
Kun katkaiset virran laitteesta, myös tämä
toiminto kytkeytyy pois toiminnasta.
Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
• Kytke virta keittotasoon painikkeella
.
Älä aseta tehotasoa.
• Kosketa painiketta
, kunnes laitteesta
kuuluu merkkiääni. . Symboli
syttyy.
Katkaise virta laitteesta.
Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta
• Kytke virta keittotasoon painikkeella
.
Näytössä näkyy
. Kosketa painiketta
, kunnes laitteesta kuuluu merkkiääni.
Näytössä näkyy
.
• Katkaise virta laitteesta.
Lapsilukon kytkeminen pois
toiminnasta väliaikaisesti
• Kytke virta keittotasoon painikkeella
.
Symboli
syttyy.
• Kosketa painiketta
, kunnes laitteesta
kuuluu merkkiääni. Symboli
syttyy.
Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa. Kun katkaiset virran keittotasosta painikkeella
, lapsilukko on edelleen kytkettynä.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Keittoastiat
• Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.
• Emaloidusta teräksestä valmistetut
tai alumiini- tai kuparipohjaiset keittoastiat voivat tehdä läiskiä keraamiseen pintaan.
Induktiokeittoalueille soveltuvat
keittoastiat
Tärkeää Induktiotoiminnassa lämpö
kehittyy lähes välittömästi keittoastian sisälle
tehokkaan sähkömagneettisen kentän
vaikutuksesta.
Keittoastian materiaali
• Soveltuvat materiaalit: valurauta, teräs,
emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• Sopimattomat materiaalit: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos …
• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
• ... magneetti tarttuu astian pohjaan.
electrolux 19
Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.
Keittoastian mitat : Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan
saakka. Keittoastian pohjan magneettiselta osalta vaaditaan kuitenkin tietty minimimitta, joka on noin 3/4 keittoalueen
koosta.
Käyttöön liittyvät äänet
Jos kuulet
• rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu
useasta materiaalista (Sandwich-rakenne)
• vihellystä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia
on valmistettu useasta eri materiaalista
(Sandwich-rakenne)
Tehotaso
Käyttötarkoitus:
• surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja
• naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä
• hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.
Energiansäästö
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan.
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan
suuntaa-antavia.
Aika
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänäpito
tarpeen
mukaan
Peitä kannella
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulatus
5-25 min
Sekoita välillä
1-2
Hyydyttäminen: munakkaat, munajuusto
10-40
min
Keitä kannen alla
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen
25-50
min
Lisää nestettä riisin suhteen kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha
20-45
min
Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat
20-60
min
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750
g perunoita
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen,
pataruoat ja keitot
60-150
min
Enintään 3 litraa nestettä ja valmistusaineet
6-7
Kevyt paistaminen: leikkeet, vasikanliha, tarpeen
kotletit, pyörykät, makkarat, maksa, kas- mukaan
tikepohja, kananmunat, ohukaiset, munkit
Käännä kypsennyksen puolivälissä
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit
Käännä kypsennyksen puolivälissä
9
Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaiset perunat
1
Power-toiminto soveltuu suurien vesimäärien keittämiseen.
Akryyliamidia koskeva varoitus
Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten
tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti
5-15 min
tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas
ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran
akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi
suosittelemme ruokien kypsennystä
mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa
sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.
20 electrolux
HOITO JA PUHDISTUS
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
Varoitus! Terävät esineet ja hankaavat
pesuaineet vahingoittavat laitetta.
Turvallisuussyistä laitetta ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla.
Keraamisen pinnan naarmut tai tummat
läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Lian poistaminen:
1. – Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.
Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen
vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tar-
koitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
– Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset
värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen
puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.
2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen
vähän puhdistusainetta.
3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan tai
ei toimi muuten.
• Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti. Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
• Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita. Pyyhi käyttöpaneeli
puhtaaksi.
• Lapsilukko tai painikelukitus tai
on kytketty toimintaan. Katso kappale "Laitteen käyttö".
• Kytke laite uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa.
Laitteesta kuuluu merkkiääni virran ollessa katkaistu.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty. Poista kosketuspainikkeen päällä oleva esine.
Jälkilämmön merkkivalo ei syty.
Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.
Jos keittoalueen pitäisi olla kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tehoasetus vaihtelee.
Tehonhallinta on käynnissä. Katso kohta "Tehonhallinta".
Laitteesta kuuluu merkkiääni ja
laite käynnistyy ja kytkeytyy taas
pois toiminnasta. Viiden sekunnin kuluttua kuuluu yksi tai
useampia merkkiääniä.
Painikkeen
päällä on jotain. Poista kosketuspainikkeen päällä
oleva esine tms.
Näytössä näkyy
.
• Automaattinen virrankatkaisu on toiminut. Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan.
Keittoalueen ylikuumenemissuoja on lauennut. Kytke keittoalue
pois toiminnasta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan.
Näytössä näkyy
.
• Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia keittoalueelle.
• Keittoastia on vääränlainen. Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
• Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle. Siirrä
keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
Näytössä näkyy
mero.
ja jokin nu-
Laitteessa on jokin vika.
Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo
syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
electrolux 21
Ongelma
Näytössä näkyy
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
.
Toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut tai keittotasolle
soveltumaton keittoastia. Keittoalueen ylikuumenemissuoja on
lauennut. Automaattinen virrankatkaisu on toiminut.
Kytke laite pois toiminnasta. Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluthäviää näytöstä, jälkilämmön merkkivalo jää palamaan.
tua.
Anna keittoastian jäähtyä ja tarkista sen soveltuvuus. Katso kohta
"Induktiokeittotasolle soveltuvat keittoastiat".
Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keittotason kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus.
Valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana, jos toimintahäiriö on aiheutunut virheellisen käytön vuoksi. Kuluttajaneuvonnon yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuuja huoltokirjassa.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste:
>PE<,>PS< jne. Vie pakkausmateriaalit
asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.
22 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Installasjonsanvisninger
Produktbeskrivelse
Brukerveiledning
22
23
25
26
Nyttige tips og råd
28
Stell og rengjøring
29
Hva må gjøres, hvis...
30
Miljøvern
31
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
For at du skal bruke apparatet korrekt
og sikkert, må du lese denne bruksanvisningen nøye før apparatet installeres.
Oppbevar denne bruksanvisningen
sammen med apparatet, også hvis du
selger det eller flytter. Den som bruker
apparatet må være godt kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan apparatet betjenes.
Generelt om sikkerhet
Advarsel Personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse, eller
som mangler erfaring og kunnskaper
om bruken, må ikke bruke apparatet.
De må ha tilsyn og gis instruksjon om
bruken av apparatet av en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barns sikkerhet
• Dette apparatet skal kun brukes av voksne. Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje utenfor barns rekkevidde. Det er fare for kvelning.
• Hold barn borte fra apparatet når det er
koplet inn.
Advarsel Aktiver barnesikringen for å
hindre at små barn og husdyr kan
komme til å aktivere apparatet.
Sikkerhet under bruk
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra apparatet før første gangs bruk.
• Still kokesonene på "av" etter hver bruk.
• Forbrenningsfare! Ikke legg metallgjenstander, som f.eks. bestikk eller grytelokk
på kokefeltet, fordi de kan bli varme.
• Brukere med pacemaker må holde overkroppen minst 30 cm fra induksjonskokesonene når de er slått på.
Advarsel Brannfare! Overopphetet
fett og olje kan ta fyr veldig raskt.
Riktig bruk
• Ha alltid tilsyn med apparatet under bruk.
• Apparatet skal kun brukes for matlaging i
private husholdninger!
• Ikke bruk apparatet som arbeidplate, og
ikke oppbevar ting på den.
• Ikke plasser eller oppbevar svært brennbar væske eller materiale, eller smeltbare
gjenstander (laget av plast eller aluminium) på eller i nærheten av apparatet.
• Vær forsiktig når du kopler apparatet til
stikkontakter som befinner seg nær apparatet. Ikke la ledninger komme borti apparatet eller varme kokeredskaper. Påse at
ledningene ikke floker seg.
Slik unngår du skade på apparatet
• Hvis gjenstander eller kokeredskaper faller ned på den glasskeramiske overflaten,
kan den bli skadet.
• Kokeredskap av støpt jern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan skrape
den glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den.
• Ikke la kokeredskaper tørrkoke, for å unngå skade på kokeredskapet og den glasskeramiske overflaten.
• Bruk aldri kokesonene med tomt kokeredskap eller uten kokeredskap.
• Ikke dekk til deler av apparatet med aluminiumsfolie.
• Ikke dekk til ventilasjonsåpningen, som
må være 5 mm mellom arbeidsbenken
og oversiden av enheten under den.
electrolux 23
Advarsel Hvis det er sprekk i
overflaten, må strømforsyningen
kobles fra for å unngå elektrisk
støt.
INSTALLASJONSANVISNINGER
Før du monterer koketoppen bør du
notere serienummeret (Ser. Nr.) som
står på typeskiltet. Typeskiltet finner
du på den nedre delen av koketoppen.
949 594 001 00
EHD 60020X
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
ELECTROLUX
Sikkerhetsanvisninger
Advarsel Dette må du lese!
Kontroller at apparatet ikke er skadet
under transport. Ikke kople til et skadet
apparat. Hvis nødvendig, snakk med leverandøren.
Kun en autorisert servicetekniker kan installere, kople til eller reparere dette apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
Innbygningsprodukter skal bare brukes
når de er bygd inn i egnede skrog og arbeidsbenker som oppfyller standardene.
Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene på dette produktet. Fare for personskade eller skade på apparatet.
Følg lovene, forskriftene, direktivene og
standardene som gjelder i brukslandet
(sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for
resirkulering, sikkerhetsregler for elektrik osv.)!
Overhold minimumsavstanden til andre
apparater og enheter!
Monter berøringsbeskyttelse. Ved montering av skuff direkte under koketpooen skal det for eksempel monteres
beskyttelsesplate!
Beskytt kantene på arbeidsbenken mot
fuktighet med en tetningslist som passer!
Apparatet må forsegles til arbeidsbenken uten mellomrom, med en tetningslist som passer!
Beskytt bunnen av apparatet mot
damp og fuktighet, f.eks. fra en oppvaskmaskin eller ovn!
Ikke installer apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu! Ellers kan varme kokeredskaper skyves av platetoppen når dører og vinduer åpnes.
Advarsel Fare for personskade pga.
elektrisk strøm. Følg anvisningene om
elektrisk tilkopling nøye.
• Nettilkoplingsklemmen er strømførende.
• Skill nettilkoplingsklemmen fra strømnettet.
• Montér forskriftsmessig for å sikre berøringsbeskyttelse.
• Løse og uforsvarlige kontaktforbindelser
kan overopphete klemmen.
• Klemmeforbindelsene skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
• Monter strekkavlaster for kabelen.
• Bruk riktig strømledning av type H05BBF Tmaks 90°C (eller høyere) for enkelfase- eller tofaseforbindelser.
• En skadet strømledning skal erstattes
med spesiell ledning (type H05BB-F
Tmaks 90°C; eller høyere. Snakk med serviceavdelingen.
Apparatet må ha en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å kople apparatet fra hovedstrømmen ved alle poler
med en kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
Du må ha korrekte isoleringsenheter: ledningsbeskyttende strømbrytere, sikringer
(sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
24 electrolux
Montering
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
Hvis du bruker beskyttelsessettet ProBox (tilleggsutstyr), er 5 mm ventilasjonsåpning og annen deleplate mellom skuff og koketopp unødvendig.
min.
38 mm
min.
5 mm
electrolux 25
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversikt over kokefeltet
1
2
180
180
210
145
mm
1 Induksjonskokesone 1800 W med effektfunksjon på 2800 W
2 Induksjonskokesone 1800 W med effektfunksjon på 2800 W
3 Induksjonskokesone 1400 W, med powerfunksjon på 2500 W
4 Betjeningspanel
5 Induksjonskokesone 2300 W, med powerfunksjon på 3700 W
mm
mm
mm
5
3
4
Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
10
4
9
5
6
8
7
Bruk sensorfeltene til å betjene koketoppen. Displayer, indikatorer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er aktive.
sensorfelt
funksjon
1
aktiverer og deaktiverer platetoppen
2
låser/frigjør betjeningspanelet
3
/
øker eller reduserer effekttrinn
4
indikatorer for tidsuret til kokesonene
viser hvilken sone tiden er innstilt for
5
display for tidsur
viser tiden i minutter
6
display for effekttrinn
viser effekttrinn
7
aktiverer powerfunksjonen
8
velger kokesone
9
10
/
øker eller reduserer tiden
aktiverer og deaktiverer STOP+GO -funksjonen
26 electrolux
Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av
Kokesonen er slått på
-
Koketoppen er innstilt på varmholding/STOP+GO-funksjonen er aktivert
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er aktivert
Induksjonskokesonen registrerer ikke kokekaret
Det er en feilfunksjon
En kokesone er fremdeles varm (restvarme)
Lås/barnesikring er aktivert
Power-funksjonen er aktiv
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert
Induksjonskokesonene tilfører varmen direkte i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir varmet opp av restvarmen fra kokekaret.
Restvarmeindikator
Advarsel
restvarme!
Forbrenningsfare pga.
BRUKERVEILEDNING
kunder. Lydsignalet høres til du fjerner
gjenstanden.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en
kasserolle tørrkokes). Før koketoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap.
tennes i displayet og etter 2 minutter deaktiveres kokesonen automatisk.
• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises
og koketoppen deaktiveres. Se tabellen.
Bruk egnede kokeredskaper til induksjonskokesonene.
På og Av
i 1 sekund for å aktivere eller deakBerør
tivere apparatet.
Automatisk Utkopling
Denne funksjonen deaktiverer
koketoppen automatisk og hvis:
• alle kokesonene er av
.
• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du
har slått koketoppen på.
• du dekker et sensorfelt med en gjenstand
(en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 seTider for automatisk utkopling
Effekttrinn
Deaktiveres etter
6 timer
5 timer
Effekttrinn
for å øke effekttrinn. Berør
for å
Berør
redusere effekttrinn. Displayet viser effekttrinnet. Berør
og
samtidig for å slå av
kokesonen.
4 timer
1,5 timer
electrolux 27
Automatisk oppvarming
Effektstyring
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Det tar kortere tid å nå det nødvendige effekttrinnet hvis du aktiverer den automatiske oppvarmingsfunksjonen. Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en
viss tid (se grafikken), og senker deretter varmen til den valgte innstillingen.
Slik aktiverer du den automatiske oppvarmingsfunksjonen for en kokesone:
1. Berør
.
tennes i displayet.
2. Berør straks
.
tennes i displayet.
3. Berør straks
gjentatte ganger til du
når det nødvendige effekttrinnet. Etter
tre sekunder tennes
i displayet.
Du deaktiverer funksjonen ved å berøre
.
Slå powerfunksjonen på og av
Powerfunsjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Powerfunksjonen er aktivert i maks 10 minutter. Deretter kopler induksjonskokesonen automatisk tilbake til
høyeste effekttrinn. For å slå på, berør
,
og
tennes. For å slå av, berør
, eller
.
Effektstyringen deler effekten parvis mellom
to kokesoner (se bilde). Powerfunksjonen
øker effekten opp til maksimumsnivået for
et kokesonepar, og reduserer automatisk effektnivået for den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter.
Bruke tidsuret
Bruk tidsuret til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være på.
Still inn tidsuret når kokesonen er
valgt.
Du kan justere effekttrinnet før og etter du
stiller inn tidsuret.
• Velge kokesone: berør
gjentatte ganger, til indikatoren for ønsket kokesone lyser.
• Starte eller endre innstillingen på tidseller
på tidsuret for å stiluret: berør
le inn tiden ( 00 - 99 minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.
• Deaktivere tidsuret: velg kokesone
med
og berør
for å slå av tidsuret.
Gjenværende tid teller ned til 00 . Indikatoren for kokesonen slukkes.
• Vise resterende tid: velg kokesone
med
. Indikatoren for kokesonen blinker raskere. Displayet viser gjenværende
tid.
Når tiden er ute, høres lydsignalet og 00
blinker. Kokesonen slås av.
• Deaktivere lydsignalet: berør
Du kan bruke tidsuret som et tidsur med
nedtelling uten at kokesonene er aktive. Be-
28 electrolux
rør
. Berør
eller
for å stille inn tiden. Når tiden er ute, høres lydsignalet og
00 blinker.
Barnesikring
Denne funksjonen hindrer at platetoppen
blir aktivert ved et uhell.
Aktivere STOP+GO
-funksjonen stilles alle de aktive koMed
kesonene på varmholdning.
• Berør
for å aktivere denne funksjonen. Symbolet
vises.
• Berør
for å deaktivere denne funksjonen. Effekttrinnet som er innstilt vises.
deaktiverer ikke tidsur-funksjonen.
låser betjeningslinjene.
Aktivere barnesikringen
• Aktiver platetoppen med
. Ikke still
inn effekttrinn .
• Berør
til et lydsignal høres. . Symbolet
vises. Slå apparatet av.
Låse/frigjøre betjeningspanelet
Du kan låse betjeningspanelet, men ikke
. Det hindrer at effektrrinet endres uforvarende under tilberedningen.
Berør symbolet
. Symbolet
vises i 4
sekunder.
Berør symbolet
for å slå av denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
Når du slår av apparatet, slår du samtidig
av denne funksjonen.
Deaktivere barnesikringen
• Aktiver platetoppen med
.
vises. Berør
til et lydsignal høres.
vises
• Slå apparatet av.
Deaktivere barnesikringen når du skal
bruke platetoppen
• Aktiver platetoppen med
. Symbolet
vises.
• Berør
til et lydsignal høres. Symbolet
vises. Still inn effekttrinn innen 10
sekunder. Du kan betjene platetoppen.
Hvis du deaktiverer platetoppen med
,
blir barnesikringen aktiv igjen.
NYTTIGE TIPS OG RÅD
Kokeredskap
• Kokeredskapets bunn bør være så
tykk og jevn som mulig.
• Kokeredskaper av emaljert stål eller
med aluminiums- eller kobberbunn
kan misfarge den glasskeramiske
overflaten.
Kokeredskaper for
induksjonskokesoner
Viktig Ved induksjonskoking generer et
kraftig elektromagnetisk felt varme i
kokeredskapet nesten momentant.
Kokekarets materiale
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket
med dette av fabrikanten).
• feil: aluminium, kobber, messing, glass,
keramikk, porselen.
Kokeredskapet er riktig for
induksjonskoketopp hvis …
• ... litt vann koker veldig raskt på en sone
med høyeste effekttrinn.
• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.
Kokeredskapets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekarets dimensjoner : induksjonskokesonene tilpasser seg til dimensjonen på kokekarets bunn automatisk.
Men den magnetiske delen av bunnen
til kokekaret må ha en minimunsdiameter på ca. 3/4 av kokesonene.
Lyder under drift
Hvis du kan høre
• knekkelyder: kokeredskapet er laget av
forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet
er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• summelyder: du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.
• brumming, during: viften er aktiv.
Lydene er normale og henviser ikke til
feil.
electrolux 29
Energisparing
• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.
• Sett kokeredskapet på kokesonen
før du slår kokesonen på.
Effekttrinn
Brukes til:
Eksempler på tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Tid
Tips
Holde tilberedt mat varm
etter behov
Tildekkes
1-2
Hollandaise-saus, smelt: smør, sjokolade og gelatin
5-25 min
Rør av og til
1-2
Stivne: Eggeomelett, eggestand
10-40
min
Tilberedes med lokk
2-3
Småkoking av ris og melkeretter, oppvar- 25-50
ming av ferdigretter
min
Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter omrøres av
og til
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min
Tilsett noen få spiseskjeer væske
4-5
Dampkoking av poteter
20-60
min
Bruk maks ¼ l vann til 750 g poteter
4-5
Koking av større mengder, gryteretter
og supper
60-150
min
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser
6-7
Varsom steking: schnitzel, cordon bleu
av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker,
smultringer
etter behov
Snus etter halve steketiden
7-8
Steking, potetlapper, lendestykker, steker
5-15 min
Snus etter halve steketiden
9
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrsteke pommes frites
1
Powerfunksjonen egner seg for oppvarming
av mye vann.
Akrylamidopplysninger
som inneholder stivelse), utgjøre helsefare
på grunn av akrylamider. Derfor anbefaler vi
å steke ved lave temperaturer og ikke brune
maten for mye.
Viktig Ifølge ny vitenskapelig kunnskap,
kan matvarer som brunes (særlig produkter
STELL OG RENGJØRING
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
Advarsel Skarpe og skurende
rengjøringsmidler skader apparatet.
For din sikkerhet, ikke rengjør apparatet med damp eller høytrykkspyler.
Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.
Fjerne smusset:
1. – Fjern straks: smeltet plast, plastfolie
og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at koketoppen
skades. Bruk spesialskrape til glasset.
Plasser skrapen på glassflaten i skarp
vinkel, og skyv bladet bortover flaten.
– Etter at toppen er avkjølt fjernes:
kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et
30 electrolux
spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.
2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut
og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr
med en ren klut.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Problem
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på eller betjene
koketoppen.
• Du har berørt to eller flere sensorfelt samtidig. Berør bare ett
sensorfelt.
• Det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet. Tørk av betjeningspanelet
• Barnesikringen, tastelåsen eller
er aktivert. Se kapittelet "Betjene koketoppen".
• Slå på koketoppen igjen og still inn effekttrinn innen 10 sekunder.
Det høres et lydsignal når koketoppen er slått av.
Du har dekket til ett eller flere sensorfelt. Fjern tildekkingen av sensorfeltene.
Restvarmeindikatoren lyser ikke.
Kokesonen er ikke varm fordi den bare har vært i bruk en kort
stund. Kontakt kundeservice hvis kokesonen burde vært varm.
Alternative effekttrinn
Strømstyringen er aktiv. Se avsnittet "Strømstyring".
Det høres et lydsignal og kokeDu har dekket til
toppen slås på og av igjen. Etter
5 sekunder høres enda et lydsignal.
. Fjern tildekkingen.
tennes
• Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert. Slå av koketoppen og slå den på igjen.
Overopphetingsbeskyttelsen for kokesonen er aktivert. Slå av kokesonen. Slå på kokesonen igjen.
tennes
• Ingen kokekar på kokesonen. Sett kokekar på kokesonen.
• Feil kokekar. Bruk riktig kokekar.
• Diameteren på kokekarets bunn er for liten for kokesonen. Flytt
kokekaret til en mindre kokesone.
og tall tennes.
Det er en feil på koketoppen.
Koble koketoppen fra strømforsyningen en stund. Koble fra sikringen i husets sikringsskap. Koble til igjen. Hvis
tennes igjen,
snakk med kundeservice.
tennes
Det er en feil på koketoppen fordi et kokekar har kokt tørt eller
du ikke bruker riktig type kokekar. Overopphetingsbeskyttelsen
for kokesonen er aktivert. Den automatiske utkoblingsfunksjonen
er aktivert.
Slå av koketoppen. Fjern det varme kokekaret. Slå på koketoppen igjen etter ca. 30 sekunder.
skal nå forsvinne, mens restvarmeindikatoren fortsatt kan lyse. Avkjøl kokekaret og kontroller
det i henhold til avsnittet Kokekar til induksjonskokesonen.
Hvis du har prøvd løsningsforslagene over
og ikke kan løse problemet, snakk med forhandleren eller serviceavdelingen. Oppgi
opplysningene på typeskiltet, tresiffret bokstavkode for den glasskeramiske overflaten
(den er på hjørnet av kokeflaten) og en feilmelding som vises.
Ved feil bruk, er hjelp av serviceverksted eller forhandler ikke gratis, selv innenfor garantiperioden. Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garanti-heftet.
electrolux 31
MILJØVERN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Emballasjemateriale
Embalasjen er miljøvennlig og resirkulerbar. Deler av plast er merket med:
>PE<,>PS<, osv. Kast emballasjematerialene som husholdningsavfall i riktig avfallsbeholder ved kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
32 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Installationsanvisningar
Produktbeskrivning
Instruktioner för användning
32
33
35
36
Råd och tips
38
Underhåll och rengöring
39
Om maskinen inte fungerar
40
Miljöskydd
41
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda diskmaskinen på
korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder
diskmaskinen. Förvara bruksanvisningen nära till hands och se till att den också medföljer diskmaskinen om du flyttar eller säljer den. Alla användare måste ha fullgod kännedom om användningen av diskmaskinen och dess säkerhetsfunktioner.
Allmän säkerhet
Varning Personer (inklusive barn) med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller om de har bristande
erfarenhet och kunskap, får inte
använda denna produkt. De skall
övervakas eller instrueras vid
användning av produkten av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Barnsäkerhet
• Endast vuxna personer får använda denna produkt. Barn skall övervakas så att
de inte leker med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.
• Håll barn borta från produkten när den är
påslagen.
Varning Aktivera barnlåset för att
förhindra att småbarn eller husdjur
oavsiktligt sätter på produkten.
Säkerhet under användning
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Risk för brännskador! Lägg inte metallföremål, till exempel bestick eller kokkärlslock på kokzonerna eftersom de kan bli
heta.
• Användare som har en pacemaker implanterad måste hålla överkroppen på minst
30 cm avstånd från kokzoner som är påslagna.
Varning Brandrisk! Överhettade fetter
och oljor kan snabbt fatta eld.
Korrekt användning
• Övervaka alltid produkten under användning.
• Använd bara produkten för matlagning i
ett hushåll!
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Placera inte lättantändliga vätskor och material, eller smältbara föremål (plast eller
aluminium), på eller i närheten av produkten.
• Var försiktig när du ansluter produkten till
eluttag i närheten. Låt inte elektriska ledningar vidröra produkten eller heta kokkärl. Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Så här undviker du skador på produkten
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl
faller på glaskeramiken.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
glaskeramiken om de dras över ytan.
• Låt inte kokkärl torrkoka för att undvika
skador på kokkärlen och glaskeramiken.
• Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller
med tomma kärl.
• Täck aldrig någon del av produkten med
aluminiumfolie.
electrolux 33
• Blockera inte ventilationsutrymmet på 5
mm mellan arbetsytan och produktens
front under arbetsytan.
Varning Om ytan är spräckt, koppla
loss produkten från eluttaget för att
undvika elektriska stötar.
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Före installationen bör du anteckna
serienumret (Ser. Nr.) från typskylten.
Typskylten finner du på produktens
nedre ram.
949 594 001 00
EHD 60020X
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
ELECTROLUX
Säkerhetsföreskrifter
Varning Dessa måste du läsa!
Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte
produkten om den är skadad. Kontakta
vid behov återförsäljaren.
Endast en auktoriserad servicetekniker
får installera, ansluta eller reparera denna produkt. Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt
gällande standarder.
Modifiera inte denna produkt och ändra
inte dess specifikationer. Det finns risk
för personskador och skador på produkten.
Gällande lagar, förordningar, direktiv
och standarder i landet där produkten
används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser)!
Minsta avstånd till andra apparater och
enheter skall observeras!
Installera skydd mot elektriska stötar. Installera exempelvis alltid lådorna med
en skyddsskiva direkt under produkten!
Skydda kanterna i arbetsskivans urtag
mot fukt med ett lämpligt tätningsmedel!
Täta produkten mot arbetsskivan, så
att det inte blir några springor, med ett
riktigt tätningsmedel!
Skydda produktens undersida mot
ånga och fukt, till exempel från en diskmaskin eller ugn!
Installera inte produkten intill dörrar eller
under fönster! Annars kan heta kokkärl
slås ned från hällen när dörrar eller fönster öppnas.
Varning Risk för skador på grund av
elektrisk ström. Följ noga
instruktionerna om elektriska
anslutningar.
• Nätanslutningsplinten är strömförande.
• Gör nätanslutningsplinten strömlös.
• Installera korrekt för att skydda mot elektriska stötar.
• Lösa eller felaktigt anslutna stickkontakter
eller eluttag kan orsaka överhettning i
kopplingsplinten.
• En behörig elektriker skall installera klämanslutningarna korrekt.
• Dragavlasta nätkabeln.
• Använd en nätkabel av typ H05BB-F
Tmax 90 °C (eller högre) för anslutning till
en eller två faser.
• Byt ut en skadad nätkabel mot en specialkabel (typ H05BB-F Tmax 90 °C eller högre). Kontakta vår lokala serviceavdelning.
Den elektriska installationen måste förses
med en frånskiljare som kan göra produkten strömlös i alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm.
Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp skall tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
34 electrolux
Montering
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
Om du använder en skyddsbox "Probox" (tillbehör), är inte ventilationsutrymmet på 5 mm framtill och skyddsplåt direkt under produkten nödvändigt.
min.
38 mm
min.
5 mm
electrolux 35
PRODUKTBESKRIVNING
Beskrivning av hällen
1
2
180
180
210
145
mm
1 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
2 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
3 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W
4 Kontrollpanel
5 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3700 W
mm
mm
mm
5
3
4
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
10
4
9
5
6
8
7
Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Displayer, indikeringar
och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.
touchkontroll
funktion
1
slår på och stänger av hällen
2
låser/låser upp kontrollpanelen
3
/
öka eller minska värmeläget
4
timerindikeringar för kokzoner
visar för vilken kokzon tiden är inställd
5
timerdisplay
visar tiden i minuter
6
värmelägesdisplay
visar det inställda värmeläget
7
startar effektfunktionen
8
väljer kokzon
9
10
/
öka eller minska tiden
Sätter på och stänger av STOP+GO-funktionen
36 electrolux
Visningar av värmeinställningar
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
Kokzonen är på
-
Inställningen för varmhållning är på/STOP+GO-funktionen är aktiv
Automax är aktiverat
Induktionszonen känner inte av kokkärlet
Ett fel har uppstått
En kokzon är fortfarande varm (restvärme)
Funktionslås/barnlås är aktiverat
Effektfunktionen är aktiverad
Automatisk avstängning är aktiverad
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp något av restvärmen hos kokkärlet.
Restvärmeindikering
Varning
Risk för brännskador på
grund av restvärme!
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING
10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du
avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen
måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar
värmeläget. Efter en stund tänds
och
hällen stängs av. Se tabellen.
Använd induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl.
På och Av
i 1 sekund för att sätta på eller
Tryck på
stänga av produkten.
Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda
.
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har
satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål
(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
5 timmar
Värmeläge
för att öka värmeläget. Tryck
Tryck på
på
för att minska värmeläget. Displayen
visar värmeläget. Tryck samtidigt på
och
för att stänga av.
4 timmar
1,5 timme
electrolux 37
Automax
Effektreglering
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan uppnå önskad värmeinställning
snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och reducerar sedan värmen till den aktuella inställningen.
Starta funktionen Automax för en kokzon:
1. Tryck på
.
syns på displayen.
2. Tryck direkt på
.
syns på displayen.
3. Tryck direkt på
upprepade gånger
tills aktuell värmeinställning aktiveras. Efter 3 sekunder syns
på displayen.
Stäng av funktionen genom att trycka på
.
Sätta på / stänga av effektfunktionen
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för
induktionskokzonerna. Effektfunktionen är
aktiverad i högst 10 minuter. Därefter ställs
kokzonen automatiskt in på det högsta vär,
meläget. För att starta, tryck på
tänds. För att stänga av, tryck på
eller
.
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
Användning av timern
Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter
att du har ställt in timern.
• Välj kokzon: tryck på
upprepade
gånger tills indikeringen för den önskade
kokzonen tänds.
• Starta eller ändra timern: tryck på
eller
på timern för att ställa in tiden
( 00 - 99 minuter). När indikeringen för
kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.
• Stoppa timern: välj kokzonen med
och tryck på
för att stänga av timern.
Den återstående tiden räknas ned till
00 . Kokzonens indikering slocknar.
• Kontroll av återstående tid: välj kokzo. Kokzonens indikering blinnen med
kar fortare. På displayen visas den återstående tiden.
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00 blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av ljudet: tryck på
Du kan använda timern som en timer när
kokzonerna inte används. Tryck på
.
Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
38 electrolux
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00 blinkar.
Aktivera STOP+GO
ställer in alla påslagna kokzoFunktionen
ner på ett varmhållningsläge.
• Tryck på
för att aktivera denna funktion. Symbolen
tänds.
• Tryck på
för att stänga av denna
funktion. Det tidigare inställda värmeläget
aktiveras.
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen.
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
.
Du kan låsa kontrollpanelen, men inte
Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar
av det inställda värmeläget under en matlagningssession.
Tryck på symbolen
. Symbolen
tänds
i 4 sekunder.
Tryck på symbolen
för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av hällen stängs även denna
funktion av.
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
För att aktivera barnlåset:
• Sätt på hällen med strömbrytaren
.
Ställ inte in något värmeläge.
• Tryck på
tills ljudsignalen avges. Symbolen
tänds. Stäng av produkten.
För att inaktivera barnlåset:
• Sätt på hällen med strömbrytaren
.
tänds. Tryck på
tills ljudsignalen avges. Symbolen
tänds.
• Stäng av produkten.
För att inaktivera barnlåset för ett
enstaka tillagningstillfälle:
• Sätt på hällen med strömbrytaren
.
tänds.
Symbolen
• Tryck på
tills ljudsignalen avges. Symbolen
tänds. Ställ in ett värmeläge
inom 10 sekunder. Hällen kan nu användas. När du stänger av hällen med
aktiveras barnlåset igen.
RÅD OCH TIPS
Kokkärl
• Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka
missfärgning på glaskeramiken.
Kokkärl för induktionskokzoner
Viktigt Vid matlagning med induktion
genereras värme nästan omedelbart i
kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss
gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens storlek.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Vissland, surrande ljud: Beror detta på att
fläkten är i drift.
electrolux 39
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
Värmeläge
Använd för:
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på den.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Tips
Varmhållning av tillagad mat
enligt
önskemål
Täck över
1-2
Hollandaisesås, smälta: smör, choklad,
gelatin
5-25 min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten för 750
gram potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kot- enligt
letter, kroketter, korv, lever, ägg, pannönskekakor, munkar
mål
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes frites
1
Effektfunktionen är lämplig för att värma
upp stora mängder vatten.
Information om akrylamid
5-15 min
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vida låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Varning Vassa föremål och repande
rengöringsmedel skadar produkten.
Av säkerhetsskäl får produkten inte rengöras med ång- eller högtryckstvätt.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte
gör detta. Använd en speciell skrapa
för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och flytta bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval: kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett speciellt
40 electrolux
rengöringsmedel för glaskeramik eller
rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Problem
Möjlig orsak och åtgärd
Det går inte att starta eller använ- • Du har tryckt på 2 eller flera touchkontroller samtidigt. Tryck
da produkten.
bara på en touch-kontroll.
• Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen. Rengör kontrollpanelen
• Barnlåset eller funktionslåset är aktiverat eller funktionen
är
aktiverad. Se avsnittet om användning av produkten.
• Sätt på produkten igen och ställ in värmeläget inom 10 sekunder.
En ljudsignal avges när produkten är avstängd.
En eller flera touch-kontroller är övertäckta. Ta bort det som täcker touch-kontrollerna.
Restvärmeindikatorn tänds inte.
Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en
kort stund. Kontakta kundtjänst om kokzonen ska vara varm.
Det inställda värmeläget växlar
Effektregleringen är aktiverad. Se avsnittet om effektreglering.
En ljudsignal avges och produkten sätts på och stängs sedan
av igen. Efter 5 sekunder avges
en ny ljudsignal.
Du har täckt över
. Ta bort det som täcker touchkontrollen.
tänds
• Den automatiska avstängningen har aktiverats. Stäng av produkten och sätt på den igen.
Kokzonens överhettningsskydd har aktiverats. Stäng av kokzonen. Slå på kokzonen igen.
tänds
• Inget kokkärl på kokzonen. Ställ ett kokkärl på kokzonen.
• Kokkärlet är olämpligt att använda. Använd rätt typ av kokkärl.
• Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen. Flytta
kokkärlet till en mindre kokzon.
och en siffra tänds.
Det har uppstått ett fel på produkten.
Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen.
Kontakta kundtjänst om
tänds igen.
tänds
Det har uppstått ett fel på hushållsapparaten på grund av att ett
kokkärl har kokat torrt eller att du har använt ett olämpligt kokkärl. Kokzonens överhettningsskydd har aktiverats. Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Stäng av produkten. Ta bort det heta kokkärlet. Slå på kokzonen
bör försvinna, restvärmeindikaigen efter ca 30 sekunder.
torn kan fortsätta att vara på. Låt kokkärlet kallna och kontrollera
i avsnittet om kokkärl för induktionskokzoner att det är lämpligt
att använda.
Kontakta återförsäljaren eller Kundtjänst om
du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Uppge data från typskylten, koden med tre siffror/bokstäver för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och
det felmeddelande som visas.
Om du har hanterat hällen på fel sätt och
måste tillkalla en servicetekniker från vår
kundtjänst eller din återförsäljare är detta besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden. Anvisningar för kundservice och
garantivillkor finns i garantihäftet.
electrolux 41
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga
och kan återvinnas. Plastdelarna är
märkta med t.ex. >PE<,>PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i avsedda
behållare på kommunens sopstationer.
42 electrolux
electrolux 43
www.electrolux.com/shop
892934341-A-312010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement