Zanussi | ZIT64X | User manual | ZANUSSI ZIT64X Korisnički priručnik

HR
HU
RO
SL
Upute za uporabu
Használati útmutató
Manual de utilizare
Navodila za uporabo
Ploča za kuhanje
Főzőlap
Plită
Kuhalna plošča
ZIT64X
2
16
31
46
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
8
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
10
11
14
14
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje
i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
Opća sigurnost
• Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Ne dodirujte grijače.
2
www.zanussi.com
• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko
upravljanje.
• Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
• Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne
stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
• Ako je staklokeramička površina napuknuta, isključite uređaj
kako biste spriječili mogućnost električnog udara.
• Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na detektor posuđa.
Sigurnosne upute
Postavljanje
Upozorenje Ovaj uređaj mora postaviti
kvalificirana osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporučenih s uređajem.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj
jer je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način se sprječava
www.zanussi.com
pad vrućeg posuđa kad se vrata ili prozor
otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica uvjerite se da je prostor, između dna uređaja i
gornje ladice, dovoljan za cirkulaciju zraka.
• Uvjerite se da je prostor za provjetravanje
veličine 2 mm, između radne ploče i
prednjeg ruba kuhinjskog elementa ispod
nje, slobodan. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana nedostatkom odgovarajućeg prostora za provjetravanje.
• Dno uređaja može postati vruće. Preporučamo da ispod uređaja postavite nezapaljivu pregradnu ploču kako biste spriječili
pristup donjoj strani.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
3
• Sva spajanja na električnu mrežu mora izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li
uređaj isključen iz električne mreže.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli zapletu.
• Provjerite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj na utičnice u blizini
• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja priključka.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog
udara.
• Koristite spojnice na kabelu.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima.
Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Upotreba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
• Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Uređajem ne upravljajte pomoću vanjskog
tajmera ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
4
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se zagrijati.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe. Ne oslanjajte se na
prepoznavanje posude.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Ako je površina napukla, iskopčajte napajanje kako biste spriječili strujni udar.
• Korisnici s ugrađenim elektrostimulatorom
srca moraju biti najmanje 30 cm udaljeni od
indukcijskih zona kuhanja kad uređaj radi.
Upozorenje Opasnost od požara ili
eksplozije.
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane
predmete držite dalje od masti i ulja kad
kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje, koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim temperaturama nego ulje koje se koristi prvi put.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj,
pored ili na njega.
• Vatru ne pokušavajte ugasiti vodom. Uređaj isključite i plamen pokrijte poklopcem ili
protupožarnim prekrivačem.
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Nemojte dopustiti da posuđe presuši.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe ne padnu na uređaj. Površina se može oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili
posuđe s oštećenim dnom može ogrebati
staklokeramiku. Te predmete uvijek podigwww.zanussi.com
nite kada ih morate pomaknuti na površini
za kuhanje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
Čišćenje i održavanje
Odlaganje
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje.
• Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
Opis proizvoda
Opći pregled
1
2
180
180
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Indukcijska zona kuhanja
mm
mm
145
210
3
mm
mm
3 Indukcijska zona kuhanja
4 Upravljačka ploča
5 Indukcijska zona kuhanja
5
4
Izgled upravljačke ploče
1
2
3
4
5
6
B
B
9
www.zanussi.com
7
8
5
Za rad uređaja koristite polja senzora. Zasloni, indikatori i zvukovi
govore koje funkcije rade.
Polje senzora
Funkcija
1
Za uključivanje i isključivanje uređaja.
2
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke ploče.
3
Za uključivanje funkcije električne snage.
4
Prikaz stupnja kuhanja.
Za prikaz stupnja kuhanja.
5
Indikatori tajmera zone kuhanja.
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
6
Zaslon tajmera.
Za prikaz vremena u minutama.
7
/
Za povećanje ili smanjenje stupnja kuhanja.
8
/
Za povećanje ili smanjenje vremena.
Za odabir zone kuhanja.
9
Prikazi postavki zagrijavanja
Zaslon
Opis
Zona kuhanja je isključena.
Uključena je funkcija održavanje topline.
-
Zona kuhanja je uključena.
Uključena je funkcija automatskog zagrijavanja.
Posuđe je neispravno ili premalo ili na zoni kuhanja nema posude.
Došlo je do kvara.
Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
Uključena je funkcija Zaključavanje/Sigurnosne blokada za djecu.
Uključena je funkcija električne snage.
Uključena je funkcija Automatsko isključivanje.
Indikator preostale topline
Upozorenje
Opasnost od opeklina
uslijed preostale topline!
Indukcijska polja za kuhanje stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu posuđa.
Staklokeramika se grije uslijed topline posuđa.
Svakodnevna uporaba
Uključivanje i isključivanje
Automatsko isključivanje
Dodirnite
u trajanju od 1 sekunde za
uključivanje ili isključivanje uređaja.
Ova funkcija automatski isključuje uređaj
ako:
• Sve zone kuhanja su isključene (
).
6
www.zanussi.com
• Niste postavili stupanj topline nakon
uključivanja uređaja.
• Prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili na
ploču stavite nešto duže od 10 sekundi
(lonac, krpu, itd.). Zvučni signali se čuju
neko vrijeme i uređaj se isključi. Uklonite
predmet ili očistite upravljačku ploču.
• Uređaj se previše zagrije (npr. kad lonac
presuši). Zona kuhanja mora se ohladiti
prije ponovnog korištenja uređaja.
• Koristite neprikladno posuđe. Prikazuje se
i nakon 2 minute zona kuhanja
simbol
se automatski isključuje.
• Ne isključite zonu kuhanja i ne promijenite
stupanj topline. Nakon nekog vremena
i uređaj se isključuje.
uključuje se
Pogledajte u nastavku.
• Odnos između stupnja topline i vremena
funkcije automatskog isključivanja:
•
,
— 6 sati
•
-
•
— 4 sata
•
-
— 5 sati
— 1,5 sat
Podešavanje zagrijavanja
kako biste pojačali stupanj zaDodirnite
kako biste smanjili
grijavanja. Dodirnite
stupanj zagrijavanja. Zaslon prikazuje stupanj
zagrijavanja. Za isključivanje zone za kuhanje
i
.
istovremeno dodirnite
Funkcija električne snage
Funkcija električne snage indukcijskim zonama kuhanja stavlja na raspolaganje više
snage. Funkcija električne snage može se
uključiti na određeno vrijeme (vidi poglavlje
Tehnički podaci). Nakon toga, indukcijsko
polje kuhanja automatski se vraća na najviši
stupanj kuhanja. Za uključivanje dotaknite
. Uključuje se
. Za isključivanje promijenite
stupanj kuhanja.
Upravljanje snagom
Upravljanje snagom dijeli snagu između dvije
zone kuhanja koje tvore par (vidi sliku).
Funkcija električne snage pojačava snagu na
maksimalnu razinu za jednu zonu kuhanja u
www.zanussi.com
paru. Snaga zone kuhanja se u sekundi
smanjuje. Prikaz stupnja kuhanja za
smanjenu zonu mijenja se između dvije razine.
Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Tajmerom za odbrojavanje postavljate koliko
dugo će polje za kuhanje raditi u jednom
ciklusu kuhanja.
Postavite tajmer nakon odabira polja za
kuhanje.
Stupanj zagrijavanja možete postaviti prije ili
nakon postavljanja tajmera.
• Za postavljanje zone kuhanja:dodirujte
dok se indikator potrebne zone kuhanja
ne uključi.
• Za aktiviranje ili izmjenu tajmera: dodirili
tajmera za podešavanje
nite
vremena ( 00 - 99 minuta). Kad pokazivač polja za kuhanje počne sporo treperiti,
vrijeme se odbrojava.
• Za isključivanje tajmera: odaberite polje
i dodirnite
za
za kuhanje pomoću
isključivanje tajmera. Preostalo vrijeme se
odbrojava unazad do 00 . Pokazivač polja
za kuhanje se gasi.
• Za prikaz preostalog vremena: odaberite
. Pokazivač
polje za kuhanje pomoću
polja kuhanja počinje brže treperiti. Zaslon
prikazuje preostalo trajanje.
Kada odbrojavanje tajmera završi, čuje se
zvučni signal i treperi 00 . Polje za kuhanje
se isključuje.
• Za isključivanje zvuka: dodirnite
Nadglednik minuta
Tajmer možete koristiti kao nadglednik
minuta kad polja za kuhanje ne rade. Do7
taknite
. Dodirnite
ili
za podešavanje vremena. Kada odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i treperi 00 .
• Za isključivanje zvuka: dodirnite
Zaključavanje
Kada polja za kuhanje rade, možete zaključa. To sprečava
ti upravljačku ploču, ali ne i
nehotičnu promjenu stupnja zagrijavanja.
Najprije podesite stupanj zagrijavanja.
. Na 4
Za pokretanje ove funkcije dodirnite
se sekunde uključuje simbol
.
Tajmer ostaje uključen.
.
Za isključivanje ove funkcije dodirnite
Uključuje se stupanj zagrijavanja kojeg ste
prije postavili.
Kada isključite uređaj, također isključujete i
ovu funkciju.
Sigurnosna blokada za djecu
Ova funkcija sprečava slučajno uključivanje
uređaja.
Za uključivanje sigurnosne blokade za
djecu
• Uređaj uključite pomoću
. Nemojte postaviti stupanj zagrijavanja.
• Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
.
Uključuje se simbol
• Uređaj isključite pomoću
.
Za isključivanje sigurnosne blokade za
djecu
• Uređaj uključite s
. Nemojte postaviti
u
stupanj zagrijavanja. Dodirnite
trajanju od 4 sekunde. Uključuje se simbol
.
• Uređaj isključite pomoću
.
Za premošćenje sigurnosne blokade za
djecu za samo jedan ciklus kuhanja
• Uređaj uključite s
. Uključuje se simbol
.
• Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde. Podesite stupanj zagrijavanja u sljedećih 10
sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje.
• Kada uređaj isključite pomoću
, sigurnosne blokade za djecu opet radi.
Korisni savjeti i preporuke
INDUKCIJSKE ZONE KUHANJA
Kod indukcijskih zona kuhanja snažno
elektromagnetsko polje vrlo brzo proizvodi
toplinu u posuđu.
Posuđe za indukcijske zone kuhanja
Važno Na indukcijskim zonama kuhanja
koristite samo prikladno posuđe.
Materijal posuđa
• prikladni: lijevano željezo, čelik, emajlirani
čelik, nehrđajući čelik, višeslojno dno
(kojeg je proizvođač označio kao prikladno).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed, staklo,
keramika, porculan.
8
Posuđe je odgovarajuće za indukcijsku
ploču za kuhanje ako...
• ... malo vode vrlo brzo zakuha na zoni postavljenoj na najveći stupanj kuhanja.
• ... dno posuđa privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje treba biti što je
moguće deblje i ravnije.
Dimenzije posuđa: indukcijske zone kuhanja
automatski se prilagođavaju veličini dna posuđa do određene granice.
Buka tijekom rada
Ako čujete
• zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno od
različitih materijala (struktura "sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite jedno ili više polja
kuhanja s visokim razinama električne snawww.zanussi.com
ge, a posuđe je izrađeno od različitih materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoke razine električne
snage.
• škljocanje: rade električni prekidači.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne ukazuju
na kvar uređaja.
Ušteda energije
Kako uštedjeti energiju
• Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
• Posuđe postavite na zonu kuhanja prije
uključivanja.
• Koristite preostalu toplinu za održavanje
hrane toplom ili za topljenje.
Stupanj
topli
ne
Koristite za:
Vrijeme
Učinkovitost zone kuhanja
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg promjera
dobiva samo dio snage koju stvara zona
kuhanja. Minimalne promjere pogledajte u
poglavlju Tehnički podaci.
Primjeri primjene za kuhanje
Odnos između stupnja topline i potrošnje
energije zone kuhanja nije linearan.
Kada povećate stupanj topline, to povećanje
nije proporcionalno povećanju potrošnje
energije zone kuhanja.
To znači da zona kuhanja sa srednjim
stupnjem topline troši manje od pola njene
energije.
Podaci u tablici dani su samo kao smjernice.
Savjeti
Nominalna potrošnja energije
1
Održavanje kuhane hrane
toplom
po potrebi
Posuđe poklopite poklopcem
3%
1-2
Holandski umak, otopiti:
maslac, čokoladu, želatinu
5 - 25 min
Povremeno promiješajte
3–5%
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pečena jaja
10 - 40 min
Kuhati poklopljeno
3–5%
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
obroka
25 - 50 min
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku povremeno
promiješajte
5 – 10 %
3-4
Kuhanje povrća, ribe, mesa
na pari
20 - 45 min
Dodajte nekoliko žica
tekućine
10 – 15 %
4-5
Krumpir kuhan na pari
20 - 60 min
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira
15 – 21 %
4-5
Kuhanje većih količina namirnica, variva i juha
60 - 150 min
Do 3 l tekućine plus sastojci
15 – 21 %
6-7
Lagano prženje: odresci,
teleći Cordon-bleu, kotleti,
sjeckano meso omotano
tijestom, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke,
uštipci
po potrebi
Okrenite na drugu stranu
nakon proteka polovice
vremena
31 – 45 %
www.zanussi.com
9
Stupanj
topli
ne
Koristite za:
Vrijeme
5 - 15 min
Savjeti
Nominalna potrošnja energije
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci
Okrenite na drugu stranu
nakon proteka polovice
vremena
45 – 64 %
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, za zapeći meso (gulaš, pečenje u loncu), prženje krumpirića u dubokom ulju
100 %
Ključanje velikih količina vode. Uključeno je upravljanje snagom.
Čišćenje i održavanje
Očistite uređaj nakon svake upotrebe.
Uvijek koristite posuđe za kuhanje čistog dna.
Ogrebotine ili tamne mrlje na
staklokeramici ne utječu na rad uređaja.
Za uklanjanje prljavštine:
1. – Odmah uklonite: plastiku koja se topi,
plastičnu foliju i hranu koja sadrži šećer. U protivnom, prljavština može uzrokovati oštećenje uređaja. Koristite
poseban strugač za staklo. Strugač
stavite na staklenu površinu pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
– Skinite nakon što se uređaj dovoljno ohladi: krugove od kamenca i
vode, mrlje od masnoće i
metalnosjajne promjene boje. Za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg
čelika koristite posebno sredstvo za
čišćenje.
2. Očistite uređaj vlažnom krpom i s malo
sredstva za čišćenje.
3. Na kraju prebrišite uređaj čistom
krpom.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Ne možete uključiti uređaj ili
rukovati njime.
Rješenje
Ponovno uključite uređaj i unutar
10 sekundi postavite stupanj
kuhanja.
Istovremeno ste dotaknuli 2 ili
više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje senzora.
Na upravljačkoj ploči ima vode
ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglasit će se zvučni signal i uređaj će se isključiti.
Oglašava se zvučni signal kad je
uređaj isključen.
Prekrili ste jedno ili više polja
senzora.
Uklonite predmet s polja senzora.
Uređaj se isključuje.
Nečim ste prekrili polje senzora
.
Uklonite predmet s polja senzora.
Ne uključuje se prikaz ostatka
topline.
Zona kuhanja nije vruća jer je
radila samo kratko vrijeme.
Ako je zona kuhanja radila dovoljno dugo da bi bila vruća, obratite se servisnoj službi.
10
www.zanussi.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Stupanj kuhanja se mijenja
između dvije razine.
Funkcija upravljanja snagom je
uključena.
Pogledajte "Upravljanje snagom".
Polja senzora se zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Ako je potrebno, veliko posuđe
stavite na stražnje zona kuhanja.
Uključuje se
.
Uključilo se Automatsko isključivanje.
Isključite i ponovno uključite uređaj.
Uključuje se
.
Uključena je sigurnosna
blokada za djecu ili funkcija
blokade.
Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na zoni kuhanja nema posuđa.
Posuđe stavite na zonu kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće.
Koristite odgovarajuće posuđe.
Promjer dna posuđa premalen
je za zonu kuhanja.
Posuđe premjestite na manju zonu kuhanja.
Došlo je do pogreške na uređaju.
Uređaj isključite iz električne mreže na neko vrijeme. Isključite osigurač iz električne instalacije u
kućanstvu. Ponovno ukopčajte.
Ako se ponovno uključi
, obratite se servisnom centru.
Došlo je do greške u uređaju
zato što je posuđe u kojem se
kuhalo presušilo. Uključuje se
zaštita od pregrijavanja zona
kuhanja i automatsko isključivanje.
Isključite uređaj. Uklonite vruću
posudu. Nakon otprilike 30
sekundi ponovno uključite zonu
kuhanja. Ako je problem bilo posuđe, poruka greške na zaslonu
nestaje, ali može ostati prikaz
ostatka topline. Pustite da se posuđe dovoljno ohladi i pogledajte
"Posuđe za indukcijsko polje
kuhanja" kako biste vidjeli je li vaše posuđe kompatibilno s uređajem.
Uključuju se
Uključuje se
i broj.
.
Ako primjenom gore navedenih rješenja ne
možete ukloniti problem, obratite se svom dobavljaču ili službi za kupce. Navedite podatke
s nazivne pločice: troznamenkastu slovnobrojčanu šifru za staklokeramiku (nalazi se u
uglu staklene površine) i poruku pogreške
koja se prikazuje.
Provjerite da ste ispravno rukovali uređajem.
Ako ste nepravilno rukovali uređajem, rad
servisera službe za kupce ili dobavljača neće
biti besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i jamstvenim
uvjetima nalaze se u u jamstvenoj knjižici.
Postavljanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Prije postavljanja
www.zanussi.com
Prije postavljanja uređaja, zabilježite sve informacije s nazivne pločice. Nazivna pločica
nalazi se na dnu kućišta uređaja.
• Model ...........................
11
• Broj proizvoda
(PNC) ...................................
• Serijski broj .................
Ugradbeni uređaji
• Ugradbene uređaje smijete koristiti jedino
nakon uklapanja u odgovarajuće, normirane ormare za ugradnju i radne ploče.
Spojni kabel
• Uređaj je opremljen spojnim kablom.
• Oštećeni električni kabel zamijenite specijalnim kablom (tipa H05BB-F Tmax 90°C;
ili više). Obratite se svom lokalnom servisnom centru.
Sklop
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
12
A
min. 2 mm
> 20 mm
< 20 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
www.zanussi.com
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
www.zanussi.com
13
Ako koristite zaštitnu kutiju (dodatni pribor1)),
prednji prostor za protok zraka od 2 mm i zaštitni pod direktno ispod uređaja nisu neophodni.
Zaštitnu kutiju ne možete koristiti ako uređaj
postavite iznad pećnice.
1) Zaštitna kutija je dodatna oprema i možda nije dostupna u nekim zemljama. Molimo kontaktirajte
lokalnog dobavljača.
Tehnički podaci
Model ZIT64X
Prod.Nr. 949 594 005 01
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7,4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7,4 kW
ZANUSSI
Snaga zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga
(Maks. stupanj
kuhanja) [W]
Stražnja desna —
180 mm
1800 W
Prednja desna —
145 mm
1400 W
Stražnja lijeva —
180 mm
1800 W
Prednja lijeva —
210 mm
2300 W
Aktivirana
funkcija električne snage [W]
Maksimalno
trajanje funkcije
električne snage
[min]
Minimalni
promjer posuđa
[mm]
145
2500W
10
125
145
3700W
10
180
Snaga zona kuhanja može se razlikovati u
malom rasponu od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama posuđa.
Briga za okoliš
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
14
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
www.zanussi.com
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
www.zanussi.com
Ambalaža
Materijali za ambalažu ekološki su prihvatljivi i mogu se reciklirati. Plastični
dijelovi prepoznaju se po oznakama:
>PE<,>PS<, itd. Ambalažu zbrinite kao kućni
otpad na za to predviđenim mjestima.
15
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _
16
17
19
21
23
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hibaelhárítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
24
25
26
29
29
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
Általános biztonság
• Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Ne érintse meg a fűtőelemeket.
16
www.zanussi.com
• Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
• Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy zsír felügyelet nélkül
hagyása veszélyes lehet, és tűz keletkezhet.
• A tüzet ne próbálja meg eloltani vízzel, hanem kapcsolja ki a
készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy
tűzálló takaróval.
• Ne tároljon semmit sem a főzőfelületeken.
• A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
• Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
• Ha repedést lát az üvegkerámia felületen, kapcsolja ki a készüléket, nehogy áramütés érjen valakit.
• Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap adott
elemét, és ne hagyatkozzon az edényérzékelésre.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktől és egységtől.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
• Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap vágott felületeit a nedvesség ellen.
• Védje a készülék alját a gőztől és nedvességtől.
• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó
www.zanussi.com
vagy ablak kinyitásával leverje a forró főzőedényt a készülékről.
• Amikor fiókok felett helyezi üzembe a készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e
megfelelő levegőkeringés a készülék alja
és a felső fiók között.
• A szabad levegőáramlás érdekében hagyjon legalább 2 mm szabad helyet a munkafelület és az alatta levő készülék előlapja
között. A garancia nem terjed ki az olyan
károkra, melyek a szellőzést biztosító rés
hiánya miatt következtek be.
• A készülék alja forróvá válhat. Javasoljuk,
hogy építsen be egy nem éghető elválasztó lapot a készülék alá, hogy az aljához való hozzáférést megakadályozza.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
17
• A készüléket kötelező földelni.
• Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e választva
az elektromos hálózatról.
• Használjon megfelelő típusú hálózati kábelt.
• Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek
összegabalyodjanak.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy
dugója (ha van) ne érjen a készülékhez
vagy a forró főzőedényekhez, amikor a készüléket a közeli csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e üzembe helyezve a készülék. A hálózati vezeték
dugója és a konnektor közötti gyenge vagy
rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
• Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki
legyen építve.
• Használjon feszültségmentesítő bilincset a
vezetékhez.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha a
hálózati kábel cserére szorul, forduljon a
márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
18
• Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Soha ne tegyen a főzőzónákra evőeszközöket vagy fedőket. Ezek felforrósodhatnak.
• Minden használat után kapcsolja ki a főzőzónákat. Ne hagyatkozzon az edényérzékelésre.
• Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
• Ha repedés van a felületen, húzza ki a készülék hálózati kábelét a csatlakozóaljzatból, nehogy áramütés érje.
• A szívritmus-szabályozóval rendelkező
személyek tartsanak legalább 30 cm távolságot a bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.
Vigyázat Tűz- és robbanásveszély.
• A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt
lángot és a forró tárgyakat.
• A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök
öngyulladást okozhatnak.
• Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj
az első használatkor alkalmazott hőfoknál
alacsonyabb értéken is tüzet okozhat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Az esetleges tüzet ne próbálja vízzel oltani.
Húzza ki a készüléket a hálózatból, és takarja le a lángokat egy fedővel vagy tűzálló
takaróval.
Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• Ne helyezzen forró főzőedényt a kezelőpanelre.
• Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a
folyadék.
www.zanussi.com
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy
főzőedényt a készülékre. A készülék felülete megsérülhet.
• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül
ne kapcsolja be a főzőzónákat.
• Ne tegyen alufóliát a készülékre.
• Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényből
készült, illetve sérült aljú edények megkarcolhatják az üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a főzőfelületre szeretné helyezni ezeket.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
Termékleírás
Általános áttekintés
1
2
180
180
mm
210
mm
5
www.zanussi.com
1 Indukciós főzőzóna
2 Indukciós főzőzóna
mm
145
mm
3
3 Indukciós főzőzóna
4 Kezelőpanel
5 Indukciós főzőzóna
4
19
Kezelőpanel elrendezés
1
2
3
4
5
6
7
B
B
9
8
A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Kijelzések, visszajelzők és hangok jelzik, hogy mely funkciók
működnek.
Érzékelőmező
Funkció
1
A készülék be- és kikapcsolása.
2
A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldása.
3
A Rásegítés funkció bekapcsolása.
4
Hőbeállítás kijelzése.
Jelzi a hőfokbeállítást.
5
Időzítés jelzők a főzőzónákhoz.
Jelzi, hogy melyik zónára állítja be az időt.
6
Az időzítő kijelzés.
Percben mutatja az időt.
7
/
A hőbeállítások növelése, illetve csökkentése.
8
/
Növeli vagy csökkenti az időt.
A főzőzóna kiválasztása.
9
Hőbeállítás kijelzések
Kijelző
leírása
A főzőzóna ki van kapcsolva.
A Melegen tartás funkció működik.
-
A főzőzóna működik.
Az Automatikus felfűtés funkció működik.
A főzőedény nem megfelelő, túl kicsi, vagy nincs főzőedény a főzőzónán.
Üzemzavar lépett fel.
Egy főzőzóna még mindig forró (maradékhő).
Aktív a Zár/Gyerekzár funkció.
20
www.zanussi.com
Kijelző
leírása
A Rásegítés funkció működik.
Működik az Automatikus kikapcsolás.
Maradékhő visszajelző
Vigyázat
Maradékhő miatti égési
sérülések veszélye!
Az indukciós főzőzónák közvetlenül az edény
alján biztosítják az ételkészítéshez szükséges hőt. Az üvegkerámiát az edények maradékhője melegíti.
Napi használat
Bekapcsolás és kikapcsolás
A hőfokbeállítás
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig a
készülék indításához vagy leállításához.
Érintse meg a
gombot a hőfok növeléségombot a hőfok csökhez. Érintse meg a
kentéséhez. A kijelzőn a hőfokbeállítás látható. A főzőzóna kikapcsolásához érintse meg
és
gombot.
egyszerre a
Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
készüléket, ha:
• valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva (
).
• Nem állította be a hőfokot, miután bekapcsolta a készüléket.
• Több mint 10 másodpercig valamivel (pl.
edény, konyharuha stb.) letakarta a kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit. Hangjelzés
hallható egy ideig, és a készülék kikapcsol.
Távolítsa el a tárgyat, vagy tisztítsa meg a
kezelőpanelt.
• A készülék túlságosan felmelegedett (pl.
ha egy lábasból elforrt a folyadék). Mielőtt
ismét használni tudná a főzőlapot, a főzőzónának le kell hűlnie.
• Nem megfelelő főzőedényt használ. A(z)
szimbólum világítani kezd, és 2 perc
múlva a főzőzóna automatikusan leáll.
• Nem állított le egy főzőzónát, illetve nem
módosította a hőfokbeállítást. Bizonyos idő
szimbólum világítani kezd, és a
után a
készülék kikapcsol. Lásd alább.
• A hőbeállítás és az Automatikus kikapcsolás időtartamai közötti kapcsolat:
•
,
—6 óra
•
-
Rásegítés funkció
A Rásegítés funkció nagyobb teljesítményt
tesz elérhetővé az indukciós főzőzónák számára. A Rásegítés funkció csak bizonyos ideig működtethető (lásd a Műszaki információk
című fejezetet). Ezt követően az indukciós főzőzóna automatikusan visszakapcsol a legmagasabb hőfokbeállításra. A bekapcsoláskezelőgombot, ekkor a
hoz érintse meg a
visszajelző világít. A kikapcsoláshoz módosítsa a hőfokbeállítást.
Teljesítménykezelés
A Teljesítménykezelés elosztja a teljesítményt a párt alkotó két főzőzóna között (lásd
az ábrát). A Teljesítménykezelés funkció a
párt alkotó két főzőzóna egyikének teljesítményét a maximális szintre állítja. A másik főzőzóna teljesítményét a rendszer automatikusan csökkenti. A csökkentett teljesítményű
zóna hőfokbeállításának kijelzőjén két szint
váltakozik.
— 5 óra
•
— 4 óra
•
— 1,5 óra
www.zanussi.com
21
a visszaszámlálás véget ér, hangjelzés hallható, és a 00 szimbólum villog.
• A hang kikapcsolása: érintse meg ezt:
Zár
Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
Használja a visszaszámlálásos időzítőt, ha
be kívánja állítani, hogy a főzőzóna milyen
hosszú ideig üzemeljen az adott főzés alatt.
A főzőzóna kiválasztása után állítsa be az
időzítőt.
A hőfokbeállítást egyaránt elvégezheti az időzítő beállítása előtt vagy után.
• A főzőzóna kiválasztásához: érintse meg
a
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna jelzése világítani nem
kezd.
• Az időzítő bekapcsolása vagy módosítása: érintse meg az időzítő
vagy
kezelőgombját az idő beállításához ( 00 99 perc). Amikor a főzőzóna jelzése lassabban villog, az idő visszaszámolása
megkezdődött.
• Az időzítő kikapcsolása: állítsa be a főzőgombbal, és érintse meg
zónát a
gombot az időzítő kikapcsolásához. A hátralévő idő visszaszámlálása 00 eléréséig
folytatódik. A főzőzóna jelzése kialszik.
• A hátralévő idő ellenőrzése: válassza ki
kezelőgombbal. A főzőzóa főzőzónát a
na jelzése gyorsabban villog. A kijelzőn a
hátralévő idő látható.
Amikor a visszaszámlálás véget ér, hangjelzés hallható, és a 00 szimbólum villog. A főzőzóna kikapcsol.
• A hang kikapcsolása: érintse meg ezt:
Percszámlálóként
Amikor a főzőzónák nem üzemelnek, az időzítőt percszámlálóként használhatja. Érintse
kezelőgombot. Érintse meg a
meg a
vagy
gombot az idő beállításához. Amikor
22
A
gomb kivételével zárolhatja a kezelőpanelt. Ezzel megelőzi a hőfokbeállítás véletlen
módosítását.
Elsőként állítsa be a hőfokot.
Ennek a funkciónak az aktiválásához érintse
gombot. A
jel 4 másodpercig vimeg a
lágít.
Ezzel nem kapcsolja ki az időzítési funkciókat.
Ennek a funkciónak a kikapcsolásához éringombot. Megjelenik a korábban
tse meg a
beállított hőfokérték.
A készülék kikapcsolásakor ezt a funkciót is
kikapcsolja.
A gyermekbiztonsági eszköz
Ez a funkció megakadályozza a készülék véletlen üzemeltetését.
A gyermekbiztonsági eszköz
bekapcsolása
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal.
Ne módosítsa a hőfokbeállítást.
• Érintse meg a
gombot 4 másodpercig.
jel.
A kijelzőn megjelenik a
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal.
A gyermekbiztonsági eszköz kikapcsolása
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal.
Ne módosítsa a hőfokbeállítást. Érintse
gombot 4 másodpercig. A kijelmeg a
jel.
zőn megjelenik a
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal.
A gyermekbiztonsági eszköz
hatálytalanítása egyetlen főzési műveletre
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A
jel.
kijelzőn megjelenik a
• Érintse meg a
gombot 4 másodpercig.
Végezze el a hőbeállítást 10 másodpercen belül Működtetheti a főzőlapot.
www.zanussi.com
• Amikor a készüléket a
kapcsolóval állítja le, ismételten üzembe lép a gyermekbiztonsági eszköz.
Hasznos javaslatok és tanácsok
INDUKCIÓS FŐZŐZÓNÁK
Az indukciós főzőzónáknál az erős elektromágneses mező az edényben nagyon gyorsan termel hőt.
Edények indukciós főzőzónákhoz
Fontos Az indukciós főzőzónákat megfelelő
edényekkel használja.
A főzőedény anyaga
• megfelelő: öntöttvas, acél, zománcozott
acél, rozsdamentes acél, többrétegű edényalj (a gyártó által megfelelőnek jelölve).
• nem megfelelő: alumínium, réz, sárgaréz,
üveg, kerámia, porcelán.
Az edény akkor megfelelő indukciós
tűzhelylaphoz, ha...
• ... egy kevés víz nagyon gyorsan felforr a
legmagasabb hőfokra beállított zónán.
• ... a mágnes hozzátapad a főzőedény aljához.
A főzőedény alja legyen minél vastagabb és laposabb.
Főzőedények méretei: Az indukciós főzőzónák bizonyos határok között automatikusan
alkalmazkodnak a főzőedény aljának méretéhez.
Működés közben hallható hangok
Ha a következőt hallja
• recsegés: az edény különböző anyagokból
készült (szendvicskonstrukció).
• fütyülés: egy vagy több főzőzónát használ
magas teljesítményszinten, és az edény
különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció).
• zümmögés: magas teljesítményszintet
használ.
www.zanussi.com
• kattogás: elektromos kapcsolás megy végbe.
• sziszegés, zümmögés: a ventilátor üzemel.
Ezek a zajok normális jelenségnek számítanak, és nem jelentik azt, hogy a készülék
meghibásodott.
Energiatakarékosság
Hogyan lehet takarékoskodni az energiával
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a főzőedényre.
• A főzőedényt már elindítás előtt tegye rá a
főzőzónára.
• A maradékhőt használja az étel melegen
tartásához vagy felolvasztásához.
A főzőzóna hatásfoka
A főzőzóna hatásfoka függ a főzőedény átmérőjétől. Az ajánlott minimumnál kisebb átmérőjű főzőedény csak egy részét veszi fel a
főzőzóna által leadott energiának. Az ajánlott
legkisebb átmérőket lásd a „Műszaki információk” c. fejezetben.
Példák különböző főzési alkalmazásokra
A hőfokbeállítás és a főzőzóna energiafogyasztása közötti kapcsolat nem lineáris.
A hőfokbeállítás növelésekor a főzőzóna
energiafogyasztása nem arányosan emelkedik.
Azaz, a közepes hőfokbeállítású főzőzóna a
névleges energiafogyasztásának felénél kevesebb energiát fogyaszt.
A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.
23
Hőfokbeállítás
Idő
Tanácsok
Tartsa melegen az elkészült
ételt
szükség szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre
3%
1-2
Hollandi mártás, olvasztás:
vaj, csokoládé, zselatin
5 - 25 min
Időnként keverje meg
3–5%
1-2
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás
10 - 40 min
Fedővel lefedve készítse
3–5%
2-3
Rizs és tejalapú ételek párolása, készételek felmelegítése
25 - 50 min
A folyadék mennyisége legalább kétszerese legyen a
rizsének, a tejet kevergesse
főzés közben
5 – 10 %
3-4
Zöldség, hal, hús párolása
20 - 45 min
Adjon hozzá néhány evőkanál folyadékot
10 – 15 %
4-5
Burgonya párolása
20 - 60 min
750 g burgonyához max. ¼
l vizet használjon
15 – 21 %
4-5
Nagyobb mennyiségű étel,
raguk és levesek készítése
60 - 150 min
Legfeljebb 3 l folyadék
plusz a hozzávalók
15 – 21 %
6-7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
borjú cordon bleu, borda,
húspogácsa, kolbász, máj,
rántás, tojás, palacsinta, fánk
szükség szerint
Félidőben fordítsa meg
31 – 45 %
7-8
Erős sütés, fasírozott, bélszín, marhaszeletek
5 - 15 min
Félidőben fordítsa meg
45 – 64 %
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sültek), burgonya bő olajban sütése
1
Használat:
Névleges
energiafogyasztás
100 %
Nagymennyiségű víz forralása. A Teljesítménykezelés funkció aktív.
Ápolás és tisztítás
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
Mindig olyan sütőlapot használjon melyeknek
tiszta az alja.
Az üvegkerámián megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését.
A szennyeződés eltávolítása:
1. – Azonnal távolítsa el:a megolvadt
műanyagot vagy folpackot, illetve a
cukros ételmaradványt. Ha ezt nem teszi meg, a szennyeződés károsíthatja
a készüléket. Használjon üvegfelüle24
tekhez tervezett speciális kaparóeszközt. Állítsa éles szögben az üvegkerámia felületre a kaparókést, majd csúsztassa végig a pengét a felületen.
– Akkor távolítsa el, ha a készülék
már megfelelően lehűlt:vízkő foltokat,
vízmaradványokat, zsírfoltokat, fémes
elszíneződéseket. Használjon üvegkerámia vagy rozsdamentes acél felületre való tisztítószert.
2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves ruhával.
3. Végül törölje szárazra a készüléket
tiszta ruhával.
www.zanussi.com
Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Nem lehet elindítani vagy üzemeltetni a készüléket.
Javítási mód
Indítsa el újra a készüléket, és 10
másodpercen belül állítsa be a
hőfokot.
Kettő vagy több érzékelőmezőt
érintett meg egyszerre.
Egyszerre csak egy érzékelőmezőt érintsen meg.
Víz- vagy zsírfoltok vannak a
kezelőpanelen.
Tisztítsa meg a kezelőpanelt.
Hangjelzés hallható, és a készülék kikapcsol.
Amikor a készülék kikapcsol, egy
hangjelzés hallható.
Letakart egy vagy több érzékelőmezőt.
Vegyen le minden tárgyat az érzékelőmezőkről.
A készülék kikapcsol.
Valamit rátett a(z)
mezőre.
Vegyen le minden tárgyat az érzékelőmezőről.
A maradékhő visszajelző nem
kapcsol be.
A főzőzóna még nem forrósodott fel, mert csak rövid ideig
működött.
Ha a főzőzóna elég ideig működött, és forrónak kellene lennie,
forduljon a márkaszervizhez.
A hőfok két szint között változik.
A Teljesítménykezelés funkció
aktív.
Lásd a „Teljesítménykezelés” című részt.
Az érzékelőmező felmelegszik.
A főzőedény túl nagy vagy túl
közel tette a kezelőpanelhez.
Ha szükséges, tegye a nagy főzőedényeket a hátsó főzőlapokra.
A(z)
kezd.
visszajelző világítani
Működik az Automatikus kikapcsolás.
Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be újra.
A(z)
kezd.
visszajelző világítani
A gyerekzár vagy a gombzár
funkció működik.
Olvassa el a „Napi használat” című fejezetet.
A(z)
kezd.
visszajelző világítani
Nincs főzőedény a főzőzónára
helyezve.
Tegyen főzőedényt a főzőzónára.
A főzőedény nem megfelelő típusú.
Használjon megfelelő típusú főzőedényt.
A főzőedény aljának átmérője
túl kicsi a főzőzónához képest.
Tegye át a főzőedényt egy kisebb
főzőzónára.
Üzemzavar lépett fel.
Húzza ki egy időre a készülék hálózati kábelének csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból. Kapcsolja le a biztosítékot az otthoni
elektromos rendszerben. Ezután
csatlakoztassa újra a készüléket.
Ha a(z)
szimbólum újra világít, hívja a márkaszervizt.
A(z)
visszajelző és egy szám
jelenik meg.
www.zanussi.com
érzékelő-
25
Jelenség
A(z)
kezd.
visszajelző világítani
Lehetséges ok
Javítási mód
A készülék meghibásodott, mert
a folyadék elforrt a főzőedényből. A főzőzóna túlmelegedés
védelem és az automatikus kikapcsolás működésben van.
Kapcsolja ki a készüléket. Vegye
le a forró főzőedényt. Körülbelül
30 másodperc múlva kapcsolja
be újra a főzőzónát. Amennyiben
a főzőedény okozta a hibát, a hibaüzenet eltűnik a kijelzőről, a
maradékhő visszajelző ott maradhat. Hűtse le megfelelően a főzőedényt, és ellenőrizze az „Edények az indukciós főzőzónához”
c. résznek megfelelően, hogy a
főzőedény megfelelő-e a készülékhez.
Ha a fenti megoldásokat már megpróbálta,
de nem tudta megoldani a problémát, keresse fel a vásárlás helyét vagy a vevőszolgálatot. Adja meg nekik az adattáblán olvasható
adatokat, az üvegkerámia háromjegyű kódját
(az üvegfelület sarkában látható), valamint a
megjelenő hibaüzenetet.
Győződjön meg arról, hogy a készüléket
szakszerűen működteti-e. Ha nem megfelelő-
en üzemeltette a készüléket, az ügyfélszolgálat szerelője vagy az eladó kiszállása nem
lesz ingyenes, még a garanciális időszakban
sem. Az ügyfélszolgálattal és a garanciális
feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.
Üzembe helyezés
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
A szerelést megelőző teendők
A készülék beszerelése előtt az adattáblán
található alábbi adatokat jegyezze fel. Az
adattábla a készülékház alsó részén található.
• Típus ...........................
• PNC (Termékszám) ....................
• Sorozatszám ...................
szabványoknak megfelelő beépített szekrényekbe és munkafelületekbe.
Csatlakozó kábel
• A készüléket csatlakozó vezetékkel együtt
szállítják.
• A megsérült hálózati vezetéket cserélje ki
speciális (H05BB-F típusú, legalább
Tmax.= 90 °C-ot elviselő) vezetékre. Forduljon a helyi márkaszervizhez.
Beépített készülékek
• Csak azután használhatja a beépített készülékeket, hogy a készüléket beszerelte a
26
www.zanussi.com
Összeszerelés
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
www.zanussi.com
A
min. 2 mm
> 20 mm
< 20 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
27
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
28
www.zanussi.com
Ha védődobozt használ (kiegészítő tartozék1)), az elöl lévő 2 mm-es légáramlási hely
és a készülék alatti védőpadló nem szükségesek.
A védődoboz nem használható, ha a készüléket egy sütő fölött helyezi el.
1) Lehetséges, hogy a védődoboz bizonyos országokban nem érhető el. Kérjük, keresse fel helyi
értékesítőjét.
Műszaki információk
Model ZIT64X
Prod.Nr. 949 594 005 01
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7,4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7,4 kW
ZANUSSI
Főzőzónák teljesítménye
Főzőzóna
Névleges teljesítmény (Max. hőfokbeállítás) [W]
Jobb hátsó — 180
mm
1800 W
Jobb első — 145
mm
1400 W
Bal hátsó — 180
mm
1800 W
Bal első — 210
mm
2300 W
Rásegítés funkció bekapcsolva
[W]
Rásegítés funkció max. időtartama [perc]
Főzőedény min.
átmérője [mm]
145
2500W
10
125
145
3700W
A főzőzónák teljesítménye kismértékben eltérhet a táblázat adataitól. A teljesítmény a
10
180
főzőedény anyagától és méretétől függően
változik.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
www.zanussi.com
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
29
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
30
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak
és újrahasznosíthatóak. A műanyag
komponensek azonosítását a jelölés biztosítja: >>PE<,>PS<, stb. A csomagolóanyagokat
háztartási hulladékként a területi hulladékkezelő létesítménybe juttassa el.
www.zanussi.com
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sfaturi utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
32
34
36
37
Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Depanare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informaţii tehnice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _ _
39
40
41
44
44
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a
unei incapacităţi funcţionale permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă
recomandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
www.zanussi.com
31
Aspecte generale privind siguranţa
• Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Nu atingeţi elementele de încălzire.
• A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru extern
sau cu un sistem telecomandat separat.
• Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.
• Nu încercaţi niciodată să stingeţi focul cu apă. Opriţi aparatul şi
acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură anti-incendiu.
• Nu depozitaţi nimic pe suprafeţele de gătit.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.
• Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se pot înfierbânta.
• Dacă suprafaţa vitroceramică este crăpată, opriţi aparatul pentru a evita riscul de electrocutare.
• După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului şi
nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de vase.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea
Avertizare Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când
mutaţi aparatul deoarece acesta este greu.
Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
32
• Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala să
nu umfle materialul.
• Protejaţi partea de jos a aparatului de abur
şi umezeală.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub o
fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe aparat nu vor cădea atunci când uşa sau fereastra va fi deschisă.
• Dacă aparatul este aşezat deasupra unor
sertare, verificaţi dacă spaţiul dintre partea
de jos a aparatului şi sertarul de sus este
suficient pentru a permite circulaţia aerului.
• Verificaţi dacă spaţiul de ventilare de 2
mm, dintre blatul de lucru şi partea frontală
a unităţii inferioare, este liber. Garanţia nu
www.zanussi.com
acoperă daunele cauzate de lipsa spaţiului
adecvat pentru ventilare.
• Baza aparatului poate deveni fierbinte. Vă
recomandăm să instalaţi sub aparat un panou de separare ignifug pentru a preveni
accesarea bazei acestuia.
Conexiunea la reţeaua electrică
Avertizare Risc de incendiu şi de
electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare-CP.
• Înainte de a efectua orice tip de operaţie,
asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de
la sursa de curent.
• Folosiţi un cablu de alimentare electrică
adecvat.
• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor electrice.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare sau ştecherul (dacă există) să atingă aparatul fierbinte
sau vase fierbinţi atunci când conectaţi
aparatul la prizele din vecinătate
• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat corect. Cablurile de alimentare electrică şi
ştecherele (dacă există) slăbite sau incorecte pot să provoace încălzirea excesivă a
terminalului.
• Verificaţi dacă este instalată protecţia la
electrocutare.
• Pentru cablu, folosiţi o clemă pentru reducerea tensionării
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul (dacă există) sau cablul de alimentare electrică. Contactaţi centrul de
service sau un electrician pentru a schimba
un cablu de alimentare deteriorat.
• Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută
cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectaţi aparatul de la reţea la
toţi polii. Dispozitivul izolator trebuie să
aibă o deschidere între contacte de cel puţin 3 mm.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecţia liniei, siwww.zanussi.com
guranţe (siguranţe înfiletabile scoase din
suport), contactori şi declanşatori la protecţie împământare.
Utilizarea
Avertizare Pericol de vătămare, arsuri
sau electrocutare.
• Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• A nu se folosi un cronometru extern sau un
sistem de telecomandă separat pentru comanda aparatului.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale pe
zonele de gătit. Acestea pot deveni fierbinţi.
• După fiecare utilizare, opriţi zona de gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru
sau ca loc de depozitare.
• Dacă există o fisură a suprafeţei, deconectaţi sursa de alimentare, pentru a preveni
electrocutarea.
• Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui să
păstreze o distanţă de minim 30 de cm faţă
de zonele de gătit prin inducţie atunci când
aparatul este în funcţiune.
Avertizare Pericol de explozie sau
incendiu.
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt încălzite, pot elibera vapori inflamabili. Ţineţi
flăcările sau obiectele încălzite departe de
grăsimi şi uleiuri atunci când gătiţi.
• Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte
fierbinte pot să se aprindă spontan.
• Uleiul folosit, care conţine resturi de mâncare, poate lua foc la temperaturi mai mici
faţă de uleiul care este utilizat pentru prima
dată.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie intro33
duse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
• Nu încercaţi stingerea unui incendiu cu
apă. Deconectaţi aparatul şi acoperiţi
flacăra cu un capac sau o pătură ignifugă.
Avertizare Pericol de deteriorare a
aparatului.
• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
• Nu permiteţi evaporarea completă a lichidului din vase.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat. Suprafaţa poate fi deteriorată.
• Nu activaţi zonele de gătit cu vase goale
pe ele sau fără vase.
• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu
bazele deteriorate pot zgâria suprafaţa vitroceramică. Ridicaţi întotdeauna aceste
obiecte atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Avertizare Pericol de deteriorare a
aparatului.
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale şi
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu
folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi,
solvenţi sau obiecte metalice.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
Avertizare Pericol de rănire sau de
sufocare.
• Contactaţi autoritatea locală pentru informaţii privind aruncarea adecvată a acestui
aparat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Îngrijirea şi curăţarea
Descrierea produsului
Prezentare generală
1
2
180
180
mm
210
mm
5
34
1 Zonă de gătit prin inducţie
2 Zonă de gătit prin inducţie
mm
145
mm
3
3 Zonă de gătit prin inducţie
4 Panou de comandă
5 Zonă de gătit prin inducţie
4
www.zanussi.com
Configuraţia panoului de comandă
1
2
3
4
5
6
7
B
B
9
8
Pentru a utiliza aparatul folosiţi câmpurile cu senzori. Afişajele,
indicatoarele şi semnalele sonore indică funcţiile active.
Câmp senzor
Funcţie
1
Pentru activarea şi dezactivarea aparatului.
2
Pentru blocarea/deblocarea panoului de comandă.
3
Pentru a activa funcţia Putere.
4
Afişaj nivel de căldură.
Pentru a afişa nivelul de căldură.
5
Indicatoarele cronometrului pentru zona
de gătit.
Indică zona pentru care setaţi timpul.
6
Afişajul cronometrului.
Pentru a arăta timpul în minute.
7
/
Pentru a creşte sau descreşte nivelul de căldură.
8
/
Pentru a creşte sau descreşte durata.
Pentru a alege zona de gătit.
9
Afişajele nivelurilor de gătit
Afişaj
Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
Funcţia de menţinere a căldurii este activă.
-
Zona de gătit funcţionează.
Funcţia de Încălzire automată este activă.
Vasul este incorect sau prea mic sau pe zona de gătit nu se află niciun
vas.
Există o defecţiune.
O zonă de gătit este încă fierbinte (căldură reziduală).
Dispozitivul de blocare / Dispozitivul de siguranţă pentru copii este activ.
www.zanussi.com
35
Afişaj
Descriere
Funcţia Putere este în desfăşurare.
Oprirea automată este activă.
Indicatorul de căldură reziduală
Avertizare
Pericol de ardere datorită
căldurii reziduale!
Zonele de gătit prin inducţie realizează căldura necesară pentru a găti, direct în baza vasului. Suprafaţa vitroceramică este fierbinte
de la căldura a vaselor.
Utilizarea zilnică
Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a activa
sau dezactiva aparatul.
Oprirea automată
Funcţia dezactivează automat aparatul
dacă:
• Toate zonele de gătit sunt dezactivate (
).
• Nu setaţi nivelul de căldură după activarea
aparatului.
• Vărsaţi ceva sau puneţi ceva pe panoul de
comandă pentru mai mult de 10 secunde
(o tigaie, o cârpă etc.). Este emis un semnal acustic şi aparatul se dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau curăţaţi panoul de
comandă.
• Aparatul se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o tigaie).
Înainte a de putea utiliza aparatul din nou,
zona de gătit trebuie să se răcească.
• Folosiţi vase inadecvate. Se aprinde sim, iar zona de gătit se dezactivează
bolul
automat după 2 minute.
• Nu dezactivaţi o zonă de gătit şi nu modificaţi nivelul de căldură. După un timp se
, iar aparatul se dezactivează.
aprinde
Vezi mai jos.
• Relaţia dintre setarea nivelului de căldură
şi duratele funcţiei de dezactivare automată:
•
,
— 6 ore
•
-
•
— 4 ore
36
•
-
— 1,5 ore
Nivelul de gătit
pentru a creşte nivelul de gătit.
Atingeţi
pentru a reduce nivelul de gătit.
Atingeţi
şi
Nivelul de gătit apare pe afişaj. Atingeţi
în acelaşi timp pentru a dezactiva zona de
gătit.
Funcţia Putere
Funcţia Putere oferă mai multă putere zonelor de gătit prin inducţie. Funcţia Putere poate
fi activată pentru o perioadă de timp limitată
(consultaţi capitolul Informaţii tehnice). Ulterior, zona de gătit prin inducţie trece automat
înapoi la nivelul maxim de căldură. Pentru ac,
se aprinde. Pentru detivare, atingeţi
zactivare, schimbaţi nivelul de căldură.
Sistemul de control al nivelului puterii
Sistemul de control al nivelului puterii distribuie puterea între două zone de gătit dintr-o
pereche (vezi imaginea). Funcţia Putere
măreşte puterea la nivelul maxim pentru o
zonă de gătit din pereche. Nivelul puterii celei
de-a doua zone este redus automat. Afişajul
nivelului de căldură pentru zona cu putere redusă se schimbă între două niveluri.
— 5 ore
www.zanussi.com
Cronometru
Cronometrul cu numărătoare inversă
Utilizaţi Cronometrul pentru a seta durata
unei funcţionări a zonei de gătit.
Setaţi Cronometrul după selectarea zonei
de gătit.
Puteţi seta nivelul de gătit înainte sau după
setarea cronometrului.
• Pentru a seta zona de gătit:atingeţi
în
mod repetat, până când indicatorul unei zone de gătit necesare se aprinde.
• Pentru a activa sau modifica Cronomesau
de la cronometru
trul: atingeţi
pentru a seta timpul ( 00 - 99 minute).
Când indicatorul zonei de gătit se aprinde
intermitent în secvenţă lentă, timpul este
numărat descrescător.
• Pentru dezactivarea Cronometrului: seşi atingeţi
pentru
taţi zona de gătit cu
a dezactiva Cronometrul. Intervalul de timp
rămas descreşte până la 00 . Indicatorul
zonei de gătit se stinge.
• Pentru a verifica timpul rămas: setaţi zo. Indicatorul zonei de gătit
na de gătit cu
începe să clipească repede. Afişajul indică
timpul rămas.
Când timpul ajunge la final, este emis un
semnal sonor, iar simbolul 00 se aprinde intermitent. Zona de gătit este dezactivată.
• Pentru oprirea sunetului: atingeţi
Ceas avertizor
Puteţi utiliza Cronometrul ca un ceas avertizor pe durata nefuncţionării zonelor de gătit.
. Atingeţi
sau
pentru a seta
Atingeţi
ora. Când timpul ajunge la final, este emis un
semnal sonor, iar simbolul 00 se aprinde intermitent
• Pentru oprirea sunetului: atingeţi
Mai întâi setaţi nivelul de gătit.
.
Pentru a porni această funcţie atingeţi
se aprinde pentru 4 secunde.
Simbolul
Cronometrul rămâne pornit.
. NiPentru a opri această funcţie atingeţi
velul setat anterior se aprinde.
Când opriţi aparatul, opriţi şi această funcţie.
Dispozitivul de siguranţă pentru copii
Această funcţie împiedică utilizarea accidentală a aparatului.
Pentru a activa Dispozitivul de siguranţă
pentru copii
• Activaţi aparatul cu
. Nu setaţi nivelurile de căldură.
• Atingeţi
timp de 4 secunde. Simbolul
se aprinde.
• Dezactivaţi aparatul cu
.
Pentru a dezactiva Dispozitivul de
siguranţă pentru copii
• Activaţi aparatul cu
. Nu setaţi niveluritimp de 4 secunle de căldură. Atingeţi
se aprinde.
de. Simbolul
• Dezactivaţi aparatul cu
.
Pentru a trece peste Dispozitivul de
siguranţă pentru copii doar pentru o
singură dată
• Activaţi aparatul cu
. Simbolul
se
aprinde.
• Atingeţi
timp de 4 secunde. Reglaţi nivelul de gătit în 10 secunde. Puteţi utiliza
aparatul.
• Când dezactivaţi aparatul cu
, Dispozitivul de siguranţă pentru copii funcţionează
din nou.
Blocare
Puteţi bloca panoul de comandă, dar nu
.
Previne modificarea accidentală a nivelului
de gătit.
Sfaturi utile
www.zanussi.com
37
ZONELE DE GĂTIT PRIN INDUCŢIE
Pentru zonele de gătit prin inducţie, un câmp
electromagnetic puternic creează foarte rapid
căldură în vasul pentru gătit.
Vasele adecvate pentru zonele de gătit
prin inducţie
Important Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Economisirea energiei
Materialul vaselor de gătit
• adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel inox,
bază cu mai multe straturi (marcate ca fiind
adecvate de către producător).
• inadecvat: aluminiu, aramă, alamă, sticlă,
ceramică, porţelan.
Vasele sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă...
• ... o cantitatea redusă de apă fierbe foarte
repede pe o zonă setată la nivelul de
căldură maxim.
• ... un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie cât mai
groasă şi cât mai plană posibil.
Dimensiunile vaselor: zonele de gătit prin
inducţie se adaptează la dimensiunile bazei
vasului, în mod automat, în anumite limite.
Zgomotul pe durata funcţionării
Dacă auziţi
• zgomot de crăpături: vasul este făcut din
materiale diferite (construcţie "sandviş").
• sunet ca un fluierat: folosiţi una sau mai
multe zone de gătit cu niveluri ridicate de
Nivel
de
căld
ură
1
1-2
38
Utilizare pentru:
putere, iar vasele sunt făcute materiale diferite (construcţie "sandviş").
• zumzet: folosiţi niveluri ridicate de putere.
• pocnituri: procese de comutare electrică.
• şuierat, bâzâit: funcţionează ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică nicio
defecţiune a aparatului.
Durata
Cum se economiseşte energia
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace pe vase.
• Aşezaţi vasele înainte de a porni zona de
gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau a le
topi folosiţi căldura reziduală.
Eficienţa zonei de gătit
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu diametrul vasului de gătit. Vasele cu diametre
mai mici decât cea minimă primesc numai
parţial puterea generată de zona de gătit.
Pentru diametrele minime consultaţi capitolul
Informaţii tehnice.
Exemple de gătit
Relaţia dintre nivelul de căldură şi consumul
electric al zonei de gătit nu este liniară.
Creşterea nivelului de căldură nu este direct
proporţională cu consumul electric al zonei
de gătit.
Aceasta înseamnă că zona de gătit cu nivelul
mediu de căldură consumă sub jumătate din
puterea sa maximă.
Datele din tabel sunt doar orientative.
Recomandări
Consum nominal de energie
Menţineţi caldă mâncarea
gătită
conform necesităţilor
Puneţi un capac pe vas
3%
Sos olandez, topit: unt, ciocolată, gelatină
5 - 25 min
Amestecaţi din când în
când
3–5%
www.zanussi.com
Nivel
de
căld
ură
Utilizare pentru:
Durata
Recomandări
Consum nominal de energie
1-2
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri
10 - 40 min
Gătiţi cu capacul pus
3–5%
2-3
Fierberea înăbuşită a orezului
şi a mâncărurilor care conţin
lapte, încălzirea alimentelor
preparate
25 - 50 min
Adăugaţi minimum de două
ori mai mult lichid decât
orez, amestecaţi în timpul
gătitului mâncărurile care
conţin lapte
5 – 10 %
3-4
Pentru a găti la aburi legume,
peşte, carne
20 - 45 min
Adăugaţi câteva linguri de
lichid
10 – 15 %
4-5
Cartofi gătiţi la abur
20 - 60 min
Utilizaţi maxim ¼ l apă pentru 750 g de cartofi
15 – 21 %
4-5
Gătirea unor cantităţi mai mari de alimente, tocane şi supe
60 - 150 min
Până la 3 l lichid plus ingrediente
15 – 21 %
6-7
Prăjire uşoară: escalop, cordon bleu de viţel, şniţele, chiftele, cârnaţi, ficat, rântaş,
ouă, clătite, gogoşi
conform necesităţilor
Întoarceţi la jumătatea duratei de gătit
31 – 45 %
7-8
Crochete de cartofi, muşchiuleţ, cotlete, bine făcute
5 - 15 min
Întoarceţi la jumătatea duratei de gătit
45 – 64 %
9
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş, friptură
înăbuşită), pentru a prăji intens cartofi-pai
100 %
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. Este activ sistemul de control al nivelului
puterii.
Îngrijirea şi curăţarea
Curăţaţi aparatul după fiecare întrebuinţare.
Întotdeauna utilizaţi vase de gătit cu fundul
curat.
Zgârieturile sau petele închise la culoare
pe suprafaţa de vitroceramică nu cauzează niciun efect asupra modului de funcţionare al aparatului.
Pentru a curăţa murdăria:
1. – Înlăturaţi imediat: plasticul topit, foliile
din plastic şi alimentele cu zahăr. În
caz contrar, murdăria poate deteriora
aparatul. Folosiţi o racletă specială
pentru sticlă. Deplasaţi oblic racleta pe
www.zanussi.com
suprafaţa vitrată, la un unghi mare şi
îndepărtaţi resturile de pe suprafaţă.
– Eliminaţi după ce aparatul s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Utilizaţi un agent de
curăţare special pentru suprafeţe vitroceramice sau oţel inoxidabil.
2. Curăţaţi aparatul cu o lavetă umedă şi
puţin detergent.
3. În final, uscaţi aparatul ştergându-l cu
o cârpă curată.
39
Depanare
Problemă
Cauză posibilă
Aparatul nu poate fi pornit sau
utilizat.
Soluţie
Activaţi aparatul din nou şi setaţi
nivelul de căldură în mai puţin de
10 secunde.
Aţi atins 2 sau mai multe câmpuri cu senzor în acelaşi timp.
Atingeţi doar un câmp cu senzor.
Pe panoul de comandă este
apă sau panoul de comandă este acoperit cu stropi de grăsime.
Ştergeţi panoul de comandă.
Este emis un semnal acustic şi
aparatul se dezactivează.
Când aparatul se dezactivează
este emis un semnal acustic.
Aţi pus un obiect pe unul sau
mai multe câmpuri cu senzor.
Îndepărtaţi obiectul de pe câmpul
cu senzor.
Aparatul se dezactivează.
Aţi pus un obiect pe câmpul cu
senzor
.
Îndepărtaţi obiectul de pe câmpul
cu senzor.
Indicatorul căldurii reziduale nu
se aprinde.
Zona de gătit nu este fierbinte
pentru că a fost utilizată numai
o perioadă scurtă de timp.
Dacă zona de gătit a funcţionat
suficient de mult pentru a fi fierbinte, contactaţi centrul de service.
Căldura comută între două niveluri.
Este activ Sistemul de control al
nivelului puterii.
Consultaţi capitolul "Sistemul de
control al nivelului puterii".
Zonele cu senzori se înfierbântă.
Vasul este prea mare sau l-aţi
pus prea aproape de butoane.
Puneţi vasele mari pe zonele de
gătit din spate, dacă este necesar.
Se aprinde
.
Oprirea automată este activă.
Dezactivaţi aparatul şi activaţi-l
din nou.
Se aprinde
.
Este activat Dispozitivul de siguranţă pentru copii sau funcţia de
Blocare a butoanelor.
Consultaţi capitolul "Utilizarea zilnică".
Se aprinde
.
Pe zona de gătit nu se găseşte
niciun vas.
Puneţi un vas pe zona de gătit.
Vasul este inadecvat.
Folosiţi un vas adecvat.
Diametrul bazei vasului este
prea mic pentru zona de gătit.
Puneţi vasul pe o zonă de gătit
mai mică.
Aparatul prezintă o eroare.
Deconectaţi un timp aparatul de
la sursa de alimentare electrică.
Deconectaţi siguranţa de la sistemul electric al locuinţei. Reconectaţi. Dacă simbolul
se aprinde
din nou, contactaţi centrul de service.
Este afişat
40
şi un număr.
www.zanussi.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
.
Aparatul prezintă o eroare
deoarece a fiert tot conţinutul
dintr-un vas. Au fost activate
sistemele de protecţie la supraîncălzire a zonelor de gătit şi
de Oprire automată.
Dezactivaţi aparatul. Înlăturaţi vasul fierbinte. După aproximativ 30
de secunde activaţi din nou zona
de gătit. Dacă vasul a fost problema, mesajul de eroare dispare de
pe ecran, dar indicatorul căldurii
reziduale poate rămâne aprins.
Lăsaţi vasul să se răcească suficient şi consultaţi capitolul "Vase
pentru zona de gătit prin inducţie"
pentru a verifica dacă vasul este
compatibil cu aparatul.
Se aprinde
Dacă aţi încercat soluţiile de mai sus şi nu aţi
putut rezolva problema, contactaţi distribuitorul dumneavoastră sau serviciul de relaţii cu
clienţii. Oferiţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice, codul format din trei caractere
pentru vitroceramică (se află în colţul suprafeţei de sticlă) şi mesajul de eroare care urmează.
Asiguraţi-vă că aţi utilizat corect aparatul. În
caz contrar, trebuie să plătiţi intervenţia tehnicianului de la centrul de service local sau a
distribuitorului, chiar şi în perioada de garanţie. Instrucţiunile cu privire la service clienţi şi
condiţii de garanţie găsiţi în broşura de garanţie.
Instalarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Înaintea instalării
Anterior instalării aparatului, notaţi informaţiile
de mai jos de pe plăcuţa cu datele tehnice.
Aceasta este amplasată pe partea inferioară
a carcasei aparatului.
• Model ...........................
• Numărul produsului
(PNC) ...................................
• Numărul de serie .................
www.zanussi.com
Aparatele încastrate
• Utilizaţi aparatele încastrate numai după ce
asamblaţi aparatul în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund standardelor.
Cablul conector
• Aparatul este furnizat cu un cablu conector.
• Înlocuiţi cablul de alimentare electrică deteriorat cu un cablu special (tip H05BB-F
Tmax 90 °C; sau de capacitate mai mare).
Adresaţi-vă centrului de service local.
41
Asamblarea
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
42
A
min. 2 mm
> 20 mm
< 20 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
www.zanussi.com
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
www.zanussi.com
43
Dacă folosiţi o cutie de protecţie (accesoriu
suplimentar1)), spaţiul de ventilare din faţă,
de 2 mm, precum şi podeaua de protecţie de
sub aparat nu mai sunt necesare.
Nu puteţi folosi cutia de protecţie dacă instalaţi aparatul deasupra unui cuptor.
1) Cutia de protecţie nu este disponibilă în toate ţările. Contactaţi furnizorul.
Informaţii tehnice
Model ZIT64X
Prod.Nr. 949 594 005 01
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7,4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7,4 kW
ZANUSSI
Puterea zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nominală
(nivel maxim de
căldură) [W]
Dreapta-spate:
180 mm
1800 W
Dreapta-faţă: 145
mm
1400 W
Stânga-spate: 180
mm
1800 W
Stânga-faţă: 210
mm
2300 W
Funcţia Putere
activată [W]
Durata maximă
pentru funcţia
Putere [min]
Diametrul minim
al vasului [mm]
145
2500W
10
125
145
3700W
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu valori
foarte mici faţă de datele din tabel. Aceasta
10
180
se modifică în funcţie de materialul şi dimensiunile vasului.
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
44
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
www.zanussi.com
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
nentele din plastic sunt identificate prin marcaje: >PE<,>PS<, etc. Aruncaţi materialele
de ambalare în recipientele adecvate din instalaţiile pentru gunoi comunitare.
Materialele de ambalare sunt prietenoase cu mediul şi pot fi reciclate. Compo-
www.zanussi.com
45
Vsebina
Navodila za varno uporabo _ _ _ _ _ _ _
Varnostna navodila _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis izdelka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vsakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Koristni namigi in nasveti _ _ _ _ _ _ _ _ _
46
47
49
50
52
Vzdrževanje in čiščenje _ _ _ _ _ _ _ _ _
Odpravljanje težav _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Namestitev _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnične informacije _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Skrb za varstvo okolja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
53
54
55
58
58
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Navodila za varno uporabo
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo,
nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite
skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
Opozorilo! Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne
okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
• Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Ne dotikajte se grelcev.
46
www.zanussi.com
• Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.
• Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem brez nadzora je
lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
• Ognja nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali požarno odejo.
• Ne shranjujte predmetov na kuhalnih površinah.
• Naprave ne čistite s paro.
• Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in
pokrovke na površino kuhalne plošče, ker se lahko segrejejo.
• V primeru počene površine steklokeramične plošče izklopite
napravo, da preprečite možnost udara električnega toka.
• Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne zanašajte na tipalo za posodo.
Varnostna navodila
Namestitev
Opozorilo! To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo
do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker
je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred paro
in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali
pod okna. Na ta način preprečite, da bi vroča posoda padla z naprave, ko odprete
vrata ali okno.
www.zanussi.com
• Če napravo namestite nad predale, mora
biti razmak med spodnjim delom naprave
in zgornjim predalom dovolj velik za kroženje zraka.
• Med delovno površino in sprednjim delom
spodnje enote pustite 2 mm prostora za
zračenje. Garancija ne velja za poškodbe,
do katerih je prišlo zaradi nezadostnega
prostora za zračenje.
• Spodnji del naprave se lahko segreje. Priporočamo, da pod napravo namestite nevnetljivo ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
Priključitev na električno napetost
Opozorilo! Nevarnost požara in
električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
47
• Pred katerimkoli posegom se prepričajte,
da naprava ni priključena na električno omrežje.
• Uporabite pravi električni priključni kabel.
• Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite, da se napajalni kabel ali vtič (če
obstaja) ne dotika vroče naprave ali posode, ko napravo vključite v bližnje vtičnice.
• Naprava mora biti nameščena pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in napačnega napajalnega kabla ali vtiča (če obstaja) se lahko
pregreje priključek.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če obstaja) ali kabla. Za zamenjavo poškodovanega
kabla se obrnite na servis ali električarja.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm.
• Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
Uporaba
Opozorilo! Nevarnost poškodbe, opeklin
ali električnega udara.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim sistemom za daljinsko
upravljanje.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali
ko je v stiku z vodo.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«. Ne
zanašajte se na tipalo za posodo.
48
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali za odlaganje.
• V primeru razpoke na površini ploščo izklopite iz omrežne napetosti, da ne pride do
električnega udara.
• Osebe s srčnim spodbujevalnikom morajo
biti med delovanjem naprave vsaj 30 cm
oddaljene od indukcijskih kuhališč.
Opozorilo! Obstaja nevarnost požara ali
eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali segretih
predmetov ne približujte maščobam in olju,
ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko
povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo ostanke hrane, lahko povzročijo požar pri nižjih
temperaturah od prvič uporabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ognja ne poskušajte pogasiti z vodo. Napravo izključite iz električnega omrežja in
ogenj pokrijte s pokrovom ali požarno odejo.
Opozorilo! Obstaja nevarnost škode na
napravi.
• Vroče posode ne postavljajte na upravljalno ploščo.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne padejo
na napravo. Lahko se poškoduje površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo ali
brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste folije.
• Posoda iz litega železa, aluminija ali s poškodovanim dnom lahko opraska steklokeramično ploščo. To posodo pri prestavljanju na kuhalno površino vedno dvignite.
Nega in čiščenje
Opozorilo! Obstaja nevarnost škode na
napravi.
www.zanussi.com
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega curka in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergente. Za
čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil,
grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Opozorilo! Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
• Za informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzite.
Odstranjevanje
Opis izdelka
Splošni pregled
1
2
180
180
1 Indukcijsko kuhališče
2 Indukcijsko kuhališče
mm
mm
145
210
3
mm
mm
3 Indukcijsko kuhališče
4 Upravljalna plošča
5 Indukcijsko kuhališče
5
4
Razporeditev na upravljalni plošči
1
2
3
4
5
6
B
7
B
9
8
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji
in zvoki vas opozorijo na vklopljene funkcije.
www.zanussi.com
49
Senzorsko polje
Funkcija
1
Za vklop in izklop naprave.
2
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plošče.
3
Za vklop funkcije Power.
4
Prikaz stopnje kuhanja.
Za prikaz nastavljene stopnje kuhanja.
5
Indikatorji programske ure kuhališča.
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
6
Prikazovalnik programske ure.
Za prikaz časa v minutah.
7
/
Za zvišanje ali znižanje stopnje kuhanja.
8
/
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
Za izbiro kuhališča.
9
Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Deluje funkcija ohranjanja toplote.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija samodejnega segrevanja.
Posoda ni primerna ali je premajhna ali ni posode na kuhališču.
Prišlo je do okvare.
Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).
Vklopljena/o je blokada/varovalo za otroke.
Deluje funkcija Power.
Deluje samodejni izklop.
Indikator akumulirane toplote
Opozorilo!
Nevarnost opeklin zaradi
akumulirane toplote!
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki je
potrebna za kuhanje, neposredno v dnu posode. Steklokeramična plošča se segreje zaradi toplote v posodi.
Vsakodnevna uporaba
Vklop in izklop
Za vklop ali izklop naprave za 1 sekundo pri.
tisnite
Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi napravo, če:
• So vsa kuhališča izklopljena (
).
50
• Ne nastavite stopnje kuhanja po vklopu naprave.
• Ste nekaj polili ali položili na upravljalno
ploščo za več kot 10 sekund (posodo, krpo
itd.). Oglasi se zvočni signal in naprava se
izklopi. Odstranite predmet oz. očistite
upravljalno ploščo.
www.zanussi.com
• Se je naprava preveč segrela (na primer,
ko povre vsa voda iz posode). Pred ponovno uporabo naprave mora biti kuhališče
hladno.
• Uporabljate neustrezno posodo. Prikaže se
, nato pa se po dveh minutah kusimbol
hališče samodejno izklopi.
• Ne izklopite kuhališča oziroma ne spremenite stopnje kuhanja. Po določenem času
in naprava se izklopi. Glejte
se prikaže
spodaj.
• Razmerje med stopnjo kuhanja in časi
funkcije samodejnega izklopa:
•
,
— 6 ur
•
-
— 5 ur
•
— 4 ure
•
-
— 1,5 ure
Stopnja kuhanja
. Za
Za višanje stopnje kuhanja pritisnite
. Na prinižanje stopnje kuhanja pritisnite
kazovalniku je prikazana nastavljena stopnja
kuhanja. Za izklop kuhališča istočasno pritisin
.
nite
Funkcija Power
Funkcija Power zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo Power lahko
vklopite za omejen čas (oglejte si poglavje
Tehnične informacije). Po tem času se indukcijsko kuhališče samodejno preklopi nazaj na
najvišjo stopnjo kuhanja. Za vklop funkcije
, prikaže se
. Za izklop funkcipritisnite
je spremenite stopnjo kuhanja.
Upravljanje moči
Funkcija Power management (upravljanje
moči) razdeli moč med dve kuhališči v paru
(glejte sliko). Funkcija Power poveča moč
enega kuhališča v paru na najvišjo stopnjo.
Moč drugega kuhališča se samodejno zmanjša. Prikazovalnik stopnje kuhanja za kuhališče z nižjo močjo se spreminja med dvema
stopnjama.
www.zanussi.com
Programska ura
Odštevalna programska ura
Odštevalno programsko uro uporabite za nastavitev časa delovanja kuhališča za trenuten
postopek kuhanja.
Programsko uro nastavite, ko izberete kuhališče.
Stopnjo kuhanja lahko nastavite pred ali po
nastavitvi programske ure.
• Za nastavitev kuhališča:pritiskajte
vedno znova, dokler se ne prikaže indikator
želenega kuhališča.
• Za vklop ali spreminjanje programske
ali
programske ure, da
ure: pritisnite
nastavite čas ( 00 - 99 minut). Ko indikator kuhališča prične utripati počasneje, se
čas odšteva.
• Če želite programsko uro izklopiti: s priizberite kuhališče, s pritiskom
tiskom na
pa izklopite programsko uro. Prena
ostali čas se odšteva nazaj do 00 . Indikator kuhališča se izklopi.
• Preverjanje preostalega časa: s pritiskom
nastavite kuhališče. Indikator kuhana
lišča začne utripati hitreje. Na prikazovalniku se prikaže preostali čas.
Ko se odštevanje zaključi, boste zaslišali
zvočni signal in utripati prične 00 . Kuhališče
se izklopi.
• Če želite prekiniti zvok: pritisnite
Odštevalno uro
Ko kuhališča ne delujejo, lahko programsko
uro uporabljate kot odštevalno uro. Pritisnite
. Pritisnite
ali
za nastavitev časa. Ko
se odštevanje zaključi, boste zaslišali zvočni
signal in utripati prične 00 .
51
• Če želite prekiniti zvok: pritisnite
Zaklep
Ko delujejo kuhališča lahko zaklenete uprav. Zaklepanje preljalno ploščo, vendar ne
prečuje nehoteno spreminjanje stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
. Simbol
Za vklop te funkcije pritisnite
zasveti za štiri sekunde.
Programska ura ostane vklopljena.
. Vklopi se
Za izklop te funkcije pritisnite
predhodno nastavljena stopnja kuhanja.
Ko izklopite napravo, izklopite tudi to funkcijo.
Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nehoteno vklopitev naprave.
Za vklop varovala za otroke
• Vklopite napravo z
. Ne nastavite stopnje kuhanja.
• Za 4 sekunde pritisnite
.
bol
• Izklopite napravo z
.
. Prikaže se sim-
Za izklop varovala za otroke
• Vklopite napravo z
. Ne nastavite stop.
nje kuhanja. Za 4 sekunde pritisnite
.
Prikaže se simbol
• Izklopite napravo z
.
Izklop varovala za otroke za določen čas
kuhanja
• Vklopite napravo z
. Prikaže se simbol
.
• Za 4 sekunde pritisnite
. Nastavite
stopnjo kuhanja v 10 sekundah. Napravo
lahko uporabljate.
• Ko izklopite napravo s pritiskom
, se varovalo za otroke ponovno vklopi.
Koristni namigi in nasveti
INDUKCIJSKA KUHALIŠČA
Pri indukcijskih kuhališčih močno elektromagnetno polje zelo hitro ustvari toploto v posodi.
Posoda za indukcijska kuhališča
Pomembno! Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno posodo.
Material posode
• Ustrezen: lito železo, jeklo, emajlirano jeklo, nerjavno jeklo, večplastno dno (označeno kot ustrezno s strani proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker, medenina,
steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo, če ...
• ... majhna količina vode povre zelo hitro, če
kuhališče nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
• ... se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čimbolj debelo in
ravno.
52
Dimenzije posode: indukcijska kuhališča se
do določene mere samodejno prilagodijo dimenziji dna posode.
Zvoki med uporabo
Če zaslišite
• pokanje: posoda je izdelana iz različnih
materialov (konstrukcija z dvojnim dnom).
• žvižganje: uporabljate eno ali več kuhališč
pri visoki stopnji kuhanja in je posoda izdelana iz različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoke stopnje kuhanja.
• klikanje: med postopki električnega preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo napake na napravi.
Varčevanje z energijo
Kako varčevati z energijo
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
www.zanussi.com
• Posodo postavite na kuhališče tik pred
vklopom.
• Uporabite akumulirano toploto, da ohranite
hrano toplo ali da jo stopite.
Učinkovitost kuhališča
Učinkovitost kuhališča je povezana s premerom posode. Posoda z manjšim premerom od
najmanjšega sprejme le del moči, ki jo ustvari
kuhališče. Za najmanjše premere si oglejte
poglavje Tehnične informacije.
Stop
nja
kuhanja
Uporaba:
Čas
Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno.
Ko zvišate stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna
s povečanjem porabe energije kuhališča.
To pomeni, da kuhališče s srednjo stopnjo
kuhanja porabi manj kot polovico celotne
energije.
Podatki v razpredelnici so samo za orientacijo.
Nasveti
Nazivna poraba energije
Ohranjanje skuhane hrane tople
po potrebi
Pokrijte posodo
3%
1-2
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina
5 - 25 min.
Občasno premešajte
3–5%
1-2
Zgoščanje: omlete, pečena
jajca
10 - 40 min.
Kuhajte v posodi s pokrovko
3–5%
2-3
Počasno kuhanje riža in
mlečnih jedi, pogrevanje pripravljenih jedi
25 - 50 min.
Vode dodajte najmanj dvakrat toliko, kot je riža, mlečne jedi med kuhanjem mešajte
5 – 10 %
3-4
Kuhanje zelenjave, rib na pari; dušenje mesa
20 - 45 min.
Dodajte nekaj žlic tekočine
10 – 15 %
4-5
Kuhanje krompirja
20 - 60 min.
Uporabite najv. ¼ l vode za
750 g krompirja
15 – 21 %
4-5
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh
60 - 150 min.
Do 3 l tekočine ter sestavin
15 – 21 %
6-7
Zmerno cvrtje: pečen zrezek,
telečji cordon bleu, kotleti,
žepki, klobase, jetra, bešamel, jajca, palačinke, krofi
po potrebi
Obrnite po polovici časa priprave
31 – 45 %
7-8
Intenzivno cvrtje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki
5 - 15 min.
Obrnite po polovici časa priprave
45 – 64 %
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedina), cvrenje ocvrtega krompirja
1
100 %
Prekuhavanje velike količine vode. Vklopljena je funkcija za upravljanje moči.
Vzdrževanje in čiščenje
Napravo po vsaki uporabi očistite.
www.zanussi.com
Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
53
Praske ali temni madeži na steklokeramični plošči ne vplivajo na delovanje naprave.
Za odstranitev umazanije:
1. – Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo in živila, ki vsebujejo
sladkor. V nasprotnem primeru lahko
umazanija povzroči poškodbo naprave.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
Strgalo postavite pod ostrim kotom na
stekleno površino in z rezilom potegnite po površini.
– Odstranite, ko je naprava že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla kovinska obarvanja. Uporabite čistilno
sredstvo za steklokeramiko ali nerjavno jeklo.
2. Napravo očistite z vlažno krpo in malo
pralnega sredstva.
3. Na koncu napravo s čisto krpo obrišite
do suhega.
Odpravljanje težav
Težava
Možen vzrok
Naprave ni mogoče vklopiti ali je
uporabljati.
Rešitev
Napravo ponovno vklopite in v
manj kot 10 sekundah nastavite
stopnjo kuhanja.
Sočasno ste se dotaknili dveh
ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega senzorskega polja.
Na upravljalni plošči je voda ali
mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Oglasi se zvočni signal in naprava se izklopi.
Ko je naprava izklopljena, se
oglasi zvočni signal.
Prekrili ste eno ali več senzorskih polj.
Predmet odstranite s senzorskih
polj.
Naprava se izklopi.
Senzorsko polje
prekrili.
Odstranite predmet s senzorskega polja.
Indikator akumulirane toplote ne
zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je bilo
vklopljeno samo kratek čas.
Če je bilo kuhališče vklopljeno
dovolj dolgo, da bi moralo biti vroče, se obrnite na servisno službo.
Stopnja kuhanja se med dvema
stopnjama spreminja.
Vklopljena je funkcija za upravljanje moči.
Glejte »Upravljanje moči«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste jo
postavili preblizu upravljalnih
polj.
Večjo posodo po potrebi postavite na zadnja kuhališča.
Prikaže se
.
Deluje samodejni izklop.
Izklopite napravo in jo ponovno
vklopite.
Prikaže se
.
Vklopljeno je varovalo za otroke
ali blokada tipk.
Glejte poglavje »Vsakodnevna
uporaba«.
Prikaže se
.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuhališče.
Posoda ni ustrezna.
Uporabite ustrezno posodo.
Premer dna posode je premajhen za kuhališče.
Premaknite posodo na manjše
kuhališče.
54
ste z nečim
www.zanussi.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Prikažeta se
in številka.
Prišlo je do napake v napravi.
Napravo za nekaj časa izključite
iz električnega omrežja. Odklopite
varovalko električnega omrežja v
vašem domu. Znova jo priklopite.
Če ponovno zasveti simbol
,
se obrnite na servisno službo.
Prikaže se
.
Prišlo je do napake v napravi,
ker je iz posode povrela vsa tekočina. Vklopljena sta zaščita
pred pregrevanjem kuhališč in
samodejni izklop.
Izklopite napravo. Odstranite vročo posodo. Po približno 30 sekundah ponovno vklopite kuhališče. Če je bila težava v posodi,
sporočilo o napaki izgine s prikazovalnika, indikator akumulirane
toplote pa lahko še naprej sveti.
Posoda naj se dovolj ohladi in
oglejte si razdelek »Posoda za indukcijska kuhališča«, da preverite, če je posoda združljiva z napravo.
Če motnje tudi s pomočjo zgornjih nasvetov
ne morete odpraviti, se obrnite na vašega trgovca ali pooblaščeni servis. Navedite podatke s ploščice za tehnične navedbe, trimestno
črkovno kodo za steklokeramično ploščo (v
vogalu plošče) in sporočilo o napaki, ki se prikaže.
Zagotovite, da pravilno upravljate z napravo.
V nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca ne bo brezplačno,
tudi v času veljanja garancije. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih so podane v garancijski knjižici.
Namestitev
Opozorilo! Oglejte si poglavja o
varnosti.
Pred namestitvijo
Pred namestitvijo naprave si zabeležite vse
informacije s ploščice za tehnične navedbe.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na
dnu ohišja naprave.
• Model ...........................
• Številka izdelka (PNC) .................
• Serijska številka .................
www.zanussi.com
Vgradne naprave
• Vgradni modeli se lahko uporabljajo samo
po vgradnji v ustrezne vgradne enote in delovne površine, ki ustrezajo standardom.
Priključni kabel
• Naprava ima nameščen priključni kabel.
• Poškodovan električni priključni kabel zamenjajte s posebnim kablom (tipa H05BBF za Tmaks 90 °C ali višjo). Obrnite se na
najbližji servisni center.
55
Montaža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
56
A
min. 2 mm
> 20 mm
< 20 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
www.zanussi.com
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
www.zanussi.com
57
Če uporabljate zaščitno škatlo (dodatna oprema)1)), 2-milimetrska reža za pretok zraka
spredaj in zaščitno dno pod napravo nista potrebna.
Zaščitne škatle ne morete uporabiti, če napravo namestite nad pečico.
1) Zaščitna škatla morda ne bo na voljo v nekaterih državah. Obrnite se na krajevnega dobavitelja.
Tehnične informacije
Model ZIT64X
Prod.Nr. 949 594 005 01
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7,4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7,4 kW
ZANUSSI
Moč kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja stopnja
kuhanja) [W]
Zadnje desno —
180 mm
1800 W
Sprednje desno —
145 mm
1400 W
Zadnje levo — 180
mm
1800 W
Sprednje levo —
210 mm
2300 W
Vklopljena funkcija Power [W]
Najdaljše trajanje
funkcije Power
[min]
Najmanjši premer
posode [mm]
145
2500W
10
125
145
3700W
10
180
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z materialom in merami posode.
Skrb za varstvo okolja
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za
predelavo električne in elektronske opreme.
58
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka
boste pomagali prepreViti morebitne
negativne posledice in vplive na okolje in
zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru
nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za
podrobnejše informacije o odstranjevanju in
www.zanussi.com
predelavi izdelka se obrnite na pristojen
mestni organ za odstranjevanje odpadkov,
komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste
izdelek kupili.
Embalažni material
ni sestavni deli so označeni z oznakami:
>PE<,>PS<, itn. Embalažni material odstranite kot gospodinjske odpadke v zbirnem mestu za odpadke v vašem kraju oz. najbližji
okolici.
Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih
materialov in jo lahko reciklirate. Plastič-
www.zanussi.com
59
892955886-A-432012
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising